Βέροια, Αρ. Πρωτ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 4267/2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βέροια, 02-07-2015 Αρ. Πρωτ. 4268 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 4267/2015"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ Ε. Π. ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) Βέροια, Αρ. Πρωτ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 4267/2015 Επωνυµία και ιεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηµαθίας, Αντωνίου Καµάρα 3, Τ.Κ , ΒΕΡΟΙΑ Τηλέφωνο: , , Fax: , , Ονοµασία που δόθηκε στη σύµβαση από την Αναθέτουσα Αρχή «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE-SOFTWARE)» για τις ανάγκες του έργου «ίκτυο εικονικής περιήγησης στο Βασίλειο των Μακεδόνων» (MIS ) στο πλαίσιο του Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Περιγραφή / Αντικείµενο της σύµβασης ΟΜΑ Α A Graphics Workstation PC 2 Graphics Workstation 2 imac Laptop 3 ΤσάντεςΜεταφοράς 3 Laptop ώµου Compact camera 4 Εξωτερικό HDD 1 UPS 1 USB sticks 4 Software 2 3D Software 1 3D Software 1 CAD Software ή 2 ισοδύναµο CAD Software ή 2 ισοδύναµο Antivirus 2 Office suite ή ισοδύναµο 7 Photo Camera Μεσαίου 1 1/48

2 ΟΜΑ Α B ΟΜΑ Α Γ ΟΜΑ Α Format ντεκλανσέρ 1 Eπεξεργαστές (CPU) 2 Mνήµη (RAM) 1 Σκληροί δίσκοι (Hard Disk 3 Drives) Σκληροί δίσκοι (Hard Disk 3 Drives) Μητρική πλακέτα 1 (Motherboard) Ελεγκτή RAID 1 Τροφοδοτικά (PSU) 2 Κουτί µεγέθους 2U 1 Συσκευές ηχητικής 100 ξενάγησης Φορτιστής συσκευών 5 ηχητικής ξενάγησης 20 θέσεων Σήµανση 250 Εκπαίδευση, 1 Παραµετροποίηση & εγκατάσταση Standard PC 2 Wireless Dual-band 5 access point Tablets 10 Παραµετροποίηση 1 &εγκατάσταση Τόπος παράδοσης υλικών Αρχαιολογικός χώρος Αιγών, Τ.Κ , ΒΕΡΓΙΝΑ ΗΜΑΘΙΑΣ, Τηλέφωνο & Fax: Αρχαιολογικό Μουσείο Βέροιας, Αρχαιολογκό Μουσείο Πέλλας Προϋπολογισµός πηγή χρηµατοδότησης Ο προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδων (# ,00# ) (προϋπολογισµός χωρίς Φ.Π.Α.: ,61 - Φ.Π.Α.: ,90 (23%)). Ανά οµάδα: ΤΜΗΜΑ Α) ,57 x 23% (13.089,43 ) = ,00 ΤΜΗΜΑ Β) 8.130,08 x 23% (1.869,92 ) = ,00 ΤΜΗΜΑ Γ) ,38 x 23% (8.788,62 ) = ,00 ΤΜΗΜΑ Γ) 6.504,07 x 23% (1.495,93) = 8.000,00 Πηγή χρηµατοδόσης : Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Έργο: «ίκτυο εικονικής περιήγησης στο Αρχαίο Βασίλειο των Μακεδόνων» (MIS ) Κωδ.: 2013ΣΕ ιάρκεια της σύµβασης ή προθεσµία εκτέλεσης Ολοκλήρωση της προµήθειας από την υπογραφή της σύµβασης έως και: ΟΜΑ Α Α: είκοσι (20) µέρες ΟΜΑ Α Β: είκοσι (20) µέρες ΟΜΑ Α Γ: δύο (2) µήνες ΟΜΑ Α : ένας (1) µήνας 2/48

3 Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται 1. Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης θα ανέρχεται στο 5% της συνολικής αξίας της προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται µε την υπογραφή της σύµβασης. Κύριοι όροι χρηµατοδότησης και πληρωµής ή / και αναφορά στις εφαρµοζόµενες συναφείς διατάξεις Το Έργο χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους. Οι πληρωµές του αναδόχου θα γίνουν σύµφωνα µε τα τεύχη του διαγωνισµού. Νοµική µορφή που πρέπει να έχει ο όµιλος οικονοµικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύµβαση - Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα - ύναται να ζητηθεί η σύσταση Κοινοπραξίας - Ενώσεις προµηθευτών - Συνεταιρισµοί Προϋποθέσεις συµµετοχής ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που είναι εγκατεστηµένα στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη µέλη της Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο ή στα κράτη µέλη που έχουν υπογράψει την συµφωνία περί ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα µε τον ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α), υπό τον όρο ότι η σύµβαση καλύπτεται από την Σ Σ, ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκες συµφωνίες µε την Ε.Ε.. ικαιούµενοι συµµετοχής είναι επίσης, τα νοµικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί µε την νοµοθεσία κράτους µέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή κράτους µέλους που έχουν υπογράψει την Σ Σ ή τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκη συµφωνία µε την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό µίας εκ των ανωτέρω χωρών. ικαίωµα συµµετοχής έχουν επίσης, οι Ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά µε τις προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στην προκήρυξη. Είδος ιαδικασίας Kριτήρια ανάθεσης Ηλεκτρονικός πρόχειρος διαγωνισµός, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή ανά τµήµα Συµβατικά τεύχη και συµπληρωµατικά έγγραφα τρόπος απόκτησης Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προµηθευτούν τα τεύχη της αναλυτικής προκήρυξης του έργου από την διαδικτυακή πύλη Η προκήρυξη θα αναρτηθεί επιπλέον στο και στο Τόπος χρόνος διενέργειας διαγωνισµού ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜ ΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗ ΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ιαδικτυακή πύλη gr, του Ε.Σ.Η. Η.Σ :00: Ηµέρα ευτέρα & ώρα 12:00 µµ Γλώσσα (ες) που µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην προφορά ή στην αίτηση συµµετοχής: Ελληνικά 3/48

4 Ελάχιστη απαιτούµενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό για εκατόν είκοσι µέρες (120) µέρες από την επόµενη ηµέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής τους. Λοιπές πληροφορίες Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθυνθούν στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής στην Βέροια (Αντωνίου Καµάρα 3 Τηλ φαξ ) και στον Αρχαιολογικό χώρο των Αιγών, (Βεργίνα Ηµαθίας Τηλέφωνο & Fax: , αρµόδιοι υπάλληλοι κ. ΝικολαΪδου Αικατερίνη. Η Προϊσταµένη της ΕΦ. Α. Ηµαθίας Αγγελική Κοτταρίδη Αρχαιολόγος 4/48

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ Ε. Π. ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ /ΝΣΗ: ΑΝΤ. ΚΑΜΑΡΑ 3 ΒΕΡΟΙΑ, Βέροια ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 4267 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ελ. Τουπαρλάκη ΤΗΛ.: , FAX: , ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΡΙΘΜ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.: 4267/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE-SOFTWARE) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΙΚΤΥΟ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΜΑΚΕ ΟΝΩΝ» (MIS ) ΤΟΥ Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΙ Η ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Α: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV: ) ΤΜΗΜΑ Β: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ HARDWARE ΓΙΑ SERVER (CPV: ) ΤΜΗΜΑ Γ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ ΜΕ AUDIOGUIDES(CPV: ) ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ(CPV: ) (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') 5/48

6 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΑΙ ΕΙΓΜΑ ΦΟΡΕΑ ΟΧΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΟΧΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ιαδικτυακός τόπος υποβολής προσφοράς ιαδικτυακή πύλη gr, του Ε.Σ.Η. Η.Σ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜ ΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ Α ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚ Η ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗ ΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ Α ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 13/07/ :00:01 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ Α ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 20/07/2015 Ηµέρα ευτέρα & ώρα 12:00µµ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν : 1.1. Το άρθρο 88 του Ν. 1892/1990 (Φ.Ε.Κ. 101/Α/ ) για τις υποχρεώσεις αναδόχων έργων πληροφορικής Το Ν. 1958/1991 (Φ.Ε.Κ. 122/Α/ ) για τον τρόπο εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων Το Π.. 99/1992 (ΦΕΚ 46/τ.Α/ ) Μελέτη και εκτέλεση Αρχαιολογικών εν γένει έργων 1.4. Το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. 43/Α ) «Αύξηση αποδοχών ηµοσίων υπαλλήλων και άλλες διατάξεις» Το Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α ) «Προµήθειες του ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» Τα άρθρα του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α ) «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των απανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» Το Ν. 2472/1997 όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3471/2006 και ισχύει (Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών) Το Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/ ) «Κύρωση του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 «Συγκρότηση µελών συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισµός των µελών τους µε κλήρωση» 1.9. Το Ν. 3028/2002 (Φ.Ε.Κ. 153/Α / ) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς» Το Π.. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α ) «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» Το Ν.3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α/ ) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφηµερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» σε συνδυασµό µε το άθρ. 37 Ν.4230/2015 ( ηµοσίευση στο ΦΕΚ/Τ Σ) Οι Κανονισµοί ΕΚ1083/2006 και ΕΚ1828/2006 σχετικά µε την Σήµανση χώρων υλοποίησης, έργων, ιστοσελίδων κλπ., ενηµέρωση σχετικά µε τον τρόπο χρηµατοδότησης της εκπαίδευση κλπ Το Π.. 118/07 (Φ.Ε.Κ. 150/Α ) «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» Το Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/ ) «ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την Προγραµµατική Περίοδο » όπως έχει συµπληρωθεί και τροποποιηθεί µε τους Ν.3840/2010 και Ν.4177/2013 και ισχύει (ΕΣΠΑ ). 6/48

7 1.15. Το Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α ) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραµµα ιαύγεια και άλλες διατάξεις» Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α ) «ηµοσιονοµική ιαχείριση και Ευθύνη» Το Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α/ ) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει και η ΥΑΠ/Φ.40/ Υπουργική απόφαση Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α ) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» Το Ν.3917/2011 όπως ισχύει (Απόρρητο επικοινωνιών ιατήρηση δεδοµένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία) Το Ν.3943/2011 και την Υ.Α. ΠΟΛ.1163/ σχετικά µε το Ηλεκτρονικό παράβολο Το Ν.4072/2012 που τροποποίησε το Ν.4013/2011 και η Υ.Α. Π1/2389/ (ΚΗΜ ΗΣ) Το Ν. 4038/ 2012 ( ΦΕΚ 14/Α ) «Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής » Το Ν. 4153/13 (ΦΕΚ 107/Α / ) «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/12, 4093/12 και 4127/13» Το Ν. 4155/2013 ( ΦΕΚ 120/ ) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες ιατάξεις» Το αρθ. 9 του Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α) Το Ν.4250/14 (ΦΕΚ 74/Α/ ) «ιοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ηµοσίου Τοµέα Τροποποίηση ιατάξεων του π.δ. 318/1992(Α 161) και λοιπές ρυθµίσεις Το Ν.4281/14 (ΦΕΚ 160/Α / ) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις» Το Π..104/2014 (ΦΕΚ 171/Α/ ) «Οργανισµός Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού» Το Ν.4254/2014 σχετικά µε την κατάργηση φόρων υπέρ τρίτων Το Ν.4305/2014 που τροποποίησε το Ν.3448/2016 (Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα- Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ)> Το Π..24/ (ΦΕΚ 20/Α/ ) «Σύσταση Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων» Το αρθ.37 του Ν. 4320/15 (ΦΕΚ 29/Α/ ) «Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις». 2. Τις αποφάσεις: 7/48

8 2.1. Την Υ.Α. ΦΕΚ/Β/431/ /601/0026/1998 ( ικαιολογητικά πληρωµής και λοιπά στοιχεία) Την Υ.Α. Αριθµ /ΕΥΣ/1749/(ΦΕΚ 540/Β/ ) «Υπουργική απόφαση συστήµατος διαχείρισης» (ΥΠΑΣΥ ) Την Υ.Α. Αριθµ /739/ Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών (ΦΕΚ 1291/ ) «Αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/1995 για την σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» 2.4 Την Υ.Α./Φ.40.4/3/1031/2012-ΦΕΚ Β/1317/ σχετικά µε το ηλεκτρονικό έγγραφο 2.5. Την Υ.Α. Π1/2390/2013(ΦΕΚ 2677/Β) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.)» 2.7. Την µε αριθ. πρωτ. Π1/2622/2014 (ΦΕΚ 3435/Β/ ) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών Μεταφορών και ικτύων για την εξαίρεση από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (ΕΠΠ) µέχρι των προµηθειών που εντάσσονται σε Συγχρηµατοδοτούµενα Επιχειρηµατικά Προγράµµατα (ΕΣΠΑ) Την Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΟΕΠΥ/275923/40952/379/ (ΦΕΚ 2891/Β/ ) «Περί µεταβιβάσεως αρµοδιοτήτων του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού στις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίας και στα ηµόσια Μουσεία αρµοδιότητας της Γενικής ιεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες αρµοδιότητας της Γενικής ιεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού» Την υπ. αρ /ψσ 1021/Α2/ (ΑΝΑΚ. ΟΡΘΟ ) Απόφαση ένταξης πράξης «ίκτυο εικονικής περιήγησης στο αρχαίο βασίλειο των Μακεδόνων» στο Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Τις εγκεκριµένες πιστώσεις του έργου «ίκτυο εικονικής περιήγησης στο αρχαίο βασίλειο των Μακεδόνων» (Κωδ. Πράξης 2013ΣΕ ) Το αίτηµα της επιβλέπουσας του έργου Το υπ. αρ /ΨΣ1990-Β1/ έγγραφο της ιαχειριστικής αρχής του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση Μακεδονίας µε το οποίο διατυπώθηκε σύµφωνη γνώµη για την διενέργεια του ανωτέρου διαγωνισµού. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 1. Ηλεκτρονικό πρόχειρο διαγωνισµό σε ευρώ ελεύθερο, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για την προµήθεια µε αγορά του είδους που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής. 2. Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήµατος, ύστερα από κανονική προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών, από την ηµεροµηνία ανάρτησης της διακήρυξης 3. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 8/48

9 ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗ ΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ιαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η. Η.Σ :00: Ηµέρα ευτέρα & ώρα 12:00µµ Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.3 του άρθρου 138 του Ν.4281/14 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.)»- Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, όπως περιγράφεται στo ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. 4. ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: α) τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. β) ενώσεις προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά. γ) συνεταιρισµοί δ) κοινοπραξίες προµηθευτών Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύµβαση εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύµβασης. 5. Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς (Προµηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής. Στη συνέχεια εγγράφονται στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η. Η.Σ. - ιαδικτυακή πύλη: ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής: 5.1 Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες αιτούνται µέσω του συστήµατος την εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούµενοι ως εξής: Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το 9/48

10 Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. Οι οικονοµικοί φορείς χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. Οι οικονοµικοί φορείς χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: - είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική. - είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου.pdf µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτηµα IX Α για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, στο Παράρτηµα IX Β για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και στο Παράρτηµα IX Γ για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών του Π.. 60/2007, και σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους στο κράτος µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία. 5.2 Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω του Συστήµατος. 5.3 Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασµού του. 6. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός, θα γίνει σύµφωνα µε τα παρακάτω παραρτήµατα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής: 6.1. «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 6.2. «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 6.3. «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 6.4. «ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6.5. «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ E 6.6. «ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ 6.7. «ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού µέχρι και οχτώ (8) ηµέρες προ της εκπνοής της προθεσµίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ.2 περ. α του Π.. 118/07, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ηµέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσµίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές οι ως άνω συµπληρωµατικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ηµερών πριν από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εµπρόθεσµα, ήτοι µέχρι την ηµεροµηνία εκπνοής της προθεσµίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15. παρ. 2 περ. α του Π 118/07, χωρίς ο προσφέρων να έχει 10/48

11 δικαίωµα άσκησης της εν λόγω ένστασης. Τα ανωτέρω αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριµένου διαγωνισµού µέσω της ιαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η. Η.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήµατα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται από εγγεγραµµένους Προµηθευτές. Αιτήµατα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσµιών δεν εξετάζονται. 7. H διακήρυξή θα αναρτηθεί στην διαύγεια και στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του ΥΠ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. καθώς και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η. Η.Σ. Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΈΝΗ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΤΤΑΡΙ Η 11/48

12 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΙΣΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙ ΟΥΣ ΚΑΤΑ CPV (HARDWARE-SOFTWARE) ΤΜΗΜΑ Α: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV: ) ΤΜΗΜΑ Β: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ HARDWARE ΓΙΑ SERVER (CPV: ) ΤΜΗΜΑ Γ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ ΜΕ AUDIOGUIDES (CPV: ) ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (CPV: ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ & ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΜΑ Α A ΟΜΑ Α B Graphics Workstation PC 2 Graphics Workstation 2 imac Laptop 3 ΤσάντεςΜεταφοράς 3 Laptop ώµου Compact camera 4 Εξωτερικό HDD 1 UPS 1 USB sticks 4 Software 2 3D Software 1 3D Software 1 CAD Software ή 2 ισοδύναµο CAD Software ή 2 ισοδύναµο Antivirus 2 Office suite ή ισοδύναµο 7 Photo Camera Μεσαίου 1 Format ντεκλανσέρ 1 Eπεξεργαστές (CPU) 2 Mνήµη (RAM) 1 Σκληροίδίσκοι (Hard Disk 3 Drives) Σκληροίδίσκοι (Hard Disk 3 Drives) Μητρικήπλακέτα 1 (Motherboard) Ελεγκτή RAID 1 Τροφοδοτικά (PSU) 2 12/48

13 ΟΜΑ Α Γ Κουτίµεγέθους 2U 1 Συσκευές ηχητικής 100 ξενάγησης Φορτιστής συσκευών 5 ηχητικής ξενάγησης 20 θέσεων Σήµανση 250 Εκπαίδευση, 1 Παραµετροποίηση & εγκατάσταση ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙ ΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α. Standard PC 2 ΟΜΑ Α Wireless Dual-band 5 access point Tablets 10 Παραµετροποίηση 1 &εγκατάσταση ΕΦ.Α. ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΡΓΟ: «ΙΚΤΥΟ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΜΑΚΕ ΟΝΩΝ» ΤΜΗΜΑ Α) ,57 x 23% (13.089,43 ) = ,00 ΤΜΗΜΑ Β) 8.130,08 x 23% (1.869,92 ) = ,00 ΤΜΗΜΑ Γ) ,38 x 23% (8.788,62 ) = ,00 ΤΜΗΜΑ Γ) 6.504,07 x 23% (1.495,93) = 8.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Τις πιστώσεις του έργου «ίκτυο Εικονικής περιήγησης στο Αρχαίο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ Βασίλειο των Μακεδόνων» ΒΑΡΥΝΕΙ ΚΩ.: 2013ΣΕ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Ε..Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ % Ολοκλήρωση προµήθειας από την υπογραφή της σύµβασης έως και: ΟΜΑ Α Α: είκοσι (20) µέρες ΟΜΑ Α Β: είκοσι (20) µέρες ΟΜΑ Α Γ: δύο (2) µήνες ΟΜΑ Α : ένα (1) µήνας ΟΜΑ Α Α: Αρχαιολογικός χώρος Αιγών ΟΜΑ Α Β: Αρχαιολογικός χώρος Αιγών, Αρχαιολογικό Μουσείο Βέροιας ΟΜΑ Α Γ: Αρχαιολογικός χώρος Αιγών ΟΜΑ Α : Αρχαιολογικό Μουσείο Βέροιας και Πέλλας Η ισχύουσα από την ελληνική νοµοθεσία: 1) Παρακράτηση φόρου 4% στην καθαρή αξία των τιµολογίων 2) Παρακράτηση 0,10% υπέρ της Ε.Α.Α..Σ. στην καθαρή αξία της 13/48

14 σύµβασης 3) 3% Χαρτόσηµο επί του ποσού παρακράτησης υπέρ Ε.Α.Α..Σ.. Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1. Τρόπος υποβολής προσφορών Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η. Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε το άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/ ) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.)», στο Π 60/07 και συµπληρωµατικά στο Π.. 118/ Περιεχόµενο προσφορών Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: (α) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» και (β) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά».*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα. Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό Φορέα σηµαίνονται από αυτόν µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς που δεν έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «ικαιολογητικά συµµετοχής-τεχνική προσφορά» Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η εγγύηση συµµετοχής, και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς. Συγκεκριµένα, στον προαναφερόµενο (υπο)φάκελο περιλαµβάνονται : ικαιολογητικά συµµετοχής Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου.pdf σύµφωνα µε το άρθρο 5α.Β.1α του Π.. 118/2007 και το άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω : Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισµού και στην οποία δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους, οι προσφέροντες: δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 άρθρου 6 του Π.. 118/07, ήτοι : ι)συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της , σελ. 1), 14/48

15 ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της , σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της , σελ. 2), iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της , σελ. 48), iv) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της , σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, EE L 344 της , σελ. 76) η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995 (Α 173) και τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005 (Α 305), v) Κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. vi) κάποιο από τα αδικήµατα των παρακάτω άρθρων: - 30 παρ. 7, 9, 11, 12 και παρ. 4, 5 και 6-32 παρ. 4 και 5-35 παρ. 5 του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικά µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής. - Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, την υπεύθυνη δήλωση υποβάλλουν : α) οι ιαχειριστές, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε ή Ι.Κ.Ε. β) ο Πρόεδρος του.σ. και ο ιευθύνων Σύµβουλος, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε. γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του. δ) Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του συνεταιρισµού. ε) Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προµηθευτών ή κοινοπραξία η ανωτέρω δήλωση αφορά κάθε µέλος που συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του N.1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισµού και στην οποία δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους, οι προσφέροντες: α. εν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.. 118/07 καταστάσεις, δηλ.: δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. -Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. β. εν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.. 118/07 κατάσταση, δηλ. ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης 15/48

16 απόφασης κοινής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). γ. εν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. -Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. δ. Είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής), αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κυρίας και επικουρικής ασφάλισης, καθώς και ότι είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. ε. Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο, ορίζοντας ρητά την επωνυµία του Επιµελητηρίου και το αντικείµενο των δραστηριοτήτων που ασκούν (ρητά κατονοµαζόµενες), προκειµένου για νοµικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελµά τους, προκειµένου για φυσικά πρόσωπα, µε το οποίο είναι εγγεγραµµένοι στο Επιµελητήριο. Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, δηλώνουν ότι είναι εγγεγραµµένα στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου της χώρας εγκατάστασης τους ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, οµοίως της χώρας εγκατάστασής τους, ορίζοντας ρητά την επωνυµία του Επιµελητηρίου ή των επαγγελµατικών οργανώσεων αντίστοιχα, καθώς και το αντικείµενο των δραστηριοτήτων που ασκούν, προκειµένου για νοµικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελµά τους, προκειµένου για φυσικά πρόσωπα. στ. εν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ' εφαρµογή του Π..60/2007 και ότι δεν έχουν αρνηθεί να παράσχουν τις πληροφορίες αυτές. ζ. εν τελούν σε αποκλεισµό από διαγωνισµούς µε βάση αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.. 118/07 κατά την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς. η. εν έχουν τεθεί σε διαδικασία εξυγίανσης του αρ.99 του Ν.3588/2007 (Α 153) και σε διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. θ. Ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα (αφορά µόνο συνεταιρισµούς). ι. Αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα ηλεκτρονική υποβολή / έντυπη προσκόµιση όπου απαιτείται των δικαιολογητικών των παρ. 2 & 3 του άρθρου 6 του Π.. 118/07, κατά περίπτωση, και σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου Προεδρικού ιατάγµατος. - Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, η παρούσα υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον νόµιµο εκπρόσωπό του. Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ. γ. του Π.. 118/07, εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους Απόδειξη κατάθεσης ή αποστολής δείγµατος εφόσον απαιτείται, σύµφωνα µε το άρθρο 11 παρ. 3 & 4 του Π.. 118/07, η οποία εκδίδεται όταν κατατεθεί το σχετικό δείγµα και την οποία πρέπει να επισυνάψει ο οικονοµικός φορέας στον (υπό)φάκελο «ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά» Οι προσφέροντες, υποβάλουν µε την προσφορά τους, δήλωση που φέρει ψηφιακή υπογραφή στην οποία αναφέρεται η χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν (άρθρο18 παρ.1 Π.. 118/07). 16/48