ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 220/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 220/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 220/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 12/ της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα: «Μείωση των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού ή απαλλαγή απ αυτά για τους άπορους, τα άτοµα µε αναπηρίες και τους πολύτεκνους, όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται από την κείµενη νοµοθεσία (Η 131/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής).» 1. Στις Γούρνες, σήµερα την 26η του µηνός Μαΐου, του έτους 2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην έδρα του ήµου (στην αίθουσα συνεδρίων του.ε.κ.κ.), ύστερα από τη µε αριθµό πρωτ.9865/ πρόσκληση του Προέδρου που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα στους δηµοτικούς συµβούλους σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/ Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα τριάντα τρία (33) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου, τους τρείς (03) Προέδρους /Εκπροσώπους των ηµοτικών/τοπικών Κοινοτήτων, ήταν: α. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ (1) Παρόντες α Χρηστάκης Ιωάννης, Πρόεδρος.Σ. ιε Ανυφαντάκης Εµµανουήλ, Μέλος.Σ. β Πλευράκης Εµµανουήλ, Αντιδήµαρχος ιστ ανελάκης Γεώργιος, Μέλος.Σ. γ Μεραµβελιωτάκης Γεώργιος Αντιδήµαρχος ιζ Παρλαµάς Κωνσταντίνος, Μέλος.Σ. δ Πετράκης Εµµανουήλ, Αντιδήµαρχος ε Μουντράκης Ευθύµιος, Αντιδήµαρχος ιη Ρουσάκης Ιωάννης, Μέλος.Σ. ιθ Τσαντηράκης Κωνσταντίνος, Μέλος.Σ. στ Σταυρουλάκης Νικόλαος, Μέλος.Σ κ Σέγκος Ιωάννης, Μέλος.Σ ζ Φραγκιαδάκης Βαρδής, Μέλος.Σ. η Αργυράκης Νικόλαος, Μέλος.Σ. θ Βασιλείου Αντώνιος, Μέλος.Σ. ι Κουλούρας Εµµανουήλ, Μέλος.Σ. ια Καλαϊτζάκης Αθανάσιος, Μέλος.Σ. ιβ Λαµπρινός Νικηφόρος, Μέλος.Σ ιγ Ασπετάκης Αντώνιος, Μέλος.Σ. ιδ Μηλάκης Ιωάννης, Μέλος.Σ. (2) Απόντες α Λουλουδάκης Απόστολος, Αντιδήµαρχος κα Χειρακάκης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος.Σ. κβ Ζαχαριουδάκης Κωνσταντίνος, Μέλος.Σ. κγ Γαράκη Μαρία, Μέλος.Σ. κδ Σµυρνάκης Νικόλαος, Μέλος.Σ κε Χαλκιαδάκης Γεώργιος, Μέλος.Σ. κστ Μπιτζαράκης Αντώνιος, Μέλος.Σ. κζ Παρθενιώτης Γεώργιος, Μέλος.Σ δ Μπάτσης ηµήτριος, Μέλος.Σ. β Κατσαµποξάκης Σπυρίδων, Αντιδήµαρχος ε Παπουτσάκης Γεώργιος, Γραµµατέας.Σ. 1

2 γ Φιλιππάκης Κωνσταντίνος, Μέλος.Σ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ στ Ζαχαριουδάκης Ιωάννης, Μέλος.Σ. Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και προσκλήθηκαν νόµιµα µε την αριθµ. πρωτ. 9865/ πρόσκληση του Προέδρου. β. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕ ΡΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ / ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (1) Παρόντες α Τσιχλή Αικατερίνη ηµοτικής Κοινότητας Λ. Χερσονήσου β Περβολαράκης Εµµανουήλ ηµοτικής Κοινότητας Ανώπολης γ Μορφουλάκης Εµµανουήλ ηµοτικής Κοινότητας Μοχού δ Ξυδιανάκης Ηρακλής Τοπικής Κοινότητας Αιτανίων (2) Απόντες α Λαπίδης Θεόδωρος ηµοτικής Κοινότητας Μαλίων Ο οποίος δεν προσήλθε, αν και προσκλήθηκε νόµιµα µε την αριθµ. πρωτ. 9865/ πρόσκληση του Προέδρου. 3. Ο ήµαρχος κ. Μαστοράκης Ιωάννης προσκλήθηκε νόµιµα και παρίσταται στη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται η κ. Μπατσολάκη Αργυρώ, υπάλληλος του ήµου, κλάδου ΠΕ1 ιοικητικών, για την τήρηση των πρακτικών. Επίσης παρευρίσκεται η Γενική Γραµµατέας κ. Νηστικάκη Αναστασία και ο κ. Βασιλάκης Νικόλαος, Προϊστάµενος της /νσης ιοικητικών Υπηρεσιών για παροχή διευκρινήσεων σε θέµατα αρµοδιότητάς τους. 4. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 3 ου, 2 ου,11 ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης προσήλθαν αντίστοιχα οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ Σµυρνάκης Νικόλαος, Ασπετάκης Αντώνιος, και Μηλάκης Ιωάννης. Ο ηµοτικός Σύµβουλος κ. Μουντράκης Ευθύµιος αποχώρησε πριν τη λήψη απόφασης για το 11 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ Ανυφαντάκης Εµµανουήλ, Σµυρνάκης Νικόλαος, Βασιλείου Αντώνιος, Ζαχαριουδάκης Κωνσταντίνος και Σταυρουλάκης Νικόλαος αποχώρησαν µετά τη λήψη απόφασης για το 11 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης. 5. Κατά παρέκκλιση µετά τα θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης, συζητήθηκε το 3 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και µετά το 4 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκαν το 22 ο και 23 ο αντίστοιχα. 6. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς από το σύνολο τριάντα τριών (33) µελών ήταν παρόντα είκοσι τέσσερα (24), ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης και τα εκτός ηµερήσιας διάταξης: Θέµα 13ο Η : «Μείωση των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού ή απαλλαγή απ αυτά για τους άπορους, τα άτοµα µε αναπηρίες και τους πολύτεκνους, όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται από την κείµενη νοµοθεσία (Η 131/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής)». Ο Πρόεδρος του ηµοτικού Συµβουλίου έδωσε το λόγο στο Αντιδήµαρχο Οικονοµικών κ. Πλευράκη Εµµανουήλ, ο οποίος εισηγήθηκε στα µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου το θέµα που αφορά: «Μείωση των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού ή απαλλαγή απ αυτά για τους άπορους, τα άτοµα µε αναπηρίες και τους πολύτεκνους, όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται από την κείµενη νοµοθεσία (Η 131/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής)»., θέτοντας υπόψη του σώµατος την 131/2015 απόφαση της οικονοµικής επιτροπής και όπως παρακάτω: {{ Αριθµός Απόφασης 131 /

3 Για το παραπάνω θέµα ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, ζήτησε από τα µέλη της την έγκριση για την εισαγωγή του θέµατος προς συζήτηση ως κατεπείγον, για το λόγο ότι δεν συµπεριελήφθη στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης και επείγει η συζήτηση του. Τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής αφού άκουσαν τη εισήγηση του Προέδρου τους, έλαβαν υπόψη τους τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010 και µετά από διαλογική συζήτηση από την οποία προέκυψε ότι το ανωτέρω θέµα ήταν πράγµατι κατεπείγον, Αποφασίζουν οµόφωνα: 1. Κρίνουν το θέµα ως κατεπείγον. 2. Η συζήτηση του θέµατος θα γίνει στην αρχή της συνεδρίασης πριν από την συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης µε σειρά τέταρτο στα τέσσερα θέµατα της εκτός ηµερήσιας διάταξης. Για το παραπάνω θέµα της εκτός ηµερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Χερσονήσου, έθεσε υπόψη των µελών της την από εισήγηση του τµήµατος εσόδων & περιουσίας η οποία αναφέρει τα εξής : Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 202 του Ν.3463/2006 ορίζουν ότι είναι δυνατή ύστερα από απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών του, η µείωση των δηµοτικών φόρων ή τελών µε ποσοστό µέχρι 50% ή και η απαλλαγή από αυτούς για τους άπορους, τα άτοµα µε αναπηρίες και τους πολύτεκνους όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται από την κείµενη νοµοθεσία. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ Α. ΑΠΟΡΟΙ Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι ανασφάλιστοι µε οικογενειακό εισόδηµα έως προσαυξανόµενο κατά 20% για τη σύζυγο και για κάθε ανήλικο ή προστατευόµενο παιδί µε την προϋπόθεση ότι το εισόδηµα αυτό δεν προέρχεται από επαγγελµατική δραστηριότητα τέτοια που να τους παρέχει τη δυνατότητα ασφάλισης όπως ορίζεται στην Υ.Α /2006 ΦΕΚ Β 1747/ Η ιδιότητα της οικονοµικής αδυναµίας ( 28/οικ.9741/2843/ έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας) θέτει τις εξής προϋποθέσεις: Η κατάσταση στην οποία τελούν τα πρόσωπα και η εξ αυτής ανάγκες να µην καλύπτονται από ασφαλιστικό φορέα να υφίσταται αποδεδειγµένη αδυναµία κάλυψης της συγκεκριµένης ανάγκης από τα ίδια µέσα. Αποδεδειγµένη αδυναµία κάλυψης προκύπτει εφόσον διαπιστωθεί ότι η καταβολή της συγκεκριµένης δαπάνης από τα ίδια µέσα θα περιήγαγε τον αιτούντα σε αδυναµία ανταπόκρισης επί των βασικών βιοτικών αναγκών του ίδιου και της οικογένειας του (ΥΑ. 7826/73 ΦΕΚ985/1973 τ.β ) Εκκαθαριστικό εφορίας του αιτούντος ύναται επίσης να ζητηθούν συµπληρωµατικά στοιχεία όπως τη διενέργεια κοινωνικής έρευνας (Υ.Α. 7826/73). Ο Κοινωνικός λειτουργός συντάσσει Έκθεση Κοινωνικής Έρευνας µε σχετική εισήγηση. Β. ΗΜΟΤΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Για την απόδειξη της ιδιότητας του αναπήρου απαιτείται πιστοποιητικό από την Πρωτοβάθµια Υγειονοµική Επιτροπή όπου προσδιορίζεται η αναπηρία καθώς και το ποσοστό αναπηρίας. Γ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ Οι διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3454/2006 ορίζουν ότι η ιδιότητα του πολυτέκνου αποδεικνύεται µε το πιστοποιητικό της οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχα πιστοποιητικό της αρµόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόµενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος. Ειδικότερα: «- Πολύτεκνοι υπό την έννοια του παρόντος νόµου είναι οι γονείς οι έχοντες τη γονική µέριµνα και επιµέλεια τεσσάρων τουλάχιστον τέκνων από έναν ή περισσότερους γάµους ή νοµιµοποιηθέντων ή νοµίµως αναγνωρισθέντων ή υιοθετηµένων, τα οποία είναι άγαµα και δεν έχουν συµπληρώσει το εικοστό τρίτο (23 ο ) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισµένες τριτοβάθµιες σχολές πανεπιστηµιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισµένα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συµπληρώσει το εικοστό πέµπτο (25 ο ) έτος 3

4 της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και αυτά µε οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης. Ο γονέας χωρίς σύζυγο, ο οποίος έχει τη γονική µέριµνα και επιµέλεια των τέκνων του και είναι µόνος υπόχρεος σε διατροφή αυτών, θεωρείται πολύτεκνος, εφόσον έχει τρία τέκνα από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάµους ή νοµιµοποιηθέντα ή νοµίµως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηµένα ή εκτός γάµου γεννηθέντα, τα οποία είναι άγαµα και δεν έχουν συµπληρώσει το εικοστό τρίτο (23 ο ) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισµένες τριτοβάθµιες σχολές πανεπιστηµιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισµένα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συµπληρώσει το (25 ο ) έτος της ηλικίας του. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας. Αν ο ένας από τους γονείς κατέστη ανάπηρος εξ οιασδήποτε αιτίας ή ανάπηρος πολέµου σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, αυτός θεωρείται πολύτεκνος, εφόσον έχει τρία τέκνα εκ των υπαγοµένων σε µία από τις περιπτώσεις της πρώτης παραγράφου. Σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων, τα απορριφθέντα τέκνα αποτελούν ιδίαν οικογένεια και αν τουλάχιστον δύο, απολαµβάνουν όλα τα ευεργετήµατα των πολυτέκνων και των τέκνων των πολυτέκνων, υπό τους περιορισµούς της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου.» Επίσης πολύτεκνου είναι (Ν.860/ ) ι) Η µητέρα χήρα µε τρία (3) τέκνα, εφόσον είναι υπόχρεη για τη διατροφή τους από οποιοδήποτε λόγο. ii) Ο πατέρας µε τρία (3) τέκνα εφόσον κατέστη τελείως ανίκανος για κάθε εργασία, από οποιοδήποτε λόγο και δεν εργάζεται ή είναι ανάπηρος πολέµου µε αναπηρία τουλάχιστον 70% και δεν εργάζεται. iii) Ο σύζυγος µε τρία (3) τρία τέκνα σε περίπτωση θανάτου της µητρός των τέκνων ή εφόσον αυτή κατέστη τελείως ανίκανη για κάθε εργασία από οποιοδήποτε λόγο. iv) Τα ορφανά από πατέρα και µητέρα εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), αποτελούν ίδια οικογένεια και απολαµβάνουν αυτοδίκαια των ευεργετηµάτων των Πολυτέκνων και εφόσον τα θήλεα δεν έχουν ιδίους πόρους ζωής. Ε π ι σ η µ ά ν σ ε ι ς Α. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις (i-iv) πρέπει επιπλέον να είναι: Ι) Τα θήλεα άγαµα ή σε διάζευξη ή σε χηρεία και να τα συντηρεί ένας από τους γονείς τους ΙΙ) τα άρρενα ανήλικα ΙΙΙ) σπουδαστές µέχρι περατώσεως των σπουδών τους ή µαθητές τεχνών και επαγγελµάτων. IV) ανίκανα προς εργασία από οποιοδήποτε λόγο ή αναπηρία πολέµου, ανεξαρτήτως ηλικίας και στις δύο περιπτώσεις. Β. Από τόσο τα άρρενα όσο και τα θήλεα πρέπει να είναι ανήλικα (άρθρο 4 παρ.2 και 116 παρ. 1 του Συντάγµατος) Οι συντελεστές τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού σύµφωνα µε την 540/2011 Απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου Χερσονήσου και ισχύουν από 1/1/2012 στο ήµο Χερσονήσου στην κατηγορία κατοικίες είναι: Στεγασµένοι Χώροι Εφαρµογή δύο συντελεστών για κατοικίες 1. Κατοικίες, φιλανθρωπικά νοσηλευτικά ιδρύµατα δηµοσίου ή ιδιωτικού ικαίου (µε εξαίρεση ιδιωτικές κλινικές), γηροκοµεία, παιδικές κατασκηνώσεις, δωµάτια ξενοδοχειακών µονάδων και επιπλωµένων διαµερισµάτων (όπως οι βοηθητικοί χώροι των δωµατίων παρ.4 του άρθρου 2 του Ν.25/75), µέχρι τ.µ. (x 0.80 /τ.µ.) 2. Κατοικίες, φιλανθρωπικά νοσηλευτικά ιδρύµατα δηµοσίου ή ιδιωτικού ικαίου (µε εξαίρεση ιδιωτικές κλινικές), γηροκοµεία, παιδικές κατασκηνώσεις, δωµάτια ξενοδοχειακών µονάδων και επιπλωµένων διαµερισµάτων (όπως οι βοηθητικοί χώροι των δωµατίων παρ.4 του άρθρου 2 του Ν.25/75), και από τ.µ. και άνω (x 1,60 /τ.µ.) Με βάση τα παραπάνω κρίνεται σκόπιµο η λήψη απόφασης µείωσης ή απαλλαγής των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού κατά τεκµήριο ασθενέστερων οικονοµικά συνδηµοτών που εµπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες. Ε ι σ η γ ο ύ µ α σ τ ε 1. Την απαλλαγή από τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού για τους Άπορους. Οι ωφελούµενοι να είναι κάτοικοι του ήµου Χερσονήσου και ο λογαριασµός της ΕΗ να 4

5 Ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα έως Το τελευταίο απόκοµµα πληρωµής του επιδόµατος Πρόνοιας Στην περίπτωση που δεν υποβάλλεται ήλωση Φορολογίας Εισοδήµατος, βεβαίωση περί µη υποβολής θεωρηµένη από την.ο.υ Την απαλλαγή από τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού για τα Άτοµα µε ποσοστό αναπηρίας άνω του 80% Πιστοποιητικό της Πρωτοβάθµιας Υγειονοµικής Επιτροπής (όπου αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας) 2.2 Τη µείωση κατά 50% των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού για τα Άτοµα µε ποσοστό αναπηρίας από 50% έως 79% Πιστοποιητικό της Πρωτοβάθµιας Υγειονοµικής Επιτροπής (όπου αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας) 3. Τη Μείωση κατά 50% των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού για όσους κατέχουν την ιδιότητα του Πολύτεκνου. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος 5

6 Βεβαίωση Σπουδών τέκνου όπου απαιτείται ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Τα ανωτέρω δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την ιδιότητα του ωφελούµενου θα πρέπει να προσκοµίζονται στις αρχές του κάθε έτους επικαιροποιηµένα ούτως ώστε να ελέγχεται η εν λόγω ιδιότητα µε βάση την οποία υφίσταται η µείωση ή η απαλλαγή από τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού. Η απαλλαγή ή η µείωση θα ισχύει από την τελική επιβεβαίωση της ΕΗ και δεν θα έχει αναδροµική ισχύ. Η µείωση συντελείται µε την εφαρµογή πλασµατικών µέτρων σύµφωνα µε το εδάφιο γ της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του Ν.25/75 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν.429/1976. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής κάλεσε τα µέλη της να λάβουν σχετική απόφαση. Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού έλαβε υπ' όψη της, την εισήγηση του Τµήµατος Εσόδων & Περιουσίας του ήµου Χερσονήσου τις διατάξεις του άρθρου 202 παρ. 3 του Ν. 3463/2006, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και µετά από διαλογική συζήτηση, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ οµόφωνα : Ι. Εισηγούµαστε στο ηµοτικό Συµβούλιο την µείωση των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού ή απαλλαγή απ αυτά για τους άπορους, τα άτοµα µε αναπηρίες και τους πολύτεκνους, όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται από την κείµενη νοµοθεσία όπως παρακάτω. 1. Την απαλλαγή από τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού για τους Άπορους. Οι ωφελούµενοι να είναι κάτοικοι του ήµου Χερσονήσου και ο λογαριασµός της ΕΗ να Ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα έως Το τελευταίο απόκοµµα πληρωµής του επιδόµατος Πρόνοιας Στην περίπτωση που δεν υποβάλλεται ήλωση Φορολογίας Εισοδήµατος, βεβαίωση περί µη υποβολής θεωρηµένη από την.ο.υ. 2. Την απαλλαγή από τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού για Α) Άτοµα µε ποσοστό αναπηρίας άνω του 80% Πιστοποιητικό της Πρωτοβάθµιας Υγειονοµικής Επιτροπής (όπου αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας) Β) Τη µείωση κατά 50% των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού για τα Άτοµα µε ποσοστό αναπηρίας από 50% έως 79% 6

7 Πιστοποιητικό της Πρωτοβάθµιας Υγειονοµικής Επιτροπής (όπου αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας) 3.Τη Μείωση κατά 50% των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού για όσους κατέχουν την ιδιότητα του Πολύτεκνου. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος Βεβαίωση Σπουδών τέκνου όπου απαιτείται Τα ανωτέρω δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την ιδιότητα του ωφελούµενου θα πρέπει να προσκοµίζονται στις αρχές του κάθε έτους επικαιροποιηµένα ούτως ώστε να ελέγχεται η εν λόγω ιδιότητα µε βάση την οποία υφίσταται η µείωση ή η απαλλαγή από τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού. Η απαλλαγή ή η µείωση θα ισχύει από την τελική επιβεβαίωση της ΕΗ και δεν θα έχει αναδροµική ισχύ. Η µείωση συντελείται µε την εφαρµογή πλασµατικών µέτρων σύµφωνα µε το εδάφιο γ της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του Ν.25/75 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν.429/1976. ΙΙ. Παραπέµπει το θέµα στο ηµοτικό Συµβούλιο για λήψη σχετικής απόφασης. }} 7. Ακολούθως ο Πρόεδρος ζήτησε από τα µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου να αποφασίσουν σχετικά. 8. Το ηµοτικό Συµβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του, την εισήγηση του θέµατος, την απόφαση 131/2015 της οικονοµικής επιτροπής, τις διατάξεις του άρθρου 202 παρ. 3 του Ν. 3463/2006, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και µετά από διαλογική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Α. Την απαλλαγή από τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού για τους Άπορους. (1). (α). Οι ωφελούµενοι να είναι κάτοικοι του ήµου Χερσονήσου και ο λογαριασµός της ΕΗ να (β). Η απαλλαγή να αφορά την κύρια κατοικία (γ). Ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα έως (2). (α). Αίτηση Υπεύθυνη ήλωση (β). Αντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας (γ). Αντίγραφο λογαριασµού ΕΗ (δ). Το τελευταίο απόκοµµα πληρωµής του επιδόµατος Πρόνοιας 7

8 (ε). Εκκαθαριστικό Σηµείωµα από τη.ο.υ. του τελευταίου οικονοµικού έτους. Στην περίπτωση που δεν υποβάλλεται ήλωση Φορολογίας Εισοδήµατος, βεβαίωση περί µη υποβολής θεωρηµένη από την.ο.υ. Β. Την απαλλαγή από τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού για Α) Άτοµα µε ποσοστό αναπηρίας άνω του 80% (1). (α). Οι ωφελούµενοι να είναι κάτοικοι του ήµου Χερσονήσου και ο λογαριασµός της ΕΗ να (β). Η απαλλαγή να αφορά την κύρια κατοικία. (γ). Ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα έως (2). (α). Αίτηση Υπεύθυνη ήλωση (β). Αντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας (γ). Αντίγραφο λογαριασµού ΕΗ (δ). Πιστοποιητικό της Πρωτοβάθµιας Υγειονοµικής Επιτροπής(όπου αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας) (ε). Εκκαθαριστικό Σηµείωµα από τη.ο.υ. του τελευταίου οικονοµικού έτους. Γ. Τη µείωση κατά 50% των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού για τα Άτοµα µε ποσοστό αναπηρίας από 50% έως 79% (1). (α). Οι ωφελούµενοι να είναι κάτοικοι του ήµου Χερσονήσου και ο λογαριασµός της ΕΗ να (β). Η απαλλαγή να αφορά την κύρια κατοικία. (γ). Ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα έως (2). (α). Αίτηση Υπεύθυνη ήλωση (β). Αντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας (γ). Αντίγραφο λογαριασµού ΕΗ (δ). Πιστοποιητικό της Πρωτοβάθµιας Υγειονοµικής Επιτροπής (όπου αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας) (ε). Εκκαθαριστικό Σηµείωµα από τη.ο.υ. του τελευταίου οικονοµικού έτους.. Τη Μείωση κατά 50% των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού για όσους κατέχουν την ιδιότητα του Πολύτεκνου. (1). (α). Οι ωφελούµενοι να είναι κάτοικοι του ήµου Χερσονήσου και ο λογαριασµός της ΕΗ να (β). Η απαλλαγή να αφορά την κύρια κατοικία. (γ). Ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα έως (2). (α). Αίτηση Υπεύθυνη ήλωση (β). Αντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας (γ). Αντίγραφο λογαριασµού ΕΗ (δ). Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. (ε).πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (στ). Εκκαθαριστικό Σηµείωµα από τη.ο.υ. του τελευταίου οικονοµικού έτους. (ζ). Βεβαίωση Σπουδών τέκνου όπου απαιτείται Τα ανωτέρω δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την ιδιότητα του ωφελούµενου θα πρέπει να προσκοµίζονται στις αρχές του κάθε έτους επικαιροποιηµένα ούτως ώστε να ελέγχεται η εν λόγω ιδιότητα µε βάση την οποία υφίσταται η µείωση ή η απαλλαγή από τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού. Η απαλλαγή ή η µείωση θα ισχύει από την τελική επιβεβαίωση της ΕΗ και δεν θα έχει αναδροµική ισχύ. 8

9 Η µείωση συντελείται µε την εφαρµογή πλασµατικών µέτρων σύµφωνα µε το εδάφιο γ της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του Ν.25/75 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν.429/ Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 220/2015 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙ ΠΡΟΕ ΡΟΙ -Τ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ( α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν ο ι υ π ο γ ρ α φ έ ς τ ω ν π α ρ ό ν τ ω ν ) Η Γραµµατέας Αργυρώ Μπατσολάκη Γούρνες Ακριβές απόσπασµα Ο Πρόεδρος του ηµοτικού Συµβουλίου Χρηστάκης Ιωάννης 9

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Απαλλαγές και μειώσεις ανταποδοτικών τελών στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες : Πολύτεκνοι-Τρίτεκνοι- Άποροι - Άτομα με αναπηρία.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Απαλλαγές και μειώσεις ανταποδοτικών τελών στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες : Πολύτεκνοι-Τρίτεκνοι- Άποροι - Άτομα με αναπηρία. ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Τηλ.: 2613 610210 E mail: dimospatras@gmail.com Πάτρα 24/2/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Απαλλαγές και μειώσεις ανταποδοτικών τελών στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες : Πολύτεκνοι-Τρίτεκνοι-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο Περιφερειάρχης Κρήτης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο Περιφερειάρχης Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας Ταχ. Κώδικας :712 01 Πληροφορίες: Χ.Νεονάκη Τηλέφωνα: 2813400357

Διαβάστε περισσότερα

ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν. ΡΑΜΑΣ ΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΛΙ Ι ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ. ΕΒ ΟΜΗΝΤΑ ΠΑΙ ΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΕΙ-ΤΕΙ

ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν. ΡΑΜΑΣ ΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΛΙ Ι ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ. ΕΒ ΟΜΗΝΤΑ ΠΑΙ ΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΕΙ-ΤΕΙ BHMA Επισκεφθείτε την ανανεωµένη ιστοσελίδα µας: www.sylpoldramas.org.gr ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν. ΡΑΜΑΣ Επισκεφθείτε την ανανεωµένη ιστοσελίδα µας: www.sylpoldramas.org.gr ΟΡΓΑΝΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν. ΡΑΜΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Σαμοθράκης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Σαμοθράκης ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Χώρα Σαμοθράκης Τ.κ. 68002 Τηλ.: 2551089270 Fax 25510892271 Email : samothrakideas@mail.gr Σαμοθράκη 2/8/2011 Αριθμ. Πρωτ.: 117 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ Μονής Πετράκη 10-12 Τ.Κ 11521

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ Μονής Πετράκη 10-12 Τ.Κ 11521 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ Μονής Πετράκη 10-12 Τ.Κ 11521 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Διοικητική ΥΠΔΝΣΗ : Διοικητικού ΤΜΗΜΑ: Προσωπικού ΠΛΗΡΟΦ: ΤΗΛ: 210-7288130 &131 Αθήνα 24.1.2011 Αριθμ. Πρωτ.: 543 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

06-08-2014 1) : .3 . . 18 65

06-08-2014 1)     : .3 . .    18 65 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) 06-08-2014 Το Παράρτηµα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τµήµα των ανακοινώσεων συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου (ΣΟΧ), περιλαµβάνει: 1)

Διαβάστε περισσότερα

27-09-2013 1) : .3 . . 18 65

27-09-2013 1)     : .3 . .    18 65 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) 27-09-2013 Το Παράρτηµα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τµήµα των ανακοινώσεων συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου (ΣΟΧ), περιλαµβάνει: 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Υ7ΛΗ-ΛΡΖ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. 3/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας.

ΑΔΑ: ΒΛ4Υ7ΛΗ-ΛΡΖ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. 3/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Μαρούσι, 12 Αυγούστου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

κ α λ ε ί ΙΙ. Για τον πίνακα Β τους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων, οι οποίοι :

κ α λ ε ί ΙΙ. Για τον πίνακα Β τους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων, οι οποίοι : ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής, Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, για ένταξη στους Ενιαίους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής σε λειτουργικά κενά για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 18 16 Δεκεμβρίου 2014 Προκήρυξη (Αριθμός 6Κ/2014) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας τριάντα (30) θέσεων μονίμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ/ΔΕΗ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ/ΔΕΗ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ/ΔΕΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ, ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΗΣ/ΥΗΣ) ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ (ΑΣΠ/ΤΣΠ)

Διαβάστε περισσότερα

. 828) . 23 ( ( .69 . 455 8. 8 2

. 828) . 23 (  ( .69 . 455 8. 8 2 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ράµα 22 Φεβ. 2012 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ.Πρωτ. 15088 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Γραφείο Αδειοδοτήσεων & Ρύθµισης Εµπορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι 9 / 7 / 2009 Αριθµ. Πρωτ. 81478 / Γ6 Γενική ιεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθµιας & ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Α. Παπανδρέου 37 Μαρούσι Τ.Κ. : 151 80 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΠΟ 01-01-2011 ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΗΜΟΥΣ

Ο ΗΓΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΠΟ 01-01-2011 ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΗΜΟΥΣ Ο ΗΓΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΠΟ 01-01-2011 ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΗΜΟΥΣ σελ.1/75 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 2 Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙ ΟΜΑΤΑ...7 2.1 ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3408 18 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 47852/2416 Καθορισμός των δικαιολογητικών και του ειδικού εντύ που της αίτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν. ΡΑΜΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΜΟΝΑ Α ΙΑΝΟΜΩΝ ΤΗΣ ΡΑΜΑΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν. ΡΑΜΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΜΟΝΑ Α ΙΑΝΟΜΩΝ ΤΗΣ ΡΑΜΑΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ BHMA Επισκεφθείτε την ανανεωµένη ιστοσελίδα µας: www.sylpoldramas.org.gr ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν. ΡΑΜΑΣ Επισκεφθείτε την ανανεωµένη ιστοσελίδα µας: www.sylpoldramas.org.gr ΟΡΓΑΝΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν. ΡΑΜΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-4ΘΑ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι:

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-4ΘΑ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑΤΑ Ε & Γ --------- Α. Παπανδρέου 37 151 80

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ.2106988500, F2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Υπεύθυνη: Μαρία Σουλιώτη Τηλ.2106988515 email:m.soulioti@asylo.gov.gr ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. Απόφασης: 101/2015

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. Απόφασης: 101/2015 Α Α: 72ΗΥΩ1Ρ-0ΡΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 187 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Προκήρυξη (Αριθμός 3K/2014) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας πεντακο σίων σαράντα (540) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα

Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 266 Απόσπασµα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ Από το πρακτικό της 17 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 3/204 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 42/204 Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

Ναύπλιο, 22-6-2015 Αριθμ.πρωτ:4069. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr

Ναύπλιο, 22-6-2015 Αριθμ.πρωτ:4069. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr Ναύπλιο, 22-6-2015 Αριθμ.πρωτ:4069 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι ΙΩΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι ΙΩΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π η γ ή : Γ Ε Ν Ι Κ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Ο Υ Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ

Π η γ ή : Γ Ε Ν Ι Κ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Ο Υ Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ Αναλυτικές πληροφορίες σχετικές με τη συνταξιοδοτική νομοθεσία Π η γ ή : Γ Ε Ν Ι Κ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Ο Υ Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ Ερωτήσειις καιι απαντήσειις σε βασιικά ερωτήματα συνταξιιοδοτιικής φύσεως που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι ΙΩΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα