Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 34/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 34/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 2/1/2015 Αριθ. Πρωτ. : 18 Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας Ν. Φιλαδέλφεια Πληρ. : Πλέσσας Κων/νος Τηλ. : Fax : Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 34/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος Αριθ. Απόφασης : 219/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Έγκριση τεχνικής έκθεσης και τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια < ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΤΑΨΥΓΜΕΝΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΚΑΤΑΨΥΓΜΕΝΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ > ΑΜ: 153/ Έγκριση απευθείας ανάθεσης της εν λόγω προμήθειας για το 1 ο τρίμηνο 2015 ( 1/1/ /3/2015).- Ψήφιση πίστωσης ποσού ,68 (συμ/νου ΦΠΑ).- Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης - Κατακύρωση της ανωτέρω προμήθειας».

2 Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97 -Γραφείο Δημάρχου) σήμερα στις 29 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την υπ αριθ. πρωτ /30/ έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου αυτής κ. Αριστείδη Βασιλόπουλου, που επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταμένου ως γραμματέα του τακτικού υπαλλήλου του Δήμου κ. Πλέσσα Κων/νου με βαθμό Δ. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν : ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1) Βασιλόπουλος Αριστείδης, Δήμαρχος και Πρόεδρος 2) Κόντος Απόστολος, Αντιπρόεδρος 3) Γαβριηλίδης Γαβριήλ 4) Πρελορέντζος Αρσένιος-Γεώργιος 5) Λάλος-Αναγνώστου Μιχαήλ και 6) Γεωργαμλής Λύσσανδρος, μέλη. ΑΠΟΝΤΕΣ 1) Αντωνόπουλος Δημήτριος 2) Παπαλουκά Ευτυχία και 3) Αράπογλου Γεώργιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν. Αντί του πρώτου εκ των ανωτέρω παρέστη, βάσει των διατάξεων του άρθρου 75 παρ. 2 του Ν. 3852/10 το αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ. Κουμαριανός Ευάγγελος, ο οποίος προσήλθε στο 2 ο θέμα της Η.Δ.. Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και εισηγούμενος το 2 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε: Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ / εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών και Αποθήκης του Δήμου επί του θέματος: ΘΕΜΑ :Έγκριση τεχνικής έκθεσης και τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια < ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ και λοιπών αναλωσίμων ειδών ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΤΑΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ ΚΑΤΑΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ -, ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΎ > ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ Φ.Χ. & ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. ΑΜ: 153/2014 -Έγκριση απ ευθείας ανάθεσης της εν λόγω προμήθειας για το 1 ο τρίμηνο Ψήφιση πίστωσης

3 ποσού ,68 ( με Φ.Π.Α.).- Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης - Κατακύρωση της ανωτέρω προμήθειας. Η οικονομική κρίση με όλα τα επακόλουθα της (άνεργοι ανασφάλιστοι άστεγοι ) ανέβασε τον αριθμό των ωφελουμένων σήμερα στους 100 με καθημερινή αυξητική τάση έχοντας ως αποτέλεσμα τη μη δυνατότητα καθημερινής παροχής φαγητού στους ωφελούμενους. Οι ωφελούμενοι είναι άποροι κάτοικοι του Δήμου μας άστεγοι, αλλά και κάτοικοι άστεγοι των Δήμων που συμμετέχουν στο Διαδημοτικό Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Δήμος Μεταμόρφωσης, Δήμος Λυκόβρυσης,Δήμος Πεύκης, Δήμος Ηρακλείου Αττικής). Σύμφωνα με το έγγραφο υπ αριθμ. πρωτ/λου / έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής ΦΕΚ 240/Ά / η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών χορηγητών για προμήθειες: α ) τροφίμων β) λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου καθώς και παροχών των σχετικών υπηρεσιών γ) πετρελαιοειδών και δ) φαρμάκων και αναλωσίμων υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Δήμων,των ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους Δήμους. Ο Δήμος προέβη σε ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό για την προμήθεια «ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ έτους 2015» καταληκτική ημερομηνία προσφορών ώρα 15.00μ.μ και ο διαγωνισμός βρίσκεται σε εξέλιξη. Και επειδή υπάρχει η ανάγκη για την συνέχιση της λειτουργίας της Δομής της σίτισης και των παιδικών σταθμών και του ΚΑΠΗ του Δήμου και η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δ.Φ.Χ. είναι δεδομένη αλλά και πολύ αναγκαία η δε σίτιση των ηλικιωμένων κλπ θα μείνει ανενεργός κατά την κρίσιμη οικονομική περίοδο που διανύουμε μέχρις ολοκληρώσεως της διενέργειας του διαγωνισμού αιτιολογημένη απόφαση της να αντιμετωπίσει άμεσα την ως άνω απρόβλεπτη και κατεπείγουσα ανάγκη που προέκυψε από απρόβλεπτα και έκτακτα περιστατικά που δεν οφείλονται σε ευθύνη ή υπαιτιότητα του Δήμου Φιλ/φειας Χαλκηδόνος ούτε ηδύνατο να προβλεφθούν και λόγω της ανάγκης άμεσης αντιμετώπισης του καθιστά εν των πραγμάτων αδύνατη την τήρηση των προθεσμιών ως και της όλης διαδικασίας που απαιτείται για τον εν ενεργεία ένα ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό. Η δαπάνη συνολικού προϋπολογισμού ,07 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. αναλύεται ως εξής: Το ποσό των ,68 συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος Φ.Π.Α. 13% - 23% θα καλυφθούν από πιστώσεις του υπό έγκριση Προϋπολογισμού του Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος και θα βαρύνει το έτος 2015 για τη Δομή Παροχής Συσσιτίων και τα ΚΑΠΗ το ποσό των ,32 (ΚΑ: ) και για τους Παιδικούς Σταθμούς το ποσό των ,36 (Κ.Α ) Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου μας αιτείται την <Προμήθεια Τροφίμων> και την εξασφάλιση των ποσοτήτων που διανέμονται δωρεάν στους ωφελούμενους του Κοινωνικού Παντοπωλείου ώστε να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες σε προϊόντα,που συνεχώς διαπιστώνονται, άμεσα και για ένα τρίμηνο μέχρι να ολοκληρωθεί από το Δήμο ο διαγωνισμός για την εν

4 λόγω προμήθεια η δαπάνη θα βαρύνει τον υπό έγκριση προυπ/σμό του 2015 και θα ανέλθει ως εξής: Το ποσό των ,39 συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος Φ.Π.Α. 13% - 23% θα καλυφθούν από πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος και θα βαρύνει τις πιστώσεις των ΚΑ 6662 (Προμήθεια ειδών τροφίμων Βρεφικού Σταθμού) κατά από το συνολικό ποσό των 8000,00 ευρώ, ΚΑ 6664 (Αγορά τροφίμων για σίτιση ΚΗΦΗ) κατά 3209,82 από το συνολικό ποσό των 12700,00ευρώ, και ΚΑ 6473 (Έξοδα προμηθειών Κοινωνικού Παντοπωλείου) κατά 8599,75 από το συνολικό ποσό των ,00 ευρώ. Επειδή οι ζοφερές οικονομικές συνθήκες και στερήσεις που διέρχεται ο τόπος μας ως και κάθε οικογένειας και νοικοκυριού, καθιστά αναγκαία την σίτιση των απόρων, της λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών και του ΚΑΠΗ αλλά και την συνέχιση της λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δ.Φ.Χ., παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με: - το άρθρο 72 παρ. 1 δ του Ν. 3852/ Τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. - Το άρθρο 209 του Ν. 3463/06 1) Έγκριση τεχνικής έκθεσης και τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ και λοιπών αναλωσίμων ειδών ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΤΑΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ ΚΑΤΑΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ -, ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΎ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ Φ.Χ. & ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ.»ΑΜ: 153/2014 2) Την εκτέλεση της προμήθειας «ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ και λοιπών αναλωσίμων ειδών ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΤΑΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ ΚΑΤΑΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ -, ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΎ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ Φ.Χ. & ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ.» για τις ανάγκες του Δήμου Φ.Χ και των νομικών του προσώπων για το1ο τρίμηνο με την διαδικασία της απ ευθείας ανάθεσης, λόγω του κατεπείγοντος ως αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσης συνολικού προϋπολογισμού ποσού ,07 συμπ/νου ΦΠΑ. 3) Την ψήφιση σχετικής πίστωσης ποσού ,68 συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος Φ.Π.Α. 13% - 23% θα καλυφθούν από πιστώσεις του υπό έγκριση Προϋπολογισμού του Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος και θα βαρύνει το έτος 2015 για τη Δομή Παροχής Συσσιτίων και τα ΚΑΠΗ το ποσό των ,32 (ΚΑ: ) και για τους Παιδικούς Σταθμούς το ποσό των ,36 (Κ.Α ).

5 Κατόπιν των ανωτέρω θέτω υπόψη σας την υπ αριθμ. Πρωτ / εισηγητική έκθεση-γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών, με την οποία προτείνεται η απευθείας ανάθεση και κατακύρωση της ανωτέρω προμήθειας ως προς τα είδη ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ και λοιπά αναλώσιμα είδη- ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ στον προμηθευτή κ. Ανδρέα Αλ. Σκουριά, σύμφωνα με την υπ αριθ. πρωτ / προσφορά του, η οποία και μας διαβιβάζεται. Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά. Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που καταγράφονται στο αριθ. 34/2014 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου, την αριθ. 153/2014 σχετική μελέτη, είδε τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/10, του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, τις διατάξεις του άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ (Υ.Α 11389/93 ΦΕΚ 185/Β /1993), το υπ αριθμ. πρωτ/λου / έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 240/Ά / ) και μελέτησε το αριθ. πρωτ / πρακτικό αξιολόγησης προσφοράς καθώς και όλα τα υπόλοιπα έγγραφα και τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της, Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία 1. Την έγκριση της τεχνικής έκθεσης και τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ και λοιπών αναλωσίμων ειδών ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΤΑΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ ΚΑΤΑΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ - ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ Φ.Χ. & ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ» (ΑΜ: 153/2014). 2. Την εκτέλεση της προμήθειας «ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ και λοιπών αναλωσίμων ειδών ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΤΑΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ ΚΑΤΑΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ - ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΎ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ Φ.Χ. & ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ» για τις ανάγκες του Δήμου Φ.Χ και των Νομικών του Προσώπων για το 1ο τρίμηνο έτους 2015 (1/1/ /3/2015) με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, λόγω του κατεπείγοντος, ως αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσης, συνολικού προϋπολογισμού ποσού ,07 (συμπ/νου ΦΠΑ). 3. Την ψήφιση σχετικής πίστωσης ποσού ,68 (συμ/νου και του αναλογούντος Φ.Π.Α. 13% - 23%), ποσού που θα καλυφθεί από

6 πιστώσεις του υπό έγκριση Προϋπολογισμού του Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος οικ. έτους 2015 και αναλύεται για το έτος αυτό, για μεν τη Δομή Παροχής Συσσιτίων και τα ΚΑΠΗ στο ποσό των ,32 (ΚΑ: ) για δε τους Παιδικούς Σταθμούς στο ποσό των ,36 (Κ.Α ). 4. Την έγκριση της υπ αριθμ. Πρωτ / εισηγητικής έκθεσης-γνωμοδότησης της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών, την κατακύρωση και την απευθείας ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας ως προς τα είδη ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ και λοιπά αναλώσιμα είδη- ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ Φ.Χ. & ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ» (ΑΜ: 153/2014) για το α τρίμηνο έτους 2015 (1/1/ /3/2015) στον προμηθευτή κ. Ανδρέα Αλ. Σκουριά (Κονίτσης 28-Βριλήσσια), του οποίου η συνολική τιμή προσφοράς ανέρχεται στο ποσόν των ,70 (συμ/νου Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αριθ. πρωτ / σχετική προσφορά του. 5. Την αναβολή λήψης απόφασης για τα υπόλοιπα είδη της προμήθειας (ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ) για επόμενη Συνεδρίαση της Οικ. Επιτροπής, προκειμένου να γίνει συγκέντρωση προσφορών ως προς τα ανωτέρω είδη από ενδιαφερομένους προμηθευτές. Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκαν (μειοψήφη σαν) οι κ.κ. Λ.Γεωργαμλής και Α.Κόντος, οι οποίοι απείχαν από την διεξαχθείσα ψηφοφορία. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 219/2014 Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ακολουθούν υπογραφές) ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Ακριβές Αντίγραφο Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου Λεβαντή Εμμανολία

7 Εσωτερική Διανομή : 1. Τμήμα Προμηθειών και Αποθήκης 2. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 3. Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου 4. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου 5. Αντιδήμαρχο Οικ. Υπηρεσιών 6. Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής 7. Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού 8. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 9. Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου 10. Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων Συν.: Η αριθ. πρωτ / εισηγητική έκθεση-γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών.

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Α.Π / ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ, ΚΑΤ/ΝΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΚΑΤ/ΝΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΚΑΠΗ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Δ.Φ.Χ. & ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 1 Ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2015 ΜΕ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ Σήμερα στις 29/12/14 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα π.μ.στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Δεκελείας 97 στη Νέα Φιλαδέλφεια συνήλθε η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., που συγκροτήθηκε με την υπ αριθμ. 10/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου, ελαιόλαδου, κατ/νων λαχανικών, κατ/νων ψαριών για τo ΔΗΜΟ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ για το 1 ο Τρίμηνο 2015> προϋπολογισμού ,07 (με Φ.Π.Α.). Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες: 1. Παρασκιάδου Θεοδώρα (Πρόεδρος) 2. Βασιλακάκη Ιωάννα (Μέλος) 3. Ντιούδης Σπυρίδων (Μέλος) Για την συγκεκριμένη προμήθεια υπέβαλλε προσφορά (υπ αριθμ. πρωτ. Δ.Φ.Χ / ) η εταιρεία ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ, Δ/νση: Κονίτσης 28 Βριλήσσια, Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Η επιτροπή έχοντας υπ όψιν: Α. Την υπ αριθμ. 10/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής «ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014» Β. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 23 της υπ αριθμ /93 απόφασης του ΥΠ.ΕΣ. ΕΚΠΟΤΑ

9 Γ. Τις τεχνικές προδιαγραφές της 153/14 μελέτης του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού που διαβιβάστηκε στο Τμήμα Προμηθειών-Αποθήκης. Δ. Την υπ αριθμ / προσφορά της εταιρείας ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ Υπέρ της ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο «ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ, ΚΑΤ/ΝΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΚΑΤ/ΝΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΚΑΠΗ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Δ.Φ.Χ. & ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 1 Ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2015» στην εταιρεία ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ προκειμένου να διασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου και η οποία υπέβαλλε και τη μοναδική προσφορά. Η προσφορά της ανωτέρω εταιρείας είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της 153/14 τεχνικής μελέτης του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού που διαβιβάστηκε στο Τμήμα Προμηθειών- Αποθήκης και ανέρχεται αναλυτικά : Αναλυτικά η εταιρεία προσέφερε: μηδενικό ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του προϋπολογισμού για τα κατεψυγμένα λαχανικά, ποσοστό έκπτωσης 3 % επί των τιμών του προϋπολογισμού για o τα είδη οπωροπωλείου, o το ελαιόλαδο o τα κατεψυγμένα ψάρια o αναψυκτικά o εξ. Κουζίνας και είδη οικ. χρήσης το ποσό των ,70 (ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α.) για τα είδη παντοπωλείου. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΠΑΡΑΣΚΙΑΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΝΤΙΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

10

Αρ. Απόφασης: 213/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 20716/26-11-2014

Αρ. Απόφασης: 213/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 20716/26-11-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 106/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 106/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 106/2012 ΘΕΜΑ 7 ο έκτακτο : Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας ειδών

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 125/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 13324/18-7-2014

Αρ. Απόφασης: 125/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 13324/18-7-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου και ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Όπως ορίζει το άρθρο 2 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α 85),«Τα κοινωνικά παντοπωλεία είναι υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα

Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 266 Απόσπασµα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ Από το πρακτικό της 17 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 5/11-04-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθμ. 4/28-5-2013 Πρακτικό συνεδρίασης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθμ. 4/28-5-2013 Πρακτικό συνεδρίασης ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθμ. 4/28-5-2013 Πρακτικό συνεδρίασης ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 16/2013 ΘΕΜΑ: «Αίτηση χρηματοδότησης της ΚΕΔΩ προς το Δήμο Ωρωπού για το έτος 2013» Στον Ωρωπό,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002666635 2015-03-26

15PROC002666635 2015-03-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΘΕΜΑ: 69 ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17220 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025902-907 FAX : 210 9353047 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

< Με την αρ. 23/2013 απόφασή του για το θέμα αυτό το Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία :

< Με την αρ. 23/2013 απόφασή του για το θέμα αυτό το Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 10 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης. Πράξη 55 η Ιθάκη, σήμερα 29 Μαρτίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρτα, 01/07/2015 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ: 3070 ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2011 1 Το παρόν Σχέδιο Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών εκπονήθηκε από ομάδα επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Διοίκηση Δήμου Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. αποφ.: 206/2009 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. αποφ.: 206/2009 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. αποφ.: 206/2009 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 15/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-6-2009 Σήμερα την 29 η του μηνός Ιούνη του έτους 2009

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘΜ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. τη διάταξη του άρθρου 3 του ν. 3242/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα