ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2682/

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2682/"

Transcript

1 ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2682/ ΘΕΜΑ: Υποβολή ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από επιχειρήσεις του μη χρηματοπιστωτικού τομέα στην Τράπεζα της Ελλάδος ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) το άρθρο 1 του Ν. 1266/82 «Όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» σε συνδυασμό με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του Ν. 2548/97, «Ρυθμίσεις για την Τράπεζα της Ελλάδος» (ΦΕΚ Α 259), όπως ισχύει, β) τα άρθρα 2 και 55Γ του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως ισχύουν, γ) το άρθρο 5 του Καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όπως ισχύει, δ) τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 549/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013 για το ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΣΛ 2010/ESA 2010), όπως ισχύει, ε) τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2533/98 του Συμβουλίου της 23ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά με τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 1 και το άρθρο 6 παράγραφος 4, όπως ισχύει, στ) την Κατευθυντήρια Γραμμή 2014/3/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2013/24) σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία των τριμηνιαίων χρηματοοικονομικών λογαριασμών, όπως ισχύει, ζ) τους N. 4548/18 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» (ΦΕΚ Α' 104), N. 4072/12 (Μέρος Δεύτερο) «Νέα εταιρική μορφή» (ΦΕΚ Α 86), N. 3556/07 «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 91), N. 3190/55 «Περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης» (ΦΕΚ Α' 91), όπως έκαστος ισχύει, 1

2 η) τον Ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, θ) την ανάγκη εξειδικευμένης στατιστικής πληροφόρησης της Τράπεζας της Ελλάδος, όσον αφορά στα χρηματοοικονομικά στοιχεία των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, για τους σκοπούς της υποστήριξης πράξεων νομισματικής πολιτικής του ευρωσυστήματος, όπως και της κάλυψης αναγκών οικονομικής και στατιστικής ανάλυσης, με στόχο τη διατήρηση της νομισματικής και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας της ευρωζώνης, ι) το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ τα ακόλουθα: 1. Τα νομικά πρόσωπα του μη χρηματοπιστωτικού τομέα, τα οποία έχουν τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας (εισηγμένης ή μη), της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, της ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρείας και της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας και συντάσσουν κατ εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014 τις ετήσιες χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις, υποχρεούνται, ταυτόχρονα με την κατά νόμο υποχρέωση δημοσίευσής τους, να υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος τα οικονομικά τους στοιχεία συμπληρώνοντας τα υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων, τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα Πράξη και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 2. Η υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε παρεχόμενες από τη Διεύθυνση Στατιστικής της Τράπεζας της Ελλάδος Οδηγίες Υποβολής και Συμπλήρωσης Στοιχείων, η τελευταία έκδοση των οποίων θα αναρτάται στον ιστότοπο της Τράπεζας της Ελλάδος. Ειδικότερα: 2

3 α) τα νομικά πρόσωπα που συντάσσουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις τους με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), θα συμπληρώνουν τους πίνακες του Υποδείγματος Α, σύμφωνα με τα ισχύοντα Δ.Π.Χ.Α. της περιόδου αναφοράς, β) τα νομικά πρόσωπα που εφαρμόζουν τις ρυθμίσεις του νόμου για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν. 4308/2014), θα συμπληρώνουν τους πίνακες του Υποδείγματος Β, γ) τα νομικά πρόσωπα που εφαρμόζουν τις ρυθμίσεις του νόμου για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και επιπλέον υπάγονται στις διατάξεις για τις πολύ μικρές οντότητες (Ν. 4308/2014), δύνανται εναλλακτικά της ς παραγράφου (2β) του παρόντος να συμπληρώνουν τους πίνακες του Υποδείγματος Γ. 3. Ειδικά η πρώτη υποβολή θα αφορά στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις των εταιρικών χρήσεων 2016, 2017 και 2018 και θα γίνει εντός του Νοεμβρίου Διευκρινίζεται ότι στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του έτους 2016 περιλαμβάνονται οι καταστάσεις για τη χρήση που έληξε από έως και , στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του έτους 2017 περιλαμβάνονται οι καταστάσεις για τη χρήση που έληξε από έως και και στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του έτους 2018 περιλαμβάνονται οι καταστάσεις για τη χρήση που έληξε από έως και Σε περίπτωση ελλιπούς, εσφαλμένης ή εκπρόθεσμης υποβολής των ως άνω στοιχείων εκ μέρους των υπόχρεων επιχειρήσεων, εφαρμόζονται οι περί κυρώσεων σχετικές διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος (άρθρα 2 και 55Γ, όπως ισχύουν). 5. Η Τράπεζα της Ελλάδος διατηρεί το δικαίωμα να ζητεί πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία και διευκρινίσεις για τα στοιχεία που υποβάλλουν οι επιχειρήσεις. 6. Για τη συλλογή των ως άνω στοιχείων εκ μέρους των επιχειρήσεων βάσει της παρούσας Πράξης, εφαρμόζονται οι κανόνες για την προστασία και τη χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών του άρθρου 8 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98 του Συμβουλίου της 23ης Νοεμβρίου 1998, όπως ισχύει. 7. Εξουσιοδοτείται η Διεύθυνση Στατιστικής της Τράπεζας της Ελλάδος να παρέχει οδηγίες και διευκρινίσεις για την εφαρμογή της παρούσας Πράξης. 3

4 Οι ανωτέρω υποχρεώσεις και η διαδικασία υποβολής υποκαθιστούν κάθε άλλη γενική υποχρέωση για υποβολή ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων των ιδίων ως άνω υπόχρεων. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στον ιστότοπο της Τράπεζας της Ελλάδος. Ο Διοικητής Γιάννης Στουρνάρας Συν: [Υποδείγματα Α, Β και Γ] Ακριβές Αντίγραφο, [υπογεγραμμένο] Ο Διευθυντής Ν.Τσαβέας 4

5 Υπόδειγμα Α ΔΠΧΑ Γενικά Χαρακτηριστικά 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1. Επωνυμία επιχείρησης 1.2. Νομική μορφή επιχείρησης 1.3. Χώρα έδρας επιχείρησης 1.4. Διεύθυνση επιχείρησης 1.5. ΑΦΜ επιχείρησης 1.6. Αριθμός ΓΕΜΗ επιχείρησης 1.7. Κωδικός αναγνώρισης νομικής οντότητας (LEI) επιχείρησης 1.8. Κύρια οικονομική δραστηριότητα (8-ψήφιος ΚΑΔ) 1.9. Είναι η επιχείρηση εισηγμένη σε οργανωμένη αγορά; ISIN εισηγμένων μετοχών επιχείρησης ISIN εισηγμένων ομολογιών επιχείρησης Κατηγορία μεγέθους επιχείρησης βάσει Ν.4308/ Είναι η επιχείρηση μέλος υπερκείμενου ομίλου επιχειρήσεων; Είναι η επιχείρηση μητρική υποκείμενου ομίλου επιχειρήσεων; Πραγματοποίησε η επιχείρηση συναλλαγές με μη κατοίκους (εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα εξωτερικού); Εάν ναι σε τι αφορούσαν; 2. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ 2.1. Επωνυμία επικεφαλής μητρικής εταιρείας του ομίλου 2.2. Νομική μορφή επικεφαλής μητρικής εταιρείας του ομίλου 2.3. Χώρα έδρας επικεφαλής μητρικής εταιρείας του ομίλου 2.4. Εθνικός κωδικός αναγνώρισης επικεφαλής μητρικής εταιρείας του ομίλου 2.5. Κωδικός αναγνώρισης νομικής οντότητας (LEI) επικεφαλής μητρικής εταιρείας του ομίλου 2.6. Είναι η επικεφαλής μητρική εταιρεία εισηγμένη σε οργανωμένη αγορά; 2.7. ISIN εισηγμένων μετοχών επικεφαλής μητρικής εταιρείας του ομίλου 3. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 3.1. Πρότυπα σύνταξης οικονομικών καταστάσεων (ΕΛΠ / ΔΠΧΑ) 3.2. Είδος οικονομικών καταστάσεων (ατομικές ή/και ενοποιημένες) 3.3. Ετήσιες ή ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις 3.4. Έτος αναφοράς 3.5. Ημερομηνία έναρξης περιόδου αναφοράς (εεεε/μμ/ηη) 3.6. Ημερομηνία λήξης περιόδου αναφοράς (εεεε/μμ/ηη) 3.7. Αριθμός μηνών της περιόδου αναφοράς 3.8. Ακρίβεια παρουσίασης οικονομικών καταστάσεων 3.9. Στοιχεία ς περιόδου Επωνυμία του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή Γνώμη του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τις οικονομικές καταστάσεις 4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 4.1. Μέσος όρος εργαζομένων στη διάρκεια της ς περιόδου 4.2. Αριθμός εργαζομένων στο τέλος της ς περιόδου 5. ΔΟΜΗ ΟΜΙΛΟΥ 5.1. Επωνυμία θυγατρικής 5.2. ΑΦΜ θυγατρικής 5.3. Έδρα θυγατρικής 5.4. Ποσοστό συμμετοχής 5.5. Μέθοδος ενοποίησης 5

6 Υπόδειγμα Α.1.1 ΔΠΧΑ, Ατομικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Ενεργητικό I. ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1. Ενσώματα πάγια 1.1. Ακίνητα 1.2. Μηχανολογικός εξοπλισμός 1.3. Λοιπά ενσώματα πάγια 1.4. Προκαταβολές και ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση 2. Επενδύσεις σε ακίνητα 3. Άυλα περιουσιακά στοιχεία και υπεραξία 3.1. Υπεραξία 3.2. Δαπάνες ανάπτυξης 3.3. Λογισμικό, σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα 3.4. Λοιπά άυλα στοιχεία 4. Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία, σύνολο 5. Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις εκ των οποίων επενδύσεις που λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης 6. Αναβαλλόμενοι φόροι 7. Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, μη κυκλοφορούντα εκ των οποίων, παράγωγα (συμπεριλαμβανομένων περιουσιακών στοιχείων αντιστάθμισης κινδύνων), μη κυκλοφορούντα 8. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις εκ των οποίων, μακροπρόθεσμες εμπορικές απαιτήσεις II. ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 9. Αποθέματα 10. Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, κυκλοφορούντα εκ των οποίων, παράγωγα (συμπεριλαμβανομένων περιουσιακών στοιχείων αντιστάθμισης κινδύνων), κυκλοφορούντα 11. Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις (μόνο από φόρο εισοδήματος) 12. Εμπορικές απαιτήσεις, καθαρές 13. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (α) 14. Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις (β) εκ των οποίων προπληρωμές, κυκλοφορούντες (συμπεριλαμβανομένων προκαταβολών) 15. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία και ομάδες διάθεσης που κατατάσσονται ως κατεχόμενα προς πώληση ή προς διανομή στους μετόχους ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (α) Όπως ορίζεται στο ΔΛΠ 7.6 (β) Οι προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων πρέπει να καταχωρούνται σε αυτή τη γραμμή 6

7 Υπόδειγμα Α.1.2 ΔΠΧΑ, Ατομικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις I. ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ A. Σύνολο καθαρής θέσης ιδιοκτητών μητρικής 1. Μετοχικό κεφάλαιο 2. Υπέρ το άρτιο 3. Αποτελέσματα εις νέον εκ των οποίων, τακτικό αποθεματικό 4. Αποθεματικά 4.1. Αποθεματικό συναλλαγματικών διαφορών 4.2. Αποθεματικό αναπροσαρμογών 4.3. Αποθεματικό αντιστάθμισης ταμειακών ροών 4.4. Αποθεματικό στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση 4.5. Αποθεματικό αναλογιστικών κερδών / (ζημιών) 4.6. Λοιπά αποθεματικά 5. Ίδιες μετοχές Γ. Λοιπές συμμετοχές σε κεφάλαιο II. ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ A. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 6. Έντοκα δάνεια, μακροπρόθεσμα εκ των οποίων, τραπεζικά δάνεια, μακροπρόθεσμα εκ των οποίων, χρηματοδοτικές μισθώσεις, μακροπρόθεσμες εκ των οποίων, ομόλογα εκδοθέντα, μακροπρόθεσμα 7. Αναβαλλόμενα έσοδα, μακροπρόθεσμα εκ των οποίων, κρατικές επιχορηγήσεις, μακροπρόθεσμες (ταξινομημένες ως αναβαλλόμενο έσοδο) 8. Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους, μακροπρόθεσμες 9. Λοιπές προβλέψεις, μακροπρόθεσμες 10. Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 11. Λοιπές μη έντοκες υποχρεώσεις, μακροπρόθεσμες εκ των οποίων, παράγωγα (συμπεριλαμβανομένων αντισταθμιστικών υποχρεώσεων), μακροπρόθεσμα εκ των οποίων, εμπορικές υποχρεώσεις, μακροπρόθεσμες B. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 12. Έντοκα δάνεια, βραχυπρόθεσμα εκ των οποίων, τραπεζικά δάνεια, βραχυπρόθεσμα εκ των οποίων, χρηματοδοτικές μισθώσεις, βραχυπρόθεσμες εκ των οποίων, ομόλογα εκδοθέντα, βραχυπρόθεσμα 13. Αναβαλλόμενα έσοδα, βραχυπρόθεσμα εκ των οποίων, κρατικές επιχορηγήσεις, βραχυπρόθεσμες (ταξινομημένες ως αναβαλλόμενο έσοδο) 14. Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους, βραχυπρόθεσμες 15. Λοιπές προβλέψεις, βραχυπρόθεσμες 16. Φόρος εισοδήματος 17. Εμπορικές υποχρεώσεις 18. Λοιπές μη έντοκες υποχρεώσεις, βραχυπρόθεσμες εκ των οποίων, ληφθείσες προκαταβολές εκ των οποίων, παράγωγα (συμπεριλαμβανομένων αντισταθμιστικών υποχρεώσεων), βραχυπρόθεσμα 19. Υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται σε ομάδες διάθεσης που κατατάσσονται ως κατεχόμενες προς πώληση ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. Διανεμηθέντα μερίσματα (Ιδιοκτήτες) 2. Προτεινόμενα μερίσματα (Ιδιοκτήτες) 7

8 Υπόδειγμα Α.2.1 ΔΠΧΑ, Ατομικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία 1α. Μικτό αποτέλεσμα 1α.1. Κύκλος εργασιών 1α.2. Κόστος πωληθέντων 1β. Λοιπά λειτουργικά έσοδα εκ των οποίων, έσοδα από κρατικές επιχορηγήσεις εκ των οποίων, αναστροφή απομειώσεων 2. Λειτουργικά έξοδα 2.1. Έξοδα διάθεσης 2.2. Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης 2.3. Έξοδα διοίκησης 2.4. Έξοδα αναδιάρθρωσης 2.5. Λοιπά λειτουργικά έξοδα 3. Κέρδη (ζημίες) από μεταβολή της εύλογης αξίας μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 4. Κέρδη (ζημίες) από λειτουργικές δραστηριότητες 5. Καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα 5.1. Χρηματοοικονομικά έξοδα εκ των οποίων, χρεωστικοί τόκοι 5.2. Χρηματοοικονομικά έσοδα εκ των οποίων, πιστωτικοί τόκοι 5.3. Κέρδη (ζημίες) από χρηματοοικονομικά προϊόντα 5.4. Συναλλαγματικές διαφορές αναγνωρισμένες στα αποτελέσματα χρήσεως 5.5. Κέρδη (ζημίες) από επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις εκ των οποίων, μερίδιο κέρδους (ζημίας) από συνδεδεμένες επιχειρήσεις και κοινοπραξίες που αποτιμώνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης 6. Λοιπά μη λειτουργικά έσοδα (έξοδα) 7. Κέρδη (ζημίες) προ φόρων 8. Φόρος εισοδήματος 9. Κέρδη (ζημίες) μετά φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 10. Καθαρό κέρδος (ζημία) από διακοπείσες δραστηριότητες 11. Κέρδη (ζημίες) I. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ 1. Παροχές σε εργαζομένους 2. Αποσβέσεις 3. Συνολικές ζημίες απομειώσεων (όχι αναστροφές) εκ των οποίων, ζημίες απομειώσεων από υπεραξία 4. Μεταβολές αποθεμάτων τελικών προϊόντων και εργασιών σε εξέλιξη 5. Εργασίες που εκτελέσθηκαν από την επιχείρηση και κεφαλαιοποιήθηκαν 6. Πρώτες ύλες και αναλώσιμα που χρησιμοποιήθηκαν 7. Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης II. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. Κέρδη από την αποαναγνώριση μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 2. Ζημίες από την αποαναγνώριση μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 3. Λειτουργικές μισθώσεις, σύνολο 3.1. Λειτουργικές μισθώσεις έως 1 έτος 3.2. Λειτουργικές μισθώσεις μεταξύ 1 και 5 ετών 3.3. Λειτουργικές μισθώσεις άνω των 5 ετών 4. Ετήσια έξοδα ενοικίων 5. Υπάρχουν μη επαναλαμβανόμενα γεγονότα που επηρέασαν τα αποτελέσματα προ τόκων και φόρων; 5.1. Ποσό μη επαναλαμβανόμενων κερδών που επηρέασαν τα αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 5.2. Ποσό μη επαναλαμβανόμενων ζημιών που επηρέασαν τα αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 8

9 Υπόδειγμα Α.2.2 ΔΠΧΑ, Ατομικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος 1. Λειτουργικά έσοδα 1.1. Πωλήσεις 1.2. Λοιπά λειτουργικά έσοδα, σύνολο εκ των οποίων, έσοδα από κρατικές επιχορηγήσεις εκ των οποίων, αναστροφή απομειώσεων 1.3. Μεταβολές αποθεμάτων 1.4. Εργασίες που εκτελέσθηκαν από την επιχείρηση και κεφαλαιοποιήθηκαν 2. Λειτουργικά έξοδα 2.1. Πρώτες ύλες και αναλώσιμα που χρησιμοποιήθηκαν 2.2. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2.3. Αποσβέσεις 2.4. Συνολικές ζημίες απομείωσης (όχι αναστροφές) εκ των οποίων, ζημίες απομειώσεων από υπεραξία 2.5. Έρευνα και ανάπτυξη [κατά είδος] 2.6. Έξοδα αναδιάρθρωσης 2.7. Λοιπά λειτουργικά έξοδα 3. Κέρδη (ζημίες) από μεταβολή της εύλογης αξίας μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 4. Κέρδη (ζημίες) από λειτουργικές δραστηριότητες 5. Καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα 5.1. Χρηματοοικονομικά έξοδα εκ των οποίων, χρεωστικοί τόκοι 5.2. Χρηματοοικονομικά έσοδα εκ των οποίων, πιστωτικοί τόκοι 5.3. Κέρδη (ζημίες) από χρηματοοικονομικά προϊόντα 5.4. Συναλλαγματικές διαφορές αναγνωρισμένες στα αποτελέσματα 5.5. Κέρδη (ζημίες) από επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις εκ των οποίων, μερίδιο κέρδους (ζημίας) από συνδεδεμένες επιχειρήσεις και κοινοπραξίες που αποτιμώνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης 6. Λοιπά μη λειτουργικά έσοδα (έξοδα) 7. Κέρδη (ζημίες) προ φόρων 8. Φόρος εισοδήματος 9. Κέρδη (ζημίες) μετά φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 10. Κέρδη (ζημίες) από διακοπείσες δραστηριότητες, μετά φόρων 11. Κέρδη (ζημίες) ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. Κέρδη από την αποαναγνώριση μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 2. Ζημίες από την αποαναγνώριση μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 3. Λειτουργικές μισθώσεις, σύνολο 3.1. Λειτουργικές μισθώσεις έως 1 έτος 3.2. Λειτουργικές μισθώσεις μεταξύ 1 και 5 ετών 3.3. Λειτουργικές μισθώσεις άνω των 5 ετών 4. Ετήσια έξοδα ενοικίων 5. Υπάρχουν μη επαναλαμβανόμενα γεγονότα που επηρέασαν τα αποτελέσματα προ τόκων και φόρων; 5.1. Ποσό μη επαναλαμβανόμενων κερδών που επηρέασαν τα αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 5.2. Ποσό μη επαναλαμβανόμενων ζημιών που επηρέασαν τα αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 9

10 Υπόδειγμα Α.2.3 ΔΠΧΑ, Ατομικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος I. Κέρδη (Ζημίες) II. Λοιπά συνολικά εισοδήματα για την περίοδο II.I. Λοιπά συνολικά εισοδήματα που δεν θα αναταξινομηθούν στα αποτελέσματα 1. Κέρδη/(Ζημίες) από αναπροσαρμογές 2. Κέρδη/(Ζημίες) από επαναμέτρηση προγραμμάτων καθορισμένων παροχών 3. Μερίδιο συνολικού εισοδήματος από συγγενείς και κοινοπραξίες που λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, που δεν θα αναταξινομηθεί στα αποτελέσματα 4. Λοιπά συνολικά εισοδήματα που δεν θα αναταξινομηθούν 5. Φόρος εισοδήματος σχετιζόμενος με λοιπά συνολικά εισοδήματα που δεν θα αναταξινομηθούν II.II. Λοιπά συνολικά εισοδήματα που θα αναταξινομηθούν στα αποτελέσματα 1. Συναλλαγματικές διαφορές 2. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση εκ των οποίων, μη πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημίες) από περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση εκ των οποίων, κέρδη/(ζημίες) αναταξινομηθέντα στα αποτελέσματα από περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 3. Αντιστάθμιση ταμειακών ροών εκ των οποίων, μη πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημίες) από αντιστάθμιση ταμειακών ροών εκ των οποίων, κέρδη/(ζημίες) αναταξινομηθέντα στα αποτελέσματα από αντιστάθμιση ταμειακών ροών 4. Κέρδη/(Ζημίες) από αντισταθμίσεις καθαρών επενδύσεων σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό 5. Μερίδιο συνολικού εισοδήματος από συγγενείς και κοινοπραξίες που λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, που θα αναταξινομηθεί στα αποτελέσματα 6. Λοιπά συνολικά εισοδήματα που θα αναταξινομηθούν 7. Φόρος εισοδήματος σχετιζόμενος με λοιπά συνολικά εισοδήματα που θα αναταξινομηθούν III. Συγκεντρωτικά λοιπά εισοδήματα για την περίοδο (I + II) 10

11 Υπόδειγμα Α.3 ΔΠΧΑ, Ατομικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Κατάσταση Χρηματοροών I. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου II. Σύνολο χρηματοροών από λειτουργικές δραστηριότητες εκ των οποίων, λειτουργικές χρηματοροές από διακοπείσες δραστηριότητες εκ των οποίων, τόκοι πληρωθέντες εκ των οποίων, τόκοι εισπραχθέντες εκ των οποίων, μερίσματα πληρωθέντα εκ των οποίων, μερίσματα εισπραχθέντα III. Σύνολο χρηματοροών από επενδυτικές δραστηριότητες εκ των οποίων, επενδυτικές χρηματοροές από διακοπείσες δραστηριότητες 1. Πληρωμές για απόκτηση επενδύσεων 1.1. Απόκτηση άυλων και ενσώματων παγίων στοιχείων (συμπεριλαμβάνονται επενδυτικά ακίνητα) 1.2. Απόκτηση χρηματοοικονομικών στοιχείων εκ των οποίων, απόκτηση θυγατρικών, συγγενών και κοινοπραξιών 2. Εισπράξεις από πώληση επενδύσεων 2.1. Πώληση άυλων και ενσώματων παγίων στοιχείων (συμπεριλαμβάνονται επενδυτικά ακίνητα) 2.2. Πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων εκ των οποίων, πώληση θυγατρικών, συγγενών και κοινοπραξιών 3. Λοιπές χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες εκ των οποίων, τόκοι πληρωθέντες εκ των οποίων, τόκοι εισπραχθέντες εκ των οποίων, μερίσματα εισπραχθέντα IV. Ελεύθερες χρηματοροές (II + III) V. Σύνολο χρηματοροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες εκ των οποίων, χρηματοδοτικές χρηματοροές από διακοπείσες δραστηριότητες εκ των οποίων, τόκοι πληρωθέντες εκ των οποίων, τόκοι εισπραχθέντες εκ των οποίων, μερίσματα πληρωθέντα εκ των οποίων, μερίσματα εισπραχθέντα εκ των οποίων, δάνεια αναληφθέντα εκ των οποίων, δάνεια εξοφληθέντα εκ των οποίων, αύξηση κεφαλαίου VI. Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της χρήσης (II + III + V) VII. Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα VIII. Επίδραση αλλαγών ενοποιούμενων εταιρειών στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα IX. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στη λήξη της περιόδου (I + VI + VII + VIII) X. Προσαρμογές για συμφωνία με την κατάσταση οικονομικής θέσης XI. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα όπως αποτυπώνονται στην κατάσταση οικονομικής θέσης 11

12 Υπόδειγμα Α.7.1 ΔΠΧΑ, Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Ενεργητικό I. ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1. Ενσώματα πάγια 1.1. Ακίνητα 1.2. Μηχανολογικός εξοπλισμός 1.3. Λοιπά ενσώματα πάγια 1.4. Προκαταβολές και ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση 2. Επενδύσεις σε ακίνητα 3. Άυλα περιουσιακά στοιχεία και υπεραξία 3.1. Υπεραξία 3.2. Δαπάνες ανάπτυξης 3.3. Λογισμικό, σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα 3.4. Λοιπά άυλα στοιχεία 4. Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία, σύνολο 5. Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις εκ των οποίων επενδύσεις που λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης 6. Αναβαλλόμενοι φόροι 7. Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, μη κυκλοφορούντα εκ των οποίων, παράγωγα (συμπεριλαμβανομένων περιουσιακών στοιχείων αντιστάθμισης κινδύνων), μη κυκλοφορούντα 8. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις εκ των οποίων, μακροπρόθεσμες εμπορικές απαιτήσεις II. ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 9. Αποθέματα 10. Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, κυκλοφορούντα εκ των οποίων, παράγωγα (συμπεριλαμβανομένων περιουσιακών στοιχείων αντιστάθμισης κινδύνων), κυκλοφορούντα 11. Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις (μόνο από φόρο εισοδήματος) 12. Εμπορικές απαιτήσεις, καθαρές 13. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (α) 14. Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις (β) εκ των οποίων προπληρωμές, κυκλοφορούντες (συμπεριλαμβανομένων προκαταβολών) 15. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία και ομάδες διάθεσης που κατατάσσονται ως κατεχόμενα προς πώληση ή προς διανομή στους μετόχους ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (α) Όπως ορίζεται στο ΔΛΠ 7.6 (β) Οι προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων πρέπει να καταχωρούνται σε αυτή τη γραμμή 12

13 Υπόδειγμα Α.7.2 ΔΠΧΑ, Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις I. ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ A. Σύνολο καθαρής θέσης ιδιοκτητών μητρικής 1. Μετοχικό κεφάλαιο 2. Υπέρ το άρτιο 3. Αποτελέσματα εις νέον εκ των οποίων, τακτικό αποθεματικό 4. Αποθεματικά 4.1. Αποθεματικό συναλλαγματικών διαφορών 4.2. Αποθεματικό αναπροσαρμογών 4.3. Αποθεματικό αντιστάθμισης ταμειακών ροών 4.4. Αποθεματικό στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση 4.5. Αποθεματικό αναλογιστικών κερδών / (ζημιών) 4.6. Λοιπά αποθεματικά 5. Ίδιες μετοχές B. Μη ελέγχουσες συμμετοχές Γ. Λοιπές συμμετοχές σε κεφάλαιο II. ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ A. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 6. Έντοκα δάνεια, μακροπρόθεσμα εκ των οποίων, τραπεζικά δάνεια, μακροπρόθεσμα εκ των οποίων, χρηματοδοτικές μισθώσεις, μακροπρόθεσμες εκ των οποίων, ομόλογα εκδοθέντα, μακροπρόθεσμα 7. Αναβαλλόμενα έσοδα, μακροπρόθεσμα εκ των οποίων, κρατικές επιχορηγήσεις, μακροπρόθεσμες (ταξινομημένες ως αναβαλλόμενο έσοδο) 8. Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους, μακροπρόθεσμες 9. Λοιπές προβλέψεις, μακροπρόθεσμες 10. Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 11. Λοιπές μη έντοκες υποχρεώσεις, μακροπρόθεσμες εκ των οποίων, παράγωγα (συμπεριλαμβανομένων αντισταθμιστικών υποχρεώσεων), μακροπρόθεσμα εκ των οποίων, εμπορικές υποχρεώσεις, μακροπρόθεσμες B. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 12. Έντοκα δάνεια, βραχυπρόθεσμα εκ των οποίων, τραπεζικά δάνεια, βραχυπρόθεσμα εκ των οποίων, χρηματοδοτικές μισθώσεις, βραχυπρόθεσμες εκ των οποίων, ομόλογα εκδοθέντα, βραχυπρόθεσμα 13. Αναβαλλόμενα έσοδα, βραχυπρόθεσμα εκ των οποίων, κρατικές επιχορηγήσεις, βραχυπρόθεσμες (ταξινομημένες ως αναβαλλόμενο έσοδο) 14. Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους, βραχυπρόθεσμες 15. Λοιπές προβλέψεις, βραχυπρόθεσμες 16. Φόρος εισοδήματος 17. Εμπορικές υποχρεώσεις 18. Λοιπές μη έντοκες υποχρεώσεις, βραχυπρόθεσμες εκ των οποίων, ληφθείσες προκαταβολές εκ των οποίων, παράγωγα (συμπεριλαμβανομένων αντισταθμιστικών υποχρεώσεων), βραχυπρόθεσμα 19. Υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται σε ομάδες διάθεσης που κατατάσσονται ως κατεχόμενες προς πώληση ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. Διανεμηθέντα μερίσματα (Ιδιοκτήτες & Μη ελέγχουσες συμμετοχές) 2. Προτεινόμενα μερίσματα (Ιδιοκτήτες) 13

14 Υπόδειγμα Α.8.1 ΔΠΧΑ, Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία 1α. Μικτό αποτέλεσμα 1α.1. Κύκλος εργασιών 1α.2. Κόστος πωληθέντων 1β. Λοιπά λειτουργικά έσοδα εκ των οποίων, έσοδα από κρατικές επιχορηγήσεις εκ των οποίων, αναστροφή απομειώσεων 2. Λειτουργικά έξοδα 2.1. Έξοδα διάθεσης 2.2. Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης 2.3. Έξοδα διοίκησης 2.4. Έξοδα αναδιάρθρωσης 2.5. Λοιπά λειτουργικά έξοδα 3. Κέρδη (ζημίες) από μεταβολή της εύλογης αξίας μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 4. Κέρδη (ζημίες) από λειτουργικές δραστηριότητες 5. Καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα 5.1. Χρηματοοικονομικά έξοδα εκ των οποίων, χρεωστικοί τόκοι 5.2. Χρηματοοικονομικά έσοδα εκ των οποίων, πιστωτικοί τόκοι 5.3. Κέρδη (ζημίες) από χρηματοοικονομικά προϊόντα 5.4. Συναλλαγματικές διαφορές αναγνωρισμένες στα αποτελέσματα χρήσεως 5.5. Κέρδη (ζημίες) από επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις εκ των οποίων, μερίδιο κέρδους (ζημίας) από συνδεδεμένες επιχειρήσεις και κοινοπραξίες που αποτιμώνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης 6. Λοιπά μη λειτουργικά έσοδα (έξοδα) 7. Κέρδη (ζημίες) προ φόρων 8. Φόρος εισοδήματος 9. Κέρδη (ζημίες) μετά φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (προ μη ελεγχουσών συμμετοχών) 10. Καθαρό κέρδος (ζημία) από διακοπείσες δραστηριότητες 11. Κέρδη (ζημίες) (προ μη ελεγχουσών συμμετοχών) 12. Κέρδη (ζημίες) που αποδίδονται σε μη ελέγχουσες συμμετοχές 13. Κέρδη (ζημίες) που αποδίδονται στους μετόχους της μητρικής I. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ 1. Παροχές σε εργαζομένους 2. Αποσβέσεις 3. Συνολικές ζημίες απομειώσεων (όχι αναστροφές) εκ των οποίων, ζημίες απομειώσεων από υπεραξία 4. Μεταβολές αποθεμάτων τελικών προϊόντων και εργασιών σε εξέλιξη 5. Εργασίες που εκτελέσθηκαν από την επιχείρηση και κεφαλαιοποιήθηκαν 6. Πρώτες ύλες και αναλώσιμα που χρησιμοποιήθηκαν 7. Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης II. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. Κέρδη από την αποαναγνώριση μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 2. Ζημίες από την αποαναγνώριση μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 3. Λειτουργικές μισθώσεις, σύνολο 3.1. Λειτουργικές μισθώσεις έως 1 έτος 3.2. Λειτουργικές μισθώσεις μεταξύ 1 και 5 ετών 3.3. Λειτουργικές μισθώσεις άνω των 5 ετών 4. Ετήσια έξοδα ενοικίων 5. Υπάρχουν μη επαναλαμβανόμενα γεγονότα που επηρέασαν τα αποτελέσματα προ τόκων και φόρων; 5.1. Ποσό μη επαναλαμβανόμενων κερδών που επηρέασαν τα αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 5.2. Ποσό μη επαναλαμβανόμενων ζημιών που επηρέασαν τα αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 14

15 Υπόδειγμα Α.8.2 ΔΠΧΑ, Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος 1. Λειτουργικά έσοδα 1.1. Πωλήσεις 1.2. Λοιπά λειτουργικά έσοδα, σύνολο εκ των οποίων, έσοδα από κρατικές επιχορηγήσεις εκ των οποίων, αναστροφή απομειώσεων 1.3. Μεταβολές αποθεμάτων 1.4. Εργασίες που εκτελέσθηκαν από την επιχείρηση και κεφαλαιοποιήθηκαν 2. Λειτουργικά έξοδα 2.1. Πρώτες ύλες και αναλώσιμα που χρησιμοποιήθηκαν 2.2. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2.3. Αποσβέσεις 2.4. Συνολικές ζημίες απομείωσης (όχι αναστροφές) εκ των οποίων, ζημίες απομειώσεων από υπεραξία 2.5. Έρευνα και ανάπτυξη [κατά είδος] 2.6. Έξοδα αναδιάρθρωσης 2.7. Λοιπά λειτουργικά έξοδα 3. Κέρδη (ζημίες) από μεταβολή της εύλογης αξίας μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 4. Κέρδη (ζημίες) από λειτουργικές δραστηριότητες 5. Καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα 5.1. Χρηματοοικονομικά έξοδα εκ των οποίων, χρεωστικοί τόκοι 5.2. Χρηματοοικονομικά έσοδα εκ των οποίων, πιστωτικοί τόκοι 5.3. Κέρδη (ζημίες) από χρηματοοικονομικά προϊόντα 5.4. Συναλλαγματικές διαφορές αναγνωρισμένες στα αποτελέσματα 5.5. Κέρδη (ζημίες) από επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις εκ των οποίων, μερίδιο κέρδους (ζημίας) από συνδεδεμένες επιχειρήσεις και κοινοπραξίες που αποτιμώνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης 6. Λοιπά μη λειτουργικά έσοδα (έξοδα) 7. Κέρδη (ζημίες) προ φόρων 8. Φόρος εισοδήματος 9. Κέρδη (ζημίες) μετά φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (προ μη ελεγχουσών συμμετοχών) 10. Κέρδη (ζημίες) από διακοπείσες δραστηριότητες, μετά φόρων 11. Κέρδη (ζημίες) (προ μη ελεγχουσών συμμετοχών) 12. Κέρδη (ζημίες) που αποδίδονται σε μη ελέγχουσες συμμετοχές 13. Κέρδη (ζημίες) που αποδίδονται στους μετόχους της μητρικής ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. Κέρδη από την αποαναγνώριση μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 2. Ζημίες από την αποαναγνώριση μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 3. Λειτουργικές μισθώσεις, σύνολο 3.1. Λειτουργικές μισθώσεις έως 1 έτος 3.2. Λειτουργικές μισθώσεις μεταξύ 1 και 5 ετών 3.3. Λειτουργικές μισθώσεις άνω των 5 ετών 4. Ετήσια έξοδα ενοικίων 5. Υπάρχουν μη επαναλαμβανόμενα γεγονότα που επηρέασαν τα αποτελέσματα προ τόκων και φόρων; 5.1. Ποσό μη επαναλαμβανόμενων κερδών που επηρέασαν τα αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 5.2. Ποσό μη επαναλαμβανόμενων ζημιών που επηρέασαν τα αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 15

16 Υπόδειγμα Α.8.3 ΔΠΧΑ, Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος I. Κέρδη (Ζημίες) II. Λοιπά συνολικά εισοδήματα για την περίοδο II.I. Λοιπά συνολικά εισοδήματα που δεν θα αναταξινομηθούν στα αποτελέσματα 1. Κέρδη/(Ζημίες) από αναπροσαρμογές 2. Κέρδη/(Ζημίες) από επαναμέτρηση προγραμμάτων καθορισμένων παροχών 3. Μερίδιο συνολικού εισοδήματος από συγγενείς και κοινοπραξίες που λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, που δεν θα αναταξινομηθεί στα αποτελέσματα 4. Λοιπά συνολικά εισοδήματα που δεν θα αναταξινομηθούν 5. Φόρος εισοδήματος σχετιζόμενος με λοιπά συνολικά εισοδήματα που δεν θα αναταξινομηθούν II.II. Λοιπά συνολικά εισοδήματα που θα αναταξινομηθούν στα αποτελέσματα 1. Συναλλαγματικές διαφορές 2. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση εκ των οποίων, μη πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημίες) από περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση εκ των οποίων, κέρδη/(ζημίες) αναταξινομηθέντα στα αποτελέσματα από περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 3. Αντιστάθμιση ταμειακών ροών εκ των οποίων, μη πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημίες) από αντιστάθμιση ταμειακών ροών εκ των οποίων, κέρδη/(ζημίες) αναταξινομηθέντα στα αποτελέσματα από αντιστάθμιση ταμειακών ροών 4. Κέρδη/(Ζημίες) από αντισταθμίσεις καθαρών επενδύσεων σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό 5. Μερίδιο συνολικού εισοδήματος από συγγενείς και κοινοπραξίες που λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, που θα αναταξινομηθεί στα αποτελέσματα 6. Λοιπά συνολικά εισοδήματα που θα αναταξινομηθούν 7. Φόρος εισοδήματος σχετιζόμενος με λοιπά συνολικά εισοδήματα που θα αναταξινομηθούν III. Συγκεντρωτικά λοιπά εισοδήματα για την περίοδο (I + II) 1. Κατανεμημένα στους μετόχους της μητρικής 2. Κατανεμημένα στις μη ελέγχουσες συμμετοχές 16

17 Υπόδειγμα Α.10 ΔΠΧΑ, Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Κατάσταση Χρηματοροών I. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου II. Σύνολο χρηματοροών από λειτουργικές δραστηριότητες εκ των οποίων, λειτουργικές χρηματοροές από διακοπείσες δραστηριότητες εκ των οποίων, τόκοι πληρωθέντες εκ των οποίων, τόκοι εισπραχθέντες εκ των οποίων, μερίσματα πληρωθέντα εκ των οποίων, μερίσματα εισπραχθέντα III. Σύνολο χρηματοροών από επενδυτικές δραστηριότητες εκ των οποίων, επενδυτικές χρηματοροές από διακοπείσες δραστηριότητες 1. Πληρωμές για απόκτηση επενδύσεων 1.1. Απόκτηση άυλων και ενσώματων παγίων στοιχείων (συμπεριλαμβάνονται επενδυτικά ακίνητα) 1.2. Απόκτηση χρηματοοικονομικών στοιχείων εκ των οποίων, απόκτηση θυγατρικών, συγγενών και κοινοπραξιών 2. Εισπράξεις από πώληση επενδύσεων 2.1. Πώληση άυλων και ενσώματων παγίων στοιχείων (συμπεριλαμβάνονται επενδυτικά ακίνητα) 2.2. Πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων εκ των οποίων, πώληση θυγατρικών, συγγενών και κοινοπραξιών 3. Λοιπές χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες εκ των οποίων, τόκοι πληρωθέντες εκ των οποίων, τόκοι εισπραχθέντες εκ των οποίων, μερίσματα εισπραχθέντα IV. Ελεύθερες χρηματοροές (II + III) V. Σύνολο χρηματοροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες εκ των οποίων, χρηματοδοτικές χρηματοροές από διακοπείσες δραστηριότητες εκ των οποίων, τόκοι πληρωθέντες εκ των οποίων, τόκοι εισπραχθέντες εκ των οποίων, μερίσματα πληρωθέντα εκ των οποίων, μερίσματα εισπραχθέντα εκ των οποίων, δάνεια αναληφθέντα εκ των οποίων, δάνεια εξοφληθέντα εκ των οποίων, αύξηση κεφαλαίου VI. Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της χρήσης (II + III + V) VII. Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα VIII. Επίδραση αλλαγών ενοποιούμενων εταιρειών στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα IX. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στη λήξη της περιόδου (I + VI + VII + VIII) X. Προσαρμογές για συμφωνία με την κατάσταση οικονομικής θέσης XI. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα όπως αποτυπώνονται στην κατάσταση οικονομικής θέσης 17

18 Υπόδειγμα Β ΕΛΠ Γενικά Χαρακτηριστικά 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1. Επωνυμία επιχείρησης 1.2. Νομική μορφή επιχείρησης 1.3. Χώρα έδρας επιχείρησης 1.4. Διεύθυνση επιχείρησης 1.5. ΑΦΜ επιχείρησης 1.6. Αριθμός ΓΕΜΗ επιχείρησης 1.7. Κωδικός αναγνώρισης νομικής οντότητας (LEI) επιχείρησης 1.8. Κύρια οικονομική δραστηριότητα (8-ψήφιος ΚΑΔ) 1.9. Είναι η επιχείρηση εισηγμένη σε οργανωμένη αγορά; ISIN εισηγμένων μετοχών επιχείρησης ISIN εισηγμένων ομολογιών επιχείρησης Κατηγορία μεγέθους επιχείρησης βάσει Ν.4308/ Είναι η επιχείρηση μέλος υπερκείμενου ομίλου επιχειρήσεων; Είναι η επιχείρηση μητρική υποκείμενου ομίλου επιχειρήσεων; Πραγματοποίησε η επιχείρηση συναλλαγές με μη κατοίκους (εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα εξωτερικού); Εάν ναι σε τι αφορούσαν; 2. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ 2.1. Επωνυμία επικεφαλής μητρικής εταιρείας του ομίλου 2.2. Νομική μορφή επικεφαλής μητρικής εταιρείας του ομίλου 2.3. Χώρα έδρας επικεφαλής μητρικής εταιρείας του ομίλου 2.4. Εθνικός κωδικός αναγνώρισης επικεφαλής μητρικής εταιρείας του ομίλου 2.5. Κωδικός αναγνώρισης νομικής οντότητας (LEI) επικεφαλής μητρικής εταιρείας του ομίλου 2.6. Είναι η επικεφαλής μητρική εταιρεία εισηγμένη σε οργανωμένη αγορά; 2.7. ISIN εισηγμένων μετοχών επικεφαλής μητρικής εταιρείας του ομίλου 3. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 3.1. Πρότυπα σύνταξης οικονομικών καταστάσεων (ΕΛΠ / ΔΠΧΑ) 3.2. Είδος οικονομικών καταστάσεων (ατομικές ή/και ενοποιημένες) 3.3. Ετήσιες ή ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις 3.4. Έτος αναφοράς 3.5. Ημερομηνία έναρξης περιόδου αναφοράς (εεεε/μμ/ηη) 3.6. Ημερομηνία λήξης περιόδου αναφοράς (εεεε/μμ/ηη) 3.7. Αριθμός μηνών της περιόδου αναφοράς 3.8. Ακρίβεια παρουσίασης οικονομικών καταστάσεων 3.9. Στοιχεία ς περιόδου Επωνυμία του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή Γνώμη του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τις οικονομικές καταστάσεις 4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 4.1. Μέσος όρος εργαζομένων στη διάρκεια της ς περιόδου 4.2. Αριθμός εργαζομένων στο τέλος της ς περιόδου 5. ΔΟΜΗ ΟΜΙΛΟΥ 5.1. Επωνυμία θυγατρικής 5.2. ΑΦΜ θυγατρικής 5.3. Έδρα θυγατρικής 5.4. Ποσοστό συμμετοχής 5.5. Μέθοδος ενοποίησης 18

19 Υπόδειγμα Β.1.1 ΕΛΠ, Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Ισολογισμός (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα Μηχανολογικός εξοπλισμός Λοιπός εξοπλισμός Επενδύσεις σε ακίνητα Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία Λοιπά ενσώματα στοιχεία Σύνολο ενσώματων παγίων Άυλα πάγια στοιχεία Δαπάνες ανάπτυξης Υπεραξία Λοιπά άυλα Σύνολο άυλων παγίων Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Δάνεια και απαιτήσεις Χρεωστικοί τίτλοι Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι Λοιπά Σύνολο χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων Αναβαλλόμενοι φόροι Σύνολο μη κυκλοφορούντων Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέματα Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα Εμπορεύματα Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία Προκαταβολές για αποθέματα Λοιπά αποθέματα Σύνολο αποθεμάτων Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές Εμπορικές απαιτήσεις Δουλευμένα έσοδα περιόδου Λοιπές απαιτήσεις Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία Προπληρωμένα έξοδα Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Σύνολο χρηματοοικονομικών στοιχείων και προκαταβολών Σύνολο κυκλοφορούντων Σύνολο ενεργητικού Καθαρή θέση Καταβλημένα κεφάλαια Κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Καταθέσεις ιδιοκτητών Ίδιοι τίτλοι Σύνολο καταβλημένων κεφαλαίων Διαφορές εύλογης αξίας Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών Σύνολο διαφορών εύλογης αξίας Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέον Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού Αφορολόγητα αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέο Σύνολο αποθεματικών και αποτελεσμάτων εις νέον Συναλλαγματικές διαφορές Σύνολο καθαρής θέσης Προβλέψεις Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους Λοιπές προβλέψεις Σύνολο προβλέψεων Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Δάνεια Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Κρατικές επιχορηγήσεις Αναβαλλόμενοι φόροι Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Τραπεζικά δάνεια Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων Εμπορικές υποχρεώσεις Φόρος εισοδήματος Λοιποί φόροι και τέλη Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης Λοιπές υποχρεώσεις Έξοδα χρήσεως δουλευμένα Έσοδα επόμενων χρήσεων Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 19

20 Υπόδειγμα Β.1.2 ΕΛΠ, Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Ισολογισμός (χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία) Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα Μηχανολογικός εξοπλισμός Λοιπός εξοπλισμός Επενδύσεις σε ακίνητα Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία Λοιπά ενσώματα στοιχεία Σύνολο ενσώματων παγίων Άυλα πάγια στοιχεία Δαπάνες ανάπτυξης Υπεραξία Λοιπά άυλα Σύνολο άυλων παγίων Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Δάνεια και απαιτήσεις Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες Διαθέσιμα για πώληση Στοιχεία προοριζόμενα για αντιστάθμιση Σύνολο χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων Αναβαλλόμενοι φόροι Σύνολο μη κυκλοφορούντων Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέματα Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα Εμπορεύματα Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία Προκαταβολές για αποθέματα Λοιπά αποθέματα Σύνολο αποθεμάτων Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές Εμπορικές απαιτήσεις Δουλευμένα έσοδα περιόδου Λοιπές απαιτήσεις Εμπορικό χαρτοφυλάκιο Προπληρωμένα έξοδα Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Σύνολο χρηματοοικονομικών στοιχείων και προκαταβολών Σύνολο κυκλοφορούντων Σύνολο ενεργητικού Καθαρή θέση Καταβλημένα κεφάλαια Κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Καταθέσεις ιδιοκτητών Ίδιοι τίτλοι Σύνολο καταβλημένων κεφαλαίων Διαφορές εύλογης αξίας Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών Σύνολο διαφορών εύλογης αξίας Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέον Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού Αφορολόγητα αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέο Σύνολο αποθεματικών και αποτελεσμάτων εις νέον Συναλλαγματικές διαφορές Σύνολο καθαρής θέσης Προβλέψεις Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους Λοιπές προβλέψεις Σύνολο προβλέψεων Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Δάνεια Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Κρατικές επιχορηγήσεις Αναβαλλόμενοι φόροι Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Τραπεζικά δάνεια Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων Εμπορικές υποχρεώσεις Φόρος εισοδήματος Λοιποί φόροι και τέλη Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης Λοιπές υποχρεώσεις Έξοδα χρήσεως δουλευμένα Έσοδα επόμενων χρήσεων Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 20

21 Υπόδειγμα Β.2.1 ΕΛΠ, Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία Κύκλος εργασιών (καθαρός) Κόστος πωλήσεων Μικτό αποτέλεσμα Λοιπά συνήθη έσοδα Έξοδα διοίκησης Έξοδα διάθεσης Λοιπά έξοδα και ζημιές Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων Λοιπά έσοδα και κέρδη Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Αποτέλεσμα προ φόρων Φόροι εισοδήματος Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους 21

22 Υπόδειγμα Β.2.2 ΕΛΠ, Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος Κύκλος εργασιών (καθαρός) Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα) Λοιπά συνήθη έσοδα Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία Αγορές εμπορευμάτων και υλικών Παροχές σε εργαζόμενους Αποσβέσεις Λοιπά έξοδα και ζημίες Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων Λοιπά έσοδα και κέρδη Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Αποτέλεσμα προ φόρων Φόροι εισοδήματος Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους 22

23 Υπόδειγμα Β.3 ΕΛΠ, Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης περιόδου Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος Υπόλοιπο έναρξης ς περιόδου Κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Καταθέσεις ιδιοκτητών Ίδιοι τίτλοι Συναλλαγματικές διαφορές Διαφορές εύλογης αξίας Αποθεματικά νόμων & κατασταστικού Αφορολόγητα αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέον Σύνολο Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και διόρθωση λαθών Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο Εσωτερικές μεταφορές Διανομές στους φορείς Αποτελέσματα περιόδου Υπόλοιπο λήξης ς περιόδου Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο Εσωτερικές μεταφορές Διανομές στους φορείς Αποτελέσματα περιόδου Υπόλοιπο λήξης ς περιόδου 23

24 Υπόδειγμα Β.4 ΕΛΠ, Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Κατάσταση Χρηματοροών (έμμεση μέθοδος) Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες Αποτέλεσμα προ φόρων Πλέον ή μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων Προβλέψεις Κέρδη και ζημίες από διάθεση στοιχείων Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στοιχείων Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό) Σύνολο Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης Μεταβολή αποθεμάτων Μεταβολή απαιτήσεων Μεταβολή υποχρεώσεων Σύνολο Μείον: Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους Πληρωμές για φόρο εισοδήματος Σύνολο χρηματοροών από λειτουργικές δραστηριότητες Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) παγίων στοιχείων Χορηγηθέντα δάνεια (καθαρή μεταβολή) Τόκοι εισπραχθέντες Μερίσματα εισπραχθέντα Σύνολο χρηματοροών από επενδυτικές δραστηριότητες Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις (πληρωμές) από αύξηση (μείωση) κεφαλαίου Εισπράξεις (πληρωμές) από δάνεια Μερίσματα πληρωθέντα Σύνολο χρηματοροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Συμφωνία μεταβολής διαθεσίμων Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της χρήσης Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου 24

25 Υπόδειγμα Β.7.1 ΕΛΠ, Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις Ισολογισμός (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα Μηχανολογικός εξοπλισμός Λοιπός εξοπλισμός Επενδύσεις σε ακίνητα Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία Λοιπά ενσώματα στοιχεία Σύνολο ενσώματων παγίων Άυλα πάγια στοιχεία Δαπάνες ανάπτυξης Υπεραξία Λοιπά άυλα Σύνολο άυλων παγίων Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Δάνεια και απαιτήσεις Χρεωστικοί τίτλοι Επενδύσεις σε συγγενείς και κοινοπραξίες Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι Λοιπά Σύνολο χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων Αναβαλλόμενοι φόροι Σύνολο μη κυκλοφορούντων Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέματα Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα Εμπορεύματα Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία Προκαταβολές για αποθέματα Λοιπά αποθέματα Σύνολο αποθεμάτων Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές Εμπορικές απαιτήσεις Δουλευμένα έσοδα περιόδου Λοιπές απαιτήσεις Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία Προπληρωμένα έξοδα Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Σύνολο χρηματοοικονομικών στοιχείων και προκαταβολών Σύνολο κυκλοφορούντων Σύνολο ενεργητικού Καθαρή θέση Καταβλημένα κεφάλαια Κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Καταθέσεις ιδιοκτητών Ίδιοι τίτλοι Σύνολο καταβλημένων κεφαλαίων Διαφορές εύλογης αξίας Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών Σύνολο διαφορών εύλογης αξίας Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέον Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού Αφορολόγητα αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέο Σύνολο αποθεματικών και αποτελεσμάτων εις νέον Συναλλαγματικές διαφορές Σύνολο καθαρής θέσης ιδιοκτητών μητρικής Δικαιώματα που δεν ασκούν έλεγχο Σύνολο καθαρής θέσης Προβλέψεις Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους Λοιπές προβλέψεις Σύνολο προβλέψεων Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Δάνεια Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Κρατικές επιχορηγήσεις Αναβαλλόμενοι φόροι Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Τραπεζικά δάνεια Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων Εμπορικές υποχρεώσεις Φόρος εισοδήματος Λοιποί φόροι και τέλη Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης Λοιπές υποχρεώσεις Έξοδα χρήσεως δουλευμένα Έσοδα επόμενων χρήσεων Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 25

26 Υπόδειγμα Β.7.2 ΕΛΠ, Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις Ισολογισμός (χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία) Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα Μηχανολογικός εξοπλισμός Λοιπός εξοπλισμός Επενδύσεις σε ακίνητα Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία Λοιπά ενσώματα στοιχεία Σύνολο ενσώματων παγίων Άυλα πάγια στοιχεία Δαπάνες ανάπτυξης Υπεραξία Λοιπά άυλα Σύνολο άυλων παγίων Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Δάνεια και απαιτήσεις Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις Επενδύσεις σε συγγενείς και κοινοπραξίες Διαθέσιμα για πώληση Στοιχεία προοριζόμενα για αντιστάθμιση Σύνολο χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων Αναβαλλόμενοι φόροι Σύνολο μη κυκλοφορούντων Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέματα Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα Εμπορεύματα Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία Προκαταβολές για αποθέματα Λοιπά αποθέματα Σύνολο αποθεμάτων Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές Εμπορικές απαιτήσεις Δουλευμένα έσοδα περιόδου Λοιπές απαιτήσεις Εμπορικό χαρτοφυλάκιο Προπληρωμένα έξοδα Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Σύνολο χρηματοοικονομικών στοιχείων και προκαταβολών Σύνολο κυκλοφορούντων Σύνολο ενεργητικού Καθαρή θέση Καταβλημένα κεφάλαια Κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Καταθέσεις ιδιοκτητών Ίδιοι τίτλοι Σύνολο καταβλημένων κεφαλαίων Διαφορές εύλογης αξίας Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών Σύνολο διαφορών εύλογης αξίας Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέον Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού Αφορολόγητα αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέο Σύνολο αποθεματικών και αποτελεσμάτων εις νέον Συναλλαγματικές διαφορές Σύνολο καθαρής θέσης ιδιοκτητών μητρικής Δικαιώματα που δεν ασκούν έλεγχο Σύνολο καθαρής θέσης Προβλέψεις Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους Λοιπές προβλέψεις Σύνολο προβλέψεων Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Δάνεια Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Κρατικές επιχορηγήσεις Αναβαλλόμενοι φόροι Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Τραπεζικά δάνεια Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων Εμπορικές υποχρεώσεις Φόρος εισοδήματος Λοιποί φόροι και τέλη Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης Λοιπές υποχρεώσεις Έξοδα χρήσεως δουλευμένα Έσοδα επόμενων χρήσεων Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 26

27 Υπόδειγμα Β.8.1 ΕΛΠ, Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία Κύκλος εργασιών (καθαρός) Κόστος πωλήσεων Μικτό αποτέλεσμα Λοιπά συνήθη έσοδα Έξοδα διοίκησης Έξοδα διάθεσης Λοιπά έξοδα και ζημιές Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας Αποτελέσματα από συγγενείς και κοινοπραξίες Έσοδα επενδύσεων Λοιπά έσοδα και κέρδη Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Αποτέλεσμα προ φόρων Φόροι εισοδήματος Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους Το αποτέλεσμα περιόδου κατανέμεται: Στους ιδιοκτήτες της μητρικής Σε δικαιώματα που δεν ασκούν έλεγχο 27

28 Υπόδειγμα Β.8.2 ΕΛΠ, Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος Κύκλος εργασιών (καθαρός) Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα) Λοιπά συνήθη έσοδα Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία Αγορές εμπορευμάτων και υλικών Παροχές σε εργαζόμενους Αποσβέσεις Λοιπά έξοδα και ζημίες Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας Αποτελέσματα από συγγενείς και κοινοπραξίες Έσοδα επενδύσεων Λοιπά έσοδα και κέρδη Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Αποτέλεσμα προ φόρων Φόροι εισοδήματος Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους Το αποτέλεσμα περιόδου κατανέμεται: Στους ιδιοκτήτες της μητρικής Σε δικαιώματα που δεν ασκούν έλεγχο 28

29 Υπόδειγμα Β.9 ΕΛΠ, Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης περιόδου Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος Υπόλοιπο έναρξης ς περιόδου Κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Καταθέσεις ιδιοκτητών Ίδιοι τίτλοι Διαφορές εύλογης αξίας Συναλλαγματικές διαφορές Αποθεματικά νόμων & κατασταστικού Αφορολόγητα αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέον Σύνολο καθαρής θέσης ιδιοκτητών μητρικής Δικαιώματα που δεν ασκούν έλεγχο Σύνολο καθαρής θέσης Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και διόρθωση λαθών Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο Εσωτερικές μεταφορές Διανομές στους φορείς Αποτελέσματα περιόδου Υπόλοιπο λήξης ς περιόδου Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο Εσωτερικές μεταφορές Διανομές στους φορείς Αποτελέσματα περιόδου Υπόλοιπο λήξης ς περιόδου 29

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 117 Υπόδειγμα Β.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης Μη κυκλοφορούντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Υποδείγματα Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Υποδείγματα Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Υποδείγματα Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) Σύμφωνα με τον Νόμο 4308/ΦΕΚ Τ.Α.251/24.11.2014) «Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο , ,74 Άυλα πάγια στοιχεία Δαπάνες ανάπτυξης 0,00 0,00 Υπεραξία 0,00 0,00 Λοιπά άυλα 4.914, ,58.

Σύνολο , ,74 Άυλα πάγια στοιχεία Δαπάνες ανάπτυξης 0,00 0,00 Υπεραξία 0,00 0,00 Λοιπά άυλα 4.914, ,58. Ισολογισμός 2016 2015 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 15.000,00 15.000,00 Μηχανολογικός εξοπλισμός 288.099,40 319.107,75 Λοιπός εξοπλισμός 163,39 357,99 Επενδύσεις σε ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΧΑΤΖΗΖΑΦΕΙΡΙΟΥ - Φ. ΚΟΧΡΗ Α.Ε.

Β. ΧΑΤΖΗΖΑΦΕΙΡΙΟΥ - Φ. ΚΟΧΡΗ Α.Ε. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β.2.1: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΆ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2015 2014 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΚΑΘΑΡΟΣ) 1,334,285.70 1,453,725.10 ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 973,783.20 1,031,667.73

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση 20X1 20X0. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια

Σημείωση 20X1 20X0. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταβολές για αποθέματα 0,00 0,00 Λοιπά αποθέματα 0,00 0,00

Προκαταβολές για αποθέματα 0,00 0,00 Λοιπά αποθέματα 0,00 0,00 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός. Δαπάνες ανάπτυξης 0,00 0,00 Υπεραξία 0,00 0,00 Λοιπά άυλα , ,03

Ισολογισμός. Δαπάνες ανάπτυξης 0,00 0,00 Υπεραξία 0,00 0,00 Λοιπά άυλα , ,03 Ισολογισμός Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 616.324,59 654.890,29 Μηχανολογικός εξοπλισμός 509.795,89 655.232,82 Λοιπός εξοπλισμός 57.099,93 56.444,86 Επενδύσεις σε ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (ρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως)

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο μη κυκλοφορούντων , ,79

Σύνολο μη κυκλοφορούντων , ,79 Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 0,00 0,00 Μηχανολογικός

Διαβάστε περισσότερα

Α. & Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ. Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία. Ενοποιημένες και Εταιρικές

Α. & Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ. Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία. Ενοποιημένες και Εταιρικές Α. & Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Ενοποιημένες και Εταιρικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2015 (01 Ιανουαρίου 2015 31 Δεκεμβρίου 2015) με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗ 19η 1/1/ /12/2016.

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗ 19η 1/1/ /12/2016. ΚΟΥΡΟΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ-ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. Α.Μ.Α.Ε. 39526/53/Β/97/015 ΑΡΙΘΜ. Γ.Ε.ΜΗ 20521130000. ΕΔΡΑ: ΘΑΣΟΣ ΘΑΣΟΥ Τ.Κ. 640 04 -Α.Φ.Μ. 094331821 Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ ΤΗΣ 31-12-2016 ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΑΛΑΝΗ Α.Ε. Α.Μ.Α.Ε. 21561/53/Β/90/010 ΑΡΙΘΜ. Γ.Ε.ΜΗ 122717630000. ΕΔΡΑ: ΘΑΣΟΣ ΘΑΣΟΥ Τ.Κ. 640 04 -Α.Φ.Μ. 094245734 Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ ΤΗΣ 31-12-2016 ΧΡΗΣΗ 26η

Διαβάστε περισσότερα

AGROPROM IKE ΑΦΜ ΓΕΜΗ

AGROPROM IKE ΑΦΜ ΓΕΜΗ AGROPROM IKE ΑΦΜ998010886 ΓΕΜΗ 128315047000 ΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β6 (ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ - ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ Ή ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ 2016 2015 Κύκλος εργασιών (καθαρός) 0,00 41.986,16 Λοιπά συνήθη έσοδα Μεταβολές αποθεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

(Χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης)

(Χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) ΚΟΣΙΑΒΑΣ - ΚΟΥΖΙΩΚΑΣ ΑΕΒΕ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - ΧΡΗΣΗ 01.01.2015-31.12.2015-22η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΚ ΑΒΕΕ ΒΙΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΚ ΑΒΕΕ ΒΙΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ενεργητικό Αξία Κτήσης Αναπόσβεστη Αξία Αξία Κτήσης Αναπόσβεστη Αξία Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 1.783.721,15 1.349.287,97 434.433,18 1.783.721,15 1.345.370,97 438.350,18

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) Ποσά σε ευρώ. Σύνολο 4.638,50 1.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) Ποσά σε ευρώ. Σύνολο 4.638,50 1. Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων (01.01.2017 31.12.2017) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΜΙΑΝΟΣ ΕΠΕ Α.Φ.Μ. : 095391329, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 83308102000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΙΟΒΑΝΙ ΑΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΤΖΙΟΒΑΝΙ ΑΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΖΙΟΒΑΝΙ ΑΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (01/01/2015-31/12/2015 ) Κύκλος εργασιών (καθαρός) Κόστος πωλήσεων Μικτό αποτέλεσμα Λοιπά συνήθη έσοδα Έξοδα διοίκησης Έξοδα διάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

MONDE NAPOLEONE ΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙ Η Μ. ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (01/01/ /12/2015 )

MONDE NAPOLEONE ΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙ Η Μ. ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (01/01/ /12/2015 ) MONDE NAPOLEONE ΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙ Η Μ. ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (01/01/2015-31/12/2015 ) 2015 2014 Κύκλος εργασιών (καθαρός) 159,621.59 181,793.24 Κόστος πωλήσεων -65,270.10-61,107.10 Μικτό αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων , ,12

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων , ,12 Ισολογισμός της 31 Δεκεμβρίου 2015 2η Εταιρική χρήση (01 Ιανουαρίου 2015-31 Δεκεμβρίου 2015) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31.12.2015 31.12.2014 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Σημ. 31.12.2015 31.12.2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά Καθαρή

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε 28252/30/Β/93/01 ΓΕΜΗ

ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε 28252/30/Β/93/01 ΓΕΜΗ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε 28252/30/Β/93/01 ΓΕΜΗ 019090231000 Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστασεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτησης) Ποσά σε Ευρώ Β.1.1 Παραρτήματος Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Συναλλαγματικές διαφορές 0,00 0,00 GIANNAKOS OIL AE.ΑΦΜ ΑΡ.Μ.ΑΕ65902/30/Β/08/04 Γ.Ε.Μ.Η

Συναλλαγματικές διαφορές 0,00 0,00 GIANNAKOS OIL AE.ΑΦΜ ΑΡ.Μ.ΑΕ65902/30/Β/08/04 Γ.Ε.Μ.Η GIANNAKOS OIL AE.ΑΦΜ 998598874 ΑΡ.Μ.ΑΕ65902/30/Β/08/04 Γ.Ε.Μ.Η 19305731000 Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστασεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτησης) Ποσά σε Ευρώ Β.1.1 Παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Θ. & Δ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.ΑΦΜ ΑΡ.Μ.ΑΕ63742/30-Β Γ.Ε.Μ.Η

Θ. & Δ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.ΑΦΜ ΑΡ.Μ.ΑΕ63742/30-Β Γ.Ε.Μ.Η Θ. & Δ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.ΑΦΜ 998597816 ΑΡ.Μ.ΑΕ63742/30-Β-07-09 Γ.Ε.Μ.Η 019300831000 Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστασεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτησης)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2015 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π,ΑΡ.ΓΕΜΗ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2015 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π,ΑΡ.ΓΕΜΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2015 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π,ΑΡ.ΓΕΜΗ 115224537000 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια 2015 2014 Ακίνητα 3,679,365.01 2,890,907.56

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2017 ΕΩΣ 31.03.2017

Διαβάστε περισσότερα

MASSIMA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε 51071/30/Β/02/01 ΓΕΜΗ

MASSIMA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε 51071/30/Β/02/01 ΓΕΜΗ MASSIMA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε 51071/30/Β/02/01 ΓΕΜΗ 19326631000 ΑΦΜ.999842418-Ισολογισμός -Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστασεις (Χρηματοοικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ SC GATEDOOR HOLDINGS COM SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ SC GATEDOOR HOLDINGS COM SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ SC GATEDOOR HOLDINGS COM SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 539.478,00 127.613,00 Κόστος πωληθέντων (468.970,00) (241.979,70) Μικτό κέρδος 70.508,00

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2016 ΕΩΣ 30.09.2016

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ της ΦΟΡΕΒΕΡ ΛΙΒΙΝΓΚ ΠΡΟΝΤΑΚΤΣ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ Περίοδος χρήσης από 01/01/2018 έως 31/12/2018 Αρ. ΓΕ.Μ.Η. 1343001000 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2018 2017 ΠΑΘΗΤΙΚΟ 2018 2017 Μη κυκλοφορούντα

Διαβάστε περισσότερα

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ΑΝΕΥΛΑΒΗΣ Γ.Α.Α.Χ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2017 ΕΩΣ 30.09.2017

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 31ης Δεκεμβρίου, ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημείωση 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 6.1 23.386.409,64 24.043.118,50

Διαβάστε περισσότερα

3.Ισολογισμός της 31/12/2015. Σημείωση Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια

3.Ισολογισμός της 31/12/2015. Σημείωση Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια 3.Ισολογισμός της 31/12/2015 ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ PHARMA GROUP ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015-16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) ΑΡ. Μ.Α.Ε 47181/26/Β/00/09 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ακίνητα 1,152, Μηχανολογικός εξοπλισμός 439, Λοιπός εξοπλισμός 1, Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία (μη κυκλοφορούντα) 189,431.

Ακίνητα 1,152, Μηχανολογικός εξοπλισμός 439, Λοιπός εξοπλισμός 1, Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία (μη κυκλοφορούντα) 189,431. Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις ( Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε μονάδες ευρώ Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 1,152,034.75 Μηχανολογικός

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2016 ΕΩΣ 31.03.2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS ROMANIA SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS ROMANIA SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS ROMANIA SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 57.187.149,00 53.558.445,00 Κόστος πωληθέντων (47.391.060,00) (43.824.420,00) Μικτό κέρδος

Διαβάστε περισσότερα

Α.Φ.Μ.: Έτη:

Α.Φ.Μ.: Έτη: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ -ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΤΣΙΡΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ Ι.Μ.Ε-Ε.Π.Ε ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε ευρώ Υπόδειγμα Β.1.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΟΣ ΓΙΩΤΙΝΓΚ ΕΛΛΑΣ Α.Ν.Ε Ισολογισμός Μικρών Οντοτήτων για τη χρήση 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ποσά σε ευρώ Μη κυκλοφορούντα

ΚΟΣΜΟΣ ΓΙΩΤΙΝΓΚ ΕΛΛΑΣ Α.Ν.Ε Ισολογισμός Μικρών Οντοτήτων για τη χρήση 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ποσά σε ευρώ Μη κυκλοφορούντα ΚΟΣΜΟΣ ΓΙΩΤΙΝΓΚ ΕΛΛΑΣ Α.Ν.Ε Ισολογισμός Μικρών Οντοτήτων για τη χρήση 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ποσά σε ευρώ 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 0 0 Μηχανολογικός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΤΣΙΡΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε Ισολογισμός Ατομικές

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΤΣΙΡΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε Ισολογισμός Ατομικές ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΤΣΙΡΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε Ευρώ Υπόδειγμα Β.1.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

CLUB SERVICE CATERING ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΕ

CLUB SERVICE CATERING ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΕ CLUB SERVICE CATERING ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (01/01/2015-31/12/2015 ) Κύκλος εργασιών (καθαρός) Κόστος πωλήσεων Μικτό αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν.4308/2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ HUMANFACTOR MON. ΕΠΕ. για το έτος 2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν.4308/2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ HUMANFACTOR MON. ΕΠΕ. για το έτος 2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν.4308/2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ HUMANFACTOR MON. ΕΠΕ για το έτος 2016 1 Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις HUMANFACTOR MON ΕΠΕ (Χρηματοοικονομικά Στοιχεία στο κόστος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2016

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2016 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2016 Ποσά σε µονάδες ευρώ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2016 2015 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατα πάγια Σηµ Ακίνητα 6.1 214.489.659,72 190.407.283,43 Μηχανολογικός εξοπλισµός 6.1 16.938.514,15

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ CERA VILLA DESIGN SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ CERA VILLA DESIGN SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ CERA VILLA DESIGN SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 1.902.345,00 2.224.922,00 Κόστος πωληθέντων (1.479.967,00) (1.610.359,37) Μικτό κέρδος 422.378,00

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ «ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αγ. Αθανασίου 17, Παιανία

ΟΜΙΛΟΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ «ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αγ. Αθανασίου 17, Παιανία ΟΜΙΛΟΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ «ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αγ. Αθανασίου 17, 190 02 Παιανία Αρ.Μ.Α.Ε. 28401/04/Β/93/147(00) ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 83603202000 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΤΕ Δ/ΝΣΗ: ΒΑΣ.ΟΛΓΑΣ 79 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τα.Κ ΑΦΜ: ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ.:

ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΤΕ Δ/ΝΣΗ: ΒΑΣ.ΟΛΓΑΣ 79 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τα.Κ ΑΦΜ: ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ.: ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΤΕ Δ/ΝΣΗ: ΒΑΣ.ΟΛΓΑΣ 79 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τα.Κ.54642 ΑΦΜ: 800520068 ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ.:127010604000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016 2015 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα

Διαβάστε περισσότερα

Λοιπά αποθέματα 0,00 Σύνολο , ,20 Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές Εμπορικές απαιτήσεις ,

Λοιπά αποθέματα 0,00 Σύνολο , ,20 Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές Εμπορικές απαιτήσεις , ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΙΩΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΣΜΟΣ ΕΛΛΑΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2016 2η ΕΤ.ΧΡΗΣΗ(01.01.2016-31.12.2016) 2016 2015 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 0,00 Μηχανολογικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS SRL 1/1-31/12/2007 Πωλήσεις 7.485,00 Κόστος πωληθέντων (7.082,00) Μικτό κέρδος 403,00 Έξοδα διοίκησης (6.250,00) Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης (2.102,00)

Διαβάστε περισσότερα

«ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΩΤΙΚΑ Α.Ε.»

«ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΩΤΙΚΑ Α.Ε.» «ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΩΤΙΚΑ Α.Ε.» «ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΩΤΙΚΑ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡ.ΓΕΜΗ 006990501000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Της χρήσης 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

IΜΠΙΣ ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Της 31ης Δεκεμβρίου Εταιρικη χρηση από 01/01/2015 εως 31/12/2015

IΜΠΙΣ ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Της 31ης Δεκεμβρίου Εταιρικη χρηση από 01/01/2015 εως 31/12/2015 IΜΠΙΣ ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Της 31ης Δεκεμβρίου 2015- Εταιρικη χρηση από 01/01/2015 εως 31/12/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 1.136,05 1.212,05

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2018 ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΓΥΙΑΣ ΧΑΝΙΑ

«ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2018 ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΓΥΙΑΣ ΧΑΝΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2018 ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΓΥΙΑΣ ΧΑΝΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2018 31/12/2017 Μη κυκλοφορούντα στοιχεία Ενσώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΟΙ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ Α.Β.Ε. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΩΜΑΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ «ΑΣΤΗΡ»

ΑΦΟΙ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ Α.Β.Ε. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΩΜΑΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ «ΑΣΤΗΡ» ΑΦΟΙ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ Α.Β.Ε. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΩΜΑΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ «ΑΣΤΗΡ» ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) (όπως αυτά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. χρήσεως

ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. χρήσεως ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ ΣΩΡΟΥ 1, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΜΑΕ 13836/01ΑΤ/Β/86/0406 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 299401000 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2016 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

CLUB SERVICE CATERING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ

CLUB SERVICE CATERING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ CLUB SERVICE CATERING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΦΜ 998822483 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (μικρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS BULGARIA LIMITED Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS BULGARIA LIMITED Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS BULGARIA LIMITED 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 5.232.630,00 1.338.438,42 Κόστος πωληθέντων (4.465.954,00) (1.124.011,19) Μικτό κέρδος

Διαβάστε περισσότερα

Γ.E.ΜΗ /01/ /12/2015 : MAE:2441/62/B/91/155

Γ.E.ΜΗ /01/ /12/2015 : MAE:2441/62/B/91/155 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ εταιρείας ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΑΛΑ ΑΕΒΕ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ με ΑΦΜ. 094299994 αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2015 έως 31/12/2015 Αρ. Γ.E.ΜΗ. : 057575304000 MAE:2441/62/B/91/155 Η ανωτέρω οικονομική οντότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. H γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. H γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Τηλέφωνο: 2103604815 Fax: 2103616464 Email: gemiepe@acci.gr Αθήνα, 16/06/2017 Αριθ.Πρωτ.: 451622 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Την 09/02/2017

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016 Υπόδειγμα Β.1.1 Ε.Λ.Π.: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε μονάδες νομίσματος παρουσίασης Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος εργασιών (καθαρός) ,46

Κύκλος εργασιών (καθαρός) ,46 CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 282-15232 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΦΜ 999636820 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ 5171301000 - ΑΡ.Μ.ΑΕ 53970/01/Β/03/19(2012) Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος 2015

Διαβάστε περισσότερα

11.01 Μικτή αξία (κόστος ή αναπροσαρμοσμένη) διαμορφώσεων γης

11.01 Μικτή αξία (κόστος ή αναπροσαρμοσμένη) διαμορφώσεων γης ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΠ 1ο βάθμιος 2ο βάθμιος Λογαριασμός 10 10 Γη 10 10.01 10.01 Μικτή αξία (κόστος ή αναπροσαρμοσμένη) γης 10 10.02 10.02 Σωρευμένες απομειώσεις γης 11 11 Διαμορφώσεις γης υποκείμενες σε

Διαβάστε περισσότερα

FILMCO AE EMΠΟΡΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε 01/01/16-31/12/16 ΣΑΛΩΝΩΝ 36 ΦΟΥΡΕΖΙ ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΓΕΜΗ

FILMCO AE EMΠΟΡΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε 01/01/16-31/12/16 ΣΑΛΩΝΩΝ 36 ΦΟΥΡΕΖΙ ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΓΕΜΗ Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29) Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29) Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29) Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29) Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29) Συνεχιζόμενη δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΡΑ ΣΑΡΙΖΑ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/15 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/15-31/12/15 35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ-ΑΡ.ΓΕΜΗ

ΝΕΡΑ ΣΑΡΙΖΑ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/15 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/15-31/12/15 35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ-ΑΡ.ΓΕΜΗ Α.Φ.Μ.: 094507310 Β.1.1 ΙΣΟΛΟΓ.ΣΑΡΙΖΑ ΑΕ -2015-ΕΛΠ Έτη: 2014-2015 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Σημείωση 2015 2014 Ακίνητα 0,00 0,00 Μηχανολογικός εξοπλισμός 226.778,18 214.778,18

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Α.Φ.Μ. : , περιόδου από 01/01/2015 έως 31/12/2015, Γ.Ε.ΜΗ.: ποσά σε

Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Α.Φ.Μ. : , περιόδου από 01/01/2015 έως 31/12/2015, Γ.Ε.ΜΗ.: ποσά σε ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΝΤΙ-ΕΜ-ΕΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝ.ΕΤΑΙΡΙΑ με ΑΦΜ. 999124250 αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2015 έως 31/12/2015 Αρ. Γ.E.ΜΗ. : 038794205000 1 Η ανωτέρω οικονομική οντότητα ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα,03/10/2016 Αριθ.Πρωτ.:643175

Αθήνα,03/10/2016 Αριθ.Πρωτ.:643175 Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ Τηλέφωνο: 2103382413 Fax: 2103616464 E-mail: antbas@acci.gr Αθήνα,03/10/2016 Αριθ.Πρωτ.:643175

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΙΝΑ ΑΒΕΕ. Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) Ποσά σε ευρώ

ΕΛΙΝΑ ΑΒΕΕ. Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) Ποσά σε ευρώ ΕΛΙΝΑ ΑΒΕΕ Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) Ποσά σε ευρώ 31.12.2015 31.12.2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΛ. ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ ΧΡ. ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ Τ.Κ Α.Φ.Μ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΛ. ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ ΧΡ. ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ Τ.Κ Α.Φ.Μ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΛ. ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ ΧΡ. ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ Τ.Κ. 49100 Α.Φ.Μ. 998968171 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016 1 Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟΣ ΚΟΤΤΕΡΑ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤ.ΧΡΗΣΗ( ) Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

ΝΟΜΙΚΟΣ ΚΟΤΤΕΡΑ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤ.ΧΡΗΣΗ( ) Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ΝΟΜΙΚΟΣ ΚΟΤΤΕΡΑ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2015 22η ΕΤ.ΧΡΗΣΗ(01.01.2015-31.12.2015) 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 0,00 0,00 Μηχανολογικός εξοπλισμός 389,00 583,47

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ. Αρ.Μ.Α.Ε / 01 / Β / 86 / 5335 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ. Αρ.Μ.Α.Ε / 01 / Β / 86 / 5335 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ Αρ.Μ.Α.Ε. 5337 / 01 / Β / 86 / 5335 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000375401000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Λ.Π. Λογιστικό Σχέδιο Ε.Λ.Π ΧΑΡΑ ΧΑΡΙΤΑΚΗ

Ε.Λ.Π. Λογιστικό Σχέδιο Ε.Λ.Π ΧΑΡΑ ΧΑΡΙΤΑΚΗ Ε.Λ.Π Λογιστικό Σχέδιο Ε.Λ.Π ΧΑΡΑ ΧΑΡΙΤΑΚΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Ν.4308/2014) Ομάδα 1: Ενσώματα και άυλα μη κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα,21/11/2017 Αριθ.Πρωτ.:672959

Αθήνα,21/11/2017 Αριθ.Πρωτ.:672959 Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΦΡΕΡΗ ΜΑΡΙΑ Τηλέφωνο: 2103382104 Fax: 2103616464 E-mail: mariafreri@acci.gr Αθήνα,21/11/2017 Αριθ.Πρωτ.:672959

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36.

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ ΑΕΒΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 Ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 11 Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/15-31/12/15) ΑΡΙΘΜ ΓΕΜΗ 022906954000 Υπόδειγµα Β.1.1: Ισολογισµός Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις - (Χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ. Ισολογισμός (Β.1.

ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ. Ισολογισμός (Β.1. ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ 0-37002 - ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ 094180111 - ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ Ισολογισμός (Β.1.1) Ενεργητικό Παθητικό 2015 2014 2015 2014 Αξία Κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβεστη

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία (Β.2.1) της 31ης Δεκεμβρίου Λοιπά συνήθη έσοδα

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία (Β.2.1) της 31ης Δεκεμβρίου Λοιπά συνήθη έσοδα ΕΥ ΣΙΤΙΖΕΙΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΣΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 33-54625 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΦΜ 998229792 - ΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α Γ.Ε.ΜΗ 59235504000 - ΑΡ.Μ.ΑΕ 7760 Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 )

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 38η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ) Ποσά σε µονάδες ευρώ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ. 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατα πάγια Ακίνητα 6.1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ 046139922000 IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2015 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2015 ΕΩΣ 31.12.2015) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ

Μάθημα: Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ TEI Aνατολικής Μακεδονίας & Θράκης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικομικής Μάθημα: Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ Διδάσκων: Αθανάσιος Μανδήλας smand@teiemt.gr 1 Περιγραφή μαθήματος Η Χρηματοοικονομική Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ALFA-BETA ROTO A.B.E.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014

ALFA-BETA ROTO A.B.E.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014 ALFA-BETA ROTO A.B.E.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014 ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 1 A. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

(ποσά σε ΕΥΡΩ) Ενσώματα πάγια Ακίνητα , ,42 Μηχανολογικός εξοπλισμός 8.738, ,17 Λοιπός εξοπλισμός 2.647,80 3.

(ποσά σε ΕΥΡΩ) Ενσώματα πάγια Ακίνητα , ,42 Μηχανολογικός εξοπλισμός 8.738, ,17 Λοιπός εξοπλισμός 2.647,80 3. B.1.1:Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης της 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Σημειώσεις 2016 2015 Ενσώματα πάγια

Διαβάστε περισσότερα

MVTS ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

MVTS ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MVTS ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε Ευρώ Υπόδειγμα Β.1.1 Παραρτήματος Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

VCSCOC LIMITED ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΛΕΩΦ.ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (Τ.Θ.4302) ΠΥΛΑΙΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΦΜ ΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ζ Γ.Ε.

VCSCOC LIMITED ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΛΕΩΦ.ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (Τ.Θ.4302) ΠΥΛΑΙΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΦΜ ΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ζ Γ.Ε. VCSCOC LIMITED ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΛΕΩΦ.ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (Τ.Θ.4302) 27-57001 - ΠΥΛΑΙΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΦΜ 997807156 - ΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ζ Γ.Ε.ΜΗ 59230804000 Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία Αποτέλεσμα περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Γ : Σχέδιο Λογαριασμών

Παράρτημα Γ : Σχέδιο Λογαριασμών Παράρτημα Γ : Σχέδιο Λογαριασμών ΣΧΕΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 1. Το παρόν σχέδιο λογαριασμών χρησιμοποιείται από τις οντότητες που υπόκεινται στο νόμο ως μέρος του λογιστικού τους συστήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΕ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΕ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30/06/2016 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 30/6/2016 30/6/2015 Μη κυκλοφορούντα στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 167.630,23 167.630,23 Μηχανολογικός εξοπλισμός Λοιπός εξοπλισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4308/2014 (01/01/ /12/2015) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ

Ν.4308/2014 (01/01/ /12/2015) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ ΕΒΡΙΤΙΚΑ ΚΕΛΛΑΡΙΑ ΑΕ Ισολογισµός Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις (Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε Ευρώ Υπόδειγµα Β.1.1 Παραρτήµατος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014

Διαβάστε περισσότερα

SCHUR FLEXIBLES ΑBR Α.B.E.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014

SCHUR FLEXIBLES ΑBR Α.B.E.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014 SCHUR FLEXIBLES ΑBR Α.B.E.Ε. (πρώην ALFA-BETA ROTO A.B.E.E.) ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014 ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΣΤΑΚΙ ΗΣ ΤΟΥΡΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΜΥΣΤΑΚΙ ΗΣ ΤΟΥΡΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΥΣΤΑΚΙ ΗΣ ΤΟΥΡΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Α.Φ.Μ. 095570504 - ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 2401001000 Ισολογισμός της 31-12-2015 - Εταιρική χρήση (01/01/2015-31/12/2015) Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ΑΦΜ. 800501160 αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2017 έως 31/12/2017 Αρ. Γ.E.ΜΗ. : 125873803000 Η ανωτέρω οικονομική οντότητα

Διαβάστε περισσότερα

, ,84 Μικτό αποτέλεσμα , ,67 Λοιπά συνήθη έσοδα , ,11

, ,84 Μικτό αποτέλεσμα , ,67 Λοιπά συνήθη έσοδα , ,11 Επωνυμία: ΠΥΡΗΝΑΣ-ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΕ Διακριτικός τίτλος: ΠΥΡΗΝΑΣ ΑΕ Α.Φ.Μ.: 094120255 Οικονομική χρήση: Χρήση 2016(01-07-2015-30-06-2016) Β.2.1- Κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΣΤ ΙΤ ΑΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜ. ΣΥΣΚ. ΨΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (FROST IT AE) IΣOΛOΓIΣMOΣ THΣ 31ης ΔEKEMBPIOY 2016 9η ETAIPIKH XPHΣH (1 IANOYAPIOY - 31 ΔEKEMBPIOY 2016) A.M.A.E: 65642/62/Β/08/58 ΓΕΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΧΑΛΚΙΤΗ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ Δ.Ο.Υ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΑΡ.ΜΑΕ : 32663/02/B/95/09- AΡ.

ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΧΑΛΚΙΤΗ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ Δ.Ο.Υ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΑΡ.ΜΑΕ : 32663/02/B/95/09- AΡ. ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΧΑΛΚΙΤΗ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ 094412485 - Δ.Ο.Υ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΑΡ.ΜΑΕ : 32663/02/B/95/09- AΡ.ΓΕΜΗ 112300408000 Ισολογισμός -Ατομικές Χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΑΡ.ΓΕΜΗ [ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016]

ΦΙΛΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΑΡ.ΓΕΜΗ [ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016] 2016 ΦΙΛΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΑΡ.ΓΕΜΗ 42055906000 [ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016] ΦΙΛΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΜΙΧ.ΨΕΛΛΟΥ 32, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΦΜ 094519910 Δ0Υ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β.1.1: Ισολογισμός Ατομικές

Διαβάστε περισσότερα

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9, 106 72 ΑΘΗΝΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 5337 / 01 / Β / 86 / 5335 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000375401000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

MONTEKO ABEE 2 ΧΛΜ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ-ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΑΦΜ ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Α ΑΡ.Μ.ΑΕ 10284/31/Β/86/52. Ισολογισμός (B.1.

MONTEKO ABEE 2 ΧΛΜ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ-ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΑΦΜ ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Α ΑΡ.Μ.ΑΕ 10284/31/Β/86/52. Ισολογισμός (B.1. MONTEKO ABEE 2 ΧΛΜ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ-ΔΕΣΚΑΤΗΣ - 40200 - ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΑΦΜ 094029080 - ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Α ΑΡ.Μ.ΑΕ 10284/31/Β/86/52 Ενεργητικό Ισολογισμός (B.1.2) Παθητικό 2016 2015 2016 2015 Αξία Κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβεστη

Διαβάστε περισσότερα

IΜΠΙΣ ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Της 31ης Δεκεμβρίου Εταιρικη χρηση από 01/01/2016 εως 31/12/2016

IΜΠΙΣ ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Της 31ης Δεκεμβρίου Εταιρικη χρηση από 01/01/2016 εως 31/12/2016 IΜΠΙΣ ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Της 31ης Δεκεμβρίου 2016- Εταιρικη χρηση από 01/01/2016 εως 31/12/2016 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2016 2015 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 1,060.05 1,136.05

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Σημείωση 2015 2014 Κύκλος εργασιών (καθαρός) 667.984,60 1.095.949,22 Κόστος πωλήσεων 278.832,20 655.165,47 Μικτό αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡΜΑΕ 53970/01ΑΤ/Β/03/429(2013) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 της 16 ης Αυγούστου 2016

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της ΝΤΙ ΒΕΡΖΙΟΝ Μ.Ε.Π.Ε. 2016

Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της ΝΤΙ ΒΕΡΖΙΟΝ Μ.Ε.Π.Ε. 2016 Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της ΝΤΙ ΒΕΡΖΙΟΝ Μ.Ε.Π.Ε. 2016 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ισολογισμός Σελίδες 3-4 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Σελίδα 5 Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης Σελίδα 6 Κατάσταση Χρηματοροών

Διαβάστε περισσότερα

ΩΝΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ι.Κ.Ε. - ΑΦΜ ΔΟΥ ΑΡΓΟΥΣ

ΩΝΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ι.Κ.Ε. - ΑΦΜ ΔΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΩΝΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ι.Κ.Ε. - ΑΦΜ 800 484 538 - ΔΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤ' ΕΙΔΟΣ - (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β.2.2) ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σημείωση 2016 2015 Kυκλος εργασιων ( καθαρός

Διαβάστε περισσότερα

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 9, 45 444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 133537429000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 24 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα