Π11) ΚΩΔΙΚΕΣ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ (Κ.Ο.Γ.Π.)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π11) ΚΩΔΙΚΕΣ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ (Κ.Ο.Γ.Π.)"

Transcript

1 Π11) ΚΩΔΙΚΕΣ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ (Κ.Ο.Γ.Π.) Στις Ορεινές και Μειονεκτικές περιοχές για τις οποίες καταβάλλεται Εξισωτική Αποζημίωση στους γεωργούς, οι ελάχιστες υποχρεώσεις όσον αφορά τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις των γεωργών είναι οι ακόλουθες: ΓΕΩΡΓΙΑ Οι παραγωγοί υποχρεούνται να εφαρμόζουν προγράμματα αμειψισποράς, στα οποία η κύρια καλλιέργεια τους θα αντικαθίσταται : στη μεν περίπτωση των σιτηρών, από βελτιωτικές του εδάφους καλλιέργειες άπαξ της τετραετίας ( π.χ. ψυχανθή), στη δε περίπτωση των ψυχανθών, από σιτηρά άπαξ της τετραετίας. Στην καλλιέργεια σιτηρών θα εφαρμόζεται μηδενική ποσότητα αζώτου κατά τη βασική λίπανση. Μέγιστη ποσότητα λίπανσης 140 χλγ.ν/10 στρέμ. Το λίπασμα θα εφαρμόζεται σε 2 δόσεις στο τέλος του χειμώνα και στις αρχές της άνοιξης (Φεβρουάριος-Μάρτιος). Σε όξινα εδάφη (PΗ<6,5) δεν θα εφαρμόζονται αμμωνιακά λιπάσματα πλην ασβεστούχου νιτρικής αμμωνίας. Σε επικλινείς εκτάσεις (κλίση άνω του 6% ) : 1. Η άροση και γενικότερα η καλλιέργεια του εδάφους θα γίνεται κατά τις ισοϋψείς. Εναλλακτικά η καλλιέργεια μπορεί να γίνει με την δημιουργία σταθερών ακαλλιέργητων λωρίδων, οι οποίες λειτουργούν σαν ζώνες ανάσχεσης και οι οποίες καλύπτονται από αυτοφυή βλάστηση. Οι ζώνες ανάσχεσης έχουν πλάτος 2-4 μέτρα, ανάλογα με την κλίση του εδάφους. 2. Δεν επιτρέπεται η βαθιά άροση, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων καταπολέμησης βαθύρριζων ζιζανίων, κατόπιν αδείας της Δ/νσης Γεωργίας. 3. Δεν επιτρέπεται η καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών (καλαμιάς). Ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες θα ακολουθείται η εξής διαχείριση: βόσκηση της καλαμιάς και ενσωμάτωση στο έδαφος των υπολειμμάτων μετά την βόσκηση. Άμεση ενσωμάτωση τους στο έδαφος Κοπή, κάλυψη του εδάφους με τα υπολείμματα (MULCHING) και ενσωμάτωσή τους στο έδαφος την επόμενη άνοιξη. Ομοίως δεν επιτρέπεται η καύση των υπολειμμάτων σε απόσταση μικρότερη από 500 m από δάση, οικολογικά ευαίσθητες περιοχές και επιφανειακά νερά. Δεν επιτρέπεται η εφαρμογή λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων σε απόσταση 2m από επιφανειακά νερά. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ Τήρηση των αποφάσεων των Νομαρχιών σχετικά με την έναρξη και λήξη της περιόδου βόσκησης, καθώς και με τον αριθμό κοπών τον χρόνο πρώτης και τελευταίας κοπής χόρτου.

2 Απαγορεύεται η χρήση φωτιάς για την αναβλάστηση των βοσκοτόπων Δεν επιτρέπεται η βόσκηση εκτάσεων για τις οποίες υπάρχουν απαγορεύσεις της Δασικής νομοθεσίας (καμένες, αναδασωθείσες κλπ) καθώς και εκτάσεις οι οποίες έχουν ενταχθεί σε αγροπεριβαλλοντικά προγράμματα, στα οποία απαγορεύεται η βόσκηση (Μακροχρόνια παύση εκμετάλλευσης γεωργικών γαιών). Η πυκνότητα βόσκησης δεν θα υπερβαίνει την βοσκοϊκανότητα (1ΖΜ=10στρεμ.). Για τις ανάγκες του προγράμματος, η πυκνότητα βόσκησης ορίζεται σε 1 Μ.Ζ.Κ./10 στρέμ. για τις ορεινές περιοχές. Ομοίως ορίζεται σε 1 Μ.Ζ.Κ./10 στρέμ. για τα νησιά στα οποία όμως η βόσκηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 120 μέρες το χρόνο. Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση στην εκτροφή βοοειδών, απαγορευμένων ουσιών, δυνάμει της οδηγίας 96/22/Ε.Κ. (EL 125 ) ή ουσιών που επιτρέπονται μεν με βάση την ανωτέρω οδηγία αλλά χρησιμοποιήθηκαν παράνομα, ούτε να ανιχνευθούν κατ εφαρμογή της οδηγίας 96/23/Ε.Κ., ούτε να βρεθούν σε οποιαδήποτε μορφή στην εκμ/ση απαγορευμένη ουσία ή προϊόν ή επιτρεπόμενη ουσία ή προϊόν που κατέχεται παράνομα, δυνάμει της οδηγίας 96/22/Ε.Κ. Εφαρμογή της Εθνικής Πολιτικής για διάθεση αποβλήτων εσταβλισμένης κτηνοτροφίας. Εφαρμογή και Έλεγχος των Κ.Ο.Γ.Π. Η αίτηση ένταξης του δικαιούχου στο πρόγραμμα Εξισωτικών Αποζημιώσεων συνοδεύεται από ένα καλλιεργητικό σχέδιο, στο οποίο ο παραγωγός περιγράφει ανάλογα με την παραγωγική κατεύθυνση της εκμετάλλευσής του, την γεωγραφική και τοπογραφική της θέση, ποίες από τις δεσμεύσεις των Κ.Ο.Γ.Π. θα εφαρμόσει. Το καλλιεργητικό σχέδιο καθώς και τα παραστατικά αγοράς λιπασμάτων, τηρούνται στην εκμετάλλευση σε φάκελο, ο οποίος τίθεται στη διάθεση του ελεγκτή κατά τον επιτόπιο έλεγχο. Στις περιπτώσεις που απαιτείται εργαστηριακός έλεγχος ( λιπάσματα ), πραγματοποιείται σε ποσοστό 0,5-1 % των δικαιούχων. Στο 5 % των δικαιούχων πραγματοποιείται επιτόπιος έλεγχος από τη δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης για να διαπιστωθεί η τήρηση των δεσμεύσεών τους. Π12) ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 2 Η επιτροπή εξακρίβωσης είναι τριμελής και αποτελείται α. Από τον Δήμαρχο ως Πρόεδρο για την έδρα του Δήμου, εφόσον αυτή ανήκει στις ορεινές ή μειονεκτικές περιοχές, ή τον Πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου για τα ορεινά και μειονεκτικά δημοτικά και κοινοτικά διαμερίσματα. β. Από τον Πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει, από ένα Δημοτικό Σύμβουλο ή ένα μέλος του τοπικού συμβουλίου

3 γ. Από τον Αγροφύλακα της περιοχής του Δήμου. Σε περίπτωση έλλειψης Αγροφύλακα, αναπληρώνεται από ένα μέλος του τοπικού συμβουλίου ή από ένα δημοτικό σύμβουλο. Χρέη γραμματέα της Επιτροπής δύναται να εκτελεί ο πρώην γραμματέας της Κοινότητας ή ο γραμματέας του Δήμου ή ένα μέλος του τοπικού συμβουλίου ή ακόμη ένας Δημοτικός Σύμβουλος ή γεωπόνος του Δήμου. Σκοπός της Επιτροπής είναι να εξετάζει αν ο ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα της Εξισωτικής Αποζημίωσης, κατά το έτος υποβολής της αίτησης, αξιοποιεί τις εκτάσεις που αναφέρονται στην αίτηση και αν έχει στην κατοχή του κατ αυτό το χρονικό διάστημα το ζωϊκό κεφάλαιο που αναφέρεται σε αυτήν και αξιοποιούνται οι αντίστοιχοι βοσκότοποι στους οποίους είναι εγγεγραμμένος. Οι Δήμοι στη συνέχεια υποβάλλουν τις αιτήσεις στην οικεία Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και εκεί διενεργείται διοικητικός έλεγχος δικαιολογητικών και επεξεργασία μηχανογραφική επί των στοιχείων της Εξισωτικής Αποζημίωσης των αναγραφομένων επί των αιτήσεων. Επί πλέον ορίζεται επιτόπιος έλεγχος επί ορισμένου μηχανογραφικού δείγματος. Το δείγμα αντιπροσωπεύει ποσοστό 5% στο σύνολο των αιτήσεων μετά την ολοκλήρωση επεξεργασίας τους σε όλο το Νομό δικαιοδοσίας της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης. Ακολουθεί Μηχανογραφική Καταγραφή αποτελεσμάτων Ελέγχων. Μετά την πραγματοποίηση των ελέγχων εκδίδονται καταστάσεις δικαιούχων και απορριπτόμενων ως εξής: Κατάλογος των δικαιούχων με το ποσό της Εξισωτικής Αποζημίωσης που αντιστοιχεί στον καθένα από αυτούς. Οι Δήμοι, τα Δημοτικά και Κοινοτικά Διαμερίσματα αναρτούν τους καταλόγους σε σημείο εμφανές του Δημοτικού ή Κοινοτικού Καταστήματος που προορίζεται για το σκοπό αυτό και συντάσσουν αποδεικτικό ανάρτησης ενώπιον δύο μαρτύρων. Αντίγραφο του αποδεικτικού αποστέλλεται αμέσως στην κατά τόπο αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης. Οι απορριφθέντες μπορούν να προσφύγουν εντός προθεσμίας 20 ημερών από τότε που έλαβαν γνώση, δηλαδή από την ανάρτηση των καταστάσεων στο Κοινοτικό ή Δημοτικό Κατάστημα στην Δ/νση Γεωργικής Ανάπτυξης της Οικείας Περιφέρειας της οποίας ο Προϊστάμενος αποφασίζει εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκηση της προσφυγής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο Υπουργός Γεωργίας δύναται να παρατείνει τις προαναφερόμενες προθεσμίες. Στις περιπτώσεις Περιφερειών στις οποίες δεν έχουν στελεχωθεί οι Δ/νσεις Γεωργικής Ανάπτυξης με το απαραίτητο γεωτεχνικό προσωπικό και μέχρι τη στελέχωσή τους, οι προσφυγές μπορούν να εξετάζονται από γεωτεχνικούς που υπηρετούν σε υπηρεσίες άλλης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης της ίδιας Περιφέρειας που θα ορίζεται για το σκοπό αυτό με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.

4 Ειδικά για τις Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου οι προσφυγές μπορούν να εξετασθούν μετά από απόφαση του Γενικού Γραμματέα και από γεωτεχνικούς άλλης Υπηρεσίας της ίδιας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Π13) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ Δικαιολογητικά κατοχής των εκτάσεων (αγροτεμαχίων) που θα προσκομίζονται με την αίτηση Τίτλοι ιδιοκτησίας Βεβαιώσεις υποθηκοφυλακείου Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης θεωρημένο από την Οικονομική Εφορία. Στο συμφωνητικό αυτό θα αναφέρεται η διάρκεια της μίσθωσης, η οποία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον όση και η ανάληψη από τον δικαιούχο της υποχρέωσης για εξάντληση 5ετίας, το τίμημα αυτής, η τοποθεσία και η έκταση του αγροτεμαχίου καθώς και το είδος με το οποίο καλλιεργείται. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 από τον κύριο (ιδιοκτήτη) του αγροτεμαχίου στην οποία θα δηλώνεται ότι το εν λόγω αγροτεμάχιο σε καμμιά περίπτωση για τον χρόνο που παραχωρείται στον μισθωτή δεν έχει δηλωθεί ως αξιοποιούμενο από τον εκμισθωτή που τυχόν υποβάλλει αίτηση για λήψη Ε.Α. ή οποιαδήποτε άλλη οικονομική ενίσχυση, ούτε έχει παραχωρηθεί με οποιονδήποτε τρόπο για τον ίδιο χρόνο σε άλλο πρόσωπο πλήν του παραπάνω αναφερομένου. Τα ιδιωτικά έγγραφα λαμβάνουν βεβαία χρονολογία ως προς τους τρίτους με τη θεώρηση η οποία δεν είναι απαραίτητη να γίνεται από συμβολαιογράφο. Μπορεί να γίνεται και από άλλο αρμόδιο κατά νόμο Δημόσιο υπάλληλο. Η θεώρηση γίνεται με σημείωση στο μισθωτήριο έγγραφο της ένδειξης «θεωρήθηκε» και της χρονολογίας θεώρησης. Ειδικά για την εφαρμογή του παρόντος προγράμματος τα ιδιωτικά συμφωνητικά θα θεωρούνται και από τον Δ/ντή Γεωργίας ή άλλο εξουσιοδοτημένο απ αυτόν υπάλληλο της Δ/νσης Γεωργίας. Όταν υπάρχει αντικειμενική αδυναμία προσκόμισης των παραπάνω δικαιολογητικών εκ μέρους του αιτούντος όπως αδυναμία προσκόμισης τίτλων ιδιοκτησίας, αδυναμία του ιδιοκτήτη να υπογράψει το σχετικό παραστατικό, απουσία του ιδιοκτήτη στο εξωτερικό, αυτά μπορούν να αντικατασταθούν από: Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναγράφονται αναλυτικά κατά έκταση και θέση τα αγροτεμάχια που καλλιεργεί και για τα οποία δεν μπορεί να προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά, καθώς και οι λόγοι μη προσκόμισης

5 αυτών, θεωρημένου του γνησίου της υπογραφής του από τον Δήμαρχο ή από άλλη δημόσια αρχή. Η Υπεύθυνη δήλωση θα συνοδεύεται από βεβαίωση του Δημάρχου ή του Αγροφύλακα στην οποία θα αναφέρονται τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια αναλυτικά και θα βεβαιούται το αληθές αυτής κατόπιν αυτοψίας. Βοσκότοποι Σε περίπτωση κοινοχρήστων κοινοτικών βοσκοτόπων των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών η αναλογούσα στον αιτούντα έκταση θα προσδιορίζεται με βάση τις διατάξεις του Νόμου 1080/80 και την σχέση 1 ΖΜ: 1 εκτάριο. Επίσης στην περίπτωση που εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 13 του Α.Ν. 431/68 για την αναγκαστική εισδοχή ποιμνίου σε βοσκές ορεινών και μειονεκτικών περιοχών θα επισυνάπτεται στην αίτηση και η απόφαση (αντίγραφο) του οικείου Νομάρχη που προβλέπεται από τον πιο πάνω Νόμο. Σε περίπτωση μετακινούμενου κτηνοτρόφου με τα ζώα (γιδοπρόβατα, βοοειδή) στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές του ίδιου ή άλλου Νομού επισυνάπτεται στην αίτηση, η οποία υποβάλλεται κατ εξαίρεση, στο Δήμο ή Δημοτικό Διαμέρισμα του τόπου όπου μεταβαίνει και παραμένει τουλάχιστον πέντε (5) μήνες για την εκτροφή των μετακινούμενων ζώων του: Βεβαίωση της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Νομού (Αγροτικό Κτηνιατρείο) από όπου μετακινείται, η οποία περιλαμβάνει υποχρεωτικά μεταξύ των άλλων τον αριθμό και το είδος των μετακινούμενων ζώων. Βεβαίωση του Δημάρχου και του Αγροφύλακα της περιοχής στην οποία έχει μεταβεί σύμφωνα με το Υπόδειγμα Α. Η βεβαίωση αυτή θα υποβληθεί μέσω του Δήμου στην οικεία Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης μέσα σε 15 ημέρες από την συμπλήρωση της πεντάμηνης παραμονής. Σε περίπτωση βοσκοτόπων κοινοχρήστων ( Δημοσίων ) διακατεχόμενων με άλλη νομοθεσία θα ακολουθείται η σχετική νομοθεσία ( π.χ. Αναγκαστικοί Συνεταιρισμοί) Η ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΣΗΣ πρέπει να συνοδεύεται από τα Ε1,Ε3 και Ε9 της Φορολογικής Δήλωσης του δικαιούχου του προηγουμένου έτους δηλαδή Αντίγραφο της Ετήσιας δήλωσης φορολογίας Εισοδήματος. Η σύγκριση των εισοδημάτων θα γίνεται από το εκκαθαριστικό της Εφορίας και την φορολογική δήλωση του δικαιούχου. Όταν η οικονομική ενίσχυση είναι μεγαλύτερη από δρχ. ο δικαιούχος κατά την υποβολή της αίτησης υποχρεούνται να προσκομίσουν πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας. Θα προσκομίζεται αντίγραφο πρώτης σελίδας του Τραπεζικού Βιβλιαρίου της Α.Τ.Ε.

6 Η Αίτηση θα συνοδεύεται από την ανάλυση καλλιεργειών κατά αγροτεμάχιο (στοιχεία ΟΣΔΕ) εκτός από τους Νόμους στους οποίους δεν εφαρμόζεται το ΟΣΔΕ. Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθεί, το χαρτογραφικό υπόβαθρο από την Δ/νση Τοπογραφικής θα γίνεται ταυτοποίηση των δηλουμένων στοιχείων ( από το επόμενο έτος ). Προκειμένου οι ενδαφερόμενοι να ενισχυθούν για εκτάσεις που καλλιεργούνται με ζωοτροφές στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές θα πρέπει να αποδεικνύουν με επίσημα παραστατικά, όπως προβλέπεται από τον Κ.Φ.Σ. την πώληση των ζωοτροφών που παρήγαγαν. Προκειμένου να ενισχυθούν εκτάσεις για καλ/γεια σιτηρών θα πρέπει οι δικαιούχοι να προσκομίσουν σαν δικαιολογητικά πώλησης του προϊόντος επίσημα παραστατικά όπως προβλέπεται από τον Κ.Φ.Σ. Από την υποχρέωση αυτή απαλλάσσονται οι καλλιεργητές για την ποσότητα σίτου που χρησιμοποιούν για σπόρο, καθώς και εκείνη που δίδεται για τα αλωνιστικά δικαιώματα και η οποία συνολικά δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% της παραγομένης ποσότητας. Επίσης απαλλάσσονται της υποχρέωσης αυτής και για την ποσότητα που καταναλώνουν στην οικογένεια και η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1000 κιλά ετησίως. Ο νέος γεωργός που εντάσσεται στο πρόγραμμα της Εξισωτικής Αποζημίωσης πρέπει να προσκομίσει επιπλέον. Δικαιολογητικά ημερομηνίας εγκατάστασης στην γεωργική εκμ/ση (έναρξη καλλιέργειας, έγκριση για εφάπαξ πριμοδότηση). Πράσινο πιστοποιητικό του Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ εφόσον ανήκει σ αυτήν την κατηγορία ενίσχυσης. Σημείωση : Για τους Νέους Γεωργούς η αυξημένη ενίσχυση θα είναι για πέντε (5) χρόνια από το έτος 2000 και έπειτα και εφόσον είναι κάτω των 40 ετών. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Στις μεταβιβάσεις πρέπει να πληρούνται οι όροι της αρχηγίας και της νόμιμης κατοχής ως ακολούθως : Μεταξύ συζύγων : Με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο δίδεται από τον ένα στον άλλο σύζυγο η εντολή κατοχής και αρχηγίας της γεωργικής εκμ/σης ( συνημμένο στο παράρτημα Ι) -Μεταξύ τρίτων : Η αρχηγία μεταβιβάζεται με ειδικό συμβόλαιο γραφικό πληρεξούσιο, ενώ η νόμιμη κατοχή μεταβιβάζεται είτε με τίτλους κυριότητας νόμιμα μεταγεγραμμένους είτε με μίσθωση ή αγροληψία εφόσον έχουν συναφθεί τουλάχιστον με έγγραφα βεβαίας χρονολογίας. Μεταβίβαση ζωϊκού κεφαλαίου γίνεται μέχρι 31 Μαΐου, ώστε να συμπίπτει με τις αιτήσεις των επιλέξιμων. Για τη μεταβίβαση της ιδιοκτησίας της γεωργικής εκμετάλλευσης, ή μέρους αυτής σε παιδιά ή αδέλφια που ασκούν το επάγγελμα του

7 γεωργού στις Ορεινές και Μειονεκτικές περιοχές πρέπει να υποβληθεί αντίγραφο συμβολαιογραφικού εγγράφου νόμιμα μεταγεγραμμένου από το οποίο να προκύπτει η μεταβίβαση της κυριότητας των παραχωρουμένων εκτάσεων και ζωϊκού κεφαλαίου. Αν στην παραπάνω σύμβαση δεν έχει συμπεριληφθεί η μεταβίβαση του ζωϊκού κεφαλαίου αυτή μπορεί να αποδειχθεί και με αντίγραφο ιδιωτικού συμφωνητικού βεβαίας χρονολογίας. Επίσης πρέπει να υποβληθεί Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του παιδιού ή του αδελφού στον οποίο μεταβιβάσθηκαν τα περιουσιακά στοιχεία και με την οποία θα δηλώνει ότι ασκεί το επάγγελμα του γεωργού στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Η δήλωση αυτή θα θεωρείται από το Δήμαρχο του τόπου μόνιμης κατοικίας του νέου κατόχου στον οποίο έγινε η μεταβίβαση για το αληθές των δηλουμένων. Οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 και τα ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης θα υποβάλλονται από τον δικαιούχο μόνο μία φορά εφόσον δεν υπάρχει διαφοροποίηση των στοιχείων που δηλώνονται για κάθε χρόνο. Το έτος ενίσχυσης η μεταβίβαση της γ. εκμετάλλευσης θα γίνεται το πρώτο πεντάμηνο του έτους. Για την διακοπή της άσκησης της γεωργικής δραστηριότητας πριν την παρέλευση της πενταετίας και την εξασφάλιση της συνέχισης αυτής από άλλο πρόσωπο (γεωργός) μέχρι συμπλήρωσης της πενταετίας απαιτούνται τα ακόλουθα: Αίτηση του ενδιαφερομένου γεωργού που απευθύνεται στην οικεία Δ/νση Γεωργίας και με την οποία ζητά να του εγκριθεί η διακοπή της άσκησης της γεωργικής δραστηριότητας ή η απομάκρυνσή του από τις Ορεινές και μειονεκτικές περιοχές και η μεταβίβαση της εκμ/σης του σε άλλο πρόσωπο (γεωργό). Στην αίτηση αυτή αναγράφονται πλήρη τα στοιχεία του προτεινόμενου να αναλάβει τη συνέχιση της άσκησης της δραστηριότητας στην εκμ/ση ατόμου όπως αυτά ορίζονται στην πρώτη σελίδα της αίτησης χορήγησης της Εξισωτικής Αποζημίωσης. Επιστολή αποδοχής του προτεινόμενου να αναλάβει την συνέχιση της άσκησης της δραστηριότητας στην γεωργική εκμ/ση του πρώτου με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις εκάστοτε αποφάσεις Κ.Υ.Α. ή άλλης πράξης του Υπουργείου Γεωργίας θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Δημοτική Αρχή ή τον πρόεδρο του Αγροτικού Συν/σμού ή αγροτικού συλλόγου. Τα παραπάνω δικαιολογητικά προωθούνται με την φροντίδα του αιτούντος την παύση της συνέχισης της άσκησης της δραστηριότητας στη γεωργική του εκμ/ση στη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης η οποία μετά από επιτόπιο διαπίστωση ότι ο προτεινόμενος να συνεχίσει την άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε κάθε απόφαση Κ.Υ.Α. ή άλλη σχετική απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας εκδίδει απόφαση έγκρισης της μεταβίβασης της άσκησης της δραστηριότητας στη γεωργική εκμ/ση στον προτεινόμενο γεωργό μέχρι συμπλήρωσης της πενταετίας Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους γεωργούς- Από της έκδοσης της παραπάνω απόφασης ο γεωργός που αναλαμβάνει την συνέχιση της λειτουργίας της εκμ/σης αποκτά το δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση για λήψη της Εξισωτικής Αποζημίωσης. Όταν όμως κατά τον χρόνο έκδοσης της

8 παραπάνω απόφασης έχει υποβληθεί και παραληφθεί από την Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης η σχετική αίτηση χορήγησης της Εξισωτικής Αποζημίωσης από τον αιτούντα την διακοπή της άσκησης της γεωργικής δραστηριότητας καταβάλλεται σ αυτόν η Εξισωτική Αποζημίωση, μεταβιβάζεται όμως το δικαίωμα αυτό στον αναλαμβάνοντα τη συνέχιση της άσκησης της γεωργικής δραστηριότητας για τον επόμενο χρόνο. Θα διατηρηθεί ο κωδικός αριθμός που δόθηκε στην γεωργική εκμετάλλευση πριν από την μεταβίβαση της άσκησης της δραστηριότητας σε άλλο πρόσωπο (γεωργό) στην περίπτωση που ο τελευταίος δεν έχει δική του γεωργική εκμ/ση πριν από την μεταβίβαση της άσκησης της δραστηριότητας, αν όμως έχει δική του εκμ/ση θα διατηρηθεί ο Κ.Α. αυτού. Δικαιολογητικά μεταβίβασης της γεωργικής εκμ/σης στον προτεινόμενο να αναλάβει την συνέχιση της γεωργικής δραστηριότητας που μπορεί να είναι : Συμβολαιογραφικό έγγραφο νόμιμα μεταγεγραμμένο στην περίπτωση οριστικής μεταβίβασης : ( γονική παροχή, δωρεά, πώληση,κ.λ.π.). Αν στο συμβολαιογραφικό έγγραφο, δεν έχει συμπεριληφθεί η μεταβίβαση του ζωϊκού κεφαλαίου αυτή μπορεί να γίνει και με αντίγραφο ιδιωτικού συμφωνητικού βεβαίας χρονολογίας, στο οποίο θα αναγράφεται στο μεταβιβαζόμενο ζωϊκό κεφάλαιο, θεωρημένο από τον Δήμαρχο του οικείου Δήμου με την παρατήρηση ότι καταχωρήθηκε στο βιβλίο που προβλέπεται από την αριθμ. Ε 1540/66 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών που εκδόθηκε σε εφαρμογή του άρθρου 5 του Ν.Δ. 4575/66. Δικαιολογητικά για την αύξηση της Γεωργικής Εκμ/σης Σε περίπτωση αύξησης της ιδιόκτητης γεωργικής αξιοποιούμενης έκτασης σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ο δικαιούχος με την αίτησή του θα αιτιολογεί την αύξηση με τίτλους κυριότητας καθώς και πιστοποιητικά εγγραφής των τίτλων στο οικείο Υποθηκοφυλακείο. Επίσης αν υπάρχει αλλαγή στις μόνιμες φυτείες (καρυδιές, ελιές, αμπέλια κ.λ.π.) θα προσκομίζουν βεβαίωση του γεωπόνου της περιοχής τους. Για την αύξηση του ζωϊκού κεφαλαίου που παρουσιάζεται κάθε χρόνο στη γεωργική εκμ/ση: α. Γίνεται δεκτή μέχρι 15% από αναπαραγωγή χωρίς πρόσθετα δικαιολογητικά. β. Στις λοιπές περιπτώσεις θα προσκομίζεται το προβλεπόμενο από τον Κ.Φ.Σ. τιμολόγιο πώλησης, θεωρημένο από τον Δήμαρχο του Δήμου (Δημοτικού Διαμερίσματος) της μόνιμης κατοικίας του πωλητή ότι καταχωρήθηκε η μεταβίβαση του Ζ.Κ. στο τηρούμενο βιβλίο που προβλέπεται από την αριθμ. Σ15240/66 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών που εκδόθηκε σε εφαρμογή του άρθρου 5 του Ν.Δ. 4575/66. Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται από τον Κ.Φ.Σ. η έκδοση τιμολογίου θα προσκομίζεται ιδιωτικό συμφωνητικό πώλησης των ζώων βεβαίας χρονολογίας στο οποίο θα αναγράφεται το μεταβιβαζόμενο Ζ.Κ. (είδος ζώου, αριθμός) θεωρημένο από τον Δήμαρχο με την παρατήρηση ότι καταχωρήθηκε στο ανωτέρω βιβλίο.

9 Π14) ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΕΞΙΣΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 1. Οι δικαιούχοι Εξισωτικής Αποζημίωσης που στρατεύονται, εξακολουθούν να είναι δικαιούχοι, με την προϋπόθεση ότι η γεωργική εκμετάλλευση θα συνεχίσει να λειτουργεί, οι δε δικαιούχοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συνεχίσουν την γεωργική αυτή δραστηριότητα μετά την εκπλήρωση της στρατιωτικής τους θητείας μέχρι συμπλήρωσης της πενταετίας. Τα χρόνια της θητείας υπολογίζονται στην πενταετία. Στρατευμένοι που αιτούνται την Ε.Α. χωρίς να υπάγονται στην παραπάνω κατηγορία δεν κρίνονται δικαιούχοι. 2. Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται οι γεωργοί ανεξάρτητα φύλου που έχουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, εφόσον προσκομίζουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που ένας των συζύγων κρίνεται δικαιούχος της Εξισωτικής Αποζημίωσης δεν μπορεί και ο άλλος ταυτόχρονα να δικαιωθεί αυτής, γιατί αποτελούν μία οικογένεια με μία οικονομία. Κατ επέκταση το ίδιο ισχύει και για γονείς και παιδιά, όταν ο ένας των γονέων είναι δικαιούχος και τα παιδιά του δεν έχουν δική τους χωριστή οικονομία. Μπορεί όμως τα παιδιά να δικαιωθούν της Εξισωτικής Αποζημίωσης αν έχουν ξεχωριστή από τους γονείς οικονομία και είναι αρχηγοί ξεχωριστών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, δηλαδή κατέχουν νόμιμα και αξιοποιούν γεωργικές εκτάσεις ή εκτρέφουν ζώα μόνοι τους και φυσικά έχουν τις λοιπές προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη χορήγηση της Εξισωτικής Αποζημίωσης ανεξάρτητα αν συγκατοικούν με τους γονείς τους. 3. Οι δασεργάτες είναι δικαιούχοι του προγράμματος της Εξισωτικής Αποζημίωσης με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν γεωργική εκμετάλλευση. 4. Δεν περιλαμβάνονται στους δικαιούχους εκείνοι που παίρνουν σύνταξη από οποιαδήποτε ασφαλιστικό ταμείο εσωτερικού ή εξωτερικού σαν άμεσα ασφαλισμένοι. Αντίθετα οι έμμεσα συνταξιοδοτούμενοι καθώς και οι βοηθηματούχοι κρίνονται δικαιούχοι εφόσον έχουν και τις άλλες προϋποθέσεις. 5. Δεν θεωρούνται συνταξιούχοι όσοι παίρνουν σύνταξη σαν θύματα πολέμου, ειρήνης κ.λ.π. καθώς και εκείνοι που λόγω θανάτου ή άλλου λόγου που αφορά το άμεσα ασφαλισμένο πρόσωπο, παίρνουν μερίδιο της σύνταξης αυτού (σύζυγος, παιδιά κ.λ.π.). 6. Γονέας που παίρνει σύνταξη εξαιτίας του θανάτου του παιδιού του, εφόσον έχει και τις λοιπές προϋποθέσεις του προγράμματος Ε.Α. κρίνεται δικαιούχος. 7. Οι χορηγίες εκείνων που διετέλεσαν αιρετοί άρχοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν αποτελούν σύνταξη.

10 8. Ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας μικρότερο του 67% κρίνονται δικαιούχοι. Σε περίπτωση όμως που το ποσοστό της αναπηρίας είναι 67% και μεγαλύτερο, τότε αποκλείονται, ανεξάρτητα του αν η αναπηρία είναι προσωρινή ή μόνιμη. 9. Σε ότι αφορά τους συνταξιούχους αναπηρίας του ΟΓΑ, σύμφωνα με την περίπτωση α του άρθρου Ι του Π.Δ. 317/1973 «Περί των προϋποθέσεων χορηγήσεως υπό του ΟΓΑ συντάξεως αναπηρίας» ο ασφαλισμένος στον ΟΓΑ έχει δικαίωμα σε σύνταξη αναπηρίας, εφόσον έχει καταστεί ανίκανος για γεωργική εργασία. Κατά συνέπεια οι συνταξιούχοι αναπηρίας του ΟΓΑ αποκλείονται της χορήγησης Εξισωτικής Αποζημίωσης. Επειδή δεν είναι δυνατόν να πληρούν την προϋπόθεση συνέχισης της επαγγελματικής γεωργικής δραστηριότητας για πέντε τουλάχιστον συνεχή χρόνια, 10. Δεν δύνανται να κριθούν δικαιούχοι του προγράμματος της Εξισωτικής Αποζημίωσης όσοι κρίθηκαν ή πρόκειται να κριθούν δικαιούχοι της αποζημίωσης για την παύση της γεωργικής δραστηριότητας καθώς και οι σύζυγοί τους για τυχόν ζωϊκό κεφάλαιο ή εκτάσεις που έχουν στην κατοχή τους. Το έτος ένταξης των ανωτέρω δικαιούχων στο μέτρο της πρόωρης συνταξιοδότησης, δικαιούχοι της Εξισωτικής Αποζημίωσης θα μπορούν να κριθούν οι διάδοχοι ανεξάρτητα ημερομηνίας παραχώρησης της γεωργ. εκμ/σης υποβάλλοντας προς τούτο κύρια ή συμπληρωματική αίτηση ένταξής τους στο πρόγραμμα της Εξισωτικής Αποζημίωσης. 11. Οι δικαιούχοι οφείλουν να έχουν κύρια ασφάλιση του Ο.Γ.Α. με εξαίρεση του δασεργάτες. Μόνιμη κατοικία Δικαιούχοι του προγράμματος της Ε.Α. είναι μόνιμοι κάτοικοι των Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών καθόλη τη διάρκεια του έτους. - Σύμφωνα με το εδάφιο α του άρθρου 51 του Α.Κ. όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 του Ν. 1329/83 «Το πρόσωπο έχει κατοικία τον τόπο της κύριας και μόνιμης εγκατάστασής του. Κανένας δεν μπορεί να έχει συγχρόνως περισσότερες από μία κατοικίες». Σύμφωνα με αυτό για να θεωρηθεί κάποιος μόνιμος κάτοικος των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών πρέπει να έχει εγκατασταθεί πραγματικά και μόνιμα στις περιοχές αυτές με την πρόθεση να τις χρησιμοποιήσει σαν κέντρο της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητάς του. Η ύπαρξη αυτής της πρόθεσης συμπεραίνεται ύστερα από αντικειμενική εκτίμηση από την ίδια την συμπεριφορά του προσώπου, αρκεί δηλαδή οι πράξεις εγκατάστασής του να είναι τέτοιου είδους, ώστε να βγαίνει το συμπέρασμα ότι αυτός πραγματικά επιθυμεί να εγκαθίσταται μόνιμα. Κατά συνέπεια, δεν θεωρούνται μόνιμοι κάτοικοι ορεινών και μειονεκτικών περιοχών όσοι μετακινήθηκαν από αυτές τις περιοχές έστω και για λόγους ανάγκης και εγκαταστάθηκαν σε δυναμικές περιοχές. - Για το λόγο ότι σύμφωνα με το Νόμο, κανένας δεν μπορεί να έχει ταυτόχρονα περισσότερες της μιάς κατοικίες, είναι απαραίτητο να εξετάζεται που βρίσκεται η μόνιμη κατοικία. Διευκρινίζεται ότι δεν πρέπει να ταυτίζονται οι έννοιες της μόνιμης

11 κατοικίας και της διαμονής. Η διαμονή που αποτελεί ένα από τα στοιχεία της κατοικίας είναι η πρόσκαιρη εγκατάσταση σ ένα τόπο χωρίς να είναι μόνιμη. Το μόνιμο της κατοικίας το βεβαιώνει ο Δήμαρχος που φέρει και την ευθύνη για τη βεβαίωση αυτή. - Γεωργός εκλεγμένος εκπρόσωπος συνδικαλιστικής ή συνεταιριστικής γεωργικής οργάνωσης, που απομακρύνεται κατά τη διάρκεια της θητείας του από την έδρα της μόνιμης κατοικίας του που είναι μέσα στις περιοχές του παραρτήματος της οδηγίας 85/148/ΕΟΚ, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά για λόγους υποστήριξης των συμφερόντων της οργάνωσης που εκπροσωπεί, θεωρείται δικαιούχος της Εξισωτικής Αποζημίωσης, εφόσον έχει τις λοιπές προϋποθέσεις του προγράμματος αυτού και η γεωργική του εκμετάλλευση συνεχίζει να λειτουργεί. - Το μόνιμο της κατοικίας το βεβαιώνει ο Δήμαρχος του Δήμου, γίνεται όμως έλεγχος από την Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης σε περίπτωση αμφιβολιών. Μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι - Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται και οι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι οι οποίοι, για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) μηνών το χρόνο εκτρέφουν και μετακινούν τα ζώα τους (αιγοπρόβατα, βοοειδή) τουλάχιστον 5 ζωϊκές μονάδες στους βοσκότοπους των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών ανεξάρτητα από την έδρα της μόνιμης κατοικίας τους, εφόσον έχουν και τις λοιπές προϋποθέσεις του προγράμματος της Ε.Α. - Οι κτηνοτρόφοι που δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών και στέλνουν τα ζώα τους (τουλάχιστον 5ΖΜ) με άλλον ή σε άλλο κτηνοτρόφο στις περιοχές εφαρμογής του προγράμματος Ε.Α. αξιοποιώντας αυτές για 5 τουλάχιστον μήνες, θεωρούνται ότι έχουν τις προϋποθέσεις να ενταχθούν στο πρόγραμμα, όπως και οι μόνιμοι κάτοικοι αυτών των περιοχών εφόσον αυτοί έχουν το σύνολο της γεωργοκτηνοτροφικής εκμετάλλευσής τους κάτω από τη δική τους ενιαία διοίκηση και διαχείριση. - Σε μετακινούμενους κτηνοτρόφους, που για οποιοδήποτε λόγο συντόμευσαν ή συντομεύουν την αποχώρησή τους, με τα ζώα τους, από τις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές με συνέπεια να μη συμπληρώνεται το απαιτούμενο πεντάμηνο χρονικό διάστημα, δεν χορηγείται Ε.Α. Αυτοί δεν επιστρέφουν τα χρήματα της Ε.Α., προηγούμενων χρόνων εφόσον εξακολουθούν να μεταβαίνουν στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές κάθε χρόνο, έστω και για διάστημα μικρότερο των 5 μηνών, μέχρι συμπλήρωσης της απαιτούμενης πενταετίας. Αν κάποιο χρόνο συμπληρωθεί το απαιτούμενο πεντάμηνο στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, είναι δυνατό να χορηγηθεί η Ε.Α. του έτους εκείνου στους υπόψη μετακινούμενους κτηνοτρόφους, εφόσον αυτοί έχουν τις προϋποθέσεις. Μισθωτοί Μόνιμοι ή έκτακτοι Δημόσιοι υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και οι εξομοιούμενοι μ αυτούς δεν κρίνονται δικαιούχοι και μόνο από τον χρόνο απασχόλησης.

12 Ελεύθεροι επαγγελματίες: Δεν κρίνονται δικαιούχοι του προγράμματος της Ε.Α. επίσης από τον χρόνο απασχόλησης. Για τις περιπτώσεις εκείνες ελεύθερων επαγγελμάτων που δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθεί ο χρόνος της εξωγεωργικής τους απασχόλησης εξετάζεται μόνο το ύψος του εισοδήματος τους ενώ για τις περιπτώσεις με εξηρτημένη εργασία (υπάλληλοι, εργάτες κ.λ.π.) εξετάζεται ο αρθμός των ημερομισθίων που πραγματοποίησε το προηγούμενο έτος. Γεωργική και Εξωγεωργική Απασχόληση 1. Η σύγκριση των εισοδημάτων (γεωργικών εξωγεωργικών) θα γίνεται από το εκκαθαριστικό της Εφορίας. Στα εισοδήματα αυτά δεν θα λαμβάνονται και δεν θα υπολογίζονται ούτε ως γεωργικά ούτε ως εξωγεωργικά οι κάτωθι κατηγορίες εισοδημάτων: Εκείνα των ενοικίων ακινήτων εφόσον το συνολικό τους ετήσιο ύψος δεν υπερβαίνει το ήμισυ του εισοδήματος αναφοράς και παράλληλα δεν εμφανίζονται εισοδήματα και από άλλες πηγές πλην των αγροτικών. Εκείνα των τεκμηρίων αγοράς ή κατοχής Ι.Χ. αυτοκινήτου εφόσον δεν εμφανίζονται άλλα εισοδήματα πλην των αγροτικών. Εκείνα των επιδομάτων ανεργίας. Εκείνα τα επιδόματα που χορηγούνται για τη στήριξη κάποιων κοινωνικών τάξεων (πολυτέκνων κ.λ.π.). Εκείνα που προέρχονται από τόκους καταθέσεων, αγορά μετοχών και αγορά ομολόγων και τίτλων δημοσίου. 2. Τα έξοδα παραστάσεως των Δημάρχων, καθώς και οι χορηγίες εκείνων που διετέλεσαν αιρετοί άρχοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν θεωρούνται ότι αποτελούν εισόδημα (γεωργικό ή εξωγεωργικό). 3. Το Δασικό εισόδημα θεωρείται γεωργικό. 4. Το εισόδημα της γεωργικής εκμετάλλευσης από αγροβιοτεχνία και αγροτουρισμό θεωρείται γεωργικό καθώς και εκείνο από αγροπεριβαλλοντικές δραστηριότητες εφόσον είναι σύμφωνες οι επενδύσεις αυτές με τα Κοινοτικά προγράμματα. 5. Στις περιπτώσεις που ο αρχηγός της γεωργικής εκμετάλλευσης ασχολείται και σε εξωγεωργικούς τομείς, στα ημερομίσθια θα υπολογίζονται μόνο τα δικά του ενώ στο εισόδημα θα λαμβάνεται υπόψη το δικό του και των μελών της οικογενείας του. α. Καλλιέργειες με μεγάλη πρόσοδο. Χαρακτηρίζονται εντατικές καλλιέργειες για την εφαρμογή του προγράμματος της Εξισωτικής Αποζημίωσης οι ακόλουθες: α. Σακχαρότευτλα β. Καπνός γ. Βαμβάκι δ. Εσπεριδοειδή ε. Κηπευτικά με εξαίρεση τις πατάτες στ. Ανθοκομικές καλλιέργειες

13 Στις καλλιέργειες αυτές δεν χορηγείται Εξισωτική Αποζημίωση στις Ορεινές και Μειονεκτικές περιοχές. β. Εκτάσεις με συγκαλλιέργειες ή επίσπορες λαμβάνονται υπόψη σαν εκτάσεις με μία μόνο καλλιέργεια. Οι εκτάσεις που καλλιεργούνται με ζωοτροφές και δεν αυτοκαταναλίσκονται λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του ύψους της Εξισωτικής Αποζημίωσης μόνο εφόσον ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει τα απαραίτητα παραστατικά στοιχεία με τα οποία θα αποδεικνύει, ότι πούλησε τις ζωοτροφές αυτές. Η αναγωγή σε στρέμματα των ποσοτήτων ζωοτροφών που αποδεδειγμένα πωλούνται, θα γίνεται με βάση τις μέσες στρεμματικές αποδόσεις της προηγούμενης τριετίας αυτών των καλλιεργειών ανά Δημοτικό Διαμέρισμα. γ. Ζωοτροφές Καλλιεργούνται οι εξής ζωοτροφές Αραβόσιτος για καρπό, για ενσίρωμα Κριθάρι για καρπό, για σανό Βρώμη για καρπό, για σανό Μηδική, Τριφύλλια για σανό, για σύμπηκτα Βίκος για καρπό, για σανό, για βόσκηση Μίγματα σιτηρών για σανό, για βόσκηση Σίκαλη για καρπό δ. Αρωματικά Φυτά Καλλιεργούνται τα εξής αρωματικά φυτά και φαρμακευτικά φυτά Δίκταμος, Κρόκος, Μάραθος, Μέντα, Ρίγανη, Φασκόμηλο, Τσάϊ του Βουνού, Βασιλικός, Γιασεμί, Γλυκάνισος, Δενδρολίβανο, Θυμα ρι, Κορίανδρος, Κύμινο, Λεβάντα, Ματζουράνα, Μελισσόχορτο, Σάλβια σκλαρέα, Υσσωπος, Χαμομήλι. ε. Κτηνοτροφικά ψυχανθή για καρπό ή καρποδοτικά ψυχανθή. Μηδική για σπόρο Ετήσια Τριφύλλια για σπόρο Αλεξανδρινό Τριφύλλι Περσικό Τριφύλλι Βίκος Μπιζέλια Λαθούρια Κτηνοτροφικά Κουκιά Φούλια Λούπινα λευκά Λούπινα μπλέ Λούπινα κίτρινα Λούπινα μαργαριτώδη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (ΠΑΑ) «2007-2013»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (ΠΑΑ) «2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΗΜΕΡ.: 27.1.2009 ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1422 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Φ.Ε.Ε Ν. Πέλλας, Ε.Φ.Ε.Ε Ν. Ημαθίας και Ε.Φ.Ε.Ε Ν. Κιλκίς. Σεμινάριο Σκύδρα, Σάββατο 14/2/2015

Ε.Φ.Ε.Ε Ν. Πέλλας, Ε.Φ.Ε.Ε Ν. Ημαθίας και Ε.Φ.Ε.Ε Ν. Κιλκίς. Σεμινάριο Σκύδρα, Σάββατο 14/2/2015 Ε.Φ.Ε.Ε Ν. Πέλλας, Ε.Φ.Ε.Ε Ν. Ημαθίας και Ε.Φ.Ε.Ε Ν. Κιλκίς Σεμινάριο Σκύδρα, Σάββατο 14/2/2015 Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ (ΑΓΡΟΤΕΣ ΤΟΥ «ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ» ΚΑΙ ΤΟΥ «ΕΙ ΙΚΟΥ» ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ / ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Αθήνα 04.08.2014 ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τζουβάρα Όλγα Αρ. πρωτ.: 111319

Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Αθήνα 04.08.2014 ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τζουβάρα Όλγα Αρ. πρωτ.: 111319 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Αθήνα 04.08.2014 ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τζουβάρα Όλγα Αρ. πρωτ.: 111319 ΠΡΟΣ: Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ: - Περιφερειακές Δ/νσεις ΔΗΜΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46021 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3255 20 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 26984 2η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης φα κέλων υποψηφιότητας προς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 Α Ξ Ο Ν Α Σ 2 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 Α Ξ Ο Ν Α Σ 2 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιευκρινίσεις επί των κριτηρίων επιλεξιμότητας και επιλογής Γενικά: 1. Οι ΟΤ μπορούν να προσθέτουν επιπλέον κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής

ιευκρινίσεις επί των κριτηρίων επιλεξιμότητας και επιλογής Γενικά: 1. Οι ΟΤ μπορούν να προσθέτουν επιπλέον κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής ιευκρινίσεις επί των κριτηρίων επιλεξιμότητας και επιλογής Γενικά: 1. Οι ΟΤ μπορούν να προσθέτουν επιπλέον κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής σύμφωνα με τη Στρατηγική Τοπική Ανάπτυξης μετά από έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Η Στήριξη των Νέων Γεωργών στο Πρόγραµµα Αγροτικής. Ανάπτυξης. Στόχοι, απαιτήσεις, προϋποθέσεις ένταξης

Η Στήριξη των Νέων Γεωργών στο Πρόγραµµα Αγροτικής. Ανάπτυξης. Στόχοι, απαιτήσεις, προϋποθέσεις ένταξης Η Στήριξη των Νέων Γεωργών στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 Στόχοι, απαιτήσεις, προϋποθέσεις ένταξης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Η Στήριξη των Νέων Γεωργών στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ θέμα 1. : ΓΕΝΙΚΑ 1. Στην υποβολή, η 2 η σελίδα (ΑΙΤΗΣΗ) του Φ.Υ. κατατίθεται και εκτός φακέλου, πρωτότυπη και υπογεγραμμένη. 2. Προσοχή! Τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 7 /2/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 7 /2/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μελετών & Επενδύσεων ΤΜΗΜΑ :Ανάπτυξης Νέων Μορφών Τουρισμού ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ι ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ Α.ΚΟΝΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΓΧ Ε ΙΡ ΙΔ ΙΟ Χ Ρ ΗΣ ΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2013 ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΓΑ 2013 ΜΗΤΡΩΟ 2013

Ε ΓΧ Ε ΙΡ ΙΔ ΙΟ Χ Ρ ΗΣ ΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2013 ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΓΑ 2013 ΜΗΤΡΩΟ 2013 Ε ΓΧ Ε ΙΡ ΙΔ ΙΟ Χ Ρ ΗΣ ΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2013 ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΓΑ 2013 ΜΗΤΡΩΟ 2013 1 2 Περιεχόμενα 1. ΑΕΕ 2013... 7 1.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ... 7 1.1.1. Συντομεύσεις πληκτρολογίου... 7 1.1.2.

Διαβάστε περισσότερα

2) Τα ασκούντα εμπορία πρόσωπα τα οποία υπάγονται σε Εμπορικό ή Βιομηχανικό, Επαγγελματικό ή Βιοτεχνικό Επιμελητήριο.

2) Τα ασκούντα εμπορία πρόσωπα τα οποία υπάγονται σε Εμπορικό ή Βιομηχανικό, Επαγγελματικό ή Βιοτεχνικό Επιμελητήριο. Ασφάλιση Πρόσωπα Υποχρεωτικά Υπαγόμενα στην Ασφάλιση Στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε υπάγονται όλα τα παρακάτω πρόσωπα ηλικίας άνω των 18 ετών αδιακρίτως φύλου και υπηκοότητας, που ασκούν τη δραστηριότητά

Διαβάστε περισσότερα

αgri Taxis λογιστικα βιβλια ΕΙΣΟΔΗΜατοσ Φορολογία Αγροτών Οδηγός χορηγοσ

αgri Taxis λογιστικα βιβλια ΕΙΣΟΔΗΜατοσ Φορολογία Αγροτών Οδηγός χορηγοσ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ AgroNews.gr Φορολογία Αγροτών Οδηγός ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 λογιστικα βιβλια χορηγοσ αgri Taxis ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜατοσ Σύνταξη:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα 12-12-2005 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ. 14609 ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Γ Κ.Π.Σ. ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜ/ΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 s ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1. Για τις ανάγκες της διαδικασίας αξιολόγησης του Μέτρου συγκροτείται Πρωτοβάθμια Γνωμοδοτική Επιτροπή έγκρισης αιτήσεων ενίσχυσης του Μέτρου.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ» Άρθρο 1 Ορισµοί Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί: 1. Kτηνοτροφική εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΦΕΚ: 763 Β 30.4.2015 ΑΔΑ:7Ρ8ΩΗ-Δ4Ζ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΔΟΔΩΝ Ι.ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

2η Προκήρυξη ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013)

2η Προκήρυξη ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013) ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές LEADER ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ Κ.Α.Π. ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ Κ.Α.Π. ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ Κ.Α.Π. ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Ε. Μπουσίου Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δ/νση Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2624 8 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση του Οργανισμού Κεντρικής Αγοράς Αθηνών (ΟΚΑΑ ΑΕ) και της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

EΣΩTEPIKOΣ KANONIΣMOΣ ΛEITOYPΓIAΣ TΩN ΦOITHTIKΩN KATOIKIΩN TOY ΠANEΠIΣTHMIOY IΩANNINΩN. 'Αρθρο 1ο ΣKOΠOΣ - ΓENIKEΣ APXEΣ

EΣΩTEPIKOΣ KANONIΣMOΣ ΛEITOYPΓIAΣ TΩN ΦOITHTIKΩN KATOIKIΩN TOY ΠANEΠIΣTHMIOY IΩANNINΩN. 'Αρθρο 1ο ΣKOΠOΣ - ΓENIKEΣ APXEΣ 1 EΣΩTEPIKOΣ KANONIΣMOΣ ΛEITOYPΓIAΣ TΩN ΦOITHTIKΩN KATOIKIΩN TOY ΠANEΠIΣTHMIOY IΩANNINΩN 'Αρθρο 1ο ΣKOΠOΣ - ΓENIKEΣ APXEΣ 1. Oι Φοιτητικές Kατοικίες του Πανεπιστημίου Iωαννίνων (Φ. K. Π. I.) έχουν ως σκοπό:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1088/17.4.2015. αποφασίζουμε:

ΠΟΛ.1088/17.4.2015. αποφασίζουμε: ΠΟΛ.1088/17.4.2015 Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2014, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και καταβολή του φόρου. Τύπος και περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

εγκριτικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί έως 30-06-2014 και στον Καν. 1407/2013 για εγκριτικές αποφάσεις που εκδίδονται από 01-07-2014 και µετά.

εγκριτικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί έως 30-06-2014 και στον Καν. 1407/2013 για εγκριτικές αποφάσεις που εκδίδονται από 01-07-2014 και µετά. Αρ. Πρωτ. 83065/06-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Σπάρτη 12 / 03 / 2014. Αριθ. Πρωτ.: 3128. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2333 17 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 1683/109963 Τροποποίηση της αριθ. 079833/24.10.2011 (ΦΕΚ Β 2366) κοινής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1. Σκοπός & περιεχόμενα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1. Σκοπός & περιεχόμενα ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός & περιεχόμενα Σκοπός του Νόμου είναι η καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων της ενθάρρυνσης της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ Στο πλαίσιο της παρούσης σύμβασης, προετοιμάσθηκαν από τον Ανάδοχο ενδεικτικές Ερωτήσεις Απαντήσεις (Frequently Asked Questions) που θα μπορούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνεργασία. Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα

Σε συνεργασία. Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα Σε συνεργασία Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα 3 Στο πλαίσιο μιας πιο φιλικής στάσης απέναντι

Διαβάστε περισσότερα