Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις Αριθμ. Αποφ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 23 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 18-265"

Transcript

1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις Αριθμ. Αποφ: ΘΕΜΑ : «Λήψη απόφασης για ένταξη του πλεονάζοντος προσωπικού της Επιχείρησης Δήμου Κερκυραίων «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ, Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κερκυραίων (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.-Κ.Ε.Δ.Κ.)» στο Δήμο Κερκυραίων σε συνιστώμενες προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις». Στην συνεδριακή αίθουσα του Δήμου Κερκυραίων στην Παλαιόπολη ή ΜΟΝ ΡΕΠΟ, σήμερα την 23η του μήνα Ιουλίου έτους 2009, ημέρα Πεμπτη και ώρα συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Κερκυραίων κατόπιν της υπ αριθμ / έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του, που επιδόθηκε στο κάθε Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τα άρθρα 93,95 & 96 του Δ.Κ.Κ. Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία επειδή σε σύνολο -27- Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 1. Παγκράτης Περικλής - Πρόεδρος 2. Γαρδικιώτης Γεώργιος - Γραμματέας 3. Κούρκουλος Ιωάννης 4. Τόμπρου Χρυσούλα 5. Αντωνάκης Σπυρίδων 6. Μπογιάκης Παναγιώτης 7. Μάμαλος Ιωάννης 8. Ζουμπουλίδης Σπυρίδων 9. Κότσης Χριστόδουλος 10. Μεταλληνός Παύλος 11. Κουλούρης Ελευθέριος 12. Κουρής Ανδρέας 13. Φίλιππας Ευάγγελος 14. Τρεπεκλής Ιωάννης 15. Βλάσση Βαρβάρα 16. Βενέτης Άγγελος 17. Μανωλάτος Σπυρίδων 18. Γαβαλάς Τηλέμαχος 19. Μπούκας Χρυσόστομος 20. Μάστορας Θεοχάρης ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ : Κατά την έναρξη του υπ αριθ θεμ. ο κ. Χ. Σαρλής ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ: Κατά την συζήτηση του υπ αριθ θεμ. οι κ.κ. Π. Μπογιάκης, Ε. Κουλούρης. ΑΠΟΝΤΕΣ : Οι κ.κ. Α. Πουλής(ασθενής),Δ. Πουλιέζος, Ε.Λιντοβόης, Ν.Χονδρογιάννης, Σ. Μωραϊτης, Γ.Δεσσύλας οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν. Ο Δήμαρχος Κερκυραίων κ. Σωτήρης Μικάλεφ ήταν παρών. Παρόντες ήταν και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Ευρωπούλων και Καναλίων. Παρόν ήταν και ο Πρόεδρος του Τ.Σ Νέων κ. Νίκος Καλόγερος. 1

2 -Παράλειψη- O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αφού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, εισηγούμενος το υπ αριθμ θέμα της ημερησίας διάταξης «Λήψη απόφασης για ένταξη του πλεονάζοντος προσωπικού της Επιχείρησης Δήμου Κερκυραίων «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ, Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κερκυραίων (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.-Κ.ΕΔ.Κ.) στο Δήμο Κερκυραίων σε συνιστώμενες προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις» θέτει υπόψη του Συμβουλίου την από 15/7/2009 εισήγηση του Δημάρχου Κερκυραίων κ.σωτήρη Μικάλεφ, που έχει ως εξής : Κύριε Πρόεδρε, Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 269, παρ. 3,4,5 και 7 του Ν. 3463/2006, «3. Με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, με βάση τις υφιστάμενες ανάγκες του οικείου Ο.Τ.Α. και των νομικών του προσώπων, είναι δυνατόν να μεταφερθεί πλεονάζον προσωπικό των συγχωνευμένων επιχειρήσεων ανεξαρτήτως ειδικότητας και χωρίς αίτησή του, σε αντίστοιχες υπηρεσίες αυτού ή των νομικών του προσώπων. Το προσωπικό αυτό πρέπει να απασχολείτο στις επιχειρήσεις με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου μέχρι » «4. Το μεταφερόμενο προσωπικό σε Δήμο ή Κοινότητα ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών καταλαμβάνει, είτε κενές οργανικές θέσεις είτε με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού συμβουλίου συνιστώμενες προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αντίστοιχης ή παρεμφερούς ειδικότητας, διέπεται δε ως προς τους όρους και το ύψος της αμοιβής της εργασίας του από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας που ισχύουν εκάστοτε για το προσωπικό των Ο.Τ.Α., λαμβανομένης υπόψη της προϋπηρεσίας τους.» «5. Η απόφαση μεταφοράς του προσωπικού εκδίδεται σε έναν ( 01 ) μήνα από τη σύσταση της νέας επιχείρησης, η δε πράξη κατάταξης του προσωπικού σε προσωποπαγείς θέσεις εκδίδεται από το αρμόδιο προς το διορισμό όργανο και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.» «7. Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται αναλόγως και σε περίπτωση προσαρμογής, λύσης ή απόσχισης κλάδου αμιγούς επιχείρησης του άρθρου 2

3 277 του π.δ. 410/1995, η οποία λαμβάνει χώρα εντός του χρόνου που αναφέρεται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, καθώς επίσης και στην περίπτωση που η προσαρμογή των καταστατικών σκοπών επιχείρησης αυτής της μορφής προς τις προβλέψεις των διατάξεων του άρθρου 254 του παρόντος συνεπάγεται, σύμφωνα με την οικονομοτεχνική μελέτη, μείωση του αναγκαίου προσωπικού για τη λειτουργία της». Το προσωπικό της μετατρεπόμενης επιχείρησης «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ () σύμφωνα με την υπ αριθμό Γ / απόφαση για την μετατροπή της επιχείρησης «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ, Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κερκυραίων (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.-Κ.Ε.ΔΚ.)», σε εφαρμογή των άρθρων 254, 268 και 269 του ν. 3463/2006, παρουσιάζεται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Ε. ΓΡΑΦΕΙΑ 2 ΧΕΙΡΔΑΡΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Τ.Ε. ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 3 ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ Υ.Ε. ΓΡΑΦΕΙΑ 4 ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΡΓΑΤΗΣ Υ.Ε. ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 15/04/ /10/ /01/ /07/2002 Το ως άνω προσωπικό, πληροί τα κριτήρια των διατάξεων του άρθρου 269, παρ. 3,4,5 και 7 του Ν. 3463/2006, του άρθρου 22 του Ν.3536/2007,του Ν.3613/2007 και των άρθρων 18,20,21 και 22 του Ν.3731/2008 και τις τροποποιήσεις αυτών όπως αυτές ισχύουν μέχρι σήμερα και ως εκ τούτου εισηγούμεθα της ένταξή του σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις του Δήμου Κερκυραίων καθώς και τη σύσταση των ακολούθως αναφερομένων προσωρινών προσωποπαγών θέσεων. Πιο συγκεκριμένα: 1. Μια (1) θέση Τ.Ε. Διοικητικού Λογιστικού 2. Μια (1) θέση Δ.Ε. Διοικητικού Γραμματέων 3. Μια (1) θέση Υ.Ε. εργατών 4. Μια (1) θέση Υ.Ε. εργατών καθαριότητας εσωτερικών χώρων Η δαπάνη για την μισθοδοσία του προσωπικού που θα καταταγεί στις ανωτέρω θέσεις, θα βαρύνει τους εξής κωδικούς αριθμούς του Δημοτικού Προϋπολογισμού ετησίως, ως εξής: 2 άτομα Κ.Α ποσό ,21 K.A ποσό ,85 1 άτομo Κ.Α ποσό ,09 3

4 K.A ποσό 5.478,09 1 άτομo Κ.Α ποσό ,00 Κ.Α ποσό Επίσης για το 2009 για πέντε (05) μήνες η δαπάνη που θα βαρύνει τους ανωτέρω Κ.Α. και έχει προβλεφθεί στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2009 είναι η εξής: 2 άτομα Κ.Α ποσό ,36 K.A ποσό 3.912,80 1 άτομo Κ.Α ποσό 6.972,57 K.A ποσό 1.956,47 1 άτομo Κ.Α ποσό 6.972,06 K.A ποσό 1.956,47 Προσωπικό τοποθετούμενο σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις του Δήμου Κερκυραίων. Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ ΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 2 ΧΕΙΡΔΑΡΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ Τ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3 ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 4 ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ Η μεταφορά του ανωτέρω προσωπικού θα ολοκληρωθεί με την έκδοση απόφασης κατάταξης από τον Δήμαρχο Κερκυραίων και απόφασης προσδιορισμού μηνιαίου μισθού σύμφωνα με τα οριζόμενα στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, λαμβανομένης της προϋπηρεσίας τους, που ισχύουν εκάστοτε για το προσωπικό των Ο.Τ.Α., Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. θέτει υπόψη του Σώματος την από 13/7/2009 εισήγηση της Ομάδας Εργασίας του Δήμου Κερκυραίων, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Η Ομάδα αυτή Εργασίας που συγκροτήθηκε με απόφαση του Δημάρχου Κερκυραίων, αποτελέστηκε από τους : 1.Ιωάννη Κούρκουλο, Δημοτικό Σύμβουλο-πρώην Δήμαρχο Κερκυραίων, ως Πρόεδρο και Μέλη τους: 4

5 2.Γεώργιο Γαρδικιώτη, Δημοτικό Σύμβουλο-Αντιδήμαρχο 3.Αρετή Κωσταγιόλα, Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Κερκυραίων 4.Χριστίνα Κωστελέτου, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Κερκυραίων 5.Βίτα Σαλβάνου, Τμηματάρχη Προσωπικού του Δήμου Κερκυραίων 6.Μαρία Κυπριώτη, Γενική Διευθύντρια της Ε.Τ.Ε.Δ.Κ. 7.Σπυρίδων Βασιλειάδης, Γενικός Διευθυντής της ΑΝ.Ε.Δ.Κ. και 8.Απόστολος Ρέτσης, Προϊστάμενος Προσωπικού της ΑΝ.Ε.Δ.Κ. και η απόφασή τους είναι ομόφωνη. Κατόπιν των ανωτέρω παίρνει το λόγο ο Δήμαρχος Κερκυραίων, οι επικεφαλείς των Δημοτικών Παρατάξεων και λοιποί Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι τοποθετήθηκαν και ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του θέματος υποστηρίζοντας ότι οι υφιστάμενες ανάγκες του Δήμου Κερκυραίων όχι μόνον δικαιολογούν αλλά και επιβάλλουν (άρθρο 269 παραγρ.3 εδάφ.(α) Νόμου 3463(2006) την μεταφορά του ανωτέρω προσωπικού κατά τα άνω εκτεθέντα, καθώς και τη σύσταση των προτεινόμενων προσωποπαγών θέσεων. O Πρόεδρος του Δ.Σ καλεί το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, μετά από διαλογική συζήτηση ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 1. Εγκρίνει την ένταξη του κάτωθι προσωπικού Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Ε. ΓΡΑΦΕΙΑ 2 ΧΕΙΡΔΑΡΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Τ.Ε. ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 3 ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ Υ.Ε. ΓΡΑΦΕΙΑ 4 ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ Υ.Ε. ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 15/04/ /10/ /01/ /07/2002 που πληροί τα κριτήρια των διατάξεων του άρθρου 269, παρ. 3,4,5 και 7 του Ν. 3463/2006 του άρθρου 22 του Ν.3536/2007,του Ν.3613/2007 και των άρθρων 18,20,21 και 22 του Ν.3731/2008 και τις τροποποιήσεις αυτών όπως αυτές ισχύουν μέχρι σήμερα και συστήνει τις κάτωθι προσωρινές 5

6 προσωποπαγείς θέσεις στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Κερκυραίων : 1. Μια (1) θέση Τ.Ε. Διοικητικού Λογιστικού 2. Μια (1) θέση Δ.Ε. Διοικητικού Γραμματέων 3. Μια (1) θέση Υ.Ε. εργατών 4. Μια (1) θέση Υ.Ε. εργατών καθαριότητας εσωτερικών χώρων Η δαπάνη για την μισθοδοσία του προσωπικού που θα καταταγεί στις ανωτέρω θέσεις, θα βαρύνει τους εξής κωδικούς αριθμούς του Δημοτικού Προϋπολογισμού ετησίως, ως εξής: 3 άτομα Κ.Α ποσό ,21 K.A ποσό ,85 1 άτομo Κ.Α ποσό ,09 K.A ποσό 5.478,09 1 άτομo Κ.Α ποσό ,00 Κ.Α ποσό Επίσης για το 2009 για πέντε (05) μήνες η δαπάνη που θα βαρύνει τους ανωτέρω Κ.Α. και έχει προβλεφθεί στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2009 είναι η εξής: 3 άτομα Κ.Α ποσό ,36 K.A ποσό 3.912,80 1 άτομo Κ.Α ποσό 6.972,57 K.A ποσό 1.956,47 1 άτομo Κ.Α ποσό 6.972,06 K.A ποσό 1.956,47 2. Εγκρίνει στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Κερκυραίων τη σύσταση των ακολούθως αναφερομένων προσωρινών προσωποπαγών θέσεων. Πιο συγκεκριμένα : Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 2 ΧΕΙΡΔΑΡΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ Τ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 6

7 3 ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 4 ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ Η μεταφορά του ανωτέρω προσωπικού θα ολοκληρωθεί με την έκδοση απόφασης κατάταξης από τον Δήμαρχο Κερκυραίων και απόφασης προσδιορισμού μηνιαίου μισθού σύμφωνα με τα οριζόμενα στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, λαμβανομένης υπόψη της προϋπηρεσίας των εργαζομένων, που ισχύουν εκάστοτε για το προσωπικό των Ο.Τ.Α.. Και αναθέτει στον Δήμαρχο Κερκυραίων κάθε περαιτέρω ενέργεια. Η παρούσα απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό / και πρέπει να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η πράξη συστάσεως προσωρινών προσωποπαγών θέσεων. - Παράλειψη Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα λύεται η συνεδρίαση. Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΟΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΙΚΑΛΕΦ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗΣ ΜΕΛΗ: ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ 7

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 5/11-04-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε., Α ΕΚΑΜ Α.Ε., ΕΚΡ, ΡΟ Α, ΕΑΣΑ,

Α.Ε., Α ΕΚΑΜ Α.Ε., ΕΚΡ, ΡΟ Α, ΕΑΣΑ, ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Ρόδος 14-2-2011 Πληροφ.: Θ. Παπαγεωργίου Προϊστάµενος Ν. Υπηρεσίας ήµου Ρόδου Τηλεφ. 2241046220 2241029225 6937409363 Προς τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου κ. Μανώλη Γλυνό συνηµµένα: - 6

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 392 14 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση στα Πολιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθ. 615/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Συνεδρίαση της 11-12-2012. Νικόλαος Μαυρίκας, Αντιπρόεδρος ΝΣΚ.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθ. 615/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Συνεδρίαση της 11-12-2012. Νικόλαος Μαυρίκας, Αντιπρόεδρος ΝΣΚ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθ. 615/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Σύνθεση : Συνεδρίαση της 11-12-2012 Πρόεδρος : Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ -----------------------------------------------

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 23-5-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 25-7-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 13722 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19.11.2014 Αρ.Πρωτ.: ΔΣ/325/03

Αθήνα, 19.11.2014 Αρ.Πρωτ.: ΔΣ/325/03 ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Tαχ. Δ/νση : Χαρ. Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου Ταχ. Κώδικας : 106 81 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 38 98 022 Fax : 210 38 98 058 E-mail : kethi@kethi.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα

Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 266 Απόσπασµα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ Από το πρακτικό της 17 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 125/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 13324/18-7-2014

Αρ. Απόφασης: 125/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 13324/18-7-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου και ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 184/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 184/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 184/2014 Δήμος Ερέτριας Ειδική συνεδρίαση πρακτικό με αριθμό 19 από 11 Νοεμβρίου 2014 Στην Ερέτρια σήμερα την 11η του μηνός Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 02/2015 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 02/2015 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΔΡΑ: ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθ. Αποφ. 48/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 02/2015 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υποέργο 2: «Οδηγός συγχωνεύσεων Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου των πρωτοβάθµιων ΟΤΑ και πρότυποι Οργανισµοί Εσωτερικής Υ- πηρεσίας Ν.Π...

Υποέργο 2: «Οδηγός συγχωνεύσεων Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου των πρωτοβάθµιων ΟΤΑ και πρότυποι Οργανισµοί Εσωτερικής Υ- πηρεσίας Ν.Π... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» Οδηγοί συγχωνεύσεων των Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου και των Επιχειρήσεων των ήµων Β έκδοση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Ο.Ε.Σ.)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Ο.Ε.Σ.) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Ο.Ε.Σ.) με τη μορφή ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ υπό την επωνυμία ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ ΔΙΚΤΥΟ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ. Αρ. Απόφασης: 37/ 2011. Αρ. Πρωτοκόλλου: 2605/14.03.2011 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ. Αρ. Απόφασης: 37/ 2011. Αρ. Πρωτοκόλλου: 2605/14.03.2011 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Απόφασης: 37/ 2011 Αρ. Πρωτοκόλλου: 2605/14.03.2011 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 1 της 23 ης Ιανουαρίου 2012 Αριθμός Απόφασης 8

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 1 της 23 ης Ιανουαρίου 2012 Αριθμός Απόφασης 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 1 της 23 ης Ιανουαρίου 2012 Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘΜ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. τη διάταξη του άρθρου 3 του ν. 3242/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 75/2011-22/3/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 75/2011-22/3/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 75/2011-22/3/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 240 31 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 11/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 34/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 34/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

< Με την αρ. 23/2013 απόφασή του για το θέμα αυτό το Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία :

< Με την αρ. 23/2013 απόφασή του για το θέμα αυτό το Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 10 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης. Πράξη 55 η Ιθάκη, σήμερα 29 Μαρτίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 175/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 175/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 175/214 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 6/12-6-214 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ενημέρωση λήψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερέτρια, 20.5.2013 ΝOMΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 5388 ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση : ΕΥΔΗΜΟΥ ΚΡΑΤΑΙΜΕΝΟΣ Ταχ.Κώδ. : 34008 ΕΡΕΤΡΙΑ Πλαροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» ΤΟΥ ΔΗΜΟ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» ΤΟΥ ΔΗΜΟ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Νικήτη 5-3-2013 ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:52 Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» Ταχ. Δ/νση: 630 88 Νικήτη Τηλέφωνο: 23750 20152 Φαξ: 23750 20152 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΘΕΜΑ:. Δημόσια πρόσκληση για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή της ΔΕΥΑΜΒ, βάσει του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της επιχείρησης. Βόλος, 18/07/2013 Μετά από την έγκριση και δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

2. Την παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα" (ΦΕΚ Α' 137).

2. Την παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ Α' 137). Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84) : Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα