ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Ευρώ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. 11.900.000 Ευρώ"

Transcript

1 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Eγνατία Οδός: Ανάπτυξη εφαρμογών SCADA/TMS και εκτέλεση υπολειπόμενων Η/Μ εργασιών στο τμήμα Α/Κ Ηγουμενίτσας έως Α/Κ Ιωαννίνων ( )» Ευρώ Ιούλιος 2009 K:\A \cons\tefxi\MAPS.doc /4417/B06

2 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΕΡΓΟ: «Εγνατία Οδός: Ανάπτυξη εφαρμογών SCADA/TMS και εκτέλεση υπολειπόμενων Η/Μ εργασιών στο τμήμα Α/Κ Ηγουμενίτσας έως Α/Κ Ιωαννίνων ( )» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του παραπάνω έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης που ορίζονται στην Διακήρυξη. 1.1 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή του υπόψη έργου. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που περιγράφονται στα αντίστοιχα άρθρα εργασιών, καθώς και τις απαιτούμενες δαπάνες που είναι απαραίτητες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, που να έχει σχέση με το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού, τη δυνατότητα χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. Σύμφωνα με τα παραπάνω, στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται, όπως θα ισχύσουν κατά την εκτέλεση του έργου, τα κάτωθι: Κάθε είδους επιβάρυνση στα υλικά από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κλπ πλην του Φ.Π.Α., περιλαμβανομένης και της επιβάρυνσης της παρ. 34 έως 37 του άρθρου 27 του Ν. 2166/93, δικαιώματα για προμήθειες εξοπλισμού και εφοδίων γενικά του έργου, τέλη χαρτοσήμου, όπου ισχύουν, και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις, που θα ισχύσουν κατά την εκτέλεση του έργου. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα Νόμων για Τελωνειακό Δασμολόγιο Εισαγωγής και με τις διατάξεις του Νόμου 3215/1955, δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει τη χορήγηση βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασμούς και τους υπόλοιπους φόρους, τις εισφορές και τα δικαιώματα στα υλικά και είδη εξοπλισμού του έργου, ούτε παρέχεται στους ενδιαφερόμενους το δικαίωμα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έμμεσα ή άμεσα. K:\A \cons\tefxi\ΤΜ.doc /4417/Β06

3 Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων. Επίσης δεν απαλλάσσεται από τον ειδικό φόρο του άρθρου 17 του Ν.Δ. 3092/54 πάνω στα εισαγόμενα από το εξωτερικό κάθε είδους υλικά, εφόδια κλπ. έστω κι αν τυχόν αναφέρεται αντίθετη γενική διατύπωση στη Σ.Α.Ε. του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, καθώς και από τους φόρους κ.λ.π., που αναφέρονται αναλυτικότερα στα Ν.Δ. 4486/66 (ΦΕΚ 131Α') και 453/66 (ΦΕΚ 16Α) περί τροποποίησης των φορολογικών διατάξεων. Επίσης ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τους δασμούς και από κάθε άλλο φόρο, τέλος ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου, για καύσιμα και λιπαντικά, σύμφωνα με το Ν. 2366/53 (ΦΕΚ83 Α/ ) Ν.1081/71 (ΦΕΚ 273 Α/ ) και Ν. 893/79 (ΦΕΚ86 Α/ ) Οι δαπάνες προμήθειας, μεταφοράς στους τόπους ενσωμάτωσης, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας και προσέγγισης όλων των αναγκαίων κυρίων και βοηθητικών υλικών ενσωματωμένων και μη, μετά των απαιτούμενων φορτοεκφορτώσεων, ασφαλίσεων μεταφορών, χαμένου χρόνου και σταλίας μεταφορικών μέσων και κάθε είδους μετακινήσεων μέχρι και την πλήρη ενσωμάτωση, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά τους πληρώνεται ιδιαιτέρως, σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο του Τιμολογίου. Ομοίως οι δαπάνες για μεταφορές, φορτοεκφορτώσεις, χαμένο χρόνο φορτοεκφορτώσεων και σταλίες μεταφορικών μέσων των περισσευμάτων και των ακατάλληλων προϊόντων ορυγμάτων και υλικών σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισμών, που θα ισχύουν, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλίσεων (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδόματος αδείας οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινού, εξαιρεσίμων, νυκτερινών κλπ. του κάθε είδους προσωπικού (επιστημονικού διευθύνοντος το έργο, τεχνικού ειδικευμένου ή όχι, προσωπικού των γραφείων, των εργοταξίων, των μηχανημάτων, των συνεργείων κλπ.) ημεδαπού ή αλλοδαπού που εργάζεται στον τόπο του έργου ή αλλού (εντός και εκτός της Ελλάδος) για την κατασκευή του υπόψη έργου Οι δαπάνες για την εξεύρεση χώρων (ενοικίαση ή αγορά), την κατασκευή, την οργάνωση, τη διαρρύθμιση κλπ. των εργοταξίων, εργαστηρίων και γραφείων Αναδόχου, με όλες τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις και συνδέσεις παροχής νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφώνου, αποχέτευσης και λοιπών ευκολιών που απαιτούνται, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, καθώς και οι δαπάνες απομάκρυνσής τους μετά την περαίωση του έργου και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, τη μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών είτε στο εργαστήριο του αναδόχου είτε σε άλλο εγκεκριμένο ή κρατικό εργαστήριο, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στους όρους δημοπράτησης Οι δαπάνες πλήρους εγκατάστασης και λειτουργίας της μονάδας παραγωγής προκατασκευασμένων στοιχείων στο εργοτάξιο ή αλλού, περιλαμβανομένων των δαπανών εξασφάλισης του αναγκαίου χώρου, κατασκευής κτιριακών και λοιπών έργων, εξοπλισμού, υλικών, μηχανημάτων, εργασίας, βοηθητικών έργων, λειτουργίας των εγκαταστάσεων, μετά των δαπανών φορτοεκφορτώσεων και μεταφορών των προκατασκευασμένων στοιχείων μέχρι τη θέση της τελικής ενσωμάτωσής τους στο έργο, περιλαμβανομένων επίσης των δαπανών απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους (ανεξάρτητα αν οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν γίνει σε χώρο ιδιοκτησίας του Δημοσίου ή σε ιδιωτικούς χώρους που ήθελε μισθώσει ο Ανάδοχος για τους οποίους έχει τυχόν δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας για την κατασκευή των έργων της παρούσας σύμβασης). K:\A \cons\tefxi\ΤΜ.doc /4417/Β06

4 1.1.8 Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις εργαζόμενου προσωπικού, μεταφορών, μεταφορικών μέσων, μηχανημάτων, εγκαταστάσεων κλπ. καθώς και όλες οι άλλες ασφαλίσεις, που αναφέρονται ιδιαίτερα στους όρους δημοπράτησης του έργου Οι δαπάνες αντιμετώπισης των δυσκολιών λόγω της ταυτόχρονης κυκλοφορίας της οδού, λήψης πρόσθετων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες για τα μέτρα προστασίας όλων των όμορων κατασκευών προς τους χώρους εκτέλεσης εργασιών και πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, πρόληψης πρόκλησης βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, σε ρέματα-ποτάμια κλπ καθώς και η δαπάνη ασφάλειας του έργου (Ε.Σ.Υ.) καθ όλη τη διάρκεια του έργου και μέχρι την οριστική παραλαβή του. Οι δαπάνες για τα μέτρα προστασίας των κατασκευών σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κλπ) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους Οι δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, όπως αυτές προδιαγράφονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους "δοκιμαστικά τμήματα", που προβλέπονται στους όρους δημοπράτησης (μετρήσεις, δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κλπ.) Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας κάθε είδους μηχανήματος ή άλλου εξοπλισμού (π.χ. ικριωμάτων) που απαιτούνται για την έντεχνη κατασκευή του έργου, μέσα στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά, η συναρμολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλισή τους, η επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, η επισκευή, η συντήρηση, η άμεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση τους για τη διατήρηση του χρονοδιαγράμματος), οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η κάθε είδους σταλία τους ανεξαρτήτως αιτίας, η απομάκρυνσή τους μαζί με την τυχόν απαιτούμενη διάλυση μετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες μετακινήσεις, τα απαιτούμενα καύσιμα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κλπ. Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα μηχανήματα, που θα χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των έργων, όσο και για τυχόν άλλα, που θα βρίσκονται επί τόπου των έργων έτοιμα για λειτουργία (έστω και αν δε χρησιμοποιούνται) για την αντικατάσταση άλλων μηχανημάτων σε περίπτωση βλάβης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση ενσωμάτωσης, με τις τυχόν προσωρινές αποθέσεις και πλάγιες μεταφορές, κάθε είδους υλικών λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα και αναφέρεται ρητά στα οικεία άρθρα του παρόντος, μαζί με την εργασία πλύσεως ή εμπλουτισμού, που τυχόν θα απαιτηθεί για την πλήρη παραγωγή των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές υλικών και κατασκευών, λαμβανομένων υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισμών, που θα ισχύουν σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης Οι δαπάνες από επιβεβλημένες καθυστερήσεις, μειωμένες αποδόσεις και μετακινήσεις μηχανημάτων και προσωπικού, που είναι πιθανόν να προκύψουν από τυχόν εμπόδια στο χώρο του έργου (όπως αρχαιολογικά ευρήματα, μη παράδοση περιοχών, που απαλλοτριώθηκαν, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κλπ.), από πιθανές παρεμβάσεις, που θα προβάλλουν οι αρμόδιοι για αυτά τα εμπόδια φορείς (ΥΠ.ΠΟ. Δ.Ε.Η, κλπ.), από την ανάγκη κατασκευής του έργου κατά φάσεις λόγω των παραπάνω εμποδίων, από τις αναγκαίες μετρήσεις (τοπογραφικές, γεωτεχνικές κ.α.), ελέγχους και λοιπές υποχρεώσεις του αναδόχου, όπως αυτές προβλέπονται από το σύνολο των συμβατικών τευχών είτε αυτές αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένες στα Γ.Ε. ή σε άλλα άρθρα του τιμολογίου καθώς και λόγω των δυσχερειών, που θα προκύψουν από την εξασφάλιση της κυκλοφορίας (πεζών, οχημάτων και λοιπών μέσων μετακίνησης του κοινού γενικά) ή ακόμα και από προσωρινές περιοδικές ή και μόνιμες αλλαγές των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην ευρύτερη περιοχή του έργου από οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, βλάβες σε άλλα έργα κλπ.) Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συμπληρωματικών μέτρων ασφάλειας για τη μη παρακώλυση της ομαλής κυκλοφορίας πεζών, οχημάτων και λοιπών μέσων διακίνησης του κοινού γενικά, όπως π.χ.: K:\A \cons\tefxi\ΤΜ.doc /4417/Β06

5 (1) Οι δαπάνες των προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους μικρότερου των 5,0 μ., που τυχόν θα απαιτηθούν, για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών, εφόσον δεν είναι δυνατόν, σύμφωνα με τις αρμόδιες Αρχές ή την Υπηρεσία, να γίνει εκτροπή της κυκλοφορίας σε άλλες διαδρομές και εφόσον επιτρέπεται η κατασκευή τέτοιων ορυγμάτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των όρων δημοπράτησης. (2) Οι δαπάνες των εργασιών που θα εξασφαλίζουν, κατά τα ισχύοντα και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, την απρόσκοπτη και ακίνδυνη κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στον ευρύτερο γειτονικό χώρο του εργοταξίου και όπου αυτό απαιτηθεί, δηλαδή οι δαπάνες για την τοποθέτηση περίφραξης, την καθημερινή κάλυψη των ορυγμάτων, την ικανή αντιστήριξη των πρανών των ορυγμάτων, την ενημέρωση του κοινού, τη σήμανση, τη σηματοδότηση και την εξασφάλιση κάθε επικίνδυνου χώρου, οι δαπάνες διευθέτησης και αποκατάστασης της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση των παραπάνω εγκαταστάσεων μετά την περαίωση των εργασιών και τη διαμόρφωση των χώρων αυτών, όπως αναλυτικά ορίζεται στην Ε.Σ.Υ Οι κάθε είδους δαπάνες μελετών, τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου και εγκατάστασης των χωροσταθμικών αφετηριών (REPERS) που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, εκτός αν αλλιώς ορίζεται στην Ε.Σ.Υ., οι δαπάνες για τη σύνταξη μελετών εφαρμογής, κατασκευαστικών σχεδίων και μελετών συναρμογής με τις συνθήκες κατασκευής για την ακριβή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες ανίχνευσης, εντοπισμού καθώς και οι σχετικές μελέτες αντιμετώπισης των εμποδίων που θα συναντηθούν στο χώρο εκτέλεσης του έργου, όπως αρχαιολογικά ευρήματα, θεμέλια, υδάτινοι ορίζοντες, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω) σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Τ.Σ.Υ. και γενικότερα στα τεύχη δημοπράτησης του έργου και για όλα τα έργα, που κατασκευάζονται στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης. Οι δαπάνες σύνταξης και παραγωγής Μητρώου Έργου, Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας του Έργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ) Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως υπαρχόντων τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων, που θα συναντηθούν στο χώρο του έργου, η λήψη επιμετρητικών στοιχείων από κοινού με τον Επιβλέποντα Μηχανικό και η σύνταξη (από τον Ανάδοχο) των επιμετρητικών σχεδίων και των επιμετρήσεων, που θα τα υποβάλει για αρμόδιο έλεγχο. Επίσης η επαλήθευση των στοιχείων εδάφους με επί τόπου μετρήσεις Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγμάτων οπλισμού και των καταλόγων οπλισμού (όπου αυτοί δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη), που θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο στην Υπηρεσία Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κλπ. των εντοπιζομένων με τις διερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω., καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των σχετικών αδειών και οι εργασίες, που αφορούν τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας ή άλλους συναρμοδίους φορείς, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων και διευθετήσεων για την αντιμετώπιση όλων των επιφανειακών, υπογείων ομβρίων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται οι κατασκευές του έργου, οι υπάρχουσες κατασκευές και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου Η δαπάνη τοποθέτησης ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία του έργου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ. και η απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από K:\A \cons\tefxi\ΤΜ.doc /4417/Β06

6 οποιεσδήποτε κατασκευές και εμπόδια και όπως στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται Οι δαπάνες για χρησιμοποίηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, κατοχυρωμένων μεθόδων, ευρεσιτεχνιών, εφευρέσεων κλπ. με οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών Οι δαπάνες για τη δημιουργία, οιωνδήποτε προσβάσεων και προσπελάσεων στα διάφορα τμήματα του έργου ακόμη και τα απομακρυσμένα ή δυσπρόσιτα, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, περιλαμβανομένων των δαπανών τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και των δαπανών για την αποξήλωση και απομάκρυνσή τους καθώς και την περιβαλλοντική αποκατάσταση του χώρου (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για διατήρησή τους Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας όσων δικτύων των Ο.Κ.Ω. διέρχονται από τον χώρο ή επηρεάζονται από τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, καθώς και οι δαπάνες για άρση τυχόν προβλημάτων από την εκτέλεση των εργασιών, την αποκλειστική ευθύνη των οποίων θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του έργου Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς και αποζημίωσης κάθε είδους βλάβης ή μη συνήθους φθοράς που θα προκληθούν κατά την κατασκευή του έργου (περιλαμβανομένης της μεταφοράς υλικών) και θα οφείλονται σε αμέλεια, απρονοησία, μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των νομικών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης Οι δαπάνες μίσθωσης ή αγοράς εδαφικής λωρίδας, κατασκευής, σήμανσης και συντήρησης των κάθε είδους εργοταξιακών οδών που απαιτούνται για την έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες εντοπισμού και εξεύρεσης αναγκαίων χώρων και εξασφάλισης σχετικών αδειών για την εναπόθεση προϊόντων ορυγμάτων, προϊόντων κατεδαφίσεων και πλεοναζόντων υλικών γενικότερα, οι δαπάνες εξασφάλισης των οδών προσπέλασής τους καθώς και οι δαπάνες για την τελική τους διαμόρφωση μετά την περαίωση των εργασιών, σύμφωνα και με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης Οι δαπάνες προεργασίας επιφανειών για τις οποιεσδήποτε ασφαλτικές επιστρώσεις επ' αυτών (παλαιών ή νέων επιφανειών) όπως π.χ. πικούνισμα, σκούπισμα, καθαρισμός, άρση και μεταφορά των προϊόντων που παράγονται από τις παραπάνω εργασίες κλπ Οι δαπάνες έντεχνης διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, φρεατίων αγωγών, τεχνικών έργων κ.λ.π., για τη σύνδεση αγωγών, που συμβάλλουν σ' αυτά (εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου) Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές, όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων και ασφαλτομειγμάτων, μελέτες ευστάθειας ικριωμάτων, μελέτες εξυγίανσης εδάφους κλπ Οι δαπάνες έκδοσης αδειών κάθε είδους εργασιών από τις αρμόδιες Δημόσιες Επιχειρήσεις, Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας (Δ.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.), εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος από την εγκατάσταση του Αναδόχου στο έργο μέχρι και την παραλαβή του έργου, τα οποία προβλέπονται στις σχετικές μελέτες, στους περιβαλλοντικούς όρους, και ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. K:\A \cons\tefxi\ΤΜ.doc /4417/Β06

7 Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, συμφωνητικών και γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης του έργου Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των υπαρχόντων φυσικών ή τεχνικών υδάτινων αγωγών, αγωγών αποχέτευσης και αποστράγγισης της περιοχής, ακόμη και στις περιπτώσεις που τα δίκτυα: (1) είναι σχετικά ανεπαρκή και ιδιαίτερα ευαίσθητα σε δυσμενείς μεταχειρίσεις. (2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητά τους αν ο Ανάδοχος δε λάβει μέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές κυρίως ή άλλες εργασίες Οι δαπάνες συντήρησης του έργου μέχρι την οριστική του παραλαβή Οι δαπάνες τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης των Η/Μ Συστημάτων Επιτήρησης και Ελέγχου σύμφωνα μετα αναφερόμενα στα αντίστοιχα άρθρα της ΕΣΥ, οι δαπάνες για την περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας και οι δαπάνες για την εκπαίδευση του προσωπικού. 1.2 Στις τιμές μονάδος των ασφαλτικών εργασιών του παρόντος Τιμολογίου περιλαμβάνονται επίσης η αξία προμήθειας της καθαρής ασφάλτου οποιουδήποτε τύπου, οι δαπάνες φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς της από τις περιοχές Θεσσαλονίκης ή Αθηνών μέχρι τη θέση επεξεργασίας της και μέχρι τη θέση ενσωμάτωσής της, η σταλία μεταφορικών μέσων και ο χαμένος χρόνος φορτοεκφορτώσεων, καθώς και κάθε άλλη απαιτούμενη δαπάνη για την έντεχνη χρήση της (θέρμανση, παραγωγή διαλυμάτων κλπ). 1.3 Στις τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου δεν περιλαμβάνονται το Όφελος (Ο.Ε.) και τα Γενικά Έξοδα του αναδόχου (Γ.Ε.), τα οποία αφορούν στα πάσης φύσεως βάρη, κρατήσεις ή υποχρεώσεις του, όπως δαπάνες επιστασίας, σήμανσης εργοταξίων, φόρων, δασμών, ασφαλίστρων, τελών χαρτοσήμου, συμβολαίων, συμφωνητικών, αποδείξεων, τόκων κεφαλαίων κίνησης, εγγυητικών επιστολών και λοιπών εγγυήσεων, διοικητικών εξόδων, λειτουργίας γραφείων κ.λ.π. και γενικά τα επισφαλή έξοδα από κάθε είδους δυσχέρειες, είτε αυτές έχουν προβλεφθεί είτε όχι. Το ποσό για Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) και Όφελος του αναδόχου (Ο.Ε.), ανέρχεται συνολικά σε ποσοστό, δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, του προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου. 1.4 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασμών του αναδόχου επιβαρύνει τον Κύριο του Έργου. 1.5 Σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που είναι παρεμφερείς προς εκείνες, που καλύπτονται από άρθρα του παρόντος Τιμολογίου, αλλά παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά (αποδεκτά σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης) ή επιμετρώνται διαφορετικά, αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών τους, με τις εξής βάσεις αναγωγής: (1) Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης (ομβρίων, ακαθάρτων) από τσιμεντοσωλήνες και αγωγοί ακαθάρτων από αμιαντοτσιμεντοσωλήνες Για εσωτερική διάμετρο D N χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόμενες στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και για την αντίστοιχη κατηγορία αντοχής και μεθόδων κατασκευής και προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του μήκους του χρησιμοποιούμενου σωλήνα σε μήκος συμβατικού K:\A \cons\tefxi\ΤΜ.doc /4417/Β06

8 σωλήνα της αμέσως μικρότερης υπάρχουσας στο παρόν Τιμολόγιο εσωτερικής διαμέτρου, με βάση το λόγο: D N / D M όπου D N : Εσωτερική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα D M : Η αμέσως μικρότερη διάμετρος συμβατικού σωλήνα που περιλαμβάνεται στο παρόν Τιμολόγιο. Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρος ως D M θα χρησιμοποιείται η αμέσως μεγαλύτερη υπάρχουσα διάμετρος. (2) Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου Για πάχος D N χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της συμβατικής πλάκας του παρόντος τιμολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε επιφάνεια συμβατικής πλάκας πάχους 12 mm, με βάση το λόγο: D N / 12 όπου D N : Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm. (3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC Για πλάτος Β N χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της συμβατικής ταινίας του παρόντος Τιμολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του μήκους της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε μήκος συμβατική ταινίας πλάτους 240 mm, με βάση το λόγο: Β N / 240 όπου Β Ν : Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm K:\A \cons\tefxi\ΤΜ.doc /4417/Β06

9 ΟΜΑΔΑ Α: ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Άρθρο Α-1: ΦΩΤΕΙΝΟΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, εγκατάσταση και δοκιμή Φωτεινών Σηματοδοτών σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΠρ), τα Π.Κ.Ε., τη Μελέτη και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης, που περιλαμβάνει: 1. Αριθμό κεφαλών φωτεινών σηματοδοτών με αριθμό πεδίων και διάμετρο πεδίων κατά περίπτωση, όπως ακολουθεί. 2. Μεταλλική κατασκευή στήριξης των σηματοδοτών (είτε κατασκευή στήριξης στα τοιχώματα ή στο μέτωπο σήραγγας είτε ιστό με βραχίονα και πλαίσιο είτε απλό ιστό, κατά περίπτωση, όπως ακολουθεί), συμπεριλαμβανομένων των βάσεων σκυροδέματος, εκσκαφών, επανεπιχώσεων κλπ. 3. Προσομοιωτή επικοινωνίας 4. Καλώδια για την πλήρη μεταφορά των σημάτων ελέγχου των σηματοδοτών μέχρι το PLC σύνδεσης. Στην περίπτωση σηματοδοτών εγκατεστημένων εντός σηράγγων τα καλώδια θα είναι ελεύθερα αλογόνων και πυράντοχα τουλάχιστον 30 λεπτά (FE180/E30). 5. Καλώδια για την παροχή ηλεκτρικής τροφοδοσίας προς τους σηματοδότες τύπου NHXH FE180/E30 ή N2XH FE180/E30, προκειμένου για σηματοδότες εγκατεστημένους εντός σηράγγων, και ΝΥΥ (J 1 VV), προκειμένου για σηματοδότες εγκατεστημένους στην ανοιχτή οδοποιία. 6. Σωληνώσεις η/και σχάρες (γαλβανισμένες εν θερμώ μετά την κατασκευή) για την προστασία των προαναφερόμενων καλωδίων, την τυχόν απαιτούμενη τοπική εκσκαφή και κάλυψη/επιχωμάτωση των αγωγών, το σκυρόδεμα επικάλυψης ή πάκτωσης (όπου είναι απαραίτητο), τα φρεάτια με τα καπάκια τους και κάθε άλλο υλικό, που είναι απαραίτητο για την ολοκληρωμένη τοποθέτηση των καλωδίων σε συνθήκες ορατής ή υπόγειας εγκατάστασης. 7. Ηλεκτρολογική προστασία με ιδιαίτερη γείωση σε τρίγωνο γείωσης, ή ηλεκτρόδιο γείωσης, ή πλάκα γείωσης σε επαφή με τον ιστό η πολύ κοντά σ αυτόν και απαγωγή κρουστικών τάσεων (με surge arrestors) σε όλες τις ηλεκτρικές εισόδους (ισχύος και σημάτων) του σηματοδότη (αφορά μόνον τους σηματοδότες των στομίων η γενικότερα τους εκτός σηράγγων) Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται επιπλέον η δαπάνη για: 1. Κάθε υλικό και εργασία, που απαιτείται, για την παροχή ηλεκτρικής ισχύος από την πλησιέστερη διαθέσιμη ηλεκτρική παροχή εγκατάστασης του έργου μέχρι όλα τα όργανα του υπόψη συστήματος. 2. Κάθε άλλο υλικό απαραίτητο για την πλήρη εγκατάσταση και την άψογη λειτουργία του παραπάνω συστήματος. 3. Κάθε εργασία για έρευνα επί τόπου, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμή, που απαιτείται για την παράδοση του συστήματος σε κανονική και πλήρη λειτουργία σύμφωνα με τα οριζόμενα στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. 4. Όλη την τεκμηρίωση (documentation). 5. Την εκπαίδευση προσωπικού, που θα υποδειχθεί από την ΕΟΑΕ, στη λειτουργία, τη ρύθμιση και τη συντήρηση του παραπάνω εξοπλισμού. K:\A \cons\tefxi\ΤΜ.doc /4417/Β06

10 Άρθρο Α-1.1: Ζεύγος Φωτεινών Σηματοδοτών τριών πεδίων (Φ300) σε σήραγγα (Αναθεωρείται με το άρθρο 50%ΗΛΜ %ΗΛΜ-101) Τιμή ανά τεμάχιο πλήρους ζεύγους φωτεινών σηματοδοτών. ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Χίλια τετρακόσια ενενήντα (Αριθμητικά): 1.490,00 Άρθρο Α-1.2: Ζεύγος Φωτεινών Σηματοδοτών τριών πεδίων (Φ300) σε ιστό και βραχίονα (Αναθεωρείται με το άρθρο 50%ΗΛΜ %ΗΛΜ-101) Τιμή ανά τεμάχιο πλήρους ζεύγους φωτεινών σηματοδοτών. ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα (Αριθμητικά): 4.870,00 Άρθρο Α-1.3: Ζεύγος Φωτεινών Σηματοδοτών δύο πεδίων (κίτρινο αναλάμπον) (Φ300) σε ιστό και βραχίονα (Αναθεωρείται με το άρθρο 50%ΗΛΜ %ΗΛΜ-101) Τιμή ανά τεμάχιο πλήρους ζεύγους φωτεινών σηματοδοτών ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (Αριθμητικά): 4.500,00 Άρθρο Α-1.4: Φωτεινός Σηματοδοτης τριών πεδίων (Φ300) σε ιστό (Αναθεωρείται με το άρθρο 50%ΗΛΜ %ΗΛΜ-101) Τιμή ανά τεμάχιο πλήρους φωτεινού σηματοδότη. ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δύο χιλιάδες τετρακόσια σαράντα (Αριθμητικά): 2.440,00 K:\A \cons\tefxi\ΤΜ.doc /4417/Β06

11 Άρθρο Α-2: ΦΩΤΕΙΝH ΠΙΝΑΚΙΔA ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΩΡΙΔΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ (LCS) (Αναθεωρείται με το άρθρο 50%ΗΛΜ %ΗΛΜ-101) Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, εγκατάσταση και δοκιμή πλήρους Φωτεινής Πινακίδας Καθορισμού Λωρίδων Κυκλοφορίας (LCS) εντός σήραγγας σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΠρ), τα Π.Κ.Ε., τη Μελέτη και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης, που περιλαμβάνει: 1. Μία πινακίδα LCS 2. Ελεγκτή πινακίδας (sign controller) και θύρα επικοινωνίας με τον ελεγκτή σε τοπικό πίνακα (αν ο ελεγκτής είναι εσωτερικά της πινακίδας) 3. Τη μεταλλική κατασκευή στήριξης της πινακίδας 4. Προσομοιωτή επικοινωνίας 5. Λογισμικό ελέγχου της πινακίδας και λογισμικό τοπικών δοκιμών 6. Καλώδια για την πλήρη μεταφορά των σημάτων ελέγχου της πινακίδας και του ελεγκτή της μέχρι το PLC σύνδεσης, τα οποία θα είναι ελεύθερα αλογόνων και πυράντοχα τουλάχιστον 30 λεπτά (FE180/E30).. 7. Καλώδια για την παροχή ηλεκτρικής τροφοδοσίας προς την πινακίδα τύπου NHXH FE180/E30 ή N2XH FE180/E Σωληνώσεις η/και σχάρες για την προστασία των προαναφερόμενων καλωδίων και κάθε άλλο υλικό, που είναι απαραίτητο για την ολοκληρωμένη τοποθέτηση των καλωδίων σε συνθήκες ορατής ή υπόγειας εγκατάστασης. 9. Ηλεκτρολογική προστασία με γείωση και απαγωγή κρουστικών τάσεων (με surge arrestors) σε όλες τις ηλεκτρικές εισόδους (ισχύος και σημάτων) της LCS. 10. Τον πίνακα εντός σήραγγας, που τυχόν απαιτείται και που θα χρησιμοποιηθεί για την εγκατάσταση τοπικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού, με τις κατάλληλες διατάξεις περιβαλλοντικού ελέγχου (θερμαντικό στοιχείο, ανεμιστήρα, θερμοστάτη κλπ.). 11. Όποιες συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις απαιτηθούν στους ήδη εγκατεστημένους από άλλη εργολαβία, πίνακες ΠΚU, ή ακόμη και εγκατάσταση νέων πινάκων εκεί όπου αυτό απαιτηθεί. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται επιπλέον η δαπάνη για: 1. Κάθε υλικό και εργασία, που απαιτείται για την παροχή ηλεκτρικής ισχύος από την ηλεκτρική παροχή του τόπου εγκατάστασης του έργου μέχρι όλα τα όργανα του υπόψη συστήματος. 2. Κάθε άλλο υλικό απαραίτητο για την πλήρη εγκατάσταση και την άψογη λειτουργία του παραπάνω συστήματος. 3. Κάθε εργασία για έρευνα επί τόπου, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμή, που απαιτείται για την παράδοση του συστήματος σε κανονική και πλήρη λειτουργία σύμφωνα με τα οριζόμενα στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. 4. Όλη την τεκμηρίωση του λογισμικού και τα μέσα εγκατάστασής του (CD-ROM, δισκέτες κλπ.). 5. Όλη την τεκμηρίωση (documentation) 6. Την απαιτούμενη πληροφορία πρωτοκόλλων επικοινωνίας και δεδομένων, καθώς και τυχόν υφιστάμενο λογισμικό διεπαφής για τη δυνατότητα ανάπτυξης διεπαφής λογισμικού (interface) με τον ελεγκτή πινακίδας από λογισμικό τρίτου για σκοπούς ενοποίησης. 7. Τη ρύθμιση και τη συντήρηση του παραπάνω εξοπλισμού καθώς και την εκπαίδευση στη λειτουργία προσωπικού, που θα υποδειχθεί από την ΕΟΑΕ. Τιμή ανά τεμάχιο πλήρους φωτεινής πινακίδας καθορισμού λωρίδων κυκλοφορίας εντός σήραγγας ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τρείς χιλιάδες επτακόσια (Αριθμητικά): 3.700,00 K:\A \cons\tefxi\ΤΜ.doc /4417/Β06

12 Άρθρο A-3: ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (VSLS) ΕΝΤΟΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ (Αναθεωρείται με το άρθρο 50%ΗΛΜ %ΗΛΜ-101) Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, εγκατάσταση και δοκιμή πλήρους Φωτεινής Πινακίδας Μεταβλητού Ορίου Ταχύτητας (VSLS) εντός σήραγγας σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΠρ), τα Π.Κ.Ε., τη Μελέτη και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης, που περιλαμβάνει: 1. Μία πινακίδα VSLS 2. Ελεγκτή πινακίδας (sign controller) και θύρα επικοινωνίας με τον ελεγκτή σε τοπικό ερμάριο / πίνακα (αν ο ελεγκτής είναι εσωτερικός της πινακίδας). 3. Τη μεταλλική κατασκευή στήριξης της πινακίδας 4. Προσομοιωτή επικοινωνίας 5. Λογισμικό ελέγχου της πινακίδας και λογισμικό τοπικών δοκιμών 6. Καλώδια για την πλήρη μεταφορά των σημάτων ελέγχου της πινακίδας και του ελεγκτή της μέχρι το PLC σύνδεσης, τα οποία θα είναι ελεύθερα αλογόνων και πυράντοχα τουλάχιστον 30 λεπτά (FE180/E30). 7. Καλώδια για την παροχή ηλεκτρικής τροφοδοσίας προς την πινακίδα, τύπου NHXH FE180/E30 ή N2XH FE180/E Σωληνώσεις η/και σχάρες για την προστασία των προαναφερόμενων καλωδίων, και κάθε άλλο υλικό που είναι απαραίτητο για την ολοκληρωμένη τοποθέτηση των καλωδίων σε συνθήκες ορατής ή υπόγειας εγκατάστασης. 9. Ηλεκτρολογική προστασία με ιδιαίτερη γείωση και απαγωγή κρουστικών τάσεων (με surge arrestors) σε όλες τις ηλεκτρικές εισόδους (ισχύος και σημάτων) της VSLS. 10. Τον πίνακα εντός σήραγγας, που τυχόν απαιτείται και που θα χρησιμοποιηθεί για την εγκατάσταση τοπικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού, με τις κατάλληλες διατάξεις περιβαλλοντικού ελέγχου (θερμαντικό στοιχείο, ανεμιστήρα, θερμοστάτη κλπ.). 11. Όποιες συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις απαιτηθούν στους ήδη εγκατεστημένους από άλλη εργολαβία, πίνακες ΠΚU, ή ακόμη και εγκατάσταση νέων πινάκων εκεί όπου αυτό απαιτηθεί. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται επιπλέον η δαπάνη για: 1. Κάθε υλικό και εργασία, που απαιτείται, για την παροχή ηλεκτρικής ισχύος από την ηλεκτρική παροχή της εγκατάστασης του έργου μέχρι όλα τα όργανα του υπόψη συστήματος. 2. Κάθε άλλο υλικό απαραίτητο για την πλήρη εγκατάσταση και την άψογη λειτουργία του παραπάνω συστήματος. 3. Κάθε εργασία για έρευνα επί τόπου, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμή που απαιτείται για την παράδοση του συστήματος σε κανονική και πλήρη λειτουργία σύμφωνα με τα οριζόμενα στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. 4. Όλη την τεκμηρίωση του λογισμικού και τα μέσα εγκατάστασής του (CD-ROM, δισκέτες κλπ.). 5. Όλη την τεκμηρίωση (documentation) 6. Την απαιτούμενη πληροφορία πρωτοκόλλων επικοινωνίας και δεδομένων, καθώς και τυχόν υφιστάμενο λογισμικό διεπαφής για τη δυνατότητα ανάπτυξης διεπαφής λογισμικού (interface) με τον ελεγκτή πινακίδας από λογισμικό τρίτου για σκοπούς ενοποίησης. 7. Τη ρύθμιση και τη συντήρηση του παραπάνω εξοπλισμού καθώς και την εκπαίδευση στη λειτουργία προσωπικού, που θα υποδειχθεί από την ΕΟΑΕ. Τιμή ανά τεμάχιο πλήρους Φωτεινής Πινακίδας Μεταβλητού Ορίου Ταχύτητας (VSLS) εντός σήραγγας ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τρείς χιλιάδες εννιακόσια (Αριθμητικά): 3.900,00 K:\A \cons\tefxi\ΤΜ.doc /4417/Β06

13 Άρθρο Α-4: ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΛΑΜΠΟΝΤΕΣ ΦΑΝΟΥΣ (Αναθεωρείται με το άρθρο 50%ΗΛΜ %ΗΛΜ-101) Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, εγκατάσταση και δοκιμή πλήρους Πινακίδας Στατικού Μηνύματος με Αναλάμποντες Φανούς σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΠρ), τα Π.Κ.Ε., τη Μελέτη και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης, που περιλαμβάνει: 1. Σταθερή πινακίδα σήμανσης με την κατάλληλη ανακλαστική μεμβράνη και με δύο αναλάμποντες φανούς σηματοδότησης, σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές 2. Ελεγκτή πινακίδας (sign controller) 3. Μεταλλική κατασκευή στήριξης για την πινακίδα, συμπεριλαμβανομένων της βάσης από σκυρόδεμα, εκσκαφής, επανεπίχωσης κλπ. 4. Προσομοιωτή επικοινωνίας 5. Καλώδια για την πλήρη μεταφορά των σημάτων ελέγχου της πινακίδας μέχρι το PLC σύνδεσης. 6. Καλώδια για την παροχή ηλεκτρικής τροφοδοσίας προς την πινακίδα τύπου ΝΥΥ (J-1VV). 7. Σωληνώσεις η/και σχάρες για την προστασία των προαναφερόμενων καλωδίων, την τυχόν απαιτούμενη τοπική εκσκαφή και κάλυψη/επιχωμάτωση των αγωγών, το σκυρόδεμα επικάλυψης ή πάκτωσης (όπου είναι απαραίτητο), τα φρεάτια με τα καπάκια τους και κάθε άλλο υλικό, που είναι απαραίτητο για την ολοκληρωμένη τοποθέτηση των καλωδίων σε συνθήκες ορατής ή υπόγειας εγκατάστασης. 8. Ηλεκτρολογική προστασία με ιδιαίτερη γείωση σε τρίγωνο γείωσης, ή ηλεκτρόδιο γείωσης, ή πλάκα γείωσης και απαγωγή κρουστικών τάσεων (με surge arrestors) σε όλες τις ηλεκτρικές εισόδους (ισχύος και σημάτων) της πινακίδας Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται επιπλέον η δαπάνη για: 1. Κάθε υλικό και εργασία, που απαιτείται, για την παροχή ηλεκτρικής ισχύος από την ηλεκτρική παροχή της εγκατάστασης του έργου μέχρι όλα τα όργανα του υπόψη συστήματος. 2. Κάθε άλλο υλικό απαραίτητο για την πλήρη εγκατάσταση και την άψογη λειτουργία του παραπάνω συστήματος. 3. Κάθε εργασία για έρευνα επί τόπου, καταγραφή, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμή, που απαιτείται για την παράδοση του συστήματος σε κανονική και πλήρη λειτουργία σύμφωνα με τα οριζόμενα στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. 4. Όλη την τεκμηρίωση (documentation). 5. Την απαιτούμενη πληροφορία πρωτοκόλλων επικοινωνίας και δεδομένων, καθώς και τυχόν υφιστάμενο λογισμικό διεπαφής για τη δυνατότητα ανάπτυξης διεπαφής λογισμικού (interface) με τον ελεγκτή πινακίδας από λογισμικό τρίτου για σκοπούς ενοποίησης. 6. Τη ρύθμιση και τη συντήρηση του παραπάνω εξοπλισμού καθώς και την εκπαίδευση στη λειτουργία προσωπικού, που θα υποδειχθεί από την ΕΟΑΕ. Τιμή ανά τεμάχιο πλήρους Πινακίδας Στατικού Μηνύματος με Αναλάμποντες Φανούς ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δύο χιλιάδες εξακόσια (Αριθμητικά): 2.600,00 K:\A \cons\tefxi\ΤΜ.doc /4417/Β06

14 Άρθρο Α-5: ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ (VMS) Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, εγκατάσταση και δοκιμή πλήρους Φωτεινής Πινακίδας Μεταβλητών Μηνυμάτων (VMS) σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΠρ), τα Π.Κ.Ε., τη Μελέτη και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης, που περιλαμβάνει: 1. Μία πινακίδα VMS. 2. Μεταλλική κατασκευή στήριξης της πινακίδας (γέφυρα, πρόβολο κλπ.), συμπεριλαμβανομένων των βάσεων σκυροδέματος εκσκαφών, επανεπιχώσεων κλπ. 3. Τοπικό ελεγκτή πινακίδας (sign local controller) και θύρα επικοινωνίας με τον ελεγκτή σε τοπικό ερμάριο / πίνακα (αν ο ελεγκτής είναι εσωτερικός της πινακίδας). 4. Προσομοιωτή επικοινωνίας 5. Λογισμικό ελέγχου της πινακίδας και λογισμικό τοπικών δοκιμών. 6. Tα καλώδια για την πλήρη μεταφορά των σημάτων ελέγχου της πινακίδας και του ελεγκτή της μέχρι το PLC σύνδεσης. 7. Τα καλώδια για την παροχή ηλεκτρικής τροφοδοσίας προς την πινακίδα. 8. Όλες τις τυχόν απαιτούμενες σωληνώσεις για την προστασία των προαναφερόμενων καλωδίων, την τυχόν απαιτούμενη τοπική εκσκαφή και κάλυψη/επιχωμάτωση των αγωγών, το σκυρόδεμα επικάλυψης ή πάκτωσης (όπου είναι απαραίτητο), τα φρεάτια με τα καπάκια τους και κάθε άλλο υλικό, που είναι απαραίτητο για την ολοκληρωμένη τοποθέτηση των καλωδίων σε συνθήκες ορατής ή υπόγειας εγκατάστασης. 9. Ηλεκτρολογική προστασία με ιδιαίτερη γείωση σε τρίγωνο γείωσης, ή ηλεκτρόδιο γείωσης, ή πλάκα γείωσης και απαγωγή κρουστικών τάσεων (με surge arrestors) σε όλες τις ηλεκτρικές εισόδους (ισχύος και σημάτων) της VMS. (αφορά τις πινακίδες εκτός σηράγγων) 10. Το ερμάριο πεδίου, που θα χρησιμοποιηθεί για την εγκατάσταση του τοπικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού, με τις κατάλληλες διατάξεις περιβαλλοντικού ελέγχου (θερμαντικό στοιχείο, ανεμιστήρα, θερμοστάτη κλπ.), τον εξοπλισμό διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (ασφάλειες, ρευματολήπτες, φωτισμό, διατάξεις προστασίας, γείωση, μετασχηματιστές εάν απαιτηθούν κλπ.), την κατασκευή στήριξής του (βάση από σκυρόδεμα), βαμμένο και με την κατάλληλη πινακίδα σήμανσης. 11. Όποιες συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις απαιτηθούν στους ήδη εγκατεστημένους από άλλη εργολαβία, πίνακες ΠΚU, ή ακόμη και εγκατάσταση νέων πινάκων εκεί όπου αυτό απαιτηθεί. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται επιπλέον η δαπάνη για: 1. Κάθε υλικό και εργασία, που απαιτείται, για την παροχή ηλεκτρικής ισχύος από την ηλεκτρική παροχή της εγκατάστασης του έργου μέχρι όλα τα όργανα του υπόψη συστήματος. 2. Κάθε άλλο υλικό απαραίτητο για την πλήρη εγκατάσταση και την άψογη λειτουργία του παραπάνω συστήματος. 3. Κάθε εργασία για έρευνα επί τόπου, καταγραφή, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμή που απαιτείται για την παράδοση του συστήματος σε κανονική και πλήρη λειτουργία σύμφωνα με τα οριζόμενα στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. 4. Όλη την τεκμηρίωση των λογισμικών και τα μέσα εγκατάστασής τους (CD-ROM, δισκέτες κλπ.). 5. Όλη την τεκμηρίωση (documentation) 6. Την απαιτούμενη πληροφορία πρωτοκόλλων επικοινωνίας και δεδομένων, καθώς και τυχόν υφιστάμενο λογισμικό διεπαφής για τη δυνατότητα ανάπτυξης διεπαφής λογισμικού (interface) με τον ελεγκτή πινακίδας από λογισμικό τρίτου για σκοπούς ενοποίησης. 7. Τη ρύθμιση και τη συντήρηση του παραπάνω εξοπλισμού καθώς και την εκπαίδευση στη λειτουργία προσωπικού, που θα υποδειχθεί από την ΕΟΑΕ. K:\A \cons\tefxi\ΤΜ.doc /4417/Β06

15 Τιμή ανά τεμάχιο πλήρους Φωτεινής Πινακίδας Μεταβλητών Μηνυμάτων (VMS) εκτός σήραγγας. Άρθρο Α-5.1: Φωτεινή Πινακίδα Μεταβλητών Μηνυμάτων (VMS) εκτός σήραγγας τύπου Ι (Αναθεωρείται με το άρθρο 50%ΗΛΜ %ΗΛΜ-101) ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν τρείς χιλιάδες (Αριθμητικά): ,00 K:\A \cons\tefxi\ΤΜ.doc /4417/Β06

16 Άρθρο A-6: ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΣΗΡΑΓΓΑΣ (Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-52) Για την προμήθεια και πλήρη εγκατάσταση ενός συστήματος αυτόματης ρύθμισης του φωτισμού σήραγγας, ανάλογα με την ένταση του εξωτερικού φωτός ημέρας, περιλαμβανομένου του φωτομέτρου ακριβείας για μέτρηση εξωτερικής λαμπρότητας L20 στο σημείο εξόδου του κλάδου, του πίνακα και εξοπλισμού αυτοματισμού και καλωδιώσεων τροφοδοσίας και ελέγχου για μέτρηση του φωτισμού σήραγγας μέχρι και σε έξι βαθμίδες φωτισμού ημέρας και μια νυκτός, σύμφωνα με τα Π.Κ.Ε., την ΤΣΥ, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τη μελέτη. Στην τιμή του συστήματος συμπεριλαμβάνονται: α. η προμήθεια και μεταφορά στον τόπο ενσωμάτωσης του συστήματος με το φωτόμετρο, τον πίνακα και τον παραπάνω εξοπλισμό, του ιστού ύψους σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ζώνης προσέγγισης, του βραχίονα, του καλύμματος προστασίας και καθαρισμού του φωτομέτρου και όλων των υλικών-μικροϋλικών που απαιτούνται για τη στήριξη και γείωση του φωτομέτρου β. η δαπάνη των εκσκαφών, της σκυροδέτησης της οπλισμένης βάσης του ιστού, των σωληνώσεων και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτείται για τη θεμελίωση του ιστού και την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής γ. όλες οι καλωδιώσεις τροφοδότησης και ελέγχου μεταξύ φωτομέτρου, πίνακα ελέγχου, οι καλωδιώσεις σύνδεσης με το σύστημα SCADA για τη μετάδοση σήματος ελέγχου των βαθμίδων φωτισμού, συμπεριλαμβανομένων και των πάσης φύσεως σωληνώσεων προστασίας των καλωδίων, για την πλήρη εγκατάσταση των καλωδίων. Προκειμένου περί υπογείων γραμμών, στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και οι εργασίες εκσκαφής και επανεπίχωσης των χαντακιών, το σκυρόδεμα εγκιβωτισμού των σωληνώσεων και κάθε άλλο υλικό που απαιτείται για την πλήρη εγκατάστασή τους δ. όλες οι εργασίες εγκατάστασης, σύνδεσης, ελέγχου και δοκιμών που απαιτούνται για παράδοση του σε πλήρη και κανονική λειτουργία Τιμή ανά τεμάχιο συστήματος ρύθμισης φωτισμού ανά κλάδο σήραγγας. ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δεκαοκτώ χιλιάδες (Αριθμητικά): ,00 K:\A \cons\tefxi\ΤΜ.doc /4417/Β06

17 ΟΜΑΔΑ Β: ΤΗΛΕΦΩΝΟΔΟΤΗΣΗ - ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ Άρθρο Β-1: ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, εγκατάσταση και δοκιμή πλήρους Τηλεφώνου Ανάγκης Σήραγγας και του κομβίου αναγγελίας πυρκαγιάς σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές προδιαγραφές (ΤΠρ), τα Π.Κ.Ε., τη Μελέτη και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης, που περιλαμβάνει: 1. Tην τηλεφωνική συσκευή ανάγκης 2. Τη φωτεινή πινακίδα σήμανσης τηλεφώνου ανάγκης με την κατασκευή στήριξης και το φωτοσημαντήρα επανάκλησης 3. Για τα τηλέφωνα ανάγκης εντός θαλάμου σήραγγας: Το θάλαμο, κατασκευασμένο από γαλβανισμένη και βαμμένη λαμαρίνα, με την ειδική θύρα με τον υαλοπίνακα, το δάπεδο, το φωτιστικό σώμα εντός του θαλάμου, τους σωλήνες για την είσοδο καλωδίων, βαμμένο και με τις κατάλληλες ενδείξεις. Τον Ηλεκτρικό Πίνακα με το κάλυμμά του και τα μάνδαλα, τα κατάλληλα πλαίσια στήριξης (racks), τις κατάλληλες διατάξεις περιβαλλοντικού ελέγχου (θερμαντικό στοιχείο, ανεμιστήρα, θερμοστάτη κλπ.), τον εξοπλισμό διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (ασφάλειες, ρευματολήπτες, φωτισμό, διατάξεις προστασίας, γείωση, μετασχηματιστές εάν απαιτηθούν κλπ.), τους σωλήνες για την είσοδο καλωδίων, βαμμένο και με την κατάλληλη πινακίδα σήμανσης. Το Ερμάριο Φορητών Πυροσβεστήρων με τη θύρα του, τους δύο πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 6kg (ικανότητας κατάσβεσης πυρκαγιών κατηγοριών ABCE), βαμμένο και με την κατάλληλη πινακίδα σήμανσης. 4. Για τα τηλέφωνα ανάγκης εκτός σήραγγας ή εντός διασυνδετήριας στοάς σήραγγας, τον ημιθάλαμο με το προστατευτικό ερμάριο, μέσα στο οποίο εγκαθίσταται το τηλέφωνο, με την ανακλαστική σήμανσή του και την πινακίδα οδηγιών προς το χρήστη και την κατασκευή στήριξης του ημιθαλάμου και του τηλεφώνου, περιλαμβανομένων όλων των υλικών, εξαρτημάτων, στηριγμάτων και μικροϋλικών τοποθέτησης και στήριξης και των δαπανών εκσκαφής και θεμελίωσης από οπλισμένο σκυρόδεμα της βάσης. 5. Tα καλώδια για την μεταφορά των σημάτων φωνής μέχρι τα σημεία σύνδεσης (τα οποία θα είναι ελεύθερα αλογόνων για τα τηλέφωνα που είναι εντός σήραγγας). 6. Τα καλώδια για την παροχή ηλεκτρικής τροφοδοσίας προς το τηλέφωνο και τις λοιπές φωτιστικές προαναφερόμενες διατάξεις (τύπου NHXH FE180/E30 ή N2XH FE180/Ε30 για τα τηλέφωνα που είναι εντός σήραγγας). 7. Όλες τις τυχόν απαιτούμενες σωληνώσεις ή εσχάρες (γαλβανισμένες εν θερμώ) για την προστασία των προαναφερόμενων καλωδίων, την τυχόν απαιτούμενη τοπική εκσκαφή και κάλυψη/επιχωμάτωση των αγωγών, το σκυρόδεμα επικάλυψης ή πάκτωσης (όπου είναι απαραίτητο), τα φρεάτια με τα καπάκια τους και κάθε άλλο υλικό που είναι απαραίτητο για την ολοκληρωμένη τοποθέτηση των καλωδίων σε συνθήκες ορατής ή υπόγειας εγκατάστασης. 8. Ηλεκτρολογική προστασία με γείωση και απαγωγή κρουστικών τάσεων ισχύος (με surge arrestors) για τις συσκευές, που τροφοδοτούνται ηλεκτρικά και όπου αλλού απαιτείται. 9. Όποιες συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις απαιτηθούν στους ήδη εγκατεστημένους από άλλη εργολαβία, πίνακες ΠΚU, ή ακόμη και εγκατάσταση νέων πινάκων εκεί όπου αυτό απαιτηθεί. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται επιπλέον η δαπάνη για: K:\A \cons\tefxi\ΤΜ.doc /4417/Β06

18 1. Κάθε υλικό και εργασία, που απαιτείται για την παροχή ηλεκτρικής ισχύος από την πλησιέστερη διαθέσιμη ηλεκτρική παροχή της εγκατάστασης του έργου μέχρι όλα τα όργανα του υπόψη συστήματος. 2. Κάθε άλλο υλικό απαραίτητο για την πλήρη εγκατάσταση και την άψογη λειτουργία του παραπάνω συστήματος. 3. Κάθε εργασία για έρευνα επί τόπου, καταγραφή, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμή που απαιτείται για την παράδοση του συστήματος σε κανονική και πλήρη λειτουργία σύμφωνα με τα οριζόμενα στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.. 4. Όλη την τεκμηρίωση (documentation) 5. Την εκπαίδευση προσωπικού, που θα υποδειχθεί από την ΕΟΑΕ, στη λειτουργία, τη ρύθμιση και τη συντήρηση του παραπάνω εξοπλισμού. Τιμή ανά τεμάχιο πλήρους Τηλεφώνου Ανάγκης Σήραγγας: Άρθρο Β-1.1: Τηλέφωνο Ανάγκης εκτός σήραγγας ή εντός διασυνδετήριας στοάς σήραγγας (Αναθεωρείται με τα άρθρα 70%ΗΛΜ %ΗΛΜ-61) ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Χίλια επτακόσια (Αριθμητικά): 1.700,00 K:\A \cons\tefxi\ΤΜ.doc /4417/Β06

19 Άρθρο Β-2: ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΙΡ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Α/Κ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ - Α/Κ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-61) Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, εγκατάσταση και δοκιμή πλήρους Συστήματος Τηλεφωνίας ΙΡ Επιτήρησης Τηλεφώνων Ανάγκης, σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΠρ), το Τεχνικό Αντικείμενο, τη Μελέτη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης, που περιλαμβάνει: 1. Τους ΙΡ μετατροπείς τηλεφώνων (ΙΡ voice adaptors) που απαιτούνται για τη μετάδοση των τηλεφωνικών σημάτων από τα νέα Τηλέφωνα Ανάγκης και από τα υφιστάμενα Τηλέφωνα Ανάγκης των σηράγγων Βασιλικού, Μεσοβουνίου, Γκρίκας και Σ1Ν προς τον κεντρικό τηλεφωνικό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αδειών για τη συνεργασία τους με τον κεντρικό εξοπλισμό. Ειδικά για τις σήραγγες Μεσοβουνίου και Γκρίκας περιλαμβάνονται και τα τηλεφωνικά καλώδια από τα τηλέφωνα ανάγκης προς τους χώρους εγκατάστασης των ΙΡ μετατροπέων. 2. Έξι κεντρικά συστήματα διαχείρισης των τηλεφωνικών κλήσεων, καθένα από τα οποία θα περιλαμβάνει τα παρακάτω: Λογισμικό διαχείρισης IP τηλεφωνικών κλήσεων (Call Management Software) σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΠρ), με την κατάλληλη άδεια (για τουλάχιστον 250 συνδρομητές για καθένα από τα δύο συστήματα του Κέντρου Ελέγχου, 25 συνδρομητές για το σύστημα του ΚΕΣ Βασιλικού, 35 συνδρομητές για το σύστημα του ΚΕΣ Μεσοβουνίου/Γκρίκας, 40 συνδρομητές για το σύστημα του ΚΕΣ Σ1Ν και 25 συνδρομητές για το σύστημα του ΚΕΣ Σ2/Σ2), συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης της απαραίτητης παραμετροποιημένης εφαρμογής για το έργο. Το καθένα από τα δύο συστήματα του Κέντρου Ελέγχου θα μπορεί να λειτουργήσει ανεξάρτητα από το δεύτερο (όχι απλός client). Η/Υ εξοπλισμένο με τα κατάλληλα στοιχεία (λειτουργικό σύστημα, σκληρό δίσκο, μνήμη κλπ.) για την εγκατάσταση και λειτουργία του λογισμικού διαχείρισης IP τηλεφωνικών κλήσεων. Για τα συστήματα του Κέντρου Ελέγχου, είναι αποδεκτό ο Ανάδοχος να χρησιμοποιήσει το υφιστάμενο σύστημα με τις απραίτητες επεμβάσεις (αναβάθμιση άδειας, επέκταση της εφαρμογής για το νέο τμήμα κλπ.) μαζί με ένα νέο σύστημα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Τεχνικό Αντικείμενο. 3. Ένα κεντρικό σύστημα καταγραφής των ΙΡ τηλεφωνικών συνομιλιών, που θα περιλαμβάνει τα παρακάτω: Λογισμικό καταγραφής IP τηλεφωνικών συνομιλιών (Call Recording Software) σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΠρ), με άδεια και χαρακτηριστικά κατάλληλα για την ταυτόχρονη καταγραφή τουλάχιστον 5 συνομιλιών και για την επιτήρηση για καταγραφή τουλάχιστον 250 τηλεφώνων, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης της απαραίτητης παραμετροποιημένης εφαρμογής για το έργο. Η/Υ εξοπλισμένο με τα κατάλληλα στοιχεία (λειτουργικό σύστημα, σκληρό δίσκο, μνήμη, οθόνη TFT 17 κλπ.) για την εγκατάσταση και λειτουργία του λογισμικού καταγραφής IP τηλεφωνικών συνομιλιών. Είναι αποδεκτό ο Ανάδοχος να αναβαθμίσει το υφιστάμενο σύστημα του Κέντρου Ελέγχου (αναβάθμιση άδειας, επέκταση της εφαρμογής για τα νέα τμήματα κλπ.) αντί να παρέχει νέο σύστημα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Τεχνικό Αντικείμενο. 4. Έναν δρομολογητή (router), σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΠρ), κατάλληλο για τηλεφωνία ΙΡ για την επικοινωνία των τηλεφώνων με τις εξωτερικές τηλεφωνικές γραμμές, εξοπλισμένους με τις απαιτούμενες κάρτες εξωτερικής επικοινωνίας (2 κάρτες φωνής και 2 κάρτες για επικοινωνία data, με τύπο καρτών ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των εξωτερικών γραμμών στο Κέντρο Ελέγχου), την απαιτούμενη μνήμη, εφεδρικό τροφοδοτικό, λογισμικό Firewall, τα MIBs για την επιτήρηση, τις κατάλληλες άδειες κλπ K:\A \cons\tefxi\ΤΜ.doc /4417/Β06

20 5. Οκτώ τηλεφωνικές συσκευές ΙΡ τύπου κονσόλας χειριστή (για το Κέντρο Ελέγχου και τα εφεδρικά Κέντρα Ελέγχου) και δέκα επτά (17) τηλεφωνικές συσκευές ΙΡ βασικού τύπου (για τα υπόλοιπα ΚΕΣ και χώρους πινάκων), συμπεριλαμβανομένων τυχόν αδειών για τη συνεργασία τους με τον κεντρικό εξοπλισμό. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται επιπλέον η δαπάνη για: 1. Τα καλώδια για την παροχή ηλεκτρικής τροφοδοσίας σε όλες τις παραπάνω συσκευές. 2. Για όλες τις παραπάνω καλωδιώσεις όλες τις απαραίτητες σωληνώσεις για την προστασία των καλωδίων και κάθε άλλο υλικό και εργασία που είναι απαραίτητο για την ολοκληρωμένη τοποθέτηση των καλωδίων, σε συνθήκες ορατής ή μη εγκατάστασης. 3. Όποιες συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις απαιτηθούν στους ήδη εγκατεστημένους από άλλη εργολαβία, πίνακες ΠΚU, ή ακόμη και εγκατάσταση νέων πινάκων εκεί όπου αυτό απαιτηθεί. 4. Κάθε άλλο υλικό απαραίτητο για την πλήρη εγκατάσταση, σύνδεση και την άψογη λειτουργία του παραπάνω συστήματος. 5. Κάθε εργασία για έρευνα επί τόπου, καταγραφή, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμή που απαιτείται για την παράδοση του συστήματος σε κανονική και πλήρη λειτουργία. 6. Όλη την τεκμηρίωση (documentation) του εξοπλισμού. 7. Την απαιτούμενη πληροφορία πρωτοκόλλων επικοινωνίας και δεδομένων και τα λογισμικά εργαλεία ανάπτυξης διεπαφής (API, SDK κλπ.), για τη δυνατότητα ανάπτυξης διεπαφής λογισμικού (interface) με το λογισμικό διαχείρισης ΙΡ τηλεφωνικών κλήσεων και το λογισμικό καταγραφής IP τηλεφωνικών συνομιλιών από λογισμικό τρίτου για σκοπούς ενοποίησης. 8. Την εκπαίδευση προσωπικού, που θα υποδειχθεί από την ΕΟΑΕ, στη λειτουργία, τη ρύθμιση και τη συντήρηση όλου του παραπάνω εξοπλισμού. 9. Κάθε εργασία για την αρχική εγκατάσταση, ανάπτυξη, ρύθμιση, παραμετροποίηση, έλεγχο και δοκιμές λογισμικού, όπως απαιτείται για την παράδοσή του σε κανονική και πλήρη λειτουργία σύμφωνα με τα οριζόμενα στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. 10. Όλη την τεκμηρίωση (doucmentation), τις άδειες στο όνομα της ΕΟΑΕ και τα μέσα εγκατάστασης (CD-ROM, δισκέτες κλπ.) για το λογισμικό. 11. Την εκπαίδευση προσωπικού, που θα υποδειχθεί από την ΕΟΑΕ, στη χρήση, στη διαχείριση (administration) και τη ρύθμιση του λογισμικού. Τιμή ανά τεμάχιο πλήρους Συστήματος Τηλεφωνίας ΙΡ Επιτήρησης Τηλεφώνων Ανάγκης για το τμήμα Α/Κ Ηγουμενίτσας - Α/Κ Ιωαννίνων. ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ογδόντα επτά χιλιάδες (Αριθμητικά): ,00 K:\A \cons\tefxi\ΤΜ.doc /4417/Β06

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΧΑΪΔΕΥΤΟ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ. ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.315.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΧΑΪΔΕΥΤΟ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ. ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.315. ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΧΑΪΔΕΥΤΟ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 1.315.000,00 Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση σχολικών κτιρίων.κ. Περαίας µε το δίκτυο φυσικού αερίου ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:

Σύνδεση σχολικών κτιρίων.κ. Περαίας µε το δίκτυο φυσικού αερίου ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Σύνδεση σχολικών κτιρίων.κ. Περαίας µε το δίκτυο φυσικού αερίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Εγνατία Οδός: Ολοκλήρωση των εργασιών υποδομής των γηπέδων του ζεύγους Σ.Ε.Α. Ελευθεροχωρίου στο τμήμα 1.1.6 της Εγνατίας Οδού»

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Εγνατία Οδός: Ολοκλήρωση των εργασιών υποδομής των γηπέδων του ζεύγους Σ.Ε.Α. Ελευθεροχωρίου στο τμήμα 1.1.6 της Εγνατίας Οδού» ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Εγνατία Οδός: Ολοκλήρωση των εργασιών υποδομής των γηπέδων του ζεύγους Σ.Ε.Α. Ελευθεροχωρίου στο τμήμα 1.1.6 της Εγνατίας Οδού» 4.400.000 ευρώ Ιούλιος 2011 K:\A01160d\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΝΕΤ Ο Ο- ΕΚ ΟΣΗ 3.0

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΝΕΤ Ο Ο- ΕΚ ΟΣΗ 3.0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΝΕΤ Ο Ο- ΕΚ ΟΣΗ 3.0 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Aντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ ΙΙ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ ΙΙ

ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ ΙΙ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ ΙΙ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ ΙΙ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΗ : ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ: ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ :ΛΟΥΤΡΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ ΙΙ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣH: ΕΠΕΚΤΑΣΗ Χ.Υ.Τ.Α. 1 ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΠΕΛΛΑΣ (Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ) ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Εγνατία οδός : Λειτουργία και Συντήρηση του. της Εγνατίας οδού και των Καθέτων Αξόνων (2015-2018)» 75.000.000

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Εγνατία οδός : Λειτουργία και Συντήρηση του. της Εγνατίας οδού και των Καθέτων Αξόνων (2015-2018)» 75.000.000 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Εγνατία οδός : Λειτουργία και Συντήρηση του υτικού Τοµέα της Εγνατίας οδού και των Καθέτων Αξόνων (2015-2018)» 75.000.000 Οκτώβριος 2014 K:\SINTIRISI\2015-2018\ υτικός Τοµέας\tefhi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ - ΚΩ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5375

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ - ΚΩ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5375 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ - ΚΩ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5375 310.000 ευρώ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Τιµολόγιο για την Προµήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση εξοπλισµού κυκλοφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟΥ Α

ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟΥ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 3A / 2012 ΝΟΜΟΣ 14REQ002372482 ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-10-31 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Εργο : Άρση καταπτώσεων και καθαρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ» ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών και καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ύδρας» ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ

«Συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών και καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ύδρας» ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Αο. υελέτηο 25/2015 ( ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. "2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗ- ΜΗΤΡΙΟΥ- (Οικοδομικές εργασίες και Η/Μ εγκαταστάσεις)"

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗ- ΜΗΤΡΙΟΥ- (Οικοδομικές εργασίες και Η/Μ εγκαταστάσεις) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ. ΕΡΓΟ: "2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗ- ΜΗΤΡΙΟΥ- (Οικοδομικές εργασίες και Η/Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 30,0 MW

ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 30,0 MW VOLTERRA A.E. ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 30,0 MW ΘΕΣΗ : "ΧΑΛΚΟΔΟΝΙΟ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: "24 Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης,

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: 24 Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: "24 Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δήμου Παύλου Μελά, με τη μέθοδο της Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤI Μ Ο Λ Ο ΓΙ Ο Μ Ε Λ ΕΤ Η

ΤI Μ Ο Λ Ο ΓΙ Ο Μ Ε Λ ΕΤ Η ΤI Μ Ο Λ Ο ΓΙ Ο Μ Ε Λ ΕΤ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Τ.Υ. ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΥΝΑ ΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΤΡΩΝΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Εργο : ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΙΣΟΓΕΙΟ' Α' & Β ΟΡΟΦΟ ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Εργο : ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΙΣΟΓΕΙΟ' Α' & Β ΟΡΟΦΟ ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Εργο : ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΙΣΟΓΕΙΟ' Η "ΧΑΡΑ" Α' & Β ΟΡΟΦΟ ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Περιεχόμενα: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 2 ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Τιμαριθμική 2012 Γ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Τιμαριθμική 2012 Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 328.976,00 (με ΦΠΑ) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ : «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Εργασία Ανακατασκευή χλοοτάπητα γηπέδου Ηροδότου ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Προϋπολογισμός 230.000.00 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ Πηγή Χρηματοδότησης ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Αρ.μελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

37/2013. 23% : 47.682,93

37/2013. 23% : 47.682,93 37/2013 :. : LEADER : : 205.275,03 : 2.042,05 : 207.317,08. 23% : 47.682,93 : 255.000,00 - - - - - (.) - ( ) - (.) - - -,, 4 ( ) µ.. : 48013/2-7-2015 4 (2007-2013) «2007 2013» 4 «LEADER» 413 321 ( :..

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. 478.213,78 (μετά ΦΠΑ)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. 478.213,78 (μετά ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦ/ΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση: Ι.Δραγουμη 1 Ταχ.Κωδ: 41 222 ΛΑΡΙΣΑ ΑΡΜΟΔ: Πέτρος

Διαβάστε περισσότερα

: « (25 )" & : 97810501601 : 1.615.175,69 ( .)

: «    (25 ) &     : 97810501601  : 1.615.175,69 ( .) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 50 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 50 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 50 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της ΟΛΘ ΑΕ στον 1ο προβλήτα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της ΟΛΘ ΑΕ στον 1ο προβλήτα ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της ΟΛΘ ΑΕ στον 1ο προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΕΠΑΛ 2007-2013 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 369.000,00 ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΜΜΟΓΛΩΣΣΑΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Επισκευή Βοηθητικών Χώρων στο Β Υπόγειο του Κτιρίου ΚΖ.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Επισκευή Βοηθητικών Χώρων στο Β Υπόγειο του Κτιρίου ΚΖ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΑΜΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: Επισκευή Βοηθητικών Χώρων στο Β Υπόγειο του Κτιρίου ΚΖ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 33 / 2014 ΝΟΜΟΣ 14REQ002348815 ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-10-20 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012. K:\N0600\cons\tefhi\MAPS.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012. K:\N0600\cons\tefhi\MAPS. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012 K:\N0600\cons\tefhi\MAPS.doc Ν0600/5213 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου» (Ν0600)»

Διαβάστε περισσότερα