ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 2012 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 06/2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 2012 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 06/2012"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 2012 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 06/2012 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,46 ΕΥΡΩ. ΙΟΥΛΙΟΣ 2012

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,46 ΕΥΡΩ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 2012 ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,46 ΕΥΡΩ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΩΔ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΘΕΜΑ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ Π/Υ : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 Με την παρούσα μελέτη ο Δήμος Φαιστού πρόκειται να προμηθευτεί γραφική ύλη που είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του Δήμου μας. Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. Ο ανάδοχος προμηθευτής θα ανακηρυχτεί βάση της οικονομικότερης προσφοράς στο σύνολο των προσφερόμενων ειδών. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των ,46 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ 23 %) και προέρχεται από ΕΣΟΔΑ. Η προμήθεια είναι εγγεγραμμένη στον ΚΑ στον Π/Υ του Δήμου οικονομικού έτους 2012 με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων» και διατιθέμενο υπόλοιπο ,26 ευρώ. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΟΙΡΕΣ: Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΚΑΒΑΛΑΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΟΥΖΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΕΛΕΝΗ

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια γραφικής ύλης 2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ο Δήμος Φαιστού Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει οτι εκτιθεται σε Προχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ, η Προμήθεια γραφικής ύλης 2012 Α ρ θ ρ ο 1ο Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού O διαγωνισμός θα διενεργηθεί... την... ημέρα... και από ώρα... έως... ενώπιων της αρμόδιας επιτροπής. Α ρ θ ρ ο 2ο Δεκτοί στο διαγωνισμό Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οίκοι κατασκευαστές και αντιπρόσωποι των οίκων κατασκευής των ζητούμενων. Στο διαγωνισμό, επίσης, γίνονται δέκτες προσφορές που αφορούν σε υλικά αλλοδαπής προελεύσεως γνωστών εργοστασίων η εγχώριας κατασκευής, αποδεδειγμένης καλής λειτουργικότητας. Θα τηρηθούν οι ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας της εγχώριας βιομηχανίας. Α ρ θ ρ ο 3ο Προϋπολογισμός Προμήθειες Η προϋπολογισθείσα ενδεικτική δαπάνη για την ως άνω προμήθεια έχει εκτιμηθεί στο ποσό των ,46 ΕΥΡΩ μαζί με το ΦΠΑ. Α ρ θ ρ ο 4ο Δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό Τα φυσικά η νομικά πρόσωπα που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν κατά τη διενέργεια αυτού τα ακόλουθα δικαιολογητικά: Πιστοποιητικό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου που να φαίνεται το επαγγελία του διαγωνιζόμενου και ότι είναι εγγεγραμμένος σ' αυτό, ή εργατικό πτυχίο σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 2. Εάν δεν προσκομίσουν όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά η προσφορά απορρίπτεται σαν απαράδεκτη. Α ρ θ ρ ο 5ο Τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού α) Οι προσφορές θα επιδοθούν μέσα σε σφραγισμένο φάκελο που θα περιέχει: 1.Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό 2.Τις Τεχνικές περιγραφές, φυλλάδια, λοιπά στοιχεία και πληροφορίες. 3.Σφραγισμενο φάκελο με την οικονομική προσφορά. β) Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές από την αρμόδια επιτροπή από την... μέχρι την... ακριβώς ώρα. Μετά το πέρας του ανωτέρω χρόνου, καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή εκτός εάν η επίδοση των προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την ώρα αυτή. γ) Η επίδοση εναλλακτικών προσφορών από τον ίδιο προμηθευτή επιτρέπεται. δ) Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. ε) Όταν η οριζόμενη ανωτέρω ώρα παρέλθει, ανακοινώνεται η λήξη της παραδόσεως των προσφορών και γράφεται τούτο στα πρακτικά. Η επιτροπή συνεχίζει να

4 συνεδριάζει δημόσια και αρχίζει την αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών κατά σειρά επιδόσεως και αναγράφονται στο πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά που βρίσκονται σε κάθε φάκελο περιληπτικά έτσι ώστε να τ' ακούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς παραμένει σφραγισμένος και γράφεται επ' αυτού ο αυτός με κεινον του εξωτερικού φακέλου αύξοντας αριθμός. Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών οι παριστάμενοι στην αίθουσα του διαγωνισμού εξέρχονται και η συνεδρίαση συνεχίζεται μυστική. Η επιτροπή στη συνέχεια και σε μυστική συνεδρίαση ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και αποφασίζει ποιες προσφορές γίνονται δεκτές και ποιες απορρίπτονται. Κατόπιν η συνεδρίαση γίνεται δημόσια και ο πρόεδρος ανακοινώνει ποιοι αποκλείονται και για ποιους λόγους και τους καλεί να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα της προσφοράς τους με τον σφραγισμένο φάκελο της οικονομικής προσφοράς. Στη συνέχεια αποσφραγίζονται κατά σειρά οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών εκείνων που έγιναν δέκτες στο διαγωνισμό και ανακοινώνονται οι τιμές μεγαλόφωνα. Όσες προσφορές δεν φέρουν την υπογραφή του διαγωνιζομένου η δεν είναι σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται. Επίσης απορρίπτονται οι προσφορές που ειναι αόριστες και δεν μπορουν να εκτιμηθούν η σε κάποιο σημείο δεν είναι συμφωνες προς τους ορους της διακηρυξης. Οι προσφορες και τα απαιτουμενα δικαιολογητικα συμμετοχης στο διαγωνισμο μονογραφονται κατα την διενεργεια αυτου από ολα τα μελη της επιτροπης. Κατοπιν ακολουθειται η νομιμος διαδικασια για την εγκριση του αποτελεσματος του διαγωνισμου. Α ρ θ ρ ο 6ο Εγγυηση καλης εκτελεσης Προ της υπογραφης της συμβασεως ο αναδοχος οφειλει να καταθεσει εγγυηση καλης εκτελεσης συμφωνα με το αρθρο επτα (7) της γενικης συγγραφης υποχρεωσεως της μελετης. Α ρ θ ρ ο 7ο Τιμές προμήθειας - Κρατήσεις Οι τιμές της προμήθειας θα δοθούν σε ΕΥΡΩ για ελεύθερη παράδοση στον Δήμο Φαιστού Ο ανάδοχος της προμήθειας βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τους Ο.Τ.Α. / Ν.Π.Δ.Δ. Α ρ θ ρ ο 8ο Γλώσσα συντάξεως των προσφορών Οι προσφορές θα είναι συνταγμένες εξ ολοκλήρου στην Ελληνική γλώσσα η στην Αγγλική από τον οίκο με μετάφραση στην Ελληνική. Α ρ θ ρ ο 9ο Δασμοι εισαγωγης Οι διαγωνιζομενοι πρεπει να εχουν υποψη τους οτι ο Δήμος απαλλασεται της καταβολης δασμων κατα τον εκτελωνισμο του μηχανηματος. Κατοπιν αυτου η τιμη αυτου δεν θα επιβαρυνθει με αντιστοιχο ποσο δασμων εισαγωγης και επομενως οι τιμες δεν θα περιλαμβανουν κονδυλια που αντιστοιχουν σε δασμους. Η σχετικη ατελεια θα προσκομισθει στο τελωνειο με μεριμνα του Δήμου. Εαν για καποιο λογο δεν μπορει να χορηγηθει ατελεια δασμων εισαγωγης ο Δήμος θα καταβαλλει αυτους επι πλεον της συμβατικης αξιας της προμηθειας.

5 Α ρ θ ρ ο 10ο Υποβολη τευχους τεχνικης περιγραφης Με την προσφορα οι διαγωνιζομενοι πρεπει να υποβαλλουν ειδικο τευχος τεχνικης περιγραφης στο οποιο θα διδεται σαφης περιγραφη για το προσφερομενο και προσπεκτους τεχνικων στοιχειων του οικου κατασκευης. Οποια προσφορα δεν συνοδευεται απο το τευχος αυτο η συνοδευεται απο το τευχος με ασαφεις η ελλειπεις τεχνικες περιγραφες μπορει να απορριφθει, αναλογα με τις ελλειψεις η ασαφειες. Α ρ θ ρ ο 11ο Ληψη Πληροφοριων - Δημοσιευση Αντίγραφο της διακήρυξης αυτής θα βρίσκεται στα γραφεία του φορέα και θα βρίσκεται στη διάθεση των ενδιαφερομένων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Δήμος Φαιστού Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ α.α ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια γραφικής ύλης 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1ο Αντικείμενο της προμήθειας Η συγγραφή αυτή αφορά στην Προμήθεια γραφικής ύλης 2012 Α ρ θ ρ ο 2ο Διαταξεις που ισχυουν Η διενεργεια του διαγωνισμου και η εκτελεση της προμηθειας γινονται συμφωνα με τις διαταξεις: α) Της υπ.αριθμ.11389/93 Υπ.Αποφ."Ενιαιος κανονισμος προμηθειων οργανισμων τοπικης αυτοδιοικησης", της 26625/ αποφ.υπεσ, του Ν.1797/88, του Ν.2000/91 καθως και των εκτελεστικων πραξεων τους. β) Του εν ισχυει Δ.Κ.Κ.εφ'οσον δεν αντικειται στα παραπανω. Α ρ θ ρ ο 3ο Συμβατικα τευχη Συμβατικα τευχη κατα σειρα ισχυος ειναι: α) Η διακηρυξη του διαγωνισμου β) Ο Προυπολογισμος προσφορας του αναδοχου Α ρ θ ρ ο 4ο Τροπος εκτελεσης της προμηθειας Η εκτελεση της προμηθειας αυτης θα πραγματοποιηθει με προχειρο διαγωνισμο με τους ορους που θα καθορισει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαιστού κατα τις διατάξεις των άρθρων 7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 της Υπ.Αποφ.11389/93 Σε περιπτωση που η αξια (χωρις ΦΠΑ) του δημοπρατουμενου αντικειμενου υπερβαινει τα ECU, η διακηρυξη πρεπει να δημοσιευθει στην επισημη εφημεριδα των Ε.Κ. Α ρ θ ρ ο 5ο Η δαπάνη δημοσίευσης της προκυρηξης βαραίνει τον ανάδοχο, από 4/9/2009, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009, ΦΕΚ 163. Α ρ θ ρ ο 6ο Ανακοινωση κατακυρωσης - αναθεσης / Συμβαση Στον προμηθευτη στον οποιο εγινε κατακυρωση η αναθεση προμηθειας αποστελλεται σχετικη ανακοινωση οπως οριζεται στο Αρθ.24 της Υπ.Αποφ.11389/93. Με την αποστολη της ανακοινωσης η συμβαση θεωρειται οτι συναφθηκε και ο προμηθευτης υποχρεουται να προσελθει μεσα σε δεκα (10) ημερες απο την ημερομηνια κοινοποιησης της ανακοινωσης, για την υπογραφη της σχετικης συμβασης κατα τα λοιπα οπως στο ανωτερω Αρθρο οριζονται. Μετα την ανακοινωση κατακυρωσης η συμβαση καταρτιζεται από τον ΟΤΑ που υπογραφεται και απο τα δυο συμβαλλομενα μερη, οπως οριζεται με το Αρθρο 25 της Υπ.Αποφ /93.

7 Α ρ θ ρ ο 7ο Εγγυηση καλης εκτελεσης της συμβασης Η εγγυηση καλης εκτελεσης της συμβασης καθοριζεται σε 10% επι του προυπολογισμου της προμηθειας. Παρεχεται δε με εγγυητικη επιστολη οπως οριζεται απο το Αρ.26 της Υπ.Απ.11389/93. Η εγγυηση καλης εκτελεσης της συμβασης επιστρεφεται στον αναδοχο της προμηθειας μετα την παραλαβη απο αρμοδια επιτροπη. Α ρ θ ρ ο 8ο Χρονος εγγυησης Ο χρονος εγγυησης μετα την παροδο του οποιου ενεργειται η οριστικη παραλαβη μετρουμενος απο της ημερομηνιας της υπογραφης της συμβασης θα καθορισθει με την προσφορα των διαγωνιζομενων και ο χρονος δεν δυναται να ειναι μικροτερος του ενος (1) ετους. Α ρ θ ρ ο 9ο Εκπτωση του αναδοχου Εφοσον υπαρξει αδικαιολογητος υπερβαση της συμβατικης προθεσμιας εκτελεσης της προμηθειας η ο αναδοχος δεν συμμορφωνεται προς τις καθε ειδους υποχρεωσεις του, μπορει να κηρυχθει εκπτωτος συμφωνα με τις διαταξεις του Αρθρ.35 της Υπ.Αποφ /93. Α ρ θ ρ ο 10ο Πλημμελης κατασκευη Εαν η κατασκευη και η λειτουργια του υπό προμήθεια είδους, δεν ειναι συμφωνα με τους ορους της συμβασης, ή εμφανιζει ελαττωματα ή κακοτεχνιες, ο αναδοχος υποχρεουται να αποκαταστησει η βελτιωσει αυτες, συμφωνα με τις ισχυουσες διαταξεις. Α ρ θ ρ ο 11ο Φοροι,τελη,κρατησεις Ο αναδοχος υποκειται σε ολους τους βασει των κειμενων διαταξεων φορους τελη και κρατησεις που θα ισχυουν κατα την ημερα της διενεργειας του διαγωνισμου. Ο ΦΠΑ βαρυνει τους Ο.Τ.Α. Α ρ θ ρ ο 12ο Παραλαβη Υλικων Η παραλαβη, των υπο προμηθεια ειδών, θα γινει απο επιτροπη παραλαβης συμφωνα με τον τροπο και κατα τον χρονο που οριζεται απο τη συμβαση. Η επιτροπη συγκροτειται για τη συγκεκριμενη καθε φορα προμηθεια, με αποφαση του Δημοτικου η Κοινοτικου Συμβουλιου και σ'αυτην οριζεται και ο προεδρος της,κατα τα λοιπα οπως οριζονται απο το Αρθρο 28 της Υπ.Αποφ.11389/93. Η παραλαβη των υλικων και η εκδοση των σχετικων πρωτοκόλλων παραλαβης πραγματοποιειται μεσα απο τον οριζομενο απο την συμβαση χρονο, κατα τα λοιπα οπως το Αρθρ.29 της Υπ.Αποφ.11389/93 οριζεται. Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Μοίρες 24/07/2012 Ο Προϊστάμενος Μοίρες 24/07/2012 Η Συντάξασα ΚΑΒΑΛΑΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Καρουζάκη Ειρήνη Ελένη

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ, ΓΙΑ ΕΤΟΣ 2012 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ α/α 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΓΥΡΙΣΤΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΕΜ 40 1,30 52,00 2 ΒΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΕΜ 8 2,55 20,40 3 ΚΛΙΜΑΚΟΜΕΤΡΟ 1:100 ΤΕΜ 2 6,00 12,00 4 ΧΑΡΑΚΑΣ 40CM ΤΕΜ 10 0,60 6,00 5 ΣΥΡΑΠΤΙΚΟ ΜΕΓΑΛΟ 25 ΦΥΛΛΩΝ ΤΕΜ 10 15,00 150,00 6 ΣΥΡΑΠΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟ ΤΕΜ 15 5,00 75,00 7 ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ KANGARO 520 ΤΕΜ 5 4,00 20,00 8 ΑΠΟΣΥΡΑΠΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΥΠΟΥ ΤΑΝΑΛΙΑΣ ΤΕΜ 10 3,10 31,00 9 ΡΑΦΑΚΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΜ 30 2,75 82,50 10 ΓΟΜΕΣ ΑΣΠΡΕΣ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΤΕΜ 30 0,45 13,50 11 ΞΥΣΤΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΤΕΜ 25 0,55 13,75 12 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΓΙΓΑΣ 78ΜΜ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ Νο 5 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ VETO ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ Νο 4 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ VETO ΣYΝΔΕΤΗΡΕΣ Νο 3 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ VETO κουτί των 100 ΤΕΜ 60 1,45 87,00 κουτί των 100 ΤΕΜ 100 0,95 95,00 κουτί των 100 ΤΕΜ 100 0,45 45,00 κουτί των 100 ΤΕΜ 100 0,45 45,00 16 ΓΑΝΤΖΑΚΙΑ ΣΥΡΑΠΤΙΚΟΥ Νο64 (2000/64, 64/2Μ) κουτί 50 0,80 40,00 17 ΓΑΝΤΖΑΚΙΑ ΣΥΡΑΠΤΙΚΟΥ 23/12 κουτί 50 2,20 110,00 18 ΓΑΝΤΖΑΚΙΑ ΣΥΡΑΠΤΙΚΟΥ Νο 10-1m κουτί 60 0,45 27,00 19 ΓΑΝΤΖΑΚΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ mm κουτί 80 0,55 44,00 20 ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΜ 10 2,55 25,50 21 ΣΕΛΟΤΕΙΠ 15εκ x 33μ ΤΕΜ 50 0,65 32,50 22 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 30ml ΤΕΜ 25 6,00 150,00 23 ΜΕΛΑΝΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ HORSE 30cc ΜΠΛΕ ΤΕΜ 30 0,55 16,50 24 ΚΑΡΦΙΤΣΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ψιλές κουτάκι 7 1,45 10,15 25 BLANCO ΣΤΥΛΟ 9ml ΤΕΜ 30 1,65 49,50 26 BLANCO ΜΠΟΥΚΑΛΑΚΙ-ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ PRINT ΤΕΜ 50 1,65 82,50 27 BLANCO ROLLER ΤΕΜ 50 2,20 110,00 28 ΤΑΜΠΟΝ ΓΙΑ ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΝΟ3 ΤΕΜ 20 1,30 26,00 29 ΤΑΜΠΟΝ ΓΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΛΗΞΙΑΡΧΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 19Χ13mm ΤΕΜ 2 7,50 15,00

9 30 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΑΑ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ κουτί 4άδα 20 2,75 55,00 31 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΑ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ κουτί 4άδα 20 2,75 55,00 32 κλιπς 19mm 33 ΚΛΙΠΣ 1 1/4 32mm 34 ΚΛΙΠΣ 1 5/8 41mm κουτί των 12 τεμ 40 0,55 22,00 κουτί των 12 τεμ 40 0,75 30,00 κουτί των 12 τεμ 40 0,90 36,00 35 ΚΛΙΠΣ 51mm κουτί των 12 τεμ 40 1,60 64,00 36 ΚΟΛΑ STICK 8 gr ΤΕΜ 25 1,65 41,25 37 ΚΟΛΑ ΡΕΥΣΤΗ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ 35ml ΤΕΜ 30 1,65 49, ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΕΛΟΤΕΙΠ διαστάσεων 19Χ7 περίπου ΤΕΜ 10 8,00 80,00 ΧΑΡΤΙ- ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ- ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 0,00 ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ Α4 80 γρ/τ.μ ενδεικτικού τύπου MULTICOPY ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ Α3 80 γρ/τ.μ ενδεικτικού τύπου MULTICOPY δεσμίδα 500 φύλλων , ,00 δεσμίδα 500 φύλλων 300 8, ,00 ΧΑΡΤΙ ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΚΑΡΠΟΝΙΖΕ ΣΕ ΧΡΩΜΑ ΚΙΤΡΙΝΟ-ΛΕΥΚΟ Α4 κούτα 10 27,50 275,00 ΧΑΡΤΙ ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΚΑΡΠΟΝΙΖΕ ΣΕ ΧΡΩΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟ-ΛΕΥΚΟ Α4 κούτα 7 27,50 192,50 ΧΑΡΤΙ ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟ ΚΑΡΠΟΝΙΖΕ ΣΕ ΧΡΩΜΑ ΚΙΤΡΙΝΟ-ΛΕΥΚΟ- ΡΟΖ Α4 κούτα 5 27,50 137,50 44 ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΛΕΥΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΚΥΒΟΣ) 9Χ9 400 ΦΥΛΛΩΝ ΤΕΜ 70 1,00 70,00 45 ΜΠΛΟΚ ΡΙΓΕ Α4 50 ΦΥΛΛΩΝ ΤΕΜ 20 0,75 15,00 46 ΜΠΛΟΚ ΚΑΡΕ Α4 50 ΦΥΛΛΩΝ ΤΕΜ 10 0,75 7, ΑΥΤ/ΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΚΙΤΡΙΝΑ ΜΕΓΑΛΑ 50χ40 ΑΥΤ/ΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΚΙΤΡΙΝΑ ΜΕΓΑΛΑ 7,6Χ10,2 πακ.των 3 τεμ.(κάθε τεμ έχει 100 χαρτάκια) 40 0,65 26,00 τεμ(100 φύλλων) 40 0,55 22,00 ΑΥΤ/ΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΚΙΤΡΙΝΑ ΜΕΣΑΙΑ τεμ( Χ75 φύλλων) 40 0,55 22,00 50 ΚΟΛΛΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ δεκάδα 70 0,35 24,50 51 ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ διαφανείς Α4 άνοιγμα από πάνω για CLASER ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ DURABLE ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ διαφανείς Α3 άνοιγμα από πάνω για CLASER ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ DURABLE πακέτο των 100 τεμ 45 3,60 162,00 πακέτο των 50 τεμ 1 8,15 8, ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ Α4 5 ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΜ 5 0,45 2,25 54 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ Α4 10 ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΜ 5 0,75 3,75 55 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ Α4 20 ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΜ 5 1,30 6,50 56 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ Α4 ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ Α-Ω ΤΕΜ 5 1,30 6,50 57 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ Α4 ΜΗΝΩΝ ΤΕΜ 5 1,30 6, ΚΟΥΤΙΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ BOX ΚΟΦΤΟ ΤΕΜ 50 3,30 165,00 ΚΟΥΤΙΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΧΑΡΤΙΝΑ BOX ΚΟΦΤΟ ΤΕΜ 30 1,30 39,00

10 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ 4,24Χ 7εκ. (3Χ7) άσπρο ματ ΧΑΡΤΙ Α4 ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΣΕ ΧΡΩΜΑ ΜΠΕΖ 160ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ ΧΑΡΤΙ Α4 ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΣΕ ΧΡΩΜΑ ΜΠΕΖ 80ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ Α4 άσπρο ματ πακέτο των 100 φύλλων 10 12,10 121,00 ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 250 ΦΥΛΛΩΝ 4 12,10 48,40 ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 500 ΦΥΛΛΩΝ 4 13,20 52,80 ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 100 ΦΥΛΛΩΝ 10 12,10 121,00 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 270 ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ πακέτο των 20 φύλλων 5 9,90 49,50 ΝΤΟΣΙΕ ΕΛΑΣΜΑ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΤΕΜ 300 0,30 90,00 66 ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙ Α ΤΩΝ ,80 18,00 ΚΡΕΜΑΣΤΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΦΟΡΙΑΜΟ ΤΕΜ 250 1,35 337,50 ΣΤΥΛΟ-ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ 0,00 ΦΩΣΦΟΡΙΖΕ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ TEM 80 0,65 52,00 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΣ ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ CD/DVD ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ TEM 5 1,30 6,50 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΜΥΤΗ ΓΙΑ ΔΕΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ TEM 35 0,90 31,50 ΣΤΥΛΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ PILOT G-1-05 ΜΠΛΕ TEM 80 0,95 76,00 ΣΤΥΛΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ PILOT G-1-07 ΜΠΛΕ TEM 150 0,95 142,50 ΣΤΥΛΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ PILOT G ΜΠΛΕ TEM 80 0,95 76,00 ΣΤΥΛΟ EDNEIKTIKOY TYPOY FABER CASTELL 030 ΜΠΛΕ ΤΕΜ 100 0,55 55,00 ΣΤΥΛΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ALL WRITE TOP SPEED ΜΠΛΕ TEM 500 0,30 150,00 ΣΤΥΛΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ALL WRITE TOP SPEED ΜΑΥΡΟΙ TEM 400 0,30 120,00 77 ΣΤΥΛΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ALL WRITE TOP SPEED ΚΟΚΚΙΝΟ TEM 200 0,30 60,00 78 ΜΟΛΥΒΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΗΒ 2 TEM 100 0,35 35,00 ΦΑΚΕΛΟΙ 0, ΝΤΟΣΙΕ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΧΑΡΤΟΝΙ 25Χ35 ΜΕ ΜΑΛΑΚΗ ΠΛΑΤΗ ΚΑΙ ΚΟΡΔΟΝΙΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ 10cm TEM 180 2,20 396,00 ΝΤΟΣΙΕ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΧΑΡΤΟΝΙ ΜΕ ΜΑΛΑΚΗ ΠΛΑΤΗ ΚΑΙ ΚΟΡΔΟΝΙΑ (ΠΛΑΤΟΥΣ 10cm) TEM 50 2,00 100,00 81 ΝΤΟΣΙΕ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΧΑΡΤΟΝΙ ΜΕ ΜΑΛΑΚΗ ΠΛΑΤΗ ΚΑΙ ΚΟΡΔΟΝΙΑ (ΠΛΑΤΟΥΣ 7-8cm) TEM 40 1,30 52,00 82 ΦΑΚΕΛΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 11,3 Χ 22,3 TEM ,06 90,00 83 ΦΑΚΕΛΟΙ Α4 ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ TEM 900 0,60 540,00

11 84 85 ΒΟΧ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ (ΜΕΓΑΛΑ) 6cm ΡΑΧΗ - ΠΛΑΣΤΙΚΟ TYPOY FIBER 5ΕΚ ΡΑΧΗ TEM 20 3,10 62,00 ΝΤΟΣΙΕ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Α ΜΕ ΔΥΟ ΚΡΙΚΟΥΣ TEM 300 2,00 600,00 86 ΝΤΟΣΙΕ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Α ΜΕ ΔΥΟ ΚΡΙΚΟΥΣ TEM 70 2,00 140,00 87 ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΙΤΡΙΝΟΙ Α3 TEM 500 0,25 125,00 88 ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΙΤΡΙΝΟΙ Α4 TEM ,11 418,00 89 ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΙΤΡΙΝΟΙ Α5 ΜΠΕΖ TEM ,08 80,00 90 ΦΑΚΕΛΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΥΘΡΑΣΤΟΝ Α4 TEM 45 0,45 20,25 91 ΦΑΚΕΛΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΥΘΡΑΣΤΟΝ Α3 TEM 35 0,80 28,00 92 ΘΗΚΗ CD & DVD ΧΑΡΤΙΝΗ ΛΕΥΚΗ TEM 50 0,06 3,00 93 ΘΗΚΗ CD & DVD ΠΛΑΣΤΙΚΗ SLIM TEM 50 0,50 25,00 94 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 15Χ21 ΤΕΜ 10 3,00 30,00 CD - DVD - ΔΙΣΚΕΤΕΣ 0,00 95 USB ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 8GB TEM 5 16,50 82,50 96 DVD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -R συσκευασία των 50τεμ 2 15,00 30,00 97 CD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ συσκευασία των 50τεμ 2 10,00 20,00 98 ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΑΚΙ 8 ψηφίων ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ CASIO διαστάσεων 10,5Χ14εκ περίπου ΤΕΜ 5 11,00 55,00 ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ 0,00 99 ΞΥΛΙΝΗ 6Χ8 ΕΚ 14 ΣΕΙΡΩΝ ΜΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ "ΣΗΜΕΡΑ ΤΗΝ. ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ ΕΝΩΠΙΟΝ ΜΟΥ " (ΔΕΙΓΜΑ) ΤΕΜ 1 25,00 25, ΞΥΛΙΝΗ 6Χ8 ΕΚ 14 ΣΕΙΡΩΝ ΜΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ "ΣΗΜΕΡΑ ΤΗΝ. ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ Η ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΖΥΓΟΣ " (ΔΕΙΓΜΑ) ΤΕΜ 1 25,00 25, ΞΥΛΙΝΗ 6Χ8,5 ΕΚ 15 ΣΕΙΡΩΝ ΜΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ "Ο ΕΝΑΝΤΙ ΓΑΜΟΣ " (ΔΕΙΓΜΑ) ΤΕΜ 1 26,00 26, ΞΥΛΙΝΗ 6Χ2,5ΕΚ 5 ΣΕΙΡΩΝ ΜΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ" ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ " (ΔΕΙΓΜΑ) ΤΕΜ 1 13,00 13, ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΕ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 5Χ2 εκ 4 σειρών ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ trodat ΤΕΜ 10 16,30 163,00 ΣΥΝΟΛΟ ,6 5 ΦΠΑ 23% 4.448, ,4 Γ ΣΥΝΟΛΟ 6 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ α.α Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΚΑΡΟΥΖΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΕΛΕΝΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ -- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2013 ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 64/2013 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ -- ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή δεξαµενής στα Σφεριανά (Προµήθεια µεταλλικής δεξαµενής)

Κατασκευή δεξαµενής στα Σφεριανά (Προµήθεια µεταλλικής δεξαµενής) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Κατασκευή δεξαµενής στα Σφεριανά (Προµήθεια µεταλλικής δεξαµενής) Προϋπολογισµός: 25.000,00 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Φαιστού. Προµήθεια οχήµατος πυρασφάλειας. Προϋπολογισµός: 36.000,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα; ΣΑΤΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΗΜΟΣ: Φαιστού. Προµήθεια οχήµατος πυρασφάλειας. Προϋπολογισµός: 36.000,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα; ΣΑΤΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Προµήθεια οχήµατος πυρασφάλειας Προϋπολογισµός: 36.000,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα; ΣΑΤΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ. Προϋπολογισµού: 180.000,00 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ. Προϋπολογισµού: 180.000,00 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ώρα. 12 Μαρτίου Δευτέρα 11:00 Αίθουσα συσκέψεων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ώρα. 12 Μαρτίου Δευτέρα 11:00 Αίθουσα συσκέψεων ΑΔΑ: ΒΟΝ57Λ1-9ΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τρίπολη 12-1-2012 Αρ.Πρωτ.: 1636/627 Προκήρυξη Διεθνούς Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Ιωάννινα 19/3/2015 Αριθμ. Πρωτ. 1028 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο: «Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου» Αρ. Μελέτης: Αρ. Πρ.: 15 / 25724/ 2014 02-05-2014 Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµού: 44.987,00 σε ΕΥΡΩ. Φωτοβολταϊκή Τεχνολογία τύπου LED Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΗΜΟΣ: Χερσονήσου. Προµήθεια Αυτόνοµων Συστηµάτων Φωτισµού µε

Προϋπολογισµού: 44.987,00 σε ΕΥΡΩ. Φωτοβολταϊκή Τεχνολογία τύπου LED Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΗΜΟΣ: Χερσονήσου. Προµήθεια Αυτόνοµων Συστηµάτων Φωτισµού µε ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια Αυτόνοµων Συστηµάτων Φωτισµού µε Φωτοβολταϊκή Τεχνολογία τύπου LED ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 37/2010 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ, 10/11/2006 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:555

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής Λεωφόρος e-mail: attiki@mou.gr Ιστοσελίδα: www.pepattikis.gr

ΕΥ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής Λεωφόρος e-mail: attiki@mou.gr Ιστοσελίδα: www.pepattikis.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 02-04-2015 Αρ. Πρωτ.: Οικ. 1516 Διεύθυνση: Λ. Συγγρού 98-100,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΕΡΙΝΗ ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 51.219,51 Φ.Π.Α. 23% 11.780,49 ΣΥΝΟΛΟ: 63.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ, ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002783997 2015-05-19

15PROC002783997 2015-05-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Παλλήνη, ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Αρ. πρωτ.: 13224 18-05-2015 ΑΔΑ ΩΨ8ΕΩΞΚ-Ν9Κ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Διεξαγωγής συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού Ο Δήμαρχος Παλλήνης Διακηρύσσει ότι

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Σύρος, 18-3-2014. Αριθ. Πρωτ.: 7878. ΘΕΜΑ : Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την :

Σύρος, 18-3-2014. Αριθ. Πρωτ.: 7878. ΘΕΜΑ : Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Σύρος, 18-3-2014 Αριθ. Πρωτ.: 7878 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΘΕΜΑ : Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αριθ. Μελέτης: 8/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17220 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025902-907 FAX : 210 9353047 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1100 ΛΙΤΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1100 ΛΙΤΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Έκδ.1 αναθ.3 ηµ/νία έγκρ.15/7/2011 ΟΥΠ-ΠΡΜ 004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 25 /09/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ. Περ. ιακηρ: 170439/10-11-14 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ :ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 49 ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ» έτους 2014

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ» έτους 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ- ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ.) Αριθ. Αποφ 219/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 16 ης συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 5 / 10-03-2014 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 10 Μαρτίου 2014 και ώρα 10:30 π.µ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.Αποφ 209/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΠΡΟΫΠ. 40.590,00(με ΦΠΑ) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Ορχομενού Έχοντας υπόψη 1.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002784716 2015-05-19

15PROC002784716 2015-05-19 15PROC002784716 2015-05-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΙΓΙΟ 19 Μαΐου 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 17214 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002649221 2015-03-18

15PROC002649221 2015-03-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΗΝΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙ: Η ΚΘΗΓΗΤΡΙ ΧΡΙΣΤΙΝ ΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα