Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων"

Transcript

1 ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÅÔÏÓ B ÏÊÔÙÂÑÉÏÓ - ÍÏÅÌÂÑÉÏÓ 2010 ÔÅÕ ÏÓ 11

2 Ðολλές φορές, αγαπητοί αδελφοί, όταν είμαστε μέσα σε μία εκκλησία διερωτώμαστε: Πότε πρέπει να καθίσουμε και πότε πρέπει να είμαστε όρθιοι κατά τη διάρκεια μίας ακολουθίας; Πότε κάνουμε το σταυρό μας; Είναι εύλογη η απορία, αφού δεν έχει γίνει η κατάλληλη και επαρκής λειτουργική αγωγή (κατήχηση). Έτσι είναι φυσικό να καθόμαστε, όταν δεν πρέπει, και να είμαστε όρθιοι, όταν δεν χρειάζεται. Να κάνουμε τον σταυρό μας, όταν τον κάνουν οι άλλοι και επειδή τον κάνουν οι άλλοι και όχι επειδή ξέρουμε πως σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο της Θείας Λειτουργίας ή Ακολουθίας πρέπει να κάνουμε το σταυρό μας. Σε αυτό το τεύχος του Θαβωρίου Λόγου θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μερικές οδηγίες, που θα καλύπτουν, όπως πιστεύουμε, το θέμα: Πότε καθόμαστε και πότε κάνουμε σταυρό κατά τη διάρκεια των ακολουθιών της Εκκλησίας μας. Οπωσδήποτε πρέπει να τονίσουμε πως και καθισμένος κάποιος μπορεί να προσευχηθεί, εφόσον συντρέχουν λόγοι υγείας. Για όσους όμως δεν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα υγείας υπάρχουν μερικά σημεία των Ακολουθιών μας που πρέπει να είμαστε όρθιοι. Και αυτά είναι τα εξής: Στον Εσπερινό (είμαστε όρθιοι): α. Από την έναρξη της Ακολουθίας, μόλις δηλ. ο ιερέας εκφωνήσει το «Εὐλογητός ὁ Θεός», μέχρι το τέλος του «Προοιμιακού ψαλμού», οπότε ο ιερέας αρχίζει τα «Εἰρηνικά». β. Από την έναρξη του «Κύριε, ἐκέκραξα» μέχρι το τέλος του θυμιάματος του ναού. γ. Κατά την «είσοδο» του εσπερινού, στο «Φῶς ἱλαρόν», στο «προκείμενο» και στην απαγγελία του «Καταξίωσον Κύριε».

3 δ. Όταν ο ιερέας πριν από το τέλος των πληρωτικών μας ευλογεί με το «Εἰρήνη πᾶσι» και παραμένουμε όρθιοι με σκυμμένο το κεφάλι και στην εκφώνηση «Τάς κεφαλάς ἡμῶν» ε. Από το «Νῦν ἀπολύεις τόν δοῦλόν σου Δέσποτα» μέχρι και το τέλος του εσπερινού. Στον Όρθρο (είμαστε όρθιοι): α. Από την έναρξη της Ακολουθίας μέχρι και τη λήξη του «εξάψαλμου». β. Από το «Θεός Κύριος» μέχρι και το τέλος των απολυτικίων των εορταζομένων αγίων. γ. Κατά την ανάγνωση του συναξαρίου μηνολογίου και την ψαλμωδία των «καταβασιών» δ. Όταν ο ιερέας εκφωνεί «Τήν Θεοτόκον καί μητέρα τοῦ φωτός» και στη συνέχεια ψάλλεται το «Τήν τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ» ε. Όταν ψάλλεται η Δοξολογία μέχρι το τέλος του Όρθρου. Στη Θεία Λειτουργία (είμαστε όρθιοι): α. Στην αρχή της Θείας Λειτουργίας, όταν ο ιερεύς εκφωνεί το «Εὐλογημένη ἡ Βασιλεία», που είναι και η εναρκτήριος φράση της Θείας Λειτουργίας. β. Όταν ψάλλεται το Α αντίφωνο «Ταῖς πρεσβείαις», και το Β αντίφωνο «Σῶσον ἡμᾶς Υἱέ Θεοῦ» γ. Από τη «Μικρή Είσοδο» μέχρι και το τέλος του Τρισαγίου ύμνου «Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος» έως και την έναρξη της απαγγελίας του αποστολικού αναγνώσματος. Επίσης όταν θυμιάζει ο ιερέας. δ. Μόλις δοθεί το παράγγελμα «Σοφία ὀρθοί»,

4 για να ακούσουμε την απαγγελία του Ευαγγελικού αναγνώσματος, όταν ψάλλεται ο «Χερουβικός Ύμνος» και κατά τη «Μεγάλη Είσοδο» (συμβολίζει τη πορεία του Χριστού προς το Γολγοθά). ε. Όταν ο ιερέας μας ευλογεί εκφωνώντας το «Εἰρήνη πᾶσι.» στ. Κατά την απαγγελία του «Συμβόλου της Πίστεως». Μόλις ο διάκονος ή ο ιερέας δώσει το παράγγελμα «Στῶμεν καλῶς, στῶμεν μετά φόβου», που είναι η έναρξη της αγίας αναφοράς, δηλαδή η είσοδός μας στο σημαντικότερο σημείο της λατρείας, τη μεταβολή του άρτου και του οίνου σε Σώμα και Αίμα Χριστού, μέχρι και την εκφώνηση του «Καί ἔσται τά ἐλέη τοῦ μεγάλου Θεοῦ καί Σωτῆρος» ζ. Κατά την απαγγελία του «Πάτερ ἡμῶν..» και μέχρι να ακούσουμε το «Πρόσχωμεν τά ἅγια τοῖς ἁγίοις». η. Όταν ο ιερέας εκφωνήσει το «Μετά φόβου Θεοῦ» Καλό θα είναι να παραμείνουμε όρθιοι όσο διαρκεί η θεία Μετάληψη και κατ επέκταση μέχρι το τέλος της Θείας Λειτουργίας. Στα άλλα Μυστήρια (είμαστε όρθιοι): α. Στην έναρξη των ακολουθιών. β. Στην ανάγνωση των ευχών. γ. Στην εκφώνηση του Ευαγγελίου ταυτόχρονα με το παράγγελμα «Σοφία ὀρθοί.» δ. Κάθε φορά που ο ιερέας εκφωνεί το «Εἰρήνη πᾶσι» ε. Στη βάπτιση και κατά το «Ὅσοι εἰς Χριστόν ἐβαπτίσθητε» στ. Στο γάμο και στο «Κύριε ὁ Θεός ἡμῶν», «Ποτήριον σωτηρίου» και στο «Ἡσαΐα χόρευε». ζ. Στα «Ειρηνικά», «Πληρωτικά» και «Μικρή Συναπτή» πρίν την Τριαδική εκφώνηση ακούγεται

5 η εκφώνηση «Τῆς Παναγίας ἀχράντου, ὑπερευλογημένης». Καλό είναι να σηκωνόμα- Πότε κάνουμε το Σταυρό μας: 1. Όταν μπαίνουμε, περνούμε ή βγαίνουμε από Ιερούς Ναούς 2. Μόλις ανάψουμε το κερί μας. 3. Στην αρχή κάθε Ακολουθίας. 4. Σε κάθε εκφώνηση «Τῆς Παναγίας, ἀχράντου, ὑ π ε ρ ε υ λ ο - γημένης», που εκ- στε και να κάνουμε μία υπόκλιση στη Θεοτόκο. η. Γενικά όποτε δώσει το παράγγελμα ο ιερέας. Αγαπητοί αδελφοί, πριν αναφέρουμε πότε κάνουμε το σταυρό μας, ας φροντίσουμε όταν τον κάνουμε να τον κάνουμε σωστά και φυσικά ΟΧΙ επιδεικτικά. ΌΧΙ βιαστικά, ΟΧΙ κουνώντας το χέρι πάνω κάτω, σαν να χτυπάμε φραπέ ή να παίζουμε κιθάρα, ΟΧΙ ντροπαλά, αλλά ακουμπώντας το χέρι πάνω μας και σχηματίζοντας σωστά το σχήμα του σταυρού. Πρώτα στο μέτωπο, μετά στην κοιλιακή χώρα, ύστερα στον δεξιό ώμο και τέλος στον αριστερό ώμο. Είναι προτιμότερο να τον κάνουμε μία και σωστά παρά πολλές και λάθος. φωνείται στα «ειρηνικά», «πληρωτικά» και «μικρές συναπτές». 5. Κάθε φορά που ακούγεται η Τριαδική εκφώνηση «Δόξα Πατρί καί Υἱῷ καί Ἁγίῳ Πνεύματι» ή όταν ακούγεται «τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος».

6 6. Στο άκουσμα του ονόματος ενός αγίου κατά την ψαλμωδία του απολυτικίου του. 7. Στον Όρθρο όταν ψάλλεται το «Τήν τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ». 8. Στη Μικρή και Μεγάλη Είσοδό όταν περνά από μπροστά μας το Ευαγγέλιο και τα Τίμια Δώρα αντιστοίχως. 9. Στον Τρισάγιο Ύμνο «Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος». 10. Στο «Δεῦτε προσκυνήσωμεν» μαζί με το σταυρό κάνουμε και μία μικρή υπόκλιση. 11. Πριν το τέλος του εσπερινού στο «Νῦν ἀπολύεις» 12. Στις απολύσεις των Ακολουθιών Εσπερινό, Όρθρο, θεία Λειτουργία, Βάπτιση, Γάμο, Κηδεία και λοιπές ακολουθίες. 13. Πρίν προσέλθουμε για να κοινωνήσουμε. 14. Όταν προσκυνούμε τις εικόνες και τα άγια λείψανα. ΔΕΝ κάνουμε το σταυρό μας: Όταν μας θυμιάζει ο ιερέας. Κατά την διάρκεια της αναγνώσεως του «εξάψαλμου», γιατί αυτός ο χρόνος της αναγνώσεως προεικονίζει τη διάρκεια της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου μας επί της γης. Όταν φιλάμε το χέρι του ιερέα και όταν λαμβάνουμε αντίδωρο από το χέρι του ιερέα.

ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ

ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Γ. Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, που τελείται μέσα στην ακολουθία που ονομάζεται Θεία Λειτουργία, είναι η σπουδαιότερη και τελειότερη λατρευτική

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε το πρωτότυπο Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΩΝ. Διάκονος. Δέσποτα εὐλόγησε. Ἱερεὺς

Δείτε το πρωτότυπο Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΩΝ. Διάκονος. Δέσποτα εὐλόγησε. Ἱερεὺς Δείτε το πρωτότυπο Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΩΝ Δέσποτα εὐλόγησε. Μεγάλη ἡ δόξα τῆς βασιλείας τοῦ Πατέρα καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τώρα καὶ πάντα κα ΕΙΡΗΝΙΚΑ Μὲ εἰρήνη ἂς παρακαλέσουμε τὸν

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος στή βυζαντινή Λειτουργία καί Ὑμνογραφία τοῦ πρωτοπρ. Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος στή βυζαντινή Λειτουργία καί Ὑμνογραφία τοῦ πρωτοπρ. Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος στή βυζαντινή Λειτουργία καί Ὑμνογραφία τοῦ πρωτοπρ. Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη (Εἰσήγηση στό Διεθνές Λειτουργικό Συνέδριο μέ θέμα: «Il Cristo trasfigurato nella tradizione spirituale

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. : Κύριε ελέησον.

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ»

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ΔΕΛΦΩΝ -ΜΙΟΥΛΗ ΤΗΛ.: 2310 828 989 «ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ΕΤΟΣ ΣΤ ΠΑΣΧΑ 2013 www.inmetamorfoseos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

Η Μεγάλη Εβδομάδα στη Λευκάδα

Η Μεγάλη Εβδομάδα στη Λευκάδα Η Μεγάλη Εβδομάδα στη Λευκάδα Του Γιάννη Ζαμπέλη Πρώτη δημοσίευση: εβδομαδιαία εφημερίδα «Τα Νέα της Λευκάδας» (Πάσχα 2005) Εισαγωγικό σημείωμα α μέρους Η εβδομάδα πριν το Πάσχα ονομάστηκε Μεγάλη από τους

Διαβάστε περισσότερα

θεωρίας, και της αγάπης ο Πέτρος, για τον οποίο μαρτυρεί ο Κύριος πως αγαπούσε περισσότερο από τους άλλους.

θεωρίας, και της αγάπης ο Πέτρος, για τον οποίο μαρτυρεί ο Κύριος πως αγαπούσε περισσότερο από τους άλλους. ΛΟΓΟΣ ΘΑΥΜΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΑΡΚΟΥ ΕΦΕΣΟΥ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΗΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ''ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ, ΥΙΕ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ'' Ο Άγιος Μάρκος, ως μοναχός πρωτίστως αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177

ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177 ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177 Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2011 Κωδικός 2130 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΕΝΟΡΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΖΑΚΥΝΘΟΥ και ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ ΒΙΚΑΡΙΑΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η εικόνα (1) προηγούµενη σελίδα είναι ο Μεγάλος Σταυρός από την ιερά µονή Τιµίου και Ζωοποιού Σταυρού Οµόδους

Η εικόνα (1) προηγούµενη σελίδα είναι ο Μεγάλος Σταυρός από την ιερά µονή Τιµίου και Ζωοποιού Σταυρού Οµόδους Ο Σταυρός Στα ρωµαϊκά χρόνια ο σταυρός εθεωρείτο σύµβολο τιµωρίας, ντροπής και κατάρας. Εκεί επάνω σταύρωναν τους εγκληµατίες για να πεθάνουν µέσα σε φρικτούς πόνους. Πάνω στο σταυρό κάρφωσαν και τον Ιησού

Διαβάστε περισσότερα

του Οίκου Προσευχής Διδασκαλία για την διακονία

του Οίκου Προσευχής Διδασκαλία για την διακονία Από Γιώργο Μαρκάκη, Ποιμένα Χριστιανικού Οίκου Προσευχής «Κέντρο Σαλόμ», Αθήνα 02.2012 Σελ. 1 Ο αδελφός Νίκος έλαβε τον κάτωθι λόγο από τον Κύριο: «Λέγω στην Εκκλησία αυτή την ώρα: μείνετε πιστοί και μήν

Διαβάστε περισσότερα

O ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΣ

O ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΣ O ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΣ Ο Μέγας Κωνσταντίνος ήταν ο πρώτος από τους βασιλείς της Ρώµης που δέχτηκε τον χριστιανισµό. Την εποχή που αυτός βρέθηκε αντιµέτωπος µε τα πολυάριθµα στρατεύµατα του Μαξέντιου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ. Ήχος πλ. α' Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, καί εν τοίς μνήμασι, ζωήν χαρισάμενος.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ. Ήχος πλ. α' Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, καί εν τοίς μνήμασι, ζωήν χαρισάμενος. ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ο Ιερεύς: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε, νύν, καί αεί, καί εις τούς αιώνας τών αιώνων. ο Αναγνώστης: Αμήν. Δεύτε, προσκυνήσωμεν και προσπέσωμεν τω βασιλεί ημών Θεώ. Δεύτε, προσκυνήσωμεν και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ. Εκδίδεται από το 1858

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ. Εκδίδεται από το 1858 Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΚΕΨΕΙΣ Αγαπητοί Αναγνώστες, Το τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας έχει μια διπλή ιδιαιτερότητα: 1. Σηματοδοτεί την αλλαγή του εκδότη. Μετά από 12 χρόνια ως Εκδότης, ο αγαπητός φίλος και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ. Η μέτρηση του ναού και οι δυο μάρτυρες στο 11ο κεφάλαιο.

ΣΤ. Η μέτρηση του ναού και οι δυο μάρτυρες στο 11ο κεφάλαιο. ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Πάτμος ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ Στην τοιχογραφία, οι δύο προφήτες Ενώχ και Ηλίας καθώς και ο Θεολόγος Ιωάννης, στο 11ο κεφάλαιο. «Ιδού Εγώ σας αποστέλλω τον Ηλία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 1. ΠΕΜΠΤΗ. Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ καὶ μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 8 ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΣΑΡΩΦ T ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ T 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. 26340-44.282 καί 26340-44.381 T fax. 26340-44.390 Θαυμαστός ὁ Θεός

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Είναι ο Ιησούς Θεός; Η Βίβλος Λέει: ΟΧΙ

Είναι ο Ιησούς Θεός; Η Βίβλος Λέει: ΟΧΙ Είναι ο Ιησούς Θεός; Η Βίβλος Λέει: ΟΧΙ ] يونا Greek [ Ελληνικά Σαμπίρ Αλί Μετάφραση : EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC) & Ρηγάλος Κωνσταντίνος Επιμέλεια : Τσεκούρα Βίβιαν & Άχμαντ Αλ- Αμίρ 2013-1435

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Εκδίδεται από το 1858 ΜΠΙΛΥ ΓΚΡΑΧΑΜ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Εκδίδεται από το 1858 ΜΠΙΛΥ ΓΚΡΑΧΑΜ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΘΩΣ ΕΙΜΙ ΕΛΕΕΙΝΟΣ ΣΚΕΨΕΙΣ Στο παρόν τεύχος έχουμε για πρώτη φορά στο περιοδικό μας και στην Ελλάδα μία βιογραφία του δρος Μπίλλυ Γκραίαμ ή Γκράχαμ όπως καθιερώθηκε στα ελληνικά το όνομά του. Την έγραψε

Διαβάστε περισσότερα

Τα σημάδια του χρόνου

Τα σημάδια του χρόνου AΣHM. ΦΩTHΛA & ΛEΩΦ. AΛEΞANΔPAΣ, AΘHNA 114 73 ΔIEYΘYNΣH EΦHMEPIΔAΣ: AΓIAΣ BAPBAPAΣ 64 THNOΣ 84200 ETOΣ 8ο ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 AP. ΦYΛΛOY 31 Επισκευή στο καμπαναριό της Ενορίας μας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο )

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο ) 1 Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο ) Ι.) Η θεμελιακή αφετηρία της Εκκλησίας Η Εκκλησία από την πρώτη στιγμή της ιστορικής της φανέρωσης, είναι μια κοινότητα λατρευτική,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ

ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ ΑΡΧΙΜ. ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΤΟΥ ΕΣΣΕΞ ΤΟΜΟΣ 1 Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΖΩΗ ΜΟΥ & ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΖΩΗ ΜΟΥ ΕΚΔ. ΠΟΥΡΝΑΡΑ 1983. Μετάφραση Rosemary Edmonds ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ ΕΚΔ. ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 20-1 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 20-1 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 20-1 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ/3β ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΚ 20-1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ... 3 ΣΥΝΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. Ρουμλουκιώτικα αντέτια (ήθη και έθιμα) για διάφορες γιορτές του χρόνου. 2.1. Άγιος Νικόλαος (6 Δεκεμβρίου)

2. Ρουμλουκιώτικα αντέτια (ήθη και έθιμα) για διάφορες γιορτές του χρόνου. 2.1. Άγιος Νικόλαος (6 Δεκεμβρίου) 2. Ρουμλουκιώτικα αντέτια (ήθη και έθιμα) για διάφορες γιορτές του χρόνου 2.1. Άγιος Νικόλαος (6 Δεκεμβρίου) Ο Άγιος Νικόλαος, ο εν Μύροις ως προστάτης των θαλασσινών είχε τιμητική θέση στο εορτολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Το µέλλον της Ρωσίας και το τέλος του κόσµου Σεραφείµ Ρόουζ, Το τέλος του κόσµου Νέα Εποχή

Το µέλλον της Ρωσίας και το τέλος του κόσµου Σεραφείµ Ρόουζ, Το τέλος του κόσµου Νέα Εποχή Το µέλλον της Ρωσίας και το τέλος του κόσµου (Από την οµιλία του ιεροµoνάχου πατρός Σεραφείµ Ρόουζ, στη συνάντηση της νεολαίας της εκτός Ρωσίας Ορθόδοξης Ρωσικής Εκκλησίας, στο Σαν Φρανσίσκο στις 3/8/1981).

Διαβάστε περισσότερα

Οι Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας Πιστεύουν...

Οι Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας Πιστεύουν... Οι Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας Πιστεύουν... Η εκκλησία είναι η κοινότητα των πιστών οι οποίοι ομολογούν το Χριστό ως Κύριο και Σωτήρα. Οπως ο λαός του Θεού στα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΙΑΝΟΣΤΑΘΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟ. Χριστούγεννα, πρωτούγεννα, πρώτη γιορτή του χρόνου!

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΙΑΝΟΣΤΑΘΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟ. Χριστούγεννα, πρωτούγεννα, πρώτη γιορτή του χρόνου! ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΙΑΝΟΣΤΑΘΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟ Χριστούγεννα, πρωτούγεννα, πρώτη γιορτή του χρόνου! Για βγάτε, δείτε μάθετε πώς ο Χριστός γεννιέται! Γεννιέται και βαφτίζεται στο μέλι και στο

Διαβάστε περισσότερα

Χριστός Ανέστη. Έχουμε αληθινό πρόβλημα όταν έρχεται στην διαχείριση των χρημάτων. Οι περισσότεροι από μας είμαστε σοβαρά χρεωμένοι.

Χριστός Ανέστη. Έχουμε αληθινό πρόβλημα όταν έρχεται στην διαχείριση των χρημάτων. Οι περισσότεροι από μας είμαστε σοβαρά χρεωμένοι. Αγαπημένοι μου εν Χριστώ Χριστός Ανέστη Χρειαζόμαστε απεγνωσμένα αλλαγή όσον αφορά στο θέμα της διαχείρισης χρημάτων. Οι στατιστικές των χρεών στις ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) είναι συγκλονιστικές.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα