ΑΔΑ: 4ΑΓ3Η-ΧΖ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Α. Μελέτη, επίβλεψη εκτέλεσης, εκτέλεση µελέτης, συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων. 1. Άδεια Βοηθού Τεχνίτη Υδραυλικού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: 4ΑΓ3Η-ΧΖ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Α. Μελέτη, επίβλεψη εκτέλεσης, εκτέλεση µελέτης, συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων. 1. Άδεια Βοηθού Τεχνίτη Υδραυλικού"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Α. Μελέτη, επίβλεψη εκτέλεσης, εκτέλεση µελέτης, συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων 1. Άδεια Βοηθού Τεχνίτη Υδραυλικού 2. Άδεια Τεχνίτη Υδραυλικού Α Τάξης - 1ης Ειδικότητας 3. Άδεια Τεχνίτη Υδραυλικού Α Τάξης - 2ης Ειδικότητας 4. Άδεια Τεχνίτη Υδραυλικού Α Τάξης - 3ης Ειδικότητας 2ης Κατηγορίας 5. Άδεια Τεχνίτη Υδραυλικού Α Τάξης - 3ης Ειδικότητας 3ης Κατηγορίας 6. Άδεια Τεχνίτη Υδραυλικού Β Τάξης 1η Ειδικότητας 7. Άδεια Τεχνίτη Υδραυλικού Β Τάξης - 2ης Ειδικότητας 8. Άδεια Τεχνίτη Υδραυλικού Β Τάξης - 3ης Ειδικότητας 1ης Κατηγορίας 9. Άδεια Τεχνίτη Υδραυλικού Β Τάξης 3ης Ειδικότητας 2ης Κατηγορίας 10. Άδεια Τεχνίτη Υδραυλικού Β Τάξης 3ης Ειδικότητας 3ης Κατηγορίας 11. Άδεια Εγκαταστάτη Υδραυλικού 1ης Ειδικότητας 12. Άδεια Εγκαταστάτη Υδραυλικού 2ης Ειδικότητας 13. Άδεια Εγκαταστάτη Υδραυλικού 3ης Ειδικότητας 1ης Κατηγορίας 14. Άδεια Εγκαταστάτη Υδραυλικού 3ης Ειδικότητας 2ης Κατηγορίας 15. Άδεια Εγκαταστάτη Υδραυλικού 3ης Ειδικότητας 3ης Κατηγορίας Ισχύουσα Νοµοθεσία Π 55 /2000 (ΦΕΚ Α 44): «Τροποποίηση και συµπλήρωση του Π 38/1991 (ΦΕΚ Α 21) Εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή θερµοϋδραυλικών εγκαταστάσεων και λοιπών ειδικών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης των κτιρίων καθώς και έκδοση επαγγελµατικών αδειών για τους εργαζοµένους στις σχετικές εργασίες όπως τροποποιήθηκε µε το Π..48/1995 (ΦΕΚ Α 36)» Π 48/1995 (ΦΕΚ Α 36)»: «Τροποποίηση του Π 38/1991. Εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή θερµοϋδραυλικών εγκαταστάσεων και λοιπών ειδικών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης των κτιρίων καθώς και έκδοση επαγγελµατικών αδειών για τους εργαζοµένους στις σχετικές εργασίες»,. Π 38/1991 (ΦΕΚ Α 21): «Εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή θερµοϋδραυλικών εγκαταστάσεων και λοιπών ειδικών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης των κτιρίων καθώς και έκδοση επαγγελµατικών αδειών για τους εργαζοµένους στις σχετικές εργασίες», ΥΑ 2000/10537/Ε (ΦΕΚ Β 663) Β 16/17 Μαρτίου 1950 (ΦΕΚ Α 82): «Περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των Μηχανολογικών εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως µελετών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, επιβλέψεως εκτελέσεως και επιβλέψεως της λειτουργίας αυτών» 7

2 Απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόκτηση των ανωτέρω επιµέρους αδειών 1. Αίτηση 2. ύο πρόσφατες φωτογραφίες 3. Υπεύθυνη δήλωση µόνιµης κατοικίας ( Ν.1599/86 ) Η δήλωση εκτός των ατοµικών στοιχείων συµπληρώνεται και µε το παρακάτω κείµενο. Ότι: διαµένω στην παραπάνω διεύθυνση από το έτος Παράβολο χαρτοσήµου αξίας 15 ( για την έκδοση της άδειας ) Το κινητό παράβολο διατίθεται από τα δηµόσια ταµεία. 5. Αποδείξεις κατάθεσης τράπεζας των ποσών 23,50 & 23,50 Τα ποσά αυτά κατατίθενται στην Τράπεζα επιλογής της Οικείας Νοµαρχίας σε αντιστοίχους αριθµούς λογαριασµών ή λογαριασµό όπως έχει οριστεί από την Οικονοµική της Υπηρεσία. 6. Πτυχίο σπουδών ή επικυρωµένο αντίγραφο αυτού(όπου υπάρχουν) 7. Βεβαίωση ισοτιµίας και αντιστοιχίας από την αρµόδια αρχή 8. Βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραµµάτων επιµόρφωσης(όπου υπάρχουν) 9. Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας Τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας για εργαζόµενους µε ασφάλιση στο Ι.Κ.Α. εκδίδονται από τον εργοδότη και θεωρούνται για την ακρίβεια του περιεχοµένου, ( χρόνος απασχόλησης σε χρόνια ή ηµεροµίσθια και ειδικότητα των υδραυλικών εγκαταστάσεων που εργάστηκε ο ενδιαφερόµενος ) µε βάσει το βιβλιάριο ενσήµων από τον Οικείο Επόπτη Εργασία ύστερα από γνωµοδότηση του Επαγγελµατικού Σωµατείου που καλύπτει τον κλάδο. 10. Υπεύθυνες δηλώσεις της παρ του Π.. 38/1991 Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να έχουν κατατεθεί αποδεδειγµένα στο Οικείο Επαγγελµατικό Σωµατείο που καλύπτει τον κλάδο. 11. Άλλα αποδεικτικά στοιχεία προϋπηρεσίας Για όσους είναι εγγεγραµµένοι στην Εφορία ως επιτηδευµατίες και εργάζονται ως υδραυλικοί πριν από ή η προϋπηρεσία τους αποδεικνύεται µε την υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών. α. Βεβαίωση του οικείου επαγγελµατικού σωµατείου για προϋπηρεσία που έχει πραγµατοποιηθεί µέχρι στην οποία θα αναφέρεται ο χρόνος προϋπηρεσίας και η ειδικότητα των υδραυλικών εγκαταστάσεων απασχόληση του ενδιαφερόµενου. β. Έγγραφη Γνωµοδότηση του Επαγγελµατικού Σωµατείου που καλύπτει τον κλάδο των υδραυλικών από την οποία θα προκύπτει ο χρόνος προϋπηρεσίας και η ειδικότητα των υδραυλικών εγκαταστάσεων απασχόλησης του ενδιαφεροµένου συνοδευοµένη εναλλακτικά από τα εξής πρόσθετα δικαιολογητικά όπως: 8

3 Βεβαίωση της Εφορίας, Τιµολόγια ή αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, Συµβάσεις Έργων, Βεβαιώσεις Μηχανικών που επέβλεψαν τα έργα ή άλλα πρόσφορα στοιχεία. 12. Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας ( και τις δυο όψεις ) 9

4 Β. Μελέτη, επίβλεψη εκτέλεσης, εκτέλεση µελέτης, συντήρηση ψυκτικών εγκαταστάσεων 1. Άδεια Τεχνίτη Ψυκτικών Εγκαταστάσεων 2. Άδεια Τεχνικού Ψυκτικών Εγκαταστάσεων 1ης ειδικότητας 3. Άδεια Τεχνικού Ψυκτικών Εγκαταστάσεων 2ης ειδικότητας 4.Άδεια Τεχνικού Ψυκτικών Εγκαταστάσεων 3ης ειδικότητας - Γενικών Εφαρµογών. Ισχύουσα Νοµοθεσία Προεδρικό ιάταγµα 1996/87: «Εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή ψυκτικών εγκαταστάσεων (ψυχροστασίων) και µηχανηµάτων παραγωγής ψύχους, καθορισµός των προσόντων και έκδοση επαγγελµατικών αδειών για τους εργαζόµενους στις σχετικές εργασίες», όπως ισχύει. Προεδρικό ιάταγµα 2000/289: «Επαγγελµατικά δικαιώµατα των κατόχων 'ιπλώµατος Μεταδευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής κατάρτισης της Ειδικότητας "Τεχνικός εγκαταστάσεως ψύξης, αερισµού και κλιµατισµού" των Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)», όπως ισχύει. Νόµος 1934/6422: "Περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ως και του Ναυπηγού», όπως ισχύει. Απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόκτηση των ανωτέρω επιµέρους αδειών 1. Αίτηση 2. ύο πρόσφατες φωτογραφίες 3. Υπεύθυνη δήλωση µόνιµης κατοικίας ( Ν.1599/86 ) Η δήλωση εκτός των ατοµικών στοιχείων συµπληρώνεται και µε το παρακάτω κείµενο. Ότι: διαµένω στην παραπάνω διεύθυνση από το έτος Παράβολο χαρτοσήµου αξίας 15 ( για την έκδοση της άδειας ) Το κινητό παράβολο διατίθεται από τα δηµόσια ταµεία. 5. Αποδείξεις κατάθεσης τράπεζας των ποσών 23,50 & 23,50 Τα ποσά αυτά κατατίθενται στην Τράπεζα επιλογής της Οικείας Νοµαρχίας σε αντιστοίχους αριθµούς λογαριασµών ή λογαριασµό όπως έχει οριστεί από την Οικονοµική της Υπηρεσία. 6. Πτυχίο σπουδών ή επικυρωµένο αντίγραφο αυτού(όπου υπάρχουν) 10

5 7. Βεβαίωση ισοτιµίας και αντιστοιχίας από την αρµόδια αρχή 8. Βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραµµάτων επιµόρφωσης(όπου υπάρχουν) 9. Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας 10. Άλλα αποδεικτικά στοιχεία προϋπηρεσίας Για όσους είναι εγγεγραµµένοι στην Εφορία ως επιτηδευµατίες και εργάζονται ως ψυκτικοί πριν από , η προϋπηρεσία αποδεικνύεται µε την υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών. α. Βεβαίωση του οικείου επαγγελµατικού σωµατείου για προϋπηρεσία που έχει πραγµατοποιηθεί µέχρι , όπου θα αναφέρεται ο χρόνος προϋπηρεσίας και η ειδικότητα των ψυκτικών εγκαταστάσεων απασχόλησης του ενδιαφερόµενου. β. Έγγραφη Γνωµοδότηση του Επαγγελµατικού Σωµατείου που καλύπτει τον κλάδο των ψυκτικών από την οποία θα προκύπτει ο χρόνος προϋπηρεσίας και η ειδικότητα των ψυκτικών εγκαταστάσεων απασχόλησης του ενδιαφεροµένου συνοδευοµένη εναλλακτικά από τα εξής πρόσθετα δικαιολογητικά όπως: Βεβαίωση της Εφορίας, Τιµολόγια ή αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, Συµβάσεις Έργων, Βεβαιώσεις Μηχανικών που επέβλεψαν τα έργα ή άλλα πρόσφορα στοιχεία. 11. Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας ( και τις δυο όψεις ) 11

6 Γ. Μελέτη, επίβλεψη εκτέλεσης, εκτέλεση µελέτης, συντήρηση εγκαταστάσεων υγρών καυσίµων 1. Άδεια συντήρησης εγκαταστάσεων καυστήρων υγρών καυσίµων 2. Αδεια εκτέλεσης και συντήρησης εγκαταστάσεων καυστήρων υγρών καυσίµων Ισχύουσα Νοµοθεσία Προεδρικό ιάταγµα 511/1977: «Περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και συντηρήσεως εγκαταστάσεων καυστήρων υγρών καυσίµων». Υ.Α.Φ.Γ.Θ./Οικ.4901/311/2002: «Καθορισµός και κατανοµή εξετάστρων για τη χορήγηση επαγγελµατικών αδειών του Νόµου 6422/1934». Προεδρικό ιάταγµα 1988/252: «Τροποποίηση και συµπλήρωση διατάξεων του Β.-. από 13/ , του Β. /τος από 19/ και του Β. /τος 328/1963 «περί της άσκησης του επαγγέλµατος του Ηλεκτρολόγου». Βασιλικό ιάταγµα 14/25 Οκτ. 1937: «Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του από 12 Σεπτ Π.-/τος "περί διαιρέσεως των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κατά ειδικότητας και κατηγορίας» Βασιλικό ιάταγµα 13/19 Φεβρουαρίου 1936: «Περί συµπληρώσεως -/τος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων». Βασιλικό ιάταγµα 12 Σεπτ. 1935: «Περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Α ειδικότητας». Νόµος 6422/1934: «Περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ως και του Ναυπηγού» Απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόκτηση των ανωτέρω επιµέρους αδειών 1. Αίτηση 2. ύο πρόσφατες φωτογραφίες 3. Υπεύθυνη δήλωση µόνιµης κατοικίας ( Ν.1599/86 ) Η δήλωση εκτός των ατοµικών στοιχείων συµπληρώνεται και µε το παρακάτω κείµενο. Ότι: διαµένω στην παραπάνω διεύθυνση από το έτος

7 4. Παράβολο χαρτοσήµου αξίας 15 ( για την έκδοση της άδειας ) Το κινητό παράβολο διατίθεται από τα δηµόσια ταµεία. 5. Αποδείξεις κατάθεσης τράπεζας των ποσών 23, 50 & 23,50 Τα ποσά αυτά κατατίθενται στην Τράπεζα επιλογής της Οικείας Νοµαρχίας σε αντιστοίχους αριθµούς λογαριασµών ή λογαριασµό όπως έχει οριστεί από την Οικονοµική της Υπηρεσία. 6. Πτυχίο σπουδών ή επικυρωµένο αντίγραφο αυτού(όπου υπάρχουν) 7. Βεβαίωση ισοτιµίας και αντιστοιχίας από την αρµόδια αρχή 8. Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας α. Μισθωτοί: Τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας εκδίδονται από τον εργοδότη αδειούχο εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο υπό την επίβλεψη του οποίου εργάστηκε ο ενδιαφερόµενος και θεωρούνται για την ακρίβεια του περιεχοµένου από τον οικείο επόπτη εργασίας (επιθεώρηση εργασίας), για το χρόνο και την ειδικότητα απασχόλησης, ύστερα από γνωµοδότηση του οικείου επαγγελµατικού σωµατείου που καλύπτει το κλάδο. β. Ελεύθεροι επαγγελµατίες: - βεβαίωση από το οικείο επαγγελµατικό σωµατείο που καλύπτει το κλάδο - βεβαίωση εφορίας - τιµολόγια ή αποδείξεις παροχής υπηρεσιών - βεβαιώσεις µηχανικών που επέβλεψαν τα έργα - άλλα πρόσφορα στοιχεία 9. Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας ( και τις δυο όψεις ) 13

8 . Μελέτη, επίβλεψη εκτέλεσης, εκτέλεση µελέτης, συντήρηση, επίβλεψη, εγκαταστάσεων αερίων καυσίµων 1. Άδεια Βοηθού Τεχνίτη Αερίων Καυσίµων 2. Άδεια Τεχνίτη Αερίων Καυσίµων 3. Άδεια Εγκαταστάτη Αερίων Καυσίµων Ισχύουσα Νοµοθεσία Προεδρικό ιάταγµα 2001/362: «Εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων καύσης αερίων καυσίµων (καυστήρων και συσκευών). Έκδοση επαγγελµατικών αδειών για τους εργαζόµενους στις σχετικές εργασίες» Προεδρικό ιάταγµα 1987/420 : «Για εγκατάσταση δικτύων αερίων καυσίµων σε νέες οικοδοµές» Υπουργική Απόφαση 2000/10537/Ε (ΦΕΚ 663Β) Προεδρικό ιάταγµα 1987/420: «Για εγκατάσταση δικτύων αερίων καυσίµων σε νέες οικοδοµές» Βασιλικό ιάταγµα της Μαρτίου 1950: «Περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως µελετών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, επιβλέψεως, εκτελέσεως και επιβλέψεως της λειτουργίας αυτών» Νόµος 1934/6422: "Περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ως και του Ναυπηγού» Απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόκτηση των ανωτέρω επιµέρους αδειών 1. Αίτηση 2. ύο πρόσφατες φωτογραφίες 3. Υπεύθυνη δήλωση µόνιµης κατοικίας ( Ν.1599/86 ) Η δήλωση εκτός των ατοµικών στοιχείων συµπληρώνεται και µε το παρακάτω κείµενο. Ότι: διαµένω στην παραπάνω διεύθυνση από το έτος Παράβολο χαρτοσήµου αξίας 15 ( για την έκδοση της άδειας ) Το κινητό παράβολο διατίθεται από τα δηµόσια ταµεία. 5. Αποδείξεις κατάθεσης τράπεζας των ποσών 23, 50 & 23,50 14

9 Τα ποσά αυτά κατατίθενται στην Τράπεζα επιλογής της Οικείας Νοµαρχίας σε αντιστοίχους αριθµούς λογαριασµών ή λογαριασµό όπως έχει οριστεί από την Οικονοµική της Υπηρεσία. 6. Πτυχίο σπουδών ή επικυρωµένο αντίγραφο αυτού(όπου υπάρχουν) 7. Βεβαίωση ισοτιµίας και αντιστοιχίας από την αρµόδια αρχή 8. Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας α. Τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας για εργαζόµενους µε ασφάλιση στο Ι.Κ.Α. µετά την εκδίδονται από τον εργοδότη και θεωρούνται για την ακρίβεια του περιεχοµένου, ( χρόνος - ειδικότητα απασχόλησης ) µε βάσει το βιβλιάριο ενσήµων από τον Οικείο Επόπτη Εργασία ύστερα από γνωµοδότηση του Επαγγελµατικού Σωµατείου που καλύπτει τον κλάδο και στο οποίο είναι εγγεγραµµένο µέλος ο αδειούχος τεχνίτης ή εγκαταστάτης αερίων καυσίµων που χορήγησε ή προσυπέγραψε το πιστοποιητικό αυτό. β. Για τους εργαζόµενους µε ασφάλιση στο Ι.Κ.Α. πριν από την τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας εκδίδονται από τον εργοδότη και θεωρούνται για την ακρίβεια του περιεχοµένου, ( χρόνος - ειδικότητα απασχόλησης ) µε βάσει το βιβλιάριο ενσήµων από τον Οικείο Επόπτη Εργασίας ύστερα από γνωµοδότηση του Επαγγελµατικού Σωµατείου που καλύπτει τον κλάδο χωρίς σε αυτά να αναφέρονται στοιχεία αδειούχου τεχνίτη ή εγκαταστάτη αερίων καυσίµων. 9. Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας ( και τις δυο όψεις ) 15

10 Ε. Χειρισμός Μηχανημάτων έργου Άδεια Μηχανοδηγού Χειριστή Μηχανηµάτων Τεχνικών Έργων µε Θερµική Μηχανή Α Οµάδας Τάξης - Άδεια Μηχανοδηγού Χειριστή Μηχανηµάτων Τεχνικών Έργων µε Θερµική Μηχανή Α Οµάδας Γ Τάξης - Άδεια Μηχανοδηγού Χειριστή Μηχανηµάτων Τεχνικών Έργων µε Θερµική Μηχανή Α Οµάδας Β Τάξης - Άδεια Μηχανοδηγού Χειριστή Μηχανηµάτων Τεχνικών Έργων µε Θερµική Μηχανή Α Οµάδας Α Τάξης - Άδεια Μηχανοδηγού Χειριστή Μηχανηµάτων Τεχνικών Έργων µε Θερµική Μηχανή Β Οµάδας Τάξης - Άδεια Μηχανοδηγού Χειριστή Μηχανηµάτων Τεχνικών Έργων µε Θερµική Μηχανή Β Οµάδας Γ Τάξης - Άδεια Μηχανοδηγού Χειριστή Μηχανηµάτων Τεχνικών Έργων µε Θερµική Μηχανή Β Οµάδας Β Τάξης Άδεια Μηχανοδηγού Χειριστή Μηχανηµάτων Τεχνικών Έργων µε Θερµική Μηχανή Β Οµάδας Α Τάξης - Άδεια Μηχανοδηγού Χειριστή Μηχανηµάτων Τεχνικών Έργων µε Θερµική Μηχανή Γ Οµάδας Τάξης - Άδεια Μηχανοδηγού Χειριστή Μηχανηµάτων Τεχνικών Έργων µε Θερµική Μηχανή Γ Οµάδας Γ Τάξης - Άδεια Μηχανοδηγού Χειριστή Μηχανηµάτων Τεχνικών Έργων µε Θερµική Μηχανή Γ Οµάδας Β Τάξης - Άδεια Μηχανοδηγού Χειριστή Μηχανηµάτων Τεχνικών Έργων µε Θερµική Μηχανή Γ Οµάδας Α Τάξης - Άδεια Μηχανοδηγού Χειριστή Μηχανηµάτων Τεχνικών Έργων µε Θερµική Μηχανή Οµάδας Τάξης - Άδεια Μηχανοδηγού Χειριστή Μηχανηµάτων Τεχνικών Έργων µε Θερµική Μηχανή Οµάδας Γ Τάξης - Άδεια Μηχανοδηγού Χειριστή Μηχανηµάτων Τεχνικών Έργων µε Θερµική Μηχανή Οµάδας Β Τάξης 16

11 - Άδεια Μηχανοδηγού Χειριστή Μηχανηµάτων Τεχνικών Έργων µε Θερµική Μηχανή Οµάδας Α Τάξης - Άδεια Μηχανοδηγού Χειριστή Μηχανηµάτων Τεχνικών Έργων µε Θερµική Μηχανή Ε Οµάδας Τάξης - Άδεια Μηχανοδηγού Χειριστή Μηχανηµάτων Τεχνικών Έργων µε Θερµική Μηχανή Ε Οµάδας Γ Τάξης - Άδεια Μηχανοδηγού Χειριστή Μηχανηµάτων Τεχνικών Έργων µε Θερµική Μηχανή Ε Οµάδας Β Τάξης - Άδεια Μηχανοδηγού Χειριστή Μηχανηµάτων Τεχνικών Έργων µε Θερµική Μηχανή Ε Οµάδας Α Τάξης - Άδεια Μηχανοδηγού Χειριστή Μηχανηµάτων Τεχνικών Έργων µε Θερµική Μηχανή ΣΤ Οµάδας Τάξης - Άδεια Μηχανοδηγού Χειριστή Μηχανηµάτων Τεχνικών Έργων µε Θερµική Μηχανή ΣΤ Οµάδας Γ Τάξης - Άδεια Μηχανοδηγού Χειριστή Μηχανηµάτων Τεχνικών Έργων µε Θερµική Μηχανή ΣΤ Οµάδας Β Τάξης - Άδεια Μηχανοδηγού Χειριστή Μηχανηµάτων Τεχνικών Έργων µε Θερµική Μηχανή ΣΤ Οµάδας Α Τάξης - Άδεια Μηχανοδηγού Χειριστή Μηχανηµάτων Τεχνικών Έργων µε Θερµική Μηχανή Ζ Οµάδας Τάξης - Άδεια Μηχανοδηγού Χειριστή Μηχανηµάτων Τεχνικών Έργων µε Θερµική Μηχανή Ζ Οµάδας Γ Τάξης - Άδεια Μηχανοδηγού Χειριστή Μηχανηµάτων Τεχνικών Έργων µε Θερµική Μηχανή Ζ Οµάδας Β Τάξης - Άδεια Μηχανοδηγού Χειριστή Μηχανηµάτων Τεχνικών Έργων µε Θερµική Μηχανή Ζ Οµάδας Α Τάξης - Άδεια Μηχανοδηγού Χειριστή Μηχανηµάτων Τεχνικών Έργων µε Θερµική Μηχανή Η Οµάδας Τάξης - Άδεια Μηχανοδηγού Χειριστή Μηχανηµάτων Τεχνικών Έργων µε Θερµική Μηχανή Η Οµάδας Γ Τάξης - Άδεια Μηχανοδηγού Χειριστή Μηχανηµάτων Τεχνικών Έργων µε Θερµική Μηχανή Η Οµάδας Β Τάξης 17

12 - Άδεια Μηχανοδηγού Χειριστή Μηχανηµάτων Τεχνικών Έργων µε Θερµική Μηχανή Η Οµάδας Α Τάξης - Άδεια Μηχανοδηγού Χειριστή Μηχανηµάτων Τεχνικών Έργων µε Θερµική Μηχανή Θ Οµάδας Τάξης - Άδεια Μηχανοδηγού Χειριστή Μηχανηµάτων Τεχνικών Έργων µε Θερµική Μηχανή Θ Οµάδας Γ Τάξης - Άδεια Μηχανοδηγού Χειριστή Μηχανηµάτων Τεχνικών Έργων µε Θερµική Μηχανή Θ Οµάδας Β Τάξης - Άδεια Μηχανοδηγού Χειριστή Μηχανηµάτων Τεχνικών Έργων µε Θερµική Μηχανή Θ Οµάδας Α Τάξης - Άδεια Μηχανοδηγού Χειριστή Μηχανηµάτων Τεχνικών Έργων µε Θερµική Μηχανή Ι Οµάδας Τάξης - Άδεια Μηχανοδηγού Χειριστή Μηχανηµάτων Τεχνικών Έργων µε Θερµική Μηχανή Ι Οµάδας Γ Τάξης - Άδεια Μηχανοδηγού Χειριστή Μηχανηµάτων Τεχνικών Έργων µε Θερµική Μηχανή Ι Οµάδας Β Τάξης - Άδεια Μηχανοδηγού Χειριστή Μηχανηµάτων Τεχνικών Έργων µε Θερµική Μηχανή Ι Οµάδας Α Τάξης - Άδεια Μηχανοδηγού Χειριστή Μηχανηµάτων Τεχνικών Έργων µε Θερµική Μηχανή ΙΑ Οµάδας Τάξης - Άδεια Μηχανοδηγού Χειριστή Μηχανηµάτων Τεχνικών Έργων µε Θερµική Μηχανή ΙΑ Οµάδας Γ Τάξης - Άδεια Μηχανοδηγού Χειριστή Μηχανηµάτων Τεχνικών Έργων µε Θερµική Μηχανή ΙΑ Οµάδας Β Τάξης - Άδεια Μηχανοδηγού Χειριστή Μηχανηµάτων Τεχνικών Έργων µε Θερµική Μηχανή ΙΑ Οµάδας Α Τάξης - Άδεια Μηχανοδηγού Χειριστή Μηχανηµάτων Τεχνικών Έργων µε Θερµική Μηχανή ΙΒ Οµάδας Τάξης - Άδεια Μηχανοδηγού Χειριστή Μηχανηµάτων Τεχνικών Έργων µε Θερµική Μηχανή ΙΒ Οµάδας Γ Τάξης - Άδεια Μηχανοδηγού Χειριστή Μηχανηµάτων Τεχνικών Έργων µε Θερµική Μηχανή ΙΒ Οµάδας Β Τάξης 18

13 - Άδεια Μηχανοδηγού Χειριστή Μηχανηµάτων Τεχνικών Έργων µε Θερµική Μηχανή ΙΒ Οµάδας Α Τάξης Μηχανή Α Οµάδας Τάξης Μηχανή Α Οµάδας Γ Τάξης Μηχανή Α Οµάδας Β Τάξης Μηχανή Α Οµάδας Α Τάξης Μηχανή Β Οµάδας Τάξης Άδεια Μηχανοδηγού Χειριστή Μηχανηµάτων Τεχνικών Έργων µε Ηλεκτροκίνητη Μηχανή Β Οµάδας Γ Τάξης Μηχανή Β Οµάδας Β Τάξης Μηχανή Β Οµάδας Α Τάξης Μηχανή Γ Οµάδας Τάξης Μηχανή Γ Οµάδας Γ Τάξης Μηχανή Γ Οµάδας Β Τάξης Μηχανή Γ Οµάδας Α Τάξης Μηχανή Οµάδας Τάξης Μηχανή Οµάδας Γ Τάξης Μηχανή Οµάδας Β Τάξης 19

14 Μηχανή Οµάδας Α Τάξης Μηχανή Ε Οµάδας Τάξης Μηχανή Ε Οµάδας Γ Τάξης Μηχανή Ε Οµάδας Β Τάξης Μηχανή Ε Οµάδας Α Τάξης Ισχύουσα νοµοθεσία Προεδρικό ιάταγµα 1991/499: Τροποποίηση και συµπλήρωση διατάξεων του Προεδρικό ιάταγµα 31/ Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισµός και συντήρηση µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων». Προεδρικό ιάταγµα 1990/31: «Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισµός και συντήρηση µηχανηµάτων εκτέλεσης Τεχνικών έργων» όπως ισχύει. Υπουργική Απόφαση 1979/34861 (ΦΕΚ 1081 Β): «Άδεια οδηγήσεως µηχανηµάτων έργων» Νόµος 1934/6422: «Περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ως και του Ναυπηγού». Απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόκτηση των ανωτέρω επιµέρους αδειών 1. Αίτηση 2. ύο πρόσφατες φωτογραφίες 3. Υπεύθυνη δήλωση µόνιµης κατοικίας ( Ν.1599/86 ) Η δήλωση εκτός των ατοµικών στοιχείων συµπληρώνεται και µε το παρακάτω κείµενο. Ότι: διαµένω στην παραπάνω διεύθυνση από το έτος Παράβολο χαρτοσήµου αξίας 15 ( για την έκδοση της άδειας ) Το κινητό παράβολο διατίθεται από τα δηµόσια ταµεία. 20

15 5. Αποδείξεις κατάθεσης τράπεζας των ποσών 23, 50 & 23,50 Τα ποσά αυτά κατατίθενται στην Τράπεζα επιλογής της Οικείας Νοµαρχίας σε αντιστοίχους αριθµούς λογαριασµών ή λογαριασµό όπως έχει οριστεί από την Οικονοµική της Υπηρεσία. 6. Πτυχίο σπουδών ή επικυρωµένο αντίγραφο αυτού(όπου υπάρχουν) 7. Βεβαίωση ισοτιµίας και αντιστοιχίας από την αρµόδια αρχή 8. Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας 9. Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας ( και τις δυο όψεις ) 10. Ιατρικές Γνωµατεύσεις (Παθολόγος, Ωτορινολαρυγγολόγος, Οφθαλµίατρος) 21

16 ΣΤ. Επίβλεψη της λειτουργίας και χειρισµός ατµολέβητα (Θερµαστής Αρχιθερµαστής) - Άδεια Θερµαστή - Άδεια Αρχιθερµαστή Ισχύουσα νοµοθεσία Βασιλικό ιάταγµα της 11 Μαρτ./4 Απρ.1955: «Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και χειρισµού ατµολεβήτων» Βασιλικό ιάταγµα 17 εκεµβρίου 1953: «Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του από Βασιλικού ιατάγµατος «περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως µελετών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, επιβλέψεως εκτελέσεως και επιβλέψεως της λειτουργίας αυτών» Βασιλικό ιάταγµα της Μαρτίου 1950: «Περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως µελετών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, επιβλέψεως, εκτελέσεως και επιβλέψεως της λειτουργίας αυτών» Νόµος 1934/6422 «Περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ως και του Ναυπηγού». Απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόκτηση των ανωτέρω επιµέρους αδειών 1. Αίτηση 2. ύο πρόσφατες φωτογραφίες 3. Υπεύθυνη δήλωση µόνιµης κατοικίας ( Ν.1599/86 ) Η δήλωση εκτός των ατοµικών στοιχείων συµπληρώνεται και µε το παρακάτω κείµενο. Ότι: διαµένω στην παραπάνω διεύθυνση από το έτος Παράβολο χαρτοσήµου αξίας 15 ( για την έκδοση της άδειας ) Το κινητό παράβολο διατίθεται από τα δηµόσια ταµεία. 5. Αποδείξεις κατάθεσης τράπεζας των ποσών 23, 50 & 23,50 Τα ποσά αυτά κατατίθενται στην Τράπεζα επιλογής της Οικείας Νοµαρχίας σε αντιστοίχους αριθµούς λογαριασµών ή λογαριασµό όπως έχει οριστεί από την Οικονοµική της Υπηρεσία. 22

17 6. Πτυχίο σπουδών ή επικυρωµένο αντίγραφο αυτού (όπου υπάρχουν, είναι αποδεκτό πτυχίο θερµαστή εµπορικού ναυτικού) 7. Βεβαίωση ισοτιµίας και αντιστοιχίας από την αρµόδια αρχή 8. Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας 9. Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας ( και τις δυο όψεις ) 10. Ιατρικές Γνωµατεύσεις (Παθολόγος, Ωτορινολαρυγγολόγος, Οφθαλµίατρος) 23

18 Ζ. Συντήρηση απλών και µη απλών µηχανολογικών εγκαταστάσεων (Πρακτικός Μηχανικός) - Άδεια Μηχανοδηγού 1ης Κατηγορίας - Άδεια Πρακτικού Μηχανικού Γ Τάξεως Α Ειδικότητας 1ης Κατηγορίας - Άδεια Πρακτικού Μηχανικού Γ Τάξεως Α Ειδικότητας 2ης Κατηγορίας - Άδεια Πρακτικού Μηχανικού Γ Τάξεως Α Ειδικότητας 3ης Κατηγορίας - Άδεια Πρακτικού Μηχανικού Γ Τάξεως Α Ειδικότητας 4ης Κατηγορίας - Άδεια Πρακτικού Μηχανικού Γ Τάξεως Β Ειδικότητας 1ης Κατηγορίας - Άδεια Πρακτικού Μηχανικού Γ Τάξεως Β Ειδικότητας 2ης Κατηγορίας - Άδεια Πρακτικού Μηχανικού Γ Τάξεως Β Ειδικότητας 3ης Κατηγορίας - Άδεια Πρακτικού Μηχανικού Γ Τάξεως Β Ειδικότητας 4ης Κατηγορίας - Άδεια Πρακτικού Μηχανικού Γ Τάξεως Γ Ειδικότητας 1ης Κατηγορίας - Άδεια Πρακτικού Μηχανικού Γ Τάξεως Γ Ειδικότητας 2ης Κατηγορίας - Άδεια Πρακτικού Μηχανικού Γ Τάξεως Γ Ειδικότητας 3ης Κατηγορίας - Άδεια Πρακτικού Μηχανικού Γ Τάξεως Γ Ειδικότητας 4ης Κατηγορίας - Άδεια Πρακτικού Μηχανικού Β Τάξεως Α Ειδικότητας 1ης Κατηγορίας - Άδεια Πρακτικού Μηχανικού Β Τάξεως Α Ειδικότητας 2ης Κατηγορίας - Άδεια Πρακτικού Μηχανικού Β Τάξεως Α Ειδικότητας 3ης Κατηγορίας - Άδεια Πρακτικού Μηχανικού Β Τάξεως Α Ειδικότητας 4ης Κατηγορίας - Άδεια Πρακτικού Μηχανικού Β Τάξεως Β Ειδικότητας 1ης Κατηγορίας - Άδεια Πρακτικού Μηχανικού Β Τάξεως Β Ειδικότητας 2ης Κατηγορίας - Άδεια Πρακτικού Μηχανικού Β Τάξεως Β Ειδικότητας 3ης Κατηγορίας - Άδεια Πρακτικού Μηχανικού Β Τάξεως Β Ειδικότητας 4ης Κατηγορίας - Άδεια Πρακτικού Μηχανικού Β Τάξεως Γ Ειδικότητας 1ης Κατηγορίας - Άδεια Πρακτικού Μηχανικού Β Τάξεως Γ Ειδικότητας 2ης Κατηγορίας - Άδεια Πρακτικού Μηχανικού Β Τάξεως Γ Ειδικότητας 3ης Κατηγορίας - Άδεια Πρακτικού Μηχανικού Β Τάξεως Γ Ειδικότητας 4ης Κατηγορίας - Άδεια Πρακτικού Μηχανικού Α Τάξεως Γ Ειδικότητας 1ης Κατηγορίας - Άδεια Πρακτικού Μηχανικού Α Τάξεως Γ Ειδικότητας 2ης Κατηγορίας - Άδεια Πρακτικού Μηχανικού Α Τάξεως Γ Ειδικότητας 3ης Κατηγορίας - Άδεια Πρακτικού Μηχανικού Α Τάξεως Γ Ειδικότητας 4ης Κατηγορίας - Άδεια Πρακτικού Μηχανικού Α Τάξεως Β Ειδικότητας 1ης Κατηγορίας 24

19 - Άδεια Πρακτικού Μηχανικού Α Τάξεως Β Ειδικότητας 2ης Κατηγορίας - Άδεια Πρακτικού Μηχανικού Α Τάξεως Β Ειδικότητας 3ης Κατηγορίας - Άδεια Πρακτικού Μηχανικού Α Τάξεως Β Ειδικότητας 4ης Κατηγορίας - Άδεια Πρακτικού Μηχανικού Α Τάξεως Α Ειδικότητας 1ης Κατηγορίας - Άδεια Πρακτικού Μηχανικού Α Τάξεως Α Ειδικότητας 2ης Κατηγορίας - Άδεια Πρακτικού Μηχανικού Α Τάξεως Α Ειδικότητας 3ης Κατηγορίας - Άδεια Πρακτικού Μηχανικού Α Τάξεως Α Ειδικότητας 4ης Κατηγορίας - Άδεια Πρακτικού Μηχανικού Συντηρητή Γ Τάξεως Α Ειδικότητας - Άδεια Πρακτικού Μηχανικού Συντηρητή Γ Τάξεως Β Ειδικότητας - Άδεια Πρακτικού Μηχανικού Συντηρητή Γ Τάξεως Γ Ειδικότητας - Άδεια Πρακτικού Μηχανικού Συντηρητή Γ Τάξεως Ειδικότητας - Άδεια Πρακτικού Μηχανικού Συντηρητή Γ Τάξεως Ε Ειδικότητας - Άδεια Πρακτικού Μηχανικού Συντηρητή Γ Τάξεως ΣΤ Ειδικότητας - Άδεια Πρακτικού Μηχανικού Συντηρητή Γ Τάξεως Ζ Ειδικότητας - Άδεια Πρακτικού Μηχανικού Συντηρητή Γ Τάξεως Η Ειδικότητας - Άδεια Πρακτικού Μηχανικού Συντηρητή Γ Τάξεως Θ Ειδικότητας - Άδεια Πρακτικού Μηχανικού Συντηρητή Γ Τάξεως Ι Ειδικότητας - Άδεια Πρακτικού Μηχανικού Συντηρητή Β Τάξεως Α Ειδικότητας - Άδεια Πρακτικού Μηχανικού Συντηρητή Β Τάξεως Β Ειδικότητας - Άδεια Πρακτικού Μηχανικού Συντηρητή Β Τάξεως Γ Ειδικότητας - Άδεια Πρακτικού Μηχανικού Συντηρητή Β Τάξεως Ειδικότητας - Άδεια Πρακτικού Μηχανικού Συντηρητή Β Τάξεως Ε Ειδικότητας - Άδεια Πρακτικού Μηχανικού Συντηρητή Β Τάξεως ΣΤ Ειδικότητας - Άδεια Πρακτικού Μηχανικού Συντηρητή Β Τάξεως Ζ Ειδικότητας - Άδεια Πρακτικού Μηχανικού Συντηρητή Β Τάξεως Η Ειδικότητας - Άδεια Πρακτικού Μηχανικού Συντηρητή Β Τάξεως Θ Ειδικότητας - Άδεια Πρακτικού Μηχανικού Συντηρητή Β Τάξεως Ι Ειδικότητας - Άδεια Πρακτικού Μηχανικού Συντηρητή Α Τάξεως Α Ειδικότητας - Άδεια Πρακτικού Μηχανικού Συντηρητή Α Τάξεως Β Ειδικότητας - Άδεια Πρακτικού Μηχανικού Συντηρητή Α Τάξεως Γ Ειδικότητας - Άδεια Πρακτικού Μηχανικού Συντηρητή Α Τάξεως Ειδικότητας - Άδεια Πρακτικού Μηχανικού Συντηρητή Α Τάξεως Ε Ειδικότητας - Άδεια Πρακτικού Μηχανικού Συντηρητή Α Τάξεως ΣΤ Ειδικότητας 25

20 - Άδεια Πρακτικού Μηχανικού Συντηρητή Α Τάξεως Ζ Ειδικότητας - Άδεια Πρακτικού Μηχανικού Συντηρητή Α Τάξεως Η Ειδικότητας - Άδεια Πρακτικού Μηχανικού Συντηρητή Α Τάξεως Θ Ειδικότητας - Άδεια Πρακτικού Μηχανικού Συντηρητή Α Τάξεως Ι Ειδικότητας Ισχύουσα νοµοθεσία Βασιλικό ιάταγµα της 16/17 Μαρτ : «Περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως µελετών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, επιβλέψεως εκτελέσεως και επιβλέψεως της λειτουργίας αυτών.» Βασιλικό ιάταγµα της 30 Ιανουαρίου 1937: «Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβήτων». Βασιλικό ιάταγµα της 8 Μαρτ. 1935: «Περί ασκήσεως επαγγέλµατος Μηχανοδηγού και Πρακτικού Μηχανικού κινητηρίων µηχανών, ως και θερµαστών». Νόµος 1934/6422 «Περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ως και του Ναυπηγού». Απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόκτηση των ανωτέρω επιµέρους αδειών 1. Αίτηση 2. ύο πρόσφατες φωτογραφίες 3. Υπεύθυνη δήλωση µόνιµης κατοικίας ( Ν.1599/86 ) Η δήλωση εκτός των ατοµικών στοιχείων συµπληρώνεται και µε το παρακάτω κείµενο. Ότι: διαµένω στην παραπάνω διεύθυνση από το έτος Παράβολο χαρτοσήµου αξίας 15 ( για την έκδοση της άδειας ) Το κινητό παράβολο διατίθεται από τα δηµόσια ταµεία. 5. Αποδείξεις κατάθεσης τράπεζας των ποσών 23, 50 & 23,50 26

21 Τα ποσά αυτά κατατίθενται στην Τράπεζα επιλογής της Οικείας Νοµαρχίας σε αντιστοίχους αριθµούς λογαριασµών ή λογαριασµό όπως έχει οριστεί από την Οικονοµική της Υπηρεσία. 6. Πτυχίο σπουδών ή επικυρωµένο αντίγραφο αυτού (για τους πείρας να προσκοµιστεί απολυτήριο ηµοτικού) 7. Βεβαίωση ισοτιµίας και αντιστοιχίας από την αρµόδια αρχή 8. Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας 9. Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας ( και τις δυο όψεις ) 27

22 Η. Γόµωση και Πυροδότηση Εκρηκτικών σε Έργα - Άδεια Γοµωτή Πυροδότη 1ης Κατηγορίας - Άδεια Γοµωτή Πυροδότη 2ης Κατηγορίας Ισχυούσα Νοµοθεσία Υπουργική Απόφαση 2254/230/1995: «Άδειες γοµωτή-πυροδότη µε εκρηκτικές ύλες σε λατοµεία κλπ». Υπουργική Απόφαση /7870/23012/1970: «Άδειες γοµωτών-πυροδοτώναποκολλητών». Υπουργική Απόφαση ΑΠ+7/Α/Φ1/14080/732/1996: «Ενσωµάτωση Οδηγίας ΕΟΚ92/104/ΕΟΚ στον Κανονισµό Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών». Υπουργική Απόφαση 7/Φ1/999/13/1994: «Αναπροσαρµογή ποσών του Ν. 210/1973». Υπουργική Απόφαση 11-5Η/Φ/17402/1984: «Κανονισµός Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών». Απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόκτηση των ανωτέρω επιµέρους αδειών 1. Αίτηση 2. ύο πρόσφατες φωτογραφίες 3. Υπεύθυνη δήλωση µόνιµης κατοικίας ( Ν.1599/86 ) Η δήλωση εκτός των ατοµικών στοιχείων συµπληρώνεται και µε το παρακάτω κείµενο. Ότι: διαµένω στην παραπάνω διεύθυνση από το έτος Υπεύθυνη δήλωση Η υπεύθυνη δήλωση συµπληρώνεται µε το κείµενο «Ότι δεν εµπίπτω στις απαγορευτικές διατάξεις του Ν. 2168/93 και ότι δεν είµαι Φυγόδικος ή Φυγόποινος» 28

23 4. Παράβολο χαρτοσήµου αξίας 15 ( για την έκδοση της άδειας ) Το κινητό παράβολο διατίθεται από τα δηµόσια ταµεία. 5. Αποδείξεις κατάθεσης τράπεζας των ποσών 23, 50 & 23,50 Τα ποσά αυτά κατατίθενται στην Τράπεζα επιλογής της Οικείας Νοµαρχίας σε αντιστοίχους αριθµούς λογαριασµών ή λογαριασµό όπως έχει οριστεί από την Οικονοµική της Υπηρεσία. 6. Πτυχίο σπουδών ή επικυρωµένο αντίγραφο αυτού 7. Βεβαίωση ισοτιµίας και αντιστοιχίας από την αρµόδια αρχή 8. Ιατρικές Γνωµατεύσεις (Νευρολόγος, Ψυχίατρος ή Παθολόγος) 9. Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας ( και τις δυο όψεις ) 29

24 Θ. Ηλεκτροσυγκολλήσεις - Άδεια Ηλεκτροσυγκολλητή Α Τάξης - Άδεια Ηλεκτροσυγκολλητή Β Τάξης Ισχύουσα Νοµοθεσία Βασιλικό ιάταγµα της Μαρτίου 1950: «Περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως µελετών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, επιβλέψεως, εκτελέσεως και επιβλέψεως της λειτουργίας αυτών» Απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόκτηση των ανωτέρω επιµέρους αδειών 1. Αίτηση 2. ύο πρόσφατες φωτογραφίες 3. Υπεύθυνη δήλωση µόνιµης κατοικίας ( Ν.1599/86 ) Η δήλωση εκτός των ατοµικών στοιχείων συµπληρώνεται και µε το παρακάτω κείµενο. Ότι: διαµένω στην παραπάνω διεύθυνση από το έτος Υπεύθυνη δήλωση Η υπεύθυνη δήλωση συµπληρώνεται µε το κείµενο «Ότι δεν εµπίπτω στις απαγορευτικές διατάξεις του Ν. 2168/93 και ότι δεν είµαι Φυγόδικος ή Φυγόποινος» 4. Παράβολο χαρτοσήµου αξίας 15 ( για την έκδοση της άδειας ) Το κινητό παράβολο διατίθεται από τα δηµόσια ταµεία. 5. Αποδείξεις κατάθεσης τράπεζας των ποσών 23, 50 & 23,50 Τα ποσά αυτά κατατίθενται στην Τράπεζα επιλογής της Οικείας Νοµαρχίας σε αντιστοίχους αριθµούς λογαριασµών ή λογαριασµό όπως έχει οριστεί από την Οικονοµική της Υπηρεσία. 6. Πτυχίο σπουδών ή επικυρωµένο αντίγραφο αυτού 7. Βεβαίωση ισοτιµίας και αντιστοιχίας από την αρµόδια αρχή 8. Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας ( και τις δυο όψεις ) 30

25 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Οι υποψήφιοι που διαµένουν στο Νοµό Αττικής για την απόκτηση άδειας Ηλεκτροσυγκολλητή Β τάξης ή Α τάξης µαζί µε τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλουν συµπληρωµατικά για εξέταστρα ως αποζηµίωση του Κέντρου ηµόκριτος όπου γίνετε η πρακτική εξέταση. ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Υ Ηλεκτροσυγκολλητής Β Τάξης Ποσό 15 Ηλεκτροσυγκολλητής Α Τάξης Ποσό 30 31

26 Ι. Οξυγονοκολλήσεις - Άδεια Οξυγονοκολλητή Α Τάξης - Άδεια Οξυγονοκολλητή Β Τάξης Ισχύουσα Νοµοθεσία Βασιλικό ιάταγµα της Μαρτίου 1950: «Περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως µελετών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, επιβλέψεως, εκτελέσεως και επιβλέψεως της λειτουργίας αυτών» Νόµος 1934/6422 «Περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ως και του Ναυπηγού». Απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόκτηση των ανωτέρω επιµέρους αδειών 1. Αίτηση 2. ύο πρόσφατες φωτογραφίες 3. Υπεύθυνη δήλωση µόνιµης κατοικίας ( Ν.1599/86 ) Η δήλωση εκτός των ατοµικών στοιχείων συµπληρώνεται και µε το παρακάτω κείµενο. Ότι: διαµένω στην παραπάνω διεύθυνση από το έτος Υπεύθυνη δήλωση Η υπεύθυνη δήλωση συµπληρώνεται µε το κείµενο «Ότι δεν εµπίπτω στις απαγορευτικές διατάξεις του Ν. 2168/93 και ότι δεν είµαι Φυγόδικος ή Φυγόποινος» 4. Παράβολο χαρτοσήµου αξίας 15 ( για την έκδοση της άδειας ) Το κινητό παράβολο διατίθεται από τα δηµόσια ταµεία. 5. Αποδείξεις κατάθεσης τράπεζας των ποσών 23, 50 & 23,50 Τα ποσά αυτά κατατίθενται στην Τράπεζα επιλογής της Οικείας Νοµαρχίας σε αντιστοίχους αριθµούς λογαριασµών ή λογαριασµό όπως έχει οριστεί από την Οικονοµική της Υπηρεσία. 6. Πτυχίο σπουδών ή επικυρωµένο αντίγραφο αυτού 32

27 7. Βεβαίωση ισοτιµίας και αντιστοιχίας από την αρµόδια αρχή 8. Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας ( και τις δυο όψεις ) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Οι υποψήφιοι που διαµένουν στο Νοµό Αττικής για την απόκτηση άδειας Οξυγονοκολλητή Β τάξης ή Α τάξης µαζί µε τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλουν συµπληρωµατικά για εξέταστρα ως αποζηµίωση του Κέντρου ηµόκριτος όπου γίνετε η πρακτική εξέταση. ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Υ Οξυγονοκολλητής Β Τάξης Ποσό 12 Οξυγονοκολλητής Α Τάξης Ποσό 24 33

28 Κ. Μελέτη, εκτέλεση µελέτης, επίβλεψη εκτέλεσης, επίβλεψη λειτουργίας, συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. - Άδεια βοηθού ηλεκτροτεχνίτη Α Ειδικότητας - Άδεια ηλεκτροτεχνίτη Α Ειδικότητας - Άδεια του Εγκαταστάτη Α Ειδικότητας 1ης Κατηγορίας - Άδεια του Εγκαταστάτη Α Ειδικότητας 2ης Κατηγορίας - Άδεια του Εγκαταστάτη Α Ειδικότητας 3ης Κατηγορίας - Άδεια του Εγκαταστάτη Α Ειδικότητας 4ης Κατηγορίας - Άδεια του Συντηρητή Α Ειδικότητας 1ης Κατηγορίας - Άδεια του Συντηρητή Α Ειδικότητας 2ης Κατηγορίας - Άδεια του Συντηρητή Α Ειδικότητας 3ης Κατηγορίας - Άδεια του Συντηρητή Α Ειδικότητας 4ης Κατηγορίας - Άδεια βοηθού ηλεκτροτεχνίτη Γ Ειδικότητας - Άδεια ηλεκτροτεχνίτη Γ Ειδικότητας - Άδεια Αρχιτεχνίτη Γ Ειδικότητας - Άδεια Εργοδηγού Γ Ειδικότητας - Άδεια του Εγκαταστάτη Γ Ειδικότητας 1ης Κατηγορίας - Άδεια του Εγκαταστάτη Γ Ειδικότητας 2ης Κατηγορίας - Άδεια του Εγκαταστάτη Γ Ειδικότητας 3ης Κατηγορίας - Άδεια του Εγκαταστάτη Γ Ειδικότητας 4ης Κατηγορίας - Άδεια του Συντηρητή Γ Ειδικότητας 1ης Κατηγορίας - Άδεια του Συντηρητή Γ Ειδικότητας 2ης Κατηγορίας - Άδεια βοηθού ηλεκτροτεχνίτη ΣΤ Ειδικότητας - Άδεια ηλεκτροτεχνίτη ΣΤ Ειδικότητας - Άδεια Αρχιτεχνίτη ΣΤ Ειδικότητας - Άδεια Εργοδηγού ΣΤ Ειδικότητας - Άδεια του Εγκαταστάτη ΣΤ Ειδικότητας 1ης Κατηγορίας - Άδεια του Εγκαταστάτη ΣΤ Ειδικότητας 2ης Κατηγορίας - Άδεια του Εγκαταστάτη ΣΤ Ειδικότητας 3ης Κατηγορίας - Άδεια του Εγκαταστάτη ΣΤ Ειδικότητας 4ης Κατηγορίας - Άδεια του Εγκαταστάτη ΣΤ Ειδικότητας 5ης Κατηγορίας 34

29 Ισχύουσα Νοµοθεσία Προεδρικό ιάταγµα 1988/252: «Τροποποίηση και συµπλήρωση διατάξεων του Β._. από 13/ , του Β._. από 19/ και του Β. /τος 328/1963 «περί της άσκησης του επαγγέλµατος του Ηλεκτρολόγου.» Προεδρικό ιάταγµα 41/88: «Επαγγελµατικά δικαιώµατα των πτυχιούχων Τεχνικών Επαγγελµατικών Λυκείων, Τεχνικών Επαγγελµατικών Σχολών Ν. 1566/85 και των ισότιµων πτυχίων ειδικότητας α) µηχανολόγου και β) ηλεκτρολόγου.» Προεδρικό ιάταγµα 1981/1087 : «Περί συµπληρώσεως του Β. /τος 581/1968 "περί χορηγήσεως αδειών επιβλέψεως και συντηρήσεως εγκαταστάσεων κινηµατογράφων, χειριστών µηχανηµάτων προβολής κινηµατογραφικών ταινιών, και των βοηθών χειριστών κινηµατογράφου.» ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ της 26 Αυγ./5 Σεπτ (ΦΕΚ Α` 193). «Περί χορηγήσεως αδειών επιβλέψεως και συντηρήσεως εγκαταστάσεων κινηµατογράφων, χειριστών µηχανηµάτων προβολής κινηµατογραφικών ταινιών και των βοηθών χειριστών κινηµατογράφου.» Βασιλικό ιάταγµα 407/1966: «Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των Β. ιαταγµάτων από "περί συµπληρώσεως ιατάγµατος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, από "περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων βοηθητικού προσωπικού κατασκευής και επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΣΤ` ειδικότητος παραγωγής, µετατροπής, µεταφοράς, µετασχηµατισµού και διανοµής ηλεκτρικής ενεργείας" από , "περί διατάξεων τινών αφορωσών εις την άσκησιν επαγγέλµατος υπό των Μέσων Τεχνικών Σχολών Εργοδηγών ειδικότητος Ηλεκτρολόγου" από , "περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως (συντηρήσεως) και υπηρεσίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δι` ειδικότητος, ηλεκτροµηχανολογικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ανελκυστήρων και ηλεκτροκινήτων µηχανηµάτων ανυψώσεως και µεταφοράς». Βασιλικό ιάταγµα της 328/1965 : «Περί διατάξεων τινων αφορωσών εις την άσκησιν επαγγέλµατος υπό των πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών Εργοδηγών ειδικότητος Ηλεκτρολόγου.» ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ της 7/7 Απρ. 1954: «Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του από 13/2/1936 β.δ. "περί συµπληρώσεως ιατάγµατος περί αδειών 35

30 εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων" ως τούτο ετροποποιήθη και συνεπληρώθη µεταγενεστέρως και άλλων τινων συναφών διατάξεων» Βασιλικό ιάταγµα της 4/25 Νοεµ. 1949: «Περί συµπληρώσεως και τροποποιήσεως του από Β. /τος περί τροποποιήσεως του από Β. /τος κλπ.: Συµπλ. Βασιλικό ιάταγµα Αδειες βοηθών ηλεκτροτεχνιτών-ηλεκτροτεχνιτών. Περί συµπληρώσεως και τροποποιήσεως του από Β. /τος περί τροποποιήσεως του από Β. /τος κλπ.». Βασιλικό ιάταγµα 25-05/ :«Περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως (συντηρήσεως) και υπηρεσίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ` ειδικότητος, ηλεκτροµηχανολογικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ανελκυστήρων και ηλεκτροκινήτων µηχανηµάτων ανυψώσεως και µεταφοράς.» Βασιλικό ιάταγµα 19/26 Μαρτίου 1938: «Περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων βοηθητικού προσωπικού κατασκευής και επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Γ` Ειδικότητος. (βιοµηχανιών, εργοστασίων και συνεργείων» Βασιλικό ιάταγµα 19/26 Μαρτίου 1938: «Περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων βοηθητικού προσωπικού κατασκευής και επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΣΤ` ειδικότητος παραγωγής, µετατροπής, µεταφοράς µετασχηµατισµού και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας». Βασιλικό ιάταγµα της 14/25 Οκτ. 1937: «Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του από 12 Σεπτ Π. /τος "περί διαιρέσεως των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κατά ειδικότητας και κατηγορίας». Βασιλικό ιάταγµα 13/19 Φεβρουαρίου 1936: «Περί συµπληρώσεως /τος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.» Βασιλικό ιάταγµα 699/1971: «Περί ασκήσεως επαγγέλµατος υπό των Ηλεκτρολόγων Υποµηχανικών πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών». Απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόκτηση των ανωτέρω επιµέρους αδειών 1. Αίτηση 2. ύο πρόσφατες φωτογραφίες 3. Υπεύθυνη δήλωση µόνιµης κατοικίας ( Ν.1599/86 ) 36

31 Η δήλωση εκτός των ατοµικών στοιχείων συµπληρώνεται και µε το παρακάτω κείµενο. Ότι: διαµένω στην παραπάνω διεύθυνση από το έτος Υπεύθυνη δήλωση Η υπεύθυνη δήλωση συµπληρώνεται µε το κείµενο «Ότι δεν εµπίπτω στις απαγορευτικές διατάξεις του Ν. 2168/93 και ότι δεν είµαι Φυγόδικος ή Φυγόποινος» 4. Παράβολο χαρτοσήµου αξίας 15 ( για την έκδοση της άδειας ) Το κινητό παράβολο διατίθεται από τα δηµόσια ταµεία. 5. Αποδείξεις κατάθεσης τράπεζας των ποσών 23, 50 & 23,50 Τα ποσά αυτά κατατίθενται στην Τράπεζα επιλογής της Οικείας Νοµαρχίας σε αντιστοίχους αριθµούς λογαριασµών ή λογαριασµό όπως έχει οριστεί από την Οικονοµική της Υπηρεσία. 6. Πτυχίο σπουδών ή επικυρωµένο αντίγραφο αυτού 7. Βεβαίωση ισοτιµίας και αντιστοιχίας από την αρµόδια αρχή 8. Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας ( και τις δυο όψεις ) 9. Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο 10. Για την απόκτηση των αδειών του Θεάτρου θα πρέπει να προσκοµιστεί Ακριβές αντίγραφο µιας εκ των παρακάτω επαγγελµατικών αδειών - Άδεια ηλεκτρολόγου υποµηχανικού Α ή Β τάξεως - Άδεια ηλεκτρολόγου Α ειδικότητας 1ης, ή 2ης, ή 3ης κατηγορίας - Άδεια ηλεκτρολόγου Συντηρητή Α ειδικότητας 1ης, ή 2ης, ή 3ης κατηγορίας 37

32 ΧΙI. Επίβλεψη της λειτουργίας και συντήρησης απλών µηχανολογικών εγκαταστάσεων - Άδεια Εργοδηγού Μηχανολόγου Ισχύουσα Νοµοθεσία Βασιλικό ιάταγµα 323/1965: «Περί διατάξεων τινών αφορωσών εις την άσκησιν επαγγέλµατος υπό των πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών Εργοδηγών ειδικότητος Μηχανολόγου». Βασιλικό ιάταγµα 12/1964: «Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των εις εκτέλεσιν του Νόµου 6422/1934 "περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του Μηχανολόγου κ.λπ. " ως ούτος ετροποποιήθη και συνεπληρώθη µεταγενεστέρως, εκδοθέντων Β.,/των, αφορώντων την άσκησιν του επαγγέλµατος επί των µηχανολογικών εγκαταστάσεων» Βασιλικό ιάταγµα 17 εκεµβρίου 1953: «Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του από Βασιλικού ιατάγµατος «περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως µελετών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, επιβλέψεως εκτελέσεως και επιβλέψεως της λειτουργίας αυτών» Βασιλικό ιάταγµα της Μαρτίου 1950: «Περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως µελετών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, επιβλέψεως, εκτελέσεως και επιβλέψεως της λειτουργίας αυτών» Νόµος 1934/6422 «Περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ως και του Ναυπηγού». Απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόκτηση των ανωτέρω επιµέρους αδειών 1. Αίτηση 2. ύο πρόσφατες φωτογραφίες 3. Υπεύθυνη δήλωση µόνιµης κατοικίας ( Ν.1599/86 ) Η δήλωση εκτός των ατοµικών στοιχείων συµπληρώνεται και µε το παρακάτω κείµενο. 38

33 Ότι: διαµένω στην παραπάνω διεύθυνση από το έτος Υπεύθυνη δήλωση Η υπεύθυνη δήλωση συµπληρώνεται µε το κείµενο «Ότι δεν εµπίπτω στις απαγορευτικές διατάξεις του Ν. 2168/93 και ότι δεν είµαι Φυγόδικος ή Φυγόποινος» 4. Παράβολο χαρτοσήµου αξίας 15 ( για την έκδοση της άδειας ) Το κινητό παράβολο διατίθεται από τα δηµόσια ταµεία. 5. Αποδείξεις κατάθεσης τράπεζας των ποσών 23, 50 & 23,50 Τα ποσά αυτά κατατίθενται στην Τράπεζα επιλογής της Οικείας Νοµαρχίας σε αντιστοίχους αριθµούς λογαριασµών ή λογαριασµό όπως έχει οριστεί από την Οικονοµική της Υπηρεσία. 6. Πτυχίο σπουδών ή επικυρωµένο αντίγραφο αυτού 7. Βεβαίωση ισοτιµίας και αντιστοιχίας από την αρµόδια αρχή 8. Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας ( και τις δυο όψεις ) 39

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ YΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας :101 92 Αθήνα ΑΘΗΝΑ, 10.01.2011 Αριθμ. πρωτ. Οικ. 158/25/ΦΓ9.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) 835

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) 835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) 835 6. Το Νοµικό Πρόσωπο υποχρεούται να καταθέτει στην Αρµόδια Αρχή τις εκάστοτε συµβάσεις εργασίας ή έρ γου, ή το απόσπασµα του βιβλίου των µετόχων από το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 833 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 49 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 158/25/ΦΓ9.1 Παροχή πληροφοριών αναφορικά με τις άδειες παροχής υπηρεσιών στους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύρος, 15-04-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αριθμός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύρος, 15-04-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αριθμός enhme ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύρος, 15-04-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αριθμός Οικ. 1473 ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ πρωτοκόλλου: Ταχ. /νση : Α. Μάτεση Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.01.26 11:47:38 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 833 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2.2. Το ΠΔ8/8-3-1935 «Περί ασκήσεως επαγγέλματος μηχανοδηγού και πρακτικού μηχανικού κινητήριων μηχανών, ως και θερμαστών» (ΦΕΚ73Α/9-3-1935).

2.2. Το ΠΔ8/8-3-1935 «Περί ασκήσεως επαγγέλματος μηχανοδηγού και πρακτικού μηχανικού κινητήριων μηχανών, ως και θερμαστών» (ΦΕΚ73Α/9-3-1935). 2. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2.1. Βασικό νομοθέτημα Ο Ν6422/34 καθόρισε την άσκηση του επαγγέλματος του μηχανολόγου μηχανικού, του ηλεκτρολόγου μηχανικού και του ναυπηγού. Διαίρεσε τις μηχανολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Οι άδειες χορηγούνται από τις αρμόδιες διευθύνσεις του υπουργείου Ανάπτυξης:

Οι άδειες χορηγούνται από τις αρμόδιες διευθύνσεις του υπουργείου Ανάπτυξης: Σύμφωνα με το Π.Δ. 38/91, όπως τροποποιήθηκε με τα προεδρικά διατάγματα 48/95 και 55/00, το επάγγελμα του υδραυλικού ασκείται μόνο από όσους κατέχουν την κατάλληλη άδεια. Οι άδειες χορηγούνται από τις

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Πρώτα νομοθετήματα για την κατάταξη των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

1.1. Πρώτα νομοθετήματα για την κατάταξη των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 1. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1.1. Πρώτα νομοθετήματα για την κατάταξη των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Από πολύ παλιά υπήρχε έλεγχος των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Από το ΠΔ της 12-9-35 (ΦΕΚ421Α/24-9-35)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 5/2014 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 5/2014 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Δ/νση Λιγνιτικού ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΥΤΑΡΙΘΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 24-10-2014 Αριθμ. Πρωτ. : 14009 Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ/Η 5/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ σε Λιγνιτωρυχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΔΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΛΙΟΥΜΗΣ ΑΘΗΝΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΔΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΛΙΟΥΜΗΣ ΑΘΗΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΔΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΛΙΟΥΜΗΣ ΑΘΗΝΑ 22-12-2012 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΔΕΙΕΣ Ειδικοτήτων Τ Ε Ε ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΔΕΙΕΣ Ειδικοτήτων Τ Ε Ε ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΔΕΙΕΣ Ειδικοτήτων Τ Ε Ε ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 1 Ο Μηχανολογικός Τομέας διαιρείται σε αρκετές ειδικότητες Στο 1 ο ΤΕΕ Αμπελοκήπων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Μέχρι σήµερα δεν εκδοθεί Π.. (όπως προβλέπεται στο Ν. 1404/83) για τον καθορισµό των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των αποφοίτων Ηλεκτρολόγων Τ.Ε.Ι. και ισχύουν τα επαγγελµατικά δικαιώµατα

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : Αριθμ. Πρωτ. : 3452 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 2/2014

Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : Αριθμ. Πρωτ. : 3452 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 2/2014 Δ/νση Λιγνιτικού ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 13-03-2014 Αριθμ. Πρωτ. : 3452 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ/Η 2/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Έχοντας υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

Υδραυλικός - Προφίλ Επαγγέλµατος

Υδραυλικός - Προφίλ Επαγγέλµατος Υδραυλικός - Προφίλ Επαγγέλµατος Ειδικότητες: Αδειούχος Βοηθός Τεχνίτης Υδραυλικού, Αδειούχος Τεχνίτης Υδραυλικός Α Τάξης, Αδειούχος Τεχνίτης Υδραυλικός Β Τάξης, Αδειούχος Εγκαταστάτης Υδραυλικός 3ης ειδικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 4Κ/2017) ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 4Κ/2017) ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 4Κ/2017) ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΑΘ Α.Ε. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Δ.Ε.) Ενδείξεις του πίνακα:

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών- Δικαιούχοι- Προϋπηρεσία

Απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών- Δικαιούχοι- Προϋπηρεσία Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης της επαγγελματικής δραστηριότητας του Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή ή Ηλεκτροσυγκολλητή Β τάξης. Αφορά στην έναρξη της τεχνικής επαγγελματικής δραστηριότητας Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 5570/378/ΦΓ9.6.4 ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 5570/378/ΦΓ9.6.4 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 24.4.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 87/1996

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 87/1996 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 87/1996 Εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή ψυκτικών εγκαταστάσεων (ψυχροστασίων) και µηχανηµάτων παραγωγής ψύχους, καθορισµός των προσόντων και έκδοση επαγγελµατικών αδειών για τους εργαζόµενους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ. : , 256 & 556 FAX :

ΤΗΛ. : , 256 & 556 FAX : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κ.ΤΣΟΛΚΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ραγάτση 12 ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23-06-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 4/2015

Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23-06-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 4/2015 απασχολούμενους και μη απασχολούμενους στη Η ή ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ Δ/νση Λιγνιτικού ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23-06-2015 Έχοντας υπόψη: Αριθμ. Πρωτ. : 9961 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ/Η 4/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Αριθμ. Πρωτ. : 3711 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 1/2017

Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Αριθμ. Πρωτ. : 3711 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 1/2017 ΝΕΟ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ απασχολούμενους μη απασχολούμενους στη Η ή ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ (βλ. παρ. 3 της ενότητας «ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ» της παρούσας Ανακοίνωσης) Δ/νση Λιγνιτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Επαγγελµατικές ραστηριότητες του άρθρου 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Επαγγελµατικές ραστηριότητες του άρθρου 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Επαγγελµατικές ραστηριότητες του άρθρου 1 1. Μελέτη, επίβλεψη εκτέλεσης, εκτέλεση µελέτης απλών και µη απλών µηχανολογικών 2. Επίβλεψη της λειτουργίας και συντήρησης απλών και µη απλών µηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη 3 Μαρτίου 2014. Αθήνα. Μέρος Α

Τρίτη 3 Μαρτίου 2014. Αθήνα. Μέρος Α ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Οι πρόσφατες εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο του επαγγέλματος και των σπουδών της ειδικότητας του Ηλεκτρολόγου στην Ελλάδα» Τρίτη 3 Μαρτίου 2014 5.15 μ.μ. - 8.30 μ.μ. Αθήνα Αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 1

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 1 ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 1 Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος:

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση :ΦΡΑΓΚΩΝ 6-8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Κώδικας : Τηλέφωνο :(2310) Fax :(2310) Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ταχ. Διεύθυνση :ΦΡΑΓΚΩΝ 6-8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Κώδικας : Τηλέφωνο :(2310) Fax :(2310) Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΠΔΔ (Φο.Δ.Σ.Α.) Θεσσαλονίκη, 06/02/2019 Αριθμ. Πρωτ.: 1392 Ταχ. Διεύθυνση :ΦΡΑΓΚΩΝ 6-8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 108/12-6-2013 (ΦΕΚ Β 141/2013)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 108/12-6-2013 (ΦΕΚ Β 141/2013) Έ δρ α : Π λ. Ε λευθ ε ρ ί α ς 2, Τ.Κ : 1 0 5 5 3, Α θ ή ν α, Τ η λ. : 2 1 0 3 2 4 8 4 5 5, F a x : 2 1 0 3 2 1 1 6 3 0 Web Site: h t t p : / / w w w. p o s e h. g r, E m a i l : info@poseh.gr, posei@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας ΑΡ./ΗΜ : Δ.ΛΚΔΜ/13331/08.09.2014 Έχοντας υπόψη: Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η υπ αριθμ. ΣΟΧ/Η 3/2014 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Σε Λιγνιτωρυχείο της Η ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Δ/νση Ανάπτυξης Ζακύνθου Τμήμα Γραμματείας

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Δ/νση Ανάπτυξης Ζακύνθου Τμήμα Γραμματείας ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Σ5 Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

«Αναλυτικοί Πίνακες Επαγγελματικών Αδειών Ηλεκτρολόγου Α Ειδικότητας»

«Αναλυτικοί Πίνακες Επαγγελματικών Αδειών Ηλεκτρολόγου Α Ειδικότητας» Έ δρ α : Π λ. Ε λευθ ε ρ ί α ς 2, Τ.Κ : 1 0 5 5 3, Α θ ή ν α, Τ η λ. : 2 1 0 3 2 4 8 4 5 5, F a x : 2 1 0 3 2 1 1 6 3 0 Web Site: h t t p : / / w w w. p o s e h. g r, E m a i l : info@poseh.gr, posei@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δήμαρχος Φιλοθέης-Ψυχικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δήμαρχος Φιλοθέης-Ψυχικού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ Ψυχικό, 25/8/2016 Ταχ. Διεύθυνση: Μαραθωνοδρόμου 95 Αρ. Πρωτ.: 12577 Ταχ. Κώδικας: 154 52 Ψυχικό Πληροφορίες: Κάρλου Ελένη Τηλέφωνο: 213-20.14.722

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ Αρ.Πρωτ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ Αρ.Πρωτ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ξάνθη,11/05/2016 ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ Αρ.Πρωτ.: 16460 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Ο Δήμος Ξάνθης ύστερα από την υπ αριθ. 92/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 2/ 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 2/ 2016 ΝΕΟ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ απασχολούμενους μη απασχολούμενους στη Η ή ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ (βλ. παρ. 3 της ενότητας «ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ» της παρούσας Ανακοίνωσης) Δ/νση Λιγνιτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Μηχανικών των Τμημάτων α) Ηλεκτρολογίας, β) Μηχανολογίας, γ) Ενεργειακής Τεχνολογίας και δ) Αυτοματισμού της Σχολής Τεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ( ίµηνη απασχόληση)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ( ίµηνη απασχόληση) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαµπάκα 21 / 4/2014 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αρ. πρωτ.: 4559 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ IOIKHΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. νση : Ευθ. Βλαχάβα 1 Ταχ. Κώδικας : 42200-Καλαµπάκα

Διαβάστε περισσότερα

Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας ΑΡ./ΗΜ : Δ.ΛΚΔΜ/ 4486/21-04-2015

Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας ΑΡ./ΗΜ : Δ.ΛΚΔΜ/ 4486/21-04-2015 Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας ΑΡ./ΗΜ : Δ.ΛΚΔΜ/ 4486/21-04-2015 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η υπ αριθμ. ΣΟΧ/Η 3/2015 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Σε Λιγνιτωρυχείο της Η ΑΕ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ε. Β ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τ.Ε.Ε. Β ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ.Ε.Ε. Β ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ Οι άδειες στις οποίες έχουν πρόσβαση οι πτυχιούχοι του Μηχανολογικού Τομέα των Τ.Ε.Ε. Β κύκλου σπουδών αφορούν τις επιμέρους ειδικότητες του Τομέα. Εκτός από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Θεσσαλονίκη, 08/10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Φο.Δ.Σ.Α.) - ΝΠΔΔ Ταχ. Διεύθυνση :ΦΡΑΓΚΩΝ 6-8 Ταχ. Κώδικας :546 26 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΗ-ΦΔΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΗ-ΦΔΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας ΑΡ./ΗΜ.:Δ.ΛΚΔΜ/1436/01.12.2014 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η υπ αριθμ. ΣΟΧ/Η 6/2014 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Σε Λιγνιτωρυχείο της Η ΑΕ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 5/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 5/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαϊδάρι, 30//205 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 3539 ΗΜΟΣ ΧΑΪ ΑΡΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 5/205 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Έχοντας υπόψη:. Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος,11-08- 2015 Αριθμ. Πρωτ.: 76892 Δ Η Μ Ο Σ Β Ο Λ Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Ειρήνης 131 ΤΚ

Διαβάστε περισσότερα

Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας ΑΡ./ΗΜ : Δ.ΛΚΔΜ/ 1435/01.12.2014 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας ΑΡ./ΗΜ : Δ.ΛΚΔΜ/ 1435/01.12.2014 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας ΑΡ./ΗΜ : Δ.ΛΚΔΜ/ 1435/01.12.2014 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η υπ αριθμ. ΣΟΧ/Η 5/2014 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Σε Λιγνιτωρυχείο της Η ΑΕ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας ΑΡ./ΗΜ: ΔΕΛΚΔΜ /11915/

Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας ΑΡ./ΗΜ: ΔΕΛΚΔΜ /11915/ Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας ΑΡ./ΗΜ: ΛΚΔΜ /11915/22.08.2019 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η υπ αριθμό ΣΟΧ/Η 2/2019 Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε Λιγνιτωρυχεία, Σταθμούς Παραγωγής (ΑΗΣ/ΥΗΣ) αυτόνομους

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 73100/713/88 Καθορισμός δικαιολογητικών, υποδειγμάτων και διαδικασίας για έκδοση αδειών άσκησης επαγγέλματος τεχνίτης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων του Ν. 1575/85 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου Πύλη, 26/06/2018 Αρ. Πρώτ.: 7021 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ YΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση : Πύλη Τρικάλων Ταχ. Κώδικας :42032 Υπεύθ. επικοινωνίας: Αγγέλη Γλυκερία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΒΑΡΥΤΙΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΒΑΡΥΤΙΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΒΑΡΥΤΙΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑΤΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ; ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΠΑΛ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΠΑΛ ΤΙ; ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δήμαρχος Φιλοθέης-Ψυχικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δήμαρχος Φιλοθέης-Ψυχικού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ Ψυχικό, 1/6/2018 Ταχ. Διεύθυνση: Μαραθωνοδρόμου 95 Αρ. Πρωτ.: 6404 Ταχ. Κώδικας: 154 52 Ψυχικό Πληροφορίες: Κάρλου Ελένη Τηλέφωνο: 213-20.14.722

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΕ 29 Οδηγοί 02 Δύο (02) μήνες ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΕ 29 Οδηγοί 02 Δύο (02) μήνες ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 15 Ιουνίου 2012 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. : 10056 Ταχ. Δ/νση : Αβάντων 18 Ταχ.κώδικας : 344 00 ΨΑΧΝΑ Τηλέφωνα : 22283-50224 και 50200 F A X

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Kίσσαµος, 23/2/2018 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1489 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Ανθρώπινου υναµικού & ιοικητικής Μέριµνας /νση: Πολεµιστών 1941 αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας ΑΡ./ΗΜ.:Δ.ΛΚΔΜ/8686/04.06.13 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η υπ αριθμ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 1/2013 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Σε Λιγνιτωρυχείο της ΔΕΗ ΑΕ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΔ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Έχοντας υπόψη:

ΣΧΕΔΙΟ ΠΔ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Έχοντας υπόψη: ΣΧΕΔΙΟ ΠΔ ΕΚΤΕΛΕΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 657/70 Περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του Μηχανολόγου παρά Υποµηχανικών πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών. (ΦΕΚ 227/Α/24-10-70) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Έχοντες υπ'

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΕΠΑ.Λ.) ΤΟΜΕΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΕΠΑ.Λ.) ΤΟΜΕΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΕΠΑ.Λ.) ΤΟΜΕΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Μάιος 2013 1 Συγγραφή Εργασίας : Φελέκης Ιωάννης, ΠΕ17.04,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πτυχιούχων Πρακτικών Μηχανικών, Μηχανοδηγών, Συντηρητών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, Συντηρητών Καυστήρων Υγρών Καυσίµων και Θερµαστών

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ε. Α ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τ.Ε.Ε. Α ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ.Ε.Ε. Α ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ Οι άδειες στις οποίες έχουν πρόσβαση οι πτυχιούχοι του Μηχανολογικού Τομέα των Τ.Ε.Ε. Α κύκλου σπουδών αφορούν τις επιμέρους ειδικότητες του Τομέα. Εκτός από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες 13/07/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες 13/07/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες 13/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.:7139 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ Ταχ.Δ/νση:Ελευθερίου Βενιζέλου 8 Τ.Κ. 46300 Πληροφορίες: Αμαλία Μάνου Τηλέφωνο: 2664-3-60164 Φαχ:2664-0-22989 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά 27/06/2014 ΗΜΟΣ ΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Πρωτ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά 27/06/2014 ΗΜΟΣ ΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Πρωτ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά 27/06/2014 ΗΜΟΣ ΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Πρωτ: 11930 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου. Ο ήµος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 3

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 3 ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 3 Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος:

Διαβάστε περισσότερα

Το Εργοστάσιο Πλατέος της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε.

Το Εργοστάσιο Πλατέος της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε., 28-4-2014 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ Αριθ. Πρωτ.: 717 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Το της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου. χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου. χρόνου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιστέρι, 14-6-2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ.20775 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ. ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας 1 Περιστέρι,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ (Τ.Ε.Λ.)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ (Τ.Ε.Λ.) ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ (Τ.Ε.Λ.) ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ Οι άδειες στις οποίες έχουν πρόσβαση οι πτυχιούχοι του Μηχανολογικού Τομέα των Τ.Ε.Λ., αφορούν τις επιμέρους ειδικότητες του Τομέα. Εκτός από

Διαβάστε περισσότερα

Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας ΑΡ./ΗΜ.:Δ.ΛΚΔΜ/ 4487/21-04-2015 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας ΑΡ./ΗΜ.:Δ.ΛΚΔΜ/ 4487/21-04-2015 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας ΑΡ./ΗΜ.:Δ.ΛΚΔΜ/ 4487/21-04-2015 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η υπ αριθμ. ΣΟΧ/Η 4/2015 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Σε Λιγνιτωρυχείο της Η ΑΕ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΥΚΤΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ Αλεξάνδρεια, Αριθµ. Πρωτ.: 8930

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΥΚΤΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ Αλεξάνδρεια, Αριθµ. Πρωτ.: 8930 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ Αλεξάνδρεια, 23-03-2011 Αριθµ. Πρωτ.: 8930 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Έκδοση Π.Δ/των για συγκεκριμένες επαγγελματικές δραστηριότητες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Έκδοση Π.Δ/των για συγκεκριμένες επαγγελματικές δραστηριότητες Αθήνα, 24-10-2012 Εκδόθηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων τέσσερα Π.Δ που αφορούν τις επαγγελματικές δραστηριότητες αρκετών ειδικοτήτων Πτυχιούχων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 7/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 7/2017 Δ/νση Λιγνιτικού ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16-10-2017 Αριθμ. Πρωτ. : 16559 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ/Η 7/2017 Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε Λιγνιτωρυχείο της Η ΑΕ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η υπ αριθμό ΣΟΧ/ΔΕΗ 2/2018

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η υπ αριθμό ΣΟΧ/ΔΕΗ 2/2018 Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας ΑΡ./ΗΜ : ΛΚΔΜ / 10038 / 26-07-2018 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η υπ αριθμό ΣΟΧ/Η 2/2018 Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε Λιγνιτωρυχεία, Σταθμούς Παραγωγής (ΑΗΣ/ΥΗΣ) αυτόνομους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πρακτικών Μηχανικών, Θερµαστών κ.λπ. Ξενοδοχείων Ανατολικής Κρήτης

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πρακτικών Μηχανικών, Θερµαστών κ.λπ. Ξενοδοχείων Ανατολικής Κρήτης ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πρακτικών Μηχανικών, Θερµαστών κ.λπ. Ξενοδοχείων Ανατολικής Κρήτης (Πράξη κατάθεσης ΣΕΠΕ Τµήµα Κοιν. Επιθ. Ηρακλείου Κρήτης: 10/18-12-2002)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δήμαρχος Φιλοθέης-Ψυχικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δήμαρχος Φιλοθέης-Ψυχικού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ Ψυχικό, 4/3/2019 Ταχ. Διεύθυνση: Μαραθωνοδρόμου 95 Αρ. Πρωτ.: 2717 Ταχ. Κώδικας: 154 52 Ψυχικό Πληροφορίες: Κάρλου Ελένη Τηλέφωνο: 213-20.14.722

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στον κλάδο επεξεργασίας φύλλων καπνού εργατών όλης της χώρας»

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στον κλάδο επεξεργασίας φύλλων καπνού εργατών όλης της χώρας» ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στον κλάδο επεξεργασίας φύλλων καπνού εργατών όλης της χώρας» (Πράξη Κατάθεσης Υπ.Εργασίας 26/30-3-2001) Στην θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. Πλατύ, 25/06/2015 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ Αριθ. Πρωτ.: 578

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. Πλατύ, 25/06/2015 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ Αριθ. Πρωτ.: 578 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ, 25/06/2015 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ Αριθ. Πρωτ.: 578 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Το Πλατέος της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας του Νομού Χαλκιδικής έχοντας υπόψη:

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας του Νομού Χαλκιδικής έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μουδανιά, 6 Αυγούστου 2012 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αρ.Πρωτ/λου: 29396 Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

2110 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

2110 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2110 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ( ) ( ).. ( )... : 1. 2... 3... 4... 5.../. 6... 7.. : 1. / ( ).... 2. ( / )... 3. /.. ( ) : ),,. 4 4.3982/2011 ) :... : 1. (..,, ) / ( ). 2. :.. 3... ( )....

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνη, 4 Μαρτίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.:19834 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ -------------------------------------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ --------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 27/1/2012 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βασ. Γεωργίου 1Α - 546 40 Αρ. Πρωτ: 8058 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΟΜΟΙΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΟΜΟΙΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΟΜΟΙΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργασίας των Πτυχιούχων Πρακτικών "Μηχανικών, Μηχανοδηγών, Συντηρητών µηχανολογικών εγκαταστάσεων, συντηρητών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. ΜΕ ΔΙΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. ΜΕ ΔΙΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ- ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΥΔΝΑΣ - Κολινδρός 15-06 - 2016 Αριθμ. Πρωτ. - 427 - Ταχ. Δ/νση :Πλατεία Ν. Λούση 14 Ταχ. Κώδ. :60061, Κολινδρός Πληρ/ρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ 69, Τ.Κ ΧΑΛΚΙΔΑ ΤΗΛ.:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ 69, Τ.Κ ΧΑΛΚΙΔΑ ΤΗΛ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ 69, Τ.Κ. 34132 ΧΑΛΚΙΔΑ ΤΗΛ.: 2221 0 29995, 21 / 11 / 2017 Αριθμ. Πρωτ.: 7835 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 01/2017(Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. ΔΙΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. ΔΙΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ- ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΥΔΝΑΣ - Κολινδρός 20-06 - 2019 Αριθμ. Πρωτ. -552- Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Ν. Λούση 14 Ταχ. Κώδ. : 60061, Κολινδρός Πληρ/ρίες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΝΕΟ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ απασχολούμενους μη απασχολούμενους στη Η ή ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ (βλ. παρ. 3 της ενότητας «ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ» της παρούσας Ανακοίνωσης Λιγνιτικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου. χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου. χρόνου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιστέρι, 17-5-2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ.20288 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ. ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας 1 Περιστέρι,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η υπ αριθμ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 6/2017

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η υπ αριθμ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 6/2017 Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας ΑΡ./ΗΜ : Δ.ΛΚΔΜ/14129/19-10-2017 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η υπ αριθμ. ΣΟΧ/Η 6/2017 Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε Λιγνιτωρυχεία, Σταθμούς Παραγωγής (ΑΗΣ/ΥΗΣ) αυτόνομους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κατερίνης Κατερίνη 08/01/2018 Αριθ. Πρωτ.: 59 Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ Π για τους Τεχνίτες Οχημάτων αερίων Καυσίμων

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ Π για τους Τεχνίτες Οχημάτων αερίων Καυσίμων ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ Π για τους Τεχνίτες Οχημάτων αερίων Καυσίμων Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) της παρ 4α του άρθρου 9 του ν. 3710/2008 «Ρυθμίσεις για θέματα μεταφορών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 216) β) του

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Σ.Ε.Π.: κα Γκίνη Καλλιόπη, Φιλόλογος ΠΕ02 Εισηγητής: κ. Φελέκης Ιωάννης, Ηλεκτρονικός ΠΕ17.04 Δ/ντής: κ. Πανούσης Δημήτριος, Πληροφορικός

Υπεύθυνη Σ.Ε.Π.: κα Γκίνη Καλλιόπη, Φιλόλογος ΠΕ02 Εισηγητής: κ. Φελέκης Ιωάννης, Ηλεκτρονικός ΠΕ17.04 Δ/ντής: κ. Πανούσης Δημήτριος, Πληροφορικός Υπεύθυνη Σ.Ε.Π.: κα Γκίνη Καλλιόπη, Φιλόλογος ΠΕ02 Εισηγητής: κ. Φελέκης Ιωάννης, Ηλεκτρονικός ΠΕ17.04 Δ/ντής: κ. Πανούσης Δημήτριος, Πληροφορικός ΠΕ19 15 ο ΕΠΑ.Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ το σχολείο των επιτυχιών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο 1 Ορισµοί

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο 1 Ορισµοί ΝΟΜΟΣ: 1575/85 Προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλµατος του τεχνίτη αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων και όροι λειτουργίας των συνεργείων των οχηµάτων αυτών. (ΦΕΚ 207/Α/11-12-85) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΝΕΟ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ απασχολούμενους μη απασχολούμενους στη Η ή ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ (βλ. παρ. 3 της ενότητας «ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ» της παρούσας Ανακοίνωσης Λιγνιτικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΝΕΟ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ απασχολούμενους μη απασχολούμενους στη Η ή ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ (βλ. παρ. 3 της ενότητας «ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ» της παρούσας Ανακοίνωσης Λιγνιτικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340 Περί του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (Τ.Ε.Σ.)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (Τ.Ε.Σ.) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (Τ.Ε.Σ.) ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ Οι άδειες στις οποίες έχουν πρόσβαση οι πτυχιούχοι του Μηχανολογικού Τομέα των Τ.Ε.Σ. αφορούν τις επιμέρους ειδικότητες του Τομέα. Εκτός από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Χαλάνδρι, 17-1-2018 ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Αριθµ. πρωτ.: 1776 Ταχ. /νση: Αγ. Γεωργίου 30 Τ.Κ.: 15234 ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας ΑΡ./ΗΜ.:Δ.ΛΚΔΜ/ 13332/08-09-2014 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας ΑΡ./ΗΜ.:Δ.ΛΚΔΜ/ 13332/08-09-2014 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας ΑΡ./ΗΜ.:Δ.ΛΚΔΜ/ 13332/08-09-2014 Έχοντας υπόψη: Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η υπ αριθμ. ΣΟΧ/Η 4/2014 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Σε Λιγνιτωρυχείο της Η ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη 25/7/2017 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 43316 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Οι πτυχιούχοι της ειδικότητας «ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ» είναι ικανοί να υλοποιούν να ελέγχουν και να συντηρούν μια ηλεκτρολογική εγκατάσταση χαμηλής

Διαβάστε περισσότερα

παρ. 2 του Ν. 2527/1997).

παρ. 2 του Ν. 2527/1997). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαµπάκα 28/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αρ. πρωτ.: 31517 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ IOIKHΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. νση : Ευθ. Βλαχάβα 1 Ταχ. Κώδικας : 42200-Καλαµπάκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ:ΒΕΧΒΩΕΩ-ΗΦΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα 29-5-2013 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Αριθ. Πρωτ: 45704/5368 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΔΑ:ΒΕΧΒΩΕΩ-ΗΦΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα 29-5-2013 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Αριθ. Πρωτ: 45704/5368 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΔΑ:ΒΕΧΒΩΕΩ-ΗΦΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα 29-5-2013 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Αριθ. Πρωτ: 45704/5368 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1/2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,19.8.2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 15338 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1/2013 Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) ΠΕ Χημικός 4 Μήνες 1. ΤΕ Πληροφορικής. ΤΕ Λογιστών. ΤΕ Τεχνολόγος Γεωπόνος 4 Μήνες 1

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) ΠΕ Χημικός 4 Μήνες 1. ΤΕ Πληροφορικής. ΤΕ Λογιστών. ΤΕ Τεχνολόγος Γεωπόνος 4 Μήνες 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 27/ 07 / 2015 Αριθ.πρωτ. 670 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ. 2/ 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Το της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Ανακοινώνει

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Ανακοινώνει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Ίασµος, 17.10.2013 Αριθ. Πρωτ: 15266 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Ανακοινώνει Την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κίσσαµος, 11/4/2018 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Πρωτ.: 2689 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Ανθρώπινου υναµικού & ιοικητικής Μέριµνας /νση: Πολεµιστών 1941 αρ.

Διαβάστε περισσότερα