Π11) ΚΩΔΙΚΕΣ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ (Κ.Ο.Γ.Π.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π11) ΚΩΔΙΚΕΣ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ (Κ.Ο.Γ.Π.)"

Transcript

1 Π11) ΚΩΔΙΚΕΣ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ (Κ.Ο.Γ.Π.) Στις Ορεινές και Μειονεκτικές περιοχές για τις οποίες καταβάλλεται Εξισωτική Αποζημίωση στους γεωργούς, οι ελάχιστες υποχρεώσεις όσον αφορά τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις των γεωργών είναι οι ακόλουθες: ΓΕΩΡΓΙΑ Οι παραγωγοί υποχρεούνται να εφαρμόζουν προγράμματα αμειψισποράς, στα οποία η κύρια καλλιέργεια τους θα αντικαθίσταται : στη μεν περίπτωση των σιτηρών, από βελτιωτικές του εδάφους καλλιέργειες άπαξ της τετραετίας ( π.χ. ψυχανθή), στη δε περίπτωση των ψυχανθών, από σιτηρά άπαξ της τετραετίας. Στην καλλιέργεια σιτηρών θα εφαρμόζεται μηδενική ποσότητα αζώτου κατά τη βασική λίπανση. Μέγιστη ποσότητα λίπανσης 140 χλγ.ν/10 στρέμ. Το λίπασμα θα εφαρμόζεται σε 2 δόσεις στο τέλος του χειμώνα και στις αρχές της άνοιξης (Φεβρουάριος-Μάρτιος). Σε όξινα εδάφη (PΗ<6,5) δεν θα εφαρμόζονται αμμωνιακά λιπάσματα πλην ασβεστούχου νιτρικής αμμωνίας. Σε επικλινείς εκτάσεις (κλίση άνω του 6% ) : 1. Η άροση και γενικότερα η καλλιέργεια του εδάφους θα γίνεται κατά τις ισοϋψείς. Εναλλακτικά η καλλιέργεια μπορεί να γίνει με την δημιουργία σταθερών ακαλλιέργητων λωρίδων, οι οποίες λειτουργούν σαν ζώνες ανάσχεσης και οι οποίες καλύπτονται από αυτοφυή βλάστηση. Οι ζώνες ανάσχεσης έχουν πλάτος 2-4 μέτρα, ανάλογα με την κλίση του εδάφους. 2. Δεν επιτρέπεται η βαθιά άροση, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων καταπολέμησης βαθύρριζων ζιζανίων, κατόπιν αδείας της Δ/νσης Γεωργίας. 3. Δεν επιτρέπεται η καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών (καλαμιάς). Ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες θα ακολουθείται η εξής διαχείριση: βόσκηση της καλαμιάς και ενσωμάτωση στο έδαφος των υπολειμμάτων μετά την βόσκηση. Άμεση ενσωμάτωση τους στο έδαφος Κοπή, κάλυψη του εδάφους με τα υπολείμματα (MULCHING) και ενσωμάτωσή τους στο έδαφος την επόμενη άνοιξη. Ομοίως δεν επιτρέπεται η καύση των υπολειμμάτων σε απόσταση μικρότερη από 500 m από δάση, οικολογικά ευαίσθητες περιοχές και επιφανειακά νερά. Δεν επιτρέπεται η εφαρμογή λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων σε απόσταση 2m από επιφανειακά νερά. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ Τήρηση των αποφάσεων των Νομαρχιών σχετικά με την έναρξη και λήξη της περιόδου βόσκησης, καθώς και με τον αριθμό κοπών τον χρόνο πρώτης και τελευταίας κοπής χόρτου.

2 Απαγορεύεται η χρήση φωτιάς για την αναβλάστηση των βοσκοτόπων Δεν επιτρέπεται η βόσκηση εκτάσεων για τις οποίες υπάρχουν απαγορεύσεις της Δασικής νομοθεσίας (καμένες, αναδασωθείσες κλπ) καθώς και εκτάσεις οι οποίες έχουν ενταχθεί σε αγροπεριβαλλοντικά προγράμματα, στα οποία απαγορεύεται η βόσκηση (Μακροχρόνια παύση εκμετάλλευσης γεωργικών γαιών). Η πυκνότητα βόσκησης δεν θα υπερβαίνει την βοσκοϊκανότητα (1ΖΜ=10στρεμ.). Για τις ανάγκες του προγράμματος, η πυκνότητα βόσκησης ορίζεται σε 1 Μ.Ζ.Κ./10 στρέμ. για τις ορεινές περιοχές. Ομοίως ορίζεται σε 1 Μ.Ζ.Κ./10 στρέμ. για τα νησιά στα οποία όμως η βόσκηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 120 μέρες το χρόνο. Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση στην εκτροφή βοοειδών, απαγορευμένων ουσιών, δυνάμει της οδηγίας 96/22/Ε.Κ. (EL 125 ) ή ουσιών που επιτρέπονται μεν με βάση την ανωτέρω οδηγία αλλά χρησιμοποιήθηκαν παράνομα, ούτε να ανιχνευθούν κατ εφαρμογή της οδηγίας 96/23/Ε.Κ., ούτε να βρεθούν σε οποιαδήποτε μορφή στην εκμ/ση απαγορευμένη ουσία ή προϊόν ή επιτρεπόμενη ουσία ή προϊόν που κατέχεται παράνομα, δυνάμει της οδηγίας 96/22/Ε.Κ. Εφαρμογή της Εθνικής Πολιτικής για διάθεση αποβλήτων εσταβλισμένης κτηνοτροφίας. Εφαρμογή και Έλεγχος των Κ.Ο.Γ.Π. Η αίτηση ένταξης του δικαιούχου στο πρόγραμμα Εξισωτικών Αποζημιώσεων συνοδεύεται από ένα καλλιεργητικό σχέδιο, στο οποίο ο παραγωγός περιγράφει ανάλογα με την παραγωγική κατεύθυνση της εκμετάλλευσής του, την γεωγραφική και τοπογραφική της θέση, ποίες από τις δεσμεύσεις των Κ.Ο.Γ.Π. θα εφαρμόσει. Το καλλιεργητικό σχέδιο καθώς και τα παραστατικά αγοράς λιπασμάτων, τηρούνται στην εκμετάλλευση σε φάκελο, ο οποίος τίθεται στη διάθεση του ελεγκτή κατά τον επιτόπιο έλεγχο. Στις περιπτώσεις που απαιτείται εργαστηριακός έλεγχος ( λιπάσματα ), πραγματοποιείται σε ποσοστό 0,5-1 % των δικαιούχων. Στο 5 % των δικαιούχων πραγματοποιείται επιτόπιος έλεγχος από τη δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης για να διαπιστωθεί η τήρηση των δεσμεύσεών τους. Π12) ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 2 Η επιτροπή εξακρίβωσης είναι τριμελής και αποτελείται α. Από τον Δήμαρχο ως Πρόεδρο για την έδρα του Δήμου, εφόσον αυτή ανήκει στις ορεινές ή μειονεκτικές περιοχές, ή τον Πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου για τα ορεινά και μειονεκτικά δημοτικά και κοινοτικά διαμερίσματα. β. Από τον Πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει, από ένα Δημοτικό Σύμβουλο ή ένα μέλος του τοπικού συμβουλίου

3 γ. Από τον Αγροφύλακα της περιοχής του Δήμου. Σε περίπτωση έλλειψης Αγροφύλακα, αναπληρώνεται από ένα μέλος του τοπικού συμβουλίου ή από ένα δημοτικό σύμβουλο. Χρέη γραμματέα της Επιτροπής δύναται να εκτελεί ο πρώην γραμματέας της Κοινότητας ή ο γραμματέας του Δήμου ή ένα μέλος του τοπικού συμβουλίου ή ακόμη ένας Δημοτικός Σύμβουλος ή γεωπόνος του Δήμου. Σκοπός της Επιτροπής είναι να εξετάζει αν ο ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα της Εξισωτικής Αποζημίωσης, κατά το έτος υποβολής της αίτησης, αξιοποιεί τις εκτάσεις που αναφέρονται στην αίτηση και αν έχει στην κατοχή του κατ αυτό το χρονικό διάστημα το ζωϊκό κεφάλαιο που αναφέρεται σε αυτήν και αξιοποιούνται οι αντίστοιχοι βοσκότοποι στους οποίους είναι εγγεγραμμένος. Οι Δήμοι στη συνέχεια υποβάλλουν τις αιτήσεις στην οικεία Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και εκεί διενεργείται διοικητικός έλεγχος δικαιολογητικών και επεξεργασία μηχανογραφική επί των στοιχείων της Εξισωτικής Αποζημίωσης των αναγραφομένων επί των αιτήσεων. Επί πλέον ορίζεται επιτόπιος έλεγχος επί ορισμένου μηχανογραφικού δείγματος. Το δείγμα αντιπροσωπεύει ποσοστό 5% στο σύνολο των αιτήσεων μετά την ολοκλήρωση επεξεργασίας τους σε όλο το Νομό δικαιοδοσίας της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης. Ακολουθεί Μηχανογραφική Καταγραφή αποτελεσμάτων Ελέγχων. Μετά την πραγματοποίηση των ελέγχων εκδίδονται καταστάσεις δικαιούχων και απορριπτόμενων ως εξής: Κατάλογος των δικαιούχων με το ποσό της Εξισωτικής Αποζημίωσης που αντιστοιχεί στον καθένα από αυτούς. Οι Δήμοι, τα Δημοτικά και Κοινοτικά Διαμερίσματα αναρτούν τους καταλόγους σε σημείο εμφανές του Δημοτικού ή Κοινοτικού Καταστήματος που προορίζεται για το σκοπό αυτό και συντάσσουν αποδεικτικό ανάρτησης ενώπιον δύο μαρτύρων. Αντίγραφο του αποδεικτικού αποστέλλεται αμέσως στην κατά τόπο αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης. Οι απορριφθέντες μπορούν να προσφύγουν εντός προθεσμίας 20 ημερών από τότε που έλαβαν γνώση, δηλαδή από την ανάρτηση των καταστάσεων στο Κοινοτικό ή Δημοτικό Κατάστημα στην Δ/νση Γεωργικής Ανάπτυξης της Οικείας Περιφέρειας της οποίας ο Προϊστάμενος αποφασίζει εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκηση της προσφυγής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο Υπουργός Γεωργίας δύναται να παρατείνει τις προαναφερόμενες προθεσμίες. Στις περιπτώσεις Περιφερειών στις οποίες δεν έχουν στελεχωθεί οι Δ/νσεις Γεωργικής Ανάπτυξης με το απαραίτητο γεωτεχνικό προσωπικό και μέχρι τη στελέχωσή τους, οι προσφυγές μπορούν να εξετάζονται από γεωτεχνικούς που υπηρετούν σε υπηρεσίες άλλης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης της ίδιας Περιφέρειας που θα ορίζεται για το σκοπό αυτό με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.

4 Ειδικά για τις Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου οι προσφυγές μπορούν να εξετασθούν μετά από απόφαση του Γενικού Γραμματέα και από γεωτεχνικούς άλλης Υπηρεσίας της ίδιας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Π13) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ Δικαιολογητικά κατοχής των εκτάσεων (αγροτεμαχίων) που θα προσκομίζονται με την αίτηση Τίτλοι ιδιοκτησίας Βεβαιώσεις υποθηκοφυλακείου Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης θεωρημένο από την Οικονομική Εφορία. Στο συμφωνητικό αυτό θα αναφέρεται η διάρκεια της μίσθωσης, η οποία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον όση και η ανάληψη από τον δικαιούχο της υποχρέωσης για εξάντληση 5ετίας, το τίμημα αυτής, η τοποθεσία και η έκταση του αγροτεμαχίου καθώς και το είδος με το οποίο καλλιεργείται. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 από τον κύριο (ιδιοκτήτη) του αγροτεμαχίου στην οποία θα δηλώνεται ότι το εν λόγω αγροτεμάχιο σε καμμιά περίπτωση για τον χρόνο που παραχωρείται στον μισθωτή δεν έχει δηλωθεί ως αξιοποιούμενο από τον εκμισθωτή που τυχόν υποβάλλει αίτηση για λήψη Ε.Α. ή οποιαδήποτε άλλη οικονομική ενίσχυση, ούτε έχει παραχωρηθεί με οποιονδήποτε τρόπο για τον ίδιο χρόνο σε άλλο πρόσωπο πλήν του παραπάνω αναφερομένου. Τα ιδιωτικά έγγραφα λαμβάνουν βεβαία χρονολογία ως προς τους τρίτους με τη θεώρηση η οποία δεν είναι απαραίτητη να γίνεται από συμβολαιογράφο. Μπορεί να γίνεται και από άλλο αρμόδιο κατά νόμο Δημόσιο υπάλληλο. Η θεώρηση γίνεται με σημείωση στο μισθωτήριο έγγραφο της ένδειξης «θεωρήθηκε» και της χρονολογίας θεώρησης. Ειδικά για την εφαρμογή του παρόντος προγράμματος τα ιδιωτικά συμφωνητικά θα θεωρούνται και από τον Δ/ντή Γεωργίας ή άλλο εξουσιοδοτημένο απ αυτόν υπάλληλο της Δ/νσης Γεωργίας. Όταν υπάρχει αντικειμενική αδυναμία προσκόμισης των παραπάνω δικαιολογητικών εκ μέρους του αιτούντος όπως αδυναμία προσκόμισης τίτλων ιδιοκτησίας, αδυναμία του ιδιοκτήτη να υπογράψει το σχετικό παραστατικό, απουσία του ιδιοκτήτη στο εξωτερικό, αυτά μπορούν να αντικατασταθούν από: Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναγράφονται αναλυτικά κατά έκταση και θέση τα αγροτεμάχια που καλλιεργεί και για τα οποία δεν μπορεί να προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά, καθώς και οι λόγοι μη προσκόμισης

5 αυτών, θεωρημένου του γνησίου της υπογραφής του από τον Δήμαρχο ή από άλλη δημόσια αρχή. Η Υπεύθυνη δήλωση θα συνοδεύεται από βεβαίωση του Δημάρχου ή του Αγροφύλακα στην οποία θα αναφέρονται τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια αναλυτικά και θα βεβαιούται το αληθές αυτής κατόπιν αυτοψίας. Βοσκότοποι Σε περίπτωση κοινοχρήστων κοινοτικών βοσκοτόπων των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών η αναλογούσα στον αιτούντα έκταση θα προσδιορίζεται με βάση τις διατάξεις του Νόμου 1080/80 και την σχέση 1 ΖΜ: 1 εκτάριο. Επίσης στην περίπτωση που εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 13 του Α.Ν. 431/68 για την αναγκαστική εισδοχή ποιμνίου σε βοσκές ορεινών και μειονεκτικών περιοχών θα επισυνάπτεται στην αίτηση και η απόφαση (αντίγραφο) του οικείου Νομάρχη που προβλέπεται από τον πιο πάνω Νόμο. Σε περίπτωση μετακινούμενου κτηνοτρόφου με τα ζώα (γιδοπρόβατα, βοοειδή) στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές του ίδιου ή άλλου Νομού επισυνάπτεται στην αίτηση, η οποία υποβάλλεται κατ εξαίρεση, στο Δήμο ή Δημοτικό Διαμέρισμα του τόπου όπου μεταβαίνει και παραμένει τουλάχιστον πέντε (5) μήνες για την εκτροφή των μετακινούμενων ζώων του: Βεβαίωση της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Νομού (Αγροτικό Κτηνιατρείο) από όπου μετακινείται, η οποία περιλαμβάνει υποχρεωτικά μεταξύ των άλλων τον αριθμό και το είδος των μετακινούμενων ζώων. Βεβαίωση του Δημάρχου και του Αγροφύλακα της περιοχής στην οποία έχει μεταβεί σύμφωνα με το Υπόδειγμα Α. Η βεβαίωση αυτή θα υποβληθεί μέσω του Δήμου στην οικεία Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης μέσα σε 15 ημέρες από την συμπλήρωση της πεντάμηνης παραμονής. Σε περίπτωση βοσκοτόπων κοινοχρήστων ( Δημοσίων ) διακατεχόμενων με άλλη νομοθεσία θα ακολουθείται η σχετική νομοθεσία ( π.χ. Αναγκαστικοί Συνεταιρισμοί) Η ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΣΗΣ πρέπει να συνοδεύεται από τα Ε1,Ε3 και Ε9 της Φορολογικής Δήλωσης του δικαιούχου του προηγουμένου έτους δηλαδή Αντίγραφο της Ετήσιας δήλωσης φορολογίας Εισοδήματος. Η σύγκριση των εισοδημάτων θα γίνεται από το εκκαθαριστικό της Εφορίας και την φορολογική δήλωση του δικαιούχου. Όταν η οικονομική ενίσχυση είναι μεγαλύτερη από δρχ. ο δικαιούχος κατά την υποβολή της αίτησης υποχρεούνται να προσκομίσουν πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας. Θα προσκομίζεται αντίγραφο πρώτης σελίδας του Τραπεζικού Βιβλιαρίου της Α.Τ.Ε.

6 Η Αίτηση θα συνοδεύεται από την ανάλυση καλλιεργειών κατά αγροτεμάχιο (στοιχεία ΟΣΔΕ) εκτός από τους Νόμους στους οποίους δεν εφαρμόζεται το ΟΣΔΕ. Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθεί, το χαρτογραφικό υπόβαθρο από την Δ/νση Τοπογραφικής θα γίνεται ταυτοποίηση των δηλουμένων στοιχείων ( από το επόμενο έτος ). Προκειμένου οι ενδαφερόμενοι να ενισχυθούν για εκτάσεις που καλλιεργούνται με ζωοτροφές στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές θα πρέπει να αποδεικνύουν με επίσημα παραστατικά, όπως προβλέπεται από τον Κ.Φ.Σ. την πώληση των ζωοτροφών που παρήγαγαν. Προκειμένου να ενισχυθούν εκτάσεις για καλ/γεια σιτηρών θα πρέπει οι δικαιούχοι να προσκομίσουν σαν δικαιολογητικά πώλησης του προϊόντος επίσημα παραστατικά όπως προβλέπεται από τον Κ.Φ.Σ. Από την υποχρέωση αυτή απαλλάσσονται οι καλλιεργητές για την ποσότητα σίτου που χρησιμοποιούν για σπόρο, καθώς και εκείνη που δίδεται για τα αλωνιστικά δικαιώματα και η οποία συνολικά δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% της παραγομένης ποσότητας. Επίσης απαλλάσσονται της υποχρέωσης αυτής και για την ποσότητα που καταναλώνουν στην οικογένεια και η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1000 κιλά ετησίως. Ο νέος γεωργός που εντάσσεται στο πρόγραμμα της Εξισωτικής Αποζημίωσης πρέπει να προσκομίσει επιπλέον. Δικαιολογητικά ημερομηνίας εγκατάστασης στην γεωργική εκμ/ση (έναρξη καλλιέργειας, έγκριση για εφάπαξ πριμοδότηση). Πράσινο πιστοποιητικό του Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ εφόσον ανήκει σ αυτήν την κατηγορία ενίσχυσης. Σημείωση : Για τους Νέους Γεωργούς η αυξημένη ενίσχυση θα είναι για πέντε (5) χρόνια από το έτος 2000 και έπειτα και εφόσον είναι κάτω των 40 ετών. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Στις μεταβιβάσεις πρέπει να πληρούνται οι όροι της αρχηγίας και της νόμιμης κατοχής ως ακολούθως : Μεταξύ συζύγων : Με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο δίδεται από τον ένα στον άλλο σύζυγο η εντολή κατοχής και αρχηγίας της γεωργικής εκμ/σης ( συνημμένο στο παράρτημα Ι) -Μεταξύ τρίτων : Η αρχηγία μεταβιβάζεται με ειδικό συμβόλαιο γραφικό πληρεξούσιο, ενώ η νόμιμη κατοχή μεταβιβάζεται είτε με τίτλους κυριότητας νόμιμα μεταγεγραμμένους είτε με μίσθωση ή αγροληψία εφόσον έχουν συναφθεί τουλάχιστον με έγγραφα βεβαίας χρονολογίας. Μεταβίβαση ζωϊκού κεφαλαίου γίνεται μέχρι 31 Μαΐου, ώστε να συμπίπτει με τις αιτήσεις των επιλέξιμων. Για τη μεταβίβαση της ιδιοκτησίας της γεωργικής εκμετάλλευσης, ή μέρους αυτής σε παιδιά ή αδέλφια που ασκούν το επάγγελμα του

7 γεωργού στις Ορεινές και Μειονεκτικές περιοχές πρέπει να υποβληθεί αντίγραφο συμβολαιογραφικού εγγράφου νόμιμα μεταγεγραμμένου από το οποίο να προκύπτει η μεταβίβαση της κυριότητας των παραχωρουμένων εκτάσεων και ζωϊκού κεφαλαίου. Αν στην παραπάνω σύμβαση δεν έχει συμπεριληφθεί η μεταβίβαση του ζωϊκού κεφαλαίου αυτή μπορεί να αποδειχθεί και με αντίγραφο ιδιωτικού συμφωνητικού βεβαίας χρονολογίας. Επίσης πρέπει να υποβληθεί Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του παιδιού ή του αδελφού στον οποίο μεταβιβάσθηκαν τα περιουσιακά στοιχεία και με την οποία θα δηλώνει ότι ασκεί το επάγγελμα του γεωργού στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Η δήλωση αυτή θα θεωρείται από το Δήμαρχο του τόπου μόνιμης κατοικίας του νέου κατόχου στον οποίο έγινε η μεταβίβαση για το αληθές των δηλουμένων. Οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 και τα ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης θα υποβάλλονται από τον δικαιούχο μόνο μία φορά εφόσον δεν υπάρχει διαφοροποίηση των στοιχείων που δηλώνονται για κάθε χρόνο. Το έτος ενίσχυσης η μεταβίβαση της γ. εκμετάλλευσης θα γίνεται το πρώτο πεντάμηνο του έτους. Για την διακοπή της άσκησης της γεωργικής δραστηριότητας πριν την παρέλευση της πενταετίας και την εξασφάλιση της συνέχισης αυτής από άλλο πρόσωπο (γεωργός) μέχρι συμπλήρωσης της πενταετίας απαιτούνται τα ακόλουθα: Αίτηση του ενδιαφερομένου γεωργού που απευθύνεται στην οικεία Δ/νση Γεωργίας και με την οποία ζητά να του εγκριθεί η διακοπή της άσκησης της γεωργικής δραστηριότητας ή η απομάκρυνσή του από τις Ορεινές και μειονεκτικές περιοχές και η μεταβίβαση της εκμ/σης του σε άλλο πρόσωπο (γεωργό). Στην αίτηση αυτή αναγράφονται πλήρη τα στοιχεία του προτεινόμενου να αναλάβει τη συνέχιση της άσκησης της δραστηριότητας στην εκμ/ση ατόμου όπως αυτά ορίζονται στην πρώτη σελίδα της αίτησης χορήγησης της Εξισωτικής Αποζημίωσης. Επιστολή αποδοχής του προτεινόμενου να αναλάβει την συνέχιση της άσκησης της δραστηριότητας στην γεωργική εκμ/ση του πρώτου με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις εκάστοτε αποφάσεις Κ.Υ.Α. ή άλλης πράξης του Υπουργείου Γεωργίας θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Δημοτική Αρχή ή τον πρόεδρο του Αγροτικού Συν/σμού ή αγροτικού συλλόγου. Τα παραπάνω δικαιολογητικά προωθούνται με την φροντίδα του αιτούντος την παύση της συνέχισης της άσκησης της δραστηριότητας στη γεωργική του εκμ/ση στη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης η οποία μετά από επιτόπιο διαπίστωση ότι ο προτεινόμενος να συνεχίσει την άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε κάθε απόφαση Κ.Υ.Α. ή άλλη σχετική απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας εκδίδει απόφαση έγκρισης της μεταβίβασης της άσκησης της δραστηριότητας στη γεωργική εκμ/ση στον προτεινόμενο γεωργό μέχρι συμπλήρωσης της πενταετίας Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους γεωργούς- Από της έκδοσης της παραπάνω απόφασης ο γεωργός που αναλαμβάνει την συνέχιση της λειτουργίας της εκμ/σης αποκτά το δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση για λήψη της Εξισωτικής Αποζημίωσης. Όταν όμως κατά τον χρόνο έκδοσης της

8 παραπάνω απόφασης έχει υποβληθεί και παραληφθεί από την Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης η σχετική αίτηση χορήγησης της Εξισωτικής Αποζημίωσης από τον αιτούντα την διακοπή της άσκησης της γεωργικής δραστηριότητας καταβάλλεται σ αυτόν η Εξισωτική Αποζημίωση, μεταβιβάζεται όμως το δικαίωμα αυτό στον αναλαμβάνοντα τη συνέχιση της άσκησης της γεωργικής δραστηριότητας για τον επόμενο χρόνο. Θα διατηρηθεί ο κωδικός αριθμός που δόθηκε στην γεωργική εκμετάλλευση πριν από την μεταβίβαση της άσκησης της δραστηριότητας σε άλλο πρόσωπο (γεωργό) στην περίπτωση που ο τελευταίος δεν έχει δική του γεωργική εκμ/ση πριν από την μεταβίβαση της άσκησης της δραστηριότητας, αν όμως έχει δική του εκμ/ση θα διατηρηθεί ο Κ.Α. αυτού. Δικαιολογητικά μεταβίβασης της γεωργικής εκμ/σης στον προτεινόμενο να αναλάβει την συνέχιση της γεωργικής δραστηριότητας που μπορεί να είναι : Συμβολαιογραφικό έγγραφο νόμιμα μεταγεγραμμένο στην περίπτωση οριστικής μεταβίβασης : ( γονική παροχή, δωρεά, πώληση,κ.λ.π.). Αν στο συμβολαιογραφικό έγγραφο, δεν έχει συμπεριληφθεί η μεταβίβαση του ζωϊκού κεφαλαίου αυτή μπορεί να γίνει και με αντίγραφο ιδιωτικού συμφωνητικού βεβαίας χρονολογίας, στο οποίο θα αναγράφεται στο μεταβιβαζόμενο ζωϊκό κεφάλαιο, θεωρημένο από τον Δήμαρχο του οικείου Δήμου με την παρατήρηση ότι καταχωρήθηκε στο βιβλίο που προβλέπεται από την αριθμ. Ε 1540/66 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών που εκδόθηκε σε εφαρμογή του άρθρου 5 του Ν.Δ. 4575/66. Δικαιολογητικά για την αύξηση της Γεωργικής Εκμ/σης Σε περίπτωση αύξησης της ιδιόκτητης γεωργικής αξιοποιούμενης έκτασης σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ο δικαιούχος με την αίτησή του θα αιτιολογεί την αύξηση με τίτλους κυριότητας καθώς και πιστοποιητικά εγγραφής των τίτλων στο οικείο Υποθηκοφυλακείο. Επίσης αν υπάρχει αλλαγή στις μόνιμες φυτείες (καρυδιές, ελιές, αμπέλια κ.λ.π.) θα προσκομίζουν βεβαίωση του γεωπόνου της περιοχής τους. Για την αύξηση του ζωϊκού κεφαλαίου που παρουσιάζεται κάθε χρόνο στη γεωργική εκμ/ση: α. Γίνεται δεκτή μέχρι 15% από αναπαραγωγή χωρίς πρόσθετα δικαιολογητικά. β. Στις λοιπές περιπτώσεις θα προσκομίζεται το προβλεπόμενο από τον Κ.Φ.Σ. τιμολόγιο πώλησης, θεωρημένο από τον Δήμαρχο του Δήμου (Δημοτικού Διαμερίσματος) της μόνιμης κατοικίας του πωλητή ότι καταχωρήθηκε η μεταβίβαση του Ζ.Κ. στο τηρούμενο βιβλίο που προβλέπεται από την αριθμ. Σ15240/66 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών που εκδόθηκε σε εφαρμογή του άρθρου 5 του Ν.Δ. 4575/66. Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται από τον Κ.Φ.Σ. η έκδοση τιμολογίου θα προσκομίζεται ιδιωτικό συμφωνητικό πώλησης των ζώων βεβαίας χρονολογίας στο οποίο θα αναγράφεται το μεταβιβαζόμενο Ζ.Κ. (είδος ζώου, αριθμός) θεωρημένο από τον Δήμαρχο με την παρατήρηση ότι καταχωρήθηκε στο ανωτέρω βιβλίο.

9 Π14) ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΕΞΙΣΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 1. Οι δικαιούχοι Εξισωτικής Αποζημίωσης που στρατεύονται, εξακολουθούν να είναι δικαιούχοι, με την προϋπόθεση ότι η γεωργική εκμετάλλευση θα συνεχίσει να λειτουργεί, οι δε δικαιούχοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συνεχίσουν την γεωργική αυτή δραστηριότητα μετά την εκπλήρωση της στρατιωτικής τους θητείας μέχρι συμπλήρωσης της πενταετίας. Τα χρόνια της θητείας υπολογίζονται στην πενταετία. Στρατευμένοι που αιτούνται την Ε.Α. χωρίς να υπάγονται στην παραπάνω κατηγορία δεν κρίνονται δικαιούχοι. 2. Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται οι γεωργοί ανεξάρτητα φύλου που έχουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, εφόσον προσκομίζουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που ένας των συζύγων κρίνεται δικαιούχος της Εξισωτικής Αποζημίωσης δεν μπορεί και ο άλλος ταυτόχρονα να δικαιωθεί αυτής, γιατί αποτελούν μία οικογένεια με μία οικονομία. Κατ επέκταση το ίδιο ισχύει και για γονείς και παιδιά, όταν ο ένας των γονέων είναι δικαιούχος και τα παιδιά του δεν έχουν δική τους χωριστή οικονομία. Μπορεί όμως τα παιδιά να δικαιωθούν της Εξισωτικής Αποζημίωσης αν έχουν ξεχωριστή από τους γονείς οικονομία και είναι αρχηγοί ξεχωριστών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, δηλαδή κατέχουν νόμιμα και αξιοποιούν γεωργικές εκτάσεις ή εκτρέφουν ζώα μόνοι τους και φυσικά έχουν τις λοιπές προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη χορήγηση της Εξισωτικής Αποζημίωσης ανεξάρτητα αν συγκατοικούν με τους γονείς τους. 3. Οι δασεργάτες είναι δικαιούχοι του προγράμματος της Εξισωτικής Αποζημίωσης με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν γεωργική εκμετάλλευση. 4. Δεν περιλαμβάνονται στους δικαιούχους εκείνοι που παίρνουν σύνταξη από οποιαδήποτε ασφαλιστικό ταμείο εσωτερικού ή εξωτερικού σαν άμεσα ασφαλισμένοι. Αντίθετα οι έμμεσα συνταξιοδοτούμενοι καθώς και οι βοηθηματούχοι κρίνονται δικαιούχοι εφόσον έχουν και τις άλλες προϋποθέσεις. 5. Δεν θεωρούνται συνταξιούχοι όσοι παίρνουν σύνταξη σαν θύματα πολέμου, ειρήνης κ.λ.π. καθώς και εκείνοι που λόγω θανάτου ή άλλου λόγου που αφορά το άμεσα ασφαλισμένο πρόσωπο, παίρνουν μερίδιο της σύνταξης αυτού (σύζυγος, παιδιά κ.λ.π.). 6. Γονέας που παίρνει σύνταξη εξαιτίας του θανάτου του παιδιού του, εφόσον έχει και τις λοιπές προϋποθέσεις του προγράμματος Ε.Α. κρίνεται δικαιούχος. 7. Οι χορηγίες εκείνων που διετέλεσαν αιρετοί άρχοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν αποτελούν σύνταξη.

10 8. Ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας μικρότερο του 67% κρίνονται δικαιούχοι. Σε περίπτωση όμως που το ποσοστό της αναπηρίας είναι 67% και μεγαλύτερο, τότε αποκλείονται, ανεξάρτητα του αν η αναπηρία είναι προσωρινή ή μόνιμη. 9. Σε ότι αφορά τους συνταξιούχους αναπηρίας του ΟΓΑ, σύμφωνα με την περίπτωση α του άρθρου Ι του Π.Δ. 317/1973 «Περί των προϋποθέσεων χορηγήσεως υπό του ΟΓΑ συντάξεως αναπηρίας» ο ασφαλισμένος στον ΟΓΑ έχει δικαίωμα σε σύνταξη αναπηρίας, εφόσον έχει καταστεί ανίκανος για γεωργική εργασία. Κατά συνέπεια οι συνταξιούχοι αναπηρίας του ΟΓΑ αποκλείονται της χορήγησης Εξισωτικής Αποζημίωσης. Επειδή δεν είναι δυνατόν να πληρούν την προϋπόθεση συνέχισης της επαγγελματικής γεωργικής δραστηριότητας για πέντε τουλάχιστον συνεχή χρόνια, 10. Δεν δύνανται να κριθούν δικαιούχοι του προγράμματος της Εξισωτικής Αποζημίωσης όσοι κρίθηκαν ή πρόκειται να κριθούν δικαιούχοι της αποζημίωσης για την παύση της γεωργικής δραστηριότητας καθώς και οι σύζυγοί τους για τυχόν ζωϊκό κεφάλαιο ή εκτάσεις που έχουν στην κατοχή τους. Το έτος ένταξης των ανωτέρω δικαιούχων στο μέτρο της πρόωρης συνταξιοδότησης, δικαιούχοι της Εξισωτικής Αποζημίωσης θα μπορούν να κριθούν οι διάδοχοι ανεξάρτητα ημερομηνίας παραχώρησης της γεωργ. εκμ/σης υποβάλλοντας προς τούτο κύρια ή συμπληρωματική αίτηση ένταξής τους στο πρόγραμμα της Εξισωτικής Αποζημίωσης. 11. Οι δικαιούχοι οφείλουν να έχουν κύρια ασφάλιση του Ο.Γ.Α. με εξαίρεση του δασεργάτες. Μόνιμη κατοικία Δικαιούχοι του προγράμματος της Ε.Α. είναι μόνιμοι κάτοικοι των Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών καθόλη τη διάρκεια του έτους. - Σύμφωνα με το εδάφιο α του άρθρου 51 του Α.Κ. όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 του Ν. 1329/83 «Το πρόσωπο έχει κατοικία τον τόπο της κύριας και μόνιμης εγκατάστασής του. Κανένας δεν μπορεί να έχει συγχρόνως περισσότερες από μία κατοικίες». Σύμφωνα με αυτό για να θεωρηθεί κάποιος μόνιμος κάτοικος των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών πρέπει να έχει εγκατασταθεί πραγματικά και μόνιμα στις περιοχές αυτές με την πρόθεση να τις χρησιμοποιήσει σαν κέντρο της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητάς του. Η ύπαρξη αυτής της πρόθεσης συμπεραίνεται ύστερα από αντικειμενική εκτίμηση από την ίδια την συμπεριφορά του προσώπου, αρκεί δηλαδή οι πράξεις εγκατάστασής του να είναι τέτοιου είδους, ώστε να βγαίνει το συμπέρασμα ότι αυτός πραγματικά επιθυμεί να εγκαθίσταται μόνιμα. Κατά συνέπεια, δεν θεωρούνται μόνιμοι κάτοικοι ορεινών και μειονεκτικών περιοχών όσοι μετακινήθηκαν από αυτές τις περιοχές έστω και για λόγους ανάγκης και εγκαταστάθηκαν σε δυναμικές περιοχές. - Για το λόγο ότι σύμφωνα με το Νόμο, κανένας δεν μπορεί να έχει ταυτόχρονα περισσότερες της μιάς κατοικίες, είναι απαραίτητο να εξετάζεται που βρίσκεται η μόνιμη κατοικία. Διευκρινίζεται ότι δεν πρέπει να ταυτίζονται οι έννοιες της μόνιμης

11 κατοικίας και της διαμονής. Η διαμονή που αποτελεί ένα από τα στοιχεία της κατοικίας είναι η πρόσκαιρη εγκατάσταση σ ένα τόπο χωρίς να είναι μόνιμη. Το μόνιμο της κατοικίας το βεβαιώνει ο Δήμαρχος που φέρει και την ευθύνη για τη βεβαίωση αυτή. - Γεωργός εκλεγμένος εκπρόσωπος συνδικαλιστικής ή συνεταιριστικής γεωργικής οργάνωσης, που απομακρύνεται κατά τη διάρκεια της θητείας του από την έδρα της μόνιμης κατοικίας του που είναι μέσα στις περιοχές του παραρτήματος της οδηγίας 85/148/ΕΟΚ, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά για λόγους υποστήριξης των συμφερόντων της οργάνωσης που εκπροσωπεί, θεωρείται δικαιούχος της Εξισωτικής Αποζημίωσης, εφόσον έχει τις λοιπές προϋποθέσεις του προγράμματος αυτού και η γεωργική του εκμετάλλευση συνεχίζει να λειτουργεί. - Το μόνιμο της κατοικίας το βεβαιώνει ο Δήμαρχος του Δήμου, γίνεται όμως έλεγχος από την Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης σε περίπτωση αμφιβολιών. Μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι - Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται και οι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι οι οποίοι, για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) μηνών το χρόνο εκτρέφουν και μετακινούν τα ζώα τους (αιγοπρόβατα, βοοειδή) τουλάχιστον 5 ζωϊκές μονάδες στους βοσκότοπους των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών ανεξάρτητα από την έδρα της μόνιμης κατοικίας τους, εφόσον έχουν και τις λοιπές προϋποθέσεις του προγράμματος της Ε.Α. - Οι κτηνοτρόφοι που δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών και στέλνουν τα ζώα τους (τουλάχιστον 5ΖΜ) με άλλον ή σε άλλο κτηνοτρόφο στις περιοχές εφαρμογής του προγράμματος Ε.Α. αξιοποιώντας αυτές για 5 τουλάχιστον μήνες, θεωρούνται ότι έχουν τις προϋποθέσεις να ενταχθούν στο πρόγραμμα, όπως και οι μόνιμοι κάτοικοι αυτών των περιοχών εφόσον αυτοί έχουν το σύνολο της γεωργοκτηνοτροφικής εκμετάλλευσής τους κάτω από τη δική τους ενιαία διοίκηση και διαχείριση. - Σε μετακινούμενους κτηνοτρόφους, που για οποιοδήποτε λόγο συντόμευσαν ή συντομεύουν την αποχώρησή τους, με τα ζώα τους, από τις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές με συνέπεια να μη συμπληρώνεται το απαιτούμενο πεντάμηνο χρονικό διάστημα, δεν χορηγείται Ε.Α. Αυτοί δεν επιστρέφουν τα χρήματα της Ε.Α., προηγούμενων χρόνων εφόσον εξακολουθούν να μεταβαίνουν στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές κάθε χρόνο, έστω και για διάστημα μικρότερο των 5 μηνών, μέχρι συμπλήρωσης της απαιτούμενης πενταετίας. Αν κάποιο χρόνο συμπληρωθεί το απαιτούμενο πεντάμηνο στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, είναι δυνατό να χορηγηθεί η Ε.Α. του έτους εκείνου στους υπόψη μετακινούμενους κτηνοτρόφους, εφόσον αυτοί έχουν τις προϋποθέσεις. Μισθωτοί Μόνιμοι ή έκτακτοι Δημόσιοι υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και οι εξομοιούμενοι μ αυτούς δεν κρίνονται δικαιούχοι και μόνο από τον χρόνο απασχόλησης.

12 Ελεύθεροι επαγγελματίες: Δεν κρίνονται δικαιούχοι του προγράμματος της Ε.Α. επίσης από τον χρόνο απασχόλησης. Για τις περιπτώσεις εκείνες ελεύθερων επαγγελμάτων που δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθεί ο χρόνος της εξωγεωργικής τους απασχόλησης εξετάζεται μόνο το ύψος του εισοδήματος τους ενώ για τις περιπτώσεις με εξηρτημένη εργασία (υπάλληλοι, εργάτες κ.λ.π.) εξετάζεται ο αρθμός των ημερομισθίων που πραγματοποίησε το προηγούμενο έτος. Γεωργική και Εξωγεωργική Απασχόληση 1. Η σύγκριση των εισοδημάτων (γεωργικών εξωγεωργικών) θα γίνεται από το εκκαθαριστικό της Εφορίας. Στα εισοδήματα αυτά δεν θα λαμβάνονται και δεν θα υπολογίζονται ούτε ως γεωργικά ούτε ως εξωγεωργικά οι κάτωθι κατηγορίες εισοδημάτων: Εκείνα των ενοικίων ακινήτων εφόσον το συνολικό τους ετήσιο ύψος δεν υπερβαίνει το ήμισυ του εισοδήματος αναφοράς και παράλληλα δεν εμφανίζονται εισοδήματα και από άλλες πηγές πλην των αγροτικών. Εκείνα των τεκμηρίων αγοράς ή κατοχής Ι.Χ. αυτοκινήτου εφόσον δεν εμφανίζονται άλλα εισοδήματα πλην των αγροτικών. Εκείνα των επιδομάτων ανεργίας. Εκείνα τα επιδόματα που χορηγούνται για τη στήριξη κάποιων κοινωνικών τάξεων (πολυτέκνων κ.λ.π.). Εκείνα που προέρχονται από τόκους καταθέσεων, αγορά μετοχών και αγορά ομολόγων και τίτλων δημοσίου. 2. Τα έξοδα παραστάσεως των Δημάρχων, καθώς και οι χορηγίες εκείνων που διετέλεσαν αιρετοί άρχοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν θεωρούνται ότι αποτελούν εισόδημα (γεωργικό ή εξωγεωργικό). 3. Το Δασικό εισόδημα θεωρείται γεωργικό. 4. Το εισόδημα της γεωργικής εκμετάλλευσης από αγροβιοτεχνία και αγροτουρισμό θεωρείται γεωργικό καθώς και εκείνο από αγροπεριβαλλοντικές δραστηριότητες εφόσον είναι σύμφωνες οι επενδύσεις αυτές με τα Κοινοτικά προγράμματα. 5. Στις περιπτώσεις που ο αρχηγός της γεωργικής εκμετάλλευσης ασχολείται και σε εξωγεωργικούς τομείς, στα ημερομίσθια θα υπολογίζονται μόνο τα δικά του ενώ στο εισόδημα θα λαμβάνεται υπόψη το δικό του και των μελών της οικογενείας του. α. Καλλιέργειες με μεγάλη πρόσοδο. Χαρακτηρίζονται εντατικές καλλιέργειες για την εφαρμογή του προγράμματος της Εξισωτικής Αποζημίωσης οι ακόλουθες: α. Σακχαρότευτλα β. Καπνός γ. Βαμβάκι δ. Εσπεριδοειδή ε. Κηπευτικά με εξαίρεση τις πατάτες στ. Ανθοκομικές καλλιέργειες

13 Στις καλλιέργειες αυτές δεν χορηγείται Εξισωτική Αποζημίωση στις Ορεινές και Μειονεκτικές περιοχές. β. Εκτάσεις με συγκαλλιέργειες ή επίσπορες λαμβάνονται υπόψη σαν εκτάσεις με μία μόνο καλλιέργεια. Οι εκτάσεις που καλλιεργούνται με ζωοτροφές και δεν αυτοκαταναλίσκονται λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του ύψους της Εξισωτικής Αποζημίωσης μόνο εφόσον ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει τα απαραίτητα παραστατικά στοιχεία με τα οποία θα αποδεικνύει, ότι πούλησε τις ζωοτροφές αυτές. Η αναγωγή σε στρέμματα των ποσοτήτων ζωοτροφών που αποδεδειγμένα πωλούνται, θα γίνεται με βάση τις μέσες στρεμματικές αποδόσεις της προηγούμενης τριετίας αυτών των καλλιεργειών ανά Δημοτικό Διαμέρισμα. γ. Ζωοτροφές Καλλιεργούνται οι εξής ζωοτροφές Αραβόσιτος για καρπό, για ενσίρωμα Κριθάρι για καρπό, για σανό Βρώμη για καρπό, για σανό Μηδική, Τριφύλλια για σανό, για σύμπηκτα Βίκος για καρπό, για σανό, για βόσκηση Μίγματα σιτηρών για σανό, για βόσκηση Σίκαλη για καρπό δ. Αρωματικά Φυτά Καλλιεργούνται τα εξής αρωματικά φυτά και φαρμακευτικά φυτά Δίκταμος, Κρόκος, Μάραθος, Μέντα, Ρίγανη, Φασκόμηλο, Τσάϊ του Βουνού, Βασιλικός, Γιασεμί, Γλυκάνισος, Δενδρολίβανο, Θυμα ρι, Κορίανδρος, Κύμινο, Λεβάντα, Ματζουράνα, Μελισσόχορτο, Σάλβια σκλαρέα, Υσσωπος, Χαμομήλι. ε. Κτηνοτροφικά ψυχανθή για καρπό ή καρποδοτικά ψυχανθή. Μηδική για σπόρο Ετήσια Τριφύλλια για σπόρο Αλεξανδρινό Τριφύλλι Περσικό Τριφύλλι Βίκος Μπιζέλια Λαθούρια Κτηνοτροφικά Κουκιά Φούλια Λούπινα λευκά Λούπινα μπλέ Λούπινα κίτρινα Λούπινα μαργαριτώδη

14 (ονομασία ανάλογα με το χρώμα των ανθέων) Ρόβη στ. Ενισχύονται όλες οι καλλιέργειες μέχρι 150 στρεμ. πλην των εντατικών καλλιεργειών με μεγάλη πρόσοδο και του Σκληρού Σίτου και μέχρι 500 στρέμματα οι εκτάσεις βοσκοτόπων ανά δικαιούχο. Από τις δενδρώδεις καλλιέργειες και πολυετείς φυτείες δεν θα ενισχύονται εκείνες που εγκαθίστανται του έτους χορήγησης της Εξισωτικής Αποζημίωσης και γίνεται σοβαρή παράβαση της Κοινοτικής Νομοθεσίας. Δεν ενισχύονται οι γεωργοί που μειώνουν την αξιοποιούμενη έκτασή τους κάτω από 20 στρέμματα. Η αξιοποιούμενη έκταση επίσης δεν πρέπει να μειώνεται χωρίς λόγο ανωτέρας βίας πάνω από 30% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η μείωση του Ζωϊκού Κεφαλαίου ελέγχεται σε συνδυασμό με τον αξιοποιούμενο αριθμό στρεμμάτων βοσκότοπου (ιδιωτικού ή Δικαίωμα χρήσης Κοινόχρηστου βοσκότοπου).

ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Για την εφαρμογή του προγράμματος οι ακόλουθοι όροι έχουν την αντίστοιχη προσδιοριζόμενη έννοια :

ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Για την εφαρμογή του προγράμματος οι ακόλουθοι όροι έχουν την αντίστοιχη προσδιοριζόμενη έννοια : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π1) ΟΡΙΣΜΟΙ Για την εφαρμογή του προγράμματος οι ακόλουθοι όροι έχουν την αντίστοιχη προσδιοριζόμενη έννοια : α) Γεωργία Είναι ο τομέας της οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2013 & ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ/ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΕΛΓΑ 2013 - ΜΗΤΡΩΟ ΑΓΡΟΤΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ (ΜΑΑΕ) Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: Στις περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο τέλος του 2013 ξεκινάει το πρόγραμμα για νέους αγρότες από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 36 (α) (ii) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.2 Παράρτηµα II του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006

Άρθρα 36 (α) (ii) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.2 Παράρτηµα II του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 5.3.2.1.2. Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών µε µειονεκτήµατα, εκτός των ορεινών περιοχών ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών µε µειονεκτήµατα, εκτός των ορεινών περιοχών ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΨ46ΨΧΞΧ-Ν ΑΔΑ:

ΑΔΑ: 4ΑΛΨ46ΨΧΞΧ-Ν ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ:ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Αθήνα, 01 /02/2011 & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.:8389 ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακα Διανομής ΚΟΙΝ: Ως Πίνακα Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: «Οδηγίες εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1 - ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1 - ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΟ 1 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1 Η μείωση της ρύπανσης που προκαλεί η γεωργία Η προστασία της άγριας χλωρίδας και πανίδας Η διατήρηση της βιοποικιλότητας των αγροτικών οικοσυστημάτων και του

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 5.3.2.1.1. Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του

Διαβάστε περισσότερα

Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας καθορίζεται ο αριθμός των δυναμένων να ενταχθούν στο πρόγραμμα, κατά κατάστημα της Α.Τ.Ε. Α.Ε.

Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας καθορίζεται ο αριθμός των δυναμένων να ενταχθούν στο πρόγραμμα, κατά κατάστημα της Α.Τ.Ε. Α.Ε. Π5) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 1 Με ευθύνη του φορέα εφαρμογής του προγράμματος συγκροτείται τριμελής επιτροπή, κατά υπηρεσιακή μονάδα της Α.Τ.Ε. Α.Ε. η οποία εξετάζει τις υποβληθείσες αιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π46 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Α. Για ιδιόκτητες εκτάσεις για τις οποίες υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας, η προσκόμιση βεβαίωσης υποθηκοφυλακείου ή άλλων νόμιμων αποδεικτικών στοιχείων. Στην περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.1: βιολογική γεωργία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013

Δράση 1.1: βιολογική γεωργία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 Άξονας 2 : Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων Μέτρο 2.1.4 : Γεωργό-περιβαλλοντικές ενισχύσεις Δράση 1.1: βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Νέων Αγροτών 2014

Πρόγραμμα Νέων Αγροτών 2014 Πρόγραμμα Νέων Αγροτών 2014 Όσα πρέπει να γνωρίζεις για τα προαπαιτούμενα, τις υποχρεώσεις και το επενδυτικό σχέδιο Ένας διαφωτιστικός οδηγός για την καλύτερη ενημέρωση σας Για μια ερμηνευμένη λύση κομμένη

Διαβάστε περισσότερα

Περίοδος εφαρμογής: Το μέτρο καλύπτει ολόκληρη την περίοδο εφαρμογής του Ε.Π. (2000 2006).

Περίοδος εφαρμογής: Το μέτρο καλύπτει ολόκληρη την περίοδο εφαρμογής του Ε.Π. (2000 2006). ΜΕΤΡΟ 3.1 Εφάπαξ πριμοδότηση πρώτης εγκατάστασης ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Περίοδος εφαρμογής: Το μέτρο καλύπτει ολόκληρη την περίοδο εφαρμογής του Ε.Π. (2000 2006). ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Με το

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιούχοι του καθεστώτος ενίσχυσης μπορούν να κριθούν φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, συνεργαζόμενες εκμ/σεις,

Δικαιούχοι του καθεστώτος ενίσχυσης μπορούν να κριθούν φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, συνεργαζόμενες εκμ/σεις, Π1) ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1 Δικαιούχοι του καθεστώτος ενίσχυσης μπορούν να κριθούν φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, συνεργαζόμενες εκμ/σεις, 1. Φυσικό πρόσωπο α. Είναι υπήκοος της Ελλάδας ή Κ-Μ της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ. Δ. Σ. Αθήνα, 31/01/2014 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 12246 ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ. Δ. Σ. Αθήνα, 31/01/2014 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 12246 ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ. Δ. Σ. Αθήνα, 31/01/2014 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 12246 ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακα Διανομής ΑΔΑ.: ΚΟΙΝ: Ως Πίνακα Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (1 η Προκήρυξη) Επί γης Φιλίππων, Ζείδωρου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 /2/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Α.Π.: 2541 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Προς: Ως Π.Δ. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ & ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Ιανουαρίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Ιανουαρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Ιανουαρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση Προγραμματιαμού και Γ.Δ Τμήμα: Δ! Πληροφορίες: Ευγ. Παπαδάμη ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Στ.Σύλλας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 Στην παρούσα ανακοίνωση συμπεριλαμβάνονται τα εξής: 1. Προθεσμία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών. 2. Προϋποθέσεις χορήγησης του στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΘΕΜΑ : «Καθορισμός μέτρων χορήγησης της Κοινοτικής ενίσχυσης για την ολοκληρωμένη διαχείριση της καλλιέργειας βάμβακος» Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη : ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 s ΑΔΑ: Β4ΩΡΒ-ΚΩΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε.Υ.Ε. Π.Α.Α.- ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» Άρθρο 1 Ορισμός Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου, βοσκήσιμες γαίες καλούνται οι εκτάσεις που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση ζώων, στις οποίες αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 2/4/013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Π: Φ10034/6263/186 ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Το Εθνικό Τυπογραφείο ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (για δημοσίευση) ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1.Δ/νσεις Αγροτικών Υποθέσεων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Έδρες τους 2. Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειών Έδρες τους

ΠΡΟΣ: 1.Δ/νσεις Αγροτικών Υποθέσεων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Έδρες τους 2. Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειών Έδρες τους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία: 11-3-2014 Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η Σ Αριθ. πρωτ.: 5607 Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ & Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Ω Ν ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π41 (Βλέπε εκτύπωση) ΜΕΙΩΣΗ ΝΙΤΡΟΡΥΠΑΝΣΗΣ. 1. Ελάχιστες δεσμεύσεις

Π41 (Βλέπε εκτύπωση) ΜΕΙΩΣΗ ΝΙΤΡΟΡΥΠΑΝΣΗΣ. 1. Ελάχιστες δεσμεύσεις Π41 (Βλέπε εκτύπωση) ΜΕΙΩΣΗ ΝΙΤΡΟΡΥΠΑΝΣΗΣ 1. Ελάχιστες δεσμεύσεις 1.1 Κοινές δεσμεύσεις που ισχύουν τόσο για τις πεδινές όσο και τις λοφώδεις εκτάσεις Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν: Να εφαρμόσουν τις γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: «Οδηγίες διαδικασίας υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2015 & πρώτης χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: «Οδηγίες διαδικασίας υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2015 & πρώτης χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΔΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 23.01.2015 ΤΜΗΜΑΤΑ: 1. ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ 2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Αρ. Πρωτ.:13786

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠ Εθνικές Επιλογές

ΚΑΠ Εθνικές Επιλογές ΚΑΠ 2014-2020 Εθνικές Επιλογές 2 Εθνικές Επιλογές : Συνδεδεμένες ενισχύσεις Στρατηγικός σχεδιασμός : Ελλειμματικό εμπορικό ισοζύγιο - Επάρκεια στην εσωτερική αγορά. Βιωσιμότητα της μεταποιητικής βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η - Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η - Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η NUTS ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

άλλως απαιτείται μεταβολή στοιχείων στη ΔΕΗ Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αναζητείται και αυτεπάγγελτα από την

άλλως απαιτείται μεταβολή στοιχείων στη ΔΕΗ Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αναζητείται και αυτεπάγγελτα από την Α. Άποροι μείωση σε ποσοστό 100% Οι ωφελούμενοι να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Αγίου Δημητρίου Να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της Πρόνοιας Σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας, αυτή να αποτελεί το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2015 (Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) ΦΕΚ Β' 393/21-02-2013 +

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2015 (Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) ΦΕΚ Β' 393/21-02-2013 + ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2015 (Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) ΦΕΚ Β' 393/21-02-2013 + 1. Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου (χορηγείται από την υπηρεσία). Σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 1296/1982 Για την ασφάλιση ανασφάλιστων ομάδων Ν.1422/1984 Ν.1745/1987 Ν. 2556/1997 Άρθρο 1. -

Νόμος 1296/1982 Για την ασφάλιση ανασφάλιστων ομάδων Ν.1422/1984 Ν.1745/1987 Ν. 2556/1997 Άρθρο 1. - Νόμος 1296/1982 «Για την ασφάλιση ανασφάλιστων ομάδων» (ΦΕΚ 128, τ. Α ), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.1422/1984 «Ενοποίηση των Παραρτημάτων του Κλάδου Ασφάλισης κατά της Ασθένειας Δημοτικών και Κοινοτικών

Διαβάστε περισσότερα

3. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος.

3. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος. Π.Δ. 254/2005 - ΦΕΚ 307/Α'/16.12.2005 Ρύθμιση υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιου και στάσιμου). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Της παρ. 11 του άρθρου 1 του ν. 2323/1995

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ: 1487/39717

Αρ. Πρωτ: 1487/39717 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τµήµα Β Ταχ. /νση: Πατησίων 207 & Σκαλιστήρη 19 112 53 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα Μυτιλήνη 19/3/2013 Το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα καταβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ: Το επίδομα καταβάλλεται στους προπτυχιακούς φοιτητές των Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα Μυτιλήνη 31.03.2015 Το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα καταβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 100%, 14/10/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ Υποµέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 100%, 14/10/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ Υποµέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 100%, 14/10/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016 Υποµέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» Περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης- φακέλων υποψηφιότητας ορίζεται η

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Οσα πρέπει να γνωρίζουν οι φοιτητές ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr Α. Προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Οσα πρέπει να γνωρίζουν οι φοιτητές ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr Α. Προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Οσα πρέπει να γνωρίζουν οι φοιτητές ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr Α. Προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος 1. Φοίτηση - Καταβάλλεται για τους προπτυχιακούς φοιτητές των Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1567/65031 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/νση : ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τμήμα :

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΕΚΕΠΕ Εκπαιδευτικά Σεµινάρια. Νικόλας Γαλάνης Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής ΟΠΕΚΕΠΕ Ανατ.Μακεδονίας. και Θράκης. ιάρκεια: 120

ΟΠΕΚΕΠΕ Εκπαιδευτικά Σεµινάρια. Νικόλας Γαλάνης Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής ΟΠΕΚΕΠΕ Ανατ.Μακεδονίας. και Θράκης. ιάρκεια: 120 ΟΠΕΚΕΠΕ Εκπαιδευτικά Σεµινάρια ΑΕΕ 2013 και συνοπτική επίδειξη Online αίτησης ιάρκεια: 120 Νικόλας Γαλάνης Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής ΟΠΕΚΕΠΕ Ανατ.Μακεδονίας και Θράκης Οµάδες - Στόχοι Παραγωγοί που

Διαβάστε περισσότερα

Στο Παράρτημα περιλαμβάνονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ανάλογα με το είδος της πρότασης και τη μορφή του υποψήφιου φορέα.

Στο Παράρτημα περιλαμβάνονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ανάλογα με το είδος της πρότασης και τη μορφή του υποψήφιου φορέα. Στο Παράρτημα περιλαμβάνονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ανάλογα με το είδος της πρότασης και τη μορφή του υποψήφιου φορέα.. 1.4: Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής (για πολύ μικρές επιχειρήσεις)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ & ΒΡΕΦΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ & ΒΡΕΦΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ & ΒΡΕΦΩΝ Στα νηπιακά τμήματα γίνονται δεκτά νήπια, που στις 31/8/2016 είναι 2,5 ετών, δηλαδή έχουν γεννηθεί από 1/1/2012 μέχρι και 28/2/2014, με την προϋπόθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Η σχετική νομοθεσία είναι η Υ.Α Αριθ /0026/2013 (ΦΕΚ 393 Β ).

Η σχετική νομοθεσία είναι η Υ.Α Αριθ /0026/2013 (ΦΕΚ 393 Β ). ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ Tο Στεγαστικό Επίδομα των 1000 ευρώ χορηγείται στους προπτυχιακούς φοιτητές (πρώτου κύκλου σπουδών) των ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και υποβάλλουν τα σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων

Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων BA Business - MBA Master of Business Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων Ενίσχυση επενδύσεων στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων μέσω υιοθέτησης και ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η. έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ, 10181 ΑΘΗΝΑ ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Σύμφωνα με τη Δ/νση του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους ΔΕΝ τίθεται προθεσμία για την υποβολή της σχετικής αίτησης για το έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 Α Ξ Ο Ν Α Σ 2 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 Α Ξ Ο Ν Α Σ 2 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Μετά την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ2605/Β/3-12-2015),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ. 1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Σύμφωνα με τη Δ/νση του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΚΑΠ ΠΥΛΩΝΑΣ Ι: ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Καθεστώτα Ενίσχυσης Ολοκληρωμένο Σύστημα Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης Κ. Βιτζηλαίου Μάρτιος 2016

ΝΕΑ ΚΑΠ ΠΥΛΩΝΑΣ Ι: ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Καθεστώτα Ενίσχυσης Ολοκληρωμένο Σύστημα Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης Κ. Βιτζηλαίου Μάρτιος 2016 ΝΕΑ ΚΑΠ ΠΥΛΩΝΑΣ Ι: ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 2015-2019 Καθεστώτα Ενίσχυσης Ολοκληρωμένο Σύστημα Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2016 Κ. Βιτζηλαίου Μάρτιος 2016 Κανονισμός (ΕΕ)1307/2013 για τις άμεσες ενισχύσεις- Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4 Μαΐου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1070 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ -14 η Δ/νση ΦΠΑ Αρ.Πρωτ.:1042614/3111/ 696/0014 Τμήμα Α -13 η Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 3.1

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 3.1 Π31) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 3.1 Για τον υπολογισμό του ύψους της πριμοδότησης πρώτης εγκατάστασης λαμβάνεται υπόψη το μέρος ή το σύνολο των ακόλουθων παραμέτρων, χωρίς το συνολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1065 (ΦΕΚ 642 Β/14-03-2014 )

ΠΟΛ 1065 (ΦΕΚ 642 Β/14-03-2014 ) ΠΟΛ 1065 (ΦΕΚ 642 Β/14-03-2014 ) Συμπλήρωση - τροποποίηση των Αποφάσεων Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1274/27.12.2013 και ΠΟΛ 1275/27.12.2013 (Β 3398) περί Αποδεικτικού Ενημερότητας και περί Βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΠ μετά το 2015 Πυλώνας Ι: Άμεσες ενισχύσεις

Η ΚΑΠ μετά το 2015 Πυλώνας Ι: Άμεσες ενισχύσεις Η ΚΑΠ μετά το 2015 Πυλώνας Ι: Άμεσες ενισχύσεις Δ/νση Αγροτικής Πολιτικής Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 1 Νέα αρχιτεκτονική άμεσων ενισχύσεων Πολλαπλή Συμμόρφωση Συνδεδεμένες ενισχύσεις 8% Δικαιούχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ. Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου :

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ. Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου : Ημερομηνία:.. Αρ. Πρωτοκόλλου:. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου : Α) Β) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ (όπως αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Υποβολή αιτήσεων συνταξιούχων για την ένταξή τους στο «Πρόγραμμα Κατ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων»

Θέμα : «Υποβολή αιτήσεων συνταξιούχων για την ένταξή τους στο «Πρόγραμμα Κατ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων» ΑΔΑ :Β4344691ΩΓ-ΖΗΨ Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝ/ΧΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας : 104 37 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α/Α ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 1 1.1 Τίτλος ιδιοκτησίας : Ανάλογα µε την περίπτωση προσκοµίζονται κάποια από τα παραπάνω δικαιολογητικά. Τίτλοι κυριότητας : 1. συµβόλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός χαρτογραφικού υποβάθρου

Κωδικός χαρτογραφικού υποβάθρου Π26 (Βλέπε εκτύπωση) ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 200_ - 200_ Στοιχεία Βιοκαλλιεργητή Στοιχεία συντάκτη γεωπόνου Τα στοιχεία αυτά υποβάλλονται με το Σχέδιο Περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Οικονομίας & Κτηνιατρικής / Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας

ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Οικονομίας & Κτηνιατρικής / Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 4 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 5383 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Προς: Δ/νσεις Αγροτικής ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. ΤΜΗΜΑ! ΑΡΜΟ ΙΟΙ: ΠΑΠΑ ΑΜΗ, ΣΥΛΛΑΣ ΤΗΛΕΦ:2102124082,4079 ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 5 ΑΘΗΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΩΝ 1.000

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΩΝ 1.000 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΩΝ 1.000 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Οι προπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες µπορούν να υποβάλλουν στις Γραμματείες

Διαβάστε περισσότερα

α. Της παρ. 11 του άρθρου 10 του ν.δ. 1044/1971 (Α 245), η οποία προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3648/ 2008 (Α 38).

α. Της παρ. 11 του άρθρου 10 του ν.δ. 1044/1971 (Α 245), η οποία προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3648/ 2008 (Α 38). Π.Δ. 37/09 (ΦΕΚ 54 Α/1-4-2009) : Καθορισμός προϋποθέσεων - κριτηρίων για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων σε Πολεμιστές Κύπρου, Άτομα με Αναπηρία και Πολύτεκνους. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Διευκρινήσεις προγράμματος Νέων Γεωργών του Μέτρου 112 του ΠΑΑ»

Θέμα: «Διευκρινήσεις προγράμματος Νέων Γεωργών του Μέτρου 112 του ΠΑΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία: 21/9/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ. 13389 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 Συντάκτης: Γιώργος Μαδεμλής ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Υπεύθυνος επικοινωνίας: Γιώργος Μαδεμλής ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 s ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε.Υ.Ε. Π.Α.Α.- ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του ΠΔ 346/2001 «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 2014-2020

Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 2014-2020 Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 20142020 Οι Θεσσαλοί αγρότες και κτηνοτρόφοι χάνουν μεγάλο μερίδιο από την εφαρμογή της Νέας ΚΑΠ, αγγίζοντας την μείωση του 40 % από το 2013 ως το 2019. Πλήττονται τα δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1. Ο παρών τιμοκατάλογος αφορά τις επιχειρήσεις πρωτογενούς παραγωγής φυτικής κατεύθυνσης. 2. Ετήσιο Κόστος: Είναι το ποσό που καλείται να καταβάλει η επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 11/7/2012 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ3/84/62765 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πίνακας Κενών θέσεων Περιπτέρων Δήμου Ιλίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πίνακας Κενών θέσεων Περιπτέρων Δήμου Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε. Νίνου Κάλχου 48 50 Τ.Κ. 131 22 ΤΗΛ: 213 20.30.158 FAX: 210 2691865 URL: www.ilion.gr Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-704 (ΦΕΚ Β' 2126/04-08-2014)

Απόφαση Α2-704 (ΦΕΚ Β' 2126/04-08-2014) Απόφαση Α2-704 (ΦΕΚ Β' 2126/04-08-2014) Σύσταση Τριμελών Επιτροπών χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών κατ' εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α2 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176

Διαβάστε περισσότερα

4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» (ΠΑΑ) ΆΞΟΝΑΣ 4: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER» 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του Ν. 2945/2001 και της εγκυκλίου 19/3092/ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων.

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του Ν. 2945/2001 και της εγκυκλίου 19/3092/ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων. - 375 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 6 Μαρτίου 2002 Αριθ. Πρωτ.: 1022540/371/Τ. & Ε.Φ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ANΦΛΩ 1 Στο Παράρτημα περιλαμβάνονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ανάλογα με το είδος της πρότασης και τη μορφή του υποψήφιου φορέα. ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙ ΟΜΑ 1000 Ακάδ. έτους

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙ ΟΜΑ 1000 Ακάδ. έτους ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙ ΟΜΑ 1000 Ακάδ. έτους 2015-2016 Οι προπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες μπορούν να υποβάλλουν στη Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών.

Αριθ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών. Αριθ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α 10432 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-5285567, -569, -580, - 565 FAX : 210-5229840 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 39

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α 10432 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-5285567, -569, -580, - 565 FAX : 210-5229840 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 39 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 7/10/2013 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΙΑΣΦ/Φ24/36/1514715 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας: 101 84 Αθήνα

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας: 101 84 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 29-12-2004 ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. 1104060/7954/0016 1) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 12 η (ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ: Α ΠΟΛ: 1155 Τηλ.: 2103375376,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Μετά την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δημοσιεύθηκε η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση στην εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ. 13 Θέμα : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4146/2013.

Εγκύκλιος αριθ. 13 Θέμα : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4146/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝ. ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα δωρεάν διανομής Τροφίμων 2013 σε απόρους της χώρας. 1) 279/23460/2013 (B 414) ΚΥΑ 2) 732/1-3-2013 Εγκύκλιος του ΥΠΑΑΤ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρόγραμμα δωρεάν διανομής Τροφίμων 2013 σε απόρους της χώρας. 1) 279/23460/2013 (B 414) ΚΥΑ 2) 732/1-3-2013 Εγκύκλιος του ΥΠΑΑΤ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας Τμήμα Ζωικής και Φυτικής Παραγωγής Ταχ. Δ/νση: Δεληγιάννη 9 22100 Τρίπολη Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΤ4691Ω3-8ΚΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 21/10/2013

ΑΔΑ: ΒΛΛΤ4691Ω3-8ΚΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 21/10/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 21/10/2013 ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:ΔΙΑΣΦ/Φ3/129/1601706 Οργανισμός Ασφάλισης ΟΑΕΕ Ελευθέρων ΠΡΟΣ: Αποδέκτες του Πίνακα Α Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΘΕΜΑ: Υποβολή αιτήσεων από ενδιαφερόμενους για χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και πλανόδιου εμπορίου τύπου Β για το έτος 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΘΕΜΑ: Υποβολή αιτήσεων από ενδιαφερόμενους για χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και πλανόδιου εμπορίου τύπου Β για το έτος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Άργος 08-01 - 2014 Αριθ. Πρωτ : 563 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΑΝΑΟΥ 3 ΤΚ 21 200 ΑΡΓΟΣ : 2751360741,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (3 η Προκήρυξη) Επί γης Φιλίππων, Ζείδωρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος: Οικογενειακό Επίδομα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ 3868/58 «Περί συστάσεως ΔΛΟΕΜ», το οικογενειακό επίδομα χορηγείται στους μισθωτούς που παρέχουν εξαρτημένη εργασία με σχέση ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Επάγγελμα Έτη άσκησης επαγγέλματος Οικείο Επιμελητήριο Ημερομηνία γέννησης Αριθμός ταυτότητας ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθμός Προσωπικού Ταμεία κύριας

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακτίδα Α.Μ.Κ.Ε ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΥ ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ

Ηλιακτίδα Α.Μ.Κ.Ε ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΥ ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΚΟΠΟΙ Η δημιουργία Δημοτικού Λαχανόκηπου είναι μια δράση που απευθύνεται στην τοπική κοινωνία με καθαρά κοινωνικά και φιλοπεριβαλλοντικά χαρακτηριστικά.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΤΗΛ: 2226350050.Fax: 2226053540 E-mail: voulavasiliou@gmail.com A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 39 ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Η Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Η Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη βήμα προς βήμα συμπλήρωση του εντύπου Ε3. Ποιοι υποχρεούνται να συμπεριλάβουν τι στις στήλες και στους κωδικούς

Οδηγίες για τη βήμα προς βήμα συμπλήρωση του εντύπου Ε3. Ποιοι υποχρεούνται να συμπεριλάβουν τι στις στήλες και στους κωδικούς Οδηγίες για τη βήμα προς βήμα συμπλήρωση του εντύπου Ε3. Ποιοι υποχρεούνται να συμπεριλάβουν τι στις στήλες και Κολυδάς Νικόλαος 27 Μαΐου 2015 Βενιζέλου 8 (3ος), 54624 Θεσσαλονίκη 2310.234.946 info@taxis.net.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: «Λεπτομέρειες εφαρμογής της διαδικασίας ελέγχου για την πληρωμή της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι περιόδου 2016/17»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: «Λεπτομέρειες εφαρμογής της διαδικασίας ελέγχου για την πληρωμή της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι περιόδου 2016/17» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2016 & ΑΓΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 143230 Πληροφορίες: Π. Κονδύλης, Ρ. Μιχαλέτου ΠΡΟΣ: Ως πίνακας διανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26.03.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Γενική Δ/νση Κοινωνικής Ασφάλισης Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Αυτοαπασχολουμένων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του

Διαβάστε περισσότερα