ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ-ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ-ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ-ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 143/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ -ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, -ΕΝΤΥΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ,-ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΩΝ(ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ, ΦΑΚΕΛΟΥΣ, ΝΤΟΣΙΕ, ΣΤΥΛΟΥΣ, ΒΙΒΛΙΑ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Η/Υ Κ.Α). ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο Προμήθειας Αντικείμενο της προμήθειας είναι η προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων-βιβλίων,έντυπων υλικών μηχανογράφησης & πολλαπλών εκτυπώσεωνεκτυπώσεις εκδόσεις βιβλιοδετήσεις(εκτυπωτικό χαρτί, φακέλους, ντοσιέ, στυλό, καρτέλες, φωτοτυπίες, αναλώσιμα Η/Υ κ.α) που θα χρησιμοποιηθούν σε όλες τις Υπηρεσίες του Δήμου Κασσάνδρας. Ο προϋπολογισμός Oικονομικού έτους ανέρχεται στο ποσό των ,29 ευρώ (με Φ.Π.Α.) θα διεξαχθεί με πρόχειρο διαγωνισμό και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους. Αναλυτικά: CPV Είδη γραφείου(μελανάκια,μαρκαδόρους,γομολάστεχες κ.α) CPV Εξοπλισμός γραφείου(συνδετήρες,συραπτικά κ.α) CPV Εκτυπωτικό χαρτί. CPV κάρτες εκτύπωσεις. CPV Γραφική ύλη. CPV ).Φάκελλοι. CPV ).μελανάκια- τόνερ εκτύπωσης. Άρθρο 2ο Ισχύουσες διατάξεις Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις: Του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α. (υπουργική απόφαση 11389/93). Του ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) 1,2 άρθρο 209 Του ν. 2286/1995. Του Ν.3852/2010 Καλλικράτη Του Ν.4281/2014. Άρθρο 3ο Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο διαγωνισμό με τους όρους που καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή. Οι σχετικές πιστώσεις θα αφορούν στον Προϋπολογισμό του Δήμου στους παρακάτω κωδικούς Οικονομικού έτους με ανάλογες προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης. Το συνολικό ποσό ανέρχεται σε ,29. Αναλυτικά στους Κ.Α: ποσό ,00 Γραφικής ύλης και Λοιπά υλικά γραφείων ποσό 2.024,89 Εντύπων υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών Εκτυπώσεων ποσό 1.999,49 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείων.

2 ποσό 9.999,90 Εκτυπώσεις-Εκδόσεις-Βιβλιοδετήσεις ποσό 499,95 Εντύπων Διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου ποσό 432,39 προμήθεια βιβλίων Δημοτικού Παιδικού Σταθμού ποσό 1.097,22 προμήθεια γραφικής ύλης Δ.Π.Σ.Κασσάνδρας ποσό 998,29 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου(εποπτικό υλικό) Δημοτικού Παιδικού Σταθμού ποσό 2.999,81 Εντύπων υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών Εκτυπώσεων ποσό 997,47 Γραφικής ύλης και Λοιπά υλικά γραφείων ποσό ,89 Εντύπων υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών Εκτυπώσεων Δήμου Κασσάνδρας. Άρθρο 4ο Ανακοίνωση αποτελέσματος Ο ανάδοχος-ή οι ανάδοχοι της κάθε προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και μετά την ανακοίνωσή των αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (άρθρο 24), υποχρεούνται να προσέλθουν στο Δήμο και να υπογράψουν τις σχετικές συμβάσεις, προσκομίζοντας και εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης. Άρθρο 5ο Σύμβαση-Εγγύηση συμμετοχής-καλής εκτέλεσης Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται στο ποσοστό 2% επί της προεκτιμώμενης αξίας. Όταν ο διαγωνισμός αφορά διάφορα υλικά και η προμήθεια είναι τμηματοποιημένη κατά είδος, ομάδα ή και χωρικά δίνεται η δυνατότητα στους διαγωνιζόμενους να υποβάλουν προσφορά για όσα από τα τμήματα επιθυμούν αρκεί να καλύπτει η εγγυητική την προβλεπόμενη κατά τα ανωτέρω αξία μέχρι ποσοστό 2%.Το ποσό της συνολικής εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, ανέρχεται στο ποσό των 750,00. Κατά την υπογραφή της σύμβασης, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη δημοπρασία επιστρέφεται, εφ όσον προσκομίζεται εγγυητική επιστολή από αναγνωρισμένη Τράπεζα που θα αφορά την καλή εκτέλεση της προμήθειας με ποσό ίσο με 5% επί του καθαρού ποσού (χωρίς το Φ.Π.Α.). Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ετήσια από την υπογραφή της και ως τη λήξη του και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους. Συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 25 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Άρθρο 6ο Ποινικές ρήτρες-έκπτωση αναδόχου Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 33 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, συσκευασμένα ανάλογα χωρίς φθορές και καλά συντηρημένα. Για κάθε ημέρα υπέρβασης της τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας παράδοσης ορίζεται ποινική ρήτρα η οποία επιβάλλεται στον προμηθευτή με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από αιτιολογημένη έκθεση της Υπηρεσίας. Παράταση της προθεσμίας παράδοσης δίδεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 27 2 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο με όλες τις σχετικές συνέπειες σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Η κατάπτωση κάθε ποινικής ρήτρας που μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια της σύμβασης συμφωνείται να γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα είναι ανέκκλητη και δεν θα υπόκειται σε οποιοδήποτε ένδικο μέσο ενώπιον Δικαστικής ή άλλης Αρχής, άλλως παραιτείται από τώρα ο προμηθευτής από παρόμοιο δικαίωμά του. Άρθρο 7ο Πλημμελής ποιότητα υλικών Εάν κατά την παραλαβή και την χρησιμοποίηση των προς προμήθεια ειδών δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 και 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

3 Άρθρο 8ο Φόροι, τέλη, κρατήσεις Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις και τα έξοδα δημοσίευσης, που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Άρθρο 9ο Τόπος-Τρόπος παράδοσης-παραλαβή ειδών-πληρωμή Η παράδοση των ποσοτήτων των προς προμήθεια ειδών γραφικής ύλης-εντύπων-εκτυπώσεις, εκδόσεις του Δήμου Κασσάνδρας θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής. Ο κάθε ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας να εφοδιάζει το Δήμο Κασσάνδρας εντός τριών ημερών με την παραγγελθείσα ποσότητα των προς προμήθεια ειδών κάθε 15 ημέρες ή μηνιαίως στο τέλος του μήνα. Οι παραγγελίες θα γίνονται με γραπτή ή τηλεφωνική παραγγελία από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Κασσάνδρας, ενώ η παράδοση θα γίνεται στα κτίρια του Δήμου(Διοικητήριο, Δημαρχείο, ΚΕΠ). Ο Δήμος Κασσάνδρας δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ειδών που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό, ενώ είναι δυνατή η παράταση της σύμβασης, ύστερα από συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, μέχρι την ανάδειξη νέου προμηθευτή και την υπογραφή της νέας σύμβασης, στο μέτρο που δεν θα υπάρξει υπέρβαση ποσοτήτων. Για την άμεση αντιμετώπιση των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου καθώς και για την εύρυθμη λειτουργία αυτών, κρίνεται απαραίτητο ο ανάδοχος που θα αναλάβει την εκτύπωση των τοπογραφικών σχεδίων - χαρτών φωτοτυπιών να βρίσκεται στην έδρα του Δήμου. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στη σύμβαση και στα άρθρα 28, 29,46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Η πληρωμή της αξίας των ειδών της παρούσης θα γίνεται με ένταλμα που θα εκδίδεται μετά την εκάστοτε οριστική παραλαβή των ειδών και εφόσον η Επιτροπή Παραλαβής δεν διαπίστωσε καμία κακοτεχνία ως προς την ποιότητα,τη φύλαξη ή τη λειτουργικότητά τους. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Κασσάνδρας. Άρθρο 10 ο Στοιχεία προσφορών Η προσφορά θα αναφέρει την συνολική περιγραφή των ειδών που προσφέρουν, ή αναλυτικά τμηματοποιημένη κατά είδος και ότι είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών. Επίσης μπορούν να προταθούν από τους προμηθευτές είδη που δεν διαφέρουν από το επιθυμητό είδος προς προμήθεια, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Η κάθε προσφορά θα πρέπει να αναφέρει με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή το χρόνο που δεσμεύεται και αναλαμβάνει την προμήθεια στον Δήμο, ο οποίος δεν πρέπει να είναι μικρότερος από τρεις μήνες. Άρθρο 11 ο Έξοδα δημοσίευσης Τον προμηθευτή βαρύνουν εξ ολοκλήρου τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης της δημοπρασίας σύμφωνα με το ν. 3801/09 άρθρο 46. Άρθρο 12ο Τεχνικές προδιαγραφές Τα προς προμήθεια υλικά θα περιλαμβάνουν τα εξής χαρακτηριστικά: 1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ 2. Το υπό προμήθεια χαρτί θα είναι Α4 και Α3, διαστάσεων 210Χ297mm και 297Χ420 mm αντίστοιχα.

4 1. Το χαρτί να είναι μονόφυλλο και κατάλληλο για την απ ευθείας φωτοεκτύπωση του πρωτότυπου και από τις δυο όψεις του και να είναι κατάλληλο για εκτυπωτές lazer, ink jet φωτοτυπικά μηχανήματα, πολυμηχανήματα και μηχανήματα τηλεομοιοτυπίας (φαξ). 2. Να μην απαιτούνται ειδική μεταχείριση και υπερβολικές προφυλάξεις πριν από τη χρησιμοποίησή του ούτε να παρουσιάζει μεγάλη ευαισθησία σε κανονικό φωτισμό γραφείου. 3. Να μην επηρεάζεται από το μεγάλο διάστημα αποθήκευσης, κάτω από τις συνηθισμένες κλιματολογικές συνθήκες. 4. Τα φωτοαντίγραφα να είναι ευκρινή, ευανάγνωστα και σταθερά (να μην αλλοιώνονται). 5. Να έχει σύνθεση χημικού πολτού 100%. 6. Χρώμα λευκό. 7. Βάρος 80 gsm 8. Η τιμή της προσφοράς θα πρέπει να δοθεί για την δεσμίδα των 500 φύλλων του κάθε προσφερόμενου χαρτιού 9. Επιφάνεια ματ επεξεργασμένη 10. Πάχος : 102+/- 4% ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ-ΧΑΡΤΙΟΥ, ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ, ΕΙΔΩΝ (ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ) ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ, ΕΝΤΥΠΩΝ-ΒΙΒΛΙΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 1. Φωτοτυπικό χαρτί Α4, λευκό (μεγέθους 21 Χ 29,7 εκ.), βάρους 80 γρ/ τ.μ., ιδανικό για κάθε τύπο εκτύπωσης,σε πακέτα των 500 φύλλων, ικανό να χρησιμοποιείται και σε εκτυπωτές τύπου inkjet & laser, καθώς και σε μηχανήματα αντιγραφής εγγράφων ( φωτοαντιγραφικά). 2. Φωτοτυπικό χαρτί Α3 λευκό (μεγέθους 42 Χ 29,7 εκ.), βάρους 80 γρ/ τ.μ., ιδανικό για κάθε τύπο εκτύπωσης,σε πακέτα των 500 φύλλων, ικανό να χρησιμοποιείται και σε εκτυπωτές τύπου inkjet & laser, καθώς και σε μηχανήματα αντιγραφής εγγράφων ( φωτοαντιγραφικά). 3. Φωτοτυπικό χαρτί Α4 έγχρωμο διαφόρων χρωματισμών παστέλ (μεγέθους 21 Χ 29,7 εκ.), βάρους 160 γρ/ τ.μ., ιδανικό για κάθε τύπο εκτύπωσης,σε πακέτα των 250 φύλλων, ικανό να χρησιμοποιείται και σε εκτυπωτές τύπου inkjet & laser, καθώς και σε μηχανήματα αντιγραφής εγγράφων ( φωτοαντιγραφικά). 4. Χαρτί plotter ρολό 80 gr λευκό. μεγέθους 0,914 x 45,7m. 5. Χαρτί plotter ρολό 80 gr λευκό. μεγέθους 0,610 χ 50m. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ 1. Φωτοτυπίες χαρτών της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, διαστάσεων. 2. Φωτοτυπίες σελίδων διαστάσεων Α4. 3. Φωτοτυπίες σελίδων διαστάσεων Α3. 4. Βιβλιοδέτηση πρακτικών (Δημοτολογίων-Ληξιαρχείου-Δ.Σ Οικονομικής Επιτροπής. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΒΙΒΛΙΩΝ 1. Έντυπα μπλοκ αποδείξεων (αυτογραφικά διπλότυπα-τριπλότυπα). 2. Έντυπα βιβλία ειδοποιητηρίων υπηρεσίας Ύδρευσης(αυτογραφικά διπλότυπατριπλότυπα).. 3. Βιβλίο Δημοτολογίου 100 φύλλων, διαστάσεων 42x57 cm. 4. Βιβλίο αποθήκης 100 ή 200 φύλλων, διαστάσεων 27 x 20 cm. Η διαμόρφωση των εντύπων θα οριστικοποιηθεί, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών. ΕΙΔΩΝ (ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ) ΓΡΑΦΕΙΟΥ 1. Γομολάστιχες δίχρωμες, απαλές στο χαρτί, ώστε να μην προκαλούνται φθορές. Κατάλληλες για μολύβι και στυλό.

5 2. Διορθωτικά στυλό 20 ml με μπίλια κατάλληλα για λεπτομερείς διορθώσεις,με συνεχή ροή για γρήγορη διόρθωση και χωρίς διαλύτες. 3. Διορθωτικά ταινίας τύπου mouse 4 mm κατάλληλα για όλα τα είδη χαρτιού, ικανά για λεπτομερείς διορθώσεις που δεν φαίνονται στις φωτοτυπίες. 4. Κόλλες ρευστές σωληνάριο 20 cc, γενικής χρήσης ιδανική για όλες τις επιφάνειες. 5. Κόλλες στίκ 10 γρ. Κατάλληλες για όλες τις χάρτινες επιφάνειες. 6. Μαρκαδόροι υπογράμμισης κατάλληλοι για όλα τα είδη χαρτιού, χωρίς να μουτζουρώνει διαθέσιμοι σε 4 φωσφορούχα χρώματα (κίτρινο, πράσινο, πορτοκαλί, ροζ). 7. Μαρκαδόροι χοντροί με χρώματα ανεξίτηλα και αδιάβροχο μελάνι που δεν ξεθωριάζει με σφηνοειδή μύτη 1 5 mm, διαθέσιμοι σε 4 χρώματα ( μπλε, μαύρο, κόκκινο, πράσινο). 8. Μελάνη για ταμπόν 32 γρ. Μπλε. 9. Μολύβια γραφίτη ξύλινα μαύρα σκληρότητας ΗΒ. 10. Μολύβια μηχανικά σχεδίου 0,5 mm. 11. Μολύβια μηχανικά σχεδίου 0,7 mm. 12. Μύτες για μολύβια μηχανικά 0,5 mm σκληρότητας ΗΒ κουτί 10 τεμ. 13. Μύτες για μολύβια μηχανικά 0,7 mm σκληρότητας ΗΒ κουτί 10 τεμ. 14. Στυλό διαρκείας gel με λαστιχένια λαβή 0,7 mm και κλιπ διαθέσιμα σε 4 χρώματα (μπλε, μαύρο, κόκκινο, πράσινο) με μελάνι αδιάβροχο που δεν ξεθωριάζει. 15. Στυλό διαρκείας gel με λαστιχένια λαβή με καπάκι 1,0 mm διαθέσιμα σε 4 χρώματα (μπλε, μαύρο, κόκκινο, πράσινο) με μελάνι αδιάβροχο που δεν ξεθωριάζει. 16. Στυλό πένας ληξιαρχείου (τύπου ρόλερ) 0,5 mm με συνεχή ροή αδιάβροχου μελανιού και σύστημα σπιράλ καθώς και με καπάκι ασφαλείας διαθέσιμο σε μπλε & μαύρο χρώμα. 17. Ξύστρες ξύλινων μολυβιών μεταλλικές. 18. Ταμπόν σφραγίδων πλαστικά μεγάλα 7x11 cm, μπλε. 19. Χάρακες από διαφανές πλαστικό ή μεταλλικό 50 cm. 20. Συνδετήρες μεταλλικοί Νο 3 (κουτί 100 τεμ.). 21. Συνδετήρες μεταλλικοί Νο 4 (κουτί 100 τεμ.). 22. Συνδετήρες μεταλλικοί Νο 8 (κουτί 50 τεμ.). 23. Συνδετήρες συραπτικού 2000/64 κουτί. 24. Συνδετήρες συραπτικού 1000/126 (24/6) κουτί. 25. Συνδετήρες συραπτικού 10/1 κουτί. 26. Λάστιχα χοντρά σακουλάκι. Νο 10, 1 Kg. 27. Κλιπ μαύρα 19 mm. Κουτί 12 τεμ. 28. Κλιπ μαύρα 32 mm. Κουτί 12 τεμ. 29. Κλιπ μαύρα 41 mm. Κουτί 12 τεμ. 30. Κύβοι σημειώσεων τουλάχιστον 400 φύλλων λευκοί σε πλαστική διάφανη θήκη από ανθεκτικό υλικό που να δέχεται ανταλλακτικά, διαστάσεων περίπου 9x9 cm. 31. Ανταλλακτικά κύβων 400 φ. Διαστάσεων περίπου 9x9 cm. 32. Χαρτάκια αυτοκόλλητα σημειώσεων, τύπου post it, ενδεικτικών διαστάσεων 75x75 mm. Χρώματος κίτρινου, 100 φύλλων. 33. USB Stick χωρητικότητας 4GB. 34. DVD R 4,7 GB για Η/Υ αντιγραφής δεδομένων με ταχύτητα εγγραφής από Χ4 Χ8 με λεπτή θήκη, το τεμ. 35. CD R 80 min 700 MB για Η/Υ αντιγραφής δεδομένων με ταχύτητα αντιγραφής από Χ2 Χ52 με λεπτή θήκη, το τεμ. 36. Κλασέρ πλαστικοποιημένα κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο διαστάσεων 5x32 cm, Α4, με δύο κρίκους και μηχανισμό για τη συγκράτηση εγγράφων σε διάφορα χρώματα με αφαιρούμενη ετικέτα μεταλλικό δαχτυλίδι στη ράχη για 37. Κλασέρ πλαστικοποιημένα κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο διαστάσεων 8x32 cm, Α4, με δύο κρίκους και μηχανισμό για τη συγκράτηση εγγράφων σε

6 διάφορα χρώματα με αφαιρούμενη ετικέτα μεταλλικό δαχτυλίδι στη ράχη για 38. Κλασέρ πλαστικοποιημένα κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο διαστάσεων 5x20 cm, Α4, με δύο κρίκους και μηχανισμό για τη συγκράτηση εγγράφων σε διάφορα χρώματα με αφαιρούμενη ετικέτα μεταλλικό δαχτυλίδι στη ράχη για 39. Κλασέρ πλαστικοποιημένα κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο διαστάσεων 8x20 cm, Α4, με δύο κρίκους και μηχανισμό για τη συγκράτηση εγγράφων σε διάφορα χρώματα με αφαιρούμενη ετικέτα μεταλλικό δαχτυλίδι στη ράχη για 40. Κλασέρ πλαστικοποιημένα κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο διαστάσεων 8x32 cm, Α3, με δύο κρίκους και μηχανισμό για τη συγκράτηση εγγράφων σε διάφορα χρώματα με αφαιρούμενη ετικέτα μεταλλικό δαχτυλίδι στη ράχη για 41. Συρραπτικά για σκληρή λειτουργία 100 φύλλων, επιτραπέζια, βαρέως τύπου, με οδηγό. 42. Συρραπτικά γραφείου τύπου χειρός, Νο 64 αριθμ., συρραφής 15 φύλλων. 43. Συρραπτικά γραφείου τύπου χειρός, Νο 24 αριθμ., συρραφής 25 φύλλων. 44. Συρραπτική μηχανή για συρραφή εως και 160 φύλλων. 45. Αποσυρραπτικό γραφείου χειρός ικανό να αφαιρεί σύρματα συρραπτικών όλων των διαστάσεων από τα έγγραφα χωρίς να τα καταστρέφει. 46. Χάρτινοι φάκελοι εγγράφων Α4, τύπου πρεσπάν, με λάστιχο και αυτιά σε διάφορα χρώματα. 47. Χάρτινοι φάκελοι εγγράφων Α4, τύπου μανίλα, με αυτιά σε διάφορα χρώματα. 48. Φάκελοι κουτί αρχείου με λάστιχο, από πολύ σκληρό χαρτόνι τύπου fiber με αυτιά ενδεικτικών διαστάσεων 3x32x26 για έγγραφα Α Φάκελοι κουτί αρχείου με λάστιχο, από πολύ σκληρό χαρτόνι τύπου fiber, με αυτιά ενδεικτικών διαστάσεων 5x32x26 για έγγραφα Α Φάκελοι κουτί αρχείου με λάστιχο, από πολύ σκληρό χαρτόνι τύπου fiber, με αυτιά ενδεικτικών διαστάσεων 8x32x26 για έγγραφα Α Φάκελος αρχείου με αυτιά & κορδόνια με ράχη 12 cm και ύψος 37 cm. 52. Ντοσιέ δίφυλλο πλαστικό με έλασμα για την συγκράτηση των εγγράφων και πλαστικό διαφανές εξώφυλλο που να συγκρατεί τουλάχιστον 150 φύλλα και διατίθεται σε διάφορους χρωματισμούς. 53. Ντοσιέ εγγράφων Α4, τύπου μανίλα, με έλασμα για την συγκράτηση των εγγράφων σε διάφορα χρώματα. 54. Ζελατίνα πολύτρυπη Α4, για ντοσιέ και αρχειοθέτηση εγγράφων με άνοιγμα επάνω, πακέτο 100 τεμαχίων. 55. Διαχωριστικό εγγράφων, πλαστικό 5 θεμάτων σε Α Διαχωριστικό εγγράφων, πλαστικό 10 θεμάτων σε Α Ζελατίνα τύπου Γ. Διπλή ζελατίνα που διαθέτει άνοιγμα από πάνω και στο πλάι διαθέσιμη σε διάφορα διαφανή χρώματα συσκευασία των 100 τεμ. 58. Μικρό διατρητικό εγγράφων (περφορατέρ), με δυνατότητα διάτρησης 8 φύλλα/φορά μεταλλικό, με οδηγό, για ακριβές τρύπημα. 59. Μεγάλο διατρητικό εγγράφων (περφορατέρ), με δυνατότητα διάτρησης πάνω 35 φύλλα/φορά μεταλλικό, με οδηγό, για ακριβές τρύπημα. 60. Μεγάλα κοπίδια πλαστικά με κουμπί ασφαλείας. 61. Λεπίδες, ανταλλακτικές, για μεγάλα κοπίδια, (10 τεμ.) 62. Ψαλίδια 25 cm., υψηλής αντοχής με πλαστική λαβή και εργονομικό σχεδιασμό. 63. Σφραγίδες στρογγυλές, ξύλινες. 64. Σφραγίδες 3 γραμμών, αυτομελανούμενες. 65. Σφραγιδοστάτης 12 σφραγίδων. 66. Πίνακες ανακοινώσεων φελλού 40x60 cm, με ξύλινο πλαίσιο.

7 67. Λευκή κολλητική ταινία, γαλακτούχα, πολύ καλής ποιότητας, με δυνατότητα γραφής πάνω στην ταινία. Δεν εμφανίζεται πάνω στις φωτοτυπίες και δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου. 68. Ταινίες συσκευασίας με κόλλα, ρολό περίπου 60 m, χρώματος καφέ, πλάτους 50 mm. 69. Μηχανή συσκευασίας από μέταλλο για αδιάκοπη χρήση. 70. Βάσεις κολλητικών ταινιών, τύπου σελοτέιπ γραφείου, κατασκευασμένες από ανθεκτικό υλικό, βαριές, ώστε να μην μετακινούνται κατά την χρήση τους. Κατάλληλες για όλες τις διαστάσεις κολλητικών ταινιών. 71. Θήκη περιοδικών πτυσσόμενη, από ανθεκτικό χαρτόνι, για αρχειοθέτηση εγγράφων. Με τρύπα στη ράχη για εύκολη πρόσβαση και χώρο για αναγραφή του περιεχομένου, σε ποικιλία χρωμάτων. 72. Αριθμομηχανή με χαρτί, 12 ψηφίων, σε οθόνη LCD και ταχύτητας μονόχρωμης εκτύπωσης 1,4 σειρές/δευτερόλεπτο. Θα διαθέτει μεταλλική βάση ρολού χαρτοταινίας 50 mm και δυνατότητα τροφοδοσίας μπαταρίας & ηλιακή. Τα πλήκτρα θα είναι πλαστικά, τύπου υπολογιστή, θα διαθέτει πλήκτρο διόρθωσης, πλήκτρο διπλού μηδενικού και πλήκτρο υπολογισμού του ΦΠΑ. 73. Αλκαλικές μπαταρίες μεγέθους ΑΑ σε συσκευασία 4 τεμαχίων. 74. Αλκαλικές μπαταρίες μεγέθους ΑΑΑ σε συσκευασία 4 τεμαχίων. 75. Μολυβοθήκη μεταλλική. 76. Θήκη μικροαντικειμένων γραφείου, επιτραπέζια μεταλλική με χωρίσματα, που έχουν διαστάσεις ικανές να χωράνε μολύβια, στυλό, γόμα, χάρακα, ψαλίδι, ξύστρα, συρραπτικό και ανταλλακτικά του, συνδετήρες, καρφίτσες κλπ. 77. Καλάθι αχρήστων, μεταλλικό κυλινδρικό lt. 78. Πλαστικό σπιράλ βιβλιοδεσίας με ικανότητα βιβλιοδεσίας από 80 εώς και 100 φύλλα. 79. Πλαστικό σπιράλ βιβλιοδεσίας με ικανότητα βιβλιοδεσίας από 160 εώς και 200 φύλλα. 80. Πλαστικό σπιράλ βιβλιοδεσίας με ικανότητα βιβλιοδεσίας από 320 εώς και 360 φύλλα. 81. Φάκελοι ανθεκτικοί με φυσαλίδες αέρα για προστασία του περιεχομένου και ασφαλή αποστολή τους, με αυτοκόλλητη ταινία, διαστάσεων 30x44 cm. 82. Φάκελοι ανθεκτικοί με φυσαλίδες αέρα για προστασία του περιεχομένου και ασφαλή αποστολή τους, με αυτοκόλλητη ταινία, διαστάσεων 18x26 cm. 83. Φάκελοι αλληλογραφίας διαστάσεων 30x40 cm. 84. Φάκελοι αλληλογραφίας διαστάσεων 16,5x23 cm. 85. Λευκές αυτοκόλλητες ετικέτες (stickers), κατάλληλες για όλους τους εκτυπωτές ink jet και laser jet, διαστάσεων 70x42.4 mm (21 αυτοκόλλητα/σελίδα σε συσκευασία 100 σελίδων). 86. Λευκές αυτοκόλλητες ετικέτες διαφόρων διαστάσεων σε πακέτο 40 φύλλων. 87. Αυτοκόλλητες διαφανείς πλαστικές θήκες (label holders), διαστάσεων 3x7 cm. 88. Επιτραπέζια αριθμομηχανή με οθόνη 10 ψηφίων, ηλιακή και μπαταρίας, με μνήμη με μερικό και τελικό σύνολο. 89. Σελιδοδείκτες αυτοκόλλητοι σε διάφορα χρώματα, κατάλληλοι για αρχειοθέτηση σημειώσεων και γρήγορη εύρεση τους. 90. Σφραγίδα ημερομηνιών, με ελληνικούς χαρακτήρες. Θα περιέχει 2 σειρές αριθμών από 0-9, μια σειρά των 12 μηνών και μια σειρά ετών. 91. Χαρτοταινία ταμειακή μηχανής, μονόφυλλη, διαστάσεων 57x60 και 37x70 απλές και θερμικές. 92. Ράχη βιβλιοδεσίας 3 mm, ικανή για τη βιβλιοδεσία περίπου 30 φύλλων. 93. Ράχη βιβλιοδεσίας 6 mm, ικανή για τη βιβλιοδεσία περίπου 60 φύλλων. 94. Σπρέυ καθαρισμού Η/Υ. 95. Σπρέυ καθαρισμού οθόνης Η/Υ. 96. Ταινίες ανάρτησης σχεδιοθήκης 2 τρυπών. Χάρτινες με αυτοκόλλητο στην άκρη. Για τις ανάγκες των τοπογράφων. 97. Ταινίες ανάρτησης σχεδιοθήκης 3 τρυπών. Χάρτινες με αυτοκόλλητο στην άκρη. Για τις ανάγκες των τοπογράφων. 98. Χρωματιστές πινέζες.

8 99. Καρφίτσες Ημερολόγιο πλάνο, επιτραπέζιο, διαστάσεων 35x50 cm Ημερολόγιο ατζέντα, σπιράλ, ημερήσιο, διαστάσεων 17x24 cm Ημερολόγιο ατζέντα, σπιράλ, δετό, διαστάσεων 17x24 cm Επιτραπέζιο ημερολόγιο ημεροδείκτες. Ημεροδείκτες πλήρες σετ, που περιλαμβάνει: βάση ημερολογίου επιτραπέζια & ημερολόγιο του τρέχοντος έτους Ανταλλακτικά ημεροδεικτών επιτραπέζιων ημερολογίων Τα μελανάκια-τόνερ πρέπει να είναι γνήσια, να μην αλλοιώνονται σε όλη τη διάρκεια της χρήσης και να πληρούν τις προδιαγραφές χρήσης και γενικά τους όρους κατασκευής της ΕΕ, ενώ ο ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί τα ανωτέρω είδη στο κατάστημά του και να ολοκληρώνει τις παραγγελίες εντός 48ώρου με παράδοση στην ενδιαφερόμενη Υπηρεσία. 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και θα εκτελεσθεί σύμφωνα προς τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ 12/06/2015 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο ΠΡΟΪΣΤ.Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓ/ΡΙΟΥ-ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΠΡΑΣΣΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ, ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ.) Αριθ. Αποφ 219/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 16 ης συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ» έτους 2014

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ» έτους 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ- ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» έτους 2013

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο: «Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου» Αρ. Μελέτης: Αρ. Πρ.: 15 / 25724/ 2014 02-05-2014 Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ώρα. 12 Μαρτίου Δευτέρα 11:00 Αίθουσα συσκέψεων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ώρα. 12 Μαρτίου Δευτέρα 11:00 Αίθουσα συσκέψεων ΑΔΑ: ΒΟΝ57Λ1-9ΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τρίπολη 12-1-2012 Αρ.Πρωτ.: 1636/627 Προκήρυξη Διεθνούς Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Ιωάννινα 19/3/2015 Αριθμ. Πρωτ. 1028 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής Λεωφόρος e-mail: attiki@mou.gr Ιστοσελίδα: www.pepattikis.gr

ΕΥ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής Λεωφόρος e-mail: attiki@mou.gr Ιστοσελίδα: www.pepattikis.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 02-04-2015 Αρ. Πρωτ.: Οικ. 1516 Διεύθυνση: Λ. Συγγρού 98-100,

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 7/2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 7/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 7/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ AΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 8 ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 46.127,80 χωρίς ΦΠΑ & 56.737,20

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ, 10/11/2006 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:555

Διαβάστε περισσότερα

. : 5/2014 2014 : 31.762,04 : :

. : 5/2014   2014 : 31.762,04 : : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 5/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 31.762,04 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (2011)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (2011) Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ & ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 28.434,50 Φ.Π.Α. 23%:

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΑΤΑ Λ Ο Γ Ο Σ Ε Ι Ω Ν Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Υ

Κ ΑΤΑ Λ Ο Γ Ο Σ Ε Ι Ω Ν Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Υ Κ ΑΤΑ Λ Ο Γ Ο Σ Ε Ι Ω Ν Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Υ ΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ 2310 55 11 60 Τεχνική υποστήριξη εκτυπωτών & φωτοτυπικών µηχανηµάτων Προσφέρουµε ένα πλήρες πακέτο το οποίο περιλαµβάνει εκτός από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ Τ Α Χ Υ Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ο -ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ- Φ. 800/29/15 Σ. 1497 ΠΡΟΣ: ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ/Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ: 0010126100, για τη προµήθεια γραφικής ύλης και µικροαντικειµένων γραφείου.

ΚΑΕ: 0010126100, για τη προµήθεια γραφικής ύλης και µικροαντικειµένων γραφείου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8347/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8347/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 7Η8ΜΩΚΤ-Σ0Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8347/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. του Ν. 2286/95 «Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Είδος Μονάδα ποσότητα Τιμή Μονάδας Σύνολο Απολυμαντικό χεριών 300 ml τεμ. 6 2,82 16,92

Είδος Μονάδα ποσότητα Τιμή Μονάδας Σύνολο Απολυμαντικό χεριών 300 ml τεμ. 6 2,82 16,92 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8383/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ. Αριθμ. Πρωτ. 1364/24.01.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ. Αριθμ. Πρωτ. 1364/24.01. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 1364/24.01.2011 Προσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 1364/24.01.2011

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002649221 2015-03-18

15PROC002649221 2015-03-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΗΝΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙ: Η ΚΘΗΓΗΤΡΙ ΧΡΙΣΤΙΝ ΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Digitally signed by INFORMATICS INFORMATICS ΠΡΑΞΗ: «Ανάπτυξη Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Καταγραφή και Συγκέντρωση DEVELOPMEN ήδη παραχθέντος DEVELOPMENT Ψηφιακού AGENCY Εκπαιδευτικού Υλικού και

Διαβάστε περισσότερα

Το Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ.(Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης) Θεσ/νίκη 27-05-2015 Αρ. Πρωτ.9387

Το Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ.(Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης) Θεσ/νίκη 27-05-2015 Αρ. Πρωτ.9387 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης Υ.ΠΕ.(ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» -Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης) Θεσ/νίκη 27-05-2015 Αρ. Πρωτ.9387 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:«Σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας & Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Νομικών Προσώπων του Δήμου έτους 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Π12/2012 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Π12/2012 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Νο 2 / 2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Νο 2 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση: Κομνηνών 76 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ, Τ.Κ.: 57013 Τηλ.231330 4000/4058/4086 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002784716 2015-05-19

15PROC002784716 2015-05-19 15PROC002784716 2015-05-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΙΓΙΟ 19 Μαΐου 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 17214 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ειδών γραφικής ύλης

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ειδών γραφικής ύλης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 05/05/2015 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. πρωτ. 3435 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ειδών

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια: Προϋπ. : 114.058,59 µε ΦΠΑ 23% Αρ.µελέτης : 195/2013 Αρ.πρωτ.: : 63300/2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Προµήθεια: Προϋπ. : 114.058,59 µε ΦΠΑ 23% Αρ.µελέτης : 195/2013 Αρ.πρωτ.: : 63300/2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση:πλ.γ.βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Σεραφείµ Μαρία Τηλ.:2531352448

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εκτός πεδίου ν.3316/2003) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 3/2015 Αρ. Πρ. : 15386/2015 ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων» Α.Μ. : Π 10/2014 ΠΡΟΫΠ: 36.215,50 (με ΦΠΑ) Κ.Α.: 2066.34.0001, 3566.34001, 456699 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα