Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΤΕΥΧΟΣ 253 ΠΕΜΠΤΗ 11 AΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ο ΗΓΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ To Επιµελητήριο Πιερίας, µέλος της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ, σας ενηµερώνει ότι µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων κ. Κ. Χατζηδάκη τροποποιήθηκαν τα παραρτήµατα II, III, XIII του Οδηγού του προγράµµατος «Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίηση- Τουρισµός-Εµπόριο-Υπηρεσίες στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ », καθώς επίσης παρατάθηκε η καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο παρόν πρόγραµµα. Αναλυτικότερα : 1) Προστίθενται οι εξής νέοι Κωδικοί Αναπτυξιακής ραστηριότητας (ΚΑ ): στη Θεµατική Ενότητα «Μεταποίηση» , , , , 24 εξαιρουµένου του στη Θεµατική Ενότητα «Εµπόριο-Υπηρεσίες» , , , , και Επίσης οι ΚΑ 37.00, 38.11, 38.12, 38.21, 38.22, 38.31, και µεταφέρονται από τη Θεµατική Ενότητα «Εµπόριο - Υπηρεσίες» στη Θεµατική Ενότητα «Μεταποίηση». Επιπλέον στη Θεµατική Ενότητα «Τουρισµός» είναι επιλέξιµες οι ξενοδοχειακές και λοιπές τουριστικές µονάδες που λειτουργούν σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια, όλων των κατηγοριών και τάξεων, δυναµικότητας σε κλίνες ) Τροποποιούνται τα Παραρτήµατα ΙΙΙ «ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ» και ΧΙΙΙ «ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΗΛΩΣΕΩΝ» (αλλαγές στο κείµενο των Υ..). Συγκεκριµένα τα κριτήρια διαχωρισµού δεν έχουν εφαρµογή για τον Κ.Α.. 55 (Θεµατική Ενότητα «Τουρισµός») στις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου Αιγαίου, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας της Χώρας. Επίσης, τα κριτήρια εξειδικεύονται περαιτέρω, σύµφωνα µε την ΚΥΑ µε Α.Π. 4424/721/ Καθεστώτα Ενισχύσεων της Προγραµµατικής Περιόδου για τον Άξονα 3 του προγράµµατος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας » (ΠΑΑ) και τις σε αυτή οριζόµενες διατάξεις και αποφάσεις, όπως ισχύουν. 3) Παρατείνεται η προθεσµία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr, µέχρι και τις και ώρα 17:00. Μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσµίας καµία πρόταση δεν θα γίνει δεκτή. Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι στην περιοχή της Πιερίας µπορούν να απευθύνονται : Στις ιστοσελίδες :

2 Στα γραφεία του Επιµελητηρίου Πιερίας (28 ης Οκτωβρίου 9, ΤΚ Κατερίνη, τηλέφωνο : , fax : , Mail : Υπεύθυνος: ο Ειδικός Σύµβουλος κ. Νικόλαος Χουσουρίδης Στην Περιφέρεια Κεντρικής/ υτικής Μακεδονίας Στην ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ (τηλ ) Στις Συνεταιριστικές Τράπεζες της Πιερίας. Στο γραφείο επενδυτών της ΕΥ /ΕΠΑΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟ ΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ» Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΥΕ/ ΕΚΤ) της Γενικής Γραµµατείας ιαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ενεργώντας ως ικαιούχος κατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α), αναλαµβάνει την υλοποίηση της δράσης: «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών». Η δράση χρηµατοδοτείται από το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού» µε πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο). Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη µιας δοµηµένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα της οικονοµίας. Συνολικά αναµένεται να ωφεληθούν περίπου άνεργοι νέοι ηλικίας από 18 µέχρι 29 ετών, εκ των οποίων θα είναι απόφοιτοι Πανεπιστηµίων/ΤΕΙ και θα είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθµιας και µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Αντικείµενο της δράσης αποτελεί η παροχή σε άνεργους νέους ηλικίας από 18 έως 29 ετών, υπηρεσιών συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης (σε οριζόντια και εξειδικευµένα θεµατικά αντικείµενα τα οποία σχετίζονται µε τη θέση πρακτικής άσκησης που θα τοποθετηθεί ο ωφελούµενος), οι οποίες περιλαµβάνουν: 1. πρόγραµµα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών σε οριζόντιες και εξειδικευµένες δεξιότητες 2. πρακτική άσκηση των ωφελουµένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα της οικονοµίας διάρκειας 500 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 5 µήνες και θα υποστηρίζεται από τον επόπτη πρακτικής που θα ορίσει ο πάροχος κατάρτισης (ΚΕΚ). 3. υπηρεσίες συµβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης που παρέχονται στον ωφελούµενο από τον πάροχο κατάρτισης πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης και αφορούν: α) στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών - 2 -

3 αναγκών/δεξιοτήτων των καταρτιζοµένων µε τις ανάγκες των επιχειρήσεων, β) στη τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του ωφελουµένου από τον πάροχο κατάρτισης στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης, µέσω του επόπτη Πρακτικής και γ) σε επιπρόσθετες υπηρεσίες για την µετατροπή της πρακτικής άσκησης του καταρτιζόµενου σε σύµβαση εργασίας και την τοποθέτηση του στην επιχείρηση πρακτικής. 4. Επιχορήγηση της επιχείρησης που προβαίνει στην πρόσληψη του ωφελουµένου αµέσως µετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης, η οποία θα αποτελέσει αντικείµενο άλλης πρόσκλησης. Όλες οι ανωτέρω υπηρεσίες θα παρασχεθούν µέσω επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας σύµφωνα µε τους όρους της Πρόσκλησης. Η κατάρτιση θα παρασχεθεί από παρόχους κατάρτισης (ΚΕΚ) που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα εγγραφούν στο «Μητρώο Παρόχων». Κάθε άνεργος που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον, εφ όσον επιλεγεί βάσει των κριτηρίων και της διαδικασίας που περιγράφεται στην Πρόσκληση, θα εγγραφεί σε «Μητρώο Ωφελουµένων» και θα δικαιούται την «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας». Συνολικά αναµένεται να ωφεληθούν περίπου άνεργοι νέοι ηλικίας από 18 µέχρι 29 ετών, εκ των οποίων θα είναι απόφοιτοι Πανεπιστηµίων/ΤΕΙ και θα είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθµιας και µετα-δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης Τα οφέλη των επιχειρήσεων που θα συµµετάσχουν στο πρόγραµµα αφορούν την απόκτηση ευέλικτα και χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση ανθρώπινο δυναµικό, µε επαγγελµατικές γνώσεις και δεξιότητες, προσαρµοσµένες στις εργασιακές απαιτήσεις και ανάγκες της επιχείρησης. Με τη συµµετοχή της στο Πρόγραµµα, η επιχείρηση εξασφαλίζει: 5µηνη επιδοτούµενη απασχόληση µε τη µορφή δωρεάν πρακτικής άσκησης νέων µέχρι 29 ετών, είτε απόφοιτων ΑΕΙ/ΤΕΙ, είτε υποχρεωτικής, δευτεροβάθµιας και µεταταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Ιατροφαρµακευτική και ασφαλιστική κάλυψη των απασχολουµένων, έναντι κινδύνου ατυχήµατος, καθ όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Για περισσότερες πληροφορίες, µπορείτε να επικοινωνείτε µε το Επιµελητήριο Πιερίας αρµ. υπάλληλος κα Κολοκάτση Ανδροµάχη, τηλ , , φαξ ΑΥΞΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 14% ΤΟ Α ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2012 Αύξηση 14% σηµείωσε το ποσοστό των χρηστών του διαδικτύου που πραγµατοποίησε ηλεκτρονικές αγορές στο α τρίµηνο του 2012 σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του Αυτό καταγράφεται στην έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και - 3 -

4 Επικοινωνίας από τα νοικοκυριά, έτους 2012, που διεξήχθη από την ΕΛΣΤΑΤ την περίοδο 15/5/ /7/2012 σε αρχικό δείγµα νοικοκυριών. Συγκεκριµένα, το ποσοστό των χρηστών του διαδικτύου που κατά το α τρίµηνο του 2012 πραγµατοποίησαν ηλεκτρονικές αγορές ανέρχεται σε 26,9%, ενώ ο µέσος ετήσιος ρυθµός µεταβολής των ατόµων που πραγµατοποιούν ηλεκτρονικές αγορές µέσω του διαδικτύου, για την πενταετία , ανέρχεται στο 18,5%. Αναλύοντας το προφίλ όσων πραγµατοποιούν ηλεκτρονικές αγορές/παραγγελίες προκύπτει ότι για το α τρίµηνο του 2012 το 56,9% είναι άνδρες και το 43,1% γυναίκες. Τα ποσοστά για το α τρίµηνο του 2011 ήταν 60,7% άνδρες και 39,3% γυναίκες και για το α τρίµηνο του 2010 ήταν 65,2% άνδρες και 34,8% γυναίκες. Επιπλέον, το 37,9% όσων πραγµατοποιούν ηλεκτρονικές αγορές ανήκει στην ηλικιακή οµάδα ετών. Όσον αφορά στο µορφωτικό επίπεδο, οι χρήστες µε υψηλό µορφωτικό επίπεδο (απόφοιτοι ΑΕΙ, ΤΕΙ ή µε µεταπτυχιακές σπουδές) ανέρχονται στο 55,7% και οι µέσου µορφωτικού επιπέδου (απόφοιτοι δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και ινστιτούτων επαγγελµατικής κατάρτισης) στο 40,2%. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ Μέχρι τις 12 Απριλίου 2013 και ώρα 17:00 παρατάθηκε η προθεσµία υποβολής αιτήσεων στο µητρώο αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ για την αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων (συµπεριλαµβανοµένου και της προκήρυξης για την ενίσχυση των ΜΜΕ) ύστερα από σχετική απόφαση του ΕΦΕΠΑΕ. Αρχική καταληκτική ηµεροµηνία είχε οριστεί η 29 η Μαρτίου ΓΕΝΙΚΑ O Ενδιάµεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ», εφεξής ΕΦΕΠΑΕ, προγραµµατίζει τον εµπλουτισµό του Μητρώο Αξιολογητών, το οποίο είχε συσταθεί και εγκριθεί µε το υπ αριθ. πρωτ. 4156/ΕΦΕΠΑΕ/1024/ έγγραφο της ΕΥ -ΕΠΑΕ µε θέµα «Έγκριση του Μητρώου Αξιολογητών» για τις δράσεις κρατικών ενισχύσεων του ΕΠΑΝ ΙΙ και τις δράσεις Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηµατικότητας των πέντε Ε.Π. των περιφερειών Μεταβατικής Στήριξης. 2. ΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ικαίωµα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα: α) Υποχρεωτικά προσόντα 1. Πτυχίο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης Ελληνικού Πανεπιστηµίου (Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι.) ή ισότιµο τίτλο Τµήµατος Πανεπιστηµιακής Σχολής του Εξωτερικού νόµιµα αναγνωρισµένου από το κατά νόµο αρµόδιο όργανο. Και 2. Πενταετής Επαγγελµατική εµπειρία, η οποία αποκτήθηκε κατά την τελευταία δεκαετία σε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω αντικείµενα: - Μεταποίηση, κυρίως σε ΜΜΕ - 4 -

5 - Τουρισµός - Περιβάλλον - Ενέργεια, κυρίως σε ΑΠΕ / Συµπαραγωγή / Εξοικονόµηση - Ποιότητα - Υπηρεσίες - Εµπόριο - Κατάρτιση Θέµατα: Οικονοµική Βιωσιµότητα Επιχειρήσεων Αξιολόγηση Επιχειρηµατικών ή Επενδυτικών Σχεδίων ανειοδοτήσεις Χρηµατοδοτήσεις Επιχειρήσεων Υλοποίηση ιαχείριση Επενδυτικών Έργων, Κοινοτικών Προγραµµάτων, κλπ ή/και 3. Εµπειρία αξιολόγησης. Ειδικότερα απαιτείται τεκµηριωµένη εµπειρία σε αξιολογήσεις επιχορηγούµενων επενδύσεων, εµπειρία στη σύνταξη σχετικών µελετών ή/και ελέγχου επενδύσεων στα προαναφερόµενα αντικείµενα. Ειδικά για τα προγράµµατα κατάρτισης, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή στο Ενιαίο Μητρώο Αξιολογητών (ΕΜΑ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. 4. Ικανότητα Χειρισµού Η/Υ, δεδοµένου ότι οι αξιολογήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά β) Επιθυµητά προσόντα: Μεταπτυχιακό ίπλωµα Εµπειρία στη χρήση του Πληροφοριακού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) Εγγραφή Υποψηφίου σε άλλον, εγκεκριµένο κατάλογο αξιολογητών Πιστοποιητικό Κατάρτισης υποψηφίου σε Αντικείµενα σχετικά µε την αξιολόγηση. Τα µέλη του ισχύοντος Μητρώου δεν υποβάλλουν νέα αίτηση. 3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αναζητήσουν το πλήρες κείµενο της πρόσκλησης και την αίτηση εγγραφής µε τα συνηµµένα έντυπα στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr). Οι συµπληρωµένες αιτήσεις και τα συνηµµένα υποβάλλονται πρώτα ηλεκτρονικά και στη συνέχεια στους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ, ιδιοχείρως ή ταχυδροµικά ή µε συστηµένη επιστολή στη διεύθυνση: Κέντρο Επιχειρηµατικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης Αναπτυξιακή Ένωση Μακεδονίας, Οικισµός Λήδα Μαρία, 6 ο ΧΛΜ Χαριλάου Θέρµης, ΤΚ , Θέρµη, Θεσσαλονίκη, τηλ , ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ - ΣΥΝΕ ΡΙΑ Το Επιµελητήριο Πιερίας ενηµερώνει τα µέλη του για τις κάτωθι Εκθέσεις Συνέδρια Επιχειρηµατικές Αποστολές: Ε-λαδι-Οινος, Μεσογειακή Έκθεση Ελιάς Χρόνος: Απριλίου 2013 Χώρος: Εκθεσιακός Χώρος Περιστερίου ιοργάνωση: GoldenExpo Σηµείωση: Ελιά, Λάδι, Κρασί, όλες οι κατηγορίες εκθεµάτων παραγωγής από τα φυτώρια ως την τυποποίηση. Στο πλαίσιο της έκθεσης θα διεξαχθεί ο διαγωνισµός «Κότινος» (συσκευασίας επώνυµου ελαιόλαδου και ελιάς, αιτήσεις µέχρι 13/04/2013) Πληροφορίες: GoldenExpo, κ. Γιάννης Σταυρόπουλος, τηλ: , κιν: , website:

6 6 η ιεθνής Έκθεση ECOTEC, Τεχνολογίες περιβάλλοντος & Φωτοβολταϊκά συστήµατα Χρόνος: Απριλίου 2013 Χώρος: Metropolitan Expo ιοργάνωση: T-EXPO Προϊόντα: Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (αιολική, γεωθερµική, θερµική-ηλιακή, βιοκαύσιµα, φωτοβολταϊκά κ.τ.λ.), αποκατάσταση περιβάλλοντος, εναλλακτικές τεχνολογίες, εξοικονόµηση ενέργειας, ανακύκλωση Πληροφορίες: T-Expo, τηλ: , fax: , website: 11 η Κλαδική Έκθεση ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Χρόνος: Απριλίου 2013 Τόπος: Αθήνα Χώρος: Metropolitan Expo ιοργάνωση: ROTA Προϊόντα: Κουφώµατα, συστήµατα σκίασης, πόρτες εισόδου, ασφαλείας & πυρασφαλείας, γκαραζόπορτες, αυτοµατισµοί, καινοτόµες εφαρµογές αλουµινίου, θερµοµονωτικά συστήµατα, συστήµατα υαλοπετασµάτων και αίθριων Πληροφορίες: ROTA, τηλ: , website: DOMICATEC, 3 η ιεθνής Έκθεση όµησης και Ανακαίνισης Χρόνος: Απριλίου 2013 Χώρος: Metropolitan Expo ιοργάνωση: T-EXPO Προϊόντα: οµικά υλικά, συστήµατα θέρµανσης, κλιµατισµού, επικοινωνίας, ασφαλείας και διαχείρισης υδάτων, είδη µπάνιου, κήπου και οικιακού εξοπλισµού, µονώσεις, χρώµατα, επενδύσεις, προκατασκευές, εργαλεία, λογισµικά, είδη διακόσµησης Πληροφορίες: T-Expo, τηλ: , fax: SUMMER HOLIDAYS EXPO 2013, 7 η Έκθεση Καλοκαιρινών ιακοπών Χρόνος: Απριλίου 2013 Χώρος: Εκθεσιακό Κέντρο Helexpo ιοργάνωση: HELEXPO Σηµείωση: Ταξίδια - τουρισµός Πληροφορίες: HEXEXPO, τηλ: , fax: , website: FUR IN SIATISTA 2013, 1 η Παρουσίαση Προϊόντων Γούνας Χρόνος: Απριλίου 2013 Τόπος: Σιάτιστα Χώρος: ΒΙΟΠΑ Σιάτιστας Βοϊου ιοργάνωση: Επιµελητήριο Κοζάνης και Σύνδεσµος Γουνοποιών Σιάτιστασ Σηµείωση: Προϊόντα γούνας και αξεσουάρ γούνας (περιλαµβάνεται επίδειξη µόδας και ηµερίδες) Πληροφορίες: Επιµελητήριο Κοζάνης, τηλ , fax: , Σύνδεσµος Γουνοποιών Σιάτιστας, τηλ , fax: , website:

7 7 η INDELEX by Electronica Χρόνος: Απριλίου 2013 Τόπος: Ελληνικό, Αθήνα Χώρος: Ολυµπιακό Κέντρο Ξιφασκίας (πρώην. Αεροδρόµιο) ιοργάνωση: EXPO LINE Σηµείωση: Electronic security, Communications, Digital & Satellite TV, Professional Audiovisuals, Hi-Tech building & house Πληροφορίες: EXPO LINE, τηλ: , fax: , website: BATIMATEC 2013, ιεθνής Έκθεση οµικών Υλικών Χρόνος: Μαΐου 2013 Τόπος: Αλγέρι, Αλγερία Χώρος: Expositions des Pins Maritimes Προϊόντα: οµικά υλικά, κατασκευές, τεχνολογία ύδρευσης και προστασίας του περιβάλλοντος, τεχνολογία κλιµατισµού Σηµείωση: Αιτήσεις συµµετοχής µέχρι 28/02/2013 Πληροφορίες: ΟΠΕ, υπεύθυνος κ. Οδ. Κωλέτσης, τηλ: , fax: , website: 47 η BULMEDICA/BULDENTAL Χρόνος: Μαϊου 2013 Τόπος: Σόφια, Βουλγαρία Χώρος: Inter Expo Center Σηµείωση: Συµµετέχουν παραγωγοί, αντιπρόσωποι, διανοµείς και έµποροι ιατρικού και οδοντιατρικού εξοπλισµού, αναλώσιµων και συναφών υπηρεσιών Πληροφορίες: Maria Jeliazkova (BULMEDICA), τηλ: , fax: , Gabriela Lubenova (BULDENTAL), τηλ: , fax: , website: PROPERTY 2013, 5 η ιεθνής Έκθεση ιαχείρισης και Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας Χρόνος: Απριλίου 2013 Χώρος: Εκθεσιακό Κέντρο Helexpo ιοργάνωση: HELEXPO Σηµείωση: Οικιστικό Ακίνητο (διαµερίσµατα, µεζονέτες, µονοκατοικίες), Επαγγελµατικοί Χώροι (γραφεία, καταστήµατα, αποθήκες), Εξοχικές Κατοικίες Πληροφορίες: HEXEXPO, τηλ: , fax: , website: Ο ΟΠΕ διοργανώνει τις παρακάτω επιχειρηµατικές αποστολές: ΛΙΒΥΗ (ΤΡΙΠΟΛΗ) Ηµεροµ. έναρξης: 21/05/2013 Ηµεροµ. λήξης: 24/05/2013 Αίτηση συµµετοχής έως 25/04/2013 Προϊόντα: Τρόφιµα, καλλυντικά και είδη περιποίησης, οικοδοµικά υλικά-κατασκευές, φαρµακευτικά προϊόντα, καθαριστικά, αµυντικός εξοπλισµός, καπνός, οργανικά χηµικά-λιπάσµατα. Σηµείωση: Της Ελληνικής Αντιπροσωπείας θα ηγηθεί ο Υπουργός Εξωτερικών κ. ηµήτρης Αβραµόπουλος, συνοδευόµενος από το Γ.Γ. ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων του ΥΠΕΞ κ. Παναγιώτη Μίχαλο και τον Πρόεδρο και ιευθ. Σύµβουλο του ΟΠΕ κ. Αλκιβιάδη Καλαµπόκη

8 ΠΟΛΩΝΙΑ (ΒΑΡΣΟΒΙΑ) Ηµεροµ. έναρξης: 10/06/2013 Ηµεροµ. λήξης: 13/06/2013 Αίτηση συµµετοχής έως 15/04/2013 Προϊόντα: Τρόφιµα - ποτά, ελαιόλαδο, τυροκοµικά και τυποποιηµένα ιχθυηρά, ιδίως delicatessen όπως π.χ. αυγοτάραχο, ρακόµελο, λικέρ µαστίχας, µαρµελάδες, κ.τ.λ. ΒΕΛΓΙΟ (ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ) Ηµεροµ. έναρξης: 02/06/2013 Ηµεροµ. λήξης: 05/06/2013 Αίτηση συµµετοχής έως 18/04/2013 Προϊόντα: Τρόφιµα-Ποτά, φαρµακευτικά προϊόντα και καλλυντικά (ιδιαίτερα φυσικά καλλυντικά), Προϊόντα αλουµινίου και χαλκού, ανόργανα χηµικά προϊόντα, δοµικά υλικά, ορυκτά πετρώµατα (ιδιαίτερα νέα κατασκευαστικά υλικά), ηλεκτρολογικός εξοπλισµός Πληροφορίες: κ. Κλεοβ. Μπούζος, τηλ , fax: , ΟΠΕ - Πρόσκληση συµµετοχής ιεθνής Έκθεση Τροφίµων και Εξοπλισµού FINE FOOD 9 12 Σεπτεµβρίου 2013, Σύδνεϋ Αυστραλίας. Αφορά σε τρόφιµα, ποτά, γαλακτοκοµικά, είδη αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, κατεψυγµένα, προϊόντα κρέατος, ψάρια, προϊόντα υγιεινής διατροφής, καθώς και υλικά συσκευασίας και εξοπλισµό. Πληροφορίες: κ. Ζωή Στοϊκάκη, τηλ , fax , website: Αιτήσεις συµµετοχής µέχρι ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να έχετε άµεση πρόσβαση σε πληροφορίες για εκθέσεις και επιχειρηµατικές πληροφορίες µέσα από την ιστοσελίδα του Επιµελητηρίου Πιερίας που ανανεώνεται σε καθηµερινή βάση. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ ιεύθυνση: 28ης Οκτωµβρίου 9 Τ.Κ Κατερίνη Τηλ.: Φαξ: Web: ΑΓΟΡΑΖΩ ΑΠ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ - 8 -

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2009 Αρ. Πρωτ.: 192 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ O Ενδιάµεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»,

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 3.11577/5.7600/1-4-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 270 ΠΕΜΠΤΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 5 Η ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Συµµετέχουµε όλοι ίνουµε στον τόπο µας τη δυναµική που του αξίζει -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 03-10-2014 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.01.01/840

Αθήνα, 03-10-2014 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.01.01/840 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μ ο ν ά δ α Β Πληροφορίες: Βαλλιάνου Ι. Ταχ. Δ/νση: Κοραή 4, 10564, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Α Α: 4ΙΙ4Γ-Ε3 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Α Α: 4ΙΙ4Γ-Ε3 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΚΤ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Σηµεία του Προγράµµατος για τις Περιφέρειες της Κεντρικής & υτικής Μακεδονίας

Βασικά Σηµεία του Προγράµµατος για τις Περιφέρειες της Κεντρικής & υτικής Μακεδονίας ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ/ΕΠΑΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Προκήρυξη για την ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης Τουρισµού Εµπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Λ Α Ρ Ι Σ Α Σ Ενηµερωτικό ελτίο Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2 0 1 1 Καταναλώνουµε Ελληνικά ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ: Προγράµµατα 2 Επιχορηγήσεων ιακηρύξεις 8 ιαγωνισµών Ο Συνήγορος του 9 Επιχειρηµατία

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 240 ΠΕΜΠΤΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ TRIENA INSURANCE ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ Μια νέα και πρωτοποριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)»

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛΛΡ0-ΖΥΚ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

17025:2005. 17021:2006.

17025:2005. 17021:2006. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΕΥΧΟΣ B-2 / ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ/ENTERPRISE EUROPE NETWORK-HELLAS ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΕΕ: ξεκινά δηµόσια διαβούλευση σχετικά µε τα επαγγελµατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 54 * After 25 centruries, Greek temple sees the light Ο τίτλος του CNN Travel στο άρθρο παρουσίασης του ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 3/8/2010 Αριθμ.Πρωτ.:153364/ΨΣ6 734/ΔΦ308

Διαβάστε περισσότερα