Ἐμπόδιο ὀδυνηρὸ ἀλλὰ ὠφέλιμο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ἐμπόδιο ὀδυνηρὸ ἀλλὰ ὠφέλιμο"

Transcript

1 «Ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος» (Ἀπ. 1,10) Ἐκδίδεται ἀπὸ τὴν Κοινοβιακὴ Γυναικεία Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Αὐγουστίνου Φλωρίνης ΦΛΩΡΙΝΑ τηλ Περίοδος Δ - Ἔτος ΛΕ Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 2124 Κυρ. ΙΘ [Β Λουκ.] (Β Κορ. 11,31 12,9) 7 Ὀκτωβρίου 2018 Συντάκτης ( ) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης Ἐμπόδιο ὀδυνηρὸ ἀλλὰ ὠφέλιμο «Καὶ τῇ ὑπερβολῇ τῶν ἀποκαλύψεων ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι, ἐδόθη μοι σκόλοψ τῇ σαρκί, ἄγγελος σατᾶν, ἵνα με κολαφίζῃ ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι» (Β Κορ. 12,7) Ἡθλῖψις, ἀγαπητοί μου, εἶνε χρήσιμη, πο λὺ σ αὐτὸν καὶ «σκόλοψ τῇ σαρκί, ἄγγελος σα - χρήσιμη, γιὰ ὅλους ἀνεξαιρέτως τοὺς ἀν - τᾶν» (ἔ.ἀ. 12,7), ἀγκάθι στὴ ζωή του, σατανικὸ ἐμ - θρώπους. Φαίνεται αὐτὸ παράδοξο; Μὴ βιαστῆτε, παρακαλῶ, νὰ διαφωνήσετε ἔ χετε λί- πόδιο στὴ διακονία του. γη ὑπομονή. Ὅ σο καὶ ἂν αὐτὸ ποὺ λέω φαίνε - «Σκόλοψ τῇ σαρκί, ἄγγελος σατᾶν». Αὐτὴ ται ἀκατανόητο καὶ δυσάρεστο, εἶνε μιὰ ἀλήθεια. Καὶ θὰ προσπαθήσω νὰ τὴν ἀναλύσω. λύ. Σὰν αἰχμη ρὸ κεντρί, σὰν μυτερὴ βελόνα, ἡ θλῖψι, ἀγαπητοί μου, τὸν στενο χωροῦσε πο- Εἶνε χρήσιμη ἡ θλῖψις, πρῶτον, γιὰ τοὺς ἁ - σὰν σουβλερὸ ἀγ κάθι (αὐ τὸ σημαίνει σκόλοψ), μαρτωλούς. Αὐτοί, καθὼς ἔχουν παραδοθῆ σὲ καὶ σὰν δαιμονι κὸς ἀντίπαλος (αὐ τὸ σημαίνει μία μεθυστικὴ ἀπόλαυσι ἀπατηλῶν τέρψεων, σατᾶν), ἐνωχλοῦσε τὸν ἀπόστολο Παῦλο καθη μερι νῶς, σὲ κάθε του βῆμα. Παντοῦ τὸν εὕ - βρίσκονται σὲ ζάλη καὶ νάρκη. Δὲν ἐννοοῦν νὰ ξυπνήσουν ἀπὸ τὸ λήθαργο τῆς ἁμαρτίας καὶ ρισκε μπροστά του, δὲν τὸν ἄφηνε νὰ ἡ συχά - νὰ ἐπιστρέψουν στὸ Θεό. Μόνο ἂν βρεθοῦν σῃ, ἔκανε τὴ ζωή του δύσκολη, ἔφερνε πρόσ - κάτω ἀπὸ ἀλλεπάλληλα χτυπήματα θλίψεων, κομμα στὸ ἱερὸ ἔργο του. τότε ἀφυπνίζονται. Ἡ θλῖψις ἐνεργεῖ ὡς παιδα - Ποιά ἀκριβῶς ὅμως ἦταν ἡ θλῖψις του αὐτή; γωγικὴ ῥάβδος, ὡς εὐεργετικὸ μαστίγιο. Ναί, Οἱ ἑρμηνευταὶ διαφωνοῦν στὸ σημεῖο αὐ τὸ αὐτὴ κάνει καὶ τοὺς πιὸ σκληροὺς νὰ κάμψουν τὸν αὐχένα, νὰ ταπεινωθοῦν, νὰ συν αι- ἀπόψεις γιὰ τὴ φύσι τῆς θλίψεως αὐτῆς τοῦ καὶ ἔχουν διατυπωθῆ ποικίλες ἑρμηνευτι κὲς σθανθοῦν τὰ λάθη τους, νὰ ζητήσουν συγ χώρησι ἀπὸ τὸν Πλάστη καὶ Θεό τους. λοψ τῇ σαρκί» ἦταν κάποια πάθησι σωμα τική, ἀ ποστόλου Παύλου. Ἄλλοι εἶπαν, ὅτι ὁ «σκό- Χρήσιμη λοιπὸν ἡ θλῖψις γιὰ ὅσους ζοῦν κάποια ἀ σθένεια χρονία ποὺ τὸν ἐνωχλοῦσε στὴν ἁμαρτία, χρήσιμη ὅμως καὶ γιὰ ὅ σους καὶ τὸν ταλαιπωροῦσε συνεχῶς, ἴσως μία κεφα λαλγία ἢ μία πάθησι τῶν ὀ φθαλμῶν. Ἄλλοι βαδίζουν τὴν ὁδὸ τῆς ἀρετῆς. Ἡ θλῖψις ἦταν, εἶνε, καὶ θὰ εἶνε πάντα ὁ ἀχώριστος σύν τροφος ὅλων τῶν ἁγίων. Μ αὐτὴν ἐξαγνίσθη καν κὸς πειρασμός, ποὺ δὲν ἀφήνει ἀπείρα στον εἶπαν, ὅτι ὁ «σκόλοψ τῇ σαρκί» ἦταν ὁ σαρκι - ἀ πὸ τὰ μικρά τους ἐλαττώματα ποὺ εἶ χαν κι κανένα ἀλλὰ ἐνοχλεῖ καὶ ἁγίους ἀκόμη ἀν - αὐ τοὶ ὡς ἄνθρωποι, μ αὐτὴν ἐξυψώθη καν ἀ - θρώπους. Καμμία ὅμως ἀπὸ τὶς ἑρμηνεῖες κόμη περισσότερο σὲ ὕψη οὐράνια, μ αὐτὴν αὐ τὲς δὲν φαίνεται πιθανή. ἔ γιναν συμμέτοχοι στὶς θλίψεις καὶ τὰ παθήμα τα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ (πρβλ. Β Κορ. 1,5-7), μ αὐτὴν νευσε ὀρθότερα τὸν ἀ πό στολο Παῦλο φωτι- Κατὰ κοινὴ ὁμολογία, ἐκεῖνος ποὺ ἑρμή- ἡ ἀρετή τους τελειοποιήθηκε. ζόμενος ἀπὸ αὐτὸ τὸ πανάγιο Πνεῦμα ποὺ εἶ - Ἔχουμε τέτοια παραδείγματα; Ἀμέτρητα. χε ἐμπνεύσει τὸν κορυφαῖο ἀπόστολο, εἶνε ὁ Ἀ νοῖξτε τοὺς βίους τῶν ἁγίων, μελετῆστε τους, ἱερὸς Χρυσόστομος. Σύμφωνα λοιπὸν μὲ τὴν καὶ μετὰ ἐλᾶτε νὰ μοῦ πῆτε, ἂν ὑπῆρξε θνη - ἑρμηνεία τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου, ποὺ θεωρεῖται ἡ ἐπικρατέστερη, ὁ πειρασμὸς τοῦ με- τὸς ποὺ μπῆ κε στὸν παράδεισο χωρὶς θλῖψι. Σᾶς συνιστῶ ἰδιαιτέρως νὰ μελετήσετε τὴ γά λου ἀποστόλου δὲν ἦταν μιὰ κατάστασι ἀ - ζωὴ τοῦ ἀποστόλου Παύλου. Τί θὰ δῆτε σ αὐ - πρόσωπη, δὲν ἦταν κάτι τὸ ἄψυχο ἦταν κάτι τόν; Θλῖψι, καὶ θλῖψι πολλῶν εἰδῶν! Σὰν νὰ ἔμψυχο, ἦταν ἕνας ἄνθρωπος. Καὶ ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, ἀκολουθώντας τὸν ἱ μὴν ἔφταναν οἱ ἄλλες του θλίψεις, «ἐδόθη» -

2 2 ερὸ Χρυσόστομο καὶ ἄλλους ἁγίους πατέρας, λέει «Σατᾶν κατὰ τὴν ἑβραϊκὴν διάλεκτον λέγεται ὁ ἀντικείμενος. Ὅλοι λοιπὸν ἐκεῖνοι ὁ ποὺ ἦτον ἀντικείμενοι εἰς τὸ κήρυγμα τοῦ Παύλου ἄγγελοι ἦτον τοῦ σατανᾶ. Ὁποῖοι ἦ - τον Ἀλέξανδρος ὁ χαλκεύς, Ἐλύμας ὁ μάγος, ὁ Ὑμέναιος, ὁ Φιλητὸς καὶ οἱ λοιποὶ ὁποὺ ἔ θλι - βον καὶ ἐκακοποίουν αὐτόν, ἐπειδὴ αὐτοὶ ἔ - πραττον τὰ ἔργα τοῦ σατανᾶ» (Ἑρμηνεία εἰς τὰς ιδ Ἐπιστο - λὰς τοῦ ἀποστόλου Παύλου, τ. Β, ἔκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 1990, σ. 207). Ὁ «σκόλοψ» λοιπὸν τοῦ ἀποστόλου Παύλου ἦ ταν κάποιος ἄνθρωπος, τοῦ στενοῦ μάλιστα περι βάλ λον τός του, ἕνας ἀπὸ τοὺς μαθητὰς καὶ συνεργάτες του, ὅπως αὐτοὶ τοὺς ὁποίους ἀ ναφέρει ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης. Οἱ ἐχθροὶ καὶ διῶκτες τῆς πίστεως, ὅπως π.χ. οἱ Ἰουδαῖοι ἀρχιερεῖς ἢ ὁ εἰδωλολάτρης Νέρων, δὲν τὸν ἔθλιβαν τόσο πολὺ ὅσο τὸν ἔ - θλιβαν καὶ τὸν πίκραιναν ἄν θρωποι δικοί του, ἀπὸ τοὺς ὁποίους δὲν περίμενε τέτοια συμ - περιφορά. Συνηθισμένο δυστυχῶς τὸ φαινόμενο αὐτό. Καὶ ὁ Κύριός μας δὲν δοκίμασε τόση θλῖψι ἀ πὸ τὴν ἀδικία τοῦ Ἄννα, τοῦ Καϊάφα καὶ τοῦ Πιλάτου ὅση τοῦ προξένησε ὁ ὕ - πνος τῶν μαθητῶν στὴ Γεθσημανῆ, ἡ προδοσία τοῦ Ἰούδα, ἡ ἄρνησι τοῦ Πέτρου. Καὶ ὁ ἱε - ρὸς Χρυσόστομος δὲν πικράθηκε τόσο ἀ πὸ τὴ συμπεριφορὰ τῆς αὐτοκράτειρας Εὐ δοξί - ας ὅσο ἀπὸ τὴν ἀχαριστία μαθητῶν του, ὅπως π.χ. τοῦ Σεβηριανοῦ ἐπισκόπου Γαβάλων. Νά λοιπὸν γιατί ὁ πειρασμὸς τοῦ ἀποστόλου Παύλου ἦταν τόσο ἐνοχλητικὸς καὶ βαρύς, ὥστε νὰ παρακαλῇ πάλι καὶ πάλι τὸν Κύριο νὰ τὸν ἀπαλλάξῃ ἀπ αὐτόν. Καὶ ὅμως τὸ αἴτημά του αὐτὸ δὲν εἰσακούσθηκε! Γιατί; Τὸ ἐξηγεῖ σήμερα ὁ ἴδιος. Ὁ λόγος, γιὰ τὸν ὁποῖον δόθηκε στὸν κορυ φαῖο ἀπόστολο τοῦ Χριστοῦ ἡ θλῖψι αὐτή, κρύβει ἱερὴ σκοπιμότητα. «Ἐδόθη μοι σκόλοψ», λέει, «ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι», γιὰ νὰ μὴν ὑπερη φανεύωμαι (Β Κορ. 1,7)! Νά ἡ ὑπηρεσία, νά ἡ ὠφέλεια ποὺ χάριζε στὸν ἀπόστολο Παῦ λο ἡ θλῖψι τὸν ἔκανε νὰ ἔχῃ συναίσθησι τῆς ἀ δυναμίας του, νὰ μὴ φαντάζεται μεγάλα καὶ ὑ - ψηλὰ γιὰ τὸν ἑαυτό του, νὰ συγκρατῆται μέσα στὰ ὅρια τῆς ἁγίας ταπεινοφροσύνης. Γιατὶ ὁ μεγάλος ἀπόστολος, ὡς ἄνθρωπος, διέτρεχε καὶ αὐτὸς κίνδυνο, τὸν φοβερὸ κίνδυνο τῆς ὑπερηφανείας. Γιατί; Διότι ἦταν κορυφαῖος ἀπόστολος τοῦ Χριστοῦ, κατεῖχε μοναδικὸ ἀξίωμα μέσα στὴν Ἐκκλησία εἶχε χαρίσματα πολλά ἐργάστηκε καὶ κοπίασε ὅσο κανένας ἄλλος ἀπόστολος ἔσπειρε παντοῦ τὸ σπόρο τοῦ εὐαγγελίου, ἵδρυσε πολλὲς τοπικὲς ἐκκλησίες, ἔκανε θαύματα, προσείλκυσε πλήθη εἰδωλολατρῶν στὴν πίστι τοῦ Χριστοῦ ἀξιώθηκε νὰ λάβῃ θεῖες ἀποκαλύψεις, ἔ φθασε μέχρι τρίτου οὐρανοῦ. Γιὰ ὅλα αὐτὰ κινδύνευε νὰ ὑπερηφανευθῇ, νὰ φανταστῇ ὅ - τι ὀφείλονται στὶς δικές του δυνάμεις καὶ στὶς δικές του προσπαθείας. Γι αὐτὸ λοιπὸν τοῦ δό θηκε ὁ «σκόλοψ τῇ σαρκί», σὰν μία δι αρκὴς ὑπόμνησις τοῦ πόσο ἀσθενὴς καὶ ἀδύνατος εἶνε. Κι ὁ πειρασμὸς ἦταν τόσο δυνατός, ὥστε τρεῖς φορὲς παρακάλεσε τὸν Κύριο νὰ τὸν ἀπαλλάξῃ ἀπὸ τὴ μάστιγα αὐτὴ τῆς θλίψεως. Ἀλλὰ ὁ Κύριος δὲν τὸν ἀπήλλαξε, γιατὶ εἶχε τὸ σκοπό του. «Ὑπὲρ τούτου», λέει, «τρὶς τὸν Κύριον παρεκάλεσα ἵνα ἀποστῇ ἀπ ἐμοῦ καὶ εἴρηκέ μοι Ἀρκεῖ σοι ἡ χάρις μου ἡ γὰρ δύναμίς μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται». Σοῦ ἀρ κεῖ ἡ χάρις μου, γιατὶ μέσα ἀπὸ τὴ δική σου ἀσθένεια φαίνεται πιὸ καθαρὰ ἡ δική μου δύναμις (ἔ.ἀ. 12,8-9). «Σκόλοψ τῇ σαρκί» λοιπόν. Καὶ ἂν γιὰ τὸν ἀ - πόστολο Παῦλο χρειαζόταν ἕνας σκόλοψ, τέτοια θλῖψι, πόσοι ἆραγε σκόλοπες - θλίψεις χρειάζονται γιὰ μᾶς; Ἂν ὁ μέγας Παῦ λος, ὁ κολοσσὸς τῆς ἀρετῆς, ἔπρεπε νὰ περάσῃ ἀπ τὸ καμίνι τῆς θλίψεως, πόσο μᾶλλον ἐμεῖς; Ναί, ἀδελφοί. Ἂς τὸ ἀναγνωρίσουμε καὶ ἂς τὸ κάνουμε φρόνημά μας ἔχουμε τόση ἀνάγ - κη τὴ θλῖψι ὅση ἀνάγκη ἔχει ὁ ἄρρωστος ἀπ τὸ φάρμακο, ὅση ἀνάγκη ἔχει τὸ σκουριασμένο σίδε ρο ἀπ τὴ φωτιὰ στὸ καμίνι γιὰ νὰ καθα - ριστῇ. Εἴμαστε ἀσθενεῖς ψυχικὰ καὶ πρέπει νὰ θε ραπευθοῦμε, εἴμαστε ἀτελεῖς καὶ ἀκάθαρτοι πνευ ματικά, ἔχουμε πολλὴ σκουριὰ καὶ λάσπη στὸ χαρακτῆρα μας, καὶ πρέπει νὰ καθαριστοῦ - με, νὰ τελειωθοῦμε. Πῶς ὅμως θὰ θεραπευθοῦμε, πῶς θὰ καθαριστοῦμε; Μὲ πολλὰ μέσα τῆς θείας Χάριτος, ἕνα ἀπ τὰ ὁποῖα εἶνε καὶ ἡ θλῖψις. «Διὰ πολλῶν θλίψεων δεῖ ἡμᾶς εἰσ - ελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ» (Πράξ. 14,22). Ὤ, ἂν μᾶς φωτίσῃ ὁ Θεὸς καὶ καταλάβουμε τὴν ἀλήθεια αὐτή! Τότε ὄχι μόνο δὲν θὰ δυσανασχετοῦμε κατὰ τῆς θείας Προνοίας γιὰ τοὺς μικροὺς ἢ μεγάλους σκόλοπες τῆς ζωῆς μας, γιὰ τοὺς σταυροὺς τοῦ Χριστοῦ μας, ἀλ - λὰ καὶ θὰ εὐχαριστούμεθα ὅπως ὁ Παῦλος, ἡ μεγάλη αὐτὴ ψυχή, ποὺ μέσα στὸ καμίνι τῆς θλί ψεως ἔγραφε τὰ ἀθάνατα αὐτὰ λόγια «Διὸ εὐδοκῶ (=μένω εὐχαριστημένος, ἀρέσκομαι) ἐν ἀσθενείαις, ἐν ὕβρεσιν, ἐν ἀνάγκαις, ἐν δι - ωγμοῖς, ἐν στενοχωρίαις, ὑπὲρ Χριστοῦ ὅταν γὰρ ἀσθενῶ, τότε δυνατός εἰμι» (ἔ.ἀ. 12,10). ( ) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Ἄρθρο ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ τῆς ἱ. μητροπόλεως Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας «Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός» (Μεσολόγγι, φ. 252/ , σσ ). Μεταγλώττισις στὴν ὁμιλουμένη σήμερα, μετονομασία καὶ μικρὴ ἀνάπτυξις Τὸ φυλλάδιο διανέμεται ἀπὸ τὸν Ἱεραποστολικὸ Σύλλογο Κυριακή, τηλ: Κατερίνη, μὲ τὴν εὐλογία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Στὸ διαδίκτυο στὸν ἱστότοπο:

3 «Ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος» (Ἀπ. 1,10) Ἐκδίδεται ἀπὸ τὴν Κοινοβιακὴ Γυναικεία Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Αὐγουστίνου Φλωρίνης ΦΛΩΡΙΝΑ τηλ Περίοδος Δ - Ἔτος ΛΕ Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 2125 Τὸ φθινόπωρο, ἀγαπητοί μου, εἶνε ἡ ἐποχὴ τῆς σπορᾶς. Τὰ ἀλέτρια σχίζουν τὴ γῆ κ οἱ γεωργοὶ σπέρνουν τὸ σπόρο. Ἂν ὁ οὐ ρανὸς εὐ - λογή σῃ καὶ ποτίσῃ τὸ ἔδαφος μὲ βροχή, ἂν οἱ ἀ - κτῖ νες τοῦ ἥλιου θερμάνουν τὸ χῶμα, ἂν φυσή ξουν ἄνεμοι ζωογόνοι, ἂν πρὸ παντὸς ὑ πάρχῃ εἰρήνη στὰ Βαλκάνια, τότε θὰ φᾶμε «τὸν ἄρ τον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον» (Ματθ. 6,11. Λουκ. 11,3) ὅλοι, κι αὐτοὶ ποὺ εἶνε στὴν κορυφὴ κι αὐτοὶ ποὺ εἶ νε στὴ βάσι τῆς κοινωνικῆς πυρα μίδος ἀλλιῶς, «θὰ ποῦμε τὸ ψωμὶ ψωμά κι». Γι αὐτὸ ἡ φιλάν - θρωπη Ἐκ κλησία μας προτρέ πει «Ὑπὲρ εὐκρασίας ἀέρων, εὐφορί ας τῶν καρπῶν τῆς γῆς καὶ και ρῶν εἰρηνικῶν τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν» (θ. Λειτ.). Κ ἐμεῖς τὴν ὥρα αὐτὴ τί κάνουμε; Ἀμφιβάλλω ἂν μέσ στοὺς χίλιους ἕνας συνοδεύῃ τὴ δέησι αὐτὴ λέγον τας ἀπ τὴν ψυχή του τὸ «Κύριε, ἐλέησον». Τυπικὰ παρακολουθοῦμε. Ἐλάχιστοι εἶνε ὅσοι «μετὰ πίστεως, εὐλαβείας καὶ φόβου Θεοῦ» (ἔ.ἀ.) εἰσέρχονται στὸ ναὸ καὶ αἰ - σθάνον ται τὸ ῥῖγος τῆς θείας λειτουργίας. Φθινόπωρο ἐποχὴ σπορᾶς. Ἀλλὰ τὸ φθινόπωρο εἶνε ἐποχὴ καὶ μιᾶς ἄλλης σπορᾶς. Τώρα ἀνοίγουν τὰ σχολεῖα, ἀπ τὸ πανεπιστήμιο μέχρι τὸ νηπιαγωγεῖο, καὶ οἱ διδάσκαλοι καὶ καθηγηταί, γεωργοὶ κι αὐτοί, ἀνοίγουν τὶς δικές τους ἀποθῆκες, κι ὅπως ὁ γεωργὸς γεμίζει τὸ δισάκκι του καὶ σπέρνει στὸ χωράφι, ἔτσι κι αὐ - τοὶ σκορπίζουν τὸν πολύτιμο σπόρο τῆς γνώσε - ως καὶ ἐπιστήμης στὶς διάνοιες τῶν παιδιῶν. Φθινόπωρο ἐποχὴ σπορᾶς στὰ χωράφια, φθινόπωρο ἐποχὴ σπορᾶς στὶς διάνοιες τῶν μαθητῶν. Φθινόπωρο, ἐποχὴ ποὺ καὶ ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία ἀρχίζει τὴν κατήχησι μικρῶν καὶ μεγάλων, ἰδίως τῶν νέων, καὶ σπέρνει τὸν πολύτιμο σπόρο της ὄχι τόσο στὶς διάνοιες ὅσο στὶς καρδιὲς τῶν παιδιῶν της. Ἀκριβῶς τὴν ἐποχὴ αὐτὴ ἐξέλεξε ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία, γιὰ νὰ διαβάζεται ἀπὸ τὸν ἄμ - βωνα ἡ ὑπέροχη παραβολὴ τοῦ σπορέως. Κυριακὴ Δ Λουκ. ἢ Πατ. Ζ Οἰκ. Συν. (Λκ 8,4-15) 14 Ὀκτωβρίου 2018 Ὁ σπόρος τοῦ Εὐαγγελίου Συντάκτης ( ) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης «Ὁ σπόρος ἐστὶν ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ» (Λουκ. 8,11) «Ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι τὸν σπόρον αὐτοῦ» (Λουκ. 8,5 κ.ἑ.). Ἁπλουστάτη εἶνε ἡ παραβολή. Ἕνας γεωργὸς βγῆκε στὸ χωράφι μὲ γεμᾶτο τὸ δισάκκι του κ οἱ φοῦχτες του σκορ - πᾶνε τὸν πολύτιμο σπόρο στὴ μέση, δεξιὰ κι ἀ ριστερά. Ἔρριξε ἀρκετὸ σπόρο. Τὸ ἀποτέλε σμα; Τὰ τρία τέταρτα τοῦ σπόρου χάθηκαν τὸ ἕνα τρίτο τό φαγαν τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, τὸ ἄλλο τρίτο ἔπεσε σὲ πετρῶδες ἔδαφος καὶ «διὰ τὸ μὴ ἔχειν ῥίζαν ἐξηράνθη» (Ματθ. 13,6), τὸ ἄλλο τρίτο ἔπεσε στ ἀγκάθια κι αὐτὰ ἔπνιξαν τὴ ζωτικότητά του. Ἔτσι, μόνο ἕνα μέρος τοῦ σπόρου καρποφόρησε. Παραβολὴ εἶνε, ἄλλα δηλαδὴ λέει ὁ Κύρι ος καὶ ἄλλα ἐννοεῖ. Ποιός ἆραγε νὰ εἶνε ὁ γεωρ - γός; ποιός νά νε ὁ σπόρος; ποιά εἶνε «ἡ ὁδός»; ποιά εἶνε τὰ πετεινὰ ποὺ ἅρπαξαν τὸ σπόρο; ποιό εἶνε τὸ πετρῶδες ἔδαφος; ποιό τὸ ἀκανθῶδες; ποιά εἶνε ἡ καλὴ γῆ; Στὰ ἐρωτήματα αὐτὰ ἂν ἤθελα ν ἀπαν τήσω, θὰ μάκραινα πο - λὺ τὸν λόγο. Γι αὐτὸ ἀπ ὅλη τὴν παραβολὴ θὰ πῶ λίγα λόγια γιὰ τὴ σημασία τοῦ σπόρου. Τί εἶνε, ἀγαπητοί μου, αὐτὸς ὁ σπόρος; Ὁ φυσικὸς σπόρος εἶνε γνωστὸς σὲ ὅλους. Ὑπάρχουν σπόροι μικροί, πολὺ μικροί, ὅσο τὸ κεφάλι μιᾶς καρφίτσας. Καὶ ὅμως ἀπὸ κεῖνο τὸ μικρὸ πρᾶγμα βγαίνει ἕνα ὡραῖο λουλούδι, ἕ νας θάμνος, ἕνα σπαρτό, ἕνα στάχυ, μιὰ πελώ ρια βελανιδιά. Ἀπορῶ πῶς ὑπάρχουν ἄ - πι στοι. Ἕνας σπόρος εἶνε θαῦμα. Δὲν τὸ λέω ἐγώ αὐτοὶ ποὺ κάθονται νύχτα καὶ μελετοῦν καὶ μάλλιασε ἡ καρέκλα τους, μεγάλοι φυσι - ο δῖφαι, ὁμολογοῦν ὅτι ἕνας σπόρος εἶνε θαῦ - μα. Ποιός ἔκλεισε, ἐρωτῶ, μέσα σ αὐτὸν τέτοια δύναμι, ὥστε ἀπὸ τὸν σπόρο ἐκεῖνον, καὶ μάλιστα ὅταν σαπίζῃ, νὰ βγαίνῃ νέο φυτό, ἀ - πὸ τὴ σῆψι νὰ βλαστάνῃ νέα ζωή; Ποιός; Αὐτὸ μένει ἀναπάντητο μέχρι σήμερα. Κι οὔτε στὸ μέλλον θὰ μπορέσῃ ἡ ἐπιστήμη νὰ κατασκευ -

4 2 άσῃ ἕνα σπόρο. Κάθε σπόρος εἶνε θαῦμα, ποὺ διαλαλεῖ τὴν παντοδυναμία τοῦ Θεοῦ. Ἀλλὰ ὁ Χριστὸς πῆρε τὸν σπόρο ὡς παράδειγμα - σύμβολο τῆς ἀληθείας ὅτι κάθε λόγος εἶνε σπόρος. Ἀπ τὸ πρωὶ ὣς τὸ βράδυ ἀν - αρίθμητα εἶνε τὰ λόγια, καλὰ ἢ κακά, ποὺ βγαίνουν ἀπὸ τὸ νοῦ καὶ τὸ στόμα τοῦ καθενός. Σπόρος εἶνε ὁ λόγος τῶν ῥητόρων, τῶν σοφι - στῶν τῆς ἀρχαίας ἐποχῆς ποὺ ἔκαναν τὸ μαῦ - ρο ἄσπρο καὶ τὸ ἄ σπρο μαῦρο, τῶν δημαγω - γῶν κάθε ἐποχῆς ποὺ παραπλανοῦν τὰ πλή θη. Δὲν εἶνε ἡ ὥρα νὰ σᾶς δείξω πῶς λόγοι δη μοσί ων ἀνδρῶν, μὲ δύναμι μαγνητισμοῦ καὶ ἐ πιβολῆς, συνετάραξαν τὴν Εὐρώπη. Σπόρος εἶνε ὁ λόγος χυδαίων ἀνθρώπων καὶ αἰσχρῶν ἠθοποιῶν, ποὺ ἀπὸ σκηνῆς ἀναμοχλεύουν τὰ πάθη καὶ ἐκπαρθενεύουν τὶς ψυχές. Σπόρος εἶνε ὁ λόγος ἀπίστων καὶ ἀθέων ἰνστρουχτόρων, ποὺ προσπαθοῦν νὰ ξερριζώσουν ἀπὸ τὶς καρδιὲς ὅ,τι ἱερὸ καὶ πολύτιμο ὑπάρχει. Ὁ λόγος αὐτὸς εἶνε κακὸς σπόρος, εἶνε «ζιζάνιον» (βλ. Ματθ. 13,24-43). Ἀλλ ἐκτὸς ἀπὸ τὸν κακὸ ὑπάρχει καὶ ὁ κα - λὸς σπόρος. Ποιός εἶν αὐτός; Εἶνε ὁ λόγος τῆς ἀγράμματης γιαγιᾶς, τῆς μάνας μας, τῶν δασκάλων καὶ καθηγητῶν μας, ὁ λόγος τῶν ἐμ - πνευσμένων ποιητῶν μας (τοῦ Ὁμήρου, τοῦ Δημοσθένους, τοῦ Κικέρωνος, τοῦ Πλάτωνος, τοῦ Ἀριστοτέλους), ποὺ φύτεψε στὰ βάθη μας κι ἀ - ναδεύει ὅ,τι ὡραῖο καὶ ὑψηλό εἶνε ὁ λόγος τῶν μεγάλων λογάδων καὶ πατριωτῶν τοῦ γένους, ποὺ ἀξίζει περισσότερο ἀ πὸ ὁλόκληρη μεραρχία τεθωρακισμένων. Ἀναλο γιστῆτε π.χ. τὸ Ρήγα Φεραῖο, ποὺ ἄναψε φωτιὰ μὲ τὸ στίχο «Καλύτερα μιᾶς ὥρας ἐλεύθερη ζωὴ παρὰ σαράντα χρόνια σκλαβιὰ καὶ φυλακή», καὶ λίγο πρὶν θανατωθῇ εἶπε «Σ εὐχαριστῶ, Θεέ μου. Ἀρκετὸ σπόρο ἔσπειρα, καὶ ἡ πατρί - δα θὰ θερίσῃ τὸν στάχυ τῆς ἐλευθερίας», ῥη - τὸ γραμμένο στὸ ἄγαλμά του ἔξω ἀ π τὰ προπύλαια τοῦ Πανεπιστημίου. Ἀνα λογιστῆτε καὶ τὸν Παῦλο Μελᾶ, ποὺ μὲ τὸ λόγο καὶ τὸ αἷμα του ἀνέφλεξε τὸν σπινθῆρα τῆς ἐλευθερίας ποὺ ἀπολαμβάνουμε σήμερα οἱ Μακεδόνες. Νόμος τόσο στὸ φυσικὸ ὅσο καὶ στὸν πνευματικὸ κόσμο εἶνε ὅ,τι σπείρῃς θὰ θε ρίσῃς. Σπείραμε «ζιζάνια», ἰδέες ὑλιστικὲς ἀ θέ ων καὶ ἀπίστων; θὰ θερίσουμε ἐγκλήματα σπείραμε σπόρο καθαρό, διδαχὴ καὶ παράδει γμα τιμίων ἐργατῶν; θὰ θερίσουμε μεγαλουργήματα. Σπόρος ὅμως εἶνε ὁ λόγος ποὺ προέρχεται ὄχι μόνο ἀπὸ τὴ γῆ, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸν οὐρανό καὶ ἐδῶ τώρα εἰσ ερχόμεθα στὸ πεδίο τῆς πίστε - ως. Ὑπάρχει λόγος ὄχι μόνο φυσικὸς - ἀν θρώπινος, ἀλλὰ καὶ Λόγος ὑπερφυσικὸς - θε ϊκός, ποὺ εἶνε ἀκαταγώνιστος κι ἀξίζει νὰ γρά φεται μὲ λάμδα κεφαλαῖο. Εἶνε αὐτὸς γιὰ τὸν ὁ ποῖο μεγαληγόρως λέει τὸ εὐαγγέλιο τῆς Κυρι α - κῆς τοῦ Πάσχα «Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος» (Ἰω. 1,1). Ὁ Λόγος αὐτὸς εἶνε ὁ Χριστός καὶ τὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ μας εἶνε ἀθάνατα, δὲν θὰ παρέλθουν ποτέ. Τὸ εἶπε ὁ ἴδιος «Ὁ οὐ - ρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται, οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ παρέλθωσι» (Ματθ. 24,35). Ὁ λόγος τοῦ Εὐαγγελίου εἶνε ὁ ἀθάνατος σπόρος. Ὤ τὸ Εὐαγγέλιο ποὺ ἐμεῖς περιφρονοῦμε! τό χουμε στὰ δικαστήρια μόνο γιὰ ὅρκους, ἢ στὰ εἰκονίσματα νὰ μένῃ κλειστό. Ὤ τὸ Εὐαγγέλιο τί φάρος εἶνε! Χθὲς μὲ ἐπισκέφθηκε ἕ - νας μετανάστης, ποὺ ἔλειπε στὴν Ἀφρική, καὶ μοῦ λέει Ἐκεῖ οἱ ἄνθρωποι ἦταν ἄγριοι, ἀν - θρωποφάγοι ἔτρωγαν ἀνθρώπους, καὶ κατὰ προτίμησι λευκούς. Τώρα ἔχουν μεταβληθῆ. Πῶς ἔγινε αὐτό; ἡρωικὰ παιδιὰ πῆγαν ἐκεῖ ὡς ἱεραπόστολοι καὶ κήρυξαν τὸ Εὐαγγέλιο. Πολλοὶ ἀπ αὐτοὺς δὲν γύρισαν πίσω, θυσιάστηκαν ἐκεῖ, μέσ στὰ παρθένα δάση, ἀλλὰ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ κατίσχυσε καὶ θριάμβευσε. Κάποτε εἴχαμε κ ἐμεῖς ἱεραπο στόλους τῆς Ὀρθοδοξίας σήμερα ἔχουμε; Φτάνουμε μέχρι τὰ ἄκρα τῆς γῆς μόνο γιὰ τὸ ἐμπόριο, γιὰ τὰ λεφτά. Ὦ πατρίδα μου, ποὺ ἤσουν κάποτε ἱεραποστολικὸ ἔθνος, πότε θὰ στείλῃς ἱεραπο στόλους στὶς ἀχανεῖς ἐκεῖνες χῶρες; Ὁ κατ ἐξοχὴν σπόρος, ἀγαπητοί μου, εἶνε ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, ὁ σπόρος τοῦ Εὐαγγελίου. Δὲν εἶνε πολλὰ χρόνια ποὺ κοντὰ στὸ Νεῖλο καὶ τὶς Πυραμίδες οἱ ἀρχαιολόγοι ἀνακάλυψαν τὸν τάφο ἑνὸς φαραὼ κι ἀνάμεσα στὰ λεγόμενα κτερίσματα βρέθηκε κ ἕνα χρυσὸ κανάτι ποὺ περιεῖχε σιτάρι. Τὸ ἔσπειραν καὶ φύτρωσε! μετὰ ἀπὸ τρεῖς χιλιάδες χρόνια ὁ σπόρος ἦταν ζωντανὸς - ὁλοζώντανος. Ἔτσι εἶνε καὶ τὸ Εὐαγγέλιο. Ποιός ἄπιστος, ποιός ἀνόητος εἶπε, ὅτι ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ πάλιωσε; Δὲν παλιώνει, ὅπως δὲν παλιώνει ὁ ἥ - λιος διατηρεῖ τὴ ζωὴ καὶ τὴ δύναμί του. Ἂς σπαρῇ ὁ σπόρος τοῦ Εὐαγγελίου ἂς σπαρῇ παντοῦ, σὲ ὅλους, καὶ μὲ ὅλα τὰ μέσα. Κι ὅταν σπαρῇ, τότε ἡ πατρίδα μας, ποὺ εἶνε ἔδαφος ἐκλεκτό, τὸ πιστεύω, θὰ γίνῃ κράτος Θεοῦ. Μόνο νὰ βαδίσουμε στ ἀχνάρια τῶν πατέρων μας καὶ νὰ σπείρουμε στὶς καρδιὲς ὅλων τόσο διὰ τοῦ λόγου ὅσο καὶ διὰ τοῦ παραδείγματός μας τὸν σπόρο τὸν πολύτιμο διότι «ὁ σπόρος ἐστὶν ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ». ( ) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Παντελεήμονος Φλωρίνης τὴν μὲ ἄλλο τίτλο. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις Τὸ φυλλάδιο διανέμεται ἀπὸ τὸν Ἱεραποστολικὸ Σύλλογο Κυριακή, τηλ: Κατερίνη, μὲ τὴν εὐλογία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Στὸ διαδίκτυο στὸν ἱστότοπο:

5 «Ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος» (Ἀπ. 1,10) Περίοδος Δ - Ἔτος Κ Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου ὉΚύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ἀγαπητοί μου, ἀπὸ τὴν ὥρα ποὺ ἐγκατέλειψε τὴν ἀφάνεια καὶ βγῆκε σὲ δημοσία δρᾶσι, δὲν ἔ - μεινε σ ἕνα μέρος. Πήγαινε ἀπὸ χωριὸ σὲ χωριό, ἀπὸ πόλι σὲ πόλι, ἀπὸ ἐπαρχία σὲ ἐ - παρχία. Ἐπισκεπτόμενος λοιπὸν κάθε μέρος τῆς Παλαιστίνης ἔφτασε κάποτε, ὅπως λέει τὸ Εὐαγγέλιο, καὶ στὴ χώρα τῶν Γαδαρηνῶν. Ἡ περιοχὴ τῶν Γαδαρηνῶν ἦταν ἀνατολι - κὰ ἀπὸ τὴν περίφημη λίμνη τῆς Τιβεριάδος, στὴν ὄχθη της. Κατοικεῖτο δὲ ἀπὸ ἀγροίκους Ἰουδαίους, ποὺ δὲν εἶχαν ἱερὸ καὶ ὅσιο, ἀλλὰ ὁ νοῦς τους ἦταν διαρκῶς στὴν ὕλη, κατὰ τὸ σύνθημα τῶν ὑλιστῶν «Φάγωμεν καὶ πίωμεν, αὔριον γὰρ ἀποθνῄσκομεν» (Ἠσ. 22,13 = Α Κορ. 15,32). Ὕλη καὶ χρῆμα. Ἦταν πολὺ φιλάργυροι. Ἡ φιλοχρηματία τους ἔφτανε μέχρι τοῦ σημείου ὥσ - τε, ἐνῷ ὁ μωσαϊκὸς νόμος ἀπαγορεύει τὸ χοιρινὸ κρέας, αὐτοὶ νὰ τὸν καταπατοῦν. Μέχρι σήμερα οἱ Ἑβραῖοι μένουν πιστοὶ σ αὐτό (κα- θὼς ἐπίσης καὶ οἱ μωαμεθανοί, διότι καὶ τὸ Κοράνιο ἀπαγορεύει τὸ χοιρινὸ κρέας). Ἐνῷ λοιπὸν γιὰ τοὺς Ἰουδαίους τὸ χοιρινὸ κρέας ἀπαγορεύεται ἀ πολύτως, ἐν τούτοις αὐτοὶ ἔ - βοσκαν κοπάδι ὁλόκληρο ἀπὸ χοίρους, γιὰ νὰ ἐμπορεύων ται τὸ κρέας τους καὶ νὰ κερδίζουν πουλώντας το ἀκριβά. Ἀλλὰ ἡ καταπάτησις τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ δὲν μένει χωρὶς συνέπειες. Ὅποιος ἀναιδῶς καὶ κατὰ σύστημα καταφρονεῖ τὶς θεῖες ἐντολές, χάνει τὴν προστασία τοῦ Θεοῦ καὶ θὰ βρεθῇ ἐκτεθειμένος στὴν κακία τῶν δαιμόνων. Τὰ πάθη διώχνουν ἀπὸ τὴν ψυχὴ τὸ Θεὸ καὶ φέρνουν τοὺς δαίμονες, ποὺ δὲν ἀργοῦν νὰ κάνουν κατοχή. Αὐτὴ ἡ κατάστασι ἐπικρατοῦσε στὴ χώρα ἐκείνη. Δεῖγμα καὶ ἀντιπροσωπευτικὸς τύπος τῶν Γαδαρηνῶν ἦταν ἕνας ἀπὸ αὐτούς. Ποιός; Λέει σήμερα τὸ εὐαγγέλιο γιὰ ἕναν ἄνθρωπο, ποὺ βρισκόταν σὲ μιὰ ἔξαλλη κατάστασι. Τὸ Κυριακὴ ΣΤ ΣΤ τοῦ τοῦ Λουκᾶ Λουκᾶ (Λουκ. (Λουκ. 8,26-39) Ὀκτωβρίου (2003) εγεὼνλεγεὼν δαιμο Συντάκτης ( ) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης «Ὁ δὲ εἶπε Λεγεών» (Λουκ. 8,30) μάτι του ἦταν βλοσυρό τὸ λεξιλόγιό του ἦ - ταν ἀκάθαρτο ἐνδυμασία δὲν φοροῦσε, ἀλλὰ ἔσχιζε τὰ ροῦχα του καὶ περπατοῦσε γυμνός τὴ νύχτα δὲν πήγαινε στὸ σπίτι του νὰ κοιμη - θῇ, ἀλλὰ κοιμόταν στὰ μνήματα τὸν ἔπιαναν, τὸν ἔδεναν μὲ ἁλυσίδες, κι αὐτὸς εἶχε τέτοια ὑπερφυσικὴ δύναμι, ὥστε ἔσπαζε ὅλες τὶς ἁ - λυσίδες ἦταν ὁ φόβος καὶ τρόμος ὅλων τῶν ἀνθρώπων τῆς περιοχῆς ἐκείνης. Αὐτὸς λοι - πὸν ἦταν ὁ δαιμονιζόμενος τοῦ σημερινοῦ εὐαγγελίου. Αὐτὸς ὅμως, ποὺ τὸν ἔτρεμε ὅλος ὁ κόσμος, τρέμει τώρα ὁ ἴδιος. Βρίσκεται ἐνώπιον τοῦ Χριστοῦ μας, ποὺ εἶνε ὁ νικητὴς καὶ θρι - αμβευτὴς τῶν δαιμόνων, καὶ τρέμει ὅπως τρέμουν τὰ φύλλα μέσα στὸ δάσος. Καὶ λέει «Ἰησοῦ, υἱὲ τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου», γιατί ἦρθες ἐδῶ σ ἐμᾶς, τί θέλεις; Ὁ Χριστὸς τὸν ἐρωτᾷ Ποιό εἶνε τὸ ὄνομά σου; Κ ἐ - κεῖνος ἀπαντᾷ «Λεγεών» (Λουκ. 8,28-30). Τί θὰ πῇ «λεγεών»; Εἶνε λέξις ἡ ὁποία σημαίνει ἕνα στρατιωτικὸ σῶμα τοῦ ῥωμαϊκοῦ στρατοῦ διότι τὴν ἐποχὴ ἐκείνη βασίλευε, κυριαρχοῦσε σὲ ὅλο τὸν κόσμο καὶ στὴν Παλαιστίνη ἡ Ῥωμαϊκὴ αὐτοκρατορία. «Λεγεὼν» λοιπὸν σημαίνει μεγάλη στρατιωτικὴ μονάδα, ὅ,τι εἶνε σήμερα ἡ μεραρχία. Ἦταν μιὰ δύναμις ἀνδρῶν. Δηλαδὴ δαιμόνια «ἔ - βοσκαν» μέσα στὴν καρδιά του. Μπᾶ, δαιμόνια τώρα! θὰ πῇ κάποιος. Τί μᾶς λὲς σήμερα; στὸν αἰῶνα, ποὺ πετάξαμε στὰ φεγγάρια, νὰ μιλᾷς ἐσὺ γιὰ δαίμονες; Ὑπάρχουν πολλοὶ ποὺ δὲν πιστεύουν στὰ δαιμόνια. Ἐν τούτοις εἶνε μύριες οἱ ἀποδείξεις ὅτι ὑπάρχουν δαίμονες. Ὑπάρχει δαιμονικὸ στοιχεῖο, ποὺ τυραννεῖ τὴν ἀνθρωπότητα, τὸν κόσμο ὁλόκληρο. Ἐὰν κανεὶς ἀμφιβάλλῃ, δὲν ἔχει τίποτε ἄλ -

6 2 λο νὰ κάνῃ παρὰ νὰ ἐρευνήσῃ. Ἂς πάῃ στὴν Κεφαλονιά. Ἐκεῖ φέρνουν τοὺς δαιμονισμένους ἀπὸ ὅλα τὰ μέρη. Καὶ μόλις τὰ δυστυχισμένα αὐτὰ πλάσματα δοῦν τὰ λείψανα τοῦ ἁγίου Γερασίμου καὶ προπαντὸς ὅταν δοῦν ἕνα σταυρό, σιδερένιο σταυρό, ποὺ εἶχε ὁ ἅ - γιος, ὠρύονται, οὐρλιάζουν, τρέμουν μπροστὰ στὴ δύναμι τοῦ ἁγίου Γερασίμου. Κάνε μιὰ ἐπίσκεψι λοιπὸν ἐκεῖ, νὰ πεισθῇς ὅτι ὑ - πάρχουν δαίμονες, ποὺ ἐνοχλοῦν τοὺς ταλαί - πωρους ἐκείνους. Οἱ δαιμονιζόμενοι διακρίνονται ἀπὸ τοὺς ψυχοπαθεῖς. Δὲν εἶνε ψυχοπαθεῖς εἶνε κάτι ἄλλο πολὺ σοβαρώτερο, φοβερὸ πρᾶγμα. Ἀλλ ἐὰν δυσκολεύεσαι, δὲν εἶνε ἀνάγκη νὰ πᾷς στὴν Κεφαλονιά. Ῥίξε μιὰ ματιὰ μέσα σου, παρατήρησε τὸν ἑαυτό σου. Ἂν εἶστε τίμιοι καὶ εἰλικρινεῖς, ἂν ἔχετε τὸ «γνῶθι σαυτόν», ἕνα μυριοστὸ ἀπὸ τὴν αὐτογνωσία ποὺ δίδασκε ὁ Σωκράτης, καὶ ῥίξετε μιὰ ματιὰ μέσα στὸν ἑαυτό σας, στὸ πνευματικὸ τοῦτο σύμ παν ποὺ κλείνετε μέσα σας, θὰ διαπιστώσετε ἐκεῖ ἐνέργειες τοῦ πονηροῦ πνεύματος. Διότι ὑπάρχουν δύο σύμπαντα τὸ ἕνα εἶνε τὸ ὑλικὸ ποὺ μᾶς περιβάλλει, τὸ ἄλλο εἶνε τὸ πνευματικὸ ποὺ ἀνοίγεται μέσα μας. Μικρὸ εἶνε τὸ ὑλικὸ σύμπαν τὸ μέγα σύμπαν, τὸ ἀ - πέραντο σύμπαν, τὸ μυστηριῶδες σύμπαν, εἶ - νε μέσα μας, εἶνε ὁ ἑαυτός μας. Ἐὰν λοιπὸν ῥίξετε ἕνα βλέμμα στὸν ἑαυτό σας, ἐὰν ἐξετάσετε τὶς λέξεις σας, τὶς φράσεις σας, τὶς ἐν έργειές σας, τὰ βάθη τῆς καρδιᾶς σας, θὰ δῆτε ἐκεῖ μέσα μιὰ λεγεῶνα δαιμόνων. Τί ἐστιν ἄνθρωπος; «Λεγεών»! Ὁ ἄνθρωπος τοῦ αἰῶνος τούτου πειράζεται ἀπὸ λεγε - ῶνα δαιμονίων. Ποιά δαιμόνια ἐνεργοῦν μέσα του; Θέλετε νὰ τὰ ἀριθμήσουμε; Ἕνα ἀ - πὸ τὰ ἰσχυρότερα δαιμόνια εἶνε τὸ δαιμόνιο τῆς φιλαργυρίας εἶνε αὐτὸ ποὺ ἔκανε τὸν Ἰ - ούδα νὰ πουλήσῃ τὸ Διδάσκαλό του ἀντὶ τρι - άκοντα ἀργυρίων. Ἄλλο δαιμόνιο εἶνε τῆς κενοδοξίας, ποὺ ὠθεῖ τὸν ἄνθρωπο νὰ ἐπιζη - τῇ ὅλο καὶ ὑψηλότερα ἀξιώματα. Ἄλλο δαιμόνιο εἶ νε τῆς σαρκολατρίας, τῆς πορνείας, τῆς μοιχείας. Ἄλλο δαιμόνιο εἶνε τῆς περι - εργείας. Ἄλλα δαιμόνια εἶνε τῶν ποικίλων ἄλλων κακιῶν καὶ πα θῶν ποὺ ταλαιπωροῦν τὴν ἀν θρωπότητα. Ἕνας διάσημος συγγραφεύς, ὁ Ῥῶσος Ντοστογιέφσκυ, πρὸ ἑκατὸ ἐτῶν, προέβλεψε τὸ μέλλον τῆς ἀνθρωπότητος. Κάθησε καὶ ἔγραψε ἕνα βιβλίο, τὸ ὁποῖο παρακαλῶ νὰ τὸ διαβάσουν οἱ διανοούμενοι, καὶ θὰ θαυμάσουν. Λέγεται «Οἱ δαιμονισμένοι». Εἶνε μιὰ ψυχογραφία μὲ βαθειὲς παρατητήσεις, ἀληθινὴ ψυ χολογία τοῦ βάθους. Ἐρεύνησε τὸν ἄν - θρωπο. Καὶ προέβλεψε, πρὶν ἀπὸ ἑκατὸ χρόνια, καὶ εἶπε Ῥωσία, μετὰ ἀπὸ λίγο θὰ γίνῃς λεγεών Καὶ ἔγινε λεγεὼν ἡ Ῥωσία. Ἡ προφητεία βγῆκε λεγεὼν δαιμονίων, ἀθεΐας καὶ ἄλλων παθῶν, κυριάρχησε. Καὶ μὴ νομίζετε ὅτι ἐμεῖς πᾶμε πίσω. «Τί σοί ἐστιν ὄνομα», Ἑλλάς; «Λεγεών»! Λεγε - ῶνες δαιμονίων ὑπάρχουν τώρα σὲ μιὰ χώρα ἁγίων καὶ μαρτύρων. Τώρα, ὅπου νὰ πᾷς, βρίσκεις λεγεῶνα. Μερικοὶ ἀριθμοὶ τὸ ἀποδεικνύουν. Ἄλλοτε διαζύγιο δὲν ἔβγαινε στὴν Ἑλλάδα. Μόνο τὸ φτυάρι τοῦ νεκροθάφτη χώ ριζε τὸ ἀνδρόγυνο. Τώρα; χιλιάδες τὰ διαζύγια; Φρίκη. Νά ἡ λεγεὼν λοιπὸν ὡς πρὸς τὰ διαζύγια. Ὡς πρὸς τὰ ἄλλα φαινόμενα, λ.χ. τῆς κλοπῆς, πάλι λεγεών. Ἄλλοτε κανείς δὲν πείραζε ξένο πρᾶγμα τώρα δὲν ὑπάρχει συστολή. «Τί σοί ἐστιν ὄνομα», Ἑλλάς; Λεγεὼν κλεπτῶν. Καὶ στὰ ξένα λεξικὰ τελευταίως ἡ Ἑλλὰς ἐμφανίζεται ὡς χώρα κλεπτῶν. Μετρῆστε καὶ πόσοι, ἰδίως ἀπὸ τοὺς νέους μας, ἔχουν τὸ δαιμόνιο τῶν ναρκωτικῶν ἂν σᾶς βάλω νὰ μετρήσετε, ἀπὸ τὸ μεσημέρι θὰ σᾶς βρῇ τὸ βράδυ. Χιλιάδες παιδιὰ μαστίζονται ἀπ αὐτὴ τὴ συμφορά. Ἕνας ἀπὸ αὐτούς, ὅ - ταν ἐπιστρατεύθηκε, πολτοποίησε τὸ κεφάλι ἑνὸς ἐξόχου ἀξιωματικοῦ τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ Λεγεών, λοιπόν. Ἂν κοιτάξουμε τὸν ἑαυτό μας, λεγεών. Ἂν ἐξετάσουμε τὴν κοινωνία, λεγεών. Ἀναρίθμητα δαιμόνια, ὅπως τὰ περιγράφει ὁ Ντοστογιέφσκυ, τὰ ὁποῖα αἰσθάνεται ὁ ἄνθρωπος νὰ τὸν ἐνοχλοῦν μέσ στὴν καρδιά του. Τί πρέπει νὰ κάνουμε; ν ἀπελπισθοῦμε; Ὄχι. Ὑπάρχει ὁ νικητὴς τῶν δαιμόνων. Καὶ ὁ νικητὴς τῶν δαιμόνων εἶνε ἕνας. Εἶνε ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. Ἐκεῖνος ἦρθε νὰ συντρίψῃ τὸ κράτος τοῦ διαβόλου. Καὶ ἔχει τὴ δύναμι νὰ συντρίβῃ τὶς φάλαγγες τῶν δαιμόνων. Μὲ τὸ Χριστὸ λοιπὸν κ ἐμεῖς. Καὶ τὸ ὅπλο μας ποιό εἶνε; Ὁ τίμιος σταυρός. Τὴν παλαιὰ ἐποχή, ποὺ πίστευαν, ἔλεγαν «Πέφτω κάνω τὸ σταυρό μου καὶ ἄγγελος εἶνε στὸ πλευρό μου». Ὅπλο ἀκαταμάχητο, ὅπλο ἰσχυρό, ὅπλο ἀνίκητο ὁ σταυρὸς τοῦ Κυρίου. Τῷ δὲ Χριστῷ, τῷ νικητῇ τῶν αἰώνων, δόξα καὶ τιμὴ εἰς αἰῶνας αἰώνων ἀμήν. ( ) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγίου Παντελεήμονος Φλωρίνης τὴν μὲ ἄλλο τίτλο. Καταγραφὴ καὶ μικρὰ ἀναπλήρωσις , ἐπανέκδοσις Τὸ φυλλάδιο διανέμεται ἀπὸ τὸν Ἱεραποστολικὸ Σύλλογο Κυριακή, τηλ: Κατερίνη, μὲ τὴν εὐλογία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Στὸ διαδίκτυο στὸν ἱστότοπο:

7 «Ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος» (Ἀπ. 1,10) Ἐκδίδεται ἀπὸ τὴν Κοινοβιακὴ Γυναικεία Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Αὐγουστίνου Φλωρίνης ΦΛΩΡΙΝΑ τηλ Περίοδος Δ - Ἔτος ΛΕ Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 2130 Κυριακὴ Ζ Λουκᾶ (Λουκ. 8,41-56) 28 Ὀκτωβρίου 2010 Ἡ πίστι νικᾷ τὰ πάντα Συντάκτης ( ) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης (τὴν ἀσθένεια, τὸ θάνατο, τὸν ᾅδη) Ὑπάρχουν, ἀγαπητοί μου, μερικὲς λέξεις κνύεται ὅτι ἡ ἐπιστήμη εἶνε ἀδύνατη, πολὺ ἀ - ποὺ ἔχουν καταντήσει στὴν ἐποχή μας δύνατη. Θ ἀναφέρω με ρικὰ περιστατικά, στὰ μόδα, ἔγινε καὶ ἡ γλῶσσα μας μοντέρνα. Ὑ - ὁποῖα φαίνεται ἡ ἀδυναμία τῆς ἐπιστήμης, πάρχουν λέξεις τῆς μόδας, ἔρχον ται δηλαδὴ καὶ ἂς ἀκούγωνται γι αὐ τὴν τόσα ἐγκώμια. συχνὰ - πυκνὰ στὸ στόμα ὅλων, ἀ σκοῦν κάποια μαγεία στὴ σκέψι. Μία λοι πὸν ἀ πὸ τὶς ἔχει; Ἕνας πόνος ἔτσι ἀρχίζουν ὅλες οἱ ἀ- Νά ἕνας ἄνθρωπος πέφτει στὸ κρε βάτι. Τί λέξεις αὐτὲς εἶνε καὶ ἡ λέξι ἐπιστήμη. σθένειες, μιὰ ἀδιαθεσία, ἕνας μικρὸς πυρετός. Οἱ δικοί του τὸν παρηγοροῦν Δὲν ἔχεις Ἐπιστήμη! σοῦ λέει κι ὁ μικρὸς καὶ ὁ μεγά - λος, ὁ ἀγράμματος καὶ ὁ ἐγγράμματος ὅλοι τίποτα! Μὰ ὁ πυρετὸς ἐ πιμένει, ὁ πόνος εἶνε τους ἔχουν στὰ χείλη τους τὴ λέξι ἐπιστήμη. ἐνοχλητικός, τὸ κεφάλι ζα λισμένο, ἡ καρδιὰ χτυπάει ἄτακτα, οἱ σφυ γμοὶ δὲν εἶνε κανονικοί. Κα- Ἐὰν π.χ. τοὺς πῇς κάτι γιὰ ἀγγέλους καὶ ἀγ - γελικὸ κόσμο, ὅτι ἐκτὸς ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο ὑ - λοῦν τὸ γιατρό. Κι αὐτὸς σκοτάδι ἔχει. Ἄ, πάρε μερικὰ χάπια, ἀ σπιρίνες κ.λπ. Ἀλλὰ ὁ πυ- πάρχει καὶ ἕνα ὂν ἀνώτερο ποὺ λέγεται ἄγγελος, θὰ σοῦ ἀ παντήσουν, ὅτι ἡ ἐπιστήμη σήμερα πέταξε στὸ διάστημα καὶ «πουθενὰ δὲ γραφίες, τομογραφί ες. Τέλος παρουσιάζε ται ρε τὸς δὲν πέφτει. Κάνουν ἀναλύσεις, ἀκτινο - βρῆκε φτερὰ ἀγγέλου». Ἂν τοὺς μιλήσῃς γιὰ τὸ «ἄγριο θηρίο», διαπιστώνεται ὅτι κάπου τὰ θαύματα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, στὸν ὀργα νισμὸ φώλιασε ἡ κατηραμένη ἀσθένεια. Τώρα τί γίνεται, τί κάνουν; Ἄ! μὰ ἂς ἔχῃς τῶν ἁγίων καὶ τῆς Ἐκκλησίας, θὰ σοῦ ποῦν, ὅ τι ἡ ἐπιστή μη σήμερα δὲν παραδέχεται θαύμα τα. Ἂν τοὺς μιλήσῃς γιὰ τὸ πρόσωπο τοῦ νο γιὰ τὸ Λονδῖνο, ἂς πᾷς καὶ στὴ Μόσχα καὶ ἕνα τσουβάλι λίρες, ἂς φύγῃς μὲ τὸ ἀεροπλά- Χριστοῦ, θὰ σοῦ ποῦν μὲ κάποιο σκεπτικι σμό, στὰ μεγαλύτερα νοσοκομεῖα τοῦ κόσμου τὸ ὅτι ναὶ μὲν ὑπῆρξε ὡς ἄν θρωπος ἀλλὰ ἡ ἐπιστήμη δὲν παραδέχεται ὅ τι ἦταν Θεός. Ἂν πιστήμη. Σηκώνει τὰ χέρια καὶ λέει Δὲν μπο - τέλος εἶνε, ὅτι δὲν ἔχει νὰ προσφέρῃ κάτι ἡ ἐ - τοὺς μιλήσῃς γιὰ τὸ Θεό, τὰ ἴδια. Γιὰ ὁποιοδήποτε ζήτημα τῆς πίστεως ἂν τοὺς μιλήσῃς, πὸν ὅτι ἡ ἐπιστήμη, στὶς συγκεκριμένες αὐ - ρῶ νὰ κάνω τίποτα, ἀπολύτως τίποτα. Νά λοι - ἀμέσως ἀντιτάσσουν τὴ λέξι «ἐ πιστήμη». Καὶ τὲς ἀσθένειες, μέχρι σήμερα δὲν ξέρου με ὅπως τὰ παιδιὰ ἔχουν στὸ στόμα μιὰ καραμέλλα καὶ τὴν πιπιλίζουν, ἔτσι οἱ ἄνθρωποι Καὶ νά τώρα ὁ ἄνθρωπος εἶνε νεκρός! νε- αὔριο, ἐμφανίζεται τόσο ἀδύνατη. σήμερα πιπιλίζουν τὴ λέξι «ἐπιστήμη». κρὸς αὐτὸς ποὺ ἀγαποῦσες, ποὺ λάτρευες, Μὰ εἶνε λοιπὸν ἡ ἐπιστήμη παντοδύναμη, ποὺ τὸν θεωροῦσες ἄξονα τῆς ζωῆς σου. Νεκρός ἡ καρδιὰ δὲν χτυπάει, τὰ μάτια δὲν βλέ- εἶνε θεὰ - θεὸς ποὺ κάνει ὅ,τι θέλει; Χωρὶς νὰ θέλω νὰ ὑποτιμή σω τὴν ἀξία τῆς ἐπιστήμης, ἡ πουν, τὰ αὐτιὰ δὲν ἀκοῦνε, τὰ πόδια ἀκίνητα, ὁποία ὄντως παρουσιάζει καταπλη κτικὰ ἐπιτεύγματα σὲ πολλοὺς τομεῖς καὶ ἀ φήνοντας γενεῖς θρηνοῦν. Δὲ μοῦ λὲς σὲ παρακα λῶ, τὸ κορμὶ μαρμαρωμένο, καὶ γύρω ὅλοι οἱ συγ- τὸ θέμα τῆς προελεύσεως τῆς ἐπιστήμης ποὺ τὴν ὥ ρα αὐτή, ποὺ κλαῖνε ἡ μάνα τὸ παιδί της, καὶ αὐτὴ πηγὴ ἔχει τὸ Θεό, θέλω τώρα νὰ τονίσω ἕνα πρᾶγμα ὅτι ἡ ἐ πιστήμη δὲν εἶνε παν - τρα της, ὁ φίλος τὸ φίλο του, ἡ ἐπιστήμη ἐδῶ ὁ ἄντρας τὴ γυναῖκα του ἢ ἡ γυναίκα τὸν ἄν - τοδύναμη, ὅπως φαν τάζονται κάποιοι. Ἔχει τί μπορεῖ νὰ προσφέρῃ, τί λόγια μπορεῖ νὰ ἀρ - κάποια δύνα μι, ἀλλὰ ἡ δύναμί της εἶνε περι ω- θρώσῃ; Τίποτα. Ἡ ἐπιστήμη μπροστὰ στὸν πόνο, στὸ θάνατο, στὸ χάρο, σηκώνει τὰ ρισμένη καὶ ἔρχονται περιστά σεις ποὺ ἀποδει- χέρια.

8 2 Παραπάνω λοιπὸν κι ἀπὸ τὴ γνῶσι καὶ τὴν ἐπιστήμη ζητᾶμε κάποια ἄλλη δύναμι, ἀνώτερη, ποὺ νὰ σφουγγίζῃ τὰ δάκρυα, νὰ παρηγο - ρῇ τὴν καρδιά, νὰ θερμαίνῃ τὴν ψυχή, νὰ τὴν ἠ λεκτρίζῃ, νὰ τὴ γαλβανίζῃ, νὰ τὴ στρέφῃ ψηλά μιὰ δύναμι ποὺ νὰ νικᾷ τὴν ἀσθένεια, νὰ νικᾷ καὶ τὸ θάνατο. Ποιά εἶν αὐτὴ ἡ δύναμις; Μία λέξι, ποὺ δὲν εἶνε τώρα τῆς μόδας, ἀλλὰ ἔχει μεγάλη δύναμι εἶνε ἡ λέξι πίστις. Ἡ πίστι! εἶνε ἀνώτερη ἀπὸ τὴν ἐπιστήμη. Πίστι εἴπατε; Κ ἔχετε ἀποδείξεις γι αὐτήν; Νά ἀποδεί ξεις. Ἄκουσες σήμερα τὸ εὐαγγέλιο; Αὐτὸ ἀκριβῶς λέει, ὅτι ἡ πίστι εἶνε ἀ - νώτερη ἀπὸ τὴν ἐπιστήμη. Τὸ πρόσεξες; Μιὰ γυναίκα, λέει, εἶχε «στραγγίσει». Ὑπάρχουν ἀσθένειες ἰδιάζουσες. Ὁ ὀργανισμὸς τῆς γυναίκας εἶνε σὰν τὸ λουλούδι, δὲν εἶνε σκλη - ρὸς ὅπως τοῦ ἀνδρός. Μιὰ ὡραία γυναῖκα, ποὺ εἶνε σὰν τὸ κρίνο, τὴ βλέπεις κι ἀδυνατίζει καὶ δὲν μπορεῖ νὰ πά ρῃ τὰ πόδια της. Ἔχει, λέει, ἀ κατάσχετη αἱ μορραγία. Ἔτσι ἦταν ἡ αἱμορροοῦσα τοῦ εὐαγγελίου. Δώδεκα χρόνια! Πῆ - γε σὲ γιατρούς, πῆρε φάρμακα πολλὰ ἦ ταν φαίνεται πλούσια. Ξώδεψε ὅλο τὸ βιός της, καὶ ἡ ἀσθένεια δὲν ὑποχωροῦσε. Κάποτε ὅ μως πέρασε ἀπὸ τὸ μέρος της ὁ Χριστός. Μέσα της σχηματίσθηκε ἡ ἀκράδαντη πεποίθησι, ὅτι αὐ - τὸς μπορεῖ νὰ τὴν κάνῃ καλά. Καὶ ἀ ποφάσισε νὰ τὸν πλησιάσῃ. Μὰ πῶς; ὁ κόσμος «πατεῖς με πατῶ σε» οὔτε βελόνα δὲν ἔπεφτε χάμω. Αὐτὴ ὅμως κατώρθωσε, πλησίασε καὶ ἄγγιξε τὸ ροῦχο του. Καὶ μόλις τὸν ἄγγιξε, ὅ,τι δὲν κατώρθωσαν ἐπὶ δώδεκα χρόνια οἱ γιατροὶ καὶ τὰ φάρμακα, ὦ Χριστέ, μεγάλη ἡ δύναμί σου! ἔ - γινε «παραχρῆμα». Αὐτὸ τὸ ἀρχαῖο «παραχρῆ μα», ἂν τὸ μεταφράσουμε στὴ δική μας γλῶσ - σα, θὰ πῇ «ἀμέσως», στὸ δευτερόλεπτο. Μόλις ἄγγιξε τὸ χέρι της, λὲς καὶ πῆρε ῥεῦμα ὅ - πως γυρίζεις τὸ διακόπτη κι ἀνάβεις τὸν πολυ έλεο, ἀμέσως ἔνιωσε μέσα στὸ κορμί της ὅ τι σταμάτησε ἡ «ῥύσις», ἡ αἱμορραγία (Λουκ. 8,44). Ἡ πίστις σου σὲ ἔσωσε, τῆς λέει ὁ Χριστός (ἔ.ἀ. 8,48). Ἡ πίστις νικᾷ τὴν ἀσθένεια. Καὶ τί ἀσθένεια χρονία, ἀνίατη. Κι ἀκόμα περισσότερο, ἡ πίστις νικᾷ καὶ τὸ χάρο τὸ λέει πάλι τὸ εὐαγγέλιο. Προηγουμένως, ἐκεῖ στὸ δρόμο, εἶχε πλη σι - άσει τὸ Χριστὸ ἕνας ἄρχοντας καὶ πέφτοντας στὰ πόδια του παρακάλεσε Τὸ μονάκριβο κορίτσι μου εἶνε ἄρ ρωστο βαρειὰ κι ἀπὸ ὥρα σὲ ὥ - ρα πεθαίνει ἔλα στὸ σπίτι. Καὶ τώρα, ἐνῷ προχωροῦν γιὰ ἐκεῖ, ἦρθε τὸ κακὸ μαντᾶ το Τὸ κορίτσι πέθανε, μὴν ἐνοχλεῖς πιὰ τὸν Διδά σκαλο. Μὴ φο βᾶ σαι, τοῦ λέει ὁ Χριστός, μό νο πίστευε. Φτάνουν στὸ σπίτι. Μπαίνει μέσα ὁ Χριστὸς καὶ λέει σ ὅλους Μὴν κλαῖτε δὲν πέθανε, ἀλλὰ κοιμᾶται. Αὐτοὶ τὸν περιγελοῦν. Μπαίνει στὸ δωμάτιο καὶ μόλις ἄγγιξε τὸ παν τοδύναμο χέρι του, αὐτὸ ποὺ θὰ καρφωνόταν στὸ σταυρὸ γιὰ νὰ στάξῃ ἀπὸ κεῖ τὸ πανάγιο αἷμα πού νε μέσα στὸ ἅγιο δισκοπότηρο, μόλις ἄγγιξε στὸ μαρμαρωμένο κορμί, τὸ κορίτσι «ἀνέστη παρα - χρῆμα» (ἔ.ἀ. 8,55) νάτο πάλι τὸ «παραχρῆμα» δυὸ φορὲς στὸ σημερινὸ εὐαγγέλιο «παραχρῆ μα ἔ στη ἡ ῥύσις τοῦ αἵματος» καὶ «ἀνέστη παραχρῆ μα». Λὲς καὶ τὴν διαπέρασε ῥεῦμα, τινάχτη κε ἀπάνω ὅπως ἡ ἀκρίδα στὸ χωράφι. Καὶ εἶ δαν ὅλοι καὶ θαύμασαν τὰ θαύματα τοῦ Κυρίου. Ἡ πίστι λοιπόν, ἀγαπητοί μου, νικάει τὴν ἀ - σθένεια, νικάει τὸ θάνατο, νικάει τὸν ᾅδη. Μὰ θὰ μοῦ πῇ κάποιος σήμερα Αὐτὰ γίνονταν «τῷ καιρῷ ἐκείνῳ». Σήμερα;. Τί εἶπες, τί εἶπες; Δὲν πάλιωσε ὁ Χριστός, ὄχι. Εἶνε ὅπως ὁ ἥλιος ποὺ δὲν παλιώνει. Ἢ μᾶλλον, γιὰ νὰ ἀκριβολογοῦμε, ὁ ἥλιος σιγὰ - σι γὰ κάτι χάνει, καὶ θά ρθῃ ὥρα ποὺ θὰ σβή - σῃ ὅπως σβήνει τὸ καντήλι. Καὶ ὁ ἥλιος λοι - πὸν θὰ σβήσῃ, καὶ τὰ ἄστρα θὰ σβήσουν, καὶ τὸ σύμπαν θὰ παρέλθῃ «Ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσον ται» (Ματθ. 24,35) ἕνας ὅμως θὰ μεί - νῃ αἰώνιος καὶ ἀκατάλυτος καὶ ἄφθορος, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. Πέφτουν βασίλεια, διαγράφονται ἀπ τὸ χάρτη, γίνονται τὰ ἄνω κάτω, μὰ ὁ Χριστὸς μένει ὁ ἴδιος «χθὲς καὶ σήμερον ὁ αὐτὸς καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» (Ἑβρ. 13,8). Καὶ ὅπως στὴν ἐποχὴ τοῦ Ἰαείρου ἔκανε θαύματα, ἔτσι καὶ σήμερα μπορεῖ νὰ κάνῃ. Μὰ γιατί δὲν κάνει; Ἐμένα ρωτᾶτε; ρωτῆ - στε τὴν καρδιά σας. Ὁ Χριστός, γιὰ νὰ κάνῃ θαύματα σὰν αὐτὰ κι ἀκόμη μεγαλύτερα, ζητάει ἀπὸ μᾶς μόνο νὰ κάνουμε μία κίνησι. Εἶ - νε σκοτάδι μέσα στὸ δωμάτιο καὶ φτάνει μόνο ν ἀγγίξῃς τὸ διακόπτη γιὰ ν ἀνάψῃ τὸ φῶς. Ποιός εἶνε ὁ διακόπτης; Ἡ πίστις νὰ πιστέψουμε στὸ Χριστό. Νά χουμε πίστι. Ποιά πίστι; Ὄχι τὴν ἀνεμικὴ πίστι ποὺ ἔχουμε τώρα. Δῶστε μου λίγη πίστι σὰν ἐκείνη ποὺ ἔδειξαν ὁ Ἰάειρος, ἡ αἱ - μορροοῦσα, οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκ κλησίας καὶ οἱ πρόγονοί μας, καὶ θὰ δοῦμε θαύματα. Ὅσο ἀξίζει ἕνα δράμι πίστεως δὲν ἀξίζουν σχολὲς καὶ παν - επιστήμια. Πίστι χρειάζεται αὐτὴ εἶνε πάνω ἀπ ὅλα. Προ τιμότερο νὰ σβήσῃ ὁ ἥλιος παρὰ νὰ χάσουμε τὴν πίστι τῶν πατέρων μας, ποὺ εἴ θε ὁ Κύριος νὰ ἀξιώσῃ ὅλους μας ν ἀποκτήσουμε τὸ βάθος καὶ τὴν ἔκτασί της ἀμήν. ( ) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε σὲ ἱ. ναὸ τῆς Ἁγ. Βαρβάρας ἀγνώστου περιοχῆς τῶν Ἀθηνῶν τὴν Καταγραφὴ καὶ σύντμησις Τὴν ὁμιλία αὐτὴ μπορεῖτε νὰ τὴν ἀκούσετε χωρὶς περικοπὲς στὸ cd 146β Α τῆς σειρᾶς «ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ» (πληροφορίες στὸ τηλέφωνο ). Τὸ φυλλάδιο διανέμεται ἀπὸ τὸν Ἱεραποστολικὸ Σύλλογο Κυριακή, τηλ: Κατερίνη, μὲ τὴν εὐλογία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Στὸ διαδίκτυο στὸν ἱστότοπο:

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Παρόμοια νὰ σκεφθῇς ὅτι καὶ ἕνας ποὺ στέκεται κοντὰ σὲ μία μεγάλη πυρκαϊά, διατηρεῖ τὴν θερμότητα γιὰ πολὺ καιρὸ καὶ μετὰ τὴν ἀπομάκρυνσί του ἀπὸ τὴν φωτιά. Άραγε ἀπὸ ποιὰ ἄρρητη εὐωδία φιλανθρωπίας, ἀπὸ

Διαβάστε περισσότερα

Εἰς τήν Κυριακήν τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ. (Β Κυριακή τῶν Νηστειῶν).

Εἰς τήν Κυριακήν τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ. (Β Κυριακή τῶν Νηστειῶν). Μήνας Μάρτιος 4 Μαρτίου 2018. Εἰς τήν Κυριακήν τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ. (Β Κυριακή τῶν Νηστειῶν). Μάρκ. 2, 1-12 «...ἰδών δέ ὁ Ἰησοῦς τήν πίστιν αὐτῶν λέγει τῷ παραλυτικῷ τέκνον, ἀφέωνταί σοι αἱ

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ παραβολή τοῦ Σποριᾶ

Ἡ παραβολή τοῦ Σποριᾶ ΜΑΘΗΜΑ 4ο Λκ 8,4-15 Ἡ παραβολή τοῦ Σποριᾶ (Θά ἦταν βοηθητικό ἄν τήν ὥρα τοῦ μαθήματος εἴχαμε μπροστά μας μιά γλάστρα μ ἕνα φυτό, καθώς ἐπίσης καί τόν σπόρο του. Ἄν μποροῦμε, ἔχουμε μαζί μας κι ἕνα «δισάκι»

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή 3 Μαρτίου 2019.

Κυριακή 3 Μαρτίου 2019. 44 Μήνας Μάρτιος 2019. Κυριακή 3 Μαρτίου 2019. Κυριακή τῆς Ἀπόκρεω. Ματθ. 25, 31 46. «...δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ πατρός μου, κληρονομήσατε τήν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν ἀπό καταβολῆς κόσμου» (Ματθ.

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή 2 Ἰουνίου 2019.

Κυριακή 2 Ἰουνίου 2019. 24 Μήνας Ἰούνιος Κυριακή 2 Ἰουνίου 2019. Κυριακή τοῦ τυφλοῦ Ἰω. 9, 1 38. Σήμερα ἡ Ἐκκλησία θέλει νά μᾶς δώσει νά καταλάβουμε ὅτι ὁ Χριστός, ὡς τέλειος Θεός, εἶναι ὁ Μέγας Δημιουργός τοῦ σύμπαντος. Ἡ δημιουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή 19 Μαΐου 2019.

Κυριακή 19 Μαΐου 2019. 14 Κυριακή 19 Μαΐου 2019. Κυριακή τοῦ παραλύτου Ἰω. 5, 1 15. «... μετὰ ταῦτα εὑρίσκει αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς ἐν τῷ ἱερῷ καὶ εἶπεν αὐτῷ ἴδε ὑγιὴς γέγονας μηκέτι ἁμάρτανε, ἵνα μὴ χεῖρόν σοί τι γένηται» (Ἰω. 5, 14).

Διαβάστε περισσότερα

Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου

Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου 18/05/2019 Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου / Ιερές Μονές Η μο νή του Με γά λου Με τε ώ ρου δι α μόρ φω σε μί α σει ρά α πό πε ρι κα λείς μου σεια κούς χώ ρους, για την α

Διαβάστε περισσότερα

Ἕνα συγκλονιστικό περιστατικό ἀκούσαμε σήμερα

Ἕνα συγκλονιστικό περιστατικό ἀκούσαμε σήμερα 6η Κυριακή Λουκᾶ (Λκ. 8, 27 39) 22 Ὀκτωβρίου 2017 «Τί ἐμοί καί σοί, Ἰησοῦ υἱέ τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου; δέομαί σου, μή μέ βασανίσῃς» Ἕνα συγκλονιστικό περιστατικό ἀκούσαμε σήμερα στήν εὐαγγελική περικοπή.

Διαβάστε περισσότερα

Εὐλογημένη ἡ ἐπιθυμία τοῦ πλούσιου νέου σήμερα νά

Εὐλογημένη ἡ ἐπιθυμία τοῦ πλούσιου νέου σήμερα νά 13η Κυριακή Λουκᾶ (Λκ. 18, 18 27) 26 Νοεμβρίου 2017 «...πάντα ὅσα ἔχεις πώλησον καί διάδος πτωχοῖς,...καί δεῦρο ἀκολούθει μοι» Εὐλογημένη ἡ ἐπιθυμία τοῦ πλούσιου νέου σήμερα νά μάθει τόν τρόπο τῆς σωτηρίας

Διαβάστε περισσότερα

Εἰς τήν Κυριακήν τῆς Ὀρθοδοξίας (Α Κυριακή τῶν Νηστειῶν).

Εἰς τήν Κυριακήν τῆς Ὀρθοδοξίας (Α Κυριακή τῶν Νηστειῶν). 25 Φεβρουαρίου 2018. Εἰς τήν Κυριακήν τῆς Ὀρθοδοξίας (Α Κυριακή τῶν Νηστειῶν). Ἰωάν. 1, στίχ. 44 52. «Ἔρχου καί ἴδε» (Ἰωάν. 1, 47). Μία ἀπό τίς μεγαλύτερες ἀγωνίες τοῦ ἀνθρώπου εἶναι νά θέλει νά μιλήσει,

Διαβάστε περισσότερα

Λόγοι για την παιδαγωγική της οικογένειας (Γέρων Εφραίμ Κατουνακιώτης)

Λόγοι για την παιδαγωγική της οικογένειας (Γέρων Εφραίμ Κατουνακιώτης) 22 Οκτωβρίου 2019 Λόγοι για την παιδαγωγική της οικογένειας (Γέρων Εφραίμ Κατουνακιώτης) Θρησκεία / Κοινωνικά θέματα / Πνευματική ζωή «Είναι πολλά πράγματα, τα οποία ο άνθρωπος δεν τα γνωρίζει, ή, αν τα

Διαβάστε περισσότερα

Η πορεία προς την Ανάσταση...

Η πορεία προς την Ανάσταση... Η νύχτα της Ανάστασης Τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου χτυπούν χαρούμενα οι καμπάνες. Οι χριστιανοί φορούν τα γιορτινά τους και πηγαίνουν στην εκκλησία για να γιορτάσουν την Ανάσταση του Χριστού. Στα

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν άνδρα που τον έλεγαν Ιωσήφ. Οι γονείς της, ο Ιωακείμ και

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Αὒγουστος 2011 12 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Χριαστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα Τεῦχος 12 - Αὒγουστος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή 28 Ἰουλίου 2019.

Κυριακή 28 Ἰουλίου 2019. 69 Κυριακή 28 Ἰουλίου 2019. Κυριακή ΣΤ Ματθαίου Μτθ. 9, 1 8. «...ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου ἐπί τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας...» (Μτθ. 9, 6) Πάντοτε ὁ λόγος περί ἐξουσίας εἶναι ἐπίκαιρος, διότι οἱ ἄνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

Κα λόν ύπ νο και όνειρ α γλυκά

Κα λόν ύπ νο και όνειρ α γλυκά Κα λόν ύπ νο και όνειρ α γλυκά Οδηγίες ανάγνωσης Προσοχή! Μη διαβάσετε ποτέ μεγαλόφωνα το βιβλίο αυτό σε κάποιον που οδηγεί αυτοκίνητο ή άλλο όχημα, διότι το παραμύθι έχει ως σκοπό να αποκοιμίσει αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή 27 Ἰανουαρίου 2019

Κυριακή 27 Ἰανουαρίου 2019 14 Κυριακή 27 Ἰανουαρίου 2019 15η Κυριακή τοῦ Λουκᾶ. Λουκᾶ 19, 1 10 «...καί σπεύσας κατέβη» (Λκ. 19, 6) Ὁ μικρόσωμος Ζακχαῖος σήμερα παρουσιάζεται μέσ ἀπό τήν εὐαγγελική περικοπή πού ἀκούσαμε ὡς ἕνας γίγαντας

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή 30 Ἰουνίου 2019.

Κυριακή 30 Ἰουνίου 2019. 45 Κυριακή 30 Ἰουνίου 2019. Κυριακή Β Ματθαίου Σύναξις τῶν ἁγίων ἐνδόξων 12 ἀποστόλων Μτθ. 9, 36 καί 10, 1 8. Εἶναι ἄδικο οἱ κατώτεροι καί οἱ μέτριοι νά ὁμιλοῦν γιά τούς ἀρίστους καί τούς τελείους. Ἐντούτοις

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή 23 Ἰουνίου 2019.

Κυριακή 23 Ἰουνίου 2019. 39 Κυριακή 23 Ἰουνίου 2019. Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων Μτθ. 10, 32 33, 37 38, καί 19, 27 30. «ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα καὶ ἠκολουθήσαμέν σοι τί ἄρα ἔσται ἡμῖν;» (Μτθ. 19,

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

Ε υ _ λο _ γη _ τος _ ει _ Κυ _ ρι _ ε _ δι _ δα _ ξον _ με _ τ α_ δι _. Τ ων _ α _ γι _. ων _ ο _ χο _ ρος _ ευ _ ρε _ π η_ γη _ ην _ τ ης_

Ε υ _ λο _ γη _ τος _ ει _ Κυ _ ρι _ ε _ δι _ δα _ ξον _ με _ τ α_ δι _. Τ ων _ α _ γι _. ων _ ο _ χο _ ρος _ ευ _ ρε _ π η_ γη _ ην _ τ ης_ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ. πρωτ. Κων. Παπαγιάννη Μουσικόν Τριώδιον τόμος Β' Ωρολόγιον 2003 σ.15* Ε υ _ λο _ γη _ τος _ ει _ Κυ _ ρι _ ε _ δι _ δα _ ξον _ με _ τ α_ δι _ και _ ω _ μα _ τ α _ α _ σου _ Τ ων _ α _ γι _.

Διαβάστε περισσότερα

11η Πανελλήνια Σύναξη Νεότητος της Ενωμένης Ρωμηοσύνης (Φώτο Ρεπορτάζ)

11η Πανελλήνια Σύναξη Νεότητος της Ενωμένης Ρωμηοσύνης (Φώτο Ρεπορτάζ) 15/03/2019 11η Πανελλήνια Σύναξη Νεότητος της Ενωμένης Ρωμηοσύνης (Φώτο Ρεπορτάζ) / Νέοι και Εκκλησία Κατά την Κυριακὴ 10 Μαρτίου 2019 καὶ ὥρα 10:45 π.μ. (ἀμέσως μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία) πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Ἀνάληψη τοῦ Σωτῆρος

Ἡ Ἀνάληψη τοῦ Σωτῆρος ΜΑΘΗΜΑ 30ο Λκ 24,50-53 Πρξ 1,4-11 Ἡ Ἀνάληψη τοῦ Σωτῆρος Θυμάστε, παιδιά, πόσο λυπημένοι ἦταν οἱ μαθητές τοῦ Χριστοῦ μετά τή σταύρωσή Του, ὥς τήν ὥρα πού Τόν εἶδαν ἀναστημένο. Τότε ἡ λύπη τους ἔγινε χαρά,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 2014 Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να

Διαβάστε περισσότερα

Nηπτική λύσις στο πρόβλημα της κατανοήσεως και της μεταφράσεως των Λειτουργικών Κειμένων (π. Κωνσταντίνος Στρατηγόπουλος)

Nηπτική λύσις στο πρόβλημα της κατανοήσεως και της μεταφράσεως των Λειτουργικών Κειμένων (π. Κωνσταντίνος Στρατηγόπουλος) Nηπτική λύσις στο πρόβλημα της κατανοήσεως και της μεταφράσεως των Λειτουργικών Κειμένων (π. Κωνσταντίνος Στρατηγόπουλος) Date : Οκτωβρίου 11, 2013 (Απομαγνητοφωνημένη ομιλία του πρωτοπρεσβύτερου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα)

Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα) ΜΑΘΗΜΑ 13ο Ἐπίκαιρο Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα) Τί ὄμορφα πού εἶναι ὅλα στολισμένα γύρω μας, παιδιά! Οἱ δρόμοι, τά σπίτια, τά καταστήματα... Καί καθώς ἀπολαμβάνουμε ὅλα αὐτά τά στολίδια καί τή χριστουγεννιάτικη

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ χορτασμός τῶν πεντακισχιλίων

Ὁ χορτασμός τῶν πεντακισχιλίων ΜΑΘΗΜΑ 25ο Λκ 9,10-17 Ὁ χορτασμός τῶν πεντακισχιλίων Ἔχετε κάνει ποτέ πικνίκ στήν ὕπαιθρο; Στίς ἐκδρομές πού κάνετε μέ τό σχολεῖο ἴσως θά εἴχατε τήν εὐκαιρία νά καθίσετε καταγῆς στό χλωρό χορτάρι καί ν

Διαβάστε περισσότερα

«Πώς να ξέρει κανείς πού στέκει; Με αγγίζεις στο παρελθόν, σε νιώθω στο παρόν» Μυρσίνη-Νεφέλη Κ. Παπαδάκου «Νερό. Εγώ»

«Πώς να ξέρει κανείς πού στέκει; Με αγγίζεις στο παρελθόν, σε νιώθω στο παρόν» Μυρσίνη-Νεφέλη Κ. Παπαδάκου «Νερό. Εγώ» «Πώς να ξέρει κανείς πού στέκει; Με αγγίζεις στο παρελθόν, σε νιώθω στο παρόν» Μυρσίνη-Νεφέλη Κ. Παπαδάκου «Νερό. Εγώ» ΚΕΦΆΛΑΙΟ 1 ΘΑ ΣΟΥ ΠΩ τι πιστεύω για την εξαφάνιση, αλλά δώσε μου λίγο χρόνο. Όχι,

Διαβάστε περισσότερα

0a1qqW+1a1`qÁlw n εν σοί Κύ ρι ε τρο πού μαι τού τον.

0a1qqW+1a1`qÁlw n εν σοί Κύ ρι ε τρο πού μαι τού τον. n 00211000Aqq11j1w Εκ νε ό τη τός μου ο εχ θρό ός με πει ρά ζει, 00qaj-1`q`qq+0)q11l1 ταίς η δο ναίς φλέ γει με ε γώ δέ πε ποι θώς, 0a1qqW+1a1`qÁlw n εν σοί Κύ ρι ε τρο πού μαι τού τον. 211`w1l1+000 0wl1

Διαβάστε περισσότερα

Εἰς τήν Κυριακήν τῆς Σταυροπροσκυνήσεως (Γ Κυριακή τῶν Νηστειῶν).

Εἰς τήν Κυριακήν τῆς Σταυροπροσκυνήσεως (Γ Κυριακή τῶν Νηστειῶν). 11 Μαρτίου 2018. Εἰς τήν Κυριακήν τῆς Σταυροπροσκυνήσεως (Γ Κυριακή τῶν Νηστειῶν). Μάρκου 8, 34 9, 1. Ἡμέρα πανεπίσημη σήμερα ἄγει ἡ Ἐκκλησία μας. Ἡμέρα πού ὑψώνεται μπροστά στά ἑκατομμύρια τῶν ὀρθοδόξων

Διαβάστε περισσότερα

Θεία Λειτουργία. Ο λαός προσφέρει τα δώρα Συμμετέχει ενεργητικά Αντιφωνική ψαλμωδία. Δρώμενο: Η αναπαράσταση της ζωής του Χριστού

Θεία Λειτουργία. Ο λαός προσφέρει τα δώρα Συμμετέχει ενεργητικά Αντιφωνική ψαλμωδία. Δρώμενο: Η αναπαράσταση της ζωής του Χριστού Θεία Λειτουργία Δρώμενο: Η αναπαράσταση της ζωής του Χριστού Ο λαός προσφέρει τα δώρα Συμμετέχει ενεργητικά Αντιφωνική ψαλμωδία Σήμερα είναι σχεδόν παθητικός θεατής Όρθρος : ακολουθία προετοιμασίας Δοξολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΠΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. Παρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014. Ἦχος.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΠΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. Παρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014. Ἦχος. ΑΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΟΥΣΤΟΥ αρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014 δ Ταχὺ προκατάλαβε ι α σι λει ον δι α δη µα ε στε φθη ση κο ρυ φη εξ α θλων ων υ πε µει νας υ περ

Διαβάστε περισσότερα

Κάιν καί Ἄβελ. ΜΑΘΗΜΑ 3ο. Γένεσις 4,1-15

Κάιν καί Ἄβελ. ΜΑΘΗΜΑ 3ο. Γένεσις 4,1-15 ΜΑΘΗΜΑ 3ο Γένεσις 4,1-15 Κάιν καί Ἄβελ Σέ κάποιους ναούς -ἴσως τό ἔχετε δεῖ- εἶναι ζωγραφισμένο πάνω ἀπό τήν Ὡραία Πύλη ἕνα μεγάλο μάτι. Ξέρετε γιατί; Γιά νά μᾶς θυμίζει μιά μεγάλη ἀλήθεια, ὅτι ὁ Θεός

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Ο Λάζαρος ήταν στενός φίλος του Χριστού. Κατοικούσε στη Βηθανία, 3 χλμ. περίπου ανατολικά της Ιερουσαλήμ και οι αδελφές του Μάρθα και Μαρία φιλοξένησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις αντίστοιχες φράσεις α, β,

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή 20 Ἰανουαρίου 2019.

Κυριακή 20 Ἰανουαρίου 2019. 6 Κυριακή 20 Ἰανουαρίου 2019. 12η Κυριακή τοῦ Λουκᾶ. Λουκᾶ 17, 11-19. «Ἰησοῦ ἐπιστάτα, ἐλέησον ἡμᾶς». (Λκ. 17, 13) Δέν θά σταθοῦμε στή μεγάλη εὐεργεσία πού ἔκανε ὁ Κύριος στούς δέκα λεπρούς. Οὔτε στήν

Διαβάστε περισσότερα

Εἰς τήν Κυριακήν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Σιναῒτου, συγγραφέως τῆς Κλίμακος. (Δ Κυριακή τῶν Νηστειῶν).

Εἰς τήν Κυριακήν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Σιναῒτου, συγγραφέως τῆς Κλίμακος. (Δ Κυριακή τῶν Νηστειῶν). 18 Μαρτίου 2018. Εἰς τήν Κυριακήν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Σιναῒτου, συγγραφέως τῆς Κλίμακος. (Δ Κυριακή τῶν Νηστειῶν). Μάρκ. 9, 17-31 «Τοῦτο τό γένος ἐν οὐδενί δύναται ἐξελθεῖν εἰ μή ἐν προσευχῇ καί νηστείᾳ»

Διαβάστε περισσότερα

Μητρ. Βεροίας: «Τίς ἡμᾶς χωρίσει ἀπό τῆς ἀγά πης τοῦ Χριστοῦ;»

Μητρ. Βεροίας: «Τίς ἡμᾶς χωρίσει ἀπό τῆς ἀγά πης τοῦ Χριστοῦ;» 01/02/2019 Μητρ. Βεροίας: «Τίς ἡμᾶς χωρίσει ἀπό τῆς ἀγά πης τοῦ Χριστοῦ;» Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Βεροίας και Ναούσης Την Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας

Διαβάστε περισσότερα

EISGCGSG Dò. «Ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ: Χθὲς καὶ σήμερον ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Σάββατο, 22α Δεκεμβρίου 2012

EISGCGSG Dò. «Ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ: Χθὲς καὶ σήμερον ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Σάββατο, 22α Δεκεμβρίου 2012 EISGCGSEIS OQHODONGS EIJOMOKOCIAS EISGCGSG Dò «Ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ: Χθὲς καὶ σήμερον ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Εἰσηγητής: +Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, Ἱστορικὸς Τέχνης Στὸ πλαίσιο τῆς Ἔκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

...Μια αληθινή ιστορία...

...Μια αληθινή ιστορία... ...Μια αληθινή ιστορία... Στην αρχή ήταν μια άδεια σελίδα. Την είχε ο Καλός Ζωγράφος, που ήταν γνωστός για την ικανότητά του να ζωγραφίζει τέλειες εικόνες. Μια μέρα ο Ζωγράφος άρχισε να ζωγραφίζει αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

Μητρ. Ναυπάκτου: «Ο Ευρίπου Βασίλειος ήταν το καύχημα αυτής της πόλεως».

Μητρ. Ναυπάκτου: «Ο Ευρίπου Βασίλειος ήταν το καύχημα αυτής της πόλεως». 23/12/2018 Μητρ. Ναυπάκτου: «Ο Ευρίπου Βασίλειος ήταν το καύχημα αυτής της πόλεως». Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Στον Ιερό Ναό Αγίου Χριστοφόρου, πολιούχου Αγρινίου, τελέσθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2010 Έμπλεη ευγνωμοσύνης, με βαθιά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΚ ΓΕΝΕΤΗΣ ΤΥΦΛΟΥ (Ιω. 9, 1-38)

Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΚ ΓΕΝΕΤΗΣ ΤΥΦΛΟΥ (Ιω. 9, 1-38) Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΚ ΓΕΝΕΤΗΣ ΤΥΦΛΟΥ (Ιω. 9, 1-38) ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ (Διασκευή ομιλίας στον Γυμνότοπο την 1/6/2003) 1. Το δράμα του σκοταδιού Σήμερα το Ευαγγέλιο μας μίλησε για έναν «τυφλό εκ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Ο Άγιος Πέτρος μετανοών (1600) «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για

Διαβάστε περισσότερα

ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι χε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ υ υ υ υ υ υ Π ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ζο ο ο ει ει κο ο

ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι χε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ υ υ υ υ υ υ Π ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ζο ο ο ει ει κο ο Χερουβικό σε ἦχο πλ.. Ε ΑΣΗ ΤΟ ΩΣΤΑΤΙΟΥ ΡΙΓΓΟΥ ΑΡΧΟΤΟΣ ΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΤΗΣ.Τ.Χ.Ε. Ἦχος Nε Οι τ Χε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι χε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ υ υ υ υ

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστώ Ολόψυχα για την Δύναμη, την Γνώση, την Αφθονία, την Έμπνευση και την Αγάπη...

Ευχαριστώ Ολόψυχα για την Δύναμη, την Γνώση, την Αφθονία, την Έμπνευση και την Αγάπη... Ευχαριστώ Ολόψυχα για την Δύναμη, την Γνώση, την Αφθονία, την Έμπνευση και την Αγάπη... τον Δάσκαλο μου, Γιώργο Καραθάνο την Μητέρα μου Καλλιόπη και τον γιο μου Ηλία-Μάριο... Ευχαριστώ! 6 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019.

Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019. 38 Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019. Κυριακή τοῦ Ἀσώτου. Λουκᾶ 15: 11 32. Σήμερα δέν ἀκούσαμε ἁπλῶς μία Εὐαγγελική περικοπή. Σήμερα ἀκούσαμε αὐτό τοῦτο τό ἴδιο τό Εὐαγγέλιο. Χωρίς ὑπερβολή μποροῦμε νά ποῦμε

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ Βάζει η δασκάλα εργασία για το σπίτι, να ρωτήσουν πως γεννιούνται τα παιδιά. - Μαμά, μαμά, λέει ο Σοτός μόλις πήγε σπίτι, η δασκάλα μας είπε να σας ρωτήσουμε πως γεννιούνται τα παιδιά. - Δεν μπορώ τώρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή 14 Ἰουλίου 2019.

Κυριακή 14 Ἰουλίου 2019. 56 Κυριακή 14 Ἰουλίου 2019. Κυριακή Δ Ματθαίου, τῶν ἁγίων καί θεοφόρων πατέρων τῆς ἐν Χαλκηδόνι Δ Οἰκουμενικῆς Συνόδου Μτθ. 5, 14 19. «ὅς δ ἄν ποιήσῃ καί διδάξῃ, οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν

Διαβάστε περισσότερα

Εἰς τήν Κυριακήν τῆς Τυρινῆς.

Εἰς τήν Κυριακήν τῆς Τυρινῆς. 18 Φεβρουαρίου 2018. Εἰς τήν Κυριακήν τῆς Τυρινῆς. Ματθ. 6, 14 21. «Σήμερον μνείαν ποιούμεθα τῆς τοῦ Παραδείσου ἐξορίας τοῦ Ἀδάμ». Μ αὐτή τή φράση ὑποδηλώνει ὁ Συναξαριστής τῆς σημερινῆς ἡμέρας τό περιστατικό

Διαβάστε περισσότερα

Μητρ.Λεμεσού: Όταν δεν υπάρχει η ειρήνη του Θεού, τότε ζηλεύουμε και φοβόμαστε ο ένας τον άλλο

Μητρ.Λεμεσού: Όταν δεν υπάρχει η ειρήνη του Θεού, τότε ζηλεύουμε και φοβόμαστε ο ένας τον άλλο 31 Ιανουαρίου 2019 Μητρ.Λεμεσού: Όταν δεν υπάρχει η ειρήνη του Θεού, τότε ζηλεύουμε και φοβόμαστε ο ένας τον άλλο / Επικαιρότητα Όταν ο άνθρωπος έχει ειρήνη μέσα του και βεβαιωθεί η ψυχή του ότι όντως

Διαβάστε περισσότερα

5 Μαρτίου Το μυστήριο της ζωής. Θρησκεία / Θεολογία. Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς ( 1979)

5 Μαρτίου Το μυστήριο της ζωής. Θρησκεία / Θεολογία. Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς ( 1979) 5 Μαρτίου 2019 Το μυστήριο της ζωής Θρησκεία / Θεολογία Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς ( 1979) Η ζωή πάνω στη γη έλκει την καταγωγή της από τον ουρανό η ζωή του ανθρώπου έλκει την καταγωγή της από τον Θεό. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας

Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Μάρτιος: 1/3/2018 Παράκληση 18:00 2/3,9/3,16/3 Χαιρετισμοί 19:15 /3/2018 Ἀκάθ. Ὕμνος 19:15 Ἀπρίλιος: 12/4/2018 Παράκληση 18:00 21/4/2018

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Εἰς τήν Κυριακήν τοῦ Θωμᾶ.

Εἰς τήν Κυριακήν τοῦ Θωμᾶ. Μήνας Ἀπρίλιος 15 Ἀπριλίου 2018. Εἰς τήν Κυριακήν τοῦ Θωμᾶ. Ἰωάν. 20, 19 31. Κυριακή τοῦ Ἀντίπασχα σήμερα καί ἐδῶ καί μία ἑβδομάδα εἰσήλθαμε στήν πιό χαρούμενη περίοδο τοῦ ἔτους, στήν περίοδο τοῦ Πεντηκοσταρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ''

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 1 2 Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 3 Τα λουλούδια χωρίς όνομα, τα έχει ο καθένας από μας, αλλά δεν το ξέρουμε. Δεν μας μαθαίνουν τίποτα και ψάχνουμε μόνοι μας άσκοπα να βρούμε κάτι, για να

Διαβάστε περισσότερα

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Α

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Α Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Α Δρ. Ἰωάννης Ἀντ. Παναγιωτόπουλος Ἐπ. Καθηγητὴς Γενικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας Τµῆµα Θεολογίας - Θεολογικὴ Σχολὴ Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήµιο Ἀθηνῶν Γ Οἰκουµενικὴ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών Γυµνασίου - Λυκείου

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών Γυµνασίου - Λυκείου Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών Γυµνασίου - Λυκείου Μακρυνίτσα 2007 Ύµνος της οµάδας της Αντίστασης Με µνήµη κενή µε όνειρα ξένα γρανάζι κι εσύ στην ίδια µηχανή! Γυρνάς στον τροχό

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_8712 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_8712 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_8712 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ θεραπεία τοῦ παραλυτικοῦ τῆς Καπερναούμ

Ἡ θεραπεία τοῦ παραλυτικοῦ τῆς Καπερναούμ ΜΑΘΗΜΑ 10ο Λκ 5,17-26 Ἡ θεραπεία τοῦ παραλυτικοῦ τῆς Καπερναούμ Σ ἕνα ἀπό τά σπίτια τῆς Καπερναούμ θά πᾶμε καί σήμερα. Ξέρετε πῶς ἦταν τότε κατασκευασμένα τά σπίτια; (Δείχνουμε στά παιδιά ἕνα τυπικό ἰουδαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή 22α Σεπτεμβρίου 2019 (Κυριακή Α Λουκᾶ).

Κυριακή 22α Σεπτεμβρίου 2019 (Κυριακή Α Λουκᾶ). 15 Κυριακή 22α Σεπτεμβρίου 2019 (Κυριακή Α Λουκᾶ). Λκ. 5, 1 11. «συνέκλεισαν πλῆθος ἰχθύων πολύ». Λκ. 5, 6 Στή λίμνη τῆς Γεννησαρέτ ἔρχεται ὁ Κύριος σήμερα πρωί πρωί, γιά νά διδάξει τό λαό καί νά προσκαλέσει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΑΛΑΛΑΝΤΙΝ ΡΟΥΜΙ. Επιλεγμένα ποιήματα. Μέσα από την Αγάπη. γλυκαίνει καθετί πικρό. το χάλκινο γίνεται χρυσό

ΤΖΑΛΑΛΑΝΤΙΝ ΡΟΥΜΙ. Επιλεγμένα ποιήματα. Μέσα από την Αγάπη.   γλυκαίνει καθετί πικρό. το χάλκινο γίνεται χρυσό http://hallofpeople.com/gr/bio/roumi.php ΤΖΑΛΑΛΑΝΤΙΝ ΡΟΥΜΙ Επιλεγμένα ποιήματα γλυκαίνει καθετί πικρό το χάλκινο γίνεται χρυσό το θολό κρασί γίνεται εκλεκτό ο κάθε πόνος γίνεται γιατρικό οι νεκροί θα αναστηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Ήταν ο Σοτός στην τάξη και η δασκάλα σηκώνει την Αννούλα στον χάρτη και τη ρωτάει: Αννούλα, βρες μου την Αμερική. Σην βρίσκει η Αννούλα και ρωτάει μετά τον Σοτό η δασκάλα: -Σοτέ, ποιος ανακάλυψε την Αμερική;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2017 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2017 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 25 εκεμβριου 2017 ἀριθμ. πρωτ. : 877 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2017 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τοὺς εὐλαβεῖς Ἱερεῖς καὶ τοὺς εὐσεβεῖς Χριστιανοὺς τῆς καθ ἡμᾶς Θεοσώστου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΩΚΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ

ΤΜΗΜΑ ΦΩΚΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΜΗΜΑ ΦΩΚΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ 09.00 -.00 5 ZE MI WA 0 0 0 9 0,95 9 ΑΓ ΓΕ ΠΑ 0 0 0 0 0 0 95 ΑΔ ΡΟ ΙΩ 0 0 0 0 0 0 97 ΑΙ ΚΩ ΠΑ 0 0 0 0 0 0 5 507 ΑΛ ΕΥ ΤΖ 0 0 0 0 0 0 6 99 ΑΝ ΟΡ ΚΩ 7 5 0 0 0,65 7 95 ΑΝ ΙΩ ΟΡ 9 9 9 6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Kataskinosis2017B_ ÎÔ Ï 8/28/17 6:58 PM Page 1. Κατασκήνωση «ΘΑΒΩ Ρ» τῆς Ὀρθοδόξου Ἀδελφότητος. «Η ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ» στήν ΕΛΑΝΗ Κασσανδρείας

Kataskinosis2017B_ ÎÔ Ï 8/28/17 6:58 PM Page 1. Κατασκήνωση «ΘΑΒΩ Ρ» τῆς Ὀρθοδόξου Ἀδελφότητος. «Η ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ» στήν ΕΛΑΝΗ Κασσανδρείας Kataskinosis2017B_ ÎÔ Ï 8/28/17 6:58 PM Page 1 Κατασκήνωση «ΘΑΒΩ Ρ» τῆς Ὀρθοδόξου Ἀδελφότητος «Η ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ» στήν ΕΛΑΝΗ Κασσανδρείας Σεπτέμβριος 2017 Kataskinosis2017B_ ÎÔ Ï 8/28/17 6:58 PM Page 2 Ἀφιέρωμα

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας

Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Μάρτιος 2/3/2017 Παράκληση, 18:00 3/3,10/3,17/3,24/3 Χαιρετισμοί, 19:15 31/3/2017 Ἀκάθιστος 19:15 Ὕμνος Ἀπρίλιος: 6/4/2017 Παράκληση,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή 10 Μαρτίου 2019.

Κυριακή 10 Μαρτίου 2019. 50 Κυριακή 10 Μαρτίου 2019. Κυριακή τῆς Τυρινῆς. «...Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέωκται...» (Ἰδιόμελον τῶν Αἴνων, πλ. α ). Μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ ἀρχίζει καί πάλι φέτος ἡ μεγάλη καί εὐλογημένη περίοδος τῆς Ἁγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΕΩΣ

ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΕΩΣ Μητροπολίτου Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως καί Πολυκάστρου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΕΩΣ ΑΘΗΝΑ 1987 Προσφώνηση στοὺς Νεωκόρους τῶν Ἱ. Ναῶν τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, κατὰ τὴ διάρκεια γεύματος ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ πτώση τῶν πρωτοπλάστων

Ἡ πτώση τῶν πρωτοπλάστων ΜΑΘΗΜΑ 2ο Γένεσις 2,8-3,19 Ἡ πτώση τῶν πρωτοπλάστων Δείχνουμε μιά εἰκόνα τοῦ παραδείσου (βλ. Ἡ Βίβλος εἰκονογρα - φημένη, ἐκδ. Ι. ΣΙΔΕΡΗ, σ. 16-19) καί στή συνέχεια εἰκόνες μέ φυ - σικές καταστροφές, βλ.

Διαβάστε περισσότερα

Εἰς τήν Κυριακήν τοῦ Ἀσώτου.

Εἰς τήν Κυριακήν τοῦ Ἀσώτου. Μήνας Φεβρουάριος 4 Φεβρουαρίου 2018. Εἰς τήν Κυριακήν τοῦ Ἀσώτου. Λουκᾶ 15, 11 32. «...ἄνθρωπός τις εἶχε δύο υἱούς» (Λουκᾶ 15, 11). Μεγάλη ἀμηχανία αἰσθάνεται κάποιος, ὅταν πρέπει νά ἀγγίξει τή σημερινή

Διαβάστε περισσότερα

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10 «Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα Διδ. Εν. 10 α) Οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας Μεγάλη Εβδομάδα: επειδή γιορτάζουμε μεγάλα (σπουδαία) γεγονότα Από την Κυριακή των Βαΐων

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Μία Θεία Λειτουργία αφιερωμένη στους άνδρες της Ενορίας

Μία Θεία Λειτουργία αφιερωμένη στους άνδρες της Ενορίας 04/10/2019 Μία Θεία Λειτουργία αφιερωμένη στους άνδρες της Ενορίας / Ενορίες Την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου, το βράδυ, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας, κ. Παντελεήμων, χοροστάτησε στην

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Ἔκτασις. οι τα α α Δ. α α α α Δ. ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου. υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ µυ υ στι ι ι Μ. ι ι ει ει κο ο νι ι ι ι ι ι ι

Ἔκτασις. οι τα α α Δ. α α α α Δ. ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου. υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ µυ υ στι ι ι Μ. ι ι ει ει κο ο νι ι ι ι ι ι ι ΗΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟΣ ΘΕΟΩΡΟΥ ΦΩΚΑΕΩΣ Ἦχος Ἔκτσις. ι Οι οι οι οι τ Β Χ ρο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο Β ο ο χ ρο ο βι ιµ µ µ στι ι ι κω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ως ι κο νι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι κο ο νι ι

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή 29η Σεπτεμβρίου 2019 (Κυριακή Β Λουκᾶ).

Κυριακή 29η Σεπτεμβρίου 2019 (Κυριακή Β Λουκᾶ). 21 Κυριακή 29η Σεπτεμβρίου 2019 (Κυριακή Β Λουκᾶ). Λκ. 6, 31 36. «ἀγαπᾶτε τούς ἐχθρούς ὑμῶν» Λκ. 6, 35. Ἀπ ὅλα τά λόγια καί τίς διδασκαλίες τοῦ Ἰησοῦ αὐτός ὁ λόγος Του φαντάζει ὡς ὁ πιό δύσκολος. Ἡ ἀγάπη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ (Λουκ. 18, 10-14)

Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ (Λουκ. 18, 10-14) Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ (Λουκ. 18, 10-14) ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ (Διασκευή ομιλίας στη Γραμμενίτσα στις 20/2/2000) 1. Αδάμ πού κατάντησες; Ο Θεός μάς απευθύνει πολλά ερωτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Τά δύο βιβλία τοῦ Θεοῦ

Τά δύο βιβλία τοῦ Θεοῦ ΜΑΘΗΜΑ 1ο Γένεσις 1,1-2,7 Τά δύο βιβλία τοῦ Θεοῦ Ὡς ἀφόρμηση θά μπορούσαμε νά ἑτοιμάσουμε μιά ἔκθεση φωτογραφίας ἤ μιά προβολή μέ τοπία πού θυμίζουν τίς καλοκαιρινές διακοπές καί μέ ἄλλες εἰκόνες πού παρουσιάζουν

Διαβάστε περισσότερα