ΔΩΡΕΑΝ. Τό μεγαλύτερο σύγχρονο ΘΕΜΑ-ΘΕΑΜΑ-ΘΑΥΜΑ ε ναι λληνορθόδοξη περπολύτεκνη Ο!κογένεια!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΩΡΕΑΝ. Τό μεγαλύτερο σύγχρονο ΘΕΜΑ-ΘΕΑΜΑ-ΘΑΥΜΑ ε ναι λληνορθόδοξη περπολύτεκνη Ο!κογένεια!"

Transcript

1 Τό μεγαλύτερο σύγχρονο ΘΕΜΑ-ΘΕΑΜΑ-ΘΑΥΜΑ ε ναι λληνορθόδοξη περπολύτεκνη Ο!κογένεια! Μικρό ΑΦΙΕΡΩΜΑ στό μέγα ΕΠΟΣ-ΘΑΥΜΑ το* 1940 (σ. 5 7). Σπάνια περ-υπερπολύτεκνη 3μερικανή Ο!κογένεια μέ ΠΑΙΔΙΑ! (σ. 16) Mία σύγχρονη «Μάρτυρας» τ>ς Μητρότητας! (σ. 16). ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ περπολύτεκνης Ο!κογενείας λληνορθοδόξων ΑΚΡΙΤΩΝ, πού Cγιναν ΓΟΝΕΙΣ φορές! Fσα πολλά, τόση πολλή / Cχουνε χάρη καί τιμή! Ε ναι ε!κονιζόμενη Ο!κογένεια το* ζεύγους Νικήτα καί Μαρίας ΤΑΧΛΙΑΜΠΟΥΡΗ, 48 καί 46 NτOν Pντίστοιχα, NνO τά 13 παιδιά ε ναι λικίας Pπό 24 μέχρι 2 NτOν, μέ ΚΥΟΦΟΡΟΥΜΕΝΟ τό 14ο! R Ο!κογένεια ζεs καί εtτυχεs στή Ν>σο ΛΕΡΟ, που U κ. Νικήτας ε ναι ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ-Διευθυντής το* ΙΚΑ. Μέ τήν εtσεβ> σύζυγό του Μαρία γνωρίσθηκαν καί νυμφεύθηκαν Wς φοιτητές, NκεSνος τ>ς Xατρικ>ς κι Nκείνη τ>ς Βιολογίας, πού Nγκατέλειψε χάρη τ>ς μητρότητας! (ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελ. 3). ΤΕΥΧ ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΔΟΣΗ Π.Ε.ΦΙ.Π.

2 «Τὸ πελαργίζειν ἐ στὶ φιλο τεκνε ν καὶ φιλογονε ν». «Πελαργίζειν» σημαίνει: μίμηση τῶν πελαργῶν, πού εἶναι πτηνά μονογαμικά, φιλότεκνα, πο λύτε κνα, φιλόστοργα, ἀλλά καί φι λογο νικά, τιμῶντα ἰσόβια τούς γονε ς. Γι αὐτό ὑ πῆρ χαν προστατευτικοί «πε λαργικοί νόμοι», ἐνῶ ἡ τι μή-εὐ γνω μοσύνη πρός τούς γο νε ς λέγεται «ἀντιπελάργωσις», ὅπως ἀναφέρει ὁ Μέγας Βασίλειος (PG 29, 176C). Εἶναι τό σύμβολο τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. 22 Τριμηνια ο δημοσιογραφικό ὄργανο τῆς «Πανελλήνιας Ἑνώσεως Φίλων τῶν Πολυτέκνων» (Π.Ε.ΦΙ.Π.). ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘ. ΕΝΤΥΠΟΥ: Ἔτος 33ο, ἀρ. φύλλου 132. Ὀκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος Ἀκαδημίας 78Δ ΑΘΗΝΑ , , FAX: ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: Α.Φ.Μ.: , Δ.Ο.Υ. Α Ἀθηνῶν. Ἰδιοκτήτης: Π.Ε.ΦΙ.Π. Ἐκδότης: Ἀντώνιος Ε. Ἀντωνίου, τ. Διευθ. Ἐμπορικῆς Τραπέζης, Πρόεδρος Π.Ε.ΦΙ.Π. Ἡ Ε.Π.Ο. συντάσσεται ἀπό Ἐπιτροπή. Διευθυντής Συντάξ.: Ἁγιορείτης Μοναχός Νικόδημος (Μπιλάλης, πτ. Θεολ.-Φιλολ.), Ἀντιπρόεδρος Π.Ε.ΦΙ.Π. Ἐκτύπωση: «ROTO PRINT», Κορωπί Ἀττικῆς Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. ἔχει τιμηθῆ μέ: ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (1979) ΕΥΛΟΓΙΑ-σύσταση Ι. Σ. ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ καί Ι. Μη τροπόλ. Ἐκκλησίας Ἑλλάδος, Κύπρου ΕΠΑΙΝΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚ. ΑΘΗΝΩΝ (2001) ΕΠΑΙΝΟΥΣ πολλῶν Δημοσ. & Ἰδιωτ. Φορέων. Η Π.Ε.ΦΙ.Π. ΕΙΝΑΙ: Φιλανθρωπικός, κοινωφελής καί μή κερδοσκοπικός Σύλλογος, πού λει τουργε ὡς «Σταθμός ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙ ΩΝ ἀ πό ρων Ὑ περ πολυτέκνων-πολυ τέκνων Ἑλλά δος», ἀπό ὅλη τή Χώρα, μέ πέντε (5) ΠΑΙΔΙΑ καί ἄνω, ἀνήλικα ἤ σπου δάζοντα. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ μέ 4 καί 3 ἀνήλικα παιδιά, ἰδιαίτερα χηρῶν, ἀναπήρων, ἀσθενῶν, φυ λα κισμένων, διαζευγμένων, ἀλλά καί ΑΓΑ- ΜΩΝ μητέρων καί γενικά ΕΓΚΥΩΝ, οἱ ὁπο ες πιέζον ται γιά Ε Κ ΤΡΩΣΗ (βλ. σ. 12), γίνονται κατ ἐξαίρεση δεκτές. ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ἔγκυρα: πιστοποιητικό οἰκογενειακῆς καταστάσεως, ὑγείας-κρατικοῦ Νοσοκομείου κ.λπ., καθώς καί οἰκογενειακή ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ (καθαρή καί σοβαρή). ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ- ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ: ΔΩΡΕΕΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΕΙΔΗ: τρόφιμα, ἱματισμό καινουργῆ ἤ σέ καλή καί καθαρή κατάσταση, κλινοσκεπάσματα καί ἔπιπλα, οἰκιακά σκεύη κ.λπ., βιβλία, σχολικά εἴδη, παιχνίδια, ἀλλά καί ΟΙΚΙ- ΕΣ ἤ ΟΙΚΟΠΕΔΑ, ὅπως καί παντός εἴδους ΔΩΡΕΑ χάρη τῶν συγχρόνων ἡρώων Πολυτέκνων Ἀδελφῶν μας, πού ἀξίζουν τήν ἠθική καί ὑλική ἐνίσχυση ὅλων μας. Ἡ Ε.Π.Ο. ἀποστέλλεται ΔΩΡΕΑΝ σέ ὅσους τή ζητήσουν, ἀλλά καί διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ διά μέσου τῶν Ἱ. Ναῶν, μέ εὐλογία-ἄδεια ΔΩΡΕΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΑ τῆς Ἐκκλησίας μας. Δεκτές οἱ προαιρετικές Εἰσφορές-Δωρεές. κυρίως (βλ. ἑπομ. Τραπεζ. Λογαρ/μούς καί ἐσώκλειστη Ταχυπληρωμή, σ ). ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ Π.Ε.ΦΙ.Π. ΕΘΝΙΚΗ (Ὑποκατ/μα ὁδ. Σόλωνος 75) ἀριθμός 151/ ΕΜΠΟΡΙΚΗ (Κεντρικό, ὁδ. Σοφοκλέους 11) ἀριθμός ΑΓΡΟΤΙΚΗ (Κατ/μα ὁδ. Πανεπιστημίου 23) ἀριθμός ALPHA BANK (Κεντρικό, ὁδ. Σταδίου) ἀριθμός Καί σέ ὅλα τά Ὑποκαταστήματα τῶν ἀνωτέρω Τραπεζῶν τῆς Χώρας. Οἱ ΔΩΡΕΕΣ σέ κάθε Φιλανθρωπικό Σωματε ο φοροαπαλλάσσονται 20% μέ κατάθεση στό Σωματε ο καί μέχρι τό ἀθροιστικό ποσό τῶν 300 κατ ἔτος. Ἐπιπλέον ποσά πρέπει νά κατατίθενται σέ Τράπεζα ὑπέρ τοῦ Σωματείου. Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. παρέχει σχετικές πληροφορίες. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ὅσοι Φίλοι-Δωρητές διευκολύνονται ΝΑ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ τίς Τραπεζικές Καταθέσεις, ἀποστέλλοντας τήν ἀπόδειξη τῆς καταθέσεως (σέ φωτοαντίγραφο), ἐπειδή αὐτό ἐξυπηρετε πολύ τό Γραφε ο τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ. Γιά τήν Π.Ε.ΦΙ.Π. Κύπρου βλ. σελ. 12.

3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ τοῦ παρόντος ΤΕΥΧΟΥΣ. Πλούσιο σέ νέα καί πολύ ἐνδιαφέρουσα ΥΛΗ καί τό παρόν τεῦχος. Μέ αὐτό, σύν Θεῷ καί τῇ Ἀγάπῃ τῶν ἁπανταχοῦ Φίλων τῶν Πολυτέκνων, τό Περιοδικό μας εἰσέρχεται στό 34ο ἔτος ἀπό τῆς ἐκδόσεώς του (Νοέμβριος 1978). Ἀντίστοιχα ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. εἰσέρχεται στό 43ο ἔτος τῆς φιλοπολυτεκνικῆς δράσεώς της ἀπό τῆς ἱδρύσεώς της (1ης Ὀκτωβρίου 1969). Καί, παρά τίς «ἐπιβαλλόμενες» καί γνωστές σέ ὅλους μας δυσκολίες, ὑπακούοντας στήν Ἐντολή «ἀγωνίζεσθε τόν καλόν ἀγῶνα...» (Α Τιμοθ. 6, 12), ΣΥΝΕΧΙ- ΖΟΥΜΕ ἀγωνιζόμενοι μαζί Σας φιλοπολυτεκνικά. Σ αὐτό λοιπόν τό τεῦχος Ὀκτωβρίου εκεμβρίου ΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΑΜΕ νά μή σταθοῦμε θαυμαστές καί προσκυνητές στό μεγάλο καί ἡρωικό ΕΠΟΣ καί ΘΑΥΜΑ τοῦ 1940, στήν ἀθάνατη 71η Ἐπέτειο τῆς 28ης Ὀκτωβρίου! Παρουσιάζουμε σύντομα καί διαγραμματικά μερικά, ἀλλ ἐνδεικτικά καί διδακτικότατα περιστατικά, «σχεδόν ἄγνωστα ἤ σκόπιμα ἀποσιωπώμενα», ὅπως γράφουμε. Εἶναι στίς σελ Θερμή παράκληση: μήν τά «ἀντιπαρέλθετε» καί τά «χάσετε»! Καί φυσικά, προσέξτε «τήν ΚΑΡ ΙΑ τοῦ Περιοδικοῦ μας», τά «Ὡραῖα καί Ἡρωικά»-συγκινητικά Γράμματα Πολυτέκνων καί Φίλων (σ. 8 9). Ἐξάλλου ΠΡΟΣΕΞΤΕ στίς σελ τά «Ὀλιγόλογα, ἀλλ Ἀξιόλογα...» καί ἀκριβῶς «Ἀξιοπρόσεκτα». Εἶναι εὐκολοδιάβαστα. ΤΕΛΟΣ διαβάστε (ἤ καλύτερα μελετῆστε) τό Ἄρθρο τῶν σελ , ὡς τό θερμόμετρο καί κριτήριο τῆς φιλοπολυτεκνικῆς Πνοῆς καί Γραμμῆς τοῦ ταπεινοῦ καί κοινοῦ καί δικοῦ Σας Ἔργου. Τά ἄλλα, Εἰκόνες-Φωτογραφίες κλπ., ἀπολαῦστε τα καί ΕΧΘΗΤΕ τίς θερμές Ἑόρτιες ΕΥΧΕΣ μας (σ. 15, ὅπου μία ἀριστοτεχνική-χρυσοκέντητη ἱ. Εἰκόνα τῆς Γεννήσεως τοῦ Θεανθρώπου). Καλή Ἀνάγνωση, ἀλλά καί καλή ἀξιοποίηση τοῦ τεύχους: ανεῖστε το, «ῶστε το καί σ ἄλλους» καί χρησιμοποιῆστε το μέ ἱεραποστολικό ζῆλο, «...ἵνα πολύν καρπόν φέρῃ» (Ἰωάν. 12, 24). ΑΜΗΝ. ΣΥΝΕΧΕΙΑ πό σελ. 1 πρωτεξώφυλλο: Ο κογένεια ΤΑΧΛΙΑΜΠΟΥΡΗ. Ε ναι ξιοθαύμαστο τι κ. Νικήτας, γιός περπολυτέκνων, σπούδασε τήν ατρική ργαζόμενος ς νυκτερινός «ποκλειστικός νοσοκόμος» καί ς πτυχιο χος ταν δη 3τεκνος! θελε νά ε δικευθ ς Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, γιά νά μήν κάνει κτρώσεις, λλά καί νά πείθει γιά τήν ποφυγή τους. Τελικά μως ε δικεύθηκε ς Παιδίατρος καί πέτυχε καί πιτυγχάνει τό θεάρεστο σκοπό του. Πείθει τά μονότεκνα λιγότεκνα ζεύγη νά μήν ποφεύγουν τήν ε λογημένη παιδοποιία, μάλιστα μέ τό σπάνιο γιά πιστήμονα- ατρό παράδειγμά του. Εἴχαμε πρωτοπαρουσιάσει τήν ξαιρετική α τή Ο κογένεια στό τε χος 96/2002, μέ 10 τότε παιδιά, λλά χωρίς κάποιες ξηγήσεις. γράφαμε μόνο: «νας ληθινός κρίτας ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ! ραγε κάποιοι φυγότεκνοι θά τόν μιμηθο ν;». Καί ΤΩΡΑ, μαθαίνοντας τι κυοφορε ται τό 14ο παιδί τους, κρίναμε καλό νά παρουσιάσουμε καί πάλι τήν περίπτωση, ς σπάνιο ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ πλέον, λλά καί γιατί 1ος γιός Νικόλαος, φοιτητής Πολυτεχνείου, δη νυμφεύθηκε κόρη περπολυτέκνων (μάλιστα φωτογραφία ε ναι πό τό γάμο). λλά καί 1η κόρη σημίνα, πτυχιο χος Πανεπιστημίου, χει «λογοδοθ» μέ γιό περπολυτέκνων. Τούς ε χόμαστε νά ζήσουν ε τυχε ς καί νά μιμηθο ν τούς ε σεβε ς γονε ς τους καί στήν περπολυτεκνία, μέ τή Χάρη καί Ε λογία το Θεο, πού εἴθε νά σκεπάζει γονε ς, τέκνα καί τέκνα τέκνων. ΗΜΕΡ-ΩΡΟΛΟΓΙΟ Π.Ε.ΦΙ.Π. Γιά ΦΙΛΟΥΣ-ΔΩΡΗΤΕΣ: καθημερινά, πρωί καί μ.μ., ἐκτός ἀπογεύματος Σαββάτου καί Κυριακῆς. Γιά Πολυτέκνους ΑΤΤΙΚΗΣ: ΤΡΙΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ πρωί Γιά Πολυτέκνους ΕΠΑΡΧΙΑΣ: ΔΕΥΤΕΡΑ & ΠΕΜΠΤΗ πρωί Παράκληση νά προηγε ται τηλεφώνημα. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Λειτουργε ΤΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ πρωί Ὑπεύθ. Στέφ. Σωτηρίου. 3

4 ΕΛΛΗΝΕΣ, ΑΝΤΙΣΤΑΘΗΤΕ! («Τῶν Ἑλλήνων παῖδες, ἴτε»).* Φαῦλοι κι ἄφρονες πολιτικοί, «δεξιοί», «προοδευτικοί», ἀχρείων συναπάντημα, ἔφεραν αὐτή τή Χώρα στό γκρεμό, στήν κατηφόρα, σέ φρικτό κατάντημα. Κατέστρεψαν τή Γλώσσα τήν Ἑλληνική, τή ζῶσα, αἰώνων τό ἀπαύγασμα τήν ἔκαμαν γλώσσα φρικτή, μέ μονοτονική γραφή, τήν ἔστησαν στ ἀπόσπασμα. Κινδυνεύουν ἡ Ἐθνική Συνείδηση καί οἱ Θεσμοί, τά Ὅσια καί τά Ἱερά. Βάλλονται οἱ Παραδόσεις, τῶν ἠθῶν αἰώνων γνώσεις, Ἀξίες καί Ἰδανικά! Τό Σύμβολό μας τό Ἱερό, τή Σημαία μέ τό Σταυρό, βάρβαρα τήν εὐτελίζουν. Τήν καίει στούς δρόμους ἡ ἀναρχία, ἀδιαφορεῖ ἡ Ἀστυνομία καί οἱ Ἕλληνες κωφεύουν. Τήν ἔνδοξή μας Ἱστορία, τούς ἀγῶνες, τή θυσία, ἀσύστολα παραποιοῦν. Ἡ «Νέα Τάξη» ἀπαιτεῖ τό παρελθόν νά ξεχασθῆ, ὅλα νά ἰσοπεδωθοῦν. Καί κατά τῆς Ἐκκλησίας, Χριστοῦ καί Ὀρθοδοξίας, βάλλουν καί ἀσχημονοῦν. Τό Θρήσκευμα μολύνουν κι ἀπ τίς ταυτότητες τό σβήνουν. Τήν Πίστη μας τή λοιδοροῦν. Καί ἡ πνευματική ἡγεσία ἔγινε χωρίς οὐσία. Ἀδρανοποιημένη τά συμβαίνοντα θεωρεῖ καί καθεύδει καί οἰκουρεῖ, ἄπραγη καί στείρα μένει. έν βλέπουν, δέν διαβάζουν γιά μᾶς τί ἑτοιμάζουν; Νά ξυπνήσουν εἶναι ὥρα, πολιτικοί, θρησκευτικοί καί γραμμάτων οἱ ταγοί, ἄμεσα, ἐδῶ καί τώρα. Γιατί εἶν ὅλα σχεδιασμένα, ὁ Κίσσιγκερ τά χει εἰπωμένα, ἀνθέλληνας ὁ μισερός: ἀπ τό χάρτη ἡ Ἑλλάς νά σβήσει κι ἄβουλη νά καταντήσει, νά χαθῆ ὁ Ἑλληνισμός! Ἐπικίνδυνη ἡ κατάσταση, ψυχῶν χρειάζεται ἐπανάσταση. «Τῶν Ἑλλήνων Παῖδες, Ἴτε», τήν Ἑλλάδα μας γλιτῶστε, Γαλανόλευκη ὑψῶστε. Ἕλληνες, ἀντισταθῆτε! Ἠλίας Χρ. Παππᾶς * Ἀπό τήν Ἐφημ. «Πυροβολητής», φ. 37, Ἀπρ.-Ἰούν. 2011, σ. 13. Τό ἴτε, τοῦ ρ. εἶμι, σημαίνει: πορεύεσθε, ἀντιστέκεσθε. Ἡ ὑπέρβαση τῆς πολλαπλῆς κρίσεως ἀπαιτεῖ ἀντίσταση μέ ἐμμονή στίς Ἑλληνορθόδοξες Ἀξίες καί Παραδόσεις μας, πού εἶναι ἀληθινές καί αἰώνιες! 4 Τό κλασικό αὐτό βιβλίο τοῦ θρυλικοῦ καί αἰωνοβίου ἀγωνιστῆ, ὡς Ἱεροκήρυκα καί Ἱεράρχη, Σεβασμ. Μητροπολίτη πρ. Φλωρίνης κυροῦ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩ- ΤΗ ( 2010), δέν χρειάζεται ἐδῶ βιβλιοπαρουσίαση. Τό ὡραῖο ἐξώφυλλό του καί ὁ σαφής τίτλος του «ΕΘΝΙΚΑΙ ΕΠΕΤΕΙΟΙ» εἰσάγουν εὔγλωττα στό ἑλληνορθόδοξο περιεχόμενό του. Καί αὐτό εἶναι πηγαῖο, βασισμένο στίς αὐθεντικές ἱστορικές πηγές, ἐνθουσιαστικό, ἀλλά καί ἀναβαπτιστικό. Τό ἀναφέρουμε ὡς συνδεόμενο ἔμμεσα καί ἄμεσα μέ τά θιγόμενα θέματα τῶν σελίδων 4 καί 5 7 τοῦ παρόντος τεύχους. Τό συνιστοῦμε θερμά. ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ στό βιβλιοπωλεῖο «Σταυρός» ὁδ. Ζωοδ. Πηγῆς 44, ΑΘΗΝΑ, τηλ

5 «Περασμένα μεγαλεῖα / καί διηγώντας τα νά κλαῖς»! Στό ἡρωικό ΕΠΟΣ καί ΘΑΥΜΑ τοῦ 1940: ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΠΙΣΘΕΝ σχεδόν «ἄγνωστες» ἤ σκόπιμα «ἀποσιωπώμενες»... ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ. Ἡ ἀναφορά μας αὐτή ἐδῶ γίνεται κυρίως μέ ἀφορμή τή ΜΑΤΑΙΩΣΗ τῆς ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΛΑΣΕΩΣ στή Θεσσαλονίκη, ἀλλά καί σέ ἄλλες πόλεις, μάλιστα μέ ἐπεισόδια. Γιατί γιά τό ἡρωικό ΕΠΟΣ ἤ μᾶλλον ΘΑΥΜΑ τοῦ 1940, πρωτοφανές γιά τή χρονική συγκυρία τῆς ἐποχῆς, ἀλλά καί μοναδικό καί ἀνεπανάληπτο πλέον στήν Παγκόσμια Ἱστορία, ἔχουμε κάμει ὀφειλετικές ἀναφορές σέ πολλά προηγούμενα τεύχη τοῦ Περιοδικοῦ μας. Κι ἕνας ἄλλος λόγος, οὐσιαστικός καί διδακτικότατος, εἶναι ἡ ΥΝΑΜΗ μέ τήν ὁποία ἐθριάμβευσε τότε, τό 1940, ἡ μικρή καί πτωχή ὑλικά Ἑλλάδα! Γιατί καί τή σημερινή πολύπλευρη ΚΡΙΣΗ πρῶτα καί κύρια μέ αὐτή τή Υ- ΝΑΜΗ μποροῦμε καί πρέπει νά τήν ὑπερβοῦμε. Εἶναι τό «ΕΝ ΤΟΥΤΩι ΝΙΚΑ», δηλαδή μέ τήν παντοδύναμη ύναμη τοῦ Σταυροῦ τοῦ Ἐσταυρωμένου καί Ἀναστημένου Θεανθρώπου Χριστοῦ. Αὐτό ἦταν τό βαθύ πίστευμα καί βίωμα Λαοῦ καί Στρατοῦ, μάλιστα ἀποτυπωμένο ὡς ἱερό ὅραμα-θέαμα-σύμβολο τῆς τετιμημένης καί πανένδοξης ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ! Α. Ἀναφέρουμε πρῶτο, ὡς ἐνδεικτικό καί σημαντικό, τό ἑπόμενο ΓΕΓΟ- ΝΟΣ. Μετά τή μεταμεσονύκτια (3.00 ) ἀνακοίνωση τοῦ Ἰταλοῦ Πρεσβευτῆ Γκράτσι στόν τότε Ἕλληνα Πρωθυπουργό Ἰωάννη Μεταξᾶ γιά τήν ἰταλική ἐπίθεση, ὁ Πρωθυπουργός ἀπάντησε: «Λοιπόν, πόλεμος!». Καί κάλεσε ἄμεσα τήν Πολιτική καί Στρατιωτική Ἡγεσία ( πρωινή), ἡ ὁποία ὁμόφωνα ἀποφάσισε τό πατροπαράδοτο καί ἡ- ρωικό «ΟΧΙ!», πού ἐξαγγέλθηκε μέ τό πρῶτο πολεμικό ιάγγελμα. Καί ἀκριβῶς, πρίν τό ὑπογράψει πρῶ τος ὁ Πρωθυπουργός ἔκαμε τό Σημεῖον τοῦ Σταυροῦ! Καί τό ἴδιο ἔκαμαν καί οἱ λοιποί συνυπογράψαντες, ὁ Βασιλεύς Γεώργιος Β, ὁ Στρατάρχης Ἀλέξανδρος Παπάγος, οἱ Ὑπουργοί καί οἱ Ἀρχηγοί τῶν Ἐνόπλων υνάμεων! Ἀλλά τό ΓΕΓΟΝΟΣ αὐτό δυστυχῶς ἀποσιωπᾶται συνήθως καί μάλιστα ἀπό τούς «ἄλλοθεν» ἐντεταλμένους δημοσιογράφους μετά τή Μεταπολίτευση. Β. Καί τό ἴδιο ἀποσιωπῶνται καί τά ὁρατά καί ἐπανειλημμένα Θαύματα τῆς Παρουσίας καί Προστασίας τῆς «Ὑπερμάχου Στρατηγοῦ» Παναγίας μας ὡς Ἁγίας Σκέπης. Εὐτυχῶς ὅμως, πολλά ἀπ αὐτά ἔχουν καταγράψει καί παραδώσει οἱ αὐτόπτες Ἀξιωματικοί καί Στρατιῶτες. Μάλιστα μέ φροντίδα τοῦ τότε Ἀρχιεπισκόπου Ἑλλάδος Χρυσάνθου καί πολλῶν Κληρικῶν ἐστάλησαν εἰδικά δέματα μέ τήν ἱ. Εἰκόνα τῆς Παναγίας, στήν Ὁποία ὀπισθογραφόταν: «...Νικηταί ὑπό τήν σκέπην τῆς Παναγίας»! Καί Αὐτή τήν ἔφερναν στήν τσέπη τους, στήν καρδιά ὡς φυλακτό, οἱ μαχόμενοι Στρατιῶτες. Καί τό ἴδιο ἔφεραν καί μικροῦ σχήματος ἱ. Εὐαγγέλιο-Καινή ιαθήκη. (Μάλιστα ἀναφέρεται περιστατικό ἐχθρικοῦ βλήματος, πού κτύπησε στήν καρδιά Ἕλληνα Στρατιώτη, ἀλλά τό ἱ. Εὐαγγέλιο, ὡς ἀσπίδα, τό κράτησε ἀνενέργητο: καρφώθηκε μόνο στό ἐξώφυλλο!). Ὅπως εἶναι γνωστό, ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας ἐγκρίνει καί εὐλογεῖ τόν ἀμυντικό πόλεμο ὡς δίκαιο καί ἱερό. Εἰδικά μάλιστα γιά τό ΘΑΥ- ΜΑ τοῦ 1940 ἡ Ἱ. Σύνοδος τό 1952 ὅρισε μετάθεση τῆς Θεομητορικῆς Ἑορτῆς ΑΓΙΑΣ ΣΚΕΠΗΣ ἀπό τήν 1η Ὀκτωβρίου στήν 28η Ὀκτωβρίου. Μεταφέρουμε, ὡς ἐνδεικτικό καί ἐπί καιρο, τό Μεγαλυνάριον: 5

6 6 «Σκέπη Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν ὑπάρχεις, Παρθένε, πάντας σκέπουσα τούς πιστούς διό τῇ Σῇ Σκέπῃ Ἑλλάς πᾶσα προστρέχει καί πίστει μεγαλύνει τήν προστασίαν Σου»! Γ. Πρώτη καί πρωτοστατοῦσα στόν Ἀγώνα ἡ ΕΚΚΛΗΣΙΑ. Ἤδη ἀπό τήν 4η ἡμέρα τοῦ Πολέμου, τήν 31η Ὀκτωβρίου 1940, ἡ Ἱ. Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὑπό τήν προεδρία τοῦ τότε Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Χρυσάνθου (Φιλιππίδη, πρώην Μητροπολίτη Τραπεζούντας), ἐξέδωσε μιάν ἱστορική Ἐγκύκλιό της. Μέ αὐτή ἔκανε γνωστή τήν ἵδρυση «Προνοίας στρατευομένων...», γιά «τήν περίθαλψιν καί πάσης φύσεως βοήθειαν τῶν οἰκογενειῶν τῶν ὑπό τῆς Πατρίδος κληθέντων ὑπό τά ὅπλα μαχητῶν». Ἀνήγγειλε ἐπίσης τή διενέργεια Ἐράνου, καθώς καί Μαθητικῶν Συσσιτίων, πού συνεχίσθηκαν καί κατά τήν Κατοχή (ἀλλά καί συνεχίζονται καί κατά τή σύγχρονη κρίσηκατοχή). Μάλιστα ὡς πρώτη προσφορά θά ἦταν τό ποσό τῶν δρχ. ἑκάστου Ἀρχιερέως ἀπό τό ἐπίδομα- «μισθό» τοῦ Νοεμβρίου 1940!. «Σύμβολο Ἑλληνίδας Μάννας τοῦ Ἔπους τοῦ 1940»: Ἡ κυπαρισσένια Μορφή τῆς Κυπαρισσιώτισσας Ὑπερπολύτεκνης χήρας Μάννας (9 ἀγοριῶν καί 1 κόρης) ΕΛΕΝΗΣ ΙΩΑΝ. ΙΩΑΝΝΙ ΟΥ! «Πρός Τόν Πρόεδρο τῆς Κυβερνήσεως Κύριον Ἀλέξανδρον Κορυζῆν. Ὁ υἱός μου Εὐάγγελος Ἰ. Ἰωαννίδης ἀπωλέσθη εἰς τάς ἐπιχειρήσεις τῆς Κλεισούρας. Παρήγγειλα εἰς τούς τέσσαρας ἤδη ὑπηρετοῦντας υἱούς μου: Χρῖστον, Κώσταν, Γεώργιον καί Νῖκον Ἰ. Ἰωαννίδην νά ἐκδικηθῶσι τόν θάνατο τοῦ ἀδελφοῦ των. Κρατῶ εἰς ἐφεδρείαν ἄλλους τέσσαρας: Πάνον, Ἀθανάσιον, Γρηγόριον καί Μενέλαον Ἰ. Ἰωαννίδην, κλάσεων 1917 καί νεωτέρων. Παρακαλῶ κληθῶσιν ὀνομαστικῶς καί οὗτοι εἰς πᾶσαν περίπτωσιν ἀ- νάγκης τῆς Πατρίδος ἤ τυχόν ἀπωλείας ἑτέρου τέκνου μου πρός ἐκδίκησιν ἐχθροῦ. Γνωρίσατε Βασιλέα μας ὅτι ὕ- στατον ἐπιφώνημα θέλει εἶναι: Ζήτω ἡ Πατρίς!». ΕΛΕΝΗ Ι. ΙΩΑΝΝΙ ΟΥ Κυπαρισσία, 2 Φεβρουαρίου Τό γαλμά της σέ ε δικό πάρκο τ ς Κυπαρισσίας.

7 Ε. Tό μεγαλειῶδες παράδειγμα ἑνός «Λεβεντόγερου-Γεροέλληνα»! Μᾶς τό παραδίδει ὁ γνωστός λογοτέχνης καί Ἀκαδημαϊκός ΣΤΡΑΤΗΣ ΜΥΡΙΒΗΛΗΣ (Σ. Σταματόπουλος), ὁ ὁποῖος τό 1960 ἐξεφώνησε στήν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν τόν Πανηγυρικό Λόγο γιά τό Ἔπος τοῦ Τό «κορυφαῖο» αὐτό περιστατικό τοῦ τό διηγήθηκε γνωστός του ἰατρός τοῦ Ε.Ε.Σ. καί εἶναι τό ἑπόμενο. «...Εἶχε ὀργανωθῆ κατά τή διάρκεια τοῦ Ἀγώνα Ὑπηρεσία Μεταγγίσεως Αἵματος ἀπ τόν Ἑλληνικό Ἐρυθρό Σταυρό. Ὁ κόσμος ἔκανε κάθε μέρα οὐρά, γιά νά δώσει τό αἷμα του γιά τούς τραυματίες μας. Ἦταν ἐκεῖ νέοι, κοπέλες, γυναῖκες, μαθητές, παιδιά, πού περίμεναν τή σειρά τους. Μιά μέρα λοιπόν στή σειρά τῶν αἱμοδοτῶν πού περίμεναν στεκόταν καί ἕνα γεροντάκι. Ἐσύ, παππούλη, τί θέλεις ἐδῶ; τοῦ εἶπε ἐνοχλημένος ὁ γιατρός. Ἦρθα κι ἐγώ, γιατρέ, νά δώσω αἷμα. Ὁ γιατρός τόν κοίταξε μέ ἀπορία, ἀλλά καί συγκίνηση. Ὁ γέρος παρεξήγησε τό δισταγμό του καί πρόσθεσε μέ πιό ζωηρή φωνή: Μή μέ βλέπεις ἔτσι, γιατρέ! Εἶμαι γέρος, μά τό αἷμα μου εἶναι καθαρό καί ἀκόμα ποτές δέν ἀρρώστησα. Εἶχα τρεῖς γιούς. Σκοτώθηκαν καί οἱ τρεῖς ἐκεῖ ἐπάνω. Χαλάλι τῆς Πατρίδας! Ὅμως μοῦ εἶπαν πώς οἱ δύο πῆγαν ἀπό αἱμορραγία. Λοιπόν εἶπα στή γυναίκα μου: θά ναι κι ἄλλοι πατεράδες, πού μπορεῖ νά χάσουν τά παλληκάρια τους, γιατί δέν θά ἔχουν οἱ γιατροί αἷμα νά τούς δώσουν. Νά πάω νά δώσω κι ἐγώ τό δικό μου. Ἄιντε, πήγαινε, γέρο, μοῦ εἶπε, κι ἄς εἶναι γιά τήν ψυχή τῶν παιδιῶν μας. Κι ἐγώ σηκώθηκα καί ἦρθα»! Καί σχολιάζει ὁ Ἀκαδημαϊκός Στρ. Μυριβήλης τό περιστατικό: «Αὐτά δέν εἶναι ἱστορίες. Εἶναι Συναξάρια (Σ.σ. Βίοι Ἁγίων)... έν ἔχουμε ἐδῶ κανόνα τῆς ἀρετῆς, πού μᾶς παρέδωσε ἡ ἀρχαία Ἑλλάδα. έν εἶναι μόνο ἡ ἀρετή τῆς ἀνδρείας. Εἶναι ἡ Ἀγάπη καί αὕτη ἀπόγνωσιν ἀναιρεῖ. (Κλῑμαξ Ἰωάννου Σιναΐτου). Ἀνδρείους μπορεῖ νά βγάζει κάθε πατρίδα. Ἁγίους ὅμως μόνο ἡ Ἑλλάδα»! (Σ.σ. ὡς Ἑλληνορθόδοξη). («Πανηγυρικοί Λόγοι Ἀκαδημαϊκῶν», Ἀθήνα 1978, σελ. 322). Ϛ. Ἡ ἐθνική αὐτοσυστράτευση τῶν ΕΛΛΗΝΙ ΩΝ τοῦ Μοναδικό ἱστορικό φαινόμε νο ὑπῆρξε καί ἡ αὐθόρμητη αὐτοσυστράτευση τῶν Ἑλληνίδων Γυναικῶν. Ἦσαν οἱ Ἐθελόντριες «στρατευμένες» Γυναῖκες, οἱ Ἠπειρώτισσες καί οἱ Ἑλληνίδες τῶν μετόπισθεν. Οἱ πρῶτες μετέφεραν στήν πλάτη τους στά δύσβατα καί χιονισμένα ἠπειρωτικά βουνά πολεμοφόδια καί ἄλλα ὑλικά στούς μαχομένους Στρατιῶτες μας. Ἀλλά καί οἱ δεύτερες στά μετόπισθεν ὑπηρετοῦσαν ὡς Ἐθελόντριες Νοσοκόμες τούς τραυματίες στά διάφορα Νοσοκομεῖα. Ἐνῶ οἱ πλεῖστες ὑπόλοιπες ἁπανταχοῦ τῆς Ἑλλάδας ἔπλεκαν μάλλινες φανέλλες καί κάλτσες καί ἑτοίμαζαν ΕΜΑΤΑ γιά τούς Στρατιῶτες τοῦ Μετώπου! 7 ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΙΝΔΟΥ. Τό γαλμα στό Ζαγόρι. «Κι ο μάννες τά κοφτά γκρεμνά σάν Παναγιές τ νέβαιναν......κι ντροπατάγανε ψηλά, πέτρα τήν πέτρα». Ν. ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ. 7

8 8 ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΚΗ «... λπίζουμε, ν θέλει Θεός, νά ποκτήσουμε καί λλα...»! γαπητή Π.Ε.ΦΙ.Π., χαίρετε. Σ ς ε χαριστο με πολύ γιά τό πέροχο Περιοδικό, πού μ ς στηρίζει στό δύσκολο γώνα μας. Ε χόμαστε νά ε στε πάντα καλά καί νά συνεχίσετε τό θεάρεστο ργο σας. Εἴμαστε μιά ο κογένεια μέ 5 παιδιά κι λπίζουμε, ν θέλει Θεός, νά ποκτήσουμε καί λλα, σα κε νος μ ς δώσει. Προσωπικά πό μικρή διάβαζα τό Περιοδικό σας καί ε χα πάντα τήν πιθυμία νά γίνω πολύτεκνη κόμη καλύτερα περπολύτεκνη. Α τό μως Θεός τό ξέρει, ν θά γίνει. Σ ς στέλνουμε λίγα ρο χα πού μ ς περισσεύουν. Τά πιό πολλά ε ναι καινούρια ( πό δ ρα πού μ ς καναν καί δέν χρειάσθηκε νά τά χρησιμοποιήσουμε). Μερικά ε ναι φορεμένα λάχιστες φορές καί σέ καλή κατάσταση... στείλαμε μέσ γροτικ ς Τραπέζης κι να λάχιστο ποσό χρημάτων. λπίζουμε λλη φορά νά μπορέσουμε νά στείλουμε περισσότερα... Β. λλάδα, Μέ τιμή Ο κ. Γ. καί Ε. Δ. Υ.Γ. Παρακαλο με γιά τήν νωνυμία. Τό γράμμα ε ναι πλά νημερωτικό. ΣΧΟΛΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ. Εὐχαριστοῦμε, ἀλλά καί συγχαίρουμε θερμά γιά τό ὡραῖο γράμμα σας καί γιά τά δῶρα σας. Καί φυσικά, τό μεγαλύτερο ΩΡΟ σας εἶναι ἡ πολυτεκνία σας καί μάλιστα ἡ πρόθεση καί θέλησή σας καί γιά ὑπερπολυτεκνία, «ἄν ὁ Θεός θέλει», ὅπως πολύ σωστά γράφετε. Καί ἀκριβῶς, γι αὐτό δημοσιεύουμε τό γράμμα σας, γιά τήν ἀναγκαία ΕΝΗ- ΜΕΡΩΣΗ καί πολλῶν ἄλλων, μάλιστα ἑκούσια ὀλιγοτέκνων ἤ καί ἀτέκνων, οἱ ὁποῖοι δέν ἐμπιστεύονται ἔμπρακτα στήν Ἀγαθή καί Παντοδύναμη Πρόνοια τοῦ ημιουργοῦ Θεοῦ. «ποτελο ν παράδειγμα πρός μίμηση καί πηγή θάρρους...». ΕΠΙΚΟΙ Σ ς ποστέλλω, στω καί «κατόπιν ορτ ς» ( ν. μετά τό Πάσχα), να ταπεινό ποσό γιά τίς νάγκες τ ν ρθοδόξων Χριστιαν ν Πολυτέκνων. Α τοί ο νθρωποι (πρέπει νά) ποτελο ν γιά μ ς τούς πολοίπους παράδειγμα πρός μίμηση καί πηγή θάρρους γιά τήν μπιστοσύνη τους στήν Πρόνοια καί τήν Ο κονομία το Θεο. Ο κογ. γγελ - νδριάνας Πατέλη, μέ 8 παιδ., γεν , Ν. χαΐας. 8

9 ΝΩΝΙΑ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Θέλω νά σ ς παρακαλέσω, ν ε ναι φικτό φυσικά, νά μο ποστείλετε τά τεύχη 115 καί 126, διότι διαπίστωσα τι λείπουν πό τή συλλογή μου. (Σ.σ. Ε γε πού τά φυλάσσετε). Παράκληση γιά διατήρηση τ ς νωνυμίας, σον φορ τήν πιστολή καί τά χρήματα... Μακεδονία, τακτικός ναγνώστης Μ.. «Ε χαριστο με πού πάρχετε καί στηρίζετε...». γαπητή Π.Ε.ΦΙ.Π., χαίρετε ν Κυρί. Ε χαριστο με πού πάρχετε καί στηρίζετε τήν πραγματική ρωική α τή μερίδα Χριστιαν ν Γονέων. ν μπορε τε, κάνετε μιά δέηση καί γιά μ ς. Σ ς θερμοπαρακαλ γιά νωνυμία. U.S.A., Μέ σεβασμό Σ.. ΣΧΟΛΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ. Ὀλιγόλογο, ἀλλά καί μεστό, πλῆρες νοήματος... καί βοηθήματος ($ 1.000) τό γράμμα σας. Ἡ αἰτουμένη «δέηση» δέν θά γίνει ἅπαξ, ἀλλά 40νθήμερη στό προσεχές 40λείτουργο τῶν Χριστουγέννων. «Τά παιδιά ε ναι χαρά το κόσμου». γαπητά Μέλη το Συλλόγου «ο Φίλοι τ ν Πολυτέκνων», ε χόμαστε πως καλός Θεός σ ς χει λους σας πάντα καλά. Ο πηρεσίες πού προσ φέρετε στίς Πολύτεκνες Ο κογένειες ε ναι νεκτίμητες. Τά παιδιά ε ναι χαρά το κόσμου... κε νοι πού θελοντικά τά στερο νται δέν θά καταλάβουν τί χασαν στή ζωή τους. Σ ς στέλνουμε καί με ς λίγα ψίχουλα ($ 500), γιά νά συμβάλουμε λιγάκι στό ργο σας. Σ ς ε χαριστο με καί σ ς χαιρετο με μέ γάπη Χριστο Καναδάς, Κώστας καί Μαρία Λαμπροπούλου «Πάντα μέ συμβούλευε νά μήν ξεχν τούς Πολυτέκνους»! γαπητοί «Φίλοι τ ν Πολυτέκνων», παρακαλ δεχθ τε τή μικρή ο κονομική βοήθειά μου στή Μνήμη τ ς Μητέρας μου ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ, πού πάντα μέ συμβούλευε νά μήν ξεχν τούς Πολυτέκνους. Βέροια, Μέ κτίμηση Σταμ. Κωνσταντούδης ΣΧΟΛΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ. Εὐχόμαστε ὁ Θεός νά ἀναπαύει τή φιλοπολύτεκνη μητέρα σας Παναγιώτα, ἡ ὁποία ἤδη μνημονεύεται σέ τελούμενο 40λείτουργο. «Μή κρίνετε κατ ψιν...» ( ωάν. 7, 24), δηλαδή πό τήν χι φωτεινή-καθαρή φωτογραφία, πού ε ναι τραβηγμένη μέ κινητό... Γιατί «δικαία κρίσις» ε ναι τι στήν παρο σα ο κογένεια πάρχει «Φ ς Χριστο» καί καθαρότητα λληνορθόδοξη! Καί ο δύο γονε ς ε ναι τέκνα περπολυτέκνων, 2ος πό 6 πατέρας καί 8η πό 11 μητέρα, πού τυπικά ταν λβανίδα, λλά λληνικ ς καταγωγ ς. λθε στήν λλάδα τό 1992, που καί βαπτίσθηκε-φωτίσθηκε κι γινε «φωτεινή», πιστή σύζυγος καί στοργική μητέρα, κατά τή μαρτυρία το Πνευματικο τ ς ο κογενείας, πού ε ναι γνωστός στήν Π.Ε.ΦΙ.Π. Τό νεογέννητο 8ο ( σαράντιστο) θά λάβει τό νομα Βασίλειος, στε μέ τούς γιούς Γρηγόριο καί Χρυσόστομο νά συμπληρωθ τριάδα τ ν γίων εραρχ ν (30 ανουαρίου), πως ε πε ε σεβής μητέρα. (Τά παιδιά θά σαν 14 ν καί ε ναι..., βλ. σ. 11 το παρόντος μαζί μέ 6 ποβληθέντα κούσια). Καί μως, ο τε πέφυγαν ο τε ποφεύγουν τά παιδιά, γιά τά πο α προοπτική τους ε ναι ρθόδοξη: «σα μ ς χαρίσει Θεός»! Ε γε σας! ργάζεται μόνο πατέρας καί φυσικά κάποιες νάγκες μένουν κάλυπτες (δάνειο γιά τό σπίτι, φροντιστήρια κλπ.). Καλύπτονται πό τήν πομονή καί τή ζωντανή πίστη καί λπίδα, πού... θαυματουργο ν! (Βλ. σ το παρόντος). 9

10 10 ΟΛΙΓΟΛΟΓΑ, ἀλλ ΑΞΙΟΛΟΓΑ-ΑΞΙΟΠΡΟΣΕΚΤΑ. Προηγεῖται ἡ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ κρίση τῆς οἰκονομικῆς. Ἡ ἑλληνική δημογραφική-πληθυσμιακή κρίση ἐκδηλώθηκε ἔντονα κατά τή δεκαετία , μέ τήν ἐξωτερική μετανάστευση περίπου Ἑλλήνων παραγωγικῆς ἡλικίας ἐτῶν. Ἔκτοτε δυστυχῶς συνεχίσθηκε καί συνεχίζεται ὁ δημογραφικός κατήφορος, διότι δέν ἐλήφθησαν οὔτε λαμβάνονται μέτρα δημογραφικῆς ἐνισχύσεως. Τό ἀντίθετο γίνεται... (σκόπιμα;). Ἔτσι ἀντί, κατά διεθνῆ δημογραφικό νόμο, ν ἀντιστοιχοῦν σέ κάθε Ἑλληνίδα ἐτῶν τουλάχιστο 2,2 παιδιά (ὅπως συνέβαινε στήν Ἑλλάδα μέχρι τό 1981), ἤδη τό 2010 ὁ ἐτήσιος μέσος ὅρος γεννητικότητας κατέπεσε κάτω τῆς ΜΟΝΑ ΑΣ: 0,9 ἤ καί 0,8, καί ὄχι 1,28, ὅπως γράφεται καί λέγεται. Γιατί ἀπό τίς περίπου γεννήσεις τό 2010, τῶν Ἑλληνίδων εἶναι καί οἱ εἶναι τῶν ἀλλοδαπῶν γυναικῶν. Ἀλλά τό 1961 οἱ γεννήσεις τῶν Ἑλληνίδων ἦσαν , ὁπότε στήν 50ετία ἔχουμε μείωση τῶν γεννήσεων κατά 56%! Ἐξάλλου τελευταῖα οἱ θάνατοι ὑπερβαίνουν πλέον τίς γεννήσεις τό χρόνο, ὥστε ὁ ἐγκυρότερος σύγχρονος δημογράφος Μανώλης ρεττάκης νά γράψει: «Περισσότερα τά φέρετρα ἀπό τίς κούνιες»! Ἐπιδείνωση δημογραφική ἀπό τούς μετανάστες ἀλλοδαπούς. Ἡ ἀνεξέλεγκτη εἰσαγωγή τους, πού φθάνει τά τουλάχιστο καί ὄχι τό , ἐπιδείνωσε τό Ἑλληνικό ημογραφικό Πρόβλημα. Σχεδόν ὅλα τά χρήματά τους οἱ μετανάστες καί λαθρομετανάστες τά ἀποστέλλουν στίς πατρίδες τους, ἐνῶ ἡ ἰατροφαρμακευτική τους περίθαλψη στά ημόσια Νοσοκομεῖα δωρεάν ἤ σχεδόν δωρεάν, ὅπως καί ἡ ἐκπαίδευση τῶν παιδιῶν τους στά ημόσια Νηπιαγωγεῖα καί Σχολεῖα κοστίζουν πολλά ἑκατομμύρια καί δισεκατομμύρια. Ἐξάλλου ἡ ἑλληνοποίησή τους (!), γιά λόγους ψηφοθηρικούς, ἤδη ἐγκυμονεῖ κινδύνους δημογραφικούς, πού στό ἐγγύς μέλλον θά αὐξηθοῦν, μέ ἀλλοίωση τοῦ Ἑλληνικοῦ Πληθυσμοῦ. Ἡ τελευταία ΑΠΟΓΡΑΦΗ (2011) ἔδειξε μείωση τῶν γηγενῶν Ἑλλήνων, πού στή 10ετία ἐγγίζει τό ! Οἱ γηγενεῖς Ἕλληνες εἴμαστε-δέν εἴμαστε , ἀφαιρουμένων τῶν ἀλλοδαπῶν, πού δυστυχῶς ἀπογράφονται ὡς Ἕλληνες! Κύριος στόχος πολεμικῆς ἡ Πολύτεκνη Οἰκογένεια. Φυσικά, ἰδιαίτερα πολεμήθηκε καί πολεμεῖται ἡ Πολύτεκνη καί μάλιστα ἡ Ὑπερπο λύτεκνη Ἑλληνορθόδοξη Οἰκογένεια, χάρη τῆς ὁποίας ἱδρύθηκε τό 1969 ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. («Πανελλήνια Ἕνωση Φίλων τῶν Πολυτέκνων»), πού λειτουργεῖ ὡς «Σταθμός ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ Πολυτέκνων» ἀπό ὅλη τή Χώρα. Ἔπειτα ἀπό δικαίους ἀγῶνες τῶν Πολυτεκνικῶν Συλλόγων (110 ἀνά τήν Ἑλλάδα) καί τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π., τά ἐπιτευχθέντα λίγα καί σταγονομετρικά πολυτεκνικά δικαιώματα ἐπί ΠΑΣΟΚρατίας καταργήθηκαν καί καταργοῦνται. Ἀποκορύφωμα ἡ τελευταία διετία, μάλιστα ἀπό τήν Ὑπουργό Παιδείας καί τούς Ὑπουργούς Οἰκονομικῶν. Καταργήθηκε ὁ δικαιότατος νόμος τοῦ διορισμοῦ ἐκτός ΑΣΕΠ τῶν Πολυτέκνων μέ 4 παιδιά καί ἄνω, ὅπως καί ὁ δικαιότατος ἐπίσης νόμος τῶν μετεγγραφῶν τῶν φοιτητῶν-παιδιῶν Πολυτέκνων στίς Σχολές ἐγγύς τῆς κατοικίας τους. Καταργήθηκαν ἀκόμη καί οἱ μικρές φοροαπαλλαγές, ὥστε οἱ Πολύτεκνοι νά πληρώνουν ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ καί ἀπό τούς ἀγάμους! Ἐξάλλου κόβονται τά ψιχουλικά ἐπιδοματάκια καί ἡ πολεμική συνεχίζεται... Ὁ μέγας ἀριθμός ΕΚΤΡΩΣΕΩΝ στήν Ἑλλάδα! Στήν Ἑλλάδα ὁ ἐτήσιος ἀριθμός τῶν ἐκτρώσεων ὑπολογίζεται στίς (γιατί οἱ περισσότερες δέν δηλώνονται). Κατά τόν Καθηγητή Μαιευτικῆς Ἄρη Ἀντζακλῆ στό Μαιευτήριο «Ἀλεξάνδρα» Ἀθηνῶν, ποσοστό 57% γίνονται ἀπό γυναῖκες ΕΓΓΑΜΕΣ, 38,5% ἀπό ἄγαμες καί 4,5% ἀπό διαζευγμέ-

11 νες καί χῆρες. Ἐξάλλου οἱ ἐκτρώσεις ἐφήβων κοριτσιῶν κάτω τῶν 18 ἐτῶν ὑπολογίζονται σέ τό χρόνο τουλάχιστο (γιατί δέν δηλώνονται ἐπίσης). Καί ἀπ αὐτές ποσοστό 9% γίνον ται ἀπό Ἑλληνίδες, ἐνῶ 21% ἀπό ἀλλοδαπές. Ἔτσι οἱ ἐκτρώσεις εἶναι τριπλάσιες ἀπό τίς γεννήσεις! ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΟΣ ὁ παγκόσμιος ἀριθμός τῶν ἐκτρώσεων! Μέχρι τό 1994, κατά προσέγγιση πάντοτε, οἱ ἐκτρώσεις σέ παγκόσμια κλίμακα ὑπολογίζονταν στά τό χρόνο. Ἀλλά τό 1994 ἀνακοινώθηκε ἀπό τόν ΟΗΕ στό Κάιρο τῆς Αἰγύπτου ὡς παγκόσμιος ἀριθμός ἐκτρώσεων τό χρόνο ὁ φρικιαστικός ἀριθμός τῶν (πεντακοσίων ἑκατομμυρίων)! «Φρῖξον, Ἥλιε, καί στέναξον, Γῆ!» γιά τά ποτάμια ἀθώου αἵματος ΕΜΨΥ- ΧΩΜΕΝΩΝ Ἀνθρωπίνων Ἐμβρύων «ἐξ ἄκρας συλλήψεως», ἤτοι ἀπό τήν πρωταρχική στιγμή γονιμοποιήσεως (σπερματοζωαρίου καί ὡαρίου). Κατάσταση καί θέση τῶν ἐκτρωμένων Ἐμβρύων. Κατά τήν Ὀρθόδοξη Πίστη καί Παράδοση τά ἐκτρωμένα Ἔμβρυα, ὡς ἔμψυχα, μέ ΨΥΧΗ ἀσώματη, ἀθάνατη καί αἰώνια, ἀλλά ἀβάπτιστα, ὑπάρχουν ὡς «τυφλά» καί κατά τή Μέλλουσα Κρίση θά ζητήσουν τό λόγο ἀπό τούς φονεῖς γονεῖς τους, ἐάν ἐκεῖνοι δέν ἔχουν μετανοήσει εἰλικρινά, ἐξομολογηθῆ καί συγχωρηθῆ. Ὡστόσο ὡς ἀθῶα δέν θά τιμωροῦνται, ἀλλ οὔτε καί θά παρηγοροῦνται, μέχρι τή ευτέρα Παρουσία τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ. Τότε καί ἐκεῖνα θά ἀναστηθοῦν σέ ἡλικία ὥριμη, 33 ἐτῶν, «εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ» (Ἐφεσ. 4, 13), καθώς καί πάντες οἱ νεκροί ἀπό τοῦ Ἀδάμ μέχρι τή Συντέλεια τοῦ Κόσμου. «Καί οἱ νεκροί ἐκ τῶν μνημάτων ἐξαναστήσονται καί ἡλικία μία πάντες γενήσονται...» (Στιχηρό Αἴνων Κυριακῆς τῶν Ἀπόκρεω). Τότε λοιπόν καί τά ἐκτρωμένα Ἔμβρυα «ἐκλάμψουσιν (=θά λάμψουν) ὡς ὁ ἥλιος ἐν τῇ Βασιλείᾳ τοῦ Πατρός αὐτῶν», ὅπως ὅλοι οἱ ίκαιοι (Ματθ. 13, 43). Καί τό ἴδιο ἰσχύει καί γιά τά ἀποβληθέντα ἀκούσια ἤ καί μέ κάποια εὐθύνη τῶν μητέρων τους Ἔμβρυα, ὡς ἀβάπτιστα ἐπίσης. Οἱ λεγόμενες «ἀποβολές» στίς ἐξωσωματικές γονιμοποιήσεις. Αὐτές δέν θεωροῦνται καί δέν εἶναι συνήθεις καί ἀνεύθυνες ἀποβολές, ἀλλά ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ! Γιατί ἐμφυτεύονται 3 5 ἔμβρυα ἐμψυχωμένα, ἀπό τά ὁποῖα δυστυχῶς ἐκτρώνονται τά 3 4 καί «κρατοῦνται» 1 2, ἐνῶ συνηθέστατα ἀποβάλλονται ΟΛΑ καί πάντως σέ ποσοστό 70 90%. Μάλιστα εἰδικοί ἰατροί ἀναφέρουν ὅτι οἱ «στεῖρες» γυναῖκες, πού καταφεύγουν σέ ἐξωσωματική γονιμοποίηση, ἔχουν ὡς αἰτία τῆς «στειρώσεώς» τους προηγουμένη ἔκτρωση ἤ καί ἐκτρώσεις σέ ποσοστό 90%! Γιατί μετά ἀπό ἔκτρωση συμβαίνει στείρωση σέ ποσοστό 35 40%. Οἱ ἐκτρώσεις στή σύγχρονη Ρωσία! Ἀναφέρεται ὅτι καθημερινά στή Ρωσία γίνονται (τέσσερεις χιλιάδες) ἐκτρώσεις, πού σημαίνει τό χρόνο. Ἀλλ ὅμως ἡ Ὀρθόδοξη Ρωσική Ἐκκλησία ἔκαμε «τρίωρη δέηση κατά τῶν ἐκτρώσεων» στήν Ἁγία Πετρούπολη, καθώς καί σέ δεκάδες ἄλλες ρωσικές πόλεις. (Πηγή: Ἐκκλησιαστικό Πρακτορεῖο «Ρομφαία» καί ἀναφορά στήν Ἐφημ. «Ὀρθόδοξος Τύπος», , σ. 4). Καί στήν Ἑλλάδα ἡ Ἐκκλησία πρέπει νά ὁρίσει Εἰδική Ἡμέρα εήσεων κατά τῶν Ἐκτρώσεων σέ ὅλους τούς Ἱερούς Ναούς, εἰ δυνατόν, κατά τήν 29η εκεμβρίου, Μνήμη τῆς σφαγῆς τῶν Ἁγίων Νηπίων ἀπό τόν Ἡρώδη. Ὁ Πανάγαθος Θεός νά βάλει τό Χέρι Του καί νά φωτίσει τούς ἐνεχομένους σέ ἐκτρώσεις νά μετανοήσουν καί ν ἀποφασίσουν καί νά εἰποῦν τό ἱερότατο καί ἡρωικότατο: «ΟΧΙ! Ποτέ πλέον»! Γιατί ἡ ἔκτρωση εἶναι ΦΟΝΟΣ φρικιαστικός Ἐμψυχωμένων Ἀνθρωπίνων Ἐμβρύων «κατ εἰκόνα καί καθ ὁμοίωσιν» τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ (Γενέσ. 1, 26) «ἐξ ἄκρας συλλήψεως»! 11

12 Παρατίθενται ὡς σχετικά καί συμπληρωματικά τῶν σελ Τό 1ο τό εἴχαμε βιβλιοπαρουσιάσει στό τεῦχος 129/2011, σελ. 23, καί τά 2/3 τοῦ περιεχομένου του εἶναι δανεισμένα ἀπό συγκλονιστικά περιστατικά τοῦ Περιοδικοῦ μας. Τό ἴδιο ἰσχύει σ ἕνα ποσοστό καί γιά τό 2ο, ἐνῶ τό 3ο εἶναι ἀπομαγνητοφωνημένα τμήματα σχετικῶν Ὁμιλιῶν τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος Ἀθανασίου Μυτιληναίου. Τό 1ο καί τό 2ο διατίθενται ΩΡΕΑΝ. Ζητῆστε τα ἀπό τίς ἐκδόσεις «Ὀρθόδοξος Κυψέλη» Σπαρτάκου 6, ΣΥΚΙΕΣ Θεσ/νίκης, τηλ Κι ἄν ὄχι γιά σᾶς προσωπικά, προμηθευτῆτε τα γιά τά παιδιά σας, τούς γνωστούς καί φίλους σας. ΞΕΡΕΤΕ τί εἶναι καί τί προσφέρει ὁ ΠΑ.ΣΥ.Π.Α.Π. («Πανελλήνιος Σύνδεσμος Προστασίας Ἀγεννήτου Παιδιοῦ»); ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ σωστά τίς ΓΥΝΑΙΚΕΣ καί τῆς ἐφηβικῆς καί προεφηβικῆς ἡλικίας νέες, ἀλλά καί γενικά τούς ΝΕΟΥΣ, ὥστε νά μήν καταλήξουν ΠΟΤΕ στήν τραγική ΕΚΤΡΩΣΗ, οὔτε τή χειρουργική οὔτε τή φαρμακευτική, ἔστω κάποιων ὡρῶν καί ἡμερῶν, μέ ὁποιαδήποτε μορφή ἀντισυλληπτικῶν: «χάπι ἑπομένης ἡμέρας» κ.λπ., ὅπως καί μέ «σπιράλ», πού εἶναι πρώιμη ΕΚΤΡΩΣΗ-ΦΟΝΟΣ, ἀλλ οὔτε καί μέ ΣΤΕΙΡΩΣΗ. (Οἱ Ἱεροί Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας μας ΚΔ Ἀποστολ. κ.ἄ. «κανονίζουν» τήν ἔκτρωση μέ πολυετῆ στέρηση τῆς θ. Κοινωνίας καί τή στείρωση μέ 3ετῆ ἀφορισμό!). Συνυπεύθυνοι εἶναι καί οἱ ἄνδρεςσύζυγοι, ἀλλά καί «σύντροφοι», ὅπως καί οἱ ἰατροί, οἱ φαρμακοποιοί καί οἱ λοιποί συνεργοῦντες... Κάθε ΓΥΝΑΙΚΑ λοιπόν «ΑΓΑΜΗ», ἀλλά καί ΕΓΓΑΜΗ, πού ἀντιμετωπίζει πειρασμό ἤ κίνδυνο ΕΚΤΡΩΣΕΩΣ ἤ ΣΤΕΙΡΩΣΕΩΣ, ἄς μή δυσκολευθῆ νά ἐπικοινωνήσει μέ τόν ΠΑ.ΣΥ.Π.Α.Π., πού συστεγάζεται καί συνεργάζεται μέ τήν Π.Ε.ΦΙ.Π. Τό ἴδιο ἰσχύει καί γιά ὅσους γνωρίζουν ἐγκύους, πού κινδυνεύουν νά ὁδηγηθοῦν σέ ἔκτρωση. Γράψτε ἤ τηλεφωνῆστε ἤ ἐπισκεφθῆτε μας. Η ΑΝΩΝΥΜΙΑ εἶναι σεβαστή. ΠΡΟΣΟΧΗ ἐπίσης καί ἀποφυγή ἀπό τά «Κέντρα Οἰκογενειακοῦ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ», πού συνιστοῦν ἀντισύλληψη, ἀλλά καί ΕΚΤΡΩΣΗ!... Μακριά ἀπό τέτοια κέντρα, πού δυστυχῶς διαφημίζον ται πιεστικά... ΖΗΤΗΣΤΕ μας σχετικά ἔντυπα, πού διαθέτουμε ΔΩΡΕΑΝ, ὅπως καί κάθε παρεχομένη βοήθεια γίνεται ΔΩΡΕΑΝ. Συμβουλευθῆτε καί ἔμπειρο Πνευματικό. Τηλέφωνα ἐπικοινωνίας: , , FAX: «ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ» (Π.Ε.ΦΙ.Π.). Λειτουργε ὡς αὐτοτελής Σύλλογος. Διεύθυνση: Πρεβέζης 8 Κάτω Πολεμίδια, Ἅγ. Ἰωάννης, 4154 ΛΕΜΕΣΟΣ, τηλ Πρόεδρος: Ἀνδρέας Μαυρουδῆς, θεολόγ.-καθηγ. Ὧρες ἐπικοινωνίας 6 11 μ.μ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Π.Ε.ΦΙ.Π. ΚΥΠΡΟΥ: ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ, Ὑποκ/μα Παπαφλέσσα 1, Ἅγ. Ἰωάννης-Λεμεσός, ἀριθμ. Λογαρ ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Ὑποκ/μα Πάφου 2, Λεμεσός, ἀριθμ. Λογαρ.: Ἡ Ε.Π.Ο. ἔχει τήν εὐλογία-σύσταση τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς καί τῶν Ἱ. Μητροπόλεων Κύπρου.

13 Ἡ σύγχρονη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ, ὡς ἀποτέλεσμα ἠθικῆς καί πολιτικῆς κρίσεως, καί τά Θαύματα τῆς ἔμπρακτης Πίστεως ὡς ΑΓΑΠΗΣ-ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗΣ. Α. Οἱ πιστεύοντες στό Φιλάνθρωπο Θεό καί ἐμπιστευόμενοι στήν ἀγαθή Πρόνοιά Του γνωρίζουν ἀπό προσωπικές ἐμπειρίες ὅτι ἡ ὡραία φράση τῆς ἱερῆς Ἀκολουθίας τῆς Ἀρτοκλασίας: «...οἱ δέ ἐκζητοῦντες τόν Κύριον οὐκ ἐ λαττωθήσονται παντός ἀγαθοῦ» (Ψαλμ. 33, 11) εἶναι πραγματικό καί ἐ παναλαμβανόμενο ΓΕΓΟΝΟΣ-ΠΙΣΤΕΩΣ! Γι αὐτό ὁ Θεάνθρωπος καί Φιλάνθρωπος Κύριος πρίν ἀπό τά Θαύματά Του ἐρωτοῦσε καί ζητοῦσε τήν ὁ- μολογία τῆς πίστεως: «πιστεύετε ὅτι δύναμαι τοῦτο ποιῆσαι;» (Ματθ. 9, 28. Πρίν ἀπό τό θαῦμα τῆς θεραπείας τῶν δύο τυφλῶν. Ἀλλά καί πρίν ἀπ αὐτό τό Θαῦμα εἶπε στήν ἀσθενῆ γυναίκα πού ἐθεράπευσε: «ἡ πίστις σου σέσωκέ σε»! Στίχ. 22). Πρῶτος Ἐκεῖνος κατά τήν πρώτη παρουσία Του στή Γῆ «διῆλθεν εὐεργετῶν καί ἰώμενος (= θεραπεύων) πάντας» (Πράξ. 10, 38), ἀλλά καί εἶπε τό Μέγα Λόγο: «μακάριόν ἐστι μᾶλλον διδόναι ἤ (=παρά) λαμβάνειν»! (Πράξ. 20, 35. Βλ. καί σελ. 14 τοῦ παρόντος τό ρητό αὐτό, πού ἐπαναλαμβάνεται σέ κάθε τεῦχος, ὡς «σῆμα κατατεθέν» ἤ διαρκές ΜΗΝΥ- ΜΑ τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. Περιοδικοῦ). Β. Φυσικά, ἐδῶ ἐν νοοῦμε τούς ἀναγκεμένους Ὑπερ πολυτέκνους καί Πολυτέκνους, πού ἡ «ἐπιβαλλόμενη» ἔξωθεν καί ἔσωθεν κρίση ἔχει πλήξει καί πλήττει πολύ, μάλιστα τούς ἀστέγους καί ἀνέργους καί χρεωμένους... ΠΡΟΣΟΧΗ ὅμως! Ἄς μήν παρασυρθοῦν κάποιοι... νά σκεφθοῦν ἤ καί νά ξεστομίσουν τόν ὀλιγόπιστο καί βλάσφημο λόγο: «...ἄς μήν ἔκαναν πολλά παιδιά...». ΟΧΙ! έν τά «ἔκαμαν» αὐτοί. Ὁ ημιουργός Θεός τούς τά ἔδωσε καί αὐτοί ὡς πιστοί δέν τά ἐμπόδισαν καί ἀπέφυγαν (μέ φονικές ἐκτρώσεις καί ἁμαρτωλή ἀντι σύλληψη, ὅπως δυσ τυχῶς κάνουν πολλοί...). Ἀντίθετα, τά ἐδέχθηκαν, τά δέχονται καί θά τά δέχονται μέ εὐγνωμοσύνη καί πίστη-ἐμπιστοσύνη στήν ἀγαθή καί παντοδύναμη Πρόνοιά Του, ἡ ὁποία τούς οἰκονομεῖ καί θά τούς οἰκονομεῖ πάν τοτε! Τό εἴδαμε αὐτό στήν ἀρχή τοῦ παρόντος ἄρθρου (Α ): «...Οἱ δέ ἐκζητοῦντες τόν Κύριον οὐκ ἐλαττωθήσονται παντός ἀγαθοῦ» τελικά, ἔστω καί ἄν κάποτε... δοκιμάζονται. Αὐτή εἶναι καί ἡ διαβεβαίωση τοῦ Ἰδίου τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ: «Ζητεῖτε πρῶτον τήν Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καί τήν δικαιοσύνην Αὐτοῦ (ἐν. τήν Ἀρετή γενικά) καί ταῦτα πάν τα (ἐν. τά ἀναγκαῖα) προστεθήσεται ὑμῖν» (= θά σᾶς δοθοῦν. Ματθ. 6, 33 στήν Ἐπί τοῦ Ὄρους Ὁμιλία Του). Ἀντίθετα, οἱ θεωρούμενοι «πλούσιοι», ὡς ἄσπλαγχνοι καί «ἄφρονες»..., πτωχεύουν καί πεινοῦν πνευματικά καί ὑλικά καί ἐδῶ καί Ἐκεῖ, ὅπου θ ἀκούσουν ἀμετάκλητα τό «πορεύεσθε ἀπ Ἐμοῦ οἱ κατηραμένοι... ἐπείνασα γάρ καί οὐκ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν...» («Εὐαγγέλιον Κρίσεως», Ματθ. 25, 41 42). «Ἐπείνασα...» στό πρόσωπο τῶν πτωχῶν ἀδελφῶν Μου! Γιατί ἀκριβῶς ἐμπιστεύεται ὁ Φιλάνθρωπος Κύριος τούς ἀδυνάτους καί πτωχούς στούς συν ανθρώπους τους ὡς ἀδελφούς Του! 13

14 14 14 Ο κογ. Χρίστου-Μαρίνας Κανταρτζ, 7 παιδ., γεν , Ν. ττικ ς. Μακεδόνας πατέρας καί πό 7 δέλφια ( πως καί μητέρα του λισάβετ ταν πό 8 δέλφια). Μυτιληνιά καί νέα μητέρα ε ναι πό 2 δέλφια, λλ δη περπολύτεκνη καί μάλιστα μέ τό 7ο μόλις νεογέννητο. Καί κριβ ς, μολονότι μένουν στό νοίκιο, πάρχουν κάποια χρέη καί μεροκαματιάρης πατέρας δέν χει μόνιμη ργασία (τώρα πάρχει μιά 8μηνη σύμβαση), γαπο ν τά παιδιά ς δ ρα το Θεο καί δέν τά ποφεύγουν. Τό «χει Θεός» ε ναι τό «πιστεύω» τους καί, «δόξα τ Θε», κε νος τούς ο κονομε καί θά τούς ο κονομε, σο μπιστεύονται σ Α τόν καί ζο ν λληνορθόδοξα. Γ. Καί θά κλείσουμε τήν παροῦσα ἀναφορά (καί παράκληση) ὑπενθυμίζοντας τούς λόγους τοῦ Κυρίου στούς Μαθητές Του πρίν ἀπό τό μέγα Θαῦμα τοῦ πολλαπλασιασμοῦ τῶν πέντε (5) ἄρτων καί τῶν δύο (2) ἰχθύων, τούς ὁποίους Ἐκεῖνος ΕΥΛΟΓΗΣΕ καί ἐπλήθυναν τόσο, ὥστε ἐχόρτασαν πέντε χιλιάδες (5.000) ἄνδρες, χωρίς τίς γυναῖκες καί τά παιδιά (πού δέν θά ἦσαν ἤ καί 2.000;), ἐνῶ ἐπερίσσευσαν καί δώδεκα (12) κοφίνια πλήρη! Ἀλλ ἐνῶ πρίν ἀπό τό Θαῦμα οἱ Μαθητές εἶπαν στόν Κύριο: «ἀπόλυσον τούς ὄχλους, ἵνα ἀπελθόντες εἰς τάς κώμας ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς βρώματα» (γιατί ὁ τόπος ἦταν ἔρημος), ὁ Κύριος τούς εἶπε: «ότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν» (= ῶστε τους ἐσεῖς νά φάγουν. Ματθ. 14, 16). Καί αὐτό, ὡς Ἐντολή πλέον, ἰσχύει καί θά ἰσχύει γιά ΟΛΟΥΣ τούς πιστούς καί γιά ὅλες τίς ἐποχές καί... «κρίσεις». Ἀπό τό πολύ ἤ λίγο περίσσευμα, ἀλλά καί ἀπό τό ὑστέρημά του ὁ καθένας μπορεῖ καί πρέπει νά δίνει στούς ἀπόρους καί πτωχούς, μάλιστα στούς Πολυτέκνους. Καί ὁ Κύριος τό πολύ ἤ λίγο θά τό εὐλογεῖ καί στόν προσ φέροντα καί στόν λαμβάνοντα, ὥστε καί οἱ δύο νά μή στεροῦνται, ὡς πιστεύοντες τό «...οὐκ ἐλαττωθήσονται παντός ἀγαθοῦ»! Τό πῶς... δέν ἀνήκει σ αὐτούς, ἀλλά στό Χορηγό τῆς Ζωῆς καί «παντός ἀγαθοῦ»: «...παρά δέ τῷ Θεῷ πάντα δυνατά ἐστι», ὅπως καί σέ κάθε ἀληθινό πιστό σ Ἐκεῖνον, ὁ Ὁποῖος εἶπε καί λέγει: «εἰ δύνασαι πιστεῦσαι, πάντα δυνατά τῷ πιστεύοντι»! (Μάρκ. 9, 23). Τό ζητούμενο λοιπόν εἶναι ἡ ΠΙ- ΣΤΗ ἡ ἔμπρακτη. Γιατί «χωρίς πίστεως ἀδύνατον εὐαρεστῆσαι» Θεῷ καί ἀνθρώποις (Πρός Ἑβρ. 11, 6. Βλ. ὁλόκληρη τή θαυμασιότατη περικοπή τοῦ 11ου κεφαλ. περί ΠΙΣΤΕΩΣ. Ἀναγινώσκεται στούς Ἱ. Ναούς τήν Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων, μετά τήν Πεντηκοστή). «Μακάριόν ἐστι διδόναι μᾶλλον ἢ λαμβάνειν» (ὁ Κύριος, Πράξ. 20, 35).

15 Ἡ Γέ ν ν ησ η τοῦ Θεανθρώπου. «Ἐφάνη ἐπί τῆς γῆς γενόμενος ἄνθρωπος ὁ Παντουργός ἀγαθοπρεπῶς ἐκ παρθενικῆς καί ἀχράντου Σου [γαστρός καί ἡμᾶς ἐθέωσεν, Εὐλογημένε Πάναγνε, Θεοτόκε Πανάχραντε»! (Μεσονυκτ. Κυριακῆς Γ Ἤχου, Ὠιδή ζ ). «Ὤ Πανύμνητε Μῆτερ, ἡ τεκοῦσα τῶν πάντων Ἁγίων Ἁγιώτατον Λόγον...»! (Χαιρετισμοί, Ω). ÅÕ ÏÌÁÓÔÅ σέ ὅλους τούς ΦΙΛΟΥΣ τά φετινά Χριστούγεννα νά βιώσου με τό Σημείωση. Ἡ ὡραία ἱ. Εἰκόνα τῆς Γεννήσεως τοῦ Θεανθρώπου εἶναι χρυσοκέντητη! Μέγα Μυστήριο τῆς Ἐναν θρωπήσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου μέ ἁπλή Εὐαγγελισμοῦ Οἰ νουσσῶν Χίου. Ὑπερεῦγε Σας! (ὄχι ζωγραφισμένη). Εἶ ναι ἔργο τῆς Ἱ. Μονῆς καί καθαρή πίστη, ἀλλά καί μέ συνειδητή ὁμολογία, ὅτι: «οὐκ ἔστιν ἐν ἄλλῳ οὐδενί ἡ σωτηρία... ὑπό τόν οὐρανόν..., ἐν ᾧ δεῖ σωθῆναι ἡμᾶς»! (Πράξ. 4, 12. έν ὑπάρχει κανείς ἄλλος σωτήρας, διά μέσου τοῦ Ὁποίου ἠμποροῦμε νά σωθοῦμε ἀληθινά καί αἰώνια). ÅÕ ÏÌÁÓÔÅ ἀκόμη νά διέλθουμε καί τίς ὑπόλοιπες Ἑορτές τοῦ Ἁγίου ωδεκαημέρου, ἀλλά καί τό Νέο Ἔτος 2012 μέ ἀνανεωμένη Ἐλπίδα, Ἀγάπη καί ἀληθινή Μετάνοια, πού εἶναι ἡ οὐσία τῆς Ἁγίας ΟΡΘΟ ΟΞΙΑΣ μας. ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ καί ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ καί... Φιλοπολυτεκνικά! Ὅπως γράφουμε στό πρῶτο ἀριστερό μέρος τῆς ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗΣ, αὐτή εἶναι προαιρετική, μολονότι πολύ ἀναγκαία τήν τελευταία αὐτή περίοδο τῆς πολλαπλῆς «κρίσεως», πού ἔχει πλήξει καί πλήττει ἰδιαίτερα τούς ἡρωικούς Πολυτέκνους. ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ μάλιστα νά συμ-πληρωνόταν ὄχι μόνο προσωπικά, ἀλλά συλλογικά, μαζί μέ γνωστούς καί φίλους. Τό νά ζητοῦμε καί νά «ἐπαιτοῦμε» μέ ἀξιοπρέπεια χάρη τῆς Ἀγάπης-Ἐλεημοσύνης δέν εἶναι ὑποτιμητικό, ἀλλά καί τιμητικό! Πολλοί Ἅγιοι ἐ- πωλοῦντο ὡς δοῦλοι χάρη πτωχῶν ἀδελφῶν τους! ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ προκαταβο λικά εὐχόμενοι πολλαπλάσια ἀντα πόδοση ἀπό τόν Πανάγαθο Κύριο καί Σωτήρα μας. «Δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε» (ὁ Κύριος, Ματθ. 10, 8)

16 Α τοί δέν κάνουν ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ ο τε ποικιλότροπη ΦΥΓΟΤΕΚΝΙΑ! Α τήν τήν $ξιοθαύμαστη *περ-υπερπολύτεκνη ο+κογένεια το. ε τυχισμένου ζεύγους Jim Bob καί Michelle Duggar, 3μερικαν4ν $πό την Πολιτεία 3ρκάνσας, τήν εἴχαμε παρουσιάσει στό τε.χος $ρ. 116/2007, ταν τά παιδιά >σαν 17. Καί ΤΩΡΑ, πού μάθαμε τι τό 20ό (!), τήν παρουσιάζουμε πάλι Eς σπάνιο παράδειγμα φιλοτεκνίας-*περπολυτεκνίας, μάλιστα χάρη τ4ν Fκούσια Gλιγοτέκνων (1 2) καί τ4ν $τέκνων Iλλήνων-Iλληνίδων... K χαρακτηρισμός μας, Eς «$ξιοθαύμαστης» ο+κογένειας, καθιστl περιττά Nλλα σχόλια. 3πό τήν Eραία φωτογραφία λείπουν τά 2 πρ4τα παιδιά-$δέλφια καί φυσικά τό κυοφορούμενο 20ό. Τό ΜΗΝΥΜΑ τους, ζωντανό καί μεγαλόφωνο, εqναι: ΟΧΙ στίς φονικές ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ καί τήν ποικιλότροπη ΑΠΟΦΥΓΗ τtς ε λογημένης παιδοποιίας! Καί α τό εqναι καί τό διαρκές ΜΗΝΥΜΑ τtς Π.Ε.ΦΙ.Π. καί το. Περιοδικο. της. Μία «Μάρτυρας» τtς ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ! U Stacie Crimm ( ) K $δελφός της Ray Phillips. U Vρωίδα Stacie Crimm, 3μερικανίδα $πό τήν Yκλαχόμα, Zς τά 41 χρόνια της νομιζόταν στείρα. Καί τότε συνέλαβε φυσιολογικά ]μβρυο-θtλυ, ^ν4 V ἴδια προσβλήθηκε $πό καρκίνο, πού $παιτο.σε χημειοθεραπεία. 3λλά δέν τή δέχθηκε, γιατί θά φονευόταν τό ]μβρυο, προτιμώντας τή ζωή ΕΚΕΙΝΟΥ, πού τό πtραν μέ καισαρική 5μηνο. ΕΚΕΙΝΗ *πέκυψε στή θανατηφόρα $σθένειά της, Eς «Μάρτυρας» τtς Μητρότητας, 23 Vμέρες μετά τόν τοκετό. jτσι χάρηκε τό μωράκι της μόνο μία φορά στήν kντατική! Τό *γιέστατο πλέον κοριτσάκι της Dottie Mae τό πtρε καί τό $νατρέφει n $δελφός της Ray Phillips μαζί μέ τά 4 δικά του παιδιά! Παρόμοια Vρωικά παραδείγμα kγκύων Iλληνίδων, καί $λλοδαπ4ν ]χουμε $ναφέρει σέ προηγούμενα τεύχη. wποκλινόμαστε ^νώπιόν τους καί σέ κάθε jγκυο λέμε: «Σκέψου τό σπλάγχνο σου!» (βλ. σ. 12), πού εqναι xνθρωπος $νεξάρτητος, μέ ψυχή $θάνατη, «κατ ε κόνα Θεο», καί zπλά στό σ4μα σου, Eς «ναόν το Θεο», κατά τό καί α+ώνιο Νόμο το. Δημιουργο. Θεο.! (Πηγή: Internet). Δ Ω Ρ Ε Α Ν Τό μωράκι Dottie Mae. ΔΩΣΤΕ ΤΟ ΚΑΙ Σ ΑΛΛΟΥΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 2014 Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Ο Άγιος Πέτρος μετανοών (1600) «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για

Διαβάστε περισσότερα

Με αγιορειτική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ελαιοβρύτισσας.

Με αγιορειτική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ελαιοβρύτισσας. Με αγιορειτική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ελαιοβρύτισσας. Της πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο Ηγούμενος της νόμιμης

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς

Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς ΑΠOΠΑΜΑ ΑΠO ΣΗΝ ΟΜΙΛΙΑ του Π. ΠEΣΡΟΤ ΧΙΡ στο 20ο ΙΕΡΑΠΟΣΟΛΙΚO ΤΝΕΔΡΙΟ ΤΝΕΡΓΑΣΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΧΡΙΣ. ΟΜΙΛΟΤ ΕΙ ΣΗΝ ΚΑΣΑΚΗΝΩΙΝ ΑΓΙΑ ΣΑΒΙΘΑ Αράχωβης Παρανάσσου Βοιωτίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ

ΑΘ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΥΓΗΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ κ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΘ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΑΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 1 ΚΥΘΗΡΑ, 28 η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 Σεβασμιώτατε Κύριε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ TETAΡTH 24 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ TETAΡTH 24 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ TETAΡTH 24 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α1 ΟΜΑ Α Α Α.1.1 Πότε, για ποιο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λουτράκι 24/10/2016 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αρ.Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λουτράκι 24/10/2016 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αρ.Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η HM: 24/10/2016 21:39:07. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λουτράκι 24/10/2016 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αρ.Πρωτ. 18804 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Δ/νση: Ιάσονος & Εθν. Αντίστασης Λουτράκι, Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας 1. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου (λάδι καταλύουμε

Διαβάστε περισσότερα

Β Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας

Β Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Πολιτιστικής Ακαδημίας «Άγιος Επιφάνιος» πραγματοποιήθηκε, από τις 13-15 Φεβρουαρίου 2014, στο Μέγα Συνοδικό της Ιεράς Μητροπόλεως Κωνσταντίας στο Παραλίμνι το Β Διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ. Α. Στις Ακολουθίες Περιόδου

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ. Α. Στις Ακολουθίες Περιόδου ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ Τις παρακάτω ευχές ο λειτουργός δύναται, ελεύθερα, να τις χρησιμοποιήσει στο τέλος της θείας Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά B Δημοτικού (Μέρος Α ) Ομορφος κόσμος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Β Δημοτικού Ομορφος κόσμος (Μέρος A ) Συγγραφική ομάδα:

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013.

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013. Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Διοργανωτές: «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013 ΣΑΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΧΑΙΡΟΜΑΣΤΕ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Δ.Ε. 13: «Τι μπορεί να μάθει ο άνθρωπος για το Θεό. Προσέγγιση της γιορτής της Μεταμόρφωσης» (σελίδες εγχειριδίου 69-76) Δ.Ε. 19: «Η μνήμη των Αγίων, αφορμή για

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Ξεθεμέλιωμα τοῦ γάμου. 'Αρχιμ. Δανιήλ 'Αεράκη, ἱεροκήρυκος

Ξεθεμέλιωμα τοῦ γάμου. 'Αρχιμ. Δανιήλ 'Αεράκη, ἱεροκήρυκος Ξεθεμέλιωμα τοῦ γάμου 'Αρχιμ. Δανιήλ 'Αεράκη, ἱεροκήρυκος Γιά τούς χριστιανούς ἕνας εἶναι ὁ θεσμός, πού θεμελιώνει τήν οἰκογένεια: Ὁ ἐκκλησιαστικός γάμος. Δύο νέοι ἑνώνουν τήν ἀγάπη τούς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΗΣ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΗΣ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΗΣ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Η Μάχη της Κρήτης έχει µια ξεχωριστή θέση στη ροή των γεγονότων του Β' Παγκοσµίου Πολέµου. Ο Ελληνικός λαός στη Κρήτη, εγκαταλελειµµένος

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη Ένα γεμάτο μέλια χεράκι Βούλα Μάστορη Εικονογράφηση: Σπύρος Γούσης Σελ. 91 Δραστηριότητες για Γ & Δ τάξη Συγγραφέας: Η Βούλα Μάστορη γεννήθηκε στο Αγρίνιο. Πέρασε τα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αδέλφια στο σχολείο Οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριές μου Οι μαθήτριες του Χριστού Κάποτε, μια γυναίκα, που ονομαζόταν Μάρθα, υποδέχτηκε στο σπίτι της τον Ιησού. Η Μάρθα, ήταν αδελφή του

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Βιοηθικής της Ανθρώπινης Αναπαραγωγής. Γεώργιος Λ. Αντωνάκης Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Πατρών

Στοιχεία Βιοηθικής της Ανθρώπινης Αναπαραγωγής. Γεώργιος Λ. Αντωνάκης Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Πατρών Στοιχεία Βιοηθικής της Ανθρώπινης Αναπαραγωγής Γεώργιος Λ. Αντωνάκης Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Πατρών ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ, ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ, ΤΟΚΕΤΟΣ Ποιοι παράγοντες πρέπει να λαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr ΠΡΩΤ. 6002/2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΘΗΝΗΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για ΔΩΡΕΑΝ Σίτιση

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για ΔΩΡΕΑΝ Σίτιση Απαιτούμενα δικαιολογητικά για ΔΩΡΕΑΝ Σίτιση Οι ενεργοί (**) φοιτητές των Τμημάτων του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ με έδρα το Αγρίνιο (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψ. διδάκτορες), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.28/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.28/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Περίληψη Λήψη απόφασης περί καθορισμού φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Στα Σπάτα σήμερα 25 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30

Διαβάστε περισσότερα

OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ

OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ Αγαπητοί μου Χριστιανοί, Σας ευχαριστώ που μου δίνεται σήμερα την ευκαιρία, να μοιραστώ μαζί σας τις σκέψεις και το όραμά μου για την Εκκλησία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΒΡ5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΒΡ5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΒΡ5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Η ισότητα των δύο φύλων στην Παλαιά Διαθήκη. 2. Η ισότητα των δύο φύλων στην Καινή Διαθήκη. 3. Η ισότητα των δύο φύλων στην Εκκλησία

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8 Τι είναι το Άγιο Πνεύμα Διδ. Εν. 8 Κεντρικό γεγονός στη ζωή της Εκκλησίας Το Άγιο Πνεύμα επιφοίτησε στους αποστόλους και παραμένει στην Εκκλησία ως Παράκλητος, για να καθοδηγεί τους πιστούς «Εἰς πᾶσαν

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών. (άρθρο 8 παρ. 4Ν.

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών. (άρθρο 8 παρ. 4Ν. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (για την περίοδο 2014-2015) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Περίοδος εγγραφών: από 2/6/2014 έως 2/7/2014 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 12:οο έως 16:00 μμ ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το

Διαβάστε περισσότερα

Artful thinking: Ο μικρός ήρωας του Λουκιανού Κηλαηδόνη. Ερώτηση: Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ήρωα;

Artful thinking: Ο μικρός ήρωας του Λουκιανού Κηλαηδόνη. Ερώτηση: Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ήρωα; ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Θ.Ε. 1 - Δ.Ε. 5 ΑΓΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ερμηνεία της αγιότητας και αντίληψη των χαρακτηριστικων της ζωής και του έργου των αγίων της εκκλησίας. Όψεις της αγιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ολοι είμαστε αδέλφια

Ολοι είμαστε αδέλφια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού (Μέρος Α ) Ολοι είμαστε αδέλφια ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού Ολοι είμαστε αδέλφια (Μέρος A )

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΑΔΑ Α : AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀθηναῖοι, ὡς καὶ οἱ ἑτέρας πόλεις κατοικοῦντες, πολλὰ ἐν τῷ βίῳ ἐπιτηδεύουσι, ἵνα τὰ ἀναγκαῖα πορίζωνται: Ναυσικύδης ναύκληρος ὢν περὶ τὴν τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν).

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΜΑΘΗΜΑ 25 Ο ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β α. «Κατ οίκον εκκλησία» 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα)

Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα) ΜΑΘΗΜΑ 13ο Ἐπίκαιρο Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα) Τί ὄμορφα πού εἶναι ὅλα στολισμένα γύρω μας, παιδιά! Οἱ δρόμοι, τά σπίτια, τά καταστήματα... Καί καθώς ἀπολαμβάνουμε ὅλα αὐτά τά στολίδια καί τή χριστουγεννιάτικη

Διαβάστε περισσότερα

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ.

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ. Οι Νηστείες της Αγίας μας Εκκλησίας Οι νηστείες, όπως αρχίζουν από την αρχή σχεδόν του χρόνου, είναι οι εξής: 1η: Από την ημέρα των Χριστουγέννων μέχρι τις 4 Ιανουαρίου τρώμε τα πάντα είτε έχουμε ΤΕΤΑΡΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ- ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Χρήσιµες Οδηγίες για την τέλεση του Γάµου Α) ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟ ΟΞΩΝ Όταν και οι δύο Μελλόνυµφοι θέλουν να τελεστεί το Μυστήριον του Γάµου στο Ναό µας,για να εκδοθεί η Άδεια

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

Προσκυνηματική Εκδρομή

Προσκυνηματική Εκδρομή Προσκυνηματική Εκδρομή στους Αγίους Τόπους ραγματοποιήθηκε από τις 23 μέχρι και τις 27 Αυγούστου πενθήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους Αγίους Τόπους των μελών και των φίλων των Χριστιανικών Συνδέσμων

Διαβάστε περισσότερα

Εμείς τα παιδιά θέλουμε να γνωρίζουμε την τέχνη και τον πολιτισμό του τόπου μας και όλου του κόσμου.

Εμείς τα παιδιά θέλουμε να γνωρίζουμε την τέχνη και τον πολιτισμό του τόπου μας και όλου του κόσμου. Εισαγωγή Το Παγκύπριο Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων δημιουργήθηκε το 1960. Πρωταρχικός του στόχος είναι η προσφορά και η στήριξη του παιδιού στην Κυπριακή κοινωνία. Το Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων, μέσα από τις εβδομαδιαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 56, 11742 ΑΘΗΝΑ Βαθμός Ασφαλείας: Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ. 29/2, Τετάρτη των Τεφρών. Αρχή της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η Θεία Λειτουργία στις 19.00 στον Ιερό Καθολικό Μητροπολιτικό Ναό (Ντόμο) με την επίθεση της τέφρας. ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα πρός Ἐκπαιδευτικούς Μέ τήν ἔναρξη τῆς νέας Σχολικῆς χρονιᾶς

Μήνυμα πρός Ἐκπαιδευτικούς Μέ τήν ἔναρξη τῆς νέας Σχολικῆς χρονιᾶς Ἀριθμ. Πρωτ.: 638 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ι Ε Ρ Α Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Σ Π Α Τ Ρ Ω Ν Ἐν Πάτραις τῇ 10ῃ Σεπτεμβρίου 2015 Μήνυμα πρός Ἐκπαιδευτικούς Μέ τήν ἔναρξη τῆς νέας Σχολικῆς χρονιᾶς τοῦ Σεβασμιωτάτου

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος;

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Πρώτα, πρώτα είμαι άνθρωπος. Γεννήθηκα από φτωχή οικογένεια. Υπέφερα πολύ. Από 10 χρονών εργαζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ. Προς ΤΥΦΛΟΤΗΤΑ. Υποβάλλω συνημμένα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και παρακαλώ να εντάξετε στο πρόγραμμα Τυφλότητας εμένα τ ίδι. ή τ...

ΑΙΤΗΣΗ. Προς ΤΥΦΛΟΤΗΤΑ. Υποβάλλω συνημμένα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και παρακαλώ να εντάξετε στο πρόγραμμα Τυφλότητας εμένα τ ίδι. ή τ... ΤΥΦΛΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: Δ/ΝΣΗ: ΠΟΛΗ: Προς ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΔΝΤΟΥ ΤΕΘΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΚΟΣΜΕΤΟΥ

ΟΜΙΛΙΑ ΔΝΤΟΥ ΤΕΘΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΚΟΣΜΕΤΟΥ 1 ΟΜΙΛΙΑ ΔΝΤΟΥ ΤΕΘΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΚΟΣΜΕΤΟΥ Το Ταμείο Εθνικής Άμυνας με ιδιαίτερη συγκίνηση συμμετέχει στην σημερινή εκδήλωση, τιμώντας κατ αυτόν τον τρόπο τόσο την μνήμη δύο επιφανών τέκνων της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πίνακας Κενών θέσεων Περιπτέρων Δήμου Ιλίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πίνακας Κενών θέσεων Περιπτέρων Δήμου Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε. Νίνου Κάλχου 48 50 Τ.Κ. 131 22 ΤΗΛ: 213 20.30.158 FAX: 210 2691865 URL: www.ilion.gr Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

Μαχόμενη Θεολογία. Περιεχόμενα. 1. Τί πολίτες θέλει ἡ σύγχρονη ἐξουσία; Μιά συνέντευξη γιά τά ναρκωτικά. 2. Ἡ σημασία τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ

Μαχόμενη Θεολογία. Περιεχόμενα. 1. Τί πολίτες θέλει ἡ σύγχρονη ἐξουσία; Μιά συνέντευξη γιά τά ναρκωτικά. 2. Ἡ σημασία τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ Μαχόμενη Θεολογία Περιεχόμενα Πρόλογος 1996 1. Τί πολίτες θέλει ἡ σύγχρονη ἐξουσία; Μιά συνέντευξη γιά τά ναρκωτικά 1997 2. Ἡ σημασία τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ 1998 3. Προβλήματα ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς 4.

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου»

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου» Ιανουάριος 1 Πέμπτη Θεία Λειτουργία «Περιτομή Του Κυρίου» 4 Κυριακή Θεία Λειτουργία 5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός 6 Τρίτη Θεία Λειτουργία & Αγιασμός «Άγια Θεοφάνεια» 7 Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:---------

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- 25η Μαρτίου 1821 Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- Στόχοι: Μέσα από διάφορες επικοινωνιακές και διαθεματικές δραστηριότητες τo παιδί:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ

ΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ 1 ΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ 1. Αξιωματικός 2. Λοχίας 3. 1 ος Φαντάρος 4. 2 ος Φαντάρος 5. 3 ος Φαντάρος 6. 4 ος Φαντάρος 7. 5 ος Φαντάρος 8. 6 ος Φαντάρος 9. 8 ος Φαντάρος 10. Ελληνοπούλα 11. Ελληνοπούλα 12.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ.

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. Ι. (151) Όλα τα πράγµατα είναι αντίλαλοι της Φωνής του Θεού. 2 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του,

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την Παρασκευή, 20 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Θρησκευτικών Μελετών του Μίνσκ συνάντηση ανάμεσα στο Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο και 10 εκπροσώπων Ορθοδόξων Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 19 Α ΜΕΡΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1. Ἡ πρόοδος τῆς Ἰατρικῆς Βιοτεχνολογίας... 29 2. Προκλήσεις γιά τήν ἀρχή τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς... 36 3. Προκλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Υπ αριθμ Φ5/68535/Β3/18-6-2012 Κ.Υ.Α με θέμα «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των ΑΕΙ»

Υπ αριθμ Φ5/68535/Β3/18-6-2012 Κ.Υ.Α με θέμα «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των ΑΕΙ» Υπ αριθμ Φ5/68535/Β3/18-6-2012 Κ.Υ.Α με θέμα «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των ΑΕΙ» Άρθρο 1 Δικαιούχοι Δωρεάν Σίτισης 1. α. Ενεργοί Φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη

ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη 1 ΤΑ ΦΥΛΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ Η συγκλίνουσα άποψη των ερμηνευτών πατέρων της εκκλησίας μας είναι ότι κατά το σχέδιο του Θεού, αν δεν συνέβαινε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2010 Έμπλεη ευγνωμοσύνης, με βαθιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΣΜΥΡΝΗ 20/4/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 87 ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ- ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Βάρνης 1 Τ.Κ 171 24 Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

για το Περιβάλλον και την Ανακύκλωση

για το Περιβάλλον και την Ανακύκλωση Εκστρατεία δράσεων της «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» με τους μαθητές για το Περιβάλλον και την Ανακύκλωση Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Εκστρατεία δράσεων της «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» με τους μαθητές για το Περιβάλλον και την Ανακύκλωση Η

Διαβάστε περισσότερα

3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών.

3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών. 3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών. Θεσμικό πλαίσιο: Ν.Δ. 57/1973 (ΦΕΚ 149/Α ), Υ.Α. αριθμ. Γ6/8645/1974, άρθρο 44 του Ν. 2082/1992 (ΦΕΚ 158/Α

Διαβάστε περισσότερα

ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη

ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΗΣ & ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ Ιούνιος 2016 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Σάββατο 28 Μαΐου Κυριακή 29 Μαΐου Μέγας Αρχιερατικός

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές...

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές... Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3 2. Ποσό επιδόματος... 4 Πηγές... 6 Συντακτική Ομάδα... 6 1 ΘΕΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ἀβραάμ - Ἡ θυσία τοῦ Ἰσαάκ

Ὁ Ἀβραάμ - Ἡ θυσία τοῦ Ἰσαάκ ΜΑΘΗΜΑ 8ο Γένεσις κεφ. 12-22 Ὁ Ἀβραάμ - Ἡ θυσία τοῦ Ἰσαάκ Μετά τή σύγχυση τῶν γλωσσῶν πού ἔπαθαν, παιδιά, οἱ ἄνθρωποι ὅταν ἔχτιζαν τόν πύργο τῆς Βαβέλ, σκορπίστηκαν σ ὅλη τή γῆ. Στά διάφορα μέρη ὅπου ἐγκαταστάθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας ΜΑΘΗΜΑ 7 Ο Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας σύμφωνα με τη χρονική σειρά που πραγματοποιήθηκαν: 1. Προαναγγελία του Μεσσία

Διαβάστε περισσότερα

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Cyprus

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Cyprus ISSP 1998 Religion II - Questionnaire - Cyprus Για σας. Είμαστε από το Κέντρο Ερευνών του Cyprus College. Kάνουμε μια διεθνή έρευνα για κοινωνικές και ηθικές αντιλήψεις. Η έρευνα αυτή γίνεται ταυτόχρονα

Διαβάστε περισσότερα

"Καλησπέρα σας ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Καλησπέρα σας ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Δεκελείας 97 Νέα Φιλαδέλφεια Τ.Κ. 14341 Τηλ.: 213 2049012 fax. 213 2049006

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μαρούσι,.../.../200...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μαρούσι,.../.../200... 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μαρούσι,.../.../200... ΠΡΟΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο Των Παιδικών Σταθμών Δήμου Αμαρουσίου (α επιλογή Π.Σ...) (β επιλογή Π.Σ...) ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 203/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 203/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 203/2015 ΘΕΜΑ: 43 ο Έγκριση συνδιοργάνωσης θεσμοθετημένων εκδηλώσεων Π.Ε. Λάρισας. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές του νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 201., - 201..

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές του νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 201., - 201.. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές του νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 201., - 201.. θα πραγματοποιούνται από την. έως τις. Ιουνίου 201. τις παρακάτω ώρες:.... Δικαίωμα εγγραφής έχουν όσα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση κανονιστικής απόφασης του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Τά δύο βιβλία τοῦ Θεοῦ

Τά δύο βιβλία τοῦ Θεοῦ ΜΑΘΗΜΑ 1ο Γένεσις 1,1-2,7 Τά δύο βιβλία τοῦ Θεοῦ Ὡς ἀφόρμηση θά μπορούσαμε νά ἑτοιμάσουμε μιά ἔκθεση φωτογραφίας ἤ μιά προβολή μέ τοπία πού θυμίζουν τίς καλοκαιρινές διακοπές καί μέ ἄλλες εἰκόνες πού παρουσιάζουν

Διαβάστε περισσότερα

Μκ 5,21 Όταν πέρασε ο Ιησούς με το πλοιάριο πάλι στην απέναντι όχθη, συγκεντρώθηκε πολύς κόσμος γύρω του. Ήταν δίπλα στη λίμνη. 22 Έρχεται τότε ένας

Μκ 5,21 Όταν πέρασε ο Ιησούς με το πλοιάριο πάλι στην απέναντι όχθη, συγκεντρώθηκε πολύς κόσμος γύρω του. Ήταν δίπλα στη λίμνη. 22 Έρχεται τότε ένας Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ ΤΟΥ ΙΑΕΙΡΟΥ: Ο χριστός χαρίζει ξανά το δώρο της ζωής Μκ 5,21 Όταν πέρασε ο Ιησούς με το πλοιάριο πάλι στην απέναντι όχθη, συγκεντρώθηκε πολύς κόσμος γύρω του. Ήταν δίπλα στη λίμνη.

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2008 Ύµνος της οµάδας Ύµνος των Αγίων Ανδρόνικου και Αθανασίας Έχει του «αύριο» κρυµµένη την ελπίδα και τη φυλάει σαν τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Γάμος Οικογένεια. Οικογενειακή Αγωγή I Καζέλα Αργυρώ

Κεφάλαιο 1: Γάμος Οικογένεια. Οικογενειακή Αγωγή I Καζέλα Αργυρώ Κεφάλαιο 1: Γάμος Οικογένεια Οικογενειακή Αγωγή I Καζέλα Αργυρώ Στόχοι Οι μαθητές να: αναφέρουν και επεξηγούν ανάγκες που ικανοποιούνται μέσα από το γάμο. δικαιολογούν τη σημασία που έχει ο γάμος ως κοινωνικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ «25 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ «25 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καισαριανή, 13.03.2013 ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Aριθ. Πρωτ.: οικ. 3369 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Πληροφορίες : Ειρήνη Καγιαμπάκη Ταχ. Δ/νση : Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας, 161 21 Τηλ. : 213-2010765

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2012-2013 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2012-2013 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2012-2013 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σύμφωνα με την υπ αριθ. Κ.Υ.Α. Φ5/68535/Β3/18-6-2012 Φ.Ε.Κ. 1965/18-06-2012 των Υπουργών Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Οικονομικών, όλοι οι ενεργοί

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη τύπου της Ένωσης Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ) 8-6-2015

Συνέντευξη τύπου της Ένωσης Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ) 8-6-2015 Συνέντευξη τύπου της Ένωσης Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ) 8-6-2015 Η Ένωση Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ) καλεί όλες τις γυναίκες της λαϊκών στρωμάτων της πόλης μας να συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο που διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί.

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Το θαύμα αυτό μας δείχνει ότι η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι η περίοδος για αλλαγή στον άνθρωπο.

Διαβάστε περισσότερα

Επέκταση του θεσμού της δωρεάς μεταφοράς μαθητών Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης, στα αστικά κέντρα Παγκύπρια

Επέκταση του θεσμού της δωρεάς μεταφοράς μαθητών Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης, στα αστικά κέντρα Παγκύπρια ΕΓΓΡΑΦΟ 1 Επέκταση του θεσμού της δωρεάς μεταφοράς μαθητών Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης, στα αστικά κέντρα Παγκύπρια 1. Την Τετάρτη 10/9/08, με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, άρχισε η πρώτη φάση

Διαβάστε περισσότερα

Η πορεία προς την Ανάσταση...

Η πορεία προς την Ανάσταση... Η νύχτα της Ανάστασης Τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου χτυπούν χαρούμενα οι καμπάνες. Οι χριστιανοί φορούν τα γιορτινά τους και πηγαίνουν στην εκκλησία για να γιορτάσουν την Ανάσταση του Χριστού. Στα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 8 ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΣΑΡΩΦ T ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ T 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. 26340-44.282 καί 26340-44.381 T fax. 26340-44.390 Θαυμαστός ὁ Θεός

Διαβάστε περισσότερα

28 χρόνια ζωής κλείνει φέτος ο «Περικλής Δημητρίου»

28 χρόνια ζωής κλείνει φέτος ο «Περικλής Δημητρίου» 28 χρόνια ζωής κλείνει φέτος ο «Περικλής Δημητρίου» Η εκδήλωση βράβευσης των αθλητών και εθελοντών του για το 2014 ΕΙΚΟΣΙΟΚΤΩ χρόνια ζωής κλείνει φέτος το Σωματείο δρομέων «Περικλής Δημητρίου». Μια πολύχρονη

Διαβάστε περισσότερα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα παρακαλώ!... ένα βιβλίο με μήνυμα Ένα μήνυμα πού δίνει απάντηση στο βασικό ερώτημα ποιος είναι ο σκοπός της ζωής. Ένα μήνυμα πού ανταποκρίνεται σε κάθε ερωτηματικό και αμφιβολία σου. Η βίβλος μας φανερώνει

Διαβάστε περισσότερα

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας Ο Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

1 η Θεματική ενότητα- Μπορούν οι άνθρωποι να εικονίζουν το Θεό; 1. Δώστε τον ορισμό της εικόνας.

1 η Θεματική ενότητα- Μπορούν οι άνθρωποι να εικονίζουν το Θεό; 1. Δώστε τον ορισμό της εικόνας. 1 η Θεματική ενότητα- Μπορούν οι άνθρωποι να εικονίζουν το Θεό; 1. Δώστε τον ορισμό της εικόνας. 2. Ποια η έννοια της λέξεως είδωλο στο θρησκευτικό τομέα; 3. Ποιο από τα παρακάτω αποτελούν μορφές σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Υπουργική Απόφαση Φ5/68535/Β3/18-06-2012, Φ.Ε.Κ. 1965/Τ.Β/18-06-2012

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Υπουργική Απόφαση Φ5/68535/Β3/18-06-2012, Φ.Ε.Κ. 1965/Τ.Β/18-06-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Υπουργική Απόφαση Φ5/68535/Β3/18-06-2012, Φ.Ε.Κ. 1965/Τ.Β/18-06-2012 ΜΕΡΟΣ Α: Δικαιούχοι δωρεάν σίτισης Οι ενεργοί φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Δημοτικό Κατάστημα, 25 ης Μαρτίου 15, Τ.Κ. 50 200 Πτολεμαΐδα, τηλ 24633 50100, FAX 24633 50150 Πτολεμαΐδα 04-10-2012 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσμάς ο Αιτωλός και η εποχή του, Αθήνα 1972 Ιωάννης Μενούνος, Κοσμά Αιτωλού Διδαχές, Αθήνα 1979 Αρτ. Ξανθοπούλου-Κυριακού, Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η χαρά της αγάπης Καρδιά που νοιάζεται για όλους Ο Αγιος Ιωάννης ο Ελεήμων Ο Άγιος Ιωάννης γεννήθηκε στην πόλη της Άμαθούντας*. Οι γονείς του ήταν ευσεβείς χριστιανοί. Ο πατέρας του ήταν

Διαβάστε περισσότερα