ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ Π.Δ. 715/1979 Αρθρο: Τρόπος και διάρκεια εκμισθώσεως Αρθρο: 39 Εκμίσθωσις άνευ διαγωνισμού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ Π.Δ. 715/1979 Αρθρο: Τρόπος και διάρκεια εκμισθώσεως Αρθρο: 39 Εκμίσθωσις άνευ διαγωνισμού"

Transcript

1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ Π.Δ. 715/1979 (ΦΕΚ: 212/Α/1979) «Περί τρόπου ενεργείας υπό των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), προμηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγμάτων ως και εκτελέσεως εργασιών». Αρθρο: 38 Τρόπος και διάρκεια εκμισθώσεως 1. Τα εις τα Ν.Π.Δ.Δ. ανήκοντα και εν γένει υπ' αυτών διαχειριζόμενα ακίνητα εκμισθούνται δια δημοσίου πλειοδοτικού διαγωνισμού. 2. Η εκμίσθωσις των ακινήτων αποφασίζεται υπό του διοικούντος το Ν.Π.Δ.Δ. συλλογικού οργάνου, δεν δύναται δε να συνομολογηθή δια περίοδον μακροτέραν των πέντε ετών. 3. Κατ' εξαίρεσιν, επί εκμισθώσεως ακινήτων προς εκμετάλλευσιν συνδυαζομένην μετά ουσιωδών δαπανών του μισθωτού, οίον προς ανοικοδόμησιν, ίδρυσιν εργοστασίων, εγκεντιρισμόν αγριελαιών κλπ. δύναται, κατόπιν αποφάσεως του διοικούντος το Ν.Π.Δ.Δ. συλλογικού οργάνου, εγκρινομένης υπό του εποπτεύοντος το Ν.Π.Δ.Δ. Υπουργού, να πραγματοποιήται η εκμίσθωσις και δια χρονικόν διάστημα μεγαλύτερον των πέντε ετών, αλλά πάντοτε, κατόπιν δημοσίου διαγωνισμού. 4. Η εκμίσθωσις των εν τη αλλοδαπή κτημάτων ή ακινήτων του Ν.Π.Δ.Δ. ενεργείται δια πλειοδοτικού διαγωνισμού, κατά τους εκάστοτε ειδικούς όρους της διακηρύξεως, οριζομένους υπό του διοικούντος το Ν.Π.Δ.Δ. συλλογικού οργάνου. Αρθρο: 39 Η παρ. 1 του παρόντος τίθενται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 3207/2003 (Α 302/ ). Εκμίσθωσις άνευ διαγωνισμού "1. Η εκμίσθωση ακινήτου Ν.Π.Δ.Δ. προς το Δημόσιον ή έτερον Ν.Π.Δ.Δ. ή οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης ή προς νομικά πρόσωπα της παραγράφου 5 του άρθρου 59, δύναται να γίνεται άνευ διαγωνισμού, εφ' όσον δι' ητιολογημένης αποφάσεως του διοικούντος το Ν.Π.Δ.Δ. συλλογικού οργάνου, αυτή κρίνεται συμφέρουσα, επιφυλασσομένης της ισχύος της παρ. 3 του άρθρου 38 του παρόντος. Η επιφύλαξη του προηγουμένου εδαφίου δεν ισχύει, ως προς τον υπ' αυτής προβλεπόμενο διαγωνισμό, για ακίνητα που έχουν χαρακτηρισθεί διατηρητέα, δεν έχουν τύχει εκμεταλλεύσεως κατά την τελευταία διετία, η δε εκμίσθωση τους συνδυάζεται με, δαπάναις του μισθωτή, αναπαλαίωση και ανάδειξη του παραδοσιακού χαρακτήρα τους." 2. Ωσαύτως άνευ διαγωνισμού εκμίσθωσις ενεργείται, υπό τους αυτούς ή νέους όρους, εάν ο δις διενεργηθείς διαγωνισμός απέβη άνευ αποτελέσματος ή εκρίθη ασύμφορος, δι' ητιολογημένης αποφάσεως του διοικούντος το Ν.Π.Δ.Δ., συλλογικού οργάνου. 3. Επίσης το Ν.Π.Δ.Δ. δύναται να προβαίνη, κατόπιν ητιολογημένης αποφάσεως του διοικούντος αυτό συλλογικού οργάνου εις εκμίσθωσιν άνευ διαγωνισμού δια χρονικόν διάστημα ουχί μείζον των δύο ετών, και εφ' άπαξ δι' έκαστον ακίνητον εφ' όσον τούτο είναι αναγκαίον δια την απόκτησιν ή διατήρησιν της νομής του εκμισθουμένου ακινήτου. 1

2 Αρθρο: 40 Διακήρυξις διαγωνισμού 1. Ο διαγωνισμός ενεργείται κατόπιν διακηρύξεως του διοικούντος το Ν.Π.Δ.Δ. συλλογικού οργάνου, ήτις περιέχει τ' ακόλουθα στοιχεία: α) το προκηρύσον τον διαγωνισμόν Ν.Π.Δ.Δ., β) το τόπον, την περιοχήν, το είδος και την έκτασιν του προς εκμίσθωσιν ακινήτου, γ) την χρονικήν διάρκειαν της εκμισθώσεως, δ) το ελάχιστον μηνιαίον όριον του μισθώματος, ε) τον χρόνον και τρόπον καταβολής των μισθωμάτων, ς) τον όρον, ότι, το Ν.Π.Δ.Δ. δεν υποχρεούται εις εγκατάστασιν του μισθωτού, ζ) τον όρον ότι, ο μισθωτής δεν δικαιούται εις μείωσιν του μισθώματος από της κατακυρώσεως της μισθώσεως και εφεξής, η) την τυχόν επιβάρυνσιν του μισθωτού δια των εξόδων δημοσιεύσεων της διακηρύξεως, νομίμων κρατήσεων, τελών χαρτοσήμου και των τελών της συμβάσεως, θ) τον τόπον, ημερομηνίαν και ώραν διεξαγωγής του διαγωνισμού, ι) τον όρον ότι, εις την προσφοράν θα αναγράφεται ότι ο προσφέρων έλαβε γνώσιν των όρων της διακηρύξεως τους οποίους και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως, ια) τον όρον ότι, ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρή την κατοχήν του μισθίου, τας υπέρ αυτού δουλείας, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιον εν καλή καταστάσει, προστατεύει αυτό κατά πάσης καταπατήσεως, δια των προσηκουσών αγωγών, αίτινες εκχωρούνται αυτώ δια της συμβάσεως, άλλως ευθύνεται εις αποζημίωσιν, ιβ) τον όρον ότι, ο διαγωνισμός θα διεξαχθή κατά τας διατάξεις, του παρόντος Π.Δ/τος και προκειμένου περί Ν.Π.Δ.Δ. δια τα οποία ισχύουν αι ειδικαί διατάξεις, βάσει και των διατάξεων τούτων, ιγ) τον όρον ότι, το Ν.Π.Δ.Δ. έχει δικαίωμα της μονομερούς λύσεως της συμβάσεως, όταν καταστή εις τούτο αναγκαία η ιδιόχρησις του μισθίου, ιδ) πάντα έτερον κατά την κρίσιν του Ν.Π.Δ.Δ. αναγκαίον όρον. 2. Η διακήρυξις του διαγωνισμού δημοσιεύεται και γνωστοποιείται κατά τα οριζόμενα εν παρ. 3 έως 6 του αρθρ. 28 του παρόντος Π.Δ/τος. Αρθρο: 41 Προσφοραί - Εγγυοδοσία 1. Ο διαγωνισμός ενεργείται υπό Επιτροπής συγκροτουμένης κατά τας διατάξεις της παρ. 2 του αρθρ. 26 του παρόντος Π.Δ/τος. 2. Αι προσφοραί υποβάλλονται εγγράφως μέχρι της προσδιορισθείσης ημέρας και ώρας προς διεξαγωγήν του διαγωνισμού. Εις τας προσφοράς δέον απαραιτήτως να αναγράφεται και ότι ο προσφέρων έλαβε γνώσιν των όρων της διακηρύξεως τους οποίους και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως. 3. Πάσα προσφορά συνοδεύεται υπό γραμματίου παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής ανεγνωρισμένης Τραπέζης, δια ποσόν ίσον προς το προτεινόμενον ελάχιστον μηνιαίον όριον μισθώματος, ως εγγύησις συμμετοχής εις τον διαγωνισμόν. Της προς εγγυοδοσίαν υποχρεώσεως απαλλάσσονται το Δημόσιον, τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοικήσεως. Προς της υπογραφής της συμβάσεως εκμιθώσεως ο υπέρ ου κατεκυρώθη ο διαγωνισμός υποχρεούται να αυξήση την κατατεθειμένην υπ' αυτού εγγύησιν, ώστε αύτη να ανέλθη, εις ποσόν ίσον προς το διπλάσιον του επιτευχθέντος μηνιαίου μισθώματος, ήτις και παραμείνει μέχρι λήξεως της μισθώσεως ως εγγύησις δια την ακριβή εκπλήρωσιν των όρων της συμβάσεως. Εις τους υπολοίπους συμμετασχόντας εις τον διαγωνισμόν η εγγύησις επιστρέφεται εντός πέντε ημερών από 2

3 της κατακυρώσεως του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Αρθρο: 42 Διενέργεια διαγωνισμού - Ενστάσεις 1. Ο διαγωνισμός ενεργείται είτε δι' ενσφραγίστων προσφορών, αποκλειομένης της δια προφορικών προσφορών συνεχίσεως τούτου, είτε δι' ανοικτών προσφορών μετά συνεχίσεως του διαγωνισμού δια προφορικών τοιούτων. Εφ' όσον πρόκειται περί ενσφραγίστων προσφορών, αύται αποσφραγίζονται και μονογράφονται υπό των μελών της Επιτροπής, εν συνεχεία δε ανακοινούνται εις τους τυχόν παρισταμένους πλειοδότας. Εάν ο διαγωνισμός διεξάγεται δι' ανοικτών προσφορών ανακοινούται υπό του Προέδρου της Επιτροπής ή προσφορά εκάστου πλειοδότου και συνεχίζεται ο διαγωνισμός δια προφορικών προσφορών μέχρις αναδείξεως του τελευταίου πλειοδότου. Η προφορική προσφορά δέον να είναι ανωτέρα του ελαχίστου ορίου κατά δύο τοις εκατόν τουλάχιστον τούτου. Πάσα προσφορά είναι υποχρεωτική δια τον πλειοδότην, η δε υποχρέωσις αύτη μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από του πρώτου εις τους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίον πλειοδότην. Αν τις πλειοδοτή δια λογαριασμόν άλλου, οφείλει να δηλώση τούτο εις την Επιτροπήν και να προσκομίση το νόμιμον πληρεξούσιον. 2. Αι προσφοραί εγγράφονται εις το πρακτικόν διενεργείας του διαγωνισμού και εις τον πίνακα του πλειοδοτικού διαγωνισμού όστις, εφ' όσον πρόκειται περί προφορικών προσφορών, υπογράφεται και υπό των πλειοδοτών. 3. Κατά της νομιμότητος της διακηρύξεως, της συμμετοχής πλειοδότου ή της νομιμότητος διεξαγωγής του διαγωνισμού, επιτρέπεται υποβολή ενστάσεων ενώπιον της Επιτροπής, η οποία αποφαίνεται οριστικώς επί τούτων. Αι εν λόγω ενστάσεις υποβάλλονται μόνον υπό των συμμετεχόντων εις τον διαγωνισμόν εγγράφως κατά την διάρκειαν τούτου ή εντός είκοσι τεσσάρων ωρών από της λήξεως διενεργείας αυτού. Αρθρο: 43 Κατακύρωσις διαγωνισμού - Επανάληψις αυτού 1. Μετά το πέρας του διαγωνισμού, η Επιτροπή διενεργείας τούτου, συντάσσει πρακτικόν δια του οποίου προτείνει ητιολογημένως εις το διοικούν το Ν.Π.Δ.Δ. συλλογικόν όργανον την εκμίσθωσιν του ακινήτου ή την επανάληψιν του διαγωνισμού. 2. Το ανωτέρω πρακτικόν μετά του πίνακος του πλειοδοτικού διαγωνισμού υποβάλλεται εις το διοικούν το Ν.Π.Δ.Δ. συλλογικόν όργανον, το οποίον αποφασίζει περί κατακυρώσεως του αποτελέσματος του διαγωνισμού εντός δέκα πέντε ημερών, εκτός εάν εξ ειδικών λόγων επιβάλλεται η αναβολή λήψεως αποφάσεως επί εύλογον χρονικόν διάστημα. Το διοικούν το Ν.Π.Δ.Δ. συλλογικόν όργανον δύναται, δι' ητιολογημένης αποφάσεώς του, να μη αποδεχθή το αποτέλεσμα του διαγωνισμού αν ήθελε κρίνει ασύμφορον τούτο ή ν' αποφασίζη δι' ειδικώς ητιολογημένης αποφάσεώς του υπέρ της κατακυρώσεως επ' ονόματι ουχί του τελευταίου πλειοδότου, ή και ν' ακυρώση τον διενεργηθέντα διαγωνισμόν. Εν η περιπτώσει δύο ή περισσότεροι πλειοδόται προσέφερον το αυτό μίσθωμα, το ανωτέρω αρμόδιον όργανον, αποφασίζει ητιολογημένως την κατακύρωσιν εις τον συγκεντρούντα πλείονα ουσιαστικά προσόντα, αν δε οι πλειοδόται παρουσιάζουν τα αυτά ουσιαστικά προσόντα, κατακύρωσις ενεργείται δια κληρώσεως ενεργουμένης υπό τούτου εν δημοσία συνεδριάσει. Εις εκάστην των ως άνω περιπτώσεων ουδέν δικαίωμα αποζημιώσεως δημιουργείται υπέρ των μη προκριθέντων. 3. Εάν θεωρηθή υπό του διοικούντος το Ν.Π.Δ.Δ. συλλογικού οργάνου, ασύμφορον το επιτευχθέν αποτέλεσμα ή ουδείς πλειοδότης προσήλθεν κατά τον διενεργηθέντα διαγωνισμόν ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται. Ούτος προκηρύσσεται υπό του διοικούντος το Νομικόν Πρόσωπον συλλογικού 3

4 οργάνου δια περιληπτικής διακηρύξεως, αναφερομένης εις τους όρους της αρχικής τοιαύτης και περιεχούσης απαραιτήτως τους: (α), (β), (γ), (δ), (η) και (θ) της παρ. 1 του αρθρ. 40 του παρόντος. Δια την διενέργειαν του επαναληπτικού διαγωνισμού απαιτείται η προς 10 τουλάχιστον ημερών δημοσίευσις εις τας Εφημερίδας και γνωστοποίησις της νέας διακηρύξεως κατά τα οριζόμενα εις τας παρ. 3 έως 6 του αρθρ. 28 του παρόντος. Αρθρο: 44 Κατάρτισις συμβάσεως μισθώσεως 1. Δια της εγγράφου, επί αποδείξει γνωστοποιήσεως εις τον προκριθέντα πλειοδότην, της υπέρ αυτού κατακυρώσεως του αποτελέσματος του διαγωνισμού, ούτος καλείται εντός δέκα πέντε ημερών να προσέλθη δια την υπογραφήν της συμβάσεως μισθώσεως. 2. Η σύμβασις μισθώσεως καταρτίζεται δια συμβολαιογραφικού ή ιδιωτικού εγγράφου, κατά την κρίσιν του διοικούντος το Ν.Π.Δ.Δ. συλλογικού οργάνου. 3. Εάν ο υπέρ ου κατεκυρώθη ο διαγωνισμός πλειοδότης δεν προσέλθη προς υπογραφήν της συμβάσεως μισθώσεως, εντός της κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου προθεσμίας, το διοικούν το Ν.Π.Δ.Δ. συλλογικόν όργανον, κηρύσσει έκπτωτον τον ανακηρυχθέντα πλειοδότην καταπιπτούσης υπέρ του Ν.Π.Δ.Δ. της κατατεθειμένης εγγυήσεως. Ακολούθως το Ν.Π.Δ.Δ. προέρχεται εις νέαν εκμίσθωσιν του άνευ διαγωνισμού εις βάρος του τελευταίου πλειοδότου, του τελευταίου υποχρεουμένου εις πληρωμήν της τυχόν έλαττον διαφοράς του μισθώματος μέχρι λήξεως του εις την διακήρυξιν ορισθέντος χρόνου εκμισθώσεως και εις ανόρθωσίν της, κατά τας περιστάσεις προξενηθείσης εις το Ν.Π.Δ.Δ. ζημίας, εκ της αθετήσεως της υποχρεώσεως αυτού, προς υπογραφήν της συμβάσεως. Αι κατά το προηγούμενον εδάφιον υποχρεώσεις του αναδειχθέντος πλειοδότου βεβαιούνται δια καταλογισμού, ενεργουμένου δι' ητιολογημένης αποφάσεως του διοικούντος το Ν.Π.Δ.Δ. συλλογικού οργάνου, το δε καταλογιζόμενον ποσόν, εισπράττεται κατά την διαδικασίαν εισπράξεως των Δημοσίων Εσόδων. 4. Το Ν.Π.Δ.Δ. δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτού δια την πραγματικήν κατάστασιν εις ην ευρίσκεται το μίσθιον και ης ώφειλεν να λάβη γνώσιν ούτος και δεν υποχρεούται εκ του λόγου τούτου, εις επιστροφήν ή μείωσιν του μισθώματος, ούτε εις την λύσιν της μισθώσεως. 5. Το Ν.Π.Δ.Δ. δεν υποχρεούται εις την εγκατάστασιν του μισθωτού εν τω μισθίω ούτε απαλλάσσεται ούτος της πληρωμής του μισθώματος, εάν δεν εποιήσατο χρήσιν αυτού, άνευ υπαιτιότητος του Ν.Π.Δ.Δ. Αρθρο: 45 Πληρωμή μισθώματος Ο χρόνος και ο τρόπος της πληρωμής του μισθώματος ορίζεται, εκάστοτε, εν τη διακηρύξει του διαγωνισμού και τη συμβάσει μισθώσεως. Αρθρο: 46 Μονομερής λύσις της συμβάσεως μισθώσεως παρά του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου 1. Το Ν.Π.Δ.Δ. δύναται, δι' ειδικώς ητιολογημένης αποφάσεως του διοικούντος αυτό συλλογικού οργάνου, να λύη μονομερώς την σύμβασιν μισθώσεως, όταν καταστή εις τούτο αναγκαία η ιδιόχρησις του μισθίου, αλλά πάντοτε κατόπιν προειδοποιήσεως κοινοποιουμένης επί αποδείξει προς τον εκμισθωτήν τρείς τουλάχιστον μήνας προ της λύσεως της συμβάσεως. Ο όρος ούτος 4

5 αναγράφεται και εν τη διακηρύξει του διαγωνισμού. 2. Ο μισθωτής ουδεμίαν δύναται εκ της τοιαύτης λύσεως να αξιώση αποζημίωσιν δικαιούμενος μόνον εις την απαλλαγήν ή εν περιπτώσει προκαταβολής την ανάληψιν του μη δεδουλευμένου μισθώματος. 3. Επί πολυετών εκμισθώσεων ακινήτων συνδεομένων μετά μονίμων εγκαταστάσεων του μισθωτού, κατά την παρ. 3 του αρθρ. 38 παρόντος δύναται κατόπιν αποφάσεως του διοικούντος το Ν.Π.Δ.Δ. συλλογικού οργάνου να απαλειφθή ο όρος της μονομερούς λύσεως γινομένης περί τούτου ρητής μνείας εν τη συμβάσει, εάν πρόκειται δε περί μισθώσεως δια διαγωνισμού και εν τη διακηρύξει. 4. Λυομένης της μισθώσεως μονομερώς υπό του Ν.Π.Δ.Δ. παν δικαίωμα συσταθέν υπό του μισθωτού υπέρ τρίτου θεωρείται ως μη υπάρχον έναντι του εκμισθωτού. Αρθρο: 47 Υπεκμίσθωσις - Απαγόρευσις σιωπηράς αναμισθώσεως - Απόδοσις μισθίου 1. Υπεκμίσθωσις δι' ομοίαν ή παραπλήσιαν χρήσιν, επιτρέπεται, αν μη άλλως ωρίσθη, αλλά πάντοτε μετ' έγγραφον συγκατάθεσιν του Ν.Π.Δ.Δ. Ταύτης δοθείσης, ο αρχικός μισθωτής υποχρεούται να υποβάλη εις το Ν.Π.Δ.Δ. αντίγραφον του μισθωτηρίου. Εις περίπτωσιν υπεκμισθώσεως ο αρχικός μισθωτής εξακολουθεί ευθυνόμενος εις ολόκληρον έναντι του Ν.Π.Δ.Δ., βάσει των όρων της κυρίας συμβάσεως μισθώσεως. Η κατά τ' ανωτέρω υπεκμίσθωσις δεν δύναται να συνομολογηθή δια χρόνον εκτεινόμενον πέραν της λήξεως της μισθώσεως. 2. Σιωπηρά αναμίσθωσις δεν χωρεί. 3. Ο μισθωτής υποχρεούται άμα τη καθ' οιονδήποτε τρόπον λήξει της συμβάσεως εκμισθώσεως, όπως αποδώση το μίσθιον εις Επιτροπήν Παραλαβής συγκροτουμένην δι' αποφάσεως του διοικούντος το Ν.Π.Δ.Δ. συλλογικού οργάνου. Εις περίπτωσιν μη εγκαίρου παραδόσεως ο μισθωτής υπόκειται εις έξωσιν κατά τας διατάξεις του ισχύοντος Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας. Αρθρο: 48 Υποχρεώσεις μισθωτού 1. Παν οικοδόμημα, εγκατάστασις, παράπηγμα κ.λ.π. γινόμενον υπό του μισθωτού επί του μισθίου, είτε κατά την σύμβασιν είτε οίκοθεν, περιέρχεται εις την κυριότητα του Ν.Π.Δ.Δ. μετά την λήξιν ή λύσιν της μισθώσεως, άνευ αποζημιώσεως τινος, μη δυναμένου του μισθωτού να αφαιρέση τα προστεθέντα κατασκευάσματα, εκτός αν, άλλως συνεφωνήθη. 2. Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρή το μίσθιον εν καλή καταστάσει, υποχρεούμενος εις τας αναγκαίας επισκευάς, δεν δύναται όμως να επιφέρη αλλοιώσεις εις το μίσθιον, άνευ αδείας του Ν.Π.Δ.Δ., ούτε να ενεργήση επί τούτου μεταρρυθμίσεις ή να χρησιμοποιήση τούτο δια σκοπόν διάφορον του συμφωνηθέντος. 3. Ο μισθωτής, επί παρανόμου διαταράξεως ή αποβολής αυτού εκ εκ του μισθίου, έχει, παντός τρίτου, απάσας τας αγωγάς του Ν.Π.Δ.Δ. προς προστασίαν της νομής και κατοχής τούτου, υποχρεούμενος άμα όπως αμελλητί ειδοποιή εγγράφως τον εκμισθωτήν, περί πάσης παρανόμου ενεργείας τρίτου επί του ακινήτου. 4. Δια πάσαν παράβασιν μιας των εν τοις προηγουμένοις παραγράφοις υποχρεώσεων, εξ ης επήλθε ζημία εις το Ν.Π.Δ.Δ., ο μισθωτής υπόκειται εις αποζημίωσιν, ήτις βεβαιούται δια καταλογισμού ενεργουμένου δι' ητιολογημένης αποφάσεως του διοικούντος το Ν.Π.Δ.Δ. συλλογικού οργάνου και 5

6 εισπράττεται κατά την διαδικασίαν εισπράξεως των Δημοσίων Εσόδων. 5. Παράβασις οιουδήποτε όρου της συμβάσεως επάγεται, κατά την κρίσιν του διοικούντος το Ν.Π.Δ.Δ. συλλογικού οργάνου, λύσιν της μισθώσεως και έξωσιν του μισθωτού, κατά την διαδικασίαν του Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας πέραν των λοιπών δι' αυτόν επιζημίων συνεπειών, περί ων αι διατάξεις της παρ. 3 του αρθρ. 44 του παρόντος, αίτινες εφαρμόζονται και εν προκειμένω αναλόγως. Αρθρο: 49 Απόδοσις εγγυήσεως Μετά την λήξιν της μισθώσεως, την ολοσχερή εξόφλησιν του μισθώματος και την βεβαίωσιν του Ν.Π.Δ.Δ. περί της εκπληρώσεως πασών των εκ της εκμισθώσεως και του παρόντος απορρεουσών υποχρεώσεων, διατάσσεται εντός μηνός το βραδύτερον επί τη βάσει ητιολογημένου πρωτοκόλλου του Ν.Π.Δ.Δ. η απόδοσις της εγγυήσεως. 6

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 02/2015 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 02/2015 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΔΡΑ: ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθ. Αποφ. 48/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 02/2015 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορεστιάδα 19/05/2015 Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 875 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορεστιάδα 19/05/2015 Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 875 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορεστιάδα 19/05/2015 ΝΟΜΟΣ EBΡΟΥ Αριθ. Πρωτ. Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 875 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Ταχ. Δ/νση:Εθνομαρτύρων 98 Ταχ. Κώδ.: 68200 Ορεστιάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Εκτελωνιστής - Ασκησις επαγγέλματος Εποπτεία - Πρόσωπα ασκούντα εκτελωνιστικάς εργασίας - Προστασία - Τόπος ασκήσεως Ασυμβίβαστον

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Εκτελωνιστής - Ασκησις επαγγέλματος Εποπτεία - Πρόσωπα ασκούντα εκτελωνιστικάς εργασίας - Προστασία - Τόπος ασκήσεως Ασυμβίβαστον Ν. 718/1977 (ΦΕΚ Α' 304) : Περί Εκτελωνιστών ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Εκτελωνιστής - Ασκησις επαγγέλματος Εποπτεία - Πρόσωπα ασκούντα εκτελωνιστικάς εργασίας - Προστασία - Τόπος ασκήσεως Ασυμβίβαστον Έννοια εκτελωνιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ράµα 25 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Πρωτ. 21644 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 18.000 τ.µ. ΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ράµα 27 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Πρωτ. 22024 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ράµα 27 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Πρωτ. 22024 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ράµα 27 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Πρωτ. 22024 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ (Αριθµοί τεµαχίων

Διαβάστε περισσότερα

E-mail : s.morfogianni@thessaly.gov.gr

E-mail : s.morfogianni@thessaly.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο - Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Δ. 3843 της 24/30-9-58 (Α 148). Περί φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων.

Ν.Δ. 3843 της 24/30-9-58 (Α 148). Περί φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων. Ν.Δ. 3843 της 24/30-9-58 (Α 148). Περί φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 1 του ΝΔ 4045/1960: οι διατάξεις του ΝΔ 3323/1955 περί φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 774/1980

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 774/1980 1 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 774/1980 2 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 774 3 Περί Κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου ισχυουσών διατάξεων υπό τον τίτλον "Οργανισμός Ελεγκτικού Συνεδρίου".

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ MΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ Α ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 85 & Γ. ΣΟΥΡΗ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΤ 89)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ Α ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 85 & Γ. ΣΟΥΡΗ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΤ 89) ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΘΜΟΝΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ Α ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 85 & Γ. ΣΟΥΡΗ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΤ 89) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 373 ΘΕΜΑ:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 373 ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-07-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 373 ΘΕΜΑ: Καθορισμός των όρων διακήρυξης επαναληπτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μακρυχώρι 18 02 2015 Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Αριθ. πρωτ. 1645 ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Δήμαρχος Τεμπών έχοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις των άρθρων 1 5 του Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1. Άρθρο 2

Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1. Άρθρο 2 Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1 1. Ο παρών νόµος έχει ως σκοπόν την ασφάλισιν των εν τοις εποµένοις άρθροις 2-4 αναφεροµένων προσώπων εις περίπτωσιν

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις.

ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις. ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις. Άρθρο 2 "1. Το Καταστατικό της ανώνυµης εταιρείας πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρα 1-2: Καταργήθηκαν από την περίπτ. α' παρ. 1 άρθρ. 79 Νομ. 998/1979 (ΦΕΚ Α' 289).

'Αρθρα 1-2: Καταργήθηκαν από την περίπτ. α' παρ. 1 άρθρ. 79 Νομ. 998/1979 (ΦΕΚ Α' 289). Ν.Δ. 86/69 (ΦΕΚ Α'7) : Δασικός Κώδιξ ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ Δασική Ιδιοκτησία ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α': Γενικοί ορισμοί 'Αρθρα 1-2: Καταργήθηκαν από την περίπτ. α' παρ. 1 άρθρ. 79 Νομ. 998/1979 (ΦΕΚ Α' 289). ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β':

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡ. Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡ. Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡ. Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Μειοδοτικής δηµοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου Ο Προϊστάµενος της Κτηµατικής Υπηρεσίας του Νοµού Λέσβου στη Μυτιλήνη διακηρύσσει ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17220 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025902-907 FAX : 210 9353047 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1971 ΜΕΧΡΙ 2010

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1971 ΜΕΧΡΙ 2010 Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1971 ΜΕΧΡΙ 2010 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ 24/72, 15/78, 88/87, 194/91, 16(Ι)/95, 94(Ι)/95, 100(Ι)/95, 5(Ι)/97, 139(Ι)/99, 10(Ι)/2000, 84(I)/2001, 108(I)/2004, 253(I)/2004,

Διαβάστε περισσότερα

Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθµός: 5325 Έτος: 1932 Τέθηκε σε ισχύ: 16.04.1932 Τίτλος "Περί συναλλαγµατικής και γραµµατίου εις διαταγήν" Θέµατα Συναλλαγµατική και γραµµάτιο εις διαταγήν, Πτώχευση ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ Αρθρο:

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΠΡΟΫΠ. 40.590,00(με ΦΠΑ) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Ορχομενού Έχοντας υπόψη 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γενικός Διευθυντής Διοικητικός Διευθυντής Επιστημονικός Διευθυντής Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Υπεύθυνος Πράξης και Έργου/Υποέργων Υπεύθυνος Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ν Ο Μ Ο Σ 998/1979. "Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας" Φ.Ε.Κ.289/29-12-1979/Τ.Α'. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ

Ν Ο Μ Ο Σ 998/1979. Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας Φ.Ε.Κ.289/29-12-1979/Τ.Α'. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ν Ο Μ Ο Σ 998/1979 "Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας" Φ.Ε.Κ.289/29-12-1979/Τ.Α'. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Βουλής, απεφασίσαµεν:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Μ.Τ.Π.Υ.) ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5015 / 5013 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα ιακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα