ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Έχοντας υπ όψη:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Έχοντας υπ όψη:"

Transcript

1 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & Αριθμ. πρωτ.: 1042 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Α.Δ.Α: ΑΔΑΜ: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑΔΑ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφ. Αθηνών 58 Προς: Λίστα Αποδεκτών Ταχ. Κώδικας: ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Π. Αργυρίδης Τηλέφωνο: Fax: ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΑ» στο πλαίσιο του έργου «ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ» του Μέτρου 20 του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Κωδ.ΟΠΣΑΑ: ). ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Έχοντας υπ όψη: 1. το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/τ.Α / ) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο , Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13 ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/ ) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του N. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/τ.Α ) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 2. το Ν. 4354/2015(ΦΕΚ 176/ , τ. Α.) με θέμα: «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» 3. το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α / ) με θέμα «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

2 4. τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/ τον Κανονισμό (ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου 6. την Απόφαση της Επιτροπής με αριθ. C(2015)9170/ που αφορά την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 7. το Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α ) σχετικά με τη ανασύσταση και μετονομασία των Υπουργείων 8. το Π.Δ. 97/2017 (ΦΕΚ Α 138) Οργ. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 9. την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας με αριθ. 2536/35588 (ΦΕΚ 195/τ. ΥΟΔΔ/ ), με την οποία διορίσθηκε στη θέση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας με βαθμό 1o της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων ο Χαράλαμπος Κασίμης του Παναγιώτη 10. την υπ αριθμ. 1376/13948/ (ΦΕΚ 395/Β ) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» 11. την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 3066/Β / ) Κοινή Υπουργική Απόφαση για την «Αναδιάρθρωση, αρμοδιότητες και κατανομή προσωπικού Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας »

3 12. την υπ αριθμ /ΕΥΣΣΑ493/ (ΦΕΚ 677/τ.Β / ) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης, και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών τεχνικής βοήθειας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 13. τη με αριθμ. πρωτ. 2316/ (ΑΔΑ: ΩΣΗ24653ΠΓ-1ΕΙ) Απόφαση Ένταξης της πράξης 14. τη με αριθμ. 082/1 ΣΑΕ (Κωδ. Έργου 2016ΣΕ ), από την οποία θα χρηματοδοτηθεί η ενέργεια 15. τις αποφάσεις εγγραφής στον κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών της ΕΥΔ ΠΑΑ 16. τις υπηρεσιακές ανάγκες ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Την έγκριση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΑ» στο πλαίσιο του έργου «ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ» του Μέτρου 20 του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ). Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): (Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων). Πλαίσιο Ανάθεσης: Διαδικασία επιλογής μέσα από τον κατάλογο προμηθευτών/παρεχόντων υπηρεσιών [Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α / ) και Υ.Α /ΕΥΣΣΑ493/ (ΦΕΚ 677/τ.Β / )]. Διάρκεια Υλοποίησης: Το φυσικό αντικείμενο του έργου θα ολοκληρωθεί εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών μετά από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Προϋπολογισμός: ,00 πλέον του ισχύοντος ΦΠΑ. Λήξη υποβολής προσφορών: Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφοράς: 12/04/2019. Ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ έως: 28/03/2019.

4 Ημερομηνία ανοίγματος προσφορών και ανάδειξης του Αναδόχου: Η ημερομηνία θα καθοριστεί από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης προσφορών, στην οποία μπορούν να παρίστανται οι υποψήφιοι ανάδοχοι. Η πρόσκληση απευθύνεται στους παρακάτω υποψήφιους που είναι εγγεγραμμένοι στον κατάλογο των προμηθευτών/παρεχόντων υπηρεσίες στην κατηγορία Γ.3 : 1. FMS Facility Management Services Α.Ε. 2. ICM INTERNATIONAL CLEANING METHODS Α.Ε. 3. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ε.Ε. 4. 3G FACILITIES SERVICES A.E. Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν προσφορά σύμφωνα με τους όρους του επισυναπτόμενου τεύχους πρόσκλησης, με ισχύ τριών (3) μηνών προσμετρούμενων από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών εντός σφραγισμένου φακέλου, στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας Λεωφ. Αθηνών 58, Αθήνα. Η παρούσα θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» καθώς και στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΠΑΑ ( Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ XΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΙΜΗΣ

5 Συνημμένα: Τεύχος πρόσκλησης Πίνακας Αποδεκτών: 1. FMS Facility Management Services Α.Ε. 2. ICM INTERNATIONAL CLEANING METHODS Α.Ε. 3. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ε.Ε. 4. 3G FACILITIES SERVICES A.E. Προς κοινοποίηση (ηλεκτρονικά): Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων ΕΥΕ ΠΑΑ

6 Τεύχος πρόσκλησης Αναθέτουσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης Έργο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΑ» στο πλαίσιο του έργου «ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ» του Μέτρου 20 του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης ΜΕΡΟΣ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Α.1. Αντικείμενο του έργου Ο Εργοδότης αναθέτει στον φορέα, που θα αναδειχθεί Ανάδοχος του έργου, και εκείνος αναλαμβάνει τον καθαρισμό των χώρων του υπογείου γκαράζ, του ισογείου, του μεσωρόφου, του 1 ου,2 ου, 3 ου και 4 ου ορόφου του κτιρίου επί της Λ. Αθηνών 58 και του 2 ου, 3 ου και 4 ου ορόφου του κτιρίου επί της Λ. Αθηνών 54-56, όπου στεγάζονται οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης και Εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης Ο καθαρισμός των χώρων, θα γίνεται καθημερινώς από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Οι υπηρεσίες καθαριότητας θα παρέχονται μετά το πέρας λειτουργίας της Υπηρεσίας (κατά κανόνα από ). Το προσωπικό του αναδόχου θα αποτελείται τουλάχιστον από πέντε (5) άτομα, εκ των οποίων τα τρία (3) άτομα θα απασχολούνται στο κτίριο που βρίσκεται στην Λ. Αθηνών 58, ενώ τα υπόλοιπα δύο (2) θα απασχολούνται στο κτίριο που βρίσκεται στην Λ. Αθηνών Το ακριβές ωράριο καθαριότητας καθώς και το πρόγραμμα εργασιών είναι δυνατό να αναπροσαρμόζονται μετά από συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών ανάλογα με τις ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής και τις ειδικές περιστάσεις. Τα υλικά καθαριότητος που θα χρησιμοποιούνται θα βαρύνουν αποκλειστικά την Ανάδοχο Εταιρεία. Το προσωπικό της Αναδόχου είναι υποχρεωμένο στο τέλος των εργασιών καθαρισμού να κλείνει τα φώτα, τα παράθυρα και τα κλιματιστικά. Το έργο του Αναδόχου συνίσταται γενικά στο ακόλουθο πρόγραμμα καθαρισμού: Α) Χώροι γραφείων, είσοδοι, διάδρομοι: i. Καθαρισμός όλων των οριζοντίων επιφανειών (γραφεία, βιβλιοθήκες, ράφια, ντουλάπες, ποδιές παραθύρων κλπ.) με βρεγμένο δέρμα και ειδικό απορρυπαντικό (5 φορές την εβδομάδα), ii. Άδειασμα και πλύσιμο σταχτοδοχείων (5 φορές την εβδομάδα) iii. Άδειασμα καλαθιών και τοποθέτηση σακούλας (5 φορές την εβδομάδα) iv. Αφαίρεση των αποτυπωμάτων των χεριών από τις πόρτες, τους τοίχους, τα τζάμια και τους διακόπτες των φωτιστικών (5 φορές την εβδομάδα) v. Καθαρισμός των τηλεφωνικών συσκευών (5 φορές την εβδομάδα) 1

7 vi. Σκούπισμα με ηλεκτρική σκούπα των υφασμάτινων επίπλων (1 φορά την εβδομάδα) vii. Σκούπισμα με απορροφητική μηχανή των δαπέδων και σφουγγάρισμα (5 φορές την εβδομάδα) Β) Είσοδος i. Καθαρισμός επίπλων και αλουμινίων (5 φορές την εβδομάδα) ii. Σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδου (5 φορές την εβδομάδα) Γ) Ανελκυστήρες i. Καθαρισμός καμπίνας εσωτερικά και εξωτερικά (5 φορές την εβδομάδα) ii. Σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδων (5 φορές την εβδομάδα) Δ) Γκαράζ Καθαρισμός γκαράζ ( 1 φορά την ημέρα ) Ε) Ισόγειο και μεσώροφος Γενικός καθαρισμός (1 φορά την εβδομάδα) ή κατόπιν αιτήματος της Υπηρεσίας εφόσων παραστεί ανάγκη. ΣΤ) Κλιμακοστάσια i. Σκούπισμα και σφουγγάρισμα (5 φορές την εβδομάδα) ii. Καθαρισμός κιγκλιδώματος (1 φορά την εβδομάδα) Ζ) Τουαλέτες i. Πλύσιμο και απολύμανση με βακτηριοκτόνο απορρυπαντικό των λεκανών, των νιπτήρων και των πλακιδίων γύρω από τους νιπτήρες (5 φορές την εβδομάδα) ii. Τοποθέτηση χάρτου υγείας και υγρού σαπουνιού πλύσης χεριών iii. Σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδου, άδειασμα των σκουπιδιών και τοποθέτηση σακούλας στα καλάθια αχρήστων (5 φορές την εβδομάδα) iv. Καθαρισμός καθρεπτών (5 φορές την εβδομάδα) v. Πλύσιμο των πλακιδίων σε όλο το ύψος (1 φορά την εβδομάδα) Η) Κουζίνα i. Πλύσιμο ποτηριών και τακτοποίηση κουζίνας (5 φορές την εβδομάδα) ii. Τοποθέτηση χάρτου κουζίνας και υγρού απορρυπαντικού πιάτων iii. Σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδου (5 φορές την εβδομάδα) Θ) Καθαρισμός Τζαμιών i. Καθαρισμός εσωτερικής και εξωτερικής πλευράς των περιμετρικών τζαμιών και εσωτερικών διαχωριστικών (1 φορά το δίμηνο) Ι) Σκληρά δάπεδα-μοκέτες ii. Πλύσιμο με περιστροφική μηχανή των δαπέδων (1 φορά το χρόνο) iii. Πλύσιμο μοκετών (αν τοποθετηθούν) (1 φορά το χρόνο) 2 Α.2. Διάρκεια Τρόπος εκτέλεσης του Έργου Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Σε περίπτωση μετακόμισης των Υπηρεσιών η σύμβαση που θα υπογραφεί, δύναται να διακοπεί αζημίως για την Υπηρεσία. Α.3. Προϋπολογισμός έργου τρόπος πληρωμής Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00) πλέον του ισχύοντος ΦΠΑ 24%, δηλαδή συνολικού ποσού εβδομήντα

8 τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΣΑΕ 082/1 και ειδικότερα τον κωδικό 2016ΣΕ Στο ανωτέρω ποσό του προϋπολογισμού συμπεριλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση του Έργου χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής έστω και εξ επιγενόμενης αιτίας. Φόροι, δασμοί, κρατήσεις υπέρ τρίτων, ασφαλιστικές εισφορές, κάθε άλλη νομική επιβάρυνση, ως και κάθε άλλη δαπάνη μη ρητά καθοριζόμενη στην παρούσα επιβαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί στην προσφορά. Η καταβολή της αμοιβής θα γίνεται μηνιαία μετά την έκδοση από την αρμόδια Επιτροπή Επίβλεψης και Παραλαβής των αντίστοιχων πρωτοκόλλων παραλαβής, και την έκδοση Απόφασης από το αρμόδιο όργανο. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. ΜΕΡΟΣ Β. ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Β.1. Γενικοί όροι διενέργειας του διαγωνισμού Όλοι οι περιεχόμενοι στην παρούσα πρόσκληση όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους συμμετέχοντες. 3 Απόκλιση από τους υποχρεωτικούς όρους και απαιτήσεις (ποσοτικές και ποιοτικές) επιφέρει τον αποκλεισμό του συμμετέχοντα. Η υποβολή προσφοράς εκ μέρους του συμμετέχοντος συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων της πρόσκλησης. Β.2. Νομικό και θεσμικό πλαίσιο διαγωνισμού Ο παρών διαγωνισμός μέσω Καταλόγου, θα διενεργηθεί σύμφωνα με την Υ.Α /ΕΥΣΣΑΑ 493/ (ΦΕΚ Β 677/ ) «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης, και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας» ως ισχύει και τους κατωτέρω γενικούς και ειδικούς όρους. Β.3. Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους σε έντυπη μορφή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση, το αργότερο μέχρι την 12/04/2019

9 και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης , Λεωφ. Αθηνών 58, Αθήνα. Β.4. Τόπος και χρόνος αποσφράγισης Η αποσφράγιση των προσφορών των υποψηφίων ανάδοχων, θα γίνει στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης , Λεωφ. Αθηνών 58, Αθήνα, σε ημερομηνία που θα καθοριστεί από την Υπηρεσία και στην οποία μπορούν να παρίστανται οι υποψήφιοι Ανάδοχοι. Β.5. Τρόπος αποστολής εγγράφων διαγωνισμού Η πρόσκληση αποστέλλεται, με εταιρεία ταχυμεταφοράς και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στους επιλεγμένους από τον κατάλογο οικονομικούς φορείς. Β.6. Δικαίωμα συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι προσκαλούμενοι φορείς, οι οποίοι είναι ενταγμένοι στον κατάλογο προμηθευτών/παρεχόντων υπηρεσίες της ΕΥΔ ΠΑΑ [βλ. άρθρο 119 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α / ) και Υ.Α /ΕΥΣΣΑ493/ (ΦΕΚ 677/τ.Β / )] όπως ισχύει. Β.7. Αποκλεισμός υποψήφιων - απόρριψη προσφορών Αποκλείεται από τη συμμετοχή στο πλαίσιο της παρούσας υποψήφιος, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 4 1. Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης - πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της σ.42) β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς, στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών - μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της , σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης - πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του

10 Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της , σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της , σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α 48) δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασηςπλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της , σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της , σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α 166) 5 στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της , σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α 215). Ο προσφέρων αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

11 Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (I.K.E.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά, κατ ελάχιστον, στους διαχειριστές. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά, κατ ελάχιστον, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 2. Όταν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και όταν η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 6 Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. Επίσης αποκλείεται ο προσφέρων, εάν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.

12 Οι υπό αα και ββ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. Ο λόγος αποκλεισμού δεν εφαρμόζεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. 3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στο πλαίσιο της παρούσας προσφέρων φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας 7 γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης,

13 προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Αναθέτουσα Αρχή, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία 8 4. Ο προσφέρων φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις 5. Φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. Επίσης, η προσφορά του προσφέροντος φορέα απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις: α. το συνολικό τίμημα της προσφοράς υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της παραγράφου Α.33 της παρούσης

14 β. δεν έχουν υποβληθεί τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παράγραφο Γ.2.1 της παρούσης γ. δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή/και η οικονομική προσφορά δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με την παράγραφο Γ.2.2 της παρούσης δ. ο χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται μικρότερος των τριών (3) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας της παραγράφου Β.3 ε. δεν είναι σύμφωνη με τους επιμέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας, όπου αυτοί αναφέρονται στ. περιέχονται οικονομικά στοιχεία ή σχετικές οικονομικές αναφορές σε έγγραφα ή σε ηλεκτρονικό μέσο της προσφοράς, εκτός του φακέλου της οικονομικής προσφοράς ζ. αφορά σε μέρος του έργου και όχι στο σύνολό του η. περιέχει εναλλακτικές προσφορές θ. δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Γ.1 της παρούσας. 9 Β.8. Υπεργολαβίες Δεν επιτρέπεται η ανάθεση σε τρίτους, υπό μορφή εργολαβίας, οποιουδήποτε μέρους του αντικειμένου της παρούσας. ΜΕΡΟΣ Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γ.1. Τρόπος υποβολής προσφορών Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την προσφορά του είτε καταθέτοντάς την, είτε αποστέλλοντας την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο στον τόπο και κατά τον χρόνο που αναφέρονται στην παράγραφο Β.3 της παρούσας. Κατά την υποβολή της η προσφορά συνοδεύεται και από έγγραφο υποβολής διαβιβαστικό για πρωτοκόλλησή της. Προσφορά που πρωτοκολλάται μετά την ορισμένη

15 κατά την παρούσα πρόσκληση ημερομηνία και ώρα δεν λαμβάνεται υπόψη. Η ημερομηνία και ώρα αποδεικνύονται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων της Αναθέτουσα Αρχή. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορά παραλαμβάνεται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχεται στην Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα της παραγράφου Β.3 της παρούσας. Δε θα ληφθεί υπόψη προσφορά που είτε υποβλήθηκε μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα της παραγράφου Β.3 είτε ταχυδρομήθηκε έγκαιρα, αλλά δεν έφθασε στην Αναθέτουσα Αρχή έγκαιρα. Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν. Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δε λαμβάνεται υπόψη. Γ.2. Περιεχόμενο Προσφοράς Η προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. Η προσφορά κατατίθεται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα καθορίζονται στην πρόσκληση. 10 Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος περιέχει δύο επιμέρους, ανεξάρτητους σφραγισμένους υποφακέλους: Α. «Υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προσδιορίζονται στην παράγραφο Γ.2.1. Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι ταξινομημένα μέσα στον Υποφάκελο με τη σειρά που ζητούνται. Β. «Υποφάκελος Οικονομικής προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής προσφοράς του προσφέροντος φορέα, τα οποία προσδιορίζονται στην παράγραφο Γ.2.2. Οι ανωτέρω υποφάκελοι θα υποβληθούν ως εξής: Δικαιολογητικά Συμμετοχής: ένα (1) πρωτότυπο, που θα περιλαμβάνεται στο σφραγισμένο Υποφάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής. Οικονομική Προσφορά: ένα (1) πρωτότυπο, που θα περιλαμβάνεται στο σφραγισμένο Υποφάκελο Οικονομικής Προσφοράς.

16 Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΑ» στο πλαίσιο του έργου «ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ» του Μέτρου 20 του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Κωδ.ΟΠΣΑΑ: ) Αναθέτουσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς: 12/04/2019 Όλοι οι επιμέρους φάκελοι πρέπει να αναγράφουν την επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψηφίου αναδόχου, τον τίτλο του διαγωνισμού και τον τίτλο του φακέλου. Η προσφορές υποβάλλεται στην ελληνική γλώσσα. 11 Γ.2.1. Περιεχόμενα Υποφακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής Ο Υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής που θα υποβάλει ο προσφέρων πρέπει να περιέχει: 1. Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα με την οποία να δηλώνεται ότι: α) δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή στα στοιχεία που έχουν υποβληθεί και συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών της Αναθέτουσας Αρχής (αν υπάρχει μεταβολή προσκομίζει αντίστοιχα στοιχεία) β) με την υποβολή της προσφοράς, ο προσφέρων οικονομικός φορέας αποδέχεται τους όρους της παρούσας, αναλαμβάνει την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου στο σύνολό του και όπως αυτό προσδιορίζεται και οι πληροφορίες που συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά του είναι αληθείς και ακριβείς γ) η οικονομική προσφορά αφορά στο σύνολο του έργου και συντάχθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.

17 2. Το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας (Παράρτημα ΙΙ). 3. Τίτλους σπουδών και αποδεικτικά συμμετοχής σε μελέτες ή εκθέσεις ή δημοσιεύσεις όπως προσδιορίζονται στην παράγραφο Α.2.1. και Α.2.2. Γ.2.2. Περιεχόμενα Υποφακέλου Οικονομικής Προσφοράς Η Οικονομική Προσφορά θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, να φέρει τη σφραγίδα του και να υποβληθεί μέσα σε χωριστό φάκελο, ο οποίος θα είναι κλειστός επί ποινή αποκλεισμού. Η οικονομική προσφορά για το έργο θα γίνει σε ευρώ και θα περιλαμβάνει συνολική τιμή για το έργο (συμπεριλαμβανομένου και μη του ΦΠΑ), αριθμητικώς και ολογράφως. Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των προβλεπομένων επιβαρύνσεων και δαπανών του αναδόχου για την πλήρη εκτέλεση του έργου, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών σε ασφαλιστικά ταμεία οποιασδήποτε φύσης, ή υποχρεώσεων έναντι τρίτων κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας ή εξ αφορμής αυτών. Δεν υπόκειται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και εκτέλεσης της σύμβασης. 12 Ο υποψήφιος ανάδοχος έχει μελετήσει και εκτιμήσει τις απαιτήσεις του έργου και κατά συνέπεια ρητά συμφωνείται ότι καμία αξίωση για πρόσθετη χρηματοδότηση δεν μπορεί να προβληθεί από τον ανάδοχο. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε άλλη νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων ή άλλων Οργανισμών, η οποία κατά νόμο τον βαρύνει. Γ.3. Ισχύς προσφορών Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον συμμετέχοντα στο διαγωνισμό για τρεις (3) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της. Προσφορά που αναφέρει χρόνο ισχύος μικρότερο των τριών (3) μηνών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος της προσφοράς η Αναθέτουσα Αρχή απευθύνει έγγραφο ερώτημα προς τον προσφέροντα, πριν τη λήξη ισχύος της προσφοράς, αν αποδέχεται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ο προσφέρον οφείλει να απαντήσει μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες.

18 Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον προσφέροντα μόνο εφόσον αυτός την αποδεχθεί. Ο προσφέρον οικονομικός φορέας δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο προσφέρων οικονομικός φορέας υπόκειται σε απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση. Γ.4. Εναλλακτικές προσφορές Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προσφορές, δε δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους ένστασης κατά της απόρριψής τους. Γ.5. Διενέργεια διαγωνισμού Γ.5.1. Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού Με απόφαση του αρμόδιου οργάνου ορίζεται Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού. Έργο της Επιτροπής είναι ο έλεγχος / αξιολόγηση της προσφοράς, η κατάρτιση του πρακτικού/κων αξιολόγησης, ο έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης, η εισήγηση για την κατακύρωση/ανάθεση του έργου καθώς και γνωμοδότηση για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης. 13 Γ.5.2. Αξιολόγηση προσφοράς Το έργο θα ανατεθεί με διαδικασία επιλογής από κατάλογο προμηθευτών/παρεχόντων υπηρεσιών [Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147) και Υ.Α /ΕΥΣΣΑ493/ (ΦΕΚ Β 677)], με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής. Κατά το άνοιγμα του ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, αριθμούνται και μονογράφονται από τα μέλη της επιτροπής οι περιεχόμενοι ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΙ. Το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών γίνεται κατά την ίδια συνεδρίαση της Επιτροπής. Πρώτα αποσφραγίζεται και ελέγχεται ο Υποφάκελος Α: «Δικαιολογητικά» και για όσες προσφορές είναι αποδεκτές αποσφραγίζεται και αξιολογείται ο Υποφάκελος Β: «Οικονομική Προσφορά». Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται παρουσία εκπροσώπων των υποψηφίων αναδόχων, εφόσον παρίστανται. Για τις προσφορές που δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, ο υποφάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται και επιστρέφεται στην ΕΥΔ ΠΑΑ. Επικρατέστερος υποψήφιος θα είναι ο υποψήφιος Ανάδοχος με την χαμηλότερη οικονομική προσφορά. Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο στο ανωτέρω κριτήριο.

19 Η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό για το άνοιγμα και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και των οικονομικών προσφορών και εισηγείται στο αρμόδιο όργανο την έγκρισή του. Η εν λόγω απόφαση αποστέλλεται στους προσφέροντες για την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων τους. Ακολούθως αποστέλλει με απόφαση του Γενικού Γραμματέα εγγράφως στον προσωρινό ανάδοχο τη λίστα με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που θα πρέπει να προσκομισθούν εντός τεθείσας προθεσμίας. Μετά την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης ακολουθεί ο έλεγχός τους από την Επιτροπή, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο όργανο την κατακύρωση του έργου. Ακολουθεί η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής εκτέλεσης από τον ανάδοχο του έργου και η υπογραφή της σύμβασης. Γ.6. Ενστάσεις Ενστάσεις για την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος η διαδικασία υποβολής ενστάσεων είναι η προβλεπόμενη στο άρθρο 127 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147) και στο άρθρο 13 της Υ.Α με αριθ 23451/ΕΥΣΣΑ493/ (ΦΕΚ Β 677), όπως τροποποιήθηκε. Γ.7. Λοιποί Συμβατικοί Όροι Στο παράρτημα Ι της παρούσας αναλύονται οι σχετικοί συμβατικοί όροι για την υλοποίηση του έργου. 14

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων / Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων / Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και για το έργο με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΑ» στο πλαίσιο του έργου «ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ» του Μέτρου 20 του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Κωδ.ΟΠΣΑΑ: ).

21 Στην Αθήνα σήμερα,.2019, ημέρα...., στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης , στην Αθήνα, Λεωφ. Αθηνών 58, μεταξύ : α) αφενός, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων / Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων / Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης , καλουμένης εφεξής Αναθέτουσας Αρχής που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Αθηνών 58, εκπροσωπούμενης νόμιμα από τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, και β) αφετέρου.., που, με Α.Φ.Μ... νομίμως εκπροσωπούμενης.. καλούμενης εφεξής ως Ανάδοχος έχοντας υπ όψη: 1. το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/τ.Α / ) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο , Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13 ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/ ) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του N. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/τ.Α ) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 2. το Ν. 4354/2015(ΦΕΚ 176/ , τ. Α.) με θέμα: «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» 3. το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α / ) με θέμα «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25ΕΕ)» 4. τον Κανονισμό (ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου 5. τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) 352/78, (ΕΚ) 165/94, (ΕΚ) 2799/98, (ΕΚ) 814/2000, (ΕΚ) 1290/2005 και (ΕΚ) 485/2008 του Συμβουλίου 6. την Απόφαση της Επιτροπής με αριθ. C(2015)9170/ που αφορά την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 7. το Π.Δ. 70 (ΦΕΚ 114/ , τ. Α) σχετικά με τη ανασύσταση και μετονομασία των Υπουργείων 8. το Π.Δ. 97/(ΦΕΚ 138/A/ ) σχετικά με τον Οργανισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

22 9. την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας με αριθ. 2536/35588 (ΦΕΚ 195/τ. ΥΟΔΔ/ ), με την οποία διορίσθηκε στη θέση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας με βαθμό 1o της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων ο Χαράλαμπος Κασίμης του Παναγιώτη 10. την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 3066/Β / ) Κοινή Υπουργική Απόφαση για την «Αναδιάρθρωση, αρμοδιότητες και κατανομή προσωπικού Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας » 11. την υπ αριθμ /ΕΥΣΣΑ493/ (ΦΕΚ 677/τ.Β / ) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης, και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών τεχνικής βοήθειας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 12. τη με αριθμ. πρωτ. 2316/ (ΑΔΑ: ΩΣΗ24653ΠΓ-1ΕΙ) Απόφαση Ένταξης της πράξης 13. τη με αριθμ082/1 ΣΑΕ (Κωδ. Έργου 2016ΣΕ ), από την οποία θα χρηματοδοτηθεί η ενέργεια 14. την υπ αριθμ (ΑΔΑ: ) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του έργου: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΑ» στο πλαίσιο του έργου «ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ» του Μέτρου 20 του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Κωδ.ΟΠΣΑΑ: ). η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 15. τη με αρ. πρωτ..προσφορά που κατέθεσε η. 16. τα Πρακτικά υπ αριθμ. της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών 17. την υπ αριθμ...(αδα: ) Απόφαση για την Έγκριση των Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών και ανάθεση του έργου με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΑ» στο πλαίσιο του έργου «ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ» του Μέτρου 20 του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου τ. 18. το έγγραφο υπ αριθμ..τ.. αναδόχου με το οποίο προσκομίσθηκαν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης 19. την αριθμ. πρωτ..(αδα ) απόφαση κατακύρωσης 20. την υπ αριθμ...εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης για ποσό ύψους.ευρώ. συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:

23 ΑΡΘΡΟ 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο Εργοδότης αναθέτει στον φορέα, που θα αναδειχθεί Ανάδοχος του έργου, και εκείνος αναλαμβάνει τον καθαρισμό των χώρων του υπογείου γκαράζ, του ισογείου, του μεσωρόφου, του 1 ου,2 ου, 3 ου και 4 ου ορόφου του κτιρίου επί της Λ. Αθηνών 58 και του 2 ου, 3 ου και 4 ου ορόφου του κτιρίου επί της Λ. Αθηνών 54-56, όπου στεγάζονται οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης και Εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης Ο καθαρισμός των χώρων, θα γίνεται καθημερινώς από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Οι υπηρεσίες καθαριότητας θα παρέχονται μετά το πέρας λειτουργίας της Υπηρεσίας (κατά κανόνα από ). Το προσωπικό του αναδόχου θα αποτελείται τουλάχιστον από πέντε (5) άτομα, εκ των οποίων τα τρία (3) άτομα θα απασχολούνται στο κτίριο που βρίσκεται στην Λ. Αθηνών 58, ενώ τα υπόλοιπα δύο (2) θα απασχολούνται στο κτίριο που βρίσκεται στην Λ. Αθηνών Το ακριβές ωράριο καθαριότητας καθώς και το πρόγραμμα εργασιών είναι δυνατό να αναπροσαρμόζονται μετά από συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών ανάλογα με τις ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής και τις ειδικές περιστάσεις. Τα υλικά καθαριότητος που θα χρησιμοποιούνται θα βαρύνουν αποκλειστικά την Ανάδοχο Εταιρεία. Το προσωπικό της Αναδόχου είναι υποχρεωμένο στο τέλος των εργασιών καθαρισμού να κλείνει τα φώτα, τα παράθυρα και τα κλιματιστικά. Το έργο του Αναδόχου συνίσταται γενικά στο ακόλουθο πρόγραμμα καθαρισμού: Α) Χώροι γραφείων, είσοδοι, διάδρομοι: i. Καθαρισμός όλων των οριζοντίων επιφανειών (γραφεία, βιβλιοθήκες, ράφια, ντουλάπες, ποδιές παραθύρων κλπ.) με βρεγμένο δέρμα και ειδικό απορρυπαντικό (5 φορές την εβδομάδα), ii. Άδειασμα και πλύσιμο σταχτοδοχείων (5 φορές την εβδομάδα) iii. Άδειασμα καλαθιών και τοποθέτηση σακούλας (5 φορές την εβδομάδα) iv. Αφαίρεση των αποτυπωμάτων των χεριών από τις πόρτες, τους τοίχους, τα τζάμια και τους διακόπτες των φωτιστικών (5 φορές την εβδομάδα) v. Καθαρισμός των τηλεφωνικών συσκευών (5 φορές την εβδομάδα) vi. Σκούπισμα με ηλεκτρική σκούπα των υφασμάτινων επίπλων (1 φορά την εβδομάδα) vii. Σκούπισμα με απορροφητική μηχανή των δαπέδων και σφουγγάρισμα (5 φορές την εβδομάδα) Β) Είσοδος i. Καθαρισμός επίπλων και αλουμινίων (5 φορές την εβδομάδα) ii. Σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδου (5 φορές την εβδομάδα) Γ) Ανελκυστήρες i. Καθαρισμός καμπίνας εσωτερικά και εξωτερικά (5 φορές την εβδομάδα) ii. Σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδων (5 φορές την εβδομάδα) Δ) Γκαράζ Καθαρισμός γκαράζ ( 1 φορά την ημέρα ) Ε) Ισόγειο και μεσώροφος Γενικός καθαρισμός (1 φορά την εβδομάδα) ή κατόπιν αιτήματος της Υπηρεσίας εφόσων παραστεί ανάγκη. ΣΤ) Κλιμακοστάσια i. Σκούπισμα και σφουγγάρισμα (5 φορές την εβδομάδα) ii. Καθαρισμός κιγκλιδώματος (1 φορά την εβδομάδα) Ζ) Τουαλέτες i. Πλύσιμο και απολύμανση με βακτηριοκτόνο απορρυπαντικό των λεκανών, των νιπτήρων και των πλακιδίων γύρω από τους νιπτήρες (5 φορές την εβδομάδα) ii. Τοποθέτηση χάρτου υγείας και υγρού σαπουνιού πλύσης χεριών

24 iii. Σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδου, άδειασμα των σκουπιδιών και τοποθέτηση σακούλας στα καλάθια αχρήστων (5 φορές την εβδομάδα) iv. Καθαρισμός καθρεπτών (5 φορές την εβδομάδα) v. Πλύσιμο των πλακιδίων σε όλο το ύψος (1 φορά την εβδομάδα) Η) Κουζίνα i. Πλύσιμο ποτηριών και τακτοποίηση κουζίνας (5 φορές την εβδομάδα) ii. Τοποθέτηση χάρτου κουζίνας και υγρού απορρυπαντικού πιάτων iii. Σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδου (5 φορές την εβδομάδα) Θ) Καθαρισμός Τζαμιών Καθαρισμός εσωτερικής και εξωτερικής πλευράς των περιμετρικών τζαμιών και εσωτερικών διαχωριστικών (1 φορά το δίμηνο) Ι) Σκληρά δάπεδα-μοκέτες i. Πλύσιμο με περιστροφική μηχανή των δαπέδων (1 φορά το χρόνο) ii. Πλύσιμο μοκετών (αν τοποθετηθούν) (1 φορά το χρόνο) ΑΡΘΡΟ 2 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Σε περίπτωση μετακόμισης των Υπηρεσιών η σύμβαση που θα υπογραφεί, δύναται να διακοπεί αζημίως για την Υπηρεσία. χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 3 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο ανάδοχος κατά την υπογραφή της παρούσας δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι έχει πλήρη γνώση του συνόλου των συνθηκών εκτέλεσης του αντικειμένου της παρούσας. Επίσης, ότι αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου θεωρώντας το τίμημα επαρκές, νόμιμο και αληθινό για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι κατά την εκτέλεση της σύμβασης α) θα τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. β) δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν γ) θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

25 Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει οποιονδήποτε εξοπλισμό χρειαστεί για την εκτέλεση των υποχρεώσεών του. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει το έργο, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παρούσα σύμβαση, και στην υπ αρ. πρωτ. (ΑΔΑ:..) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του έργου: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΑ» στο πλαίσιο του έργου «ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ» του Μέτρου 20 του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης Ο Ανάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλήψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον του Εργοδότη. Καθ όλη τη διάρκεια του έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή και να λαμβάνει υπόψη οποιεσδήποτε παρατηρήσεις σχετικά με την εκτέλεση του έργου. Το προσωπικό της Αναδόχου είναι υποχρεωμένο στο τέλος των εργασιών καθαρισμού να κλείνει τα φώτα, τα παράθυρα και τα κλιματιστικά. ΑΡΘΡΟ 4 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ Η Αναθέτουσα Αρχή θα διαθέσει στον Ανάδοχο στοιχεία που αφορούν το αντικείμενο του έργου και ζητούνται από τον Ανάδοχο. Υποχρεούται επίσης να απαντήσει εγγράφως στα κοινοποιούμενα ερωτήματα του Αναδόχου, που αφορούν τις ενέργειες, στις οποίες θα προβεί ο Ανάδοχος προκειμένου να υλοποιήσει όλες τις υπηρεσίες που συνιστούν φυσικό αντικείμενο της παρούσας. ΑΡΘΡΟ 5 - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η επίβλεψη και η παραλαβή του έργου θα πραγματοποιείται από την Επιτροπή που ορίζεται με Απόφαση του Γενικού Γραμματέα σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016. Ο ρόλος της Επιτροπής είναι εισηγητικός προς το αρμόδιο όργανο για την οριστική παραλαβή του παραδοτέου ως ορίζεται στην παρούσα. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται έλεγχος της ποσοτικής και ποιοτικής αρτιότητας του παραδοτέου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των συμβατικών τευχών, κατά δε τον εν λόγω έλεγχο μπορεί να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Η Επιτροπή Επίβλεψης και Παραλαβής θα παρακολουθεί συνεχώς την υλοποίηση σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.

26 Κατά τη διάρκεια του έργου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται με τον Εργοδότη και την Επιτροπή Παραλαβής, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές υποδείξεις τους. Εάν η Επιτροπή δεν διαπιστώσει ελλείψεις, παραλείψεις ή αδυναμίες, οφείλει να συντάξει Πρωτόκολλο Παραλαβής σε προθεσμία δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την υποβολή του (παράδοση στην Επιτροπή από την ΕΥΔ ΠΑΑ Μονάδα Τεχνικής Υποστήριξης). Η Επιτροπή εάν οποτεδήποτε διαπιστώσει ελλείψεις, παραλείψεις ή αδυναμίες, που αφορούν την ομαλή εκτέλεση του έργου στα πλαίσια υλοποίησης της σύμβασης, θα πρέπει να διατυπώσει εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών εγγράφως τις σχετικές παρατηρήσεις και να ενημερώσει με συστημένη επιστολή τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος υποχρεούται το αργότερο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της συστημένης επιστολής, να συμμορφωθεί απόλυτα με τις παρατηρήσεις της Επιτροπής, να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες. Εάν ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί εμπρόθεσμα και προσηκόντως με τις συμβατικές υποχρεώσεις και τις υποδείξεις της Επιτροπής, η Επιτροπή συντάσσει σχετικό Πρωτόκολλο αναφέροντας λεπτομερώς τους λόγους. Το Πρωτόκολλο αυτό αποτελεί την βάση των περαιτέρω ενεργειών του Εργοδότη. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους του παρεχομένου παραδοτέου με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση του παραδοτέου αυτού με άλλο, που να είναι σύμφωνο με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή, κατά τα ειδικώς προβλεπόμενα στο άρθρο 220 του ν. 4412/2016. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και το παραδοτέο που απορρίφθηκε μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. Η επίβλεψη δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο της ευθύνης για τις ελλείψεις, σφάλματα, ανακρίβειες ή παραλείψεις που τυχόν διαπιστωθούν κατά την παραλαβή του έργου και τα οποία η Ανάδοχος υποχρεούται να αναμορφώσει ή να διορθώσει, έστω και εάν αυτά δε διαπιστώθηκαν από την Επιτροπή Επίβλεψης και Παραλαβής κατά την εξέλιξη του έργου.

27 ΑΡΘΡΟ 6 - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ, ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη των άρθρων 13 και 14, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.

Ταχ. Κώδικας: ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Π. Αργυρίδης Τηλέφωνο: Fax:

Ταχ. Κώδικας: ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Π. Αργυρίδης Τηλέφωνο: Fax: EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΘΗΝΑ 19-01 -2017 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αριθμ. πρωτ. 158 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΔΑ: AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 ΜΟΝΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Παροχή υπηρεσιών

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Παροχή υπηρεσιών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ AΘΗΝΑ, 27/08/2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Π. : 3754 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α.Δ.Α. : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΘΗΝΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αριθμ. πρωτ. 3188

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΘΗΝΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αριθμ. πρωτ. 3188 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΘΗΝΑ 09-12 -2016 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αριθμ. πρωτ. 3188 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΔΑ: 78954653ΠΓ-ΜΦΤ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ AΘΗΝΑ, 08/05/2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Π. : 2128 Α.Δ.Α. : 7O18465ΦΘΗ-75Ψ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ AΘΗΝΑ, 08/05/2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Π. : 2128 Α.Δ.Α. : 7O18465ΦΘΗ-75Ψ ΑΝΑΡΤΗΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ AΘΗΝΑ, 08/05/2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Π. : 2128 Α.Δ.Α. : 7O18465ΦΘΗ-75Ψ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Έχοντας υπ όψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Έχοντας υπ όψη: EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΗΝΑ 27-03 - 2019 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & Αριθμ. πρωτ.: 1042 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Α.Δ.Α:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΘΗΝΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΘΗΝΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΘΗΝΑ 18-11 -2016 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αριθμ. πρωτ.2925 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΔΑ: Ω4ΡΜ4653ΠΓ-Φ3Χ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΘΗΝΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αριθμ. πρωτ. 2930

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΘΗΝΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αριθμ. πρωτ. 2930 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΘΗΝΑ 18-11 -2016 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αριθμ. πρωτ. 2930 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΔΑ: 6ΩΛ54653ΠΓ-ΜΛ6 AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Προσκαλείστε να υποβάλλετε σε σφραγισμένο φάκελο ή ηλεκτρονικά τα αναφερόμενα παρακάτω δικαιολογητικά όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016. α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΘΗΝΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αριθμ. πρωτ. 2931

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΘΗΝΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αριθμ. πρωτ. 2931 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΘΗΝΑ 18-11 -2016 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αριθμ. πρωτ. 2931 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΔΑ: 61ΓΥ4653ΠΓ-Δ2Ζ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ AΘΗΝΑ, 31/07/2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Π. : 3508 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α.Δ.Α. : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΗΝΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΗΝΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΗΝΑ 06-04 -2017 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & Αριθμ. πρωτ.1075 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Α.Δ.Α: ΕΙΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΘΗΝΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αριθμ. πρωτ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ AΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΘΗΝΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αριθμ. πρωτ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ AΓΡΟΤΙΚΗΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΘΗΝΑ 14-11 - 2016 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αριθμ. πρωτ. 2879 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 ΑΔΑ:7ΜΔΦ4653ΠΓ-ΩΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ AΘΗΝΑ, 10/06/2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Π. : 2675 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α.Δ.Α. : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΗΝΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΗΝΑ 20-12 - 2016 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. πρωτ.3313 ΑΔΑ: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 ΜΟΝΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ AΘΗΝΑ, 10 / 06 /2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Π. : 2680 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α.Δ.Α. : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΗΝΑ 28-12 - 2016 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. πρωτ. 3521 ΑΔΑ: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 ΜΟΝΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

8. Για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών:

8. Για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών: μείωση αποφασίζεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία, ύστερα από αίτηση του αναδόχου, συνοδευόμενη από ειδικό απολογισμό των εργασιών των οποίων έχουν εγκριθεί οι επιμετρήσεις. β) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ AΘΗΝΑ, 10 / 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Π. : 2677 Α.Δ.Α. :

ΑΝΑΡΤΗΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ AΘΗΝΑ, 10 / 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Π. : 2677 Α.Δ.Α. : ΑΝΑΡΤΗΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 ΜΟΝΑΔΑ Δ Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφ. Αθηνών 58

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ AΘΗΝΑ, 10 / 06 /2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Π. : 2678 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α.Δ.Α. : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΘΗΝΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αριθμ. πρωτ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜAΤΕΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΘΗΝΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αριθμ. πρωτ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜAΤΕΑΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΘΗΝΑ 18-11 -2016 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αριθμ. πρωτ. 2928 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΔΑ:7ΛΜΧ4653ΠΓ-8ΛΓ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΞΕΔΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΞΕΔΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Π 108/01.02.2017 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΞΕΔΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2017-18 Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δημοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας (ΕΕΕΠ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας (ΕΕΕΠ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας (ΕΕΕΠ) Στοιχεία της δηµοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης σύµβασης για τις οποίες έχει δηµοσιευτεί προκήρυξη διαγωνισµού στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΗΝΑ 25-10 - 2018 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & Αριθμ. πρωτ.: 3314 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Α.Δ.Α:

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕ

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕ Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕ Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης κα την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δημοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση αρ. ΔΕΑ/ για υποβολή προσφοράς για την μεταφορά, με ειδική βαθυδάπεδη πλατφόρμα, μιας Αυτεπαγωγής, από τον Ασπρόπυργο στο ΚΥΤ Αχελώου.

Πρόσκληση αρ. ΔΕΑ/ για υποβολή προσφοράς για την μεταφορά, με ειδική βαθυδάπεδη πλατφόρμα, μιας Αυτεπαγωγής, από τον Ασπρόπυργο στο ΚΥΤ Αχελώου. ΑΡ./ΗΜ.:ΔΕΑ/22712/09.07.2019 Πληροφορίες : E. Τζοΐτη Τηλέφωνο : 210-5192547 E-mail: e.tzoiti@admie.gr Περίληψη: Πρόσκληση αρ. ΔΕΑ/408915 για υποβολή προσφοράς για την μεταφορά, με ειδική βαθυδάπεδη πλατφόρμα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ AΘΗΝΑ, 10/06/2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Π. : 2674 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α.Δ.Α. : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Π 202 / 07-03-2017 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Toν υπ αρ. 3966 / 24.5.2011 [ΦΕΚ A 118 / 24.5.2011] νόμο του

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφ. Αθηνών 58 Προς: Λίστα Αποδεκτών Ταχ. Κώδικας: ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: B.Μακρής Τηλέφωνο: Fax: Εmail:

Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφ. Αθηνών 58 Προς: Λίστα Αποδεκτών Ταχ. Κώδικας: ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: B.Μακρής Τηλέφωνο: Fax: Εmail: ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ AΘΗΝΑ, 11-03-2016 Α.Π. : 686 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α.Δ.Α. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 ΜΟΝΑΔΑ Δ Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ Τους ενδιαφερόμενους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ Τους ενδιαφερόμενους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυμνο, 24.11.2016 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτ. : 27643 ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες: Σ Τριπολιτάκη e-mail:tripolitaki@rethymno.gr τηλ.: 28310 40008 fax : 28310

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 13/2/2018 Αρ. Πρωτ. 356 ΑΔΑ: ΑΔΑΜ: ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών

Αθήνα, 13/2/2018 Αρ. Πρωτ. 356 ΑΔΑ: ΑΔΑΜ: ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΑ 2014-2020 ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Επικαιροποίηση του καταλόγου Προμηθευτών της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

Θέμα: Επικαιροποίηση του καταλόγου Προμηθευτών της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους Τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ) Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Α.Ε. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Διακήρυξη : ΔΑΠΜ - 401703 Ημερομηνία : 03-08-2017 Αντικείμενο : ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΑΝΤΙΒΑΡΑ ΤΕΥΧΟΣ 1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. Τσόχα αρ. 5, Αθήνα Τηλ. 210-8701600 Fax: 210-8701601 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. Η Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (Τ.Ε.Υ.Δ.) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (Τ.Ε.Υ.Δ.) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΑ 2014-2020 ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Σ. Καράγιωργα 22, 841 00 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.pepna.gr E-mail: notioaigaio@mou.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς Περιφερειακός Τομέας Δυτικής Μακεδονίας

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς Περιφερειακός Τομέας Δυτικής Μακεδονίας Διεύθυν ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς Περιφερειακός Τομέας Δυτικής Μακεδονίας Διακήρυξη : ΔΣΣΜ /74079 Ημερομηνία: 28/11/2017 Αντικείμενο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΗΝΑ 01/03/2019 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & Αριθμ. πρωτ.:787 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΔΑ: ΕΙΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτή Πρόσκληση. Πειραιάς, 29/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 163

Ανοιχτή Πρόσκληση. Πειραιάς, 29/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 163 Πειραιάς, 29/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 163 Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής Δ/νση: Φίλωνος 91, Πειραιάς, Τ.Κ.18535 Πληροφορίες: Άννα Κορδονούρη, Σταύρος Πλατής Τηλ: 2104120002-4-9

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Κέντρο Πληροφόρησης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου Τ.Θ. 37 Τ.Κ. 602 00 ΛΙΤΟΧΩΡΟ Πληροφορίες: Μ. Παπαμιχαήλ Τηλ: 23520 83000, Φαξ: 23520 83974 Ε-mail :

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 5/10/2017 Αρ. Πρωτ ΑΔΑ: ΑΔΑΜ: ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών

Αθήνα, 5/10/2017 Αρ. Πρωτ ΑΔΑ: ΑΔΑΜ: ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΑ 2014-2020 ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) ΠΡΟΣ (1) : ΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΗΝΑ 31-12 - 2018 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & Αριθμ. πρωτ.: 4061 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Α.Δ.Α:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΝΕΛΑ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΗ ΣΚΕΛΕΑ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΗ ΜΠΑΛΑΚΛΑΒΑ ΚΑΛΤΣΕΣ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΕΣ ΣΑΚΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΦΑΝΕΛΑ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΗ ΣΚΕΛΕΑ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΗ ΜΠΑΛΑΚΛΑΒΑ ΚΑΛΤΣΕΣ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΕΣ ΣΑΚΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡ./ΗΜ.: ΔΕΑ- 21339/03-04-2019 Πληροφορίες : Ι. Δάρα Τηλέφωνο : 210-5192534 E-mail: i.dara@admie.gr Προς: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Περίληψη: Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς στη διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή Προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα 1 τη διαδικασία ανάθεσης

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα 1 τη διαδικασία ανάθεσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Βέροια 25/05/2018 Αρ. Πρωτ. 14637 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπώσεις, βιβλιοδετήσεις εντύπων και βιβλίων των υπηρεσιών

Εκτυπώσεις, βιβλιοδετήσεις εντύπων και βιβλίων των υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ του Δήμου για το έτος 2017 Ταχ. Δ/νση: Αμαξοστάσιο, ΒΙΠΕ Ηρακλείου Τ.Κ:70014 Υπεύθυνος/ Συντάκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΘΗΝΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αριθμ. πρωτ. 2504

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΘΗΝΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αριθμ. πρωτ. 2504 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΘΗΝΑ 12-10 -2016 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αριθμ. πρωτ. 2504 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΔΑ:6ΩΑΧ4653ΠΓ-Ε47

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ AΘΗΝΑ, 10/06/2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Π. : 2676 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α.Δ.Α. : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. Έχοντας υπ όψη:

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. Έχοντας υπ όψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜ ΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ ΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩ Ν ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΑ 2014-2020 ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΙ ΚΗΣ Υ ΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΦΡ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 137Α Τ.Κ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΩΝ

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΦΡ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 137Α Τ.Κ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ελευθερούπολη, 17/10/2016 ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 25530 ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΦΡ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 137 Α Τ.Κ. 64100 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΗΛ : 2592350002 FAX: 2592350077 mail:info@dimospaggaiou.gr

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Σ. Καράγιωργα 22, 841 00 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.pepna.gr E-mail: notioaigaio@mou.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. «Ταχυμεταφορές (Courier) φακέλων & δεμάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου» CPV: «Ταχυδρομικές Υπηρεσίες»

Μ Ε Λ Ε Τ Η. «Ταχυμεταφορές (Courier) φακέλων & δεμάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου» CPV: «Ταχυδρομικές Υπηρεσίες» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφ.: Εξάρχου Μαρίκα Τηλ.: 21 5121 Fax: 21 51219 E-mail: mexarchou@trikalacity.gr Μ Ε Λ Ε Τ Η «Ταχυμεταφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΘΗΝΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αριθμ. πρωτ.: 1432

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΘΗΝΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αριθμ. πρωτ.: 1432 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΘΗΝΑ 14-06-2016 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αριθμ. πρωτ.: 1432 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41743

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41743 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41743 για την υπηρεσία: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ 1 : ΤΕΥΧΟΣ 2 : ΤΕΥΧΟΣ 3 : ΤΕΥΧΟΣ 4 : ΤΕΥΧΟΣ 5 : ΤΕΥΧΟΣ 6 : ΤΕΥΧΟΣ 7 : ΤΕΥΧΟΣ 8 : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. Τσόχα αρ. 5, Αθήνα Τηλ. 210-8701600 Fax: 210-8701601 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. Η ηµόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων ( ΕΠΑΝΟΜ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Πρασιανάκης

Χρήστος Πρασιανάκης Τύπος ανάρτησης: Πρόσκληση Αποτέλεσμα Πρόσκλησης Χ Κωδικός ΟΕΦ: 1099 Επωνυμία ΟΕΦ: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ Α/Α πρόσκλησης: 4 Θέμα εγγράφου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. Έχοντας υπ όψη:

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. Έχοντας υπ όψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜ ΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ ΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩ Ν ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΑ 2014-2020 ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΙ ΚΗΣ Υ ΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΗΝΑ 21-06 - 2018 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & Αριθμ. πρωτ.: 1928 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Α.Δ.Α:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 02.12.2016 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτ. : 28442 ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες: Σ Τριπολιτάκη e-mail:tripolitaki@rethymno.gr τηλ.: 28310 40008 fax : 28310 40004

Διαβάστε περισσότερα

ενημερωτικές πινακίδες κτιρίων

ενημερωτικές πινακίδες κτιρίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Προμήθεια αυτοκόλλητων ανακλαστικών λωρίδων σήμανσης & Διακριτικών γνωρισμάτων των Οχημάτων του Δήμου Ηρακλείου & ενημερωτικές πινακίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Π169/21.02.2017 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 2017-18 Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ),

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΗΝΑ 30/11/2018 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & Αριθμ. πρωτ.: 3741 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΗΝΑ 30/11/2018 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & Αριθμ. πρωτ.: 3741 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΗΝΑ 30/11/2018 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & Αριθμ. πρωτ.: 3741 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & Αριθμ. πρωτ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & Αριθμ. πρωτ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΗΝΑ 10 04-2017 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & Αριθμ. πρωτ. 1099 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Α.Δ.Α: ΕΙΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 (Α 147), αντικαθίσταται ως εξής:

1. Η παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 (Α 147), αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 107 N.4497/17 (Α 171) Τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 (Α 147) 1. Η παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 (Α 147), αντικαθίσταται «5. Η αθέτηση της υποχρέωσης της παραγράφου 2 συνιστά σοβαρό επαγγελματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Σ. Καράγιωργα 22, 841 00 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.pepna.gr E-mail: notioaigaio@mou.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜ ΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ ΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩ Ν ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΑ 2014-2020 ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΙ ΚΗΣ Υ ΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο 25 11-2016 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθ. Πρωτ. 27825 /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες: Σ Τριπολιτάκη e-mail : tripolitaki@rethymno.gr Τηλ: 28310 40008 fax : 28310 40004

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τα κριτήρια αποκλεισμού και τα κριτήρια επιλογής

Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τα κριτήρια αποκλεισμού και τα κριτήρια επιλογής Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τα κριτήρια αποκλεισμού και τα κριτήρια επιλογής [Ο υπογράφων] [Η υπογράφουσα] [να συμπληρωθεί το ονοματεπώνυμο του υπογράφοντος στο παρόν έντυπο]: (μόνο για φυσικά πρόσωπα)

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τις υπηρεσίες ταχυμεταφορών για τις ανάγκες της ΕΥΔ ΕΠ Βορείου Αιγαίου

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τις υπηρεσίες ταχυμεταφορών για τις ανάγκες της ΕΥΔ ΕΠ Βορείου Αιγαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, 05.04.2018 Ταχ. Διεύθ. : 1 ο χλμ. Μυτιλήνης-Λουτρών Α.Π.: οικ. 704 ΤΚ : 811 00, Μυτιλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια 6 συσσωρευτών για τα τηλεφωνικά κέντρα των κτιρίων Αμαλιάδος 17 και Μεσογείων 119.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια 6 συσσωρευτών για τα τηλεφωνικά κέντρα των κτιρίων Αμαλιάδος 17 και Μεσογείων 119. 17.10.2018 09:10:54 Ακριβές Αντίγραφο Ψηφιακά υπογεγραμμένο από Παρασκευή Παναγιωτοπούλου Α. Π.: ΥΠΕΝ/ΔΠΥΔΥ/70717/2292 Ημ/νία: 17/10/2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & Αριθμ. πρωτ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & Αριθμ. πρωτ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΗΝΑ 15-06 -2017 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & Αριθμ. πρωτ. 1798 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Α.Δ.Α: ΕΙΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 22/02/2017. Αριθμ.Πρωτ ΠΡΟΣ: ATS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΒΕΕ

Θεσσαλονίκη, 22/02/2017. Αριθμ.Πρωτ ΠΡΟΣ: ATS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΒΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φο.Δ.Σ.Α.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: ΦΡΑΓΚΩΝ 6-8 Ταχ. Κώδικας: 546 26 Τηλέφωνο: (2310) 508-800 Fax: (2310) 508-787

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41727

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41727 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41727 Υλοποίηση έργου συστήματος διεξαγωγής ηλεκτρονικών διαγωνισμών, το οποίο μαζί με το υπάρχον σύστημα ηλεκτρονικών δημοπρασιών θα καλύψει τις απαιτήσεις του ν. 4412/2016 για την ΑΔΜΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διεύθυνση Διαχείρισης Προμηθειών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας Διακήρυξη : ΔΔΠΕΑ 408803 Ημερομηνία: 8.5.2018 Αντικείμενο : Όργανα μέτρησης και συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο 21/8/2018 Α.Π. 3235

Ηράκλειο 21/8/2018 Α.Π. 3235 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 71202 Ηράκλειο Πληροφορίες : Γ. Ανδρουλάκης Τηλ : 2813-404513 Fax : 2810-335040 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Σ. Καράγιωργα 22, 841 00 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.pepna.gr E-mail: notioaigaio@mou.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΗΝΑ 26-05 -2017 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & Αριθμ. πρωτ. 1608 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Α.Δ.Α: ΕΙΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Συντήρησης Συστήµατος Μεταφοράς

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Συντήρησης Συστήµατος Μεταφοράς Α.Ε. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιεύθυνση Συντήρησης Συστήµατος Μεταφοράς ιακήρυξη : ΣΣΜ - 740030 Ηµεροµηνία : 11.10.2017 Αντικείµενο : 1. Στερεοσκόπιο 2. Aναλυτικός ζυγός ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, Α.Π. : 705. Προς: REMACO A.E. Σύµβουλοι Επιχειρήσεων και Ανάπτυξης

Ερµούπολη, Α.Π. : 705. Προς: REMACO A.E. Σύµβουλοι Επιχειρήσεων και Ανάπτυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Σ. Καράγιωργα 22, 841 00 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.pepna.gr E-mail: notioaigaio@mou.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΤΗΓΩΝ»-(ΤΜΗΜΑ 2- ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ)» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ)

ΦΟΡΤΗΓΩΝ»-(ΤΜΗΜΑ 2- ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ)» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1037/2018 Αρ. πρωτ.: 7494/15-05-2019 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ»-(ΤΜΗΜΑ 2- ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ)» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ)

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Γραμματέας Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ

Η Γενική Γραμματέας Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΗΝΑ 10-04 -2017 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & Αριθμ. πρωτ.1101 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Α.Δ.Α: ΕΙΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Σ. Καράγιωργα 22, 841 00 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.pepna.gr E-mail: notioaigaio@mou.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΛΑΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΛΑΜΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΛΑΜΙΑΣ Λαμία, 18/12/2014 Αρ. Πρωτ.: 483 ΑΡΚΑΔΙΟΥ 8-35100 ΛΑΜΙΑ Πληροφορίες: Παναγιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής δύο ρολών εισόδων σε κτίρια του ΥΠΕΝ».

ΘΕΜΑ «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής δύο ρολών εισόδων σε κτίρια του ΥΠΕΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Μεσογείων 119 Ταχ.Κωδ. : 101 92 Πληροφ. : Σ. Ράρρα Τηλέφ. : 2131513439 e-mail :

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΑΠΟΦΑΣΗ

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κρατίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑΜ: 17PROC ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑΔΑ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΑΔΑΜ: 17PROC ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑΔΑ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΗΝΑ 11-12 - 2017 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & Αριθμ. πρωτ.: 3746 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Α.Δ.Α:

Διαβάστε περισσότερα

1. Το N. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/ ) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο

1. Το N. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/ ) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Σ. Καράγιωργα 22, 841 00 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.pepna.gr E-mail: notioaigaio@mou.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα