Τα υγειονομικά συστήματα βρίσκονται σε τεράστια εξέλιξη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τα υγειονομικά συστήματα βρίσκονται σε τεράστια εξέλιξη"

Transcript

1

2 Τα υγειονομικά συστήματα βρίσκονται σε τεράστια εξέλιξη Οι αλλαγές που εισάγονται από την ηλεκτρονική υγεία, μεταβάλλουν τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν οι συμμετέχοντες (ιατροί, ασθενείς, προμηθευτές ιατρικού εξοπλισμού κλπ). Η μυστικότητα, η εμπιστευτικότητα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων εμφανίζονται στο προσκήνιο απασχολώντας το νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο 2

3 Σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα για την επιτυχή υλοποίηση της ηλεκτρονικής υγείας αποτελεί, όχι μόνο η τεχνολογική πολυπλοκότητα και οι προκλήσεις που παρουσιάζονται σε ένα συνεχώς εναλλασσόμενο τεχνολογικό περιβάλλον, αλλά και έλλειψη επαρκούς και απαραίτητου νομοθετικού πλαισίου για την κάλυψη αυτής της προσπάθειας. Εάν το περιβάλλον εφαρμογής και λειτουργίας του ηλεκτρονικού φακέλου ασθενή χαρακτηρίζεται από έλλειψη νομικής βεβαιότητας και ηθικών κανόνων, τότε τα εμπόδια στην πρόοδο του θα παραμένουν. 3

4 Ευρωπαϊκός κανονισμός Νομοθετικό μέτρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο τίθεται άμεσα σε ισχύ σαν νόμος σε όλα τα κράτη μέλη ταυτόχρονα Αναιρεί όλους τους σχετικούς νόμους που ασχολούνται με το ίδιο θέμα Ευρωπαϊκή οδηγία Οι οδηγίες πρέπει να μετατραπούν σε εθνικούς νόμους Οριοθετεί τους στόχους Δεν θέτει τα μέσα και τους τρόπους επίτευξης των στόχων Επιτρέπει στα κράτη μέλη να επιλέξουν τα μέτρα τα οποία θα θεσπίσουν 4

5 Τα ηλεκτρονικά αρχεία υγείας περιλαμβάνουν μερικά από τα πιο ευαίσθητα δεδομένα Αξίζουν το μεγαλύτερο βαθμό προστασίας Ευαίσθητη φύση επεξεργασίας Συμμόρφωση με τη νομοθεσία Ιατρικό απόρρητο Κανόνες σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων Άλλωστε, ένα σύστημα ηλεκτρονικής υγείας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο μέγιστο των δυνατοτήτων του, όταν όλοι οι συμμετέχοντες στον χώρο της υγείας μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα όταν τα χρειάζονται. 5

6 Προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα υψηλό επίπεδο προστασίας εντός της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει θεσπίσει νομοθεσία που αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Διάλογοι και μεταξύ χωρών εκτός ΕΕ για την εξασφάλιση ενός ικανοποιητικού επιπέδου ασφαλείας Ενθάρρυνση μελετών για την ανάπτυξη του επιπέδου της προστασίας δεδομένων σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο 6

7 Νομικοί κανόνες οι οποίοι απορρέουν από διάφορες νομικές πηγές (όπως είναι οδηγίες, προτάσεις κλπ) Η λειτουργία των συστημάτων ηλεκτρονικής υγείας πρέπει να τηρεί τις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στις ευρωπαϊκές οδηγίες. 7

8 Σημαντικότερες νομικές πηγές: Άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών Άρθρο 8 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων Οδηγία 95/46/ΕΚ Οδηγία 2002/58/ΕΚ Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης R(97) 5 η οποία αναφέρεται στην προστασία των ιατρικών δεδομένων. 8

9 Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών Η πιο σημαντική οδηγία η οποία σχετίζεται με την προστασία των προσωπικών δεδομένων Θέσπιση κανονιστικού πλαισίου για τη διασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου προστασίας της ιδιωτικής ζωής και ελεύθερης διακίνησης των προσωπικών τους δεδομένων στο χώρο της ΕΕ Ορίζει τα όρια για τη συλλογή και τη χρησιμοποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 9

10 Οδηγία 95/46/ΕΚ Προσωπικά δεδομένα εννοούμε πολύ περισσότερα από ένα όνομα και επίθετο Αφορά δεδομένα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό (άμεσα ή έμμεσα )ενός συγκεκριμένου προσώπου Επομένως, τα εργαστηριακά αποτελέσματα ενός δείγματος αίματος θα καλύπτονται από την οδηγία εάν είναι δυνατό με κάποιο τρόπο να αναγνωριστεί ο ασθενής από τον οποίο έχει παρθεί το δείγμα. Εφαρμόζεται και στην περίπτωση που τα εργαστηριακά αποτελέσματα αποθηκεύονται κωδικοποιημένα 10

11 Οδηγία 95/46/ΕΚ Ποιότητα των δεδομένων : Επαρκή, σχετικά και μη υπερβολικά δεδομένα (σε σχέση με το σκοπό) Ακριβοί και ενημερωμένα Τα δεδομένα να κρατιούνται σε μια μορφή η οποία να επιτρέπει τον προσδιορισμό του ατόμου όχι όμως για περισσότερο χρονικό διάστημα από ότι πρέπει Συνεπώς, ένας ιατρός ο οποίος κατέχει δεδομένα ασθενών τα οποία δύναται να αναγνωριστούν, τότε μπορεί να μοιράζεται τις ίδιες πληροφορίες και με κάποιο άλλο επαγγελματία της υγείας για σκοπούς ιατρικής έρευνας εάν ο σκοπός της έρευνας καθορίστηκε ως μια από τις τελικές χρήσεις των δεδομένων. 11

12 Οδηγία 95/46/ΕΚ Νόμιμη Επεξεργασία δεδομένων Θα πρέπει να δοθεί η πλήρης συγκατάθεση του ατόμου Εκτός και αν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για : Διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του προσώπου Εκτέλεση δημοσίου συμφέροντος Τήρηση νομικής υποχρέωσης του ατόμου που επεξεργάζεται τα δεδομένα Νόμιμα συμφέροντα του ατόμου που επεξεργάζεται τα δεδομένα 12

13 Οδηγία 95/46/ΕΚ Κατηγορία ευαίσθητων δεδομένων Η επεξεργασία των ευαίσθητων δεδομένων απαγορεύεται!! Εκτός και αν η επεξεργασία είναι απαραίτητη: Όταν το άτομο έχει δώσει τη συγκατάθεσή του Στα πλαίσια της εκτέλεσης επαγγελματικών υποχρεώσεων Όταν η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται από επαγγελματίες υγείας για σκοπούς διεκπεραίωσης ιατρικής διάγνωσης ή παροχής ιατροφαρμακευτικής αγωγής ή προληπτικής διάγνωσης και περίθαλψης του ασθενή σε βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία του κράτους και το επαγγελματικό ιατρικό απόρρητο Για το ζωτικό συμφέρον του ατόμου ή τρίτων ατόμων Για νόμιμες δραστηριότητες κάποιου μη κερδοσκοπικού οργανισμού Όταν τα δεδομένα αποτελούν τεκμήρια στο δικαστήριο 13

14 Οδηγία 95/46/ΕΚ Κατηγορία ευαίσθητων δεδομένων Όλα τα δεδομένα τα οποία εμπεριέχονται στον ηλεκτρονικό φάκελο ασθενή, θα πρέπει να θεωρούνται ως ευαίσθητα δεδομένα Θα πρέπει να περιλαμβάνονται μόνο τα δεδομένα που συνδέονται στενά με την περιγραφή της κατάστασης της υγείας του ασθενή Όταν ο ασθενής δεν είναι σε θέση να εκφράσει τη συγκατάθεσή του, το ιατρικό προσωπικό μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στα ιατρικά δεδομένα. 14

15 Οδηγία 95/46/ΕΚ Ενημέρωση του προσώπου του οποίου τα δεδομένα θα τύχουν επεξεργασίας Σχετικά με: Την ταυτότητά του και αυτόν που εκπροσωπεί (εάν υπάρχει) Τον σκοπό που γίνεται η επεξεργασία. Πληροφορίες που αφορούν τους αποδέκτες των δεδομένων Κατά πόσο η παροχή των προσωπικών δεδομένων είναι υποχρεωτική ή εθελοντική 15

16 Οδηγία 95/46/ΕΚ Δικαίωμα: Πρόσβασης Διαγραφής, διόρθωσης Απαγόρευσης πρόσβασης Απαγόρευσης γνωστοποίησης Διαβεβαίωσης εάν τα δεδομένα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας ή όχι Πάνω σε αυτή τη βάση πολλές χώρες έχουν εισάγει νομοθεσίες για την πρόσβαση των ασθενών στα ιατρικά τους αρχεία 16

17 Οδηγία 95/46/ΕΚ Μεταφορά δεδομένων σε τρίτες χώρες Η μεταφορά δεδομένων σε χώρες εκτός της ΕΕ απαγορεύεται Εξαιρέσεις: Κατάλληλο επίπεδο προστασίας Εγγυήσεις ότι ο παραλήπτης θα συμμορφωθεί με το κατάλληλο επίπεδο προστασίας Αρχή ελέγχου Ανεξάρτητη Δεν ελέγχεται από την κυβέρνηση Έλεγχος επιπέδου προστασίας σε κάθε κράτος Υπεύθυνη να δίνει συμβουλές στην κυβέρνηση Θα θέτει σε εφαρμογή νομικές διαδικασίες Τα άτομα θα μπορούν να εκθέτουν τυχόν παράπονα 17

18 Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών Συγκεκριμενοποιεί και συμπληρώνει την οδηγία 95/46/EΚ σε ζητήματα όπως η αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων Κύριος σκοπός της είναι να επιτραπεί η ελεύθερη κυκλοφορία των νόμιμα επεξεργασμένων προσωπικών δεδομένων μέσα στα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εφαρμογή στο χώρο του ηλεκτρονικού φακέλου ασθενή Ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των διαφόρων συμμετεχόντων στο χώρο της υγείας Ενιαία και παγκόσμια υποδομή για την παροχή μιας πληθώρας υπηρεσιών υγείας Προστασία ιδιωτικής ζωής Θεμέλια για την εμπιστευτικότητα και ασφάλεια σε όλες τις μορφές των ηλεκτρονικών επικοινωνιών 18

19 Οδηγία 97/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15 ης Δεκεμβρίου 1997 περί επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και προστασίας της ιδιωτικής ζωής στον τηλεπικοινωνιακό τομέα Εναρμόνιση διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά την ιδιωτικότητα των δεδομένων στον τομέα της επεξεργασίας και διακίνησης των δεδομένων στον τηλεπικοινωνιακό τομέα. Κατευθυντήριες γραμμές : Υπηρεσίες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής, Την ασφάλεια και το απόρρητο των επικοινωνιών και Γενικά την ασφάλεια της ιδιωτικότητας των ατόμων που χρησιμοποιούν τηλεπικοινωνίες. Απαγορεύει την υποκλοπή, ακρόαση, και παρακολούθηση επικοινωνιών από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Η 2002/58/ΕΚ αποτελεί υπερσύνολο της οδηγίας αυτής και μαζί θωρακίζουν την ασφάλεια των δικτύων 19

20 Σύσταση Αρ. R (81) 1 της επιτροπής των υπουργών προς τα κράτη μέλη για κανονισμούς για αυτοματοποιημένες τράπεζες ιατρικών δεδομένων Αρχές για την αυτοματοποιημένη οργάνωση ιατρικών δεδομένων σε βάσεις οι οποίες δημιουργούνται για λόγους ιατρικής περίθαλψης, δημόσιας υγείας, διαχείρισης ιατρικών υπηρεσιών υγείας και ιατρικής έρευνας, Στις οποίες βρίσκονται αποθηκευμένα ιατρικά δεδομένα και αν χρειαστεί σχετικά κοινωνικά ή διοικητικά δεδομένα σχετικά με τα προσδιορισμένα ή ευπροσδιόριστα άτομα Πρώτη οδηγία η οποία παρουσίασε διεθνές ενδιαφέρον για το θέμα αυτό Κάθε ιατρική τράπεζα θα πρέπει να υπόκειται σε συγκεκριμένους κανονισμούς Θέτει τα απαραίτητα μέτρα για τη πρόσβαση του ατόμου στα δεδομένα του μέσω του ιατρού 20

21 Σύσταση Αρ. R(83) 10 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων τα οποία χρησιμοποιούνται για επιστημονική έρευνα και στατιστικές Παρέχει αρχές και οδηγίες για τη χρήση των προσωπικών δεδομένων στην επιστημονική έρευνα και στατιστικές τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα Σέβεται τους κανόνες της εμπιστευτικότητας Τονίζει ότι η έρευνα θα πρέπει να γίνεται εάν αυτό καθίσταται εφικτό, με ανώνυμα δεδομένα Καλεί τους οργανισμούς να διασφαλίζουν και να σέβονται την ανωνυμία 21

22 Σύσταση Αρ. R(83) 10 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που χρησιμοποιούνται για επιστημονική έρευνα και στατιστικές Προβλέπει επιπρόσθετα μέτρα για τη συγκατάθεσή Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνο για τη συγκεκριμένη έρευνα Μέτρα αν δεν υπάρχει χρόνος για συλλογή δεδομένων Διασφάλιση απαραίτητων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την ασφάλεια των πληροφοριών 22

23 Σύσταση Αρ. R (99) 5 της επιτροπής των υπουργών προς τα κράτη μέλη για την προστασία της ιδιωτικότητας στο Internet. Τα πλεονεκτήματα που παρέχονται από το διαδίκτυο συνεπάγονται αυξημένους κινδύνους για εμπιστευτικότητα και ακεραιότητα των πληροφοριών Κατευθυντήριες αρχές για τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο Διαδίκτυο Καθορίζεται η ανάγκη για διασφάλιση της ανωνυμίας και της εμπιστευτικότητας κατά τη μεταφορά των ιατρικών δεδομένων 23

24 Συμβούλιο της Ευρώπης, Επιτροπή των Υπουργών, Σύσταση Αρ. R (97) 5 για την προστασία των ιατρικών δεδομένων (συν/ ) Λαμβάνονται υπόψη οι θεμελιώδεις αρχές διαφύλαξης των ιατρικών δεδομένων Λειτουργεί στην περίπτωση που δεν υπάρχει κρατική ρύθμιση για τη διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων Συλλογή και αποθήκευση ιατρικών δεδομένων από τους αρμόδιους παροχείς ιατρικής περίθαλψης ή ειδικούς οργανισμούς Χρήση δεδομένων για διαγνωστικούς ή σκοπούς διατήρησης αρχείου Η σύσταση αυτή αντικαθιστά την σύσταση Αρ. R(81) 1 στους κανονισμούς για τις αυτοματοποιημένες τράπεζες ιατρικών δεδομένων. 24

25 Συμβούλιο της Ευρώπης, Επιτροπή των Υπουργών, Σύσταση Αρ. R (97) 5 για την προστασία των ιατρικών δεδομένων Δικαίωμα ενημέρωσης για την ύπαρξη ενός ιατρικού φακέλου Οι πληροφορίες να βρίσκονται σε κατανοητή μορφή Πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την μη απώλεια των δεδομένων Διαχωρισμός ανάμεσα στα δεδομένα που υπάρχουν στο φάκελο του ασθενή(διοικητικά δεδομένα, δεδομένα υγείας, κοινωνικά κτλ) 25

26 Κανονισμός Αρ. 45/2001 σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών Διασφάλιση της προστασίας Των θεμελιωδών δικαιωμάτων Ελευθεριών των ατόμων Ελευθερίας των προσωπικών δεδομένων Μεταξύ των μελών και των οργάνων της Ευρωπαϊκή Ένωσης όπου εφαρμόζουν την οδηγία 95/46/ΕΚ. Εφαρμόζεται τόσο για την αυτοματοποιημένη, όσο και για τη μη αυτοματοποιημένη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων τα οποία δεδομένα θα πρέπει να περιληφθούν σε κάποιο αρχείο. 26

27 Ευρωπαϊκός χάρτης για τα δικαιώματα των ασθενών 2002 Οι πολίτες της έχουν ίσα δικαιώματα στην ιατρική περίθαλψη και δεν μπορούν να αμφισβητηθούν Βάση για την εξάλειψη της καταπάτησης των δικαιωμάτων των ασθενών Θα έχει ισχύ σε όλα τα κράτη μέλη Τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου για να προσαρμοστεί με το Χάρτη Δικαίωμα στην πληροφόρηση Δικαίωμα στο χρόνο των ασθενών Δικαίωμα στην πρόσβαση Δικαίωμα στην τήρηση ποιοτικών προτύπων Δικαίωμα στην ελεύθερη επιλογή Δικαίωμα στην καινοτομία Δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή Δικαίωμα της αποφυγής του περιττού πόνου Δικαίωμα στην ασφάλεια Δικαίωμα στην εξατομικευμένη επεξεργασία Δικαίωμα στην πρόληψη Δικαίωμα του ατόμου να παραπονεθεί Δικαίωμα στην συγκατάθεση Δικαίωμα της αποζημίωσης 27

28 Κύπρος Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμος του 2001, αρ. 138(Ι)/2001- Μεταφορά κοινοτικής οδηγίας 95/46/ΕΚ Ο περί της Κατοχύρωσης και της Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ασθενών Νόμος του 2004 Ευρωπαϊκός χάρτης για προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών Διαδίκτυο - Οδηγίες που εκδίδονται από τον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα βάσει του Άρθρου 23(ι) του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου 138(Ι)/2001 Ο περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία του Ατόμου από την Αυτοματοποιημένη Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κυρωτικός) Νόμος του CETS No.: 108 Περί της Κατοχύρωσης και της Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ασθενών Νόμος του

29 Η ηλεκτρονική υγεία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα εργαλείων το οποίο βασίζεται στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών οι οποίες στοχεύουν στην καλύτερη πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, παρακολούθηση και διαχείριση της υγείας των ασθενών. Η χρήση εργαλείων που προσφέρει η τεχνολογία είναι απαραίτητα συστατικά Ψηφιακές υπογραφές Έξυπνες κάρτες Βάσεις Δεδομένων Κλπ Κάλυψη τεχνολογίας από το νομοθετικό πλαίσιο Μέχρι στιγμής δίνονται γενικές κατευθυντήριες γραμμές για σωστή χρήση της τεχνολογίας 29

30 Οδηγία 96/9/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 1996, σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων Αφορά το πεδίο της προστασίας βάσεων δεδομένων οποιασδήποτε μορφής, είτε σε ηλεκτρονική είτε σε συμβατική μορφή Έννοια της βάσης όπως καθορίστηκε από την Οδηγία Συλλογή έργων, δεδομένων ή ανεξάρτητων στοιχείων, διευθετημένων κατά συστηματικό ή μεθοδικό τρόπο και ατομικώς προσιτών με ηλεκτρονικά ή μέσα ή κατ άλλον τρόπο Σύμφωνα με την οδηγία, οι βάσεις δεδομένων χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: Βάσεις που αποτελούν προσωπικό πνευματικό δημιούργημα Βάσεις που δεν αποτελούν προσωπικό πνευματικό δημιούργημα Η οδηγία αυτή δεν περιέχει πρόνοιες που να αφορούν τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία ή τη λειτουργία βάσεων δεδομένων, όπως είναι τα συστήματα διαχείρισης των βάσεων δεδομένων. 30

31 Έξυπνες κάρτες (Smart cards) Λόγω της πρόσφατης τους εφαρμογής, στο παρόν στάδιο δεν αποτελούν αντικείμενο νομοθετικής ρύθμισης τόσο σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο Αναφορά σε πάρα πολλά κείμενα μη άμεσης υποχρεωτικής εφαρμογής τα οποία δεν αποτελούν μορφή νομοθεσίας Τα τεχνικά πρότυπα δεν αποτελούν από μόνα τους νομοθετικό πλαίσιο Μέσα από τις ευρωπαϊκές οδηγίες γίνεται έμμεση αναφορά στις έξυπνες κάρτες 31

32 Η Έξυπνη κάρτα ως κλειδί για την πρόσβαση σε προστατευόμενες υπηρεσίες Οδηγία 98/84/ΕΚ για τη νομική προστασία των υπηρεσιών που βασίζονται ή συνίστανται στην παροχή πρόσβασης υπό όρους Λήψη μέτρων κατά των παράνομων συσκευών Προστασία ελεύθερης κυκλοφορίας των συσκευών για την πρόσβαση υπό όρους Δυνατόν να εφαρμοστεί σε περιπτώσεις που οι έξυπνες κάρτες αποτελούν εργαλεία για πρόσβαση 32

33 Η έξυπνη κάρτα ως μέσο μεταφοράς της ηλεκτρονικής υπογραφής Οδηγία 99/93/ΕΚ σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές Υπογραφές Επιπρόσθετες διατάξεις που δεν σχετίζονται άμεσα με τις έξυπνες κάρτες Οδηγία 95/46/EΚ για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Οδηγία 97/66/EΚ για μετάδοση των δεδομένων Οδηγία 00/31/ΕΚ για το ηλεκτρονικό εμπόριο 33

34 Ηλεκτρονικές υπογραφές Η ηλεκτρονική υπογραφή αποτελεί σημαντικό παράγοντα για διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας, αυθεντικότητας των δεδομένων. Ύπαρξη κατάλληλης νομοθεσίας Οδηγία 1999/93/ΕΚ σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές Νομικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές υπογραφές και για ορισμένες υπηρεσίες πιστοποίησης Πρέπει να βασίζονται σε ένα αναγνωρισμένο πιστοποιητικό για την επιβεβαίωση της ταυτότητας του προσώπου που υπογράφει ηλεκτρονικά Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικό στοιχείο σε νομικές διαδικασίες Πιο υψηλό επίπεδο ασφαλείας 34

35 Ηλεκτρονικές υπογραφές Νομοθεσία στην Κύπρο Εφαρμογή Οδηγίας 1999/93/EΚ Εντούτοις το δικαστήριο μπορεί να μην αποδεχτεί την ηλεκτρονική υπογραφή για το λόγο ότι τα δεδομένα είναι ηλεκτρονικά ή ότι δεν βασίζεται σε ένα αναγνωρισμένο πιστοποιητικό Η ιδέα των ηλεκτρονικών υπογραφών είναι νέα (καινοφανής) Τα ιατρικά έγγραφα δεν μπορούν να υπογράφονται ηλεκτρονικά Πρέπει να γίνει αντιληπτή η χρησιμότητά τους για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας 35

36 Οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1998 για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και κανονισμών Αναγνωρίζει τους τρεις ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης, CEN, CENELEC και ETSI καθώς και τα εθνικά σώματα προτύπων/τις εθνικές επιτροπές/τους εθνικούς οργανισμούς προτύπων (NSBs), επιτρέποντας στην Επιτροπή να τους ζητήσει να αναλάβουν εργασίες τυποποίησης σε συγκεκριμένες περιοχές Στοχεύει στην μείωση ή την εξάλειψη των εμποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων, τα οποία μπορεί να προκύψουν από τη εφαρμογή και ισχύ διαφορετικών εθνικών κανονισμών Καθορίζει ένα γενικό πλαίσιο για το τρέχον ευρωπαϊκό σύστημα τυποποίησης Καθιερώνει μια διαδικασία που επιβάλλει μια υποχρέωση στα κράτη μέλη σχετικά με την κοινοποίηση στην Επιτροπή αλλά και μεταξύ τους, όλων των τεχνικών κανονισμών που αφορούν προϊόντα και υπηρεσίες πληροφορικής, πριν να υιοθετηθούν στην εθνική νομοθεσία (π.χ. τηλεϊατρική) 36

37 Οδηγία 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης Στόχος είναι η θέσπιση κανόνων με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε μια διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θα χαρακτηρίζεται από ασφάλεια και ποιότητα. Προωθεί τη συνεργασία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης μεταξύ κρατών μελών, σεβόμενη πλήρως τις εθνικές αρμοδιότητες όσον αφορά θέματα οργάνωσης και παροχής υγειονομικής περίθαλψης και ιατρικής φροντίδας, καθώς και των παροχών κοινωνικής ασφάλισης που αφορούν ιδίως τον ασθενή. Σύμφωνα με την οδηγία, θα πρέπει να καταβάλλονται αξιοσημείωτες και συνεχείς προσπάθειες με σκοπό να εξασφαλιστεί η βελτίωση των προτύπων ποιότητας και ασφάλειας συνυπολογίζοντας τις προόδους της ιατρικής επιστήμης και των βέλτιστων ιατρικών πρακτικών, λαμβάνοντας υπόψη καινούργιες τεχνολογίες υγείας 37

38 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών για την τηλεϊατρική, προς όφελος των ασθενών, των συστημάτων υγείας και της κοινωνίας (COM (2008) 689) Σκοπός είναι η στήριξη και η ενθάρρυνση των κρατών μελών στην υιοθέτηση υπηρεσιών τηλεϊατρικής οι οποίες θα ωφελήσουν τον ασθενή, εντοπίζοντας τα κύρια προβλήματα στην ευρύτερη χρήση τους και συμβάλλοντας στην αντιμετώπισή τους Εστιάζεται σε τρεις στρατηγικές δέσμες δράσεων οι οποίες συνδέονται σε κάποιο βαθμό μεταξύ τους: Διαμόρφωση κλίματος εμπιστοσύνης και αποδοχή των υπηρεσιών τηλεϊατρικής Επίτευξη νομικής σαφήνειας Επίλυση τεχνικών ζητημάτων και διευκόλυνση της ανάπτυξης της αγοράς. 38

39 Συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 1ης Δεκεμβρίου 2009, για την ασφαλή και αποτελεσματική υγειονομική περίθαλψη μέσω υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας (ehealth) (συν. / ) Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπενθυμίζει, επιδοκιμάζει, και αναγνωρίζει στα κράτη μέλη, πολιτικές και δράσεις σχετικά με την ασφαλή και αποτελεσματική υγειονομική περίθαλψη μέσω των υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας. Υπενθυμίζει ότι ένας από τους κύριους στόχους της κοινοτικής στρατηγικής στον τομέα της υγείας ( ) αφορά την προώθηση των δυναμικών συστημάτων υγείας και των νέων τεχνολογιών, αναγνωρίζοντας ότι οι νέες τεχνολογίες μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της πρόληψης, τη διάγνωση, τη θεραπεία, την ασφάλεια των ασθενών. Υπενθυμίζει την αναγνώριση των πλεονεκτημάτων της ηλεκτρονικής υγείας από τους αντιπροσώπους των κρατών μελών, κατά την υπουργική διάσκεψη για την ηλεκτρονική υγεία στην Πράγα η οποία πραγματοποιήθηκε στις 20 Φεβρουαρίου 2009 Υπενθυμίζει διάφορες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την ηλεκτρονική υγεία. 39

40 Στο χώρο της ηλεκτρονικής υγείας, οι ασθενείς μετατρέπονται σε «καταναλωτές» αγαθών και υπηρεσιών στα πλαίσια της προσπάθειας τους να αναζητήσουν τη βέλτιστη περίθαλψη στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν Παροχή απαραίτητων μέτρων και εγγυήσεων για προστασία από πιθανά προβλήματα από τη χρήση ή τη μειωμένη ποιότητα των υπηρεσιών υγείας. Τα προϊόντα της ηλεκτρονικής υγείας θα πρέπει να συμμορφώνονται με ορισμένα επίπεδα ποιότητας Πολυάριθμο σύνολο διαφορετικών νομικών κειμένων για παροχή νομικών εγγυήσεων στους καταναλωτές Δεν ισχύουν αποκλειστικά για την ηλεκτρονική υγεία Στο παρόν στάδιο οι νομικές εγγυήσεις εκφράζονται μέσα από το πλαίσιο των οδηγιών που καλύπτουν τη γενική χρήση της παροχής υπηρεσιών 40

41 Οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία πρέπει να συμμορφώνεται με την οδηγία 2001/95/ΕΚ (Γενική ασφάλεια προϊόντων) Επιβάλλονται γενικές απαιτήσεις για ασφάλεια προϊόντων Πρέπει να παρέχονται οι σχετικές πληροφορίες για την αξιολόγηση των κινδύνων Ανάγκη για καθιέρωση συστημάτων για έλεγχο των προϊόντων Σύστημα RAPEX (Rapid Alert System for non-food dangerous products) στο επίπεδο της ΕΕ για αναγνώριση των επικίνδυνων προϊόντων Στην αναγνώριση ενός κινδύνου, ενημερώνονται τα κράτη μέλη Χρήση του για διασφάλιση της ποιότητας προϊόντων/υπηρεσιών της ηλεκτρονικής υγείας Τα ιατρικά προϊόντα δεν καλύπτονται από αυτό το σύστημα καθώς καλύπτονται από άλλους μηχανισμούς. 41

42 Προϊόντα ηλεκτρονικής υγείας ως ιατρικές συσκευές Ο τομέας των ιατρικών συσκευών καλύπτεται από τρεις οδηγίες: 90/385/EΚ, εξετάζει τις εμφυτεύσιμες ιατρικές συσκευές, 93/42/EΚ, εξετάζει γενικά τις ιατρικές συσκευές και 98/79/EΚ, εξετάζει τις τεχνητές διαγνωστικές ιατρικές συσκευές. 42

43 Οδηγία 85/374/EΚ σχετικά με τα ελαττωματικά προϊόντα Εξασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου προστασίας από τις αρνητικές επιπτώσεις δυσλειτουργίας του προϊόντος Γεφύρωση διαφορών μεταξύ των εθνικών νόμων ευθύνης οι οποίοι εμποδίζουν τον ανταγωνισμό και περιορίζουν την ελεύθερη διακίνηση των αγαθών Αρχή της ακριβούς ευθύνης για τη ζημία που προκαλείται από το ελαττωματικό προϊόν Αξιώσεις για ελαττωματικό λογισμικό το οποίο χρησιμοποιείται για διαγνώσεις Αυτήν την περίοδο δεν υπάρχει καμία γενική ευρωπαϊκή εναρμόνιση των κανόνων ευθύνης για τις υπηρεσίες στις οποίες δεν μπορεί να εντοπιστεί κάποιου είδους ατέλεια 43

44 Ευθύνες που έχουν οι προμηθευτές υπηρεσιών Διαδικτύου Οδηγία 2000/31/ΕΚ του ηλεκτρονικού εμπορίου, που καθιερώνει ένα σύστημα απαλλαγής ευθύνης για μερικές κατηγορίες διαδικτυακών μεσαζόντων Για να απαλλάσσεται από την ευθύνη των δεδομένων, ο προμηθευτής (ΙSP), πρέπει να συμμορφώνεται με ένα σύνολο κανονισμών: Ο προμηθευτής δεν αρχίζει ο ίδιος τη μετάδοση Ο προμηθευτής δεν επιλέγει τον αποδέκτη της μετάδοσης Ο προμηθευτής δεν επιλέγει ή δεν τροποποιεί τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη μετάδοση Σαφείς εγγυήσεις για τα δεδομένα που θα μεταφερθούν, ότι δεν πρόκειται να αποθηκευτούν έστω και παροδικά για περισσότερο χρόνο από αυτό που απαιτείται για να ολοκληρωθεί η μετάδοση 44

45 Προσδιορισμός και επαλήθευση της ταυτότητας των ασθενών Ανάγκη για αξιόπιστο προσδιορισμό και επαλήθευση της ταυτότητας των ασθενών Καταστροφικές συνέπειες εάν τα δεδομένα αναφερθούν σε λάθος άτομο. Προσδιορισμός και επαλήθευση της ταυτότητας των επαγγελματιών υγείας Ευαίσθητη φύση των δεδομένων πρόσβαση μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα Ανάγκη για αξιόπιστο προσδιορισμό και επαλήθευση της ταυτότητας των επαγγελματιών καθώς και με ποια ιδιότητα έχουν πρόσβαση. Κοινοί μηχανισμοί πιστοποίησης Χρήση ενός μοναδικού αναγνωριστικού σε συνδυασμό με ένα κωδικό ασφαλείας Έξυπνες κάρτες, χρήση ψηφιακού token-digipass, βιομετρική επικύρωση, firewalls. Η νομοθεσία, θα μπορεί να επιβάλει τη χρήση τεχνολογιών επικύρωσης τόσο της ταυτότητας του ασθενή όσο και της ταυτότητας των επαγγελματιών υγείας. Η κυβέρνηση θα πρέπει, μέσα από μελέτες να αναλύσει τα θετικά και αρνητικά στοιχεία κάθε πιθανού μηχανισμού παρέχοντας κατευθυντήριες γραμμές. Παράδειγμα: Στη περίπτωση που θα χρησιμοποιηθεί ο προσωπικός κωδικός, θα μπορούσε να επιβληθεί η χρήση αλφανουμερικών κωδικών, οι οποίοι δεν θα αποθηκεύονται σε απλή μορφή κειμένου αλλά θα περνούν μέσα από διαδικασίες κρυπτογράφησης. 45

46 Προσδιορισμός και επαλήθευση της ταυτότητας παραδείγματα Επαλήθευση ταυτότητας ασθενή Επαλήθευση ταυτότητας επαγγελματία υγείας 46

47 Δικαιώματα πρόσβασης στα συστήματα Μόνο οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες πρέπει να έχουν πρόσβαση στα ιατρικά δεδομένα του ασθενή Το δικαίωμα άμεσης πρόσβασης των ασθενών στα ηλεκτρονικά τους αρχεία μόνο για σκοπούς ανάγνωσης, είναι ένα θέμα το οποίο αν και δεν απορρέει άμεσα από την οδηγία 95/46/EK επιτρέπεται για λόγους ενίσχυσης της εμπιστοσύνης των ασθενών για το σύστημα που θα δημιουργηθεί. Δια μέσου της νομοθεσίας πρέπει να : Καθορίζονται οι κατηγορίες επαγγελματιών στο χώρο της υγείας μπορούν να έχουν πρόσβαση στα ιατρικά δεδομένα του ασθενή. Επιβάλλεται ο καθορισμός δικαιωμάτων πρόσβασης. Δημιουργία ειδικών κατηγοριών δεδομένων οι οποίες θα μπορούν να προσπελαστούν μόνο από ειδικές ομάδες επαγγελματιών υγείας οι οποίες θα κατέχουν τα αντίστοιχα δικαιώματα. Ο οφθαλμίατρος θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε πολύ ευαίσθητες ιατρικές πληροφορίες όπως για παράδειγμα οι ψυχιατρικές πληροφορίες; 47

48 Εισαγωγή δεδομένων στον ηλεκτρονικό φάκελο ασθενή Θα πρέπει να καθοριστεί αν οι ασθενείς οφείλουν να γράψουν τα δεδομένα στον ηλεκτρονικό τους φάκελο ή αν η εγγραφή θα πρέπει να πραγματοποιείται από τους επαγγελματίες του χώρου της υγείας Να καθοριστεί ο υπεύθυνος και να επιλυθούν προβλήματα ευθύνης Λήψη απαραίτητων μέτρων σε περίπτωση που επιλεχθεί ότι ο ασθενής θα καταχωρεί τα δεδομένα Τα μέτρα θα απευθύνονται σε ειδικές ομάδες ασθενών όπως είναι ηλικιωμένοι ή ασθενείς με σοβαρές ασθένειες. 48

49 Χρήση ηλεκτρονικών φακέλων ασθενών για δευτερεύοντες σκοπούς Η ιατρική έρευνα, έχει αποδειχθεί ζωτικής σημασίας στην παροχή ποιοτικής ιατρικής περίθαλψης Δεν επιφέρει άμεσα αποτελέσματα στην άμεση παροχή ιατρικής περίθαλψης, Εντούτοις τα «μακροπρόθεσμα» αποτελέσματα που επιφέρει είναι πολύ σημαντικά. Ανησυχίες ερευνητών σχετικά με το κατά πόσο η συγκατάθεση και η ανωνυμία του ασθενή θα υπονομεύσουν τις έρευνές τους Η άρνηση από τον ασθενή για τη χρήση των δεδομένων του, αν και αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα του, είναι δυνατό να υπονομεύσει την ανακάλυψη σημαντικών ευρημάτων Ο νόμος πρέπει να προβλέψει απαραίτητες εξαιρέσεις για τους ειδικούς σκοπούς παρέχοντας τις κατάλληλες εγγυήσεις για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της ιδιωτικότητας της ζωής των ατόμων. 49

50 Ενημέρωση ασθενή μετά από έρευνα Τίθενται ερωτήματα σχετικά με το εάν θα πρέπει να υπάρχουν τεχνικές που να μπορούν να συνδέσουν τα ψευδώνυμα δεδομένα με τον νόμιμο κάτοχό τους έτσι ώστε να επωφεληθεί από τα αποτελέσματα της έρευνας. Θέσπιση κάποιας νομοθεσίας που θα υπαγόρευε ότι σε περιπτώσεις που υπάρχει ανάγκη ο κάτοχος των δεδομένων να μπορεί να ενημερωθεί είτε ο ασθενής θα μπορούσε να δίνει από την αρχή τη συγκατάθεσή του για να μπορεί να ενημερωθεί σε μετέπειτα στάδιο. Η διαδικασία της αντιστοίχησης των ψευδώνυμων δεδομένων θα πρέπει να γίνεται από τα ιδρύματα τα οποία έχουν δώσει τα δεδομένα και όχι από τον υπεύθυνο διεξαγωγής των ιατρικών ερευνών 50

51 Διαφάνεια Διαφάνεια περιεχομένου και λειτουργίας του συστήματος Πρέπει να τεθούν οι βάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να εγγυηθούν το απαραίτητο επίπεδο διαφάνειας του συστήματος. Λήψη κατάλληλων μέτρων από την κυβέρνηση Ύπαρξη τερματικών σταθμών που δίνουν τη δυνατότητα ασφαλούς πρόσβασης στα δεδομένα του ηλεκτρονικού φακέλου μέσω δωρεάν υπηρεσιών. 51

52 Μηχανισμοί ελέγχου της επεξεργασίας των δεδομένων Θέσπιση μιας ειδική διαδικασίας ενημερώνοντας τους ασθενείς για την ταυτότητα των εξουσιοδοτημένων προσώπων που έχουν πρόσβαση στο φάκελό τους και πότε πραγματοποιήθηκε η πρόσβαση Θα μπορούσε να παρέχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα ένας κατάλογος από τα πρόσωπα ή τα ιδρύματα που απέκτησαν πρόσβαση στο φάκελό τους. Μέτρο ελέγχου νομιμότητας της χρήσης των δεδομένων των ηλεκτρονικών φακέλων ασθενών. Κατάρτιση τακτικών εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων (audit trails) στους καταλόγους πρόσβασης Η νομοθεσία θα μπορεί να: Καθορίζει το ακριβές χρονικό διάστημα στο οποίο θα πρέπει να αποστέλλονται οι ενημερωτικοί κατάλογοι, Να προνοεί τη χρήση μηχανισμών ελέγχου πρόσβασης στα ιατρικά δεδομένα των ασθενών 52

53 Κατηγορίες και ελάχιστα δεδομένα που βρίσκονται αποθηκευμένα στον ηλεκτρονικό φάκελο ασθενή Η διαδικασία επιλογής των πληροφοριών του περιεχομένου του ιατρικού φακέλου, δεν είναι μια εύκολη και τυποποιημένη διαδικασία Θα πρέπει να εμπεριέχονται μόνο οι απαραίτητες και βασικές πληροφορίες που χρειάζονται για να αποδώσουν το πλήρες ιστορικό ενός ασθενή. Να ληφθεί υπόψη ποιες κατηγορίες δεδομένων είναι σημαντικές σε ολόκληρη τη διάρκεια της ζωής ενός ασθενή, (π.χ. αλλεργίες) Αποσπασματικές αναφορές στο θεσμικό πλαίσιο για τα ελάχιστα στοιχεία στον ιατρικό φάκελο Στατικό θεσμικό πλαίσιο και πότε δεν έγινε συστηματική αξιολόγηση της εγκυρότητας των στοιχείων που συλλέγονται Αξιολόγηση της επάρκειας των δεδομένων Αναθεώρηση του παρόντος νομοθετικού πλαισίου για απαλοιφή ασαφειών Καταγραφή των απαιτήσεων από τις διάφορες ειδικότητες των ιατρών Σύμφωνα με τις αρχές του άρθρου 6 των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ατόμου, οποιαδήποτε συγκέντρωση δεδομένων θα πρέπει να περιορίζεται στα δεδομένα που αφορούν το σκοπό της επεξεργασίας 53

54 Χρονική διατήρηση των ηλεκτρονικών αρχείων Καθορισμός πριν τη διαδικασία υλοποίησης του συστήματος Θα πρέπει να εξαρτηθεί από μελέτες που θα διεξαχθούν από εμπειρογνώμονες Να ληφθεί η πορεία που ακολούθησαν άλλες χώρες Παρουσίαση δεδομένων στον ηλεκτρονικό φάκελο ασθενή Μία "ενότητα δεδομένων αλλεργιών θα πρέπει να είναι προσιτή και άμεσα προσβάσιμη από ένα μεγάλο σύνολο των επαγγελματιών του χώρου Η ενότητα η οποία αφορά τα δεδομένα προσπέλασης σε περιπτώσεις επειγόντων περιστατικών, θα πρέπει να προϋποθέτει την ύπαρξη συγκεκριμένων τεχνικών μέτρων πρόσβασης Δεδομένα τα οποία θεωρούνται εξαιρετικά ευαίσθητα θα πρέπει να αποθηκεύονται σε ξεχωριστές οντότητες (δεδομένα ψυχιατρικής θεραπείας). 54

55 Ειδικές αιτήσεις πρόσβασης στα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου ασθενή Τροποποίηση εθνικής νομοθεσίας λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα για να επιτρέπει στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες να λαμβάνουν, ορισμένες βασικές πληροφορίες των ασθενών στα πλαίσια εκπλήρωσης των συμβατικών τους υποχρεώσεων Δημιουργία ενός ειδικού φακέλου ο οποίος θα ακολουθεί μια συγκεκριμένη τυποποίηση ώστε να ανταποκρίνονται στα νόμιμα αιτήματα των ασφαλιστικών εταιρειών για πληροφόρηση. Ο ασθενής θα έχει τον κύριο λόγο μεταβίβασης των δεδομένων του στις ασφαλιστικές εταιρείες. 55

56 Ασφάλεια των δεδομένων Διατήρηση εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας Η επιτυχία του ηλεκτρονικού φακέλου εξαρτάται από το υψηλό επίπεδο ασφαλείας Πρόβλεψη εφαρμογής κατάλληλων μέτρων ασφαλείας μέσω της νομοθεσίας Τόσο τεχνικών όσο και οργανωτικών Εκτίμηση κινδύνων σχετικά με την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων πριν την υλοποίηση του συστήματος Οι εγγυήσεις για την ασφάλειαν θα πρέπει να δοθούν με τη χρήση των πιο πρόσφατων τεχνολογιών πληροφορικής. 56

57 Ο ρόλος της ανωνυμίας/ψευδωνυμίας Ζητήματα για το αν ακόμα και η ανώνυμη επεξεργασία των ηλεκτρονικών φακέλων ασθενών, απαιτεί συγκατάθεση. Ερωτήματα σχετικά με το πότε ένας ασθενής παύει να είναι ταυτοποιήσιμος ως επακόλουθο μιας διαδικασίας ανωνυμίας Έχει αποδειχθεί ότι, είναι εξαιρετικά δύσκολο κάποιος ασθενής να αναγνωριστεί μετά τη διαδικασία της ανωνυμίας Συμπέρασμα: τα ανώνυμα δεδομένα μπορούν να μην απαιτούν το επίπεδο προστασίας που απαιτούν τα ταυτοποιήσιμα προσωπικά δεδομένα Χρήση των ανώνυμων δεδομένων, θα μπορεί να γίνεται χωρίς τη συγκατάθεση του ασθενή. Ασάφειες από τη νομοθεσία ως προς το αν ο γιατρός για παράδειγμα, μπορεί από μόνος του να κάνει ανώνυμα τα δεδομένα 57

58 Ο ρόλος της ανωνυμίας/ψευδωνυμίας Σαφείς διευκρινήσεις για το αν ο ασθενής θα πρέπει να δώσει τη συγκατάθεσή του Ασάφειες κατά πόσο ένας τρίτος οργανισμός μπορεί να παρέχει την ανωνυμία, χωρίς τη συγκατάθεση του ασθενή Βάση του άρθρου 8.4 της οδηγίας 95/46/EC, θα μπορούν να αποδοθούν συγκεκριμένες οδηγίες που θα αφορούν τη διαδικασία της ανωνυμίας ή της ψευδωνυμίας. d a c b f e data subject h g? a c d h b g Pseudonym set of characteristics f e 58

59 Ο ρόλος της ανωνυμίας/ψευδωνυμίας - Παράδειγμα examples replaced by nym original cleared 59

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 2013/2061(INI) 5.9.2013 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο δράσης για την ηλ-υγεία 2012-2020: καινοτομική

Διαβάστε περισσότερα

ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις

ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (ΜΕΜΟ) Βρυξέλλες, 22 Οκτωβρίου 2013 ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις Ένας ηλικιωμένος Γερμανός που

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία. Ενότητα: Χρήση έξυπνων καρτών στην υγεία

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία. Ενότητα: Χρήση έξυπνων καρτών στην υγεία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονική Υγεία Ενότητα: Χρήση έξυπνων καρτών στην υγεία Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. Συντάκτης γνωμοδότησης: Cristian-Silviu Buşoi

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. Συντάκτης γνωμοδότησης: Cristian-Silviu Buşoi Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 14.7.2016 2015/2103(INL) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Εισαγωγή Η προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα διασφάλισης του επιπέδου φροντίδας για την υγεία των πολιτών. Τα ανθρώπινα δικαιώματα στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 1 Κ.Δ.Π Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα αναφορικά με τη Γνωστοποίηση Παραβιάσεων Προσωπικών Δεδομένων από τους παροχείς δημόσια διαθέσιμων

Διαβάστε περισσότερα

1 Σκοπός. 2 Αρμοδιότητα. 3 Γενικές διατάξεις. 3.1 Τήρηση νομοθεσίας / Αρχές προστασίας. Power Tools

1 Σκοπός. 2 Αρμοδιότητα. 3 Γενικές διατάξεις. 3.1 Τήρηση νομοθεσίας / Αρχές προστασίας. Power Tools 1 Σκοπός Ο παρών Κανονισμός θεσπίζει την εφαρμογή του νόμου περί δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ελλάδα (Ν. 2472/1997, όπως τροποποιήθηκε με τους νόμους 3471/2006 και 3917/2011). Στα πλαίσια αυτού

Διαβάστε περισσότερα

Δέσμευση1: Παρακολούθηση αλλαγών που εφαρμόζονται στα νομοσχέδια από την κατάθεσή τους μέχρι και την ψήφισή τους στο σύνολο.

Δέσμευση1: Παρακολούθηση αλλαγών που εφαρμόζονται στα νομοσχέδια από την κατάθεσή τους μέχρι και την ψήφισή τους στο σύνολο. Δέσμευση1: Παρακολούθηση αλλαγών που εφαρμόζονται στα νομοσχέδια από την κατάθεσή τους μέχρι και την ψήφισή τους στο σύνολο. Η μέσω της διαδικτυακής της πύλης δημοσιοποιεί τα στάδια της επεξεργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Εισαγωγή : Ο παρών διαδικτυακός τόπος αποτελεί την ηλεκτρονική ιστοσελίδα της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Όμως πώς θα ορίζαμε την έννοια πληροφορία; Πώς την αντιλαμβανόμαστε;

Όμως πώς θα ορίζαμε την έννοια πληροφορία; Πώς την αντιλαμβανόμαστε; 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πληροφορία αποτελεί το βασικό εργαλείο άσκησης της ιατρικής επιστήμης. Η διάγνωση, η θεραπεία, η πρόληψη και η διοίκηση της υγείας βασίζονται στην απόκτηση, διαχείριση και επεξεργασία της

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 29.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

E-learning. Οδηγός Σπουδών

E-learning. Οδηγός Σπουδών Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Το Ευρωπαϊκό Νομοθετικό Πλαίσιο για την Ελεύθερη Διακίνηση Προϊόντων, Υπηρεσιών και Καινοτομίας: Πιστοποίηση Προϊόντων και Υπηρεσιών E-learning Οδηγός Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών

1.1. Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών 1.1. Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών Η Voiceland στα πλαίσια των επιχειρησιακών της λειτουργιών διαχειρίζεται τηλεπικοινωνιακά συστήματα μέσω των οποίων προσφέρει υπηρεσίες τηλεφωνίας στην πελατειακή της

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 2016/0280(COD) 2.3.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του ΑΡΘΡΟΥ 29

Οµάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του ΑΡΘΡΟΥ 29 Οµάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του ΑΡΘΡΟΥ 29 00393/08/EL WP 146 Πρόγραµµα εργασίας 2008-2009 Οµάδα εργασίας του άρθρου 29 18 Φεβρουαρίου 2008 Η οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.6.2008 ΟΔΗΓΙΑ 2008/63/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιουνίου 2008 σχετικά με τον ανταγωνισμό στις αγορές εξοπλισμού τηλεπικοινωνιακών τερματικών (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Γιολάντα Κουκουλέτσου Νομικός Σύμβουλος ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Γιολάντα Κουκουλέτσου Νομικός Σύμβουλος ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ του ΕΚ και του ΕΣ για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών Γιολάντα Κουκουλέτσου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΓΕΙΑΣ 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΓΕΙΑΣ Ο παρών κώδικας δεοντολογίας αναφέρεται και αφορά τόσο τον υπεύθυνο της επεξεργασίας (κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010 ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη τα άρθρα 207 και 218 της

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Όροι χρήσης Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Όροι χρήσης Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 1. Η πλατφόρμα διαβούλευσης http://hello.crowdapps.net/participation-roma-ekka/ ανήκει στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο εν λόγω διαδικτυακός

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη Συμπερασμάτων & Προτάσεις της Ομάδας Εργασίας Ε2

Σύνοψη Συμπερασμάτων & Προτάσεις της Ομάδας Εργασίας Ε2 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε2 : «Ηλεκτρονικές Υπογραφές & Ηλεκτρονικά Πιστοποιητικά Ταυτοποίησης» (Τεχνική & Νομική Ανάλυση) Μέρος ΣΤ: Σύνοψη Συμπερασμάτων & Προτάσεις της Ομάδας Εργασίας Ε2 Παρουσίαση Δρακούλης Μαρτάκος

Διαβάστε περισσότερα

Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες της Johnson Controls για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες της Johnson Controls για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες της Johnson Controls για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Αντικείμενο και εφαρμογή 3. Διαφάνεια και Ειδοποιήσεις 4. Εντιμότητα και περιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0027(COD) της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0027(COD) της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 2013/0027(COD) 2.9.2013 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές 21.4.93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 95/29 ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους )

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Όλοι οι φοιτητές έχουν δικαίωμα στο απόρρητο των πληροφοριών.το προσωπικό της Bloomsbury International δεν θα περάσει προσωπικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ...

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ... «ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ» Μάιος 2008 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A Η Δέσμευση της Διοίκησης......3 Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4 Εταιρικές Αξίες Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 7.6.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0033 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Ιουνίου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 765/2008 (ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ Ο παρών κανονισμός καθορίζει σαφείς κανόνες οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Ιδιωτικότητα)

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Ιδιωτικότητα) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Ιδιωτικότητα) Καλλονιάτης Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου http://www.ct.aegean.gr/people/kalloniatis

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.12.2011 SEC(2011) 1559 τελικό ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Προγραμματισμός δράσης για το 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Προγραμματισμός δράσης για το 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Προγραμματισμός δράσης για το 2014 82 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2014 Για το 2014, η ΑΔΑΕ έχει προγραμματίσει να ασχοληθεί με τα ακόλουθα θέματα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 11.10.2016 2015/0278(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων προς

Διαβάστε περισσότερα

14288/16 ΕΜ/μκρ/ΔΛ 1 DGD 1C

14288/16 ΕΜ/μκρ/ΔΛ 1 DGD 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14288/16 JAI 931 ENFOCUSTOM 183 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 12164/3/16 REV3 Θέμα: Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 198 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας της Σχολής μας τηρείται οδοντιατρικό αρχείο ασθενών με ευαίσθητα και μη προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

ιασυνοριακή µεταφορά της καταστατικής έδρας των εταιρειών

ιασυνοριακή µεταφορά της καταστατικής έδρας των εταιρειών P6_TA(2009)0086 ιασυνοριακή µεταφορά της καταστατικής έδρας των εταιρειών Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 0ης Μαρτίου 2009 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά µε τη διασυνοριακή µεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Υλικά και Δημόσια Εργαστήρια

Δομικά Υλικά και Δημόσια Εργαστήρια Δομικά Υλικά και Δημόσια Εργαστήρια Αθανάσιος Μπόγδης, Μηχ.- Ηλ/γος Μηχανικός 1. Εισαγωγή Η εισήγηση επικεντρώνεται σε μία μόνο παράμετρο από τις πολλές που συνδέονται με τα Δημόσια Εργαστήρια Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία Αγορά. σειρά μέτρων για τόνωση της ευρωπαϊκής οικονομίας δημιουργία απασχόλησης

Ενιαία Αγορά. σειρά μέτρων για τόνωση της ευρωπαϊκής οικονομίας δημιουργία απασχόλησης Ενιαία Αγορά σειρά μέτρων για τόνωση της ευρωπαϊκής οικονομίας δημιουργία απασχόλησης 20ή επέτειος εγκαθίδρυσης της ενιαίας αγοράς περισσότερες δυνατότητες επιλογής σε χαμηλότερες τιμές πολίτες ταξιδεύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 8 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (LAW)

ΜΑΘΗΜΑ 8 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (LAW) ΜΑΘΗΜΑ 8 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (LAW) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Πνευματικά Δικαιώματα 2. Συμφωνία Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη 3. Αναγνώριση Νόμιμου Λογισμικού 4. Δοκιμαστικό Λογισμικό, Δωρεάν Λογισμικό Και Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Ε&A: τα δικαιωµατα των ασθενων στη διασυνοριακη υγειονοµικη περιθαλψη

Ε&A: τα δικαιωµατα των ασθενων στη διασυνοριακη υγειονοµικη περιθαλψη MEMO/11/32 Βρυξέλλες, 19 Ιανουαρίου 2011 Ε&A: τα δικαιωµατα των ασθενων στη διασυνοριακη υγειονοµικη περιθαλψη Ένας ηλικιωµένος Γερµανός µε διαβήτη έχει µαζί του πρόσθετες ιατρικές συνταγές σε ένα ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία και Ηλεκτρονική Υγεία:Προτάσεις για το όχι τόσο μακρινό μέλλον. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Καινοτομία και Ηλεκτρονική Υγεία:Προτάσεις για το όχι τόσο μακρινό μέλλον. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Καινοτομία και Ηλεκτρονική Υγεία:Προτάσεις για το όχι τόσο μακρινό μέλλον ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Ηλεκτρονική Υγεία Τι είναι; Η πληροφορική Υγείας (healthcare

Διαβάστε περισσότερα

Δίκαιο Μ.Μ.Ε. Μάθημα 13: H προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως στο διαδίκτυο. Επικ. Καθηγητής Παναγιώτης Μαντζούφας Τμήμα Νομικής Α.Π.Θ.

Δίκαιο Μ.Μ.Ε. Μάθημα 13: H προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως στο διαδίκτυο. Επικ. Καθηγητής Παναγιώτης Μαντζούφας Τμήμα Νομικής Α.Π.Θ. Δίκαιο Μ.Μ.Ε. Μάθημα 13: H προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως στο διαδίκτυο Επικ. Καθηγητής Παναγιώτης Μαντζούφας Τμήμα Νομικής Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Από το 1997 ο ΕΛΟΤ λειτουργεί ως Ανώνυμη Εταιρία με το διακριτικό τίτλο ΕΛΟΤ Α.Ε., υπό την εποπτεία του Υπουργού Ανάπτυξης.

Από το 1997 ο ΕΛΟΤ λειτουργεί ως Ανώνυμη Εταιρία με το διακριτικό τίτλο ΕΛΟΤ Α.Ε., υπό την εποπτεία του Υπουργού Ανάπτυξης. ΕΛΟΤ - Συχνές Ερωτήσεις 1 1. Τι είναι, με απλά λόγια, ο ΕΛΟΤ; Ο ΕΛΟΤ είναι ο Εθνικός Οργανισμός Τυποποίησης της Ελλάδας, εξουσιοδοτημένος από το κράτος να εκδίδει τυποποιητικά έγγραφα, όπως πρότυπα. Ο

Διαβάστε περισσότερα

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες Πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι με οστεοαρθρίτιδα και ρευματοειδή αρθρίτιδα λαμβάνουν τη βέλτιστη δυνατή περίθαλψη σε ολόκληρη την Ευρώπη: συστάσεις του EUMUSC.NET Σε συνεργασία με τον EULAR

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2008/2173(INI) 20.11.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την προστασία των καταναλωτών, ιδίως των ανηλίκων, όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310 9.5.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 115/181 ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 310 (πρώην άρθρο 268 της ΣΕΚ) 1. Όλα τα έσοδα και τα έξοδα της Ένωσης, πρέπει να προβλέπονται για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Όμιλος στον οποίο ανήκει η Εταιρία αποτελεί οργανισμό με σημαντική ελληνική και διεθνή παρουσία και μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 30.1.2013 2012/2101(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη: ευεργέτημα πενίας σε διασυνοριακές διαφορές επί αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004O0013 EL 22.12.2004 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 1ης Ιουλίου 2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πύλη Πληροφοριών Περίθαλψης της Νέας Υόρκης. Καλύτερη ενημέρωση. Καλύτερη πρόσβαση. Καλύτερη περίθαλψη.

Πύλη Πληροφοριών Περίθαλψης της Νέας Υόρκης. Καλύτερη ενημέρωση. Καλύτερη πρόσβαση. Καλύτερη περίθαλψη. Πύλη Πληροφοριών Περίθαλψης της Νέας Υόρκης Καλύτερη ενημέρωση. Καλύτερη πρόσβαση. Καλύτερη περίθαλψη. Τι είναι η Πύλη Πληροφοριών Περίθαλψης της Νέας Υόρκης; Η Πύλη Πληροφοριών Περίθαλψης της Νέας Υόρκης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.1.2011 COM(2010) 791 τελικό 2011/0001 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων. Σωκράτης Κ. Κάτσικας Τμήμα Μηχ/κών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων. Σωκράτης Κ. Κάτσικας Τμήμα Μηχ/κών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων Σωκράτης Κ. Κάτσικας Τμήμα Μηχ/κών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Στόχοι της παρουσίασης H παρουσίαση αυτή στοχεύει στην απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ο ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ο ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Με τον νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, που τίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2006O0004 EL 24.05.2013 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 2.4.2003 COM(2003) 158 τελικό 2003/0060 (COD) Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 96/16/ΕΚ του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ 2010 ΕΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΤΕΕ 2010 ΕΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΕΕ 2010 ΕΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εισηγητής: Ροδόλφος Δρακούλης MSc. Mechanical Engineering RWTH AACHEN ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Μέλος της Μόνιμης Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία από την εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες

Η εμπειρία από την εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες Η εμπειρία από την εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες Eν όψει της αναθεώρησης της οδηγίας e-privacy (2002/58/EK). - Β. Προσωπικά δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2080(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2080(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2016/2080(INI) 23.8.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις δηλώσεις συμφερόντων των μελών της Επιτροπής - κατευθυντήριες γραμμές (2016/2080(INI)) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««Επιτροπή Αναφορών 2009 13 Δεκεμβρίου 2004 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά αριθ. 376/2000 του κ. Αλεξάνδρου Βασιλείου, έλληνα υπηκόου, συνοδευόμενη από 56 υπογραφές,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. (αριθμ.: 53 /2009)

ΑΠΟΦΑΣΗ. (αριθμ.: 53 /2009) Μαρούσι, 23 Φεβρουαρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθμ.: 53 /2009) Θέμα: «Αρμόδιες Αρχές κατά τη Λειτουργία του Συστήματος Άρσης Απορρήτου σε πραγματικό χρόνο». Την Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2009 και ώρα 10.30 π.μ συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΣΤΑΤ Πολιτική Ποιότητας

ΕΛΣΤΑΤ Πολιτική Ποιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΣΤΑΤ Πολιτική Ποιότητας ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ Αποστολή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) είναι η διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Η χρήση της παρούσας «Δημοτικής Δικτυακής Πύλης» (εφεξής «ΔΔΠ») υπόκειται στους Όρους Χρήσης που παρατίθενται στη συνέχεια. Οι Όροι Χρήσης απευθύνονται σε κάθε άτομο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εφεξής «χρήστης»

Διαβάστε περισσότερα

15050/15 ΚΣ/νκ 1 DGB 3B

15050/15 ΚΣ/νκ 1 DGB 3B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 15050/15 SAN 427 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου με ημερομηνία: 7 Δεκεμβρίου 2015 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ «ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ» Το εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Για σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

14201/15 ΔΛ/μκ 1 DG G 3 C

14201/15 ΔΛ/μκ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Νοεμβρίου 2015 (OR. en) 14201/15 RECH 278 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Αποδέκτης: Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 13930/15

Διαβάστε περισσότερα

Συμμόρφωση με το ΠΨΑ Παραδείγματα εφαρμογής

Συμμόρφωση με το ΠΨΑ Παραδείγματα εφαρμογής Συμμόρφωση με το ΠΨΑ Παραδείγματα εφαρμογής ΠΛΑΙΣΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΥ1. Ο φορέας που προσφέρει την υπηρεσία ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ συμμορφώνεται με το ισχύον θεσμικό-κανονιστικό κανονιστικό πλαίσιο Ψηφιακής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη

Διαβάστε περισσότερα

Δεδομένα υγείας & υπολογιστικό νέφος νέες εξελίξεις υπό το πρίσμα της Πρότασης Κανονισμού. Χαρίκλεια Ζ. Λάτσιου, ΔΝ Δικηγόρος

Δεδομένα υγείας & υπολογιστικό νέφος νέες εξελίξεις υπό το πρίσμα της Πρότασης Κανονισμού. Χαρίκλεια Ζ. Λάτσιου, ΔΝ Δικηγόρος Δεδομένα υγείας & υπολογιστικό νέφος νέες εξελίξεις υπό το πρίσμα της Πρότασης Κανονισμού Χαρίκλεια Ζ. Λάτσιου, ΔΝ Δικηγόρος Χαρακτηριστικά 1. Η αυτο εξυπηρέτηση κατ απαίτηση (on demand self service)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 .Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Παρ. Ν. 100(Ι)/2004 Αρ. 3849, 30.4.2004 Ο περί Φαρµάκων Ανθρώπινης Χρήσης Ποιότητας, Προµήθειας και Τιµών) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2004 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Kλινικές ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Kλινικές ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Kλινικές Mελέτες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 1Τι είναι οι κλινικές μελέτες είναι σημαντικές; > Μη διστάσετε να ρωτήσετε το γιατρό σας για οποιαδήποτε και άλλη γιατί πληροφορία ή διευκρίνηση χρειάζεστε

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου

Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου Στην παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου (Πολιτική), εμείς, η Qualcomm Incorporated και οι θυγατρικές μας (συλλογικά «εμείς», «μας», «εμάς» κλπ) παρέχουμε πληροφορίες για

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων.

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισμός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013 ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013 Βασικές Νομοθετικές & Θεσμικές παρεμβάσεις (Οικονομική Διαχείριση) Θέμης Λιακόπουλος Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης OTS. Βασικές Νομοθετικές & Θεσμικές παρεμβάσεις (Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

E-BUSINESS FORUM ΟΜΑ Α 1 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ-ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Μίνα Ζούλοβιτς Rapporteur

E-BUSINESS FORUM ΟΜΑ Α 1 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ-ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Μίνα Ζούλοβιτς Rapporteur Οµάδα 1 E-BUSINESS FORUM ΟΜΑ Α 1 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ-ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Μίνα Ζούλοβιτς Rapporteur Ο παρακάτω κατάλογος αποτελεί µια ενδεικτική καταγραφή και παράθεση της βασικότερης νοµοθεσίας (σε

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει 16 πρωτοβουλίες για να κάνει την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά πραγματικότητα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει 16 πρωτοβουλίες για να κάνει την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά πραγματικότητα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανεξάρτητη Αρχή Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας Αθήνα, 11 Μαΐου 2015 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει 16 πρωτοβουλίες για να κάνει την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά πραγματικότητα. Το διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Φ. ΚΑΛΥΒΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Παιδίατρος- Ιατρός Δημόσιας Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή, όραμα, αξίες και στρατηγικοί στόχοι

Αποστολή, όραμα, αξίες και στρατηγικοί στόχοι Αποστολή, όραμα, αξίες και στρατηγικοί στόχοι Αποστολή Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο είναι το θεσμικό όργανο της ΕΕ το οποίο ιδρύθηκε από τη Συνθήκη για τη διενέργεια του ελέγχου των οικονομικών της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου. Παρακαλούμε, διαβάστε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου προσεκτικά.

Πολιτική Απορρήτου. Παρακαλούμε, διαβάστε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου προσεκτικά. Πολιτική Απορρήτου Η ιστοσελίδα μας Dietbook.gr έχει δεσμευτεί να διατηρήσει ένα υψηλό πρότυπο, ώστε να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών. Στο τμήμα «Πολιτική Απορρήτου» θα θέλαμε να μοιραστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΡΑΦΗ. Ηλεκτρονική επικοινωνία. Κρυπτογραφία και ψηφιακές υπογραφές ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ & ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ. Ηλεκτρονική επικοινωνία. Κρυπτογραφία και ψηφιακές υπογραφές ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ & ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ & Γιώργος Ν.Γιαννόπουλος Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών gyannop@law.uoa.gr 1 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΚ 160 και ΚΠολΔ 443 α Το έγγραφο πρέπει να έχει ιδιόχειρη

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2017/03 11/07/2017 Τελικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον συντελεστή μετατροπής του χρέους σε μετοχικό κεφάλαιο κατά την αναδιάρθρωση παθητικού 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2016 (OR. en) 2016/0033 (COD) LEX 1681 PE-CONS 23/1/16 REV 1 EF 117 ECOFIN 395 CODEC 651 ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Υιοθετήθηκε ομόφωνα από την Ολομέλεια του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΩΝ στις 30 Νοεμβρίου 2007, με τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΟΠΗ ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΕΙ Α.Μ.Θ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - Δ.Ν. Ιατρική Ευθύνη και Βιοηθική II Σύγχρονες προσεγγίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2013

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2013 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2013 Απόφαση ημερομηνίας 30 Ιανουαρίου, 2015 που εκδίδεται από την Έφορο Ασφαλίσεων δυνάμει του άρθρου193(4)(στ)

Διαβάστε περισσότερα