ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ"

Transcript

1 ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αθήνα, 23 Απριλίου 2013

2 Υ φ ι σ τ ά μ ε ν ο Ο ρ γ α ν ό γ ρ α μ μ α (θεματικών διοικητικών δομών σε επίπεδο Γεν. Δ/νσης )

3 Υ φ ι σ τ ά μ ε ν ο Ο ρ γ α ν ό γ ρ α μ μ α (υποστηρικτικών διοικητικών δομών )

4 Προτεινόμενο Λειτουργικό Μοντέλο Πολιτική Ηγεσία Χάραξη Πολιτικής Λειτουργίες υπό την Πολιτική Ηγεσία Εσωτερικός Έλεγχος Διεθνείς & Ευρωπαϊκές Σχέσεις Εθνικός Αναπτυξιακός Σχεδιασμός ΠΣΕΑ & Διαχείριση Κρίσεων Συμπράξεις Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα Βασικοί Άξονες Δράσης Τομείς Πολιτικής Τομέας Πολιτικής 1 Τομέας Πολιτικής 2 Τομέας Πολιτικής 3 Τομέας Πολιτικής 4 Δημόσια Έργα Συγκοινωνιακές Υποδομές Μεταφορές Τηλεπικοινωνίες Επίγειες και Εναέριες Μεταφορές Επιχειρηματικότητα, Βιομηχανία & Εποπτεία της Αγοράς Ανάπτυξη & Στήριξη Επιχειρηματικότητας Επενδύσεις - Ε.Σ.Π.Α. Σχεδιασμός Πλαισίου, Έγκριση & Παρακολούθηση Ιδιωτικών Επενδύσεων Υδραυλικές Υποδομές Σχεδιασμός & Συντονισμός Δράσεων για την Οδική Ασφάλεια Εσωτερική Αγορά και Δημόσιες Συμβάσεις Προσέλκυση & Διευκόλυνση Υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων Σχεδιασμός Υποδομών και Ποιότητα Υποδομών & Έργων Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες & Υποδομές και Ταχυδρομικές Υπηρεσίες Διαχείριση και Έλεγχος Φάσματος - Συχνοτήτων Προστασία Καταναλωτή & Διενέργεια Ελέγχων Εφαρμογή Κανονισμών Ποιότητας & Ασφάλειας Τεχνικά Επαγγέλματα Σχεδιασμός & Παρακολούθηση Δημοσίων Επενδύσεων Σχεδιασμός, Συντονισμός, Υποστήριξη & Παρακολούθηση Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων Επιθεώρηση - Έλεγχος Έλεγχος Επιθεώρηση Δημοσίων Έργων Έλεγχος Επιθεώρηση Τομέα Μεταφορών & Επικοινωνιών Οριζόντιες Λειτουργίες Οικονομικός Προγραμματισμός & Διαχείριση Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού Νομοθετικό Έργο Νομική Υποστήριξη

5 Προτεινόμενο Οργανόγραμμα (σε επίπεδο Γεν. Δ/νσης)

6 Προτεινόμενο Οργανόγραμμα ΓΓ ΥΠΑΑΥΜΔ (σε επίπεδο Δ/νσης)

7 Προτεινόμενο Οργανόγραμμα ΓΔ Οικονομικών Υπηρεσιών (σε επίπεδο Τμήματος)

8 Προτεινόμενο Οργανόγραμμα ΓΔ Διοικητικών Υπηρεσιών (σε επίπεδο Τμήματος)

9 Προτεινόμενο Οργανόγραμμα ΓΔ Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (σε επίπεδο Τμήματος)

10 Προτεινόμενο Οργανόγραμμα τομέα πολιτικής Επενδύσεων Ε.Σ.Π.Α. (σε επίπεδο Δ/νσης)

11 Προτεινόμενο Οργανόγραμμα τομέα πολιτικής Επιχειρηματικότητα, Βιομηχανία & Εποπτεία της Αγοράς (σε επίπεδο Δ/νσης)

12 Προτεινόμενο Οργανόγραμμα τομέα πολιτικής Μεταφορών & Επικοινωνιών (σε επίπεδο Δ/νσης)

13 Προτεινόμενο Οργανόγραμμα τομέα πολιτικής Υποδομών (σε επίπεδο Δ/νσης)

14 ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (1) 1. Αναδιάρθρωση των οργανικών δομών του ΥΠΑΑΥΜΔ με επικέντρωση του ανθρώπινου δυναμικού και των διαθέσιμων πόρων στις βασικές αποστολές του Υπουργείου: Επιχειρηματικότητα - Ανταγωνιστικότητα - Επενδύσεις - Μεταφορές - Τηλεπικοινωνίες - Υποδομές. 2. Συγκέντρωση και ανασχεδιασμός των υποστηρικτικών λειτουργιών: διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, νομοθετικό έργο, για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής οριζόντιας υποστήριξης των θεματικών επιχειρησιακών μονάδων. Ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων (εκπαίδευση, αξιολόγηση απόδοσης, προγραμματισμός αναγκών) με στόχο την βέλτιστη αξιοποίηση και κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού βάσει της αποστολής και των επιχειρησιακών αναγκών του Υπουργείου. Συγκέντρωση της τεχνογνωσίας και του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού που έχει ως επιχειρησιακό αντικείμενο τις ΤΠΕ, με στόχο τη δημιουργία συνεργειών και οικονομιών κλίμακας. 3. Αναδιάρθρωση της δομής και της λειτουργίας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με σκοπό τη βελτίωση της οικονομικής διαχείρισης, της εποπτείας και της παρακολούθησης των δημοσιονομικών μεγεθών της Κεντρικής Υπηρεσίας, των αποκεντρωμένων δομών & των εποπτευομένων φορέων.

15 ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (2) 4. Εκπόνηση συγκεκριμένου σχεδίου δράσης για την ορθολογικότερη κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των υπηρεσιών του ΥΠΑΑΜΥΠ και τη συγκέντρωση αυτών σε ενιαία κτιριακά κέντρα. Ενδεικτικά τίθεται ως στόχος η συγκέντρωση του συνόλου των δομών σε τέσσερα (4) κτίρια. 5. Απλούστευση και ανασχεδιασμός των βασικών επιχειρησιακών διαδικασιών των νέων οργανικών μονάδων του Υπουργείου με βασικό στόχο να καταστούν οι νέες δομές πιο λειτουργικές και αποτελεσματικές. 6. Ενδυνάμωση της ικανότητας του Υπουργείου να αναπροσαρμόζει διαρκώς την αποστολή και την επιχειρησιακή λειτουργία των δομών του στις ανάγκες των χρηστών-ωφελούμενων από την ύπαρξή τους. 7. Εντοπισμός και άρση των επικαλύψεων, που δεν ανιχνευθήκαν ή δεν αξιολογήθηκαν, κατά την πρώτη φάση της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας μεταξύ των επιχειρησιακών αντικειμένων των νέων δομών του ΥΠΑΑΥΜΔ και των δομών άλλων Υπουργείων ή/και φορέων-νομικών προσώπων (για παράδειγμα ναυπηγοεπισκευαστικός τομέας, ασφάλεια προϊόντων τροφίμων, παρακολούθηση Προϋπολογισμού Δημοσίων).

16 ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (3) 8. Εκπόνηση μελέτης σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών για τον επανακαθορισμό του πλαισίου συνεργασίας και της κατανομής επιχειρησιακών αντικειμένων μεταξύ των δομών του ΥΠΑΑΥΜΔ, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης (διενέργεια ελέγχων για τιμές, ασφάλεια προϊόντων, μετρολογία, επίβλεψη και υλοποίηση τεχνικών έργων, αποκατάσταση φυσικών καταστροφών).

17 ΠΕΔΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΥΠΟΔΟΜΕΣ (1) ΑΞΟΝΑΣ 1 ος : Αναδιάρθρωση του επιχειρησιακού αντικειμένου και των δομών της Γ.Δ. Τεχνικής Υποστήριξης και Λοιπών Έργων, της Γ.Δ. Ποιότητας Δημοσίων Έργων και της Υπηρεσίας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων 1. Εκχώρηση στις Περιφέρειες ή στους Δήμους αρμοδιοτήτων που αφορούν: α) στην έκδοση αδειών ίδρυσης υπόγειων σταθμών αυτοκινήτων και β) στην εποπτεία των λειτουργούντων σταθμών αυτοκινήτων (έλεγχος καλής λειτουργίας, συντήρησης, καταβολής υπέρ δημοσίου ποσοστών των εσόδων). 2. Εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας για το Κεντρικό Εργαστήριο Δημοσίων Έργων με στόχο την υποστήριξη λήψης απόφασης για τη διατήρηση του ΚΕΔΕ ή τη μεταφορά του επιχειρησιακού του αντικειμένου σε άλλον φορέα (για παράδειγμα Πανεπιστημιακό, Ερευνητικό ή Περιφερειακό εργαστήριο). 3. Ανασχεδιασμός της λειτουργίας της Δ/νσης Μητρώων και της Δ/νσης Απαλλοτριώσεων με την εισαγωγή πληροφοριακών συστημάτων με στόχο να καταστούν πιο αποτελεσματικές.

18 ΠΕΔΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΥΠΟΔΟΜΕΣ (2) 4. Αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων και των περιφερειακών δομών της με βάση τις επιχειρησιακές ανάγκες. Διατήρηση τριών Διευθύνσεων Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών με χωρική κατανομή (Κεντρική & Νότια Ελλάδα, Δυτική Ελλάδα και Βόρεια Ελλάδα). Η Δ/νση Κεντρικής & Νότιας Ελλάδας αναλαμβάνει και το σχεδιασμό της δράσης, την εκπαίδευση, την εισήγηση του απαραίτητου θεσμικού πλαισίου και τον κεντρικό συντονισμό. Στην ως άνω Δ/νση υπάγεται και το Τμήμα Κτιριακών κατασκευών, το οποίο αναλαμβάνει το επιχειρησιακό αντικείμενο της υφιστάμενης Δ/νσης Κτιριακών Υποδομών. Οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες (ΤΑΣ/ΤΑΠ, ΤΑΦΚ) οφείλουν να αποστείλουν εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος από την οριστικοποίηση των μεταρρυθμιστικών δράσεων από το ΚΣΜ αναλυτικό έγγραφο για τις δράσεις τους και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της αποστολής τους. Η αναδιάρθρωση των αποκεντρωμένων δομών της Γ.Γ.Δ.Ε. και ο ανασχεδιασμός του επιχειρησιακού τους αντικειμένου συνοδεύεται από την ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων για τον εξορθολογισμό της κατανομής και την καλύτερη αξιοποίηση του προσωπικού τους.

19 ΠΕΔΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΥΠΟΔΟΜΕΣ (3) Εκπόνηση συγκεκριμένου σχεδίου δράσης για την ανακατανομή του προσωπικού που απασχολείται στο επιχειρησιακό αντικείμενο των ΤΑΣ/ΤΑΠ και στη διοικητική τους υποστήριξη με στόχο το σύνολο του προσωπικού που θα απασχολείται στις νέες δομές να ανέρχεται στα στελέχη και η αναλογία υποστηρικτικών προς επιχειρησιακών στελεχών να αντιστοιχεί σε 25%-75%. Επίσης, πρέπει να γίνουν οι αναγκαίες μεταφορές προσωπικού μεταξύ των νέων δομών, έτσι ώστε να στελεχωθούν κατάλληλα, ανάλογα με τον όγκο εργασιών και το επιχειρησιακό τους αντικείμενο. Εκπόνηση συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος για την ολοκλήρωση της αποστολής του ΤΑΣ Κοζάνης. Εκπόνηση πρότασης-μελέτης για τη δημιουργία μητρώου ιδιωτών μηχανικών για τη δημιουργία του κατάλληλου πλαισίου (βλ. σχετικά Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και Επιθεωρητών Δόμησης, Περιβάλλοντος) για τη συνεργασία δημοσίου-ιδιωτικού τομέα για την αποτελεσματικότερη κάλυψη των επιχειρησιακώνεκτελεστικών αναγκών.

20 ΠΕΔΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΥΠΟΔΟΜΕΣ (3) ΑΞΟΝΑΣ 2 ος : Συγχώνευση και αναδιάρθρωση των δομών με αντικείμενο την κατασκευή συγκοινωνιακών έργων & υποδομών 1. Αναδιάρθρωση του επιχειρησιακού αντικειμένου και των δομών της Γ.Δ. Συγκοινωνιακών Έργων και της Γ.Δ. Συγκοινωνιακών Έργων με συμβάσεις Παραχώρησης. (βλ. και Μεταρρυθμιστικές Δράσεις Γ.Γ. Μεταφορών για το αντικείμενο της ασφάλειας των Οδικών Υποδομών) 2. Συγκέντρωση του επιχειρησιακού αντικειμένου κατασκευής συγκοινωνιακών έργων, το οποίο εκτελείται από 8 Ειδικές Υπηρεσίες Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ), σε μία ΕΥΔΕ. 3. Συγκέντρωση του επιχειρησιακού αντικειμένου κατασκευής συγκοινωνιακών έργων με Σύμβαση Παραχώρησης, το οποίο εκτελείται από 2 Ειδικές Υπηρεσίες Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ), σε μία ή ΕΥΔΕ. ΑΞΟΝΑΣ 3 ος : Αναδιάρθρωση του επιχειρησιακού αντικειμένου και της δομής της Γ.Δ. Υδραυλικών Έργων 1. Συγκέντρωση του επιχειρησιακού αντικειμένου κατασκευής υδραυλικών έργων, το οποίο εκτελείται από 7 Ειδικές Υπηρεσίες Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ), σε μία ΕΥΔΕ.

21 ΠΕΔΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: Μεταφορές- Επικοινωνίες 1. Αναδιάρθρωση των επιχειρησιακών αντικειμένων και των μονάδων της Γ.Δ. Μεταφορών, της Γ.Δ. Οδικής Ασφάλειας και της Γ.Δ. Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. 2. Μεταφορά του επιχειρησιακού αντικειμένου της ασφάλειας Οδικών Υποδομών από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων στη Γενική Γραμματεία Μεταφορών και ειδικότερα στη Γενική Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας, Διεύθυνση Ασφάλειας Οδικών Υποδομών. Οι αρμοδιότητες που σχετίζονται με το κατασκευαστικό αντικείμενο των Οδικών Υποδομών παραμένουν στη Γ.Γ. Υποδομών και ειδικότερα στη Διεύθυνση Οδικών Υποδομών, Τμήμα Υποδομών Οδικής Ασφάλειας. 3. Μεταφορά της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς στη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων.

22 Π Ε Δ Ι Ο Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ : Επιχειρηματικότητα-Εποπτεία της Αγοράς-Προστασία του Καταναλωτή (1) 1. Αναδιάρθρωση των επιχειρησιακών αντικειμένων και των μονάδων που δραστηριοποιούνται στο παραπάνω πεδίο πολιτικής. 2. Συγκέντρωση σε μία Γ.Δ. του στρατηγικού σχεδιασμού, των θεσμικών πρωτοβουλιών, των διαδικασιών και των εργαλείων για την ανάπτυξη και τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. 3. Αναδιάρθρωση του επιχειρησιακού αντικειμένου και της δομής της Γ.Δ. Κρατικών Προμηθειών με βασικό επιχειρησιακό στόχο την ανάπτυξη και την πλήρη λειτουργία του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

23 Π Ε Δ Ι Ο Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ : Επιχειρηματικότητα-Εποπτεία της Αγοράς-Προστασία του Καταναλωτή (2) 1. Συγκέντρωση των επιχειρησιακών αντικειμένων της Εποπτείας της Αγοράς και της Προστασίας του Καταναλωτή σε δύο Γενικές Διευθύνσεις, προκειμένου να καταστεί δυνατός ο σχεδιασμός μίας ολοκληρωμένης στρατηγικής, η άρση των επικαλύψεων, η διάχυση της τεχνογνωσίας και των βέλτιστων πρακτικών με στόχο την τήρηση της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, την υγιή λειτουργία της αγοράς και του ανταγωνισμού και την αποτελεσματικότερη προστασία του καταναλωτή. Στην πρώτη Γ.Δ. συγκεντρώνονται τα επιχειρησιακά αντικείμενα της Προστασίας του Καταναλωτή και των ελέγχων που σχετίζονται με θέματα Μετρολογίας και ΔΙΕΠΠΥ. Στην δεύτερη Γ.Δ. συγκεντρώνονται τα επιχειρησιακά αντικείμενα της εποπτείας της τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας της εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας για την ασφάλεια των προϊόντων και των εγκαταστάσεων και της αδειοδότησης επαγγελμάτων, επιχειρήσεων και εγκαταστάσεων. 2. Εκπόνηση συγκεκριμένου σχεδίου δράσης σε συνεργασία με το ΥΠΟΙΚ για τη μεταφορά του επιχειρησιακού αντικειμένου του Γενικού Χημείου του Κράτους στη Γενική Γραμματεία Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή

24 ΠΕΔΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: Επενδύσεις-Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 1. Αναδιάρθρωση του επιχειρησιακού αντικειμένου και των οργανικών μονάδων της Γ.Δ. Οικονομικής Πολιτικής στο πλαίσιο του έργου της Εξωστρέφειας. 2. Αναδιάρθρωση των δομών που δραστηριοποιούνται στο τομέα των επενδύσεων με επικέντρωση του ανθρώπινου δυναμικού και των διαθέσιμων δημοσιονομικών πόρων στην προσέλκυση και τη διευκόλυνση των επενδύσεων. 3. Ενδυνάμωση των δομών διαχείρισης, σχεδιασμού, συντονισμού και παρακολούθησης της εφαρμογής αναπτυξιακών προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. 4. Εκπόνηση σχεδίου δράσης σε συνεργασία με το ΥΠΑΑΥΜΔ για τη μεταφορά στο ΥΠΟΙΚ της παρακολούθησης του ΠΔΕ στο πλαίσιο μίας ολοκληρωμένης πολιτικής για την παρακολούθηση του Προϋπολογισμού από ένα ενιαίο κέντρο.

25 ΜΕΙΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ % ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

26 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ Σύνολο Δημοσιονομικής Εξοικονόμησης Κτιριακή Υποδομή & Μισθώματα Κτιρίων Λειτουργικές Δαπάνες Μισθοδοσία& Πρόσθετες Απολαβές

27 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Στελέχωση Υφιστάμενη στελέχωση % επί του συνόλου Προτεινόμενη στελέχωση % επί του συνόλου Θεματικές Δομές , ,1% Υποστηρικτικές Δομές , ,9% Σύνολο Θεματικές Δομές Υποστηρικτικές Δομές Σύνολο: Σύνολο: Υφιστάμενη Στελέχωση Προτεινόμενη Στελέχωση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ιε) ΥΑ 9352/2003 (ΦΕΚ Β 127) Τροποποίηση των Η/9069/2000 και 31232/Η/2002 αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων ιστ) ΥΑ ΣΤ5/1509/2004 (ΦΕΚ Β 14) Οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου Δικτυακής

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 1 Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 142 Αποστολή του Υπουργείου Αποστολή του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων είναι, σύμφωνα με τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Σκρέκας Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Κώστας Σκρέκας Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Η μετάβαση από το 2014 στο 2015 σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή. Η ελληνική οικονομία αφήνει πίσω της την ύφεση και επανέρχεται δυναμικά στον δρόμο της ανάπτυξης. Μέσα από διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Τ.Ε.Α.) Αθήνα, 26.8 / 13.9 2013 Υ φ ι σ τ ά μ ε ν ο Ο ρ γ α ν ό γ ρ α μ μ α ( Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» EL11 - Aνατολική Μακεδονία, Θράκη (Anatoliki πρόγραμμα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» EL11 - Aνατολική Μακεδονία, Θράκη (Anatoliki πρόγραμμα ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI 2014GR05M2OP001 Τίτλος Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Έκδοση 1.2 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η προτεινόμενη Δράση έχει ως σκοπό την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ - Απρίλιος 2014 - Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Εισαγωγή Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI 2014GR16M2OP006 Τίτλος Δυτική Μακεδονία Έκδοση 1.4 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ 1. Εισαγωγή Η ανάδειξη των νέων Δήμων του προγράμματος «Καλλικράτης» σε αναπτυξιακούς φορείς και αποτελεσματικούς φορείς παροχής τοπικών δημόσιων υπηρεσιών, προϋποθέτει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 167 28 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 100 Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΤ -ΑΛΙΕΙΑΣ ( ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την. προγραµµατική περίοδο 2007-2013.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την. προγραµµατική περίοδο 2007-2013. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007 ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές»

ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές» ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο Γ.Γ.Δ.Ε. 2015

Επιχειρησιακό Σχέδιο Γ.Γ.Δ.Ε. 2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων Επιχειρησιακό Σχέδιο Γ.Γ.Δ.Ε. 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2 3 Αθήνα, Ιανουάριος 2015 4

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥΣ ΟΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Με κύριο γνώμονα την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τον πολίτη, οι τοπικές αυτοδιοικητικές αρχές που

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού (Διεθνούς) Διαγωνισμού_Mέρος Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου: Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και Ιατρικής Παρακολούθησης Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Στρατηγική και Οδικός. Χάρτης για τη Διευκόλυνση του. Εξωτερικού Εμπορίου

Εθνική Στρατηγική και Οδικός. Χάρτης για τη Διευκόλυνση του. Εξωτερικού Εμπορίου Φ092.22/6842 Εθνική Στρατηγική και Οδικός Greece Trade Facilitation Roadmap Χάρτης για τη Διευκόλυνση του September 2012 Εξωτερικού Εμπορίου Draft Οκτώβριος Version 0.1 2012 " 25 δράσεις για τη μείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα