ΑΔΑ: ΒΛ90ΩΗ0-6ΝΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. πρωτ /

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΛ90ΩΗ0-6ΝΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. πρωτ. 15398/08-08-2013"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. πρωτ / Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 13ης/ συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων. Αριθ. Απόφ. 117/2013 Περίληψη : Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών & καθορισμό των όρων διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού για το Δήμο και τα Ν.Π. αυτού. Στα Φάρσαλα και στο Δημοτικό κατάστημα (οδός Πατρόκλου 3), στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα στις 30 του μήνα Ιουλίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική επιτροπή του Δήμου Φαρσάλων, μετά από την αριθ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον καθένα Δημοτικό σύμβουλο, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τo άρθρο 75 του Ν. 3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών, βρέθηκαν παρόντες 4 ήτοι : ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ Xατζημήτρος Αντώνιος (Προεδρεύων) Καραχάλιος Αριστομένης (Πρόεδρος) Δασκαλόπουλος Δημήτριος Κατσιαούνης Ευάγγελος (Αντιπρόεδρος) Πουλαράκης Σταύρος Ίφου Μαρία Τριανταφύλλου Νικόλαος Ο Πρόεδρος αναφερόμενος στο 4 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης όπως ειδικότερα αυτό φαίνεται στην περίληψη εξέθεσε στην Οικονομική Επιτροπή ότι o Δήμος και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού, έχουν ανάγκη από την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού της οποίας ο προϋπολογισμός δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των ,40. Θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2286/95, του ΕΚΠΟΤΑ (Απόφ. Υπ. Εσωτερ / ). Στον προϋπολογισμό του Δήμου του έτους 2013 υπάρχουν εξειδικευμένες πιστώσεις για την εκτέλεση της εν λόγο προμήθειας. Το Γραφείο Προμηθειών συνέταξε την με αριθμό 3/2013 μελέτη για την ανωτέρω προμήθεια. Στη συνέχεια κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, της ανωτέρω προμήθειας. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιπροέδρου και έλαβε υπόψη : το άρθρο 4 του 2286/95 τα άρθρα 3 και 4 του Ε.Κ.Π. Ο.Τ.Α. το άρθρο 23 παρ. 4 του Ε.Κ.Π. Ο.Τ.Α. τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.3852/10 Απόφαση Υπ. Οικονομίας Αντ. & Ναυτιλίας Π1/3305/2010 (ΦΕΚ 1789/ ) Σελίδα 1 από 25

2 το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών και μετά από διαλογική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές, που συνέταξε το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου μας, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού για το Δήμο και τα Νομικών Προσώπων αυτού», ως ακολούθως : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ 3/ 2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 1.ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.268,91 (Α1=2.704,35+Α2=1.564,56). 2.ΦΟΡΕΑΣ:ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ(ΟΠΑΚΠΑ Δ.Φ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΠΑΚΠΑ Δ.Φ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.884,51 3.ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ (ΔΗΚΕΦΑ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΥΤΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.550,00 (Γ1=249,98+Γ2=593,98+ Γ3=290,02+Γ4=399,75). 4.ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ (ΔΕ.Υ.Α.Φ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Φ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.257,68 5.ΦΟΡΕΑΣ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 8.963,40 6.ΦΟΡΕΑΣ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.873,90 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ:A+B+Γ+Δ+Ε+ΣΤ= ,40 με το Φ.Π.Α ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Σελίδα 2 από 25

3 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η εκτέλεση προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων αυτού για το έτος Πιο συγκεκριμένα, η προμήθεια υλοποιείται για, Α. 1. για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας των κτιρίων του Δήμου Φαρσάλων 2. για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του κτιρίου του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου, το οποίο συστάθηκε με την αριθμ. 144/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 2 του Ν. 4071/2012. Σκοπός του Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι και η στήριξη δημοτών και κατοίκων του Δήμου που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα με την κάλυψη βασικών ειδών διαβίωσης. Β.για το Νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Δήμου Φαρσάλων (ΟΠΑΚΠΑ ΔΦ). Το Ν.Π.Δ.Δ συστήθηκε με την αριθμ. 38/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΦΕΚ σύστασης 639/ τεύχος Β ). Συγκεκριμένα η προμήθεια υλοποιείται για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας των κτιρίων του ΟΠΑΚΠΑ ΔΦ. Για την σύνταξη της παρούσας μελέτης λήφθηκε υπόψη και η με αριθμό 35/2013 απόφαση του Δ.Σ του ΟΠΑΚΠΑ ΔΦ. Γ.για το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία: Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Φαρσάλων (ΔΗΚΕΦΑ) που συστήθηκε με την αριθμ. 40/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Συγκεκριμένα προμήθεια υλοποιείται για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας των κτιρίων της ΔΗΚΕΦΑ και των προγραμμάτων που υλοποιεί η ΔΗΚΕΦΑ με τους σκοπούς και τα αντικείμενα του καταστατικού της το οποίο δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 856/16/5/2011 τεύχος Β. Για την σύνταξη της παρούσας μελέτης λήφθηκε υπόψη και η με αριθμό 35/2013 αριθμό απόφαση του Δ.Σ της ΔΗΚΕΦΑ. Δ. για το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Φαρσάλων (Δ.Ε.Υ.Α.Φ). Συγκεκριμένα η προμήθεια υλοποιείται για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας των κτιρίων της ΔΕΥΑΦ Για την σύνταξη της παρούσας μελέτης λήφθηκε υπόψη και η με 28/2013 αριθμό απόφαση του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. Ε. για τη Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φαρσάλων. Συγκεκριμένα η προμήθεια υλοποιείται για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας των κτιρίων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για την σύνταξη της παρούσας μελέτης λήφθηκε υπόψη και η με αριθμό 9/2013 απόφαση του Δ.Σ της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φαρσάλων. ΣΤ. για τη Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φαρσάλων. Συγκεκριμένα η προμήθεια υλοποιείται για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας των κτιρίων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για την σύνταξη της παρούσας μελέτης λήφθηκε υπόψη και η με αριθμό 10/2013 απόφαση του Δ.Σ της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φαρσάλων. Η αναφερόμενη προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με : Τις διατάξεις της με αριθμό 11389/ΦΕΚ 185 Β / απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)». Τις διατάξεις του Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α / «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». Τις διατάξεις του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α / «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». Το Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α / «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». Σελίδα 3 από 25

4 Την παρ. 1 του άρθρ. 4 της Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 240/ τεύχος Α, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 48 του Ν. 4111/13 (ΦΕΚ 18/ τεύχος Α ) Tην με αριθμό 3 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών της Γεν. Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Γενικών Υποθέσεων (με α.π 11543/ ) Την Απόφαση Υπ. Οικονομίας Αντ. & Ναυτιλίας Π1/3305/2010 (ΦΕΚ 789/ ). Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των ,40 με το Φ.Π.Α και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Φαρσάλων, τον προϋπολογισμό του ΟΠΑΚΠΑΔΦ,τον προϋπολογισμό της ΔΗΚΕΦΑ, τον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΦ και τον προϋπολογισμό Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οικ. έτους Η προμήθεια θα γίνει από το ελεύθερο εμπόριο με ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι (συμμετέχοντες στο διαγωνισμό) μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ΟΜΑΔΩΝ των ειδών όπως αυτές αναλύονται κατωτέρω ή για όσες από αυτές τους ενδιαφέρουν. Α/Α 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ H προμήθεια αφορά είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού τα οποία είναι απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, των ΝΠΔΔ και των ΝΠΙΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 100 ΜΕΤΡΩΝ Αλουμινόχαρτο κατάλληλο για τρόφιμα 100 μέτρων Σπογγοπετσέτα από γνήσιο wettex, κατάλληλη για το 2 ΒΕΤΕΞ 3 ROLLO 14m καθαρισμό όλων των χώρων, με μεγάλη απορροφητικότητα. 3 ΒΟΥΡΤΣΑ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ Βούρτσα 50χ70 cm με χειρολαβή, βαμβακερή 100%, αρίστης ποιότητας, εύχρηστη χωρίς να αφήνει χνούδι Πεδίο χρήσης για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΞ (100 tmx) 4 μικροοργανισμών. Να διατίθενται σε συσκευασία 100 τεμάχια/κουτί. Να φέρει σήμανση Να περιλαμβάνει οδηγίες ασφάλειας και χρήσης και να είναι κατά προτίμηση οικολογικό ως προς το 5 ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ 400 ML προωθητικό αέριο, να διατίθεται σε εύχρηστη και ασφαλή συσκευασία, να πληρεί τις οδηγίες και τις προδιαγραφές της Ε.Ε για τη χρήση που προορίζεται (εσωτερικού χώρου). Ειδικής σύνθεσης αποτελεσματικό υγρό καθαρισμού και 6 απολ/σμού όλων των ανθεκτικών στο νερό σκληρών ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΛ/ΚΟ SANITAS 1lit (ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ επιφανειών. Με ευχάριστο άρωμα μεγάλης διάρκειας, ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΓΧΚ) χωρίς να αφήνει στίγματα & θαμπάδες παρέχοντας γρήγορο στέγνωμα. Με ουδέτερο PH. 7 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ WC 4kgr (ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΓΧΚ) Ειδικής σύνθεσης παχύρρευστο υγρό, κατάλληλο για το καθαρισμό & την αφαίρεση αλάτων των λεκανών τουαλέτας, το οποίο παρέχει άρωμα, απολύμανση & αστραφτερή καθαριότητα. 8 ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Καλάθι απορριμμάτων μικρό πλαστικό για γραφείο 9 ΚΟΝΤΑΡΙ Κοντάρι σκούπας/σφουγγαρίστρας από 1,2 έως και 1,5μ μεταλλικό με πλαστική επίστρωση 10 ΚΟΥΒΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΕ ΡΟΔΑΚΙΑ Ο κάδος θα έχει σύστημα μηχανικού στυψίματος της σφουγγαρίστρας, χωρητικότητας 25 lit. Με την ανάλογη σφουγγαρίστρα και κατάλληλο τροχήλατο φορείο για εύκολη μεταφορά. Κρεμοσάπουνο για τα χέρια με ενυδατική κρέμα και 11 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4kgr ισορροπημένο ph, χωρίς φορμαλδεϋδη, συσκευασία των 4 λίτρων. Να είναι σύμφωνο με τις οδηγίες της ευρωπαϊκής ένωσης. 12 ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ Λάστιχο για καθαρισμό γυάλινων επιφανειών 13 ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ 4kgr ΜΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμπυκνωμένο υγρό μαλακτικό ρούχων. Να μαλακώνει και αρωματίζει τα ρούχα με άρωμα που διαρκεί, να βοηθά στο εύκολο σιδέρωμα, συσκευασία 4 κιλών Σελίδα 4 από 25

5 14 ΜΑΝΤΗΛΑΚΙ ΛΕΥΚΟ (100) Υγρά μαντηλάκια υποαλλεγικά χωρίς οινόπνευμα με ουδέτερο ph συσκευασία 100 τεμαχίων 15 ΜΕΜΒΡΑΝΗ 30cm (250m) Διάφανη μεμβράνη ειδική για τρόφιμα 16 ΞΕΣΚΟΝΙΣΤΡΑ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ Ξεσκονίστρα με κοντάρι και ακρυλικό πανί που μαγνητίζει τη σκόνη. 17 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΛΕΥΚΟ 350 gr Αλκοολούχο υγρό που περιέχει οινόπνευμα σε ποσοστό 93%, κατάλληλο για το καθαρισμό & την απολύμανση του δέρματος από τα μικρόβια. Τοποθετημένο σε στεγανή πλαστική φιάλη περιεχομένου 420 ml. 18 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΜΠΛΕ 350 gr Οινόπνευμα φωτιστικό, μπλε για γενική χρήση σε συσκευασία (πλαστικό μπουκάλι) περίπου έως 350 ml. Να είναι σύμφωνο με τις οδηγίες της ευρωπαϊκής ένωσης. 19 ΠΑΝΑΚΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ VITTEX ΠΑΚ. 10 ΤΕΜ. Πολυπετσέτα απορροφητική για καθαρισμό επιφανειών 20 ΠΑΝΑΚΙΑ ΞΕΣΚΟΝΙΣΜΑΤΟΣ ΦΑΝΕΛΑ Υφασμάτινο πανί για ξεσκόνισμα 25Χ35 εκ. 21 ΡΟΛΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΛΕΥΚΟ 3Φ 6x1000 gr Χαρτί ρολό κουζίνας, λευκό, των 1000 γραμ., συσκευασία έξι τεμαχίων, τρίφυλλο, διπλά ενισχυμένο, με διάτρηση, από λευκασμένο χημικό πολτό, με μεγάλη απορροφητικότητα, που δε θα αφήνει χνούδι και ανθεκτικό για πολλές χρήσεις. Θα είναι απορροφητικό στο νερό, το λάδι, το λίπος και τα απορρυπαντικά. Πλαστικές σακούλες απορριμμάτων από ενισχυμένο πλαστικό για μεγαλύτερες αντοχές. Να είναι 22 ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 12kgr κατάλληλες για κάδους με περιφέρεια 65χ80cm. Η πρώτη ύλη που κατασκευάζονται να είναι ανακυκλωμένο πλαστικό και να προσφέρονται σε συσκευασίες των 12 κιλών. 23 ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 25kgr Πλαστικές σακούλες απορριμμάτων από ενισχυμένο πλαστικό για μεγαλύτερες αντοχές. Να είναι κατάλληλες για κάδους με περιφέρεια 70χ100cm. Η πρώτη ύλη που κατασκευάζονται να είναι ανακυκλωμένο πλαστικό και να προσφέρονται σε συσκευασίες των 25κιλών. 24 ΣΑΚΟΥΛΑ ΓΙΑ ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ 50Χ55 (20τμχ) Πλαστικές σακούλες απορριμμάτων από ενισχυμένο πλαστικό για μεγαλύτερες αντοχές. Να είναι κατάλληλες για κάδους με περιφέρεια από 50Χ55cm. Η πρώτη ύλη που κατασκευάζονται να είναι ανακυκλωμένο πλαστικό και να προσφέρονται σε συσκευασίες των 20 τεμαχίων σε ρολό. 25 ΣΑΚΟΥΛΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Σακούλες ειδικές για την αποθήκευση τροφίμων, συσκευασία των 50 τεμαχίων 26 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ 0,80 Χ 1,10 Οικολογικές μεγάλης ανθεκτικότητας σακούλες απορριμμάτων με κορδόνι δεσίματος διαστάσεων 80χ110 cm. Κατάλληλες για την προσωρινή αποθήκευση απορριμμάτων γενικής χρήσης προερχομένων από το καθαρισμό εσωτερικών & εξωτερικών χώρων 27 ΣΑΠΟΥΝΙ Σαπούνι σώματος και χεριών τουλάχιστον 100γρ. εγχώριας παραγωγής. ΣΚΟΝΗ ΡΟΥΧΩΝ 15 Κgr, ΜΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σκόνη πλυντηρίου ρούχων με ένζυμα και οξυγόνο για 28 αξεπέραστη καθαριότητα συσκευασία 15kg σε PE bag 29 ΣΚΟΝΗ ΧΕΡΙΩΝ 380 gr ΜΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σκόνη χεριού ρούχων με ένζυμα και οξυγόνο για αξεπέραστη καθαριότητα συσκευασία 380 gr. 30 ΣΚΟΥΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΑΞΙ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ Σκούπα κατασκευασμένη από συνθετικό υλικό, με ενσωματωμένο μεταλλικό κοντάρι, κατάλληλη να συγκρατεί τα σωματίδια σκόνης. 31 ΣΚΟΥΠΑ ΧΟΡΤΟΥ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΞΥΛΙΝΟ Σκούπα χόρτινη με ενσωματωμένο ξύλινο κοντάρι, κατασκευασμένη από ειδικές φυσικές χόρτινες ίνες ανθεκτικές στη φθορά, κατάλληλη για το καθαρισμό εξωτερικών χώρων & σκληρών επιφανειών. 32 ΣΥΡΜΑΤΑΚΙΑ Μεταλλικός σπόγγος 33 ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ SCOTCH BRITE (6tmx) Σφουγγαράκι πράσινο ή κίτρινο, κατάλληλο για το καθαρισμό κουζίνας & τον εξοπλισμό της. Με μεγάλη αντοχή στο χρόνο & τη διατήρηση της αποτελεσματικότητας του στη διάρκεια χρήσης του. Σφουγγαρίστρα κίτρινη βιδωτή 300 gr με χονδρό σπείρωμα που θα ταιριάζει σε 34 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΚΙΤΡΙΝΗ ΓΙΓΑΣ κοντάρια με χοντρή βόλτα σπειρώματος, κατασκευασμένη από βαμβάκι & ακρυλικό υλικό με μεγάλη απορροφητικότητα, κατάλληλες για το καθαρισμό δαπέδων. Σελίδα 5 από 25

6 35 ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ NO ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΑΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 400 gr ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΑΤΩΝ ΤΩΝ 750ml (ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΓΧΚ) ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ (20 LT) (ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΓΧΚ) ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΙΑΤΩΝ (450 ML) (ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΓΧΚ) ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ (1000 ML) (ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΓΧΚ) ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ 3 ML ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΓΧΚ) (ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ Σφουγγαράκι, κατάλληλο για το καθαρισμό κουζίνας. Με μεγάλη αντοχή στο χρόνο & τη διατήρηση της αποτελεσματικότητας του στη διάρκεια χρήσης του. Σφουγγαρίστρα επαγγελματική βιδωτή 400 gr με χονδρό σπείρωμα που θα ταιριάζει σε κοντάρια με χοντρή βόλτα σπειρώματος, κατασκευασμένη από βαμβάκι & ακρυλικό υλικό με μεγάλη απορροφητικότητα, κατάλληλες για το καθαρισμό δαπέδων. Βιοδιασπώμενο, να διαθέτει καταχώρηση στο μητρώο του Γενικού Χημείου του Κράτους και κατάλληλη τυποποίηση ISO του κατασκευαστή του Αποτελεσματικό ουδέτερο καθαριστικό για το πάτωμα 20 lt, σε διάφορα αρώματα. Για καθαρισμό και εύκολο στέγνωμα. Κατάλληλο για καθημερινή χρήση, χωρίς ξέβγαλμα. Να είναι σύμφωνο με τις οδηγίες της ευρωπαϊκής ένωσης. Υγρό πιάτων 450 ml, ιδανικό για όλες τις απαιτήσεις του πλυσίματος των πιάτων. Να αφαιρεί αποτελεσματικά υπολείμματα από λίπη, καφέ τσάϊ κλπ, συμπυκνωμένο. Να δίνονται οδηγίες χρήσεως και να είναι σύμφωνο με τις οδηγίες της ευρωπαϊκής ένωσης. Υγρό για τζάμια 1000 ml με αντλία ψεκασμού, για καθρέφτες και παρόμοιες επιφάνειες. Ειδική σύνθεση για να βοήθα τον καθαρισμό και να μην αφήνει θάμπωμα μετά το σκούπισμα και το στέγνωμα. Να δίνονται οδηγίες χρήσεως και να είναι σύμφωνο με τις οδηγίες της ευρωπαϊκής ένωσης. Αρωματικό κρεμοσάπουνο καθαρισμού χεριών με ενυδατική κρέμα & σύνθεση με ουδέτερο PH ως προς αυτό της επιδερμίδας των χεριών, παρέχοντας αντιμικροβιακή προστασία & αποτελεσματική καθαριότητα. 42 ΥΓΡΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ 10L (ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΓΧΚ) ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΛΕΜΟΝΙ 750ml (ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΓΧΚ) ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ΤΥΠΟΥ BRILL 4kgr (ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΓΧΚ) Αποτελεσματικό ουδέτερο καθαριστικό για το πάτωμα 10 lt, σε διάφορα αρώματα. Για καθαρισμό και εύκολο στέγνωμα. Κατάλληλο για καθημερινή χρήση, χωρίς ξέβγαλμα. Να είναι σύμφωνο με τις οδηγίες της ευρωπαϊκής ένωσης. Υγρό πιάτων 750 ml, με άρωμα λεμόνι,ιδανικό για όλες τις απαιτήσεις του πλυσίματος των πιάτων. Να αφαιρεί αποτελεσματικά υπολείμματα από λίπη, καφέ τσάϊ κλπ, συμπυκνωμένο. Να δίνονται οδηγίες χρήσεως και να είναι σύμφωνο με τις οδηγίες της ευρωπαϊκής ένωσης. Υγρό για τζάμια 4kgr, για καθρέφτες και παρόμοιες επιφάνειες. Ειδική σύνθεση για να βοηθά τον καθαρισμό και να μην αφήνει θάμπωμα μετά το σκούπισμα και το στέγνωμα. Να δίνονται οδηγίες χρήσεως και να είναι σύμφωνο με τις οδηγίες της ευρωπαϊκής ένωσης. Διάλυμα κατάλληλο για χρήση καθαρισμού, σε δοχείο ασφαλείας από διαρροές και φιλικό προς το περιβάλλον 45 ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ (ΑΚΟΥΑΦΟΡΤΕ) 450 gr (ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΓΧΚ) 46 ΦΑΡΑΣΙ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ Πλαστικό πολύ καλής ποιότητας, πλάτους 30 έως 35cm, με κοντάρι μήκους 75 έως 90 cm τοποθετημένο σε γωνία 90 μοιρών. 47 ΦΑΡΑΣΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ Φαράσι πλαστικό μεσαίου μεγέθους κατασκευασμένο από πλαστική ύλη με λάστιχο 48 ΦΙΑΛΑΚΙΑ Φιαλίδιο καμινέτου με βουτάνιο 190gr 49 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 180 GR X 12ΡΟΛΑ Χαρτί υγείας 180 γραμμαρίων δίφυλλο (πακέτο των 12 τεμαχίων), από καθαρή κυτταρίνη, υδροδιαλυτό 50 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ EXTRA 30X150gr Χαρτί υγείας 150 γραμμαρίων δίφυλλο (πακέτο των 30 τεμαχίων), από καθαρή κυτταρίνη, υδροδιαλυτό 51 ΧΑΡΤΟΜΑΝΔΗΛΟ ΛΕΥΚΟ Χαρτομάντηλα σε κουτί 90τεμαχίων 2φυλλα 52 ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ ΛΕΥΚΗ 30Χ30 (48 ΠΑΚ) Χαρτοπετσέτες 33Χ33, συσκευασία 100 τεμαχίων 53 ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ Χειροπετσέτες ζικ ζακ λευκές επαγγελματικού τύπου. Θα πρέπει να είναι μαλακή και απορροφητική μονόφυλλη από καθαρή χαρτομάζα. Συσκευασία φύλλων τουλάχιστον) 54 ΧΛΩΡΙΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ (ΧΛΩΡΙΝΗ) 2 ΛΙΤΡΩΝ (ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΓΧΚ) Σελίδα 6 από 25 Ειδική σύνθεσης παχύρρευστη χλωρίνη κατάλληλη για το καθαρισμό & αρωματισμό ειδών υγιεινής, κουζινών, επιφανειών εμαγιέ, φορμάικας, μαρμάρων & πλακιδίων & μωσαϊκών. Παρέχοντας απολύμανση & αστραφτερή καθαριότητα.

7 55 ΧΛΩΡΙΟ ΒΑΒΟ ΑΡΩΜΑ PROFIT 4 Kgr (ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΓΧΚ) Κατάλληλο για χρήση καθαρισμού, σε δοχείο ασφαλείας από διαρροές και φιλικό προς το περιβάλλον ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ Όλα τα είδη θα είναι άριστης ποιότητας, σύμφωνα με τον Κώδικα και τις υγειονομικές διατάξεις. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι πρέπει να δώσουν πλήρεις και σαφείς περιγραφές των ειδών τους (π.χ. συσκευασία, βάρος, ονομασία προϊόντος, μάρκα κ.λ.π.). Τα είδη παραδίδονται έτοιμα προς χρήση χωρίς απόβαρο. Όλα τα είδη θα είναι πρώτης ποιότητας, και πρέπει να πληρούν τις εκάστοτε περί ειδών καθαριότητας ισχύουσες διατάξεις. Επίσης όλα τα είδη θα πρέπει να είναι ευρέως διαδεδομένα στην ελληνική αγορά, να είναι αναγνωρίσιμα και δοκιμασμένα από το ευρύ καταναλωτικό κοινό και να υπάρχουν στα περισσότερα σούπερ μάρκετ και παντοπωλεία. Όλα τα υγρά προϊόντα θα πρέπει να είναι συμπυκνωμένα, ουδέτερα, με βιοδιασπώμενες πρώτες ύλες για την προστασία του περιβάλλοντος με γυαλιστικά στοιχεία, ευχάριστα στο άρωμα και χαμηλού αφρισμού. Τα είδη χαρτιού θα πρέπει να είναι από πρωτογενή χαρτομάζα δίφυλλα, λεία και κατάλληλα για όλες τις βάσεις ρολού. Τα πλαστικά είδη θα πρέπει να είναι από πρωτογενές πλαστικό μεγάλης αντοχής. Στα είδη που ζητείται από την υπηρεσία αριθμός καταχώρησης από το Γ.Χ.Κ. οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεσμεύονται (με δήλωση τους που θα επισυνάπτεται στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς ) ότι τα είδη που θα προσφέρουν θα πληρούν αυτή την προϋπόθεση. Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά τους δεν θα γίνεται δεκτή για το συγκεκριμένο είδος. Για όλα τα απορρυπαντικά να δεσμεύονται ότι υπάρχουν Δελτία Ασφαλείας από τις εταιρείες παραγωγής των προϊόντων (με δήλωση τους που θα επισυνάπτεται στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς) 3.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ ΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 1.ANTIKEIMENO :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 1 ΡΟΛΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΛΕΥΚΟ 3Φ (1Χ6) ΔΕΜ 10 9,50 95,00 2 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΧΤΡΑ 30Χ150 kg ΔΕΜ 15 10,16 152,40 3 ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ ΕΧΤΡΑ ΛΕΥΚΗ 4000Φ ΔΕΜ 10 16,50 165,00 4 ΥΓΡΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ GREEN MULTI PROFIT 10 kg ΔΟΧ ,50 5 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ WC Τ464 (12Χ1kg) Χ/ΠΟ 1 44,28 44,28 6 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΛΕΜΟΝΙ 750ml TEMAXIA 15 1,22 18,30 7 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ MAXPROFIT 4kg ΔΟΧ 8 3,41 27,28 8 ΧΛΩΡΙΟ ΒΑΒΟ ΑΡΩΜΑ PROFIT 4kg ΔΟΧ 16 3,30 52,80 9 ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ BRIU- 9 PROE 4kg ΔΟΧ 8 3,80 30,40 10 ΣΑΚΟΥΛΑ ΓΙΑ ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ 50Χ55 ΚΙΛΑ 20 1,98 39,60 11 ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 50Χ55 ΚΙΛΑ 80 1,98 158,40 12 ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 65Χ80 ΚΙΛΑ 320 1,98 633,60 13 ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 70Χ100 ΚΙΛΑ 280 1,98 554,40 Σελίδα 7 από 25

8 14 ΓΑΝΤΙΑ LATTEX MEDIUM (100) ΠΑΚ 1 4,50 4,50 15 VETTEX SCOTCH BRITE ΜΠΛΕ TEMAXIA 20 0,60 12,00 16 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΦΟΥΓ/ΣΤΡΑ ΠΡΑΣΙΝΗ 450 kg TEMAXIA 5 3,40 17,00 17 ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΣΦΙΚΤΗΡΑ TEMAXIA 2 7,30 14,60 18 ΓΟΥΝΑΚΙ ΚΑΘ/ΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ ΚΟΜΠΛΕ 35mm TEMAXIA 1 7,20 7,20 19 ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΘ/ΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ ΚΟΜΠΛΕ 35mm TEMAXIA 1 7,10 7,10 20 ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ TEMAXIA 15 1,30 19,50 21 ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ TEMAXIA 10 1,54 15,40 22 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 350gr TEMAXIA 30 0,88 26,40 ΣΥΝΟΛΟ 2.198,66 ΦΠΑ 23% 505,69 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.704,35 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 2.ANTIKEIMENO:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 1 ΧΑΡΤΙ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 8Χ150 gr ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 100 2,90 290,00 2 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΙΑΤΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 600 1,2 732,00 3 ΣΑΠΟΥΝΙ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΕΡΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 500 0,50 250,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.272,00 ΦΠΑ 23% 262,56 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.564,56 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΦΟΡΕΑΣ: ΟΠΑΚΠΑ Δ.Φ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΧΤΡΑ 30Χ150 gr ΔΕΜ 20 10,16 203,20 ΡΟΛΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΛΕΥΚΟ 3Φ 6x1000 gr ΔΕΜ 20 11,22 224,40 ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ ΛΕΥΚΗ 30Χ30 (48 ΠΑΚ) ΔΕΜ 10 16,40 164,00 ΥΓΡΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ 10 LIT ΔΟΧ 20 11,20 224,00 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΛΕΜΟΝΙ 750ml ΤΕΜ 120 1,22 146,40 ΧΛΩΡΙΟ ΒΑΒΟ 4 Kgr ΔΟΧ 20 3,30 66,00 ΣΚΟΝΗ ΡΟΥΧΩΝ 15 Κgr ΣΑΚ 4 26,83 107,32 Σελίδα 8 από 25

9 ΣΑΚΟΥΛΑ ΓΙΑ ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ 50Χ55 (20 τεμ.) ΠΑΚ 60 0,29 17,40 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 30μ. 1Κgr ΤΕΜ 16 5,20 83,20 ΒΕΤΕΞ 3 ROLLO 14m ΤΕΜ 18 11,00 198,00 ΜΑΝΤΗΛΑΚΙ ΛΕΥΚΟ (100) ΠΑΚ 120 0,90 108,00 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4kgr ΔΟΧ 12 3,50 42,00 ΜΕΜΒΡΑΝΗ 30cm (250m) ΤΕΜ 6 3,80 22,80 ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ 12kgr ΔΕΜ 4 16,80 67,20 ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΞ (100 tmx) ΠΑΚ 20 4,50 90,00 ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ BRILL 4kgr ΠΑΚ 25 3,80 95,00 ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ 4kgr ΠΑΚ 8 3,25 26,00 ΣΚΟΝΗ ΧΕΡΙΩΝ 380 gr ΤΕΜ 14 1,06 14,84 ΣΦΟΥ/ΚΙ SCOTCH BRITE (6tmx) ΠΑΚ 40 6,00 24,00 ΣΚΟΥΠΑ ΤΕΜ 18 1,30 23,40 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΚΙΤΡ. ΓΙΓΑΣ ΤΕΜ 16 1,95 31,20 ΚΟΝΤΑΡΙ 1,30 ΤΕΜ 26 1,22 31,72 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ WC 4kgr ΔΟΧ 14 4,98 69,72 ΚΑΘ/ΚΟ ΑΠΟΛ/ΚΟ SANITAS 1lit TEM 18 5,28 95,04 ΣΑΚΟΥΛΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΚ 25 0,79 19,75 YΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ ΤΕΜ 36 0,39 14,04 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 350gr ΤΕΜ 30 0,88 26,40 ΧΑΡΤΟΜΑΝΔΗΛΟ ΛΕΥΚΟ ΠΑΚ 60 0,90 54,00 ΣΥΡΜΑΤΑΚΙΑ ΤΕΜ 40 0,30 12,00 ΚΟΥΒΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΕ ΡΟΔΑΚΙΑ ΤΕΜ 4 5,85 23,40 ΦΙΑΛΑΚΙΑ ΤΕΜ 30 0,69 20,70 ΣΥΝΟΛΟ 2.345,13 ΦΠΑ 23% 539,38 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.884,51 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΦΟΡΕΑΣ:ΔΗΚΕΦΑ 1. ANTIKEIMENO: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ EXTRA 30X150gr ΔΕΜ 3 10,16 30,48 ΡΟΛΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΛΕΥΚΟ 3Φ 6Χ1000- gr ΔΕΜ 3 11,22 33,66 ΥΓΡΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ 10L ΔΟΧ 2 11,20 24,00 ΧΛΩΡΙΟ ΒΑΒΟ 4kgr ΔΟΧ 4 3,30 13,20 ΣΑΚΟΥΛΑ ΓΙΑ ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ 50Χ55 (20τμχ) ΠΑΚ 20 0,29 5,80 ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ 12kgr ΔΕΜ 3 16,80 50,40 ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ BRILL 4kgr ΠΑΚ 3 3,80 11,40 ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ SCOTCH BRITE (6tmx) ΠΑΚ 1 6,00 6,00 ΣΚΟΥΠΑ ΤΕΜ 1 1,30 1,30 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ WC 4kgr ΔΟΧ 2 4,98 9,96 Σελίδα 9 από 25

10 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΚΙΤΡ. ΓΙΓΑΣ ΤΕΜ 2 1,95 3,90 ΚΟΝΤΑΡΙ 1,30 ΤΕΜ 2 1,22 2,44 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 350gr ΤΕΜ 8 0,88 7,04 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΛΕΜΟΝΙ 750ml TEM 3 1,22 3,66 ΣΥΝΟΛΟ 203,24 Φ.Π.Α 23% 46,74 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 249,98 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΦΟΡΕΑΣ:ΔΗΚΕΦΑ 2. ANTIKEIMENO: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΧΤΡΑ 30Χ150gr ΔΕΜ 12 10,16 121,92 ΡΟΛΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΛΕΥΚΟ 3Φ 6Χ1000- gr ΔΕΜ 6 11,22 67,32 ΥΓΡΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ 10LIT ΔΟΧ 4 11,20 44,80 ΧΛΩΡΙΟ BABO 4kgr ΔΟΧ 7 3,30 23,10 ΣΑΚΟΥΛΑ ΓΙΑ ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ 50Χ55 (20τεμ.) ΠΑΚ 50 0,29 14,50 ΒΕΤΕΞ 3 ROLLO 14m ΤΕΜ 2 11,00 22,00 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4kgr ΔΟΧ 4 3,50 14,00 ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 12kgr ΔΕΜ 6 16,80 100,80 ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ BRILL 4kgr ΠΑΚ 4 3,80 15,20 ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ SCOTCH BRITE (6tmx) ΠΑΚ 2 6,00 12,00 ΣΚΟΥΠΑ ΤΕΜ 3 1,30 3,90 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΚΙΤΡ. ΓΙΓΑΣ (ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ) ΤΕΜ 3 1,95 5,85 ΚΟΝΤΑΡΙ 1,30 ΤΕΜ 5 1,22 6,10 ΚΟΥΒΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΕ ΡΟΔΑΚΙΑ ΤΕΜ 2 5,85 11,70 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ WC4kgr ΔΟΧ 2 4,98 9,96 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΛΕΜΟΝΙ 750ml ΤΕΜ 8 1,22 9,76 ΣΥΝΟΛΟ 482,91 Φ.Π.Α. 23% 111,07 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 593,98 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΦΟΡΕΑΣ:ΔΗΚΕΦΑ 3. ANTIKEIMENO: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΣΙΓΓΑΝΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΧΤΡΑ 30Χ150gr ΔΕΜ 4 10,16 40,64 ΡΟΛΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΛΕΥΚΟ 3Φ 6χ1000- gr ΔΕΜ 4 11,22 44,88 ΥΓΡΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ 10L ΔΟΧ 2 11,20 22,40 Σελίδα 10 από 25

11 ΧΛΩΡΙΟ BABO 4kgr ΔΟΧ 4 3,30 13,20 ΣΑΚΟΥΛΑ ΓΙΑ ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ 50Χ55(20τεμ) ΠΑΚ 8 0,29 2,32 ΒΕΤΕΞ 3 ROLLO 14m ΤΕΜ 2 11,00 22,00 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4kgr ΔΟΧ 2 3,50 7,00 ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΞ (100tmx) ΠΑΚ 3 4,50 13,50 ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ BRILL 4kgr ΠΑΚ 2 3,80 7,60 ΣΚΟΥΠΑ ΤΕΜ 2 1,30 2,60 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΚΙΤΡΙΝΗ ΓΙΓΑΣ ΤΕΜ 4 1,95 7,80 ΚΟΝΤΑΡΙ 1,30 ΤΕΜ 5 1,22 6,10 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ WC 4kgr ΔΟΧ 2 4,98 9,96 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 350gr ΤΕΜ 8 0,88 7,04 ΚΟΥΒΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΕ ΡΟΔΑΚΙΑ ΤΕΜ 1 5,85 5,85 ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ 12kgr ΔΕΜ 1 16,80 16,80 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΛΕΜΟΝΙ 750ml ΤΜΧ 5 1,22 6,10 ΣΥΝΟΛΟ 235,79 Φ.Π.Α 23% 54,23 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 290,02 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΦΟΡΕΑΣ:ΔΗΚΕΦΑ 4. ANTIKEIMENO: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΧΤΡΑ 30Χ150gr ΔΕΜ 4 10,16 40,64 ΡΟΛΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΛΕΥΚΟ 3Φ 6Χ1000gr ΔΕΜ 3 11,22 33,66 ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ ΛΕΥΚΗ 30Χ30 (48 ΠΑΚ) ΠΑΚ 4 16,40 65,60 ΥΓΡΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ 10LIT ΔΟΧ 2 11,20 22,40 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΛΕΜΟΝΙ 750ml ΤΕΜ 6 1,22 7,32 ΧΛΩΡΙΟ BABO 4kg ΔΟΧ 4 3,30 13,20 ΣΚΟΝΗ ΡΟΥΧΩΝ 15 ΚΙΛΩΝ ΣΑΚ 1 26,83 26,83 ΣΑΚΟΥΛΑ ΓΙΑ ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ 50Χ55(20τεμ.) ΠΑΚ 6 0,29 1,74 ΒΕΤΕΞ 3ROLLO 14m ΤΕΜ 1 11,00 11,00 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ WC 4kgr ΔΟΧ 2 4,98 9,96 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4kgr ΔΟΧ 2 3,50 7,00 ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ 12kgr ΔΕΜ 3 16,80 50,40 ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ BRILL 4kgr ΠΑΚ 2 3,80 7,60 ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ SCOTCH BRITE (6tmx) ΠΑΚ 1 6,00 6,00 ΣΚΟΥΠΑ ΤΕΜ 2 1,30 2,60 ΚΟΝΤΑΡΙ 1,30 ΤΕΜ 4 1,22 4,80 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΚΙΤΡ. ΓΙΓΑΣ ΤΕΜ 2 1,95 3,90 ΚΟΥΒΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΕ ΡΟΔΑΚΙΑ ΤΕΜ 1 5,85 5,85 ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΞ ΤΕΜ 1 4,50 4,50 ΣΥΝΟΛΟ 325,00 Σελίδα 11 από 25

12 Φ.Π.Α. 23% 74,50 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 399,75 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΕΥΑΦ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 1 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 180 GR X 12ΡΟΛΑ ΠΑΚΕΤΑ 20 4,83 96,60 2 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ (1000 ML) TEMAXIA 10 1,09 10,90 3 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΙΑΤΩΝ (450 ML) TEMAXIA 10 1,01 10,10 4 ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ NO 1005 TEMAXIA 10 2,02 20,20 5 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΑΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 400 GR TEMAXIA 10 2,52 25,20 6 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ (20 LT) TEMAXIA 24 2,43 58,32 7 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ 3 ML TEMAXIA 36 2,24 80,64 8 ΧΛΩΡΙΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ (ΧΛΩΡΙΝΗ) 2 ΛΙΤΡΩΝ TEMAXIA 48 3,86 185,28 9 ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ (ΑΚΟΥΑΦΟΡΤΕ) 450GR TEMAXIA 48 0,36 17,28 10 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ 0,80 Χ 1,10 TEMAXIA 300 0,97 291,00 11 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ ΑΧΡΗΣΤΩΝ 50X50 TEMAXIA 100 0,77 77,00 12 ΓΑΝΤΙΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΖΕΥΓΗ 12 1,91 22,92 13 ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ TEMAXIA 50 1,00 50,00 14 ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ TEMAXIA 5 1,00 5,00 15 ΠΑΝΑΚΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ VITTEX ΠΑΚ. 10 ΤΕΜ. TEMAXIA 30 1,91 57,30 16 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΛΕΥΚΟ 350 GR TEMAXIA 3 2,92 8,76 17 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΜΠΛΕ 350 GR TEMAXIA 3 2,00 6,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.022,50 ΦΠΑ 23% 235,18 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.257,68 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΦΟΡΕΑΣ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΧΤΡΑ 30Χ150 gr ΔΕΜ , ΡΟΛΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΛΕΥΚΟ 3Φ 6x1000 gr ΔΕΜ , ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ BRILL 4kgr ΠΑΚ 82 3, ΥΓΡΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ 10 LIT ΔΟΧ 82 11, ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΛΕΜΟΝΙ 750ml ΤΕΜ 29 1, ΧΛΩΡΙΟ ΒΑΒΟ 4 Kgr ΔΟΧ 283 3, ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ WC 4kgr ΔΟΧ 15 4, Σελίδα 12 από 25

13 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4kgr ΔΟΧ 34 3, ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 350gr ΤΕΜ 69 0, YΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ ΤΕΜ 165 0, ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΑΤΩΝ ΤΩΝ 750ml ΤΕΜ 25 2, ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ 12kgr ΔΕΜ 29 16, ΣΑΚΟΥΛΑ ΓΙΑ ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ 50Χ55 (20 τεμ.) ΠΑΚ 200 0, ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΞ (100 tmx) ΠΑΚ 26 4, ΒΕΤΕΞ 3 ROLLO 14m ΤΕΜ 22 11, ΣΦΟΥ/ΚΙ SCOTCH BRITE (6tmx) ΠΑΚ 23 6, ΣΚΟΥΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΑΞΙ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΕΜ 70 3, ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΚΙΤΡ. ΓΙΓΑΣ ΤΕΜ 50 1, ΚΟΝΤΑΡΙ 1,30 ΤΕΜ 32 1, ΦΑΡΑΣΙ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΕΜ 12 2, ΞΕΣΚΟΝΙΣΤΡΑ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΕΜ 1 2, ΚΟΥΒΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΕ ΡΟΔΑΚΙΑ ΤΕΜ 11 5, ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ ΤΕΜ 15 1, ΣΥΝΟΛΟ 7.287,32 ΦΠΑ 23% 1.676,08 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΦΟΡΕΑΣ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 8.963,40 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΧΤΡΑ 30Χ150 gr ΔΕΜ 48 10,16 487,68 ΡΟΛΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΛΕΥΚΟ 3Φ 6x1000 gr ΔΕΜ 29 11,22 325,38 ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ BRILL 4kgr ΠΑΚ 30 3,80 114,00 ΥΓΡΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ 10 LIT ΔΟΧ 33 11,20 369,60 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΛΕΜΟΝΙ 750ml ΤΕΜ 5 1,22 6,10 ΧΛΩΡΙΟ ΒΑΒΟ 4 Kgr ΔΟΧ 51 3,30 168,30 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ WC 4kgr ΔΟΧ 4 4,98 19,92 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4kgr ΔΟΧ 21 3,50 73,50 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 350gr ΤΕΜ 83 0,88 73,04 YΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ ΤΕΜ 110 0,39 42,90 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΑΤΩΝ ΤΩΝ 750ml ΤΕΜ 10 2,52 25,20 ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ 12kgr ΔΕΜ 15 16,80 252,00 ΣΑΚΟΥΛΑ ΓΙΑ ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ 50Χ55 (20 τεμ.) ΠΑΚ 58 0,29 16,82 ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΞ (100 tmx) ΠΑΚ 16 4,50 72,00 ΒΕΤΕΞ 3 ROLLO 14m ΤΕΜ 5 11,00 55,00 ΣΦΟΥ/ΚΙ SCOTCH BRITE (6tmx) ΠΑΚ 6 6,00 36,00 ΠΑΝΑΚΙΑ ΞΕΣΚΟΝΙΣΜΑΤΟΣ ΦΑΝΕΛΑ 25Χ35 εκ ΤΕΜ 20 0,49 9,80 ΣΚΟΥΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΑΞΙ ΜΕ ΜΕΤΑΛΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΕΜ 16 3,33 53,28 Σελίδα 13 από 25

14 ΣΦΟΥΓ/ΤΡΑ ΚΙΤΡ. ΓΙΓΑΣ ΤΕΜ 23 1,95 44,85 ΚΟΝΤΑΡΙ 1,30 ΤΕΜ 12 1,22 14,64 ΦΑΡΑΣΙ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΕΜ 2 2,03 4,06 ΞΕΣΚΟΝΙΣΤΡΑ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΕΜ 2 2,93 5,86 ΣΚΟΥΠΑ ΧΟΡΤΟΥ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΞΥΛΙΝΟ ΤΕΜ 2 3,41 6,82 ΚΟΥΒΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΕ ΡΟΔΑΚΙΑ ΤΕΜ 2 5,85 11,70 ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ ΤΕΜ 5 1,91 9,55 ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΕΜ 25 1,54 38,50 ΣΥΝΟΛΟ 2.336,50 ΦΠΑ 23% 537,40 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.873,90 Α.ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ: Σύνολο ενδεικτικού προϋπολογισμού μελέτης κεφαλαίου Α: 4.268,91 Β.ΟΠΑΚΠΑ Δ.Φ: Σύνολο ενδεικτικού προϋπολογισμού μελέτης κεφαλαίου B:2.884,51 Γ.ΔΗΚΕΦΑ: Σύνολο ενδεικτικού προϋπολογισμού μελέτης κεφαλαίου Γ: 1.550,00 Δ.ΔΕΥΑΦ: Σύνολο ενδεικτικού προϋπολογισμού μελέτης κεφαλαίου Δ: 1.257,68 Ε.ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Σύνολο ενδεικτικού προϋπολογισμού μελέτης κεφαλαίου Ε: 8.963,40 ΣΤ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Σύνολο ενδεικτικού προϋπολογισμού μελέτης κεφαλαίου ΣΤ: 2.873,90 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:21.798,40 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 _ Αντικείμενο της παρούσας μελέτης Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού που απαιτούνται για τις ανάγκες του Δήμου Φαρσάλων, του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Φαρσάλων, του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (ΟΠΑΚΠΑ Δ.Φ), της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φαρσάλων (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ), της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Φαρσάλων (Δ.Ε.Υ.Α.Φ), της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο προϋπολογισμός της ανέρχεται στο συνολικά στο ποσό των ,40 με Φ.Π.Α και θα βαρύνει αντίστοιχα τους προϋπολογισμούς με ΚΑ:10/6634, 20/6634 και 15/ για το Δήμο Φαρσάλων, ΚΑ: για τον Οργανισμό Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Δήμου Φαρσάλων, με ΚΑ: , , και για την Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Φαρσάλων, με ΚΑ: για την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευση Φαρσάλων, και τα λειτουργικά έξοδα της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φαρσάλων και της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φαρσάλων. ΑΡΘΡΟ 2 _ Ισχύουσες διατάξεις Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με : Τις διατάξεις της με αριθμό 11389/ΦΕΚ 185 Β / απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)». Τις διατάξεις του Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α / «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». Τις διατάξεις του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α / «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». Το Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α / «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». Σελίδα 14 από 25

15 Την παρ. 1 του άρθρ. 4 της Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 240/ τεύχος Α, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 48 του Ν. 4111/13 (ΦΕΚ 18/ τεύχος Α ) Tην με αριθμό 3 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών της Γεν. Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Γενικών Υποθέσεων (με α.π 11543/ ) Την Απόφαση Υπ. Οικονομίας Αντ. & Ναυτιλίας Π1/3305/ ΦΕΚ 1789/ ). ΑΡΘΡΟ 3 _ Συμβατικά στοιχεία Τα στοιχεία της σύµβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: 1. Η διακήρυξη του διαγωνισµού 2. Το τιµολόγιο προσφοράς 3. Ο προϋπολογισµός προσφοράς 4. Τα τεχνικά στοιχεία (τεχνικές προδιαγραφές) της προσφοράς του αναδόχου ΑΡΘΡΟ 4 Ο - Τρόπος διεξαγωγής της προμήθειας και κριτήριο κατακύρωσης Η προμήθεια θα εκτελεσθεί με πρόχειρο διαγωνισμό, μετά από δημοσίευση στον Τύπο, και με κριτήριο κατακύρωσης, τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος στις τιμές της μελέτης, όπως παρουσιάζονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό και με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν είδη καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας. ΑΡΘΡΟ 5 _- Σύμβαση Ο ανάδοχος της προμήθειας μετά την κατά Νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής είναι υποχρεωμένος να προσέλθει εντός 10 ημερών, για την υπογραφή του συμφωνητικού και την κατάθεση της εγγυητικής καλής εκτέλεσης της σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 του ΕΚΠΟΤΑ. Σε αντίθετη περίπτωση κηρύσσεται έκπτωτοι σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 34 & 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Οι συμβάσεις θα υπογραφούν κατά κεφάλαιο Α, Β, Γ, Δ, Ε και ΣΤ και με τον αντίστοιχο φορέα (ήτοι Δήμο Φαρσάλων, ΟΠΑΚΠΑ Δ.Φ,ΔΗΚΕΦΑ, ΔΕΥΑΦ, ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ). ΑΡΘΡΟ 6 _- Εγγύηση καλής εκτέλεσης Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καθορίζεται σε 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α και παρέχεται με εγγυητική επιστολή. ΑΡΘΡΟ 7 _ Tόπος τρόπος-χρόνος παραλαβής προμηθειών Τα προς προμήθεια υλικά για το κεφάλαιο Α της μελέτης (Δήμος Φαρσάλων) θα παραδοθούν εντός δεκαπέντε (15) ημερών στο χώρο του Δημαρχιακού Μεγάρου και του Κοινωνικού Παντοπωλείου με ευθύνη του προμηθευτή και δικά του μεταφορικά μέσα. Τα προς προμήθεια υλικά για το κεφάλαιο Β της μελέτης (ΟΠΑΚΠΑ Δ.Φ), θα παραδοθούν εντός δεκαπέντε (15) ημερών στα κτίρια (παιδικοί σταθμοί-δημοτικό Στάδιο) του ΟΠΑΚΠΑ με ευθύνη του προμηθευτή και δικά του μεταφορικά μέσα. Τα προς προμήθεια υλικά για το κεφάλαιο Γ της μελέτης (ΔΗΚΕΦΑ) θα παραδοθούν εντός δεκαπέντε (15) ημερών στο χώρο της ΔΗΚΕΦΑ με ευθύνη του προμηθευτή και δικά του μεταφορικά μέσα. Τα προς προμήθεια υλικά για το κεφάλαιο Δ της μελέτης (ΔΕΥΑΦ) θα παραδοθούν εντός δεκαπέντε (15) ημερών στο χώρο της ΔΕΥΑΦ με ευθύνη του προμηθευτή και δικά του μεταφορικά μέσα. Τα προς προμήθεια υλικά για το κεφάλαιο Ε της μελέτης (Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης) θα παραδοθούν εντός δεκαπέντε (15) ημερών στα κτίρια των σχολικών μονάδων με ευθύνη του προμηθευτή και δικά του μεταφορικά μέσα. Σελίδα 15 από 25

16 Τα προς προμήθεια υλικά για το κεφάλαιο ΣΤ της μελέτης (Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) θα παραδοθούν εντός δεκαπέντε ημερών στα κτίρια των σχολικών μονάδων με ευθύνη του προμηθευτή και δικά του μεταφορικά μέσα. Κατά την παράδοση των ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ο προμηθευτής πρέπει να προσκομίζει το πρωτότυπο δελτίο αποστολής. Το αντίστοιχο τιμολόγιο θα προσκομίζεται μέσα σε ένα μήνα από την ημέρα της παράδοσης. Ο προμηθευτής έχει υποχρέωση να χαρακτηρίζει με ακρίβεια στο δελτίο αποστολής και στο τιμολόγιο την ποσότητα και τον τύπο των ειδών που παραδίδει. Τα απαιτούμενα για την προμήθεια των ειδών μεταφορικά μέσα, ο έλεγχός τους σ όλη την διάρκεια της προμήθειας και το απαιτούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά τους στην στους χώρους που θα υποδεικνύει κάθε φορά η υπηρεσία, βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 27,28, & 29 του ΕΚΠΟΤΑ. ΑΔΑ: ΒΛ90ΩΗ0-6ΝΩ ΑΡΘΡΟ 8_ Eγγυήσεις ποιότητας 1. Στη σύμβαση που θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα προσφερόμενα είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού είναι αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές των επισήμων κρατικών φορέων, ότι έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί, ότι είναι απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κ.λ.π. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για κατανάλωση. 2. Η Υπηρεσία διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση ν αντικαταστήσει, ύστερα από αίτηση της Υπηρεσίας κάθε ποσότητα είδους καθαριότητας που προμήθευσε, μέσα σε δύο εργάσιμες (2) ημέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως το μέγιστο ποσοστό ειδών καθαριότητας που πρέπει να αντικατασταθεί δεν θα υπερβαίνει το 5% της αναληφθείσης προμήθειας. ΑΡΘΡΟ 9_ Κρατήσεις -έξοδα δημοσίευσης Τους αναδόχους βαρύνουν εξ ολοκλήρου κάθε νόμιμη κράτηση που ισχύει μέχρι την ημέρα διεξαγωγής του Διαγωνισμού, εκτός του Φ.Π.Α., ο οποίος βαρύνει το Νομικό Πρόσωπο και η δαπάνη δημοσίευσης της διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει επίσης τους αναδόχους κατά αναλογία. ΑΡΘΡΟ 10 _ Πληρωμή προμηθευτών Η πληρωμή θα γίνει, από το ταμείο του Δήμου Φαρσάλων, το ταμείο της ΔΗΚΕΦΑ, και τα Ταμεία των Σχολικών Επιτροπών μετά την οριστική παραλαβή των ειδών και αφού συγκεντρωθούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. ΑΡΘΡΟ 11_ Επίλυση ιαφορών Για κάθε θέµα που δεν ρυθµίζεται µε την παρούσα, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ), του Ν.2286/95, του Ν. 3463/2006, και του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν. Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Φάρσαλα, 25/7/2013 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΑΞΙΜΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2. Ψηφίζει και Διαθέτει πιστώσεις σε βάρος των Κ.Α. του προϋπολογισμού οικον. Έτους 2013, όπως ακολουθεί στο πίνακα : Κωδικός Α/Α Πρότασης Αριθμός Ανάλ. Υποχρ. Περιγραφή Ποσό Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 1.205, Δαπάνες καθημερινής λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου 1.565, Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 1.500,00 Σελίδα 16 από 25

17 για την εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 4 Ε.Κ.Π. Ο.Τ.Α. 3. Καθορίζει τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας «ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ» με τους παρακάτω όρους για την εκτέλεση της προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων αυτού (ΟΠΑΚΠΑ Δ.Φ, ΔΗ.ΚΕ.ΦΑ, Δ.Ε.Υ.Α.Φ, ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ και Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ) με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά είδος υλικού, για την ανάδειξη προμηθευτή ή προμηθευτών που θα αναλάβουν να προμηθεύσουν είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού, το Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού, ενδεικτικού προϋπολογισμού ,40 με Φ.Π.Α. σύμφωνα με το παρακάτω πίνακα: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Όπως αναφέρεται στην ομαδοποίηση ειδών του ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπ αριθμ. 3/2013 μελέτης (κατά κεφάλαιο και φορέα) Όπως αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμού της υπ αριθμ. 3/2013 μελέτης (κατά κεφάλαιο και φορέα) ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Όπως αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμού της υπ αριθμ. 3/2013 μελέτης (κατά κεφάλαιο και φορέα) ,40,00 Ίδιοι πόροι H διακήρυξη περιέχει τα παρακάτω άρθρα ως εξής: Άρθρο 1 ο : Αντικείμενο διαγωνισμού Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και του Κοινωνικού Παντοπωλείου (Φορέας Δήμος Φαρσάλων), προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (Φορέας ΟΠΑΚΠΑ), προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (Φορέας ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ), προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (Φορέας Δ.Ε.Υ.Α.Φ), προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (Φορέας Α/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ) και προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (Φορέας Β/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ). Αναλυτικά τα είδη και οι προδιαγραφές τους αναφέρονται στην αρίθμ. 3/2013 Μελέτη, που συνέταξε η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών(Γραφείο Προμηθειών) και εγκρίθηκε με την αριθ. 117/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης διακήρυξης. Άρθρο 2 ο : Κριτήριο κατακύρωσης Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή ανά είδος υλικού (συμπλήρωση τιμολογίου) όπως παρουσιάζονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό και με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας. Άρθρο 3 ο : Προϋπολογισμός-Xρηματοδότηση της προμήθειας Ο προϋπολογισμός της δαπάνης της προμήθειας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των ,40 Ευρώ με Φ.Π.Α. 23% Η δαπάνη ποσού 4.268,91,00 θα βαρύνει τους Κ.Α.10/6634, 20/6634 & 15/ του προϋπολογισμού του Δήμου Φαρσάλων, στον οποίο έχει προβλεφθεί ανάλογη πίστωση από ίδια έσοδα του Δήμου Φαρσάλων, η δαπάνη ποσού 2.884,51,00 θα βαρύνει τον ΚΑ 15/ του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ (ΟΠΑΚΠΑ Δ.Φ) στον οποίο έχει προβλεφθεί η αντίστοιχη πίστωση, η δαπάνη ποσού 1.550,00 θα βαρύνει τους Κ.Α: , , και προϋπολογισμό του Ν.Π.Ι.Δ (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ), η δαπάνη ποσού 1.257,68, θα βαρύνει Σελίδα 17 από 25

18 τον Κ.Α προϋπολογισμό του Ν.Π.Ι.Δ (Δ.Ε.Υ.Α.Φ), η δαπάνη ποσού 8.963,40, θα βαρύνει τα λειτουργικά έξοδα προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ (ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ) και η δαπάνη ποσού 2.873,90, θα βαρύνει τα λειτουργικά έξοδα προϋπολογισμού του Ν.Π. Δ.Δ (ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ), οικονομικού έτους Άρθρο 4 ο :Ισχύουσες διατάξεις Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της προµήθειας, θα γίνουν σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών αριθµ /93), του Ν. 2286/95, του Ν. 3463/06, σε συνδυασµό µε τις σε ισχύ εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί κατά καιρούς και αφορούν προµήθειες των Ο.Τ.Α. και δεν έρχονται σε αντίθεση µε τους ισχύοντες νόµους. Άρθρο 5 ο :Τόπος και χρόνος διενέργειας διαγωνισμού Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Πατρόκλου 3 Φάρσαλα), Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου 2 ος όροφος, στις 25 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα π.μ κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή προσφορά ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμών ΕΚΠ-ΟΤΑ μέχρι και τις 25 Σεπτεμβρίου και ώρα π.μ Πριν την κατάθεση της προσφοράς ο φάκελος της προσφοράς θα έχει πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο του Δήμου ( ΙΣΟΓΕΙΟ). Άρθρο 6 ο :Πληροφορίες Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και της Τεχνικής Περιγραφής από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Φαρσάλων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή από την ιστοσελίδα του Δήμου στην Ηλεκτρονική Δ/νση διαδρομή Δημοτικά Νέα ->Διακηρύξεις Άρθρο 7 ο :Δικαίωμα συμμετοχής Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτά αναγνωρισμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την εμπορία των υπό προμήθεια ειδών και προσφέρουν όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο εγγυήσεις καλής εκτέλεσης των υποχρεώσεων τους. Άρθρο 8 ο :Δικαιολογητικά συμμετοχής 1. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α)όλα τα φυσικά πρόσωπα (Έλληνες και Αλλοδαποί) β) Όλα τα νομικά πρόσωπα γ) Συνεταιρισμοί υπό την προϋπόθεση ότι ασκούν εμπορικό, βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο του διαγωνισμού. δ) Ενώσεις προμηθευτών εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις. Ο κάθε προμηθευτής που συμμετέχει στην ένωση, συμβάλλει με οποιοδήποτε τρόπο στην διαμόρφωση του προσφερόμενου προϊόντος. ii) Στην ένωση προμηθευτών συμμετέχουν και παραγωγικές επιχειρήσεις σε συνολικό ποσοστό τουλάχιστον 50% της τιμής προσφοράς. iii) Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραίτητος πρέπει να αναγράφεται η ποσότητα του υλικού ή το μέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς. iv) Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατοχύρωσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. v) Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας, για οποιοδήποτε λόγο, ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και όρους. Σελίδα 18 από 25 ΑΔΑ: ΒΛ90ΩΗ0-6ΝΩ

19 Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση εγκρίνεται με απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Στην περίπτωση που η ανωτέρω ανάγκη αντικατάστασης προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, η σχετική απόφαση λαμβάνεται από το Δ.Σ. Δικαιολογητικά συμμετοχής: 2. Αυτά ακολουθώντας για διευκόλυνση της υπηρεσίας, την σειρά με την οποία αναγράφονται παρακάτω, επί ποινή αποκλεισμού κατατίθενται μαζί με τον υπόλοιπο φάκελο προσφοράς( πρωτότυπα και αντίγραφα) και είναι τα εξής: α):υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, με την οποία θα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού: ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης και ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του Δημοσίου ή των ΟΤΑ. ότι έχει λάβει γνώση όλων των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και ότι τους αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη. ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και ότι αναλαμβάνει να παραδώσει τα είδη στους τόπους παράδοσης όπως έχουν οριστεί ανά φορέα. Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. β)είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού (φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα). Λοιπά: - Για ανώνυμες εταιρίες - συνεταιρισμούς, αυτός που θα καταθέσει την προσφορά, εκτός της ταυτότητας του θα προσκομίσει πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας - Συνεταιρισμού, επικυρωμένο, όπου θα εγκρίνεται η συμμετοχή αυτής-αυτού, στον συγκεκριμένο διαγωνισμό και όπου θα ορίζεται ότι εκπρόσωπος της εταιρείας του συνεταιρισμού, για να παραδώσει την προσφορά είναι ο καταθέτων αυτή. (Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο). Σε κάθε άλλη περίπτωση οι διαγωνιζόμενοι παρίστανται αυτοπροσώπως με την επίδειξη της ταυτότητας των. 3. Οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν επίσης: α.- Οι Έλληνες πολίτες: Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους. β.- Αλλοδαποί: -Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους. γ.- Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: -Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους. δ.- Συνεταιρισμοί: -Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. ε.- Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: -Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση. -Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς Σελίδα 19 από 25 ΑΔΑ: ΒΛ90ΩΗ0-6ΝΩ

20 αστικούς συνεταιρισμούς στις οποίες μετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε μεγαλυτέρου μεγέθους είτε με μη μεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο από το 50%. Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να υποβληθεί και μετά την υποβολή της προσφοράς μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 4.Οι ΜΜΕ εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους υποβάλλουν κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ, από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηματοδότηση τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο διοικητής της τράπεζας Ελλάδας. 5. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στον διαγωνισμό με εκπροσώπους τους υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπούμενοι από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφου. 6. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής Αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιωμένου του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφου. Άρθρο 9 ο :Γλώσσα Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και την συμμετοχή σ' αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Ξενόγλωσσα έγγραφα θα είναι μεταφρασμένα και επικυρωμένα επίσημα εκτός από τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Άρθρο 10 ο : Τρόπος κατάθεσης προσφορών 1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη. 2. Οι προσφορές κατατίθενται αυτοπροσώπως. Οι Ανώνυμες Εταιρείες εκπροσωπούνται από μέλος του Διοικητικού τους Συμβουλίου ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και οι Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. 3. Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό. 4. Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη μέρα του διαγωνισμού. 5. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν πληρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου δεν λαμβάνονται υπόψη. 6.Προσφορές που περιέρχονται στο Δήμο με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών πριν την λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται από την διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. 7.Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές. Άρθρο 11 ο :Φάκελος προσφοράς 1.Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα παρακάτω στοιχεία: α. H λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. γ. Ο αριθμός της διακήρυξης. δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. Σελίδα 20 από 25

Προµήθεια: Προϋπ. : 114.058,59 µε ΦΠΑ 23% Αρ.µελέτης : 195/2013 Αρ.πρωτ.: : 63300/2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Προµήθεια: Προϋπ. : 114.058,59 µε ΦΠΑ 23% Αρ.µελέτης : 195/2013 Αρ.πρωτ.: : 63300/2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση:πλ.γ.βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Σεραφείµ Μαρία Τηλ.:2531352448

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 2013-2014 ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΜΟ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π... -Ν.Π.Ι.. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο ήμαρχος Ρεθύμνης

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο ήμαρχος Ρεθύμνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, &ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ταχ. /νση: Α ΕΛΕ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Πληροφορίες: Σταγκουράκη Αργυρώ - Μαρία Τηλ.:2831341038

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002851922 2015-06-17

15PROC002851922 2015-06-17 Hµεροµηνία :16/06/2015 Αριθµ.Πρωτ.: 9721 Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Σερρών ήµος Ηράκλειας Πλατεία Μπακογιάννη 2 Τ.Κ.:62400 web: www.dimosiraklias.gr Αρ. Μελέτης : 04/2015 Τίτλος: «Προµήθεια ειδών καθαριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2014 ΔΗΜΟΣ ΠAΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2014 ΔΗΜΟΣ ΠAΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2014 ΔΗΜΟΣ ΠAΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» Προϋπολογισμού 34.300,00 (με ΦΠΑ) 1. Τεχνική Έκθεση 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8347/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8347/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 7Η8ΜΩΚΤ-Σ0Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8347/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. του Ν. 2286/95 «Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Είδος Μονάδα ποσότητα Τιμή Μονάδας Σύνολο Απολυμαντικό χεριών 300 ml τεμ. 6 2,82 16,92

Είδος Μονάδα ποσότητα Τιμή Μονάδας Σύνολο Απολυμαντικό χεριών 300 ml τεμ. 6 2,82 16,92 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8383/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:«Σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας & Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Νομικών Προσώπων του Δήμου έτους 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_- 1 - από 42

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_- 1 - από 42 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Φορέας: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Τίτλος:«Προµήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του ήµου Θέρµης, της.ε.π.π.α.θ., των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 49 ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (2011)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (2011) Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.:141246 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

TEYΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ

TEYΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Ηµεροµηνία 13/02/2015 Ταχ. /νση Αρτεσιανού 1 43100 Καρδίτσα Τηλέφωνα 24413 50797-796 email municipality@karditsa-city.gr URL http://www.karditsa-city.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002707450 2015-04-15

15PROC002707450 2015-04-15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 15/4/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 66001 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύρος, 18-3-2014. Αριθ. Πρωτ.: 7878. ΘΕΜΑ : Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την :

Σύρος, 18-3-2014. Αριθ. Πρωτ.: 7878. ΘΕΜΑ : Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Σύρος, 18-3-2014 Αριθ. Πρωτ.: 7878 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΘΕΜΑ : Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Hμ/νία: 27/04/2010 Αρ. Πρωτ: 6253 Αριθμ Διακήρυξης:2

Hμ/νία: 27/04/2010 Αρ. Πρωτ: 6253 Αριθμ Διακήρυξης:2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ: 22410-35445 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ όπως κατωτέρω ΕΝΔ. ΠΡΟΫΠ: όπως τον

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002784716 2015-05-19

15PROC002784716 2015-05-19 15PROC002784716 2015-05-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΙΓΙΟ 19 Μαΐου 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 17214 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 2962 / 22-01 - 2015 ΤΙΤΛΟΣ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 6 ΤΟ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002690327 2015-04-06

15PROC002690327 2015-04-06 Έδεσσα 06/04/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Π.: 3122 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.-ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ Ι. Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη: INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α.Διάκου Τ.Κ. : 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες : Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 6/2015. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 6/2015. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 6/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα Δ/νση : Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα : Προμηθειών Πληροφορίες : Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 5 / 10-03-2014 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 10 Μαρτίου 2014 και ώρα 10:30 π.µ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17220 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025902-907 FAX : 210 9353047 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα