ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 5191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάταξη προσωπικού στο Δήμο Κασσάνδρας, σύμ φω να με τις διατάξεις του άρθρου 254 του ν.3852/ Μετατροπή σύμβασης ορισμένου χρόνου σε σύμβα ση αορίστου και σύσταση προσωρινής προσω ποπαγούς θέσης Ι.Δ.Α.Χ. στον Δήμο Οιχαλίας σε εφαρμογή αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.. 2 Κατάταξη υπαλλήλων στο Δήμο Πάργας σύμφωνα με το άρθρο 254 του Ν. 3852/ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 3 (1) Κατάταξη προσωπικού στο Δήμο Κασσάνδρας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 254 του ν.3852/2010. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 254, 257, 258, 104 και 102 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 A ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκέντρωσης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Τις διατάξεις του ν. 3870/2010 (ΦΕΚ 138 A ) «Εκλογι κές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλο γές». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163 A ) «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις». 4. Τις διατάξεις των άρθρων 259 παρ. 1 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 A ) «Νέα Αρχιτεκτονική της; Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλι κράτης». 5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 A ) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνη ση και τα Κυβερνητικά Όργανα», αποφασίζουμε: Την κατάταξη των κάτωθι υπαλλήλων στο Δήμο Κασ σάνδρας, σε προσωποπαγείς θέσεις της αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου ή ειδικότητας ως εξής:

2 5192 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5193

4 5194 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1/1/2011. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κασσάνδρα, 3 Ιανουαρίου 2011 Ο Δήμαρχος ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ F Αριθμ. απόφ. 13/2011 (2) Μετατροπή σύμβασης ορισμένου χρόνου σε σύμβαση αορίστου και σύσταση προσωρινής προσωποπαγούς θέσης Ι.Δ.Α.Χ. στον Δήμο Οιχαλίας σε εφαρμογή αμε τάκλητης δικαστικής απόφασης. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΙΧΑΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την εισήγηση της υπηρεσίας. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 «Κώδι κας κατάστασης Δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων (Α 143/2007). 3. Την αριθμ. 70/2010 αμετάκλητη Δικαστική απόφαση του Εφετείου Καλαμάτας. 4. Τις διατάξεις του ν. 3068/2002 «Συμμόρφωση της Δι οίκησης προς δικαστικές αποφάσεις κ.λπ.» (Α 274/2002), αποφασίζει: 1. Αναγνωρίζεται η μετατροπή της σύμβασης ορισμέ νου χρόνου του εργαζόμενου στον Δήμο Οιχαλίας Αδα μακόπουλου Κωνσταντίνου του Γεωργίου, από σύμβαση ορισμένου χρόνου σε σύμβαση αορίστου χρόνου. 2. Συνιστάται μία (1) προσωρινή προσωποπαγής θέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας/κλάδου ΥΕ 16 εργατών καθαριότητας στον ΟΕΥ του Δήμου, στην οποία θα καταταχθεί ο Αδαμακόπουλος Κωνσταντίνος του Γεωργίου. Η παραπάνω θέση καταργείται μόλις κενωθεί με οποι ονδήποτε τρόπο. Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους 18000, η οποία θα καλυφθεί από το Δημοτικό προϋπο λογισμό για το έτος 2011 και θα βαρύνει του κάτωθι Κ.Α.: Στον Κ.Α με το ποσό των Στον Κ.Α με το ποσό των 4000 Για τα επόμενα έτη θα προβλεφθεί η ανάλογη δαπά νη στους αντίστοιχους Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου συνολικού ποσού ετησίως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μελιγαλάς, 18 Ιανουαρίου 2011 Ο Πρόεδρος ΚΩΝ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ F Αριθμ. απόφ. 6 (3) Κατάταξη υπαλλήλων στο Δήμο Πάργας σύμφωνα με το άρθρο 254 του Ν. 3852/2010 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΓΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 254, 257, 258 του ν. 3852/ 2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Tις διατάξεις του Ν. 3870/2010 (ΦΕΚ 138 Α ) «Εκλογι κές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλο γές». 3. Την παρ.1 του άρθρου 18 του Ν.3870/2010 (ΦΕΚ 138 Α) (περίπτωση καθαριστριών) 4. Την παρ. 10 περίπτ. κ του άρθρου 18 του Ν. 3870/ 2010 (ΦΕΚ 138 Α) (δικηγόροι με πάγια αντιμισθία). 5. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.3879/2010 (ΦΕΚ 163Α ) «Ανάπτυξη της δια Βίου Μάθησης και λοιπές δι ατάξεις». 6. Τις διατάξεις των άρθρων 259 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικρά της». 7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρ νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τις καταστάσεις προσωπικού Δήμου Φαναρίου και Πάργας που συνενώθηκαν με το σχέδιο «Καλλικράτης» Ν. 3852/2010, στις οποίες εμφανίζεται το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό ανά κατηγορία, κλάδο, ειδικότητα, διαπι στώνουμε: Ότι οι κατωτέρω υπάλληλοι του νέου Δήμου Πάργας με την ίδια σχέση εργασίας που κατείχαν στους συνε νούμενους Δήμους Φαναρίου και Πάργας κατατάσσονται σε αντίστοιχες συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις, ανά κατηγορία, κλάδο και βαθμό, ως ακολούθως: 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π.Ε. ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ Β ΠΕ1 Οικονομολόγων 2 ΓΟΥΛΑ ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Γ ΠΕ Διεκ. Υποθ. Πολιτών 3 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Γ ΠΕ Διεκ. Υποθ. Πολιτών ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΛΑΜΠΡΟΥΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Β ΠΕ3 Πολ. Μηχανικών 2 ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Γ ΠΕ6 Τοπογρ. Μηχαν. 3 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ ΠΕ5 Μηχανολόγων Μηχ. 4 ΚΑΜΠΑΚΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ ΠΕ4 Αρχιτεκτόνων Μηχ. 5 ΚΩΣΤΗ ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Γ ΠΕ3 Πολ. Μηχανικός 6 ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Δ ΠΕ4 Αρχιτ. Μηχανικών 7 ΜΠΑΣΙΟΥ ΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ ΠΕ6 Τοπογρ. Μηχ. 8 ΜΠΟΧΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΑΔΑΜ Δ ΠΕ5 Μηχανολόγων Μηχ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π.Ε. ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ Πα τέρα ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Β ΠΕ9 Γεωπόνων 2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τ.Ε. ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Πα τέρα 1 ΦΑΡΜΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΘΩΜΑΣ Α ΤΕ17 Διοικ. Λογιστικ. 2 ΣΤΟΓΙΟΥ ΒΑΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Γ ΤΕ17 Διοικ. Λογιστικ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΖΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α 2 ΜΗΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΧΟΣ Γ ΤΕ3 Πολ. Μηχανικών ΤΕ4 Ηλεκτρ. Μηχανικ.

6 5196 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ.Ε 1 ΤΡΙΑΝΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α ΔΕ1 Διοικητικών 2 ΣΤΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α ΔΕ1 Διοικητικών 3 ΣΙΣΚΑΣ ΙΩΣΗΦ ΘΩΜΑΣ Α ΔΕ1 Διοικητικών 4 ΠΗΛΙΟΥ ΖΩΙΤΣΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α ΔΕ1 Διοικητικών 5 ΚΩΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α ΔΕ1 Διοικητικών 6 ΚΟΛΙΟΥ ΤΖΑΚΟΥ ΒΑΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α ΔΕ1 Διοικητικών 7 ΓΙΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΟΣ Α ΔΕ1 Διοικητικών 8 ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α ΔΕ1 Διοικητικών 9 ΧΑΛΙΑΣΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΑΜΠΡΟΣ Γ ΔΕ1 Διοικητικών 10 ΔΡΙΜΤΖΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Α ΔΕ1 Διοικητικών 11 ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α ΔΕ1 Διοικητικών 12 ΛΙΑΛΙΑΣ ΕΤΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α ΔΕ1 Διοικητικών 13 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Α ΔΕ1 Διοικητικών 14 ΚΟΤΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Γ ΔΕ Διεκπ. Υποθ. Πολ. 15 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Γ ΔΕ Διεκπ. Υποθ. Πολ. 16 ΚΑΣΚΑΝΗ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α ΔΕ15 Εισπρακτόρων 17 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΑ ΛΕΩΝΟΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α 18 ΣΚΑΡΠΟΥ ΑΘΗΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α ΔΕ14 Ελεγκτών εσόδων εξόδων ΔΕ14 Ελεγκτών εσόδων εξόδων ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΩΝ 1 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ Γ ΔΕ28 Χειρ. Μηχαν. 2 ΚΑΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α ΔΕ29 Οδηγών Απορ. 3 ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ ΔΕ29 Οδηγών Απορ. 4 ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ ΔΕ29 Οδηγών Απορ. 5 ΓΚΑΤΖΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ ΔΕ29 Οδηγών Απορ. 6 ΚΑΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Γ ΔΕ30 Υδραυλικών 7 ΤΣΑΒΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α ΔΕ30 Υδραυλικών 8 ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΔΑΜ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α ΔΕ30 Υδραυλικών 9 ΒΛΑΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α ΔΕ30 Υδραυλικών 10 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ ΔΕ30 Υδραυλικών

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Υ.Ε. ΥΕ 16 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 ΧΑΧΟΥΛΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Δ ΥΕ16 Εργατών 2 ΤΑΣΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΘΩΜΑΣ Δ ΥΕ16 Εργατών 3 ΜΕΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β ΥΕ16 Εργατών 4 ΛΟΥΚΟΥΜΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΧΙΛΛΕΑΣ Δ ΥΕ16 Εργατών 5 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ ΥΕ16 Εργατών 6 ΚΑΤΣΙΜΗΤΣΗΣ ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β ΥΕ16 Εργατών 7 ΚΑΡΔΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ ΥΕ16 Εργατών 8 ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Δ ΥΕ1Γεν. Καθηκόντων 9 ΤΣΙΤΣΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ ΥΕ1Γεν. Καθηκόντων 10 ΠΑΠΑΝΙΚΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ ΥΕ1Γεν. Καθηκόντων 11 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ ΥΕ1Γεν. Καθηκόντων 12 ΠΑΠΠΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ ΥΕ1Γεν. Καθηκόντων Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ι.Δ.Α.Χ. ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΡΟΖΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α ΠΕ1 Διοικητ. ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΛΕΞΙΟΥ ΝΙΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α ΔΕ1 Διοικητ. ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΕΦΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Γ ΥΕ16 Εργατών Καθ. Β. Προσωπικό που εθελοντικά μετατάγη στο Δήμο Πάργας από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πρέβεζας. ΤΣΙΛΙΜΠΩΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β ΠΕ1 Διοικητικών Γ. ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ 1. ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ 2. ΤΑΣΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Δ. Προσωπικό που έχει καταταγεί με τις διατάξεις του Ν. 3320/2005 (ΦΕΚ 48 Α) σε οργανικές θέσεις καθαρι στριών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και απασχολείται στον καθαρισμό σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 1 ΜΙΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2 ΜΠΟΧΤΗ ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 3 ΚΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 4 ΛΑΜΠΡΟΥΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

8 5198 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5 ΣΚΑΡΠΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 6 ΤΖΙΜΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 7 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΟΛΓΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 8 ΚΙΤΣΩΝΗ ΤΡΙΑΔΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 9 ΖΙΑΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 10 ΚΩΤΣΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 11 ΣΙΔΕΡΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 12 ΠΑΠΠΑ ΔΑΦΝΗ ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 13 ΣΑΝΤΙΝ ΤΙΤΣΙΑΝΑ ΤΖΟΡΝΤΑΝΑ ΠΕΤΡΟΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 01/01/2011. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Καναλλάκι, 4 Ιανουαρίου 2011 Ο Δήμαρχος ΛΙΟΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: