ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ"

Transcript

1 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ To Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη ζχκθσλα κε ηελ ππ αξηζ. 9/ απόθαζε ηεο 26εο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γηεζλώλ ρέζεσλ, πξνθεξχζζεη ηελ πιήξσζε ζέζεσλ Δξεπλεηηθνχ/Γηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, βάζεη ηνπ Π.Γ./ηνο 407/80, γηα ην αθαδεκατθφ έηνο , γηα ηε δηδαζθαιία 17 γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γηεζλψλ ρέζεσλ. Οη επηιεγέληεο ζα πξνζιεθζνχλ ζηε βαζκίδα ηνπ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή (ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο), Δπίθνπξνπ Καζεγεηή ή Λέθηνξα αλάινγα κε ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ, ηα πξνζφληα ησλ ππνςεθίσλ θαη ηηο ψξεο δηδαζθαιίαο ηνπο. Η πξφζιεςε ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζα επηιεγνχλ ηειεί ππό ηελ αίξεζε φηη ην Τπνπξγείν Παηδείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ ζα εγθξίλεη ηελ πξφζιεςε δηδαζθφλησλ κε ην Π.Γ. 407/80 γηα ηε δηδαζθαιία ησλ αληηζηνίρσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα αλαδεηνχλ ηo πιήξεο θείκελν ηεο πξνθήξπμεο θαη φιεο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ζηελ Ιζηνζειίδα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ: (Αλαθνηλψζεηο/Θέζεηο Δξγαζίαο). Οη αηηήζεηο θαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά απνζηέιινληαη ζηελ Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γηεζλψλ ρέζεσλ, (Γεξβελαθίσλ 47 & Αδεηκάληνπ, Κφξηλζνο) φπνπ θαη κπνξνχλ νη ελδηαθεξφκελνη λα απεπζχλνληαη γηα πιεξνθνξίεο, (ηει , :00-12:00), από ηελ Πέκπηε, 28 Ινπλίνπ 2012 έσο θαη ηελ Παξαζθεπή, 13 Ινπιίνπ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ To Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη ζχκθσλα κε ηελ ππ`αξηζ. 6/ απόθαζε ηεο Πξνζσξηλήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο, πξνθεξχζζεη ηελ πιήξσζε ζέζεσλ Δξεπλεηηθνχ/Γηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, βάζεη ηνπ Π.Γ./ηνο 407/80 γηα ην αθαδεκατθφ έηνο , γηα ηε δηδαζθαιία 42 γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ηνπ Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο. Οη επηιεγέληεο ζα πξνζιεθζνχλ ζηε βαζκίδα ηνπ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή (ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο), Δπίθνπξνπ Καζεγεηή ή Λέθηνξα αλάινγα κε ηηο

2 εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ, ηα πξνζφληα ησλ ππνςεθίσλ θαη ηηο ψξεο δηδαζθαιίαο ηνπο. Η πξφζιεςε ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζα επηιεγνχλ ηειεί ππό ηελ αίξεζε φηη ην Τπνπξγείν Παηδείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ ζα εγθξίλεη ηελ πξφζιεςε δηδαζθφλησλ κε ην Π.Γ. 407/80 γηα ηε δηδαζθαιία ησλ αληηζηνίρσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα αλαδεηνχλ ηo πιήξεο θείκελν ηεο πξνθήξπμεο θαη φιεο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ζηελ Ιζηνζειίδα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ: (Αλαθνηλψζεηο/Θέζεηο Δξγαζίαο). Οη αηηήζεηο θαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά απνζηέιινληαη ζηελ Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο, φπνπ θαη κπνξνχλ νη ελδηαθεξφκελνη λα απεπζχλνληαη γηα πιεξνθνξίεο (Οξζίαο Αξηέκηδνο θαη Πιαηαηψλ 23100, πάξηε, ηει , , 10.00π.κ κ.κ.), από ηελ Πέκπηε, 28 Ινπλίνπ 2012 έσο θαη ηελ Παξαζθεπή, 13 Ινπιίνπ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ To Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη ζχκθσλα κε ηελ απόθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλειεύζεσο ( ) ηνπ Σκήκαηνο Ιζηνξίαο, Αξραηνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθώλ Αγαζώλ, πξνθεξχζζεη ηελ πιήξσζε ζέζεσλ Δξεπλεηηθνχ/Γηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ βάζεη ηνπ Π.Γ./ηνο 407/80 γηα ην αθαδεκατθφ έηνο , γηα ηε δηδαζθαιία 3 (ηξηώλ) γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ. Οη επηιεγέληεο ζα πξνζιεθζνχλ ζηε βαζκίδα ηνπ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή (ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο), Δπίθνπξνπ Καζεγεηή ή Λέθηνξα αλάινγα κε ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνπ Σκήκαηνο Ιζηνξίαο, Αξραηνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθψλ Αγαζψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ, ηα πξνζφληα ησλ ππνςεθίσλ θαη ηηο ψξεο δηδαζθαιίαο ηνπο. Η πξφζιεςε ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζα επηιεγνχλ ηειεί ππό ηελ αίξεζε φηη ην Τπνπξγείν Παηδείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ ζα εγθξίλεη ηελ πξφζιεςε δηδαζθφλησλ κε ην Π.Γ. 407/80 γηα ηε δηδαζθαιία ησλ αληηζηνίρσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα αλαδεηνχλ ηo πιήξεο θείκελν ηεο πξνθήξπμεο θαη φιεο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ζηελ Ιζηνζειίδα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ: (Αλαθνηλψζεηο/Θέζεηο Δξγαζίαο). Οη αηηήζεηο θαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη απφ ηνλ ίδην ηνλ ππνςήθην ζηελ Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Ιζηνξίαο, Αξραηνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθψλ Αγαζψλ, φπνπ θαη κπνξνχλ νη ελδηαθεξφκελνη λα απεπζχλνληαη γηα πιεξνθνξίεο (Παιαηφ ηξαηφπεδν-αλαηνιηθφ Κέληξν, Καιακάηα,

3 ηει.: /65116, 10:00 π.κ. - 13:00 κ.κ.) από ηελ Γεπηέξα, 25 Ινπλίνπ 2012 έσο θαη ηελ Παξαζθεπή, 13 Ινπιίνπ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ ην ΦΔΚ 486/ (η. Γ ) δεκνζηεχηεθε ε αξηζκ / Πξνθήξπμε πιήξσζεο ηεο παξαθάησ ζέζεο ΓΔΠ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ, σο εμήο: ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΤΛΙΚΧΝ (Σει. Γξακκαη θαη 07109) -Μία (1) ζέζε Γ.Δ.Π. ζηε βαζκίδα ηνπ Καζεγεηή κε γλσζηηθφ αληηθείκελν «Μαγλεηηθά Τιηθά». Η πξνζεζκία ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ θαη δηθαηνινγεηηθώλ ιήγεη ζηηο Καινχληαη νη ελδηαθεξφκελνη, πνπ έρνπλ ηα ηππηθά πξνζφληα λα ππνβάινπλ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο θαη φια ηα αλαγθαία γηα ηελ θξίζε δηθαηνινγεηηθά ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθψλ Δπηζηήκεο Τιηθψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ππνςήθηνη λα απεπζχλνληαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθψλ Δπηζηήκεο Τιηθψλ ζηα ηειέθσλα θαη (Γηεχζπλζε: Παλ/πνιε Ισαλλίλσλ ). Με ηελ παξνχζα αλαθαιείηαη ε ππ αξηζκ / πξνθήξπμε ζηελ νπνία εθ παξαδξνκήο αλαγξάθηεθε σο εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ ε ζέζεηο θνηλσθεινχο εξγαζίαο ζην λνκφ Δχβνηαο απφ ην ΙΝΔ/ΓΔΔ Σν ΙΝΔ/ΓΔΔ, ζηα πιαίζηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο «Γεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο ζε ηνπηθφ επίπεδν κέζσ πξνγξακκάησλ Κνηλσθεινχο Υαξαθηήξα», ην νπνίν εληάζζεηαη ζην Δ.Π. «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ» θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΚΣ (Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν), πινπνηεί ζηελ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο ηελ πξάμε: «Γεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο ζε ηνπηθφ επίπεδν κέζσ πξνγξακκάησλ θνηλσθεινχο εξγαζίαο ζηελ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο - Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα (Ννκφο) Δχβνηαο». Σν ρξνληθό δηάζηεκα ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη από ηηο 25/6/2012 έσο ηηο 4/7/2012. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην

4 ergasias.html ζέζεηο θνηλσθεινχο εξγαζίαο ζην λνκφ Μαγλεζίαο απφ ην ΙΝΔ/ΓΔΔ Σν ΙΝΔ/ΓΔΔ, ζηα πιαίζηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο «Γεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο ζε ηνπηθφ επίπεδν κέζσ πξνγξακκάησλ Κνηλσθεινχο Υαξαθηήξα», ην νπνίν εληάζζεηαη ζην Δ.Π. «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ» θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΚΣ (Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν), πινπνηεί ζηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο ηελ πξάμε: «Γεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο ζε ηνπηθφ επίπεδν κέζσ πξνγξακκάησλ θνηλσθεινχο εξγαζίαο ζηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο - Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα (Ννκφο) Μαγλεζίαο». Σν ρξνληθό δηάζηεκα ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη από ηηο 25/6/2012 έσο ηηο 4/7/2012. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην 504 ζέζεηο θνηλσθεινχο εξγαζίαο ζην λνκφ Κνδάλεο απφ ην ΙΝΔ/ΓΔΔ Σν ΙΝΔ/ΓΔΔ, ζηα πιαίζηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο «Γεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο ζε ηνπηθφ επίπεδν κέζσ πξνγξακκάησλ Κνηλσθεινχο Υαξαθηήξα», ην νπνίν εληάζζεηαη ζην Δ.Π. «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ» θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΚΣ (Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν), πινπνηεί ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ηελ πξάμε: «Γεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο ζε ηνπηθφ επίπεδν κέζσ πξνγξακκάησλ θνηλσθεινχο εξγαζίαο ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο - Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα (Ννκφο) Κνδάλεο». Σν ρξνληθό δηάζηεκα ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη από ηηο 25/06/2012 έσο 04/07/2012. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην inegsee.gr. 15 ζέζεηο εξγαζίαο ζηελ Κ' Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζζηθψλ Αξραηνηήησλ Πξφζιεςε, κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ζπλνιηθά δεθαπέληε (15) αηφκσλ γηα ηελ θάιπςε επνρηθψλ ή παξνδηθψλ

5 αλαγθψλ Κ' Δθνξείαο Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζζηθψλ Αξραηνηήησλ. Αξραηνινγηθά Μνπζεία Μπηηιήλεο θαη Αξραίν Θέαηξν Μπηηιήλεο Λέζβνο ΓΔ Ηκεξήζηνη Φχιαθεο Αξραηνινγηθή πιινγή Δξεζνχ Λέζβνο ΓΔ Ηκεξήζηνη Φχιαθεο Αξραηνινγηθή πιινγή Νάπεο Λέζβνο ΓΔ Ηκεξήζηνη Φχιαθεο Πξντζηνξηθφο Οηθηζκφο Θεξκήο Λέζβνπ Λέζβνο ΓΔ Ηκεξήζηνη Φχιαθεο Πξντζηνξηθφο Οηθηζκφο Μχξηλαο Λήκλνπ Λήκλνο ΓΔ Ηκεξήζηνη Φχιαθεο Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Υίνπ Υίνο ΓΔ Ηκεξήζηνη Φχιαθεο Πξντζηνξηθφο Οηθηζκφο Θεξκήο Λέζβνπ Λέζβνο ΓΔ Νπθηνθχιαθεο Αξραηνινγηθφο ρψξνο Καβεηξίνπ Λήκλνπ Λήκλνο ΓΔ Νπθηνθχιαθεο Αξραηνινγηθφο Πνιηφρλεο Λήκλνπ Λήκλνο ΓΔ Νπθηνθχιαθεο Αξραηνινγηθφο Υψξνο Βνιηζζνχ Υίνπ Υίνο ΓΔ Νπθηνθχιαθεο Αξραηνινγηθνί ρψξνη Μπηηιήλεο Λέζβνο ΤΔ Καζαξηζηέο/ζηξηεο Αξραίν Θέαηξν Ηθαηζηίαο Αξραηνινγηθφο ρψξνο Καβεηξίνπ Λήκλνπ Λήκλνο ΤΔ Καζαξηζηέο/ζηξηεο Αξραηνινγηθνί Υψξνη Φαξψλ Φαξά ΤΔ Καζαξηζηέο/ζηξηεο Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ αίηεζε ΟΥ.2 θαη λα ηελ ππνβάινπλ, είηε απηνπξνζψπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηνχο πξφζσπν, εθφζνλ ε εμνπζηνδφηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε απφ δεκφζηα αξρή, είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε: Κ Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζζηθψλ Αξραηνηήησλ (ΔΠΚΑ), απθνχο 22,Σ.Κ , Μπηηιήλε, ππ φςηλ θ. Β. αξαληηλνχ θαη Δ. γνπξέιιε (ηει. Δπηθνηλσλίαο ). ΓΗΜΟ ΜΔΓΑΡΔΧΝ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΜΔ 1/2012 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΧΗ ΔΡΓΟΤ Γηα ην Κέληξν Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ (ΚΔΠ) ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ (ΚΧΓ. ΚΔΠ: 707), ηνπ Ννκνύ Αηηηθήο Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 2527/1997, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 3812/2009, ηηο παξαγξάθνπο 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ Ν. 4024/2011 θαη ηνπ άξζξνπ έλαηνπ ηνπ Ν. 4057/ Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 2190/1994, φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ. 3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010, φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ. 4. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3801/2009 (ΦΔΚ 163/Α ), ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο γηα ηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ ζηα ΚΔΠ δελ απαηηείηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ

6 άξζξνπ 10 ηνπ λφκνπ 3812/2009 βεβαίσζε ηνπ ΑΔΠ φηη πξφθεηηαη γηα γλήζηα ζχκβαζε έξγνπ. 5. Σελ ππ αξηζ. Πξση. ΓΙΠΠ/Φ.ΔΓΚΡ.1/66/26001/ Δγθξηηηθή Απφθαζε ηεο Σεηξακεινχο Δπηηξνπήο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ΠΤ 33/2006 (Αλαζηνιή δηνξηζκψλ θαη πξνζιήςεσλ ζην Γεκφζην Σνκέα, ΦΔΚ 280/Α/ ), φπσο ηζρχεη. 6. Σελ ππ αξηζ.πξση.νηθ. 1736/1656/ (ΦΔΚ 369/ /η.Β )απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο, κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε ζχλαςε κίαο (1) ζχκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ γηα ην νηθείν ΚΔΠ. 7. Σελ ππ αξηζ. 33/ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ. Αλαθνηλώλεη Σε ζύλαςε ζύκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ κε έλα (1) άηνκν γηα ηελ θάιπςε αλαγθώλ ηνπ Κέληξνπ Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ (ΚΔΠ) (ΚΧΓ. ΚΔΠ:707), πνπ εδξεύεη ζην Γήκν Μεγαξέσλ, κε αληηθείκελν ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: «Γηεθπεξαίσζεο Τπνζέζεσλ Πνιηηώλ» ζπλνιηθήο δηάξθεηαο έσο δώδεθα (12) κελώλ. ην πιαίζην ηνπ έξγνπ απηνύ ζα απαζρνιεζεί αλά ηόπν εθηέιεζεο, εηδηθόηεηα θαη δηάξθεηα ζύκβαζεο ν εμήο αξηζκόο αηόκσλ (βι. ΠΙΝΑΚΑ Α), κε ηα αληίζηνηρα απαηηνύκελα (ηππηθά θαη ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα (βι. ΠΙΝΑΚΑ Β): ΠΙΝΑΚΑ Α: ΔΠΙΛΟΓΔ ΑΠΑΥΟΛΗΗ Κσδηθόο απαζρόιεζεο Σόπνο εθηέιεζεο Δηδηθόηεηα Γηάξθεηα ζύκβαζεο Αξηζκόο αηόκσλ 101 ΓΗΜΟ ΜΔΓΑΡΔΧΝ (ΚΔΠ, Κσδ. ΚΔΠ:707) ΣΔ Γηεθπεξαίσζεο Τπνζέζεσλ Πνιηηψλ 12κήλεο 1 ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ Κσδηθόο απαζρόιεζεο 101 Σίηινο ζπνπδώλ θαη ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 1. Πηπρίν ή δίπισκα νπνηνπδήπνηε Σκήκαηνο ΣΔΙ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΣΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο ή πηπρίν ΚΑΣΔΔ ή ηζφηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο. 2. Γλψζε Υεηξηζκνχ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, β) ππνινγηζηηθψλ θχιισλ θαη γ) ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ. Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα είλαη ειηθίαο απφ 18 έσο 65 εηψλ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΚΡΙΣΗΡΙΧΝ

7 Η ζεηξά θαηάηαμεο κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ θαζνξίδεηαη κε βάζε ηα αθφινπζα θξηηήξηα: ΠΙΝΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΚΡΙΣΗΡΙΧΝ 1. ΥΡΟΝΟ ΑΝΔΡΓΙΑ (200 κνλάδεο γηα 4 κήλεο αλεξγίαο θαη 75 κνλάδεο αλά κήλα αλεξγίαο άλσ ησλ 4 κελώλ, κε αλώηαην όξην ηνπο 12 κήλεο) κήλεο θαη άλσ κνλάδεο ή 3. ΠΟΛΤΣΔΚΝΟ Η ΣΔΚΝΟ ΠΟΛΤΣΔΚΝΗ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ (50 κνλάδεο γηα θάζε ηέθλν) αξηζκφο ηέθλσλ 3* κνλάδεο *αθνξά κόλν ηηο εηδηθέο πεξηπηψζεηο πνιπηεθλίαο κε ηξία (3) ηέθλα.. 4. ΑΝΗΛΙΚΑ ΣΔΚΝΑ (30 κνλάδεο γηα θαζέλα από ηα δύν πξώηα ηέθλα θαη 50 κνλάδεο γηα ην ηξίην) αξηζκφο ηέθλσλ κνλάδεο ή 6. ΓΟΝΔΑ Η ΣΔΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΔΨΚΗ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ (50 κνλάδεο γηα θάζε ηέθλν) αξηζκφο ηέθλσλ κνλάδεο ΒΑΘΜΟ ΒΑΙΚΟΤ ΣΙΣΛΟΤ (γηα ΠΔ θαη ΣΔ νη κνλάδεο ηνπ βαζηθνύ ηίηινπ κε 2 δεθαδηθά ςεθία πνιιαπιαζηάδνληαη κε ην 40, ελώ γηα ΓΔ κε ην 20) θαηεγνξίεο ΠΔ & ΣΔ 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 θαηεγνξία ΓΔ κνλάδεο ΔΜΠΔΙΡΙΑ (7 κνλάδεο αλά κήλα εκπεηξίαο θαη έσο 60 κήλεο) κήλεο εκπεηξίαο θαη άλσ κνλάδεο ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ Χο βαζκνινγνχκελε εκπεηξία λνείηαη ε απαζρφιεζε κε ζρέζε εξγαζίαο ή ζχκβαζε έξγνπ ζην δεκφζην ή ηδησηηθφ ηνκέα ή άζθεζε επαγγέικαηνο ζε θαζήθνληα ή έξγα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο εηδηθόηεηαο πνπ δεηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. ΚΧΓΙΚΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ 101 ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΓΔΙΞΗ Η εκπεηξία ιακβάλεηαη ππφςε κεηά ηε ιήςε ηνπ βαζηθνύ ηίηινπ ζπνπδώλ κε ηνλ νπνίν νη ππνςήθηνη κεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο. Γηα ηελ απφδεημε ηεο εκπεηξίαο απηήο βι. δηθαηνινγεηηθά πεξίπησζε Β ή Δηδηθέο πεξηπηώζεηο απόδεημεο εκπεηξίαο ηνπ Παξαξηήκαηνο αλαθνηλψζεσλ πκβάζεσλ Μίζζσζεο Έξγνπ (ΜΔ) - ΚΔΦΑΛΑΙΟ IΙ., ζηνηρείν 16. Πηζηνπνηεηηθά απφδεημεο εκπεηξίαο. Οη ηξόπνη ππνινγηζκνύ ηεο εκπεηξίαο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην «Παξάξηεκα αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ Μίζζσζεο Έξγνπ (ΜΔ)» (βι. ΚΔΦΑΛΑΙΟ I., ελόηεηα Δ., ππνελόηεηα «ΣΡΟΠΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΔΜΠΔΙΡΙΑ»). ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ Οη ππνςήθηνη γηα ηελ απφδεημε ησλ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΧΝ ΠΡΟΟΝΣΧΝ (βι. ΠΙΝΑΚΑ Β), ησλ ινηπψλ ηδηνηήησλ ηνπο θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπο νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ, λνκίκσο επηθπξσκέλα, φια ηα απαηηνχκελα απφ ηελ

8 παξνχζα αλαθνίλσζε θαη ην «Παξάξηεκα αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ Μίζζσζεο Έξγνπ (ΜΔ)» δηθαηνινγεηηθά. Καηά ηα ινηπά ηζρύνπλ ηα νξηδόκελα ζην «Παξάξηεκα αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ Μίζζσζεο Έξγνπ (ΜΔ)». ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΧΣΟ: Γεκνζίεπζε ηεο αλαθνίλσζεο Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο, ε νπνία πξέπεη λα πεξηέρεη ππνρξεσηηθά ηα φξηα ειηθίαο θαη φια ηα ζηνηρεία ηνπ άξζξνπ 21 παξ. 8 ηνπ Ν. 2190/1994 (φπσο ηζρχεη), λα δεκνζηεπζεί ζε δχν (2) εκεξήζηεο ή εβδνκαδηαίεο ηνπηθέο εθεκεξίδεο ηνπ λνκνχ Αηηηθήο, εθφζνλ εθδίδνληαη. ε πεξίπησζε πνπ εθδίδεηαη κία εθεκεξίδα (εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία) ε δεκνζίεπζε ζα γίλεη ζηελ εθεκεξίδα απηή δχν (2) θνξέο. Αλάξηεζε νιφθιεξεο ηεο αλαθνίλσζεο [καδί κε ην «Παξάξηεκα αλαθνηλψζεσλ πκβάζεσλ Μίζζσζεο Έξγνπ (ΜΔ)» κε ζήκαλζε έθδνζεο «21/03/2012» θαη ην Δηδηθφ Παξάξηεκα: (Α1) Απφδεημεο Υεηξηζκνχ Η/Τ - κε ζήκαλζε έθδνζεο «12/01/2012»] λα γίλεη ζην ρψξν ησλ αλαθνηλψζεσλ ηνπ δεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο θαη ζην θαηάζηεκα ηνπ ΚΔΠ. Θα ζπληαρζεί θαη ζρεηηθό πξαθηηθό αλάξηεζεο ζην θνξέα (ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 παξ. 9 ηνπ Ν. 2190/1994 φπσο ηζρχεη), ην νπνίν ζα απνζηαιεί απζεκεξόλ ζην ΑΔΠ είηε ζην είηε ζην fax: ή ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: Τπνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθφ ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΜΔ.2 θαη λα ηελ ππνβάινπλ, είηε απηνπξνζώπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηνχο πξφζσπν, εθφζνλ ε εμνπζηνδφηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε απφ δεκφζηα αξρή, είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο καο ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε: Γήκνο Μεγαξέσλ, Υξ. Μσξαΐηνπ θαη Γ. Μαπξνπθάθε, Σ.Κ , Μέγαξα, απεπζχλνληάο ηελ ζην Γξαθείν Πξνζσπηθνχ, ππφςηλ θπξίσλ Β. Μεηζνπνχινπ ή Φ. ηπιηαλνπνχινπ ή Ι. Πέγθνπ (ηει. επηθνηλσλίαο: ). ηελ πεξίπησζε απνζηνιήο ησλ αηηήζεσλ ηαρπδξνκηθψο ην εκπξφζεζκν ησλ αηηήζεσλ θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο, ν νπνίνο κεηά ηελ απνζθξάγηζή ηνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ησλ ππνςεθίσλ. Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη δέθα (10) εκέξεο (ππνινγηδφκελεο εκεξνινγηαθά) θαη αξρίδεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο ζε ηνπηθέο εθεκεξίδεο ή ηεο αλάξηεζήο ηεο ζην ρψξν αλαθνηλψζεσλ ηνπ δεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο θαη ζην θαηάζηεκα ηνπ ΚΔΠ, εθφζνλ ε αλάξηεζε είλαη ηπρφλ κεηαγελέζηεξε ηεο δεκνζίεπζεο ζηηο εθεκεξίδεο δει. από 27 Ινπλίνπ 2012 έσο ηελ Παξαζθεπή 6 Ινπιίνπ Οη ππνςήθηνη κπνξνύλ λα αλαδεηήζνπλ ηα έληππα ησλ αηηήζεσλ: α) ζηελ ππεξεζία καο ζηελ αλσηέξσ δηεχζπλζε β) ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΑΔΠ

9 (www.asep.gr) θαη ζπγθεθξηκέλα αθνινπζψληαο απφ ηελ θεληξηθή ζειίδα ηε δηαδξνκή: Έληππα αηηήζεσλ Γηαγσληζκώλ Φνξέσλ πκβάζεσλ Έξγνπ (ΜΔ) γ) ζηα θαηά ηφπνπο Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (ΚΔΠ) αιιά θαη ζηελ ειεθηξνληθή ηνπο δηεχζπλζε (www.kep.gov.gr), απ' φπνπ κέζσ ηεο δηαδξνκήο: ύλδεζκνη Αλεμάξηεηεο θαη άιιεο αξρέο ΑΔΠ ζα νδεγεζνχλ ζηελ θεληξηθή ζειίδα ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ ΑΔΠ θαη απφ εθεί ζα έρνπλ πξφζβαζε ζηα έληππα κέζσ ηεο δηαδξνκήο: Έληππα αηηήζεσλ Γηαγσληζκώλ Φνξέσλ πκβάζεσλ Έξγνπ (ΜΔ). ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ: Καηάηαμε ππνςεθίσλ Αθνχ ε ππεξεζία καο επεμεξγαζηεί ηηο αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ, ηνπο θαηαηάζζεη βάζεη ησλ θξηηεξίσλ ηνπ λφκνπ (φπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα ηεο αλαθνίλσζεο). Η θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ, βάζεη ηεο νπνίαο ζα γίλεη ε ηειηθή επηινγή γηα ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ, πξαγκαηνπνηείηαη σο εμήο: 1. Πξνεγνύληαη ζηελ θαηάηαμε νη ππνςήθηνη πνπ δηαζέηνπλ ηα θύξηα πξνζόληα ηεο εηδηθφηεηαο θαη αθνινπζνχλ νη έρνληεο ηα επηθνπξηθά (Α, Β επικοσρίας κ.ο.κ.). 2. Η θαηάηαμε κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ ηα ίδηα πξνζφληα (κύρια ή επικοσρικά) γίλεηαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά κε βάζε ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία πνπ ζπγθεληξψλνπλ απφ ηα βαζκνινγνχκελα θξηηήξηα θαηάηαμεο (τρόνος ανεργίας, αριθμός ηέκνων πολύηεκνης οικογένειας, αριθμός ανήλικων ηέκνων, μονογονεϊκές οικογένειες, βαθμός ηίηλοσ ζποσδών, εμπειρία). 3. ηελ πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ππνςεθίσλ ζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία πξνεγείηαη απηφο πνπ έρεη ηηο πεξηζζφηεξεο κνλάδεο ζην πξψην βαζκνινγνχκελν θξηηήξην (τρόνος ανεργίας) θαη, αλ απηέο ζπκπίπηνπλ, απηφο πνπ έρεη ηηο πεξηζζφηεξεο κνλάδεο ζην δεχηεξν θξηηήξην (αριθμός ηέκνων πολύηεκνης οικογένειας) θαη νχησ θαζεμήο. Αλ εμαληιεζνχλ φια ηα θξηηήξηα, ε ζεηξά κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ θαζνξίδεηαη κε δεκφζηα θιήξσζε. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΔΣΑΡΣΟ: Αλάξηεζε πηλάθσλ θαη ππνβνιή ελζηάζεσλ Μεηά ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ, ε ππεξεζία καο ζα αλαξηήζεη, ην αξγόηεξν κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο από ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, ηνπο πίλαθεο θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ ζην θαηάζηεκα ησλ γξαθείσλ καο θαη ζην ΚΔΠ, ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα απνζηείιεη άκεζα γηα έιεγρν ζην ΑΔΠ, ελψ ζα ζπληαρζεί θαη ζρεηηθό πξαθηηθό αλάξηεζεο (ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 παξ. 11 ηνπ Ν. 2190/1994 φπσο ηζρχεη) ην νπνίν ζα ππνγξαθεί απφ δχν (2) ππαιιήινπο ηεο ππεξεζίαο. Σν πξαθηηθφ απηφ ζα απνζηαιεί απζεκεξόλ ζην ΑΔΠ είηε ζην είηε ζην fax: ή Καηά ησλ πηλάθσλ απηψλ επηηξέπεηαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ε άζθεζε έλζηαζεο κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δέθα (10) εκεξώλ (ππνινγηδφκελεο εκεξνινγηαθά) ε νπνία αξρίδεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο αλάξηεζήο ηνπο. Η έλζηαζε θαηαηίζεηαη ή απνζηέιιεηαη κε ζπζηεκέλε επηζηνιή απεπζείαο ζην ΑΔΠ (Πνπιίνπ 6, Αζήλα, Σ.Θ , Σ.Κ ) θαη, γηα λα εμεηαζηεί, πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ απνδεηθηηθφ θαηαβνιήο

10 παξαβόινπ πελήληα επξώ (50 ) πνπ εθδίδεηαη απφ Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία (Γ.Ο.Τ.). ε πεξίπησζε πνπ ε ππνβιεζείζα έλζηαζε γίλεη δεθηή, ην θαηαβιεζέλ πνζφ επηζηξέθεηαη ζηνλ εληζηάκελν. Η ππεξεζία νθείιεη λα απνζηείιεη ζην ΑΔΠ εληφο ηξηώλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ θσηναληίγξαθα ησλ αηηήζεσλ θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ ππνβάιεη έλζηαζε θαηά ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΔΜΠΣΟ: Απαζρόιεζε Η ππεξεζία πξνβαίλεη ζηε ζχλαςε ζχκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ κε ηνπο επηιεγέληεο ππνςεθίνπο ακέζσο κεηά ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο. Σπρφλ αλακόξθσζε ησλ πηλάθσλ βάζεη απηεπάγγειηνπ ή θαη έλζηαζε ειέγρνπ ηνπ ΑΔΠ πνπ ζπλεπάγεηαη αλαθαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ, εθηειείηαη ππνρξεσηηθά απφ ην θνξέα, ελψ ιχεηαη ε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ κε ηνπο ππνςεθίνπο νη νπνίνη δελ δηθαηνχληαη απαζρφιεζεο βάζεη ηεο λέαο θαηάηαμεο. Οη ππνςήθηνη απηνί ιακβάλνπλ ηηο απνδνρέο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ απαζρφιεζή ηνπο έσο ηελ εκέξα ηεο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε απφ ηελ αηηία απηή. Απαζρνινχκελνη πνπ απνρσξνχλ πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο ζχκβαζήο ηνπο, αληηθαζίζηαληαη κε άιινπο απφ ηνπο εγγεγξακκέλνπο θαη δηαζέζηκνπο ζηνλ πίλαθα ηεο νηθείαο εηδηθφηεηαο, θαηά ηε ζεηξά εγγξαθήο ηνπο ζε απηφλ. ε θάζε πεξίπησζε, νη ππνςήθηνη πνπ επηιέγνληαη είηε θαηφπηλ αλακφξθσζεο ησλ πηλάθσλ απφ ην ΑΔΠ είηε ιφγσ αληηθαηάζηαζεο απνρσξνχλησλ ππνςεθίσλ, απαζρνινχληαη γηα ην ππνιεηπόκελν, θαηά πεξίπησζε, ρξνληθφ δηάζηεκα θαη κέρξη ζπκπιεξψζεσο ηεο εγθεθξηκέλεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ. ΑΝΑΠΟΠΑΣΟ ΣΜΗΜΑ ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο απνηειεί θαη ην «Παράρτημα ανακοινώσεων σμβάσεων Μίσθωσης Έργοσ (ΜΔ)» κε ζήκαλζε έθδνζεο «21/3/2012», ην νπνίν πεξηιακβάλεη: i) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο ππεύζπλεο δήισζεο κε θσδηθό ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΜΔ.2, ζε ζπλδπαζκό κε επηζεκάλζεηο ζρεηηθά κε ηα πξνζόληα θαη ηα βαζκνινγνύκελα θξηηήξηα θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο θαη ii) ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία επηινγήο. Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα έρνπλ πξόζβαζε ζην Παξάξηεκα απηό, αιιά θαη ζην Δηδηθό Παξάξηεκα: (Α1) Απόδεημεο Υεηξηζκνύ Η/Τ - κε ζήκαλζε έθδνζεο «12/01/2012», κέζσ ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ ηνπ ΑΔΠ (www.asep.gr) θαη ζπγθεθξηκέλα κέζσ ηεο ίδηαο δηαδξνκήο πνπ αθνινύζεζαλ θαη γηα ηελ αλαδήηεζε ηνπ εληύπνπ ηεο αίηεζεο, δειαδή: Κεληξηθή ζειίδα Έληππα αηηήζεσλ Γηαγσληζκώλ Φνξέσλ πκβάζεσλ Έξγνπ (ΜΔ).

11 ΓΗΜΟ ΚΔΡΑΣΙΝΙΟΤ - ΓΡΑΠΔΣΧΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΜΔ 1/2012 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΧΗ ΔΡΓΟΤ Γηα ην Κέληξν Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ (ΚΔΠ) ηνπ Γήκνπ Κεξαηζηλίνπ Γξαπεηζώλαο (Παξάξηεκα, ΚΧΓ. ΚΔΠ: 848Π) ηνπ Ννκνύ Αηηηθήο Έρνληαο ππόςε: 8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 2527/1997, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 3812/2009, ηηο παξαγξάθνπο 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ Ν. 4024/2011 θαη ηνπ άξζξνπ έλαηνπ ηνπ Ν. 4057/ Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 2190/1994, φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ. 10. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010, φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ. 11. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3801/2009 (ΦΔΚ 163/Α ), ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο γηα ηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ ζηα ΚΔΠ δελ απαηηείηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λφκνπ 3812/2009 βεβαίσζε ηνπ ΑΔΠ φηη πξφθεηηαη γηα γλήζηα ζχκβαζε έξγνπ. 12. Σελ ππ αξηζ. Πξση. ΓΙΠΠ/Φ.ΔΓΚΡ.1/66/26001/ Δγθξηηηθή Απφθαζε ηεο Σεηξακεινχο Δπηηξνπήο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ΠΤ 33/2006 (Αλαζηνιή δηνξηζκψλ θαη πξνζιήςεσλ ζην Γεκφζην Σνκέα, ΦΔΚ 280/Α/ ), φπσο ηζρχεη. 13. Σελ ππ αξηζκ. 1747/1665/ (ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ) (ΦΔΚ 369/ /η.Β ) απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο, κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε ζχλαςε ηξηψλ (3) ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ γηα ην νηθείν ΚΔΠ. 14. Σελ ππ αξηζ. 106/ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Κεξαηζηλίνπ - Γξαπεηζψλαο. Αλαθνηλώλεη Σε ζύλαςε ζύκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ κε ζπλνιηθά ηξία (3) άηνκα γηα ηελ θάιπςε αλαγθώλ ηνπ Κέληξνπ Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ (ΚΔΠ) (Παξάξηεκα, ΚΧΓ. ΚΔΠ: 848Π), ηνπ Γήκνπ Κεξαηζηλίνπ Γξαπεηζώλαο πνπ εδξεύεη ζην Κεξαηζίλη Ννκνύ Αηηηθήο, κε αληηθείκελν ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: «Γηεθπεξαίσζεο Τπνζέζεσλ Πνιηηώλ» ζπλνιηθήο δηάξθεηαο έσο δώδεθα (12) κελώλ. ην πιαίζην ηνπ έξγνπ απηνύ ζα απαζρνιεζεί αλά ηόπν εθηέιεζεο, εηδηθόηεηα θαη δηάξθεηα ζύκβαζεο ν εμήο αξηζκόο αηόκσλ (βι. ΠΙΝΑΚΑ Α), κε ηα αληίζηνηρα απαηηνύκελα (ηππηθά θαη ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα (βι. ΠΙΝΑΚΑ Β): ΠΙΝΑΚΑ Α: ΔΠΙΛΟΓΔ ΑΠΑΥΟΛΗΗ

12 Κσδηθόο απαζρόιεζεο Σόπνο εθηέιεζεο Δηδηθόηεηα Γηάξθεηα ζύκβαζεο Αξηζκόο αηόκσλ 101 ΓΗΜΟ Κεξαηζηλίνπ - Γξαπεηζψλαο (Παξάξηεκα, Κσδ. ΚΔΠ : 848Π) ΠΔ Γηεθπεξαίσζεο Τπνζέζεσλ Πνιηηψλ ή ΣΔ Γηεθπεξαίσζεο Τπνζέζεσλ Πνιηηψλ 12κήλεο 3 ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ Κσδηθόο απαζρόιεζεο Σίηινο ζπνπδώλ θαη ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ : 1. Πηπρίν ή δίπισκα νπνηνπδήπνηε Σκήκαηνο ΑΔΙ ή Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο. 2. Γλψζε Υεηξηζκνχ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, β) ππνινγηζηηθψλ θχιισλ θαη γ) ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ. 3. Καιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο. ΠΡΟΟΝΣΑ A ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: (Δθφζνλ δελ θαηαζηεί δπλαηή ε ζχλαςε ζχκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ κε άηνκα κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα) 1. Πηπρίν ή δίπισκα νπνηνπδήπνηε Σκήκαηνο ΑΔΙ ή Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο. 2. Γλψζε Υεηξηζκνχ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, β) ππνινγηζηηθψλ θχιισλ θαη γ) ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ. 101 ΠΡΟΟΝΣΑ B ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: (Δθφζνλ δελ θαηαζηεί δπλαηή ε ζχλαςε ζχκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ κε άηνκα κε ηα αλσηέξσ θχξηα πξνζφληα) 1. Πηπρίν ή δίπισκα νπνηνπδήπνηε Σκήκαηνο ΣΔΙ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΣΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο ή πηπρίν ΚΑΣΔΔ ή ηζφηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο. 2. Γλψζε Υεηξηζκνχ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, β) ππνινγηζηηθψλ θχιισλ θαη γ) ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ. 3. Καιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο. ΠΡΟΟΝΣΑ Γ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: (Δθφζνλ δελ θαηαζηεί δπλαηή ε ζχλαςε ζχκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ κε άηνκα κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα) 1. Πηπρίν ή δίπισκα νπνηνπδήπνηε Σκήκαηνο ΣΔΙ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΣΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο ή πηπρίν ΚΑΣΔΔ ή ηζφηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο. 2. Γλψζε Υεηξηζκνχ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, β) ππνινγηζηηθψλ θχιισλ θαη γ) ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ.

13 Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα είλαη ειηθίαο απφ 18 έσο 65 εηψλ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΛΟΙΠΧΝ ΚΡΙΣΗΡΙΧΝ Η ζεηξά θαηάηαμεο κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ θαζνξίδεηαη κε βάζε ηα αθφινπζα θξηηήξηα: ΠΙΝΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΚΡΙΣΗΡΙΧΝ 1. ΥΡΟΝΟ ΑΝΔΡΓΙΑ (200 κνλάδεο γηα 4 κήλεο αλεξγίαο θαη 75 κνλάδεο αλά κήλα αλεξγίαο άλσ ησλ 4 κελώλ, κε αλώηαην όξην ηνπο 12 κήλεο) κήλεο θαη άλσ κνλάδεο ή 3. ΠΟΛΤΣΔΚΝΟ Η ΣΔΚΝΟ ΠΟΛΤΣΔΚΝΗ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ (50 κνλάδεο γηα θάζε ηέθλν) αξηζκφο ηέθλσλ 3* κνλάδεο *αθνξά κόλν ηηο εηδηθέο πεξηπηψζεηο πνιπηεθλίαο κε ηξία (3) ηέθλα 4. ΑΝΗΛΙΚΑ ΣΔΚΝΑ (30 κνλάδεο γηα θαζέλα από ηα δύν πξώηα ηέθλα θαη 50 κνλάδεο γηα ην ηξίην) αξηζκφο ηέθλσλ κνλάδεο ή 6. ΓΟΝΔΑ Η ΣΔΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΔΨΚΗ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ (50 κνλάδεο γηα θάζε ηέθλν) αξηζκφο ηέθλσλ κνλάδεο ΒΑΘΜΟ ΒΑΙΚΟΤ ΣΙΣΛΟΤ (γηα ΠΔ θαη ΣΔ νη κνλάδεο ηνπ βαζηθνύ ηίηινπ κε 2 δεθαδηθά ςεθία πνιιαπιαζηάδνληαη κε ην 40, ελώ γηα ΓΔ κε ην 20) θαηεγνξίεο ΠΔ & ΣΔ 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 θαηεγνξία ΓΔ κνλάδεο ΔΜΠΔΙΡΙΑ (7 κνλάδεο αλά κήλα εκπεηξίαο θαη έσο 60 κήλεο) κήλεο εκπηξίαο θαη άλσ κνλάδεο ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ Οη ηξόπνη ππνινγηζκνύ ηεο εκπεηξίαο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην «Παξάξηεκα αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ Μίζζσζεο Έξγνπ (ΜΔ)» (βι. ΚΔΦΑΛΑΙΟ I., ελόηεηα Δ., ππνελόηεηα «ΣΡΟΠΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΔΜΠΔΙΡΙΑ»).

14 ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ Οη ππνςήθηνη γηα ηελ απφδεημε ησλ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΧΝ ΠΡΟΟΝΣΧΝ (βι. ΠΙΝΑΚΑ Β), ησλ ινηπψλ ηδηνηήησλ ηνπο θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπο νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ, λνκίκσο επηθπξσκέλα, φια ηα απαηηνχκελα απφ ηελ παξνχζα αλαθνίλσζε θαη ην «Παξάξηεκα αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ Μίζζσζεο Έξγνπ (ΜΔ)» δηθαηνινγεηηθά. Καηά ηα ινηπά ηζρύνπλ ηα νξηδόκελα ζην «Παξάξηεκα αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ Μίζζσζεο Έξγνπ (ΜΔ)». ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΧΣΟ: Γεκνζίεπζε ηεο αλαθνίλσζεο Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο, ε νπνία πξέπεη λα πεξηέρεη ππνρξεσηηθά ηα φξηα ειηθίαο θαη φια ηα ζηνηρεία ηνπ άξζξνπ 21 παξ. 8 ηνπ Ν. 2190/1994 (φπσο ηζρχεη), λα δεκνζηεπζεί ζε δχν (2) εκεξήζηεο ή εβδνκαδηαίεο ηνπηθέο εθεκεξίδεο ηνπ λνκνχ Αηηηθήο, εθφζνλ εθδίδνληαη. ε πεξίπησζε πνπ εθδίδεηαη κία εθεκεξίδα (εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία) ε δεκνζίεπζε ζα γίλεη ζηελ εθεκεξίδα απηή δχν (2) θνξέο. Αλάξηεζε νιφθιεξεο ηεο αλαθνίλσζεο [καδί κε ην «Παξάξηεκα αλαθνηλψζεσλ πκβάζεσλ Μίζζσζεο Έξγνπ (ΜΔ)» κε ζήκαλζε έθδνζεο «21/03/2012» θαη ηα Δηδηθά Παξαξηήκαηα (Α1) Απφδεημεο Υεηξηζκνχ Η/Τ κε ζήκαλζε έθδνζεο «12/01/2012», θαη (Α2) Απφδεημεο Γισζζνκάζεηαο κε ζήκαλζε έθδνζεο «06/03/2012»] λα γίλεη ζην ρψξν ησλ αλαθνηλψζεσλ ηνπ δεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο θαη ζην θαηάζηεκα ηνπ ΚΔΠ. Θα ζπληαρζεί θαη ζρεηηθό πξαθηηθό αλάξηεζεο ζην θνξέα (ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 παξ. 9 ηνπ Ν. 2190/1994 φπσο ηζρχεη), ην νπνίν ζα απνζηαιεί απζεκεξόλ ζην ΑΔΠ είηε ζην είηε ζην fax: ή ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: Τπνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθφ ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΜΔ.2 θαη λα ηελ ππνβάινπλ, είηε απηνπξνζώπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηνχο πξφζσπν, εθφζνλ ε εμνπζηνδφηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε απφ δεκφζηα αξρή, είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο καο ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε : Γήκνο Κεξαηζηλίνπ Γξαπεηζψλαο, Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 200, Σ.Κ Κεξαηζίλη, απεπζχλνληάο ηελ ζην Σκήκα Γηνηθεηηθνύ ππφςηλ θαο νθίαο αξαινηίδνπ (ηει. επηθνηλσλίαο : ). ηελ πεξίπησζε απνζηνιήο ησλ αηηήζεσλ ηαρπδξνκηθψο ην εκπξφζεζκν ησλ αηηήζεσλ θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο, ν νπνίνο κεηά ηελ απνζθξάγηζή ηνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ησλ ππνςεθίσλ. Κάζε ππνςήθηνο δηθαηνχηαη λα ππνβάιεη κία κόλν αίηεζε θαη γηα επηινγέο απαζρφιεζεο κίαο κόλν θαηεγνξίαο πξνζσπηθνχ (ΠΔ ή ΣΔ). Η ζψξεπζε επηινγψλ απαζρφιεζεο δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ πξνζσπηθνχ ζε κία ή πεξηζζφηεξεο αηηήζεηο ζπλεπάγεηαη απηνδηθαίσο ζε θάζε πεξίπησζε αθύξσζε φισλ ησλ αηηήζεσλ θαη απνθιεηζκό ηνπ ππνςεθίνπ απφ ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία. Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη δέθα (10) εκέξεο (ππνινγηδφκελεο εκεξνινγηαθά) θαη αξρίδεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο

15 παξνχζαο ζε ηνπηθέο εθεκεξίδεο ή ηεο αλάξηεζήο ηεο ζην ρψξν αλαθνηλψζεσλ ηνπ δεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο θαη ζην θαηάζηεκα ηνπ ΚΔΠ, εθφζνλ ε αλάξηεζε είλαη ηπρφλ κεηαγελέζηεξε ηεο δεκνζίεπζεο ζηηο εθεκεξίδεο. Οη ππνςήθηνη κπνξνύλ λα αλαδεηήζνπλ ηα έληππα ησλ αηηήζεσλ: α) ζηελ ππεξεζία καο ζηελ αλσηέξσ δηεχζπλζε β) ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΑΔΠ (www.asep.gr) θαη ζπγθεθξηκέλα αθνινπζψληαο απφ ηελ θεληξηθή ζειίδα ηε δηαδξνκή: Έληππα αηηήζεσλ Γηαγσληζκώλ Φνξέσλ πκβάζεσλ Έξγνπ (ΜΔ) γ) ζηα θαηά ηφπνπο Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (ΚΔΠ) αιιά θαη ζηελ ειεθηξνληθή ηνπο δηεχζπλζε (www.kep.gov.gr), απ' φπνπ κέζσ ηεο δηαδξνκήο: ύλδεζκνη Αλεμάξηεηεο θαη άιιεο αξρέο ΑΔΠ ζα νδεγεζνχλ ζηελ θεληξηθή ζειίδα ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ ΑΔΠ θαη απφ εθεί ζα έρνπλ πξφζβαζε ζηα έληππα κέζσ ηεο δηαδξνκήο: Έληππα αηηήζεσλ Γηαγσληζκώλ Φνξέσλ πκβάζεσλ Έξγνπ (ΜΔ). ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ: Καηάηαμε ππνςεθίσλ Αθνχ ε ππεξεζία καο επεμεξγαζηεί ηηο αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ, ηνπο θαηαηάζζεη βάζεη ησλ θξηηεξίσλ ηνπ λφκνπ (φπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα ηεο αλαθνίλσζεο). Η θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ, βάζεη ηεο νπνίαο ζα γίλεη ε ηειηθή επηινγή γηα ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ, πξαγκαηνπνηείηαη σο εμήο: 1. Πξνεγνύληαη ζηελ θαηάηαμε νη ππνςήθηνη πνπ δηαζέηνπλ ηα θύξηα πξνζόληα ηεο εηδηθφηεηαο θαη αθνινπζνχλ νη έρνληεο ηα επηθνπξηθά (Α, Β επικοσρίας κ.ο.κ.). 2. Η θαηάηαμε κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ ηα ίδηα πξνζφληα (κύρια ή επικοσρικά) γίλεηαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά κε βάζε ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία πνπ ζπγθεληξψλνπλ απφ ηα βαζκνινγνχκελα θξηηήξηα θαηάηαμεο (τρόνος ανεργίας, αριθμός ηέκνων πολύηεκνης οικογένειας, αριθμός ανήλικων ηέκνων, μονογονεϊκές οικογένειες, βαθμός ηίηλοσ ζποσδών, εμπειρία). 3. ηελ πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ππνςεθίσλ ζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία πξνεγείηαη απηφο πνπ έρεη ηηο πεξηζζφηεξεο κνλάδεο ζην πξψην βαζκνινγνχκελν θξηηήξην (τρόνος ανεργίας) θαη, αλ απηέο ζπκπίπηνπλ, απηφο πνπ έρεη ηηο πεξηζζφηεξεο κνλάδεο ζην δεχηεξν θξηηήξην (αριθμός ηέκνων πολύηεκνης οικογένειας) θαη νχησ θαζεμήο. Αλ εμαληιεζνχλ φια ηα θξηηήξηα, ε ζεηξά κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ θαζνξίδεηαη κε δεκφζηα θιήξσζε. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΔΣΑΡΣΟ: Αλάξηεζε πηλάθσλ θαη ππνβνιή ελζηάζεσλ Μεηά ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ, ε ππεξεζία καο ζα αλαξηήζεη, ην αξγόηεξν κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο από ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, ηνπο πίλαθεο θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ ζην θαηάζηεκα ησλ γξαθείσλ καο θαη ζην θαηάζηεκα ηνπ ΚΔΠ, ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα απνζηείιεη άκεζα γηα έιεγρν ζην ΑΔΠ, ελψ ζα ζπληαρζεί θαη ζρεηηθό πξαθηηθό αλάξηεζεο (ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 παξ. 11 ηνπ Ν. 2190/1994 φπσο ηζρχεη) ην νπνίν ζα ππνγξαθεί απφ δχν (2) ππαιιήινπο ηεο ππεξεζίαο. Σν πξαθηηθφ απηφ ζα απνζηαιεί απζεκεξόλ ζην ΑΔΠ είηε ζην είηε ζην fax: ή Καηά ησλ πηλάθσλ απηψλ επηηξέπεηαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ε άζθεζε έλζηαζεο κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δέθα (10) εκεξώλ (ππνινγηδφκελεο εκεξνινγηαθά) ε νπνία αξρίδεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο αλάξηεζήο ηνπο. Η έλζηαζε θαηαηίζεηαη ή απνζηέιιεηαη κε ζπζηεκέλε επηζηνιή απεπζείαο ζην ΑΔΠ (Πνπιίνπ 6, Αζήλα, Σ.Θ , Σ.Κ ) θαη, γηα λα εμεηαζηεί, πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ απνδεηθηηθφ θαηαβνιήο παξαβόινπ πελήληα επξώ (50 ) πνπ εθδίδεηαη απφ Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία (Γ.Ο.Τ.). ε πεξίπησζε πνπ ε ππνβιεζείζα έλζηαζε γίλεη δεθηή, ην θαηαβιεζέλ πνζφ επηζηξέθεηαη ζηνλ

16 εληζηάκελν. Η ππεξεζία νθείιεη λα απνζηείιεη ζην ΑΔΠ εληφο ηξηώλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ θσηναληίγξαθα ησλ αηηήζεσλ θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ ππνβάιεη έλζηαζε θαηά ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΔΜΠΣΟ: Απαζρόιεζε Η ππεξεζία πξνβαίλεη ζηε ζχλαςε ζχκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ κε ηνπο επηιεγέληεο ππνςεθίνπο ακέζσο κεηά ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο. Σπρφλ αλακόξθσζε ησλ πηλάθσλ βάζεη απηεπάγγειηνπ ή θαη έλζηαζε ειέγρνπ ηνπ ΑΔΠ πνπ ζπλεπάγεηαη αλαθαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ, εθηειείηαη ππνρξεσηηθά απφ ην θνξέα, ελψ ιχεηαη ε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ κε ηνπο ππνςεθίνπο νη νπνίνη δελ δηθαηνχληαη απαζρφιεζεο βάζεη ηεο λέαο θαηάηαμεο. Οη ππνςήθηνη απηνί ιακβάλνπλ ηηο απνδνρέο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ απαζρφιεζή ηνπο έσο ηελ εκέξα ηεο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε απφ ηελ αηηία απηή. Απαζρνινχκελνη πνπ απνρσξνχλ πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο ζχκβαζήο ηνπο, αληηθαζίζηαληαη κε άιινπο απφ ηνπο εγγεγξακκέλνπο θαη δηαζέζηκνπο ζηνλ πίλαθα ηεο νηθείαο εηδηθφηεηαο, θαηά ηε ζεηξά εγγξαθήο ηνπο ζε απηφλ. ε θάζε πεξίπησζε, νη ππνςήθηνη πνπ επηιέγνληαη είηε θαηφπηλ αλακφξθσζεο ησλ πηλάθσλ απφ ην ΑΔΠ είηε ιφγσ αληηθαηάζηαζεο απνρσξνχλησλ ππνςεθίσλ, απαζρνινχληαη γηα ην ππνιεηπόκελν, θαηά πεξίπησζε, ρξνληθφ δηάζηεκα θαη κέρξη ζπκπιεξψζεσο ηεο εγθεθξηκέλεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ. ΑΝΑΠΟΠΑΣΟ ΣΜΗΜΑ ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο απνηειεί θαη ην «Παράρτημα ανακοινώσεων σμβάσεων Μίσθωσης Έργοσ (ΜΔ)» κε ζήκαλζε έθδνζεο «21/03/2012», ην νπνίν πεξηιακβάλεη: i) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο ππεύζπλεο δήισζεο κε θσδηθό ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΜΔ.2, ζε ζπλδπαζκό κε επηζεκάλζεηο ζρεηηθά κε ηα πξνζόληα θαη ηα βαζκνινγνύκελα θξηηήξηα θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο θαη ii) ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία επηινγήο. Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα έρνπλ πξόζβαζε ζην Παξάξηεκα απηό, αιιά θαη ζηα Δηδηθά Παξαξηήκαηα (Α1) Απόδεημεο Υεηξηζκνύ Η/Τ. κε ζήκαλζε έθδνζεο «12/01/2012», θαη (Α2) Απόδεημεο Γισζζνκάζεηαο κε ζήκαλζε έθδνζεο «06/03/2012»», κέζσ ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ ηνπ ΑΔΠ (www.asep.gr) θαη ζπγθεθξηκέλα κέζσ ηεο ίδηαο δηαδξνκήο πνπ αθνινύζεζαλ θαη γηα ηελ αλαδήηεζε ηνπ εληύπνπ ηεο αίηεζεο, δειαδή: Κεληξηθή ζειίδα Έληππα αηηήζεσλ Γηαγσληζκώλ Φνξέσλ πκβάζεσλ Έξγνπ (ΜΔ). Χο βαζκνινγνχκελε εκπεηξία λνείηαη ε απαζρφιεζε κε ζρέζε εξγαζίαο ή ζχκβαζε έξγνπ ζην δεκφζην ή ηδησηηθφ ηνκέα ή άζθεζε επαγγέικαηνο ζε θαζήθνληα ή έξγα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο εηδηθόηεηαο πνπ δεηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. ΚΧΓΙΚΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΓΔΙΞΗ

17 101 Η εκπεηξία ιακβάλεηαη ππφςε κεηά ηε ιήςε ηνπ βαζηθνύ ηίηινπ ζπνπδώλ κε ηνλ νπνίν νη ππνςήθηνη κεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο. Γηα ηελ απφδεημε ηεο εκπεηξίαο απηήο βι. δηθαηνινγεηηθά πεξίπησζε Β ή Δηδηθέο πεξηπηώζεηο απόδεημεο εκπεηξίαο ηνπ Παξαξηήκαηνο αλαθνηλψζεσλ πκβάζεσλ Μίζζσζεο Έξγνπ (ΜΔ) - ΚΔΦΑΛΑΙΟ IΙ., ζηνηρείν 16. Πηζηνπνηεηηθά απφδεημεο εκπεηξίαο. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ ΑΡΦΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΠΕΡΙΛΗΧΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνεται, ότι προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την εισαγωγή ογδόντα (80) ιδιωτών στη χολή Αξιωματικών και πεντακοσίων (500) ιδιωτών στη χολή Αστυφυλάκων μέσω των Γενικών Εξετάσεων που διενεργεί το Τπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Ακαδημαϊκού Έτους ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΕΙΑΚΣΕΨΝ (ΑΝΔΡΨΝ-ΓΤΝΑΙΚΨΝ) ΣΙ ΑΣΤΝΟΜΙΚΕ ΦΟΛΕ Απόφοιτοι ημερήσιου Γενικού Λυκείου και κάτοχοι απολυτηρίου ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. Β ομάδα της περιπτ. α παρ. 1 του άρθρου 1 Ν.3748/2009 που απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης το (Με εξετάσεις). Απόφοιτοι ημερήσιου Γενικού Λυκείου που απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης τα έτη 2010 ή 2011 και κάτοχοι απολυτηρίου ημερησίου ΕΠΑ.Λ. Β ομάδα της περ. α παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3748/2009. (χωρίς νέα εξέταση). ΦΟΛΗ ΑΞΙΨΜΑΣΙΚΨΝ ΦΟΛΗ ΑΣΤΥΤΛΑΚΨΝ ΑΝΔΡΕ & ΓΤΝΑΙΚΕ ΑΝΔΡΕ & ΓΤΝΑΙΚΕ

18 Κάτοχοι πτυχίου ημερησίων Σ.Ε.Ε. Β κύκλου, Σ.Ε.Λ. κ.λ.π. της παραγρ. 2 του άρθρου 3 Ν.3748/2009 και κάτοχοι απολυτηρίου ημερησίου ΕΠΑ.Λ. Α ομάδα της περιπτ. β παραγρ. 1 άρθρου 1 Ν.3748/2009. Σέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού κ.λ.π. αρθ. 1 του 2 15 Ν. 2909/2001. ΤΝΟΛΟ: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να μην υπερβαίνουν το 26 ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31 Δεκεμβρίου 2012 δηλαδή όσοι γεννήθηκαν από και μεταγενέστερα, να έχουν δε ανάστημα (άνδρες και γυναίκες) τουλάχιστον 1,70 μ. Όσοι πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και θα δηλώσουν στο σχετικό μηχανογραφικό δελτίο ως προτίμησή τους τις Αστυνομικές χολές θα πρέπει μέχρι το αργότερο, να υποβάλουν στο Αστυνομικό Σμήμα της περιοχής τους, αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, προκειμένου, στη συνέχεια, να τους παρασχεθεί η δυνατότητα συμμετοχής στις προβλεπόμενες προκαταρκτικές εξετάσεις που περιλαμβάνουν ψυχοτεχνική δοκιμασία, υγειονομικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες. Περισσότερες πληροφορίες θα παρέχονται στους ενδιαφερόμενους από τα κατά τόπους Αστυνομικά Σμήματα, βάσει της προκήρυξης που τους έχει αποσταλεί. Η εν λόγω προκήρυξη θα εμφανίζεται στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας, στη διεύθυνση ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ Γηα ηελ πξόζιεςε Δπηζηεκνληθώλ - Δξγαζηεξηαθώλ πλεξγαηώλ Αθαδεκατθνύ έηνπο Σν πκβνχιην ηνπ ΑΣΔΙ Θεζζαινλίθεο ζηελ ππ αξ. 11/ ζπλεδξίαζή ηνπ, κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Βξεθνλεπηνθνκίαο ηεο ρνιήο Δπαγγεικάησλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο ηνπ ΑΣΔΙ-Θ, πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηελ θάιπςε δηδαθηηθψλ αλαγθψλ, πξνθεξύζζεη

19 ηηο παξαθάησ ζέζεηο Δπηζηεκνληθψλ - Δξγαζηεξηαθψλ πλεξγαηψλ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ή αλάζεζε δηδαθηηθνχ έξγνπ κε σξηαία αληηκηζζία γηα ην αθαδεκατθφ έηνο , σο εμήο: Δπηζηεκνληθνί Δξγαζηεξηαθνί πλεξγάηεο Πξνζρνιηθή Αγσγή θαη Η/Τ (2ψξεοΘ θαη έσο 15ψξεοΔ) 17ψξεο/εβδ Θεσξία & Μεζνδνινγία Γξαζηεξηνηήησλ Πξνζρνιηθήο Αγσγήο Ι 3ψξεο/εβδ Οξγάλσζε & Γηνίθεζε Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ 3ψξεο/εβδ ηνηρεία Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ 2ψξεο/εβδ Παηδαγσγηθφ Τιηθφ (2ψξεοΘ θαη έσο 4ψξεοΔ) 6ψξεο/εβδ Κιηληθή Φπρνινγία Θ 3σξεο/εβδ Κνηλσληθή Φπρνινγία Θ 3σξεο/εβδ Βξεθνλεπηνθνκία ΙΙΙ Θ 2σξεο/εβδ Βξεθνλεπηνθνκία V Θ 2σξεο/εβδ Εργαστηριακοί Σσνεργάτες Μνπζηθνθηλεηηθή Αγσγή Δξγαζηήξην έσο Δξγαζηεξηαθνί πλεξγάηεο κε εηδηθφηεηα «Βξεθνλεπηνθνκία - Παηδαγσγηθά Πξνζρνιηθήο Αγσγήο» γηα ηα εξγαζηήξηα Βξεθνλεπηνθνκίαο- Παηδαγσγηθψλ έσο 4ψξεο/εβδ 122ψξεο/εβδ. Η θάιπςε ησλ ζέζεσλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ ηκήκαηνο θαη εθφζνλ δελ θαιπθζνχλ απφ κφληκν εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ ΑΣΔΙ/Θ. Σα ειάρηζηα πξνζόληα ησλ Δπηζηεκνληθώλ πλεξγαηώλ ΣΔΙ νξίδνληαη απηά ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή θαη ησλ Δξγαζηεξηαθώλ πλεξγαηώλ ΣΔΙ νξίδνληαη απηά ηνπ Καζεγεηή Δθαξκνγώλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 19 ηνπ Ν.1404/83(ΦΔΚ 173/ η. Α ) όπσο απηό ηζρύεη κεηά ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ κε ην άξζξν 4 πεξ. Γ ηνπ Ν. 2916/2001 (ΦΔΚ 114/ η. Α ), ην αξ. 8 παξ. 1 ηνπ Ν.3404/2005 θαη ην Π.Γ. 163/2002. Σα δηθαηνινγεηηθά ηνπνζεηεκέλα ζε εηδηθφ πιαζηηθφ θάθειν κε έιαζκα, πξέπεη λα είλαη αξηζκεκέλα, λα ζπλνδεχνληαη απφ πίλαθα ππνβαιινκέλσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη λα ππνβιεζνχλ κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ζηoλ εκεξήζην ηχπν, ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο, δει. από έσο Σα δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα είλαη ζεσξεκέλα επίζεκα απφ ηηο θαηά λφκν αξκφδηεο αξρέο. Σν απηφ ηζρχεη θαη γηα ηα μελφγισζζα δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ λφκηκεο κεηαθξάζεηο. Οη ηίηινη ζπνπδψλ ηνπ εμσηεξηθνχ πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ πξάμε ή βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ νξγάλνπ κε ηελ νπνία αλαγλσξίδνληαη σο ηζφηηκνη πξνο ηνπο ηίηινπο πνπ απνλέκνληαη απφ ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηεο εκεδαπήο. Σν πιήξεο θείκελν ηεο πξνθήξπμεο ζα βξίζθεηαη αλαξηεκέλν ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Σκήκαηνο Βξεθνλεπηνθνκίαο ηεο ΔΤΠ ηνπ ΑΣΔΙ Θεζζαινλίθεο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΑΣΔΙΘ Πιεξνθνξίεο ζηε γξακκαηεία ηνπ ηκήκαηνο, θα Κ. Σδψξηδνπ ηειέθσλν ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΧΝ - ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ

20 ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΟ ΔΣΟ Σν πκβνχιην ηνπ Α.Σ.Δ.Ι. Θεζζαινλίθεο ζηελ ππ αξηζκ. 11/ πλεδξίαζή ηνπ θαη κεηά ηελ ππ αξηζκ. 05/ απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη πζηεκάησλ Πιεξνθφξεζεο πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηελ θάιπςε δηδαθηηθψλ αλαγθψλ ηνπ Σκήκαηνο Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Δ Ι ηηο παξαθάησ ζέζεηο Δπηζηεκνληθώλ - Δξγαζηεξηαθώλ πλεξγαηώλ γηα πξφζιεςε κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ή αλάζεζε δηδαθηηθνχ έξγνπ κε σξηαία αληηκηζζία, γηα ην αθαδεκατθό έηνο , σο εμήο: Α Σνκέαο Μαζεκάησλ: Πιεξνθνξία θαη Τπεξεζίεο Πιεξνθόξεζεο Α ΘΔΔΙ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ: Γηα ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ: 1. Έξεπλα θαη πγγξαθή Δξγαζίαο 3 Θ Υ 2 νκάδεο = 6 ψξεο/εβδ. 2. εκηλάξην Σειεηνθνίησλ 1 Θ + 2 Δ Υ 3 νκάδεο = 6 = 7 ψξεο/εβδ. Β ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ: Γηα ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ: 1. Πεγέο Πιεξνθφξεζεο: Αλζξσπηζηηθέο & Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο 2 Δ Υ 2 νκάδεο = 4 ψξεο/εβδ. Β Τομέας Μαθημάτων: Δπεμεξγαζία θαη Γηαρείξηζε Τιηθνύ θαη Πιεξνθνξηώλ Α ΘΔΔΙ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ: Γηα ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ: 1. Ιζηνξία Βηβιίνπ θαη πληήξεζε 2 Θ = 2 ψξεο/εβδ. Β ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ: Γηα ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ: 1. Σαμηλνκηθά πζηήκαηα Ι Ι 3 Δ Υ 2 νκάδεο = 6 ψξεο/εβδ. 2. Θεκαηηθή Δπξεηεξίαζε 3 Δ Υ 4 νκάδεο = 12 ψξεο/εβδ. 3. Ηιεθηξνληθή Δθδνηηθή 3 Δ Υ 2 νκάδεο = 6 ψξεο/εβδ. 4. Φεθηαθέο Βηβιηνζήθεο θαη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔOY Απιθμ.Ππωη.2/158620 ΔΙΕΤΘΤΝΗ :ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Σασ. Δ/νζη : Πλαηεία Ελεςθεπίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) 06-08-2014 Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ Ισάλληλα 20-7-2015 ΓΗΜΟ ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ Αξηζ. Πξση.: 54807/8758 Γ/ΝΗ Γ/ΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ Αλάπηπμεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Μεηξώσλ θαη Πξνζσπηθνύ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Αζήλα, 19-03-2015 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 6777 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΓΝΧΡΙΗ ΣΙΣΛΧΝ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΧΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) Αζήλα, 27/2/2009 Αξ.Πξση: 5622 ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ : 7Λ73ΟΞ3Μ-ΨΩΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Αζήλα, 06-08-2014 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 19359 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ α) Σνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΦΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΧΝ - ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΟΤ ΔΣΟΤ 2014-15

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο Νηθόιανο, 25-1-2013. Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Aθνύ ιάβακε ππόςε

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο Νηθόιανο, 25-1-2013. Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Aθνύ ιάβακε ππόςε ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο Νηθόιανο, 25-1-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ Αξηζ. Πξση.: OIΚ.252 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Aθνύ ιάβακε ππόςε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η για ηην πλήρφζη ηεζζάρφν (4) θέζεφν δικηγόρφν με έμμιζθη ενηολή ζηην Κενηρική Τπηρεζία ηοσ Σετνικού Δπιμεληηηρίοσ Δλλάδας

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η για ηην πλήρφζη ηεζζάρφν (4) θέζεφν δικηγόρφν με έμμιζθη ενηολή ζηην Κενηρική Τπηρεζία ηοσ Σετνικού Δπιμεληηηρίοσ Δλλάδας Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ Ν Ι Κ Η 4, 1 0 2 4 8 Α Θ Η Ν Α Σ Η Λ. 2 1 0 3 2 9 1 2 0 0, F A X : 2 1 0 3 2 2 1 7 7 2 ------------ ----------- ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Πληροθορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ)

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Σηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α.) Α.Δ. Αζήλα, 16/7/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ (ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σηρ ΜΔ 1/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΑΔ)

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ (ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σηρ ΜΔ 1/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΑΔ) ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΣΑ (Α.Α.Η. Α.Δ. ΟΣΑ) ------------------------------------------------------- Οδόρ. Μοςζηακλή, Παγκπήηιο ηάδιο Σηλ: 2180 264560/2810215080 Απιθμ. Ππυη ΜΔ1/2011.:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Αξ.πξ.: Φ333/Ε1-02/Γ1/1014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τπνβνιή αηηήζεσλ γηα σξνκίζζην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό ζηα ΗΔΚ ηνπ ΟΑΔΓ

Τπνβνιή αηηήζεσλ γηα σξνκίζζην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό ζηα ΗΔΚ ηνπ ΟΑΔΓ Τπνβνιή αηηήζεσλ γηα σξνκίζζην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό ζηα ΗΔΚ ηνπ ΟΑΔΓ Ξεθίλεζε απφ ηε Γεπηέξα 03/09/2012 θαη ζα ζπλερηζηεί κέρξη θαη ηελ Παξαζθεπή 07/09/2012 απφ 08:00 έσο 14:00 ε ππνβνιή αηηήζεσλ γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ ΤΝΣΑΚΣΡΗΑ ΟΓΖΓΟΤ Γπ. Ηυάννα ΣΕΟΝΗΥΑΚΖ Καθηγήηπια Δπγοθεπαπείαρ ΑΘΖΝΑ 2007 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ελ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΠΟΤΓΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σν ΗΝ.Δ / Γ..Δ.Δ. Πξέβεδα, 20.2.2012 Αξηζκ. Πξση.: 3420

Σν ΗΝ.Δ / Γ..Δ.Δ. Πξέβεδα, 20.2.2012 Αξηζκ. Πξση.: 3420 Ηλζηηηνύην Δξγαζίαο (ΗΝΔ/ΓΔΔ) (5) Σαρ. Γ/λζε: 2 ν ρικ Πξέβεδαο-Μύηηθα (Μαθξπόινπηζα) Σ.Κ.: 481 00 Πξέβεδα Σει.: 26820 26969 Πιεξνθνξίεο: θ.θ. Πνιπκέξε Πνύιηνπ Νηόληνξνπ Δπάγγεινπ E mail: vpapa@inegsee.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΔΛΧΝ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ. ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ κε αξηζ. πξση.: 21729 / 16-02-2015

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΔΛΧΝ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ. ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ κε αξηζ. πξση.: 21729 / 16-02-2015 ΤΠΟΔΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΗ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΔΛΔ ΔΔΔ ΠΡΑΞΗ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΤΝΓΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΔΚ ΔΠΑ ΚΑΙ ΔΠΑΛ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ Αθήνα, 31/03/2014 Απ. Ξπυη.: 6308 ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Μ Ο Κ Ο Ν Δ Τ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Τ Ν Α Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειοφπολη Ζωγράφου, 157 80 Αιθνα. 210-772 1348, 210-772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ»

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο: «Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές» ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Σεύσορ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ 2009 1 2 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Οδεγόο πνπδώλ Αθαδ. έηoπο 2008 2009 1 ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: Βαζίιεηνο Κέθεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο πύξνο Πνιπκέξεο, Δ.Σ.Δ.Π. ΑΘΖΝΑ 2009 2

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140

Διαβάστε περισσότερα