ΤΑ ΤΕΡΠΝΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΙΓΡΙΤΙΝΑ, Λεξικό Ξ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΑ ΤΕΡΠΝΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΙΓΡΙΤΙΝΑ, Λεξικό Ξ"

Transcript

1 Ξ ξάδιρφους, -δέρφ(η), ο δες αξάδιρφους. ξαλφές, οι πολύ στενές ταινίες µε ασηµί ή χρυσαφί χρώµα για το στόλισµα της νύφης, αλλ. τα τέλια, οι χρυσαλφές (Νιγρ.), [αρχ. ξάλφω = τιµώ κάποιον, κάνω κάποιον να λάµπει προφανώς λάµπει και τιµάται η νύφη µε τις ξαλφές]. ξαναλέισ(ι)µου, το η επανάληψη κάποιου λόγου, [ξανά + λέισ(ι)µου]. ξανά-µανά πάλι τα ίδια, ξανά-µανά τα ίδια αρχίντσις, [το ξανά αποχωρίστηκε από ρήµατα σύνθετα µε τις προθέσεις εξ, ανά, **πιθανώς το σχήµα είναι ξανά > µαταξανά > ( ξανά-µατά >) ξανά-µανά]. ξαναµπδάου, -ώ ρ., ξαναµπδούσα, ξαναµπήδηξα/ξανάµπδηξα, ξαναπηδώ, [ξανά(δες ξανα -µανά) + µπδω]. ξαναπίνου ρ., για αρ. χρ. δες πίνου, ξαναπίνω, δες πρµ. 59, [ξανά + πίνου]. ξανθόψειρα, η λεγόταν κοροϊδευτικά το ξανθό άτοµο, [αρχ. ξανθς + µσν. ψερα (< αρχ. φθείρ)]. ξανουσταίνου ρ., αόρ. ξανόστηνα, χάνω την νοστιµάδα µου, την οµορφιά µου, λ. γνωστή µόνο στα δηµ. τρ., και µε πήρε το πουλί µου και ξανόστηνε η αυλή µου, (Ν.Π.γ τρ ), [ξι- + ανοσταίνω(< αρχ. νοστος)]. ξάου, -ω ρ., ξούσα, έξυσα, ξύσ(η)κα, ξύνω, [αρχ. ξύω]. ξαπλάρουµα, το το αποτέλεσµα του ξαπλαρώνου. ξαπλαρώνου ρ., ξαπλάρουνα, -ρουσα, -ρώθκα, ξαπλώνω, ξαπλώνω άνετα, οριζοντιώνοµαι πέφτοντας, µτφ. σκοτώνω, ξεκάνω, ξαπλαρώθκα τ ς λάσπις, µτχ. ξαπλαρουµένους, -ν(η), -νου, [αρχ. προθ. ξ + αρχ. πλ > µτγν. ξαπλ/ξαπλόω > µσν. ξαπλώνω]. ξαρχής επίρρ. η λ. χρησ. µόνο ως πουξαρχής. ξάφια, τα {-φχια}, χρυσάφια, λ. γνωστή µόνο στα δηµ. τρ., κι από χεις µες στη φούντα κι µάλαµα κι ξάφια, (Ν.Π.γ τρ ), **[από παραφθορά της λ. χρυσάφια]. ξείπα ρ., τύπος του ξιλέου, πήρα το λόγο µου πίσω, είπα ξείπα = συµφώνησα µα το µετάνιωσα και δε συµφωνώ. ξέκουψι τύπος του ρ., ξικόβου. ξέξασπρους, -ρ(η), -ρου ξασπρισµένος, δες δ.δ. 3. β, [ξε- + ξι- + άσπρους]. ξέπλικους,-κ(η),-κου αυτός που δεν πλέχτηκε, που ξεπλέχτηκε, [στ. ξε + πλέκου 1]. ξέπυρους, -ρ(η), -ρου απόπυρους, [στ. ξε- + πύρα (< αρχ. πυρόω)]. ξέρα, η ξηρασία, [αρχ. ξηρς > ξερός]. ξέρα ή βρουχή φρ. που λεγόταν από τα παιδιά, όταν ήθελαν να κάνουν κλήρωση µε µια κεραµίδα σαλιωµένη από τη µια πλευρά, τη βρουχή, και στεγνή από την άλλη, την ξέρα, ήταν η αρχ. στρακίνδα, [ξέρα + βροχή(δες βρουχάρα)]. ξέρου ρ., παρ. ήξιρα, ως αόρ. χρησ. το έµαθα, ξέρω, τι ξερς, µπουρεί να ρτει, [αρχ. ξευρίσκω > ξεύρον > (")ξεύρω > µσν. ξέρω]. 243

2 Νίκος Λ. Πασχαλούδης ξέρου γω λέγεται στις διηγήσεις, µε πιο έντονο τονισµό στη λ. γω, στη θέση αυτών που εννοούνται ή της φρ. «και τα λοιπά» άµα πήγαν, έκατσαν, τ ς κέρασαν, ξέρου γω, ύστρα άρχιψαν του µουχαµπέτ(ι). ξέσκα, ξέσκζα, ξέσξα τύποι του ρ. ξισκάου. ξέστρου ξέστρωσε, πρ. του ξιστρώνου. ξέσυρα αόρ. του ρ. ξισέρνου. ξέφιβγµα, το διαφυγή, το να ξεφεύγει κάποιος, [ξιφεύγου]. ξέφκα ξέφυγα, αόρ. του ρ. ξιφεύγου. ξέφτζα, ξέφτσα τύποι του ρ. ξιφτίζου ξέφτια, τα {-τχια}, οι άκρες του στηµονιού στην άκρη του υφαντού, [αρχ. κπτύω > ξεφτίζω]. ξηγάου ρ., ξηγούσα/ιξιγούσα, ιξήγσα, ξηγήθκα, εξηγώ, πρ. ξήγα/ιξήγα, αλλ. ιξηγάου, ξήγα του ντε, [αρχ. ξηγο%µαι > µσν. ξηγ]. ξηλώνου ρ., ξήλουνα, ξήλουσα, ξηλώθκα, ξηλώνω, ξεπλέκω, ξεϋφαίνω, κόβω τα ράµµατα από τις ραφές, ξήλουσα του πανί, ξηλώθκι του τσιουράπι µ, [αρχ. ξ + (λος(=καρφί) > µτγν. ξηλ > µσν. ξηλώνω]. ξηνταβιλόντς, ο εξηνταβελόνης, τσιγκούνης, στη Νιγρ. αυτός που προσέχει τις λεπτοµέρειες, [µσν. )ξήντα + αρχ. βελόνη]. ξηραγλείφουµι ρ., παρ. ξηραγλείφουµαν, επιθυµώ διακαώς να γευθώ κάτι, όµως για διάφορους λόγους (δίαιτα, νηστεία, απαγόρευση) δεν µπορώ, κοίταζα τ σαµόπτα κι µον ξηραγλείφουµαν, [ξηρου- + αγλείφουµι]. ξηρου- ξερο-, δες ξιρου-. ξηρουζύµουµα, το το ζύµωµα του ψωµιού στην κουπάνα µε το ζυµάρι να µην είναι πολύ µαλακό, έτσι γινόταν καλό το ψωµί, [ξηρου- + ζύµωµα (<αρχ. ζύµη)]. ξηρουνιαµατίζου ρ., -νιαµάτζα, -νιαµάτσα, οργώνω δυο-τρεις φορές ένα θερισµένο σταροχώραφο, ετοιµάζοντάς το για την επόµενη σπορά, [ξηρου- + νιαµατίζου]. ξηρουχήνα, η δες ξιραχήνα. ξι- 1. ξε-, επιτ. µ. ρ., π.χ. πλω > ξιπλώ, πιρνώ > ξιπιρνώ. 2. στ. µ. ρ., π.χ. κριµώ > ξικριµώ χρησ. και για τη σύνθεση αρνητικών απαντήσεων, όταν δίνονται προσταγές ή διατυπώνονται παρακλήσεις µε προστακτική, όπως σταµάτα, γύρνα κλπ., π.χ. γύρνα ξιγύρνα δεν ξέρου γω = δεν γυρίζω, δες και ξιστα- µατώ. 3. στ. µ. ουσ. ή επ., που σηµ. κάτι που χάθηκε, που δεν υπάρχει, π.χ. νησ(ι)κός ξινησ(ι)κός, θα φας, [πρόθ. εκ > εξ > ξε > ξι-]. ξιαγουρασµός, ο αγόρασµα, λ. γνωστή µόνο στα τραγ. του Λάζαρου, ξιαγουρασµό δεν έχει = δεν αγοράζεται, δες δηµ. τρ. 15, [αρχ. ξ + γοράζω > εξαγορά > εξαγορασµός, και εξ > ξι-]. ξιάγρους, -ρ(η), -ρου όχι καλά ώριµος, αγουρωπός, [ξι- + άγρους]. ξιαδειάζου ρ., ξιάδειαζα, -σα, ευκαιρώ, δεν ξιάδειασα να ρτω, [ξι- + αδειάζου]. ξιάδειους, -δεια, -δειου λίγο άδειος, µισογεµάτος, όχι καλά γεµάτος, [ξιαδειάζου]. ξιακουλνώ ρ., για αρ. χρ. δες ακουλνώ, ξεκολλώ. ξιακούουµι ρ., ξιακούουµαν, ξιακούσ(η)κα, ρεζιλεύοµαι, ακούγεται το όνοµά µου σε σκάνδαλα, σε βρόµικες υποθέσεις, [ξι- + αρχ. κούω]. 244

3 ξιακουστός, -τιά{-τιά}, -τό ξακουστός, [αρχ. ξ + αρχ. κούω > µτγν. ξάκουστος > µσν. ξακουστός]. ξιακρίζου ρ., ξιάκριζα, -κρισα, -κρίσ(η)κα, βάζω/µαζεύω κάτι στην άκρη, ξιακρίζου τα πιδούδια, [ξι- + αρχ. κρα]. ξιαλαφρώνου ρ., ξιαλάφρουνα, -ρουσα, ξαλαφρώνω, αποβάλλω από πάνω µου ή από κάποιον άλλον ένα βάρος, µια στενοχώρια, µτφ. κατουρώ, χέζω, [επιτ. ξι- + αλαφραίνου 1]. ξιαλλάζου ρ., ξιάλλαζα, -ξα, ξαλλάζω, βγάζω τα καλά ρούχα, ξεντύνοµαι, ξιάλλαξα για να κοιµθώ, δες δηµ. τρ. 3, [ξι- + αλλάζου]. ξιαµπασκαλίζου ρ., ξιαµπασκάλτζα, -σκάλτσα, βγάζω τα αµπασκαλίδια στο αµπέλι, [ξι- + αµπασκάλ(η)]. ξιαµπασκάλτζµα, το το αποτέλεσµα του ξιαµπασκαλίζου. ξιανάβου ρ., ξιάναβα, -ψα, δροσίζοµαι, αερίζοµαι µετά από ίδρωµα, [ξι- + ανάβω(< αρχ. νάπτω)]. ξιανάλλαγους, -γ(η), -γου αυτός που δεν άλλαξε ρούχα, που φορά τα παλιά, τα βρόµικα ρούχα, [ξι- + ανάλλαγος(<στερ. αν + αρχ. λλάσσω)]. ξιανασαίνου ρ., ξιανάσινα, ξιανάσανα/πήρα ανάσα, ξανασαίνω, παίρνω µια ανάσα, ξιθαρρεύου, ήρτις κι ξιανάσανα, [ξι- + µσν. νασαίνω(< αρχ. νεσις)]. ξιανοίγου ρ., ξιάνοιγα, ξιάνοιξα, ξιανοίχκα, ξανοίγω, κάνω αφράτο το κατσιασµένο µαλλί/βαµβάκι, στο γ' προσ. για τον καιρό σηµ. αιθριάζει, ξιανοίγ(ει) κιρός, δες πρµ. φρ. 180, [αρχ. ξανοίγω > ξανοίγω]. ξιαντιρίζου ρ., ξιαντέρζα, -ρσα, βγάζω τα έντερα από το σφαγµένο ζώο, [αρχ. 1ντερον > ξι- + µσν. ντερο]. ξιαπιρνώ ρ., για αρ. χρ. δες απιρνάου, για λοιπά δες ξιπιρνώ. ξιαπουβγάζου ρ., ξιαπόβγαζα, ξιαπόβγαλα, (Νιγρ.), για σηµ. κλπ. δες ξιπουβγάζου. ξιαπουλνώ ρ., για αρ. χρ. δες απουλνάου, ξαπολώ, εξαπολύω, ελευθερώνω, λύνω το καπίστρ(ι), σταµατώ τους περιορισµούς, παθ. ξιαπουλνιούµι/-λνιέµι, ξιαπουλήθκι του γαδούρ(ι), ξιαπουλήθκα στου φαΐ, [ξι- + απουλνώ]. ξιαπουµνήσκου ρ., για αρ. χρ. δες αποµνήσκου, ξεµένω, µένω πίσω, όλνοι έφκαν, γω ξιαπόµνα. ξιαπουσταίνου ρ., ξιαπόστινα, ξιαπόστασα, ξαποσταίνω, [ξι- + αποσταίνω(δες α- πουσταµάρα)]. ξιαπουστέλνου ρ., ξιαπόστιλνα, ξιαπόστιλα, ξαποστέλλω, [αρχ. ξαποστέλλω]. ξιαπουχώνου ρ., αποκαλύπτω, ρ. γνωστό µόνο από το αίν. 32, [στ. µ. ξι- + αποχώνω (= κρύβω ένα πράγµα κάτω από κάτι άλλο)]. ξιαραδιάζουµι ρ., ξιαραδιάζουµαν, -διάσ(η)κα, βγαίνω από την αράδα µου, τη σειρά µου, µτφ. πεθαίνω, ξιαραδιάσκι κιαυτός = πέθανε κι αυτός, [ξι- + αραδιάζω (< αράδα 2)]. ξιαρίζου ρ., ξιάρζα, ξιάρσα, ξιαρίσ(η)κα, ξαρίζω, ξύνω το σταύλο, καθαρίζω τα ζώα, ξιάρσι τ αχούρ(ι), ουσ. το ξιάρσµα, **[συµφ. αρχ. ξύω + µτγν. καθαρίζω]. ξιαρµυραίνου ρ., ξιαρµύρζα, ξιαρµύρινα, δες ξιαρµυρίζου. ξιαρµυρίζου ρ., ξιαρµύρζα, ξιαρµύρσα, ξιαρµυρίσ(η)κα, ξαρµυρίζω, [αρχ. 2λµυρίζω > ξι- + αρµυρίζω]. ξιαρρουσταίνου ρ., παρ. ξιαρρώστινα, για λοιπά δες ξιαρρουστώ. 245

4 246 Νίκος Λ. Πασχαλούδης ξιαρρουστώ ρ., ξιαρρουστούσα, ξιαρρώστσα/ξιαρρώχτσα, ξαρρωστώ, γίνοµαι καλά στην υγεία µου, ξιαρρώστσι ου Γιώργης, [ξι- + αρρωστάου]. ξιάρσα αόρ. του ξιαρίζου. ξιασκώ ρ., στη Νιγρίτα το ξισκάου. ξιάσπρους, -ρ(η), -ρου ξεθωριασµένος, ασπριδερός, [ξι- + µτγν. σπρος]. ξιαστιριά, η δες ξιστιριά. ξιαστουχάου, -ώ ρ., για αρ. χρ. δες αστουχάου, ξεχνώ, τι ξιαστουχίσκαν κειαπέρα; θα ξιαστουχθούν κειαπέρα; αλλ. ξιαστουχνάου, [αρχ. ξ + µτγν. στοχ > µσν. ξαστοχ > ξαστοχώ]. ξιαστουχιάρς, -ρου, -ρκου αυτός που ξεχνά, ξιαστουχµένους, [ξιαστουχάου]. ξιαστουχµένους, -ν(η), -νου αυτός που ξεχνά, αλλ. ξιαστουχιάρς, [ξιαστουχάου]. ξιαστουχνάου, -ώ ρ., για αρ. χρ. δες αστουχάου, ξεχνώ, ξαστοχώ, λησµονώ, αλλ. ξιαστουχάου. ξιατµίζουµι ρ., ξιατµίζουµαν, ξιατµίσ(η)κα, εξατµίζοµαι, ξιατµίσκι του νιρό, [αρχ. ξατµίζω]. ξιβαφή, η ειδική ουσία για να ξεβάφουν τα υφάσµατα, αποχρωστικό υλικό, [ξι- + βάφω(< αρχ. βάπτω)]. ξιβγάζου ρ., ξέβγαζα, ξέβγαλα, ξιβγάλθκα, ξεβγάζω, ξεπλύνω µε νερό τα πλυµένα, δες διαφορά µε ξιπουβγάζου, [επιτ. ξι- + βγάζου]. ξίβγασµα, το ξέβγασµα, ξέπλυµα ρούχων, [ξιβγάζου]. ξιβουτανίζου ρ., ξιβουτάνζα/-ντζα, -νσα/-ντσα, -νίσ(η)κα, ξεβοτανίζω, βγάζω τα χόρτα από το χωράφι κυρίως όµως από τους χασλαµάδις, [αρχ. βοτάνη > ξι- + µτγν. βοτανίζω]. ξιβουτάντζµα, το η ενέργεια του ξιβουτανίζου, αλλ. ξιβουτάνζµα. ξιβουτάντστους, -τ(η), -του στη Νιγρ. ο αξιβουτάντστους. ξιβρέχ(ει) χρησ. µε αντίθετη σηµ. του βρέχ(ει), βρέχ(ει) ξιβρέχ(ει) θα πάµι στου χουράφ(ι) = ή βρέχει ή δεν βρέχει θα πάµε στο χωράφι, [ξι- + βρέχου]. ξιγαδαρίζου ρ., ξιγαδάρζα, -δάρσα, βρίζω κάποιον µε τον χειρότερο τρόπο, του προσάπτω µε τον πιο έντονο τρόπο τον χαρακτηρισµό του γάιδαρου, θα τουν ξιγαδαρίσου κείνουν τουν σιαµαντούρα, [ξι- + γάδαρους]. ξιγαριάζου ρ., για αρ. χρ. δες γαριάζου, βγάζω το γιώσ(ι)µου από το γάριασµα. ξιγιλώ, -λνώ ρ., ξιγιλούσα/-λνούσα, -γέλασα, -λάσ(η)κα, ξεγελώ, δες πρµ. 115, [ξι- + αρχ. γελ]. ξιγιννάου, -ώ ρ., για αρ. χρ. δες γιννώ, βοηθώ την έγκυο να γεννήσει, [ξι- + γιννώ]. ξιγκλιστράου ρ., για αρ. χρ. δες γκλιστράου, ξεγλιστρώ, ξεφεύγω. ξιγλάου ρ., παρ. ξιγλούσα, καθαρίζω οτιδήποτε στερεό αντικείµενο, καθαρίζω το πηγάδι, ξεβουλώνω το νεροχύτη, καθαρίζω το βόθρο, **[ξι- + αρχ. γλάφω (=ανασκάπτω, κοιλαίνω)]. ξιγλίτουµα, το η ενέργεια ή το αποτέλεσµα του ξιγλιτώνου. ξιγλιτώνου ρ., ξιγλίτουνα, -τουσα, -τώθκα, γλιτώνω τον εαυτό µου ή κάποιον άλλον, στα παιχν. ελευθερώνω τους πιασµένους παίχτες, ουσ. το ξιγλίτουµα, [ξι- + µσν. γλυτώνω]. ξιγυρίζου ρ., για αρ. χρ. δες γυρίζου, βελτιώνεται η υγεία µου, αναλαµβάνω δυνά- µεις µετά από ασθένεια, για φυτά στην Τερπνή χρησ. το κ. ρ. ξαναγυρνώ, ενώ στη

5 Νιγρ. το νιγυρνώ, αλλ. ξιγυρνάου, µτχ. ξιγυρζµένους, -ν(η), -νου, [ξι- + γυρίζου]. ξιγυρνάου ρ., για αρ. χρ. δες γυρνάου, σηµ. ό,τι το ξιγυρίζου, δες και νιγυρνάου, [ξι- + γυρνάου]. ξιδιαλέγου ρ., για αρ. χρ. δες διαλέγου, ξεδιαλέγω, χωρίζω τα καλά από τα άχρηστα, ξιδιαλέγου τα σταφύλια. ξιδιάλιγµα, το το αποτέλεσµα του ξιδιαλέγου. ξιδουπάν(ι), το πανί βουτηγµένο στο ξίδι, που το χρησ. ως κοµπρέσα, [αρχ. 4ξος > µσν. ()ξίδιν > ξίδι + πανί]. ξιζεύου ρ., ξέζιβα, ξέζιψα, ξιζέφκα, ξεζεύω, βγάζω το άλογο από τα κόλια ή τα βόδια από το ζ(υ)γό, [στερ. ξι- + ζεύου]. ξιζουρλαίνου ρ., για αρ. χρ. δες ζουρλαίνου, τρελαίνοµαι εντελώς. ξιθαρνάου, -ώ ρ., ξιθαρνούσα, ξιθάρριψα, ξενοιάζω, ξεθαρρεύω, πε του µι να ξιθαρέ(ει)σς, διώξτουν να ξιθαρέ(ει)σς, [ξιθαρρεύου]. ξιθαρρεύου ρ., για αρ. χρ. δες θαρρεύου, αναθαρρεύω, ξαναβρίσκω το χαµένο θάρρος, φεύγει από πάνω µου κάποιο βάσανο, [αρχ. κ + αρχ. θάρρος > µτγν. κθαρρ > ξεθάρρησα > ξεθαρρεύω]. ξιθάρριτους, -τ(η), -του ξεθαρρεµένος, ξέθαρρος, [ξιθαρρεύου]. ξιθυµώνου ρ., για αρ. χρ. δες θυµώνου, ξεθυµώνω, για απόστηµα ξεπρήζοµαι, ξιθύ- µουσι τσούρλου µ, [ξι- + θυµώνου]. ξικατούρµα, το έντονη επιθυµία για κατούρηµα, πληθ. τα ξικατρίµατα, [ξι- + κατρί- µατα]. ξικατρίµατα, τα δες ξικατούρµα. ξικατρουγιούµι ρ., ξικατρουγιούµαν, ξικατρήθκα/ξικατρουγήθκα, θέλω έντονα να κατουρήσω, κοντεύει να µου φύγει το κάτουρο, µέλλ. θα ξικατρουθώ, θα ξικατρουθούµι µέχρι να φτάσουµι, αλλ. ξικατρουγιέµι, [ξι- + κατρουγιούµι]. ξικατσιρντάου, -ώ ρ., για αρ. χρ. δες κατσιρντάου, ξεφεύγω, φεύγω κρυφά, ξικατσίρτσι του γρούν(ι). ξίκ(η)ς, ξίξα, ξίτκου ξίκης, ανόητος, χαζός, ελαφρόµυαλος, [τουρ. eksik]. ξίκ(ι) επίρρ., λειψά, είνι ξίκ(ι) τ αλεύρ(ι) = είναι λειψό το αλεύρι, ξίκ(ι) ουλσούν = να σου λείπ(ει), η φρ. ξίκ(ι) να γέ-ν(ει) λειτουργεί ως ευχή και ως κατάρα, ανάλογα µε τα συµφραζόµενα, [τουρ. eksik]. ξικλιµές, ο ανόητος, ξίκ(η)ς, [τουρ. eksik-lemek(=είµαι λειψός) > ρ. ουσ. eksikleme (=λειψός)]. ξικνάου, -ώ 1 ρ., για αρ. χρ. δες κνω 1, ξεκινώ, ξικίντσι του νιρό να βράζ(ει), χρησ. και µτφ., π.χ. ξικίντσι του σπίτ(ι) ή του σπίτ(ι) θα ξικνίσ(ει), (πρµ. φρ. 173), [ξι- + κνω 1]. ξικνάου, -ώ 2 ρ., για αρ. χρ. δες κνω 2, ξεκουνώ, του ξικνάου λίγου του κουφίν(ι), [ξι- + κνω 2]. ξικόβου ρ., για αρ. χρ. δες κόβου, ξεκόβω, στο γ προσ. για τον καιρό σηµ. αλλάζει προς το καλύτερο, ξέκουψι κιρός = άλλαξε προς το καλύτερο ο καιρός, (πρµ. φρ. 103), [αρχ. κκόπτω > ξέκοψα]. ξικουλιάρς, -ρου, -ρκου λ. για βρίσιµο, χυδαίος, παθητικός οµοφυλόφιλος, [ξικουλώνου]. ξικουλώνου ρ., ξικώλουνα, ξικώλουσα, ξικουλώθκα, ξεκωλώνω, κουράζω κάποιον 247

6 248 Νίκος Λ. Πασχαλούδης υπερβολικά, τουν ξικώλουσα σ δλεια, [ξι- + κουλώνου]. ξικουνουµώ ρ., για αρ. χρ. δες κουνουµάου, εξοικονοµώ. ξικουρντίζου ρ., για αρ. χρ. δες κουρντίζου, ξεκουρδίζω, ξεστήνω κάτι που έχω στήσει, παθ. ξικουρντίζουµι = σηκώνοµαι και φεύγω, ξικουρτστίτι να γλυτώσουµι. ξικουτιάζου {-τχιά-}, ρ., ξικούτχινα, ξικούτχιανα, ξεκουτιαίνω, χάνω τα λογικά µου από γεράµατα, [ξι- + κουτιαίνω (< κουτός)]. ξικούτς, ο ξεκούτης, [ξικουτιάζου]. ξικς, ο δες ξίκ(η)ς. ξικώλουµα, το το αποτέλεσµα του ξικουλώνου, φτην δλεια είνι σκέτου ξικώλουµα, για βρίσιµο ό,τι η λ. ξικουλιάρς, µην ακούς κειν του ξικώλουµα, [ξικουλώνου]. ξιλέισ(ι)µου, το το να παίρνει κάποιος το λόγο του πίσω, το να ξιλέει, [ξι- + λέισ(ι)- µου]. ξιλέου ρ., για αρ. χρ. δες λέου, παίρνω το λόγο µου πίσω, αλλάζω άποψη, αλλάζω θέση, ούλου λες κι ξιλές, [ξι- + λέου]. ξιµαλλιάζου ρ., ξιµάλλιαζα, -λιασα, -λιάσ(η)σκα, βγάζω τα µαλλιά κάποιου, πίνω κάτι υγρό ή τρώγω κάτι που εκκρίνει σάλιο, π.χ. φρούτο, καραµέλα, για να υγράνω το στόµα µου που µάλλιασι, ξεδιψώ, ουσ. το ξιµάλλιασµα, [µαλλί > ξι- + µαλλιάζου]. ξιµανίζου ρ., για αρ. χρ. δες µανίζου, ξεθυµώνω, ξεµανίζω, [ξι- + µανίζου]. ξιµαρµαρώνου ρ., -µάρουνα, -µάρουσα, -µαρώθκα, αντίθετο του µαρµαρώνω, λ. γνωστή µόνο στα παραµύθια, τ ς ακούµπσι µε του νταλούδ(ι) κι τ ς ξιµαρµάρουσι όλνοι, [ξι- + µαρµαρώνω (< µτγν. µαρµαρόω < αρχ. µάρµαρον)]. ξιµάτιασµα, το το ξεµάτιασµα γινόταν µε διάφορους τρόπους, όπως µε λάδι που το έριχναν σε νερό, µε αναµµένα κάρβουνα που τα έριχναν σε νερό, µε µουνόκιρα, µε στάχυ, κ.ά. [αρχ. 4µµα > µσν. ξοµµατίζω > ξεµατιάζω]. ξιµέτρηµα, το το αποτέλεσµα του ξιµιτρώ. ξιµέτστους, ο ξεµέθυστος, [ξι- + µεθώ(< αρχ. µεθύσκω)]. ξιµιτρώ ρ., για αρ. χρ. δες µιτρώ, µαντεύω µε µέτρηµα στον πήχυ του χεριού µε την πιθαµή, ξιµιτρήθκα στ Βλάχα, [ξι- + µιτρώ]. ξιµπάλουτους, -τ(η), -του αυτός που δεν είναι µπαλωµένος, του ήθιλα ξιµπάλουτου γι αυτό του πήρα ξένου, (πρµ. 274), [ξι- + µσν. µπαλώνω(< αρχ. µβάλλω)]. ξιµπδάου, -ώ ρ., για αρ. χρ. δες µπδάου, ακυρώνω µε δεύτερο πήδηµα το κακό απότέλεσµα που έφερε προηγούµενο πήδηµα. Υπήρχε η πρόληψη ότι, όταν κάποιος µεγάλος περνούσε πάνω από κάποιον µικρό, σταµατούσε το µεγάλωµα του µικρού και για την ακύρωση αυτού του κακού έπρεπε ο µεγάλος να ξι- µπδήξ(ει) το µικρό, [ξι- + µπδάου]. ξιµπήδµα, το στα παιχν. η ενέργεια ή το αποτέλεσµα του ξιµπδάου, [ξι- + µπήδµα]. ξιµπιστεύουµι ρ., -τεύουµαν, -τεύκα, εµπιστεύοµαι, µην τουν ξιµπιστιφτείς τουν αχαΐριφτου, [αρχ. ν + πιστεύω > ξι- + µτγν. εµπιστεύοµαι]. ξιµπουρλιάζου ρ., -ρλιαζα, -ρλιασα, βγάζω τα φύλλα του καπνού από τις βελόνες και τα περνώ στα σαρίκια, (Νιγρ.), [ξι- + µπουρλιάζου]. ξιµπουσιαντάου ρ., ξιµπουσιαντούσα, -σιάντσα, λασκάρω, αφήνω µπόσικα, χαλαρώνω, [ξι- + τουρ. boş(=χαλαρός) + -αντάου, στο Σουφλί µπουσαντάου]. ξιµπουσ(ι)κάρου ρ., -κάρζα, -κάρσα, χαλαρώνω, λασκάρω, [ξι- + µπόσ(ι)κους].

7 ξιµυαλίζου {-µνια-}, ρ., ξιµυάλτζα, ξιµυάλτσα, ξιµυαλίσ(η)κα, ξεµυαλίζω, πρ. ξι- µυαλτστούς, ξιµυαλτστίτι, [ξι- + µσν. µυαλν (< αρχ. µυελός)]. ξινάδα, η η ξινή γεύση, η αίσθηση του ξινού, η ξινίλα, ο ζωµός της αγουρίδας, που χρησιµοποιούσαν στο ξίνισµα φαγητών, αντί για ξίδι ή λεµόνι, στον πληθ. οι ξινάδις είναι η αίσθηση που δηµιουργείται από τροφική διαταραχή του στοµαχιού [ξινός]. ξινάδια, τα λαχανικά διατηρηµένα στο ξίδι, που είναι διαφορετικά από το τουρσί, στο οποίο η άλµη είναι από αλάτι και λιµόντουζου, [ξινάδα]. ξινέχουµα, το ξέχωµα, εκταφή των οστών του νεκρού, [ξινιχώνου]. ξινιές, οι η µυρωδιά του ξιδιού, του ξένου, δες πρµ. 231, [ξινός]. ξινίθρα, η χόρτο µε ξινή γεύση, Oxalis sp., το πολύ ξινό φαγητό, [ξινίζου]. ξινίζου ρ., ξίντζα, ξίντσα, ξινίζω, [ξινός]. ξινικάτουµα, το το αποτέλεσµα του ξινικατώνου. ξινικατώνου ρ., για αρ. χρ. δες νικατώνου, ξανακατώνω, ξεµπερδεύω τις µπερδεµένες κλωστές. ξινισκιρίζου ρ., για αρ. χρ. και σηµασία δες νισκιρίζου. ξινισκίρσµα, το το αποτέλεσµα του ξινισκιρίζου. ξινιχώνου ρ., ξινέχουνα, ξινέχουσα, ξεθάβω τα οστά του νεκρού, δες πρµ. 49, αλλ. ξισταυρώνου, [ξι- + -νι- + χώνω(< αρχ. χωνύω)]. ξινόγαλου, το γιαούρτι, γάλα ξινό, δες πρµ. 320, [ξινό + αρχ. γάλα]. ξινόµπλου, το ξινόµηλο, [ξινός + αρχ. µ5λο]. ξινόµσµα, το το αποτέλεσµα του ξινουµάου. ξινός, -νιά, -νό ξινός, [αρχ. 4ξινος]. ξινου- 1 ξενο-, ως πρώτο συνθ. π.χ. ξινουδλεύου, [αρχ. ξένος]. ξινου- 2 ξινο-, ως πρώτο συνθ. π.χ. ξινουστάφλου, [ξινός]. ξινουγιννάου, -ώ ρ., ξινουγιννούσα, -γέντσα, για κότες που γεννούν σε ξένο σπίτι, ξενογεννώ, ξινουγιννάει γκουλιάρα µας, [ξινου- 1 + γιννώ]. ξινουδλεύου ρ., ξινουδούλιβα, -δούλιψα, ξενοδουλεύω, [ξινου- 2 + δλεύου]. ξινουκούµπ(ι), το αλλ. ξενοκούµπ(ι), το µανικετόκουµπο, [ξινου-1 + κουµπί]. ξινουµάου, -ώ ρ., ξινουµούσα, ξινόµσα, ξινουµήθκα, διώχνω φωνάζοντας τα ζώα ή τα πουλιά από τη βοσκή ή από το χώρο στον οποίο αναπαύονται, µη ξινουµάς τα σπουρτούδια, [αρχ. κ + αρχ. νοµή(=βοσκή) > κνοµέω > ξενόµησα(αόρ.) > ξινόµσα > ξινουµάου]. ξινουστάφλου, το ποικιλία σταφυλιών που δε γλύκαιναν πολύ, [ξινου- 2 + σταφύλι (< αρχ. σταφυλή)]. ξινουστιµαίνου ρ., για αρ. χρ. δες νουστιµαίνου, µτφ. ξινουστίµινι του µουχαµπέτ(ι) = έγινε ανούσια η συζήτηση, εκφυλίστηκε η γιορτή, δες ξινουστιµεύου, [ξι- + νουστιµαίνου]. ξινουστιµεύου ρ., για αρ. χρ. δες νουστιµεύου, χάνω τη νοστιµάδα µου ή αφαιρώ τη νοστιµάδα από κάτι. ξινουστιµίζου ρ., για αρ. χρ. δες νουστιµίζου, για σηµ. ξινουστιµεύου. ξινούτσ(ι)κους, -κια/-κ(η), -κου ξινούτσικος, [ξινός]. ξινόχουρτου, το η κ. ξινίθρα, [ξινός + χόρτο(δες χουρτάρ(ι)]. ξίντζα τύπος του ρ., ξινίζου. 249

8 250 Νίκος Λ. Πασχαλούδης ξίντζµα, το ξίνισµα, [ξινίζου]. ξιντιπιάζου ρ., ξιντίπιαζα, -πιασα, -πιάσ(η)κα, πετώ από τη ρίζα τα ντίπια ή τα µαζεύω, [ξι- + ντίπ(ι)]. ξιντίπιασµα, το το αποτέλεσµα του ξιντιπιάζου. ξιντίρζµα, το η ενέργεια του ξιντιρίζου. ξιντιρίζου ρ., ξιντίρζα, -ρσα, ιχνηλατώ, ψάχνω για ντίρις, κει που ξιντίρζα του λαγό να µια αλ(ι)πού µπρουστά µ, [ξι- + ντίρα]. ξίντσα τύπος του ρ., ξινίζου, δες πρµ. φρ ξιξασπρότιρους-ρ(η), -ρου εντελώς ξασπρισµένος, δες δ.δ. 3. β, [ξέξασπρους]. ξι-ξι φωνή για να ξινοµούν τις κότες, αλλ. ξιου-ξιου, ξουτ-ξουτ, ξου-ξου. ξιπάζου ρ., ξίπαζα, ξίπασα, ξιπάσ(η)κα, ξιπάζω, ξαφνιάζω κάποιον, φοβίζω, προκαλώ αφηνίαση, µι ξίπασις µπρε πιδί µ, αλλ. ξυπάζου, ουσ. ο ξιπασιάρς, (Νιγρ.), [1. αρχ. κσυσπώµαι > κσυσπάζω > µσν. ξυπάζω, 2. αρχ. ξιππάζοµαι]. ξιπανιλώ ρ., ξιπανιλούσα, ξιπανέλτσα/-νίλτσα(νιγρ.), λιώνω, υγροποιώ µε θέρµανση, ξιπανέλτσαν τα χιόνια, ξιπανέλτσα τ λίγδα, [ξι- + π + ανιλώ]. ξιπαρχής από την αρχή, ξιπαρχής θέλει µιριµέτια, **[αρχ. φρ. ξ 6παρχ5ς]. ξιπασµένους, -ν(η), -νου εκτός από την κ. σηµ. και µοντέρνος, αυτός που δεν ακολουθεί τα καθιερωµένα στο ντύσιµο ή στη συµπεριφορά, [ξιπάζου]. ξιπαστρεύου ρ., για αρ. χρ. δες παστρεύου, ξεπαστρεύω, καθαρίζω, µτφ. σκοτώνω µαζικά, τ ς ξιπάστριψαν όλνοι. ξίπαστρου, το αυτό που ξιπάζεται µε το παραµικρό, που ξιπάζει µε την εµφάνισή του, µτφ. ο ξιπασµένους, ο αλαζόνας, του µπλάρ(ι) µας είνι ξίπαστρου, [ξιπάζου]. ξιπιδιάζου ρ., ξιπαίδιαζα, -σα, γεννώ το τελευταίο µου παιδί, [ξι- + πιδί]. ξιπιζεύου ρ., ξιπέζιβα, -ζιψα, ξεπεζεύω, αφιππεύω, κατεβαίνω από το ζώο, κατεβάζω τα πράγµατα από το φορτωµένο ζώο για να πιάσω δουλειά, [αρχ. πεζός > ξι- + µσν. πεζεύω(=κατεβαίνω από το υποζύγιο)]. ξιπιρνώ ρ., για αρ. χρ. δες πιρνώ, κερδίζω σε αγώνα, υπερβαίνω, τουν ξιπέρασα στου µπούρλιασµα. ξιπιτάζου ρ., για αρ. χρ. δες πιτάζου, τελειώνω κάτι γρήγορα, ξιπέταξι του κουφίν(ι) µάνι-µάνι, ως ξιπιτάζουµι = ξεπετάγοµαι, µεγαλώνω γρήγορα, παίρνω ξαφνικά το λόγο. ξιπιταρίζου ρ., ξιπιτάρζα, -ρσα, για νεοσσούς βγάζω φτερά και µπορώ να πετώ, ξιπιτάρσαν τα γκουλιαρούδια, [ξι-+ πεταρίζω(<µτγν. πετ < αρχ. πετάννυµι)]. ξιπιτάχκα ξεπετάχτηκα, παθ. αόρ. του ξιπιτάζου. ξιπίτιδις εξεπίτηδες, επίτηδες, [ξι- + αρχ. πίτηδες]. ξιπιτσώνου ρ., ξιπέτσουνα, -σα, -τσώθκα, τραυµατίζω επιφανειακά βγάζοντας την πέτσα, [ξι- + µσν. πέτσα(< ιταλ. pezza)]. ξιπιτώ ρ., για αρ. χρ. δες πιτάου, χρησ. µε τη σηµ. του ξιπιτάζου. ξιπλάου, -ώ ρ., για αρ. χρ. δες πλάου, ξεπουλώ. ξιπλέκου ρ., για αρ. χρ. δες πλέκου 1, ξεπλέκω, ξηλώνω κάποιο πλεχτό, ξιπλέκου τα µαλλιά µ = λύνω τα πλεγµένα µαλλιά µου. ξιπλένου ρ., για αρ. χρ. δες πλένου, ξεπλένω. ξιπλύνου ρ., για αρ. χρ. δες πλύνου, ξεπλύνω, [αρχ. κπλύνω > ξέπλυνα > ξέπλυνα > ξεπλύνω].

9 ξιπουβγάζου ρ., ξιπόβγαζα, ξιπόβγαλα, αναιρώ µε ανταπόδοση, ξεπληρώνω κάποια υποχρέωση, ανταποδίδω κάποιο κακό, χτες µι βάρισι µα σήµιρα του ξιπούβγαλα, τουν τρύπσα του κιφάλ(ι), αλλ. ξιαπουβγάζου (Νιγρ.), [ξι- + -που- + βγάζου]. ξιπούβγασµα, το το αποτέλεσµα του ξιπουβγάζου. ξιπουδαριάζου ρ., ξιπουδάριαζα, -σα, -σ(η)κα, κουράζω υπερβολικά τα πόδια, τουν ξιπουδάριασα όλ(η) τ µέρα στου µπαΐρ(ι), [ξι- + πουδάρ(ι)]. ξιπουζώσταρους, -ρ(η), -ρου αυτός που είναι γενικά ξεκούµπωτος, αυτός που έχει το παντελόνι του κακοδεµένο και ξεκούµπωτο, **[ξι- + που + ζώστηκα( < αρχ. ζώννυµι)]. ξιπρουβόδσµα, το {-ζµα}, ξεπροβόδισµα, αλλ. το ξιπρουβόδµα, [ξιπρουβουδάου]. ξιπρουβουδάου, -δίζου ρ., ξιπρουβουδούσα/-βόδζα, -βόδσα, -βουδίσ(η)κα, ξεπροβοδίζω, προβοδίζω, κατευοδώνω, στη Νιγρ. και ξιπρουβουδίζου, [αρχ. προευοδόω > ξι- + µσν. προβοδ]. ξιπυρίζου ρ., ξιπύρζα, ξιπύρσα, για φούρνο, χάνω την πύρα και πέφτει η θερµοκρασία µου, άµα ρουδίσ(ει) του ψουµί ανοίγουµι τ ν όκνα για να ξιπυρίσει φούρνους, [ξι- + πύρα(< αρχ. πυρόω)]. ξιράδ(ι), το ξεράδι, ξερό κλαδί, ξηρό κοµµάτι ψωµιού, µτφ. ξιράδια ξερς = δεν ξέρεις τίποτε, δες πρµ. φρ. 7, [αρχ. ξηρός > µσν. ξηράδα]. ξιραίνου ρ., ξέρινα, ξέρανα, ξιράθκα, ξεραίνω, ξηραίνω, ξιράθκαν τα καπνά στ ρίζα, [αρχ. ξηραίνω]. ξιραχήνα, η (Νιγρ.), είδος δερµατικού εξανθήµατος, λειχήνα, αλλ. η ξηρουχήνα, στην Τερπνή ξυλουχήνα, [από συµφ. των λ. αρχ. ξηρς + λειχ7ν ( = είδος δερµατικού εξανθήµατος)]. ξιρου- -ξερο/-ξηρο-, ως πρώτο συνθ. δίνει τη σηµ. του ξερού/ξηρού, αλλά και τη σηµ. του ελαφρού σε αντίθεση µε το υγρό που είναι βαρύ, δες βαρύ χουράφ(ι), π.χ. ξιρουκαταπίνου, ξιρουκοιµούµι, ξιρουνυστάζου, [αρχ. ξηρς > ξερός]. ξιρουκαταπίνου ρ., ξιρουκατάπινα/-τάπνα, -τάπια/-τάπχα, καταπίνω χωρίς σάλιο την τροφή µου και µου στέκεται στο λαιµό, µτφ. µασώ τα λόγια µου και κοντοστέκοµαι στην οµιλία µου, αρά ουµίλα, µην ξιρουκαταπίντς, [ξιρου- + καταπίνου]. ξιρουκατάπµα, το το να ξιρουκαταπίν(ει) κάποιος, άφσι τα ξιρουκαταπήµατα κι ουµίλα, [ξιρουκαταπίνου]. ξιρουκοιµούµι ρ., για αρ. χρ. δες κοιµούµι, κοιµούµαι ελαφρά, καθώς κάθοµαι µε πιάνει ο ύπνος και ξυπνώ επανειληµµένα, χωρίς να πηγαίνω στο κρεβάτι. ξιρουνυστάζου ρ., ξιρουνύσταζα, -ξα, νυστάζω λίγο, νυστάζω στο κάθισµα και δεν πάω για ύπνο, [ξηρου- + αρχ. νυστάζω]. ξιρουπαγουνιά, η παγωνιά χωρίς χιόνι, βροχή, υγρασία, [ξιρουπαγώνου]. ξιρουπαγώνου ρ., ξιρουπάγουνα, -σα, κρυώνω υπερβολικά σε κρύα και ξερή ατµόσφαιρα, [ξιρου- + µσν. παγώνω(< αρχ. πάγος)]. ξιρουπνίγου ρ., ξιρόπνιγα, ξιρόπνιξα, ξιρουπνίχκα/-πνίθκα, στραγγαλίζω, ως παθ. ξιρουπνίγουµι = στραβουκαταπίνου, [ξιρου- + πνίγου]. ξιρουσταλιάζου ρ., ξιρουστάλιαζα, -στάλιασα, ξεροσταλιάζω, περιµένω κάπου ακίνητος για ώρα πολλή, παγώνω περιµένοντας ακίνητος µέσα στο κρύο, **[ξιρου- + ρίζα ΣΤΑΛ- + -ιάζου, δες παρασταλιάζου]. ξιρουφά(ι), το το φαγητό που δεν είναι µαγειρεµένο, π.χ. ψωµί µε ελιές, ψωµί µε 251

10 252 Νίκος Λ. Πασχαλούδης τυρί κλπ., [ξιρου- + φά(ι)]. ξιρουχαµνιέµι ρ., παρ. ξιρουχαµνιέµαν, για λοιπά δες ξηρουχαµνιούµι. ξιρουχαµνιούµι ρ., ξιρουχαµνιούµαν, -χαµνήθκα, χασµουριέµαι, αλλ. ξιρουχαµνιέµι **[αρχ. χασµµαι > ξιρου- + χασµιέµαι]. ξιρουχάµνισµα, το χασµουρητό, [ξιρουχαµνιούµι]. ξιρουψώµ(ι), το φαγητό µόνο µε ψωµί, έφαγα ξιρουψώµ(ι) = έφαγα µόνο ψωµί, [ξιρου- + ψουµί]. ξισασαλώνουµι ρ., ξισασαλώνουµαν, -λώθκα, γίνοµαι σαλός, δεν ελέγχω τα λόγια και τις πράξεις µου, [ξι- + σαλός]. ξισανταλιάζου ρ., για αρ. χρ. και σηµ. δες σανταλιάζου. ξισέρνου ρ., ξέσυρνα, ξέσυρα, ξισύρθκα, α) σέρνω κάτι στο πάτωµα ή στο χώµα, µη ξισέρνς τα πουδάρια σ, γιουµό(ει)ζς σκόνη, β) ως µέσο ρ. για ζώα σηµ. τελειώνει ο γεννετήσιος οργασµός µου, π.χ. ξέσυρι γίδα µας, [ξι- + σέρνου]. ξισ(η)κουµένους, -ν(η), -νου αυτός που ξισκώνιτι εύκολα, που έχει µεγάλη ιδέα για τον εαυτό του για παιδί, το παραχαϊδεµένο και κακότροπο, [ξισ(η)κώνου]. ξισ(η)κώνου ρ., ξισήκουνα, ξισήκουσα, ξισ(η)κώθκα, ξεσηκώνω, παροτρύνω, φουσκώνω τα µυλά κάποιου, µην τουν ξισ(η)κώνς, είνι παλαβός, ουσ. το ξισήκουµα, [ξι- + σ(η)κώνου]. ξισκαλίζου ρ., για αρ. χρ. δες σκαλίζου, ανακατώνω ελαφρά κάποια επιφάνεια, µη ξισκαλί(ει)ζς τ µύτη σ, αρνίθις ξισκαλίζουν τ ν αυλή, ούτι του δόντ(ι) µας δεν µπουρούµι να ξισκαλίξουµι, [ξι- + σκαλίζου]. ξισκαλνώ ρ., παρ. ξισκαλνούσα, για λοιπά δες ξισκαλίζου. ξισκάλτζµα, το το αποτέλεσµα του ξισκαλίζου. ξισκάου, -ώ ρ., ξισκούσα, ξέσξα/ξέσκισα, ξισκίσκα, ξεσκίζω, πρ. ξέσκα, ξέσξι, µη ξισκάς τα χαρτούδια, στη Νιγρ. ξιασκώ, [ξισκίζου]. ξισκίζου ρ., παρ. ξέσκζα για αόρ. δες ξισκάου, ξεσκίζω, γιατί ξισκί(ει)ζς τα χαρτιά; δες δ.δ. 3. α, [αρχ. κσχίζω > αόρ. ξέσκισα > ξεσκίζω]. ξισκουνίζου ρ., για αρ. χρ. δες σκουνίζου, ξεσκονίζω. ξισκουντστήρ(ι), το ξεσκονιστήρι, [ξισκουνίζου]. ξισκουντώ ρ., για αρ. χρ. δες σκουντώ, ξεσκουντώ, σκουντώ, ξισκούντα τουν να ξυπνήσ(ει). ξισκώ ρ., δες ξισκάου. ξισπέρνου ρ., για αρ. χρ. δες σπέρνου, ξεσπέρνω, τελειώνω τη σπορά των σιτηρών, ξέσπιρα την ξισπουρίτσα, [ξι- + σπέρνου]. ξισπουριάζου ρ., ξισπόριαζα, -σα, -σ(η)κα, ξεσποριάζω, ολοκληρώνω το σχηµατισµό των σπόρων, ξισπόριασαν τα µαρούλια κι τράχυναν, [ξι- + σποριάζω(< αρχ. σπόρος)]. ξισπουρίτσα, η προσωνυµία της Παναγίας, που γιορτάζεται στα τέλη Νοεµβρίου, όταν ξισπέρνουν, [Παναγία ξεσπορίτισσα]. ξισπύρζµα, το η εργασία και το αποτέλεσµα του ξισπυρίζου. ξισπυριάζου ρ., ξισπύριαζα, ξισπύριασα, ξισπυριάσ(η)κα, για λοιπά δες ξισπυρίζου. ξισπυρίζου ρ., ξισπύρζα, ξυσπύρσα, βγάζω τα σπυριά του καλαµποκιού από την κουµπάκα, χτυπώντας µε το δριπάν(ι) ή µε κλαδευτήρι που είχε στο εξωτερικό κα- µπύλο µέρος και µια ορθογώνια προέκταση σαν µικρό τσεκούρι, [ξι- + σπυρί].

11 ξισταλααίνου ρ., ξισταλάινα/ξισταλαΐνισκα(σπάνια), ξισταλάινα, καθιζάνω, διαυγάζω ένα υγρό µε τη δηµιουργία ιζήµατος, όλ(η) µέρα ξισταλάινι του νιρό κι πάλι θουλό είνι, ξισταλάινι τώρα του νιρό, [ξι- + στάλα(< αρχ. σταλάσσω) + -αίνω]. ξισταµάτα ρ., τύπος που χρησ. µόνο για τη σύνθεση αρνητικών απαντήσεων, όταν δίνονται προσταγές ή διατυπώνονται παρακλήσεις µε την πρ. σταµάτα του ρ., στα- µατώ σταµάτα ξισταµάτα δεν έχ(ει) δω = δεν σταµατώ, δεν παίρνω υπόψη µου την προσταγή ή την παράκλησή σου, [ξι- + σταµατώ]. ξισταύρουµα, το το αποτέλεσµα του ξισταυρώνου. ξισταυρώνου ρ., για αρ. χρ. δες σταυρώνου, ξεθάβω οστά νεκρού, δες ξινιχώνου. ξιστέρ(ι), το η ξαστεριά, µτφ. το µέρος που δεν προφυλάγεται από τίποτε, το µεϊντάνι βραδιάσκι στου µπαΐρ(ι) κι τουν έφαγι του ξιστέρ(ι), [ξιστιριά]. ξιστιριά, η ξαστεριά, αλλ. ξιαστιριά, δες δηµ. τρ. 15.θ, [αρχ. ξάστερος(=γεµάτος µε άστρα ουρανός) > µσν. ξάστερος > ξαστεριά]. ξιστιριώµατα, τα η ξαστεριά, αν έχει ξιστιριώµατα ας βάλει τα λινά του, (Ν.Π.γ τρ ), [ξιστιριά]. ξιστουράου ρ., ξιστουρούσα, ξιστόρσα, εξιστορώ, [αρχ. ξιστορέω]. ξιστραγγίζου ρ., για αρ. χρ. δες στραγγίζου, χύνω και τις τελευταίες σταγόνες του υγρού αναποδογυρίζοντας το δοχείο, ουσ. το ξιστράγγσµα, [ξι- + στραγγίζου]. ξιστρίβου ρ., για αρ. χρ. δες στρίβου, το σκάζω, φεύγω κρυφά. ξιστρώνου ρ., για αρ. χρ. δες στρώνου, ξεστρώνω, πρ. ξέστρου, ξέστρου του του κριβάτ(ι) = ξέστρωσέ το το κρεβάτι, [ξι- + στρώνου]. ξιστύνου ρ., ξέστυνα, ξέστυσα/ξέστσα, ξιστύθκα, αβγοκόβω, νοστιµίζω το φαγητό, µε ζωµό αγουρίδας και αβγό ή µε ζωµό λεµονιού και αβγό, κόµα δεν του ξέστσα του φαΐ, [επιτ. ξι- + αρχ. στύφω(=προξενώ στυφότητα, στυφάδα), στις Σέρρες αντί ξιστύνου του φαΐ, λένε στύνου του φαΐ, δες και στ%µµα(< στύφω), στυφελς (=ξινός, ξινισµένος)]. ξισυλλόιαστους, -τ(η), -του ασυλλόγιστος, αυτός που του έχουν σαλέψει τα µυαλά, τρελός, ασυνέριστος, αυτός που δεν ξέρει τι λέει, αυτός που δεν τα βαθαίν(ει), [ξι- + αρχ. συλλογίζοµαι]. ξισ(υ)νόρστους, -τ(η), -του στη Νιγρ. ο ασ(υ)νόρστους, [ξισ(υ)νουρίζου]. ξισ(υ)νουρίζου ρ., (Νιγρ.), για αρ. χρ. και σηµ. δες σ(υ)νουρίζου. ξισυρτούρα επίρρ., χωρίς επιλογή, γρήγορα και όπως έρθουν τα πράγµατα, του πήρι ξισυρτούρα κι δεν αφήκι τίπουτα, **[επιτ. ξι- + αρχ. σύρω]. ξιτάζου ρ., ιξέταζα/ξέταζα, ιξέτασα/ξέτασα, ξιτάσ(η)κα, εξετάζω, κάνω λεπτοµερείς και αδιάκριτες ερωτήσεις, τι σι ξέταζι κείν(η) χαµέν(η); τι ήθιλι; [αρχ. ξετάζω]. ξιτίνιαγµα, το ξετίναγµα, το απότοµο µεγάλωµα σε ύψος, [ξιτνιάζου]. ξίτκους, -κ(η), -κου ξίκικος, αυτός που έχει την ιδιότητα του ξίκ(η), λειψός, χαζός, ξίτκα λόια = χαζά λόγια, δες πρµ. φρ. 107, [ξίκ(η)ς + -κους]. ξιτνιάζου ρ., για αρ. χρ. δες τνιάζου, ξετινάζω, ξιτνιάζουµι=µεγαλώνω σε ύψος γρήγορα, ξιτνιάχκι µάνι-µάνι του πιδούδ(ι) µας, ξιτνιάχκι του καπνό, [ξι- + τνιάζου]. ξιτ-ξιτ δες ξι-ξι. ξιτρέχου ρ., ξέτριχα, -ξα, χρησ. στο γ' προσ. για δοχεία, στάµνα, βαρέλι κλπ., όταν από κάποιο άνοιγµα στάζει το υγρό, ξιτρέχ(ει) στάµνα, [ξι- + τρέχου]. ξιτρουµαρεύου ρ., ξιτροµάριβα, -ριψα, -ρέφκα, τροµάζω έντονα κάποιον, [αρχ. 253

12 254 Νίκος Λ. Πασχαλούδης τρόµος > επιτ. ξι- + τροµάρα + -εύω]. ξιτρυφιραίνου ρ., ξιτρυφίρινα, -φίριανα/-φίριασα, ξαναζωντανεύει το δέρµα µου, επανακτώ τη χαµένη φρεσκάδα µου, [ξι- + αρχ. τρυφεραίνω]. ξιτρώου ρ., για α.χ. δες τρώου, τελειώνω το φαγητό µου, κόµα δεν ξέφαγα νάτις κι αφνοί, [ξι- + τρώου]. ξιφέγγ(ει) ρ., ξέφιγγι, ξέφιξι, πήρε να φέγγει, αρχίντσι να ξιφέγγγ(ει), [ξι- + φέγγου]. ξιφεύγου ρ., για αρ. χρ. δες φεύγου, ξεφεύγω, [ξι- + φεύγου]. ξιφλουδίζου ρ., ξιφλούδζα, -δσα ίσ(η)κα, ξεφλουδίζω, µτφ. µοιάζω πολύ, τουν ξιφλούδσι τουν πατέρα τ, όπως και η πρµ. φρ. 190, [ξίφλουδους]. ξίφλουδους, -δ(η), -δου ολόιδιος, ξίφλουδους πατέρα τ είνι, [ξι- + µσν. φλούδα (< αρχ. φλο%ς)]. ξιφλύκουµα, το το αποτέλεσµα του ξιφλυκώνου. ξιφλυκώνου ρ., για αρ. χρ. δες φλυκώνου, ξεθηλυκώνω, ξεκουµπώνω. ξιφούλ(ι), το το να είναι κάποιος ξιφουλιασµένους, τουν έκανα ξιφούλ(ι). ξιφουλιάζου ρ., ξιφούλιαζα, ξιφούλιασα/-λτσα, -λιάσκα, κερδίζω κάποιον στο κου- µάρ(ι) όλα του τα χρήµατα, τουν ξιφούλτσαµι = του τα κερδίσαµε όλα, µτχ. ξιφουλιασµένους, -ν(η), -νου, ουσ. το ξιφούλιασµα, **[1. αρχ. φωλε8 > ξι- + φωλιάζω. 2. ξι- + φυλλίζω(δες φυλλίζια) και υ > ου]. ξιφουντιάζου ρ., ξιφούντιαζα, -σα, κόβω τις φούντες του καπνού, ουσ. ξιφούντιασµα, [ξι- + φούντα(< µτγν. φούνδα < λατ. funda)]. ξιφουρνίζου ρ., ξιφούρνιζα, ξιφούρνισα/ξιφούρντσα, ξιφουρνίσ(η)κα, ξεφουρνίζω, µτφ. ξεστοµίζω, κείν(η) ξιχασµέν(η) ό,τι φτάσ(ει) ξιφουρνίζ(ει), [ξι- + µσν. φουρνίζω(< µτγν. φο%ρνος < λατ. furnus)]. ξιφουσκώνου ρ., για αρ. χρ. δες φουσκώνου, ξεφουσκώνω, βγάζω σπυριά ή φουσκάλες στις άκρες των χειλιών ή της µύτης, από αρρώστια ή στενοχώρια, ουσ. το ξιφούσκουµα, δες και φαφίλα, [ξι- + φουσκώνου]. ξιφσάου, -ώ ρ., ξιφσούσα, ξιφύσηξα, ξεφυσώ, εκπνέω φυσώντας µε δύναµη, για άλογα φριµάζω, θα πέρασι λύκους, ξιφσά(ει) του άλουγου, [ξι- + φσάου]. ξιφσούρ(η)ς, -ρου, -ρκου επιπόλαιος, πολυλογάς, αυτός που του ξεφεύγουν τα λόγια του από επιπολαιότητα, [ξιφσάου]. ξιφτάου, -ώ ρ., ξιφτούσα, ξέφτσα, κάνω ξέφτια, αλλ. ξιφτίζου, [αρχ. εκπτύω > ξεφτίζω/ξεφτώ]. ξιφτέρ(ι), το ξεφτέρι, ευφυής, ικανός, [1. λατ. accipiter(=γεράκι) > ξιφτέριν > µσν. ξεφτέριν, 2. µτγν. ξύπτερος > υποκ. ξυπτέριον > µσν. ξεφτέριν, 3. (Κ.Σ.), µσν. )ξαπτέρυγος(αυτός που έχει έξι φτερά, τα χερουβείµ) > ξεφτέρι]. ξιφτίζου ρ., ξέφτζα, ξέφτσα, ξεφτίζω, και ξιφτάου. ξιφτιλίζου ρ., ξιφτίλιζα/-λζα/-λτζα, -λισα/-λσα/-λτσα, -λίσ(η)κα, εξευτελίζω, ξιφτιλίζουµι = κάνω κάτι ευτελές, ουσ. ο ξιφτίλας, η ξιφτίλα, [αρχ. ξ + αρχ. ε9τελ7ς > µτγν. ξευτελίζω]. ξιφυτρίδια, τα τα φυτά των σιτηρών που φύτρωναν χωρίς σπορά από τους σπόρους που έπεφταν στα αλώνια ή αλλού και ήταν βόσκηµα, [ξιφυτρώνου]. ξιφυτρώνου ρ., ξιφύτρουνα, -τρουσα, ξεφυτρώνω, βγάζω φύτρα ή ξιφυτρίδια, ξιφύτρουσαν τα κρουµµύδια = έβγαλαν φύτρα χωρίς να φυτευθούν, [επιτ. ξι- + µσν. φυτρώνω(< µτγν. φύτρα < αρχ. φύω)].

13 ξιχάνου ρ., ξέχανα, ξέχασα, ξιχάσ(η)κα, χαζεύω, αφιριούµ(ι), ξιχάνουν τα πιδιά = χαζεύουν, παίζουν τα παιδιά, πιάσι τ βιλόνα σ, µην ξιχάντς, [αρχ. χάος > µτγν. χα > αρχ. προθ. ξ + µσν. χάνω > µσν. ξεχάνω]. ξιχασµένους, -ν(η), -νου χαζός, διαρκώς αφηρηµένος, µισότρελος, αυτός που γυρίζει άσκοπα στους δρόµους, [ξιχάνου]. ξιχουριστά επίρρ., ξεχωριστά, παιχνίδι της Νιγρ. παρόµοιο µε το καλουγιρούδ(ι) της Τερπνής, [αρχ. κ + αρχ. χωρίζω > µτγν. κχωρίζω > ξεχώρισα > ξεχωρίζω > ξεχωριστά]. ξιχτυπάου ρ., ξιχτυπούσα, ξιχτύπσα, ξιχτυπήθκα, βγαίνω έξω και µε χτυπά ο αέρας, βγες όξου να ξιχτυπή(ει)σς λίγου στουν αέρα, [αρχ. κτυπ > ξι- + µσν. χτυπ]. ξιψαλδίζου ρ., ξιψάλδζα, ξιψάλδισα/-λδτσα, κόβω µε το ψαλίδι τις κλωστές που υπάρχουν στις άκρες των υφασµάτων, [ξι- + ψαλιδίζω, δες ψαλίδ(ι)]. ξιψειρίζου ρ., ξιψείρζα, -ρσα, ρίσ(η)κα, ξεψειριάζω, καθαρίζω κάποιον από τις ψείρες, [ξι- + ψειρίζω(< αρχ. φθειρίζω)]. ξιψείρζµα, το η ενέργεια του ξιψειρίζου. ξιψιλαίνου ρ., παρ. και αόρ. ξιψίλινα, κάνω κάτι λεπτό, ψιλό, γίνοµαι λεπτός, ξιψίλινι του πανταλόνι, φαίνιτι του βρακί, δες λιανουφάισα, φαγώνου, [ξι- + ψιλαίνου]. ξίψιλους, -λ(η), -λου αυτός που έχει υποστεί την ενέργεια του ξιψιλαίνου. ξου- εξω-, ως πρώτο συνθ. π.χ. ξουχώραφα, [αρχ. 1ξω]. ξούγκ(ι), το ξύγκι, δες αξουγκιά, αξούγκ(ι). ξουδιάζου ρ., ξόδιαζα,-σα,-σ(η)κα, ξοδεύω, δαπανώ, [αρχ. 1ξοδον >µσν. ξοδεύω]. ξουκλήσ(ι) εξωκλήσι, [αρχ. 1ξω + αρχ. κκλησία > εξωκλήσι]. ξουµάνικους/-ν(ι)κους, -κ(η), -κου ο χωρίς µανίκια, ξουµάνικ(η) φούστα, δες φούστα, [αρχ. 1ξω + µανίκ(ι)]. ξούµζµα, το η πράξη και το αποτέλεσµα του ξουµίζου. ξουµίζου ρ., ξούµζα, ξούµσα, ξαναπλέκω τις φθαρµένες µύτες/φτέρνες σε τσιουράπια, [λατ. exemplium > µτγν. 1ξοµπλον > µσν. ξέµπλιον > µσν. ξοµπλιάζω > ξόµπλι (=κέντηµα) **( > ξοµπλίζω > ξοµίζω)]. ξου-ξου δες ξι-ξι. ξουπίς επίρρ., ξοπίσω, [αρχ. προθ. ξ + αρχ. πίσω > µσν. ξωπίσω]. ξουρουµπίκ(ι), το ειρων. αυτός που κούρεψε τα µαλλιά του πολύ κοντά, [αρχ. ξυρ > µτγν. ξυρίζω > ξουρίζω + τουρ. bıyık(=µουστάκι)]. ξουφλάου ρ., δες ιξουφλάου. ξουφρουνά, τα τα ανόητα λόγια, τα λόγια του ανόητου, τα λόγια της ξουφρουνιάς. ξουφρουνός, -νιά/-νού αυτός που λέει ανόητα λόγια, ο χαζός, δες και σουφρουνιά, [ξου- + φρονώ(< αρχ. φρονέω < φρήν)]. ξουχώραφα, τα χωράφια που είναι λίγο έξω από το χωριό, [ξου- + χουράφ(ι)]. ξυέµι ρ., για αρ. χρ. και λοιπά δες ξυούµι. ξυλάγγουρου, το το άγουρο πεπόνι, που τρωγόταν όπως το αγγούρι πράσινο και τραγανό, η λ. χρησ. και στις βρισιές µε τη σηµ. περίπου του άχαρου, εξαιτίας της ανοστιάς του, α ρα ξυλάγγουρου µτφ. το καρπούζι στην αρχή του σχηµατισµού του, που το χρησ. και για τουρσί, δες πρµ. 76, [αρχ. ξύλον + µσν. γγούρι(< γουρος < αρχ. ωρος)]. ξυλαρίκους, ο δυνατός ξυλοδαρµός, [ξύλου]. 255

14 256 Νίκος Λ. Πασχαλούδης ξυλάς, ο αυτός που έκοβε και έφερνε ξύλα από το βουνό, υλοτόµος, [ξύλου]. ξυλέστρατους, -τ(η), -του αυτός που περπατά σαν να έχει ξύλινα πόδια, που έχει υπερβολικό και άχαρο ύψος, που είναι και στους τρόπους άτσαλος, αυτός που είνι ντιπ ανίγρικους, ο ασουλούπωτος, ο ασυµµάζευτος, ντιπ ξυλέστρατου κουρίτσ(ι) είνι φτην Μαριγώ, **[ξύλου + στράτα]. ξυλιάζου ρ., ξύλιαζα, ξύλιασα, γίνοµαι σκληρός σαν ξύλο, µουδιάζω από το κρύο, δέρνω, χτυπώ κάποιον, ουσ. το ξύλιασµα, [ξύλου]. Ξυλότρους, το το παλιό όν. του χωριού της σηµερινής Αγίας Παρασκευής, [Ξυλοπήγαδα, Π.Πα. σελ. 82, δες και Π. Βλ. γ. σελ. 579]. ξύλου, το ξύλο, ξυλοδαρµός, [αρχ. ξύλον]. ξυλου- ξυλο-, ως πρώτο συνθ. για υλικά ή κατασκευές από ξύλο, [ξύλου]. ξυλουγαδούρα, η 1. κινητό ξύλινο στήριγµα, µε δυο πόδια σε σχήµα Α και ένα καδρόνι στις κορυφές των Α, που σε ζευγάρι τις χρησ. για να στήνουν το κρεβάτι, το µιντέρ(ι) κ.ά. 2. εργαλείο που χρησ. για το µάζεµα του στηµονιού στο αντί ήταν ένα ξύλο µε τρία σκέλη, τα δυο µεγάλα, µε τα οποία στηριζόταν στο έδαφος και το τρίτο το µικρό στα µεγάλα έβαζαν βαριές πέτρες και από το µικρό έπιαναν την µία άκρη του στηµονιού, όταν ήταν να το τυλίξουν στο αντί αφού τεντωνόταν το στηµόνι στην αρχή, στη συνέχεια για το µάζεµα έπρεπε να συρθεί η ξυλουγαδούρα µε τις πέτρες το βάρος που είχαν οι πέτρες προσδιόριζε και πόσο σφιχτά τυλιγόταν το στ(η)µόν(ι) στο αντί 3. παιχν. µιας ολιγάριθµης οµάδας παιδιών, που είχε κυρίαρχο στοιχείο τις προσπάθειες για εύστοχες βολές µε το τσιουµάκ(ι) και το κυνηγητό των άλλων µελών της οµάδας από τη µάνα, δες σέρλα. ξυλουκρανιά, η είδος δασικού δ., που µοιάζει µε κρανιά αλλά δεν κάνει κράνα, Cornus sanguinea, [ξυλου- + κρανιά]. ξυλουπόδαρα, τα αλλ. οι πατιρίκις. ξύλου στα χέρια παιχν. δυο παιδιών µε χτυπήµατα στις παλάµες. Ξυλουτουρνός, -νιά, -νό ο καταγόµενος από το Ξυλότρους, αλλ. Ξυλουτρουνός. ξυλουφαγάς, ο ξυλοφάγος, ράσπα, λίµα µε δόντια για λείανση των ξύλων, το πουλί δρυοκολάπτης, κ. πράσινη τσικλητήρα, Picus viridis, αλλ. ξυλουφάγους, [ξυλου- + -φαγάς]. ξυλουχήνα, η δες ξιραχήνα. ξυλόχτινα, τα τα ξύλα, κατακόρυφα και οριζόντια, στα οποία στηρίζονταν τα χτένια του αργαλειού, [ξύλου + χτέν(ι)]. ξύνου ρ., έξυνα, έξυσα, ξύσ(η)κα, ξύνω, παθ. ξύνουµι, δες και ξάου, ξυούµι, ξυέµι, [αρχ. ξύω > αόρ. 1ξυσα > ξύνω]. ξυούµι ρ., ξυούµαν, ξύσ(η)κα, ξύνοµαι, πρ. ξυθούς, δες πρµ. 234, [ξύω > αρχ. ξύο- µαι]. ξυπάζου δες ξιπάζου. ξυπόλτους, -τ(η), -του ξυπόλητος, δες πρµ. 63, [αρχ. ξ + αρχ. 6π + αρχ. λύω > µτγν. ξυπολύω > µσν. ξυπόλητος]. ξυπουλταρία, η η ξυπολυσιά, χρησ. και ως επίρρ., πήγαµι ξυπουλταρία στουν πουταµό, [ξυπόλτους + κατ. -αρία, όπως λότος > λοταρία]. ξυπουλτώνουµι ρ., -ώνουµαν, -ώθκα, βγάζω τα παπούτσια και τις κάλτσες µου, γίνοµαι ξυπόλτους, τι ξυπουλτώθκις µαρή χ(ει)µώνα κιρό; [ξυπόλτους].

15 ξυστρί, το ξυστήρι, ξυστήρας, όργανο µε το οποίο έξυναν τα ζώα, αλλ. ξυστρίδ(ι), [αρχ. ξύω > ξύστρον > µτγν. ξυστρίον]. ξυστρίζου ρ., ξύστριζα, -σα, ξύνω τα ζώα µε το ξυστρί. ξω ρ. δες ξάου. ξώπουρτα, η εξώπορτα, η πόρτα της αυλής, [αρχ. 1ξω + πόρτα(<λατ. porta)]. 257

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός»

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 «Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» (Πόντος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ Τα ρήματα Έχουν δύο φωνές: την ενεργητική και την παθητική Ενεργητική φωνή: ω. Παθητική φωνή: -μαι. Οι καταλήξεις των ρημάτων, ω, -άβω

ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ Τα ρήματα Έχουν δύο φωνές: την ενεργητική και την παθητική Ενεργητική φωνή: ω. Παθητική φωνή: -μαι. Οι καταλήξεις των ρημάτων, ω, -άβω 1 ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ Τα ρήματα ανήκουν στα κλιτά μέρη του λόγου και φανερώνουν ότι κάποιο πρόσωπο, ζώο ή πράγμα κάνει κάτι (κάποια ενέργεια), ή παθαίνει κάτι από κάποιον άλλον, ή από τον εαυτό του ή βρίσκεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β ΗΜ/ΝΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Σεπτέμβριος Αφόρμηση: ίνω στα παιδιά σε χαρτόνι φωτοτυπημένη μια σβούρα και τους

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ το Δημοτικό η δασκάλα λέει στους μαθητές της: -Παιδιά, ελάτε να κάνουμε ένα τεστ εξυπνάδας! Ριχάρδο, πες μου ποιο είναι αυτό το ζωάκι: Περπατά στα κεραμίδια, έχει μουστάκι, κάνει νιάου και αλλά έχει και

Διαβάστε περισσότερα

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ''

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 1 2 Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 3 Τα λουλούδια χωρίς όνομα, τα έχει ο καθένας από μας, αλλά δεν το ξέρουμε. Δεν μας μαθαίνουν τίποτα και ψάχνουμε μόνοι μας άσκοπα να βρούμε κάτι, για να

Διαβάστε περισσότερα

Παροιμίες Ζώα Θηλαστικά Πρόβατο Αν είν τ αρνιά σου αμέτρητα, πες πως αρνιά δεν έχεις. [Ελληνική]

Παροιμίες Ζώα Θηλαστικά Πρόβατο Αν είν τ αρνιά σου αμέτρητα, πες πως αρνιά δεν έχεις. [Ελληνική] Παροιμίες Ζώα Θηλαστικά Πρόβατο Αν είν τ αρνιά σου αμέτρητα, πες πως αρνιά δεν έχεις. Αναμασά τα λόγια της σαν παλιοπροβατίνα Απ τον κακό βοσκό, ψώριασαν τα πρόβατα Απ του διαβόλου το μαντρί μήτε κατσίκι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ.Β.Μ. Σχολική χρονιά 2014-15 ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 3, 16451 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Η Μόνα, η μικρή χελώνα, μετακόμισε σε ένα καινούριο σπίτι κοντά στη λίμνη του μεγάλου δάσους.

Η Μόνα, η μικρή χελώνα, μετακόμισε σε ένα καινούριο σπίτι κοντά στη λίμνη του μεγάλου δάσους. Η Μόνα, η μικρή χελώνα, μετακόμισε σε ένα καινούριο σπίτι κοντά στη λίμνη του μεγάλου δάσους. Κάθεται στο παράθυρο του δωματίου της και σκέφτεται, στεναχωρημένη τους παλιούς της φίλους και συμμαθητές.

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ Βάζει η δασκάλα εργασία για το σπίτι, να ρωτήσουν πως γεννιούνται τα παιδιά. - Μαμά, μαμά, λέει ο Σοτός μόλις πήγε σπίτι, η δασκάλα μας είπε να σας ρωτήσουμε πως γεννιούνται τα παιδιά. - Δεν μπορώ τώρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΟΝΤΑΡΙ. Η οικογένεια των λιονταριών. Λιοντάρια

ΛΙΟΝΤΑΡΙ. Η οικογένεια των λιονταριών. Λιοντάρια Μέγεθος Βάρος Τροφή Περιοχή Λιοντάρια ως 1,90 µέτρα µήκος ως 1,10 µέτρα ύψος µέχρι 250 κιλά τρώνε ζώα µεγάλα, όπως καµηλοπαρδάλεις, αντιλόπες, ζέβρες Αφρική και Ινδία ΛΙΟΝΤΑΡΙ Τα λιοντάρια είναι τα µεγαλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Α ΤΑΞΗ 2014-2015 Το κυνήγι του χαμένου θησαυρού Τα παιδιά χωρίζονται σε 3 ή 4 ομάδες. Ο αρχηγός κρύβει κάποιον θησαυρό. Όλες οι ομάδες διαβάζουν

Διαβάστε περισσότερα

Μια φορά κι έναν καιρό, τον πολύ παλιό καιρό, τότε που όλη η γη ήταν ένα απέραντο δάσος, ζούσε μέσα στο ξύλινο καλύβι της, στην καρδιά του δάσους,

Μια φορά κι έναν καιρό, τον πολύ παλιό καιρό, τότε που όλη η γη ήταν ένα απέραντο δάσος, ζούσε μέσα στο ξύλινο καλύβι της, στην καρδιά του δάσους, Μια φορά κι έναν καιρό, τον πολύ παλιό καιρό, τότε που όλη η γη ήταν ένα απέραντο δάσος, ζούσε μέσα στο ξύλινο καλύβι της, στην καρδιά του δάσους, μια γριά γυναίκα. Τ όνομά της ήταν Μαραλά. Κανένας δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΟΝΤΑΡΙ. O βασιλιάς των ζώων. Η οικογένεια των λιονταριών. Λιοντάρια

ΛΙΟΝΤΑΡΙ. O βασιλιάς των ζώων. Η οικογένεια των λιονταριών. Λιοντάρια Λιοντάρια Μέγεθος Βάρος Τροφή Περιοχή ως 1,90 μέτρα μήκος ως 1,10 μέτρα ύψος μέχρι 250 κιλά τρώνε ζώα μεγάλα, όπως καμηλοπαρδάλεις, αντιλόπες, ζέβρες Αφρική και Ινδία ΛΙΟΝΤΑΡΙ Τα λιοντάρια είναι τα μεγαλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα 1. Παντοτινά δικός σου Ξέρεις ποιος είσαι, ελεύθερο πουλί Μέσα σου βλέπεις κι ακούς µιά φωνή Σου λέει τι να κάνεις, σου δείχνει να ζεις Μαθαίνεις το δρόµο και δεν σε βρίσκει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΓΟΝΟΣ: Παππού, γιατί προτιμάς να βάζεις κανέλα και όχι κύμινο στα σουτζουκάκια; ΠΑΠΠΟΥΣ: Το κύμινο είναι κομματάκι δυνατό. Κάνει τους ανθρώπους να κλείνονται

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα

Διαβάστε περισσότερα

Ρώτα το νερό... τι τρέχει

Ρώτα το νερό... τι τρέχει Ρώτα το νερό... τι τρέχει Μάθημα: Γλώσσα & Πολιτισμός Θεματική Ενότητα: Σο νερό Ποικίλες δραστηριότητες από τα παιδιά της Δ 2 Εικονογραφούμε μεταφορικές εκφράσεις που έχουν σχέση με το νερό! *Η εικονογράφηση

Διαβάστε περισσότερα

Κυριάκος Δ. Παπαδόπουλος ΑΠΟ ΦΤΕΡΟ ΚΙ ΑΠΟ ΦΩΣ

Κυριάκος Δ. Παπαδόπουλος ΑΠΟ ΦΤΕΡΟ ΚΙ ΑΠΟ ΦΩΣ Κυριάκος Δ. Παπαδόπουλος ΑΠΟ ΦΤΕΡΟ ΚΙ ΑΠΟ ΦΩΣ Λεμεσός 1995-1998 2 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗ 3 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ένα τρελό αστέρι Εκείνη τη νύχτα του Μάη ο ουρανός ήταν ολοκάθαρος. Μια απαλή ομίχλη θόλωνε το φως των

Διαβάστε περισσότερα

«Του πιδούδ' μι ντ πίτα»

«Του πιδούδ' μι ντ πίτα» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #28 «Του πιδούδ' μι ντ πίτα» (Κολινδρός Πιερίας Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #28 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΒΙΣ ΒΑΤΣΑΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΕΡΒΙΣ ΒΑΤΣΑΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένα καλό σέρβις είναι ένα από τα πιο σημαντικά χτυπήματα επειδή μπορεί να δώσει ένα μεγάλο πλεονέκτημα στην αρχή του πόντου. Το σέρβις είναι το πιο σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνες: Eύα Καραντινού

Εικόνες: Eύα Καραντινού Εικόνες: Eύα Καραντινού H Kοκκινοσκουφίτσα Mια φορά κι έναν καιρό, έμεναν σ ένα χωριουδάκι μια γυναίκα με το κοριτσάκι της, που φορούσε μια κόκκινη σκουφίτσα. Γι αυτό ο κόσμος την φώναζε Κοκκινοσκουφίτσα.

Διαβάστε περισσότερα

Η πορεία προς την Ανάσταση...

Η πορεία προς την Ανάσταση... Η νύχτα της Ανάστασης Τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου χτυπούν χαρούμενα οι καμπάνες. Οι χριστιανοί φορούν τα γιορτινά τους και πηγαίνουν στην εκκλησία για να γιορτάσουν την Ανάσταση του Χριστού. Στα

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεις αυτές τις φράσεις;

Πώς γράφεις αυτές τις φράσεις; Πρόλογος Όταν ήμουν μικρός, ούτε που γνώριζα πως ήμουν παιδί με ειδικές ανάγκες. Πώς το ανακάλυψα; Από τους άλλους ανθρώπους που μου έλεγαν ότι ήμουν διαφορετικός, και ότι αυτό ήταν πρόβλημα. Δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ταν ήμουνα μικρή, σαν κι εσάς και πιο μικρή, ο παππούς μου μου έλεγε παραμύθια για νεράιδες και μάγισσες, στοιχειωμένους πύργους, δράκους και ξωτικά. Εγώ φοβόμουν πολύ και τότε εκείνος μου έσφιγγε το χέρι

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

Μαριέττα Κόντου ΦΤΟΥ ΞΕΛΥΠΗ. Εικόνες: Στάθης Πετρόπουλος

Μαριέττα Κόντου ΦΤΟΥ ΞΕΛΥΠΗ. Εικόνες: Στάθης Πετρόπουλος Ιστορίες που ζεις δυνατά Μαριέττα Κόντου ΦΤΟΥ ΞΕΛΥΠΗ Εικόνες: Στάθης Πετρόπουλος Στο τώρα Έχω δώσει τόσες υποσχέσεις που νομίζω ότι έχω χάσει το μέτρημα. Δεν είναι που λέω ψέματα όταν δεν τις τηρώ, είναι

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Ζακόκ. Πεπέκης Κωνσταντίνος

Ζακόκ. Πεπέκης Κωνσταντίνος Ζακόκ Ένα παιχνίδι που έπαιζε η γιαγιά µου όταν ήταν µικρή είναι το ζακόκ. Το ζακόκ είναι παρόµοιο µε το κυνηγητό που παίζουµε τώρα. Για να ξεκινήσει το παιχνίδι τα παιδιά πρέπει να χωριστούν σε 2 οµάδες.

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνω να κυκλοφορώ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Σεμινάρια Κυκλοφοριακής Αγωγής για παιδιά Δημοτικού 6-8 ετών. Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών

Μαθαίνω να κυκλοφορώ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Σεμινάρια Κυκλοφοριακής Αγωγής για παιδιά Δημοτικού 6-8 ετών. Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών Μαθαίνω να κυκλοφορώ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Σεμινάρια Κυκλοφοριακής Αγωγής για παιδιά Δημοτικού 6-8 ετών Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών Όταν κυκλοφορούμε στο δρόμο μπορούμε να συναντήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Παραμυθένια μεσημέρια Σαββάτου

Παραμυθένια μεσημέρια Σαββάτου Κλάδος Λυκόπουλων Περιφέρεια Αθηνών ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Ένας μήνας γεμάτος εκδηλώσεις Παραμυθένια μεσημέρια Σαββάτου Τα Παραμυθένια μεσημέρια Σαββάτου περιμένουν για 9η χρονιά μικρούς και μεγάλους να ανακαλύψουν,

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγέλματα που έχουν εκλείψει

Επαγγέλματα που έχουν εκλείψει Επαγγέλματα που έχουν εκλείψει Νερουλάς: Παλιά που δεν υπήρχαν βρύσες μέσα στα σπίτια, ο νερουλάς αναλάμβανε την τροφοδότηση τους με νερό. Το επάγγελμα αυτό διατηρήθηκε μέχρι το 1930. Tσαγκάρης: Σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΕΣ Δ1 7 ου Δ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ

ΜΑΘΗΤΕΣ Δ1 7 ου Δ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ ΜΑΘΗΤΕΣ Δ1 7 ου Δ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΣΜΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΛΑΝΚΑ ΧΕΚΕΡΙΜ ΜΠΑΡΜΠΑΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 1 ΠΡΩΙΝΟ Ξυπνάω το πρωί και είμαι κουρασμένος και ούτε στο σχολείο είμαι συγκεντρωμένος. O φίλος μου ο Γιάννης που

Διαβάστε περισσότερα

Ακονίστε το μυαλό σας περιβαλλοντικά!

Ακονίστε το μυαλό σας περιβαλλοντικά! Ακονίστε το μυαλό σας περιβαλλοντικά! Μέσα στο πιο κάτω ορθογώνιο υπάρχουν κρυμμένες λέξεις που έχουν σχέση με το νερό. Μπορείς να τις βρεις και να τις κυκλώσεις; Ψάξε οριζόντια, κάθετα και διαγώνια! Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΕΙΝΗ ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥ Ι ΓΙΑ ΤΟΝ Γ

ΕΚΕΙΝΗ ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥ Ι ΓΙΑ ΤΟΝ Γ Πέρος Ζαχαρίας Ζαχαρίας Πέρος ψευδώνυμο, του σπουδαστή της Αντιρύπανσης Ζαχαρία Περογαμβράκη. Στην Κοζάνη ασχολήθηκε με το Θέατρο σαν ερασιτέχνης ηθοποιός σε αρκετές παραστάσεις, συμμετείχε σε μία ταινία

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος www.panosplatritis.com Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

Στον Γιάννη και στον Θεόφιλο

Στον Γιάννη και στον Θεόφιλο ...... O άλλος μου εαυτός Στον Γιάννη και στον Θεόφιλο Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος Σελιδοποίηση: Κωνσταντίνα Ελαιοτριβάρη Μακέτα εξωφύλλου: Ευθύµης Δηµουλάς 2009 ΕΥΑ ΙΕΡΟΠΟΥΛΟΥ & EKΔOΣEIΣ «AΓKYPA» Δ.A.

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνω να κυκλοφορώ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Σεμινάρια Κυκλοφοριακής Αγωγής για παιδιά Δημοτικού 9-12 ετών. Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών

Μαθαίνω να κυκλοφορώ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Σεμινάρια Κυκλοφοριακής Αγωγής για παιδιά Δημοτικού 9-12 ετών. Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών Μαθαίνω να κυκλοφορώ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Σεμινάρια Κυκλοφοριακής Αγωγής για παιδιά Δημοτικού 9-12 ετών Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών Γεια σας, παιδιά! Είμαι ο φίλος σας, ο Τροχονόμος! Η

Διαβάστε περισσότερα

Αυήγηση της Οσρανίας Καλύβα στην Ειρήνη Κατσαρού

Αυήγηση της Οσρανίας Καλύβα στην Ειρήνη Κατσαρού Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας χωριάτης κι ήτανε φτωχός. Είχε ένα γάιδαρο και λίγα τάλαρα. Εσκέφτηκε τότε να βάλει τα τάλαρα στην ουρά του γαϊδάρου και να πάει να τον πουλήσει στο παζάρι στην πόλη. Έτσι

Διαβάστε περισσότερα

Bάτραχοι στη λίμνη. Παιχνίδια Συνεργασίας 2014. Επίπεδο 1,2

Bάτραχοι στη λίμνη. Παιχνίδια Συνεργασίας 2014. Επίπεδο 1,2 Bάτραχοι στη λίμνη 1,2 Οργάνωση: Εργασία με όλη την τάξη. Τα παιδιά είναι γύρω από το αλεξίπτωτο, τη λίμνη και το κρατούν στο ύψος της μέσης. Τα σακουλάκια πάνω στο αλεξίπτωτο είναι οι βάτραχοι. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις................ 7 Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου.............. 17 Μαθαίνω να µεγαλώνω τις προτάσεις µου............... 25 Μαθαίνω να γράφω

Διαβάστε περισσότερα

Ένα παραμύθι φτιαγμένο από τα παιδιά της Δ, Ε και Στ τάξης του Ζ Δημοτικού Σχολείου Πάφου κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους με τη συγγραφέα Αμαλία

Ένα παραμύθι φτιαγμένο από τα παιδιά της Δ, Ε και Στ τάξης του Ζ Δημοτικού Σχολείου Πάφου κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους με τη συγγραφέα Αμαλία Ένα παραμύθι φτιαγμένο από τα παιδιά της Δ, Ε και Στ τάξης του Ζ Δημοτικού Σχολείου Πάφου κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους με τη συγγραφέα Αμαλία Πικρίδου-Λούκα. 2014 Μια φορά κι έναν καιρό υπήρχε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΙ ΤΟ Σ ΑΓΑΠΑΩ

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΙ ΤΟ Σ ΑΓΑΠΑΩ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΙ ΤΟ Σ ΑΓΑΠΑΩ (Αόρατος) ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Κάποτε στη γη γεννήθηκε το Όνειρο. Το όνομά του δεν ήταν έτσι, όμως επειδή συνεχώς ονειρευόταν, όλοι το φώναζαν Όνειρο. Δεν ήταν κάτι το σπουδαίο, ήταν σαν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς)

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς) 1 Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς) ΠΑΙΖΟΥΝ ΛΟΧΑΓΟΣ ΛΟΧΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΣ (στρατιώτες) Σήµερα θα πάµε µαζί να κάνουµε ασκήσεις και θεωρία. Για κάντε γραµµή. Αρχίζω. Προσέξτε. Πρώτα πρώτα ν ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ g Μια ιστορία για µικρούς και µεγάλους ένα παραµύθι τεχνολογίας και ζαχαροπλαστικής. ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ Μια ιστορία της. Λίνα ΣΤΑΡ!!! Τ.Ε.Ε. ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΥΡΟΥ Μαθήτρια: Λίνα Βαρβαρήγου (Λίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ. Σκηνή 1 η

ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ. Σκηνή 1 η ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ Σκηνή 1 η Το σπίτι του ακατάστατο. Μπαίνει η υπηρέτρια κι από πίσω μπαίνει ο. Κάθε πρωί η ίδια ιστορία. `Ερχεστε και μας βρίσκετε με την κρέμα ημέρας. Ορίστε, δεν πρόλαβα ούτε να την απλώσω

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ

Α ΜΕΡΟΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ Α ΜΕΡΟΣ Μικρό, σύγχρονο οικογενειακό διαμέρισμα. Στο μπροστινό μέρος της σκηνής βλέπουμε δυο παιδικά δωμάτια, ένα στ αριστερά κι ένα στα δεξιά. Από το εσωτερικό τους καταλαβαίνουμε αμέσως ότι αριστερά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

«Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου»

«Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου» Γράψε ένα Τίτλο για την εφημερίδα εδώ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟ τα ΠΑΙΔΙΑ ΤΕΧΝΗ σελ. 4 γράψε την ημερομηνία εδώ «Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου» Αφιέρωμα για την σχέση «Πόλη + Φύση» «Να μεγάλωναν ας πούμε οι

Διαβάστε περισσότερα

Από τα παιδιά της Α 2 τάξης

Από τα παιδιά της Α 2 τάξης Από τα παιδιά της Α 2 τάξης Αυγοδρομίες Οι αυγοδρομίες ήταν ένα παιχνίδι που έπαιζαν τα παιδιά το Πάσχα στην πλατεία του χωριού. Είναι ένας διαγωνισμός όπου τα παιδιά κρατούν στο στόμα τους κουτάλια με

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Λέει ο Σοτός στη μαμά του: - Μαμά, έμαθα να προβλέπω το μέλλον! - Μπα; Κάνε μου μια πρόβλεψη! - Όπου να είναι θα έρθει ο γείτονας να μας πει να πληρώσουμε το τζάμι που του έσπασα!!! Ενώ ο πατέρας διαβάζει

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΟΣ ΦΩΤΙΤΣΑΣ - ΣΤΑΓΟΝΙΤΣΑΣ

ΠΟΛΕΜΟΣ ΦΩΤΙΤΣΑΣ - ΣΤΑΓΟΝΙΤΣΑΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΦΩΤΙΤΣΑΣ - ΣΤΑΓΟΝΙΤΣΑΣ Copyright Συνοδινού Ράνια Follow me on Twitter: @RaniaSin Smashwords Edition ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικές αναμνήσεις. Η γιαγιά του Χάρη θυμάται

Σχολικές αναμνήσεις. Η γιαγιά του Χάρη θυμάται Η μαμά μου πήγαινε στο 26 ο Δημοτικό Σχολείο Νίκαιας. Η καλύτερη ανάμνηση που έχει είναι οι φίλοι της και η τάξη που μύριζε κιμωλία. Ελευθερία Η γιαγιά μου την τάξη της είχε 87 παιδιά. Τα άτακτα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Ο γιος του ψαρά. κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει...

Ο γιος του ψαρά. κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει... Ο γιος του ψαρά κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει... ια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας ψαράς που δεν είχε παιδιά. Κάποια μέρα, εκεί που πήγαινε με

Διαβάστε περισσότερα

Bίντεο 1: Η Αµµόχωστος του σήµερα (2 λεπτά) ήχος θάλασσας

Bίντεο 1: Η Αµµόχωστος του σήµερα (2 λεπτά) ήχος θάλασσας ΘΥΜΑΜΑΙ; Πρόσωπα Ήρωας: Λούκας Αφηγητής 1: Φράνσις Παιδί 1: Ματθαίος Παιδί 2: Αιµίλιος Βασίλης (αγόρι):δηµήτρης Ελένη (κορίτσι): Αιµιλία Ήλιος: Περικλής Θάλασσα: Θεοδώρα 2 ΘΥΜΑΜΑΙ; CD 1 Ήχος Θάλασσας Bίντεο

Διαβάστε περισσότερα

Μια μέρα μαζεύτηκαν όλα τα τρόφιμα που βρίσκει ο άνθρωπος στη φύση. Σκέφτηκαν να παίξουν ένα παιχνίδι και χωρίστηκαν σε ομάδες.

Μια μέρα μαζεύτηκαν όλα τα τρόφιμα που βρίσκει ο άνθρωπος στη φύση. Σκέφτηκαν να παίξουν ένα παιχνίδι και χωρίστηκαν σε ομάδες. Συγγραφέας: Αλεξίου Θωμαή ΕΠΙΠΕΔΟ: Α1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Κείμενο 1 Διαβάζουμε το παρακάτω κείμενο για τα τρόφιμα και απαντάμε στις ερωτήσεις που ακολουθούν, βάζοντας κάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΕΙΡΟ ΜΙΑΣ ΚΑΠΟΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ. ακριβώς το που.την μητέρα μου και τα αδέρφια μου, ήμουν πολύ μικρός για να τους

ΟΝΕΙΡΟ ΜΙΑΣ ΚΑΠΟΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ. ακριβώς το που.την μητέρα μου και τα αδέρφια μου, ήμουν πολύ μικρός για να τους ΟΝΕΙΡΟ ΜΙΑΣ ΚΑΠΟΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ. Γεννήθηκα πολύ μακριά. Δεν γνωρίζω ακριβώς το που.την μητέρα μου και τα αδέρφια μου, ήμουν πολύ μικρός για να τους θυμάμαι. Το μόνο που μου έρχεται στο μυαλό σαν ανάμνηση

Διαβάστε περισσότερα

Εάν όμως πείτε να κάνετε το πάρτι γενεθλίων στο σπίτι ή τον κήπο σας, τα πράγματα δυσκολέυουν. Πρέπει να οργανώσετε μόνοι σας ένα σωρό πράγματα.

Εάν όμως πείτε να κάνετε το πάρτι γενεθλίων στο σπίτι ή τον κήπο σας, τα πράγματα δυσκολέυουν. Πρέπει να οργανώσετε μόνοι σας ένα σωρό πράγματα. Ιδέες για Γενέθλια παιδιών Πόσες φορές σπάσατε το κεφάλι σας, που να κάνετε το πάρτι γενεθλίων των παιδιών σας; Στο σπίτι, στον κήπο ή τελικά σε κάποιον παιδότοπο; Εάν επιλέξετε έναν παιδότοπο, τα πράγματα

Διαβάστε περισσότερα

μετάφραση: Αργυρώ Μαντόγλου

μετάφραση: Αργυρώ Μαντόγλου μετάφραση: Αργυρώ Μαντόγλου Ένα H κουρούνα διέσχισε τον ουρανό, χτυπώντας αργά τα φτερά της. Ταπ, ταπ, ταπ. Ήταν νύχτα, δεν είχε ακόμα ξημερώσει, και με τα κατάμαυρα φτερά της μπορούσε να πετάει στον αέρα

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος προγράμματος: «Παιχνίδια στο χθες, παιχνίδια στο σήμερα, παιχνίδια δίχως σύνορα» Υπεύθυνη προγράμματος: Μπότη Ευαγγελή Εκπαιδευτικός που

Τίτλος προγράμματος: «Παιχνίδια στο χθες, παιχνίδια στο σήμερα, παιχνίδια δίχως σύνορα» Υπεύθυνη προγράμματος: Μπότη Ευαγγελή Εκπαιδευτικός που Τίτλος προγράμματος: «Παιχνίδια στο χθες, παιχνίδια στο σήμερα, παιχνίδια δίχως σύνορα» Υπεύθυνη προγράμματος: Μπότη Ευαγγελή Εκπαιδευτικός που συμμετέχει: Κακάρη Κωνσταντίνα Παρακολουθώντας τα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ. ΝΑΤΑΣΑ (Μέσα στην τάξη προς το τέλος του μαθήματος) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Η Γη, κυρία Νατάσα, έχει το σχήμα μιας σφαίρας.

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ. ΝΑΤΑΣΑ (Μέσα στην τάξη προς το τέλος του μαθήματος) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Η Γη, κυρία Νατάσα, έχει το σχήμα μιας σφαίρας. ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ ΝΑΤΑΣΑ (Μέσα στην τάξη προς το τέλος του μαθήματος) Λοιπόν παιδιά αυτό ήταν το σημερινό μας μάθημα. Για να ανακεφαλαιώσουμε. Ποιο είπαμε ότι είναι το σχήμα της Γης;

Διαβάστε περισσότερα

Επίσκεψη στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης

Επίσκεψη στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Επίσκεψη στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Την Πέµπτη 24 του Οκτώβρη επισκεφτήκαµε το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης που βρίσκεται σε ένα χωριό της Πάφου τη Γεροσκήπου. Εκεί έχει πολλά αντικείµενα που χρησιµοποιούσαν οι

Διαβάστε περισσότερα

για τους µαθητές της 1ης ηµοτικού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Ιατρικής Τοµέας Κοινωνικής Ιατρικής Κλινική Προληπτικής Ιατρικής και ιατροφής

για τους µαθητές της 1ης ηµοτικού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Ιατρικής Τοµέας Κοινωνικής Ιατρικής Κλινική Προληπτικής Ιατρικής και ιατροφής για τους µαθητές της 1ης ηµοτικού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Ιατρικής Τοµέας Κοινωνικής Ιατρικής Κλινική Προληπτικής Ιατρικής και ιατροφής ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2006 1 Αυτό το βιβλίο εργασίας ανήκει στ... µαθητ Αντώνης

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθεσία: Σπίτι του κυρίου Μάριου

Τοποθεσία: Σπίτι του κυρίου Μάριου Διάλογος 1: Πρόγευμα και ψώνια Διάλογος 2: Λιχουδιές και κεράσματα Διάλογος 3: Επίσκεψη στο εστιατόριο Διάλογος 4: Βοήθεια στο φαγητό, σερβίρισμα Διάλογος 5: εύματα 2 Α2 Α2 Β1 Β1 Διάλογος 1: Πρόγευμα και

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάρια Κυκλοφοριακής Αγωγής για παιδιά Δημοτικού 6-8 ετών Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών

Σεμινάρια Κυκλοφοριακής Αγωγής για παιδιά Δημοτικού 6-8 ετών Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών Σεμινάρια Κυκλοφοριακής Αγωγής για παιδιά Δημοτικού 6-8 ετών Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών Presenter Name 1 1 Ας γνωρίσουμε τους φίλους μας 2 Η φίλη μας η Διαβασούλα Γεια σας παιδιά!

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η μουσική..............................................11 ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΓΧΟΡΔΟ Η αρχοντοπούλα κι ο ταξιδευτής........................15 ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΡΟΥΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Χαμπάρι ο Γιαννάκης. Η μάνα χαμηλώνει το στερεοφωνικό... Ο Γιαννάκης επιτέλους, γυρίζει! Βλέπει τη μάνα... θυμώνει... της βάζει τις φωνές...

Χαμπάρι ο Γιαννάκης. Η μάνα χαμηλώνει το στερεοφωνικό... Ο Γιαννάκης επιτέλους, γυρίζει! Βλέπει τη μάνα... θυμώνει... της βάζει τις φωνές... 1.... εξ ουρανού... στο δωμάτιό του... ακατάστατο. Ακούει μουσική δυνατά... παίζει ηλεκτρική κιθάρα... χτυπιέται [πλάτη στο κοινό]... πόρτα κλειστή... ανοίγει... μπαίνει η μάνα του... σάντουιτς σε πιάτο...

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει η Ευρυδίκη Αμανατίδου

Γράφει η Ευρυδίκη Αμανατίδου Γράφει η Ευρυδίκη Αμανατίδου Σε μια αυλή, ζούσαν καμιά δεκαριά γαλοπούλες, μαύρες και με μακριούς λαιμούς κι όλη την ώρα φώναζαν γλου-γλου-γλου. Αχώριστες ήταν και τριγυρνούσαν και τσιμπολογούσαν. Κι έτσι

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

Η πολύ λαίμαργη μπουλτόζα που έφαγε τον Ακάμα

Η πολύ λαίμαργη μπουλτόζα που έφαγε τον Ακάμα Η πολύ λαίμαργη μπουλτόζα που έφαγε τον Ακάμα Κατάπιε όλα τα φύτα Και έχει μείνει ερημια Δεν νομίζω τώρα ποιά Πώς τον γλιτώνει τον καύγα Ήρθαν οι δασονόμοι με τα Όπλα και τα σπαθιά Τρέχει τώρα να ξεφύγει

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

Το αγαπημένο μας παιχνίδι

Το αγαπημένο μας παιχνίδι Το αγαπημένο μας παιχνίδι ΤΟ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΟΥΚΛΑ. ΕΙΝΑΙ ΚΟΥΚΛΑ ΜΕΓΑΛΗ, ΟΜΟΡΦΗ, ΞΑΝΘΙΑ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙ ΜΙΑ ΠΛΕΞΟΥΔΑ. ΕΧΕΙ ΦΟΥΝΤΩΤΟ ΦΟΡΕΜΑ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΧΡΩΜΑ ΡΟΖ. ΣΤΑ ΜΑΛΛΙΑ ΤΗΣ ΕΧΕΙ ΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10-0133.indb 55 25/2/2013 3:34:10

ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10-0133.indb 55 25/2/2013 3:34:10 ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10-0133.indb 55 25/2/2013 3:34:10 56 ΦΕ1: ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Η τροφή είναι απαραίτητη για όλους μας. Πρέπει όμως να προσέχουμε τι τρώμε! Παρατήρησε τις εικόνες. Ποιο παιδί τρώει υγιεινά

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Θα κάνω δίαιτα! Τι κάνει η Χριστίνα; Τι σκέφτεται;

Θα κάνω δίαιτα! Τι κάνει η Χριστίνα; Τι σκέφτεται; 6. Τι κάνει η Χριστίνα; Τι σκέφτεται; Θα κάνω δίαιτα! Χριστίνα: Μαμά, γιατί έπλυνες το παλιό τζιν; Μαμά: Δεν το έπλυνα, αγάπη μου. Είναι στην ντουλάπα σου εδώ κι ένα μήνα. Χριστίνα: Δεν είναι δυνατό! Ενάμισι

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ Πήγα στην αγορά με τα πουλιά Κι αγόρασα πουλιά Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα λουλούδια Κι αγόρασα λουλούδια Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα σιδερικά

Διαβάστε περισσότερα

Το σχολείο του μέλλοντος

Το σχολείο του μέλλοντος Το σχολείο του μέλλοντος Το σχολείο του μέλλοντος θα έχει κυλιόμενους δρόμους. Τα δέντρα δεν θα είναι ακίνητα αλλά θα περπατούν. Η κυκλοφορία θα ρυθμίζεται από τροχονομορομπότ. Στο δρόμο για το σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

Μπεχτσή Μαρία του Κωνσταντίνου, 11 ετών

Μπεχτσή Μαρία του Κωνσταντίνου, 11 ετών Μπεχτσή Μαρία του Κωνσταντίνου, 11 ετών Το μυστήριο του πασχαλινού λαγού Του Κώστα Στοφόρου «Να βγούμε;» «Όχι ακόμα», είπε ο μπαμπάς. «Δεν θα έχει έρθει. Είναι πολύ νωρίς. Κάτσε να ξυπνήσει κι ο Δημήτρης».

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑ Μ! Μ Π Α Μ! Στη φωτογραφία μάς είχαν δείξει καλύτερη βάρκα. Αστραφτερή και καινούρια, με χώρο για όλους.

ΜΠΑ Μ! Μ Π Α Μ! Στη φωτογραφία μάς είχαν δείξει καλύτερη βάρκα. Αστραφτερή και καινούρια, με χώρο για όλους. ΕΙΝΑΙ ΑΤΥΧΙΑ ΝΑ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙΣ ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ. Νούρου Εγώ Κουάμι ο αδερφός μου Ράζακ ένας φίλος που συναντήσαμε στον δρόμο Στη φωτογραφία μάς είχαν δείξει καλύτερη βάρκα. Αστραφτερή και καινούρια, με χώρο για

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα πάω σχολείο Αχ! και να κέρδιζα το πρώτο λαχείο. Δευτέρα πρώτη μέρα στο σχολείο πάω σφαίρα.

Δευτέρα πάω σχολείο Αχ! και να κέρδιζα το πρώτο λαχείο. Δευτέρα πρώτη μέρα στο σχολείο πάω σφαίρα. 2016-2017 Δευτέρα πρώτη μέρα στο σχολείο πάω σφαίρα. Τρίτη και Παρασκευή αφού βάλω του καράτε τη στολή νίντζα γίνομαι στη στιγμή. Σάββατο θα χαλαρώσω σαν τεμπέλης θα απλώσω. Σ. Α. Δευτέρα πάω σχολείο Αχ!

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιεργώντας τη γη. νιν ή ινίν σκάλα του αμπελιου

Καλλιεργώντας τη γη. νιν ή ινίν σκάλα του αμπελιου Καλλιεργώντας τη γη άλετρο βουκάνη ή δουκάνη νιν ή ινίν σκάλα του αμπελιου πενταδόντιν δρεπάνι Οι άνθρωποι όργωναν τη γη με το ξύλινο άλετρο που το έσερναν τα βόδια και έβαζαν τους σπόρους του σιταριού.

Διαβάστε περισσότερα

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq Η μάνα και τα τέσσερα παιδιά της σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmσγqwφertyuioσδφpγρaηsόρ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα)

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μπήκα στο χωριό, νύχτωνε πια, οι πόρτες όλες σφαλιχτές, μες στις αυλές τα σκυλιά μυρίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Η καλύτερη στιγμή των Χριστουγεννιάτικων διακοπών

Η καλύτερη στιγμή των Χριστουγεννιάτικων διακοπών Η καλύτερη στιγμή των Χριστουγεννιάτικων διακοπών Κ.Ν Α.Κ.Γ.Κ Η καλύτερη στιγμή μου ήταν η Πρωτοχρονιά που όταν ο παππούς μου έκοβε τη βασιλόπιτα και εγώ κέρδισα το φλουρί που ήταν ένα ευρώ. Ο Μπαμπάς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο Ήρθε ο Γενάρης και ο ήλιος κρύφτηκε αμέσως πίσω από τα σύννεφα. Οι φίλοι του οι συλλέκτες τον περιμένουν με αγωνία αλλά απ ότι φαίνετε θα συνεχίσουν να τον περιμένουν

Διαβάστε περισσότερα

Ζούσε στην άκρη ενός χωριού που το έλεγαν Κεφαλοχώρι. Το Κεφαλοχώρι βρισκόταν στην κορυφή ενός βουνού και είχε λογής λογής κατοίκους.

Ζούσε στην άκρη ενός χωριού που το έλεγαν Κεφαλοχώρι. Το Κεφαλοχώρι βρισκόταν στην κορυφή ενός βουνού και είχε λογής λογής κατοίκους. Μέρος Α: Μια φορά και ένα καιρό ζούσε στην εξοχή, ένας κύριος κοντός, με μικρά χέρια και πόδια, ο κύριος Λαιμός. Είμαι ο Κύριος Λαιμός Ζούσε στην άκρη ενός χωριού που το έλεγαν Κεφαλοχώρι. Το Κεφαλοχώρι

Διαβάστε περισσότερα

Μια φορά και έναν καιρό ζούσε στα βάθη του ωκεανού µια µικρή σταγόνα, ο Σταγονούλης. Έπαιζε οληµερίς διάφορα παιχνίδια µε τους ιππόκαµπους και τις

Μια φορά και έναν καιρό ζούσε στα βάθη του ωκεανού µια µικρή σταγόνα, ο Σταγονούλης. Έπαιζε οληµερίς διάφορα παιχνίδια µε τους ιππόκαµπους και τις Μια φορά και έναν καιρό ζούσε στα βάθη του ωκεανού µια µικρή σταγόνα, ο Σταγονούλης. Έπαιζε οληµερίς διάφορα παιχνίδια µε τους ιππόκαµπους και τις µικρές γοργόνες και ήταν πολύ ευτυχισµένος. Όµως, ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος Ασφαλώς Κυκλοφορώ (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού Tάξη & Τμήμα:... Σχολείο:... Ημερομηνία:.../.../200... Όνομα:... Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς

Διαβάστε περισσότερα

21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΛΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΛΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΛΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 1 ο Νηπιαγωγείο Κυπαρισσίας Διαβάσαμε το παραμύθι: «ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ ΛΙΒΑΔΙ» Ερώτηση: ΠΟΙΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ; - Αυτοί

Διαβάστε περισσότερα

Σωστά το μαντέψατε! Τρώω σποράκια, μα πιο πολύ μου αρέσουν οι σπόροι του σιταριού!

Σωστά το μαντέψατε! Τρώω σποράκια, μα πιο πολύ μου αρέσουν οι σπόροι του σιταριού! Σιτάρι Γ τάξη Σωστά το μαντέψατε! Τρώω σποράκια, μα πιο πολύ μου αρέσουν οι σπόροι του σιταριού! Το σιτάρι ανήκει στην κατηγορία των δημητριακών, μαζί με τις πατάτες και το ρύζι. Όλες αυτές οι τροφές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εφτά ξύλινα αλογάκια κι ένα αληθινό Αν έχεις τύχη Η μεγάλη καφετιά αρκούδα κι εμείς... 37

Περιεχόμενα. Εφτά ξύλινα αλογάκια κι ένα αληθινό Αν έχεις τύχη Η μεγάλη καφετιά αρκούδα κι εμείς... 37 Περιεχόμενα Εφτά ξύλινα αλογάκια κι ένα αληθινό............. 11 Αν έχεις τύχη..................................... 21 Η μεγάλη καφετιά αρκούδα κι εμείς............... 37 7199_alogaki_pasxalitsa_arkouda:7199_alogaki_pasxalitsa_arkouda

Διαβάστε περισσότερα