ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΗ"

Transcript

1 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΗ Της Αννίτας Φλώρου του Γεωργίου, κατοίκου Θεσσαλονίκης, οδός Αρτάκης 8 (Καλαµαριά), λέκτορα Λογιστικής. ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ Με την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και του Εκλεκτορικού Σώµατος του Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών, µε την οποία απορρίφθηκε η αίτησή µου για την εξέλιξή µου στη βαθµίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας στο ως άνω Τµήµα και µε γνωστικό αντικείµενο «Λογιστική». Θεσσαλονίκη, Αξιότιµη κα. Υπουργέ, Ενίσταµαι κατά της από απόφασης της Γενικής Συνέλευσης και του Εκλεκτορικού Σώµατος του Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών, µε την οποία απορρίφθηκε η αίτησή µου για την εξέλιξή µου στη βαθµίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας στο ως άνω Τµήµα και µε γνωστικό αντικείµενο «Λογιστική». Θεµελιώνω δε την παρούσα ένστασή µου επί των ακολούθων νοµίµων και βασίµων λόγων: 1

2 1. Σύµφωνα µε το άρθρο 14 του Ν.1268/1982 «1. Προϋπόθεση για εκλογή σε θέση Δ.Ε.Π. είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώµατος. Η διαπίστωση της συνάφειας του αντικειµένου της διδακτορικής διατριβής ή του όλου ερευνητικού ή επιστηµονικού εν γένει έργου των υποψηφίων µε το γνωστικό αντικείµενο της υπό πλήρωση θέσης Δ.Ε.Π. αποτελεί ευθύνη κατ' αρχήν µεν της τριµελούς εισηγητικής επιτροπής, τελικώς δε του ίδιου του εκλεκτορικού σώµατος». Σύµφωνα µε το άρθρο 6 κεφ. Γ του Ν.2083/1992 «...2. Η εισηγητική επιτροπή µέσα σε αποκλειστική προθεσµία σαράντα (40) ηµερών από τον ορισµό της υποβάλλει στην Γ.Σ. τµήµατος ειδικά αιτιολογηµένη έκθεση που περιλαµβάνει: ι) αναλυτική παρουσίαση και αξιολόγηση του έργου και της προσωπικότητας των υποψηφίων και κρίση για την προσφορά τους στην πρόοδο της επιστήµης, ιι) γνώµη για το βαθµό ανταπόκρισης των υποψηφίων στα απαιτούµενα νόµιµα προσόντα, ιιι) αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων... Σύµφωνα µε την αρχή της χρηστής διοικήσεως, τα όργανα της διοίκησης υποχρεούνται να ασκούν τις αρµοδιότητές τους σύµφωνα µε το αίσθηµα δικαίου που επικρατεί, ώστε κατά την εφαρµογή των σχετικών διατάξεων να αποφεύγονται οι ανεπιεικείς και απλώς δογµατικές ερµηνευτικές εκδοχές και να επιδιώκεται η προσαρµογή των κανόνων δικαίου προς τις επικρατούσες κοινωνικές συνθήκες και απαιτήσεις καθώς και η αρχή της αναλογικότητας και της προστατευµένης εµπιστοσύνης του διοικουµένου. Η αρχή της χρηστής διοικήσεως αποσκοπεί στη δηµιουργία κλίµατος εµπιστοσύνης µεταξύ της διοίκησης και του διοικουµένου και στην προστασία της καλής πίστης του διοικουµένου. Για το λόγο αυτό η ανωτέρω αρχή απαγορεύει στη διοίκηση να δρα αντίθετα µε προηγούµενη πρακτική της. Στην προκειµένη περίπτωση στην από εισηγητικής τους έκθεση τα µέλη της εισηγητικής επιτροπής Δηµήτριος Γκίνογλου και Χρήστος Νεγκάκης έκριναν ότι η 2

3 διδακτορική διατριβή µου και το δηµοσιευµένο ερευνητικό µου έργο δεν είναι συναφή µε το γνωστικό αντικείµενο της υπό πλήρωση θέσης και πρότειναν για το λόγο αυτό την απόρριψη του αιτήµατος µου να εκλεγώ στην προκηρυχθείσα θέση Επίκουρου Καθηγητή µε γνωστικό αντικείµενο την Λογιστική. Σχετικά µε την διδακτορική µου διατριβή αυτή κρίθηκε κατά την κρίση της υποψηφιότητάς µου για την εκλογή µου σε θέση Λέκτορα ως συναφής µε γνωστικό αντικείµενο «Λογιστική», ίδιο δηλαδή γνωστικό αντικείµενο µε την υπό πλήρωση θέση, µε αποτέλεσµα, όπως προαναφέρθηκε, να διοριστώ µε την υπ αριθµ. 7178/ πρυτανική πράξη σε θέση ΔΕΠ της βαθµίδας του Λέκτορα του Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής του Πανεπιστηµίου Σας στο γνωστικό αντικείµενο «Λογιστική». Συγκεκριµένα στη σελίδα 1, παρ. 1 της υπ αριθµ. 364/ εισηγητικής έκθεσης σχετικά µε την κρίση µου στη βαθµίδα του Λέκτορα αναφέρεται «Όπως φαίνεται από τα παραπάνω στοιχεία, τόσο το σύνολο των σπουδών της όσο και το αντικείµενο της διατριβής της, εµπίπτουν στο γνωστικό αντικείµενο της υπό πλήρωσης θέσης». Επισηµαίνεται ότι στην τριµελή εισηγητική επιτροπή για την κρίση της υποψηφιότητάς µου για διορισµό στη βαθµίδα του Λέκτορα συµµετείχαν οι Αριστοκλής Ιγνατιάδης, Σπυρίδων Μπαραλέξης και Δηµήτριος Γκίνογλου. Εποµένως τα δύο από τα τρία µέλη της εισηγητικής επιτροπής ήταν κοινά µε την εισηγητική επιτροπή που συγκροτήθηκε την για την κρίση της υποψηφιότητάς µου για την πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης Επίκουρου Καθηγητή. Συνεπώς στο µέτρο που στην υπ αριθµ. 17/ συνεδρίαση του Τµήµατος κρίθηκε οµόφωνα από το εκλεκτορικό σώµα, µε αναφορά στην εισήγηση της τριµελούς εισηγητικής επιτροπής ότι η διδακτορική µου διατριβή είναι συναφής µε το γνωστικό αντικείµενο «Λογιστική» και διορίστηκα στη βαθµίδα του Λέκτορα, καθίσταται προφανές ότι η εισήγηση για απόρριψη της 3

4 υποψηφιότητάς µου λόγω µη συνάφειας της διδακτορικής µου διατριβής µε το γνωστικό αντικείµενο της υπό πλήρωση θέσης είναι παράνοµη. Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι δεν ελήφθη ουδόλως υπόψη η προσκοµιζόµενη βεβαίωση του αντιπρύτανη του πανεπιστηµίου Warwick, από το οποίο προέρχεται ο επίµαχος διδακτορικός τίτλος, κ. Keith Hoskin, όπου βεβαιώνεται ρητώς και σαφώς ότι καθ όλο το διάστηµα της προετοιµασίας του διδακτορικού µου αποτελούσα αναπόσπαστο µέλος της Λογιστικής πλευράς του Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής του Πανεπιστηµίου Warwick, όσον αφορά την ερευνητική µου δραστηριότητα και την διδασκαλία µου, και συνεπώς µε βάση αυτά θεωρήθηκα από τον εν λόγω καθηγητή ως πέραν πάσης αµφιβολίας επιτυχηµένο µέλος της Ευρωπαϊκής ακαδηµαϊκής λογιστικής κοινότητας. Σχετικά µε το δηµοσιευµένο ερευνητικό µου έργο αυτό είναι επίσης συναφές µε το γνωστικό αντικείµενο «Λογιστική» αφού προκύπτει από τη διδακτορική µου διατριβή, όπως εξάλλου βεβαιώνεται και από τα ίδια τα µέλη της Γ.Σ. του Τµήµατος. Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω αποσπάσµατα από το υπ αριθµ. 21/ πρακτικό µε θέµα την κρίση µου στη βαθµίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας. Στη σελίδα 19 ο κ. Παπαδόπουλος, Πρόεδρος του Τµήµατος, αναφέρει «και από τους τίτλους των εργασιών της που βασίζονται σχεδόν όλες στο διδακτορικό» ενώ στη σελίδα 20 αναφέρει «Το ίδιο ερώτηµα ισχύει και για τις εργασίες σας, που όλες προέρχονται από τη διατριβή σας;». Επιπλέον, στη σελίδα 29 του ίδιου πρακτικού, ο κ. Γκίνογλου αναφέρει «και το διδακτορικό της υποψήφιας και το δηµοσιευµένο έργο της τρία (3) working paper τα οποία προκύπτουν από το διδακτορικό της». Τέλος στη σελίδα 37 ο κ. Σαρτζετάκης ρωτάει τον κ. Γκίνογλου «Εποµένως οι τρεις δηµοσιεύσεις δε συνδέονται άµεσα µε το διδακτορικό;» και ο 4

5 κ. Γκίνογλου απαντάει «Σχετίζονται µε το διδακτορικό της». Συνοψίζοντας, το δηµοσιευµένο ερευνητικό µου έργο προκύπτει από τη διδακτορική µου διατριβή, η οποία όπως προαναφέρθηκε κρίθηκε ως συναφής µε το γνωστικό αντικείµενο «Λογιστική». Ενόψει των παραπάνω είναι προφανές ότι η εισήγηση δεν είναι σύννοµη, καθώς παραβιάζει την αρχή της χρηστής διοικήσεως. 2. Όπως ήδη αναφέρθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 6 Γ παρ.2 Ν. 2083/92 ορίζεται ότι «Η εισηγητική επιτροπή µέσα σε αποκλειστική προθεσµία σαράντα (40) ηµερών από τον ορισµό της υποβάλλει στη Γ.Σ. αιτιολογηµένη έκθεση που περιλαµβάνει 1) αναλυτική παρουσίαση και αξιολόγηση του έργου και της προσωπικότητας των υποψηφίων και κρίση για την προσφορά τους στην πρόοδο της επιστήµης, 2) γνώµη για το βαθµό ανταπόκρισης των υποψηφίων στα απαιτούµενα νόµιµα προσόντα και 3) αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων. Η ρύθµιση αυτή του ν. 1268/82, εξειδικεύει στη διαδικασία της εκλογής µελών ΔΕΠ, την αρχή της φανερής δράσης των διοικητικών οργάνων κατά την οποία απαραίτητο τύπο της διοικητικής πράξης αποτελεί η αιτιολογία των διοικητικών πράξεων, θέση που υιοθετήθηκε µε Διαδικασίας. ρύθµιση του άρθρου 17 του Κώδικα Διοικητικής Όπως δε έχει γίνει νοµολογιακά δεκτό, ελαττωµατική (ελλείπουσα, ανεπαρκής, πληµµελής ή εσφαλµένη), αντιφατική (ΣτΕ 1704/1981, 1144/1991,4810/1995, 4967/1996), αόριστη (ΣτΕ 277/1996) αιτιολογία καθιστά τη διοικητική πράξη άκυρη. Εξάλλου, σύµφωνα µε τη νοµολογία, η αιτιολόγηση της ψήφου των εκλεκτόρων µπορεί να γίνει είτε ευθέως είτε εµµέσως µε αναφορά στην εισηγητική έκθεση ή στις γνώµες άλλων εκλεκτόρων (ΣτΕ 2224/94), ενόψει όµως αυτού, η τυχόν ακυρότητα της 5

6 εµπροθέσµως υποβαλλόµενης εισηγητικής έκθεσης επί της οποίας στηρίζεται ακολούθως η διαδικασία εκλογής, επιφέρει την ακυρότητα της σχετικής απόφασης (ΣτΕ 2346/94) Στην προκειµένη περίπτωση η εισηγητική έκθεση των µελών της εισηγητικής επιτροπής Δηµητρίου Γκίνογλου και Χρήστου Νεγκάκη, πάσχει καθόσον ελλείπει η απαιτούµενη από το νόµο πλήρης αιτιολογία. Ειδικότερα, στην εν λόγω εισηγητική έκθεση αναφέρεται ότι αφενός η διδακτορική µου διατριβή και αφετέρου το δηµοσιευµένο ερευνητικό µου έργο δεν έχουν συνάφεια µε το γνωστικό αντικείµενο της υπό πλήρωση θέσης. Όµως η εισηγητική έκθεση δεν διευκρινίζει ούτε θεµελιώνει σε στοιχεία του φακέλου της υποψηφιότητάς µου πώς τα µέλη της εισηγητικής επιτροπής κατέληξαν στο ανωτέρω συµπέρασµα, γεγονός που καθιστά την εισήγηση αυτή µη σύννοµη. Είναι προφανές λοιπόν πως η εισηγητική έκθεση των µελών της εισηγητικής επιτροπής Δηµητρίου Γκίνογλου και Χρήστου Νεγκάκη είναι νοµικά πληµµελής λόγω έλλειψης ειδικής αιτιολογίας. Η πληµµέλεια αυτή καθιστά παράνοµες και τις ψήφους των εκλεκτόρων που ψήφισαν µε βάση την εισήγηση. 3. Σε κάθε περίπτωση θα ήθελα να επισηµάνω ότι, κατά το νόµο, η συνάφεια του επιστηµονικού έργου του υποψήφιου προς το γνωστικό αντικείµενο της υπό πλήρωση θέσης εξετάζεται όχι µόνο σε σχέση µε τη διδακτορική διατριβή, αλλά και σε σχέση µε το λοιπό έργο, το διδακτικό έργο και το συνολικό επιστηµονικό έργο. Ειδικότερα, σύµφωνα µε το άρθρο 14 του 1268/1982 «...3. Για εκλογή ή εξέλιξη σε θέση Επίκουρου Καθηγητή απαιτούνται...[],ιι) Πρωτότυπες δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά είτε αυτοδύναµες ή σε συνεργασία µε άλλους ερευνητές, ή πρωτότυπη επιστηµονική µονογραφία πέρα από τη διδακτορική διατριβή, ή 6

7 συνδυασµός των παραπάνω. Για την εκλογή θα συνεκτιµάται κατά πόσο το συνολικό έργο του υποψηφίου θεµελιώνει προοπτικές ακαδηµαϊκής εξέλιξής του....[ ]...7. Στοιχεία τα οποία συνεκτιµώνται ιδιαίτερα κατά την κρίση για κατάληψη θέσης Δ.Ε.Π. είναι η αξιολόγηση του διδακτικού έργου από τους φοιτητές, το δηµοκρατικό ήθος, η προσωπικότητα του υποψηφίου και η κοινωνική του προσφορά...». Στην υπό κρίση περίπτωση η εισηγητική επιτροπή παρέλειψε να διαλάβει και να αξιολογήσει σηµαντικές παραµέτρους του επιστηµονικού µου έργου, οι οποίες καθιστούν σαφές ότι, πέραν της διδακτορικής µου διατριβής, και το διδακτικό καθώς και ερευνητικό µου έργο έχουν άµεση συνάφεια µε το γνωστικό αντικείµενο της Λογιστικής. Επισηµαίνεται ότι δεν συνεκτιµήθηκε καθόλου η ερευνητική µου εµπειρία και οι αξιολογήσεις φοιτητών ενώ δεν αξιολογήθηκαν καθόλου οι επιστηµονικές δηµοσιεύσεις µου στον ελληνικό και τον διεθνή τύπο και οι αναφορές άλλων επιστηµόνων στο επιστηµονικό δηµοσιευµένο έργο µου. Ειδικότερα ενδεικτικά αναφέρω ότι δεν συνεκτιµήθηκαν καθόλου τα ακόλουθα προσόντα µου: Το γεγονός ότι διετέλεσα Μετα-Διδακτορική Ερευνητική Επιστήµονας στο τµήµα Λογιστικής του London Business School, το γεγονός ότι διετέλεσα Επιστηµονικός Συνεργάτης στο τµήµα Λογιστικής του London Business School και το ότι είµαι Επιστηµονική Υπεύθυνη του ερευνητικού προγράµµατος «The European IFRS Revolution: Compliance, Consequences and Policy Lessons», το οποίο χρηµατοδοτείται από την Ε.Ε. και έχει ως αντικείµενο έρευνας την υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, ένα από τα πλέον επίκαιρα θέµατα λογιστικής. Επίσης διετέλεσα επιστηµονική υπεύθυνη του ερευνητικού προγράµµατος «Ολοκλήρωση Βάσης Δεδοµένων µε Στοιχεία Εταιρικής Διακυβέρνησης των εισηγµένων στο ΧΑΑ Εταιριών και 7

8 Ανάλυση αυτών βάσει της Ελληνικής Νοµοθεσίας, του Ελληνικού Κώδικα και των Βέλτιστων Διεθνών Πρακτικών» και από το 2004 έως σήµερα είµαι εκπρόσωπος του γνωστικού αντικειµένου «Λογιστική» του Programme Development Group, ερευνητική επιτροπή του European Institute of Advanced Management Studies. Εξάλλου πρέπει να αναφερθεί ότι είµαι κάτοχος του µεταπτυχιακού τίτλου Master in Business Administration από το Manchester Business School της Μεγάλης Βρετανίας µε ειδίκευση στη Λογιστική και την Χρηµατοοικονοµική, όπως βεβαιώνεται από την προσκοµιζόµενη επιστολή του Καθηγητή και MBA Director Andrew Stark. Τέλος, ο τίτλος της διπλωµατικής µου εργασίας στο MBA είναι «Tax planning for multinational enterprises: A comparative analysis between the UK and Greece», ένα θέµα που σχετίζεται άµεσα µε το αντικείµενο της φορολογικής λογιστικής. Συµπερασµατικώς, κα. Υπουργέ, είναι εµφανές από τα ανωτέρω ότι η υπό κρίση απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και του Εκλεκτορικού Σώµατος του Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών βασίστηκε σε πληµµελή εισηγητική έκθεση η οποία δεν αξιολόγησε το σύνολο του διδακτικού και ερευνητικού µου έργου, και ως εκ τούτου πάσχει ακυρότητας. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ και µε την επιφύλαξη παντός νοµίµου δικαιώµατός µου, 8

9 ΖΗΤΩ Να αναπεµφθεί η υπό κρίση διαδικασία για την εξέλιξή µου στη βαθµίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας στο ως άνω Τµήµα και µε γνωστικό αντικείµενο «Λογιστική», για νέα νόµιµη κρίση. Με τιµή Η ενισταµένη Φλώρου Αννίτα 9

10 EAAHNIKH AHMOKPATIA YNOYPTEIO EON. NAIAEIAE & OPHEK/TQN A/EH NPOEIKOY ANQT. EKNNIACYTH: TMHMA A' Avdp. llqrrqvdpdou MAPOYTI lalpopopiee:% T4A6gu,rvo : **2 Mopo0or, Ap.f-lpurr. Bo0p I-lporep Q 122 1t 14 I75785 tbz ro AvviroQAcbpou, SOf N : llpurqvefo l-lov/piou More6ovloE Or rovo 1i r rtr,rv ror Kolvrlvrcdlv Enrorq Uci_lv, Oe g/vrrq fe qnovrqoq Tou qrro unopvrllroto' oog npos ro yl_l E n.o (pe opr0po Trptr.rr. Yn'E n.o 7s7\srB2r ), oog yvurpi(oupe qroaou0q: To Koro rq dropkrto rou eaeyxou vopruotrrtos Trou.revqpvnor n unnproio En[ rou goreaou trroe CIpvrrrKnE rpioqg or4 'eorr Tqs Eniroupqg Ko'qyqrprog Tou l-foverrlorqpfou Moxeooviog ut yvu,otrko ovrrreipevo <AoyrorKn> KC, CIgou Ar190qre uttowrl To unopvrlproog, dev oronrortrroqre oudepio rroporunfq. Koronrv ro0rou o caeylog oaoraqptir'qxe ps Trrv unoypogrl Tou ynoupyo0 otrg fxerrro 0o rrprtrul vq yvtr.rpi(t:eoti or rqoe xpiol.lnpobaerrctot (exoprorrl drqdrxoolo rpioqq rqg ouvocperog Tou dldorroplkourfraou LJr To yvluottko ovrrreiprvo TrlE Oeoqg, o0pgcr.rvo Urro op0p o 14 nop. 1 rou N 126A182, orrcis roxufl.

11 TeAog, ooov ogopo TCI 6uo eroqyqrrro oqperciltrroro, rqooov elouv rqrqreoef ernpo0rol-ro, xprloturuouv povo yto Tnv naqpogoprlon T(I)v exaerropov Kol evdexopevq noporunlo oe aurq 6Ev pnopei vo onoreaeoer Aoyo ovottoprrrlg, sqooov ot Vngot Ttrlv peadlv rou ErAerroprro0 ldlporoq Elvqr enoprcbg orrroaoyqpevor. Eooreprrn 6rovourl A/oq [lpooir<ou Avororqq Ernof 6euoq; Tprlpo A'