ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ"

Transcript

1 294 ΕΕ Παρ Ι(Ι) Αρ 4694, Ν 45(Ι)/2019 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρθρο 1 Συνοπτικός τίτλος ΜΕΡΟΣ Ι ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 2 Ερμηνεία ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΙ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ Συμβούλιο Πρώτη συγκρότηση του Συμβουλίου Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών Προσόντα για εγγραφή στο Μητρώο Εξετάσεις Διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Χρονική ισχύς και ανανέωση εγγραφής στο Μητρώο Διαδικασία ορκωμοσίας ή διαβεβαίωσης Διαγραφή από το Μητρώο ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ 12 Παροχή υπηρεσιών ορκωτού μεταφραστή 13 Εχεμύθεια 14 Ασυμβίβαστο 15 Πιστοποιημένες μεταφράσεις 16 Έλεγχος ποιότητας μεταφράσεων 17 Υποχρεωτική μίσθωση υπηρεσιών 18 Καταχώριση ξενόγλωσσων επίσημων εγγράφων σε δημόσια μητρώα και αρχεία 19 Χρεώσεις για πιστοποιημένες μεταφράσεις ΜΕΡΟΣ ΙV ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 20 Πειθαρχική Επιτροπή 21 Πειθαρχική δίωξη 22 Πειθαρχική έρευνα 23 Πειθαρχική διαδικασία 24 Πειθαρχικές ποινές

2 Ίδρυση Συλλόγου 26 Γενική συνέλευση του Συλλόγου ΜΕΡΟΣ V ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ 27 Θητεία και οργάνωση του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου 28 Έκτακτη γενική συνέλευση του Συλλόγου 29 Ετήσια συνδρομή 30 Άλλες αρμοδιότητες και εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου 31 Δόλιες ή λανθασμένες καταχωρίσεις 32 Ποινικά αδικήματα και ποινές 33 Έκδοση Κανονισμών 34 Μεταβατικές διατάξεις ΜΕΡΟΣ VI ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

3 296 Ν 45(Ι)/2019 Ο περί Εγγραφής και Ρύθμισης των Υπηρεσιών Ορκωτού Μεταφραστή Νόμος του 2019 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος Αριθμός 45(Ι) του 2019 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος 1 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εγγραφής και Ρύθμισης των Υπηρεσιών Ορκωτού Μεταφραστή Νόμος του 2019 ΜΕΡΟΣ Ι ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ερμηνεία 2 Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο«γλώσσα-πηγή» σημαίνει τη γλώσσα παραγωγής ενός γραπτού κειμένου ή εγγράφου από την οποία γίνεται η μετάφραση προς γλώσσα-στόχο «γλώσσα-στόχος» σημαίνει τη γλώσσα στην οποία γίνεται η μετάφραση ενός γραπτού κειμένου ή εγγράφου από τη γλώσσα-πηγή 1 του του του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του 2017 «Διευθυντής» σημαίνει τον εκάστοτε διευθυντή του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών ή το πρόσωπο το οποίο ασκεί καθήκοντα αναπληρωτή αυτού δυνάμει του άρθρου 42 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου «κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιλαμβάνει τα κράτη που αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και την Ελβετία «μετάφραση» σημαίνει τη γραπτή απόδοση κειμένου ή εγγράφου από τη γλώσσα-πηγή σε γραπτό κείμενο ή έγγραφο στη γλώσσα-στόχο «Μητρώο» σημαίνει το Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών που τηρείται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 5 «ορκωτός μεταφραστής» σημαίνει μεταφραστή που είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο και δύναται να διενεργεί πιστοποιημένες μεταφράσεις ως ορκωτός μεταφραστής δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου

4 297 «πιστοποιημένη μετάφραση» σημαίνει τη δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου έγκυρη και ακριβή μετάφραση ενός γραπτού κειμένου ή εγγράφου από ξένη γλώσσα στην ελληνική γλώσσα ή στην τουρκική γλώσσα και αντίστροφα, καθώς και από την ελληνική γλώσσα προς την τουρκική γλώσσα και αντίστροφα, η οποία φέρει την επίσημη σφραγίδα της Δημοκρατίας και η οποία είναι δεόντως χαρτοσημασμένη «Πρόεδρος» σημαίνει τον πρόεδρο του Συμβουλίου «Σύλλογος» σημαίνει το Σύλλογο Ορκωτών Μεταφραστών που καθιδρύεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 25 «Συμβούλιο» σημαίνει το Συμβούλιο Εγγραφής Ορκωτών Μεταφραστών που καθιδρύεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 3 «Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο» σημαίνει τη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο που υπογράφτηκε στο Οπόρτο στις 2 Μαΐου 1992, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται «Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εσωτερικών ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΙ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ Συμβούλιο 3-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, καθιδρύεται Συμβούλιο Εγγραφής Ορκωτών Μεταφραστών, το οποίο είναι αρμόδιο για την εγγραφή στο Μητρώο των προσώπων που δικαιούνται να διενεργούν πιστοποιημένες μεταφράσεις ως ορκωτοί μεταφραστές, καθώς και για την άσκηση οποιωνδήποτε άλλων εξουσιών και αρμοδιοτήτων χορηγούνται σε αυτό δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου (2) Το Συμβούλιο, εξαιρουμένης της πρώτης συγκρότησής του, απαρτίζεται από τα ακόλουθα πέντε (5) μέλη: (α) Το Διευθυντή, ως εκ της θέσεώς του, ο οποίος ασκεί καθήκοντα Προέδρου έναν λειτουργό του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, ο οποίος ασκεί καθήκοντα αντιπροέδρου του Συμβουλίου έναν λειτουργό του Υπουργείου Εσωτερικών και (δ) δύο (2) μέλη του Συλλόγου, που υποδεικνύονται στον Υπουργό για το σκοπό αυτό, αφού εκλεγούν από τη γενική συνέλευση του Συλλόγου (3) Εξαιρουμένου του Διευθυντή, τα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, ύστερα από πρόταση του Υπουργού, για περίοδο τριών (3) ετών: Νοείται ότι οποιαδήποτε μεταβολή στο πρόσωπο του Διευθυντή πριν από τη λήξη της τριετούς θητείας του Συμβουλίου δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της σύνθεσης αυτού (4) Τα μέλη του Συμβουλίου τα οποία δεν ανήκουν στη δημόσια υπηρεσία της Δημοκρατίας δύναται να παραιτηθούν από τη θέση τους με την υποβολή γραπτής παραίτησης προς τον Υπουργό (5) Ο Πρόεδρος συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου οποτεδήποτε το κρίνει σκόπιμο ή υποχρεωτικά μετά από αίτημα τριών (3) μελών του και μεριμνά για την τήρηση των πρακτικών (6) Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου από συνεδρία του Συμβουλίου, καθήκοντα προέδρου ασκεί ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου (7) Ο Πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος και δύο (2) άλλα μέλη του Συμβουλίου αποτελούν απαρτία (8) Το Συμβούλιο αποφασίζει με πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας ο προεδρεύων της συνεδρίας έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο (9) Σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή κωλύματος μέλους του Συμβουλίου, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, τηρουμένης της προβλεπόμενης στο εδάφιο (2) σύνθεσης του Συμβουλίου, να

5 298 διορίσει άλλο πρόσωπο για να ενεργεί ως μέλος, ανάλογα με την περίπτωση, για όσο χρόνο διαρκεί η απουσία αυτή ή το κώλυμα (10) Η εγκυρότητα οποιασδήποτε πράξης ή εργασίας του Συμβουλίου δεν επηρεάζεται από τη χηρεία θέσης μέλους του, εφόσον ο αριθμός των μελών του τα οποία έχουν εναπομείνει δεν είναι μικρότερος των τριών (3) (11) Το Συμβούλιο ρυθμίζει με εσωτερικούς κανονισμούς τη λειτουργία του και τη διαδικασία η οποία ακολουθείται κατά τις συνεδριάσεις του Πρώτη συγκρότηση του Συμβουλίου 4-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), το Συμβούλιο συγκροτείται το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου (2) Για την πρώτη συγκρότηση του Συμβουλίου, τα πρόσωπα που διορίζονται με βάση τις διατάξεις της παραγράφου (δ) του εδαφίου (2) του άρθρου 3 επιλέγονται από τον Υπουργό μεταξύ των προσώπων που συνεργάζονται για πέντε (5) τουλάχιστον χρόνια με το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών ως συνεργάτες μεταφραστές: Νοείται ότι ως συνεργάτες μεταφραστές θεωρούνται τα πρόσωπα που έχουν με επιτυχία παρακαθίσει σε γραπτές εξετάσεις πανεπιστημιακού επιπέδου οι οποίες έχουν διενεργηθεί για τον σκοπό αυτό από το Γραφείο Τύπο και Πληροφοριών και τα εν λόγω πρόσωπα περιλαμβάνονται σε ειδικό μητρώο που τηρείται από αυτό: Νοείται περαιτέρω ότι τα πρόσωπα που διορίζονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος εδαφίου κατέχουν το αξίωμά τους μέχρις ότου καταστεί δυνατός ο διορισμός των προσώπων που υποδεικνύονται από τον Σύλλογο δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου του εδαφίου (6) του άρθρου 26 Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών 5-(1) Το Συμβούλιο έχει καθήκον όπως εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου καταρτίσει και μετέπειτα τηρεί Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών στο οποίο καταχωρίζονται(α) Το όνομα, η διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας κάθε προσώπου που δικαιούται να εγγραφεί σε αυτό τα συναφή ακαδημαϊκά προσόντα του εν λόγω προσώπου και οι γλώσσες-πηγή και οι γλώσσες-στόχος που αφορούν τις υπηρεσίες μετάφρασης που το εν λόγω πρόσωπο παρέχει: Νοείται ότι στο Μητρώο δύναται να καταχωρίζονται και οποιαδήποτε άλλα συναφή με την εργασία του μεταφραστή προσόντα και πληροφορίες, όπως είναι η εξειδίκευση σε κείμενα που περιλαμβάνουν τεχνικούς, νομικούς, ιατρικούς, οικονομικούς και άλλους όρους (3) Το Συμβούλιο τηρεί ενημερωμένο το Μητρώο και διενεργεί σε αυτό τις αναγκαίες μεταβολές αναφορικά με τη διεύθυνση, τα προσόντα ή οποιαδήποτε άλλα στοιχεία των προσώπων που είναι εγγεγραμμένα σε αυτό και αφαιρεί από το Μητρώο το όνομα κάθε προσώπου το οποίο απεβίωσε ή έπαυσε να κατέχει τα προσόντα ή του οποίου το όνομα διαγράφηκε από το Μητρώο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου (4) Αντίγραφο του ενημερωμένου Μητρώου, που φέρει την υπογραφή του Προέδρου, κατά τον Ιανουάριο κάθε έτους, δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών και στην ιστοσελίδα του Συλλόγου Προσόντα για εγγραφή στο Μητρώο 68(I) του (I) του (I) του (1) Οποιοδήποτε πρόσωπο δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο με την καταβολή του καθορισμένου τέλους, εάν ικανοποιήσει το Συμβούλιο ότι(α) Είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους ή σύζυγος πολίτη της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους και έχει τη συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία, έχει πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας ή/και της τουρκικής γλώσσας, είναι κάτοχος πτυχίου ή μεταπτυχιακού διπλώματος ή τίτλου ή ισότιμου προσόντος αναγνωρισμένου με βάση τις διατάξεις του περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμου, το οποίο έχει ως αντικείμενο-

6 (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (Ι) του (Ι) του 2016 (i) τη μετάφραση οποιασδήποτε γλώσσας, (ii) τις ξένες γλώσσες, ή (iii) άλλα θέματα, νοουμένου ότι αποκτήθηκε κατόπιν φοίτησης σε πανεπιστήμιο που λειτουργεί σε χώρα του εξωτερικού, στο οποίο η γλώσσα διδασκαλίας είναι η επίσημη γλώσσα της εν λόγω χώρας, (δ) δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα το οποίο ενέχει ηθική αισχρότητα ή έλλειψη τιμιότητας, (ε) δεν έχει απολυθεί ή δεν έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες του από τη δημόσια υπηρεσία ή την εκπαιδευτική υπηρεσία ή οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για πειθαρχικό παράπτωμα, και (στ) έχει με επιτυχία παρακαθίσει σε γραπτή εξέταση που διενεργείται από το Συμβούλιο για τα αιτούμενα την εγγραφή στο Μητρώο πρόσωπα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7: Νοείται ότι η εν λόγω προϋπόθεση δεν ισχύει για- 31(Ι) του (Ι) του 2017 (i) Πρόσωπα τα οποία είναι κάτοχοι πτυχίου ή μεταπτυχιακού διπλώματος ή τίτλου ή ισότιμου προσόντος αναγνωρισμένου με βάση τις διατάξεις του περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμου το οποίο έχει ως αντικείμενο τη μετάφραση οποιασδήποτε γλώσσας και τα οποία, κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, ασκούσαν ήδη το επάγγελμα του μεταφραστή για συνεχόμενη περίοδο δύο (2) ετών, ή/και (ii) τα πρόσωπα τα οποία περιλαμβάνονται στο ειδικό μητρώο συνεργατών μεταφραστών που τηρεί το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, όπως προβλέπεται στην πρώτη επιφύλαξη του εδαφίου (2) του άρθρου 4 (2) Για την εγγραφή πολιτών κρατών μελών στο Μητρώο, οι διατάξεις του εδαφίου (1) εφαρμόζονται σε αυτούς τηρουμένων των διατάξεων του περί Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου (3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2), ο Υπουργός δύναται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με εισήγηση του Προέδρου, να επιτρέψει σε μη εγγεγραμμένο στο Μητρώο πρόσωπο να διεκπεραιώσει πιστοποιημένη μετάφραση, εντός καθορισμένης χρονικής περιόδου, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο λόγω του εξειδικευμένου περιεχομένου του γραπτού κειμένου ή του εγγράφου ή λόγω επειγουσών συνθηκών Εξετάσεις 7 Το Συμβούλιο διενεργεί κάθε δύο (2) έτη, ή και νωρίτερα εφόσον το κρίνει σκόπιμο, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, γραπτές εξετάσεις για τα αιτούμενα την εγγραφή στο Μητρώο πρόσωπα: Νοείται ότι, για σκοπούς διενέργειας των γραπτών εξετάσεων, η Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού συνεργάζεται με πανεπιστημιακούς καθηγητές μετάφρασης, τόσο από τη γλώσσα-πηγή προς τη γλώσσα-στόχο, όσο και από τη γλώσσα-στόχο προς τη γλώσσα-πηγή Διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο 8-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εγγραφεί στο Μητρώο υποβάλλει αίτηση προς το Συμβούλιο, στον καθορισμένο τύπο και με την ταυτόχρονη καταβολή τέλους, το οποίο καθορίζεται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 33, και η εν λόγω αίτηση συνοδεύεται από τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία της κατοχής των απαιτούμενων προσόντων:

7 300 Νοείται ότι με την αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο υποβάλλεται πρόσφατο και εν πάση περιπτώσει εκδοθέν εντός των τελευταίων τριών (3) μηνών πριν από την υποβολή της αίτησης πιστοποιητικό ποινικού μητρώου (2) Ο αιτητής καθορίζει στην αίτησή του για εγγραφή στο Μητρώο τη γλώσσα-πηγή και τη γλώσσα-στόχο για τις οποίες αιτείται την εγγραφή του στο Μητρώο: Νοείται ότι ο αιτητής δύναται να ζητήσει όπως εξεταστεί σε περισσότερες της μία γλώσσες για σκοπούς εγγραφής του στο Μητρώο: Νοείται περαιτέρω ότι, με την αίτηση εγγραφής, ο αιτητής δύναται να δηλώσει ενδεχόμενη εξειδίκευσή του σε κείμενα που περιλαμβάνουν τεχνικούς, νομικούς, ιατρικούς, οικονομικούς και άλλους όρους, η οποία τεκμηριώνεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 6 (3) Το Συμβούλιο εξετάζει και αποφασίζει για την αίτηση το ταχύτερο δυνατό και εν πάση περιπτώσει εντός χρονικού διαστήματος που δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης των αποτελεσμάτων της γραπτής εξέτασης ή από τον χρόνο παραλαβής όλων των απαιτούμενων και ορθά συμπληρωμένων εγγράφων που συνοδεύουν την αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο, ανάλογα με την περίπτωση: Νοείται ότι το Συμβούλιο δύναται να απαιτήσει όπως ο αιτητής του υποβάλει οποιαδήποτε επιπρόσθετα έγγραφα, βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά, σε περίπτωση που κρίνει ότι αυτό απαιτείται για τη λήψη απόφασης για εγγραφή στο Μητρώο ή σε περίπτωση που η αίτηση και τα αποδεικτικά στοιχεία που τη συνοδεύουν κρίνονται ελλιπή (4) Για κάθε αιτητή ο οποίος κατέχει τα προσόντα που καθορίζονται στο άρθρο 6 και με την καταβολή τέλους το οποίο καθορίζεται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 33, το Συμβούλιο εκδίδει πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο σύμφωνα με τον καθορισμένο από αυτό τύπο (5) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, το Συμβούλιο συντάσσει αιτιολογημένη απορριπτική απόφαση και την κοινοποιεί στον ενδιαφερόμενο αιτητή, ο οποίος δύναται να αιτηθεί επανεξέταση της αίτησής του, υποβάλλοντας ενώπιον του Συμβουλίου τις παραστάσεις του εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης της εν λόγω απόφασης και στην περίπτωση αυτή το Συμβούλιο εκδίδει νέα αιτιολογημένη απόφασή του εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία υποβολής των παραστάσεων (6) Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης του Συμβουλίου, το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δύναται να καταχωρίσει προσφυγή δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος (7) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (1) έως (6), το Συμβούλιο δύναται να εκδίδει οδηγίες για τον καθορισμό επιπρόσθετων λεπτομερειών σε σχέση με το περιεχόμενο, τη διαδικασία και τον τρόπο υποβολής της αίτησης εγγραφής στο Μητρώο, καθώς και τα υποβαλλόμενα αποδεικτικά στοιχεία που τη συνοδεύουν Χρονική ισχύς και ανανέωση εγγραφής στο Μητρώο 9-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 10, η εγγραφή στο Μητρώο έχει πενταετή χρονική ισχύ από την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού εγγραφής και δύναται να ανανεωθεί για επιπρόσθετες περιόδους διάρκειας πέντε (5) ετών κάθε φορά, έπειτα από την υποβολή νέας αίτησης του ενδιαφερόμενου προσώπου (2) Για την ανανέωση εγγραφής στο Μητρώο ισχύουν κατ αναλογίαν οι προβλεπόμενες στο εδάφιο (1) του άρθρου 6 προϋποθέσεις, με την εξαίρεση της προϋπόθεσης που προβλέπεται στην παράγραφο (στ) του εν λόγω εδαφίου (3) Το Συμβούλιο αποφαίνεται επί της προβλεπόμενης στο εδάφιο (1) αίτησης εντός τριάντα (30) ημερών και η εν λόγω προθεσμία δύναται να παραταθεί έως εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, νοουμένου ότι έχουν υποβληθεί ενώπιον του Συμβουλίου τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία Διαδικασία ορκωμοσίας ή διαβεβαίωσης Κεφ (1) Κάθε εγγεγραμμένος στο Μητρώο μεταφραστής οφείλει, το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία εγγραφής του στο Μητρώο, όπως ορκιστεί ή δώσει διαβεβαίωση για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ενώπιον του Συμβουλίου: Νοείται ότι οι ως άνω διατάξεις δεν επηρεάζουν τυχόν πρόσθετη υποχρέωση προσώπου να προβεί σε όρκο ενώπιον δικαστηρίου στο πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας δυνάμει των διατάξεων του περί Όρκων Νόμου

8 301 (2) Κάθε εγγεγραμμένος στο Μητρώο μεταφραστής προβαίνει σε καταχώριση στο δικαστήριο, πριν από την ορκωμοσία ή τη διαβεβαίωση, του πιστοποιητικού εγγραφής του στο Μητρώο ή πιστού αντιγράφου αυτού Παράρτημα, Πίνακας Α Παράρτημα, Πίνακας Β (3) Κάθε εγγεγραμμένος στο Μητρώο μεταφραστής δίδει τον όρκο που καθορίζεται στον Πίνακα Α του Παραρτήματος του παρόντος Νόμου ενώπιον του Συμβουλίου: Νοείται ότι, σε περίπτωση που το εν λόγω πρόσωπο δηλώσει ότι για θρησκευτικούς λόγους δεν επιθυμεί να ορκιστεί ενώπιον του Συμβουλίου, δίδει αντί όρκου τη διαβεβαίωση που καθορίζεται στον Πίνακα Β του Παραρτήματος του παρόντος Νόμου (4) Μετά το τέλος της πράξης ορκωμοσίας ή διαβεβαίωσης, ο εγγεγραμμένος στο Μητρώο μεταφραστής λαμβάνει έγγραφη βεβαίωση της ορκωμοσίας ή διαβεβαίωσής του από το Συμβούλιο, ώστε να δύναται να διενεργεί πιστοποιημένες μεταφράσεις, καθώς και την απαραίτητη επίσημη σφραγίδα η οποία τίθεται στις εν λόγω πιστοποιημένες μεταφράσεις (5) Το Συμβούλιο δύναται ενίοτε να προβαίνει στον καθορισμό επιπρόσθετων κανόνων αναφορικά με τη διαδικασία ορκωμοσίας ή διαβεβαίωσης (6) Μετά την ορκωμοσία ή διαβεβαίωση, το εγγεγραμμένο στο Μητρώο πρόσωπο φέρει τον τίτλο «ορκωτός μεταφραστής» (7) Κάθε ορκωτός μεταφραστής, μετά την ορκωμοσία ή διαβεβαίωσή του, παρέχει στο Συμβούλιο δείγμα της υπογραφής του: Νοείται ότι δείγμα της υπογραφής του ορκωτού μεταφραστή φυλάσσεται και παρουσιάζεται από τον Πρόεδρο, εφόσον αυτό ζητηθεί στο πλαίσιο οποιασδήποτε διαδικασίας Διαγραφή από το Μητρώο 11-(1) Το Συμβούλιο διαγράφει από το Μητρώο μεταφραστή (α) Ο οποίος υπέβαλε γραπτό αίτημα προς το Συμβούλιο για τη διαγραφή του ο οποίος δεν έχει δώσει τον καθορισμένο όρκο ή διαβεβαίωση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία της εγγραφής του στο Μητρώο στον οποίο επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή της διαγραφής από το Μητρώο δυνάμει των διατάξεων του Μέρους ΙV του παρόντος Νόμου (δ) ο οποίος έχει τεθεί υπό κηδεμονία λόγω ψυχικής διαταραχής ή έχει μόνιμη ανικανότητα ή απεβίωσε (2) Σε περίπτωση που η διαγραφή από το Μητρώο έχει διενεργηθεί δυνάμει των διατάξεων των παραγράφων (α),, και του εδαφίου (1), το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δικαιούται να υποβάλει εκ νέου αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο, αφού παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) χρόνων από την ημερομηνία διαγραφής του από το Μητρώο (3) Σε περίπτωση διαγραφής από το Μητρώο, η επίσημη σφραγίδα που τίθεται σε πιστοποιημένες μεταφράσεις επιστρέφεται αμέσως από τον διαγραφέντα στο Συμβούλιο και, σε περίπτωση θανάτου ή ανικανότητάς του για παροχή υπηρεσιών μετάφρασης, η εν λόγω σφραγίδα επιστρέφεται από τους οικείους του κάθε δε πρόσωπο, το οποίο, χωρίς αιτία, αρνείται ή παραλείπει να παραδώσει οποιαδήποτε σφραγίδα δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, όταν αυτό απαιτηθεί από το Συμβούλιο, τελεί ποινικό αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ ( 2000) ή και στις δύο αυτές ποινές μαζί (4) Εάν ορκωτός μεταφραστής έχει εγγραφεί στο Μητρώο με την ένδειξη ότι κατέχει περισσότερες από μία γλώσσες-πηγή και γλώσσες-στόχο και συντρέχει περίπτωση διαγραφής του λόγω μη επαγγελματικής επάρκειάς του αναφορικά με ορισμένες από τις γλώσσες-πηγή και γλώσσες-στόχο για τις οποίες ισχύει η εγγραφή του στο Μητρώο, το Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει όπως, αντί της διαγραφής του εν λόγω προσώπου από το Μητρώο, περιοριστεί η παροχή υπηρεσιών μετάφρασης από αυτόν, έτσι ώστε να αφορά λιγότερες γλώσσες (5) Η απόφαση για διαγραφή από το Μητρώο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας

9 302 ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ Παροχή υπηρεσιών ορκωτού μεταφραστή 12-(1) Κανένα πρόσωπο δεν δύναται- (α) Να παρέχει υπηρεσίες ορκωτού μεταφραστή ή να αποκαλεί τον εαυτό του ως ορκωτό μεταφραστή, να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε όνομα ή επωνυμία ή τίτλο, στα οποία περιλαμβάνονται οι λέξεις ορκωτός ή επίσημος ή διορισμένος από την κυβέρνηση μεταφραστής, να εισπράττει ή να διεκδικεί οποιαδήποτε αμοιβή για υπηρεσίες που προσφέρθηκαν στο πλαίσιο των διατάξεων του παρόντος Νόμου, εκτός εάν είναι εγγεγραμμένο ως ορκωτός μεταφραστής δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και δεν έχει διαγραφεί από το Μητρώο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 11 ή δεν έχει επιβληθεί σε αυτό η πειθαρχική ποινή της αναστολής της ισχύος της εγγραφής του στο Μητρώο (2) Κάθε πρόσωπο το οποίο παραβαίνει τις διατάξεις του εδαφίου (1) είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τέσσερις χιλιάδες ευρώ ( 4000) ή και στις δύο αυτές ποινές μαζί (3) Κάθε ορκωτός μεταφραστής παρέχει αυτοπροσώπως τις υπηρεσίες του σε προκαθορισμένο και σταθερό χώρο εργασίας που διατηρεί για τον σκοπό αυτό, ο οποίος λειτουργεί συγκεκριμένες ημέρες και ώρες, οι οποίες κατά το δυνατό συνάδουν με το ωράριο της δημόσιας υπηρεσίας και γνωστοποιούνται με σχετική πινακίδα στην εξωτερική θύρα του χώρου εργασίας (4) Κάθε ορκωτός μεταφραστής(α) Έχει την πλήρη ευθύνη για την ασφαλή φύλαξη της επίσημης σφραγίδας πιστοποιημένης μετάφρασης που του χορηγείται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (4) του άρθρου 10 και θέτει τη σφραγίδα αυτή σε κάθε πιστοποιημένη μετάφραση που διενεργεί, σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες που του δίδονται από το Συμβούλιο β) διατηρεί αρχείο, το οποίο δύναται να είναι σε ηλεκτρονική μορφή και καταχωρίζονται οι μεταφράσεις που έχει διενεργήσει στο οποίο ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές για οποιαδήποτε παραποίηση ή πλαστογράφηση γραπτού κειμένου ή εγγράφου ή οποιαδήποτε τέλεση παράνομης πράξης υποπέσει στην αντίληψή του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του (δ) τηρεί τις τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν οι μεταφράσεις και τα συνοδευόμενα παραστατικά, όπως καθορίζεται από το Συμβούλιο Εχεμύθεια 13 Κάθε ορκωτός μεταφραστής τηρεί απόλυτη εχεμύθεια όσον αφορά τις πληροφορίες που περιέρχονται σε γνώση του κατά την άσκηση του επαγγέλματός του, εκτός εάν πρόκειται για πληροφορίες που είναι εκ του νόμου υποχρεωμένος να τις γνωστοποιήσει στις αρμόδιες αρχές Ασυμβίβαστο 14-(1) Η ιδιότητα του ορκωτού μεταφραστή είναι ασυμβίβαστη με την υπηρεσία σε μόνιμη θέση στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και ειδικότερα στη δημόσια υπηρεσία, στην εκπαιδευτική υπηρεσία, σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή σε αρχές τοπικής διοίκησης: Νοείται ότι ο Υπουργός ή ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας δύναται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον κρίνεται απαραίτητο λόγω του εξειδικευμένου περιεχομένου του γραπτού κειμένου ή εγγράφου ή/και λόγω επειγουσών συνθηκών, να εισηγηθούν στο Συμβούλιο να επιτρέψει σε μη εγγεγραμμένο στο Μητρώο πρόσωπο για το οποίο υπάρχει ασυμβίβαστο τη διεκπεραίωση πιστοποιημένης μετάφρασης στο πλαίσιο συγκεκριμένης ανάθεσης ή/και εντός καθορισμένης χρονικής περιόδου: Νοείται περαιτέρω ότι το μη εγγεγραμμένο στο Μητρώο πρόσωπο το οποίο διεκπεραιώνει πιστοποιημένη μετάφραση δυνάμει της ως άνω επιφύλαξης δεν δύναται να είναι μέλος του Συμβουλίου και για την εφαρμογή των διατάξεων αυτής το Συμβούλιο δύναται να θέσει ειδικούς όρους

10 303 (2) Πρόσωπο το οποίο ασκεί το επάγγελμα του δικηγόρου και το οποίο είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο, καθώς και το δικηγορικό γραφείο στο οποίο αυτό εργάζεται, οφείλουν να απέχουν από τον χειρισμό οποιασδήποτε υπόθεσης συνδέεται με έγγραφα που το εν λόγω πρόσωπο έχει μεταφράσει: Νοείται ότι δικηγόρος ο οποίος δεν είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο δύναται να διενεργεί μεταφράσεις οι οποίες αφορούν μόνο υποθέσεις που χειρίζεται ο ίδιος ή το δικηγορικό γραφείο στο οποίο εργάζεται και οι εν λόγω μεταφράσεις δύναται κατ εξαίρεση να γίνονται αποδεκτές ως πιστοποιημένες μεταφράσεις από τα δικαστήρια και τις αρχές της Δημοκρατίας, εφόσον συνοδεύονται από ένορκο δήλωση, στην οποία αναφέρεται ο εξαιρετικός λόγος για τον οποίο διενεργείται η συγκεκριμένη σε κάθε περίπτωση μετάφραση Πιστοποιημένες μεταφράσεις 15 Μεταφράσεις γραπτών κειμένων ή εγγράφων που διενεργήθηκαν από ορκωτό μεταφραστή σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου θεωρούνται πιστοποιημένες μεταφράσεις και γίνονται αποδεκτές από τα δικαστήρια και τις αρχές της Δημοκρατίας Έλεγχος ποιότητας μεταφράσεων 16 Το Συμβούλιο δύναται να διενεργεί ελέγχους ποιότητας των μεταφράσεων των ορκωτών μεταφραστών, δειγματοληπτικά ή έπειτα από την υποβολή καταγγελιών ενώπιόν του, και οι έλεγχοι ποιότητας διενεργούνται σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο «ISO 17100» το οποίο αφορά τη διενέργεια ελέγχων ποιότητας από αρμόδια αρχή Υποχρεωτική μίσθωση υπηρεσιών 17-(1) Εξαιρουμένης της περίπτωσης της διενέργειας μεταφράσεων καθηκόντως από το Γραφείο του Επιτρόπου Νομοθεσίας, οι κρατικές υπηρεσίες, τα δικαστήρια και οι ανεξάρτητες αρχές της Δημοκρατίας έχουν υποχρέωση όπως χρησιμοποιούν επ αμοιβή αποκλειστικά υπηρεσίες ορκωτών μεταφραστών για σκοπούς των αναγκών τους σε πιστοποιημένες μεταφράσεις (2) Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου δύναται να επιβληθεί και σε άλλους δημόσιους οργανισμούς ή διοικητικές αρχές ή διοικητικά όργανα στη Δημοκρατία η υποχρέωση να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες ορκωτών μεταφραστών για σκοπούς των αναγκών τους σε πιστοποιημένες μεταφράσεις (3) Οι αρχές της Δημοκρατίας που αναφέρονται στο εδάφιο (1) δύναται με δική τους οικονομική επιβάρυνση να ζητήσουν από ορκωτό μεταφραστή να υποβάλει πρόσφατο πιστοποιητικό ποινικού μητρώου όταν συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι που αφορούν τη φύση μιας συγκεκριμένης υπόθεσης (4) Ανεξαρτήτως των διατάξεων των εδαφίων (1) και (2), οι ως άνω αναφερόμενες αρχές δύναται, σε επείγουσα περίπτωση και με σχετικό αιτιολογημένο αίτημα που υποβάλλουν εγγράφως στον Υπουργό, να χρησιμοποιούν επ αμοιβή και τις υπηρεσίες μεταφραστών που δεν είναι ορκωτοί μεταφραστές, εφόσον είτε δεν είναι άμεσα διαθέσιμες οι υπηρεσίες ορκωτού μεταφραστή είτε δεν υφίστανται ορκωτοί μεταφραστές για συγκεκριμένη γλώσσα-στόχο και συγκεκριμένη γλώσσα-πηγή: Νοείται ότι, σε τέτοια περίπτωση, οι μεταφραστές οφείλουν να υποβάλουν πριν από την παροχή των υπηρεσιών τους πρόσφατο πιστοποιητικό ποινικού μητρώου και, σε περίπτωση που πρόκειται για κατεπείγουσα υπόθεση και δεν είναι δυνατόν να υποβληθεί άμεσα το εν λόγω πιστοποιητικό, η οικεία αρχή μεριμνά για την υποβολή αυτού αμέσως μετά την παροχή των πιο πάνω αναφερόμενων υπηρεσιών Καταχώριση ξενόγλωσσων επίσημων εγγράφων σε δημόσια μητρώα και αρχεία 18 Η καταχώριση ξενόγλωσσων επίσημων εγγράφων στα δημόσια μητρώα και αρχεία διενεργείται έπειτα από τη μετάφραση των εν λόγω εγγράφων από ορκωτό μεταφραστή σε μία εκ των επίσημων γλωσσών της Δημοκρατίας Χρεώσεις για πιστοποιημένες μεταφράσεις 19-(1) Το Συμβούλιο καταρτίζει λεπτομερή κατάλογο ενδεικτικών χρεώσεων για πιστοποιημένες μεταφράσεις στον οποίο καθορίζονται οι μέγιστες χρεώσεις, πλέον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), καθώς και η αξία του χαρτοσήμου που αποδίδεται στη Δημοκρατία από τον ορκωτό μεταφραστή (2) Ο Πρόεδρος δημοσιεύει τον προβλεπόμενο στο εδάφιο (1) κατάλογο στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας τον Ιανουάριο κάθε έτους και κάθε ορκωτός μεταφραστής αναρτά σε περίοπτο σημείο στο χώρο εργασίας του τον εν λόγω κατάλογο προς ενημέρωση του κοινού που αιτείται τις υπηρεσίες του (3) Κάθε ορκωτός μεταφραστής εκδίδει έντυπο τιμολόγιο και απόδειξη πληρωμής για κάθε πιστοποιημένη μετάφραση, στα οποία αναγράφεται αναλυτικά η ακριβής χρέωση για τις υπηρεσίες του, και τηρεί αρχείο σε σχέση με αυτά

11 304 ΜΕΡΟΣ ΙV ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Πειθαρχική Επιτροπή 20-(1) Συνιστάται Πειθαρχική Επιτροπή για την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας στους ορκωτούς μεταφραστές (2) Η Πειθαρχική Επιτροπή είναι πενταμελής και αποτελείται από(α) Το γενικό διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών ή τον ασκούντα καθήκοντα αναπληρωτή αυτού, ως εκ της θέσεώς του, ή ανώτερο λειτουργό του Υπουργείου Εσωτερικών που ορίζεται από τον Υπουργό αντί αυτού έναν ανώτερο λειτουργό του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, που ορίζεται από τον Διευθυντή έναν νομικό λειτουργό που υποδεικνύεται από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας (δ) δύο (2) ορκωτούς μεταφραστές οι οποίοι εκλέγονται από τη γενική συνέλευση του Συλλόγου: Νοείται ότι μέλη που συμμετέχουν στο Συμβούλιο δεν δύναται να συμμετέχουν στην Πειθαρχική Επιτροπή (3) Καθήκοντα προέδρου της Πειθαρχικής Επιτροπής εκτελεί ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών ή ο ανώτερος λειτουργός του Υπουργείου Εσωτερικών, που ορίζεται από τον Υπουργό αντί αυτού δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) σε περίπτωση δε απουσίας ή προσωρινού κωλύματος αυτών, καθήκοντα προέδρου ασκεί ο ανώτερος λειτουργός του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών που ορίζεται από τον Διευθυντή δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου του εδαφίου (2) (4) Η θητεία της Πειθαρχικής Επιτροπής είναι τριετής: Νοείται ότι οποιαδήποτε μεταβολή στο πρόσωπο του γενικού διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών πριν από τη λήξη της τριετούς θητείας της Πειθαρχικής Επιτροπής δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της σύνθεσής της (5) Ο πρόεδρος της Πειθαρχικής Επιτροπής ή το μέλος που ασκεί καθήκοντα προέδρου και δύο (2) άλλα μέλη αυτής αποτελούν απαρτία (6) Η Πειθαρχική Επιτροπή επιλαμβάνεται καταγγελιών που έχουν παραπεμφθεί ενώπιόν της από το Συμβούλιο και ορίζει κατά την κρίση της ένα ή περισσότερα μέλη της ως ερευνώντες λειτουργούς (7) Οι αποφάσεις της Πειθαρχικής Επιτροπής λαμβάνονται με πλειοψηφία σε περίπτωση δε ισοψηφίας, ο πρόεδρός της ή το μέλος που ασκεί καθήκοντα προέδρου έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο (8) Σε περίπτωση που καταγγελία στρέφεται εναντίον ενός εκ των μελών της Πειθαρχικής Επιτροπής ή μέλος της Πειθαρχικής Επιτροπής έχει οποιαδήποτε ιδιάζουσα σχέση ή συμφέρον ως προς το πρόσωπο του καταγγέλλοντα ή του καταγγελλόμενου, το μέλος αυτό αντικαθίσταται από άλλο μέλος που ορίζεται από τον Υπουργό για σκοπούς διεκπεραίωσης της πειθαρχικής διαδικασίας Πειθαρχική δίωξη Πειθαρχική έρευνα 21 Ορκωτός μεταφραστής υπόκειται σε πειθαρχική δίωξη που ασκείται εναντίον του(α) Έπειτα από καταδίκη του από δικαστήριο για αδίκημα που ενέχει ηθική αισχρότητα ή έλλειψη τιμιότητας εάν κατά την κρίση της Πειθαρχικής Επιτροπής, με ειδικώς αιτιολογημένη απόφασή της, επέδειξε κατά την εκτέλεση της εργασίας του διαγωγή ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του ορκωτού μεταφραστή ή/και αντίθετη με τις υποχρεώσεις του που καθορίζονται στις διατάξεις των εδαφίων (3) και (4) του άρθρου 12 εάν πέτυχε την εγγραφή του στο Μητρώο ως ορκωτός μεταφραστής διά ψευδών ή δόλιων παραστάσεων 22-(1) Κάθε καταγγελία εναντίον ορκωτού μεταφραστή για ενδεχόμενη διάπραξη αδικήματος δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 21 γίνεται στο Συμβούλιο και αντίγραφό της κοινοποιείται στο διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου

12 305 (2) Σε περίπτωση που καταγγελθεί στο Συμβούλιο ή σε περίπτωση που το Συμβούλιο, με ειδικώς αιτιολογημένη απόφασή του, διαπιστώσει ότι ορκωτός μεταφραστής ενδέχεται να έχει διαπράξει πειθαρχικό αδίκημα, το Συμβούλιο παραπέμπει την υπόθεση στην Πειθαρχική Επιτροπή (3) Η έρευνα από έναν ή περισσότερους ερευνώντες λειτουργούς διεξάγεται το ταχύτερο δυνατό και στο πλαίσιο διεξαγωγής της οι ερευνώντες λειτουργοί έχουν εξουσία να ακούσουν οποιουσδήποτε μάρτυρες ή να λάβουν έγγραφες καταθέσεις από οποιοδήποτε πρόσωπο (4) Ο καταγγελθείς ορκωτός μεταφραστής δικαιούται να γνωρίζει την εναντίον του υπόθεση και έχει την ευκαιρία να ακουστεί, αφού λάβει αντίγραφο των καταθέσεων και των μαρτυριών (5) Μετά τη συμπλήρωση της έρευνας, υποβάλλεται στην Πειθαρχική Επιτροπή έκθεση από τον ερευνώντα λειτουργό ή τους ερευνώντες λειτουργούς και αυτή αποφασίζει κατά πόσο μπορεί να διατυπωθεί πειθαρχική κατηγορία κατά του ορκωτού μεταφραστή που έχει καταγγελθεί και σε περίπτωση καταφατικής απόφασης προβαίνει στη διατύπωση της κατηγορίας: Νοείται ότι οποιοδήποτε μέλος της Πειθαρχικής Επιτροπής που έχει ιδιάζουσα σχέση με τον καταγγέλλοντα ή τον καταγγελλόμενο ή ενδέχεται να αντλήσει ανταγωνιστικό οικονομικό ή/και επαγγελματικό πλεονέκτημα από τη συμμετοχή του στη συγκεκριμένη πειθαρχική διαδικασία οφείλει να το δηλώσει και η δήλωσή του αυτή καταγράφεται στα πρακτικά (6) Η Πειθαρχική Επιτροπή δύναται να απορρίψει, άνευ οποιασδήποτε περαιτέρω διαδικασίας, καταγγελία η οποία αφορά(α) Περιστατικό το οποίο έχει προηγουμένως καταγγελθεί και έχει ήδη τύχει διερεύνησης, επί του οποίου λήφθηκε απόφαση περιστατικό το οποίο έχει επισυμβεί σε χρόνο πέραν του ενός (1) έτους από την ημερομηνία υποβολής της καταγγελίας περιστατικό που αποτελεί αντικείμενο ποινικής έρευνας ή ποινικής δίωξης, εκτός εάν πρόκειται για ποινικό αδίκημα που συνδέεται με παράβαση καθηκόντος ορκωτού μεταφραστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου του άρθρου 32 (7) Η Πειθαρχική Επιτροπή, τον Ιανουάριο κάθε έτους ή όταν της ζητηθεί από το Συμβούλιο, αποστέλλει σε αυτό έκθεση στην οποία καταγράφεται ο αριθμός των καταγγελιών που υποβλήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος, το αντικείμενό τους και η κατάληξή τους Πειθαρχική διαδικασία 23-(1) Εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία λήψης της πειθαρχικής κατηγορίας από την Πειθαρχική Επιτροπή, αυτή δύναται να καλέσει ενώπιόν της τον ορκωτό μεταφραστή που έχει καταγγελθεί και ορίζει ημέρα και ώρα ακρόασης (2) Η εκδίκαση της υπόθεσης από την Πειθαρχική Επιτροπή διεξάγεται, τηρουμένων των αναλογιών, με τον ίδιο τρόπο όπως διεξάγεται η ακρόαση ποινικής υπόθεσης που εκδικάζεται συνοπτικά: Νοείται ότι η Πειθαρχική Επιτροπή έχει εξουσία να αποδεχτεί οποιαδήποτε μαρτυρία, έστω και εάν αυτή δεν θα γινόταν δεκτή σε ποινική διαδικασία (3) Η Πειθαρχική Επιτροπή έχει εξουσία να(α) Καλεί μάρτυρες και να απαιτεί την προσέλευσή τους, καθώς και την προσέλευση του καταγγελθέντος, σύμφωνα με τη διαδικασία που τηρείται σε συνοπτικές δίκες απαιτεί την προσαγωγή κάθε εγγράφου που σχετίζεται με την κατηγορία (4) Κάθε απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής πρέπει να είναι αιτιολογημένη και να υπογράφεται από τον πρόεδρό της Πειθαρχικές ποινές 24-(1) Η Πειθαρχική Επιτροπή, σε περίπτωση που κρίνει τον καταγγελθέντα ένοχο πειθαρχικού αδικήματος, μπορεί να επιβάλει σε αυτόν μία από τις ακόλουθες ποινές: (α) Γραπτή επίπληξη, αυστηρή γραπτή επίπληξη, αναστολή της ισχύος της εγγραφής του ορκωτού μεταφραστή στο Μητρώο για χρονική

13 306 περίοδο την οποία η Πειθαρχική Επιτροπή κρίνει πρέπουσα, που να μην υπερβαίνει όμως τα δύο (2) χρόνια, (δ) τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), διαγραφή του ορκωτού μεταφραστή από το Μητρώο (2) Η ποινή της διαγραφής ορκωτού μεταφραστή από το Μητρώο δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) επιβάλλεται σε περίπτωση που ο ορκωτός μεταφραστής δεν πληροί πλέον όλες τις προϋποθέσεις για εγγραφή στο Μητρώο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, όσον αφορά ειδικότερα την εντιμότητα, την εχεμύθεια και την αμεροληψία αυτού ή την επαγγελματική του επάρκεια (3) Οποιαδήποτε απόφαση λαμβάνεται στο πλαίσιο πειθαρχικής διαδικασίας για αναστολή της ισχύος της εγγραφής ορκωτού μεταφραστή στο Μητρώο, καθώς και οποιαδήποτε απόφαση για άρση της εν λόγω αναστολής, δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ΜΕΡΟΣ V ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ Ίδρυση Συλλόγου 2 5 Ιδρύεται Σύλλογος Ορκωτών Μεταφραστών με μέλη όλους ανεξαιρέτως τους εγγεγραμμένους στο Μητρώο ορκωτούς μεταφραστές που παρέχουν υπηρεσίες στη Δημοκρατία Γενική συνέλευση του Συλλόγου 26-(1) Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου, όχι αργότερα από την 31 Ιανουαρίου κάθε έτους, συγκαλεί τακτική γενική συνέλευση όλων των ορκωτών μεταφραστών που παρέχουν υπηρεσίες στη Δημοκρατία, σε χρόνο και τόπο που καθορίζεται από αυτόν: η Νοείται ότι η πρώτη γενική συνέλευση του Συλλόγου συγκαλείται από τον πρόεδρο του Συμβουλίου, νοουμένου ότι έχουν εγγραφεί τουλάχιστον είκοσι (20) ορκωτοί μεταφραστές στο Μητρώο (2) Για τους σκοπούς της γενικής συνέλευσης που συγκαλείται δυνάμει του εδαφίου (1), απευθύνεται πρόσκληση σε όλα τα πρόσωπα που δικαιούνται να παραστούν και να ψηφίσουν, η οποία αναφέρει τον τόπο και τον χρόνο της συνέλευσης αυτής και αποστέλλεται όχι νωρίτερα από δεκατέσσερις (14) ημέρες και όχι αργότερα από οκτώ (8) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης: Νοείται ότι η πρόσκληση αποστέλλεται είτε με το ταχυδρομείο είτε με τηλεομοιότυπο είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και ταυτόχρονα δημοσιεύεται σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες: Νοείται περαιτέρω ότι τυχαία παράλειψη της αποστολής πρόσκλησης σε ορκωτό μεταφραστή ή μη λήψη της πρόσκλησης αυτής από ορκωτό μεταφραστή δεν καθιστά άκυρες τις εργασίες της συνέλευσης (3) Στην περίπτωση απουσίας ή ανικανότητας του πρόεδρου του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου, καθώς και στην περίπτωση της πρώτης γενικής συνέλευσης του Συλλόγου, καθήκοντα προέδρου ασκεί το μέλος που ορίζεται από τη γενική συνέλευση (4) Δέκα (10) ορκωτοί μεταφραστές που παρίστανται στη συνέλευση συνιστούν απαρτία: Νοείται ότι, εάν εντός μισής ώρας από την καθορισμένη ώρα έναρξης της γενικής συνέλευσης δεν έχει σχηματιστεί απαρτία, η συνέλευση αναβάλλεται για την ίδια ώρα και ημέρα της επόμενης εβδομάδας και στον ίδιο τόπο, οπότε όσοι ορκωτοί μεταφραστές παρίστανται συνιστούν απαρτία (5) Οι αποφάσεις για όλα τα θέματα λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων και ψηφιζόντων ορκωτών μεταφραστών σε περίπτωση δε ισοψηφίας, ο πρόεδρος της συνέλευσης έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο (6) Η τακτική γενική συνέλευση του Συλλόγου προβαίνει, μεταξύ άλλων, στην εκλογή(α) Επτά (7) ορκωτών μεταφραστών για να αποτελούν το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου δύο (2) ορκωτών μεταφραστών για να εκπροσωπούν το Σύλλογο στο Συμβούλιο δύο (2) ορκωτών μεταφραστών για να μετέχουν στην Πειθαρχική Επιτροπή (7) Οι ορκωτοί μεταφραστές που εκλέγονται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (6) εκλέγονται για δύο (2) μόνο συνεχείς θητείες

14 307 Θητεία και οργάνωση του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου 27-(1) Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου είναι τριετής (2) Το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου εκλέγει μεταξύ των μελών του τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, τον γραμματέα και τον ταμία του Συλλόγου (3) Πέντε (5) μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου αποτελούν απαρτία (4) Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων και ψηφιζόντων μελών σε περίπτωση δε ισοψηφίας ο προεδρεύων της συνεδρίασης έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο (5) Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου συγκαλεί τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου οποτεδήποτε το κρίνει σκόπιμο ή υποχρεωτικά έπειτα από γραπτό αίτημα τριών (3) τουλάχιστον μελών του, στο οποίο καθορίζονται οι σκοποί της συνεδρίασης, και προεδρεύει των συνεδριάσεων στις οποίες παρευρίσκεται σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, προεδρεύει ο αντιπρόεδρος και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του αντιπροέδρου, τα παρόντα μέλη εκλέγουν ένα από αυτά για να προεδρεύει (6) Το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου ρυθμίζει με εσωτερικούς κανονισμούς τη λειτουργία του και τη διαδικασία που ακολουθείται στις συνεδριάσεις του και οι κανονισμοί αυτοί κοινοποιούνται στον Υπουργό για τη σύμφωνη γνώμη του Έκτακτη γενική συνέλευση του Συλλόγου 28-(1) Το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση του Συλλόγου, όποτε το κρίνει σκόπιμο ή υποχρεωτικά, έπειτα από γραπτό αίτημα του ενός τετάρτου (1/4) των μελών του Συλλόγου και εν πάση περιπτώσει όχι λιγότερων των δέκα (10) μελών (2) Σε περίπτωση που το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή του αιτήματος που προβλέπεται στο εδάφιο (1), δεν προβεί στην προσήκουσα σύγκληση της συνέλευσης, πέντε (5) ορκωτοί μεταφραστές από αυτούς που υπέβαλαν την αίτηση δύναται να συγκαλέσουν έκτακτη γενική συνέλευση (3) Το προβλεπόμενο στα εδάφια (1) και (2) αίτημα εκθέτει τον σκοπό της συνέλευσης και υπογράφεται από αυτούς που το υπέβαλαν (4) Εάν μέσα σε μισή ώρα από την καθορισμένη ώρα έναρξης της έκτακτης γενικής συνέλευσης δεν σχηματιστεί απαρτία, η έκτακτη γενική συνέλευση διαλύεται Ετήσια συνδρομή 29-(1) Το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου δύναται να επιβάλει στους ορκωτούς μεταφραστές την καταβολή ετήσιας συνδρομής, το ύψος της οποίας καθορίζεται από την τακτική γενική συνέλευση του Συλλόγου (2) Η συνδρομή που είναι πληρωτέα δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) δύναται να διεκδικηθεί από τον Σύλλογο με αγωγή και να εισπραχθεί ως αστικό χρέος οφειλόμενο προς το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου και, χωρίς επηρεασμό της υποχρέωσής του για πληρωμή της συνδρομής αυτής, ουδείς ορκωτός μεταφραστής δικαιούται να προσέλθει σε οποιαδήποτε συνέλευση του Συλλόγου, η οποία συγκαλείται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή να είναι υποψήφιος για εκλογή στο διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου ή στο Συμβούλιο ή στην Πειθαρχική Επιτροπή, πριν από τη δέουσα καταβολή της δυνάμει του παρόντος άρθρου πληρωτέας συνδρομής Άλλες αρμοδιότητες και εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου 30 Το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου έχει αρμοδιότητα και εξουσία να- (α) Προωθεί και να προστατεύει το κύρος του επαγγέλματος του ορκωτού μεταφραστή καταρτίζει επιτροπές για την καλύτερη εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του μεριμνά για την προαγωγή και βελτίωση του επιπέδου του επαγγέλματος του ορκωτού μεταφραστή στη Δημοκρατία (δ) επιλαμβάνεται θεμάτων δεοντολογίας και να εξετάζει και να υποβάλλει εισηγήσεις επί της κείμενης νομοθεσίας, η οποία αφορά το επάγγελμα του ορκωτού μεταφραστή

15 308 (ε) (στ) (ζ) δημιουργεί και τηρεί ταμείο για την είσπραξη των οφειλομένων συνδρομών των μελών του και για την καλύτερη διαχείριση της περιουσίας του Συλλόγου συντάσσει τον κώδικα δεοντολογίας των ορκωτών μεταφραστών μεριμνά για την ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης των ορκωτών μεταφραστών ΜΕΡΟΣ VI ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Δόλιες ή λανθασμένες καταχωρίσεις 31 Κάθε καταχώριση στο Μητρώο η οποία αποδεικνύεται προς ικανοποίηση του Συμβουλίου ότι επιτεύχθηκε με δόλο ή ψευδείς παραστάσεις διαγράφεται και κάθε καταχώριση που αποδεικνύεται ως εσφαλμένη διορθώνεται και το επηρεαζόμενο πρόσωπο ενημερώνεται: Νοείται ότι σημείωση αναφορικά με τους λόγους κάθε τέτοια διαγραφής ή διόρθωσης τίθεται στο Μητρώο και υπογράφεται από τον Πρόεδρο Ποινικά αδικήματα και ποινές 32 Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο(α) Με ψευδείς ή δόλιες παραστάσεις προκαλεί ή προσπαθεί να προκαλέσει την εγγραφή του ή την εγγραφή οποιουδήποτε άλλου προσώπου στο Μητρώο ή παρουσιάζεται σκόπιμα με ψευδείς παραστάσεις ως ορκωτός μεταφραστής ή αποπειράται να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε τίτλο, όνομα, χαρακτηρισμό ή προσθήκη με αποτέλεσμα να μπορεί να συναφθεί το λανθασμένο συμπέρασμα ότι είναι ορκωτός μεταφραστής ή παρέχει υπηρεσίες ως ορκωτός μεταφραστής κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου (δ) παρουσιάζεται ή ενεργεί ως ορκωτός μεταφραστής, ενώ έχει διαγραφεί από το Μητρώο ή/και του απαγορεύτηκε η παροχή υπηρεσιών ορκωτού μεταφραστή, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις οκτώ χιλιάδες ευρώ ( 8000) ή και στις δύο αυτές ποινές μαζί Έκδοση Κανονισμών 33-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο, έπειτα από εισήγηση του Συμβουλίου, δύναται να εκδίδει Κανονισμούς που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για τη ρύθμιση κάθε θέματος, το οποίο δυνάμει του παρόντος Νόμου χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού, καθώς και για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου (2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των διατάξεων του εδαφίου (1), Κανονισμοί εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου δύναται να προβλέπουν- Μεταβατικές διατάξεις που (α) Τη δεοντολογία που διέπει την παροχή υπηρεσιών ορκωτού μεταφραστή το ύψος των τελών που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο τη διατήρηση και βελτίωση του επιπέδου της παροχής υπηρεσιών ορκωτού μεταφραστή στη Δημοκρατία 34 Το υφιστάμενο κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου σύστημα παροχής πιστοποιημένων μεταφράσεων από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, μέσω των συνεργατών μεταφραστών αυτού, παύει να ισχύει με γνωστοποίηση του Υπουργού που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, η οποία εκδίδεται εφόσον καταρτιστεί το Μητρώο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και η οποία καθορίζει την ημερομηνία τερματισμού της εφαρμογής του συστήματος αυτού: Νοείται ότι, κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της ως άνω γνωστοποίησης του Υπουργού, ισχύει για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες το ειδικό μητρώο συνεργατών μεταφραστών που τηρεί το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, όπως προβλέπεται στην πρώτη επιφύλαξη του εδαφίου (2) του άρθρου 4

16 309 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Άρθρo 10) ΠΙΝΑΚΑΣ Α Όρκος: «Ορκίζομαι πίστη και σεβασμό στο Σύνταγμα της Δημοκρατίας και στους νόμους αυτής και ότι θα εκτελώ τις εργασίες μου ως Ορκωτός Μεταφραστής τίμια, επιμελώς και αμερόληπτα και ότι κατά την άσκηση του επαγγέλματός μου θα συμπεριφέρομαι πάντοτε όπως αρμόζει σε έναν Ορκωτό Μεταφραστή Ορκίζομαι ότι θα τηρώ πάντοτε απόλυτη εχεμύθεια όσον αφορά τις εμπιστευτικές πληροφορίες που περιέρχονται σε γνώση μου κατά την άσκηση του επαγγέλματός μου και των καθηκόντων μου ως Ορκωτού Μεταφραστή» ΠΙΝΑΚΑΣ Β Διαβεβαίωση: «Δηλώνω, επικαλούμενος την τιμή και τη συνείδησή μου, πίστη και σεβασμό στο Σύνταγμα της Δημοκρατίας και στους νόμους αυτής και ότι θα εκτελώ τις εργασίες μου ως Ορκωτός Μεταφραστής τίμια, επιμελώς και αμερόληπτα και ότι κατά την άσκηση του επαγγέλματός μου θα συμπεριφέρομαι πάντοτε όπως αρμόζει σε έναν Ορκωτό Μεταφραστή Δηλώνω ότι θα τηρώ πάντοτε απόλυτη εχεμύθεια όσον αφορά τις εμπιστευτικές πληροφορίες που περιέρχονται σε γνώση μου κατά την άσκηση του επαγγέλματός μου και των καθηκόντων μου ως Ορκωτού Μεταφραστή» Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, 1445 Λευκωσία, Κύπρος Τηλ: , Φαξ: wwwmofgovcy/gpo Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς 2,00 το καθένα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4166, 13/6/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4166, 13/6/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εγγραφής Φυσικών Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3611 της 14ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Ο ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4336, 31/5/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4336, 31/5/2012 Αρ. 4336, 31.5.2012 62(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΧΕΙΡΟΠΡΑΚΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1991 ΜΕΧΡΙ 2004 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 62 του 1991 57(Ι) του 1996

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3549, 23/11/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3549, 23/11/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3549 της 23ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Άρθρο ΜΕΡΟΣ I ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ 1. Συνοπτικός τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3459, 29/12/2000. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 29ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3459, 29/12/2000. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 29ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3459 της 29ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Εγγραφής Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 16(Ι)/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2686 της 6ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ρυθμίσεως της Άσκησης του Επαγγέλματος των Οπτικών Νόμος του 1992 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Αρ της 23ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Αρ της 23ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 136(Ι)/2001 Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερµηνεία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3549 της 23ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3324, 7/5/1999. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3324 της 7ης ΜΑΙΟΥ 1999

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3324, 7/5/1999. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3324 της 7ης ΜΑΙΟΥ 1999 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3324 της 7ης ΜΑΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΡΘΡΟ ΜΕΡΟΣ I ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 1. Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3459 της 29ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 173(I)/2000 Ο περί Εγγραφής Επαγγελµατιών Κοινωνικών Λειτουργών Νόµος του 2000 εκδίδεται µε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4076, 17/3/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4076, 17/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 2. Ερμηνεία 3. Πεδίο εφαρμογής ΔΕΥΤΕΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4272, 4/3/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4272, 4/3/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, Ν. 75(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΔΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, Ν. 75(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΔΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 75(Ι)/2013 Ν. 75(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΔΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικό Τροποποιήσεων. Προοίμιο. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:

Ιστορικό Τροποποιήσεων. Προοίμιο. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Ιστορικό Τροποποιήσεων 173(I)/2000 154(I)/2001 189(I)/2003 133(I)/2009 28(Ι)/2015 Προοίμιο Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: «Οδηγία 2005/36/ΕΚ του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3041,16.2.96

Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3041,16.2.96 Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3041,16.2.96 28 Ν. 9(Ι)/96 Ο περί Ρυθμίσεως της Ασκησης του Επαγγέλματος το>ν Οδοντοτεχνιτών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4315, 27/1/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011 1(I)/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4315, 27/1/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011 1(I)/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 214 του 1988 131 του 1991 154(Ι) του 2003 217(Ι) του 2004 249(Ι) του 2004

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 Ν. 28(Ι)/2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009 Προοίμιο. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 55(Ι)/2018 Αρ. 4656, 13.6.2018 Ο περί της Εφαρμογής του Κανονισμού (Ε.Ε.) αριθ. 910/2014, σχετικά με την Ηλεκτρονική Ταυτοποίηση και τις Υπηρεσίες Εμπιστοσύνης για τις Ηλεκτρονικές Συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 3(I)/2016 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4550 Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2016 9 Ο περί Αποβλήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3649, 1/11/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3649, 1/11/2002 Ο περί Υδατοκαλλιέργειας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 189(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

164 Ν. 44(Ι)/96. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3051,11.4.96

164 Ν. 44(Ι)/96. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3051,11.4.96 E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3051,11.4.96 164 Ν. 44(Ι)/96 Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4137, 27/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4137, 27/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Πορ.Ι(Ι) 123 Ν. 31(Ι)/96 Αρ. 3049, 29.3.96

Ε.Ε.Πορ.Ι(Ι) 123 Ν. 31(Ι)/96 Αρ. 3049, 29.3.96 Ε.Ε.Πορ.Ι(Ι) 123 Ν. 31(Ι)/96 Αρ. 3049, 29.3.96 Ο περί Εγγραφής Επιστημόνων Τροφίμων και Διαιτολόγων Νόμος του 1996, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3679, 31/1/2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3679, 31/1/2003 Άρθρο ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΡΕΩΝ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 3. Συμβούλιο Εγγραφής. 4. Πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΩΝ (ΣΥΛΛΟΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ) ΝΟΜΟ 180(I)/2011

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΩΝ (ΣΥΛΛΟΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ) ΝΟΜΟ 180(I)/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΩΝ (ΣΥΛΛΟΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ) ΝΟΜΟ 180(I)/2011 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 16 του 1967 4 του 1970 28 του 1976 32

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ Κ.Δ.Π. 570/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ Κ.Δ.Π. 570/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ Κ.Δ.Π. 570/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4353 Κ.Δ.Π. 570/2005 Αρ. 4058, 16.12.2005 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

«Βοηθός κομμωτής» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες υπό την εποπτεία και καθοδήγηση κομμωτή.

«Βοηθός κομμωτής» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες υπό την εποπτεία και καθοδήγηση κομμωτή. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ «Βοηθός κομμωτής» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες υπό την εποπτεία και καθοδήγηση κομμωτή. «βοηθός κουρέας» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015»

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015» ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015» Συνοπτικός τίτλος. 86 (Ι) του 1999 51(Ι) του 2000 5(Ι) του 2001 131(Ι) του 2001 199(Ι) του 2002 228(Ι) του 2002 52(Ι) του 2005 128(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4342, 29.6.2012 Ν. 83(Ι)/2012 83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙIΙ. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται πρωτοβάθμια από μόνιμη Επιτροπή Πειθαρχικού Ελέγχου διετούς θητείας, την οποία διορίζει η Σύγκλητος και επικυρώνει

Διαβάστε περισσότερα

1438 Κ.Δ.Π. 215/2004

1438 Κ.Δ.Π. 215/2004 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3834, 8.4.2004 1438 Κ.Δ.Π. 215/2004 Αριθμός 215 Οι περί Αστυνομίας (Πειθαρχικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

KAJI. 328/ Εξουσία του Επιτρόπου προς είσοδο και έρευνα. Διαδικασία εισόδου και έρευνας και επιβολή διοικητικού προστίμου.

KAJI. 328/ Εξουσία του Επιτρόπου προς είσοδο και έρευνα. Διαδικασία εισόδου και έρευνας και επιβολή διοικητικού προστίμου. Ε.Ε. Παρ. III(I) 1943 Κ.Δ.Π. 328/2003 Αρ. 3707, 24.4.2003 Αριθμός 328 Οι περί Συλλογής Πληροφοριών και Επιβολής Διοικητικών Προστίμων Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ 2004

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ 2004 Συνοπτικός τίτλος. 68(Ι) του 1995 104(Ι) του 1996 17(Ι) του 1999 234(Ι) του 2004. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4318, 2/3/2012 9(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4318, 2/3/2012 9(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ.350. 25 του 1972 31 του 1982 172 του 1988 9(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΙΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΑΛΛΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3780, 5/12/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3780, 5/12/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 64(Ι) του 2003... του 2003. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 757 Ν. 68(Ι)/95 Αρ. 2985, 30.6.95

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 757 Ν. 68(Ι)/95 Αρ. 2985, 30.6.95 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 757 Ν. 68(Ι)/95 Αρ. 2985, 30.6.95 Ο περί Εγγραφής Επαγγελματιών Ψυχολόγων Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545,

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, 17.12.2015 Ν. 190(I)/2015 Ν. 190(I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] Οι περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών) Κανονισμοί του 2015 που κατατέθηκαν στη Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4615,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4615, 974 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4615, 24.7.2017 Ν. 117(Ι)/2017 Ο περί Προστασίας της Πατρότητας Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 31 (Ι) του 1996

Αριθµός 31 (Ι) του 1996 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3049, 29.3.96 Ν. 31(Ι)/96 Ο περί Εγγραφής Επιστηµόνων Τροφίµων και ιαιτολόγων Νόµος του 1996, εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4550, 5.2.2016 Ν. 3(I)/2016 3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 185(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 167(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΝΟΜΟΣ

Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΝΟΜΟΣ Ε.Ε. Παρ. III(I) 5560 Κ.Α.Π. 858/2003 Αρ. 3774, 28.11.2003 Αριθμός 858 Οι περί Εμπορικών Αντιπροσώπων (Συγκρότηση και Αειτουργία Συμβουλίου, Εγγραφή Μελών και Τέλη) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2003,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015»

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015» ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015» Συνοπτικός τίτλος. 86 (Ι) του 1999 51(Ι) του 2000 5(Ι) του 2001 131(Ι) του 2001 199(Ι) του 2002 228(Ι) του 2002 52(Ι) του 2005 128(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4493,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4493, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4493, 25.2.2015 Ν. 23(Ι)/2015 23(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ YΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3413, 16/6/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3413, 16/6/2000 Ο περί Περιουσίας Αποθανόντων Προσώπων (Φορολογικές Διατάξεις) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Αρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 78(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3912, 22/10/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ 1999

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3912, 22/10/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ 1999 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ 1999 Για σκοπούς συμβατότητας με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000 Ο περί Μέτρων και Σταθμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 150(Ι) του 2000 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3451, 24/11/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3451, 24/11/2000 Ο περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 155(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4359, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4359, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4359, 26.10.2012 139(Ι)/2012 Αρ. 4359, 26.10.2012 139(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΝΟΜΟ Η Βουλή των αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015»

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015» ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015» Συνοπτικός τίτλος. 111 του 1985 1 του 1986 8 του 1986 25 του 1986 39 του 1986 50 του 1986 114 του 1986 121 του 1986 149 του 1986 14 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 21ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 21ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 141/89 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2428 της 21ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σύσταση, Σκοποί, Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3967, 18/3/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3967, 18/3/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 9ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 9ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 2(Ι)/96 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3039 της 9ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Κέντρων Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 138(Ι) του 2002 166(I) του 2003 34(I) του 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις K.AJI. 162/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2522 της 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 162 Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 99(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4520 Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2015 979 Ο περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Αξιολόγηση, Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 27(I)/2016 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4558 Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2016 293 Ο περί Τμήματος Φορολογίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3724, 13/6/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ) (ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3724, 13/6/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ) (ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΝΟΜΟ Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3724, 13/6/2003 59(I)/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ) (ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 93(i)/2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4181 Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2008 751 Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 74(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 74(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 74(Ι)/2013 Ν. 74(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 40(Ι) του 1999 111(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Προσωπικό Κανονισμοί 1990 και 1992

Διοικητικό Προσωπικό Κανονισμοί 1990 και 1992 Διοικητικό Προσωπικό Κανονισμοί 1990 και 1992 Κ.Δ.Π. 162/90 Κ.Δ.Π. 256/92 Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Διοικητικό Προσωπικό) Κανονισμοί του 1990 και (Διοικητικό Προσωπικό) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑIΚΗΣ EΝΩΣΗΣ 184(I)/2011

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑIΚΗΣ EΝΩΣΗΣ 184(I)/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑIΚΗΣ EΝΩΣΗΣ 184(I)/2011 Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 27, 30.1.2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΟΥ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΟΥ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΟΥ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ε.Ε Παρ. ΙΙΙ (Ι) Αρ. 3612, 21.6.2002 Κ.Δ.Π. 293/2002 2 Ο ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 68(Ι) του 1996

Αριθµός 68(Ι) του 1996 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3057, 3.5.96 Ν. 68(Ι)/96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόµος του 1996 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 97(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΕΩΣ 2016

Αριθμός 97(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΕΩΣ 2016 863 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 97(Ι)/2017 Αρ. 4612, 14.7.2017 Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015»

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015» ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015» Συνοπτικός τίτλος. 111 του 1985 1 του 1986 8 του 1986 25 του 1986 39 του 1986 50 του 1986 114 του 1986 121 του 1986 149 του 1986 14 του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Αρ. Φακ. 13.01.04 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Αρμόδιο Όργανο για την πειθαρχία των φοιτητών (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4098, 24/11/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4098, 24/11/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 111(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4522 Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2015 1001 Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Μονάδας Διαχείρισης της Συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥΣ --------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 24ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1997 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 24ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1997 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 133/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3145 της 24ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1997 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 133 Οι περί Επιστημονικού Τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4069, 17/2/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4069, 17/2/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΙΣΧΥΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1960 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 42

ΟΙ ΠΕΡΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1960 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 42 ΟΙ ΠΕΡΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1960 ΕΩΣ 2015 Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 42 20 του 1960 34 του 1962 25 του 1963 54 του 1977 98 του 1988 21 του 1989 39(Ι) του 1995 20(Ι) του 1998 159(Ι) του2000

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002 Ο περί Νομικής Αρωγής Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 165(I) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3551, 30/11/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3551, 30/11/2001 Ο περί της Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 148(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου για Τρίτο Παιδί Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 8(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ... 3 2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ... 3 3. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ... 4 4. ΠΟΙΝΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use Ε.Ε. ΠΑρ. Ι(Ι) Αρ. 3849, 30.4.2004 Ν. 98 (Ι)/2004 Ο περί ηµοτικών και Κοινοτικών Εκλογών (Υπήκοοι Άλλων Κρατών Μελών) Νόµος του 2004 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4137, 27/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4137, 27/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 273(Ι) του 2004. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κτηματομεσιτών (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3496, 4/5/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3496, 4/5/2001 Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 76(Ι) του 2001 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4514, 5.6.2015 81(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ. στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»).

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4514, 5.6.2015 81(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ. στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4514, 5.6.2015 Ν. 81(Ι)/2015 81(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 249. 70 του 1962

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ Απόφαση δυνάμει των άρθρων 22(2)(α), 24(4), 26(4) και (6)(β) και 26(7)

ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ Απόφαση δυνάμει των άρθρων 22(2)(α), 24(4), 26(4) και (6)(β) και 26(7) ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2017 Απόφαση δυνάμει των άρθρων 22(2)(α), 24(4), 26(4) και (6)(β) και 26(7) 89(Ι) του 2001 134(Ι) του 2002 101(Ι) του 2004 62(Ι) του 2005 74(Ι) του 2017.

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: «ΜΕΡΟΣ VIB

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: «ΜΕΡΟΣ VIB 704 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 80(Ι)/2017 Αρ. 4608, 30.6.2017 Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Διοικητικού τίτλος. Δικαστηρίου Νόμος του 2013. Ερμηνεία. 2.(1) Στον παρόντα

Διαβάστε περισσότερα

132(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1973 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2015

132(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1973 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4585, 6.12.2016 Ν. 132(Ι)/2016 132(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1973 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 217(Ι)/2012 217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L376, 27.12.2006, σ.36. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3401, 7/4/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3401, 7/4/2000 Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα