ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)"

Transcript

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ 2 ο ΣΚΟΠΟΙ Σκοποί της Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου είναι: Α) Η παρακολούθηση των σύγχρονων τάσεων και εξελίξεων και η προαγωγή της Παιδαγωγικής επιστήμης Β) Η μελέτη προβλημάτων της Κυπριακής εκπαίδευσης και η συμμετοχή στην παιδαγωγική κίνηση στην Κύπρο. Γ) Η συμβολή στην προαγωγή της κυπριακής και, γενικότερα, της ελληνικής παιδείας σε συνεργασία με ανάλογους οργανισμούς τόσο στην Κύπρο και στην Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες. ΑΡΘΡΟ 3 ο ΜΕΣΑ Μέσα με τα οποία θα επιδιωχθούν οι σκοποί της Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου είναι: Α) Η διεξαγωγή ερευνών και η ανάληψη μελετών που σχετίζονται με την Κυπριακή και, γενικότερα, την ελληνική εκπαίδευση. Β) Οργάνωση διαλέξεων, συζητήσεων και εκπαιδευτικών συνεδρίων. Γ) Η συνεργασία με ιδρύματα βασικής παιδαγωγικής κατάρτισης και ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Δ) Τακτικές και περιοδικές εκδόσεις, οι οποίες θα διανέμονται δωρεάν. Ε) Άλλες εκδηλώσεις που θα κρίνει κατάλληλες το Διοικητικό Συμβούλιο. ΑΡΘΡΟ 4 ο ΠΟΡΟΙ Πόροι της Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου είναι: Α) Οι συνδρομές των μελών. Β) Εκδηλώσεις που θα διοργανώνει η Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου Γ) Δωρεές και χορηγίες προς την Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου Δ) Άλλοι πόροι από νόμιμη πηγή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ (μέλη, δικαιώματα, υποχρεώσεις) ΑΡΘΡΟ 5 ο ΜΕΛΗ Τακτά Μέλη γίνονται με αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο επί ειδικού εντύπου του σωματείου εκπαιδευτικοί οι οποίοι, κατέχουν πρώτο πτυχίο στις Επιστήμες της Αγωγής ή παρεμφερές αντικείμενο από αναγνωρισμένο ίδρυμα. Φοιτητικά Μέλη γίνονται με αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο επί ειδικού εντύπου του σωματείου προπτυχιακοί φοιτητές οι οποίοι παρακολουθούν σπουδές για απόκτηση πρώτου πτυχίου στις Επιστήμες της Αγωγής ή παρεμφερές αντικείμενο σε αναγνωρισμένο ίδρυμα. Τα φοιτητικά μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου ή εκλογής στο Διοικητικό Συμβούλιο.

2 Η αίτηση υποστηρίζεται από δύο μέλη της Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου. Κάθε αίτηση εγγραφής μέλους εξετάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επόμενη συνεδρία του. ΑΡΘΡΟ 6 ο ΣΥΝΔΡΟΜΗ Η συνδρομή των μελών είναι υποχρεωτική. Η ετήσια συνδρομή για τακτά και φοιτητικά μέλη καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση. ΑΡΘΡΟ 7 ο - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ Όλα τα τακτά μέλη που έχουν τακτοποιημένες τις συνδρομές τους προς την Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου έχουν δικαίωμα: Α) Να εκλεγούν και να εκλέγονται, όπως προνοείται στο άρθρο 21. Β) Να εισηγούνται θέματα προς το Διοικητικό Συμβούλιο για μελέτη. Όλα τα φοιτητικά μέλη που έχουν τακτοποιημένες τις συνδρομές τους προς την Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου έχουν δικαίωμα: Α) Να εισηγούνται θέματα προς το Διοικητικό Συμβούλιο για μελέτη. ΑΡΘΡΟ 8 ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ Οι υποχρεώσεις όλων των μελών είναι: Α) Να παρακολουθούν τις εκδηλώσεις του σωματείου και να προάγουν τους σκοπούς του. Β) Να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις. Γ) Να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού και τις εκάστοτε αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων. ΑΡΘΡΟ 9 ο ΠΑΥΣΗ ΜΕΛΩΝ Παύουν να είναι μέλη όσοι: Α) υποβάλλουν έγγραφα παραίτησης. Β) Καθυστερούν τη συνδρομή τους περισσότερο από δύο συνεχή χρόνια. Γ) Ενεργούν αντίθετα προς τους σκοπούς και τα συμφέροντα της Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου και ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ (διοίκηση, διοικητικά όργανα της Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου) ΑΡΘΡΟ 10 ο - ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Όργανα διοίκησης της Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου είναι: Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο Β) Η Γενική Συνέλευση ΑΡΘΡΟ 11 ο - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επταμελές και εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία σύμφωνα με τα άρθρα 20, 21, 22, 23 και 24. Δέκα μέρες μετά την εκλογή, ο πλειοψηφήσας συγκαλεί τους εκλεγέντες και καταρτίζονται σε σώμα με πρόεδρο, αντιπρόεδρο, γραμματέα, ταμία και 3 μέλη. Β) Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής. Γ) Όταν ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παραιτηθεί ή αποχωρήσει, αναπληρώνεται από τον πρώτο επιλαχόντα.

3 Δ) Κανένα μέλος δεν δικαιούται να εκλεγεί πρόεδρος για περισσότερες από δύο θητείες. Ε) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται με πρόσκληση του Πρόεδρου τουλάχιστο μια φορά κάθε δύο μήνες και έκτακτα όταν υπάρχει ανάγκη. Απαρτία υπάρχει όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται από την πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. ΣΤ) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεδρίες παύεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και αντικαθίσταται από τον πρώτο επιλαχόντα. Ελλείψεις επιλαχόντων το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει από τα μέλη. Ζ) Το Διοικητικό Συμβούλιο προωθεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που αποβλέπουν στην προώθηση των σκοπών της Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου. Μέσα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του μπορεί να ορίζει επιτροπές από τα μέλη του σωματείου για μελέτη και προώθηση διαφόρων θεμάτων. Η) Αν η πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλουν παραίτηση, ομαδικά ή κεχωρισμένα κατά διαφορετικά χρονικά διαστήματα, τότε τα υπόλοιπα μέλη συγκαλούν Γενική Συνέλευση. ΑΡΘΡΟ 12 ο - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο πρόεδρος της Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του, καλεί μαζί με το Γραμματέα τα μέλη του σωματείου σε γενικές και έκτακτες συνελεύσεις ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και εκπροσωπεί το σωματείο μαζί με τον Αντιπρόεδρο και το Γραμματέα σε κάθε αρχή και ιδιώτη. ΑΡΘΡΟ 13 ο - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν αυτός απουσιάζει, οπότε ασκεί όλα τα καθήκοντα του Προέδρου όπως ορίζει το άρθρο 12. ΑΡΘΡΟ 14 ο - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Ο Γραμματέας φυλάττει τη σφραγίδα της Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου, τηρεί μητρώο των μελών, ετοιμάζει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, κρατεί την αλληλογραφία και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα. Επίσης, φροντίζει για τα δημοσιεύματα του σωματείου και εκπροσωπεί μαζί με τον Πρόεδρο την Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου σε κάθε αρχή ή ιδιώτη. Το Γραμματέα όταν κωλύεται αναπληρώνει άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. ΑΡΘΡΟ 15 ο - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ Ο Ταμίας εισπράττει ό,τι οφείλεται στο ταμείο με διπλότυπες αποδείξεις, κάνει πληρωμές με διπλότυπες αποδείξεις, για τα έξοδα του σωματείου και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση γενική έκθεση και απολογισμό της κατάστασης του ταμείου. Τηρεί ιδιαίτερο βιβλίο ταμείου με την υπογραφή του Προέδρου και τη σφραγίδα της Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου και ευθύνεται προσωπικά για κάθε δαπάνη που γίνεται. Επίσης τηρεί βιβλία περιουσίας του σωματείου.

4 ΑΡΘΡΟ 16 ο - ΕΛΕΓΚΤΕΣ Σε κάθε εκλογική Γενική Συνέλευση εκλέγονται δυο μέλη ως ελεγκτές. Οι ελεγκτές δεν μπορούν να είναι συγχρόνως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι ελεγκτές ελέγχουν κάθε χρόνο όλα τα βιβλία και έγγραφα που απαιτούνται για τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του σωματείου και υποβάλλουν σχετική έκθεση. ΑΡΘΡΟ 17 ο - ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο σώμα της Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου και συγκαλείται με πρόσκληση του Προέδρου, κάθε χρόνο το Μάιο και έκτακτα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, όταν το ζητήσουν με γραπτή αίτησή τους τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή το 1/5 τουλάχιστον των μελών του σωματείου και μέσα σε δέκα (10) μέρες από την κατάθεση της αίτησης. Μαζί με την αίτηση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται και κατάσταση των θεμάτων που είναι προς συζήτηση. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων κρατεί ο Γραμματέας. ΑΡΘΡΟ 18 ο - ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Η Γενική Συνέλευση χαράσσει τη γενική πολιτική της Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου και τα πλαίσια της δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου. Ασχολείται επίσης με γενικότερα θέματα που αφορούν το σωματείο. Η Γενική Συνέλευση συζητεί και εγκρίνει τα πεπραγμένα και τον οικονομικό απολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου που υποβάλλονται από τον Πρόεδρο και τον Ταμία, αντίστοιχα. Στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης όλα τα μέλη θεωρούνται ισότιμα και έχουν δικαίωμα ψήφου. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά από τα μέλη του σωματείου. Αν δε σχηματιστεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση αναβάλλεται για μισή ώρα, οπότε θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών που είναι παρόντα. ΑΡΘΡΟ 19 ο - ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει τριμελές Προεδρείο από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα που υποδεικνύεται από τα μέλη, εξαιρουμένων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των υποψηφίων σε περίπτωση εκλογών. Οι αποφάσεις στις Γενικές Συνελεύσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών, γράφονται από τα μέλη του προεδρείου. Το βιβλίο αυτό φυλάττει ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου και το παραδίδει στο προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης με την εκλογή του και το ξαναπαίρνει μετά την σύνταξη των πρακτικών της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, όχι όμως αργότερα από οκτώ (8) μέρες από τη λήξη των εργασιών της.

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ (Αρχαιρεσίες) ΑΡΘΡΟ 20 ο - ΧΡΟΝΟΣ Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της ελεγκτικής επιτροπής γίνονται κάθε δύο χρόνια κατά τη διάρκεια της τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για σκοπούς εκλογών. ΑΡΘΡΟ 21 ο - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ Δικαίωμα να εκλεγούν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και δικαίωμα να εκλέξουν έχουν όλα τα τακτικά μέλη με τακτοποιημένες τις ταμειακές του υποχρεώσεις και ένα συμπληρωμένο χρόνο από την ημερομηνία της εγγραφής τους. ΑΡΘΡΟ 22 ο - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Όσα από τα μέλη έχουν τακτοποιημένες τις συνδρομές τους μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης. Τα ονόματα των υποψηφίων γράφονται σε πίνακα με αλφαβητική σειρά. Τα μέλη του Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης δεν μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα. ΑΡΘΡΟ 23 ο - ΤΡΟΠΟΣ Κάθε μέλος παραλαμβάνει από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης ένα ψηφοδέλτιο σφραγισμένο με τη σφραγίδα της Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου και υπογραμμένο από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και ψηφίζει πέντε υποψηφίους για το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα δύο (2) μέλη της ελεγκτικής επιτροπής εκλέγονται με ανάταση του χεριού. ΑΡΘΡΟ 24 ο - ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας γίνεται διαλογή των ψήφων και επιλέγονται οι επιτυχόντες και οι επιλαχόντες. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ δύο (2) υποψηφίων, η ανακήρυξη γίνεται με κλήρωση. Επίσης συντάσσεται πρακτικό με τα ονόματα των επιτυχόντων και των επιλαχόντων και παραδίδεται σ αυτόν που πλειοψήφησε. Το παλαιό Διοικητικό Συμβούλιο παραδίδει υποχρεωτικά τη διοίκηση του σωματείου στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο το αργότερο σε εφτά (7) μέρες από τη συγκρότηση του σε σώμα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ (διάλυση-τροποποίηση) ΑΡΘΡΟ 25 ο - ΔΙΑΛΥΣΗ Η διάλυση της Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία των 2/3 των μελών που έχουν τακτοποιημένες τις υποχρεώσεις τους ή όταν ο αριθμός των τακτικών μελών γίνει μικρότερος από 21. Σε περίπτωση διάλυσης, τα περιουσιακά στοιχεία του σωματείου παραχωρούνται σε ίδρυμα που θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. ΑΡΘΡΟ 26 ο - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Τροποποίηση του καταστατικού γίνεται σε σύγκληση ειδικής Γενικής Συνέλευσης και με πλειοψηφία 2/3 των μελών του σωματείου που έχουν δικαίωμα ψήφου.

6 Εξαιρούνται τα άρθρα «ένα» (όνομα) και «δύο» (σκοπός) της Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου τα οποία και δεν τροποποιούνται. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ (γενικές διατάξεις) ΑΡΘΡΟ 26 ο - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ Κάθε ποσό μεγαλύτερο των 100 κατατίθεται από τον Ταμία στο όνομα της Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου σε Τράπεζα. ΑΡΘΡΟ 27 ο - ΣΦΡΑΓΙΔΑ Η σφραγίδα του σωματείου είναι κυκλική και φέρει στο κέντρο παράσταση με τρία Π επικαλυπτόμενα και τις λέξεις Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου, 1987.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α Άρθρο 1ο α) Ιδρύεται στο Ίλιον Αττικής επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Άρθρο 1 Ιδρύεται με έδρα την Αθήνα και επί της οδού Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ Άρθρο 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με έδρα την Αθήνα και με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ε.Ε.Κ.Ε.).

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Σωματείου είναι "ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στις διεθνείς σχέσεις η επωνυμία του Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ»

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 α) Ιδρύεται μη κερδοσκοπικός σύλλογος με την επωνυμία «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» β) Έδρα του συλλόγου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» ΑΡΘΡΟ 1: Επωνυµία - Έδρα - Σφραγίδα Ιδρύεται αστική µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρεία µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία ΑΡΘΡΟ 1 ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. Ιδρύεται στην Κύπρο 'Όμιλος με την επωνυμία «ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Άρθρο 1 ο.- ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1999, 2000, 2001, 2002 κ.ο.κ.

1999, 2000, 2001, 2002 κ.ο.κ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΣY.Α.ΠΑΚ.) ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ-Ε ΡΑ-ΣΦΡΑΓΙ Α Ιδρύεται στην Κύπρο Σύνδεσµος Αποφοίτων του Πανεπιστηµίου Κύπρου µε το όνοµα "Σύνδεσµος Αποφοίτων Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ (Σ.Ε. Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ) ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ (Σ.Ε. Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ) ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ (Σ.Ε. Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ) ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1 Ο Το Σωματείο ιδρύθηκε με την με αριθμό 603/1971

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ Άρθρο 01 Σύσταση και Επωνυμία Με το παρόν συστήνεται, κατά τους παρακάτω ειδικότερους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της. ης Μαΐου 2015 Σημείωση: Τα σημεία με κόκκινο διαγράφονται και τα σημεία

Διαβάστε περισσότερα

ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.)

ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.) 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ (Α.Κ.Α.ΛΟ. Υ.ΜΑ) - ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 5ης ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α Ρ Θ Ρ Ο 1 ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ Ιδρύεται επαγγελµατικό σωµατείο των τελωνειακών υπαλλήλων που υπηρετούν στις Τελωνειακές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε τον τίτλο: «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚOΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ «ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ «ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Προτείνεται προς τροποποίηση το από 28.8.1968 Καταστατικό το οποίο αποτελούσε τροποποίηση δια της υπ αριθ. 8544/68 αποφάσεως του Πρωτοδικείου Αθηνών του αρχικού Καταστατικού, εγκριθέντος δια της υπ αριθ.1361/66

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)."

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.). Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο της Οµοσπονδίας µε την Επωνυµία ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)." (Τροποποίηση και Κωδικοποίηση) Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α Ε Ρ Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.Ε» Άρθρο 1ο Σύσταση:Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ [Με ενσωµατωµένες τις τροποποιήσεις του Καταστατικού σύµφωνα µε τα όσα έγιναν δεκτά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ INTERCOLLEGE ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (Φ.ΕΝ.Ι.Λ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ INTERCOLLEGE ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (Φ.ΕΝ.Ι.Λ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ INTERCOLLEGE ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (Φ.ΕΝ.Ι.Λ) -1- Άρθρο 1ο Ι ΡΥΣΗ Ε ΡΑ- ΣΦΡΑΓΙ Α α) Ιδρύεται στη Λευκωσία Φοιτητική Ένωση µε την επωνυµία «Φοιτητική Ένωση Intercollege Λευκωσίας ( Φ.ΕΝ.Ι.Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Άρθρο 1 ο : Α) Η επωνυμία του Σωματείου είναι: «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ». Β) Έδρα του είναι η Θεσσαλονίκη.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να

Διαβάστε περισσότερα

τέσσερις (4) αγωνιστικές περιόδους.

τέσσερις (4) αγωνιστικές περιόδους. Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ - Υ ΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ - ΚΑΤΑ ΥΣΕΩΝ» (Σ.Ε.Π.Κ.Υ.Κ.) που µετά την από 7-3-1987 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µελών του τροποποιείται

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ (ΣΚΟΠΟΥ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ) «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ GS1 και τον διακριτικό τίτλο: «GS1 ASSOCIATION GREECE». ΟΡΙΣΜΟΙ: Οπου στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΑ 1 ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤAΣ», με έδρα.. 2 ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Για σκοπούς ιστορικούς, θα αναφέρεται ότι το Σωματείο αυτό, προήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1926

Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1926 Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1926 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2002 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ Άρθρο 1 - Ίδρυση 1. Ιδρύεται Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου µε την επωνυµία "Επιµελητήριο Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας",

Διαβάστε περισσότερα

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά.

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ» Άρθρο 1ο Σύσταση, Έδρα 1. Συνιστάται Ένωση Καταναλωτών µε την επωνυµία «Ένωση Εργαζόµενων Καταναλωτών Ελλάδος»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Προοίμιο- Νομικό καθεστώς-έδρα Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (εφεξής Ε.Ε.Σ.) ιδρύθηκε την 10 Ιουνίου 1877. Το Καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Αγροξενία»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Αγροξενία» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Αγροξενία» Στο Κρυονέρι Κορινθίας σήμερα 12/11/2010 συνήλθαν οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 1. Αβραμίδης Ιωάννης, Ξενοδοχείο ΜΟΡΦΗ, Κερκίνη Σερρών

Διαβάστε περισσότερα