ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Οκτώβριος 2007

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Οκτώβριος 2007"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2007 Οκτώβριος 2007

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1 Διακυβέρνηση 2. Βιωσιμότητα των Δημοσίων Οικονομικών 2.1 Πλαίσιο πολιτικής 2.2 Μακροοικονομικές εξελίξεις κατά το τρέχον έτος και η εκτέλεση του προϋπολογισμού του Μακροοικονομικές προοπτικές και ο Προϋπολογισμός του Διαρθρωτικές Παρεμβάσεις 2.5 Μακροχρόνια Βιωσιμότητα των Δημόσιων Οικονομικών 3. Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης 3.1 Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης 3.2 Εκσυγχρονισμός δομών και διαδικασιών λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών 3.3 Ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 3.4 Καλή νομοθέτηση και μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων Ανάλυση επιπτώσεων νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων Απλούστευση διαδικασιών και μείωση διοικητικών επιβαρύνσεων Κωδικοποίηση 3.5 Εμβάθυνση της Εσωτερικής Αγοράς 4. Κοινωνία της Γνώσης 4.1 Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α) Καινοτομία Νέο Θεσμικό Πλαίσιο Έρευνας και Τεχνολογίας Υλοποίηση τρεχουσών δράσεων Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας Οικονομικά Κίνητρα για Ιδιωτικές Δαπάνες σε Ε&Α Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας Νέες δράσεις Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας 4.2 Εκπαίδευση και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 4.3 Ψηφιακή Στρατηγική Πρόοδος που επετεύχθη το Νέες πρωτοβουλίες το Επιχειρηματικό Περιβάλλον 5.1 Οικονομικά Κίνητρα 5.2 Βελτίωση του Θεσμικού Πλαισίου Απλούστευση Διαδικασιών Αδειοδότησης και Λειτουργίας Επιχειρήσεων Χωροταξικές Ρυθμίσεις Δημόσιες Προμήθειες 5.3 Άνοιγμα των Αγορών και Ενίσχυση του Ανταγωνισμού Θεσμικές Παρεμβάσεις Ανεξάρτητες και Ρυθμιστικές Αρχές Κλάδοι Δικτύων Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες Ταχυδρομικές Υπηρεσίες Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Αγορά Φυσικού Αερίου Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Διεθνείς Διασυνδέσεις Θαλάσσιες Μεταφορές Αποκρατικοποιήσεις Αγορές Κεφαλαίου 2

3 5.3.5 Προστασία των Καταναλωτών 5.4 Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας 5.5 Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 5.6 Επιχειρηματικά Κεφάλαια 5.7 Δράσεις για την Εξωστρέφεια Εξαγωγική Πολιτική Τουρισμός Άμεσες Ξένες Επενδύσεις 6. Απασχόληση 6.1 Πρόοδος σε σχέση με ευρωπαϊκούς και εθνικούς στόχους Εργατικό δυναμικό και Απασχόληση Ανεργία 6.2 Ενίσχυση ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης Εκσυγχρονισμός των δημοσίων υπηρεσιών απασχόλησης Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης Προώθηση της απασχόλησης των νέων Προώθηση της απασχόλησης των γυναικών Ειδικά προγράμματα για εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας 6.3 Εκσυγχρονισμός του πλαισίου επιδότησης ανέργων 6.4 Βελτίωση της σύζευξης προσφοράς και ζήτησης εργασίας 6.5 Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας εργαζομένων και επιχειρήσεων Ευελιξία με ασφάλεια Διάλογος για την πράσινη βίβλο για τον εκσυγχρονισμό του εργατικού δικαίου Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση Γεωγραφική και επαγγελματική κινητικότητα Καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας 6.6 Ενίσχυση και Προστασία της Ναυτικής Εργασίας Δράσεις ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης 6.7 Ισότητα των φύλων 7. Κατάρτιση Εκπαίδευση 7.1 Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 7.2 Ανώτατη Εκπαίδευση 7.3 Δια βίου Μάθηση 7.4 Σύνδεση συστημάτων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την αγορά Εργασίας 8. Περιβάλλον, Βιώσιμη Ανάπτυξη και Ενεργειακή Πολιτική 8.1 Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη Ατμοσφαιρική ρύπανση Επίτευξη στόχων για τη μείωση των εκπομπών αερίων φαινομένου του θερμοκηπίου Υδατικοί πόροι Εδαφικοί πόροι Διατήρηση και διαχείριση της βιοποικιλότητας Προστατευόμενες περιοχές Διαχείριση αποβλήτων Βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες 8.2 Ενεργειακή Πολιτική Μέτρα και Δράσεις για την Κλιματική Αλλαγή Μέτρα και Δράσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας 3

4 8.2.3 Βιοκαύσιμα 9. Περιφερειακή και Κοινωνική Συνοχή 9.1 Περιφερειακή Συνοχή 9.2 Κοινωνική Συνοχή 9.3 Ειδικά Μέτρα αντιμετώπισης και ανασυγκρότησης των πυρόπληκτων περιοχών 10. Η συμβολή του Γ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ στην προώθηση των συστάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

5 1. Εισαγωγή Η Έκθεση Εφαρμογής του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων ( ) για το 2007 παρουσιάζει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε όλους τους τομείς που αναφέρονται στο πρόγραμμα, δίνοντας έμφαση στις συστάσεις, όπως αυτές διατυπώθηκαν στο Εαρινό Συμβούλιο του Οι προτεραιότητες του ΕΠΜ ισχύουν απαράλλακτες: 1. Aποκατάσταση της δημοσιονομικής ισορροπίας και εξασφάλιση της μακροχρόνιας βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών. 2. Αύξηση της παραγωγικότητας, μέσα από την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών προβλημάτων στη λειτουργία των αγορών, τις επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο και την προώθηση της Κοινωνίας της Γνώσης. 3. Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ενίσχυση του ανταγωνισμού, άνοιγμα των αγορών και αύξηση της εξωστρέφειας της οικονομίας. 4. Αύξηση της απασχόλησης, μείωση της ανεργίας, καθώς και αποτελεσματικότερη λειτουργία των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και επανακατάρτισης. Το τρίπτυχο πάνω στο οποίο βασίζεται η Στρατηγική της Λισσαβόνας: Ανάπτυξη Απασχόληση - Περιβάλλον ακολουθείται και στην οργάνωση των κεφαλαίων της Έκθεσης. Αναλυτικότερα, στα κεφάλαια που ακολουθούν, παρουσιάζεται η πρόοδος της χώρας μας αναφορικά με τη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών, τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης, την ενίσχυση της κοινωνίας της Γνώσης, τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, την τόνωση της απασχόλησης, την ποιοτική βελτίωση της κατάρτισης και της εκπαίδευσης, την προστασία του περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενεργειακή πολιτική και, τέλος, τη στήριξη της περιφερειακής και κοινωνικής συνοχής. Η Έκθεση Εφαρμογής για το 2007 κλείνει με ένα κεφάλαιο που αναφέρεται στη συμβολή του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και του ΕΣΠΑ στην προώθηση των συστάσεων του Διακυβέρνηση Σκόπιμο είναι να τονιστεί το γεγονός ότι στη χώρα μας ακολουθείται μια ιδιαίτερα ανοικτή διαδικασία για τη διαμόρφωση της Έκθεσης Εφαρμογής 2007 και γίνεται εκτενής διάλογος πριν την υποβολή της. Στην προσπάθεια αυτή, εκτός από τα αρμόδια υπουργεία που στα πλαίσια του εθνικού συντονισμού, συμβάλλουν με επιμέρους εκθέσεις προόδου, πολύ σημαντική είναι η συμβολή όλων των υπολοίπων μελών της διαρκούς Επιτροπής για την παρακολούθηση της Στρατηγικής της Λισσαβόνας (ΣτΛ) στην Ελλάδα, δηλαδή των Κοινωνικών Εταίρων, των Περιφερειών, καθώς και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ). Πολύτιμη είναι επίσης και η καθοδήγηση της Ε.Ε. μέσω των συναντήσεων της Επιτροπής Οικονομικής Πολιτικής (Ecnmic Plicy Cmmittee), αλλά και της ειδικής αποστολής της, που επισκέφθηκε την Ελλάδα στις 6/07/2007. Η εποικοδομητική συνεργασία που επιτεύχθηκε κατά την προετοιμασία και υποβολή του ΕΠΜ συνέβαλε ουσιαστικά και στην επιτυχή παρακολούθηση της πορείας εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων με απώτερο σκοπό την επίτευξη των εθνικών στόχων, αλλά και την ευρύτερη επιτυχία της αναθεωρημένης ΣτΛ σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Απόρροια αυτής της συνεργασίας είναι η συστηματική παρακολούθηση της εφαρμογής του ΕΠΜ από το Παρατηρητήριο για τη Λισσαβόνα της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΟΚΕ) αλλά και από το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ). Το προσχέδιο της Έκθεσης Εφαρμογής 2007 αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΥΠΟΙΟ στις 18/10/2007 για την ευρύτερη δυνατή ενημέρωση. Στη συνέχεια, η ολοκληρωμένη Έκθεση Εφαρμογής 2007 θα παρουσιαστεί και θα συζητηθεί στις Επιτροπές Οικονομικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Τέλος, η Έκθεση θα υποβληθεί στην Ε.Ε. στις 22/10/2007 προκειμένου να παρουσιαστεί και να συζητηθεί στην Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής (Ecnmic Plicy Cmmittee) το Νοέμβριο του

6 2. Βιωσιμότητα των Δημοσίων Οικονομικών 2.1 Πλαίσιο πολιτικής Το μίγμα οικονομικής πολιτικής που ασκήθηκε από το Μάρτιο του 2004 είχε δύο κύρια συστατικά: από τη μία πλευρά, δόθηκε έμφαση στην αποκατάσταση της δημοσιονομικής ισορροπίας και της αξιοπιστίας των δημοσιονομικών στοιχείων, καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας των δημοσίων οικονομικών, ενώ από την άλλη εφαρμόστηκε ένα τολμηρό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που είχε ως στόχο την απελευθέρωση του αναπτυξιακού δυναμισμού της οικονομίας. Οι στόχοι για τη δεύτερη φάση της δημοσιονομικής αποκατάστασης και της πολιτικής μεταρρυθμίσεων αποτυπώνονται στο Προσχέδιο του Προϋπολογισμού του 2008, που είναι ο πρώτος μετά την έξοδο της χώρας από τη διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος. Οι βασικοί άξονες και στόχοι πολιτικής είναι: Η επίτευξη ισοσκελισμένου προϋπολογισμού έως το Η αναμόρφωση της διαδικασίας κατάρτισης και παρουσίασης του κρατικού προϋπολογισμού. Στο πλαίσιο αυτό, οι ειδικοί λογαριασμοί ενσωματώνονται στο γενικό προϋπολογισμό του κράτους και η διαχείρισή τους γίνεται με βάση τους κανόνες του δημόσιου λογιστικού. Ενισχύονται οι δημοσιονομικοί έλεγχοι και ολοκληρώνεται και επεκτείνεται η εφαρμογή του νόμου για τις δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς. Η ολοκλήρωση της φορολογικής μεταρρύθμισης, με την απλοποίηση της φορολογίας των ακινήτων, τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Η ενίσχυση του κοινωνικού ρόλου του κράτους, μεταξύ άλλων με την ίδρυση του Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής, αλλά και με την καθιέρωση της κατώτατης εθνικής σύνταξης από το Η ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας με την αποτελεσματική αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων, αλλά και με τις διατάξεις του επενδυτικού νόμου και τις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. Η μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος, μετά από έναν ευρύ κοινωνικό και πολιτικό διάλογο. Η περαιτέρω ενίσχυση του νέου αναπτυξιακού προτύπου που εφαρμόζεται στη χώρα με έμφαση στις δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας και εξωστρέφειας Μακροοικονομικές εξελίξεις κατά το τρέχον έτος και η εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2007 Το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης για το 2007 διαμορφώνεται στο 2,5% από 2,7% το 2006, ελαφρά υψηλότερο από το στόχο του Προϋπολογισμού του 2007 (2,4%), ενσωματώνοντας όμως το κόστος για τις φυσικές καταστροφές του καλοκαιριού. Το χρέος της γενικής κυβέρνησης αναμένεται να μειωθεί κατά το τρέχον έτος κατά 2,6 ποσοστιαίες μονάδες φθάνοντας το 101,9% του ΑΕΠ (από 104,5% το 2006). Ο ρυθμός ανάπτυξης διατηρείται σε επίπεδα άνω του 4%, ξεπερνώντας έτσι και το στόχο που είχε τεθεί στην τελευταία αναθεώρηση του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης (3,9%). Η απασχόληση αυξάνεται κατά 1,8% και το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να περιοριστεί στο 8,3% από 9,3% (σε εθνικολογιστική βάση). 6

7 Τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού για το 2007 αυξάνονται με ρυθμό 6,9%, φθάνοντας τα 52,0 δις και ξεπερνώντας έτσι το στόχο που είχε τεθεί στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους. Από την άλλη πλευρά, οι πρωτογενείς δαπάνες αυξάνονται με ρυθμό 11,2%,παρουσιάζοντας υπέρβαση σε σχέση με τον προϋπολογισμό. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην τακτοποίηση των οφειλών του δημοσίου προς την Ολυμπιακή Αεροπορία, τις δαπάνες αντιμετώπισης των πυρκαγιών και ανακούφισης των πληγέντων και τις δαπάνες διενέργειας των εκλογών. Οι αυξημένες εισροές από την Ε.Ε. και η εξοικονόμηση από τις δαπάνες των εξοπλιστικών προγραμμάτων καλύπτουν σε σημαντικό βαθμό την υπέρβαση των πρωτογενών δαπανών, με αποτέλεσμα το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης να είναι υψηλότερο από το προϋπολογισθέν κατά μόλις 0,1 ποσοστιαία μονάδα. 2.3 Μακροοικονομικές προοπτικές και ο Προϋπολογισμός του 2008 Ο στόχος για το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης τον επόμενο χρόνο είναι το 1,7% του ΑΕΠ, ενώ το χρέος της γενικής κυβέρνησης αναμένεται να βρίσκεται κάτω από το 100% του ΑΕΠ (98,9%) για πρώτη φορά μετά το Τα τακτικά έσοδα του προϋπολογισμού αναμένεται να αυξηθούν κατά 11,3%, ενώ σημαντική θα είναι η επιβράδυνση των πρωτογενών δαπανών (+5,9% έναντι 11,2% το 2007) που μειώνονται έτσι ως ποσοστό του ΑΕΠ. Η αύξηση των φορολογικών εσόδων επιτυγχάνεται κυρίως με τον περαιτέρω περιορισμό της φοροδιαφυγής, μέσω της εντατικοποίησης των φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων και της αναμόρφωσης του συστήματος φορολόγησης και διακίνησης καυσίμων. Παράλληλα, η εφαρμογή του μέτρου της έκπτωσης δαπανών με αποδείξεις και η παροχή κινήτρων για την ανταπόκριση των φορολογουμένων στις υποχρεώσεις τους συμβάλλουν περισσότερο στην κατεύθυνση αυτή. Ταυτόχρονα, διευρύνεται η φορολογική βάση με την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής στη φορολογία περιουσίας μέσω της καθιέρωσης της ενιαίας φορολογίας των ακινήτων. Η δημοσιονομική εξυγίανση συνεχίζεται με διατήρηση των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης. Για το 2008, ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να είναι 4%, σύμφωνα και με τις προβλέψεις του τελευταίου Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης, σε μία συγκυρία όπου οι προβλέψεις για τη διεθνή οικονομία αναθεωρούνται προς τα κάτω και οι αβεβαιότητες για τις εξελίξεις στην αγορά ενέργειας παραμένουν. Η ιδιωτική κατανάλωση θα διατηρήσει υψηλή άνοδο της τάξης του 3,5%, με υπερτριπλάσιο ρυθμό θα αυξηθούν οι επενδύσεις (10,5%), ενώ ο ρυθμός αύξησης της δημόσιας κατανάλωσης θα περιοριστεί στο 0,7%. Έτσι, η συνολική εγχώρια ζήτηση θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα με άνοδο κατά 4,5%. Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά 7,3%, οι δε εισαγωγές κατά 7,8%. Και το 2008 οι ιδιωτικές επενδύσεις εκτός κατοικιών, και οι εξαγωγές αγαθών θα συνεχίσουν να αποτελούν τον κύριο προωθητικό παράγοντα της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, αφού θα συμβάλλουν πλέον του 60% σε αυτήν. Η απασχόληση αναμένεται να αυξηθεί κατά 1,9%, οδηγώντας σε περαιτέρω μείωση της ανεργίας στο 7,4%, από 8,3% φέτος. Επίσης, ο πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα μειωθεί ελαφρά το 2008, στο 2,6% από 2,7% το 2007 παρά τις διακυμάνσεις της τιμής του πετρελαίου. 2.4 Διαρθρωτικές Παρεμβάσεις Σημαντική είναι η προσπάθεια που γίνεται για τη βελτίωση της ποιότητας των Δημοσίων Οικονομικών. Στόχος μας είναι αφενός η αποτύπωση του Προϋπολογισμού με δομή προγραμμάτων, ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των δημοσίων δαπανών και αφετέρου η εφαρμογή νέου λογιστικού συστήματος που θα υποστηρίζει τον Κρατικό Προϋπολογισμό για την ορθή απεικόνιση των δημοσίων οικονομικών. Ο Κρατικός προϋπολογισμός του 2008 θα συνοδεύεται από ειδική έκδοση που θα περιλαμβάνει: 7

8 Παρουσίαση του κρατικού προϋπολογισμού σε λειτουργίες και προγράμματα υπό την μορφή ενός εθνικού σχεδίου προγραμμάτων. Συγκεκριμένα το εθνικό σχέδιο προγραμμάτων αναπτύσσεται σε λειτουργίες και προγράμματα τα οποία καλύπτουν τις δράσεις του κράτους σε κεντρικό επίπεδο. Στον πρώτο βαθμό καταγράφονται οι λειτουργίες και σε δεύτερο βαθμό αναπτύσσονται προγράμματα που περιλαμβάνουν το σύνολο των εσόδων αλλά και των χρηματοδοτήσεων του κρατικού προϋπολογισμού. Τα προγράμματα αναπτύχθηκαν και εντάχθηκαν στις λειτουργίες αφού ελήφθη υπόψη ο σκοπός, το είδος και η φύση των δαπανών, όπως αυτές αποτυπώνονται στον κρατικό προϋπολογισμό (τακτικός και πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων). Περιγραφή των προγραμμάτων. Θα περιλαμβάνεται μια πρώτη προσπάθεια περιγραφής του περιεχομένου κάθε προγράμματος. Δίνεται μια συνοπτική, αλλά όσο το δυνατόν σαφέστερη, αναφορά των δράσεων του κράτους, κατηγοριοποιημένων σε προγράμματα. Κάθε υπουργείο μπορεί να συμμετέχει σε μία ή περισσότερες από τις λειτουργίες του εθνικού σχεδίου προγραμμάτων. Πιλοτικός σχεδιασμός. Θα παρουσιασθεί περαιτέρω ανάλυση των προγραμμάτων σε δράσεις της λειτουργίας «Πολιτισμός, θρησκεία, αθλητισμός». Παράλληλα θα αποτυπωθούν, κατά δράση, και οι πηγές χρηματοδότησής τους, από τακτικό προϋπολογισμό, πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και από ειδικούς λογαριασμούς. Επίσης, με το νόμο 3513/2006, συστάθηκαν στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής/ Γενικό Λογιστήριο του Κράτους δύο αυτοτελή τμήματα που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού: Τμήμα Αναμόρφωσης του Συστήματος Κατάρτισης και Παρακολούθησης του Κρατικού Προϋπολογισμού με κύριες αρμοδιότητες την εισαγωγή δομής Προγραμμάτων και πολυετούς προϋπολογισμού και τη διαμόρφωση πλαισίου αξιολόγησης της απόδοσης και του αποτελέσματος των προγραμμάτων και των κρατικών δραστηριοτήτων, Τμήμα Μετάβασης και Εφαρμογής Διπλογραφικού Συστήματος Λογιστικής στο Δημόσιο, με κύριες αρμοδιότητες τη μετάβαση από το υπάρχον σύστημα λογιστικής του Δημοσίου σε σύστημα διπλογραφικής λογιστικής δεδουλευμένης βάσης. Στα τέλη του 2006, και σε άμεση εφαρμογή των δεσμεύσεων της Ελληνικής Κυβέρνησης για τη Στρατηγική της Λισσαβόνας, συντελέστηκε ένα ουσιαστικό βήμα προς την αναδιοργάνωση του υφιστάμενου συστήματος ελέγχου των δημοσίων δαπανών. Συγκεκριμένα, με το νόμο 3492/2006 ενισχύονται, αναδιοργανώνονται και εκσυγχρονίζονται οι αρμοδιότητες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ως εξωτερικού ελεγκτή με βάση τις σύγχρονες αρχές της οικονομίας, της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας. Με τη λειτουργία των νέων αυτών μορφών ελέγχου διασφαλίζεται το ελεγκτικό αποτέλεσμα από απόψεως τόσο ποιότητας όσο και εγκυρότητας. Καλύπτεται ένα σημαντικό κενό στη λειτουργία των υφιστάμενων ελεγκτικών μηχανισμών, διασφαλίζονται η προστασία των οικονομικών συμφερόντων των φορέων, η σύννομη και χρηστή διαχείριση του προϋπολογισμού τους, η καταπολέμηση της απάτης, της δωροδοκίας και κάθε παράνομης δραστηριότητας που βλάπτει τα οικονομικά τους συμφέροντα και μεγιστοποιείται η ποιότητα του ελεγκτικού αποτελέσματος. Ειδικότερα, συστάθηκε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, η Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (ΓΔΔΕ), η οποία υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής. Η εν λόγω Γενική Διεύθυνση, πέραν των προγραμματισμένων και έκτακτων ελέγχων που θα ασκεί με το εξειδικευμένο προσωπικό και άλλους εμπειρογνώμονες στις δαπάνες του προϋπολογισμού διαφόρων φορέων, θα ελέγχει, επίσης, και τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των φορέων που διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα. Προβλέπεται παράλληλα η σύσταση μονάδων εσωτερικού ελέγχου σε όλα τα υπουργεία και τις περιφέρειες της χώρας, καθώς και στους εποπτευόμενους από αυτά φορείς με προϋπολογισμό άνω των 3 εκ. Οι μονάδες αυτές θα λειτουργούν με βάση τα πρότυπα, τις μεθοδολογίες και τις προδιαγραφές συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου που διαμορφώνει η ΓΔΔΕ. Επίσης, θα ασκούν δημοσιονομική εποπτεία και θα επιβάλουν δημοσιονομικές διορθώσεις, στις περιπτώσεις που εντοπισθούν μεμονωμένες ή συστηματικές παρατυπίες σε υπηρεσίες του φορέα ή των εποπτευόμενων από αυτόν φορέων. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των πιστώσεων της υπηρεσίας που διέπραξε την παρατυπία ή 8

9 την ελλιπή επίτευξη στόχων, με αντίστοιχη μεταφορά του ποσού της διόρθωσης είτε στο γενικότερο προϋπολογισμό του φορέα, είτε στον κρατικό προϋπολογισμό. Η ΓΔΔΕ επίσης θα συντάσσει ετήσια απολογιστική έκθεση η οποία περιλαμβάνει τα συμπεράσματα των ελέγχων, την αξιολόγηση των ευρημάτων των μονάδων εσωτερικού ελέγχου των ελεγχόμενων φορέων και τις σχετικές συστάσεις. Ουσιαστική είναι και η προσπάθεια που γίνεται για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, όπως αποδεικνύεται από την αύξηση των εσόδων. Μέχρι σήμερα έχουν εφαρμοστεί σημαντικές πρωτοβουλίες, όπως οι διασταυρώσεις στοιχείων μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, η αναμόρφωση και η συμπλήρωση των μοναδιαίων συντελεστών καθαρού κέρδους, η κατηγοριοποίηση των εκπιπτόμενων δαπανών των επιχειρήσεων, η καθιέρωση αντικειμενικού τρόπου επιλογής των υποθέσεων και διενέργειας τακτικών ελέγχων, ο εκσυγχρονισμός του κώδικα βιβλίων και στοιχείων, η αναβάθμιση του TAXIS και η δημιουργία νέων εφαρμογών. Οι δράσεις αυτές ενισχύονται σημαντικά από την προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής Επίσης, οι σημαντικές μειώσεις των φόρων για επιχειρήσεις και νοικοκυριά, λειτουργούν ως αντικίνητρο για τη φοροδιαφυγή. Με την πρώτη φάση της φορολογικής μεταρρύθμισης μειώθηκαν οι φορολογικοί συντελεστές για τις επιχειρήσεις από το 35% σε 25% για τις Ανώνυμες Εταιρίες, ενώ για τις Ομόρρυθμες και τις Ετερόρρυθμες από το 25% σε 20%. Με τη δεύτερη φάση της φορολογικής μεταρρύθμισης, που άρχισε φέτος, μειώνονται σταδιακά και έως το 2009 οι φορολογικοί συντελεστές για τα φυσικά πρόσωπα. Πιο συγκεκριμένα, το 2007 έγινε νέα αύξηση του αφορολόγητου ορίου για τα φυσικά πρόσωπα κατά 1000, φτάνοντας τα , ενώ παράλληλα, την τριετία θα μειωθεί σταδιακά ο κεντρικός φορολογικός συντελεστής στο 25% (από 30% που είναι σήμερα). Ο μέγιστος φορολογικός συντελεστής παραμένει στο 40% για εισοδήματα από και άνω. Επίσης, στο νέο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, προβλέπεται ότι ο ρόλος των φορολογικών ελεγκτών θα είναι πρωτίστως συμβουλευτικός στους νέους επιτηδευματίες. Επιπρόσθετα, καθιερώνεται ειδικό καθεστώς ποινών και παρέχονται επιπλέον κίνητρα στους φορολογούμενους για τη συνεργασία τους στην αποκάλυψη φαινομένων διαφθοράς, αλλά και για τη λήψη αποδείξεων πληρωμής σε συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών τους. Επιπλέον, καταρτίζονται δείκτες για την κατηγοριοποίηση των φορολογουμένων ανάλογα με την πιθανότητα φοροδιαφυγής και θα γίνονται διαφορετικής συχνότητας και ποιότητας φορολογικοί έλεγχοι για κάθε επιμέρους κατηγορία. Δημιουργείται ομάδα επιστημονικής τεκμηρίωσης (Συμβούλιο Φορολογικής Πολιτικής), που θα υπάγεται απευθείας στον Υπουργό. Τέλος, το νέο σχέδιο νόμου προβλέπει τη σύσταση Εθνικού Συμβουλίου για την Αντιμετώπιση της Φοροδιαφυγής, με τη συμμετοχή κοινωνικών εταίρων και εκπροσώπων πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή. Τα έσοδα από την εφαρμογή του νόμου για την πάταξη της φοροδιαφυγής προορίζονται για την περαιτέρω ενίσχυση των δαπανών για την Υγεία, την Παιδεία και την Αντιμετώπιση της Φτώχειας. Παράλληλα με το νόμο 3429/2005 ενισχύεται η αποτελεσματικότητα των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΚΟ). Για πρώτη φορά έχουν καταρτιστεί επιχειρησιακά σχέδια από όλες τις ΔΕΚΟ με έμφαση στο στρατηγικό σχεδιασμό. Η ομοιογενής εφαρμογή της εταιρικής διακυβέρνησης επιτρέπει την απλοποίηση στην παρακολούθηση των επιχειρήσεων. Επίσης, υλοποιείται η ανάπτυξη κεντρικής υποδομής για την παρακολούθηση ποιοτικών και ποσοτικών αποτελεσμάτων. Καταρτίζεται Χάρτα Υποχρεώσεων των επιχειρήσεων προς τους πολίτες-καταναλωτές. Τέλος, με την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων στο ύψος της εισοδηματικής πολιτικής, για δύο έτη, ενισχύεται η εργασιακή ειρήνη και η συνεργασία διοικήσεων και σωματείων εργαζομένων και αναπτύσσεται ένας πιο σύγχρονος κανονισμός οργάνωσης και λειτουργίας. Σημαντική είναι και η πρόοδος που έχει συντελεστεί αναφορικά με τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Οι ΣΔΙΤ εξασφαλίζουν την ταχύτερη δημιουργία υποδομών και την παροχή περισσότερων και ποιοτικότερων υπηρεσιών με το χαμηλότερο δυνατό δημοσιονομικό κόστος. Η γρήγορη ανάπτυξη των ΣΔΙΤ καθιστά την Ελλάδα επίκεντρο για την περαιτέρω εφαρμογή του θεσμού αυτού σε γειτονικές χώρες. Μέσω της ηγετικής θέσης που αποκτά η χώρα 9

10 μας στα έργα ΣΔΙΤ στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Μεσογείου, δημιουργούνται νέες ευκαιρίες για τη συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων σε έργα σύμπραξης. Η Διυπουργική Επιτροπή για τις ΣΔΙΤ έχει, μέχρι στιγμής, εγκρίνει ένα μεγάλο αριθμό έργων ΣΔΙΤ, ο συνολικός προϋπολογισμός των οποίων ανέρχεται στα 3,0 δις. Τα πιο σημαντικά έργα αφορούν στις νέες κτιριακές εγκαταστάσεις για τη στέγαση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, αθλητικές εγκαταστάσεις και πάρκο αναψυχής στο Δήμο Χαλανδρίου, κέντρο αποκατάστασης και αποθεραπείας στη Βόρεια Ελλάδα, το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, δίκτυα αποχέτευσης και μονάδα επεξεργασίας λυμάτων στο Δήμο Ραφήνας, κτιριακό συγκρότημα του Διοικητικού Πάρκου Αλεξανδρούπολης, το οποίο θα στεγάσει την Υπερνομαρχία Ροδόπης-Ξάνθης και τη Νομαρχία Έβρου, νέες σχολικές μονάδες, νέα νοσοκομεία και νέα κτίρια για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονιστεί ότι ο θεσμός των ΣΔΙΤ επεκτείνεται για πρώτη φορά και σε έργα ανταποδοτικού χαρακτήρα με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος. 2.5 Μακροχρόνια Βιωσιμότητα των Δημόσιων Οικονομικών Η πληρέστερη δυνατή ενημέρωση της κοινής γνώμης αλλά και η εξασφάλιση της ευρύτερης δυνατής συναίνεσης αποτελούν την κύρια επιδίωξη της κυβέρνησης για το σύνολο του μεταρρυθμιστικού της έργου. Αυτό διαφαίνεται άλλωστε και από τις συντονισμένες προσπάθειες που γίνονται για την ανάπτυξη της διακυβέρνησης του ΕΠΜ. Αναφορικά με την απαιτούμενη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος προγενέστερες απόπειρες αντιμετώπισης των ζητημάτων, χωρίς την κατάλληλη προετοιμασία και χωρίς επαρκή διάλογο με τους εμπλεκόμενους φορείς, οδήγησαν σε στασιμότητα και καχυποψία της κοινής γνώμης. Σε αυτά τα πλαίσια, ξεκίνησε την άνοιξη του 2006 η διενέργεια εθνικού διαλόγου για την μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος. Συστάθηκε Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων με αντικείμενο τη μελέτη του ασφαλιστικού συστήματος, την καταγραφή των διαστάσεων του προβλήματος και την αποτύπωση προτάσεων. Η μελέτη αυτή βρίσκεται στο στάδιο της τελικής διαμόρφωσης και αναμένεται να παραδοθεί μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Θα περιλαμβάνει πλήρη περιγραφή του ελληνικού συστήματος συνταξιοδότησης, παρουσίαση των οικονομικών και πληθυσμιακών προβλέψεων, όπως αυτές αναλύονται στην έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής Πολιτικής (EPC) και της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων (DG ECFIN) για το κόστος της γήρανσης του πληθυσμού, αλλά και των προβλέψεων της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας, αναλογιστική μελέτη, προτάσεις αντιμετώπισης των ζητημάτων που ανακύπτουν. Οι προτάσεις αυτές θα παρουσιάζουν μια σειρά από εναλλακτικές λύσεις γύρω από τις οποίες θα αναπτυχθεί διάλογος με τα πολιτικά κόμματα και τους κοινωνικούς εταίρους. Με τη συνδρομή αυτή, η νέα κυβέρνηση, που εκλέχθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου, θα εξασφαλίσει την απαιτούμενη εξουσιοδότηση για να προχωρήσει στη μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Όσον αφορά στον εκσυγχρονισμό του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προωθείται η ανάπτυξη ενός αυτοτελούς, αυτοδιοικούμενου και ολοκληρωμένου δικτύου πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που αναπροσαρμόζεται για να καλύψει τις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες όλων των πολιτών βελτιώνοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες στις αγροτικές περιοχές και αναπτύσσοντας νέες στις αστικές και ημιαστικές περιοχές. Μέσω του νέου συστήματος εξασφαλίζεται η συνέχεια της φροντίδας, στις διάφορες βαθμίδες της, με τη σύσταση αξιόπιστου συστήματος παραπομπών, τη δημιουργία ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου και την ενεργοποίηση του θεσμού του οικογενειακού ιατρού. Η ανάπτυξη δικτύου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στοχεύει άμεσα στην αποσυμφόρηση του επιπέδου παροχής υπηρεσιών της δευτεροβάθμιας φροντίδας (που είναι υπερφορτωμένο σε σχέση με τα δεδομένα των ανεπτυγμένων χωρών) και έμμεσα στην οικονομική 10

11 εξυγίανση της λειτουργίας των νοσοκομείων, τα οποία χαρακτηρίζονται από υψηλές δαπάνες και περιορισμένη αποδοτικότητα. Στο επίπεδο της οργάνωσης και διάρθρωσης πραγματοποιήθηκε η αναδιοργάνωση της περιφερειακής συγκρότησης του ΕΣΥ (νόμος 3527/2007). Επιτεύχθηκε μεταβατική συγχώνευση των Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ) από δεκαεπτά σε επτά με στόχο τη διασφάλιση της αποτελεσματικότερης και αποδοτικότερης λειτουργίας του συστήματος, ενισχύοντας ταυτόχρονα την περιφερειακή συγκρότηση του Κράτους. Τα οφέλη που προκύπτουν είναι πολλαπλά και πολυδιάστατα: Εξοικονόμηση οικονομικών πόρων και επίτευξη οικονομιών κλίμακας. Υπολογίζεται με βάση τους προϋπολογισμούς των ΥΠΕ ότι η ετήσια εξοικονόμηση θα ανέρχεται στα 26,1 εκ. Ορθολογικός και έγκαιρος προγραμματισμός των ετήσιων ανθρώπινων, οικονομικών και τεχνολογικών πόρων. Εκσυγχρονισμός της διοίκησης, μείωση της γραφειοκρατίας. Αποτελεσματικότερη επικοινωνία και συντονισμός για την προώθηση των στόχων, κατευθύνσεων της πολιτικής υγείας. Καλύτερος οικονομικός, διαχειριστικός και διοικητικός έλεγχος που εξασφαλίζει την άρτια λειτουργία των μονάδων, τη διαφάνεια και τη διασφάλιση αποτελεσματικής δημοσιονομικής διαχείρισης. Επιπρόσθετα, η συσταθείσα Ειδική Γραμματεία Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Ένταξης έχοντας ως προτεραιότητες την προώθηση, εδραίωση και ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης στον τομέα ψυχικής υγείας στοχεύει στη βέλτιστη αξιοποίηση του συνόλου των μονάδων της με την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων διοίκησης και αυστηρών κανόνων ορθολογικής οικονομικής διαχείρισης που εγγυώνται τη διαφάνεια και την αποτελεσματική δημοσιονομική διαχείριση. Με τη ψήφιση του νόμου 3580/2007 για τις Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προχωρά η υλοποίηση μίας μεταρρύθμισης με στόχο την οικονομική εξυγίανση και τον εκσυγχρονισμό του εθνικού συστήματος υγείας. Με την λειτουργία του νέου συστήματος προμηθειών εξοικονομούνται πολύτιμοι οικονομικοί πόροι που θα επενδυθούν για την αναβάθμιση των υποδομών του δημόσιου συστήματος υγείας καθώς και για την πρόσληψη νέου προσωπικού. Η άμεση μείωση των δαπανών που θα προκύψει ήδη από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του νέου συστήματος υπολογίζεται περίπου στα 500 εκ. Υλοποιήθηκε μία ολοκληρωμένη πολιτική για το φάρμακο (νόμος 3457/2006), προσεγγίζοντας συνολικά τη φαρμακευτική περίθαλψη στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου συστήματος παροχής υπηρεσιών υγείας με επίκεντρο τον ασθενή. Πρόκειται για μια μακρόπνοη μεταρρύθμιση που στοχεύει στην προάσπιση του κοινωνικού χαρακτήρα του φαρμάκου, στην εξοικονόμηση πολύτιμων πόρων για τα ασφαλιστικά ταμεία μέσω του εξορθολογισμού των δαπανών και στην ενίσχυση της αγοράς του φαρμάκου. Αναπτύσσονται σταδιακά οι απαραίτητοι μηχανισμοί, οι οποίοι βοηθούν στη χάραξη και υλοποίηση μιας αποτελεσματικής πολιτικής υγείας, μέσω της πληροφόρησης με πραγματικά δεδομένα που αφορούν την κατανάλωση και τη δαπάνη φαρμάκων. Προς την κατεύθυνση αυτή, ήδη έχει εφαρμοστεί ο γραμμωτός κώδικας (barcde) στα φάρμακα για εύκολη ηλεκτρονική καταχώρηση, επεξεργασία δεδομένων και ιχνηλασιμότητα των φαρμακευτικών προϊόντων, ενώ το έργο ελέγχου συνταγογραφίας που εφαρμόζει ο Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ) αποτελεί πιλότο για τα υπόλοιπα ασφαλιστικά ταμεία της χώρας. Τέλος, αξιοποιώντας το πλαίσιο των ΣΔΙΤ, έχουν ήδη υποβληθεί στην Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ οι μελέτες κατασκευής 5 Νοσοκομειακών Μονάδων (2 εκ των οποίων έχουν ήδη εγκριθεί) και 4 κέντρων αποκατάστασης και αποθεραπείας προϋπολογισμού περίπου 1,5 δις, και με φορέα 11

12 υλοποίησης τη ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. Η κατασκευή αυτών των έργων θα δημιουργήσει άμεσα και έμμεσα πολλές νέες θέσεις εργασίας. Υπολογίζεται ότι θα δημιουργηθούν νέες άμεσες θέσεις εργασίας, οι οποίες θα αφορούν αφενός τους εργαζόμενους που θα απασχοληθούν στην κατασκευή των Νοσοκομειακών Μονάδων και των Κέντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας και αφετέρου το ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό που θα απασχολείται σε μόνιμη βάση στις Νοσοκομειακές Μονάδες και Κέντρα Αποθεραπείας αφότου θα αρχίσει η λειτουργία τους. Οι έμμεσες νέες θέσεις απασχόλησης θα αφορούν εκείνες που θα προκύψουν από την δημιουργία νέων εμπορικών δραστηριοτήτων περιφερειακά των έργων. 3. Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης Η ανάπτυξη ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού Κράτους, που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας, αποτελεί βασική προτεραιότητα. Στο νέο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση » αποτυπώνεται ο στρατηγικός σχεδιασμός για το διοικητικό εκσυγχρονισμό που απαιτείται για την επιτυχή μετάβαση στην οικονομία της γνώσης και την αειφόρο οικονομική ανάπτυξη. Βασικοί άξονες της μεταρρύθμισης στη Δημόσια Διοίκηση είναι: η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, η αναδιάρθρωση των διοικητικών δομών, η διάχυση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, η κανονιστική μεταρρύθμιση για τη μείωση του διοικητικού βάρους. 3.1 Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης Ψηφίστηκε ο νέος υπαλληλικός κώδικας (νόμος 3528/2007) και έχουν κυκλοφορήσει οι 4 εγκύκλιοι εφαρμογής του που αφορούν σε θέματα κινητικότητας δημοσίων υπαλλήλων, υπηρεσιακών συμβουλίων, κατάταξης και αδειών. Σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση των δημοσίων υπαλλήλων: Λειτουργούν 12 Περιφερειακά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (ΠΙΝΕΠ) στα οποία γίνεται η εισαγωγική και η συνεχιζόμενη κατάρτιση του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών. Έχουν εκπαιδευτεί 740 στελέχη των διευθύνσεων εκπαίδευσης των δημοσίων υπηρεσιών σε θέματα μεθοδολογίας έρευνας εκπαιδευτικών αναγκών. Από το Σεπτέμβριο 2007 το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης έχει προγραμματίσει την συμβουλευτική υποστήριξη των φορέων για τη διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών. Μέχρι το τέλος του 2007 ολοκληρώνεται το πρόγραμμα για την ηλεκτρονική κατάρτιση στο οποίο περιλαμβάνεται η εκπαίδευση τεχνικών, οργανωτών και εκπαιδευτών ηλεκτρονικής κατάρτισης. Αρχίζουν από το Φθινόπωρο του 2007 ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης τα οποία απευθύνονται σε όσους αναλαμβάνουν θέσεις ευθύνης (διευθυντές και γενικούς διευθυντές). Επιπλέον στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση » έχει ενταχθεί ειδικός άξονας για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Στόχος των δράσεων που περιλαμβάνονται στον άξονα είναι η προώθηση διαρθρωτικών και θεσμικών αλλαγών και η βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης. Στον άξονα του Ε.Π. περιλαμβάνονται έργα που αφορούν, μεταξύ άλλων, την: Ανάπτυξη συστήματος περιγραμμάτων θέσεων Ανάπτυξη συστήματος πιστοποίησης εκπαιδευτών Αναβάθμιση της εισαγωγικής εκπαίδευσης Εκπόνηση σχεδίων εκπαίδευσης υπουργείων και δημόσιων οργανισμών Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος πιστοποίησης εκπαιδευτικών δομών 12

13 3.2 Εκσυγχρονισμός των δομών και των διαδικασιών λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών Από το 2004 (νόμος 3230/2004) καθιερώθηκε το Σύστημα Διοίκησης μέσω Στόχων, με το οποίο επιδιώκεται η αποτελεσματικότερη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών και η ανταπόκριση του ανθρώπινου δυναμικού στις σύγχρονες ανάγκες και στα νέα πρότυπα διοίκησης. (Στοχοθεσία, Καθορισμός Στρατηγικών Στόχων, Μέτρηση Αποδοτικότητας και Αποτελεσματικότητας). Επιπλέον, στον πρώτο ειδικό στόχο του άξονα 1 του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση » για τη «Βελτίωση των μηχανισμών σχεδιασμού και εφαρμογής των δημόσιων πολιτικών» περιλαμβάνονται δράσεις οργανωτικού και επιχειρησιακού ανασχεδιασμού (συστήματα στοχοθεσίας, αποδοτικότητας) της κεντρικής, περιφερειακής διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης. 3.3 Ανάπτυξη ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Οι νέες τεχνολογίες αποτελούν παράγοντα καθοριστικής σημασίας για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του δημόσιου τομέα, αλλά και για τη δημιουργία ενός σύγχρονου αναπτυξιακού προτύπου γενικότερα. Βρίσκεται ήδη σε λειτουργία η εφαρμογή και χρήση ψηφιακής υπογραφής και κρυπτογράφησης στη δημόσια διοίκηση. Επίσης είναι σε εξέλιξη η δημιουργία της Εθνικής Διαδικτυακής πύλης «ΕΡΜΗΣ» ως μοναδικού σημείου πρόσβασης του πολίτη στις Δημόσιες Υπηρεσίες για πληροφόρηση καθώς επίσης και για τη διενέργεια ηλεκτρονικών συναλλαγών (Σύστημα αυθεντικοποίησης). Παράλληλα, δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής της Κυβέρνησης (κεφ. 4.3), έχουν ήδη ορατά αποτελέσματα στη βελτίωση της παραγωγικότητας του δημόσιου τομέα. 3.4 Καλή νομοθέτηση και μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων Με εγκύκλιο του Πρωθυπουργού εισάγονται σταδιακά νέα στοιχεία στη διαδικασία νομοθέτησης. Ανάλυση επιπτώσεων (ex ante και ex pst) Απλούστευση διαδικασιών και μείωση διοικητικών επιβαρύνσεων Ενσωμάτωση κοινοτικού δικαίου Κωδικοποίηση Ανάλυση επιπτώσεων νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων Είναι ιδιαίτερα σημαντική η προσπάθεια που έχει ξεκινήσει για τον περιορισμό της πολυνομίας, για τη βελτίωση της ποιότητας των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων, τη σταδιακή κατάργηση ρυθμίσεων που κρίνονται περιττές, και γενικά, για την απλούστευση των κανόνων δικαίου που ισχύουν. Με εγκύκλιο που απέστειλε ο Πρωθυπουργός προς όλους τους Υπουργούς, δόθηκαν οι κατευθύνσεις για την περαιτέρω εφαρμογή της κανονιστικής μεταρρύθμισης σε πιλοτική αρχικά μορφή, προκειμένου να υπάρξει ο απαραίτητος χρόνος για την προσαρμογή της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας και να αντιμετωπιστούν με τον καλύτερο τρόπο τυχόν ζητήματα που θα ανακύψουν. Κεντρικό σημείο της κανονιστικής μεταρρύθμισης είναι η αξιολόγηση των προτεινόμενων νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων ήδη πριν την εφαρμογή τους. Η εφαρμογή της διαδικασίας αυτής ξεκίνησε από την 1η Μαρτίου Αναλυτικότερα, κάθε υπουργείο που προωθεί μια νομοθετική παρέμβαση, συντάσσει «Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών Ρυθμίσεων». Στην Έκθεση αυτή αξιολογούνται οι οικονομικές, οι κοινωνικές, καθώς και οι περιβαλλοντικές συνέπειες των προτεινόμενων ρυθμίσεων. Ειδικότερα, για τις οικονομικές συνέπειες, γίνεται ανάλυση του αντικτύπου που κάθε ρύθμιση αναμένεται να έχει στην ανταγωνιστικότητα, στις αγορές, στο εμπόριο, στις υπηρεσίες, στις επενδύσεις, στο άμεσο και έμμεσο κόστος, καθώς και στις διοικητικές απαιτήσεις και τα διοικητικά βάρη που 13

14 βαρύνουν τις επιχειρήσεις, και ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες, τις συνέπειες στους καταναλωτές, σε κλάδους της οικονομίας, στις δημόσιες υπηρεσίες και κυρίως στους εργαζόμενους. Για τις κοινωνικές συνέπειες, αναλύονται τα προσδοκώμενα αποτελέσματα της κάθε ρύθμισης στην απασχόληση και στην αγορά εργασίας, στην ποιότητα των θέσεων εργασίας, στη βελτίωση της ισότητας μεταχείρισης και των ευκαιριών, στην ισότητα των δύο φύλων, στα κοινωνικά δικαιώματα, στα δικαιώματα των καταναλωτών, στη δημόσια υγεία και ασφάλεια, στην πρόσβαση στην παιδεία, στην κοινωνική προστασία και στις υπηρεσίες. Τέλος, αναλύονται οι πτυχές των συνεπειών που η κάθε ρύθμιση μπορεί να έχει στο περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη και να διατυπώνονται σαφείς προτάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και τη μείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων. Επιπλέον, η Κανονιστική Μεταρρύθμιση εισάγει νέα στοιχεία παρακολούθησης της εφαρμογής νέων ρυθμίσεων. Η διαδικασία αυτή βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της επεξεργασίας. Προβλέπεται όμως να περιλαμβάνει τη σύνταξη «Έκθεσης Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Εφαρμογής» από το αρμόδιο υπουργείο ώστε να αξιολογεί τα αποτελέσματα εφαρμογής των ρυθμίσεων. Επιπλέον από το Υπουργείο Εσωτερικών στο πλαίσιο του έργου «Πλαίσιο συμμετοχικής ηλεκτρονικής δημοκρατίας για την αποτίμηση ρυθμίσεων/αποφάσεων της δημόσιας διοίκησης», χρηματοδοτούμενου και από το ΕΠ ΚτΠ διενεργούνται Αναλύσεις Κανονιστικών Επιπτώσεων για υφιστάμενες νομοθετικές ρυθμίσεις στον τουριστικό τομέα, στις μεταποιητικές και στις εμπορικές επιχειρήσεις, καθώς και στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Διενεργούνται επίσης απλουστεύσεις διαδικασιών στους τομείς αυτούς με εφαρμογή του «Τυποποιημένου Μοντέλου Κόστους» ( Standard Cst Mdel ). Ήδη το έργο βρίσκεται στη φάση της ανάλυσης επιπτώσεων του ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει την ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών βιοτεχνικών εγκαταστάσεων Απλούστευση διαδικασιών και μείωση διοικητικών επιβαρύνσεων Όσον αφορά στην απλούστευση διαδικασιών, μπορούν να αναφερθούν τα εξής: Καταργήθηκε η υποχρέωση υποβολής 148 δικαιολογητικών σε διάφορες διαδικασίες και αντικαταστάθηκε με υπεύθυνη δήλωση. 23 δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ολοκλήρωση διαφόρων διαδικασιών αναζητούνται αυτεπαγγέλτως από τις δημόσιες υπηρεσίες. 46 νέες διαδικασίες εντάχθηκαν στα ΚΕΠ. Εγκαινιάστηκαν 24 νέα ΚΕΠ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο επισκέφθηκαν τα ΚΕΠ πολίτες για τη διεκπεραίωση 650 διαφορετικών υποθέσεών τους. Καθημερινά επισκέπτονται τα ΚΕΠ κατά μέσο όρο πολίτες ενώ το Σάββατο 970 πολίτες. Από τις 10 πιο συχνά ζητούμενες διαδικασίες οι 3 διεκπεραιώνονται αυτόματα, ενώ οι υπόλοιπες διεκπεραιώνονται σε διάστημα 5 10 ημερών. Απλούστευση της διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος περιλαμβανομένης και της περίπτωσης μεταβίβασης της άδειας βάσει κληρονομικού δικαιώματος. Μείωση κατά 30% του διοικητικού κόστους που προκύπτει από την υποχρέωση υποβολής σε επιθεώρηση για τους κινηματογράφους και τα θέατρα. Αναφορικά με τη μείωση του διοικητικού βάρους, έχει συγκροτηθεί ομάδα εκπροσώπων των 13 φορέων που εμπλέκονται στην εφαρμογή των σχετικών κοινοτικών ρυθμίσεων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε εθνικό επίπεδο, μέχρι τέλος του έτους και για κάθε έναν από τους 13 τομείς θα γίνει καταγραφή και επιλογή των εθνικών ρυθμίσεων που θα αποτελέσουν τις προτεραιότητες της χώρας μας. Κάθε υπουργείο αναμένεται να αναπτύξει το δικό του αναγκαίο υποστηρικτικό μηχανισμό. Όλη η διαδικασία 14

15 προβλέπεται να υλοποιηθεί μέσα από ευρεία διαβούλευση με τους, κατά περίπτωση, εμπλεκόμενους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Σε ό,τι αφορά στις δράσεις σε εθνικό επίπεδο, πραγματοποιήθηκαν από το ΥΠΟΙΟ ενημερωτικές συσκέψεις με τη συμμετοχή 13 τομεακών εκπροσώπων και με στόχο την έναρξη των εργασιών για ενέργειες μείωσης του διοικητικού βάρους που απορρέουν από εθνικές ρυθμίσεις. Στις συναντήσεις αυτές έγινε ενημέρωση από το ΥΠΟΙΟ για τις απαραίτητες μελλοντικές δράσεις και κλήθηκαν οι εκπρόσωποι να παρουσιάσουν τα πρώτα αποτελέσματα των ενεργειών τους. Τέλος, οργανώθηκε, υπό την αιγίδα του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και την Προεδρία του Γ.Γ. του Υπουργείου, ημερίδα με τη συμμετοχή των Γενικών Γραμματέων των εμπλεκόμενων Υπουργείων, καθώς και των Προέδρων σημαντικών Κοινωνικοοικονομικών Φορέων. Στην εν λόγω ημερίδα συμφωνήθηκε από όλους τους φορείς η ανάγκη για άμεση και συντεταγμένη στρατηγική αντιμετώπισης του θέματος της Μείωσης του Διοικητικού Βάρους Κωδικοποίηση Βρίσκεται σε εξέλιξη το έργο «Ραπτάρχης», του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΥΠΕΣΔΔΑ), που αφορά στην αυτοματοποίηση της διαδικασίας διαχείρισης, αρχειοθέτησης και διάχυσης της Νομοθεσίας στο ευρύ κοινό. Μέσα από το έργο αυτό, το ΥΠΕΣΔΔΑ θα είναι σε θέση να παρέχει αναβαθμισμένες υπηρεσίες στους πολίτες και τις επιχειρήσεις και άμεση ηλεκτρονική διάθεση του Διαρκούς Κώδικα Νομοθεσίας. Το ΥΠΕΣΔΔΑ στο πλαίσιο του έργου «Ραπτάρχης» κωδικοποιεί τη νομοθεσία με βάση τα διεθνή πρότυπα, και δημιουργεί τον απαραίτητο μηχανισμό αυτοματοποίησης διαδικασιών για την αποτίμηση των κανονιστικών ρυθμίσεων μέσω υποδομών συμμετοχικής ηλεκτρονικής δημοκρατίας (e- Demcracy). Στο πλαίσιο του έργου «Ραπτάρχης» έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες, έχει γίνει η προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού και η ανάπτυξη των απαραίτητων εφαρμογών έτσι ώστε να ξεκινήσει η εκπαίδευση των χειριστών του προγράμματος τον Οκτώβριο του Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί το Νοέμβριο 2008, οπότε θα είναι καταχωρημένη και θα επικαιροποιείται στο σύστημα «Ραπτάρχης» το σύνολο της ρυθμιστικής ύλης. 3.5 Εμβάθυνση της Εσωτερικής Αγοράς Σχετικά με την έγκαιρη ενσωμάτωση των κοινοτικών οδηγιών στο εθνικό δίκαιο, η χώρα μας παρουσιάζει σημαντική μείωση του ελλείμματος στο 2,4% τον Ιούλιο του Προσωρινά στοιχεία του Σεπτεμβρίου 2007 φέρνουν το έλλειμμα της χώρας μας στο 2,2% με τάσεις περαιτέρω βελτίωσης. Παρόλο που το έλλειμμα δεν έχει ακόμα φτάσει το στόχο του 1,5%, πραγματοποίησε το 2006 τη μεγαλύτερη βελτίωση, γεγονός που τονίζεται ιδιαίτερα στο Screbard N 16 του Ιουλίου Στο συγκεκριμένο πίνακα επιδόσεων για την εσωτερική αγορά, η Ελλάδα παρότι καταλαμβάνει την 22η θέση επιτυγχάνει την καλύτερη επίδοση μέχρι σήμερα. Επίσης, είναι μία από τις 4 χώρες που μείωσε τον αριθμό των παραβάσεων για τη μη έγκαιρη μεταφορά των Κοινοτικών Οδηγιών στο εθνικό της δίκαιο. Προκειμένου να βελτιωθεί η επίδοση της Ελλάδας στο συγκεκριμένο τομέα, σημαντικό συντονιστικό ρόλο έχει αναλάβει η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης σε συνεργασία με την Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 4. Κοινωνία της Γνώσης 4.1 Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α) Καινοτομία Επιδίωξή μας είναι η προώθηση της καινοτομίας, με απώτερο στόχο την αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονομίας στην παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας και την μετάβαση προς την οικονομία και την κοινωνία της γνώσης. Σήμερα κύριος φορέας χρηματοδότησης της έρευνας παραμένει το δημόσιο με περιορισμένη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Αυτό οφείλεται κυρίως στον μεγάλο αριθμό των ΜΜΕ και γενικότερα στη διάρθρωση της ελληνικής οικονομίας. Η έλλειψη των απαιτούμενων υποδομών - ενδιάμεσων φορέων που να 15

16 διαθέτουν εξειδίκευση και κρίσιμη μάζα, η απουσία ενός ενιαίου θεσμικού πλαισίου και του απαραίτητου συντονισμού των αρμόδιων υπουργείων και άλλων φορέων παραμένουν βασικές αδυναμίες. Η κυβέρνηση, προκειμένου να αντιστρέψει αυτή την κατάσταση, σχεδίασε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για την έρευνα ενώ προωθεί μέτρα που στοχεύουν στην ενίσχυση των απαραίτητων υποδομών Έρευνας και Τεχνολογίας και στη βελτίωση των ενδιάμεσων φορέων, στην βελτίωση της συνέργιας και συμπληρωματικότητας μεταξύ δημόσιων ερευνητικών οργανισμών και επιχειρήσεων και στην παροχή οικονομικών κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις στην Ε&Α. Εθνικός στόχος είναι η Ακαθάριστη Εγχώρια Δαπάνη για Έρευνα, Τεχνολογία και Ανάπτυξη (Ε&ΤΑ) (ΑΕΔΕΤΑ) να φθάσει το 1,5 % του ΑΕΠ με 40% συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Σύμφωνα με αναλυτικούς υπολογισμούς της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) ο στόχος του 1,5 % αναμένεται να επιτευχθεί μέχρι το 2015, με την ολοκλήρωση των δράσεων της νέας Προγραμματικής Περιόδου. Ένα ελπιδοφόρο μήνυμα για την επιστημονική έρευνα που γίνεται στην Ελλάδα, τόσο στα πανεπιστήμια, όσο και στα Ερευνητικά Κέντρα προκύπτει από πρόσφατα στοιχεία του Institute fr Scientific Infrmatin (ISI). Σύμφωνα με τα δεδομένα του ISI η Ελλάδα κατατάσσεται στις 30 πρώτες χώρες, στο σύνολο της επιστημονικής έρευνας, με καλύτερη επίδοση την 22 η θέση στην Επιστήμη Υπολογιστών και στις Γεωπονικές Επιστήμες. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της ΓΓΕΤ 1 παρατηρείται σημαντική αύξηση των ερευνητών μέσα στη διετία κατά 17,7% (από ερευνητές το 2003 σε ερευνητές το 2005) όταν το συνολικό ερευνητικό δυναμικό παρουσίασε αύξηση της τάξεως του 8,6% (από άτομα το 2005 ανήλθε στα άτομα το 2005). Σημαντική είναι η αύξηση των ερευνητών στις επιχειρήσεις. Τη διετία αυξήθηκαν κατά 36,7%, ενώ το συνολικό ερευνητικό δυναμικό των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 6,1% (από άτομα το 2003 σε άτομα το 2005). Οι παραπάνω τάσεις αντικατοπτρίζονται εν μέρει, αλλά και ενισχύουν τις μεταβολές που συντελούνται στα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της Ελληνικής οικονομίας. Είναι χαρακτηριστικό πως μεταξύ 2000 και 2005 παρατηρήθηκε μια έντονη αύξηση του βαθμού εξειδίκευσης σε εξαγωγές προϊόντων εντάσεως έρευνας με παράλληλη μείωση της εξειδίκευσης στις εξαγωγές προϊόντων εντάσεως εργασίας. Παρόλο που η χώρα μας εξακολουθεί να εξάγει κατά κύριο λόγο προϊόντα εντάσεως εργασίας, την περίοδο ο δείκτης εξειδίκευσης σε προϊόντα εντάσεως έρευνας αυξήθηκε ταχύτερα από κάθε άλλη χώρα της ευρωζώνης (Πίνακας 4.1.1). Χώρα Πίνακας 4.1.1: Μεταβολή στην Εξειδίκευση Εξαγωγών ανά Κλάδο ( ) Προϊόντα εντάσεως έρευνας Δείκτης εξειδίκευσης Balassa Προϊόντα Προϊόντα εντάσεως εντάσεως κεφαλαίου εργασίας Προϊόντα εντάσεως πρώτων υλών Αυστρία Βέλγιο Φινλανδία Γαλλία Γερμανία Ελλάδα Ιρλανδία Ιταλία Λουξεμβούργο Ολλανδία Πορτογαλία Ισπανία Η ΓΓΕΤ παρέχει στοιχεία για το προσωπικό που απασχολείται στον τομέα της έρευνας (ερευνητές, τεχνικοί και προσωπικό υποστήριξης) στη βάση μελετών που πραγματοποιούνται ανά διετία. 16

17 Σλοβενία Ε.Ε Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Νέο Θεσμικό Πλαίσιο Έρευνας και Τεχνολογίας Το νέο θεσμικό πλαίσιο για την έρευνα και τεχνολογία, το οποίο σχεδιάσθηκε σε συνεργασία των Υπουργείων Ανάπτυξης και Παιδείας και έχει ήδη κατά πλειοψηφία ψηφισθεί από τις Επιτροπές Μορφωτικών Υποθέσεων και Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής και η ψήφισή του από την τρέχουσα σύνοδο της Βουλής αποτελεί προτεραιότητα της κυβέρνησης. Το Νομοσχέδιο, το οποίο έχει ως στόχο τη θεραπεία των αδύνατων σημείων του τρέχοντος συστήματος διακυβέρνησης, προωθεί την προσαρμογή του ερευνητικού συστήματος στις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας, την αειφόρο ανάπτυξη, την επιχειρηματικότητα και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού στο πλαίσιο της ανοικτής και παγκοσμιοποιημένης οικονομίας Υλοποίηση τρεχουσών δράσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας Συνεχίζεται η υλοποίηση των έργων ενίσχυσης της επιστημονικής και βιομηχανικής έρευνας, σύνδεσης της έρευνας με την παραγωγή, ενίσχυσης του ερευνητικού δυναμικού και δημιουργίας νέων καινοτόμων επιχειρήσεων. Συνεχίζεται επίσης η δημιουργία σχηματισμού υψηλής έντασης γνώσης στον τομέα της Μικρο-ηλεκτρονικής στο πλαίσιο της HTCI και γενικότερα της πολιτικής clusters. Παράλληλα ενισχύεται η ευαισθητοποίηση του κοινού και των μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την έρευνα και την καινοτομία, με δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο των προγραμμάτων του 3 ου ΚΠΣ και ιδιαίτερα στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ). Για τα έργα αυτά διατέθηκαν τον τελευταίο χρόνο 90 εκ. δημόσια δαπάνη. Επιπρόσθετα το ίδιο χρονικό διάστημα εγκρίθηκαν νέα έργα στο πλαίσιο υπαρχουσών δράσεων ή σχεδιάσθηκαν νέες δράσεις. Για τα νέα έργα που προωθήθηκαν τον τελευταίο χρόνο δεσμεύθηκαν κονδύλια 175 εκ., από τα οποία τα 106,5 εκ. είναι δημόσια δαπάνη. Αξίζει να επισημανθεί η προώθηση των δράσεων σε περιφερειακό επίπεδο, δεδομένου ότι το 38,5% της δημόσιας δαπάνης που δεσμεύτηκε για τα νέα εγκεκριμένα έργα προέρχεται από τα ΠΕΠ. Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργούνται 5 Περιφερειακοί Πόλοι Καινοτομίας στη Θεσσαλία (Τρόφιμα, Βιοκαύσιμα, Κλωστοϋφαντουργία), την Κεντρική Μακεδονία (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών), την Δυτική Μακεδονία (Ενέργεια), την Δυτική Ελλάδα (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών, Τρόφιμα, Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες) και την Κρήτη (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών, Υγεία, Βιοτεχνολογία/ Τρόφιμα). Ακόμη, σε περιφερειακό επίπεδο προωθούνται: Το πρόγραμμα κοινοπραξίες ενίσχυσης συνεργασίας επιχειρήσεων-ερευνητικών κέντρων για υλοποίηση έργων Ε&ΤΑ. Το πρόγραμμα ΠΑΒΕΤ και ΠΑΒΕ-ΝΕ (ενίσχυση επιχειρήσεων και νέων επιχειρήσεων για βιομηχανική έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη). Η νέα δράση προώθησης της καινοτομίας με τίτλο ΤΕΧΝΟΚΥΨΕΛΕΣ (παρόμοια με την δράση Θερμοκοιτίδων), η οποία εφαρμόσθηκε στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, και Β. Αιγαίου. Επιπρόσθετα στην κεντρική Μακεδονία ενισχύθηκε η Ανάπτυξη Υποδομών Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Δημόσιων Ερευνητικών Φορέων μέσω του νέου Προγράμματος ΜΟΧΛΟΣ. Όλες οι ανωτέρω δράσεις σχεδιάσθηκαν, από την κεντρική διοίκηση σε συνεργασία με τις αντίστοιχες περιφερειακές αρχές, χρηματοδοτήθηκαν από τα ΠΕΠ, αλλά η αξιολόγησηπαρακολούθηση των έργων γίνεται από την ΓΓΕΤ. Απώτερος στόχος του υπουργείου είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση αντίστοιχων δράσεων σε περιφερειακό επίπεδο σε συνέργια συμπληρωματικότητα των εθνικών δράσεων. Επιπρόσθετα αυτών, ορισμένες περιφέρειες πήραν την πρωτοβουλία να προωθήσουν δράσεις ΕΤΑ, μικρής κλίμακας, και να χρηματοδοτήσουν την 17

18 ενίσχυση των υποδομών πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων. Όσον αφορά τις δράσεις που προκηρύχθηκαν από τη ΓΓΕΤ σε εθνικό επίπεδο, αξίζει να επισημανθούν οι εξής: Η υποστήριξη ενίσχυσης 5 νέων εταιριών spin-ff, αυξάνοντας συνολικά τον αριθμό των spinff εταιριών που χρηματοδοτήθηκαν μέσω του προγράμματος ΠΡΑΞΕ σε 38. Παράλληλα στο πλαίσιο της δράσης Περιφερειακών Πόλων Καινοτομίας εγκρίθηκε η προετοιμασία δημιουργίας 11 νέων επιχειρήσεων τόσο από ερευνητές όσο και ΜΜΕ (spin-ff και spin-ut). Η προκήρυξη του προγράμματος ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ (συνεργασίες μεταξύ επιχειρήσεων, ΕΤΑ, και λοιπών φορέων) για υλοποίηση Ε&Τ έργων στον τομέα επεξεργασίας εικόνας, ήχου και γλώσσας, καθώς και η ανάπτυξη πιλοτικών εφαρμογών GRID. Η επιχορήγηση δημιουργίας 2 ακόμη Θερμοκοιτίδων νέων καινοτομικών επιχειρήσεων συνολικού προϋπολογισμού 4,2 εκ., φθάνοντας συνολικά τις 8 θερμοκοιτίδες (3 στη Θεσσαλονίκη, 5 στην Αθήνα). Η επιχορήγηση 16 ακόμη εργαστηρίων που συνεργάζονται με επιχειρήσεις και χρήστες Έρευνας, για παροχή υπηρεσιών έντασης γνώσης (επιχορήγηση 7,5εκ.) Η Δημιουργία στη ΓΓΕΤ «Ελληνικού Παρατηρητηρίου Ερευνητικών και Τεχνολογικών Ειδικοτήτων» με στόχο την παρακολούθηση των ελλείψεων σε Ε&Τ της αγοράς εργασίας. Προσελήφθησαν ήδη πέντε εξωτερικοί συνεργάτες που αποτελούν την Ομάδα του Παρατηρητηρίου, ενώ για την απόκτηση ολοκληρωμένου συστήματος πληροφοριών (εκτιμούμενος προϋπολογισμός 850 χιλ.) βρίσκεται σε εξέλιξη διεθνής διαγωνισμός. Παράλληλα προετοιμάζονται οι προδιαγραφές της μελέτης συλλογής των απαιτούμενων στοιχείων για τη λειτουργία του παρατηρητηρίου (εκτιμούμενος προϋπολογισμός 640 χιλ.). Η πύλη του παρατηρητηρίου για την παροχή πληροφοριών στους ερευνητές εκτιμάται ότι θα αρχίσει να λειτουργεί προς το τέλος του Η προώθηση πιλοτικής εφαρμογής (Πρόγραμμα «ΔΙΟΔΟΣ») με βασικό στόχο τη μείωση του κόστους συνδρομής ευρυζωνικής πρόσβασης των φοιτητών στο διαδίκτυο από το σπίτι τους. Η ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας για την βιομηχανική έρευνα ( 10,9 εκ.), αλλά και το πρόγραμμα διεθνούς συνεργασίας με τεχνολογικά προηγμένες χώρες (ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία κλπ) μέσω έγκρισης 40 έργων προϋπολογισμού 2,4 εκ. Η ενίσχυση των Ε&Τ υποδομών των εποπτευόμενων από την ΓΓΕΤ Ε&Τ φορέων με το ποσό του 1,5 εκ.) από το ΕΠΑΝ, και το ποσό των 4,3 εκ. από καθαρά εθνικούς πόρους. Επιπρόσθετα, 35,5 εκ. διατέθηκαν στους αντίστοιχους φορείς για την συμμετοχή ομάδων τους σε έργα χρηματοδοτούμενα από το Πρόγραμμα Πλαίσιο ΕΤΑ της Ε.Ε. Η δημιουργία νέου ερευνητικού κέντρου στη Θεσσαλία (ΚΕΤΕΑΘ) και η προετοιμασία δημιουργίας ενός νέου ερευνητικού κέντρου στην Ήπειρο και ενδεχομένως στην Ανατολική Μακεδονία-Θράκη. Η εβδομάδα για την Επιστήμη και την Τεχνολογία, που πραγματοποιήθηκε στο τέλος Ιουνίου Σημειώνεται ότι: Καταβάλλεται συντονισμένη προσπάθεια, για τη μεγιστοποίηση του οφέλους από τη συμμετοχή μας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος. Ανατέθηκε στον ΟΟΣΑ η αξιολόγηση (review) του ερευνητικού και καινοτομικού συστήματος της χώρας. Τέλος, σημαντική είναι και η συμμετοχή του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας στις διάφορες πρωτοβουλίες έρευνας και καινοτομίας, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Ειδικότερα, αναφέρονται θεματικά αντικείμενα όπως: α. Eφαρμογή δορυφορικών τεχνολογιών στις θαλάσσιες μεταφορές. β. Ευφυή συστήματα μεταφορών. γ. Συστήματα θαλάσσιας επιτήρησης και παρακολούθησης θαλάσσιας κυκλοφορίας. δ. Ανάπτυξη θαλασσίων διαδρόμων (Mtrways f the seas) Οικονομικά Κίνητρα για Ιδιωτικές Δαπάνες σε Ε&Α 18

19 Ο νόμος 3296/2004 αφορά την έκπτωση των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας από τα κέρδη των επιχειρήσεων. Το μέτρο βρίσκεται στη φάση υλοποίησης. Το τελευταίο έτος υποβλήθηκαν 66 αιτήματα συνολικού ποσού 35 εκ., από τα οποία, μετά από πιστοποίηση, εγκρίθηκαν τα 28 εκ. Παράλληλα γίνεται εκστρατεία για την ευρύτερη διάδοση του μέτρου, ενώ η ΓΓΕΤ εξετάζει πιθανές τροποποιήσεις σε αυτό το μέτρο ώστε να είναι πιο ελκυστικό. Στο πλαίσιο του επενδυτικού νόμου 3299/2004 παρέχονται κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις σε Ε&Α, σε προϊόντα και υπηρεσίες προηγμένης τεχνολογίας, και καινοτομία. Το τελευταίο έτος υπεβλήθησαν 53 επενδυτικά σχέδια από τα οποία, μετά την αξιολόγηση, έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου τα 38 αιτήματα συνολικού προϋπολογισμού 109,4 εκ. Πιο συγκεκριμένα τα 14 σχέδια αφορούν ανάπτυξη λογισμικού, τα 13 υπηρεσίες προηγμένης τεχνολογίας τα 4 προϊόντα προηγμένης τεχνολογίας, τα 2 δημιουργία εργαστηρίων βιομηχανικής έρευνας, τα 2 καινοτόμες επενδύσεις και τα 3 νέα προϊόντα για την ελληνική αγορά Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ Το Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας που συνέταξε η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας για την Προγραμματική Περίοδο σχεδόν έχει ολοκληρωθεί. Αυτό που εκκρεμεί είναι η ενσωμάτωση των θεματικών προτεραιοτήτων. Οι υποστηρικτικές μελέτες που ανατέθηκαν από τη ΓΓΕΤ σε εξωτερικούς συμβούλους σε θέματα ιδιαίτερης σημασίας για τον σχεδιασμό της ΕΤΑ πολιτικής στην Ελλάδα έχουν ολοκληρωθεί και βρίσκονται υπό μελέτη για περαιτέρω ενέργειες από τους ειδικούς στο υπουργείο. Οι μελέτες αυτές αφορούν: Τον προσδιορισμό των θεματικών προτεραιοτήτων για την προώθηση της έρευνας / τεχνολογίας στην Προγραμματική Περίοδο Την ενίσχυση των ενδιάμεσων φορέων αρμόδιων για την αξιοποίηση και τη διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας και των ενδιάμεσων φορέων Καινοτομίας γενικότερα, με έμφαση σε αυτούς που βρίσκονται στα πανεπιστήμια και δημόσια ερευνητικά κέντρα, περιλαμβανομένης και της δυνατότητας δημιουργίας νέου θεσμού. Τη διερεύνηση της δυνατότητας ενίσχυσης των δραστηριοτήτων έρευνας και τεχνολογίας μέσω επιχειρηματικών κεφαλαίων (pre-seed and seed venture capital) στην Προγραμματική Περίοδο Η σχετική τεχνική μελέτη έχει ολοκληρωθεί και μεταξύ άλλων καταγράφει την τρέχουσα κατάσταση στην αγορά επιχειρηματικών κεφαλαίων στην Ελλάδα, καθώς και βέλτιστες πρακτικές άλλων χωρών. Η ΓΓΕΤ στη βάση των αποτελεσμάτων αυτής της μελέτης, επεξεργάζεται το σχεδιασμό νέων μέτρων που θα ενισχύσουν την προσφορά και τη ζήτηση επιχειρηματικών κεφαλαίων για επενδύσεις στην έρευνα και καινοτομία στη νέα προγραμματική περίοδο. Όλες οι μελέτες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ και παράλληλα έχουν διαβιβαστεί σε άλλους αρμόδιους φορείς ιδιαίτερα σε υπουργεία και περιφέρειες, ερευνητικά κέντρα, ΑΕΙ, ΤΕΙ, συνδέσμους επιχειρήσεων, εθνικούς εκπροσώπους κ.α. Όσον αφορά τις θεματικές προτεραιότητες τα αποτελέσματα της σχετικής μελέτης τέθηκαν σε ανοιχτή/δημόσια και στοχοθετημένη διαβούλευση. Η τελική διαμόρφωση των προτεραιοτήτων θα βασιστεί στα αποτελέσματα της μελέτης και της εν λόγω διαβούλευσης. Το Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας απετέλεσε εργαλείο συντονισμού για την διαμόρφωση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της νέας Προγραμματικής Περιόδου, ώστε να προβλεφθούν κατάλληλες ενέργειες / δράσεις και να κινητοποιηθούν οι απαιτούμενοι πόροι από τα συναρμόδια, για την υποστήριξη της έρευνας και καινοτομίας, υπουργεία και Περιφερειακές Αρχές (κυρίως Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υπ. Απασχόλησης, Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Περιφέρειες Αττικής και Κ. Μακεδονίας ). Η συνολική δημόσια δαπάνη που πρόκειται να κινητοποιηθεί μέσω του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση της έρευνας, τεχνολογίας, καινοτομίας αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δις. 19

20 4.1.5 Νέες δράσεις Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας Σημαντική ώθηση στην καινοτομία αναμένεται να δώσουν οι νέες δράσεις των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και κυρίως τα Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», «Ψηφιακή Σύγκλιση» «Παιδεία και δια βίου μάθηση» και της Περιφέρειας Αττικής. 4.2 Εκπαίδευση και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Εφαρμόζονται ή αναπτύσσονται πιλοτικά μέχρι στιγμής προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, με στόχο τη διευκόλυνση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης. Συνολικά έχουν διαμορφωθεί πέντε πρότυπες πλατφόρμες εκπαίδευσης οι οποίες υποστηρίζουν ενιαία προγράμματα εξ αποστάσεως εκμάθησης, κοινωνίες της γνώσης, εικονικές τάξεις, κλπ. Αυτές οι πλατφόρμες αξιολογήθηκαν προκειμένου να επιλεγεί η καλύτερη δυνατή λύση για τη διαμόρφωση ενός μοναδικού συστήματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης χρησιμοποιούνται για την εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας τέτοιου συστήματος. Υπολογίζεται ότι η εφαρμογή του θα ξεκινήσει κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου Επιπρόσθετα, το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με στόχο την ενίσχυση της καινοτομίας, τη διάχυση της νέας γνώσης, αλλά και την προώθηση της έρευνας και της τεχνολογίας, υλοποιεί με χρηματοδότηση του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας», στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής της Κυβέρνησης, συνολικά δύο δράσεις: Οργάνωση και διάχυση ψηφιακών γεωγραφικών πληροφοριών του αγροτικού τομέα (με προϋπολογισμό 6,0 εκ.). Το έργο αυτό έχει ως στόχο τα γεωγραφικά δεδομένα να είναι διαθέσιμα στην επιστημονική και ακαδημαϊκή κοινότητα και να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε σχετικά ερευνητικά προγράμματα. Ηλεκτρονική οργάνωση και διάχυση των αποτελεσμάτων αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας. (με προϋπολογισμό 1,8 εκ.). Επίσης το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, στο πλαίσιο επίτευξης των στόχων της Ψηφιακής Στρατηγικής της Κυβέρνησης (κεφ. 4.3), προκήρυξε και διενεργεί διαγωνισμό για το έργο «Ανάπτυξη υποδομών για την αρχική εξυπηρέτηση αναγκών των φορέων του Δημοσίου Τομέα απομακρυσμένων περιοχών για προηγμένες τεχνολογίες επικοινωνιών με την χρήση του Δημόσιου Δορυφορικού Συστήματος Hellas Sat-«ΔΟΡΥ». Σκοπός του έργου είναι η παροχή δορυφορικών τηλεπικοινωνιακών και τηλεματικών υπηρεσιών και η διασύνδεση με το Διαδίκτυο και το εσωτερικό δίκτυο των Φορέων του Δημοσίου Τομέα. Tο έργο καλύπτει το σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας αξιοποιώντας τους δύο αναμεταδότες του δορυφορικού συστήματος Hellas Sat, με την προμήθεια δορυφορικών τερματικών σταθμών οι οποίοι θα εξυπηρετούν μεταξύ άλλων σχολεία απομακρυσμένων περιοχών, κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών, κέντρα των ΕΛΤΑ κ.λπ. 4.3 Ψηφιακή Στρατηγική Πρόοδος που επετεύχθη το Το 2006, πρώτη χρονιά υλοποίησης της νέας Ψηφιακής Στρατηγικής, η Ελλάδα κατεγράφη ως η ταχύτερα αναπτυσσόμενη χώρα παγκοσμίως, στον τομέα ανάπτυξης της ευρυζωνικότητας, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία διεθνών οργανισμών 2. 2 Wrld Bradband Statistics - Pint Tpic March

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 Οκτώβριος 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή...5 1.1 Διαδικασία Κατάρτισης Ε.Π.Μ....5 2 Μακροοικονομικές παρεμβάσεις...6 2.1 Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2010 Δεκέμβριος 2007 Το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Απρίλιος 2015 Το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του 2015 Συντονίστηκε από το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με τα Υπουργεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 http://www.attikis.gr/ Ειδική Γραμματεία ΕΣΠΑ Εθνική Αρχή Συντονισμού Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ, ΑΘΗΝΑ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ του Χρήστου Πολυζωγόπουλου, Προέδρου της Οικονομικής και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΑΘΗΝΑ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΤΩΝ Ε.Π. 3 1.1 Η διαβούλευση για την κατάρτιση του ΕΣΠΑ και

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010

Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010 Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010 Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010 Α.

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αναλυτικής καταγραφής προόδου των µεταρρυθµίσεων. 17 Ιουνίου 2008

Πίνακας αναλυτικής καταγραφής προόδου των µεταρρυθµίσεων. 17 Ιουνίου 2008 Πίνακας αναλυτικής καταγραφής προόδου των µεταρρυθµίσεων του ΕΠΜ 2005-2008 17 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΧΟΥ / ΔΡ Βιωσιμότητα των Δημοσίων Οικονομικών 2 Η αποκατάσταση της δημοσιονομικής ισορροπίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόοδος Υλοποίησης Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων

Πρόοδος Υλοποίησης Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων Πρόοδος Υλοποίησης Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων Αύγουστος 2006 Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων Σηµαντική πρόοδος στην υλοποίησή του Εξακολουθεί να χρειάζεται δράση Το φθινόπωρο του 2005 η Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014-2020 (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2014-2020) ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2014-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2011-2014 Ελλάδα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2011-2014 Ελλάδα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2011-2014 Ελλάδα Απρίλιος 2011 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Μακροοικονομικές προοπτικές 2.1 Τρέχουσες εξελίξεις 2.2 Ανασκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010 ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010 Οι τριμηνιαίες εκταμιεύσεις της διμερούς οικονομικής βοήθειας από τα Κράτη-Μέλη της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Νίκος Βρεττός Γιάννης Στουρνάρας Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Σεπτέμβριος 2009 www.amcham.gr www.bhcc.gr www.ccifhel.org.gr www.german-chamber.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας Ο ρόλος των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας Μάιος 2014 Τα μεγάλα διμερή Επιμελητήρια (Ελληνοαμερικανικό, Ελληνοβρετανικό, Ελληνογαλλικό, Ελληνογερμανικό, Ελληνοϊταλικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Κείμενο Βάσης προς Δημόσια Διαβούλευση (Με βάση τις κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.4.2012 COM(2012) 183 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007-2013 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι µια δυναµική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης, διαµέσου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.5.2013 SWD(2013) 363 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αξιολόγηση του εθνικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων και του προγράμματος σταθερότητας του 2013 για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000-2006 ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον 2014

Ετήσια Έκθεση για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον 2014 Ετήσια Έκθεση για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον 2014 1 i Πίνακας περιεχομένων Μήνυμα του Προέδρου του ΣΕΒ... 1 Διοικητική Σύνοψη... 3 1. Εισαγωγή...10 1.1. Στόχος και αντικείμενο της έκθεσης... 10 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Οικονομικές προοπτικές Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής 1. Η κυβέρνηση αναμένει ότι η οικονομία θα σταθεροποιηθεί στα τέλη του 2011.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» EL11 - Aνατολική Μακεδονία, Θράκη (Anatoliki πρόγραμμα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» EL11 - Aνατολική Μακεδονία, Θράκη (Anatoliki πρόγραμμα ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI 2014GR05M2OP001 Τίτλος Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Έκδοση 1.2 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» ΜΟΝΑΔΑ Α Ταχ. Δ/νση : Λ. ΑΘΗΝΩΝ 58 Ταχ. Κώδικας : 104 41, ΑΘΗΝΑ Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα