ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ"

Transcript

1 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ 1. Τα νήπια να έχουν συµπληρώσει τα 2,5 έτη στις 31 Αυγούστου 2015 δηλαδή να έχουν γεννηθεί από 1/1/2011 έως 28/2/2013, να αυτοεξυπηρετούνται και να µην φορούν πάνες σύµφωνα µε τον Κανονισµό Λειτουργίας των Παιδικών Σταθµών. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πλήρης έλεγχος δίδεται χρονικό περιθώριο µέχρι ένα µήνα. 2. Τα βρέφη να έχουν συµπληρώσει στις 31 Αυγούστου 2015 τους 18 µήνες δηλαδή να έχουν γεννηθεί το αργότερο µέχρι 28/2/2014, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Λειτουργίας των Παιδικών Σταθµών. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ Αίτηση Ληξιαρχική πράξη ή πιστοποιητικό γέννησης, από το οποίο προκύπτει η ηλικία του παιδιού. Ιατρική βεβαίωση για την καλή σωµατική και πνευµατική υγεία του παιδιού και τα εµβόλια που προβλέπονται κάθε φορά, ανάλογα µε την ηλικία του παιδιού και φωτοτυπία του ατοµικού βιβλιαρίου υγείας του. Για γονείς εργαζόµενους : Α) ηµόσιοι υπάλληλοι - Βεβαίωση εργασίας µε ηµεροµηνία έκδοσης υποχρεωτικά µεταγενέστερη της ανακοίνωσης από την οποία να προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση έως και σήµερα και το είδος της απασχόλησης (πλήρης αορίστου χρόνου, πλήρης ορισµένου χρόνου, µερική ορισµένου ή αορίστου) Β) Ιδιωτικοί υπάλληλοι - Βεβαίωση εργασίας µε ηµεροµηνία έκδοσης υποχρεωτικά µεταγενέστερη της ανακοίνωσης από την οποία να προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση έως και σήµερα και το είδος της (πλήρης ορισµένου χρόνου, πλήρης αορίστου χρόνου, µερική ορισµένου ή αορίστου, περιστασιακή µε εργόσηµο ή ένσηµο) - Μηχανογραφηµένη κατάσταση ενσήµων του τελευταίου έτους από το ΙΚΑ υποχρεωτικά µεταγενέστερη της ανακοίνωσης - Αντίγραφο του εργόσηµου µαζί µε την απόδειξη κατάθεσης της τράπεζας τελευταίου έτους προ της υποβολής της αίτησης που να αποδεικνύει εργασία τουλάχιστον 5 µηνών - Σε περίπτωση αυτασφάλισης ένσηµα που να την αποδεικνύουν Γονείς που έχουν προσληφθεί το τελευταίο τρίµηνο θα πρέπει να καταθέσουν το έντυπο Ε3 του ΟΑΕ (αναγγελία πρόσληψης) στην οποία παρουσιάζεται η ηµεροµηνία έναρξης απασχόλησης το είδος εργασίας και το χρονικό διάστηµα απασχόλησης, υπογεγραµµένο και µε σφραγίδα της επιχείρησης. Όµως µέχρι και το αργότερο µέχρι θα πρέπει να έχει κατατεθεί στον Οργανισµό η µηχανογραφηµένη κατάσταση ενσήµων του ΙΚΑ. Γ) Ελεύθεροι επαγγελµατίες - Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισµένος - Αντίγραφο του Ε3 ) Αγρότες - Βεβαίωση ασφάλισης από τον ΟΓΑ µε ηµεροµηνία έκδοσης τελευταίου έτους ή ασφαλιστική ενηµερότητα - Να δηλώνουν εισόδηµα από τις γεωργικές επιχειρήσεις πάνω από 5.000,00 ευρώ

2 - Να έχουν αγροτική περιουσία στο όνοµά τους - Αν είναι διαχειριστές αγροτικών εκτάσεων µε ενοίκιο να έχει δηλωθεί στην αρµόδια ΟΥ - Αν εργάζονται ως εργάτες σε αγροτικές εργασίες θα πρέπει να καταθέσουν : 1. Βεβαίωση από τον ασφαλιστικό φορέα 2. Υπεύθυνη ήλωση Ν.1599/86 όπου θα δηλώνετε από τον εργοδότη η ηµεροµηνία έναρξης απασχόλησης και το χρονικό διάστηµα 3. Το Ε9 του εργοδότη από το οποίο να προκύπτει η απασχόληση εργάτη για τουλάχιστον 150 ηµεροµίσθια. Ε) Εργαζόµενοι ή απασχολούµενοι σε οικογενειακή επιχείρηση του/της συζύγου ή των γονέων χωρίς ασφάλιση - Υπεύθυνη ήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα αναγράφεται το ωράριο εργασίας, τα καθήκοντα και να είναι υπογεγραµµένη και να έχει σφραγίδα της επιχείρησης - Αν στη φορολογική δήλωση δεν παρουσιάζονται εισοδήµατα του/της απασχολούµενου/ης θα προστίθεται στο δηλωθέν οικογενειακό εισόδηµα το ετήσιο εισόδηµα του ανειδίκευτου εργάτη (7.000,00 ). 5. Άνεργοι γονείς - Απαιτείται δελτίο ανεργίας το οποίο να έχει εκδοθεί το λιγότερο ένα µήνα πριν την δηµοσίευση της ανακοίνωσης - Για απολυµένους µετά την ανακοίνωση χρειάζεται το δελτίο ανεργίας και το αντίστοιχο αποδεικτικό έγγραφο απόλυσης ή αντίγραφο σύµβασης ή αναγγελίας πρόσληψης 6. Γονείς αλλοδαποί - Άδεια παραµονής σε ισχύ, αν έχει λήξει απαιτείται η τελευταία άδεια και αίτηση ανανέωσής της συνοδευµένη από βεβαίωση αρµόδιου φορέα ότι έχει κατατεθεί - Ο κάθε γονέας να έχει τουλάχιστον 150 ηµεροµίσθια το χρόνο (από 1/6/2014 έως σήµερα) 7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης - Κατατίθεται από όλους τους γονείς και θα πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις µήνες πριν την ανακοίνωση ή µετάφρασή του αν δεν είναι στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση που η χώρα καταγωγής δεν εκδίδει έγγραφο οικογενειακής κατάστασης θα πρέπει να κατατεθεί οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που να πιστοποιεί την οικογενειακή κατάσταση και να υπάρχει επίσηµη µετάφραση. Α) Για µονογονεικές οικογένειες ή άγαµες µητέρες ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού εάν το παιδί και η οικογενειακή κατάσταση δεν προκύπτουν από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που υποβάλλεται Β) Για παιδί ορφανό ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα αν αυτό δεν προκύπτει από το κατατεθειµένο έγγραφο οικογενειακής κατάστασης. Γ) Για διαζευγµένους ή σε διάσταση γονείς αντίγραφο διαζευκτηρίου ή αίτηση διαζυγίου και βεβαίωση µεταβολής ατοµικών στοιχείων της ΟΥ που αποδεικνύει την διάσταση καθώς και δικαστική απόφαση επιµέλειας του παιδιού. ) Για γονείς φοιτητές ή φαντάρους βεβαίωση της σχολής φοίτησης ή βεβαίωση από το στρατό. Ε) Για γονείς οι οποίοι µένουν σε διαφορετικές πόλεις απόστασης πάνω από 100 χλµ. φωτοτυπία του µισθωτηρίου και των δύο γονέων ή λογαριασµός ΕΗ ΟΤΕ - Κινητής Τηλεφωνίας. ΣΤ) Για οικογένεια µε οποιοδήποτε µέλος της ΑµεΑ ( πατέρας - µητέρα - παιδιά ) πάνω από 67% απαιτείται βεβαίωση υγειονοµικής επιτροπής. 8. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σηµειώµατος και Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνετε ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στο Ε9 και Ε3

3 είναι αληθή (για όσους καταθέτουν). Έγγαµες µητέρες που υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση θα πρέπει να υποβάλλουν το εκκαθαριστικό σηµείωµα τόσο το δικό τους όσο και του συζύγου. Αν όµως εµπίπτουν σε περιπτώσεις που ο νόµος προβλέπει υποβολή χωριστής φορολογικής δήλωσης τότε θα πρέπει να κατατεθεί και το αντίστοιχο δικαιολογητικό που το επιτρέπει (π.χ. λόγω διακοπής συµβίωσης, όταν ο ένας εκ των δύο είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή έχει υποβληθεί σε δικαστική συµπαράσταση). 9. Βεβαίωση µονίµου κατοικίας η οποία θα αποδεικνύεται µε την κατάθεση λογαριασµού κοινής ωφέλειας ή µισθωτηρίου συµβολαίου ή κινητής τηλεφωνίας 10. Σε περίπτωση που η οικογένεια έχει δάνειο πρώτης κατοικίας χρειάζεται βεβαίωση από το φορέα που της έχει χορηγηθεί ΜΟΡΙΟ ΟΤΗΣΗ ΗΜΟΤΕΣ ή ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ Α ΕΡΦΙΑ ΠΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝΤΑΙ Η Η ΣΕ ΣΤΑΘΜΟ ΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΕΡΓΟΙ ΜΕ ΟΙΚ. ΕΙΣΟ ΗΜΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 7.000,00 30 ΜΟΡΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΕΡΓΟΙ ΜΕ ΟΙΚ. ΕΙΣΟ ΗΜΑ ΑΠΟ ,00 ΕΝΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΑΝΕΡΓΟΣ ΜΟΝΟΓΕΝΕΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ή ΠΑΙ Ι ΟΡΦΑΝΟ ΓΟΝΕΙΣ ΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΙ ή ΣΕ ΙΑΣΤΑΣΗ ΓΟΝΙΟΣ ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΟΣ ή ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΣΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 100 ΧΛΜ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΕΝΟΙΚΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΑΝΕΙΟ Α ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΜΕΛΟΣ ΑΜΕΑ ΠΑΝΩ ΤΟΥ 67 % ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ, ΝΠ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ 5 ΜΟΡΙΑ ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ν/Κ( ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ) 25 ΜΟΡΙΑ µόνο για τον Γ ΣΟΥ ΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙ ΙΩΝ 5 ΜΟΡΙΑ για κάθε παιδί ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟ ΗΜΑ ΑΠΟ 0, ,00 50 ΜΟΡΙΑ 7.001, , , ,00 25 ΜΟΡΙΑ , , , , , , , ,00 5 ΜΟΡΙΑ ,00 και ΑΝΩ 0 ΜΟΡΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. Σταθµοί προτίµησης µέχρι δύο (2) µε σειρά προτεραιότητας

4 2. Για τις αιτήσεις επανεγγραφών χρειάζονται όλα τα προαναφερόµενα δικαιολογητικά. Τυχόν οικονοµικές εκκρεµότητες στερούν τα µόρια επανεγγραφής 3. Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά. Αν τα µόρια εξασφαλίζουν την είσοδο των νηπίων σε κάποιο σταθµό που έχει δηλωθεί, θα πρέπει να σταλούν όλα τα δικαιολογητικά που ορίζει η παρούσα ανακοίνωση, ταχυδροµικά σε κλειστό φάκελλο στον ΟΚΟΙΠΠ. Για γονείς που δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονική υποβολή θα απευθύνονται στα γραφεία του ΟΚΟΙΠΠ από τις 22 Ιουνίου έως και 10 Ιουλίου και ώρα Έπειτα από τον έλεγχο των δικαιολογητικών θα υπάρξει ανακοίνωση µε τα οριστικά αποτελέσµατα. 4. Σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ. 3 του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας των Παιδικών Σταθµών εφόσον υπάρξουν κενά στους σταθµούς µετά την επιλογή των νηπίων γίνεται αναπλήρωση από τις επιλαχούσες αιτήσεις που έχουν κατατεθεί όχι όµως πέραν του εκεµβρίου. Εξαίρεση µόνο µετά από έκθεση της Κοινωνικής Υπηρεσίας και µετά από απόφαση του.σ του ΟΚΟΙΠΠ. 5. Στην αρχή του σχολικού έτους προσέρχονται τα νήπια που επανεγγράφονται, ενώ σταδιακά προσέρχονται τα νήπια που εγγράφονται για πρώτη φορά κατόπιν συνεννόησης µε την /ντρια του σταθµού. Η προσαρµογή είναι σηµαντική για την συναισθηµατική ασφάλεια των νηπίων. 6. Σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας των Παιδικών Σταθµών τα παιδιά του προσωπικού των σταθµών γίνονται δεκτά πέραν της δυναµικότητας, υπολογιζόµενα στο ποσοστό 10% της δυναµικότητας του σταθµού εφόσον πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις. 7. Σύµφωνα µε τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας των Παιδικών Σταθµών άρθρο 10 οι Παιδικοί Σταθµοί λειτουργούν από 1 Σεπτεµβρίου έως 31 Ιουλίου. Τον µήνα Αύγουστο οι Παιδικοί Σταθµοί διακόπτουν τη λειτουργία τους. Επίσης οι Σταθµοί δεν λειτουργούν : - Από 24 εκεµβρίου έως και 7 Ιανουαρίου - Από την Μεγάλη Πέµπτη έως και την Κυριακή του Θωµά - Τις επίσηµες αργίες και τοπικές γιορτές του τέως Καποδιστριακού ήµου Χανίων 8. Σε όλες τις αιτήσεις θα δηλώνονται το κινητό τηλέφωνο των γονιών, το σταθερό της οικίας καθώς και της εργασίας, ώστε σε περίπτωση ανάγκης να υπάρχει άµεση επικοινωνία. 9. Σαν εισόδηµα θεωρείται το εισόδηµα επιβολής εισφοράς όπως παρουσιάζεται στο εκκαθαριστικό σηµείωµα 2015 της εφορίας. 10. Όσοι από τους γονείς δεν προσκοµίσουν για οποιονδήποτε λόγο φορολογικά στοιχεία οι αιτήσεις θα είναι ελλιπείς οπότε και θα απορρίπτονται. 11. Αιτήσεις γονέων που συµπεριλαµβάνονται στις οριστικές λίστες των ωφελούµενων µητέρων για εισαγωγή των παιδιών τους σε παιδικό σταθµό µέσω προγράµµατος ΕΣΠΑ ( σταθµοί ΚΕΠΠΕ ΗΧ και ιδιωτικοί ) και έχουν συγχρόνως καταθέσει αίτηση και για τους σταθµούς του ΟΚΟΙΠΠ, θα διαγράφονται από τι λίστες του ΟΚΟΙΠΠ. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που οι γονείς αιτιολογηµένα ζητήσουν την παραµονή τους στις λίστες του ΟΚΟΙΠΠ. 12. Αιτήσεις όπου ο ένας γονιός είναι εργαζόµενος και ο άλλος βρίσκεται σε διαθεσιµότητα εµπίπτουν στην κατηγορία ένας εργαζόµενος και ένας άνεργος.

5 13. Κοινωνικά περιστατικά που δεν εντάσσονται σε κάποια από τις προαναφερόµενες κατηγορίες θα εξετάζονται από την κοινωνική υπηρεσία του ΟΚΟΙΠΠ. 14. Σύµφωνα µε το Οικογενειακό Εισόδηµα καθορίζεται µηνιαία οικονοµική εισφορά. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟ ΗΜΑ ΠΟΣΟ 0, ,00 0, , ,00 15, , ,00 25, , ,00 30, , ,00 60, , ,00 80, ,00 και ΑΝΩ 120,00 Απαλλαγή από την καταβολή µηνιαίας οικονοµικής εισφοράς έχουν: - Οι πολύτεκνες οικογένειες - Οι µονογονεικές οικογένειες - Παιδιά ορφανά - Οικογένειες µε κάποιο από τα µέλη της να είναι ΑµεΑ και εισόδηµα κάτω από ,00 - Οι τρίτεκνες οικογένειες όταν το εισόδηµά τους δεν υπερβαίνουν τα ,00 και από ,00 και πάνω θα πληρώνουν το ποσό που τους αναλογεί - Οικογένειες που τους έχει χορηγηθεί βεβαίωση απορίας από την πρόνοια ή την κοινωνική υπηρεσία Μείωση 50% του ποσού της κλίµακας που τους αντιστοιχεί στην καταβολή µηνιαίας οικονοµικής εισφοράς έχουν για το 2 ο παιδί τους οι οικογένειες των οποίων στους παιδικούς σταθµούς του ΟΚΟΙΠΠ φιλοξενείται και άλλο παιδί τους. Το.Σ. µπορεί να αποφασίζει για µείωση ή απαλλαγή από την καταβολή της µηνιαίας οικονοµικής εισφοράς για ειδικά κοινωνικά περιστατικά κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς µετά από έκθεση της Κοινωνικής Λειτουργού του ΟΚΟΙΠΠ. Η καταβολή της µηνιαίας οικονοµικής εισφοράς θα γίνεται το πρώτο δεκαήµερο κάθε µήνα σε Τραπεζικό λογαριασµό που θα γνωστοποιηθεί µετά την εγγραφή των νηπίων. εν καταβάλλεται οικονοµική εισφορά για τα παιδιά εργαζοµένων στους παιδικούς σταθµούς του ΟΚΟΙΠΠ εφόσον φιλοξενούνται εκεί που εργάζεται ο υπάλληλος και ανήκουν στην κατηγορία του 10% σαν υπεράριθµα. Σε περίπτωση ισοψηφίας και εφόσον δεν υπάρχουν τόσες κενές θέσεις θα γίνεται κλήρωση παρουσία των ενδιαφερόµενων γονέων. Ορίζονται ηµεροµηνίες υποβολής αιτήσεων από 22 Ιουνίου έως και 10 Ιουλίου 2015.

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώνεται ότι εφεξής όπου στην παρούσα γίνεται αναφορά σε «μητέρες» ή «ωφελούμενες» νοούνται αντιστοίχως οι άνδρες πατέρες.

Σημειώνεται ότι εφεξής όπου στην παρούσα γίνεται αναφορά σε «μητέρες» ή «ωφελούμενες» νοούνται αντιστοίχως οι άνδρες πατέρες. Ενημερωτικό Σημείωμα του Δήμου Θεσσαλονίκης σχετικά με την αίτηση που πρέπει να καταθέσουν οι γονείς που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα των παιδικών σταθμών μέσων ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση της Οικογενειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (Να συμπληρωθεί από Παιδίατρο)

ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (Να συμπληρωθεί από Παιδίατρο) ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (Να συμπληρωθεί από Παιδίατρο) Ονοματεπώνυμο : --------------------------------------------------------------------------------------- Ημερομηνία γέννησης :---------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου : α) β) γ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΗΤΕΡΑ

Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου : α) β) γ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΗΤΕΡΑ Αρ. Πρωτοκόλλου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ημερομηνία : ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΡ. ΑΤΤΙΚΟΥ 39 ΧΑΛΑΝ ΡΙ 15234 ΚΑΛΒΟΥ 16 ΧΑΛΑΝ ΡΙ 15233 ΚΝΩΣΣΟΥ & ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙ 15232

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΡ. ΑΤΤΙΚΟΥ 39 ΧΑΛΑΝ ΡΙ 15234 ΚΑΛΒΟΥ 16 ΧΑΛΑΝ ΡΙ 15233 ΚΝΩΣΣΟΥ & ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙ 15232 Ο ήµος λειτουργεί τους παρακάτω Παιδικούς Σταθµούς: ΠΑΙ ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 1 ο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Α ΠΑΙ ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ) 2 ο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Β ΠΑΙ ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18-06-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & Αρ. ΠΡΩΤ.: 49034 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ: ΕΠΑΓ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Barcode : Α Ι Τ Η Σ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 03-04-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 775 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟY ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. Α.Φ.Μ.: 997887336 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 18 τ.κ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ [1] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Barcode : Α Ι Τ Η Σ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η www.neafiladelfeia.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΓΓΡΑΦΗ-ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΝΗΠΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π η γ ή : Γ Ε Ν Ι Κ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Ο Υ Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ

Π η γ ή : Γ Ε Ν Ι Κ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Ο Υ Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ Αναλυτικές πληροφορίες σχετικές με τη συνταξιοδοτική νομοθεσία Π η γ ή : Γ Ε Ν Ι Κ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Ο Υ Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ Ερωτήσειις καιι απαντήσειις σε βασιικά ερωτήματα συνταξιιοδοτιικής φύσεως που

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. κωδ. :62125 Πληροφορίες : Δαγκούλη Κυριακή Τηλέφωνο :2321022487 Fax :2321022472 Email :opakpa@otenet.gr

Ταχ. κωδ. :62125 Πληροφορίες : Δαγκούλη Κυριακή Τηλέφωνο :2321022487 Fax :2321022472 Email :opakpa@otenet.gr ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Σέρρες 29/05/2015 Αριθ.Πρωτ.:1656 Ταχ. Δ/νση :Βενιζελου 139, Σέρρες Ταχ. κωδ. :62125

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 2015-16

ΟΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 2015-16 ΟΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 2015-16 Αγαπητοί Γονείς, Oι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Αγίας Παρασκευής (ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π.) έχουν σαν σκοπό να εξυπηρετούν τους εργαζομένους γονείς και να εξασφαλίζουν στο παιδί ασφαλή διαμονή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΙΣΤΕΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡ. ΕΞΠΡΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 2014 ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 6-8-10 106 79 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

OΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ALPHA BANK

OΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ALPHA BANK ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK OΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ALPHA BANK ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ OKTΩΒΡΙΟΣ 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΣΕΛ. 3 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 7 /2/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 7 /2/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μελετών & Επενδύσεων ΤΜΗΜΑ :Ανάπτυξης Νέων Μορφών Τουρισμού ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ι ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ Α.ΚΟΝΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κηφισιάς Αρ.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κηφισιάς Αρ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κηφισιάς Αρ. 201/2015 41 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Σκοπός Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Οι «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ» λειτουργούν σε δύο τμήματα :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Οι «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ» λειτουργούν σε δύο τμήματα : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αργοστόλι 15 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ Αρ. Πρωτοκ. : οικ. 642 ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΙΔΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ Δ.Δ.Τ.Α.Α. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΔΞΗΣ. Με τη ςυγχρηματοδότηςη τησ Ελλάδασ και τησ Ευρωπαϊκήσ Ένωςησ

Ο ΓΙΔΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ Δ.Δ.Τ.Α.Α. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΔΞΗΣ. Με τη ςυγχρηματοδότηςη τησ Ελλάδασ και τησ Ευρωπαϊκήσ Ένωςησ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Σηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εηαιπεία οπικήρ Ανάπηςξηρ και Αςηοδιοίκηζηρ Ταρ. Γηεχζπλζε: Μπιιέξνπ 73-77

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014/2015

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Για Επίσηµη Χρήση Κοινωνικοοικονοµικά µόρια.. Μόρια απόστασης Συνολικά: Για Επίσηµη Χρήση Αρ. Αίτησης:. Όν. Παρ.:. Ηµερ. Παραλαβής: / /2015 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η κατανοµή των παραπάνω ατόµων ανά ράση, Αριθµό και Ειδικότητα, έχει ως εξής : ράση: Βοήθεια στο Σπίτι Αριθµός ατόµων

Η κατανοµή των παραπάνω ατόµων ανά ράση, Αριθµό και Ειδικότητα, έχει ως εξής : ράση: Βοήθεια στο Σπίτι Αριθµός ατόµων Iωάννινα 22-1-2004 Αρ. Πρωτ:. 138/ΠΤΑΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΊΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Ηπείρου σε εκτέλεση του Ν.3174/ 28-8-03 (ΦΕΚ 205/τ.Α) «Μερική Απασχόληση και Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Ν 4093/2012: ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ

Ν 4093/2012: ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ Ν 4093/2012: ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ 2013-16:Συντάξεις,Αποδοχές,Εργατικά,ΝΕΟΣ ΚΒΣ,Αποκρατ/σεις,Φάρμακα,Καύσιμα κλπ (583593) Αρθρο Πρώτο παρ.ια Σύνδεση με Νομολογία και Αρθογραφία 21 Κατά εξουσιοδότηση Εκδοθέντα και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ.: 1. ΠΕΡ/ΚΗ /ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ 2. ΣΧΟΛΗ ΑΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΣ.: 1. ΠΕΡ/ΚΗ /ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ 2. ΣΧΟΛΗ ΑΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθµ.πρωτ: 59144 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ηµ/νία: 24/07/2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΗΛΩΣΗ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΗΛΩΣΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΗΛΩΣΗ Υποχρέωση να υποβάλλει φορολογική δήλωση (έντυπο Ε1), έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, εφόσον έχει την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ιεύθυνση: Φιλιππουπόλεως 22, για υπηρεσίες δηµοτολογίου και ληξιαρχείου µπορείτε να εξυπηρετηθείτε και από το κτίριο Ελ. Βενιζέλου 167, τηλ.:2313 300900, (πρώην ηµαρχείο Μενεµένης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...2 ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...2 ΝΟΜΙΜΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ...3 ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ - ΥΠΕΡΩΡΙΑ...3 AΡΓΙΕΣ - ΚΥΡΙΑΚΕΣ - ΝΥΚΤΕΡΙΝΑ...4 ΑΡΓΙΕΣ...4 ΕΤΗΣΙA Α ΕΙA...5

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2699/41/25.09.2012

ΑΠΟΦΑΣΗ 2699/41/25.09.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ Γραμματεία ιοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ.Σ. Αριθμός 2699/41/25.09.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 73.908 / 01 / 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 73.908 / 01 / 2012 QUALITY NET WORK ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗ Ταχ. /νση: Λ. Πεντέλης 138 - Χαλάνδρι Τ.Κ.: 152 34 Πληροφορίες: Ιουστίνα Γούλα Τηλέφωνο: 210-6898594 Fax: 210-6854204 E-mail: igoula@qualitynet.gr Αθήνα, 06-06-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ)

ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ) ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 1 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 Α. ΠΑΛΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 4-5 Β. ΝΕΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 6-18 1. Οικογένειες που δικαιούνται τα

Διαβάστε περισσότερα