ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Απόφασης 169/2017 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Απόφασης 169/2017 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Απόφασης 169/2017 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 10/ της έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα: «Γνωμοδότηση για την μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της ΠΕΟ Ηρακλείου - Αγ. Νικολάου εντός του οικισμού Μαλίων του Δ. Χερσονήσου. (Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αρ.71/2017)» 1. Στις Γούρνες, σήμερα την 12η του μηνός Μαΐου του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στην έδρα του Δήμου (στην αίθουσα συνεδρίων του Δ.Ε.Κ.Κ.), ύστερα από τη με αριθμό πρωτ.8617/ πρόσκληση του Προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/ Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα τριάντα τρία (33) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, ήταν: α. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ (1) Παρόντες α Τσαντηράκης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος Δ.Σ. ιδ Λαμπρινός Νικηφόρος, Μέλος Δ.Σ β Πλευράκης Εμμανουήλ, Αντιδήμαρχος ιε Χρηστάκης Ιωάννης, Μέλος Δ.Σ γ Μεραμβελιωτάκης Γεώργιος Αντιδήμαρχος ιστ Ασπετάκης Αντώνιος, Μέλος Δ.Σ. δ Κουλούρας Εμμανουήλ, Αντιδήμαρχος ιζ Ανυφαντάκης Εμμανουήλ, Μέλος Δ.Σ ε Κατσαμποξάκης Σπυρίδων, Αντιδήμαρχος ιη Μηλάκης Ιωάννης, Μέλος Δ.Σ στ Μουντράκης Ευθύμιος, Αντιδήμαρχος ζ Παρλαμάς Κωνσταντίνος Αντιδήμαρχος η Αργυράκης Νικόλαος, Μέλος Δ.Σ. θ Βασιλείου Αντώνιος, Μέλος Δ.Σ. ι Πετράκης Εμμανουήλ, Μέλος Δ.Σ. ια Ρουσάκης Ιωάννης, Μέλος Δ.Σ ιβ Καλαϊτζάκης Αθανάσιος, Μέλος Δ.Σ. ιγ Φραγκιαδάκης Βαρδής, Μέλος Δ.Σ. ιθ Παπουτσάκης Γεώργιος, Γραμματέας Δ.Σ. κ Σταυρουλάκης Νικόλαος, Μέλος Δ.Σ κα Σέγκος Ιωάννης, Μέλος Δ.Σ κβ Δανελάκης Γεώργιος, Μέλος Δ.Σ. κγ Σμυρνάκης Νικόλαος, Μέλος Δ.Σ κδ Γαράκη Μαρία, Μέλος Δ.Σ. κε Χαλκιαδάκης Γεώργιος, Μέλος Δ.Σ. κστ Παρθενιώτης Γεώργιος, Μέλος Δ.Σ (2) Απόντες α Λουλουδάκης Απόστολος, Μέλος Δ.Σ. β Χειρακάκης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ γ Φιλιππάκης Κωνσταντίνος, Μέλος Δ.Σ. δ Μπάτσης Δημήτριος, Μέλος Δ.Σ. ε Ζαχαριουδάκης Ιωάννης, Μέλος Δ.Σ. στ Ζαχαριουδάκης Κωνσταντίνος, Μέλος Δ.Σ. ζ Μπιτζαράκης Αντώνιος, Μέλος Δ.Σ. 1

2 Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και προσκλήθηκαν νόμιμα με την αριθμ. πρωτ. 8617/ πρόσκληση του Προέδρου. 3. Ο Δήμαρχος κ. Μαστοράκης Ιωάννης προσκλήθηκε νόμιμα με την αριθμ. πρωτ. 8617/ πρόσκληση του Προέδρου και παρίσταται στη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται η κ. Μανουσάκη Ελένη, υπάλληλος του Δήμου, κλάδου ΠΕ1 Διοικητικών, για την τήρηση των πρακτικών. 4. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς από το σύνολο τριάντα τριών (33) μελών ήταν παρόντα είκοσι έξι (26), ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αιτιολόγησε το κατεπείγον για τη συνεδρίαση λόγω του ό,τι η απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ελήφθη σήμερα και οι εργασίες θα πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα λόγω της επικείμενης τουριστικής περιόδου. 5. Στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν για το κατεπείγον ή όχι της συνεδρίασης. 6. Κατόπιν διαλογικής συζήτησης τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνουν το κατεπείγον της συνεδρίασης λόγω του ό,τι οι εργασίες θα πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα 7. Ακολούθως ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων και Χωροταξικού Σχεδιασμού κ. Μεραμβελιωτάκη Γεώργιο ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος την 71/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ως εξής : {{ ΘΕΜΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ : Γνωμοδότηση για τη μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της ΠΕΟ Ηρακλείου - Αγ. Νικολάου εντός του οικισμού Μαλίων του Δ. Χερσονήσου. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 71/2017 Για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Χερσονήσου έθεσε υπόψη των μελών της την με ημερομηνία Μάιος 2017 Μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση του έργου Ασφαλτοστρώσεις Δήμου 2015 με το συνημμένο σε αυτήν Σχέδιο Εργοταξιακής κυκλοφοριακής ρύθμισης (Σ1) καθώς και την από εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, η οποία αναφέρει τα εξής: «ΘΕΜΑ: Περί έγκρισης της μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της ΠΕΟ Ηρακλείου-Αγ. Νικολάου εντός του οικισμού Μαλίων του Δ. Χερσονήσου για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις Δήμου 2015». Έχοντας υπόψη: (α) Η υπ αρ. πρωτ: 8226/ αίτηση της αναδόχου εταιρείας, με τη συνημμένη σε αυτή μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εντός του οικισμολύ Μαίων. (β) Το με αρ. πρωτ: 8393/ έγγραφο του Δήμου προς την Δ.Κ. Μαλίων (γ) Η με αρ 12/2017 απόφαση της Δ.Κ. Μαλίων 2

3 Με την (α) σχετική αίτηση, η ανάδοχος εταιρεία Ανδρούλα Σουρουλλά & ΣΙΑ Ε.Ε., υπέβαλε αίτημα στο Δήμο για έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εντός του οικισμού Μαλίων, προκειμένου να εκτελεστεί το έργο «Ασφαλτοστρώσεις Δήμου 2015 Οι αιτούμενες προσωρινές ρυθμίσεις περιγράφονται αναλυτικά στο σχέδιο Σ1 (Μελέτη εκτροπή κυκλοφορίας στον οικισμό Μάλια με ημερομηνία σύνταξης Μάϊος 2017) Συνοπτικά προβλέπονται οι εξής προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: i. Κατά τις ώρες λειτουργίας του εργοταξίου, η κυκλοφορία της Π.Ε.Ο. για το ρεύμα κυκλοφορίας Αγ. Νικόλαος Ηράκλειο θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριου βρόγχου βόρεια αυτής (βλέπε συνημμένο σχέδιο). ii. Ο αποκλεισμός της κυκλοφορίας επί της ΠΕΟ (οδός Ελευθερίου Βενιζέλου) για το ως άνω ρεύμα θα αφορά το τμήμα από την εκκλησία του οικισμού των Μαλίων έως την Χ.Θ. 171,00 (ΙΚ Αρχαιοτήτων Μαλίων). iii. Κατά τις ώρες λειτουργίας του εργοταξίου η κυκλοφορία στο ρεύμα κυκλοφορίας Ηράκλειο Αγ. Νικόλαος θα εξακολουθεί να διεξάγεται μέσω της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου όπως φαίνεται στο Σχέδιο Σ1. Ειδικότερα με τις προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προβλέπεται : I. Η κίνηση των οχημάτων από Άγιο Νικόλαο προς Μάλια Σταλίδα Ηράκλειο να εκτρέπεται από την ΠΕΟ στην Χ.Θ. 171,00 (ΙΚ Αρχαιοτήτων Μαλίων) έως την Χ.Θ. 167,50 (Θέση«DISENGO ΤΑΜΠΑΚΑΚΗΣ») και να διεξάγεται μέσω της παραλιακής οδού Μαλίων Σταλίδας και συγκεκριμένα μέσω των οδών «Σαπουτιέ Ιωσήφ Χατζηδάκη (ή/και Μάχης 1868) Εμμ. Τσαγκαράκη Νικόλαου Γραμματικάκη Γ. Βλαστού - ΠΕΟ». II. Η κίνηση των οχημάτων από Ηράκλειο προς Άγιο Νικόλαο να εξακολουθεί να διεξάγεται μέσω της ΠΕΟ 90 (Οδός Ελευθερίου Βενιζέλου) ώστε να μην υπερφορτώνεται ο παρακαμπτήριος δρόμος και κατά τις δυο διευθύνσεις και κατ επέκταση να αποφευχθούν πιθανά μποντιλιαρίσματα. III. Ειδικώς για τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ με κατεύθυνση προς Ηράκλειο να δίνεται η δυνατότητα κατά περίπτωση να κινούνται μέσω της εργοταξιακής ζώνης. IV. Απαγόρευση της στάθμευσης κατά μήκος της Ελευθερίου Βενιζέλου (από την εκκλησία του Αγ. Νεκταρίου Οδός 28η Οκτωβρίου έως το ανατολικό άκρο του οικισμού) σε μήκος 700 μ, η οποία είναι η περιοχή των εκτελούμενων έργων. V. Απαγόρευση της κυκλοφορίας κατά τις ώρες λειτουργίας του εργοταξίου και μόνο (δηλαδή 08:00-18:00) για τις οδούς Εισοδίων, 1821, Οπλαρχηγών και Δασκαλογιάννη, με την αντίστοιχη σήμανση, VI. Στο ως άνω τμήμα της συντήρησης ασφαλτοτάπητα θα επιτρέπεται η εγκάρσια διέλευση της οδού από τα οχήματα για τις οδούς 25ης Μαρτίου και Ζωοδόχου Πηγής,, η οποία θα διεξάγεται σύμφωνα με τις υφιστάμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του οικισμού, VII. Για τις οδούς Δημοκρατίας, 25ης Μαρτίου και Ζωοδόχου Πηγής, η είσοδος τους στην Ελ. Βενιζέλου θα γίνεται μόνο για το επιτρεπόμενο ρεύμα προς Αγ. Νικόλαο, με την αντίστοιχη σήμανση. VIII. Απαγόρευση στάθμευσης επί της οδού Τσαγκαράκη 100μ πριν και 100μ μετά τη συμβολή με τη οδό Δημοκρατίας. Εντός του αποκλεισμένου τμήματος θα επιτρέπεται : η κυκλοφορία των λεωφορείων του ΚΤΕΛ που κάνουν στάση επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου για λόγους εξυπηρέτησης των τουριστών που επισκέπτονται την περιοχή, αυτό θα επιτευχθεί με τη συμβολή ανθρώπινου δυναμικού που θα βρίσκεται στο σημείο εκτροπής και στις θέσεις εκτέλεσης του έργου. 3

4 η διέλευση των οχημάτων για τους περίοικους από το ύψος της Παράκαμψης (Έξοδος προς αρχαιότητες) έως και 100μ πριν από το σημείο έναρξης των εργασιών. Για την είσοδο των περιοίκων στο αποκλεισμένο τμήμα θα υπάρχει κατάλληλη δίοδος και προσωπικό εκπαιδευμένο στο σημείο εκτροπής. Γενικές παρατηρήσεις 1. Δεν προβλέπονται προσωρινές ρυθμίσεις στο υπόλοιπο δημοτικό δίκτυο αλλά και των παραδρόμων της ΠΕΟ για τις οποίες δεν απαιτούνται αλλαγές στην κυκλοφορία των οχημάτων. Ως εκ τούτου, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω των λοιπών δημοτικών οδών του οικισμού, αλλά και των παραδρόμων της ΠΕΟ για τις οποίες δεν προβλέπονται αλλαγές στην κυκλοφορία. 2. Οι ως άνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν μόνο κατά τη διάρκεια λειτουργίας του εργοταξίου, κατά την οποία θα υπάρχει κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό ενδεδυμένο με ιματισμό υψηλής ανακλαστικότητας, το οποίο θα κατευθύνει τη ροή της κυκλοφορίας και θα είναι σε θέση να επιλύσει οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί επί τόπου. 3. Κατά τις απογευματινές ώρες (μετά τις 19:00) ο δρόμος θα δίνεται και πάλι σε κυκλοφορία με τους κατάλληλους περιορισμούς. Συγκεκριμένα, για να αποφευχθεί οποιοδήποτε ατύχημα έως ότου ολοκληρωθούν πλήρως οι εργασίες ασφαλτοστρώσεως, μετά το πέρας των εργασιών κάθε ημέρας θα παραμένουν στο εργοτάξιο πινακίδες αναγγελίας κινδύνου στην (Ρ - 32 (όριο 20) και Κ-20) στην αρχή και στο τέλος του εργοταξίου και όπου αλλού απαιτηθεί. Όλες οι πινακίδες που θα παραμένουν το βράδυ θα συνοδεύονται από αναλάμποντες φανούς και θα διαθέτουν την κατάλληλη ανακλαστικότητα. 4. Η χρονική διάρκεια των προσωρινών ρυθμίσεων θα έχουν συνολική διάρκεια 10 ημερών από την ημερομηνία εγκατάστασης της προβλεπόμενης σήμανσης. Οι προτεινόμενες προσωρινές ρυθμίσεις παρουσιάζονται αναλυτικά στο συνημμένο σχέδιο Σ1 (Μελέτη εκτροπής κυκλοφορίας στα Μάλια) του Αναδόχου με ημερομηνία σύνταξης Μάϊος Συμπληρωματικά απεστάλει το (β) σχετικό έγγραφο, προς τη Δημοτική Κοινότητα Μαλίων της οποίας το οδικό δίκτυο επηρεάζεται από τις εν λόγω ρυθμίσεις προκειμένου να διατυπώσει τις απόψεις της. Η Δημοτική Κοινότητα Μαλίων με την αρ 12/2017 απόφαση εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη της επί των προτεινόμενων προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Παράλληλα με τα ανωτέρω οι προτεινόμενες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Δήμου για την υποβολή προτάσεων παρατηρήσεων από τους Δημότες την ενώ ορίστηκε ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή παρατηρήσεων προτάσεων η Παρασκευή Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς επίσης και τα κάτωθι : Τα άρθρα 10 & 52 του Ν.2696/1996 (κώδικας οδικής κυκλοφορίας) όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 του Ν.4313/2014, σύμφωνα με τα οποία η κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση των οδών εκτελείται μόνο κατόπιν σχετικής μελέτης. Τα άρθρα 79 και 82 του Ν.3463/2006 από τα οποία προκύπτει ότι για τη «ρύθμιση της κυκλοφορίας, των μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, τον προσδιορισμό και τη λειτουργία των χώρων στάθμευσης των οχημάτων, καθώς και για την τοποθέτηση και λειτουργία μετρητών ή εγκαταστάσεων ρύθμισης της στάθμευσης οχημάτων σε κοινόχρηστους χώρους» απαιτείται η έκδοση τοπικής κανονιστικής 4

5 απόφασης μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στο Δ.Σ. και μετά από την εκπόνηση και έγκριση των σχετικών μελετών. Τις διατάξεις του άρ. 75γ. του Ν. 3463/2006 σύμφωνα με τις οποίες η δημοτική αρχή έχει την αρμοδιότητα να εξασφαλίζει την ποιότητα ζωής και την εύρυθμη λειτουργία της πόλης. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων «η εξασφάλιση και διαρκής βελτίωση των τεχνικών και κοινωνικών υποδομών στις πόλεις και τα χωριά», «η ρύθμιση της κυκλοφορίας, ο καθορισμός πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας και γενικότερα η λήψη μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία». Την αναγκαιότητα εκτέλεσης του έργου δεδομένου ότι οι προτεινόμενες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν άμεσες επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Δ.Σ. σχετικά με: 1. Την έγκριση ή όχι της παρούσας μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (τεχνική έκθεση & σχέδια σήμανσης) που υλοποιούνται επί της ΠΕΟ Χανίων Σητείας στο ύψος των οικισμών Μαλίων καθώς και στο λοιπό δημοτικό δίκτυο του εν λόγω οικισμού για την υλοποίηση του έργου του θέματος. 2. Την έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης σχετικά με τις παραπάνω προτεινόμενες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της οδού, 3. Η εγκατάσταση της προσωρινής σήμανσης θα γίνει με ευθύνη & έξοδα του Αναδόχου, με την επίβλεψη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Χερσονήσου. 4. Η διάρκεια της προσωρινής σήμανσης θα είναι 10 ημέρες από τη έκδοση της απαιτούμενης απόφασης της Αστυνομίας, όσο και ο απαιτούμενος χρόνος κατασκευής του έργου. 5. Μετά το πέρας υλοποίησης του έργου του θέματος ο Ανάδοχος υπό την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου οφείλει να επαναφέρει τη πρωτέρα σήμανση των οδών. Μετά την παραπομπή και έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο τοπικής κανονιστικής απόφασης, αυτή θα πρέπει να κοινοποιηθεί στο Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου, καθώς επίσης θα πρέπει να σταλεί για δημοσίευση σε μία ημερήσια εφημερίδα του Ν. Ηρακλείου και να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και την ιστοσελίδα του Δήμου. Όλες οι ανωτέρω ρυθμίσεις περιλαμβάνονται στο συνημμένο σχέδιο εργοταξιακής σήμανσης πρόσθετες πινακίδες που συνέταξε ο Ανάδοχος του έργου και θεώρησε η Υπηρεσία μας. Συνημμένα: 1. Η υπ αρ. πρωτ: 8226/ αίτηση της αναδόχου εταιρείας, με τη συνημμένη σε αυτή μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εντός του οικισμού Μαλίων. 2. Το με αρ. πρωτ: 8393/ έγγραφο του Δήμου προς τις Δ.Κ. Μαλίων 3. Η με αρ 12/2017 απόφαση της Δ.Κ. Μαλίων 5. Αντίγραφο μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. 6. Αντίγραφο ιστοσελίδας του Δήμου με την ανάρτηση για διαβούλευση». Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε τον Πρόεδρο, έλαβε υπόψη της την με ημερομηνία Μάιος 2017 Μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση του έργου Ασφαλτοστρώσεις Δήμου 2015 με το συνημμένο σε αυτήν Σχέδιο 5

6 Εργοταξιακής κυκλοφοριακής ρύθμισης (Σ1), την από εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, με τα συνημμένα δικαιολογητικά, την υπ αρ. 12/2017 απόφαση της Δ.Κ. Μαλίων, τις διατάξεις των άρθρων 10 & 52 του Ν. 2696/1999 «Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (ΦΕΚ 57/τ. Α / ) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 του Ν. 4313/2014, των άρθρων 73 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Τ. Α / ), των άρθρων 79 και 82 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Τ Α/ ) και μετά από διαλογική συζήτηση Αποφασίζει ομόφωνα: Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο: 1. Την έγκριση της με ημερομηνία Μάιος 2017 Μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση του έργου Ασφαλτοστρώσεις Δήμου 2015 (τεχνική έκθεση & σχέδια σήμανσης) που υλοποιούνται επί της ΠΕΟ Χανίων Σητείας στο ύψος του οικισμού Μαλίων καθώς και στο λοιπό δημοτικό δίκτυο του εν λόγω οικισμού. 2. Την έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης σχετικά με τις παραπάνω προτεινόμενες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της οδού, και συγκεκριμένα: i. Κατά τις ώρες λειτουργίας του εργοταξίου, η κυκλοφορία της Π.Ε.Ο. για το ρεύμα κυκλοφορίας Αγ. Νικόλαος Ηράκλειο θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριου βρόγχου βόρεια αυτής (βλέπε συνημμένο σχέδιο). ii. Ο αποκλεισμός της κυκλοφορίας επί της ΠΕΟ (οδός Ελευθερίου Βενιζέλου) για το ως άνω ρεύμα θα αφορά το τμήμα από την εκκλησία του οικισμού των Μαλίων έως την Χ.Θ. 171,00 (ΙΚ Αρχαιοτήτων Μαλίων). iii. Κατά τις ώρες λειτουργίας του εργοταξίου η κυκλοφορία στο ρεύμα κυκλοφορίας Ηράκλειο Αγ. Νικόλαος θα εξακολουθεί να διεξάγεται μέσω της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου όπως φαίνεται στο Σχέδιο Σ1. Ειδικότερα με τις προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προβλέπεται : I. Η κίνηση των οχημάτων από Άγιο Νικόλαο προς Μάλια Σταλίδα Ηράκλειο να εκτρέπεται από την ΠΕΟ στην Χ.Θ. 171,00 (ΙΚ Αρχαιοτήτων Μαλίων) έως την Χ.Θ. 167,50 (Θέση «DISENGO ΤΑΜΠΑΚΑΚΗΣ») και να διεξάγεται μέσω της παραλιακής οδού Μαλίων Σταλίδας και συγκεκριμένα μέσω των οδών «Σαπουτιέ Ιωσήφ Χατζηδάκη (ή/και Μάχης 1868) Εμμ. Τσαγκαράκη Νικόλαου Γραμματικάκη Γ. Βλαστού - ΠΕΟ». II. Η κίνηση των οχημάτων από Ηράκλειο προς Άγιο Νικόλαο να εξακολουθεί να διεξάγεται μέσω της ΠΕΟ 90 (Οδός Ελευθερίου Βενιζέλου) ώστε να μην υπερφορτώνεται ο παρακαμπτήριος δρόμος και κατά τις δυο διευθύνσεις και κατ επέκταση να αποφευχθούν πιθανά μποντιλιαρίσματα. III. Ειδικώς για τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ με κατεύθυνση προς Ηράκλειο να δίνεται η δυνατότητα κατά περίπτωση να κινούνται μέσω της εργοταξιακής ζώνης. IV. Απαγόρευση της στάθμευσης κατά μήκος της Ελευθερίου Βενιζέλου (από την εκκλησία του Αγ. Νεκταρίου Οδός 28η Οκτωβρίου έως το ανατολικό άκρο του οικισμού) σε μήκος 700 μ, η οποία είναι η περιοχή των εκτελούμενων έργων. V. Απαγόρευση της κυκλοφορίας κατά τις ώρες λειτουργίας του εργοταξίου και μόνο (δηλαδή 08:00-18:00) για τις οδούς Εισοδίων, 1821, Οπλαρχηγών και Δασκαλογιάννη, με την αντίστοιχη σήμανση, 6

7 VI. Στο ως άνω τμήμα της συντήρησης ασφαλτοτάπητα θα επιτρέπεται η εγκάρσια διέλευση της οδού από τα οχήματα για τις οδούς 25ης Μαρτίου και Ζωοδόχου Πηγής,, η οποία θα διεξάγεται σύμφωνα με τις υφιστάμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του οικισμού, VII. Για τις οδούς Δημοκρατίας, 25ης Μαρτίου και Ζωοδόχου Πηγής, η είσοδος τους στην Ελ. Βενιζέλου θα γίνεται μόνο για το επιτρεπόμενο ρεύμα προς Αγ. Νικόλαο, με την αντίστοιχη σήμανση. VIII. Απαγόρευση στάθμευσης επί της οδού Τσαγκαράκη 100μ πριν και 100μ μετά τη συμβολή με τη οδό Δημοκρατίας. Εντός του αποκλεισμένου τμήματος θα επιτρέπεται : η κυκλοφορία των λεωφορείων του ΚΤΕΛ που κάνουν στάση επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου για λόγους εξυπηρέτησης των τουριστών που επισκέπτονται την περιοχή, αυτό θα επιτευχθεί με τη συμβολή ανθρώπινου δυναμικού που θα βρίσκεται στο σημείο εκτροπής και στις θέσεις εκτέλεσης του έργου. η διέλευση των οχημάτων για τους περίοικους από το ύψος της Παράκαμψης (Έξοδος προς αρχαιότητες) έως και 100μ πριν από το σημείο έναρξης των εργασιών. Για την είσοδο των περιοίκων στο αποκλεισμένο τμήμα θα υπάρχει κατάλληλη δίοδος και προσωπικό εκπαιδευμένο στο σημείο εκτροπής. Γενικές παρατηρήσεις 1. Δεν προβλέπονται προσωρινές ρυθμίσεις στο υπόλοιπο δημοτικό δίκτυο αλλά και των παραδρόμων της ΠΕΟ για τις οποίες δεν απαιτούνται αλλαγές στην κυκλοφορία των οχημάτων. Ως εκ τούτου, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω των λοιπών δημοτικών οδών του οικισμού, αλλά και των παραδρόμων της ΠΕΟ για τις οποίες δεν προβλέπονται αλλαγές στην κυκλοφορία. 2. Οι ως άνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν μόνο κατά τη διάρκεια λειτουργίας του εργοταξίου, κατά την οποία θα υπάρχει κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό ενδεδυμένο με ιματισμό υψηλής ανακλαστικότητας, το οποίο θα κατευθύνει τη ροή της κυκλοφορίας και θα είναι σε θέση να επιλύσει οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί επί τόπου. 3. Κατά τις απογευματινές ώρες (μετά τις 19:00) ο δρόμος θα δίνεται και πάλι σε κυκλοφορία με τους κατάλληλους περιορισμούς. Συγκεκριμένα, για να αποφευχθεί οποιοδήποτε ατύχημα έως ότου ολοκληρωθούν πλήρως οι εργασίες ασφαλτοστρώσεως, μετά το πέρας των εργασιών κάθε ημέρας θα παραμένουν στο εργοτάξιο πινακίδες αναγγελίας κινδύνου στην (Ρ - 32 (όριο 20) και Κ-20) στην αρχή και στο τέλος του εργοταξίου και όπου αλλού απαιτηθεί. Όλες οι πινακίδες που θα παραμένουν το βράδυ θα συνοδεύονται από αναλάμποντες φανούς και θα διαθέτουν την κατάλληλη ανακλαστικότητα. 3. Η εγκατάσταση της προσωρινής σήμανσης θα γίνει με ευθύνη & έξοδα του Αναδόχου, με την επίβλεψη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Χερσονήσου. 4. Η διάρκεια της προσωρινής σήμανσης θα είναι 10 ημέρες από τη έκδοση της απαιτούμενης απόφασης της Αστυνομίας, όσο και ο απαιτούμενος χρόνος κατασκευής του έργου. 5. Μετά το πέρας υλοποίησης του έργου του θέματος ο Ανάδοχος υπό την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου οφείλει να επαναφέρει τη πρωτέρα σήμανση των οδών. Μετά την παραπομπή και έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο τοπικής κανονιστικής απόφασης, αυτή θα πρέπει να κοινοποιηθεί στο Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου, καθώς 7

8 επίσης θα πρέπει να σταλεί για δημοσίευση σε μία ημερήσια εφημερίδα του Ν. Ηρακλείου και να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και την ιστοσελίδα του Δήμου. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 71/2017}} 8. Ακολούθως ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά. 9. Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του, την εισήγηση του θέματος, τα αναφερόμενα και τα συνημμένα σε αυτή, τις σχετικές διατάξεις του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του Ν.3852/2010 και ύστερα από διαλογική συζήτηση. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 1. Την έγκριση της με ημερομηνία Μάιος 2017 Μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση του έργου Ασφαλτοστρώσεις Δήμου 2015 (τεχνική έκθεση & σχέδια σήμανσης) που υλοποιούνται επί της ΠΕΟ Χανίων Σητείας στο ύψος του οικισμού Μαλίων καθώς και στο λοιπό δημοτικό δίκτυο του εν λόγω οικισμού. 2. Την έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης σχετικά με τις παραπάνω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της οδού, και συγκεκριμένα: i. Κατά τις ώρες λειτουργίας του εργοταξίου, η κυκλοφορία της Π.Ε.Ο. για το ρεύμα κυκλοφορίας Αγ. Νικόλαος Ηράκλειο θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριου βρόγχου βόρεια αυτής (βλέπε συνημμένο σχέδιο). ii. Ο αποκλεισμός της κυκλοφορίας επί της ΠΕΟ (οδός Ελευθερίου Βενιζέλου) για το ως άνω ρεύμα θα αφορά το τμήμα από την εκκλησία του οικισμού των Μαλίων έως την Χ.Θ. 171,00 (ΙΚ Αρχαιοτήτων Μαλίων). iii. Κατά τις ώρες λειτουργίας του εργοταξίου η κυκλοφορία στο ρεύμα κυκλοφορίας Ηράκλειο Αγ. Νικόλαος θα εξακολουθεί να διεξάγεται μέσω της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου όπως φαίνεται στο Σχέδιο Σ1. Ειδικότερα με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προβλέπεται : I. Η κίνηση των οχημάτων από Άγιο Νικόλαο προς Μάλια Σταλίδα Ηράκλειο να εκτρέπεται από την ΠΕΟ στην Χ.Θ. 171,00 (ΙΚ Αρχαιοτήτων Μαλίων) έως την Χ.Θ. 167,50 (Θέση «DISENGO ΤΑΜΠΑΚΑΚΗΣ») και να διεξάγεται μέσω της παραλιακής οδού Μαλίων Σταλίδας και συγκεκριμένα μέσω των οδών «Σαπουτιέ Ιωσήφ Χατζηδάκη (ή/και Μάχης 1868) Εμμ. Τσαγκαράκη Νικόλαου Γραμματικάκη Γ. Βλαστού - ΠΕΟ». II. Η κίνηση των οχημάτων από Ηράκλειο προς Άγιο Νικόλαο να εξακολουθεί να διεξάγεται μέσω της ΠΕΟ 90 (Οδός Ελευθερίου Βενιζέλου) ώστε να μην υπερφορτώνεται ο παρακαμπτήριος δρόμος και κατά τις δυο διευθύνσεις και κατ επέκταση να αποφευχθούν πιθανά μποντιλιαρίσματα. III. Ειδικώς για τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ με κατεύθυνση προς Ηράκλειο να δίνεται η δυνατότητα κατά περίπτωση να κινούνται μέσω της εργοταξιακής ζώνης. IV. Απαγόρευση της στάθμευσης κατά μήκος της Ελευθερίου Βενιζέλου (από την εκκλησία του Αγ. Νεκταρίου Οδός 28η Οκτωβρίου έως το ανατολικό άκρο του οικισμού) σε μήκος 700 μ, η οποία είναι η περιοχή των εκτελούμενων έργων. 8

9 V. Απαγόρευση της κυκλοφορίας κατά τις ώρες λειτουργίας του εργοταξίου και μόνο (δηλαδή 08:00-18:00) για τις οδούς Εισοδίων, 1821, Οπλαρχηγών και Δασκαλογιάννη, με την αντίστοιχη σήμανση, VI. Στο ως άνω τμήμα της συντήρησης ασφαλτοτάπητα θα επιτρέπεται η εγκάρσια διέλευση της οδού από τα οχήματα για τις οδούς 25ης Μαρτίου και Ζωοδόχου Πηγής, η οποία θα διεξάγεται σύμφωνα με τις υφιστάμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του οικισμού, VII. Για τις οδούς Δημοκρατίας, 25ης Μαρτίου και Ζωοδόχου Πηγής, η είσοδος τους στην Ελ. Βενιζέλου θα γίνεται μόνο για το επιτρεπόμενο ρεύμα προς Αγ. Νικόλαο, με την αντίστοιχη σήμανση. VIII. Απαγόρευση στάθμευσης επί της οδού Τσαγκαράκη 100μ πριν και 100μ μετά τη συμβολή με τη οδό Δημοκρατίας. Εντός του αποκλεισμένου τμήματος θα επιτρέπεται : η κυκλοφορία των λεωφορείων του ΚΤΕΛ που κάνουν στάση επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου για λόγους εξυπηρέτησης των τουριστών που επισκέπτονται την περιοχή, αυτό θα επιτευχθεί με τη συμβολή ανθρώπινου δυναμικού που θα βρίσκεται στο σημείο εκτροπής και στις θέσεις εκτέλεσης του έργου. η διέλευση των οχημάτων για τους περίοικους από το ύψος της Παράκαμψης (Έξοδος προς αρχαιότητες) έως και 100μ πριν από το σημείο έναρξης των εργασιών. Για την είσοδο των περιοίκων στο αποκλεισμένο τμήμα θα υπάρχει κατάλληλη δίοδος και προσωπικό εκπαιδευμένο στο σημείο εκτροπής. Γενικές παρατηρήσεις 1. Δεν προβλέπονται προσωρινές ρυθμίσεις στο υπόλοιπο δημοτικό δίκτυο αλλά και των παραδρόμων της ΠΕΟ για τις οποίες δεν απαιτούνται αλλαγές στην κυκλοφορία των οχημάτων. Ως εκ τούτου, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω των λοιπών δημοτικών οδών του οικισμού, αλλά και των παραδρόμων της ΠΕΟ για τις οποίες δεν προβλέπονται αλλαγές στην κυκλοφορία. 2. Οι ως άνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν μόνο κατά τη διάρκεια λειτουργίας του εργοταξίου, κατά την οποία θα υπάρχει κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό ενδεδυμένο με ιματισμό υψηλής ανακλαστικότητας, το οποίο θα κατευθύνει τη ροή της κυκλοφορίας και θα είναι σε θέση να επιλύσει οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί επί τόπου. 3. Κατά τις απογευματινές ώρες (μετά τις 19:00) ο δρόμος θα δίνεται και πάλι σε κυκλοφορία με τους κατάλληλους περιορισμούς. Συγκεκριμένα, για να αποφευχθεί οποιοδήποτε ατύχημα έως ότου ολοκληρωθούν πλήρως οι εργασίες ασφαλτοστρώσεως, μετά το πέρας των εργασιών κάθε ημέρας θα παραμένουν στο εργοτάξιο πινακίδες αναγγελίας κινδύνου στην (Ρ - 32 (όριο 20) και Κ-20) στην αρχή και στο τέλος του εργοταξίου και όπου αλλού απαιτηθεί. Όλες οι πινακίδες που θα παραμένουν το βράδυ θα συνοδεύονται από αναλάμποντες φανούς και θα διαθέτουν την κατάλληλη ανακλαστικότητα. 3. Η εγκατάσταση της προσωρινής σήμανσης θα γίνει με ευθύνη & έξοδα του Αναδόχου, με την επίβλεψη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Χερσονήσου. 4. Η διάρκεια της προσωρινής σήμανσης θα είναι 10 ημέρες από τη έκδοση της απαιτούμενης απόφασης της Αστυνομίας, όσο και ο απαιτούμενος χρόνος κατασκευής του έργου. 9

10 5. Μετά το πέρας υλοποίησης του έργου του θέματος ο Ανάδοχος υπό την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου οφείλει να επαναφέρει τη πρωτέρα σήμανση των οδών. H τοπική κανονιστική απόφαση αυτή, θα κοινοποιηθεί στο Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου, καθώς επίσης θα σταλεί για δημοσίευση σε μία ημερήσια εφημερίδα του Ν. Ηρακλείου και θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και την ιστοσελίδα του Δήμου. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 169/2017 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Δ-Τ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ( α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν ο ι υ π ο γ ρ α φ έ ς τ ω ν π α ρ ό ν τ ω ν ) Η Γραμματέας Μανουσάκη Ελένη Γούρνες Ακριβές απόσπασμα Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τσαντηράκης Κωνσταντίνος 10

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 105/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 105/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 105/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 6/23-03-2015 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα: «Προσωρινές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 430/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 430/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 430/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 22/13-10-2015 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Ι Α ΙΚΤΥO

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Ι Α ΙΚΤΥO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 243/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 9/17-06-2014 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα: Περί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: 45Ο4ΩΗΜ-ΡΜΚ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 401/2011 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: 45Ο4ΩΗΜ-ΡΜΚ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 401/2011 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 401/2011 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 20/6-09-2011 της ειδικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα: Περί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες, 06-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 16206 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες, 06-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 16206 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες, 06-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 16206 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Θ Ε Μ Α: Πρόσκληση στην 18 η τακτική συνεδρίαση έτους 2015 του ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 403/2011 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 403/2011 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 403/2011 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 21/6-09-2011 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα: «Εκλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 119/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 119/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 119/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 6/23-03-2015 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα: «Περί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 42/2017 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 42/2017 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 42/2017 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 2/27-01-2017 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα: «Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της 364/2014 απόφασης του ΔΣ που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Απόλλωνος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της 364/2014 απόφασης του ΔΣ που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Απόλλωνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 16/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:401/2015 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 111/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 111/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 111/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 4/21-03-2016 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα: «Περί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 220/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 220/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 220/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 12/26-05-2015 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 541/2011 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 541/2011 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 541/2011 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 32/13-12-2011 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΟΩ63-Ο0Ξ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 27/2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 364/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΔΑ: Β4ΜΟΩ63-Ο0Ξ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 27/2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 364/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 27/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 364/2012 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Παραχώρηση χρήσεως κοινόχρηστου χώρου», είσοδο έξοδο οχημάτων - σε ιδιωτική θέση στάθμευσης (παρκινγκ), (16 αιτήσεις).

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Παραχώρηση χρήσεως κοινόχρηστου χώρου», είσοδο έξοδο οχημάτων - σε ιδιωτική θέση στάθμευσης (παρκινγκ), (16 αιτήσεις). ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθ. 20 / 2010 Ωραιοκάστρου. Αριθ. Αποφάσεως 334 / 2010 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Περίληψη Παραχώρηση χρήσεως κοινόχρηστου χώρου», είσοδο έξοδο οχημάτων - σε ιδιωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Ωραιοκάστρου. Αριθ. Αποφάσεως 324 / 2010

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Ωραιοκάστρου. Αριθ. Αποφάσεως 324 / 2010 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθ. 20 / 2010 Ωραιοκάστρου. Αριθ. Αποφάσεως 324 / 2010 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Περίληψη Εκτροπή κυκλοφορίας λεωφορείων και Ι.Χ. λόγω κατασκευής κόμβου στη συμβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ -ΜΥΚΗΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ -ΜΥΚΗΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ -ΜΥΚΗΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ : 20 ον ΑΠΟΦΑΣΗ : 104/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 7 ης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 6/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 6/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 6/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Μελισσίων του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Τακτικής συνεδρίασης κατόπιν της υπ αριθ / πρόσκλησης του Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής ημέρα Παρασκευή, ώρα 11:30 π.μ.

Τακτικής συνεδρίασης κατόπιν της υπ αριθ / πρόσκλησης του Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής ημέρα Παρασκευή, ώρα 11:30 π.μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της 19 ης από 31.8.2012 Τακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 5031 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. Πρωτ. : 5031 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (21), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (21), δηλαδή: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 15560/14-12-2015 Από το πρακτικό της αριθ. 16ης/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 203/2015 «Περί μονοδρόμησης τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από την έναρξη της Συνεδριάσεως ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 49 Δημοτικών Συμβούλων, ήταν παρόντες οι 39 :

Πριν από την έναρξη της Συνεδριάσεως ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 49 Δημοτικών Συμβούλων, ήταν παρόντες οι 39 : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Δ/νση : Λεωφ. Αλεξάνδρας 6Α Κέρκυρα 49100 Πληροφορίες : Ι. Σκούρα Τηλ: 2661362788 e-mail : council@corfu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθμόν 2/2014 Πρακτικό Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. Στο Άστρος και στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Έργα ανάπλασης και λειτουργικά τεχνικά προβλήματα

Έργα ανάπλασης και λειτουργικά τεχνικά προβλήματα A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 9/2011 Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Θέρμης Αριθμ. Απόφασης. 64/2011 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έργα ανάπλασης και λειτουργικά τεχνικά προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες, ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 4573 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες, ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 4573 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες, 16-03-2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 4573 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Θ Ε Μ Α: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Πρόσκληση στην 4 η τακτική συνεδρίαση έτους 2016 του ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πεζοδρόμηση της οδού Στροφυλίου & Π.Ιωακείμ στο τμήμα μεταξύ των οδών Χ. Τρικούπη, Γρηγορίου Ε & Ελ. Βενιζέλου στη Νέα Ερυθραία.

ΘΕΜΑ: Πεζοδρόμηση της οδού Στροφυλίου & Π.Ιωακείμ στο τμήμα μεταξύ των οδών Χ. Τρικούπη, Γρηγορίου Ε & Ελ. Βενιζέλου στη Νέα Ερυθραία. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ Συνεδρίαση: 17 η /8-12-2014 ΜΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αριθ. Πρωτ: 58146/9-12-2014 Αριθ. Απόφασης: 81/2014 ΘΕΜΑ: Πεζοδρόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Μ4ΩΗΡ-197. Ελληνική

ΑΔΑ: Β4Μ4ΩΗΡ-197. Ελληνική Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ : Έκδοση Απόφασης Κανονιστικού περιεχομένου για τον ορισμό θέσεων (πιάτσα) ΤΑΞΙ στην οδό Δαρειώτου και απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης σε τμήμα της οδού Δαρειώτου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (20), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (20), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 4263/2-4-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 4 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 47/2015 Π ε ρ ί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 15 Ιουνίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 15 Ιουνίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ:7ΝΘIΩ6Χ-074 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 15 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 29 ο έτους 2015 ========================= Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 29 η )

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 29 ο έτους 2015 ========================= Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 29 η ) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 29 ο έτους 2015 ========================= Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Πλατανιά / τηλ /

Δήμος Πλατανιά / τηλ / 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ.: 12998/9-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Απόσπασμα από τo Πρακτικό της 10/2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά Αριθμ. Απόφασης: 188/2015 Θέμα 14ο: Ανασυγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Από το με αριθμό 10/31 Οκτωβρίου Συμβουλίου του Δήμου Δωδώνης.

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Από το με αριθμό 10/31 Οκτωβρίου Συμβουλίου του Δήμου Δωδώνης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Από το με αριθμό 10/31 Οκτωβρίου 2014 ΕΔΡΑ : ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Πρακτικό Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Bούλα, 7/9/2016 Νομός Αττικής Aρ. Πρωτ. : Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ελληνική Δημοκρατία Bούλα, 7/9/2016 Νομός Αττικής Aρ. Πρωτ. : Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως προς τους παρόντες Ελληνική Δημοκρατία Bούλα, 7/9/2016 Νομός Αττικής Aρ. Πρωτ. : 35568 Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αρ.Πράξης : 33 Αρ. Απόφασης :321 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Πλατανιά / τηλ /

Δήμος Πλατανιά / τηλ / 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ.: 21475/2-10-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Απόσπασμα από τo Πρακτικό της 20/2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αριθμ. Απόφασης: 362/2015 Θέμα 6ο: Ορισμός μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης επί της γωνίας της οδού Παπαρηγοπούλου και 28 ης Οκτωβρίου στην Τρίπολη.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης επί της γωνίας της οδού Παπαρηγοπούλου και 28 ης Οκτωβρίου στην Τρίπολη. 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης επί της γωνίας της οδού Παπαρηγοπούλου και 28 ης Οκτωβρίου στην Τρίπολη. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 54/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 54/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 11 Απριλίου 2012 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθμ. Πρωτ.: τ.τ. 5819 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (20), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (20), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:4380/3-4-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 4 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 43/2015 Π ε ρ ί

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Πλατανιά / τηλ /

Δήμος Πλατανιά / τηλ / 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ.: 21474/2-10-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Απόσπασμα από τo Πρακτικό της 20/2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αριθμ. Απόφασης: 361/2015 Θέμα 5ο: Ορισμός μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 15 Ιουλίου 2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 15 Ιουλίου 2015 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 15 Ιουλίου 2015 220 01 - ΑΣΤΡΟΣ Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου Πληρ.: Τερζάκης Γεώργιος Τηλ.: 2755360172 - Fax: 2755360179

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 1322/11-01-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Ζωής την 09-01-2012

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 1322/11-01-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Ζωής την 09-01-2012 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 1322/11-01-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Ζωής την 09-01-2012 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 26/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 26/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 26/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 329/2012 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της 4 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Απόσπασμα από το πρακτικό της 4 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ Απόσπασμα από το πρακτικό της 4 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:13/2014 Θέμα 1 ο ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση ισολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Από το με αριθμό 1/27 Ιανουαρίου Συμβουλίου του Δήμου Δωδώνης.

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Από το με αριθμό 1/27 Ιανουαρίου Συμβουλίου του Δήμου Δωδώνης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Από το με αριθμό 1/27 Ιανουαρίου 2014 ΕΔΡΑ : ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Πρακτικό Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 138/2012-13/8/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 138/2012-13/8/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 138/2012-13/8/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 15/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 15/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Νέα Φιλαδέλφεια 11/6/2013 Αριθ. Πρωτ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 16 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες, 16-07-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 14575 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες, 16-07-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 14575 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες, 16-07-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 14575 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Θ Ε Μ Α: Πρόσκληση στην 17 η τακτική συνεδρίαση έτους 2015 του ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 03/ συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 03/ συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 03/01-02-2016 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 03/28-02-2013 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 666/20-1-2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 666/20-1-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 666/20-1-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 24 ης /2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 220/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 23/2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 23/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ελληνική ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 6 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της 7ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 23/2014 Θέμα: : «Έκδοση Απόφασης κανονιστικού περιεχομένου για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 5/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 5/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 5/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου Αριθμός Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΜ7ΛΡ-4ΙΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 252/2014

ΑΔΑ: ΒΙΚΜ7ΛΡ-4ΙΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 252/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 252/2014 ΘΕΜΑ: 18 ο Έγκριση 5 ης Παράτασης Συμβατικής Προθεσμίας Εκπόνησης της Μελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 16/2013. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 187/2013 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 16/2013. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 187/2013 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 16/2013 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 187/2013 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 20.10.2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 22271 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Αριθμ. Απόφ : 34 / 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 20.10.2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 22271 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Αριθμ. Απόφ : 34 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 20.10.2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 22271 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Αριθμ. Απόφ : 34 / 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Χερσονήσου Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 234 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Πίνακες) Απόσπασμα από το πρακτικό της 31-07-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα: Έκθεση Εσόδων Εξόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της 09/ έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της 09/ έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της 09/08-05-2015 έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου ΑΡIΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 18/10/2013

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 338/13-1-2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 338/13-1-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 338/13-1-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 208/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λήψη απόφασης για την μετατόπιση περιπτέρου της κας Αλεξοπούλου Ελένης από την οδό ΑΓ. Δημητρίου 115 & Κολοκοτρώνη στην πλατεία Ασυρμάτου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λήψη απόφασης για την μετατόπιση περιπτέρου της κας Αλεξοπούλου Ελένης από την οδό ΑΓ. Δημητρίου 115 & Κολοκοτρώνη στην πλατεία Ασυρμάτου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 19/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:365/2014 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Απόφασης 18/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Αριθμ. Απόφασης 18/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 4/30-5-2016 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ - «ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ» - ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Αριθμ. Απόφασης 18/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: 05-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 18437 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμόν 32 ο /20-10-2015 συνεδριάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 16 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:10510/4-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 11 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμ. 13/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαρκαδόνας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμ. 13/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαρκαδόνας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμ. 13/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαρκαδόνας Αριθμ. Αποφ. 147/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Σύσταση γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 13/28-09-2012 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 11 Μαΐου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 11 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 11 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 62 Στο Αίγιο και στο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Ιουνίου 2015.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Ιουνίου 2015. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Ιουνίου 2015. Αριθμός Απόφασης 196/2015 Θέμα 22 ο : Έκδοση κανονιστικής απόφασης που

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (23), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (23), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:9938/16-7-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 10 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες, 19-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 3143 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες, 19-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 3143 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες, 19-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 3143 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Θ Ε Μ Α: Πρόσκληση στην 4 η τακτική συνεδρίαση έτους 2015 του ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Από το με αριθμό 14/30 Οκτωβρίου Συμβουλίου του Δήμου Δωδώνης.

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Από το με αριθμό 14/30 Οκτωβρίου Συμβουλίου του Δήμου Δωδώνης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Από το με αριθμό 14/30 Οκτωβρίου 2013 ΕΔΡΑ : ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Πρακτικό Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 16 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 31 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 626/2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 31 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 626/2013 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην οδό Ουάσιγκτων της Δ.Κ. Τρίπολης, στο άκρο του πεζοδρομίου στη βορειοδυτική πλευρά του κτηρίου που στεγάζονται οι υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 5 Δεκεμβρίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 5 Δεκεμβρίου 2014 ΑΔΑ: Ω77ΡΩ6Χ-ΞΣΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Τακτικής συνεδρίασης κατόπιν της υπ αριθ / πρόσκλησης του Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής ημέρα Τρίτη, ώρα 11:00 π.μ.

Τακτικής συνεδρίασης κατόπιν της υπ αριθ / πρόσκλησης του Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής ημέρα Τρίτη, ώρα 11:00 π.μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της 21 ης από 9.10.2012 Τακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 07/ τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμαριάς.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 07/ τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμαριάς. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 07/18.05.15 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμαριάς. Αριθ. Απόφασης 101/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση μελετών εργοταξιακής σήμανσης ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 2/2014 Ημέρ. Απόφασης : 16/1/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 11/ τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 11/ τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 11/25-04-2016 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης Απόφαση αριθμ 203/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Τροποποίηση της αριθμ. 282/2002 Α.Δ.Σ., όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 27/2013 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 27/2013 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 27/2013 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση της Τεχνικής Μελέτης με θέμα: «Αντιδρόμηση της οδού Δάφνης στην Κηφισιά».

ΘΕΜΑ: Έγκριση της Τεχνικής Μελέτης με θέμα: «Αντιδρόμηση της οδού Δάφνης στην Κηφισιά». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΜΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Συνεδρίαση : 1η Αριθμός απόφασης: 6/2015 ΘΕΜΑ: Έγκριση της Τεχνικής Μελέτης με θέμα: «Αντιδρόμηση της

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (21), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (21), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 8810/23-6-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 90/2015 Π ε ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες, ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες, ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες, 04-02-2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.:1945 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Θ Ε Μ Α: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Πρόσκληση στην 2 η τακτική συνεδρίαση έτους 2016 του ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

2. Ενδιαφερόμενος. Ο Δήμαρχος. Μαρκογιαννάκης Γεώργιος

2. Ενδιαφερόμενος. Ο Δήμαρχος. Μαρκογιαννάκης Γεώργιος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 18-02 - 2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Πρωτ. 2022 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Δημοτική Αστυνομία Ταχ.Δ/νση : Γάζι Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2813-400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.: Μπορμπαντωνάκης

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος, /3/2012 Αρ. Πρωτ.

Βόλος, /3/2012 Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Βόλος, /3/2012 Αρ. Πρωτ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Πολεοδομίας και Ποιότητας Ζωής Τοπάλη 12 382 21 Βόλος Τηλ. 2421027144 Fax 24210-33678 email: nikmoschos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 7 ης /2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 7 ης /2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 7 ης /2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 5/14-2-2011 πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου. Περί προμήθειας καυσίμων του Δήμου.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 5/14-2-2011 πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου. Περί προμήθειας καυσίμων του Δήμου. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 5/14-2-2011 πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 45/2011 Περί προμήθειας καυσίμων του Δήμου. Σήμερα, στις 14 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2011,

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννέα (9) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννέα (9) μέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 114/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της συμμετοχής ενός υπαλλήλου στο εκπαιδευτικό σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 457ΒΩ9Ι-ΛΤΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ

ΑΔΑ: 457ΒΩ9Ι-ΛΤΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Αριθ.Αποφ 48/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 5 ο /2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δέλτα Στην χαλάστρα, στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Από το με αριθμό 16/13 Νοεμβρίου Συμβουλίου του Δήμου Δωδώνης.

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Από το με αριθμό 16/13 Νοεμβρίου Συμβουλίου του Δήμου Δωδώνης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Από το με αριθμό 16/13 Νοεμβρίου 2013 ΕΔΡΑ : ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Πρακτικό Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΑΠΟΦΑΣΗ 199

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΑΠΟΦΑΣΗ 199 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 199 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 13/7/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.30, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10407/31-7-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 11 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 2 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 28/2015 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. δημιουργία Σχολικού Συγκροτήματος για τις ανάγκες του 1 ου ΕΠΑΛ Μυκόνου»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. δημιουργία Σχολικού Συγκροτήματος για τις ανάγκες του 1 ου ΕΠΑΛ Μυκόνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της 04/09-03-2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Της από 25/11/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 15/ Αριθ. Απόφασης: 904/2016

Της από 25/11/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 15/ Αριθ. Απόφασης: 904/2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 25/11/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 15/25-11-2016 Αριθ. Απόφασης: 904/2016 Στη

Διαβάστε περισσότερα

2. Ενδιαφερόμενος. Ο Δήμαρχος. Μαρκογιαννάκης Γεώργιος

2. Ενδιαφερόμενος. Ο Δήμαρχος. Μαρκογιαννάκης Γεώργιος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 15-01 - 2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Πρωτ. 547 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Δημοτική Αστυνομία Ταχ.Δ/νση : Γάζι Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2813-400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.: Μπορμπαντωνάκης

Διαβάστε περισσότερα

www.neafiladelfeia.gr

www.neafiladelfeia.gr www.neafiladelfeia.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ.Διεύθυνση : Δεκελείας 97 143 41 Ν.Φ. Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27981 22 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2587 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τμηματική έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων βάσει της υπ αριθμ. 266/2015,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (21), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (21), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 8811 /23-6-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 91/2015 Π ε ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 13932/

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 13932/ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 13932/28.03.2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 10 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 106/2016 ΘΕΜΑ Συμμετοχή σε συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμ. 13/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαρκαδόνας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμ. 13/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαρκαδόνας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμ. 13/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαρκαδόνας Αριθμ. Αποφ. 149/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

2. Ενδιαφερόμενος ΣΧΕΤ :

2. Ενδιαφερόμενος ΣΧΕΤ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 14-09 - 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 14488 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Δημοτική Αστυνομία Ταχ.Δ/νση : Γάζι Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2813-400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.: Μπορμπαντωνάκης Προκόπης

Διαβάστε περισσότερα