ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ"

Transcript

1 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ Αριθμός 43S8 ΙΙαρασκευή, 5 Ιουνίου Αριθμός 1525 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΡ. 8/2009 Το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ζητά Προσφορές για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ενός Μηχανήματος Liquid Chromatography linked with two Mass Spectrometers ( LC-MS-MS). Οι Προσφορές πρέπει να υποβληθούν στο Κιβώτιο Προσφορών του Υπουργείου Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος όχι αργότερα από τις 13 Ιουλίου 2009 και ώρα 9.00 π.μ. Έγγραφα Προσφορών μπορούν να ληφθούν έναντι του ποσού των 20,00 ευρώ + 5% ΦΠΑ από το Γραφείο Προσφορών του Τμήματος Γεωργίας τηλ και περισσότερες λεπτομέριες από τον Κλάδο Εργαστηριακών Αναλύσεων του Τμήματος Γεωργίας τηλ κια Αριθμός 1526 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΡ. ΦΑΚΕΛΟΥ Ι.Υ ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γ.Τ.83/09 Από το Τμήμα Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας ζητούνται προσφορές για την ΑΓΟΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ! ΝΕΡΟΥ. 1. Έγγραφα των προσφορών μπορούν να ληφθούν από τις Ιατρικές Υπηρεσίες (Τομέας Έργων, Προμηθειών και Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού) κατά ή μετά την 5 Π Ιουνίου 2009, αφού καταβληθεί το ποσό των 20,00 το οποίο δεν επιστρέφεται 2. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στη Διευθύντρια Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, Υπουργείο Υγείας, Τομέας Έργων, Προμηθειών και Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού τηλ Όλες οι προσφορές πρέπει να συνοδεύονται με εγγύηση συμμετοχής σε Ευρώ που να καλύπτει τουλάχιστον το 10% της συνολικής τιμής της προσφοράς και πρέπει να τοποθετηθούν στο Κιβώτιο Προσφορών του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας που βρίσκεται στο Γιώρκειο, Προδρόμου 1 και Χείλωνος 17,Άγιος Ανδρέας 1449 Λευκωσία, όχι αργότερα από τις 9.00π.μ. της Παρασκευής, 3 Ιουλίου 2009, και πρέπει να απευθύνονται στη: Διευθύντρια Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας Γιώρκειο, Προδρόμου 1 και Χείλωνος 17 Άγιος Ανδρέας, 1449 Λευκωσία

2 1018 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 Αριθμός 1527 CY-Λευκωσία: Αυτοκίνητα οχήματα 2009/S ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 1.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Αστυνομία Κύπρου, Αθαλασσα, Αρμόδιος: Διευθυντή Διεύθυνσης Οικονομικών, Υπόψη: Υπεύθυνο Κλαδού Δημόσιων Συμβάσεων, CY-1478 Λευκωσία. Τηλ Φαξ Διεύθυνση/ διευθύνσεις διαδικτύου: Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής. Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής. Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται: Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, 125 Λεωφ. Αθαλάσσας, Αρμόδιος: Συμβούλιο Προσφορών Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Υπόψη: Προέδρου Συμβουλίου Προσφορών Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, CY-1461 Λευκωσία. Τηλ Φαξ Διεύθυνση Internet (URL): 1.2) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ(ΕΣ) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΕΣ): Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών τους παραρτημάτων. Δημόσια τάξη και ασφάλεια. Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: όχι. ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 11.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: Προσφορά Δ.Ο 18/2009 προμήθεια Εβδομήντα τεσσάρων (74) Οχήματα Σαλούν Μικρού Κυβισμού, καθώς επίσης και εκπαίδευση στη χρήση και στη συντήρηση ) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: (β) Προμήθειες. Αγορά. Κύριος τόπος παράδοσης: Αρχηγείο Αστυνομίας, Τμήμα Δ', Μηχανουργείο. Κωδικός NUTS: CY ) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβαση ) Πληροφορίες για τη συμφωνία πλαίσιο: ) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της αγοράς (των αγορών): Η προμήθεια προμήθεια Εβδομήντα τεσσάρων (74) Οχήματα Σαλούν Μικρού Κυβισμού, καθώς επίσης και εκπαίδευση στη χρήση και στη συντήρηση ) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV): ) Σύμβαση καλυπτόμενη από τη Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (GOVERNMENT PROCUREMENT AGREEMENT): Ναι ) Κατανομή σε τμήματα: Όχι ) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: Όχι. 11.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑΉ ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ) Συνολική ποσότητα ή έκταση: Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: EUR ) Δικαιώματα προαίρεσης: Όχι. ΙΙ.3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: Περίοδος σε μήνες: 4 (από την ανάθεση της σύμβασης). ΤΜΗΜΑ III: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ III. 1) ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ) Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται: Κάθε προσφορά στο διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από Εγγύηση Συμμετοχής ποσού ίσου με EUR Με την υπογραφή της Σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υπόχρεος να καταθέσει: α) Εγγύηση πιστής Εκτέλεσης της σύμβασης ίση με το 10 % της συμβατικής τιμής. β) Εγγύηση Έναντι Προκαταβολής για ποσό ίσο με το 30 % της συμβατικής αξίας ) Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις εφαρμοζόμενες συναφείς διατάξεις:

3 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΙΟΥΝΙΟΥ α Δέκα τοις εκατόν (10 %) της Συμβατικής Αξίας - με την υπογραφή του συμβολαίου και με την κατάθεση ισόποσης τραπεζικής εγγύησης έναντι προκαταβολής γ Ογδόντα τοις εκατό (80 %) της Συμβατικής Αξίας, μετά την παράδοση και έκδοση πιστοποιητικού παραλαβής δ Δέκα τοις εκατό (10 %) της Συμβατικής Αξίας, μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης III 1 3) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση 1 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό αυτό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων, τα οποία είναι εγκατεστημένα νόμιμα στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Διεθνή Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) ή έχουν υπογράψει και κυρώσει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε Ε ή με την Κυπριακή Δημοκρατία 2 Οι κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων δικαιούνται να υποβάλουν κοινή Προσφορά, με τις παρακάτω προϋποθέσεις α Ότι στην Προσφορά αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συμμετοχής κάθε προσώπου β Ότι όλα τα πρόσωπα της κοινοπραξίας πληρούν την απαίτηση της νόμιμης εγκατάστασης στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Διεθνή Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) ή έχουν υπογράψει και κυρώσει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε Ε ή με την Κυπριακή Δημοκρατία 3 Οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της Προσφοράς τους Στην περίπτωση που ο επιλεγείς Ανάδοχος είναι κοινοπραξία τότε αυτή δεν θα υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή πριν την υπογραφή της Σύμβασης 4 Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό είτε μεμονωμένα είτε σε μία μόνο κοινοπραξία 5 Ο Προσφέρων δικαιούται, για την υλοποίηση του Αντικειμένου της Σύμβασης, να χρησιμοποιήσει υπεργολάβους, τους οποίους είναι υποχρεωμένος να δηλώσει στην Τεχνική του Προσφορά, αναφέροντας και το μέρος του Αντικειμένου της Σύμβασης που αυτοί πρόκειται να υλοποιήσουν III 1 4) Άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης III 2) ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ III 2 1) Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων σχετικά με την εγγραφή τους σε επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα Απαιτούμενες πληροφορίες και διατυπώσεις για να αξιολογηθεί κατά πόσο πληρούνται οι απαιτήσεις Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι Ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς πρέπει να πληρούν υποχρεωτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις που αφορούν την προσωπική τους κατάσταση α Να μην έχουν καταδικαστεί οριστικά για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση (όπως αυτή ορίζεται στο άρθ 2 1 της κοινής δράσης 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου), για δωροδοκία (όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της από πράξης του Συμβουλίου και στο άρθρο 3 1 της κοινής δράσης 98/742/ΔΕΥ του Συμβουλίου), απάτη (κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) ή για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου) β Να μην απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών, κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας γ Να μην τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση, ή πτωχευτικό συμβιβασμό, ή οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές ή κανονιστικές πράξεις δ Να μην έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, ή πτωχευτικού συμβιβασμού, ή παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές ή κανονιστικές πράξεις ε Να μην έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους διαγωγή, βάσει αποφάσεως η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου στ Να μην έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο από την Αναθέτουσα Αρχή ζ Να έχουν διευθετημένες τις υποχρεώσεις τους σε σχέση με την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και την πληρωμή των φόρων και τελών κατά την ημερομηνία τελευταίας προθεσμίας υποβολής των Προσφορών, σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει στην Κυπριακή Δημοκρατία ή τη νομοθεσία που ισχύει στη χώρα όπου είναι εγκατεστημένοι η Να μην έχουν απολέσει το δικαίωμα συμμετοχής σε δημόσιους διαγωνισμούς με απόφαση του Αρμόδιου Οργάνου λόγω μη εκπλήρωσης των συμβατικών τους υποχρεώσεων θ Να μην επηρεάζονται ή δυνατό να επηρεαστούν από οποιαδήποτε σύγκρουση συμφέροντος στον παρόντα διαγωνισμό ή να μην έχουν οποιαδήποτε ιδιάζουσα σχέση με άλλους διαγωνιζόμενους ή μέρη που εμπλέκονται στη Σύμβαση 2 Νοείται ότι σε περίπτωση που ο Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας είναι κοινοπραξία προσώπων, οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται από όλα τα μέλη της κοινοπραξίας III 2 2) Οικονομική και δημοσιονομική ικανότητα III 2 3) Τεχνική ικανότητα III 2 4) Παραχωρούμενες κατ'αποκλειστικότητα συμβάσεις Όχι III 3) ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ III 3 1) Η παροχή υπηρεσίας παραχωρείται σε συγκεκριμένη επαγγελματική τάξη

4 1020 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 III.3.2) Τα νομικά πρόσωπα θα κληθούν να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των στελεχών τους που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση της σύμβασης: ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ IV.1) ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΙV. 1.1) Είδος διαδικασίας: Ανοικτή. IV. 1.2) Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των φορέων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν: IV. 1.3) Μείωση του αριθμού των φορέων κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου: IV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης- Η πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές, στην πρόσκληση υποβολής προσφορών ή διαπραγμάτευσης ή στο περιγραφικό έγγραφο. IV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: Όχι. IV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ IV.3.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή: ΔΟ 107. IV.3.2) Προηγούμενη(ες) δημοσίευση(δημοσιεύσεις) που αφορά(ούν) την ίδια σύμβαση: Όχι. IV.3.3) Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων ή περιγραφικού εγγράφου: Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα :30. Έγγραφα με πληρωμή: Τιμή: 60 EUR. Όροι και μέθοδος πληρωμής: Μετρητά, επιταγή ή έμβασμα. Στην πιο πάνω τιμή συμπεριλαμβάνεται και Φ.Π.Α 5 %. IV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: :00. IV.3.5) Ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής σε επιλεγμένους υποψηφίους: IV.3.6) Γλώσσα(ες) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προσφορά ή στην αίτηση συμμετοχής: Ελληνικά. IV.3.7) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: Περίοδος σε μήνες: 4 (από την ημερομηνία που αναφέρεται για την παραλαβή των προσφορών). IV.3.8) Όροι για το άνοιγμα των προσφορών: Ημερομηνία :00. Τόπος: Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: ναι. Αρμόδιοι κρατικοί λειτουργοί. ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ VI.1) ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Όχι. VI.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ: Όχι. VI.3) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: VI.4) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, Γρίβα Διγενή 81-83, 2ος όροφος (Ακίνητα Ιακωβίδη), CY-1080 Λευκωσία Τηλ Διεύθυνση Internet (URL): cy Φαξ VI.4.2) Υποβολή προσφυγών. VI.4 3) Υπηρεσία από την οποία μπορούν να ληφθούν πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προσφυγών Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, Γρίβα Διγενή 81-83, 2ος όροφος (Ακίνητα Ιακωβίδη), CY-1080 Λευκωσία Τηλ Διεύθυνση Internet (URL): cy Φαξ VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:

5 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΙΟΥΝΙΟΥ Αριθμός 1528 CY-Λευκωσία Αυτοκίνητα με κίνηση στους τέσσερις τροχούς 2009/S ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες ΤΜΗΜΑ Ι ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Ι 1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ Αστυνομία Κύπρου, Αθαλάσσα, Αρμόδιος Διευθυντή Διεύθυνσης Οικονομικών, Υπόψη Υπεύθυνο Κλάδου Δημοσίων Συμβάσεων, CY-1478 Λευκωσία Τηλ gov cy Φαξ Διεύθυνση/ διευθύνσεις διαδικτύου Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής www police gov cy Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, 125 λεωφ Αθαλάσσας, Αρμόδιος Συμβούλιο Προσφορών Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Υπόψη Προέδρου Συμβουλίου Προσφορών Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, CY-1461 Λευκωσία Τηλ Φαξ Διεύθυνση Internet (URL) www mjpo gov cy I 2) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ(ΕΣ) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΕΣ) Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών τους παραρτημάτων Δημόσια τάξη και ασφάλεια Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης όχι ΤΜΗΜΑ II ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ II 1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ II 1 1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή Προσφορά Δ Ο 17/2009 προμήθεια σαράντα (40) οχημάτων τύπου 4X4, καθώς επίσης και εκπαίδευση στη χρήση και στη συντήρηση II 1 2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής (β) Προμήθειες Αγορά Κύριος τόπος παράδοσης Αρχηγείο Αστυνομίας, Τμήμα Δ', Μηχανουργείο Κωδικός NUTS CY000 II 1 3) Η προκήρυξη αφορά Δημόσια σύμβαση II 1 4) Πληροφορίες για τη συμφωνία πλαίσιο II 1 5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της αγοράς (των αγορών) Η προμήθεια σαράντα (40) οχημάτων τύπου 4X4, καθώς επίσης και εκπαίδευση στη χρήση και στη συντήρηση II 1 6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) II 1 7) Σύμβαση καλυπτόμενη από τη Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (GOVERNMENT PROCUREMENT AGREEMENT) Ναι II 1 8) Κατανομή σε τμήματα Όχι II 1 9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές Όχι II 2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ II 2 1) Συνολική ποσότητα ή έκταση Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ EUR II 2 2) Δικαιώματα προαίρεσης Όχι II 3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Περίοδος σε μήνες 4 (από την ανάθεση της σύμβασης) ΤΜΗΜΑ III ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ III 1)ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ III 1 1) Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται Κάθε προσφορά στο διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής ποσού ίσου με EUR Με την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υπόχρεος να καταθέσει α) Εγγύηση πιστής εκτέλεσης της σύμβασης ίση με το 10 % της συμβατικής τιμής, β) Εγγύηση έναντι προκαταβολής για ποσό ίσο με το 30 % της συμβατικής αξίας III 1 2) Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις εφαρμοζόμενες συναφείς διατάξεις

6 1022 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 Μέχρι 75 % από το Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το υπόλοιπο ποσό από εθνικούς πόρους. α. Δέκα τοις εκατόν (10 %) της συμβατικής αξίας - με την υπογραφή του συμβολαίου και με την κατάθεση ισόποσης τραπεζικής εγγύησης έναντι προκαταβολής. β. Ογδόντα τοις εκατό (80 %) της συμβατικής αξίας, μετά την παράδοση και έκδοση πιστοποιητικού παραλαβής. γ. Δέκα τοις εκατό (10 %) της συμβατικής αξίας, μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης III. 1.3) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση: 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό αυτό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων, τα οποία είναι εγκατεστημένα νόμιμα στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Διεθνή Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) ή έχουν υπογράψει και κυρώσει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. ή με την Κυπριακή Δημοκρατία 2.Οι κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων δικαιούνται να υποβάλουν κοινή προσφορά, με τις παρακάτω προϋποθέσεις, α Ότι στην προσφορά αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συμμετοχής κάθε προσώπου, β. Ότι όλα τα πρόσωπα της κοινοπραξίας πληρούν την απαίτηση της νόμιμης εγκατάστασης στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Διεθνή Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) ή έχουν υπογράψει και κυρώσει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. ή με την Κυπριακή Δημοκρατία. 3. Οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς τους. Στην περίπτωση που ο επιλεγείς ανάδοχος είναι κοινοπραξία τότε αυτή δεν θα υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή πριν την υπογραφή της σύμβασης. 4.Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό είτε μεμονωμένα είτε σε μία μόνο κοινοπραξία. 5.0 προσφερων δικαιούται, για την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης, να χρησιμοποιήσει υπεργολάβους, τους οποίους είναι υποχρεωμένος να δηλώσει στην τεχνική του προσφορά, αναφέροντας και το μέρος του Αντικειμένου της σύμβασης που αυτοί πρόκειται να υλοποιήσουν. III.1.4) Άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης: III.2) ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ) Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων σχετικά με την εγγραφή τους σε επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα: Απαιτούμενες πληροφορίες και διατυπώσεις για να αξιολογηθεί κατά πόσο πληρούνται οι απαιτήσεις' Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να πληρούν υποχρεωτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις που αφορούν την προσωπική τους κατάσταση: α. να μην έχουν καταδικαστεί οριστικά για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση (όπως αυτή ορίζεται στο άρθ.2 1 της κοινής δράσης 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου), για δωροδοκία (όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της από πράξης του Συμβουλίου και στο άρθρο 3 1 της κοινής δράσης 98/742/ΔΕΥ του Συμβουλίου), απάτη (κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) ή για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου). β. να μην απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών, κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της διεθνούς σύμβασης εργασίας γ. να μην τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση, ή πτωχευτικό συμβιβασμό, ή οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές ή κανονιστικές πράξεις. δ. να μην έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, ή πτωχευτικού συμβιβασμού, ή παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές ή κανονιστικές πράξεις. ε. να μην έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους διαγωγή, βάσει αποφάσεως η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου στ. να μην έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο από την Αναθέτουσα Αρχή ζ. να έχουν διευθετημένες τις υποχρεώσεις τους σε σχέση με την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και την πληρωμή των φόρων και τελών κατά την ημερομηνία τελευταίας προθεσμίας υποβολής των Προσφορών, σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει στην Κυπριακή Δημοκρατία ή τη νομοθεσία που ισχύει στη χώρα όπου είναι εγκατεστημένοι. η. να μην έχουν απολέσει το δικαίωμα συμμετοχής σε δημόσιους διαγωνισμούς με απόφαση του Αρμόδιου Οργάνου λόγω μη εκπλήρωσης των συμβατικών τους υποχρεώσεων. θ. να μην επηρεάζονται ή δυνατό να επηρεαστούν από οποιαδήποτε σύγκρουση συμφέροντος στον παρόντα διαγωνισμό ή να μην έχουν οποιαδήποτε ιδιάζουσα σχέση με άλλους διαγωνιζόμενους ή μέρη που εμπλέκονται στη σύμβαση 2 Νοείται ότι σε περίπτωση που ο Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας είναι κοινοπραξία προσώπων, οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται από όλα τα μέλη της κοινοπραξίας ) Οικονομική και δημοσιονομική ικανότητα: ) Τεχνική ικανότητα III.2 4) Παραχωρούμενες κατ'αποκλειστικότητα συμβάσεις. Όχι III.3) ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

7 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΙΟΥΝΙΟΥ ) Η παροχή υπηρεσίας παραχωρείται σε συγκεκριμένη επαγγελματική τάξη ) Τα νομικά πρόσωπα θα κληθούν να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των στελεχών τους που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση της σύμβασης: ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ IV. 1) ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ IV. 1.1) Είδος διαδικασίας: Ανοικτή. IV. 1.2) Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των φορέων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν: IV. 1.3) Μείωση του αριθμού των φορέων κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου: IV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης: Η πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές, στην πρόσκληση υποβολής προσφορών ή διαπραγμάτευσης ή στο περιγραφικό έγγραφο. IV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: Όχι. IV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ IV.3.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή. Δ. Ο 107. IV.3.2) Προηγούμενη(ες) δημοσίευση(δημοσιεύσεις) που αφορά(ούν) την ίδια σύμβαση- Όχι. IV.3.3) Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων ή περιγραφικού εγγράφου: Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα: :30. Έγγραφα με πληρωμή: Τιμή: 60 EUR. Όροι και μέθοδος πληρωμής: Μετρητά, επιταγή ή έμβασμα. Στην πιο πάνω τιμή συμπεριλαμβάνεται και Φ.Π.Α 5 %. IV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: :00. IV.3.5) Ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής σε επιλεγμένους υποψηφίους: IV.3.6) Γλώσσα(ες) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προσφορά ή στην αίτηση συμμετοχής: Ελληνικά. IV.3.7) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: Περίοδος σε μήνες: 4 (από την ημερομηνία που αναφέρεται για την παραλαβή των προσφορών). IV.3.8) Όροι για το άνοιγμα των προσφορών: Ημερομηνία: :00. Τόπος: Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. Ατομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: ναι. Αρμόδιοι κρατικοί λειτουργοί. ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ VI. 1) ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Όχι. VI.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ: Ναι. Αναφορά του σχεδίου ή και του προγράμματος: Πρόγραμμα "Αλληλεγγύη και Διαχείριση των Μεταναστευτικών Ροών" Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων VI.3) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: VI.4) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, Γρίβα Διγενή 81-83, 2ος όροφος (Ακίνητα Ιακωβίδη), CY-1080 Λευκωσία. Τηλ Διεύθυνση Internet (URL): Φαξ VI.4.2) Υποβολή προσφυγών: VI.4.3) Υπηρεσία από την οποία μπορούν να ληφθούν πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προσφυγών: Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, Γρίβα Διγενή 81-83, 2ος όροφος (Ακίνητα Ιακωβίδη), CY-1080 Λευκωσία. Τηλ Διεύθυνση Internet (URL): Φαξ VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:

8 1024 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 Αριθμός 1529 ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 27/05/2009 S100 Ευρωπαϊκές Κοινότητες - Προμήθειες - Ανοικτές διαδικασίες CY-Λευκωσία: Τυπωμένα βιβλία 2009/S ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες 1.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Ι.2) Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδη, Ακρόπολη, Αρμόδιος: Μονάδα Προσφορών Μέσης Εκπαίδευσης, Υπόψη: Παναγιώτης Ιωαννίδης, CY-1434 Λευκωσία. Τηλ Φαξ Διεύθυνση/ διευθύνσεις διαδικτύου: Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής. Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής. Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται: Στο(στα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής. ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ(ΕΣ) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΕΣ): Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών τους παραρτημάτων. Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: όχι. ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 11.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: Προσφορά Αρ. ΜΕ 17/09 - Προμήθεια Τυπωμένων Λογοτεχνικών Βιβλίων ) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: (β) Προμήθειες. Αγορά. Κύριος τόπος παράδοσης: Αποθήκη Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, παρά τη Λευκωσία. Κωδικός NUTS: CY ) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβαση ) Πληροφορίες για τη συμφωνία πλαίσιο: ) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της αγοράς (των αγορών): Η Σύμβαση περιλαμβάνει την προμήθεια συγκεκριμένων τίτλων Λογοτεχνικών Βιβλίων για χρήση σε Δημόσια Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης ) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV): FA ) Σύμβαση καλυπτόμενη από τη Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (GOVERNMENT PROCUREMENT AGREEMENT): Ναι ) Κατανομή σε τμήματα Όχι ) α ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: ΙΙ.2) Όχι. ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ) Συνολική ποσότητα ή έκταση: Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: EUR ) Δικαιώματα προαίρεσης: ΙΙ.3) Όχι. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. Περίοδος σε μήνες: 2 (από την ανάθεση της σύμβασης).

9 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΙΟΥΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ III: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 111.1) ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται: Εγγύηση Συμμετοχής: 5 % της συνολικής τιμής της Προσφοράς Ι.2) III.2.2 ΙΙΙ.2.3 ΙΙΙ.2.4 III.3) Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης: 10 % της συνολικής αξίας της Σύμβασης. Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις εφαρμοζόμενες συναφείς διατάξεις: Η σύμβαση χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Η πληρωμή θα γίνεται έναντι τιμολογίου από τον προϋπολογισμό της Κυπριακής Δημοκρατίας. Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων. Άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης: Όχι. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων σχετικά με την εγγραφή τους σε επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα: Απαιτούμενες πληροφορίες και διατυπώσεις για να αξιολογηθεί κατά πόσο πληρούνται οι απαιτήσεις: Προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης ότι οι ενδιαφερόμενοι δεν εμπίπτουν σε καμιά από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 51 του Νόμου Ν. 12(Ι)/2006 και στα έγγραφα του διαγωνισμού. Οικονομική και δημοσιονομική ικανότητα: Τεχνική ικανότητα: Παραχωρούμενες κατ' αποκλειστικότητα συμβάσεις: Όχι. ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η παροχή υπηρεσίας παραχωρείται σε συγκεκριμένη επαγγελματική τάξη: Τα νομικά πρόσωπα θα κληθούν να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των στελεχών τους που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση της σύμβασης: ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ IV. 1) IV. 1.1) IV. 1.2) IV. 1.3) IV.2) IV.2.1) IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV. 3.2) ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Είδος διαδικασίας: Ανοικτή. Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των φορέων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν: Μείωση του αριθμού των φορέων κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Κριτήρια ανάθεσης: Χαμηλότερη τιμή. Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: Όχι. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή: Προσφορά Αρ. ΜΕ 17/09. Προηγούμενη(ες) δημοσίευση(δημοσιεύσεις) που αφορά(ούν) την ίδια σύμβαση: Όχι. IV.3.3) Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων ή περιγραφικού εγγράφου: IV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα: :00. Έγγραφα με πληρωμή: Τιμή: 42 EUR. Όροι και μέθοδος πληρωμής: Η πληρωμή θα πρέπει να γίνει στο λογιστήριο του Υπουργείου σε μετρητά ή τραπεζική επιταγή με δικαιούχο το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Η πληρωμή αφορά έγγραφα σε έντυπη μορφή. Έγγραφα σε ηλεκτρονική μορφή, χωρίς χρέωση, θα μπορούν να αποστέλλονται εντός 3 (τριών) εργάσιμων ημερών σε ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς που θα υποβάλουν σχετική αίτηση στην Αναθέτουσα Αρχή, μέσω τέλεφαξ ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με όλα τα στοιχεία τους (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: :00.

10 1026 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 IV.3.5) IV.3.6) IV.3.7) Ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής σε επιλεγμένους υποψηφίους: Γλώσσα(ες) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προσφορά ή στην αίτηση συμμετοχής: Αγγλικά. Ελληνικά. Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: Περίοδος σε μήνες: 3 (από την ημερομηνία που αναφέρεται για την παραλαβή των προσφορών). IV.3.8) Όροι για το άνοιγμα των προσφορών: Ημερομηνία: :05. Τόπος: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Λευκωσία - Κύπρος. Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: ναι. Αρμόδιοι κρατικοί λειτουργοί. ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ VI. 1) VI.2) VI.3) VI.4) VI.4.1) VI.4.2) VI.4.3) VI.5) ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Όχι. ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ: Όχι. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλουν προσφορά για μέρος ή για το σύνολο των βιβλίων που περιλαμβάνει η σύμβαση. Το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η χαμηλότερη συνολική τιμή κατά τίτλο βιβλίου. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 81-83, 2ος όροφος, CY-1304 Λευκωσία. Τηλ Διεύθυνση Internet (URL): Φαξ Υποβολή προσφυγών: Ακριβείς πληροφορίες για την(τις) ημερομηνία(ες) υποβολής προσφυγών. Εντός 5 ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της απόφασης. Υπηρεσία από την οποία μπορούν να ληφθούν πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προσφυγών: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:

11 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΙΟΥΝΙΟΥ Αριθμός 1530 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΛΣΗΓ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 1.1) Επωνυμία, Διευθύνσεις και σημεία επαφής: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Γραφείο 324 και 325, που βρίσκεται στον 3ο όροφο του κτιρίου, Συμβουλίου Συγκλήτου Αναστάσιος Γ Λεβέντης στην Πανεπιστημιούπολη, 1678, Λευκωσία, Κύπρος (Τ.Κ ). Υπόψη Γιώργου ΧΈαρνάβα, Τηλέφωνα , Φαξ Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ) Διεύθυνση Διαδικτύου Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: Βλέπε πιο πάνω Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα είναι διαθέσιμα από: Βλέπε πιο πάνω Προσφορές ή Αιτήσεις Συμμετοχής αποστέλλονται: Κιβώτιο Προσφορών του Πανεπιστημίου Κύπρου που βρίσκεται δεξιά της κύριας εισόδου του κτιρίου Συμβουλίου Συγκλήτου Αναστάσιος Γ Λεβέντης στην Πανεπιστημιούπολη. 1.2) Είδος της Αναθέτουσας Αρχής και Κύριες Δραστηριότητες: Οργανισμός δημοσίου δικαίου-εκπαίδευση Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης; ΟΧΙ ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: ΤΕΧ 029/09-ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ) Είδος της Σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: Υπηρεσίες, Πανεπιστήμιο Κύπρου Κύριος τόπος παροχής: Κύπρος, Κωδικός NUTS CY Μ.1.3) Η Προκήρυξη αφορά: Δημόσια Σύμβαση ) Πληροφορίες για τη συμφωνία πλαίσιο (κατά περίπτωση): ) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών: Συντήρηση Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου ΙΙ.1.6)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) ) Σύμβαση καλυπτόμενη από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις (Government Procurement Agreement): ΝΑΙ ΙΙ.1.8)Κατανομή σε τμήματα: ΟΧΙ ) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές; ΟΧΙ ) Συνολική ποσότητα ή έκταση: Εκτιμώμενη αξία Πεντακόσιες εξήντα χιλιάδες (560,000) ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α ) Δικαιώματα προαίρεσης: ΟΧΙ II.3) Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία εκτέλεσης: 24 Μήνες ΤΜΗΜΑ III: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ III.1.1) Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται: Ποσό Εγγύησης Συμμετοχής-Πενήντα έξι χιλιάδες (56,000) ευρώ Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης-Το ποσό της Εγγύησης Πιστής Εκτέλεσης της Σύμβασης, πρέπει να καλύπτει το 10% της συμβατικής τιμής. III.1.2) Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή /και αναφορά στις εφαρμοζόμενες διατάξεις: 1.Οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ στον τραπεζικό λογαριασμό που γνωστοποιείται από τον Ανάδοχο στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με το Άρθρο 18.1 του Παραρτήματος Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. (Έντυπο 14)των όρων του διαγωνισμού, 2,Οι πληρωμές θα γίνουν σύμφωνα με τον τρόπο που ακολουθεί, δυνάμει των προνοιών των άρθρων 18 και 19 του Παραρτήματος Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ των όρων του διαγωνισμού. III. 1.3) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση: 1.Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό αυτό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων, τα οποία είναι εγκατεστημένα νόμιμα στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Διεθνή Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) ή έχουν υπογράψει και κυρώσει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. ή με την Κυπριακή Δημοκρατία, 2,Οι κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων δικαιούνται να υποβάλουν κοινή Προσφορά, με τις παρακάτω προϋποθέσεις: α. Ότι στην Προσφορά αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συμμετοχής κάθε προσώπου. β. Ότι όλα τα πρόσωπα της κοινοπραξίας πληρούν την απαίτηση της νόμιμης εγκατάστασης στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Διεθνή Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) ή έχουν υπογράψει και κυρώσει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. ή με την Κυπριακή Δημοκρατία, 3.Οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της Προσφοράς τους. Στην περίπτωση που ο επιλεγείς Ανάδοχος είναι κοινοπραξία τότε αυτή δεν θα υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή πριν την υπογραφή της Σύμβασης. 4.Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό είτε μεμονωμένα είτε σε μία μόνο κοινοπραξία. 5.0 Προσφέρων δικαιούται, για την υλοποίηση του Αντικειμένου της Σύμβασης, να χρησιμοποιήσει υπεργολάβους, τους οποίους είναι υποχρεωμένος να δηλώσει στην Τεχνική του Προσφορά, αναφέροντας και το μέρος του Αντικειμένου της Σύμβασης που αυτοί πρόκειται να υλοποιήσουν, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο των όρων του διαγωνισμού. Νοείται ότι ένας υπεργολάβος δεν επιτρέπεται να συμπεριλαμβάνεται σε περισσότερες από μία (1) προσφορές ) Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων σχετικά με την εγγραφή τους σε επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα:

12 1028 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι Ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς πρέπει να πληρούν υποχρεωτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις που αφορούν την προσωπική τους κατάσταση: α. να μην έχουν καταδικαστεί οριστικά για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση (όπως αυτή ορίζεται στο άρθ.2 1 της κοινής δράσης 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου), για δωροδοκία (όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της από πράξης του Συμβουλίου και στο άρθρο 3 1 της κοινής δράσης 98/742/ΔΕΥ του Συμβουλίου), απάτη (κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) ή για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου) β. να μην απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών, κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας γ. να μην τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση, ή πτωχευτικό συμβιβασμό, ή οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές ή κανονιστικές πράξεις δ. να μην έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, ή πτωχευτικού συμβιβασμού, ή παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές ή κανονιστικές πράξεις ε. να μην έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους διαγωγή, βάσει αποφάσεως η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου στ. να μην έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο από την Αναθέτουσα Αρχή ζ. να έχουν διευθετημένες τις υποχρεώσεις τους σε σχέση με την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και την πληρωμή των φόρων και τελών κατά την ημερομηνία τελευταίας προθεσμίας υποβολής των προσφορών, σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει στην Κυπριακή Δημοκρατία ή τη νομοθεσία που ισχύει στη χώρα όπου είναι εγκατεστημένοι η. να μην έχουν απολέσει το δικαίωμα συμμετοχής σε δημόσιους διαγωνισμούς με απόφαση του Αρμόδιου Οργάνου λόγω μη εκπλήρωσης των συμβατικών τους υποχρεώσεων θ. να μην επηρεάζονται ή δυνατό να επηρεαστούν από οποιαδήποτε σύγκρουση συμφέροντος στον παρόντα διαγωνισμό ή να μην έχουν οποιαδήποτε ιδιάζουσα σχέση με άλλους διαγωνιζόμενους ή μέρη που εμπλέκονται στη Σύμβαση. 2.Νοείται ότι σε περίπτωση που ο Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας είναι κοινοπραξία προσώπων, οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται από όλα τα μέλη της κοινοπραξίας, 3.Οι ίδιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται από τους φορείς των οποίων τις δυνατότητες επικαλείται ο Προσφέρων, κατά την έννοια του εδαφίου (4) της παραγράφου και του εδαφίου (7) της παραγράφου των όρων του διαγωνισμού. III.2.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα - ελάχιστα επίπεδα απαιτούμενων προσόντων 1. να έχουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών, για τα τρία (3) τελευταία έτη 2006, 2007 και 2008 τουλάχιστον ίσο με διακόσιες ογδόντα χιλιάδες (280,000) ευρώ. 2.0 Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας, για τα τελευταία τρία (3) χρόνια, να ήταν δρώσα και οικονομικά εύρωστη επιχειρηματική μονάδα, σύμφωνα με τους ελεγμένους λογαριασμούς αποτελεσμάτων και ισολογισμών καθώς και τις εκθέσεις των ελεγκτών που συνοδεύουν τους λογαριασμούς. Ειδικότερα: Ο μέσος όρος των ετήσιων αποτελεσμάτων εργασιών των τελευταίων τριών (3) ετών θα πρέπει να είναι θετικός Ο μέσος όρος του ταμείου και των ταμειακών ισοδύναμων στο τέλος τους έτους, των τριών (3) τελευταίων ετών θα πρέπει να είναι θετικός. 3.Νοείται ότι σε περίπτωση που ο Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας είναι κοινοπραξία προσώπων, οι ανωτέρω προϋποθέσεις αρκεί να πληρούνται αθροιστικά από τα μέλη της κοινοπραξίας. 4.0 Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 53(2) του Ν.12(Ι)/2006, δύναται να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλου/ων φορέα/ων ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών με αυτόν/ους. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει στην Αναθέτουσα Αρχή ότι θα έχει στη διάθεση του τους αναγκαίους πόρους - απαιτούμενες πληροφορίες και διατυπώσεις για να αξιολογηθεί κατά πόσο πληρούνται οι απαιτήσεις: 1. _ Ο υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιέχει δεόντως συμπληρωμένο το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, σύμφωνα με το υπόδειγμα (Έντυπο 9) που περιλαμβάνεται στο Προσάρτημα των Εγγράφων Διαγωνισμού (Τόμος 5) 2.Σε κάθε περίπτωση αναφοράς υπηρεσιών για τις οποίες έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, θεωρείται ότι το αναλογούν τίμημα περιλαμβάνεται στις υπόλοιπες τιμές του Εντύπου και ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να διεκδικήσει αμοιβή για τις υπηρεσίες αυτές 3.Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, υπερισχύει η τιμή μονάδας. 4.Οι τιμές μονάδας και η συνολική τιμή Προσφοράς εκφράζονται στο νόμισμα που ορίζεται στην παράγραφο 2.19 των όρων του διαγωνισμού Οι τιμές θα δίνονται χωρίς Φ.Π.Α. 5.Για την συμπλήρωση του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς ο Προσφέρων πρέπει να συνυπολογίσει τυχόν εκ του νόμου προβλεπόμενες κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που θα απαιτηθεί για την κάλυψη των υποχρεώσεων του, τα έξοδα και το κέρδος του 6.Οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν τόσο τους πληρωτέους δασμούς και φόρους, όσο και εισφορές που τυχόν επιβάλλονται από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τα εισαγόμενα προϊόντα. Οι προσφερόμενες τιμές θα θεωρούνται οριστικές και δεν θα επηρεάζονται από τυχόν αυξομειώσεις των προαναφερόμενων φόρων, δασμών ή/και εισφορών

13 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΙΟΥΝΙΟΥ Υποβολή της Οικονομικής Προσφοράς κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο συνεπάγεται την απόρριψη της. 8.Εφόσον από την Οικονομική Προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη ) Τεχνική ικανότητα - ελάχιστα επίπεδα απαιτούμενων προσόντων: 1.ο αριθμός των μονίμων εργοδοτουμένων από τον Ενδιαφερόμενο Οικονομικό Φορέα φυσικών προσώπων, κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία, δεν πρέπει να είναι μικρότερος από δέκα(10). 2.να διαθέτει τεχνογνωσία και εμπειρία στην υλοποίηση συμβάσεων συναφών με την προκηρυσσόμενη, την οποία να μπορεί να τεκμηριώσει επαρκώς και ειδικότερα να είναι σε θέση να αποδείξει, την τεχνογνωσία, αξιοπιστία, αποτελεσματικότητα και ειδική εμπειρία στην υλοποίηση των εργασιών 3. _να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς κατά τα τελευταία τρία (3) έτη 2006,2007 και 2008 τουλάχιστον μία σύμβαση, προϋπολογισμού δαπάνης που ανέρχεται τουλάχιστον 100,000 ευρώ με αντικείμενο την Συντήρηση Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού και με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 80%. Η έννοια του όρου «ολοκληρώσει» σημαίνει κατά ποσοστό υλοποίησης της σύμβασης τουλάχιστον 80%. 4. να έχει συμπεριλάβει στην προτεινόμενη Ομάδα Έργου που θα υλοποιήσει ίο Αντικείμενο της Σύμβασης, ως βασικούς εμπειρογνώμονες στελέχη των οποίων τα προσόντα θα καλύπτουν τα ελάχιστα απαιτούμενα όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο 6.1 του Παραρτήματος II ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ των Εγγράφων Διαγωνισμού. 5.Νοείται ότι σε περίπτωση που ο Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας είναι κοινοπραξία προσώπων, οι ανωτέρω προϋποθέσεις αρκεί να πληρούνται αθροιστικά από τα μέλη της κοινοπραξίας. 6.0 Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 54(3) του Ν.12(Ι)/2006, δύναται να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλου/ων φορέα/ων ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών με αυτόν/ους. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει στην Αναθέτουσα Αρχή ότι θα έχει στη διάθεση του τους αναγκαίους πόρους. - απαιτούμενες πληροφορίες και διατυπώσεις για να αξιολογηθεί κατά πόσο πληρούνται οι απαιτήσεις: Αναλυτική περιγραφή της οργανωτικής δομής της Ομάδας Έργου και των ρόλων / καθηκόντων των μελών της. β. Παρουσίαση της Ομάδας Έργου, με τη συμπλήρωση του Πίνακα (Έντυπο 8) ο οποίος περιλαμβάνεται στο Προσάρτημα των Εγγράφων Διαγωνισμού. γ.παράθεση Βιογραφικών Σημειωμάτων των λοιπών εμπειρογνωμόνων (όπως αυτοί ορίζονται στην παράγραφο 6.1 του Παραρτήματος II ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ των Εγγράφων Διαγωνισμού) της Ομάδας Έργου σε τυποποιημένη μορφή, σύμφωνα με το υπόδειγμα (Έντυπο 5) που περιλαμβάνεται στο Προσάρτημα των Εγγράφων Διαγωνισμού. Τα Βιογραφικά Σημειώματα των λοιπών εμπειρογνωμόνων λαμβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση της Οργανωτικής Αποτελεσματικότητας της Ομάδας Έργου που αναφέρεται στο Έντυπο 10. δ. Σε περίπτωση που στην Ομάδα Έργου περιλαμβάνονται λοιποί εμπειρογνώμονες (όπως αυτοί ορίζονται στην παράγραφο 6,1 του Παραρτήματος II ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ των Εγγράφων Διαγωνισμού) που δεν είναι μόνιμοι εργοδοτούμενοι του Προσφέροντα, θα πρέπει να υποβληθούν δηλώσεις των προσώπων αυτών, με τις οποίες θα δηλώνεται ότι υπάρχει σχετική συμφωνία συνεργασίας με τον Προσφέροντα, ότι δεν συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο σε οποιαδήποτε άλλη Προσφορά για τον ίδιο διαγωνισμό και ότι αποδέχονται τους όρους του διαγωνισμού ) Παραχωρούμενες κατ' αποκλειστικότητα συμβάσεις: ΟΧΙ ) Η παροχή/ εκτέλεση παραχωρείται σε συγκεκριμένη επαγγελματική τάξη; ΝΑΙ ) Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των στελεχών τους που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση της σύμβασης; ΝΑΙ ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ IV. 1.1) Είδος Διαδικασίας: Ανοικτή IV.2.1) Κριτήρια Ανάθεσης: Χαμηλότερη Τιμή IV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: ΟΧΙ IV. 3.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή: ΤΕΧ 029/09 IV.3.2) Προηγούμενη δημοσίευση που αφορά την ίδια σύμβαση: ΟΧΙ IV.3.3) Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για πρόσβαση στα έγγραφα: Ημερομηνία: 14/07/2009 Ώρα: 12:00, Τιμή: 100 IV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: Ημερομηνία: 28/07/2009 Ώρα: 12:00, IV.3.6) Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προσφορά ή στην αίτηση συμμετοχής: Ελληνική IV.3.7) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: 4 μήνες IV.3.8) Όροι για το άνοιγμα των προσφορών: Η αποσφράγιση των Προσφορών που έχουν έγκαιρα υποβληθεί ή αποσταλεί και παραληφθεί, γίνεται από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, κατά το δυνατόν σύντομα μετά την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής Προσφορών της παραγράφου 2.21 των εγγράφων του διαγωνισμού, με τον τρόπο που προβλέπεται στον Κανονισμό. ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ VI. 1) Πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δημόσια σύμβαση; ΝΑΙ VI.2) Σχετίζεται η σύμβαση με σχέδιο ή/και πρόγραμμα Χρηματοδοτούμενο από τα Κοινοτικά Ταμεία; ΟΧΙ. VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, Γρίβα Διγενή 81-83, 2ος όροφος (Ακίνητα Ιακωβίδη), Ταχ Κιβ , 1304, Λευκωσία, Κύπρος, Τηλ: Φαξ , διεύθυνση διαδικτύου: Φορέας Αρμόδιος για τις διαδικασίες μεσολάβησης : Δ/Ε VI.4.3) Υπηρεσία από την οποία μπορούν να ληφθούν πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προσφυγών: Είδε VI.4.1. VI.5) Ημερομηνία Αποστολής της Παρούσας Προκήρυξης: 01/06/2009

14 1030 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 Αριθμός 1531 ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 1.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Επίσημη επωνυμία: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ-ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ Ταχυδρομική διεύθυνση: Τ.θ , 3608 ΛΕΜΕΣΟΣ, ΚΥΠΡΟΣ Σημείο(α) επαφής: Υπόψη: ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ, Τηλέφωνο: , Φαξ: Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Διεύθυνση(ύνσεις) στο διαδίκτυο (εάν υπάρχουν): Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (URL):www.sbla.com.cy Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν: Στο(στα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής Ι.2) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ(ΕΣ) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΕΣ) Οργανισμός δημοσίου δικαίου Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: όχι ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 11.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή Προσφορά για τη Φάση Β2 του αποχετευτικού έργου λυμάτων και ομβριων της Μείζονος Λεμεσού - Συμβόλαιο Ε ) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής (α) Έργα, Εκτέλεση Κύριος τόπος των έργων: Κύπρος, Κωδικός NUTS CY ) Η προκήρυξη αφορά Δημόσια σύμβαση ) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της αγοράς (των αγορών) Οι εργασίες περιλαμβάνουν την κατασκευή μέρους της φάσης Β2 του αποχετευτικού έργου λυμάτων και ομβριων της Μείζονος Λεμεσού με σκοπό να εξυπηρετήσει το αστικοποιημένο μέρος της περιοχής υπηρεσιών του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας στην Κύπρο. Εργασίες αποχετεύσεων λυμάτων και ομβρίων (όλες οι ποσότητες είναι κατά προσέγγιση): -36 χιλιόμετρα αγωγών λυμάτων -5,6 χιλιόμετρα αγωγών ομβρίων ) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) Κύριο αντικείμενο: Πρόσθετο(α) αντικείμενο(α) ) Σύμβαση διεπόμενη από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA) ναι ) Υποδιαίρεση σε τμήματα: όχι ) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: όχι 11.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ) Συνολική ποσότητα ή έκταση Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: Νόμισμα. EUR ΙΙ.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης: όχι II.3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Περίοδος σε μήνες: 26 (από την ανάθεση της σύμβασης) ΤΜΗΜΑ III: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ 111.1) ΟΡΟ! ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ III.1.1) Απαιτούμενες εγγυήσεις και εξασφαλίσεις (κατά περίπτωση) Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συνοδεύουν την προσφορά τους με εγγύηση συμμετοχής ευρώ. Ο υποψήφιος στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση θα πρέπει να προσκομίσει τα ακόλουθα: Α. Εγγύηση προκαταβολής ύψους 10% της αξίας της σύμβασης Β. Εγγύηση πιστής εκτέλεσης ύψους 10% της αξίας της σύμβασης

15 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΙΟΥΝΙΟΥ Γ. Πιστοποιητικά ασφάλισης όπως καθορίζονται στα έγγραφα προσφοράς Δ. Πιστοποιητικό δέσμευσης κεφαλαίου κίνησης(όπου εφαρμόζεται) ) Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τους διέπουν Καθορίζονται στα έγγραφα προσφοράς ) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση (κατά περίπτωση): Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων. Σε περίπτωση κοινοπραξίας ο αριθμός των συμμετεχόντων στην κοινοπραξία δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τρείς. Οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς τους όμως σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε κοινοπραξία, θα πρέπει να υποβληθεί στην Αναθέτουσα Αρχή η συμφωνία σύστασης της κοινοπραξίας πρίν από την υπογραφή του συμβολαίου ) Άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης (κατά περίπτωση): όχι ΙΙΙ.2) ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ) Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο Απαραίτητες πληροφορίες και διατυπώσεις για την αξιολόγηση της πλήρωσης των απαιτήσεων: α) Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να τηρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που τίθενται στον Νόμο 12(Ι)/2006 που προνοεί για το συντονισμό των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, άρθρα καθώς επίσης και τα άλλα κριτήρια που αναφέρονται στα συμβατικά τεύχη β) Οι υποψήφιοι πρέπει επίσης να είναι εγγεγραμμένοι σε επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασης τους και σχετικά με τη φύση της παρούσας σύμβασης. III.2.2) Χρηματοοικονομική ικανότητα Απαιτούμενες πληροφορίες και διατυπώσεις για την αξιολόγηση της πλήρωσης των απαιτήσεων: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν, μεταξύ άλλων, ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις των τριών τελευταίων ετών που να αποδεικνύουν την οικονομική τους ευρωστία. Επίσης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποδείξουν τα ακόλουθα: α) Μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών (κατασκευές μόνο) κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών ίσο ή μεγαλύτερο των δέκα εκατομμυρίων ευρώ β) Μέσο όρο Δείκτη Κυκλοφοριακής Ρευστότητας κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών ίσο ή μεγαλύτερο από 1,1 και Δείκτη Κάλυψης Πληρωτέων Τόκων κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών ίσο ή μεγαλύτερο από 2,0. Σε περίπτωση που υποψήφιος αποτυγχάνει να καταδείξει ότι ικανοποιεί και τα δύο αυτά κριτήρια θα απαιτηθεί, εάν επιτύχει στην προσφορά του, να παράσχει εκτός από την εγγύηση πιστής εκτέλεσης, πιστοποιητικό Δέσμευσης Κάλυψης Κεφαλαίου Κίνησης (εκδομένο από τραπεζικό ίδρυμα αποδεκτό από τον εργοδότη) για ποσό όχι λιγότερο από 3 εκατομμύρια ευρώ. γ) Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει ακόμη να προμηθεύσουν την Αναθέτουσα Αρχή με πληροφορίες σχετικά με οποιαδήποτε τρέχουσα ή προηγούμενη προσφυγή στο δικαστήριο ή διαιτησία που προέκυψε ως αποτέλεσμα των συμβάσεων που ολοκληρώθηκαν ή είναι υπό εκτέλεση από αυτούς κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών. Σε περίπτωση κοινοπραξίας κάθε μέλος της κοινοπραξίας θα επισυνάψει τα δικά του στοιχεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις των εγγράφων προσφοράς. Η κοινοπραξία θα αξιολογηθεί με βάση τους όρους που αναφέρονται στην παράγραφο του Μέρους 2 (Τόμος 1) των εγγράφων προσφοράς. II 1.2.3) Τεχνική ικανότητα Απαραίτητες πληροφορίες και διατυπώσεις για την αξιολόγηση της πλήρωσης των απαιτήσεων: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν, μεταξύ άλλων, στοιχεία αναφορικά με τα ακόλουθα: α) Επιτυχή εμπειρία ως κύριοι ανάδοχοι στην εκτέλεση δύο τουλάχιστον έργων αποχέτευσης λυμάτων ή/και ομβρίων υδάτων ή/και έργων υποδομής παρόμοιας φύσης και πολυπλοκότητας τα οποία ολοκληρώθηκαν τα τελευταία δέκα χρόνια. Το ένα από τα έργα θα πρέπει να είναι ελάχιστης αξίας ισοδύναμης των πέντε εκατομμυρίων ευρώ και το άλλο ελάχιστης αξίας ισοδύναμης των τριών εκατομμυρίων ευρώ πρίν το ΦΠΑ. Επιπλέον, τουλάχιστον το ένα από τα έργα αυτά θα πρέπει να έχει εκτελεστεί σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου FIDIC. Παρόμοιας φύσης και πολυπλοκότητας ορίζονται τα έργα που ικανοποιούν τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα: -Αποχετευτικό έργο λυμάτων ή/και ομβρίων υδάτων ή/και έργων υποδομής που περιλαμβάνει την τοποθέτηση υπόγειων σωλήνων ή οχετών μήκους τουλάχιστον 10 χιλιομέτρων σε αστικό περιβάλλον (ελάχιστη διάμετρος αγωγών 200mm) -Αποχετευτικό έργο λυμάτων ή/και ομβρίων υδάτων ή/και έργων υποδομής που περιλαμβάνει την τοποθέτηση υπόγειων σωλήνων ή οχετών μήκους τουλάχιστον 15 χιλιομέτρων (ελάχιστη διάμετρος αγωγών 200mm) Υποψήφιος με επιτυχή εμπειρία ως κύριος ανάδοχος στην εκτέλεση ενός μόνο σημαντικού έργου αποχέτευσης λυμάτων ελάχιστης αξίας ισοδύναμης των 6 εκατομμυρίων ευρώ που να περιλαμβάνει την τοποθέτηση αγωγών λυμάτων μήκους τουλάχιστον 15 χιλιομέτρων σε αστικό περιβάλλον και που εκτελέστηκε σύμφωνα με τους όρους συμβολαίου FIDIC, θα θεωρηθεί ότι πληρεί τα ελάχιστα κριτήρια προεπιλογής αναφορικά με την εμπειρία. β) Κατάλογο καταρτισμένου προσωπικού τους για την κάλυψη των θέσεων που αναφέρονται στην

16 1032 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 παράγραφο του Μέρους 2 (ΤΟΜΟΣ 1) των εγγράφων προσφοράς γ) Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ISO9001/2000 Σε περίπτωση κοινοπραξίας κάθε μέλος της κοινοπραξίας θα επισυνάψει τα δικά του στοιχεία. Η κοινοπραξία θα αξιολογηθεί με βάση τους όρους που αναφέρονται στην παράγραφο του Μέρους 2 (ΤΟΜΟΣ 1) των εγγράφων προσφοράς. ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ IV.1) ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ IV. 1.1) Είδος της διαδικασίας: ανοικτή IV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης: χαμηλότερη τιμή IV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας: όχι IV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ IV.3.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή (κατά περίπτωση): PU 2.7/2009 IV.3.2) Προηγούμενη(ες) δημοσίευση(δημοσιεύσεις) σχετικά με την ίδια σύμβαση: όχι IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων (εκτός από ΔΣΑ) ή περιγραφικού εγγράφου (στην περίπτωση ανταγωνιστικού διαλόγου) Προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων για τη χορήγηση εγγράφων ή για πρόσβαση στα έγγραφα Ημερομηνία: 21/07/2009 Έγγραφα έναντι αντιτίμου: 500 EUR Όροι και μέθοδος πληρωμής: Μετρητά ή επιταγή ή έμβασμα IV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής Ημερομηνία: 27/07/2009, Ώρα: 12:30 IV.3.6) Γλώσσα(ες) στην(στις) οποία(ες) μπορούν να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής Ελληνικά, Αγγλικά IV.3.7) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς (ανοικτή διαδικασία) 120 ημέρες (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών) IV.3.8) Οροι για το άνοιγμα των προσφορών Ημερομηνία: 27/7/2009, Ωρα: Τόπος (κατά περίπτωση): Κεντρικά γραφεία Συμβουλίου Πρόσωπα που μπορούν να παραστούν στην αποσφράγιση των προσφορών (κατά περίπτωση): ναι Εκπρόσωποι των οικονομικών φορέων που θα υποβάλουν προσφορά. ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ VI.1) ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ'ΣΥΜΒΑΣΗ (κατά περίπτωση): όχι VI.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ: όχι VI.4) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΉΣ VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής Επίσημη επωνυμία: Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφ. Γρίβα Διγενή 81-83, 2ος όροφος, Τ.Θ , 1304 Λευκωσία, Κύπρος Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Τηλέφωνο: , Φαξ VI.4.3) Υπηρεσία από την οποία μπορούν να ληφθούν πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προσφυγών Επίσημη επωνυμία: Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφ. Γρίβα Διγενή 81-83, 2ος όροφος, Τ.Θ , 1304 Λευκωσία, Κύπρος Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Τηλέφωνο: , Φαξ

17 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΙΟΥΝΙΟΥ Αριθμός 1532 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Πρόγραμμα Εττιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία με ποσοστό 50% και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) με ποσοστό 50% στα πλαίσια του Μέτρου 2.1. «Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στα πλαίσια της δια βίου μάθησης» που εντάσσεται στο Ενιαίο Έγγραφο Προγραμματισμού (ΕΕΠ) Στόχος 3 «Ανθρώπινο Δυναμικό» για την Προγραμματική Περίοδο ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΦΘΕΙΣΑ! ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Π.Ι. 07/2008 ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 1.1) Επωνυμία, Διευθύνσεις και Σημεία Επαφής: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδη, Υπόψη: Αναστασία Οικονόμου, Τηλέφωνα: ,Φαξ: , Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ): Διεύθυνση Διαδικτύου: Ι.2) Είδος της Αναθέτουσας Αρχής Και Κύριες Δραστηριότητες: Υπουργείο, Εκπαίδευση Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης; ΟΧΙ ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 11.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την Αναθέτουσα Αρχή : Π.Ι 07/2008' Σχεδιασμός και υλοποίηση της έκδοσης επιμορφωτικού υποστηρικτικού υλικού για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία σε έντυπη μορφή (βιβλιάρια) και σε ψηφιακή μορφή (CD/DVD) ) Είδος Σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής :Υπηρεσίες, Κύριος τόπος παροχής: Κύπρος, Κωδικός NUTS CY ) Η προκήρυξη περιλαμβάνει (α) τη σύναψη συμφωνίας πλαισίου; ΟΧΙ (β) Σύμβαση βάσει ενός δυναμικού συστήματος αγορών (ΔΣΑ); ΟΧΙ ) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών : Σχεδιασμός και έκδοση της έντυπης μορφής Επιμορφωτικού Υποστηρικτικού Υλικού (βιβλιάρια) που έχει αναπτυχθεί από ομάδες εργασίας και σχεδιασμός και αναπαραγωγή του Επιμορφωτικού Υλικού σε μορφή ψηφιακών δίσκων (CD/DVD) ) Κοινό Λεξιλόγιο για της Δημόσιες Συμβάσεις (CPV) , ) Σύμβαση καλυπτόμενη από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις (Government Procurement Agreement): ΝΑΙ ΙΙ.2) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ / ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ) Συνολική τελική αξία της σύμβασης / των συμβάσεων : Αξία : , Νόμισμα : Ευρώ, Χωρίς ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ IV.1.1) Είδος Διαδικασίας: Ανοιχτή IV.2.1) Κριτήρια Ανάθεσης: Χαμηλότερη Τιμή IV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού; ΟΧΙ IV. 3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ IV.3.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή. ΠΙ IV.3.2) Προηγούμενη δημοσίευση που αφορά την ίδια σύμβαση: ΝΑΙ Προκήρυξη Σύμβασης με αριθμό προκήρυξης: S ΤΜΗΜΑ V: ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σύμβαση αρ:01 ν.1)ημερομηνίατης Σύμβασης : V.2) Αριθμός προσφορών που υποβλήθηκαν : 1 V.3) Επωνυμία και Διεύθυνση του Οικονομικού φορέα στον οποίο ανατέθηκε η σύμβαση(επωνυμία, διεύθυνση, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, διεύθυνση διαδικτύου): EDEX-Educational Excellence Corporation Ltd, T.K , CY-1700, Λευκωσία. Τηλ , Φαξ V.4) Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης : Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης: Αξία: , Νόμισμα. Ευρώ, Χωρίς ΦΠΑ Συνολική τελική αξία της σύμβασης: Αξία , Νόμισμα: Ευρώ, Χωρίς ΦΠΑ, Περίοδος της σύμβασης: 3 μήνες V.5) Η σύμβαση ενδέχεται να ανατεθεί σε υπεργολάβο; ΟΧΙ Σύντομη περιγραφή της αξίας ή του ποσοστού της σύμβασης που ενδέχεται να ανατεθεί υπεργολαβικά: - ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ νΐ.1)σύμβαση σχετιζόμενη με σχέδιο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Κοινοτικά ταμεία; ΝΑΙ. Εάν ναι, αναφορά: Το Αντικείμενο της Σύμβασης συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) με ποσοστό 50% και από εθνικούς πόρους με ποσοστό 50% στα πλαίσια του Μέτρου 2 1. «Αξιοποίηση των νέων

18 1034 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 τεχνολογιών στα πλαίσια της δια βίου μάθησης» που εντάσσεται στο Ενιαίο Έγγραφο Προγραμματισμού (ΕΕΠ) Στόχος 3«Ανθρώπινο Δυναμικό» για την Προγραμματική Περίοδο VI.2) Πρόσθετες πληροφορίες: - VI.3) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ VI.3.1) Φορέας Αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, Γρίβα Διγενή 81-83, 2 ος όροφος (Ακίνητα Ιακωβίδη), Ταχ Κιβ , 1304, Λευκωσία, Κύπρος, Τηλ Φαξ , . gov.cy, Διεύθυνση διαδικτύου: gov.cy Φορέας Αρμόδιος για τις διαδικασίες μεσολάβησης : Δ/Ε VI.3.2) Υττοβολή προσφυγών: - VI.3.3) Υπηρεσία από την οποία μπορούν να ληφθούν πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προσφυγών: Είδε VI.3.1 V1.4) Ημερομηνία Αποστολής της Παρούσας Προκήρυξης: Αριθμός 1533 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία με ποσοστό 50% και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) με ποσοστό 50% στα πλαίσια του Μέτρου 2.1. «Αξιοποίηση ίων νέων τεχνολογιών στα πλαίσια της δια βίου μάθησης» που εντάσσεται στο Ενιαίο Έγγραφο Προγραμματισμού (ΕΕΠ) Στόχος 3 «Ανθρώπινο Δυναμικό» για την Προγραμματική Περίοδο ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΦΘΕΙΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Π.Ι. 08/2008 ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 1.1) Επωνυμία, Διευθύνσεις και Σημεία Επαφής: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδη, Υπόψη: Αναστασία Οικονόμου, Τηλέφωνα: ,Φαξ: , Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ): anastaoicveam.pi.ac.cv Διεύθυνση Διαδικτύου: 1.2) Είδος της Αναθέτουσας Αρχής Και Κύριες Δραστηριότητες: Υπουργείο, Εκπαίδευση Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης, ΟΧΙ ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 11.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την Αναθέτουσα Αρχή : Π.Ι 08/2008 Παροχή Υπηρεσιών για το σχεδιασμό και υλοποίηση της αξιολόγησης πιλοτικών/ερευνητικών εφαρμογών σε σχέση με την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία ) Είδος Σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής :Υπηρεσίες Κύριος τόπος παροχής: Κύπρος, Κωδικός NUTS CY ) Η προκήρυξη περιλαμβάνει (α) τη σύναψη συμφωνίας πλαισίου; ΟΧΙ (β) Σύμβαση βάσει ενός δυναμικού συστήματος αγορών (ΔΣΑ); ΟΧΙ ) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών για το σχεδιασμό και την υλοποίηση της αξιολόγησης 10 πιλοτικών εφαρμογών σε σχέση με τις ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία στη Μέση Εκπαίδευση Οι πιλοτικές εφαρμογές στις τάξεις θα έχουν συνολική διάρκεια 4-6 εβδομάδων διδασκαλίας και αναμένεται να καλύψουν τουλάχιστον 4 διδακτικές περιοχές Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα αποτελέσουν πηγή ανατροφοδότησης για τους εκπαιδευτικούς και την ομάδα σχεδιασμού έργων ΤΠΕ. Η σύμβαση αφορά το σύνολο του έργου (10 εφαρμογές) ) Κοινό Λεξιλόγιο για της Δημόσιες Συμβάσεις (CPV): ) Σύμβαση καλυπτόμενη από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις (Government Procurement Agreement): ΝΑΙ

19 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΙΟΥΝΙΟΥ ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ / ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ) Συνολική τελική αξία της σύμβασης / των συμβάσεων : Αξία : , Νόμισμα :Ευρώ, Χωρίς ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ IV.1.1) Είδος Διαδικασίας: Ανοικτή IV.2.1) Κριτήρια Ανάθεσης: Η πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά IV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού; ΟΧΙ IV. 3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕ! ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ IV.3.1) Αριθμός αναφοράς ττου χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή. ΠΙ IV.3.2) Προηγούμενη δημοσίευση ττου αφορά την ίδια σύμβαση: ΝΑΙ Προκήρυξη Σύμβασης με αριθμό προκήρυξης: S ΤΜΗΜΑ V: ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σύμβαση αρ: 01 ν.1)ημερομηνία της Σύμβασης : V.2) Αριθμός προσφορών που υποβλήθηκαν : 2 V.3) Επωνυμία και Διεύθυνση του Οικονομικού φορέα στον οποίο ανατέθηκε η σύμβαση (Επωνυμία, διεύθυνση, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, διεύθυνση διαδικτύου): Κοινοπραξία EDEX, CARDET, CCS, Πανεπιστήμιο Κύπρου. Διεύθυνση: Μακεδονίτισσας 46, CY-1700, Λευκωσία, Τηλ , Φαξ V.4) Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης: Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης: Αξία: , Νόμισμα Ευρώ, Χωρίς ΦΠΑ Συνολική τελική αξία της σύμβασης: Αξία: , Νόμισμα: Ευρώ, Χωρίς ΦΠΑ Περίοδος της σύμβασης: 3 μήνες (από την ημερομηνία ανάθεσης) V.5) Η σύμβαση ενδέχεται να ανατεθεί σε υπεργολάβο; ΟΧΙ Σύντομη περιγραφή της αξίας ή του ποσοστού της σύμβασης που ενδέχεται να ανατεθεί υπεργολαβικά: - ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ νΐ.1)σύμβαση σχετιζόμενη με σχέδιο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Κοινοτικά ταμεία; ΝΑΙ. Εάν ναι, αναφορά: Το Αντικείμενο της Σύμβασης συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) με ποσοστό 50% και από εθνικούς πόρους με ποσοστό 50 % στα πλαίσια του Μέτρου 2.1. "Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στα πλαίσια της δια βίου μάθησης" που εντάσσεται στο Ενιαίο Έγγραφο Προγραμματισμού (ΕΕΠ) Στόχος 3 "Ανθρώπινο Δυναμικό» για την Προγραμματική Περίοδο VI.2) Πρόσθετες πληροφορίες: - VI.3) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΉΣ VI.3.1) Φορέας Αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, Γρίβα Διγενή 81-83, 2 ος όροφος (Ακίνητα Ιακωβίδη), Ταχ Κιβ , 1304, Λευκωσία, Κύπρος, Τηλ Φαξ , Διεύθυνση διαδικτύου: wvwvtra.qov.cy Φορέας Αρμόδιος για τις διαδικασίες μεσολάβησης : Δ/Ε VI.3.2) Υποβολή προσφυγών: - VI.3.3) Υπηρεσία από την οποία μπορούν να ληφθούν πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προσφυγών: Είδε VI.3.1 VI.4) Ημερομηνία Αποστολής της Παρούσας Προκήρυξης:

20 1036 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 Αριθμός 1534 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας, ζητά προσφορές για την αγορά υπηρεσιών τριών Πολιτικών Μηχανικών, για κάλυψη των αναγκών διαχείρισης και παρακολούθησης της εκτέλεσης των Συμβολαίων Ε1 μέχρι Ε5 σε σχέση με τα νέα έργα επέκτασης του συστήματος αποχέτευσης λυμάτων και ομβρίων του Συμβουλίου τα οποία αναμένεται να ολοκληρωθούν περί το Αρ Προκήρυξης 10/ Δικαίωμα και όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό Α. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν Νομικά ή Φυσικά πρόσωπα. Τα Φυσικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στο ΕΤΕΚ στον κλάδο της Πολιτικής Μηχανικής με ισχύουσα άδεια και έχουν επαγγελματική μεταπτυχιακή πείρα ενός έτους η οποία να καλύπτει μεταξύ άλλων την επιμέτρηση και ετοιμασία δελτίων ποσοτήτων ή/και την επίβλεψη έργων ή/και τη διαχείριση συμβολαίων κτλ. Στην περίπτωση μη Κυπρίων, οι προσφέροντες θα πρέπει, πριν την ανάθεση της Σύμβασης, να ικανοποιούν την περί ΕΤΕΚ Νομοθεσία. Τα Νομικά πρόσωπα, για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής, πρέπει απαραίτητα να προτείνουν ως μηχανικό, φυσικό πρόσωπο που πληροί τις πιο πάνω προϋποθέσεις. Β. Καλή γνώση του προγράμματος AutoCAD και του πακέτου εφαρμογής MS Office ή/και Word και Excel. Γ. Επιπρόσθετα για να δικαιούται κάποιο πρόσωπο να συμμετάσχει στο διαγωνισμό θα πρέπει να έχει πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Δ. Διαγωνιζόμενοι που έχουν λάβει νομότυπα τα Έγγραφα Διαγωνισμού και έχουν πληρώσει για την αγορά των Εγγράφων. Ε. Διαγωνιζόμενοι που είναι Νομικά ή Φυσικά πρόσωπα που μπορούν να δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή των κρατών που έχουν υπογράψει τη Διεθνή Συμφωνία περί Δημόσιων Συμβάσεων (GPA) ή άλλων χωρών που έχουν υπογράψει και κυρώσει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. ή με την Κυπριακή Δημοκρατία νοουμένου ότι ικανοποιούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στα έγγραφα προσφορών. Νοείται ότι ο ΕΟΧ καθορίζεται από τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο που υπογράφτηκε στις 2 Μαΐου 1992 στο Οπόρτο, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται. Στ. Πρόσωπα που έχουν συμβληθεί με το Συμβούλιο και παρέχουν άλλες υπηρεσίες προς το Συμβούλιο και των οποίων τα συμβόλαια κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών λήγουν σε χρόνο μεγαλύτερο των 3 μηνών μετά την ημερομηνία αυτή, δεν δικαιούνται να υποβάλουν προσφορά. Ζ. Επίσης δικαίωμα συμμετοχής έχουν διαγωνιζόμενοι οι οποίοι δεν πάσχουν από οποιαδήποτε ασθένεια η οποία δυνατόν να τους παρεμποδίζει στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να αποδείξουν ότι μπορούν να εκτελούν τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του ανάδοχου όπως καθορίζονται στα έγγραφα της παρούσας προσφοράς. Η. Οι Διαγωνιζόμενοι πρέπει απαραίτητα να κατέχουν άδεια οδηγού αυτοκινήτου Θ. Η προσφορά που υποβάλλεται από κάθε προσφοροδότη μπορεί να αφορά την αγορά υπηρεσιών είτε μόνο για ένα Μηχανικό ή μέχρι και τρεις οι οποίοι θα κατονομάζονται στην προσφορά. Παράβαση των πιο πάνω όρων θα έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψη της προσφοράς του διαγωνιζόμενου. 3. Περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες φαίνονται στα έγγραφα Προσφοράς τα οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας, στην διεύθυνση Φραγκλίνου Ρούσβελτ 76, Block Α, Λεμεσός, Τ.Θ , 3608 Λεμεσός, τηλ: , φαξ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα Έγγραφα Προσφορών, έναντι καταβολής ποσού 20, το οποίο θα πρέπει να καταβληθεί σε μετρητά ή σε επιταγή στο όνομα του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται. Σε περίπτωση κατά την οποία οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος χρησιμοποιήσει εταιρεία μεταφοράς αλληλογραφίας - δεμάτων κλπ (υπηρεσία courier), το Συμβούλιο θα παραδίδει στην εταιρεία αυτή τα Έγγραφα Προσφορών, χωρίς να αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για την έγκαιρη ή ασφαλή παράδοση των Εγγράφων Προσφορών στον ενδιαφερόμενο 5. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές για το σύνολο ή μέρος των υπηρεσιών 6. Οι προσφορές θα υποβληθούν σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται «Προσφορά για την αγορά υπηρεσιών τριών Πολιτικών Μηχανικών για κάλυψη των αναγκών διαχείρισης και παρακολούθησης της εκτέλεσης ίων νέων έργων επέκτασης του συστήματος αποχέτευσης λυμάτων και ομβρίων του Συμβουλίου», Αρ Προκήρυξης 10/2009 στην πιο πάνω διεύθυνση, όχι αργότερα από τις μ μ, τοπική ώρα, της 6 ης Ιουλίου 2009.

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ Αριθμός 4372 Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2009 1909 Αριθμός 2564 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αναθέτουσα Αρχή: Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ Αριθμός 4377 ΙΙαρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2009 2287 Αριθμός 2952 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Το Υπουργείο Συγκοινωνιών & Έργων, Τμήμα Δημόσιων Έργων, ( Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ Αριθμός 4365 Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2009 1447 Αριθμός 2122 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Από το Τμήμα Δημοσίων Έργων (Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Αμμοχώστου)

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιαγωνισμός για την Παροχή Ομαδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης του Προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Π/Υ: 200.000 Αριθμός ιαγωνισμού: 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ. Αριθμός 4625 Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2014 1503

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ. Αριθμός 4625 Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2014 1503 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ Αριθμός 4625 Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2014 1503 Αριθμός 1278 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ή ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 Λευκωσία, Μάϊος 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες

Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες Ημερομηνία δημοσίευσης: 20.10.2010 Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών Προθεσμία: 07.12.2010 Δεδομένα Εγγράφου: 29.11.2010 Τοποθεσία παράδοσης: Γεωγραφική περιοχή:

Διαβάστε περισσότερα

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο Φαξ: +352 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο Φαξ: +352 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu Ευρωπαϊκή Ένωση Δημοσίευση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο Φαξ: +352 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Δημοσίευση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαξ: (352) 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 2.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΛΙΠΑΝΤIΚΩΝ 3.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑ

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αθήνα: Έργα ρύθμισης ροής ποταμού και αντιπλημμυρικά έργα 2013/S 046-073885. Προκήρυξη σύμβασης. Έργα

GR-Αθήνα: Έργα ρύθμισης ροής ποταμού και αντιπλημμυρικά έργα 2013/S 046-073885. Προκήρυξη σύμβασης. Έργα 1/11 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:73885-2013:text:el:html GR-Αθήνα: Έργα ρύθμισης ροής ποταμού και αντιπλημμυρικά έργα 2013/S 046-073885 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ»

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Π ρ ο μ ή θ ε ι α Α ν α λ ω σ ί μ ω ν Α ν τ ι δ ρ α σ τ η ρ ί ω ν & Χ η μ ι κ ώ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Ι. Μικρού 1, 501 00 Κοζάνη Τηλ: +30 24610 51500 / 51523 Φαξ: +30 24610 51550 Email: lkypir@deyakoz.gr Πληροφορίες : κ. Πανούσης Ι. Βασίλειος ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αθήνα: Τοποθέτηση καλωδίων 2012/S 184-303099. Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Έργα

GR-Αθήνα: Τοποθέτηση καλωδίων 2012/S 184-303099. Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Έργα 1/8 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:303099-2012:text:el:html GR-Αθήνα: Τοποθέτηση καλωδίων 2012/S 184-303099 Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Ανασχεδιασμός και Απλούστευση υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων διαδικασιών στις επιλεγμένες διευθύνσεις της ΓΓΜΕ» του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ. Αριθμός 4434 Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2010 3527

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ. Αριθμός 4434 Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2010 3527 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ Αριθμός 4434 Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2010 3527 Αριθμός 3119 ΕΡΓΑ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 1.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ψηφιακές Δράσεις Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ)

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ) ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ Αναθέτουσα Αρχή :

Διαβάστε περισσότερα

2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαξ (+352) 29 29 42 670. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ Υπηρεσίες

2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαξ (+352) 29 29 42 670. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ Υπηρεσίες ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ηµοσίευση στο Συµπλήρωµα της Επίσηµης Εφηµερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαξ (+352) 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: ojs@publications.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001898170 2014-02-28

14PROC001898170 2014-02-28 ΑΔΑ: ΒΙΕΚ469ΗΚΥ-ΒΝΟ Αρ. Πρωτ.: 277 Ημερομηνία: 26/02/2014 14PROC001898170 2014-02-28 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ Υποέργου 16 της Πράξης «ENISA Επιχορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14/10/2014 Αρ. Πρωτ. 1676/824 Κ.Α.Δ: 141349

Αθήνα, 14/10/2014 Αρ. Πρωτ. 1676/824 Κ.Α.Δ: 141349 ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ Διεύθυνση: Βασιλέως Γεωργίου Β αριθ. 5, 106 74 Αθήνα Τηλέφωνα: 210.3237-973, 210.3237-804, 210.3248-005 Fax: 210.3237-976 Email: info@bodossaki.gr / URL: www.bodossaki.gr Αθήνα, 14/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις»

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» 18/01/2006 KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002396129 2014-11-12

14PROC002396129 2014-11-12 14PROC002396129 2014-11-12 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013

Περιφερειακό Επιχειρησιακό. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 Περιφερειακό Επιχειρησιακό Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741637 2015-04-30

15PROC002741637 2015-04-30 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα