Ενθάρρυνση της εξωστρεφούς επιχειρηµατικότητας. Θεσσαλονίκη, 29 Νοεµβρίου 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενθάρρυνση της εξωστρεφούς επιχειρηµατικότητας. Θεσσαλονίκη, 29 Νοεµβρίου 2012"

Transcript

1 Ενθάρρυνση της εξωστρεφούς επιχειρηµατικότητας Θεσσαλονίκη, 29 Νοεµβρίου 2012

2 Θέµατα Οι Κρατικές Ενισχύσεις στην ΚτΠ Α.Ε. Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων σε υλοποίηση Καλό παράδειγµα: δράση digi-lodge

3 3 Οι κρατικές ενισχύσεις στην ΚτΠ Α.Ε. Κατάσταση Ενεργοποίηση µε την απορρόφηση της «Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ» Ρόλος Ενδιάµεσος Φορέας Διαχείρισης των δράσεων κρατικών ενισχύσεων του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ Σκοπός Υλοποίηση δράσεων που φέρνουν τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών απευθείας στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, στοχεύοντας στην αποτελεσµατικότερη αξιοποίησή τους σε µεγάλο εύρος της κοινωνικής και οικονοµικής δραστηριότητας

4 4 Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων Δράση Δημόσια*Δαπάνη*( ) ICT*4*GROWTH ,00 digiaretail ,00 digialodge ,95 digiamobile ,00* digiacontent ,45 easecurity ,00* ,40

5 5 ICT 4 Growth Σκοπός Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων τεχνολογικής και επιχειρησιακής καινοτοµίας µε απώτερο σκοπό: την εµπορική διάθεση καινοτόµων προϊόντων την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας. Συνολικός π/υ δηµόσιας δαπάνης: Επιλέξιµοι φορείς Μεµονωµένες υφιστάµενες, νεοϊδρυθείσες και υπό σύσταση επιχειρήσεις ιδιωτικού δικαίου ή συµπράξεις αυτών, ανεξαρτήτως νοµικής µορφής, που δραστηριοποιούνται νόµιµα στην Ελληνική επικράτεια

6 ICT 4 Growth Κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων: I. Μεσαίου µεγέθους ( έως ) II. Σηµαντικού Εύρους (έως ) µε προϋποθέσεις: Σηµαντική συµβολή στην απασχόληση: Δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, κατ ελάχιστον 1 θέση ισοδύναµης πλήρους εργασίας ανά εγκεκριµένης δηµόσιας δαπάνης (πχ. εγκεκριµένο σχέδιο µε επιχορήγηση 6Μ, προϋποθέτει τη δηµιουργία τουλάχιστον 60 νέων θέσεων εργασίας) Στοχευµένη περιφερειακή διάσταση: Είναι επιλέξιµες επενδύσεις µόνο στις Περιφέρειες που χρηµατοδοτούνται από το ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση.

7 ICT 4 Growth Ενδεικτικά, οι υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας δύναται να αφορούν: Ενέργεια και πράσινη ανάπτυξη (προϊόντα και υπηρεσίες για smart grids, διαχείριση ενεργειακών πόρων, ανανεώσιµων πηγών ενέργειας κλπ.) Γεωργία, Αλιεία και Τρόφιµα (π.χ. ιχνηλασιµότητα & ασφάλεια τροφίµων, αυτοµατοποιηµένη διαχείριση γεωργικών εκµεταλλεύσεων κλπ.) Τουρισµό, Πολιτισµό και Ψυχαγωγία (Online gaming, destination mgt, virtual tours κλπ.) Υγεία και Πρόνοια (υποστήριξη ηλικιωµένων ή ασθενών µε χρόνιες παθήσεις, τηλεϊατρική κλπ.) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες Μεταφορές Τη νέα παγκόσµια αγορά του Internet (π.χ social web, semantic web, internet of things κλπ.)

8 ICT 4 Growth Ενέργειες εξωστρεφούς επιχειρηµατικότητας που ενίσχυονται Ενέργειες προετοιµασίας διάθεσης τελικού προϊόντος/ υπηρεσίας (packaging, branding κλπ). Ενέργειες επιχειρηµατικής δικτύωσης, επιλέξιµες µόνο για ΜΜΕ, ενδεικτικά: σχεδιασµός και οργάνωση δικτύου πωλήσεων υποστήριξη της επιχειρηµατικής ανάπτυξης στο εξωτερικό marketing plan business plan για venture capital Τρέχουσα Κατάσταση Προκήρυξη δράσης: 20 Μαρτίου 2012 (ΦΕΚ 863/Β/ ) Ορισµός ηµεροµηνίας έναρξης υποβολής αιτήσεων

9 digi-retail Σκοπός Η δράση αφορά στην υλοποίηση στοχευµένων επενδύσεων στον τοµέα του λιανεµπορίου, από υφιστάµενες επιχειρήσεις. Συνολικός π/υ δηµόσιας δαπάνης: Επιλέξιµοι φορείς Επιχειρήσεις λιανικού εµπορίου (ΚΑΔ 47 και οι υποκατηγορίες του πλην ορισµένων εξαιρέσεων).

10 digi-retail Προκήρυξη δράσης: 17/11/2010, Υποβολή Προτάσεων: 14/1/ /3/2011 Π/Υ Επενδυτικών Σχεδίων: από έως Ποσοστό Επιχορήγησης: 40% - 60% Διάρκεια Επενδυτικών Σχεδίων: έως 18 µήνες Τρέχουσα εκροή: ,54 Σύνολο υποβληθέντων αιτήσεων: Σύνολο εντάξεων: Τρέχουσα Κατάσταση: Ολοκλήρωση εντάξεων στις αρχές του 2013 Σε διαδικασία ελέγχου της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων Έναρξη αποπληρωµών από τον Οκτώβριο 2012 (11 πιστοποιηµένα έργα)

11 digi-retail Επιχειρησιακό/*Περιφερειακό* Πρόγραμμα* Συνολικός*Π/Υ*ανά* ΕΠ/ΠΕΠ* Αριθμός* ενταγμένων* πράξεων* Δημόσια*Δαπάνη* ενταγμένων* πράξεων* Συνολικός* επιλέξιμος*π/υ* ενταγμένων* πράξεων* ΕΠ*Ψηφιακή*Σύγκλιση* ,00( * 896* ,51( * ,01( * ΠΕΠ*Μακεδονίας*A*Θράκης*A*ΚΜ* ,00* * 492* ,98* * ,21* * ΠΕΠ*Μακεδονίας*A*Θράκης*A*ΔΜ* ,00* * 101* ,05* * ,34* * ΠΕΠ*Θεσσαλίας*A*Στερεάς* Ελλάδας*A*Ηπείρου* ,00( * 102* ,56( * ,85( * ΠΕΠ*Αττικής* ,00( * 853* ,12( * ,45( * ΠΕΠ*Κρήτης*&*Νήσων*Αιγαίου* ,00( * 85* ,50( * ,71( * Σύνολο* ,00* * 2529* ,72* * ,57* * Ολοκληρωμένα*Επενδ.*Σχέδια* Αριθμός* Σύνολο*Δαπανών* ΠΕΠ*Μακεδονίας*A*Θράκης*A*ΔΜ( 0( 0.00,00( ( ΠΕΠ*Μακεδονίας*A*Θράκης*A*ΚΜ( 2( ,68( ( Σύνολο* 2* ,68* *

12 digi-retail

13 digi-retail Ενέργειες που ενισχύονται: Ε1: Αναδιοργάνωση και εξοικονόµηση πόρων, µε αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών Διάθεση προϊόντων µέσω ηλεκτρονικού καταστήµατος (e-shop) ή/ και µέσω ηλεκτρονικού marketplace τρίτων. Ε2: Εξωστρέφεια προώθηση διεύρυνση κύκλου εργασιών µε χρήση προηγµένων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Συστήµατα επιβράβευσης πελατών Διαδραστική προώθηση µε αξιοποίηση νέων τεχνολογικών εργαλείων Αξιοποίηση επιχειρηµατικής ευφυΐας Προώθηση συνδυασµένη µε γεωγραφική πληροφόρηση Προώθηση στο Διαδίκτυο (διαδικτυακές καµπάνιες,seo, εξατοµικευµένη προώθηση, social media)

14 digi-content Σκοπός Η δράση απευθύνεται στη βιοµηχανία εµπορικού και δηµιουργικού περιεχοµένου για τη δηµιουργία ψηφιοποιηµένων αγαθών και υπηρεσιών µε στόχο την ενίσχυση δηµιουργίας και ηλεκτρονικής διανοµής ελληνικού ευρυζωνικού περιεχοµένου στον τοµέα των επιστηµών, των εκδόσεων και της ενηµέρωσης. Συνολικός π/υ δηµόσιας δαπάνης: ,45 Επιλέξιµοι φορείς Επιχειρήσεις µε οικονοµική δραστηριότητα στον ελληνικό χώρο στους τοµείς του ψηφιακού ευρυζωνικού περιεχοµένου (εκδοτικοί ήχοι, ΜΜΕ, κλπ).

15 digi-content Προκήρυξη δράσης: 17/11/2010 Περίοδος Υποβολής Προτάσεων: 06/12/ /1/2011 Π/Υ Επενδυτικών Σχεδίων: από έως Ποσοστό Επιχορήγησης: 50% Διάρκεια Επενδυτικών Σχεδίων: έως 15 µήνες Σύνολο ηλεκτρονικών αιτήσεων: 355 Σύνολο ενταγµένων: 236 Τρέχουσα εκροή: ,19 Τρέχουσα κατάσταση o Σε διαδικασία ολοκλήρωσης της υλοποίησης των ενταγµένων επενδυτικών σχεδίων o Έναρξη αποπληρωµών τον Οκτώβριο 2012 (3 πιστοποιηµένα έργα)

16 digi-content Επιχειρησιακό/*Περιφερειακό* Πρόγραμμα* Συνολικός*Π/Υ*ανά* ΕΠ/ΠΕΠ* Αριθμός* ενταγμένων* πράξεων* Δημόσια*Δαπάνη* ενταγμένων* πράξεων* Συνολικός* επιλέξιμος*π/υ* ενταγμένων* πράξεων* ΕΠ*Ψηφιακή*Σύγκλιση( ,26( ( 52( ,26( ( ,52( ( ΠΕΠ*Μακεδονίας*A*Θράκης*A*ΚΜ* ,00* * 18* ,56* * ,56* * ΠΕΠ*Μακεδονίας*A*Θράκης*A*ΔΜ* ,57* * 4* ,00* * ,00* * ΠΕΠ*Θεσσαλίας*A*Στερεάς* Ελλάδας*A*Ηπείρου( ,00( ( 1( ,00( ( ,00( ( ΠΕΠ*Αττικής( ,29( ( 155( ,09( ( ,22( ( ΠΕΠ*Κρήτης*&*Νήσων*Αιγαίου( ,33( ( 6( ,41( ( ,41( ( *Σύνολο* ,45* * 236* ,71* ,71* Ολοκληρωμένα*Επενδ.*Σχέδια* Αριθμός* Σύνολο*Δαπανών* ΠΕΠ*Μακεδονίας*A*Θράκης*A*ΔΜ( 0( 0( ΠΕΠ*Μακεδονίας*A*Θράκης*A*ΚΜ( 1( ,00( ( Σύνολο* 1* ,00* *

17 digi-content

18 digi-content Ενέργειες που ενισχύονται: E1. Ψηφιοποίηση περιεχοµένου E2. Επεξεργασία, εµπλουτισµός, διαχείριση και διάθεση του ψηφιακού περιεχοµένου σε πολλαπλά κανάλια E3. Προβολή και προώθηση του ψηφιακού περιεχοµένου µέσω Διαδικτύου, µέσων κοινωνικής δικτύωσης και άλλων σύγχρονων µέσων Δηµιουργία του ψηφιακού υλικού προώθησης Συνδροµή για τη διάθεση του υλικού προώθησης σε ηλεκτρονικά µέσα επικοινωνίας Βελτιστοποίηση της αναζήτησης του ψηφιακού περιεχοµένου (σε µηχανές αναζήτησης) Συνδροµή για προβολή σε µηχανές αναζήτησης E4. Αξιοποίηση και εµπορική εκµετάλλευση του ευρυζωνικού περιεχοµένου Δηµιουργία πλάνου εµπορικής εκµετάλλευσης Πλάνο αναβάθµισης / επέκτασης του ψηφιακού περιεχοµένου

19 digi-mobile Σκοπός Η δράση αφορά στην ενίσχυση µικρών επιχειρήσεων προκειµένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέα κοινά-στόχους, παρέχοντας νέες ψηφιακές δυνατότητες και υπηρεσίες υψηλής προστιθέµενης αξίας µέσω καινοτόµων εφαρµογών επί συσκευών κινητών επικοινωνιών smartphones και tablet-pc. Συνολικός π/υ δηµόσιας δαπάνης: ,00 Επιλέξιµοι φορείς Πολύ µικρές και µικρές επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονοµίας (εξαιρούνται συγκεκριµένες δραστηριότητες, πχ λόγω του κανόνα De Minimis)

20 digi-mobile Προκήρυξη δράσης: 09/11/2011 Περίοδος Υποβολής Προτάσεων: Από 30/01/2012 µέχρι εξαντλήσεως του Π/Υ και όχι περισσότερο από 24 µήνες από την ηµεροµηνία προκήρυξης της δράσης Π/Υ Δηµόσιας Δαπάνης Επενδυτικών Σχεδίων: από έως Ποσοστό Επιχορήγησης: 70% Διάρκεια Επενδυτικών Σχεδίων: έως 5 µήνες Σύνολο ηλεκτρονικών αιτήσεων: / αναµένονται ακόµη ~4.000 για το ΠΕΠ Αττικής

21 digi-mobile Επιχειρησιακό/*Περιφερειακό* Πρόγραμμα* Συνολικός*Π/Υ*ανά* ΕΠ/ΠΕΠ* Αριθμός* αιτήσεων* Αριθμός*αιτήσεων* που*δεσμεύουν*π/υ* Δημόσια*Δαπάνη* ΕΠ*Ψηφιακή*Σύγκλιση* ,00( (* 4671* 2740* ,01( * ΠΕΠ*Μακεδονίας*A*Θράκης*A*ΚΜ* ,00* ** 2126* 592* ,00* ** ΠΕΠ*Μακεδονίας*A*Θράκης*A*ΔΜ* ,00* ** 330* 118* ,72* ** ΠΕΠ*Θεσσαλίας*A*Στερεάς*Ελλάδας*A* Ηπείρου* ,00( (* 494* 117* ,00( (* ΠΕΠ*Αττικής* ,00( (* 0* (0* 0,00( (* ΠΕΠ*Κρήτης*&*Νήσων*Αιγαίου* ,00( (* 299* 68* ,80( (* ** ,00* * 7921* 3635* 24,127,764* *

22 Καλό παράδειγµα η δράση digi-lodge Ενίσχυση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Καταλυµάτων για τη Δηµιουργία Διαδικτυακών Τόπων Προβολής και Συστηµάτων Ηλεκτρονικών Κρατήσεων Υποψήφιο απονοµής βραβείου RegioStars 2012 της ΕΕ

23 digi-lodge 16,5% η συµβολή της τουριστικής οικονοµίας στο ΑΕΠ της Ελλάδας το ,4% των απασχολουµένων ( θέσεις εργασίας) Σύµφωνα µε την έκθεση McKinsey για την Ελλάδα* Αδυναµία προσέγγισης αναδυόµενων τουριστικών αγορών Περιορισµένη τουριστική περίoδος Χαµηλή χρήση πολλαπλών καναλιών για ενηµέρωση πριν την επιλογή τουριστικού προορισµού * Greece 10 Years Ahead Tourism and Growth

24 digi-lodge Επιχορηγούµενες ενέργειες: Εφαρµογές διαδικτυακής προβολής (web site) Συστήµατα διαχείρισης διαδικτυακού περιεχοµένου (CMS) Βελτιστοποίηση ιστοσελίδων (SEO κλπ.) Μηχανές διαδικτυακών κρατήσεων (Web booking engine) Εφαρµογές αυτοµατοποίησης γραφείου Front & back office συστήµατα µηχανοργάνωσης Συνδροµές σε online υπηρεσίες περιεχοµένου Ενσύρµατο ή/ και ασύρµατο δίκτυο - συνδροµές στο διαδίκτυο Διασύνδεση µε τρίτα συστήµατα κρατήσεων Εξοπλισµό ψηφιακών τηλεφωνικών κέντρων, ψηφιακής ψυχαγωγίας & ενηµέρωση

25 digi-lodge Σκοπός Η δράση αφορά την υλοποίηση επενδύσεων στον τοµέα του τουρισµού Συνολικός π/υ δηµόσιας δαπάνης: ,95 Επιλέξιµοι φορείς Ξενοδοχεία που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια, ανεξάρτητα από τον αριθµό των κλινών και κατατάσσονται ανάλογα µε τη λειτουργική τους µορφή σε κατηγορίες από 1 έως 5 Αστέρια Τουριστικά καταλύµατα

26 digi-lodge Προκήρυξη δράσης: 31/8/2009 Περίοδος Υποβολής Προτάσεων: 15/9/ /2/2011 Π/Υ: (αναλόγως τύπου καταλύµατος και κατηγορίας αστέρων/ κλειδιών) Ποσοστό Επιχορήγησης: 60% ολοκληρωµένα επενδυτικά σχέδια, σε φάση πιστοποίησης επαλήθευσης και καταβολής χρηµατοδότησης. Τρέχουσα εκροή: ~ 16Μ Τρέχουσα κατάσταση: Σε διαδικασία ελέγχου της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων Η αποπληρωµή δικαιούχων είναι συνεχής

27 Καλές Πρακτικές Επιχειρήσεων στη δράση digi-lodge Επιχείρηση: ΓΙΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ Επιχορήγηση: ,00 Επιλέξιµος Π/Υ: ,00 Ιστοσελίδα: Αντικείµενο Επένδυσης Το επενδυτικό σχέδιο προβλέπει την προµήθεια εξοπλισµού και λογισµικού µε στόχο την αναβάθµιση των προσφερόµενων υπηρεσιών της επιχείρησης και την προσέλκυση νέων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στοιχεία Επένδυσης Δηµιουργία διαδικτυακού τόπου για την προβολή της επιχείρησης στο διαδίκτυο σε 3 γλώσσες. Διαδικτυακή µηχανή κρατήσεων µε δυνατότητες διαχείρισης στοιχείων online κρατήσεων και παρουσίασης στοιχείων διαθεσιµότητας σε πραγµατικό χρόνο Εισαγωγή εξοπλισµού (PC, router, εγκατάσταση WI-FI δικτύου) Την παραµετροποίηση και εκπαίδευση του προσωπικού στην χρήση των συστηµάτων

28 Καλές Πρακτικές Επιχειρήσεων στη δράση digi-lodge Επιχείρηση: ΞΕΝΟΔΟΧΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΑ ΑΕ «ELECTRA PALACE THESSALONIKI Επιχορήγηση: ,00 Επιλέξιµος Π/Υ: ,00 Ιστοσελίδα: Αντικείµενο Επένδυσης Το επενδυτικό σχέδιο περιλαµβάνει την αναβάθµιση του web site σε πολυγλωσσικότητα,την εγκατάσταση µηχανής κρατήσεων και την προώθησή του µεσω καναλιων ids Στοιχεία Επένδυσης Δηµιουργία πολυγλωσσικού διαδικτυακού τόπου για την προβολή της επιχείρησης. Διαδικτυακή µηχανή κρατήσεων Ενέργειες βελτιστοποίησης για µηχανές αναζήτησης (SEO) Διασύνδεση µε τρίτα συστήµατα κρατήσεων Εισαγωγή εξοπλισµού (server, laptop) Την παραµετροποίηση και εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση των συστηµάτων

29 digi-lodge Περιφερειακή Κατανοµή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ενισχυόμενα* ξενοδοχεία/* καταλύματα Σύνολο*επιχορήγησης Ανατολική*Μακεδονία* *Θράκη ,96( Αττική ,51( Βόρειο*Αιγαίο* ,04( Δυτική*Ελλάδα ,47( Δυτική*Μακεδονία ,46* Ήπειρος ,84( Θεσσαλία ,69( Ιόνια*Νησιά ,61( Κεντρική*Μακεδονία ,62* Κρήτη ,17( Νότιο*Αιγαίο ,38( Πελοπόννησος ,00( Στερεά*Ελλάδα ,68( ΣΥΝΟΛΟ ,43*

30

31

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση «digi-lodge»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση «digi-lodge» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση Ενίσχυση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Καταλυμάτων για τη Δημιουργία Διαδικτυακών Τόπων Προβολής και Συστημάτων Ηλεκτρονικών Κρατήσεων ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 1. (ΝΕΟ) Μείωση του κόστους προμηθειών μέσω του etender.gr...2 2. (ΝΕΟ) Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 91, 114 74 - ΑΘΗΝΑ Τηλ. 210 6423188, 6450212 Fax 210 6460847 www.acronym.gr / info@acronym.

ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 91, 114 74 - ΑΘΗΝΑ Τηλ. 210 6423188, 6450212 Fax 210 6460847 www.acronym.gr / info@acronym. «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Μ.Μ.Ε. ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013» ΓΕΝΙΚΑ Τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα του ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013, Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞ41-0ΕΖ. Αριθµός πράξεων. Επιχειρησιακό/ Περιφερειακό Περιφέρεια. ηµόσια απάνη

ΑΔΑ: ΒΙΞ41-0ΕΖ. Αριθµός πράξεων. Επιχειρησιακό/ Περιφερειακό Περιφέρεια. ηµόσια απάνη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ Πληροφορίες: Ενδιάµεσος Φορέας ιαχείρισης Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. Ταχ. ιεύθ. : Χανδρή 3, 10180 Μοσχάτο, Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΪΟΣ 2005 Αγαπητοί επιχειρηµατίες ή υποψήφιοι επενδυτές, Το Κέντρο Επιχειρηµατικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Τ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» Πληροφορίες: Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

FUNDING OPPORTUNITIES ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. Θύρσος Χατζηκώστας Διευθυντής ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική Α.Ε.

FUNDING OPPORTUNITIES ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. Θύρσος Χατζηκώστας Διευθυντής ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική Α.Ε. FUNDING OPPORTUNITIES ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΣΠΑ Θύρσος Χατζηκώστας Διευθυντής ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική Α.Ε. 12 Οκτωβρίου 2013 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ

Διαβάστε περισσότερα

«Επιχειρούμε Δυναμικά»

«Επιχειρούμε Δυναμικά» «Επιχειρούμε Δυναμικά» Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «DIGI MOBILE»

ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «DIGI MOBILE» ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «DIGI MOBILE» Το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» ανακοίνωσαν

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc)

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc) Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc) Γιατί να συμμετάσχετε στη δράση digi-mobile; Η δράση digi-mobile

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα Νέων

Επιχειρηματικότητα Νέων Επιχειρηματικότητα Νέων Δομές & προγράμματα ενίσχυσης σε εθνικό & ευρωπαϊκό επίπεδο European Commission Enterprise and Industry Επιχειρηματικότητα σημαίνει.. Δημιουργικότητα? Ρίσκο? Αλλαγή? Τόλμη? Ανεξαρτησία?

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό/ Περιφερειακό Περιφέρεια. Αριθµός πράξεων. ηµόσια απάνη

Επιχειρησιακό/ Περιφερειακό Περιφέρεια. Αριθµός πράξεων. ηµόσια απάνη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» Πληροφορίες: Ενδιάµεσος Φορέας ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞ41-ΛΩ9. Αριθµός πράξεων. Επιχειρησιακό/ Περιφερειακό Περιφέρεια. ηµόσια απάνη

ΑΔΑ: ΒΙΞ41-ΛΩ9. Αριθµός πράξεων. Επιχειρησιακό/ Περιφερειακό Περιφέρεια. ηµόσια απάνη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ Πληροφορίες: Ενδιάµεσος Φορέας ιαχείρισης Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. Ταχ. ιεύθ. : Χανδρή 3, 10180 Μοσχάτο, Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Σηµεία του Προγράµµατος για τις Περιφέρειες της Κεντρικής & υτικής Μακεδονίας

Βασικά Σηµεία του Προγράµµατος για τις Περιφέρειες της Κεντρικής & υτικής Μακεδονίας ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ/ΕΠΑΕ)

Διαβάστε περισσότερα

1 Κωδικός Πράξης Επενδυτικού Σχεδίου: (ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) Επιχειρησιακό / Περιφερειακό Πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής Ηλεκτρονικός Κωδικός Αίτησης 05-000020 Βαθμολογία αίτησης: 96,222 Επωνυμία: ΙΚΑΡΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Ν. ΚΑΡΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 03-10-2014 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.01.01/840

Αθήνα, 03-10-2014 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.01.01/840 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μ ο ν ά δ α Β Πληροφορίες: Βαλλιάνου Ι. Ταχ. Δ/νση: Κοραή 4, 10564, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Ελ. Βενιζέλου 44 & Χαρ. Τρικούπη ΤΚ 10679, Αθήνα Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την επιλογή Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Α Α: 4ΙΙ4Γ-Ε3 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Α Α: 4ΙΙ4Γ-Ε3 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση Επιχειρηματικότητας

Χρηματοδότηση Επιχειρηματικότητας Χρηματοδότηση Επιχειρηματικότητας Κωνσταντινίδης Παναγιώτης Σύμβουλος Ανάπτυξης & Ποιότητας Συντονιστής LEADER, Αναπτυξιακή Κιλκίς Α.Ε. panosgkon@gmail.com Οι φιλόδοξοι στόχοι της παρουσίασης: Να γνωρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Β. «Βελτίωση της πρόσβασης σε Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), της χρήσης και ποιότητάς τους»

Β. «Βελτίωση της πρόσβασης σε Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), της χρήσης και ποιότητάς τους» Β. «Βελτίωση της πρόσβασης σε Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), της χρήσης και ποιότητάς τους» ΗΛΙΑΣ ΧΟΥΣΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΣΑ/ΕΚΕΤΑ Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Προκήρυξη για την ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης Τουρισµού Εµπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 01/08/2011 ΜΕΧΡΙ 01/11/2011

ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 01/08/2011 ΜΕΧΡΙ 01/11/2011 ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 01/08/2011 ΜΕΧΡΙ 01/11/2011 ΤΙ ΑΦΟΡΑ: Το Πρόγραμμα για τη «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ, συνολικού

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα»

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» «Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» Στοιχεία και Αριθµοί «Το Πρόγραμμα ενισχύει, μέσω επιχορήγησης, την ίδρυση επιχειρήσεων από φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών, που επιδιώκουν να μετατρέψουν μια καινοτόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΙΣ ΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΙΕΙΣ ΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ( Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΕΙΣ ΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα