ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ"

Transcript

1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ 1 ο - Κέντρο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συνόρων και Μετανάστευσης (Κ.Ο.ΔΙ.Σ.ΜΕ.) Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ Τηλ.: Αριθμ. Πρωτ: 8000/20/18/12/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΑΥΓΕΙΑ - ΚΗΜΔΗΣ Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Απευθείας Ανάθεσης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της χαμηλότερης τιμής ΘΕΜΑ: «Διενέργεια διαδικασίας απευθείας ανάθεσης προϋπολογισθείσας δαπάνης ύψους δυο χιλιάδων και τετρακοσίων ογδόντα ευρώ (#2.480,00 #) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νομίμων κρατήσεων (2.000,00 μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για την προμήθεια γραφικής ύλης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)» Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΡΩΝ/Α.Ε.Α. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: 1.1. Του Ν.1481/1984, «Οργανισμός Υπουργείου Δημοσίας Τάξης» (Α -152), ως ισχύει Του Ν.2690/1999, «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α -45), ως ισχύει Του Ν. 2800/2000, «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α -41), ως ισχύει Του Ν.2859/2000, «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (Α -248), ως ισχύει Του άρθρου 19 του Ν. 3193/2003 «Κανόνες τιμολόγησης, ρυθμίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α - 266), ως ισχύει Του Ν. 3588/2007, «Πτωχευτικός Κώδικας» (Α - 153), ως ισχύει Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις» (Α -112), ως ισχύει Του άρθρου 3 του Ν. 3938/2011 «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α -61), ως ισχύει Του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων- Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)- Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (Α - 204), ως ισχύει Του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.4046/2012, του ν.4093/2012 και του ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις», ως ισχύει Του Ν.4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και 1

2 Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξεως & Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α -73), ως ισχύει Του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α - 143), ως ισχύει Του Ν.4337/2015 «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α - 129), ως ισχύει Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α - 147), ως ισχύει Του Ν. 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη- Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις.» (Α - 240), ως ισχύει Του Π.Δ. 14/2001 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α -12), ως ισχύει Του Π.Δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του.» (Α - 213), ως ισχύει Του Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α - 281), ως ισχύει Του Π.Δ. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» (Α - 34), ως ισχύει Του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α - 145), ως ισχύει Του Π.Δ. 131/2016 «Σύσταση Διεύθυνσης Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη)- Μεταβολή αρμοδιοτήτων και κατάργηση οργανικής μονάδας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού» (Α - 235), ως ισχύει Του Π.Δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α - 159) Της υπ αριθ. 8000/20/45/119 δ από 07/09/2015 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Διάρθρωση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης του άρθρου 9 παρ. 11 εδαφ. γ του Ν. 4332/2015.» (Β ), ως ισχύει Της υπ αριθ από 28/12/2015 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Π.Δ.Ε. (Τροποποίηση και Αντικατάσταση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 46274/ (ΦΕΚ 2573/τ.Β )» (Β ), ως ισχύει Της υπ αριθ. ΓΔΟΕΣ/1/2/225 από 30/12/2015 Απόφασης κ. Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης επί θεμάτων δημοσιολογιστικού χαρακτήρα σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα» (Β 2884), ως ισχύει Της υπ αριθ από 05/08/2016 Απόφασης κ. Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Ανάθεση καθηκόντων διαχείρισης για δράσεις/ έργα του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Εσωτερικής για την περίοδο στην Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης» (Β ), ως ισχύει Της υπ αριθ από 09/08/2016 Απόφασης κ. Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Εθνικών Προγραμμάτων των Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (TAMEE/AMIF) και Εσωτερικής (TEA/ ISF) για την προγραμματική περίοδο » (Β ), ως ισχύει Της υπ αριθ. ΓΔΟΕΣ/1/2/284 β από 01/11/2016 Απόφασης κ. Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Τροποποίηση της υπ αριθ. ΓΔΟΕΣ/1/2/225/ απόφασης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης επί θεμάτων δημοσιολογιστικού χαρακτήρα σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα» (Β 2884) (Β ), ως ισχύει 2

3 1.29. Της υπ αριθ. 158/2016 από 16/11/2016 Απόφασης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων «Έγκριση Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α 147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών.» (Β -3698) Της υπ αριθ από 22/03/2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμού του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α 147)» (Β - 969), ως ισχύει Της υπ αριθ. 7004/5/18 από 21/04/2017 Απόφασης κ. Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας περί «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα» (Β ) Της υπ αριθ από 23/05/2017 Απόφασης κ. Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.» (Β ), ως ισχύει Την υπ αριθ. 74 (Αρ. Πρ.: 11466) από 30/01/2018 Απόφαση κ. Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. (Α.Δ.Α.: 75ΜΜ465ΧΙ8-ΤΟΟ) 2. Την υπ αριθ. ISF Β/5 κη από 06/02/ η Τροποποίηση Πρόσκλησης (Κωδικός Πρόσκλησης: 8/2016), για υποβολή προτάσεων στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής της περιόδου , με τίτλο: «Τεχνική Βοήθεια του Ταμείου Εσωτερικής για τον Τομέα Σύνορα & Θεωρήσεις» (Α.Δ.Α.: ΩΟΗΞ465ΧΘ7-ΨΤΝ) 3. Την υπ αριθ. ISF Β/5 ξζ από 22/05/2017 Απόφαση Χορήγησης Επιδότησης, με θέμα: Χρηματοδότηση της Δράσης «Τεχνική Βοήθεια του Ταμείου Εσωτερικής για τον Τομέα Σύνορα & Θεωρήσεις» με Κωδικό ΟΠΣ 1779/ από το Εθνικό Πρόγραμμα του «Ταμείου Εσωτερικής / Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις της περιόδου » (Α.Δ.Α.: ΩΡ18465ΧΘ7-7Θ5) 4. Την υπ αριθ. ISF B/5/2 νστ από 30/04/2018 Συμφωνία Επιδότησης Δράσης «Τεχνική Βοήθεια του Ταμείου Εσωτερικής για τον τομέα Σύνορα & Θεωρήσεις/ Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας», με θέμα: 1 η τροποποίηση συμφωνίας επιδότησης της δράσης «Τεχνική Βοήθεια του Ταμείου Εσωτερικής για τον Τομέα Σύνορα & Θεωρήσεις/ Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας» με Κωδικό ΟΠΣ από το Εθνικό Πρόγραμμα «/ Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις της περιόδου » (Α.Δ.Α.: Ω6ΧΜ465ΧΘ7-ΥΨ1) 5. Το υπ αριθ. 8000/20/18/ από 29/05/2018 Αίτημα Επικαιροποίησης της Δράσης με τίτλο «Τεχνική Βοήθεια του Ταμείου Εσωτερικής για τον Τομέα Σύνορα & Θεωρήσεις», του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Εσωτερικής. (Α.Δ.Α.Μ.: 18REQ ) 6. Το υπ αριθ. 8000/20/18/ από 28/06/2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Προστασίας Συνόρων/ Α.Ε.Α., με θέμα: «Ανάρτηση της υπ αριθ από 30/01/2018 Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (Α.Δ.Α.: 75ΜΜ465ΧΙ8-ΤΟΟ), ως έγκριση του υπ αριθ. 8000/20/18/ από 29/05/2018 Αιτήματος Επικαιροποίησης, της δράσης με τίτλο: «Τεχνική Βοήθεια του Ταμείου Εσωτερικής για τον Τομέα Σύνορα & Θεωρήσεις» του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Εσωτερικής (Α.Δ.Α.Μ.: 18REQ )» (Α.Δ.Α.Μ.:18REQ ). ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1. Προκηρύσσουμε τη διενέργεια, διαδικασίας απευθείας ανάθεσης, για την προμήθεια γραφικής ύλης (C.P.V.: «Γραφική ύλη»), σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης, προϋπολογισθείσας αξίας δυο χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ευρώ (#2.480,00 #) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νομίμων κρατήσεων (2.000,00 μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 3

4 2. Οι προσφορές των ενδιαφερόμενων για συμμετοχή στην εν λόγω διαδικασία, θα κατατίθενται υπογεγραμμένες, στην έδρα της Διεύθυνσης Προστασίας Συνόρων/ Κλάδος Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων/ Α.Ε.Α., Οδός Π. Κανελλοπούλου 04 τ.κ Αθήνα, μέχρι την 08/11/2018, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 11.00, η οποία ορίζεται και ως η ημερομηνία λήξης της υποβολής των προσφορών. 3. Υφίσταται η δυνατότητα ταχυδρομικής αποστολής των προσφορών, στην έδρα της Υπηρεσίας «Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας/ Κλάδος Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων/ Διεύθυνση Προστασίας Συνόρων, οδός Π. Κανελλοπούλου αρίθ. 04 τ.κ.: Αθήνα». Στην περίπτωση αυτή, οι προσφορές θα διαβιβάζονται στην αρμόδια Επιτροπή, πριν τη διενέργεια της διαδικασίας προκειμένου αποσφραγιστούν δημόσια, μαζί με αυτές που θα υποβληθούν την ως άνω ημερομηνία και ώρα διενέργειάς της, όπως ορίζεται κατωτέρω. 4. Η Υπηρεσία δε φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των φακέλων των προσφορών, ούτε για οποιαδήποτε καθυστέρηση άφιξης αυτών. 5. Η Διεύθυνση Προστασίας Συνόρων/Α.Ε.Α. δε θα παραλάβει φακέλους προσφορών και λοιπά έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, έστω και αν ειδοποιηθεί εγκαίρως. Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη της έγκαιρης υποβολής των προσφορών τους. Οι προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε δεν έφθασαν εγκαίρως στη Διεύθυνση Προστασίας Συνόρων/ Α.Ε.Α, θα επιστρέφονται στους ενδιαφερόμενους χωρίς να αποσφραγισθούν. 6. Δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος μόνο των ζητούμενων υλικών, καθώς και εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές. 7. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κοινοπραξίες φυσικών ή/ και νομικών προσώπων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των χωρών του Ε.Ο.Χ., των κρατών - μελών της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ./ G.P.A.), του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, καθώς επίσης και των οικονομικών φορέων που προέρχονται από χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες ή συμφωνίες σύνδεσης με την, που έχουν την καταστατική τους έδρα και δραστηριοποιούνται στις προαναφερθείσες χώρες. Επίσης, δικαίωμα συμμετοχής έχουν ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων με κοινή προσφορά που πληρούν τα παραπάνω χαρακτηριστικά. 8. Σε περίπτωση νομικών προσώπων θεωρείται ότι η υποβολή της προσφοράς και η συμμετοχή στη διαδικασία, έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του Υποψηφίου Αναδόχου. 9. Οι Ενώσεις και οι Κοινοπραξίες, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά, χωρίς να απαιτείται να λάβουν συγκεκριμένη νομική μορφή. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληθεί σε συγκεκριμένη νομική μορφή, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή, αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. 10. Η αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 08η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Προστασίας Συνόρων/Κλάδος Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων/ Α.Ε.Α. (ταχ. Διεύθυνση: Π. Κανελλοπούλου 04 τ.κ Αθήνα, 3 ος Όροφος). 4

5 11. Η αποσφράγιση θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή που θα οριστεί με Απόφαση της Διεύθυνσης Προστασίας Συνόρων/ Α.Ε.Α. 12. Η εν λόγω διαδικασία θα διενεργηθεί, σύμφωνα με την παρούσα και τα επισυναπτόμενα σε αυτή Παραρτήματα, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της. Παράρτημα Α Παράρτημα Β Παράρτημα Γ Παράρτημα Δ «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ» «ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ» «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 13. Κατά την αποσφράγιση επιτρέπεται να παρίστανται όλοι οι υποψήφιοι ανάδοχοι αυτοπροσώπως ή δια των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Με σκοπό την έκδοση σχετικής άδειας εισόδου για το κτήριο του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, για τους αναφερόμενους εκπροσώπους των υποψηφίων αναδόχων, την ημερομηνία αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, παρακαλούνται όπως οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν εγκαίρως στο τηλ Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 2018, Σ.Α.Ε. 750/2, του έργου «Τεχνική Βοήθεια του Ταμείου Εσωτερικής για τον Τομέα Σύνορα και Θεωρήσεις»(Κωδικός/ M.I.S.: 2018ΣΕ ), στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος «Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής / Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις» και αφορά τη δράση με τίτλο: «Τεχνική Βοήθεια του Ταμείου Εσωτερικής για τον Τομέα Σύνορα & Θεωρήσεις». 15. Η εν λόγω προμήθεια συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό σε ποσοστό 75%. 16. Το κείμενο της παρούσας θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια» ( στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων ( και στον επίσημο ιστότοπο της Ελληνικής Αστυνομίας ( 17. Πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία και τους όρους της εν λόγω προμήθειας παρέχονται στο τηλ. επικοινωνίας: Ο Διευθυντής Δημήτριος ΜΑΛΛΙΟΣ Ταξίαρχος 5

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ Προμήθεια γραφικής ύλης. (CPV: «Γραφική ύλη») Δυο χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα ευρώ (#2.480,00 #) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νομίμων κρατήσεων (2.000,00 μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερης τιμής). Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 2018, Σ.Α.Ε. 750/2, του έργου «Τεχνική Βοήθεια του Ταμείου Εσωτερικής για τον Τομέα Σύνορα και Θεωρήσεις» (Κωδικός/ M.I.S.: 2018ΣΕ ), στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος «Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής / Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις» και αφορά τη δράση με τίτλο: «Τεχνική Βοήθεια του Ταμείου Εσωτερικής για τον Τομέα Σύνορα & Θεωρήσεις». Η εν λόγω προμήθεια συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής σε ποσοστό 75%. Η δαπάνη υπόκεινται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις, οι οποίες έχουν ως εξής: ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ (%) - 0,06 % υπέρ της οικονομικής αυτοτέλειας της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του Ν.4412/2016, επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων. Επί της εν λόγω κράτησης επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου. - Κάθε άλλη εν ισχύ κράτηση κατά την πληρωμή των τιμολογίων. Επίσης θα παρακρατείται φόρος εισοδήματος 4% για την προμήθεια υλικών και 8% για την παροχή υπηρεσιών, όταν η καθαρή αξία αυτών κατά τη συναλλαγή υπερβαίνει το ποσό των 150,00 ΕΥΡΩ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της οικείας Σύμβασης 6

7 ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Η παράδοση του συνόλου των ειδών, θα πραγματοποιηθεί στις κτηριακές εγκαταστάσεις του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας (Α.Ε.Α.), επί της Λ. Μεσογείων 136 και Π. Κανελλοπούλου 04 τ.κ , Αθήνα ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Μέχρι δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την παράδοση του συνόλου των ειδών της προμήθειας. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Τρόπος Υποβολής Προσφορών 1.1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. 2. Λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών 2.1. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν κλειστές προσφορές, υπογεγραμμένες (και με μονογραφή σε κάθε σελίδα), καθώς και με αρίθμηση σελίδων, σε σφραγισμένο φάκελο, οι οποίες θα πρέπει να παραδοθούν, το αργότερο έως την 08/11/2018, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., στη Διεύθυνση Προστασίας Συνόρων/ Κλάδος Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων/ Α.Ε.Α., Π. Κανελλόπουλου 4 Τ.Κ Αθήνα (3ος Όροφος) Υφίσταται η δυνατότητα ταχυδρομικής αποστολής των προσφορών, στην έδρα της Υπηρεσίας «Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας/ Κλάδος Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων/ Διεύθυνση Προστασίας Συνόρων, οδός Π. Κανελλοπούλου αρ. 04 τ.κ.: Αθήνα». Στην περίπτωση αυτή, οι προσφορές θα διαβιβάζονται στην αρμόδια Επιτροπή, πριν τη διενέργεια της διαδικασίας προκειμένου αποσφραγιστούν δημόσια, μαζί με αυτές που θα υποβληθούν την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα διενέργειας της διαδικασίας Η Υπηρεσία δε φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των φακέλων των προσφορών, ούτε για οποιαδήποτε καθυστέρηση άφιξης αυτών. Η Διεύθυνση Προστασίας Συνόρων/Α.Ε.Α. δε θα παραλάβει φακέλους προσφορών και λοιπά έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, έστω και αν ειδοποιηθεί εγκαίρως 7

8 2.4. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την ως άνω ημερομηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. 3. Κατάρτιση Φακέλου Προσφοράς 3.1. Στο φάκελο κάθε προσφοράς θα αναγράφονται ευκρινώς: α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (με κεφαλαία γράμματα). β. Τα στοιχεία του προσφέροντα (οικονομικού φορέα) [επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Α.Φ.Μ.]. γ. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια (Αναθέτουσα Αρχή) (Διεύθυνση Προστασίας Συνόρων/ Κλάδος Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων/ Α.Ε.Α.). δ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της διακήρυξης. ε. Καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών) (08/11/2018 ώρα 11.00, ημέρα Πέμπτη). ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ (αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος δηλαδή : επωνυμία του νομικού προσώπου και σε περίπτωση ένωσης τις επωνυμίες των οικονομικών φορέων που την αποτελούν, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχ. διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, )] Αναθέτουσα Αρχή: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΡΩΝ/ ΚΛΑΔΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΡΩΝ/ Α.Ε.Α. Για τη Διαδικασία Απευθείας Ανάθεσης: «Προμήθεια γραφικής ύλης». Αριθμός Πρωτοκόλλου Πρόκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος:. /.. Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών :..ώρα... π.μ Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται τα εξής: Α) Τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς, σύμφωνα με το Παράρτημα Γ «Τεχνικές Προδιαγραφές» της παρούσας. Επισημαίνεται ότι, τεχνικές προσφορές που δε καλύπτουν τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήματος Γ της παρούσας, απορρίπτονται ως μη κανονικές. 8

9 Επιπλέον, στο φάκελο της προσφοράς, θα πρέπει να περιλαμβάνεται ο πίνακας των ειδών, με συμπληρωμένη την στήλη «Απάντηση», του Παραρτήματος Γ της παρούσας. Β) Τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, τα οποία, επί ποινή αποκλεισμού, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», με συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του Παραρτήματος Δ της παρούσας. Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ. Η τιμή του είδους δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, θα αναγράφεται δε ολογράφως και αριθμητικώς. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού, στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια της ισχύος της προσφοράς και παράδοσης των υλικών. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Δεν επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς με προϋπολογισμό μεγαλύτερο της «Προμήθειας». Η προσφερόμενη τιμή της εν λόγω προμήθειας, υπόκειται στις κρατήσεις όπως αυτές αναλυτικά αναγράφονται στο Παράρτημα Α της παρούσας. 4. Πληρωμή 4.1. Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή θα γίνει με την εξόφληση 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή του συνόλου των υλικών Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει και στην υπ αριθ από 23/12/2015 Απόφαση με θέμα «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Π.Δ.Ε. (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/ (ΦΕΚ 2573/τ.Β )» (ΦΕΚ Β 2857/ ), συμπληρωματικά με τα κάτωθι: - Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενημερότητας και Ασφαλιστικής Ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. - Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου περί ασφαλιστικών φορέων (Σχετικό πρότυπο θα δοθεί στον Ανάδοχο). - Βεβαίωση τραπέζης για το ΙΒΑΝ και το ΒΙC του δικαιούχου. - Υπεύθυνη δήλωση δικαιούχου περί μη εκχώρηση σύμβασης σε κανένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα(σχετικό πρότυπο θα δοθεί στον Ανάδοχο). 9

10 - Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. περί μη πτώχευσης, μη λύσης και μη κατάθεσης αίτησης για πτώχευση, με ημερομηνία έκδοσης το τελευταίο δίμηνο Τον προμηθευτή βαρύνουν οι κρατήσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα Α της παρούσας διακήρυξης. 4.4 Τα τιμολόγια και τα δελτία αποστολής δεν θα φέρουν διορθώσεις ή αποξέσεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 1. Αποσφράγιση και Αξιολόγηση Προσφορών 1.1 Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την αρμόδια Επιτροπή της Υπηρεσίας διενέργειας του διαγωνισμού. - Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 08/11/2018, ημέρα Πέμπτη, ώρα 11.30, στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Προστασίας Συνόρων/ Κλάδος Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων/ Α.Ε.Α. (Ταχ. Διεύθυνση: Π. Κανελλοπούλου 04, τ.κ ). - Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες και επιστρέφονται Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: Αποσφραγίζεται και μονογράφεται ο φάκελος προσφοράς, μονογράφεται δε και σφραγίζεται από το αρμόδιο όργανο, η τεχνική προσφορά ανά φύλλο. Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά, τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών, καθώς και την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς σύμφωνα με τους όρους της οικείας Πρόσκλησης και συντάσσει Πρακτικό για την αποδοχή ή απόρριψη των τεχνικών προσφορών και τους λόγους αποκλεισμού τους, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημέρα και ώρα που θα ορισθεί με νεότερο έγγραφο της Υπηρεσίας. Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί κατόπιν σχετικής πρόσκλησης της Υπηρεσίας και ακολουθεί 10

11 σχετική ανακοίνωση τιμών, η οποία καταχωρείται σε σχετικό πρακτικό, μαζί με τους λόγους απόρριψης όσων προσφορών κρίνονται απορριπτέες. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια, οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του Διευθυντή της αναθέτουσας Αρχής, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες. Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) προμηθευτή με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 11

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Τεχνικές Προδιαγραφές - Όλα τα είδη θα πρέπει να είναι καινούργια και αμεταχείριστα. - Στο φάκελο προσφοράς, να περιλαμβάνεται ο κάτωθι πίνακας με συμπληρωμένη την στήλη «Απάντηση» Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Απαίτηση Απάντηση (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 1 Κλασέρ από χαρτόνι με πλαστική επένδυση 8/32, με μηχανισμό RADO, χωρητικότητας έως και 750 φύλλα Α4, με μεταλλικές ακμές, χρώματος μπλε. Στη ράχη του υπάρχει ετικέτα διπλής όψης για αναγραφή περιεχομένων και μεταλλικός κρίκος για την εύκολη αφαίρεσή του από το ράφι. 2 Κλασέρ από χαρτόνι με πλαστική επένδυση 8/32, με μηχανισμό RADO, χωρητικότητας έως και 750 φύλλα Α4, με μεταλλικές ακμές, χρώματος μαύρο. Στη ράχη του υπάρχει ετικέτα διπλής όψης για αναγραφή περιεχομένων και μεταλλικός κρίκος για την εύκολη αφαίρεσή του από το ράφι. 3 Κλασέρ από χαρτόνι με πλαστική επένδυση 8/32, με μηχανισμό RADO, χωρητικότητας έως και 750 φύλλα Α4, με μεταλλικές ακμές, χρώματος κόκκινο. Στη ράχη του υπάρχει ετικέτα διπλής όψης για αναγραφή περιεχομένων και μεταλλικός κρίκος για την εύκολη αφαίρεσή του από το ράφι. Τεμάχια 130 ΝΑΙ Τεμάχια 130 ΝΑΙ Τεμάχια 50 ΝΑΙ 12

13 4 Κλασέρ από χαρτόνι με πλαστική επένδυση 8/32, με μηχανισμό RADO, χωρητικότητας έως και ΝΑΙ 750 φύλλα Α4, με μεταλλικές ακμές, χρώματος πράσινο. Στη ράχη του υπάρχει ετικέτα διπλής όψης για αναγραφή περιεχομένων και μεταλλικός κρίκος για την εύκολη αφαίρεσή του από το ράφι. 5 Φάκελος με αυτιά και λάστιχο κλεισίματος, πλαστικός, για χαρτιά μεγέθους φύλλων Α4, χωρητικότητας έως και 300 φύλλα, χρώματος μπλε 6 Φάκελος με αυτιά και λάστιχο κλεισίματος, πλαστικός, για χαρτιά μεγέθους φύλλων Α4, χωρητικότητας έως και 300 φύλλα, χρώματος μαύρο 7 Ντοσιέ με έλασμα, πλαστικός, για χαρτιά μεγέθους Α4, ετικέτα διπλής όψης, διαφανές εξώφυλλο, χρώματος μαύρο 8 Ντοσιέ με έλασμα, πλαστικός, για χαρτιά μεγέθους Α4, ετικέτα διπλής όψης, διαφανές εξώφυλλο, χρώματος μπλε 9 Ντοσιέ με έλασμα, πλαστικός, για χαρτιά μεγέθους Α4, ετικέτα διπλής όψης, διαφανές εξώφυλλο, χρώματος κόκκινο 10 Ντοσιέ με έλασμα, πλαστικός, για χαρτιά μεγέθους Α4, ετικέτα διπλής όψης, διαφανές εξώφυλλο, χρώματος πράσινο Τεμάχια 50 ΝΑΙ Τεμάχια 100 ΝΑΙ Τεμάχια 100 ΝΑΙ Τεμάχια 100 ΝΑΙ Τεμάχια 100 ΝΑΙ Τεμάχια 100 ΝΑΙ Τεμάχια 100 ΝΑΙ 13

14 11 Αυτοκόλλητοι σελιδοδείκτες πλαστικοποιημένοι, διαστάσεων 20*50 mm, με δυνατότητα γραφής στην επιφάνειά τους, καθώς και δυνατότητα επανατοποθέτησης, σε διάφορα χρώματα (μπλε, κίτρινο, κόκκινο, πράσινο κ.λπ.). 12 Συνδετήρες μεταλλικοί, 50mm, σε κουτί χάρτινο ή πλαστικό με 100 συνδετήρες. 13 Συνδετήρες μεταλλικοί, 33mm, σε κουτί χάρτινο ή πλαστικό με 100 συνδετήρες. 14 Συνδετήρες μεταλλικοί, 25mm, σε κουτί χάρτινο ή πλαστικό με 100 συνδετήρες. 15 Συνδετήρες μεταλλικοί, 75mm, σε κουτί χάρτινο ή πλαστικό με 100 συνδετήρες. 16 Στυλό διαρκείας με καπάκι και τάπα στο χρώμα του μελανιού, μύτη γραφής διαμέτρου 0,8mm, χρώματος γραφής μπλε 17 Στυλό διαρκείας με καπάκι και τάπα στο χρώμα του μελανιού, μύτη γραφής διαμέτρου 0,8mm, χρώματος γραφής μαύρο 18 Στυλό διαρκείας με καπάκι και τάπα στο χρώμα του μελανιού, μύτη γραφής διαμέτρου 0,8mm, χρώματος γραφής κόκκινο 19 Σύρματα συρραπτικού 24/6, 1000 τεμάχια ανά κουτί. Τεμάχια 4000 ΝΑΙ Κουτιά 50 ΝΑΙ Κουτιά 50 ΝΑΙ Κουτιά 50 ΝΑΙ Κουτιά 50 ΝΑΙ Τεμάχια 800 ΝΑΙ Τεμάχια 200 ΝΑΙ Τεμάχια 200 ΝΑΙ Κουτιά 30 ΝΑΙ 20 Σύρματα συρραπτικού 23/13, Κουτιά 20 ΝΑΙ 14

15 1000 τεμάχια ανά κουτί. 21 Σύρματα συρραπτικού 23/15, 1000 τεμάχια ανά κουτί. 22 Σύρματα συρραπτικού 23/17, 1000 τεμάχια ανά κουτί. 23 Μαρκαδόροι υπογράμμισης, με πάχος γραφής 3mm- 5mm, τύπος μύτης πλακέ, με καπάκι κλεισίματος και μελάνι με βάση το νερό που στεγνώνει γρήγορα, χρώματος κίτρινο. 24 Μαρκαδόροι υπογράμμισης, με πάχος γραφής 3mm- 5mm, τύπος μύτης πλακέ, με καπάκι κλεισίματος και μελάνι με βάση το νερό που στεγνώνει γρήγορα, χρώματος πορτοκαλί. 25 Ψαλίδι γραφείου, με ατσάλινες λάμες και πλαστικές λαβές, κατάλληλο για χρήση με το δεξί ή αριστερό χέρι. 26 Έλασμα μεταλλικό με πλαστική βάση. Η πλαστική βάση έχει 2 τρύπες αρχειοθέτησης, που προσαρμόζονται σε κλασέρ και ντοσιέ 27 Θήκη CD/DVD χάρτινη χρώματος λευκού, με παράθυρο ζελατίνης, δυνατότητα τοποθέτησης ενός CD/DVD, 28 Πλαστική θήκη τύπου Slim, χωρητικότητας ενός (1) CD/DVD, με εξώφυλλο εσωτερικά, το εμπρόσθιο τμήμα της θήκης διάφανο και το οπίσθιο χρώματος μαύρου Κουτιά 20 ΝΑΙ Κουτιά 20 ΝΑΙ Τεμάχια 20 ΝΑΙ Τεμάχια 20 ΝΑΙ Τεμάχια 10 ΝΑΙ Τεμάχια 1000 ΝΑΙ Τεμάχια 1000 ΝΑΙ Τεμάχια 100 ΝΑΙ 15

16 29 Διαχωριστικά χάρτινα Α4, 10 θεμάτων χρωματιστά 30 Ζελατίνες διάφανες για φύλλα Α4, με άνοιγμα από πάνω. Να διαθέτει οπές για να προσαρμόζεται σε κλασέρ και ντοσιέ (2 ή 4 κρίκων) 31 Εγγράψιμοι οπτικοί δίσκοι, χωρητικότητας 700MB τουλάχιστον. Τεμάχια 100 ΝΑΙ Τεμάχια 400 ΝΑΙ Τεμάχια 100 ΝΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Η συμπλήρωση των στηλών με τιμές γίνεται μόνο στην οικονομική προσφορά) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Για την υπ αριθμό.. από.. διακήρυξη της Δ/νσης Προστασίας Συνόρων/ Α.Ε.Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α.Φ.Μ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΟΥ 16

17 ΠΡΟΣ: Διεύθυνση Προστασίας Συνόρων/ Α.Ε.Α. Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Μονάδες μέτρησης ΣΥΝΟΛΟ (ΤΕΜΑΧΙΑ) Τιμή Μονάδας Συνολική Τιμή ανά είδος 1 2 Κλασέρ από χαρτόνι με πλαστική επένδυση 8/32, με μηχανισμό RADO, χωρητικότητας έως και 750 φύλλα Α4, με μεταλλικές ακμές, χρώματος μπλε. Στη ράχη του υπάρχει ετικέτα διπλής όψης για αναγραφή περιεχομένων και μεταλλικός κρίκος για την εύκολη αφαίρεσή του από το ράφι. Κλασέρ από χαρτόνι με πλαστική επένδυση 8/32, με μηχανισμό RADO, χωρητικότητας έως και 750 φύλλα Α4, με μεταλλικές ακμές, χρώματος μαύρο. Στη ράχη του υπάρχει ετικέτα διπλής όψης για αναγραφή περιεχομένων και μεταλλικός κρίκος Τεμάχια 130 Τεμάχια

18 Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Μονάδες μέτρησης ΣΥΝΟΛΟ (ΤΕΜΑΧΙΑ) Τιμή Μονάδας Συνολική Τιμή ανά είδος για την εύκολη αφαίρεσή του από το ράφι. 3 4 Κλασέρ από χαρτόνι με πλαστική επένδυση 8/32, με μηχανισμό RADO, χωρητικότητας έως και 750 φύλλα Α4, με μεταλλικές ακμές, χρώματος κόκκινο. Στη ράχη του υπάρχει ετικέτα διπλής όψης για αναγραφή περιεχομένων και μεταλλικός κρίκος για την εύκολη αφαίρεσή του από το ράφι. Κλασέρ από χαρτόνι με πλαστική επένδυση 8/32, με μηχανισμό RADO, χωρητικότητας έως και ΝΑΙ 750 φύλλα Α4, με μεταλλικές ακμές, χρώματος πράσινο. Στη ράχη του υπάρχει ετικέτα διπλής όψης για αναγραφή περιεχομένων και Τεμάχια 50 Τεμάχια 50 18

19 Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Μονάδες μέτρησης ΣΥΝΟΛΟ (ΤΕΜΑΧΙΑ) Τιμή Μονάδας Συνολική Τιμή ανά είδος μεταλλικός κρίκος για την εύκολη αφαίρεσή του από το ράφι Φάκελος με αυτιά και λάστιχο κλεισίματος, πλαστικός, για χαρτιά μεγέθους φύλλων Α4, χωρητικότητας έως και 300 φύλλα, χρώματος μπλε Φάκελος με αυτιά και λάστιχο κλεισίματος, πλαστικός, για χαρτιά μεγέθους φύλλων Α4, χωρητικότητας έως και 300 φύλλα, χρώματος μαύρο Ντοσιέ με έλασμα, πλαστικός, για χαρτιά μεγέθους Α4, ετικέτα διπλής όψης, διαφανές εξώφυλλο, χρώματος μαύρο Ντοσιέ με έλασμα, πλαστικός, για χαρτιά μεγέθους Α4, ετικέτα διπλής όψης, διαφανές εξώφυλλο, Τεμάχια 100 Τεμάχια 100 Τεμάχια 100 Τεμάχια

20 Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Μονάδες μέτρησης ΣΥΝΟΛΟ (ΤΕΜΑΧΙΑ) Τιμή Μονάδας Συνολική Τιμή ανά είδος χρώματος μπλε Ντοσιέ με έλασμα, πλαστικός, για χαρτιά μεγέθους Α4, ετικέτα διπλής όψης, διαφανές εξώφυλλο, χρώματος κόκκινο Ντοσιέ με έλασμα, πλαστικός, για χαρτιά μεγέθους Α4, ετικέτα διπλής όψης, διαφανές εξώφυλλο, χρώματος πράσινο Αυτοκόλλητοι σελιδοδείκτες πλαστικοποιημένοι, διαστάσεων 20*50 mm, με δυνατότητα γραφής στην επιφάνειά τους, καθώς και δυνατότητα επανατοποθέτησης, σε διάφορα χρώματα (μπλε, κίτρινο, κόκκινο, πράσινο κ.λπ.). Συνδετήρες μεταλλικοί, 50mm, σε κουτί χάρτινο ή πλαστικό με 100 συνδετήρες. Τεμάχια 100 Τεμάχια 100 Τεμάχια 4000 Κουτιά 50 20

21 Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Μονάδες μέτρησης ΣΥΝΟΛΟ (ΤΕΜΑΧΙΑ) Τιμή Μονάδας Συνολική Τιμή ανά είδος Συνδετήρες μεταλλικοί, 33mm, σε κουτί χάρτινο ή πλαστικό με 100 συνδετήρες. Συνδετήρες μεταλλικοί, 25mm, σε κουτί χάρτινο ή πλαστικό με 100 συνδετήρες. Συνδετήρες μεταλλικοί, 75mm, σε κουτί χάρτινο ή πλαστικό με 100 συνδετήρες. Στυλό διαρκείας με καπάκι και τάπα στο χρώμα του μελανιού, μύτη γραφής διαμέτρου 0,8mm, χρώματος γραφής μπλε Στυλό διαρκείας με καπάκι και τάπα στο χρώμα του μελανιού, μύτη γραφής διαμέτρου 0,8mm, χρώματος γραφής μαύρο Στυλό διαρκείας με καπάκι και τάπα στο χρώμα του μελανιού, μύτη γραφής διαμέτρου 0,8mm, χρώματος Κουτιά 50 Κουτιά 50 Κουτιά 50 Τεμάχια 800 Τεμάχια 200 Τεμάχια

22 Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Μονάδες μέτρησης ΣΥΝΟΛΟ (ΤΕΜΑΧΙΑ) Τιμή Μονάδας Συνολική Τιμή ανά είδος γραφής κόκκινο Σύρματα συρραπτικού 24/6, 1000 τεμάχια ανά κουτί. Σύρματα συρραπτικού 23/13, 1000 τεμάχια ανά κουτί. Σύρματα συρραπτικού 23/15, 1000 τεμάχια ανά κουτί. Σύρματα συρραπτικού 23/17, 1000 τεμάχια ανά κουτί. Μαρκαδόροι υπογράμμισης, με πάχος γραφής 3mm- 5mm, τύπος μύτης πλακέ, με καπάκι κλεισίματος και μελάνι με βάση το νερό που στεγνώνει γρήγορα, χρώματος κίτρινο. Μαρκαδόροι υπογράμμισης, με πάχος γραφής 3mm- 5mm, τύπος μύτης πλακέ, με καπάκι κλεισίματος Κουτιά 30 Κουτιά 20 Κουτιά 20 Κουτιά 20 Τεμάχια 20 Τεμάχια 20 22

23 Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Μονάδες μέτρησης ΣΥΝΟΛΟ (ΤΕΜΑΧΙΑ) Τιμή Μονάδας Συνολική Τιμή ανά είδος και μελάνι με βάση το νερό που στεγνώνει γρήγορα, χρώματος πορτοκαλί Ψαλίδι γραφείου, με ατσάλινες λάμες και πλαστικές λαβές, κατάλληλο για χρήση με το δεξί ή αριστερό χέρι. Έλασμα μεταλλικό με πλαστική βάση. Η πλαστική βάση έχει 2 τρύπες αρχειοθέτησης, που προσαρμόζονται σε κλασέρ και ντοσιέ Θήκη CD/DVD χάρτινη χρώματος λευκού, με παράθυρο ζελατίνης, δυνατότητα τοποθέτησης ενός CD/DVD, Πλαστική θήκη τύπου Slim, χωρητικότητας ενός (1) CD/DVD, με εξώφυλλο εσωτερικά, το εμπρόσθιο τμήμα της θήκης διάφανο Τεμάχια 10 Τεμάχια 1000 Τεμάχια 1000 Τεμάχια

24 Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Μονάδες μέτρησης ΣΥΝΟΛΟ (ΤΕΜΑΧΙΑ) Τιμή Μονάδας Συνολική Τιμή ανά είδος και το οπίσθιο χρώματος μαύρου Διαχωριστικά χάρτινα Α4, 10 θεμάτων χρωματιστά Ζελατίνες διάφανες για φύλλα Α4, με άνοιγμα από πάνω. Να διαθέτει οπές για να προσαρμόζεται σε κλασέρ και ντοσιέ (2 ή 4 κρίκων) Εγγράψιμοι οπτικοί δίσκοι, χωρητικότητας 700MB τουλάχιστον. Τεμάχια 100 Τεμάχια 400 Τεμάχια 100 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ) Φ.Π.Α. 24% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Φ.Π.Α. Όλα τα προαναφερόμενα είδη θα πληρούν τις «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» του «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ» της υπ αριθμ.:. από. Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Δ/νση Προστασίας Συνόρων/ Α.Ε.Α, τους οποίους έλαβα γνώση για την σύνταξη της παρούσας προσφοράς και τους οποίους αποδέχομαι πλήρως. Τόπος / ημερομηνία Ο προσφέρων 24