ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 833 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 158/25/ΦΓ9.1 Παροχή πληροφοριών αναφορικά με τις άδειες παροχής υπηρεσιών στους παρόχους, που είναι μόνιμα εγκα τεστημένοι στην Ελλάδα και προτίθενται να ασκή σουν σε αυτή τις εν λόγω υπηρεσίες, τις προθεσμίες απάντησης της αρμόδιας Αρχής στον αιτούντα πά ροχο, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τις προϋ ποθέσεις χορήγησης της άδειας, καθώς και της ανά κληση της, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 14 του Ν. 3844/2010. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α / ). 2. Του Π.Δ. 229/86 (ΦΕΚ 96/Α) «Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» όπως τροποποι ήθηκε με το Π.Δ. 396/89 (ΦΕΚ 172Α) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» και το Π.Δ. 189/95 (ΦΕΚ 99/Α) «Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων» του Π.Δ. 396/ Του Π.Δ. 27/ (ΦΕΚ 19Α/96) «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού Βιομηχανίας Ενέργειας και Τε χνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης». 4. Του Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α/ ) «Ανασύ σταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουρ γεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουρ γείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αι γαίου και Νησιώτικης Πολιτικής». 5. Του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α), όπως τρο ποποιήθηκε με το Π.Δ. 24/2010 (ΦΕΚ 56/τ.Α/2010). 6. Του Π.Δ. 89/2010 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 154/Α/2010). 7. Την υπ αριθμ. 383/ (ΦΕΚ 29Β) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέ ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέ ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεοδώρας Τζάκρη και Γεωργίου Ντόλιου». 8. Την υπ αρ. Υ271/ (ΦΕΚ 1595/τ.Β/2010) από φαση του Πρωθυπουργού περί καθορισμού αρμοδιοτή των του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνι στικότητας και Ναυτιλίας Σωκράτη Ξυνίδη. 9. Του Π.Δ. 38/2010 (ΦΕΚ 78/Α/ ) «Προσαρμο γή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων». 10. Του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α/ ) «Προσαρμο γή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα της παρ. 8 του άρ θρου Του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/ ) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες Διατάξεις». 12. Του Π.Δ. 284/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο νομικών» (ΦΕΚ 128/Α), όπως ισχύει. 13. Του Π.Δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας (ΦΕΚ 165/Α) όπως ισχύει. 14. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν δημιουργείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ ϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός της παρούσης είναι η παροχή πληροφοριών αναφορικά με τις άδειες παροχής υπηρεσιών στους πα ρόχους, που είναι μόνιμα εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και προτίθενται να ασκήσουν σε αυτή τις εν λόγω υπη ρεσίες, τις προθεσμίες απάντησης της Αρμόδιας Αρχής στον αιτούντα πάροχο, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τις προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας, καθώς και της ανάκλησής της, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 14 του Ν.3844/2010.

2 834 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 2 Πεδίο Εφαρμογής Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται όταν ο μόνιμα εγκατεστημένος στην Ελλάδα πάροχος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, προτίθεται να ασκήσει επαγγελματική δρα στηριότητα, όπως αυτή ορίζεται στο παράρτημα Α της παρούσης, στο οποίο αναφέρεται επίσης η ισχύουσα εθνική νομοθεσία, τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για την κάθε επιμέρους επαγγελματική άδεια για την άσκη ση της εν λόγω επαγγελματικής δραστηριότητας. Άρθρο 3 Υποβολή δικαιολογητικών Για τη χορήγηση αδείας, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην Αρμόδια Αρχή του τόπου επαγγελματικής εγκα τάστασης, τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα Α της παρούσης δικαιολογητικά. Άρθρο 4 Εξέταση δικαιολογητικών Προθεσμία εξέτασης αιτήσεων 1. Η Αρμόδια Αρχή εξετάζει την αίτηση καθώς και την πληρότητα των δικαιολογητικών που υποβάλλονται σε αυτή. 2. Εάν η αίτηση είναι ελλιπής, η Αρμόδια Αρχή ενημε ρώνει σχετικά και χωρίς καθυστέρηση τον ενδιαφερόμε νο αιτούντα εντός 15 ημερών για την ανάγκη υποβολής των συμπληρωματικών δικαιολογητικών. 3. Εάν η αίτηση είναι πλήρης, η Αρμόδια Αρχή εντός 15 ημερών αποστέλλει στον αιτούντα βεβαίωση παρα λαβής, στην οποία πρέπει να αναφέρονται: α) η προθεσμία χορήγησης που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, β) τα μέσα έννομης προστασίας, όπως αυτά προβλέ πονται στο ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητι κής Διαδικασίας και άλλες Διατάξεις». γ) δήλωση ότι στην περίπτωση που έχουν εκπληρωθεί οι προϋποθέσεις της παραγράφου 5 του παρόντος και η αρμόδια Αρχή δεν απαντήσει μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες αυτές, η άδεια θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί. Η προθεσμία εξέτασης του αιτήματος δύναται να παρα ταθεί μία φορά και για διάστημα 15 ημερών επιπλέον, εάν αυτό δικαιολογείται από την πολυπλοκότητα του θέματος. 4. Η παράταση και η διάρκειά της, που προβλέπονται στην παρ.3γ αιτιολογούνται και κοινοποιούνται στον αιτούντα πριν την εκπνοή της αρχικής προθεσμίας, των 15 ημερών. 5. Η απαιτούμενη άδεια χορηγείται μετά την συμπλή ρωση του φακέλου σε χρονικό διάστημα: α. Τριάντα (30) ημερών στην περίπτωση που δεν απαι τείται εξέταση. β. Τεσσάρων (4) μηνών στην περίπτωση που απαιτείται εξέταση και αυτή διενεργείται επιτυχώς. 6. Στις περιπτώσεις που, αν και έχει υποβληθεί από τον αιτούντα στην Αρμόδια Αρχή πλήρης φάκελος δικαιο λογητικών ή και έχει υποβληθεί σε επιτυχή εξέταση και παρόλα αυτά δεν του έχει χορηγηθεί η σχετική άδεια σύμφωνα με τις προθεσμίες της παρ. 5 του παρόντος, τότε τεκμαίρεται ότι η εν λόγω άδεια έχει χορηγηθεί από την Αρμόδια Αρχή. 7. Σε περίπτωση αποτυχίας στην εξέταση, ο αιτών ενη μερώνεται εντός εύλογης προθεσμίας από την Αρμόδια Αρχή για την απόρριψη του, που σε κάθε περίπτωση δεν θα υπερβαίνει την οριζόμενη στην παρ. 5β του παρόντος άρθρου προθεσμία. 8. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος κατέχει τίτλους σπουδών από την αλλοδαπή οι οποίοι συνιστούν δικαιολογητικό κατά την έννοια του άρθρου 3 της πα ρούσης Απόφασης, πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίω ση ισοτιμίας και αντιστοιχίας, που εκδίδονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, προκειμένου να ακολουθηθεί η διαδικασία των άρθρων 3 και 4 της παρούσης. 9. Για παρόχους που υπόκεινται στο άρθρο 57 του Π.Δ. 38/2010 (ΦΕΚ 78/Α/ ), απαιτείται η υπο βολή της αναγνωριστικής απόφασης του Συμβουλίου στην Αρμόδια Αρχή ή στην Αρμόδια επαγγελματική ορ γάνωση, η οποία υποχρεούται χωρίς καθυστέρηση να εκδώσει την άδεια ασκήσεως δραστηριότητας και την εγγραφή του αποκλειστικά στα οικεία Μητρώα. Άρθρο 5 Χορήγηση άδειας σε νομικά πρόσωπα 1. Η χορήγηση άδειας παροχής υπηρεσιών σε νομικά πρόσωπα θα γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι τα φυσικά πρόσωπα, που θα παρέχουν για λογαριασμό του νομικού προσώπου τις αντίστοιχες υπηρεσίες, υπό τις προϋπο θέσεις της παρ. 4 της παρούσης θα: (α) είναι κάτοχοι της αντίστοιχης επαγγελματικής άδειας, που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσης ή β) διαθέτουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, που σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία τους παρέχει το δικαίωμα να ασκή σουν τις ως άνω επαγγελματικές δραστηριότητες. 2. Τα αδειοδοτημένα Νομικά Πρόσωπα θα καταχωρού νται από την Αρμόδια Αρχή στα οικεία Μητρώα για την έκδοση των αδειών, ως αυτοτελής κατηγορία. 3. Η διάρκεια άδειας του Νομικού Προσώπου είναι αορίστου χρόνου. 4. Το Νομικό Πρόσωπο οφείλει να διαθέτει α) εν ισχύ συμβάσεις εργασίας ή έργου με φυσικά πρόσωπα αδειο δοτημένα και τα οποία θα παρέχουν για λογαριασμό του τις αντίστοιχες υπηρεσίες. Στην περίπτωση που τα αδειοδοτημένα φυσικά πρόσωπα μετέχουν στο εταιρι κό κεφάλαιο της εταιρείας δεν απαιτούνται συμβάσεις εργασίας ή έργου, είτε β) εν ισχύ συμβάσεις έργου με κατάλληλα αδειοδοτημένα νομικά πρόσωπα. 5. Το Νομικό Πρόσωπο καταθέτει στην Αρμόδια Αρχή: α. Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού της εται ρείας, και επικυρωμένο πιστοποιητικό τροποποιήσεων αυτού, επικυρωμένο πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης του νομικού προσώπου, μη θέσεως σε αναγκαστική δι αχείριση, μη εκκαθάρισης και λύσης. β. Τις κατά περίπτωση συμβάσεις εργασίας ή έργου με τα φυσικά πρόσωπα τα οποία θα παρέχουν για λο γαριασμό του τις αντίστοιχες υπηρεσίες, ή απόσπασμα του βιβλίου των μετόχων από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητά του μετόχου. Οι ανωτέρω συμβάσεις θα πρέ πει να είναι θεωρημένες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. γ. Επικυρωμένα αντίγραφα των αδειών των φυσικών προσώπων τα οποία θα παρέχουν για λογαριασμό του τις αντίστοιχες υπηρεσίες. δ. Τα δικαιολογητικά περί ασφάλισης επαγγελματι κής ευθύνης όπως αυτά καθορίζονται στην Υπουργική απόφαση που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 24 του Ν. 3844/2010.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το Νομικό Πρόσωπο υποχρεούται να καταθέτει στην Αρμόδια Αρχή τις εκάστοτε συμβάσεις εργασίας ή έρ γου, ή το απόσπασμα του βιβλίου των μετόχων από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητά του μετόχου, επικυρω μένα αντίγραφα των αδειών των φυσικών προσώπων που απασχολεί, καθώς και ανά τριετία να προσκομίζει τα περιγραφόμενα στην παρ. 5α του άρθρου 5 της πα ρούσης πιστοποιητικά. 7. Μετά τη συμπλήρωση του φακέλου με τα απαι τούμενα δικαιολογητικά, η Αρμόδια Αρχή χορηγεί την αιτούμενη άδεια ακολουθώντας τις προθεσμίες της παρ. 5α του άρθρου 4 της παρούσης. Άρθρο 6 Ανάκληση Αδείας Σε περίπτωση που παύσει να συντρέχει έστω και μία εκ των προϋποθέσεων των προηγουμένων άρθρων της πα ρούσης ως προς τη χορήγηση άδειας παροχής υπηρε σιών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, η άδεια ανακαλείται. Η άδεια ανακαλείται επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Άρθρο 7 Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Α. Μελέτη, επίβλεψη εκτέλεσης, εκτέλεση μελέτης, συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων 1. Άδεια Βοηθού Τεχνίτη Υδραυλικού 2. Άδεια Τεχνίτη Υδραυλικού Α Τάξης 1ης Ειδικό τητας 3. Άδεια Τεχνίτη Υδραυλικού Α Τάξης 2ης Ειδικό τητας 4. Άδεια Τεχνίτη Υδραυλικού Α Τάξης 3ης Ειδικό τητας 2ης Κατηγορίας 5. Άδεια Τεχνίτη Υδραυλικού Α Τάξης 3ης Ειδικό τητας 3ης Κατηγορίας 6. Άδεια Τεχνίτη Υδραυλικού Β Τάξης 1η Ειδικότητας 7. Άδεια Τεχνίτη Υδραυλικού Β Τάξης 2ης Ειδικότητας 8. Άδεια Τεχνίτη Υδραυλικού Β Τάξης 3ης Ειδικό τητας 1ης Κατηγορίας 9. Άδεια Τεχνίτη Υδραυλικού Β Τάξης 3ης Ειδικό τητας 2ης Κατηγορίας 10. Άδεια Τεχνίτη Υδραυλικού Β Τάξης 3ης Ειδικό τητας 3ης Κατηγορίας 11. Άδεια Εγκαταστάτη Υδραυλικού 1ης Ειδικότητας 12. Άδεια Εγκαταστάτη Υδραυλικού 2ης Ειδικότητας 13. Άδεια Εγκαταστάτη Υδραυλικού 3ης Ειδικότητας 1ης Κατηγορίας 14. Άδεια Εγκαταστάτη Υδραυλικού 3ης Ειδικότητας 2ης Κατηγορίας 15. Άδεια Εγκαταστάτη Υδραυλικού 3ης Ειδικότητας 3ης Κατηγορίας ΠΔ 55/2000 (ΦΕΚ Α 44): «Τροποποίηση και συμπλήρω ση του ΠΔ 38/1991 (ΦΕΚ Α 21) Εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων και λοιπών ειδικών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης των κτιρίων κα θώς και έκδοση επαγγελματικών αδειών για τους εργα ζομένους στις σχετικές εργασίες όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.48/1995 (ΦΕΚ Α 36)» ΠΔ 48/1995 (ΦΕΚ Α 36)»: «Τροποποίηση του ΠΔ 38/1991. Εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων και λοιπών ειδικών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης των κτιρίων καθώς και έκδοση επαγγελ ματικών αδειών για τους εργαζομένους στις σχετικές εργασίες»,. ΠΔ 38/1991 (ΦΕΚ Α 21): «Εκτέλεση, συντήρηση και επι σκευή θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων και λοιπών ειδικών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης των κτιρίων καθώς και έκδοση επαγγελματικών αδειών για τους εργαζομένους στις σχετικές εργασίες», ΥΑ 2000/10537/Ε (ΦΕΚ Β 663) ΒΔ 16/17 Μαρτίου 1950 (ΦΕΚ Α 82): «Περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των Μηχανολογικών εγκα ταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως μελετών Μηχανο λογικών Εγκαταστάσεων, επιβλέψεως εκτελέσεως και επιβλέψεως της λειτουργίας αυτών» (όπου υπάρχουν) 8. Βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραμμάτων επι μόρφωσης (όπου υπάρχουν) 9. Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας Τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας για εργαζόμενους με ασφάλιση στο Ι.Κ.Α. εκδίδονται από τον εργοδότη και θεωρούνται για την ακρίβεια του περιεχομένου, (χρόνος απασχόλησης σε χρόνια ή ημερομίσθια και ειδικότητα των υδραυλικών εγκαταστάσεων που εργάστηκε ο εν διαφερόμενος) με βάσει το βιβλιάριο ενσήμων από τον Οικείο Επόπτη Εργασία ύστερα από γνωμοδότηση του Επαγγελματικού Σωματείου που καλύπτει τον κλάδο. 10. Υπεύθυνες δηλώσεις της παρ του Π.Δ. 38/1991 Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να έχουν κατατεθεί αποδεδειγμένα στο Οικείο Επαγγελματικό Σωματείο που καλύπτει τον κλάδο. 11. Άλλα αποδεικτικά στοιχεία προϋπηρεσίας Για όσους είναι εγγεγραμμένοι στην Εφορία ως επι τηδευματίες και εργάζονται ως υδραυλικοί πριν από ή η προϋπηρεσία τους αποδεικνύεται με την υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών. α. Βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού σωμα τείου για προϋπηρεσία που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι στην οποία θα αναφέρεται ο χρόνος προϋ πηρεσίας και η ειδικότητα των υδραυλικών εγκαταστά σεων απασχόληση του ενδιαφερόμενου.

4 836 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) β. Έγγραφη Γνωμοδότηση του Επαγγελματικού Σω ματείου που καλύπτει τον κλάδο των υδραυλικών από την οποία θα προκύπτει ο χρόνος προϋπηρεσίας και η ειδικότητα των υδραυλικών εγκαταστάσεων απασχό λησης του ενδιαφερομένου συνοδευομένη εναλλακτικά από τα εξής πρόσθετα δικαιολογητικά όπως: Βεβαίωση της Εφορίας, Τιμολόγια ή αποδείξεις πα ροχής υπηρεσιών, Συμβάσεις Έργων, Βεβαιώσεις Μη χανικών που επέβλεψαν τα έργα ή άλλα πρόσφορα στοιχεία. 12. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (και τις δυο Β. Μελέτη, επίβλεψη εκτέλεσης, εκτέλεση μελέτης, συντήρηση ψυκτικών εγκαταστάσεων 1. Άδεια Τεχνίτη Ψυκτικών Εγκαταστάσεων 2. Άδεια Τεχνικού Ψυκτικών Εγκαταστάσεων 1ης ει δικότητας 3. Άδεια Τεχνικού Ψυκτικών Εγκαταστάσεων 2ης ει δικότητας 4. Άδεια Τεχνικού Ψυκτικών Εγκαταστάσεων 3ης ει δικότητας Γενικών Εφαρμογών. Προεδρικό Διάταγμα 1996/87: «Εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή ψυκτικών εγκαταστάσεων (ψυχροστασίων) και μηχανημάτων παραγωγής ψύχους, καθορισμός των προσόντων και έκδοση επαγγελματικών αδειών για τους εργαζόμενους στις σχετικές εργασίες», όπως ισχύει. Προεδρικό Διάταγμα 2000/289: «Επαγγελματικά δικαι ώματα των κατόχων διπλώματος Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής κατάρτισης της Ειδικότητας "Τεχνικός εγκαταστάσεως ψύξης, αερισμού και κλιματισμού" των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)», όπως ισχύει. Νόμος 1934/6422: "Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανο λόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ως και του Ναυπηγού», όπως ισχύει.... (όπου υπάρχουν) 8. Βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραμμάτων επι μόρφωσης (όπου υπάρχουν) 9. Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας 10. Άλλα αποδεικτικά στοιχεία προϋπηρεσίας Για όσους είναι εγγεγραμμένοι στην Εφορία ως επιτηδευματίες και εργάζονται ως ψυκτικοί πριν από , η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με την υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών. α. Βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού σωματεί ου για προϋπηρεσία που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι , όπου θα αναφέρεται ο χρόνος προϋπηρεσίας και η ειδικότητα των ψυκτικών εγκαταστάσεων απασχό λησης του ενδιαφερόμενου. β. Έγγραφη Γνωμοδότηση του Επαγγελματικού Σω ματείου που καλύπτει τον κλάδο των ψυκτικών από την οποία θα προκύπτει ο χρόνος προϋπηρεσίας και η ειδικότητα των ψυκτικών εγκαταστάσεων απασχόλησης του ενδιαφερομένου συνοδευομένη εναλλακτικά από τα εξής πρόσθετα δικαιολογητικά όπως: Βεβαίωση της Εφορίας, Τιμολόγια ή αποδείξεις πα ροχής υπηρεσιών, Συμβάσεις Έργων, Βεβαιώσεις Μη χανικών που επέβλεψαν τα έργα ή άλλα πρόσφορα στοιχεία. 11. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (και τις δυο Γ. Μελέτη, επίβλεψη εκτέλεσης, εκτέλεση μελέτης, συντήρηση εγκαταστάσεων υγρών καυσίμων 1. Άδεια συντήρησης εγκαταστάσεων καυστήρων υγρών καυσίμων 2. Άδεια εκτέλεσης και συντήρησης εγκαταστάσεων καυστήρων υγρών καυσίμων Προεδρικό Διάταγμα 511/1977: «Περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και συντηρήσεως εγκαταστάσεων καυστήρων υγρών καυσίμων». Υ.Α.Φ.Γ.Θ./Οικ.4901/311/2002: «Καθορισμός και κατανομή εξετάστρων για τη χορήγηση επαγγελματικών αδειών του Νόμου 6422/1934». Προεδρικό Διάταγμα 1988/252: «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Β.. από 13/ , του Β.Δ/τος από 19/ και του Β.Δ/τος 328/1963 «περί της άσκησης του επαγγέλματος του Ηλεκτρολόγου». Βασιλικό Διάταγμα 14/25 Οκτ. 1937: «Περί τροποποιή σεως και συμπληρώσεως του από 12 Σεπτ Π. /τος "περί διαιρέσεως των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κατά ειδικότητας και κατηγορίας» Βασιλικό Διάταγμα 13/19 Φεβρουαρίου 1936: «Περί συ μπληρώσεως /τος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων». Βασιλικό Διάταγμα 12 Σεπτ. 1935: «Περί αδειών εκτε λέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκα ταστάσεων Α ειδικότητας». Νόμος 6422/1934: «Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχα νολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ως και του Ναυπη γού»

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αποδείξεις κατάθεσης τράπεζας των ποσών 23,50 (όπου υπάρχουν) 8. Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας α. Μισθωτοί: Τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας εκδί δονται από τον εργοδότη αδειούχο εγκαταστάτη ηλε κτρολόγο υπό την επίβλεψη του οποίου εργάστηκε ο ενδιαφερόμενος και θεωρούνται για την ακρίβεια του περιεχομένου από τον οικείο επόπτη εργασίας (επι θεώρηση εργασίας), για το χρόνο και την ειδικότητα απασχόλησης, ύστερα από γνωμοδότηση του οικείου επαγγελματικού σωματείου που καλύπτει το κλάδο. β. Ελεύθεροι επαγγελματίες: βεβαίωση από το οικείο επαγγελματικό σωματείο που καλύπτει το κλάδο βεβαίωση εφορίας τιμολόγια ή αποδείξεις παροχής υπηρεσιών βεβαιώσεις μηχανικών που επέβλεψαν τα έργα άλλα πρόσφορα στοιχεία 9. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (και τις δυο Δ. Μελέτη, επίβλεψη εκτέλεσης, εκτέλεση μελέτης, συ ντήρηση, επίβλεψη, εγκαταστάσεων αερίων καυσίμων 1. Άδεια Βοηθού Τεχνίτη Αερίων Καυσίμων 2. Άδεια Τεχνίτη Αερίων Καυσίμων 3. Άδεια Εγκαταστάτη Αερίων Καυσίμων Προεδρικό Διάταγμα 2001/362: «Εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων καύσης αερίων καυσίμων (καυστήρων και συσκευών). Έκδοση επαγγελματικών αδειών για τους εργαζόμενους στις σχετικές εργα σίες» Προεδρικό Διάταγμα 1987/420: «Για εγκατάσταση δι κτύων αερίων καυσίμων σε νέες οικοδομές» Υπουργική Απόφαση 2000/10537/Ε (ΦΕΚ 663Β) Προεδρικό Διάταγμα 1987/420: «Για εγκατάσταση δι κτύων αερίων καυσίμων σε νέες οικοδομές» Βασιλικό Διάταγμα της Μαρτίου 1950: «Περί διαι ρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των Μηχανολογι κών Εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως μελετών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, επιβλέψεως, εκτελέ σεως και επιβλέψεως της λειτουργίας αυτών» Νόμος 1934/6422: "Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχα νολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ως και του Ναυπη γού» (όπου υπάρχουν) 8. Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας α. Τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας για εργαζόμενους με ασφάλιση στο Ι.Κ.Α. μετά την εκδίδονται από τον εργοδότη και θεωρούνται για την ακρίβεια του περιεχομένου, (χρόνος ειδικότητα απασχόλησης) με βάσει το βιβλιάριο ενσήμων από τον Οικείο Επόπτη Εργασία ύστερα από γνωμοδότηση του Επαγγελματικού Σωματείου που καλύπτει τον κλάδο και στο οποίο είναι εγγεγραμμένο μέλος ο αδειούχος τεχνίτης ή εγκατα στάτης αερίων καυσίμων που χορήγησε ή προσυπέγρα ψε το πιστοποιητικό αυτό. β. Για τους εργαζόμενους με ασφάλιση στο Ι.Κ.Α. πριν από την τα πιστοποιητικά προϋπηρε σίας εκδίδονται από τον εργοδότη και θεωρούνται για την ακρίβεια του περιεχομένου, (χρόνος ειδικότητα απασχόλησης) με βάσει το βιβλιάριο ενσήμων από τον Οικείο Επόπτη Εργασίας ύστερα από γνωμοδότηση του Επαγγελματικού Σωματείου που καλύπτει τον κλάδο χωρίς σε αυτά να αναφέρονται στοιχεία αδειούχου τε χνίτη ή εγκαταστάτη αερίων καυσίμων. 9. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (και τις δυο Ε. Χειρισμός Μηχανημάτων έργου Έργων με Θερμική Μηχανή Α Ομάδας Δ Τάξης Έργων με Θερμική Μηχανή Α Ομάδας Γ Τάξης Έργων με Θερμική Μηχανή Α Ομάδας Β Τάξης Έργων με Θερμική Μηχανή Α Ομάδας Α Τάξης Έργων με Θερμική Μηχανή Β Ομάδας Δ Τάξης Έργων με Θερμική Μηχανή Β Ομάδας Γ Τάξης Έργων με Θερμική Μηχανή Β Ομάδας Β Τάξης Έργων με Θερμική Μηχανή Β Ομάδας Α Τάξης Έργων με Θερμική Μηχανή Γ Ομάδας Δ Τάξης Έργων με Θερμική Μηχανή Γ Ομάδας Γ Τάξης Έργων με Θερμική Μηχανή Γ Ομάδας Β Τάξης Έργων με Θερμική Μηχανή Γ Ομάδας Α Τάξης

6 838 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Έργων με Θερμική Μηχανή Δ Ομάδας Δ Τάξης Έργων με Θερμική Μηχανή Δ Ομάδας Γ Τάξης Έργων με Θερμική Μηχανή Δ Ομάδας Β Τάξης Έργων με Θερμική Μηχανή Δ Ομάδας Α Τάξης Έργων με Θερμική Μηχανή Ε Ομάδας Δ Τάξης Έργων με Θερμική Μηχανή Ε Ομάδας Γ Τάξης Έργων με Θερμική Μηχανή Ε Ομάδας Β Τάξης Έργων με Θερμική Μηχανή Ε Ομάδας Α Τάξης Έργων με Θερμική Μηχανή ΣΤ Ομάδας Δ Τάξης Έργων με Θερμική Μηχανή ΣΤ Ομάδας Γ Τάξης Έργων με Θερμική Μηχανή ΣΤ Ομάδας Β Τάξης Έργων με Θερμική Μηχανή ΣΤ Ομάδας Α Τάξης Έργων με Θερμική Μηχανή Ζ Ομάδας Δ Τάξης Έργων με Θερμική Μηχανή Ζ Ομάδας Γ Τάξης Έργων με Θερμική Μηχανή Ζ Ομάδας Β Τάξης Έργων με Θερμική Μηχανή Ζ Ομάδας Α Τάξης Έργων με Θερμική Μηχανή Η Ομάδας Δ Τάξης Έργων με Θερμική Μηχανή Η Ομάδας Γ Τάξης Έργων με Θερμική Μηχανή Η Ομάδας Β Τάξης Έργων με Θερμική Μηχανή Η Ομάδας Α Τάξης Έργων με Θερμική Μηχανή Θ Ομάδας Δ Τάξης Έργων με Θερμική Μηχανή Θ Ομάδας Γ Τάξης Έργων με Θερμική Μηχανή Θ Ομάδας Β Τάξης Έργων με Θερμική Μηχανή Θ Ομάδας Α Τάξης Έργων με Θερμική Μηχανή Ι Ομάδας Δ Τάξης Έργων με Θερμική Μηχανή Ι Ομάδας Γ Τάξης Έργων με Θερμική Μηχανή Ι Ομάδας Β Τάξης Έργων με Θερμική Μηχανή Ι Ομάδας Α Τάξης Έργων με Θερμική Μηχανή ΙΑ Ομάδας Δ Τάξης Έργων με Θερμική Μηχανή ΙΑ Ομάδας Γ Τάξης Έργων με Θερμική Μηχανή ΙΑ Ομάδας Β Τάξης Έργων με Θερμική Μηχανή ΙΑ Ομάδας Α Τάξης Έργων με Θερμική Μηχανή ΙΒ Ομάδας Δ Τάξης Έργων με Θερμική Μηχανή ΙΒ Ομάδας Γ Τάξης Έργων με Θερμική Μηχανή ΙΒ Ομάδας Β Τάξης Έργων με Θερμική Μηχανή ΙΒ Ομάδας Α Τάξης Έργων με Ηλεκτροκίνητη Μηχανή Α Ομάδας Δ Τάξης Έργων με Ηλεκτροκίνητη Μηχανή Α Ομάδας Γ Τάξης Έργων με Ηλεκτροκίνητη Μηχανή Α Ομάδας Β Τάξης Έργων με Ηλεκτροκίνητη Μηχανή Α Ομάδας Α Τάξης Έργων με Ηλεκτροκίνητη Μηχανή Β Ομάδας Δ Τάξης Έργων με Ηλεκτροκίνητη Μηχανή Β Ομάδας Γ Τάξης Έργων με Ηλεκτροκίνητη Μηχανή Β Ομάδας Β Τάξης Έργων με Ηλεκτροκίνητη Μηχανή Β Ομάδας Α Τάξης Έργων με Ηλεκτροκίνητη Μηχανή Γ Ομάδας Δ Τάξης Έργων με Ηλεκτροκίνητη Μηχανή Γ Ομάδας Γ Τάξης Έργων με Ηλεκτροκίνητη Μηχανή Γ Ομάδας Β Τάξης Έργων με Ηλεκτροκίνητη Μηχανή Γ Ομάδας Α Τάξης Έργων με Ηλεκτροκίνητη Μηχανή Ομάδας Δ Τάξης Έργων με Ηλεκτροκίνητη Μηχανή Ομάδας Γ Τάξης Έργων με Ηλεκτροκίνητη Μηχανή Ομάδας Β Τάξης Έργων με Ηλεκτροκίνητη Μηχανή Ομάδας Α Τάξης Έργων με Ηλεκτροκίνητη Μηχανή Ε Ομάδας Δ Τάξης Έργων με Ηλεκτροκίνητη Μηχανή Ε Ομάδας Γ Τάξης Έργων με Ηλεκτροκίνητη Μηχανή Ε Ομάδας Β Τάξης Έργων με Ηλεκτροκίνητη Μηχανή Ε Ομάδας Α Τάξης Ισχύουσα νομοθεσία Προεδρικό Διάταγμα 1991/499: Τροποποίηση και συ μπλήρωση διατάξεων του Προεδρικό Διάταγμα 31/1990 Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισμός και συντήρηση μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων». Προεδρικό Διάταγμα 1990/31: «Επίβλεψη της λειτουρ γίας, χειρισμός και συντήρηση μηχανημάτων εκτέλεσης Τεχνικών έργων» όπως ισχύει. Υπουργική Απόφαση 1979/34861 (ΦΕΚ 1081 Β): «Άδεια οδηγήσεως μηχανημάτων έργων» Νόμος 1934/6422: «Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολό γου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ως και του Ναυπηγού».

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 839 (όπου υπάρχουν) 8. Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας 9. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (και τις δυο 10. Ιατρικές Γνωματεύσεις (Παθολόγος, Ωτορινολα ρυγγολόγος, Οφθαλμίατρος) ΣΤ. Επίβλεψη της λειτουργίας και χειρισμός ατμολέ βητα (Θερμαστής Αρχιθερμαστής) Άδεια Θερμαστή Άδεια Αρχιθερμαστή Ισχύουσα νομοθεσία Βασιλικό Διάταγμα της 11 Μαρτ./4 Απρ.1955: «Περί επι βλέψεως της λειτουργίας και χειρισμού ατμολεβήτων» Βασιλικό Διάταγμα 17 Δεκεμβρίου 1953: «Περί τρο ποποιήσεως και συμπληρώσεως του από Βασι λικού Διατάγματος «περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως μελετών Μηχανολογικών Εγκατα στάσεων, επιβλέψεως εκτελέσεως και επιβλέψεως της λειτουργίας αυτών» Βασιλικό Διάταγμα της Μαρτίου 1950: «Περί διαι ρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των Μηχανολογι κών Εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως μελετών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, επιβλέψεως, εκτελέ σεως και επιβλέψεως της λειτουργίας αυτών» Νόμος 1934/6422 «Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχα νολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ως και του Ναυπη γού». (όπου υπάρχουν, είναι αποδεκτό πτυχίο θερμαστή εμπο ρικού ναυτικού) 8. Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας 9. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (και τις δυο 10. Ιατρικές Γνωματεύσεις (Παθολόγος, Ωτορινολα ρυγγολόγος, Οφθαλμίατρος) Ζ. Συντήρηση απλών και μη απλών μηχανολογικών εγκαταστάσεων (Πρακτικός Μηχανικός) Άδεια Μηχανοδηγού 1ης Κατηγορίας Άδεια Πρακτικού Μηχανικού Γ Τάξεως Α Ειδικότη Άδεια Πρακτικού Μηχανικού Γ Τάξεως Α Ειδικότη Άδεια Πρακτικού Μηχανικού Γ Τάξεως Α Ειδικότη Άδεια Πρακτικού Μηχανικού Γ Τάξεως Α Ειδικότη Άδεια Πρακτικού Μηχανικού Γ Τάξεως Β Ειδικότη Άδεια Πρακτικού Μηχανικού Γ Τάξεως Β Ειδικότη Άδεια Πρακτικού Μηχανικού Γ Τάξεως Β Ειδικότη Άδεια Πρακτικού Μηχανικού Γ Τάξεως Β Ειδικότη Άδεια Πρακτικού Μηχανικού Γ Τάξεως Γ Ειδικότη Άδεια Πρακτικού Μηχανικού Γ Τάξεως Γ Ειδικότη Άδεια Πρακτικού Μηχανικού Γ Τάξεως Γ Ειδικότη Άδεια Πρακτικού Μηχανικού Γ Τάξεως Γ Ειδικότη Άδεια Πρακτικού Μηχανικού Β Τάξεως Α Ειδικότη Άδεια Πρακτικού Μηχανικού Β Τάξεως Α Ειδικότη Άδεια Πρακτικού Μηχανικού Β Τάξεως Α Ειδικότη Άδεια Πρακτικού Μηχανικού Β Τάξεως Α Ειδικότη Άδεια Πρακτικού Μηχανικού Β Τάξεως Β Ειδικότη Άδεια Πρακτικού Μηχανικού Β Τάξεως Β Ειδικότη Άδεια Πρακτικού Μηχανικού Β Τάξεως Β Ειδικότη Άδεια Πρακτικού Μηχανικού Β Τάξεως Β Ειδικότη Άδεια Πρακτικού Μηχανικού Β Τάξεως Γ Ειδικότη Άδεια Πρακτικού Μηχανικού Β Τάξεως Γ Ειδικότη

8 840 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άδεια Πρακτικού Μηχανικού Β Τάξεως Γ Ειδικότη Άδεια Πρακτικού Μηχανικού Β Τάξεως Γ Ειδικότη Άδεια Πρακτικού Μηχανικού Α Τάξεως Γ Ειδικότη Άδεια Πρακτικού Μηχανικού Α Τάξεως Γ Ειδικότη Άδεια Πρακτικού Μηχανικού Α Τάξεως Γ Ειδικότη Άδεια Πρακτικού Μηχανικού Α Τάξεως Γ Ειδικότη Άδεια Πρακτικού Μηχανικού Α Τάξεως Β Ειδικότη Άδεια Πρακτικού Μηχανικού Α Τάξεως Β Ειδικότη Άδεια Πρακτικού Μηχανικού Α Τάξεως Β Ειδικότη Άδεια Πρακτικού Μηχανικού Α Τάξεως Β Ειδικότη Άδεια Πρακτικού Μηχανικού Α Τάξεως Α Ειδικότη Άδεια Πρακτικού Μηχανικού Α Τάξεως Α Ειδικότη Άδεια Πρακτικού Μηχανικού Α Τάξεως Α Ειδικότη Άδεια Πρακτικού Μηχανικού Α Τάξεως Α Ειδικότη Α Ειδικότητας Β Ειδικότητας Γ Ειδικότητας Δ Ειδικότητας Ε Ειδικότητας ΣΤ Ειδικότητας Ζ Ειδικότητας Η Ειδικότητας Θ Ειδικότητας Ι Ειδικότητας Α Ειδικότητας Β Ειδικότητας Γ Ειδικότητας Δ Ειδικότητας Ε Ειδικότητας ΣΤ Ειδικότητας Ζ Ειδικότητας Η Ειδικότητας Θ Ειδικότητας Ι Ειδικότητας Α Ειδικότητας Β Ειδικότητας Γ Ειδικότητας Δ Ειδικότητας Ε Ειδικότητας ΣΤ Ειδικότητας Ζ Ειδικότητας Η Ειδικότητας Θ Ειδικότητας Ι Ειδικότητας Ισχύουσα νομοθεσία Βασιλικό Διάταγμα της 16/17 Μαρτ. 1950: «Περί διαιρέ σεως, κατατάξεως και απογραφής των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως μελετών Μη χανολογικών Εγκαταστάσεων, επιβλέψεως εκτελέσεως και επιβλέψεως της λειτουργίας αυτών.» Βασιλικό Διάταγμα της 30 Ιανουαρίου 1937: «Περί επι βλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων μηχανών και ατμολεβήτων». Βασιλικό Διάταγμα της 8 Μαρτ. 1935: «Περί ασκήσεως επαγγέλματος Μηχανοδηγού και Πρακτικού Μηχανικού κινητηρίων μηχανών, ως και θερμαστών». Νόμος 1934/6422 «Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχα νολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ως και του Ναυπη γού». (για τους πείρας να προσκομιστεί απολυτήριο Δημο τικού) * *

9 ΦΕΚ 49 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας 9. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (και τις δυο Η. Γόμωση και Πυροδότηση Εκρηκτικών σε Έργα Άδεια Γομωτή Πυροδότη 1ης Κατηγορίας Άδεια Γομωτή Πυροδότη 2ης Κατηγορίας Ισχυούσα Νομοθεσία Υπουργική Απόφαση 2254/230/1995: «Άδειες γομωτή πυροδότη με εκρηκτικές ύλες σε λατομεία κ.λπ.». Υπουργική Απόφαση /7870/23012/1970: «Άδειες γομωτών πυροδοτών αποκολλητών». Υπουργική Απόφαση ΑΠ+7/Α/Φ1/14080/732/1996: «Εν σωμάτωση Οδηγίας ΕΟΚ92/104/ΕΟΚ στον Κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών». Υπουργική Απόφαση Δ7/Φ1/999/13/1994: «Αναπροσαρ μογή ποσών του Ν. 210/1973». Υπουργική Απόφαση 11 5Η/Φ/17402/1984: «Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών». 4. Υπεύθυνη δήλωση Η υπεύθυνη δήλωση συμπληρώνεται με το κείμενο «Ότι δεν εμπίπτω στις απαγορευτικές διατάξεις του Ν. 2168/93 και ότι δεν είμαι Φυγόδικος ή Φυγόποινος» 8. Ιατρικές Γνωματεύσεις (Νευρολόγος, Ψυχίατρος ή Παθολόγος) 9. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (και τις δυο Θ. Ηλεκτροσυγκολλήσεις Άδεια Ηλεκτροσυγκολλητή Α Τάξης Άδεια Ηλεκτροσυγκολλητή Β Τάξης Βασιλικό Διάταγμα της Μαρτίου 1950: «Περί διαι ρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των Μηχανολογι κών Εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως μελετών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, επιβλέψεως, εκτελέ σεως και επιβλέψεως της λειτουργίας αυτών» 4. Υπεύθυνη δήλωση Η υπεύθυνη δήλωση συμπληρώνεται με το κείμενο «Ότι δεν εμπίπτω στις απαγορευτικές διατάξεις του Ν. 2168/93 και ότι δεν είμαι Φυγόδικος ή Φυγόποινος» 8. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (και τις δυο ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Οι υποψήφιοι που διαμένουν στο Νομό Αττικής για την απόκτηση άδειας Ηλεκτροσυγκολλητή Β τάξης ή Α τάξης μαζί με τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλουν συμπληρωματικά για εξέταστρα ως αποζημίωση του Κέντρου Δημόκριτος όπου γίνετε η πρακτική εξέταση. ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Ηλεκτροσυγκολλητής Β Τάξης Ποσό 15 Ηλεκτροσυγκολλητής Α Τάξης Ποσό 30 Ι. Οξυγονοκολλήσεις Άδεια Οξυγονοκολλητή Α Τάξης Άδεια Οξυγονοκολλητή Β Τάξης Βασιλικό Διάταγμα της Μαρτίου 1950: «Περί διαι ρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των Μηχανολογι κών Εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως μελετών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, επιβλέψεως, εκτελέ σεως και επιβλέψεως της λειτουργίας αυτών» Νόμος 1934/6422 «Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολό γου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ως και του Ναυπηγού». 4. Υπεύθυνη δήλωση Η υπεύθυνη δήλωση συμπληρώνεται με το κείμενο «Ότι δεν εμπίπτω στις απαγορευτικές διατάξεις του Ν. 2168/93 και ότι δεν είμαι Φυγόδικος ή Φυγόποινος»

10 842 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (και τις δυο ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Οι υποψήφιοι που διαμένουν στο Νομό Αττικής για την απόκτηση άδειας Οξυγονοκολλητή Β τάξης ή Α τάξης μαζί με τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλουν συμπληρωματικά για εξέταστρα ως αποζημίωση του Κέντρου Δημόκριτος όπου γίνετε η πρακτική εξέταση. ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Οξυγονοκολλητής Β Τάξης Ποσό 12 Οξυγονοκολλητής Α Τάξης Ποσό 24 Κ. Μελέτη, εκτέλεση μελέτης, επίβλεψη εκτέλεσης, επίβλεψη λειτουργίας, συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Άδεια βοηθού ηλεκτροτεχνίτη Α Ειδικότητας Άδεια ηλεκτροτεχνίτη Α Ειδικότητας Άδεια του Εγκαταστάτη Α Ειδικότη Άδεια του Εγκαταστάτη Α Ειδικότη Άδεια του Εγκαταστάτη Α Ειδικότη Άδεια του Εγκαταστάτη Α Ειδικότη Άδεια του Συντηρητή Α Ειδικότη Άδεια του Συντηρητή Α Ειδικότη Άδεια του Συντηρητή Α Ειδικότη Άδεια του Συντηρητή Α Ειδικότη Άδεια βοηθού ηλεκτροτεχνίτη Γ Ειδικότητας Άδεια ηλεκτροτεχνίτη Γ Ειδικότητας Άδεια Αρχιτεχνίτη Γ Ειδικότητας Άδεια Εργοδηγού Γ Ειδικότητας Άδεια του Εγκαταστάτη Γ Ειδικότη Άδεια του Εγκαταστάτη Γ Ειδικότη Άδεια του Εγκαταστάτη Γ Ειδικότη Άδεια του Εγκαταστάτη Γ Ειδικότη Άδεια του Συντηρητή Γ Ειδικότη Άδεια του Συντηρητή Γ Ειδικότη Άδεια βοηθού ηλεκτροτεχνίτη ΣΤ Ειδικότητας Άδεια ηλεκτροτεχνίτη ΣΤ Ειδικότητας Άδεια Αρχιτεχνίτη ΣΤ Ειδικότητας Άδεια Εργοδηγού ΣΤ Ειδικότητας Άδεια του Εγκαταστάτη ΣΤ Ειδικότη Άδεια του Εγκαταστάτη ΣΤ Ειδικότη Άδεια του Εγκαταστάτη ΣΤ Ειδικότη Άδεια του Εγκαταστάτη ΣΤ Ειδικότη Άδεια του Εγκαταστάτη ΣΤ Ειδικότητας 5ης Κατηγορίας Προεδρικό Διάταγμα 1988/252: «Τροποποίηση και συ μπλήρωση διατάξεων του Β._. από 13/ , του Β._. από 19/ και του Β.Δ/τος 328/1963 «περί της άσκησης του επαγγέλματος του Ηλεκτρολόγου.» Προεδρικό Διάταγμα 41/88: «Επαγγελματικά δικαιώ ματα των πτυχιούχων Τεχνικών Επαγγελματικών Λυ κείων, Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Ν. 1566/85 και των ισότιμων πτυχίων ειδικότητας α) μηχανολόγου και β) ηλεκτρολόγου.» Προεδρικό Διάταγμα 1981/1087: «Περί συμπληρώσε ως του Β. Δ/τος 581/1968 "περί χορηγήσεως αδειών επιβλέψεως και συντηρήσεως εγκαταστάσεων κινη ματογράφων, χειριστών μηχανημάτων προβολής κι νηματογραφικών ταινιών, και των βοηθών χειριστών κινηματογράφου.» ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ της 26 Αυγ./5 Σεπτ (ΦΕΚ Α 193). «Περί χορηγήσεως αδειών επιβλέψεως και συ ντηρήσεως εγκαταστάσεων κινηματογράφων, χειριστών μηχανημάτων προβολής κινηματογραφικών ταινιών και των βοηθών χειριστών κινηματογράφου.» Βασιλικό Διάταγμα 407/1966: «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των Β. Διαταγμάτων από "περί συμπληρώσεως Διατάγματος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστά σεων, από "περί χορηγήσεως αδειών εκτελέ σεως και πτυχίων βοηθητικού προσωπικού κατασκευής και επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΣΤ ειδικότητος παραγωγής, μετατροπής, μεταφοράς, με τασχηματισμού και διανομής ηλεκτρικής ενεργείας" από , "περί διατάξεων τινών αφορωσών εις την άσκησιν επαγγέλματος υπό των Μέσων Τεχνικών Σχο λών Εργοδηγών ειδικότητος Ηλεκτρολόγου" από , "περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επι βλέψεως (συντηρήσεως) και υπηρεσίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δι` ειδικότητος, ηλεκτρομηχανολογι κών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ανελκυστήρων και ηλεκτροκινήτων μηχανημάτων ανυψώσεως και μετα φοράς». Βασιλικό Διάταγμα της 328/1965: «Περί διατάξεων τινων αφορωσών εις την άσκησιν επαγγέλματος υπό των πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών Εργοδηγών ειδικότητος Ηλεκτρολόγου.» ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ της 7/7 Απρ. 1954: «Περί τροπο ποιήσεως και συμπληρώσεως του από 13/2/1936 β.δ. "περί συμπληρώσεως Διατάγματος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσε ων" ως τούτο ετροποποιήθη και συνεπληρώθη μεταγε νεστέρως και άλλων τινων συναφών διατάξεων» Βασιλικό Διάταγμα της 4/25 Νοεμ. 1949: «Περί συμπλη ρώσεως και τροποποιήσεως του από Β.Δ/τος περί τροποποιήσεως του από Β.Δ/τος κ.λπ.: Συμπλ. Βασιλικό Διάταγμα Άδειες βοηθών ηλε κτροτεχνιτών ηλεκτροτεχνιτών. Περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως του από Β.Δ/τος περί τρο ποποιήσεως του από Β.Δ/τος κ.λπ.». Βασιλικό Διάταγμα 25 05/ :«Περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως (συντηρή σεως) και υπηρεσίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δ ειδικότητος, ηλεκτρομηχανολογικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ανελκυστήρων και ηλεκτροκινήτων μη χανημάτων ανυψώσεως και μεταφοράς.» Βασιλικό Διάταγμα 19/26 Μαρτίου 1938: «Περί χορη γήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων βοηθητικού προσωπικού κατασκευής και επιβλέψεως ηλεκτρολο γικών εγκαταστάσεων Γ Ειδικότητος. (βιομηχανιών, εργοστασίων και συνεργείων» Βασιλικό Διάταγμα 19/26 Μαρτίου 1938: «Περί χορη γήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων βοηθητικού προσωπικού κατασκευής και επιβλέψεως ηλεκτρολο γικών εγκαταστάσεων ΣΤ ειδικότητος παραγωγής, με

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 843 τατροπής, μεταφοράς μετασχηματισμού και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας». Βασιλικό Διάταγμα της 14/25 Οκτ. 1937: «Περί τροπο ποιήσεως και συμπληρώσεως του από 12 Σεπτ Π.Δ/τος "περί διαιρέσεως των ηλεκτρικών εγκαταστά σεων κατά ειδικότητας και κατηγορίας». Βασιλικό Διάταγμα 13/19 Φεβρουαρίου 1936: «Περί συ μπληρώσεως Δ/τος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχί ων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.» Βασιλικό Διάταγμα 699/1971: «Περί ασκήσεως επαγ γέλματος υπό των Ηλεκτρολόγων Υπομηχανικών πτυ χιούχων Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών». 4. Υπεύθυνη δήλωση Η υπεύθυνη δήλωση συμπληρώνεται με το κείμενο «Ότι δεν εμπίπτω στις απαγορευτικές διατάξεις του Ν. 2168/93 και ότι δεν είμαι Φυγόδικος ή Φυγόποινος» 8. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (και τις δυο 9. Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο 10. Για την απόκτηση των αδειών του Θεάτρου θα πρέπει να προσκομιστεί Ακριβές αντίγραφο μιας εκ των παρακάτω επαγγελ ματικών αδειών Άδεια ηλεκτρολόγου υπομηχανικού Α ή Β τάξεως Άδεια ηλεκτρολόγου Α ειδικότητας 1ης, ή 2ης, ή 3ης κατηγορίας Άδεια ηλεκτρολόγου Συντηρητή Α ειδικότητας 1ης, ή 2ης, ή 3ης κατηγορίας ΧΙI. Επίβλεψη της λειτουργίας και συντήρησης απλών μηχανολογικών εγκαταστάσεων Άδεια Εργοδηγού Μηχανολόγου Βασιλικό Διάταγμα 323/1965: «Περί διατάξεων τινών αφορωσών εις την άσκησιν επαγγέλματος υπό των πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών Εργοδηγών ειδι κότητος Μηχανολόγου». Βασιλικό Διάταγμα 12/1964: «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των εις εκτέλεσιν του Νόμου 6422/1934 "περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου κ.λπ." ως ούτος ετροποποιήθη και συνεπληρώθη με ταγενεστέρως, εκδοθέντων Β./των, αφορώντων την άσκησιν του επαγγέλματος επί των μηχανολογικών εγκαταστάσεων» Βασιλικό Διάταγμα 17 Δεκεμβρίου 1953: «Περί τρο ποποιήσεως και συμπληρώσεως του από Βασι λικού Διατάγματος «περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως μελετών Μηχανολογικών Εγκατα στάσεων, επιβλέψεως εκτελέσεως και επιβλέψεως της λειτουργίας αυτών» Βασιλικό Διάταγμα της Μαρτίου 1950: «Περί διαι ρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των Μηχανολογι κών Εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως μελετών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, επιβλέψεως, εκτελέ σεως και επιβλέψεως της λειτουργίας αυτών» Νόμος 1934/6422 «Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχα νολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ως και του Ναυπη γού». 4. Υπεύθυνη δήλωση Η υπεύθυνη δήλωση συμπληρώνεται με το κείμενο «Ότι δεν εμπίπτω στις απαγορευτικές διατάξεις του Ν. 2168/93 και ότι δεν είμαι Φυγόδικος ή Φυγόποινος» 8. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (και τις δυο Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2011 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ

12 844 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επι στρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγ γελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογί ζεται πριν την έκπτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρίζονται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΑΔΑ: 4ΑΓ3Η-ΧΖ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Α. Μελέτη, επίβλεψη εκτέλεσης, εκτέλεση µελέτης, συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων. 1. Άδεια Βοηθού Τεχνίτη Υδραυλικού

ΑΔΑ: 4ΑΓ3Η-ΧΖ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Α. Μελέτη, επίβλεψη εκτέλεσης, εκτέλεση µελέτης, συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων. 1. Άδεια Βοηθού Τεχνίτη Υδραυλικού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Α. Μελέτη, επίβλεψη εκτέλεσης, εκτέλεση µελέτης, συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων 1. Άδεια Βοηθού Τεχνίτη Υδραυλικού 2. Άδεια Τεχνίτη Υδραυλικού Α Τάξης - 1ης Ειδικότητας 3. Άδεια Τεχνίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) 835

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) 835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) 835 6. Το Νοµικό Πρόσωπο υποχρεούται να καταθέτει στην Αρµόδια Αρχή τις εκάστοτε συµβάσεις εργασίας ή έρ γου, ή το απόσπασµα του βιβλίου των µετόχων από το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ YΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας :101 92 Αθήνα ΑΘΗΝΑ, 10.01.2011 Αριθμ. πρωτ. Οικ. 158/25/ΦΓ9.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74916/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 26 Μαρτίου 2010 Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση 496 θέσεων της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 18 Δεκεμβρίου 2009 (1) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3811 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρό θεση (Εναρμόνιση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1240 23 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ/15304 Α ντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. φορέων λοι πών Υπουργείων πλην ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1298 29 Μαΐου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.. 1119 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Προσδιορισμένοι Τίτλοι ISIN/ΙSIN B ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Τιμή Αγοράς εκ φρασμένη ως πο σοστό (%) επί του ονομαστικού ποσού κεφαλαίου των Προσδιορισμένων Τίτλων Συνολικό ποσό ονομαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 405 16 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειρι στικού έτους 2011... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 103 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 599 16 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Mε την υπ αριθμ. 89181/Δ2/10.8.2007 απόφαση της Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 14 Φεβρουαρίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3640 Κύρωση Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας μετα ξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 217 30 Σεπτεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4020 Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δί καιο, την αναγνώριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 101 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4149 Kύρωση τoυ Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουρ γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 472 19 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 183295 Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Προεδρικού Δια τάγματος αριθ. 115/1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύρος, 15-04-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αριθμός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύρος, 15-04-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αριθμός enhme ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύρος, 15-04-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αριθμός Οικ. 1473 ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ πρωτοκόλλου: Ταχ. /νση : Α. Μάτεση Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1217 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91834/Ζ2 «Επανασύσταση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) οργανικών και προσωποπαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 51 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 30 Ιανουαρίου 2015 Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων του εισαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 266 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4216 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3985 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 9 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4107 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κοινοπολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4153 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 211 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσε ως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 474 24 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2/22717/0094 Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρ νησης, στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22679 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1564 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1600 27 Νοεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ. 10518 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4091 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Καναδά σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1114 2 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων...1» Ναυτιλίας και Αιγαίου...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 Πληροφορίες: Ε. Αλεξοπούλου Αριθμ. τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3440 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 24 Δεκεμβρίου 2012 Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων Πολιτικού Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 718 21 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας μεταδημότευ σης υποψηφίου σε δημοτικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 16 Δεκεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 23 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4047 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.25 19:21:38 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142 11 Ιουλίου 2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3679 Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων Συµφωνίας για την τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2145 30 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/23254 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 15 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 19 Τροποποίηση του Π.δ. 184/1996 «Όροι υγειονομικού ελέγ χου που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1401 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 15 Απριλίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4380 Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου με ταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 173 8 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 3448 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Καστρόλακκα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1484 17 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διεκπεραίωση μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέ τησης της έκδοσης άδειας λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2631 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 196008 Απλούστευση και ένταξη στο σύστημα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης των Ενιαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2662 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Π1β/ΓΠ οικ 123827 Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1133 9 Νοεμβρίου 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ Αριθμ. 1415025587 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220 24 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4023 Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 743 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανανέωση αναγνώρισης «EUROCERT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 39 6 Φεβρουαρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 1763 (1) Ανακατασκευή του διατηρητέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1488 19 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 12952 Τροποποίηση της υπ αρ. 7073/17 5 2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΗ-ΦΔΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΗ-ΦΔΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα