Εκδόθηκαν στις 4 Δεκεμβρίου Εγκρίθηκε 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εκδόθηκαν στις 4 Δεκεμβρίου Εγκρίθηκε 1"

Transcript

1 Κατευθυντήριες γραμμές 4/2018 σχετικά με τη διαπίστευση των φορέων πιστοποίησης βάσει του άρθρου 43 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (2016/679) Εκδόθηκαν στις 4 Δεκεμβρίου 2018 Εγκρίθηκε 1

2 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή Πεδίο εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών Ερμηνεία της «διαπίστευσης» για τους σκοπούς του άρθρου 43 του ΓΚΠΔ Διαπίστευση σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ Ρόλος των κρατών μελών Αλληλεπίδραση με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/ Ο ρόλος του εθνικού οργανισμού διαπίστευσης Ο ρόλος της εποπτικής αρχής Λειτουργία της εποπτικής αρχής ως φορέα πιστοποίησης Απαιτήσεις διαπίστευσης Εγκρίθηκε 2

3 Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων Έχοντας υπόψη το άρθρο 70 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ: 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679) («ΓΚΠΔ»), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018, παρέχει ένα εκσυγχρονισμένο πλαίσιο συμμόρφωσης για την προστασία δεδομένων στην Ευρώπη, το οποίο βασίζεται στη λογοδοσία και στα θεμελιώδη δικαιώματα. Διάφορα μέτρα για τη διευκόλυνση της συμμόρφωσης με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ έχουν βαρύνουσα σημασία στο νέο αυτό πλαίσιο. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται υποχρεωτικές απαιτήσεις σε ειδικές περιστάσεις (συμπεριλαμβανομένου τ ου διορισμού υπευθύνων προστασίας δεδομένων και της διενέργειας εκτιμήσεων αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων) και προαιρετικά μέτρα όπως κώδικες δεοντολογίας και μηχανισμοί πιστοποίησης. Στο πλαίσιο της θέσπισης μηχανισμών πιστοποίησης και της έγκρισης σφραγίδων και σημάτων προστασίας δεδομένων, το άρθρο 43 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ υποχρεώνει τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν ότι η διαπίστευση των φορέων πιστοποίησης που εκδίδουν πιστοποιήσεις βάσει του άρθρου 42 παράγραφος 1 πραγματοποιείται από την αρμόδια εποπτική αρχή ή τον εθνικό οργανισμό διαπίστευσης, ή από αμφότερους τους φορείς αυτούς. Εάν η διαπίστευση διενεργείται από τον εθνικό οργανισμό διαπίστευσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17065/2012, πρέπει επίσης να εφαρμόζονται οι συμπληρωματικές απαιτήσεις που έχουν οριστεί από την αρμόδια εποπτική αρχή. Η λειτουργία ουσιαστικών μηχανισμών πιστοποίησης μπορεί να ενισχύσει τη συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ και τη διαφάνεια για τα υποκείμενα των δεδομένων, καθώς και στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων (Β2Β), γι α παράδειγμα, μεταξύ υπευθύνων επεξεργασίας και εκτελούντων την επεξεργασία. Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας και οι εκτελούντες την επεξεργασία θα λαμβάνουν βεβαίωση ανεξάρτητου τρίτου μέρους για τον σκοπό της απόδειξης της συμμόρφωσης των πράξεων επεξεργασίας τους 1. Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ) αναγνωρίζει ότι είναι αναγκαία η παροχή κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τη διαπίστευση. Η ιδιαίτερη αξία και ο σκοπός της διαπίστευσης έγκεινται στο γεγονός ότι η διαπίστευση παρέχει επίσημη βεβαίωση της αρμοδιότητας των φορέων πιστοποίησης, η οποία καθιστά δυνατή την ανάπτυξη εμπιστοσύνης προς τον μηχανισμό πιστοποίησης. 1 Στην αιτιολογική σκέψη 100 του ΓΚΠΔ αναφέρεται ότι η θέσπιση μηχανισμών πιστοποίησης μπορεί να βελτιώσει τη διαφάνεια και τη συμμόρφωση με τον κανονισμό και να επιτρέψει στα υποκείμενα των δεδομένων να αξιολογούν το επίπεδο προστασίας των δεδομένων των σχετικών προϊόντων και υπηρεσιών. Εγκρίθηκε 3

4 Στόχος των κατευθυντήριων γραμμών είναι η παροχή καθοδήγησης σχετικά με τον τρόπο ερμηνείας και εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 43 του ΓΚΠΔ. Ειδικότερα, στόχος τους είναι να βοηθήσουν τα κράτη μέλη, τις εποπτικές αρχές και τους εθνικούς φορείς διαπίστευσης να καθιερώσουν μια συνεκτική, εναρμονισμένη βάση αναφοράς για τη διαπίστευση των φορέων πιστοποίησης που εκδίδουν πιστοποιήσεις σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ. 2 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ Στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές: περιγράφεται ο σκοπός της διαπίστευσης στο πλαίσιο του ΓΚΠΔ επεξηγούνται οι οδοί που είναι διαθέσιμες για τη διαπίστευση φορέων πιστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 1 και προσδιορίζονται βασικά ζητήματα προς εξέταση παρέχεται πλαίσιο για τον καθορισμό συμπληρωματικών απαιτήσεων διαπίστευσης όταν η διαπίστευση διεκπεραιώνεται από τον εθνικό οργανισμό διαπίστευσης και παρέχεται πλαίσιο για τον καθορισμό απαιτήσεων διαπίστευσης όταν η διαπίστευση διεκπεραιώνεται από την εποπτική αρχή. Οι κατευθυντήριες γραμμές δεν αποτελούν διαδικαστικό εγχειρίδιο για τη διαπίστευση των φορέων πιστοποίησης σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ. Δεν αναπτύσσουν νέο τεχνικό πρότυπο για τη διαπίστευση των φορέων πιστοποίησης για τους σκοπούς του ΓΚΠΔ. Οι κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται: στα κράτη μέλη, τα οποία πρέπει να διασφαλίζουν ότι η διαπίστευση των φορέων πιστοποίησης πραγματοποιείται από την εποπτική αρχή και/ή τον εθνικό οργανισμό διαπίστευσης σε εθνικούς οργανισμούς διαπίστευσης που διενεργούν τη διαπίστευση φορέων πιστοποίησης βάσει του άρθρου 43 παράγραφος 1 στοιχείο β) στην αρμόδια εποπτική αρχή η οποία προσδιορίζει «συμπληρωματικές απαιτήσεις», επιπλέον εκείνων που ορίζονται στο πρότυπο ISO/IEC 17065/2012 2, όταν η διαπίστευση πραγματοποιείται από τον εθνικό οργανισμό διαπίστευσης βάσει του άρθρου 43 παράγραφος 1 στοιχείο β) στο ΕΣΠΔ, κατά την έκδοση γνώμης και την έγκριση των απαιτήσεων διαπίστευσης της αρμόδιας εποπτικής αρχής δυνάμει του άρθρου 43 παράγραφος 3, του άρθρου 70 παράγραφος 1 στοιχείο ιστ) και του άρθρου 64 παράγραφος 1 στοιχείο γ) στην αρμόδια εποπτική αρχή η οποία προσδιορίζει τις απαιτήσεις διαπίστευσης όταν η διαπίστευση πραγματοποιείται από την εποπτική αρχή βάσει του άρθρου 43 παράγραφος 1 στοιχείο α) σε άλλους ενδιαφερομένους όπως μελλοντικοί φορείς πιστοποίησης ή κάτοχοι συστημάτων πιστοποίησης που παρέχουν κριτήρια και διαδικασίες πιστοποίησης 3. 2 Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης: Αξιολόγηση της συμμόρφωσης Απαιτήσεις για φορείς πιστοποίησης προϊόντων, διεργασιών και υπηρεσιών. 3 Κάτοχος συστήματος είναι ένας αναγνωρίσιμος οργανισμός ο οποίος έχει καθορίσει κριτήρια πιστοποίησης και απαιτήσεις βάσει των οποίων πρέπει να αξιολογείται η συμμόρφωση. Η διαπίστευση αφορά τον οργανισμό Εγκρίθηκε 4

5 Ορισμοί Σκοπός των ακόλουθων ορισμών είναι η προαγωγή της κοινής κατανόησης των βασικών στοιχείων της διαδικασίας διαπίστευσης. Οι ορισμοί θα πρέπει να εκληφθούν ως σημεία αναφοράς και δεν έχουν απαρέγκλιτο χαρακτήρα. Βασίζονται σε υφιστάμενα κανονιστικά πλαίσια και πρότυπα, ειδικότερα στις σχετικές διατάξεις του ΓΚΠΔ και του προτύπου ISO/IEC 17065/2012. Για τους σκοπούς των παρουσών κατευθυντήριων γραμμών, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: «διαπίστευση» των φορέων πιστοποίησης: βλ. ενότητα 3 σχετικά με την ερμηνεία της διαπίστευσης για τους σκοπούς του άρθρου 43 του ΓΚΠΔ «συμπληρωματικές απαιτήσεις»: οι απαιτήσεις οι οποίες ορίζονται από την εποπτική αρχή που είναι αρμόδια και με βάση τις οποίες πραγματοποιείται η διαπίστευση 4 «πιστοποίηση»: η αξιολόγηση και η βεβαίωση από αμερόληπτο τρίτο 5 εκπλήρωση των κριτηρίων πιστοποίησης ότι έχει αποδειχθεί η «φορέας πιστοποίησης»: οργανισμός 6 αξιολόγησης της συμμόρφωσης τρίτων 7 ο οποίος διαχειρίζεται μηχανισμούς πιστοποίησης 8 «σύστημα πιστοποίησης»: σύστημα πιστοποίησης που συνδέεται με συγκεκριμένα προϊόντα, διεργασίες και υπηρεσίες στα οποία εφαρμόζονται οι ίδιες συγκεκριμένες απαιτήσεις και ειδικοί κανόνες και διαδικασίες 9 «κριτήρια» ή κριτήρια πιστοποίησης: τα κριτήρια με βάση τα οποία διενεργείται η πιστοποίηση (αξιολόγηση της συμμόρφωσης) 10 «εθνικός οργανισμός διαπίστευσης»: ο μόνος οργανισμός κράτους μέλος που ορίζεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και εκτελεί τη διαπίστευση επί τη βάσει εξουσίας που του παρέχει το κράτος αυτό 11. που διενεργεί αξιολογήσεις (άρθρο 43 παράγραφος 4) με βάση τις απαιτήσεις του συστήματος πιστοποίησης και εκδίδει τα πιστοποιητικά (δηλ. ο φορέας πιστοποίησης, γνωστός και ως οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης). Ο οργανισμός που διενεργεί τις αξιολογήσεις μπορεί να είναι ο οργανισμός που ανέπτυξε και κατέχει το σύστημα, αλλά θα μπορούσαν να υπάρχουν ρυθμίσεις στο πλαίσιο των οποίων το σύστημα ανήκει σε έναν οργανισμό και ένας άλλος (ή περισσότεροι άλλοι) οργανισμός διενεργεί τις αξιολογήσεις. 4 Άρθρο 43 παράγραφοι 1, 3 και 6. 5 Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17000, η βεβαίωση τρίτου (πιστοποίηση) «έχει εφαρμογή σε όλα τα αντικείμενα αξιολόγησης της συμμόρφωσης» (5.5) «με εξαίρεση τους ίδιους τους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης, στους οποίους έχει εφαρμογή η διαπίστευση» (5.6). 6 Βλ. ISO 17000, 2.5: «οργανισμός που παρέχει υπηρεσίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης» ISO 17011: «οργανισμός που παρέχει υπηρεσίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης και μπορεί να αποτελεί το αντικείμενο διαπίστευσης» ISO 17065, Η δραστηριότητα αξιολόγησης της συμμόρφωσης τρίτων εκτελείται από οργανισμό ο οποίος είναι ανεξάρτητος από το πρόσωπο ή τον οργανισμό που παρέχει το αντικείμενο και από συμφέροντα χρήστη επί αυτού του αντικειμένου, πρβλ. ISO 17000, Άρθρο 42 παράγραφος 1, άρθρο 42 παράγραφος 5 του ΓΚΠΔ. 9 Βλ. σημείο 3.9 σε συνδυασμό με το παράρτημα B του προτύπου ISO Βλέπε άρθρο 42 παράγραφος Βλέπε άρθρο 2 σημείο 11 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008. Εγκρίθηκε 5

6 3 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ «ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ» ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 43 ΤΟΥ ΓΚΠΔ Στον ΓΚΠΔ δεν παρέχεται ορισμός του όρου «διαπίστευση». Στο άρθρο 2 σημείο 10 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008, ο οποίος καθορίζει γενικές απαιτήσεις για τη διαπίστευση, η διαπίστευση ορίζεται ως «βεβαίωση από εθνικό οργανισμό διαπίστευσης ότι ένας οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης πληροί τις απαιτήσεις που έχουν τεθεί με εναρμονισμένα πρότυπα και, όπου είναι εφαρμοστέο, τις τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών που καθορίζονται στα αντίστοιχα τομεακά συστήματα, για να εκτελεί μια συγκεκριμένη δραστηριότητα αξιολόγησης της συμμόρφωσης». Δυνάμει του προτύπου ISO/IEC 17011, «η διαπίστευση αναφέρεται σε βεβαίωση τρίτου μέρους, σχετική με οργανισμό αξιολόγησης της συμμόρφωσης, με την οποία παρέχεται επίσημη διαβεβαίωση της ικανότητας του οργανισμού να εκτελεί συγκεκριμένα καθήκοντα αξιολόγησης της συμμόρφωσης». Το άρθρο 43 παράγραφος 1 ορίζει τα εξής: «Με την επιφύλαξη των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων της αρμόδιας εποπτικής αρχής σύμφωνα με τα άρθρα 57 και 58, οι φορείς πιστοποίησης που διαθέτουν το ενδεδειγμένο επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης σε σχέση με την προστασία των δεδομένων, αφού ενημερώσουν την εποπτική αρχή προκειμένου να μπορέσει να ασκήσει τις αρμοδιότητές της δυνάμει του άρθρου 58 παράγραφος 2 στοιχείο η) όπου απαιτείται, χορηγούν και ανανεώνουν πιστοποιήσεις. Το κράτος μέλος διασφαλίζει ότι η διαπίστευση των εν λόγω φορέων πιστοποίησης πραγματοποιείται από ένα ή αμφότερα τα ακόλουθα: (α) την εποπτική αρχή που είναι αρμόδια δυνάμει των άρθρων 55 ή 56, (β) τον εθνικό οργανισμό διαπίστευσης που ορίζεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σύμφωνα με το πρότυπο EN-ISO/IEC 17065/2012 και σύμφωνα με τις συμπληρωματικές απαιτήσεις που έχουν οριστεί από την εποπτική αρχή που είναι αρμόδια δυνάμει του άρθρου 55 ή 56.» Όσον αφορά τον ΓΚΠΔ, οι απαιτήσεις διαπίστευσης καθοδηγούνται από: το πρότυπο ISO/IEC 17065/2012 και τις «συμπληρωματικές απαιτήσεις» οι οποίες έχουν οριστεί από την εποπτική αρχή που είναι αρμόδια σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 1 στοιχείο β), όταν η διαπίστευση διενεργείται από τον εθνικό οργανισμό διαπίστευσης, και από την εποπτική αρχή όταν διενεργεί η ίδια τη διαπίστευση. Και στις δύο περιπτώσεις, οι ενοποιημένες απαιτήσεις πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 43 παράγραφος 2. Εγκρίθηκε 6

7 Το ΕΣΠΔ αναγνωρίζει ότι σκοπός της διαπίστευσης είναι να παράσχει επίσημη βεβαίωση της αρμοδιότητας ενός οργανισμού να διενεργεί πιστοποιήσεις (δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης) 12. Η διαπίστευση βάσει του ΓΚΠΔ νοείται ως εξής: βεβαίωση 13 από εθνικό οργανισμό διαπίστευσης και/ή εποπτική αρχή ότι ένας φορέας πιστοποίησης 14 διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα για τη διενέργεια πιστοποιήσεων δυνάμει των άρθρων 42 και 43 του ΓΚΠΔ, λαμβανομένων υπόψη του προτύπου ISO/IEC 17065/2012 και των συμπληρωματικών απαιτήσεων που έχουν οριστεί από την εποπτική αρχή και/ή το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων. 4 ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 43 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΤΟΥ ΓΚΠΔ Το άρθρο 43 παράγραφος 1 αναγνωρίζει ότι υπάρχουν διάφορες επιλογές για τη διαπίστευση των φορέων πιστοποίησης. Ο ΓΚΠΔ απαιτεί από τις εποπτικές αρχές και τα κράτη μέλη να ορίσουν τη διαδικασία διαπίστευσης των φορέων πιστοποίησης. Στην παρούσα ενότητα παρατίθενται οι οδοί διαπίστευσης που προβλέπονται στο άρθρο Ρόλος των κρατών μελών Το άρθρο 43 παράγραφος 1 απαιτεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν ότι οι φορείς πιστοποίησης είναι διαπιστευμένοι, αλλά παρέχει σε κάθε κράτος μέλος τη δυνατότητα να αποφασίζει ποιος θα είναι υπεύθυνος για τη διενέργεια της αξιολόγησης που οδηγεί στη διαπίστευση. Βάσει του άρθρου 43 παράγραφος 1, διατίθενται τρεις επιλογές η διαπίστευση πραγματοποιείται: (1) αποκλειστικά από την εποπτική αρχή, με βάση τις δικές της απαιτήσεις (2) αποκλειστικά από τον εθνικό οργανισμό διαπίστευσης που ορίζεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008, βάσει του προτύπου ISO/IEC 17065/2012 και σύμφωνα με τις συμπληρωματικές απαιτήσεις που ορίζονται από την αρμόδια εποπτική αρχή ή (3) από αμφότερους τους φορείς εποπτική αρχή και εθνικός οργανισμός διαπίστευσης (και σύμφωνα με όλες τις απαιτήσεις που παρατίθενται στο σημείο 2 ανωτέρω). Εναπόκειται στο εκάστοτε κράτος μέλος να αποφασίσει αν οι εν λόγω δραστηριότητες διαπίστευσης θα εκτελούνται από τον εθνικό οργανισμό διαπίστευσης ή την εποπτική αρχή ή και από τους δύο μαζί, αλλά σε κάθε περίπτωση το κράτος μέλος θα πρέπει να διασφαλίζει την παροχή επαρκών πόρων Αλληλεπίδραση με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 Το ΕΣΠΔ επισημαίνει ότι στο άρθρο 2 σημείο 11 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 ο εθνικός οργανισμός διαπίστευσης ορίζεται ως «ο μόνος οργανισμός κράτους μέλους που εκτελεί τη διαπίστευση επί τη βάσει εξουσίας που του παρέχει το κράτος αυτό». Θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι το άρθρο 2 σημείο 11 δεν συνάδει με το άρθρο 43 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ, το οποίο επιτρέπει τη διενέργεια διαπίστευσης από φορέα διαφορετικό από τον εθνικό 12 Βλέπε αιτιολογική σκέψη 15 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/ Βλέπε άρθρο 2 σημείο 10 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων. 14 Πρβλ. με τον ορισμό του όρου «διαπίστευση» δυνάμει του προτύπου ISO Βλέπε άρθρο 4 παράγραφος 9 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008. Εγκρίθηκε 7

8 οργανισμό διαπίστευσης του κράτους μέλους. Το ΕΣΠΔ θεωρεί ότι πρόθεση της νομοθεσίας της ΕΕ ήταν να υπάρξει παρέκκλιση από τη γενική αρχή βάσει της οποίας η διαπίστευση πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά από τον εθνικό οργανισμό διαπίστευσης, μέσω της χορήγησης στις εποπτικές αρχές της ίδιας εξουσίας όσον αφορά τη διαπίστευση των φορέων πιστοποίησης. Συνεπώς, το άρθρο 43 παράγραφος 1 αποτελεί lex specialis έναντι του άρθρου 2 σημείο 11 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/ Ο ρόλος του εθνικού οργανισμού διαπίστευσης Το άρθρο 43 παράγραφος 1 στοιχείο β) προβλέπει ότι ο εθνικός οργανισμός διαπίστευσης διαπιστεύει φορείς πιστοποίησης σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17065/2012 και τις συμπληρωματικές απαιτήσεις που έχουν οριστεί από την αρμόδια εποπτική αρχή. Για λόγους σαφήνειας, το ΕΣΠΔ επισημαίνει ότι η ειδική αναφορά «του στοιχείου β) της παραγράφου 1» που γίνεται στο άρθρο 43 παράγραφος 3 συνεπάγεται ότι η φράση «οι εν λόγω απαιτήσεις» παραπέμπει στις «συμπληρωματικές απαιτήσεις» που ορίζονται από την αρμόδια εποπτική αρχή βάσει του άρθρου 43 παράγραφος 1 στοιχείο β) και στις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 43 παράγραφος 2. Κατά τη διαδικασία διαπίστευσης, οι εθνικοί οργανισμοί διαπίστευσης εφαρμόζουν τις συμπληρωματικές απαιτήσεις που καθορίζονται από τις εποπτικές αρχές. Φορέας πιστοποίησης που διαθέτει ήδη διαπίστευση βάσει του προτύπου ISO/IEC 17065/2012 για συστήματα πιστοποίησης που δεν αφορούν τον ΓΚΠΔ και ο οποίος επιθυμεί να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της διαπίστευσής του ώστε να καλύπτει πιστοποιήσεις που εκδίδονται σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ θα πρέπει να πληροί τις συμπληρωματικές απαιτήσεις που ορίζονται από την εποπτική αρχή εάν η διαπίστευση διεκπεραιώνεται από τον εθνικό οργανισμό διαπίστευσης. Εάν η διαπίστευση για πιστοποιήσεις βάσει του ΓΚΠΔ παρέχεται μόνο από την αρμόδια εποπτική αρχή, ο φορέας πιστοποίησης που υποβάλλει αίτηση διαπίστευσης θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται από την αντίστοιχη εποπτική αρχή. 4.4 Ο ρόλος της εποπτικής αρχής Το ΕΣΠΔ επισημαίνει ότι το άρθρο 57 παράγραφος 1 στοιχείο ιζ) προβλέπει ότι η εποπτική αρχή διενεργεί τη διαπίστευση φορέα πιστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 43 ως «καθήκον της εποπτικής αρχής» δυνάμει του άρθρου 57 και το άρθρο 58 παράγραφος 3 στοιχείο ε) προβλέπει ότι η εποπτική αρχή διαθέτει την αδειοδοτική και συμβουλευτική εξουσία να παρέχει διαπίστευση σε φορείς πιστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 43. Η διατύπωση του άρθρου 43 παράγραφος 1 παρέχει έναν βαθμό ευελιξίας και η λειτουργία διαπίστευσης της εποπτικής αρχής θα πρέπει να θεωρείται καθήκον μόνο κατά περίπτωση. Για τη διευκρίνιση του σημείου αυτού μπορεί να χρησιμοποιηθεί νομοθεσία σε επίπεδο κρατών μελών. Ωστόσο, κατά τη διαδικασία διαπίστευσης από εθνικό οργανισμό διαπίστευσης, ο φορέας πιστοποίησης υποχρεούται βάσει του άρθρου 43 παράγραφος 2 στοιχείο α) να αποδεικνύει την ανεξαρτησία και την εμπειρογνωμοσύνη του σε σχέση με το αντικείμενο του μηχανισμού πιστοποίησης τον οποίο παρέχει, κατά την κρίση της αρμόδιας εποπτικής αρχής 16. Εάν ένα κράτος μέλος προβλέπει ότι οι φορείς πιστοποίησης πρέπει να διαπιστεύονται από την εποπτική αρχή, η εποπτική αρχή θα πρέπει να ορίσει απαιτήσεις διαπίστευσης στις οποίες 16 Στις συμπληρωματικές απαιτήσεις που ορίζονται από την εποπτική αρχή δυνάμει του άρθρου 43 παράγραφος 1 στοιχείο β) θα πρέπει να προσδιορίζονται οι απαιτήσεις όσον αφορά την ανεξαρτησία και την εμπειρογνωμοσύνη. Βλ. επίσης παράρτημα 1 των κατευθυντήριων γραμμών. Εγκρίθηκε 8

9 περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι απαιτήσεις που παρατίθενται αναλυτικά στο άρθρο 43 παράγραφος 2. Σε σύγκριση με τις υποχρεώσεις που αφορούν τη διαπίστευση των φορέων πιστοποίησης από εθνικούς οργανισμούς διαπίστευσης, το άρθρο 43 παρέχει λιγότερες οδηγίες σχετικά με τις απαιτήσεις διαπίστευσης όταν η εποπτική αρχή διενεργεί η ίδια τη διαπίστευση. Με σκοπό τη συμβολή σε μια εναρμονισμένη προσέγγιση της διαπίστευσης, τα κριτήρια διαπίστευσης που χρησιμοποιούνται από την εποπτική αρχή θα πρέπει να καθοδηγούνται από το πρότυπο ISO/IEC και θα πρέπει να συμπληρώνονται από τις συμπληρωματικές απαιτήσεις τις οποίες ορίζει η εποπτική αρχή δυνάμει του άρθρου 43 παράγραφος 1 στοιχείο β). Το ΕΣΠΔ επισημαίνει ότι το άρθρο 43 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως ε) αντικατοπτρίζει και προσδιορίζει τις απαιτήσεις του προτύπου ISO που θα συμβάλουν στη επίτευξη συνεκτικότητας. Εάν ένα κράτος μέλος προβλέπει ότι οι φορείς πιστοποίησης πρέπει να διαπιστεύονται από τους εθνικούς οργανισμούς διαπίστευσης, η εποπτική αρχή θα πρέπει να ορίσει συμπληρωματικές απαιτήσεις οι οποίες θα συμπληρώνουν τις υφιστάμενες συμβάσεις διαπίστευσης που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 (του οποίου τα άρθρα 3 έως 14 αφορούν την οργάνωση και τη λειτουργία της διαπίστευσης των οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης) και τους τεχνικούς κανόνες που περιγράφουν τις μεθόδους και τις διαδικασίες των φορέων πιστοποίησης. Εν προκειμένω, ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 παρέχει περαιτέρω καθοδήγηση: Το άρθρο 2 σημείο 10 ορίζει τη διαπίστευση και αναφέρεται σε «εναρμονισμένα πρότυπα» και «τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών που καθορίζονται στα αντίστοιχα τομεακά συστήματα». Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι οι συμπληρωματικές απαιτήσεις που ορίζονται από την εποπτική αρχή θα πρέπει να περιλαμβάνουν ειδικές απαιτήσεις και να εστιάζουν στη διευκόλυνση της αξιολόγησης, μεταξύ άλλων, της ανεξαρτησίας και του επιπέδου εμπειρογνωμοσύνης των φορέων πιστοποίησης στον τομέα της προστασίας δεδομένων, για παράδειγμα, της ικανότητάς τους να αξιολογούν και να πιστοποιούν πράξεις επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από υπευθύνους επεξεργασίας και εκτελούντες την επεξεργασία δυνάμει του άρθρου 42 παράγραφος 1. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται η ικανότητα που απαιτείται από τα τομεακά συστήματα και όσον αφορά την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων και ειδικότερα του δικαιώματός τους στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 17. Το παράρτημα των παρουσών κατευθυντήριων γραμμών μπορεί να αποτελέσει βοήθημα για τις αρμόδιες εποπτικές αρχές κατά τον καθορισμό των «συμπληρωματικών απαιτήσεων» σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 1 στοιχείο β) και το άρθρο 43 παράγραφος 3. Το άρθρο 43 παράγραφος 6 προβλέπει ότι «[ο]ι απαιτήσεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου και τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 42 παράγραφος 5 δημοσιοποιούνται από την εποπτική αρχή σε ευχερώς προσβάσιμη μορφή». Συνεπώς, για τη διασφάλιση της διαφάνειας, όλα τα κριτήρια και οι απαιτήσεις που εγκρίνονται από εποπτική αρχή δημοσιεύονται. Όσον αφορά την ποιότητα και την εμπιστοσύνη στους φορείς πιστοποίησης, θα ήταν επιθυμητό να καθίστανται ευχερώς διαθέσιμες στο κοινό όλες οι απαιτήσεις διαπίστευσης. 4.5 Λειτουργία της εποπτικής αρχής ως φορέα πιστοποίησης Το άρθρο 42 παράγραφος 5 προβλέπει ότι η εποπτική αρχή μπορεί να εκδίδει πιστοποιήσεις, αλλά ο ΓΚΠΔ δεν απαιτεί να είναι διαπιστευμένη προκειμένου να πληροί τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008. Το ΕΣΠΔ επισημαίνει ότι το άρθρο 43 παράγραφος 1 στοιχείο α) και ειδικότερα το άρθρο 58 παράγραφος 2 στοιχείο η) και παράγραφος 3 στοιχεία α και ε) έως στ) εξουσιοδοτούν τις 17 Άρθρο 1 παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ. Εγκρίθηκε 9

10 εποπτικές αρχές να διενεργούν τόσο διαπίστευση όσο και πιστοποίηση, και παράλληλα να παρέχουν συμβουλές και, κατά περίπτωση, να αποσύρουν πιστοποιήσεις ή να διατάσσουν φορείς πιστοποίησης να μην εκδίδουν πιστοποιήσεις. Ενδέχεται να υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες ο διαχωρισμός των ρόλων και των καθηκόντων διαπίστευσης και πιστοποίησης κρίνεται σκόπιμος ή αναγκαίος, για παράδειγμα, εάν η εποπτική αρχή και άλλοι φορείς πιστοποίησης συνυπάρχουν σε ένα κράτος μέλος και εκδίδουν το ίδιο φάσμα πιστοποιήσεων. Ως εκ τούτου, οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να λαμβάνουν επαρκή οργανωτικά μέτρα για τον διαχωρισμό των καθηκόντων βάσει του ΓΚΠΔ με σκοπό την εδραίωση και τη διευκόλυνση των μηχανισμών πιστοποίησης, λαμβάνοντας παράλληλα προφυλάξεις για την αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων που ενδέχεται να προκύπτουν από τα καθήκοντα αυτά. Επιπλέον, τα κράτη μέλη και οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το εναρμονισμένο ευρωπαϊκό επίπεδο κατά τη διαμόρφωση εθνικής νομοθεσίας και εθνικών διαδικασιών που αφορούν τη διαπίστευση και την πιστοποίηση σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ. 4.6 Απαιτήσεις διαπίστευσης Στο παράρτημα των παρουσών κατευθυντήριων γραμμών παρέχεται καθοδήγηση σχετικά με τρόπους προσδιορισμού συμπληρωματικών απαιτήσεων διαπίστευσης. Προσδιορίζονται οι σχετικές διατάξεις του ΓΚΠΔ και προτείνονται απαιτήσεις τις οποίες οι εποπτικές αρχές και οι εθνικοί οργανισμοί διαπίστευσης θα πρέπει να εξετάζουν για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τον ΓΚΠΔ. Όπως διαπιστώθηκε ανωτέρω, όταν οι φορείς πιστοποίησης έχουν διαπιστευτεί από τον εθνικό οργανισμό διαπίστευσης δυνάμει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008, το πρότυπο ISO/IEC 17065/2012 αποτελεί το σχετικό πρότυπο διαπίστευσης το οποίο συμπληρώνεται με τις συμπληρωματικές απαιτήσεις που ορίζονται από την εποπτική αρχή. Το άρθρο 43 παράγραφος 2 αντικατοπτρίζει γενικές διατάξεις του προτύπου ISO/IEC 17065/2012 λαμβανομένης υπόψη της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων βάσει του ΓΚΠΔ. Το πλαίσιο του παραρτήματος χρησιμοποιεί το άρθρο 43 παράγραφος 2 και το πρότυπο ISO/IEC 17065/2012 ως βάση για τον προσδιορισμό των απαιτήσεων σε συνδυασμό με περαιτέρω κριτήρια που αφορούν την αξιολόγηση της εμπειρογνωμοσύνης των φορέων πιστοποίησης στον τομέα της προστασίας δεδομένων και της ικανότητάς τους να σέβονται τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως κατοχυρώνονται στον ΓΚΠΔ. Το ΕΣΠΔ σημειώνει ότι δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο να διασφαλιστεί ότι οι φορείς πιστοποίησης διαθέτουν κατάλληλο επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης στον τομέα της προστασίας δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 1. Οι συμπληρωματικές απαιτήσεις διαπίστευσης που ορίζονται από την εποπτική αρχή θα εφαρμόζονται σε όλους τους φορείς πιστοποίησης που ζητούν διαπίστευση. Ο οργανισμός διαπίστευσης θα αξιολογεί αν ο φορέας πιστοποίησης διαθέτει την ικανότητα να εκτελέσει τη δραστηριότητα πιστοποίησης σύμφωνα με τις συμπληρωματικές απαιτήσεις και το αντικείμενο της πιστοποίησης. Θα γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένους τομείς ή πεδία πιστοποίησης για τα οποία διαπιστεύεται ο φορέας πιστοποίησης. Το ΕΣΠΔ επισημαίνει επίσης ότι, πέραν των απαιτήσεων του προτύπου ISO/IEC 17065/2012, απαιτείται επίσης ειδική εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα της προστασίας δεδομένων εάν άλλοι, εξωτερικοί φορείς, όπως εργαστήρια ή ελεγκτές, εκτελούν μέρη ή συνιστώσες των δραστηριοτήτων πιστοποίησης για λογαριασμό διαπιστευμένου φορέα πιστοποίησης. Στις περιπτώσεις αυτές, η διαπίστευση αυτών των εξωτερικών φορέων βάσει του ΓΚΠΔ δεν είναι δυνατή. Ωστόσο, προκειμένου να διασφαλιστεί η καταλληλότητα αυτών των φορέων για τη δραστηριότητα που εκτελούν για Εγκρίθηκε 10

11 λογαριασμό των διαπιστευμένων φορέων πιστοποίησης, ο διαπιστευμένος φορέας πιστοποίησης πρέπει να διασφαλίζει ότι η εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα της προστασίας δεδομένων που απαιτείται για τον διαπιστευμένο φορέα πρέπει επίσης να υφίσταται και να αποδεικνύεται από τον εξωτερικό φορέα σε σχέση με τη σχετική εκτελούμενη δραστηριότητα. Το πλαίσιο για τον προσδιορισμό των συμπληρωματικών απαιτήσεων διαπίστευσης όπως παρουσιάζεται στο παράρτημα των παρουσών κατευθυντήριων γραμμών δεν αποτελεί διαδικαστικό εγχειρίδιο για τη διαδικασία διαπίστευσης που διεξάγεται από τον εθνικό οργανισμό διαπίστευσης ή την εποπτική αρχή. Παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τη δομή και τη μεθοδολογία και αποτελεί, συνεπώς, δέσμη εργαλείων για τις εποπτικές αρχές προκειμένου να προσδιορίζουν τις συμπληρωματικές απαιτήσεις διαπίστευσης. Για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων Η Πρόεδρος (Andrea Jelinek) Εγκρίθηκε 11

Τμήμα 5. Κώδικες δεοντολογίας και πιστοποίηση. Άρθρο 40. Κώδικες δεοντολογίας

Τμήμα 5. Κώδικες δεοντολογίας και πιστοποίηση. Άρθρο 40. Κώδικες δεοντολογίας Τμήμα 5 Κώδικες δεοντολογίας και πιστοποίηση Άρθρο 40 Κώδικες δεοντολογίας 1. Τα κράτη μέλη, οι εποπτικές αρχές, το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων και η Επιτροπή ενθαρρύνουν την εκπόνηση κωδίκων δεοντολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Γνώμη 7/2018. σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Ελλάδας. για

Γνώμη 7/2018. σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Ελλάδας. για Γνώμη 7/2018 σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Ελλάδας για τις πράξεις επεξεργασίας που υπόκεινται στην απαίτηση για διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Γνώμη του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (άρθρο 64)

Γνώμη του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (άρθρο 64) Γνώμη του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (άρθρο 64) Γνώμη 2/2018 σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής του Βελγίου για τις πράξεις επεξεργασίας που υπόκεινται στην απαίτηση για διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Γνώμη 6/2018. σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Εσθονίας. για

Γνώμη 6/2018. σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Εσθονίας. για Γνώμη 6/2018 σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Εσθονίας για τις πράξεις επεξεργασίας που υπόκεινται στην απαίτηση για διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Γνώμη του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (άρθρο 64)

Γνώμη του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (άρθρο 64) Γνώμη του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (άρθρο 64) Γνώμη 10/2018 σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Ουγγαρίας για τις πράξεις επεξεργασίας που υπόκεινται στην απαίτηση για

Διαβάστε περισσότερα

Γνώμη 8/2018. σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Φινλανδίας. για

Γνώμη 8/2018. σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Φινλανδίας. για Γνώμη 8/2018 σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Φινλανδίας για τις πράξεις επεξεργασίας που υπόκεινται στην απαίτηση για διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Γνώμη 16/2018. σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής των Κάτω Χωρών. για

Γνώμη 16/2018. σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής των Κάτω Χωρών. για Γνώμη 16/2018 σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής των Κάτω Χωρών για τις πράξεις επεξεργασίας που υπόκεινται στην απαίτηση για διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων κατά το άρθρο 9 ή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν ποινικές

επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων κατά το άρθρο 9 ή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν ποινικές L 127/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.5.2018 Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Γνώμη 1/2018. σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Αυστρίας. για

Γνώμη 1/2018. σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Αυστρίας. για Γνώμη 1/2018 σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Αυστρίας για τις πράξεις επεξεργασίας που υπόκεινται στην απαίτηση για διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Γνώμη 13/2018. σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Λιθουανίας. για

Γνώμη 13/2018. σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Λιθουανίας. για Γνώμη 13/2018 σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Λιθουανίας για τις πράξεις επεξεργασίας που υπόκεινται στην απαίτηση για διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόθηκε στις 4 Δεκεμβρίου Εκδόθηκε

Εκδόθηκε στις 4 Δεκεμβρίου Εκδόθηκε Γνώμη 26/2018 σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής του Λουξεμβούργου για τις πράξεις επεξεργασίας που υπόκεινται στην απαίτηση για διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Γνώμη του Συμβουλίου (άρθρο 64)

Γνώμη του Συμβουλίου (άρθρο 64) Γνώμη του Συμβουλίου (άρθρο 64) Γνώμη 5/2018 σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Γερμανίας για τις πράξεις επεξεργασίας που υπόκεινται στην απαίτηση για διενέργεια εκτίμησης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα L 127. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. 61ο έτος 23 Μαΐου Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Περιεχόμενα.

Επίσημη Εφημερίδα L 127. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. 61ο έτος 23 Μαΐου Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Περιεχόμενα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 61ο έτος 23 Μαΐου 2018 Περιεχόμενα Διορθωτικά Διορθωτικό στον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) 2018/673 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Γνώμη 19/2018. σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Ρουμανίας. για

Γνώμη 19/2018. σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Ρουμανίας. για Γνώμη 19/2018 σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Ρουμανίας για τις πράξεις επεξεργασίας που υπόκεινται στην απαίτηση για διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Γνώμη του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (άρθρο 64) Γνώμη 9/2018. για

Γνώμη του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (άρθρο 64) Γνώμη 9/2018. για Γνώμη του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (άρθρο 64) Γνώμη 9/2018 σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Γαλλίας για τις πράξεις επεξεργασίας που υπόκεινται στην απαίτηση για διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Γνώμη 17/2018. σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Πολωνίας. για

Γνώμη 17/2018. σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Πολωνίας. για Γνώμη 17/2018 σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Πολωνίας για τις πράξεις επεξεργασίας που υπόκεινται στην απαίτηση για διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Γνώμη 4/2018. σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Τσεχικής Δημοκρατίας. για

Γνώμη 4/2018. σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Τσεχικής Δημοκρατίας. για Γνώμη 4/2018 σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Τσεχικής Δημοκρατίας για τις πράξεις επεξεργασίας που υπόκεινται στην απαίτηση για διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Γνώμη 11/2018. σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Ιρλανδίας. για

Γνώμη 11/2018. σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Ιρλανδίας. για Γνώμη 11/2018 σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Ιρλανδίας για τις πράξεις επεξεργασίας που υπόκεινται στην απαίτηση για διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόθηκε στις 4 Δεκεμβρίου Εκδόθηκε

Εκδόθηκε στις 4 Δεκεμβρίου Εκδόθηκε Γνώμη 24/2018 σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Δανίας για τις πράξεις επεξεργασίας που υπόκεινται στην απαίτηση για διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόθηκε στις 4 Δεκεμβρίου Εκδόθηκε

Εκδόθηκε στις 4 Δεκεμβρίου Εκδόθηκε Γνώμη 25/2018 σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Κροατίας για τις πράξεις επεξεργασίας που υπόκεινται στην απαίτηση για διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τις διαβιβάσεις δεδομένων βάσει του ΓΚΠΔ σε περίπτωση Brexit χωρίς συμφωνία

Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τις διαβιβάσεις δεδομένων βάσει του ΓΚΠΔ σε περίπτωση Brexit χωρίς συμφωνία Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τις διαβιβάσεις δεδομένων βάσει του ΓΚΠΔ σε περίπτωση Brexit χωρίς συμφωνία Εκδόθηκε στις 12 Φεβρουαρίου 2019 Εισαγωγή Απουσία συμφωνίας μεταξύ του ΕΟΧ και του Ηνωμένου

Διαβάστε περισσότερα

Γνώμη 3/2019 σχετικά με τις ερωτήσεις και απαντήσεις για την αλληλεπίδραση μεταξύ του Κανονισμού για τις Κλινικές Δοκιμές και του Γενικού Κανονισμού

Γνώμη 3/2019 σχετικά με τις ερωτήσεις και απαντήσεις για την αλληλεπίδραση μεταξύ του Κανονισμού για τις Κλινικές Δοκιμές και του Γενικού Κανονισμού Γνώμη 3/2019 σχετικά με τις ερωτήσεις και απαντήσεις για την αλληλεπίδραση μεταξύ του Κανονισμού για τις Κλινικές Δοκιμές και του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) [άρθρο 70.1.β)] η

Διαβάστε περισσότερα

Γνώμη 3/2018. σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Βουλγαρίας. για

Γνώμη 3/2018. σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Βουλγαρίας. για Γνώμη του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (άρθρο 64) Γνώμη 3/2018 σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Βουλγαρίας για τις πράξεις επεξεργασίας που υπόκεινται στην απαίτηση για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 765/2008 (ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ Ο παρών κανονισμός καθορίζει σαφείς κανόνες οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα 2. Αρμοδιότητα, καθήκοντα και εξουσίες. Άρθρο 55. Αρμοδιότητα

Τμήμα 2. Αρμοδιότητα, καθήκοντα και εξουσίες. Άρθρο 55. Αρμοδιότητα Τμήμα 2 Αρμοδιότητα, καθήκοντα και εξουσίες Άρθρο 55 Αρμοδιότητα 1. Κάθε εποπτική αρχή είναι αρμόδια να εκτελεί τα καθήκοντα και να ασκεί τις εξουσίες που της ανατίθενται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ L 289/18 5.11.2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/1984 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Νοεμβρίου 2015 για τον καθορισμό των περιστάσεων, των μορφοτύπων και των διαδικασιών σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Γνώμη 12/2018. σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Iταλίας. για

Γνώμη 12/2018. σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Iταλίας. για Γνώμη 12/2018 σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Iταλίας για τις πράξεις επεξεργασίας που υπόκεινται στην απαίτηση για διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική Ημερίδα: «Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων: Χρήσιμες επισημάνσεις οκτώ μήνες μετά»

Ενημερωτική Ημερίδα: «Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων: Χρήσιμες επισημάνσεις οκτώ μήνες μετά» ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ME THN YΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 13 η Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019 Ενημερωτική Ημερίδα: «Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Ο ρόλος του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) Ημερίδα για τα Προσωπικά Δεδομένα στο Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων 14 Μαΐου 2018 Ο ρόλος του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) Παπαναστασίου Παντελής Οικονομολόγος, Εσωτερικός Ελεγκτής,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 156(Ι) του 2002 10(Ι) του 2010. του άρθρου 1 του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) στον τομέα της υγείας

Ο ρόλος του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) στον τομέα της υγείας Ο ρόλος του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) στον τομέα της υγείας Παρουσίαση Ράσση Κωνσταντία Senior Consultant Εισαγωγή (1/2) Ο Νέος Κανονισμός: 16 Απριλίου 2016 ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Γνώμη 14/2018. σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Λετονίας. για

Γνώμη 14/2018. σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Λετονίας. για Γνώμη 14/2018 σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Λετονίας για τις πράξεις επεξεργασίας που υπόκεινται στην απαίτηση για διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2006/968/ΕΚ) (5) Για την καθοδήγηση των κρατών μελών όσον αφορά τις

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2006/968/ΕΚ) (5) Για την καθοδήγηση των κρατών μελών όσον αφορά τις 30.12.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 401/41 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 21/2004 του Συμβουλίου όσον αφορά τις κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 679/2016)

ΝΕΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 679/2016) ΝΕΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 679/2016) Εισαγωγή: Στα πλαίσια του προγράμματος Data protection Reform, η Ευρωπαϊκή Ένωση στις 24 Μαΐου του 2016 ψήφισε τον Νέο Κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 4.12.2018 A8-0359/ 001-018 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-018 κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών Έκθεση Marlene Mizzi A8-0359/2018 Συμπλήρωση της νομοθεσίας περί εγκρίσεως τύπου της ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΓΚΠΔ) GENERAL DATA PROTECTION REGULATION 2016/679

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΓΚΠΔ) GENERAL DATA PROTECTION REGULATION 2016/679 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΓΚΠΔ) GENERAL DATA PROTECTION REGULATION 2016/679 Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.6.2018 COM(2018) 451 final 2018/0238 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 28.8.2019 L 224/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2019/1376 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 23ης Ιουλίου 2019 σχετικά με την κατ' εξουσιοδότηση έκδοση αποφάσεων που αφορούν τη

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η εντολή της Επιτροπής Επιθεώρησης

Η εντολή της Επιτροπής Επιθεώρησης ΕΚΤ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ Νοέμβριος 201 7 Η εντολή της Επιτροπής Επιθεώρησης Η υψηλού επιπέδου Επιτροπή Επιθεώρησης, η οποία θεσπίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 9β του εσωτερικού κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

9664/19 ΘΚ/μκρ 1 JAI.2

9664/19 ΘΚ/μκρ 1 JAI.2 Βρυξέλλες, 27 Μαΐου 2019 (OR. en) 9664/19 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 9296/19 Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: 6110/19 ADD1 Θέμα: JAI 575 COPEN 233 CYBER 180 DROIPEN 88 JAIEX

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.2.2017 L 28/73 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/179 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Φεβρουαρίου 2017 για τον καθορισμό των διαδικαστικών ρυθμίσεων που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία της ομάδας συνεργασίας, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 326/34 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/2303 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Ιουλίου 2015 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ (Τ.Π.Γ / D.P.O) ΑΠΟΣΟΛΟ ΕΗΩΕΗΑ ΓΗΚΖΓΟΡΟ - ΓΗΑΜΔΟΛΑΒΖΣΖ

ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ (Τ.Π.Γ / D.P.O) ΑΠΟΣΟΛΟ ΕΗΩΕΗΑ ΓΗΚΖΓΟΡΟ - ΓΗΑΜΔΟΛΑΒΖΣΖ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ (Τ.Π.Γ / D.P.O) ΑΠΟΣΟΛΟ ΕΗΩΕΗΑ ΓΗΚΖΓΟΡΟ - ΓΗΑΜΔΟΛΑΒΖΣΖ Τπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων / DPO Άρθρα 37-39 Η Ευρωπαϊκή Ένωση το έτος 2016 θέσπισε ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο για

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.6.2017 L 141/21 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/935 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την κατ' εξουσιοδότηση έκδοση αποφάσεων αξιολόγησης της καταλληλότητας και τις απαιτήσεις καταλληλότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 13.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 73/5 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Οκτωβρίου 2012 αναφορικά με πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 60/1 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, της 27ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με διάφορα σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

L 355/60 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 355/60 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 355/60 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.12.2013 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1423/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοί κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων (αναδιατύπωση) ***II

Κοινοί κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων (αναδιατύπωση) ***II P6_TA-PROV(2008)0448 Κοινοί κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων (αναδιατύπωση) ***II Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

L 351/40 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 351/40 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 351/40 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1219/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Δεκεμβρίου 2012 που αφορά τη θέσπιση μεταβατικών ρυθμίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.10.2016 COM(2016) 650 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσιοδότησης που ανατέθηκε στην Επιτροπή βάσει

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων Ερωτήσεις και απαντήσεις 1 Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2018) 287 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2018) 287 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Ιανουαρίου 2018 (OR. en) 5690/18 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: MI 50 ENT 10 COMPET 44 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2010/0197 (COD) 11917/1/12 REV 1 WTO 244 FDI 20 CODEC 1777 PARLNAT 324 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 320/40 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2018/1996 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Δεκεμβρίου 2018 για τη θέσπιση εσωτερικών κανόνων σχετικά με την παροχή πληροφοριών στα υποκείμενα των δεδομένων και τον περιορισμό ορισμένων δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κρίνεται ότι η ελεγχόμενη δαπάνη είναι νόμιμη, δεδομένου ότι οι υπηρεσίες. που ανατέθηκαν στο Θ Δ είναι εξειδικευμένες, καθόσον αφορούν,

Κρίνεται ότι η ελεγχόμενη δαπάνη είναι νόμιμη, δεδομένου ότι οι υπηρεσίες. που ανατέθηκαν στο Θ Δ είναι εξειδικευμένες, καθόσον αφορούν, ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VII ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ 11-19 Αμοιβή για την «Παροχή υπηρεσιών για την εφαρμογή του 679/2016 Ευρωπαϊκού Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2303 της Επιτροπής της 28

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2303 της Επιτροπής της 28 Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 Άρθρο 5 Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2303 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2015 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας 7 Δεκεμβρίου 2009

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας 7 Δεκεμβρίου 2009 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας 7 Δεκεμβρίου 2009 ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 03/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 7 ης Δεκεμβρίου 2009 για κανονισμό της Επιτροπής για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόθηκε στις 12 Φεβρουαρίου Εκδόθηκε 1

Εκδόθηκε στις 12 Φεβρουαρίου Εκδόθηκε 1 Γνώμη 4/2019 για το σχέδιο διοικητικής ρύθμισης όσον αφορά τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ των αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ») και των αρχών

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ. στην έκθεση

Έγγραφο συνόδου ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ. στην έκθεση Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 12.1.2018 A8-0395/2017/err01 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ στην έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον έλεγχο αναλογικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 27 Ιουλίου 2010 (28.07) (OR. en) 12629/10 TRANS 201 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 27 Ιουλίου 2010 (28.07) (OR. en) 12629/10 TRANS 201 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 27 Ιουλίου 2010 (28.07) (OR. en) 12629/10 TRANS 201 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 20 Ιουλίου 2010 Αποδέκτης: Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2018 COM(2018) 308 final 2018/0155 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

7417/12 ΘΚ/νκ 1 DG H 1C

7417/12 ΘΚ/νκ 1 DG H 1C ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 8 Μαρτίου 2012 (13.03) (OR. en) 7417/12 JAI 154 SCHENGEN 20 COMIX 159 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του: Συμβουλίου (Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις) με ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.9.2017 C(2017) 5959 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4.9.2017 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.7.2012 COM(2012) 426 final 2010/0253 (COD) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 7 στοιχείο γ) της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

COOPERATION TRANSPARENCY

COOPERATION TRANSPARENCY 2018 ΕΤΉΣΙΑ ΈΚΘΕΣΗ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΉ ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ANNUAL REPORT - EXECUTIVE SUMMARY COOPERATION ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ & & ΔΙΑΦΆΝΕΙΑ TRANSPARENCY 1 Το 2018 αποτέλεσε έτος-ορόσημο για την προστασία των δεδομένων. Στις 25 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2080(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2080(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2016/2080(INI) 23.8.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις δηλώσεις συμφερόντων των μελών της Επιτροπής - κατευθυντήριες γραμμές (2016/2080(INI)) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.2.2018 C(2018) 533 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2.2.2018 σχετικά με τη θέσπιση ενιαίων, λεπτομερών προδιαγραφών για τη συλλογή και την ανάλυση δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.9.2017 C(2017) 6337 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26.9.2017 για την τροποποίηση του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/571 της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ EBA/GL/2017/04 11/07/2017 Τελικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μεταχείριση των μετόχων σε περιπτώσεις αναδιάρθρωσης παθητικού ή απομείωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 14-05-2018 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 851/37 ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκριση της «Δήλωσης περί απορρήτου και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» με την οποία η ΕΕΤΤ, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, θα ενημερώνει τα υποκείμενα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.4.2018 L 96/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/573 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2017 όσον αφορά βασικά στοιχεία των συμβάσεων αποθήκευσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.3.2018 C(2018) 1392 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8.3.2018 για τον καθορισμό κοινών μεθόδων ασφάλειας σχετικά με τις απαιτήσεις για το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές 1/2019 σχετικά με τους Κώδικες Δεοντολογίας και τους Φορείς Παρακολούθησης στο πλαίσιο του Κανονισμού 2016/679

Κατευθυντήριες γραμμές 1/2019 σχετικά με τους Κώδικες Δεοντολογίας και τους Φορείς Παρακολούθησης στο πλαίσιο του Κανονισμού 2016/679 Κατευθυντήριες γραμμές 1/2019 σχετικά με τους Κώδικες Δεοντολογίας και τους Φορείς Παρακολούθησης στο πλαίσιο του Κανονισμού 2016/679 Έκδοση 2.0 4 Ιουνίου 2019 Εγκρίθηκε Ιστορικό εκδόσεων Έκδοση 2.0 4

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 21.3.2017 2016/0286(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

A8-0219/

A8-0219/ 29.6.2018 A8-0219/ 001-011 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-011 κατάθεση: Επιτροπή Οικονομικής, Νομισματικής και Βιομηχανικής Πολιτικής και Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων Έκθεση Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner A8-0219/2018

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.8.2018 COM(2018) 567 final 2018/0298 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009 όσον

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ L 40/72 17.2.2017 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2017/274 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 10ης Φεβρουαρίου 2017 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν την παροχή στοιχείων αξιολόγησης της επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Σχετικά με τη σύσταση Εθνικών Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας εντός της ζώνης του ευρώ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Σχετικά με τη σύσταση Εθνικών Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας εντός της ζώνης του ευρώ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2015 COM(2015) 601 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με τη σύσταση Εθνικών Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας εντός της ζώνης του ευρώ EL EL Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 274/36 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/1645 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουλίου 2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V. Άρθρο 44. Γενικές αρχές για διαβιβάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V. Άρθρο 44. Γενικές αρχές για διαβιβάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ V Διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς Άρθρο 44 Γενικές αρχές για διαβιβάσεις Κάθε διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία υποβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.8.2017 COM(2017) 423 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσίας έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων που

Διαβάστε περισσότερα

Τα καθήκοντα της επιτροπής επιθεώρησης

Τα καθήκοντα της επιτροπής επιθεώρησης ΕΚΤ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ Τα καθήκοντα της επιτροπής επιθεώρησης Η υψηλού επιπέδου επιτροπή επιθεώρησης, η οποία θεσπίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 9α του εσωτερικού κανονισμού της ΕΚΤ, ενισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στον. ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. /.. της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στον. ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. /.. της Επιτροπής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2018 C(2018) 4426 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στον ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. /.. της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Ευρωπαϊκό Νομικό Πλαίσιο για την Προστασία Δεδομένων

Εθνικό και Ευρωπαϊκό Νομικό Πλαίσιο για την Προστασία Δεδομένων ΗΜΕΡΑ 1η Εθνικό και Ευρωπαϊκό Νομικό Πλαίσιο για την Προστασία Δεδομένων Εισαγωγή στο Εθνικό- Ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο Περιγράφοντας την εξέλιξη προς ένα εναρμονισμένο νομοθετικό πλαίσιο: Σύντομη ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα Ειδικές κατηγορίες δεδομένων Υποκείμενο των δεδομένων Υπεύθυνος επεξεργασίας εκτελών την επεξεργασία

Εισαγωγή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα Ειδικές κατηγορίες δεδομένων Υποκείμενο των δεδομένων Υπεύθυνος επεξεργασίας εκτελών την επεξεργασία ΜΙΝΙ ΟΔΗΓΟΣ 10 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ DPO ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (GDPR) 1 Εισαγωγή Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA-BoS-14/170 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

EIOPA-17/651 4 Οκτωβρίου 2017

EIOPA-17/651 4 Οκτωβρίου 2017 EIOPA-17/651 4 Οκτωβρίου 2017 Κατευθυντήριες γραμμές σύμφωνα με την οδηγία για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων όσον αφορά τα βασιζόμενα σε ασφάλιση επενδυτικά προϊόντα που έχουν δομή η οποία δυσχεραίνει

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2018) 249 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2018) 249 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Μαΐου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2018/0117 (NLE) 8534/18 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0202(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0202(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 2014/0202(COD) 6.1.2015 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2018 C(2018) 4425 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13.7.2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.8.2013 COM(2013) 595 final 2013/0285 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Με την οποία εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη να υπογράψουν και/ή να επικυρώσουν, προς το συμφέρον

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 365/82 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1355/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009 σχετικά με την έγκριση ορισμένων κωδίκων και συναφών

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για τη πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2018 C(2018) 4427 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13.7.2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.1.2017 COM(2017) 17 final 2017/0011 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στον τομέα του συστήματος πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΜΕ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΜΕ Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2019 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα