Αθήνα,21/11/2017 Αριθ.Πρωτ.:672959

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αθήνα,21/11/2017 Αριθ.Πρωτ.:672959"

Transcript

1 Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΦΡΕΡΗ ΜΑΡΙΑ Τηλέφωνο: Fax: Αθήνα,21/11/2017 Αριθ.Πρωτ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Την 21/10/2016 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση 01/01/ /12/2015 της εταιρείας με την επωνυμία «W.IS.Y. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Μ.Ι.Κ.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ H γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το Kοινοποίηση: Εταιρεία: «W.IS.Y. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Μ.Ι.Κ.Ε.» Δ/νση: ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ Τ.Κ.: 10676, ΑΘΗΝΑ Ακαδημίας 7, Αθήνα, Τηλ: , , Fax: , Website: www. acci.gr, Ε/O.ΓΔ

2 WISY TOYΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Μ.Ι.Κ.Ε. Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία (01/01/ /12/2015) Κύκλος εργασιών (καθαρός) Κόστος πωλήσεων Μικτό αποτέλεσμα Λοιπά συνήθη έσοδα Σημείωση , , ,37 Έξοδα διοίκησης Έξοδα διάθεσης Λοιπά έξοδα και ζημιές Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) Κέρδη & ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων , , ,31 Κέρδη & ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας Λοιπά έσοδα και κέρδη Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων ,02 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 4,85 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 3307,20 Αποτέλεσμα προ φόρων ,37 Φόροι εισοδήματος Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους ,37 O ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΧΙΣΣΑΜ ΙΜΠΡΑΧΗΜ Α.Δ.Τ.: ΑΙ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΚΟΥΚΟΒΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΗ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ ΤΖΑΝΝΗΣ Α.Δ.Τ.: Π

3 W IS Y ΤΟΥΡ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29) Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29) Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29) Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29) Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29) Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29) Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29) Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29) Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29) Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 4 άρθρου 29) Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. (Παρ. 5 άρθρου 29) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (μικρών επιχειρήσεων) Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων 31ης Δεκεμβρίου 2015 W IS Y ΤΟΥΡ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ) έως ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ ΤΚ: ΑΘΗΝΑ Γ.Ε.ΜΗ Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΑΡ.ΓΕΜΗ : ) Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας. Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση Μικρή (παρ.2(α) του άρθρου 1) Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανωτέρω οντότητας έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν.4308/2014. Για την παρακολούθηση των επιμέρους στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η εταιρεία ακολουθεί τις παρακάτω λογιστικές πολιτικές: 1)Ο λοιπός εξοπλισμός καταχωρίζεται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το στοιχείο στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη χρήση. Η απόσβεσή τους διενεργείται βάσει της σταθερής μεθόδου με τους ετήσιους συντελεστές απόσβεσης. 2)Τα λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία επιμετρούνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις. 3)Τα λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως. 4)Κατά τη διάθεση των ενσώματων, άυλων και χρηματοοικονομικών πάγιων περιουσιακών στοιχείων, η διαφορά μεταξύ λογιστικής αξίας και τιμήματος διάθεσης αυτών,αναγνωρίζεται ως κέρδος/ζημία στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 5)Τα αποθέματα(εμπορεύματα)επιμετρούνται στη χαμηλότερη αξία, μεταξύ αξίας κτήσης και καθαρής ρευστοποιήσημης αξίας. Το κόστος κτήσης των αποθεμάτων προσδιορίζεται με τη μέθοδο FIFO. 6) Οι εμπορικές απαιτήσεις και οι λοιπές απαιτησεις επιμετρούνται στο κόστος κτησης μείον τις εκτιμώμενες ζημίες απομείωσης. 7)Ο τρέχων φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων και περιλαμβάνει το φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει της φορολογικής νομοθεσίας και τις διαφορές φορολογικού ελέγχου για φόρο εισοδήματος και προσαυξήσεις. 8)Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει της αρχής του δουλευμένου. 9)Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό τους. Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29) Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού (Παρ. 7 άρθρου 29) Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων Δεν έγιναν παρεκκλίσεις Δεν υπάρχει συσχέτηση Ενσώματα πάγια Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβεστη Αξία (Παρ. 8 άρθρου 29) Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία (Παρ. 10 άρθρου 29) Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις (Παρ. 13 άρθρου 29) Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού. (Παρ. 14 άρθρου 29) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29) Ακίνητα Γήπεδα - Οικόπεδα Κτίρια και τεχνικά έργα , , ,60 Μηχανολογικός εξοπλισμός 62790,9 6605, ,85 Μεταφορικά Μέσα Λοιπός εξοπλισμός , , ,57 Σύνολο ,02 Δεν έχει γίνει χρήση της δυνατότητας επιμέτρησης στην εύλογη αξία Δεν υπάρχει Έσοσα ή έξοδα ιδιαιτέρου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας (Παρ. 17 άρθρου 29) Ποσό τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20 (Παρ. 18 άρθρου 29) Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. (Παρ. 23α άρθρου 29) Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29) Άρθρο 30, παραγρ. 9, Ν. 4308/2014 Σημειώσεις O ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Ο μέσος όρος της εταιρείας είναι 1 άτομα Οι μικρές οντότητες παρέχουν πληροφορίες μόνο των παραγράφων 3,4,5,6,7,8,10,13,14,16,17,18,23α και 25 του άρθρου 29 του Ν. 4308/2014 ΧΙΣΣΑΜ ΙΜΠΡΑΧΗΜ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ ΤΖΑΝΝΗΣ Α.Δ.Τ.: ΑΙ Α.Δ.Τ.: Π Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΚΟΥΚΟΒΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΗ131962

4 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ «W.IS.Y. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ έως Κύριοι Εταίροι, Η εταιρεία μας κατά την 2 η ,37. Διαχειριστική περίοδο από , πραγματοποίησε ζημιές ύψους Ο Ισολογισμός και η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως έχουν ως εξής:

5 WISY TOYΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Μ.Ι.Κ.Ε. Α.Φ.Μ , ΑΡ. ΓΕΜΗ Ισολογισμός 2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( στοιχεία στο κόστος κτήσης) Ποσά σε ευρώ Σημείω 2015 Σημείωση 2015 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Α ξ ί Καθαρή θέση Καταβλημένα κεφάλαια Ακίνητα Κεφάλαιο 1000 Γήπεδα - Οικόπεδα Υπέρ το άρτιο Κτίρια και τεχνικά έργα , , ,60 Καταθέσεις ιδιοκτητών Λοιπά έξοδα εγκατάστασης Ίδιοι τίτλοι Μηχανολογικός εξοπλισμός 62790, , ,85 Σύνολο 1000 Λοιπός εξοπλισμός , , ,57 Διαφορές εύλογης αξίας Επενδύσεις σε ακίνητα Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση Λοιπά ενσώματα στοιχεία Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών Σύνολο ,02 Σύνολο Άυλα πάγια στοιχεία Δαπάνες ανάπτυξης Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού Υπεραξία Αφορολόγητα αποθεματικά Λοιπά άυλα , , ,81 Αποτελέσματα εις νέο ,17 Σύνολο ,81 Σύνολο ,17 Προκαταβολές και μη Συναλλαγματικές διαφορές κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή Χρηματοοικονομικά περιουσιακά Σύνολο καθαρής θέσης ,17 στοιχεία Δάνεια και απαιτήσεις Χρεωστικοί τίτλοι Συμμετοχές σε θυγατρικές, Προβλέψεις συγγενείς και κοινοπραξίες Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους Λοιπά 8857,43 Λοιπές προβλέψεις Σύνολο 8857,43 Σύνολο Αναβαλλόμενοι φόροι Σύνολο μη κυκλοφορούντων ,26 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέματα Υποχρεώσεις Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Εμπορεύματα Δάνεια Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία Κρατικές επιχορηγήσεις Προκαταβολές για αποθέματα 6918,23 Αναβαλλόμενοι φόροι Λοιπά αποθέματα Σύνολο Σύνολο 6918,23 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές Τραπεζικά δάνεια Εμπορικές απαιτήσεις Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων Δουλευμένα έσοδα περιόδου Εμπορικές υποχρεώσεις ,97 Λοιπές απαιτήσεις ,35 Φόρος εισοδήματος Λοιπά χρηματοοικονομικά Λοιποί φόροι και τέλη 19802,98 στοιχεία Προπληρωμένα έξοδα Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης ,32 Ταμειακά διαθέσιμα και Λοιπές υποχρεώσεις ,68 ισοδύναμα Ταμείο ,56 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα Τράπεζες - όψεως 2906,38 Έσοδα επόμενων χρήσεων Σύνολο ,29 Σύνολο ,95 Σύνολο κυκλοφορούντων ,52 Σύνολο υποχρεώσεων ,95 Σύνολο ενεργητικού ,78 Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων ,78 O ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ ΤΖΑΝΝΗΣ ΧΙΣΣΑΜ ΙΜΠΡΑΧΗΜ ΚΟΥΚΟΒΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Δ.Τ.: Π Α.Δ.Τ.: ΑΙ Α.Δ.Τ. ΑΗ131962

6 WISY TOYΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Μ.Ι.Κ.Ε. Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία (01/01/ /12/2015) Κύκλος εργασιών (καθαρός) Κόστος πωλήσεων Μικτό αποτέλεσμα Λοιπά συνήθη έσοδα Σημείωση , , ,37 Έξοδα διοίκησης Έξοδα διάθεσης Λοιπά έξοδα και ζημιές Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) Κέρδη & ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων , , ,31 Κέρδη & ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας Λοιπά έσοδα και κέρδη Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων ,02 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 4,85 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 3307,20 Αποτέλεσμα προ φόρων ,37 Φόροι εισοδήματος Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους ,37 O ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΧΙΣΣΑΜ ΙΜΠΡΑΧΗΜ Α.Δ.Τ.: ΑΙ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΚΟΥΚΟΒΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΗ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ ΤΖΑΝΝΗΣ Α.Δ.Τ.: Π

7 W IS Y ΤΟΥΡ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (μικρών επιχειρήσεων) Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29) Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29) Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29) Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29) Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29) Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29) Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29) Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29) Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29) Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 4 άρθρου 29) Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. (Παρ. 5 άρθρου 29) Μικρή (παρ.2(α) του άρθρου 1) Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανωτέρω οντότητας έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν.4308/2014. Για την παρακολούθηση των επιμέρους στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η εταιρεία ακολουθεί τις παρακάτω λογιστικές πολιτικές: 1)Ο λοιπός εξοπλισμός καταχωρίζεται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το στοιχείο στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη χρήση. Η απόσβεσή τους διενεργείται βάσει της σταθερής μεθόδου με τους ετήσιους συντελεστές απόσβεσης. 2)Τα λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία επιμετρούνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις. 3)Τα λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως. 4)Κατά τη διάθεση των ενσώματων, άυλων και χρηματοοικονομικών πάγιων περιουσιακών στοιχείων, η διαφορά μεταξύ λογιστικής αξίας και τιμήματος διάθεσης αυτών,αναγνωρίζεται ως κέρδος/ζημία στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 5)Τα αποθέματα(εμπορεύματα)επιμετρούνται στη χαμηλότερη αξία, μεταξύ αξίας κτήσης και καθαρής ρευστοποιήσημης αξίας. Το κόστος κτήσης των αποθεμάτων προσδιορίζεται με τη μέθοδο FIFO. 6) Οι εμπορικές απαιτήσεις και οι λοιπές απαιτησεις επιμετρούνται στο κόστος κτησης μείον τις εκτιμώμενες ζημίες απομείωσης. 7)Ο τρέχων φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων και περιλαμβάνει το φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει της φορολογικής νομοθεσίας και τις διαφορές φορολογικού ελέγχου για φόρο εισοδήματος και προσαυξήσεις. 8)Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει της αρχής του δουλευμένου. 9)Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό τους. 31ης Δεκεμβρίου 2015 W IS Y ΤΟΥΡ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ) έως ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ ΤΚ: ΑΘΗΝΑ Γ.Ε.ΜΗ Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΑΡ.ΓΕΜΗ : ) Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας. Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29) Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού (Παρ. 7 άρθρου 29) Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων Δεν έγιναν παρεκκλίσεις Δεν υπάρχει συσχέτηση Ενσώματα πάγια Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβεστη Αξία (Παρ. 8 άρθρου 29) Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία (Παρ. 10 άρθρου 29) Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις (Παρ. 13 άρθρου 29) Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού. (Παρ. 14 άρθρου 29) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29) Ακίνητα Γήπεδα - Οικόπεδα Κτίρια και τεχνικά έργα , , ,60 Μηχανολογικός εξοπλισμός 62790,9 6605, ,85 Μεταφορικά Μέσα Λοιπός εξοπλισμός , , ,57 Σύνολο ,02 Δεν έχει γίνει χρήση της δυνατότητας επιμέτρησης στην εύλογη αξία Δεν υπάρχει Έσοσα ή έξοδα ιδιαιτέρου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας (Παρ. 17 άρθρου 29) Ποσό τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20 (Παρ. 18 άρθρου 29) Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. (Παρ. 23α άρθρου 29) Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29) Άρθρο 30, παραγρ. 9, Ν. 4308/2014 Σημειώσεις O ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Ο μέσος όρος της εταιρείας είναι 1 άτομα Οι μικρές οντότητες παρέχουν πληροφορίες μόνο των παραγράφων 3,4,5,6,7,8,10,13,14,16,17,18,23α και 25 του άρθρου 29 του Ν. 4308/2014 ΧΙΣΣΑΜ ΙΜΠΡΑΧΗΜ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ ΤΖΑΝΝΗΣ Α.Δ.Τ.: ΑΙ Α.Δ.Τ.: Π Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΚΟΥΚΟΒΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΗ131962

8 Ο Διαχειριστής αποφάσισε επίσης όπως η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Εταίρων, θα πραγματοποιηθεί στις 25 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην οδό Πατριαρχου Ιωακειμ Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση. ΧΙΣΣΑΜ ΙΜΠΡΑΧΗΜ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

9 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι Εταίροι της W.IS.Y. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σε Τακτική Γενική Συνέλευση στο γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται, Πατριαρχου Ιωακειμ στην Αθήνα, την 25 Σεπτεμβρίου 2016 ώρα 10:00 με τα ακόλουθα θέματα: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ 1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των λοιπών ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από έως Υποβολή και έγκριση της εκθέσεως των διαχειριστών επί της εταιρικής χρήσεως από έως Απαλλαγή των διαχειριστών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για τις ενέργειες και πράξεις της εταιρικής χρήσης που έληξε Διάφορες ανακοινώσεις Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2016

10 WISY TOYΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Μ.Ι.Κ.Ε. Α.Φ.Μ , ΑΡ. ΓΕΜΗ Ισολογισμός 2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( στοιχεία στο κόστος κτήσης) Ποσά σε ευρώ Σημείωσ 2015 Σημείωση 2015 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Αξία κτήσης Καθαρή θέση Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Καταβλημένα κεφάλαια Ακίνητα Κεφάλαιο 1000 Γήπεδα - Οικόπεδα Υπέρ το άρτιο Κτίρια και τεχνικά έργα , , ,60 Καταθέσεις ιδιοκτητών Λοιπά έξοδα εγκατάστασης Ίδιοι τίτλοι Μηχανολογικός εξοπλισμός 62790, , ,85 Σύνολο 1000 Λοιπός εξοπλισμός , , ,57 Διαφορές εύλογης αξίας Επενδύσεις σε ακίνητα Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση Λοιπά ενσώματα στοιχεία Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών Σύνολο ,02 Σύνολο Άυλα πάγια στοιχεία Δαπάνες ανάπτυξης Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού Υπεραξία Αφορολόγητα αποθεματικά Λοιπά άυλα , , ,81 Αποτελέσματα εις νέο ,17 Σύνολο ,81 Σύνολο ,17 Προκαταβολές και μη Συναλλαγματικές διαφορές κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή Χρηματοοικονομικά περιουσιακά Σύνολο καθαρής θέσης ,17 στοιχεία Δάνεια και απαιτήσεις Χρεωστικοί τίτλοι Συμμετοχές σε θυγατρικές, Προβλέψεις συγγενείς και κοινοπραξίες Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους Λοιπά 8857,43 Λοιπές προβλέψεις Σύνολο 8857,43 Σύνολο Αναβαλλόμενοι φόροι Σύνολο μη κυκλοφορούντων ,26 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέματα Υποχρεώσεις Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Εμπορεύματα Δάνεια Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία Κρατικές επιχορηγήσεις Προκαταβολές για αποθέματα 6918,23 Αναβαλλόμενοι φόροι Λοιπά αποθέματα Σύνολο Σύνολο 6918,23 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές Τραπεζικά δάνεια Εμπορικές απαιτήσεις Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων Δουλευμένα έσοδα περιόδου Εμπορικές υποχρεώσεις ,97 Λοιπές απαιτήσεις ,35 Φόρος εισοδήματος Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία Λοιποί φόροι και τέλη 19802,98 Προπληρωμένα έξοδα Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης ,32 Ταμειακά διαθέσιμα και Λοιπές υποχρεώσεις ,68 ισοδύναμα Ταμείο ,56 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα Τράπεζες - όψεως 2906,38 Έσοδα επόμενων χρήσεων Σύνολο ,29 Σύνολο ,95 Σύνολο κυκλοφορούντων ,52 Σύνολο υποχρεώσεων ,95 Σύνολο ενεργητικού ,78 Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων ,78 O ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ ΤΖΑΝΝΗΣ ΧΙΣΣΑΜ ΙΜΠΡΑΧΗΜ ΚΟΥΚΟΒΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Δ.Τ.: Π Α.Δ.Τ.: ΑΙ Α.Δ.Τ. ΑΗ131962