ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο 6/5/1/2014 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρ. : ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Σ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο 6/5/1/2014 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρ. : ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Σ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο 6/5/1/2014 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρ. : ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΒΙΡΑΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ) Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ ηµοπρασία µειοδοτική, φανερή και προφορική για τη µίσθωση ακινήτου για την στέγαση του Νηπιαγωγείου Βιράν Επισκοπής (Επέκταση υφιστάµενων εγκαταστάσεων) που θα είναι µειοδοτικός, φανερός και προφορικός, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 194 του Ν. 3463/2006, του Π.. 270/1981, του Ν. 3130/2003 και του Ν. 3852/2010. Θα διεξαχθεί σύµφωνα µε: α) Τις διατάξεις του Π. /τος 270/81 (ΦΕΚ 77 Α /81) «Περί καθορισµού των οργάνων της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δηµοπρασίας κ.λπ», β) Τις διατάξεις του άρθρου 194 και 201 του Ν. 3463/2006 (.Κ.Κ.), γ) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/ ), δ) Τις διατάξεις του Π. /τος 34/1995 (ΦΕΚ 30/ ), ε) Την απόφαση υπ αρ. 168/ του ηµοτικού Συµβουλίου Ρεθύµνης, Α Α: Α Α:ΒΙΚΖΩ1Ψ-ΓΞ «περί έγκρισης µίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του Νηπιαγωγείου Βιράν Επισκοπής (Επέκταση υφιστάµενων εγκαταστάσεων)», στ) Το υπ αρ. πρ. 8172/ έγγραφο της.τ.υ. «περί σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών», ζ) Την απόφαση υπ αρ. 396/ της Οικ. Επιτροπής, Α..Α.: ΒΙ09Ω1Ψ-8ΝΛ, «περί καθορισµού των όρων της δηµοπρασίας» καλεί τους ενδιαφερόµενους κατόχους ακινήτου σύµφωνα µε τα παρακάτω να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την δηµοσίευση της διακήρυξης, στο πρωτόκολλο της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Ρεθύµνης στο Τ. Άδελε ήµου Ρεθύµνης. Άρθρο 1 ο Περιγραφή του µισθίου Το προσφερόµενο ακίνητο, θα πρέπει: 1. Να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του ήδη υπάρχοντος νηπιαγωγείου Βιράν Επισκοπής και η θέση του ακινήτου να είναι εύκολα προσπελάσιµη στα µέσα µεταφοράς, αλλά µε ταυτόχρονη ασφαλή πρόσβαση. 2. Το ακίνητο πρέπει να είναι κατά προτίµηση ισόγειο, να έχει ελάχιστο ωφέλιµο εµβαδόν 150 τ.µ. περίπου, σχετικό αύλειο χώρο περιφραγµένο να περιλαµβάνει αίθουσες διδασκαλίας, τουαλέτες βοηθητικούς χώρους και να πληροί όλες τις 1

2 προϋποθέσεις καταλληλότητας για τη χρήση για την οποία προορίζεται, να συνοδεύεται από οικοδοµική άδεια και από άδεια παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας και από σχετικό πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης. (Ο ιδιοκτήτης πρέπει να γνωρίζει ότι εφόσον το οίκηµα δεν πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις στο σύνολο τους θα αναλάβει την υποχρέωση και την δαπάνη να συµµορφωθεί εφόσον είναι εφικτό µε αυτές). Επίσης βάσει της παρούσης διακήρυξης ο εσωτερικός χώρος του σχολείου είναι το κτιστό περιβάλλον µέσα στο οποίο το παιδί ασκείται µε µια σειρά από θεωρητικές και πρακτικές εµπειρίες. Οι εσωτερικοί Εκπαιδευτικοί χώροι µπορεί να είναι χώροι διδασκαλίας, χώροι εργαστηρίου, χώροι υγιεινής και χώροι κυκλοφορίας. 3.Το ακίνητο θα πρέπει να πληρεί τα κριτήρια της υπ αρ / ΣΤ1/ (ΦΕΚ 635/ τ. Β ) Υπουργικής Απόφασης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων και πέραν τούτου θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα κάτωθι: 3.1. Καταλληλότητα χρήσης Ακινήτου: α) Το ακίνητο πρέπει είτε να έχει χρήση εκπαιδευτήριου ή να επιτρέπεται και να είναι δυνατή η αλλαγή χρήσης σε εκπαιδευτήρια σύµφωνα µε τις ισχύουσες πολεοδοµικές διατάξεις, την οποία αλλαγή χρήσης δεσµεύεται να πραγµατοποιήσει ο ιδιοκτήτης µε δικές του δαπάνες. β) Το ακίνητο θα πρέπει να είναι κατάλληλο για τη φοίτηση και πρόσβαση σε ΑµεΑ, σε αντίθετη περίπτωση ο εκµισθωτής είναι υποχρεωµένος να παραδώσει το µίσθιο, αφού ολοκληρώσει τις ανάλογες εργασίες. γ) Ο ήµος Ρεθύµνης δύναται, ακόµη και αν δεν προβλέπεται σχετικά στη σύµβαση, να εγκαταστήσει στο µίσθιο σχολική µονάδα διαφορετική εκείνης για την οποία η στέγαση είχε αρχικά προβλεφθεί, χωρίς για το λόγο αυτό ο εκµισθωτής να δικαιούται αποζηµίωσης ή πρόσθετου µισθώµατος. 3.2 Ασφάλεια Πρόσβασης: Αποφυγή κεντρικών οδικών αρτηριών µε µεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο, σταθµών λεωφορείων, σταθµών φορτηγών διακίνησης εµπορευµάτων, κ.λ.π. και γενικότερα κάθε χώρου που η λειτουργία του αποτελεί σοβαρή απειλή για την ασφάλεια των µετακινούµενων µαθητών από και προς το σχολείο Ασύµβατες χρήσεις: Ο προτεινόµενος χώρος επιβάλλεται να βρίσκεται σε απόσταση κατ' ελάχιστον ίση µε την οριζοµένη από τις ισχύουσες διατάξεις νόµων και κανονιστικών πράξεων και σύµφωνα µε τους εκάστοτε περιορισµούς που επιβάλλουν οι αρµόδιοι φορείς κατά το στάδιο της αδειοδότησης της οχλούσας δραστηριότητας, όπως αυτή καθορίζεται για τα κατωτέρω: 3.1 Σταθµοί κεραιών στην ξηρά - Γραµµές µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Υποσταθµοί υψηλής τάσης και Κ.Υ.Τ. Κατά την επιλογή του σχολικού χώρου πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα, ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των προβλεποµένων από τις ισχύουσες διατάξεις νόµων και κανονιστικών πράξεων ορίων ασφαλούς έκθεσης, κατά περίπτωση, σε ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία ή σε ηλεκτρικά και µαγνητικά πεδία, των µαθητών, εκπαιδευτικών και των εργαζοµένων στους σχολικούς χώρους, όπως αυτά ορίζονται από τις διατάξεις της εγκατάστασης κεραιών και του συστήµατος ηλεκτρικής ενέργειας. Σε περίπτωση που κατά την εν λόγω επιλογή διαπιστώνεται, βάσει µετρήσεων από αρµόδιους ή εξουσιοδοτηµένους φορείς, υπέρβαση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού, πρέπει να ενηµερώνονται έγκαιρα οι αρµόδιες αρχές, ώστε να εξασφαλιστεί η 2

3 τήρηση των προβλεποµένων ορίων πριν την έναρξη λειτουργίας του σχολείου και καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας του. 3.2 Πρατήρια υγρών και αερίων καυσίµων. 3.3 Βιοµηχανικές δραστηριότητες, αποθήκες επικίνδυνων εµπορευµάτων. 3.4 Καταστήµατα όπως µπάρ, χώροι τυχερών παιγνίων, οίκοι ανοχής κ.λ.π. 3.5 Σωφρονιστικά ιδρύµατα, Νοσηλευτικά Ιδρύµατα, Νεκροταφεία. 3.6 Πτηνοκτηνοτροφικές µονάδες. Κατά την επιλογή του σχολικού χώρου για τις περιπτώσεις 3.2 έως 3.6 πρέπει να τηρούνται οι προβλεπόµενες από την Νοµοθεσία σχετικές διατάξεις και κανονιστικές πράξεις. 3.7 Να αποφεύγονται γενικά χώροι ή λειτουργίες, που αποτελούν εστίες ηχορύπανσης, ατµοσφαιρικής ρύπανσης, επικίνδυνης ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας, πυρκαγιάς, εκρήξεων και λοιπών µολύνσεων, ώστε να αποτρέπονται οι ενδεχόµενοι κίνδυνοι που απορρέουν από τη γειτνίαση. Επίσης να εξετάζεται η προηγούµενη χρήση του οικοπέδου και να τηρείται εύλογη απόσταση από εν δυνάµει επικίνδυνες κατασκευές, όπως καµινάδες κ.λ.π. 3.4 οµικά υλικά : Τα δοµικά υλικά κατασκευής του ακινήτου πρέπει να µην περιέχουν επιβλαβή για την υγεία στοιχεία π.χ. αµίαντο. 3.5 Θέρµανση - ύδρευση - αποχέτευση κ.τ.λ.: Το ακίνητο πρέπει να έχει κεντρική θέρµανση και δυνατότητα εγκατάστασης φορητών κλιµατιστικών ανά αυτοτελή χώρο ή να είναι πλήρως κλιµατιζόµενο. Επίσης, πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας (επαρκούς φωτισµού, µέσων σκιάσεως ύδρευσης, αποχέτευσης κ.τ.λ.) 4. Πέραν των ανωτέρω θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα κάτωθι: Το περιβάλλον του Νηπιαγωγείου στο σύνολο του, εσωτερικά και εξωτερικά πρέπει να προκαλεί θετικά συναισθήµατα στα νήπια, να είναι καλαίσθητο, οικείο, φιλικό, και να προδιαθέτει θετικά παιδιά και γονείς. Αίθουσα ιδασκαλίας υναµικό: παιδιά Ελάχιστη εσωτερική διάσταση: 6,90 m Ελεύθερο ύψος 3,00m Min επιφάνεια αίθουσας 25,00 m2 Φυσικός φωτισµός: 1/5 της επιφανείας της αίθουσας Μόνωση χώρου: θερµική, υγροµόνωση, ηχοµόνωση Κάθε αίθουσα πρέπει να διαθέτει ένα αριθµό κινητών και σύνθετων ντουλαπιών, µερικά από τα οποία θα είναι διπλής όψεως, χαµηλά ώστε να επιτρέπουν την επικοινωνία παιδιών και ενηλίκων µέσα στην αίθουσα. Κάθε αίθουσα πρέπει να διαθέτει νιπτήρα, αποθηκευτικό χώρο για τα αναλώσιµα υλικά της τάξης, τα προσωπικά είδη των παιδιών (παλτά, τσάντες κλπ.). Κάθε αίθουσα πρέπει να έχει επαρκή φωτισµό και εξαερισµό. Οι ποδιές των παραθύρων να βρίσκονται στο 0,90m από το διαµορφωµένο δάπεδο ώστε να επιτρέπουν στα παιδιά να βλέπουν έξω, για να έχουν άµεση επαφή µε το φυσικό περιβάλλον και να παρατηρούν τις αλλαγές του. Κάθε αίθουσα πρέπει να διαθέτει παροχές ηλεκτρικού ρεύµατος για χρήση οπτικοακουστικών µέσων. Το πάτωµα της αίθουσας να είναι κατά προτίµηση ξύλινο η πλαστικό (linoleum). Χώροι υγιεινής νηπίων 3

4 Nα περιλαµβάνουν τουαλέτες νηπίων σύµφωνα µε τις διεθνείς προδιαγραφές, επαρκείς για τον αριθµό των παιδιών. Τα είδη υγιεινής να ανταποκρίνονται στο µέγεθος των νηπίων (λεκάνες, νιπτήρες κλπ.). Στον ίδιο χώρο εντάσσεται και ένα WC για άτοµα µε ειδικές ανάγκες, Οι νιπτήρες θα τοποθετούνται επάνω σε χτιστό πάγκο, επενδυµένο µε πλακίδια πορσελάνης σε κατάλληλο ύψος από το διαµορφωµένο δάπεδο. εν τοποθετούνται πόρτες στα WC των νηπίων, µπορούν να τοποθετηθούν χαµηλά πασο ξυλινα. Πρέπει να υπάρχουν ντουλάπια για την φύλαξη των ατοµικών ειδών των παιδιών. Οι τοίχοι θα επενδυθούν µε πλακίδια πορσελάνης µέχρι το ύψος της κάσσας της πόρτας. Το δάπεδο θα επενδυθεί µε πλακίδια αντοχής αντιολισθητικά. Αύλειος χώρος Η κατάλληλη διαµόρφωση του αύλειου χώρου έχει σαν βασικό παιδαγωγικό στόχο, την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού, χωρίς να παραγνωρίζεται ότι στον χώρο αυτό υπηρετούνται κυρίως οι κινητικές ανάγκες των παιδιών, η εκτόνωση και αποφόρτιση τους. Το κτίριο του Νηπιαγωγείου πρέπει να περιβάλλεται από κήπο και αυλή στα οποία να επικρατεί το πράσινο. Ένα τµήµα θα πρέπει να είναι στεγασµένο ώστε να επιτρέπει τα παιγνίδια µε Όλες τις καιρικές συνθήκες. Ιδανικό δάπεδο για την αυλή του Νηπιαγωγείου είναι το στρωµένο µε άµµο η γκαζόν µε διαβάσεις πλακόστρωτες. Ο αύλειος χώρος πρέπει να είναι διαµορφωµένος έτσι που να αποτελεί επέκταση των εσωτερικών χώρων παιγνιδιού του Νηπιαγωγείου και να δίνει στα παιδιά φυσική και πνευµατική παρόρµηση. Τ ο µεγαλύτερο τµήµα του αύλειου χώρου θα πρέπει να βρίσκεται συγκεντρωµένο προς την µία πλευρά του οικοπέδου, διότι έτσι διευκολύνει τις νηπιαγωγούς να παρακολουθούν καλύτερα τα νήπια. Ο αύλειος χώρος έχει ανάγκη περίφραξης. Η περίφραξη αυτή, θα πρέπει να κατασκευάζεται µε φυσικά υλικά όπως πέτρα, ξύλα, δικτυωτό, κορµούς δένδρων, µπορεί δε να οµορφύνει µε αναρριχώµενα φυτά. Στον αύλειο χώρο πρέπει να προβλέπεται ένα τµήµα ακαλλιέργητο για να µπορούν τα µεγαλύτερα παιδιά να ασχοληθούν µε την καλλιέργεια κάποιων φυτών. Το υλικό που θα χρησιµοποιηθεί για την επίστρωση της αυλής δεν πρέπει να έχει ανοικτό χρώµα, γιατί η λάµψη που δηµιουργείται όταν υπάρχει ήλιος κουράζει τα µάτια τους. υνατότητα εισόδου στον αύλειο χώρο από δύο σηµεία. Απαραίτητη η πρόσβαση αυτοκινήτου µέσα στον αύλειο χώρο µέχρι την είσοδο του κτιρίου (µεταφορά βιβλίων, ασθενοφόρο κλπ.). ΘΕΡΜΑΝΣΗ Επιθυµητές θερµοκρασίες χώρων Αίθουσα διδασκαλίας 20 C Γραφεία 20 C Εργαστήρια 18 C Βιβλιοθήκη 20 C Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων 18 C 4

5 ιάδροµοι 16 C Κυλικείο 18 C Για τον υπολογισµό των θερµαντικών απωλειών του σχολείου, προτείνεται αύξηση του συντελεστή θερµοπερατότητας Κ(ΚCAL: m2 ΗοC) κατά 50%, λόγω της ιδιαιτερότητας των σχολείων. Οι χώροι υγιεινής WC δεν θερµαίνονται. Απαιτήσεις για την αποφυγή ατυχηµάτων στους εσωτερικούς χώρους Ελάχιστο ωφέλιµο εµβαδόν κτίσµατος 150,00 m 2 κατά προτίµηση ισόγειο Ελάχιστο καθαρό ύψος κτίσµατος 3,00 m. Να εξασφαλίζεται καλός φωτισµός και αερισµός των αιθουσών. Το δάπεδο των κτιρίων να είναι υπερυψωµένο κατά εκ. από τον διαµορφωµένο περιβάλλοντα χώρο εάν είναι ισόγειο. Εάν το κτίριο που θα στεγάσει το νηπιαγωγείο θα είναι υπερυψωµένο πέραν των εκ επιβάλλεται η είσοδος να διαφορφωθεί µε ράµπα. Οι φωταγωγοί πρέπει να περιφράσσονται ή να καλύπτονται µε σιδερένιες σχάρες έτσι ώστε να µην παρεµποδίζουν την κυκλοφορία. Οι πόρτες σε στενούς διαδρόµους δεν πρέπει να βρίσκονται η µία απέναντι από την άλλη. Οι δε ακτίνες ανοίγµατος τους να µην διασταυρώνονται. Οι πόρτες των αιθουσών διδασκαλίας να ανοίγουν προς τα έξω κα θα έχουν ελάχιστο πλάτος 1,10 µ. Οι πόρτες των εξόδων κινδύνου, πρέπει να ασφαλίζονται µόνο από µέσα, µε τέτοιους µηχανισµούς που µπορούν να ανοίξουν εύκολα ακόµα και από παιδιά και θα έχουν ελάχιστο πλάτος 1,10 µ. Υαλοστάσια Τα υαλοστάσια που προβλέπονται σε οποιοδήποτε κούφωµα και χώρο, φέρουν υαλοπίνακες ασφαλείας. Όλα τα εξωτερικά κουφώµατα θα φέρουν δίδυµους υαλοπίνακες Για τον καθαρισµό της επιφάνειας του κρυστάλλου, πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η λειτουργικότητα του κουφώµατος. Σε υαλοστάσια κουφωµάτων που γειτνιάζουν µε χώρους ελεύθερης δραστηριότητας του παιδιού, πρέπει να χρησιµοποιούνται µορφές κουφωµάτων µε µικρές γυάλινες επιφάνειες για λόγους ασφαλείας. Τα παράθυρα πρέπει να ασφαλισθούν µε πρόσθετα µέσα Ποδιά παραθύρου (ελάχιστο βάθος 0,20m και ύψος 0,90m) Απαιτήσεις για την αποφυγή ατυχηµάτων στους εξωτερικούς χώρους Εξωτερικός χώρος είναι κάθε ελεύθερος χώρος που αναπτύσσεται είτε µεταξύ της περίφραξης και των κτιρίων, είτε ανάµεσα στα κτίρια.οι εξωτερικοί χώροι µπορεί να είναι υπαίθριοι και λειτουργούν σαν χώροι παιχνιδιού, αθλοπαιδειών, χώροι πρασίνου και κυκλοφορία πεζών, χώροι προσπέλασης αυτοκινήτων (για την τροφοδοσία, την πυρόσβεση και τα ασθενοφόρα ) άπεδα: Ιδιότητες και συµπεριφορά τους Οι περιφράξεις κοντά σε χώρους κυκλοφορίας, διαλλείµατος και παιχνιδιού δεν πρέπει να έχουν γωνίες µυτερές που εξέχουν ή συρµατοπλέγµατα σε ύψος κάτω των 2,00m. Η αντιολισθητική υφή του υλικού είναι το απαραίτητο χαρακτηριστικό που πρέπει να διατηρεί το υλικό και όταν είναι υγρό. Η τοπική συγκράτηση νερού στις αυλές αποτελεί αιτία ατυχήµατος. Είναι απαραίτητη η σχολαστική µόρφωση των δαπέδων 5

6 σε τρόπο που να κατευθύνουν τα όµβρια µε εγκάρσιες και κατά µήκος κλίσεις µέσα από φρεάτια στο αποχετευτικό σύστηµα. Τα κάγκελα των εξωστών πρέπει να έχουν ύψος 1,10m και η κατασκευή τους να µην επιτρέπει την αναρρίχηση των παιδιών. Σε κάγκελα µε κάθετα στοιχεία, η αξονική απόσπαση τους να µην είναι µεγαλύτερη από 10cm απαγορεύονται κάγκελα µε οριζόντια στοιχεία. Οι έξοδοι σχολικών συγκροτηµάτων πρέπει να είναι εξασφαλισµένες από τον κίνδυνο να τρέξουν τα παιδιά κατ ευθείαν προς τον δρόµο µε κυκλοφορία µε την τοποθέτηση στην έξοδο του σχολικού συγκροτήµατος κάγκελου στην άκρη του πεζοδροµίου υνατότητα εισόδου στον αύλειο χώρο από δύο σηµεία. Απαραίτητη η πρόσβαση αυτοκινήτου µέσα στον αύλειο χώρο µέχρι την είσοδο του κτιρίου (µεταφορά βιβλίων, ασθενοφόρο κλπ.). Ο ιδιοκτήτης πρέπει να γνωρίζει ότι έχει την υποχρέωση να αναλάβει την δαπάνη διαµόρφωσης του χώρου, ώστε να πληροί τις συνθήκες καλής λειτουργίας και ασφάλειας των νηπίων. Σε συνδυασµό µε όλα τα παραπάνω, θα πρέπει να εξετάζονται και τα εξής: Η στατική επάρκεια του κτιρίου Η νοµιµότητα της κατασκευής του, καθώς και η νοµοθεσία που αφορά στις κατασκευές και εγκαταστάσεις για άτοµα ειδικής κατηγορίας Α.Μ.Ε.Α. Τα δοµικά υλικά κατασκευής τους να µην περιέχουν επιβλαβή για την υγεία στοιχεία, όπως αµίαντο. ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ Για την προστασία του σχολείου-κτιρίου από ατµοσφαιρικές ηλεκτρικές εκκενώσεις προβλέπεται αλεξικέραυνο τύπου ακίδας. Ο ιδιοκτήτης πρέπει να γνωρίζει ότι έχει την υποχρέωση να αναλάβει την δαπάνη διαµόρφωσης του χώρου, ώστε να πληροί τις συνθήκες καλής λειτουργίας και ασφάλειας των νηπίων. 5.Ο ήµος Ρεθύµνης µπορεί, ακόµα και αν δεν προβλέπεται σχετικά στη σύµβαση, να εγκαταστήσει στο µίσθιο σχολική µονάδα διαφορετική εκείνης για την οποία η στέγαση είχε αρχικά προβλεφθεί, χωρίς για το λόγο αυτό ο εκµισθωτής να δικαιούται αποζηµίωσης ή πρόσθετου µισθώµατος. Άρθρο 2 ο ιαδικασία διενέργειας της δηµοπρασίας. Η δηµοπρασία διεξάγεται σε δύο φάσεις, ως εξής: Α ΦΑΣΗ: ιακήρυξη εκδηλώσεως ενδιαφέροντος. 1. Ο ήµαρχος Ρεθύµνης θα δηµοσιεύσει λεπτοµερή διακήρυξη των παρόντων όρων στον πίνακα ανακοινώσεων του ήµου Ρεθύµνης ( ηµαρχείο Λ. Κουντουριώτη 80) όπως ορίζει το άρθρο 4 παρ. 1 του Π.. 270/81, καθώς και στην ιστοσελίδα αυτού. Επίσης θα δηµοσιευτεί περίληψη της διακήρυξης στον τύπο σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 4 του Π. 270/81 σε συνδυασµό µε το Ν. 3548/2007, τα έξοδα της οποίας θα βαρύνουν τον εκµισθωτή. Σε περίπτωση που η δηµοπρασία προκύψει άγονη τα έξοδα της δηµοσίευσης αυτής θα βαρύνουν το ήµο Ρεθύµνης. 6

7 2. Με την ανωτέρω διακήρυξη του ηµάρχου θα κληθούν, όσοι επιθυµούν και ενδιαφέρονται να συµµετέχουν στη δηµοπρασία µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από τη δηµοσίευση, να εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους. 3. Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν ή θα αποστείλουν τις προσφορές τους στο Πρωτόκολλο του ήµου Ρεθύµνης και µε µέριµνα της αρµόδιας δηµοτικής υπηρεσίας θα αποστέλλονται στην εκτιµητική επιτροπή (επιτροπή καταλληλότητας). Στην προσφορά που θα υποβάλλουν οι ενδιαφερόµενοι θα περιγράφεται λεπτοµερώς το προσφερόµενο ακίνητο. 4. Η επιτροπή µετά από επιτόπιο έρευνα, θα κρίνει την καταλληλότητα των προσφεροµένων ακινήτων και αν αυτά πληρούν τους όρους της διακήρυξης. 5. Εντός δέκα (10) ηµερών από τη λήψη των προσφορών, η επιτροπή θα συντάξει αιτιολογηµένη έκθεση για το κάθε προσφερόµενο ακίνητο. 6. Η επιτροπή µπορεί µε αιτιολογηµένη έκθεσή της να αποκλείσει κάποιο ακίνητο που προσφέρεται. 7. Η εκτίµηση της επιτροπής µε φροντίδα του ήµου θα κοινοποιηθεί σ όσους εκδήλωσαν ενδιαφέρον. Β ΦΑΣΗ. ιενέργεια ηµοπρασίας. 1. Στη συνέχεια ο ήµαρχος ορίζει ηµέρα και ώρα διεξαγωγής της δηµοπρασίας, καλώντας µε αποδεικτικό, να λάβουν µέρος σε αυτήν µόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης. 2. Η δηµοπρασία είναι µειοδοτική, φανερή και προφορική και θα διενεργηθεί στο δηµοτικό κατάστηµα του ήµου Ρεθύµνης, ενώπιον της Οικονοµικής Επιτροπής. 3. Κατά τη διενέργεια της δηµοπρασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο µετά τη λήξη της δηµοπρασίας υπογράφεται από τον µειοδότη και τον εγγυητή. 4. Η κατακύρωση των πρακτικών της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. Άρθρο 3 ο Χρονική διάρκεια της µίσθωσης. Η χρονική διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται σε δώδεκα (12) χρόνια και αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής του µισθωτηρίου συµβολαίου και την παράδοση χρήσης του µισθίου. Άρθρο 4 ο Καθορισµός µεγίστου ορίου προσφοράς. 1. Η πρώτη και ανώτατη προσφορά, που θα αποτελέσει και την τιµή εκκίνησης της µειοδοτικής δηµοπρασίας, θα καθορισθεί µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µετά από την έκθεση της εκτιµητικής επιτροπής. 2. Το ποσό του µισθώµατος που θα προσφέρει ο τελευταίος µειοδότης θα καταβληθεί από το ήµο προς αυτόν µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος, αφού προσκοµισθούν τα προβλεπόµενα από το νόµο δικαιολογητικά. 3. Για ενδεχόµενες καθυστερήσεις ή πιθανή άρνηση θεώρησης του χρηµατικού εντάλµατος από την Υπηρεσία Επιτρόπου στο Νοµό Ρεθύµνης, ουδεµία ευθύνη φέρει ο ήµος, ο οποίος δεν υποχρεούται για το λόγο αυτό σε καµία αποζηµίωση. Άρθρο 5 ο ικαίωµα συµµετοχής στη δηµοπρασία - δικαιολογητικά. 1. Α φάση: Εκδήλωση ενδιαφέροντος. 7

8 Στη φάση αυτή µπορούν να λάβουν µέρος φυσικά ή νοµικά πρόσωπα οποιασδήποτε εταιρικής µορφής καθώς και κοινοπραξίες, που έχουν στην κυριότητά τους ακίνητα, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας διακήρυξης. Για να γίνει κάποιος δεκτός στη φάση αυτή θα πρέπει να προσκοµίσει στο Πρωτόκολλο του ήµου Ρεθύµνης σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «Προς την Εκτιµητική επιτροπή του ήµου Ρεθύµνης» στον οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς τα παρακάτω: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΒΙΡΑΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ)» και θα περιέχει: Α) Αίτηση µε πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόµενου όπως : ονοµατεπώνυµο, δ/νση, τηλέφωνο, τα στοιχεία του ακινήτου που ενδιαφέρεται να εκµισθώσει δηλ. περιοχή κλπ.. Β) Θεωρηµένο αντίγραφο ταυτότητας του φυσικού προσώπου. Εάν συµµετέχει νοµικό πρόσωπο οποιασδήποτε εταιρικής µορφής ή κοινοπραξία πρέπει να προσκοµίσει επικυρωµένο καταστατικό, το Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβέρνησης, από το οποίο να προκύπτει η κατά νόµο δηµοσίευση καθώς και πρακτικό συµµετοχής στη συγκεκριµένη δηµοπρασία. Γ) Επίσηµο τίτλο (συµβόλαιο) πρωτότυπο ή νοµίµως θεωρηµένο, που να αποδεικνύεται η κυριότητά του επί του συγκεκριµένου ακινήτου. ) Κατόψεις, Τοπογραφικό διάγραµµα & ιάγραµµα Κάλυψης θεωρηµένα από την Πολεοδοµία. Ε) Αντίγραφο Οικοδοµικής άδειας του ακινήτου θεωρηµένη από την Πολεοδοµία ή βεβαίωση αρµόδιας αρχής για τη νόµιµη κατασκευή του. ΣΤ) Απόσπασµα κτηµατολογίου. Ζ) Άδεια παθητικής και ενεργειακής πυροπροστασίας και σχετικό πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης. Η) Υπεύθυνη δήλωση του ίδιου και του εγγυητή αυτού, ότι έλαβαν γνώση των όρων διακήρυξης και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. Θ) Υπεύθυνη δήλωση που θα δηλώνει ότι κατά την ηµεροµηνία που θα κληθεί, θα οδηγήσει και θα επιτρέψει στην εκτιµητική Επιτροπή (επιτροπή καταλληλότητας) να επισκεφτεί το προσφερόµενο ακίνητο και ότι θα προσέλθει µε τον εγγυητή του στη σύνταξη του µισθωτηρίου συµβολαίου µέσα στην τασσόµενη προθεσµία και θα παραδώσει στο ήµο το ακίνητο κατά τον οριζόµενο χρόνο. Ι) Υπεύθυνη δήλωση ότι το ακίνητο είναι απαλλαγµένο από κάθε δουλεία και δεν υφίσταται καµία υποχρέωση του ήµου για ενδεχόµενες οφειλές αυτού προς οιονδήποτε. Κ) Εάν ο διαγωνιζόµενος δεν είναι κάτοικος Ρεθύµνου, να προσκοµίσει δήλωση µε την οποία θα διορίζει στο Ρέθυµνο πληρεξούσιο (όχι εξουσιοδότηση) και αντίκλητο προς τον οποίο µπορεί να γίνει από το ήµο κάθε συναφής προς τη δηµοπρασία κοινοποίηση. 2. Β φάση: ιενέργεια δηµοπρασίας. Στη δηµοπρασία µπορούν να συµµετέχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα οποιασδήποτε εταιρικής µορφής καθώς και κοινοπραξίες που τα ακίνητα τους κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της Α φάσης. εν µπορεί να συµµετέχει στη δηµοπρασία ενδιαφερόµενος που έχει αποκλεισθεί, διότι το προσφερόµενο ακίνητο κρίθηκε από την εκτιµητική επιτροπή ακατάλληλο ή που δεν έχει προσκοµίσει κάποιο από τα δικαιολογητικά της Α φάσης. Όποιος επιθυµεί να συµµετάσχει στη δηµοπρασία πρέπει να καταθέσει στην αρµόδια Επιτροπή κατά την ηµέρα και ώρα διενέργειας της δηµοπρασίας, τα παρακάτω δικαιολογητικά: 8

9 Α) Εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης τράπεζας, ή γραµµάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων ποσού ίσου προς το ένα δέκατο ( 1/10) του προσφερόµενου µισθώµατος ενός έτους, αορίστου διαρκείας, ως εγγύηση ότι θα προσέλθει για τη σύνταξη της σχετικής σύµβασης µίσθωσης µέσα στην προθεσµία που θα ταχθεί και θα παραδώσει το µίσθιο για χρήση στο ήµο, στην κατάσταση και το χρόνο που θα οριστεί από τη σχετική απόφαση έγκρισης της µίσθωσης. Παράταση της προθεσµίας παράδοσης δύναται να χορηγηθεί µε απόφαση της οικονοµική επιτροπής κατόπιν αιτιολογηµένης αιτήσεως του ενδιαφεροµένου Η εγγύηση συµµετοχής στη δηµοπρασία επιστρέφεται : α) στον τελευταίο µειοδότη µετά την σύνταξη του σχετικού πρωτόκολλου παράδοσης παραλαβής του ακινήτου και β) στους υπόλοιπους µετέχοντες, µετά την έγκριση των πρακτικών της δηµοπρασίας. Β) ηµοτική ενηµερότητα του ιδίου και του εγγυητή του. Αυτός που µειοδοτεί για λογαριασµό άλλου, οφείλει να το δηλώσει ρητά στην επιτροπή της δηµοπρασίας και µάλιστα πριν από την έναρξη αυτής παρουσιάζοντας και το νόµιµο συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο, διαφορετικά θεωρείται ότι µετέχει για δικό του λογαριασµό. Ο τελευταίος µειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας, ευθυνόµενος ως αυτοφειλέτης, αλληλέγγυος και εις ολόκληρον µε τον τελευταίο µειοδότη για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης µίσθωσης, παραιτούµενος της ένστασης της διζήσεως (άρθρο 855 Αστικού Κώδικα) και των δικαιωµάτων και ενστάσεων των άρθρων 853, 855, 858, 862, 863, 864, 866, 867 και 868 του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση επανάληψης της δηµοπρασίας κατατίθεται η ίδια εγγύηση, υπολογιζόµενη όµως επί του ποσού της τελευταίας προσφοράς. Η κατατιθέµενη εγγύηση επιστρέφεται σε αυτούς που µετέχουν στη δηµοπρασία - πλην του µειοδότη - αµέσως µετά την κατακυρωτική απόφαση. Στο µειοδότη επιστρέφεται µετά την υπογραφή του σχετικού µισθωτηρίου συµβολαίου και του πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής. Άρθρο 6 ο Τρόπος διεξαγωγής της δηµοπρασίας - ανάδειξη µειοδότη. 1. Η δηµοπρασία θα είναι φανερή και οι διαγωνιζόµενοι θα µειοδοτούν προφορικά ενώπιον της Οικονοµικής Επιτροπής. Οι προσφορές θα γράφονται στο πρακτικό µε τη σειρά που εκφωνήθηκαν µε το ονοµατεπώνυµο του µειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσµευτική για το µειοδότη και η δέσµευση αυτή µεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόµενους και τελικά επιβαρύνει τον τελευταίο µειοδότη. 2. Η δηµοπρασία δύναται να συνεχίζεται και πέραν της εν τη διακηρύξει οριζόµενης ώρας, εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Περί της συνεχίσεως της δηµοπρασίας και πέραν της οριζόµενης ώρας αποφασίζει η Οικονοµική επιτροπή της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της ηµοπρασίας συντάσσονται εφ απλού χάρτου. 3. Μετά τη λήξη της δηµοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από την Οικονοµική Επιτροπή και από τον τελευταίο µειοδότη και τον εγγυητή του. 9

10 4. Οι συµµετέχοντες στη διαδικασία της δηµοπρασίας µπορούν να υποβάλλουν γραπτώς τυχόν ενστάσεις κατά της διαδικασίας. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην Οικονοµική Επιτροπή, µνηµονεύονται στο πρακτικό και η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει γι' αυτές µε πλήρη αιτιολογία. 5. Η δηµοπρασία κατακυρώνεται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής υπέρ αυτού, που προσέφερε το χαµηλότερο ποσό. 6. Τα πρακτικά και το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας υπόκεινται στην έγκριση της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Ρεθύµνης Κρήτης ( Τµήµα ιοικητικού Οικονοµικού Νοµού Ρεθύµνης). Σε περίπτωση µη εγκρίσεως ο τελευταίος µειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωµα αποζηµίωσης. 7. Με τη συµµετοχή του στη δηµοπρασία ο κάθε ενδιαφερόµενος αυτοδίκαια αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης. 8. Αν από την δηµοπρασία δεν επήλθε αποτέλεσµα µπορεί να γίνει απευθείας µίσθωση µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου βάσει των αναφεροµένων στο άρθρο 194 του Ν. 3463/2006. Άρθρο 7 ο Όροι της σύµβασης - δικαιώµατα και υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων. 1. Ο µειοδότης φέρει ακέραια την ευθύνη απέναντι στο ήµο για την πραγµατική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το ακίνητο, το οποίο πρέπει να είναι απαλλαγµένο από κάθε είδους δουλείας. Ο ήµος εφόσον διαπιστωθεί ότι κάτι από τα ανωτέρω δεν τηρείται, δικαιούται να απαιτήσει είτε την επιστροφή του καταβαλλόµενου ποσού, είτε τη µείωση αυτού. Ο ήµος δικαιούται να προβεί στη µονοµερή λύση της σχετικής σύµβασης για το λόγο αυτό. 2. Το ακίνητο πρέπει να είναι σύµφωνο µε τις έγγραφες διαβεβαιώσεις του µειοδότη και τα λοιπά στοιχεία, τα οποία οφείλει να προσκοµίσει. Μέχρι την υπογραφή του σχετικού µισθωτηρίου συµβολαίου, δεν δικαιούται να ενεργήσει στο χώρο καµιά απολύτως τροποποίηση ή προσθήκη ή αφαίρεση που να µεταβάλλει την µορφή, χωρίς την άδεια του ήµου, ούτε και να επιφέρει αλλοιώσεις. Τυχόν παρέµβαση χωρίς την άδεια του ήµου συνεπάγεται την κήρυξή του ως εκπτώτου, λόγω παράβασης των όρων της διακήρυξης. 3. Αποκλείεται αξίωση του µειοδότη για αποζηµίωση, λόγω µη έγκρισης των πρακτικών της δηµοπρασίας από τη Οικονοµική Επιτροπή (π.χ. ασύµφορο για το ήµο τίµηµα) ή για οιονδήποτε άλλο λόγο και αιτία, που θα προέρχεται από κάποιο νοµικό ή πραγµατικό κώλυµα, καθώς επίσης και η µονοµερής άρνησή του για προσυπογραφή του µισθωτηρίου συµβολαίου. 4. Ο εκµισθωτής δεν δικαιούται αποζηµίωσης από το ήµο αν ο τελευταίος πριν από τη λήξη της µίσθωσης, αποκτήσει µε δωρεά ή µε άλλη αιτία (αγορά, ανταλλαγή, χρησιδάνειο κ.λ.π.) άλλο ακίνητο που θα µπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του. Στην περίπτωση αυτή ο ήµος µπορεί να λύσει µονοµερώς τη µίσθωση ειδοποιώντας εγγράφως τον εκµισθωτή 45 ηµέρες τουλάχιστον πριν από τη λύση της, οπότε παύει και η υποχρέωση αυτού προς καταβολή µισθώµατος από την αποχώρηση. 5. Ο ήµος δεν υποχρεούται να αποζηµιώσει τον εκµισθωτή για τις από συνήθη χρήση ή κακή κατασκευή του κτιρίου ή από τυχαίο γεγονός (πχ. θεοµηνία) βλάβες ή ζηµιές στο µίσθιο. Η έννοια της συνήθους χρήσης επί µισθώσεως του ήµου είναι ευρύτερη εκείνης των κοινών µισθώσεων. Ο εκµισθωτής (ιδιοκτήτης) οφείλει να έχει ασφαλισµένο το οίκηµα (µίσθιο) κατά του πυρός διαφορετικά ο ήµος, απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση, για τυχόν ζηµιές, που µπορεί να προξενηθούν στο µίσθιο, από εκδήλωση πυρκαϊάς. 10

11 6. Ο εκµισθωτής υποχρεούται µέσα στην τασσόµενη προθεσµία να παραδώσει το µίσθιο στη χρήση του ήµου κατάλληλο και σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας και µετά την εκτέλεση όλων των εργασιών και διαρρυθµίσεων που τυχόν επιβλήθηκαν να γίνουν σ αυτό από την επιτροπή ηµοπρασιών διαφορετικά η µίσθωση λύνεται από το ήµο µε υπαιτιότητα του εκµισθωτή, µε συνέπεια να καταπίπτει υπέρ του µισθωτή ήµου η εγγυητική επιστολή. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής βεβαιώνεται ως δηµοτικό έσοδο σε βάρος του µισθωτή και τελευταίου µειοδότη και εισπράττεται κατά τις διατάξεις περί εισπράξεως και βεβαιώσεως δηµοτικών εσόδων. Για την παραλαβή του µισθίου ως και την απόδοση αυτού µετά τη λήξη της µίσθωσης συντάσσεται από τριµελή επιτροπή παραλαβής της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου Ρεθύµνης (που ορίζει η /ντρια Τ.Υ. του ήµου Ρεθύµνης) πρωτόκολλο για τη γενική και ειδική κατάσταση του µισθίου, ελλείψεις, βλάβες κ.λ.π. σε πέντε αντίγραφα από τα οποία ένα παίρνει ο εκµισθωτής. Η επιτροπή παραλαβής δικαιούται να ζητήσει από τον εκµισθωτή βεβαιώσεις για διάφορα τεχνικά θέµατα που έχουν υποπέσει στην αντίληψή της. Στην παραλαβή και παράδοση του µισθίου µπορεί να παρίσταται ο εκµισθωτής άλλως το πρωτόκολλο αυτό συντάσσεται και απόντος αυτού αφού θεωρηθεί ότι χορηγεί τη σχετική εξουσιοδότηση µε την υπογραφή του µισθωτηρίου. 7. Ο µισθωτής µπορεί διαρκούσης της µίσθωσης να διενεργεί στο µίσθιο τις αναγκαίες εργασίες και να επανορθώσει τις από τη συνήθη χρήση φθορές µέσα σε ορισµένη προθεσµία από τη σχετική ειδοποίηση του εκµισθωτή. Η Πληρωµή του µισθώµατος αρχίζει από την ηµεροµηνία εγκατάστασης της υπηρεσίας στο µίσθιο, που αποδεικνύεται από το πρωτόκολλο παραλαβής του ακινήτου και καταβάλλεται ανά τρίµηνο και στο τέλος κάθε τριµηνίας. Ο µισθωτής θα καταβάλει το µίσθωµα (µετά την αφαίρεση των νοµίµων κρατήσεων υπέρ τρίτων ή άλλων οργανισµών κατά τους κείµενους νόµους) στα γραφεία της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ή µε κατάθεση των χρηµάτων σε τραπεζικό λογ/σµό του εκµισθωτή.η κατάθεση του µισθώµατος θα αποδεικνύεται είτε µε έγγραφη εξοφλητική απόδειξη του εκµισθωτή είτε µε απόδειξη κατάθεσης των χρηµάτων σε τραπεζικό λογ/σµό του. Η παραπάνω προθεσµία (για την καταβολή του µισθώµατος) αναστέλλεται µέχρι την θεώρηση του χρηµατικού εντάλµατος για την πληρωµή του 1 ου µισθώµατος από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η περί µίσθωσης σύµβαση ολοκληρώνεται µε την υπογραφή του µισθωτηρίου και την παράδοση της χρήσης του µισθίου. 8. Ο µισθωτής. είναι υποχρεωµένος α) να καταβάλει τα λειτουργικά έξοδα του µισθίου δηλαδή υδροληψίας, αποχέτευσης, ηλεκτρικού ρεύµατος, θέρµανσης κλπ.. Οι λογ/σµοί θα εκδίδονται στο όνοµα του µισθωτή, β) Οι φόροι ακίνητης περιουσίας (όπως Φ.Α.Π., Ε.Τ.Α.Κ., Τ.Α.Π. ή οποιοδήποτε άλλος φόρος) βαρύνει τον εκµισθωτή και γ) Το τέλος χαρτοσήµου της µίσθωσης βαρύνει εξ ολοκλήρου τον εκµισθωτή. ύναται να υπάρξει αναπροσαρµογή του µισθώµατος βάση σχετικής απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής. 9. Η σύµβαση διέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία περί µισθώσεων κτιρίων σε Ο.Τ.Α. και από τους όρους που αναφέρονται στη διακήρυξη της δηµοπρασίας. Σε περίπτωση διαφωνίας µεταξύ του µισθωτή και του εκµισθωτή σχετικά µε τη λειτουργία της µεταξύ τους σύµβασης και οι δύο δικαιούνται να ορίσουν από ένα διαιτητή, αποσκοπώντας στην επίλυση των τυχόν διαφορών από τη σύµβαση. Εάν τούτο δεν επιτευχθεί το κάθε µέρος µπορεί να προσφύγει στα αρµόδια δικαστήρια. Κάθε διαφορά για την ερµηνεία και την εφαρµογή του παρόντος 11

12 όπως και κάθε διένεξη που προκύπτει από τα ανωτέρω για τη µίσθωση αυτή υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των αρµόδιων πολιτικών δικαστηρίων. Άρθρο 8 ο Υπογραφή της σύµβασης. 1. Ο µειοδότης και ο εγγυητής αυτού οφείλουν µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση στο µειοδότη της σχετικής µε την έγκριση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας απόφασης, να προσέλθουν για τη σύνταξη και υπογραφή της σχετικής σύµβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει κατατεθεί καταπίπτει υπέρ του ήµου, χωρίς δικαστική παρέµβαση και ενεργείται επαναληπτική δηµοπρασία σε βάρος του τελευταίου µειοδότη και εγγυητή, ενεχοµένων και των δύο για την «επί έλαττον διαφορά» του τιµήµατος από εκείνο της προηγούµενης δηµοπρασίας. Αυτό ισχύει και όταν κηρύσσεται έκπτωτος. Μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσµίας η σύµβαση θεωρείται ότι καταρτίσθηκε οριστικά. 2. Ως ελάχιστο όριο προσφοράς κατά την επαναληπτική δηµοπρασία ορίζεται το ποσό που κατακυρώθηκε στο όνοµά του, το οποίο µπορεί να µειωθεί µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. 3. Η δηµοπρασία διεξάγεται, επαναλαµβάνεται και εγκρίνεται µε την εφαρµογή των διατάξεων του Π.. 270/1981 και του Ν. 3463/ Αποκλείεται στο µειοδότη η µονοµερής λύση της σχετικής σύµβασης. Άρθρο 9 ο Επανάληψη της δηµοπρασίας. Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται κατόπιν αποφάσεως του ηµοτικού Συµβουλίου: α) εάν το αποτέλεσµά της δεν εγκριθεί από το ηµοτικό Συµβούλιο ή το Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας ως ασύµφορο ή λόγω σφάλµατος κατά τη διενέργεια της δηµοπρασίας ή β) εάν ο τελευταίος µειοδότης µε τον εγγυητή του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά της δηµοπρασίας ή γ) εάν ο τελευταίος µειοδότης, παρά την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης, που εγκρίνει το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας, δεν προσέλθει εµπρόθεσµα και προσηκόντως για την σύνταξη και την υπογραφή της σύµβασης µίσθωσης. Στις περιπτώσεις β & γ η επανάληψη της δηµοπρασίας πραγµατοποιείται σε βάρος του τελευταίου µειοδότη και του εγγυητή του, ενεχοµένων εις ολόκληρον για κάθε ζηµία του ήµου. Η επαναληπτική δηµοπρασία διενεργείται επί τη βάσει της τελευταίας προσφοράς, που δόθηκε κατά την προηγούµενη δηµοπρασία, η οποία δύναται να τροποποιηθεί µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. Η επαναληπτική δηµοπρασία γνωστοποιείται δια δηµοσίευσης περιληπτικής διακήρυξης του ηµάρχου, µε την οποία οι ενδιαφερόµενοι θα καλούνται να εκδηλώσουν το σχετικό ενδιαφέρον τους εντός δέκα (10) ηµερών. Άρθρο 10ο Παράταση µίσθωσης Η παραµονή της Υπηρεσίας στο µισθωµένο οίκηµα πέραν του συµφωνηθέντος χρόνου για οποιοδήποτε λόγο, θα συνεχίζεται έναντι µισθώµατος ίσου προς το καταβαλλόµενο κατά τη λήξη της µίσθωσης και όπως αυτό έχει αναπροσαρµοστεί τιµαριθµικά και για όσο χρόνο απαιτηθεί αναπροσαρµοζόµενο και για τον µετά τη λήξη της µίσθωσης χρόνο σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο µισθωτήριο συµβόλαιο που 12

13 θα υπογραφεί και για όσο χρόνο απαιτηθεί και οπωσδήποτε µέχρι την υπογραφή νέας σύµβασης µε άλλο ή τον ίδιο εκµισθωτή, που θα προκύψει από τη διενέργεια δηµοπρασίας. Άρθρο 11 ο Λειτουργικές δαπάνες µισθίου Η στεγαζόµενη σχολική µονάδα βαρύνεται µε τις λειτουργικές δαπάνες του µισθίου. Άρθρο 12 ο Λοιπές διατάξεις. 1. Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας συνεπάγεται: α) την κήρυξη του µειοδότη έκπτωτου των δικαιωµάτων του, µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου και τη λύση της σχετικής σύµβασης. β) την σε βάρος του επανάληψη της δηµοπρασίας, γ) την υπέρ του ήµου κατάπτωση της εγγύησης που έχει κατατεθεί από αυτόν, λόγω ποινικής ρήτρας και αναπόδεικτου αποζηµίωσης. εν αποκλείεται ακόµη να επιδιώξει ο ήµος και την αποζηµίωση του για κάθε άλλη ζηµιά που τυχόν θα υποστεί από την παραπάνω λόγω υπαιτιότητας του µειοδότη λύση σύµβασης. 2. Τα κηρύκεια δικαιώµατα, τέλη χαρτοσήµου και τα έξοδα του συµφωνητικού, βαρύνουν τον τελευταίο µειοδότη. Σε περίπτωση άρνησής του εισπράττονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα για την είσπραξη των δηµοσίων εσόδων. 3. Οι όροι της διακήρυξης αυτής να δηµοσιευθούν σύµφωνα µε τα όσα στο άρθρο 2 της παρούσας αναφέρονται. Άρθρο 13 ο Πληροφόρηση ενδιαφερόµενων Πληροφορίες για τη δηµοπρασία παρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, µέχρι δύο (2) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία του διαγωνισµού από το γραφείο της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Ρεθύµνης, στο ηµαρχείο Άδελε καθώς και στην κ. Μακρυλάκη Καλλιόπη, στο τηλ και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Εσωτερική διανοµή: -Τµήµα Παιδείας (Μακρυλάκη) -Κεντρικό ηµαρχείο (για ανάρτηση) 13

30/1/ : : :

30/1/ : : : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο 30/1/2017 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρ. : 1920 ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο 30/7/2014 ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρ. : ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο 30/7/2014 ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρ. : ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο 30/7/2014 ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρ. : 19955 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για µίσθωση ακινήτου

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για µίσθωση ακινήτου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη 10 Σεπτεµβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ.. 2178 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για µίσθωση ακινήτου Ο Πρόεδρος του.σ., διακηρύσσει ότι: Εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

τις προϋποθέσεις καταλληλότητας για τη χρήση για την οποία προορίζεται, να συνοδεύεται από οικοδοµική άδεια και από άδεια παθητικής και ενεργητικής πυ

τις προϋποθέσεις καταλληλότητας για τη χρήση για την οποία προορίζεται, να συνοδεύεται από οικοδοµική άδεια και από άδεια παθητικής και ενεργητικής πυ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο 10/10/2016 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρ. : 23807 ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙΟΥ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΟΥ. Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΟΥ. Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άνδρος, 6 Αυγούστου 2012 Α.Π.: 8850 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΟΥ Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι ότι: Ο Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ Χαϊδάρι 5/12/2013 ΔΗΜΟΣ: ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 43463

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ Χαϊδάρι 5/12/2013 ΔΗΜΟΣ: ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 43463 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ Χαϊδάρι 5/12/2013 ΔΗΜΟΣ: ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 43463 Ταχ. Διεύθυνση: Στρ.Καραϊσκάκη 138 & Επαύλεως Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών Δ. Χαϊδαρίου Τηλέφωνο: 2132047330 2132047317

Διαβάστε περισσότερα

προϋποθέσεις στο σύνολο τους θα αναλάβει την υποχρέωση και την δαπάνη να συµµορφωθεί εφόσον είναι εφικτό µε αυτές). Επίσης βάσει της παρούσης διακήρυξ

προϋποθέσεις στο σύνολο τους θα αναλάβει την υποχρέωση και την δαπάνη να συµµορφωθεί εφόσον είναι εφικτό µε αυτές). Επίσης βάσει της παρούσης διακήρυξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο 30/1/2013 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρ. : 2427 ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιερισσός, 05-09-2018 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 21395 ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ.Δ/νση: 630 75 ΙΕΡΙΣΣΟΣ Τηλ: 2377 3 50003 Fax: 2377 0 24120 e-mail: dimarchos@dimosaristoteli.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµεροµηνία: 25.06.2015 ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Aρ. Πρωτ. :7057/2015 ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ /νση: Κλαζοµενών & Βρυούλων Ταχ. Κωδ. : 161-22 Τηλ. : 210-7292601-8 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. διακήρυξης : 4

Αριθμ. διακήρυξης : 4 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ Αριθμ. διακήρυξης : 4 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΛΕΣΧΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΛΕΣΧΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα 07/11/2014 ΔΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 105180 Διεύθυνση: ΑΘΛΗΤΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τµήµα: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Πληροφορίες: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ταχ. Δ/νση Ρούσβελτ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πεζά, 14/11/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Αρ.πρ.:17078 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Έχοντας υπόψη: α) το Π.. 270/81,

Διαβάστε περισσότερα

+ Άγιος Νικόλαος Αριθµ. Πρωτ. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

+ Άγιος Νικόλαος Αριθµ. Πρωτ. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ + Άγιος Νικόλαος Αριθµ. Πρωτ. : : 26-10-2016 15954 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληρ.: Κασλή Μαρία Τηλ.: 28413-40120 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 Περιγραφή του μισθίου

ΑΡΘΡΟ 1 Περιγραφή του μισθίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Ρέθυμνο, 24-08-2017 Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» Αριθμ. Πρωτ: 2654 Ταχ. Διεύθυνση: Καντανολέοντος 10 74100 Ρέθυμνο Τηλέφωνο: 2831020468

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ήµου Σ.Φιλοπούλου.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ήµου Σ.Φιλοπούλου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: 19.7.2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 8190 ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πληροφορίες: Σ.Φιλοπούλου Ταχ. /νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα 27/05/2015 ΔΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 35550 Διεύθυνση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα: ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1 Τηλέφωνο: 2413 500259 Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

, %

, % ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Ρέθυµνο, 18-2-2016 Ν.Π... «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» Αριθµ. Πρωτ: 442 Ταχ. ιεύθυνση: Καντανολέοντος 10 74100 Ρέθυµνο Τηλέφωνο: 2831020468 (εσωτ.20)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιθάκη, 23/04/2018 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ.Πρωτ:2454 ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ Δ/ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ, ΒΑΘΥ Αρμ.: Ι. Θωμά Τηλ:2674360408

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Καστοριά 15-06 - 2015 Αριθ. Πρωτ.:16427 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Έχοντας υπόψη: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α'

Διαβάστε περισσότερα

Α. ιακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος. α) Ο Πρόεδρος του Ν.Π δηµοσιεύει λεπτοµερή διακήρυξη των όρων που καθορίστηκαν µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλί

Α. ιακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος. α) Ο Πρόεδρος του Ν.Π δηµοσιεύει λεπτοµερή διακήρυξη των όρων που καθορίστηκαν µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλί ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΕΣ 17-9-2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αριθµ. Πρωτ.2556 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ AΡΙΘ. 5/2015 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΑΡΙΣΑ 03/06/2015 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. πρωτ. Οικ 2666 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΑΡΙΣΑ 03/06/2015 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. πρωτ. Οικ 2666 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΑΡΙΣΑ 03/06/2015 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. πρωτ. Οικ 2666 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ Ταχ. Δ/νση: Οικονόμων Εξ. Οικονόμων 8 α Ταχ. Κώδικας: 41222 Πληρ. Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πεζά, 6 Μαρτίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Έχοντας υπόψη: α) το Π.. 270/81, (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΛΕΙΔΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΛΕΙΔΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Κόνιτσα 19-02-2016 ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Αριθ. Πρωτ: 1323 Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα Ταχ. Κώδικας : 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες :26553-60.320,326 FAX: 26550-24.000

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. γ) την αριθ. 169/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. γ) την αριθ. 169/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ Σταυρός, 5 Ιουλίου 2013 Αριθ. Πρωτ. : 19.392 Ταχ. Δ/ση: Σταυρός, Θες/νικης Τ.Κ. 570 14 : 23970-61500 fax. 23970-65600 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Νικόλαος ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αρ. πρωτ. 7807

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Νικόλαος ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αρ. πρωτ. 7807 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Νικόλαος 22-5 -2018 ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αρ. πρωτ. 7807 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΙΣΙΟΥ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΓΙΑ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 21 ΣΤΡΕΜΜ. ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΓΙΑ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 21 ΣΤΡΕΜΜ. ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. Α Α: Β44ΥΩΚΤ-ΓΚΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μουδανιά, 13/3 /2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.:8977/12 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Πληρ.

Διαβάστε περισσότερα

3) Την με υπ αριθ. 69/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση χώρου στέγασης του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Θήβας

3) Την με υπ αριθ. 69/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση χώρου στέγασης του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Θήβας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ******** Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 75P3ΩPM-9ΩΦ Πληροφ: Γ. Καλατζή Τηλ.: 2262 350 624 Fax: 2262 0 27628 Ταχ. Δ/νση: Κύπρου 3 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΜΕ Α Α:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΜΕ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΜΕ Α Α: Κηφισιά 14-7-2017 Αρ. Πρωτ.: 35141 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΩΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. Κόνιτσα ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ. Αριθ. Πρωτ:6171. Ταχ.

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. Κόνιτσα ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ. Αριθ. Πρωτ:6171. Ταχ. «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Κόνιτσα 20-06-2017 Αριθ. Πρωτ:6171 Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα Ταχ. Κώδικας:44100 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες : Αικατερίνη Πέτρου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

2. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις. Κατά την πρώτη φάση θα κληθούν οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε χρονικό διάστημα είκοσι (20)

2. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις. Κατά την πρώτη φάση θα κληθούν οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε χρονικό διάστημα είκοσι (20) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ : ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Γάζι, 25 / 08 / 2017 ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 16498 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Αντιδήμαρχος Μαλεβιζίου Έχοντας υπόψη 1. Τις διατάξεις: α) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Σελίδα1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Διεύθυνση: Καπλάνη 7 Πληροφορίες: Απόστολος Γκούνης Τηλ. 26513-61385

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Αµυνταίου έχοντας υπ όψη:

Ο ήµαρχος Αµυνταίου έχοντας υπ όψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Τµήµα: Οικονοµική Υπηρεσία Αµύνταιο 10/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 22458 Ο ήµαρχος Αµυνταίου έχοντας υπ όψη: 1) τις διατάξεις του Π.. 270/1981 2) τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. O Δήμαρχος Βέροιας. Με την αριθ. 184/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας καταρτίστηκαν οι παρακάτω όροι:

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. O Δήμαρχος Βέροιας. Με την αριθ. 184/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας καταρτίστηκαν οι παρακάτω όροι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 4-05-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 16736 ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ -ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Γραφείο : Δ3 Δ/νση : Βικέλα 4,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 2 ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 2 ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυμνο 8/12/2017 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρ. : 37493 ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 2 ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του ΠΑΚΠΠΟ Δήμου Ηγουμενίτσας Διακηρύσσει ότι :

Ο Πρόεδρος του ΠΑΚΠΠΟ Δήμου Ηγουμενίτσας Διακηρύσσει ότι : ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ- ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΠΑΚΠΠΟ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Ο Πρόεδρος του ΠΑΚΠΠΟ Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΛΕΙΔΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΛΕΙΔΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Κόνιτσα 18-04-2016 Αριθ. Πρωτ: 3167 Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα Ταχ. Κώδικας : 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες : Αικατερίνη Πέτρου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: 4 ες ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΓ. ΜΗΝΑ Πληροφορίες: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π. ΑΔΑΜ Τηλέφωνο:23850 44-479 Fax: 23850 44-287 Φλώρινα 27/6/2012 Αρ. Πρωτ. 26045 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος Δ/νση: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα: Διοικητικών Υπηρεσιών Αριθ. Πρωτ.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος Δ/νση: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα: Διοικητικών Υπηρεσιών Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 29 10 2014 Δ/νση: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα: Διοικητικών Υπηρεσιών Αριθ. Πρωτ.: 10947 Ταχ. Κώδικας: 220 01 Άστρος Πληρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΡΙΜΑ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΡΙΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Πάτµος 3 Νοεµβρίου 2016 Αριθµ.Πρωτ. 6479 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΡΙΜΑ Ο ήµαρχος Πάτµου διακηρύττει την διεξαγωγή προφορικών πλειοδοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 6Ω8ΦΩΡΜ-5ΕΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ *********** Θήβα : 24.7.2015 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρ. Πρωτ.:18259 ----------- ΑΠΟΦΑΣΗ : 1028/15 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Κόνιτσα, 27/6/2017 Αρ.Πρωτ. 6416 α ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα Ταχ. Κώδικας : 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες : Γραφείο Δημάρχου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΧΙΑΛΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κουφάλια, 24 Νοεμβρίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ.Πρωτ.- 21063 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ,ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Εθν. Αντίστασης

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος.Σ. ΗΚΕΘ κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ. δ) την µε αριθ. 44/2012 Απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΗΚΕΘ για τη µίσθωση ακινήτου Όροι δηµοπράτησης

Ο Πρόεδρος.Σ. ΗΚΕΘ κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ. δ) την µε αριθ. 44/2012 Απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΗΚΕΘ για τη µίσθωση ακινήτου Όροι δηµοπράτησης ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ - ΗΚΕΘ - ------------------------------------- Έδρα : Πλ. Ι. Μεταξά ΕΠΑΝΟΜΗ Επανοµή 25/05/2012 ΑΦΜ : 997567943 ΟΥ : Καλαµαριάς Αρ. πρωτ.: 325 Τ.Κ. : 57500 ΕΠΑΝΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΩΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΩΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΜΕ Α Α: Κηφισιά 03-05-2017 Αρ. Πρωτ.: 19433 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΩΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΑΙ ΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ Ιωάννινα 9/11/2016 Αριθμ. Πρωτ.: 5837 Τεύχος όροι της διακήρυξης Αριθμ. Διακήρυξης 74/2016 Μετά την υπ αριθμ. 151/8-11-2016 Απόφαση 22 ης συνεδρίασης του Δ.Σ του. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. με την οποία καθορίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αριθµ. Πρωτ. : 1254 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αριθµ. Πρωτ. : 1254 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΕΣ 12-5-2017 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αριθµ. Πρωτ. : 1254 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΗ KATΩ

Διαβάστε περισσότερα

Το μηναίο μίσθωμα θα προκύψει από την προσφορά του τελευταίου πλειοδότη και θα καταβάλεται κάθε μήνα και στο πρώτο 10ήμερο αυτού, πλην του πρώτου μήνα

Το μηναίο μίσθωμα θα προκύψει από την προσφορά του τελευταίου πλειοδότη και θα καταβάλεται κάθε μήνα και στο πρώτο 10ήμερο αυτού, πλην του πρώτου μήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κουφάλια, 13 Μαρτίου 2017 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ.Πρωτ. 3518 - ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ,ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Εθν. Αντίστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ 3ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ 3ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΛΩΕΘ-ΩΗ5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ.Αποφ. 187/2013

ΑΔΑ: ΒΕΖΛΩΕΘ-ΩΗ5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ.Αποφ. 187/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ.Αποφ. 187/2013 Απόσπασμα από το πρακτικό 13 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κασσάνδρας στις 25/04/2013.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Πολυτεχνείου 50, Πολύγυρος Ταχ. Κώδικας : 63100 Αρ.πρωτ.: 19244/23-10-2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Χαϊδάρι,8/3/2017 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. οικ : 5973 Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών & Ανάπτυξης Ταχ. Δ/νση: Στρ. Καραϊσκάκη & Επαύλεως Τηλέφωνο: 213-2047330 Πληρ: Σμυρνής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ή ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΕΠΑΝΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ή ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΕΠΑΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ναύπλιο 14/06/2016 ΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 12025 /ΝΣΗ: Βασιλέως Κων/νου 34 Τηλ: 2752360914 ΦΑΞ: 2752360967 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ή ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο ιαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ Σάµος 13 /11/2018 ΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ Α.Π 24118

EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο ιαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ Σάµος 13 /11/2018 ΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ Α.Π 24118 EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο ιαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ Σάµος 13 /11/2018 ΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ Α.Π 24118 ιακήρυξη δηµοπρασίας Μίσθωσης ενός (1) κατάλληλου ακινήτου για τις ανάγκες του Πυροσβεστικού Κλιµακίου Καρλοβάσου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Κόνιτσα 20-10-2015 ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Αριθ. Πρωτ: 9880 Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα Ταχ. Κώδικας : 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες : Αικατερίνη Πέτρου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1ης ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΧΙΑΛΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1ης ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κουφάλια, 21 Iουνίου 2017 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ.Πρωτ.- 9855- ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ,ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Εθν. Αντίστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. Κ. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. Κ. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Λαύριο, 22-2-2016 Αρ.πρωτ. 625 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. Κ. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Έχοντας υπόψη: α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) β) το Δ.Κ.Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ O

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ O ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 23-01-2017 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 2038 ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ -ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Γραφείο : Δ3 Δ/νση : Βικέλα 4,

Διαβάστε περισσότερα

2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8733 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Δήμαρχος Πέλλας

2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8733 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Δήμαρχος Πέλλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 11 Μαρτίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8733 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Πέλλας διακηρύσσει φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο, 4/11/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αρ.Πρωτ.: 27707 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜ. : 509 ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΤΑΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ χώρων για την κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων από το Δήμο Τρίπολης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ χώρων για την κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων από το Δήμο Τρίπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Λαγοπάτη 45, Τρίπολη ΤΑΧ. ΚΩΔ: 22132 Πληρ.: Γκουτζιούλης Στέφανος ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας : 23-08-2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π. 21614 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Ταχ.Διεύθυνση: Οινόης 6 Ταχ.Κώδικας : 19007 Μαραθώνας Τηλέφωνο : (22940) - 69258, 67777

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΧΙΑΛΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κουφάλια, 19 Μαϊου 2016 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ.Πρωτ.- 7433 - ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ,ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Εθν. Αντίστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 8ου ΚΕ.ΦΙ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 8ου ΚΕ.ΦΙ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιστέρι :23/05/2018 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 21191 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Δημοκρατίας 1 Ταχ. Κώδικας : 121 34 - Περιστέρι Πληροφορίες : Κα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ: ΚΥΘΗΡΩΝ Κύθηρα 30/10/2015 Αρ. Πρωτ: 5425 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ: ΚΥΘΗΡΩΝ Κύθηρα 30/10/2015 Αρ. Πρωτ: 5425 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ: ΚΥΘΗΡΩΝ Κύθηρα 30/10/2015 Αρ. Πρωτ: 5425 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Έχοντας υπόψη: α) το Π.. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81),

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 21/06/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 17276 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου:1097 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 28/08/2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 28/08/2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 28/08/2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: 15357 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Έχοντας υπόψη: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1) τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Κόνιτσα 09-11-2015 ΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Αριθ. Πρωτ: 10465 Ταχ. /νση : Κόνιτσα Ταχ. Κώδικας : 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες : Αικατερίνη Πέτρου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΓΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΩΔΒ7ΩΞ0-ΔΜ5 Καναλλάκι:30-10-2015 Αριθμ. Πρωτ.:14238 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΓΑΣ Λαμβάνοντας υπ όψιν: Την υπ αριθμ. 125/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 0000159735 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση :Ακτή Κουντουριώτη 7 Ταχ. Κώδικας :85300

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος : 02-04-2012 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 7305 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος : 02-04-2012 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 7305 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος : 02-04-2012 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 7305 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΛΥΣΒΟΣ» ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΛΥΣΒΟΣ» ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» Κόνιτσα 07-Αυγούστου-2013 Αριθ. Πρωτ: -9040- Ταχ. /νση : Κόνιτσα Ταχ. Κώδικας : 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες : Τάσιος Σωτήριος Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ Αριθ. Απόφασης 08/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ Αριθ. Απόφασης 08/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλλύρα 07-01-2015 ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 97 ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Φιλλύρα Ταχ. Κώδικας : 69 300 : 25313 52802 & 52800 Fax : 25313 52808 E-mail : filyra@0924.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 0000159736 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ακτή Κουντουριώτη 7 ΚΩΣ Ταχ. Κώδικας : 85300 Πληροφορίες : Αγγελική Χαζτηπαναγιώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Λάρισα 22-05-2012 Αριθμ. Πρωτ: 45152 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΕΝΟΣ (1) ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πεζά, 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Αρ.πρ.:23772 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Έχοντας υπόψη: α)

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Ε.Υ.Α.Π. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΥ

Δ.Ε.Υ.Α.Π. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΥ Πάρος 30/7/2018 Αρ. πρωτ.: 1852 Έχοντας υπόψη: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α 77/30-3-81) β) το Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/06) γ) το Ν.3852/2010 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική διακήρυξη δημοπρασίας για τη μίσθωση κτιρίου για τη στέγαση του Παιδικού Σταθμού Ατσιποπούλου ΑΡΘΡΟ 1. Περιγραφή του μισθίου

Αναλυτική διακήρυξη δημοπρασίας για τη μίσθωση κτιρίου για τη στέγαση του Παιδικού Σταθμού Ατσιποπούλου ΑΡΘΡΟ 1. Περιγραφή του μισθίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Ρέθυμνο, 25-2-2019 Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» Αριθμ. Πρωτ: 904 Ταχ. Διεύθυνση: Ζυμβρακάκη 12 74132 Ρέθυμνο Τηλέφωνο: 2831020468

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 372 Λάρισα 30-07-2015 ΘΕΜΑ:. Τροποποίηση της με αρ. 694/2014 Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 13 ΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 13 ΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη 14-10-2015 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 15935 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ******** Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ******** Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ******** Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Ω32ΞΩΡΜ-Υ5Ζ Πληροφ: Γ. Καλατζή Τηλ.: 2262 350 624 Fax: 2262 0 27628 Ταχ. Δ/νση: Κύπρου 3 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝ8ΩΕΘ-ΣΜΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ.Αποφ. 186/2013

ΑΔΑ: ΒΕΝ8ΩΕΘ-ΣΜΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ.Αποφ. 186/2013 ΑΔΑ: ΒΕΝ8ΩΕΘ-ΣΜΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ.Αποφ. 186/2013 Απόσπασμα από το πρακτικό 13 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κασσάνδρας

Διαβάστε περισσότερα

περιλαµβάνει αίθουσες διδασκαλίας, τουαλέτες βοηθητικούς χώρους και να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας για τη χρήση για την οποία προορίζε

περιλαµβάνει αίθουσες διδασκαλίας, τουαλέτες βοηθητικούς χώρους και να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας για τη χρήση για την οποία προορίζε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο 27/6/2014 ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρ. : 16904 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.)

Διαβάστε περισσότερα

1.Γεωργοπούλου Κανέλλα 2.Βούρλος ηµήτριος. Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ήµου Γ. Χουδετσανάκη

1.Γεωργοπούλου Κανέλλα 2.Βούρλος ηµήτριος. Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ήµου Γ. Χουδετσανάκη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ:29.06.2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 7160 ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πληροφορίες: Γ.Χουδετσανάκη Ταχ. /νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες: Χρυσαφογεώργη Μαρία ΤΗΛ.: 2132030613 FAX.: 2132030630 e-mail: moira@dionysos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάμος 18/07/2017. ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ Αριθμ Πρωτ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάμος 18/07/2017. ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ Αριθμ Πρωτ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάμος 18/07/2017 ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ Αριθμ Πρωτ: 18003 ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Για την μίσθωση ενός (1) ιδιωτικού πηγαδιού στην περιοχή «Ποτάμι» Καρλοβάσου για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Χαϊδάρι,2/6/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: οικ 14096 Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών & Ανάπτυξης Ταχ. Δ/νση: Στρ. Καραϊσκάκη & Επαύλεως Τηλέφωνο: 213-2047330 Πληρ: Σμυρνής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜ. 16 ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜ. 16 ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Αρ. πρωτ. : 2236 Μουζάκι, 14-03-2019 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜ. 16 ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Ο ήµαρχος Μουζακίου Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΟΙΚΟΠΕ ΟΥ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 3 ου ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΟΙΚΟΠΕ ΟΥ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 3 ου ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡ ΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 41081 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΟΙΚΟΠΕ ΟΥ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 3 ου ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ Έχοντας υπ όψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ. Άρθρο 1ο Αντικείµενο της δηµοπρασίας

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ. Άρθρο 1ο Αντικείµενο της δηµοπρασίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη 21-5-2018 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 1336 Ν.Π... «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» ιεύθυνση : Αγ. Ειρήνης 10 Μυτιλήνη, 81100 Τηλέφωνο : 2251 0 27501

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΖΑ 11/04/2013 ΗΜΟΣ: ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7175 Ταχ. ιεύθυνση:πεζα 70100 Πληροφορίες: Κολενδριανός Χ. Τηλέφωνο: 2813401153 Fax: 2810743464 E-mail: hkoledrianos@0470.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Επαναληπτική

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Επαναληπτική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Άστρος 15/07/ 2014 Δ Η Μ Ο Σ Β Ο Ρ Ε Ι Α Σ Κ Υ Ν Ο Υ Ρ Ι Α Σ Δ / ν σ η : Δ ι ο ι κ η τ ι κ ώ ν & Ο ι κ ο ν ο μ ι - κ ώ ν Υ π η ρ ε σ ι ώ ν Τ μ ή μ α : Ο ι κ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΑΥΤΩΝ ΧΩΡΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΑΥΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής Πληρ. Καραγιαννίδου Κυριακή Τηλ. 24673 51156 e-mail: karagianidou@kastoriacity.gr Καστοριά 26-10- 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λιβαδειά 26/11/2015 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Αριθ.Πρωτ: 32489 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λιβαδειά 26/11/2015 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Αριθ.Πρωτ: 32489 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λιβαδειά 26/11/2015 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Αριθ.Πρωτ: 32489 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης (αγροκτημάτων) που βρίσκονται στην Τοπική Κοινότητα Μαυρονερίου, των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. γ) την αριθ. 116/12 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. γ) την αριθ. 116/12 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ Σταυρός, 23 Απριλίου 2012 Αριθ. Πρωτ. : 9713 Ταχ. Δ/ση: Σταυρός, Θες/νικης Τ.Κ. 570 14 : 23970-61500 fax. 23970-61888 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ Σταυρός, 7 Ιουνίου 2013 Αριθ. Πρωτ. : 15.356 Ταχ. Δ/ση: Σταυρός, Θες/νικης Τ.Κ. 570 14 : 2397-330234 fax. 23970-65600 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Αρ. Πρωτ. 5083

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Αρ. Πρωτ. 5083 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μακρυχώρι:24-07-2019 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Αρ. Πρωτ. 5083 ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Τεμπών Έχοντας υπόψη την αριθ. 75/2019 απόφαση της Οικ. Επιτροπής ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πλειοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ Σταυρός, 19 Φεβρουαρίου 2014 Αριθ. Πρωτ. : 4.423 Ταχ. Δ/ση: Σταυρός, Θες/νικης Τ.Κ. 570 14 : 2397-330220 fax. 23970-65600 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος όροι της διακήρυξης για την στέγαση του Βρεφονηπιακού Σταθμού Ανατολής του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών

Τεύχος όροι της διακήρυξης για την στέγαση του Βρεφονηπιακού Σταθμού Ανατολής του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής» (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) Ταχ. Δ/νση : Αβέρωφ 6-45221 Ιωάννινα & 26510 01032 Email: npdd.okpapa@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. ιακηρύσσει ότι:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. ιακηρύσσει ότι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες: 13-8-2013 Αριθµ. πρωτ.: 22715 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιακηρύσσει ότι: ο ήµος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι 09 / 06 / 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Αρ. Απόφασης 567 ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧ/ΣΗΣ Τµήµα: Εσόδων Αγ. Γεωργίου 30 και Αριστείδου Τ.Κ. 15234 Χαλάνδρι Αρµόδιος: Καπνισάκης Αργύρης

Διαβάστε περισσότερα