ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΩΝ, ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΩΝ, ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΠ ΜΜΕ 2/02 ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Καλλιρρόης 5 & Περραιβού 20 T.K ΑΘΗΝΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 2/ΠΕΕ/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΩΝ, ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 6.000,00, πλέον ΦΠΑ 23%. Το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) προτίθεται να προβεί στην επιλογή αναδόχου για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΩΝ, ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ», έχοντας δε υπόψη: A. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν: 1. του Ν 2362/95 (ΦΕΚ 247 /Α/1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» 2. του Κεφαλαίου Δ του Ν 3655/2008 (ΦΕΚ 58/Α/2008) «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» 3. του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» 4. του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» Β. Την υπ αριθ. 53/ Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΣ) του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, περί συγκρότησης συλλογικών οργάνων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν 4024/2011, αναφορικά με την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των Πρόχειρων Διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης καθώς και των Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για όλες τις μονάδες του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Γ. Τις ανάγκες του Ταμείου για το 2015 Γ. Τη με αριθ. 11/ Απόφαση του Δ.Σ. του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Δ. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, με ΑΔΑ: ΩΛΙΚΟΡΡΔ-Θ5Ρ σε βάρος του ΚΑΕ: , η οποία καταχωρήθηκε με α/α 165 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας

2 ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ Κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει προσφορά για την Προμήθεια Χαρτιών, Απορρυπαντικών & Προϊόντων Καθαριότητας, Υγιεινής, Προστασίας του ΕΤΑΠ ΜΜΕ για το ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: Μέχρι του ποσού των 6.000,00, πλέον ΦΠΑ 23%, σε βάρος του ΚΑΕ: , έτους Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σε ευρώ, και θα καταβάλλεται μετά την παράδοση κάθε τμήματος των χαρτιών και λοιπών ειδών και την έκδοση του σχετικού τιμολογίου από τον Ανάδοχο εντός χρονικού διαστήματος ενός μηνός. O ανάδοχος μειοδότης επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις, οι οποίες έχουν ως εξής: 0,1% επί της καθαρής αξίας, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων - 3% χαρτόσημο επί του 0,1% (Ε.Α.Α.Δ.Σ.), - 20% Ο.Γ.Α. επί του χαρτοσήμου. καθώς και όποιες άλλες νόμιμες κρατήσεις ισχύουν κατά το χρόνο υπογραφής της σύμβασης. Για την πληρωμή του αναδόχου, θα προσκομιστεί τιμολόγιο, φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα ανά ΦΚΑ και κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν: α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, που ασχολούνται με το υπό προκήρυξη αντικείμενο β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία γ) Κοινοπραξίες προμηθευτών Οι Ενώσεις και οι Κοινοπραξίες δεν υποχρεώνονται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. 3. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η χαμηλότερη τιμή προσφοράς.

3 4. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Το αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης είναι η Προμήθεια Χαρτιών, Απορρυπαντικών & Προϊόντων Καθαριότητας, Υγιεινής, Προστασίας στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ ΕΙΔΩΝ που ακολουθεί την παρούσα πρόσκληση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής, καθώς και τους ειδικούς όρους του άρθρου ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ α) Κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας αποτελεί η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών. β) Εάν ένα προϊόν διαφέρει σημαντικά ως προς τα χαρακτηριστικά του, όπως αυτά περιγράφονται στον ΠΙΝΑΚΑ ΕΙΔΩΝ, ο προσφέρων είναι υποχρεωμένος να το αναφέρει στην προσφορά του, και η Επιτροπή Αξιολόγησης μπορεί, αν το κρίνει απαραίτητο, να το απορρίψει, με συνακόλουθο αποκλεισμό της προσφοράς. γ) Η αύξουσα αρίθμηση (α/α) ορίζεται και ως κωδικός του προϊόντος, για τις ανάγκες της παρούσας ΠΕΕ και δεν επιτρέπεται να αλλάξει στην προσφορά. Για κάθε ένα από τους α/α θα υπάρχει και η αντίστοιχη κοστολόγηση σε ευρώ, πλέον ΦΠΑ. δ) Το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ δεν υποχρεούται να παράξει αποτέλεσμα, μετά το πέρας της διαδικασίας. 6. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ο χρόνος ισχύος των προσφορών δεν μπορεί να είναι μικρότερος των ενενήντα (90) ημερών. 7. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει την κατακυρωθείσα προμήθεια τμηματικά, ανά ποσότητες, ανά δύο μήνες (ενδεικτικός χρόνος), όπως αυτές θα του υποδειχθούν από το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ με έγγραφό του, στις εξής διευθύνσεις: α) Στο 2 ο όροφο γραφείων του ΕΤΑΠ ΜΜΕ, επί των οδών Καλλιρρόης 5 και Περραιβού 20, Αθήνα. β) Στο 2 ο και 3 ο όροφο γραφείων του ΕΤΑΠ ΜΜΕ, επί της οδού Διαμαντοπούλου 10, Αθήνα (και διαδοχικά στον 2 ο και 5 ο όροφο, γραφείων του ΕΤΑΠ ΜΜΕ επί της οδού Κουμουνδούρου 23, Αθήνα μετά την μετακόμιση των Υπηρεσιών του Ταμείου σε αυτά).

4 γ) Στο 3 ο και 5 ο όροφο, γραφείων του ΕΤΑΠ ΜΜΕ επί της οδού Χρήστου Λαδά 2, Αθήνα. δ) Στον 1 ο όροφο, γραφείων του ΕΤΑΠ ΜΜΕ επί της οδού Μητροπόλεως 127, Θεσσαλονίκη. Χρόνος παράδοσης του πρώτου τμήματος της προμήθειας ορίζεται το διάστημα των πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται ύστερα από αποστολή έγγραφης ειδοποίησης από το ΕΤΑΠ ΜΜΕ, το αργότερο εντός (3) εργάσιμων ημερών από την λήψη της ειδοποίησης. Σε περίπτωση παροχής προβληματικών προϊόντων εκ μέρους του Αναδόχου, αυτός υποχρεούται να τα αντικαταστήσει το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση του ΕΤΑΠ ΜΜΕ. 8. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι προσφορές θα υποβάλλονται έως την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2015 και ώρα 11:00 π.μ., σε ένα κλειστό φάκελο, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, στον 2ο όροφο επί της οδού Καλλιρρόης 5 & Περραιβού 20, T.K , Αθήνα, όπου θα αναγράφονται: -Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα -Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας διενέργειας της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος -Ο πλήρης τίτλος της πρόσκλησης -Τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα Στο φάκελο θα περιέχεται: Α. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα αναφέρεται: α) ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, των οποίων ο προσφέρων έλαβε γνώση και τα οποία αποδέχεται ανεπιφύλακτα, β) ότι ο προσφέρων δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου για οποιονδήποτε λόγο, γ) ότι ο προσφέρων δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. δ) ότι ο προσφέρων είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του. Β. Η οικονομική προσφορά Οι προσφορές πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας.

5 Η συνολική τιμή θα δίνεται σε ΕΥΡΩ και θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς. Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη προθεσμία, θα επιστρέφονται στους προσφέροντες χωρίς να αποσφραγισθούν. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Επί ποινή αποκλεισμού θα αναγράφεται στην προσφορά ότι ο προσφέρων συμφωνεί με όλους τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 9. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2015 και ώρα 11:00 πμ, στα γραφεία του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, που βρίσκονται επί της οδού Καλλιρρόης 5 & Περραιβού 20, T.K , Αθήνα. Κριτήριο αξιολόγησης θα είναι η προσφορά με την χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών. Η παρουσία των συμμετεχόντων κατά την διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών είναι επιθυμητή αλλά όχι υποχρεωτική. 10. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ: Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης, θα αναρτηθεί στους διαδικτυακούς τόπους: και 11. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Τηλ: εσωτ. 182 και 169 Φαξ: Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ α/α ΧΑΡΤΙΑ - ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ: 6.000,00, πλέον ΦΠΑ 1 Χαρτί υγείας φύλλου 700 γρ. (±5%), από 100% λευκασμένο χημικό χαρτοπολτό, δίφυλλο, γκοφρέ, 672 με διάτρηση που να βγαίνει από το κέντρο του ρολού και να κόβεται από την θήκη σε σταθερή και μεγάλη διάσταση (περφορέ περίπου 20 cm). Κατάλληλο για την ειδική θήκη χαρτιού υγείας εσωτερικού ξετυλίγματος (center pull) 2 Χειροπετσέτες Ζικ - Ζακ πακέτου, από 100% χημικό χαρτοπολτό, βάρος χαρτιού γρ. (±5%), μονόφυλλες, 400 φύλλα (±5%) στο πακέτο. 3 Χαρτί κουζίνας ρολό 600 γρ.(±5%), λευκό, με διάτρηση Χαρτί υγείας 200 γρ.(±5%), από 100% χημικό χαρτοπολτό,, δίφυλλο, λευκό Συμπυκνωμένο υγρό απορρυπαντικό γενικού καθαρισμού, αρωματικό, κατάλληλο 31 για όλες τις πλενόμενες επιφάνειες, που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί διαλυμένο σε νερό για σφουγγάρισμα ή με ψεκασμό αλλά και αυτούσιο. Συσκευασία 4 lt 6 Λευκαντικό απορρυπαντικό χλωρίου, παχύρευστης σύνθεσης, για απολύμανση 18 όλων των πλενόμενων επιφανειών. Συσκευασία 4 lt 7 Συμπυκνωμένο υγρό απορρυπαντικό για πλύσιμο πιάτων, ποτηριών και σκευών στο χέρι. 22 Να περιέχει γλυκερίνη. Συσκευασία 4 lt 8 Υγρό καθαριστικό χεριών, με γλυκερίνη, ουδέτερο ph και απαλό άρωμα, κατάλληλο 50 για σαπουνοθήκες υγρών σαπουνιών. Συσκευασία 4 lt 9 Αποφρακτικό υγρό αποχετεύσεων 1 lt 4 10 Σφουγγάρι κουζίνας με Fibra περ. 7x14x2 cm Πανί καθαρισμού (τύπου Wettex) περ.17x20 cm 8 12 Πλαστικός κουβάς σφουγγαρίσματος χωρητικότητας περίπου 13 lt με στίφτη 3 13 Σφουγγαρίστρα από μικροΐνες, περ. 200 γρ. βιδωτός κάλυκας, λεπτό σπείρωμα 3 14 Κοντάρι για σφουγγαρίστρα και σκούπα με ψιλό σπείρωμα 6 15 Σκούπα-βούρτσα για εσωτερικούς χώρους, 25-30cm, με λεπτό σπείρωμα 3 16 Φαράσι πλαστικό περ. 32x Σακούλα απορριμμάτων περίπου 42x50 cm ρολό 100 τμχ Σακούλα απορριμάτων μαύρη περίπου 75x105 cm (κιλό) 22 ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 19-12-2014

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 19-12-2014 Μαρούσι 15/12/2014 Αρ.Πρωτ. ΔΑ1Ζ/Φ306/6 Γενική Δ/νση: Οικονομικών Υποθέσεων Δ/νση: Οικονομικών Τμήμα: Προμηθειών και Αποθηκών Πληροφορίες: Ι. Μιχαλάκη Τηλ.: 210 8110759 210 8110542 Fax: 210 8110772 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης ΟΑΕΕ Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (2011)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (2011) Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ Νο 1/2014

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ Νο 1/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση: Κομνηνών 76 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ, Τ.Κ.: 57013 Τηλ.231330 4000/4058/4086 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύρος, 18-3-2014. Αριθ. Πρωτ.: 7878. ΘΕΜΑ : Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την :

Σύρος, 18-3-2014. Αριθ. Πρωτ.: 7878. ΘΕΜΑ : Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Σύρος, 18-3-2014 Αριθ. Πρωτ.: 7878 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΘΕΜΑ : Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002597961 2015-02-25

15PROC002597961 2015-02-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση : Αντικάλαμος 24100 Καλαμάτα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:«Σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας & Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Νομικών Προσώπων του Δήμου έτους 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002707450 2015-04-15

15PROC002707450 2015-04-15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 15/4/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 66001 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΗ-ΛΗΦ. Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάδειξη μειοδότη για προμήθεια χαρτικών και υλικών καθαριότητας.

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΗ-ΛΗΦ. Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάδειξη μειοδότη για προμήθεια χαρτικών και υλικών καθαριότητας. ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΗ-ΛΗΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 27 Ιουνίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 30/002/5252 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ Έγκριση δαπάνης:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 ο. ΤΟΠΟΣ- ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 2 ο. ΤΟΠΟΣ- ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωάννινα, 12-9-2014 Ταχ. Δ/νση : Νεομ. Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Αρ. Πρωτ. 1492 Τ.Κ. 45

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Πρόχειρος ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Υλικών Καθαριότητας και Ειδών Ευπρεπισμού των Παραρτημάτων του ΚΚΠΠΗ έτους 2014».

Θέμα: «Πρόχειρος ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Υλικών Καθαριότητας και Ειδών Ευπρεπισμού των Παραρτημάτων του ΚΚΠΠΗ έτους 2014». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωάννινα, 25-4-2014 Ταχ. Δ/νση : Νεομ. Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Αρ. Πρωτ. 685 Τ.Κ. 45

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόχειρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ (παρούσα) ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ (παρούσα) ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΔΑ: ΒΙΚΤΟΚ67-Ψ6Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32 Νίκαια - Αγ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΕ784690ΒΜ-ΦΕΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 29-07-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΔΑ: ΩΕ784690ΒΜ-ΦΕΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 29-07-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΩΕ784690ΒΜ-ΦΕΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 29-07-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: Β/18086 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τόπος διενέργειας: Α κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Ρίο.

Τόπος διενέργειας: Α κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Ρίο. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑ: ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρμόδιoς: κ. Νικ. Κουτσάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 52.099,60 συμπεριλαμβανομένου

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 52.099,60 συμπεριλαμβανομένου ΔΗΜΟΣ: ΖΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Ελευθερίας και Ευκλείδη Τ.Κ.: 45 445 ΕΛΕΟΥΣΑ Τηλ. 2653360000 FAX.: 2651062794 Email.: zitsa@zitsa.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πειραιάς, 03-06- 2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Πρωτ. 6866 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Α/Α 03 /2013 Ταχ. Δ/νση : Κ. Παλαιολόγου 15 τ.κ. : 185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όπως αναλυτικά ορίζονται στο Παράρτημα Δ

Όπως αναλυτικά ορίζονται στο Παράρτημα Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΔΑ: 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Γραφείο Προμηθειών Καστοριά 03-11-2014 ΤΗΛ.: 2467350626,621

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 15.10.14 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/96/5038 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 16-18 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΣΑ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ» ΑΠΟΦΑΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΣΑ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ» ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25/02/2015 Αρ.πρωτ:673 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΣΑ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ» ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 17/3/2014 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ.: 9809 Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 17/3/2014 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ.: 9809 Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 17/3/2014 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ.: 9809 Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 88 / 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ.: Σιώμπου Αγλαΐα Δ/νση:Κυδωνίας 29, Χάνια Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213-41760, Φαξ 28213-41763 www.chania.gr, email:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002830052 2015-06-08 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

15PROC002830052 2015-06-08 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΚΤΙΟ 8-6-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. ΚΑΑΚ/ΥΠ/836 ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΚΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦ/ΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦ/ΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦ/ΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ κλπ. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 Αρ. Μελέτης: 1/2014 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001832193 2014-01-20

14PROC001832193 2014-01-20 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 20-1- 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ:12480 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ90ΩΗ0-6ΝΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. πρωτ. 15398/08-08-2013

ΑΔΑ: ΒΛ90ΩΗ0-6ΝΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. πρωτ. 15398/08-08-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. πρωτ. 15398/08-08-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 13ης/30-07-2013 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 42/2015 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αριθ.Πρωτ: 20295 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ATOMIKHΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aριθμ. Μελέτης: 14/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική έκθεση Μελέτη 2. Ενδεικτικό τιμολόγιο 3. Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα