Σελίδα 1 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σελίδα 1 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ"

Transcript

1 Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΟ: ιαµόρφωση οργανωµένων θέσεων στάθµευσης και βελτίωση της προσπελασιµότητας προς το ηµοτικό Νεκροταφείο.Ε. Νέας Φιλαδέλφειας. Α.Μ.:61/2013 ΠΡΟΥΠ.: ευρώ (µε ΦΠΑ) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Στις τιµές του παρόντος Τιµολογίου, που αναφέρονται σε µονάδες τελειωµένης εργασίας και που ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στη περιοχή του υπόψη έργου, ανεξάρτητα από τη θέση και την έκταση αυτών περιλαµβάνονται : α. Ολες οι δαπάνες που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του έργου που αναφέρονται στην επικεφαλίδα, σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος και τα λοιπά τεύχη και σχέδια, όπως αυτά αναγράφονται στην ιακήρυξη ηµοπρασίας του έργου. β. Γενικά κάθε δαπάνη, έστω και αν δεν κατονοµάζεται ρητά, αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της µονάδας κάθε εργασίας. Καµία αξίωση ή διαµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί, που να έχει σχέση προς το είδος και την απόδοση των µηχανηµάτων, την ειδικότητα και τον αριθµό του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και την δυνατότητα χρησιµοποίησης ή όχι µηχανικών µέσων. 1.2 Ετσι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, µνηµονεύονται (για απλή διευκρίνιση του όρου "κάθε δαπάνη") οι παρακάτω δαπάνες που περιλαµβάνονται στο περιεχόµενο των τιµών του τιµολογίου : α. Οι δαπάνες προµήθειας και µεταφοράς στον τόπο χρήσης, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας και προσέγγισης όλων ανεξαίρετα των υλικών που είναι αναγκαία για τα έργα, µε όλες τις απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις και τις κάθε είδους µετακινήσεις, µέχρι την πλήρη ενσωµάτωσή τους, εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου. β. Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, ασφάλισης (στο Ι.Κ.Α., ασφαλιστικές εταιρίες, άλλους ηµεδαπούς και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς Οργανισµούς κατά περίπτωση όπως απαιτείται κ.λ.π.), δώρων εορτών, επιδόµατος αδείας κλπ, του κάθε είδους επιστηµονικού και διευθύνοντος το έργο προσωπικού, του εξειδικευµένου ή όχι προσωπικού των γραφείων, εργοταξίων, µηχανηµάτων, συνεργείων κλπ ηµεδαπού ή αλλοδαπού εργαζοµένου στον τόπο του έργου ή αλλού (εντός και εκτός της Ελλάδος). γ. Οι δαπάνες για την κινητοποίηση του αναδόχου, την εξεύρεση (ενοικίαση ή αγορά), οργάνωση, διαρρύθµιση κλπ των εργοταξιακών χώρων, τις εγκαταστάσεις αυτών, τις παροχές νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος κλπ ευκολιών, τις σχετικές συνδέσεις, την εγκατάσταση γραφείων αναδόχου και ιευθύνουσας Υπηρεσίας, σύµφωνα µε την ΕΣΥ και σύµφωνα µε τους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης. δ. Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των παραπάνω εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών. ε. Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση εργοταξιακού Εργαστηρίου και την εκτέλεση δοκιµών.

2 στ. Οι δαπάνες πλήρους κατασκευής προκατασκευασµένων στοιχείων (που περιλαµβάνουν και τις δαπάνες υλικών, εργασίας, µηχανηµάτων, εγκαταστάσεων, βοηθητικών έργων κλπ) µε τις φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές µέχρι τη θέση της τελικής ενσωµάτωσής τους στο έργο). Σελίδα 2 ζ. Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις (µεταφορών, µηχανηµάτων κλπ). η. Οι δαπάνες ασφάλειας του εργοταξίου και πρόληψης ατυχηµάτων, εργαζοµένων ή τρίτων ή την πρόληψη πρόκλησης βλαβών σε πράγµατα (κινητά ή ακίνητα) τρίτων. θ. Οι δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, όπως αυτές προδιαγράφονται στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης. ι. Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας των µηχανηµάτων που απαιτούνται για τα έργα, µέσα στις οποίες περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η αποθήκευση, φύλαξη και η ασφάλιση αυτών, η επιβάρυνση για λόγους απόσβεσης, η επισκευή και συντήρηση, οι για οποιαδήποτε αιτία ηµεραργίες, η παραλαβή, µεταφορά επί τόπου και επιστροφή αυτών, οι άγονες µετακινήσεις τους, τα απαιτούµενα καύσιµα, λιπαντικά κλπ. ια. Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς µε ή χωρίς προσωρινές αποθέσεις µέχρι τη θέση χρησιµοποίησης κάθε είδους υλικών λατοµείων, ορυχείων, κλπ, εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου. ιβ. Οι δαπάνες καθυστερήσεων, µειωµένης απόδοσης µηχανηµάτων και προσωπικού, εκτέλεση των έργων µε µεθοδολογία χαµηλής παραγωγικότητας κλπ, λόγω των εµποδίων που εισάγει η εξασφάλιση της υπάρχουσας κυκλοφορίας κατά την κατασκευή, σε συνδυασµό µε τη κατά φάσεις εκτέλεση των έργων, όπως προβλέπεται από το πρόγραµµα και τις τµηµατικές προθεσµίες προόδου των έργων. ιγ. Οι τυχόν αναγκαίες µελέτες και υποστήριξης των κυρίων αγωγών και οχετών ΟΚΩ που συναντώνται κατά τη διάρκεια των εκσκαφών. ιδ. Οι δαπάνες καθυστερήσεων, λόγω πρόσθετων εργασιών και λόγω συµπληρωµατικών µέτρων - έργων ασφάλειας, για τη µη παρακώλυση της οµαλής διεξαγωγής της κυκλοφορίας, όπως π.χ. : I. Οι δαπάνες των προσωρινών γεφυρώσεων σκαµµάτων, πλάτους µικρότερου των 5,00 µ που τυχόν θα απαιτηθούν για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας των οχηµάτων και πεζών σε οδούς µικρής σηµασίας. ΙΙ. Οι δαπάνες ξύλινων ή µεταλλικών περιφραγµάτων, κινητών ή όχι. Οι δαπάνες µεταφοράς, προσέγγισης, αποµάκρυνσης αυτών, καθώς επίσης και της καθηµερινής κάλυψης σκαµµάτων µε σιδηρά φύλλα (λαµαρίνες), όπου τούτο απαιτείται για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας οχηµάτων και πεζών, όπως και οποιονδήποτε κατασκευών αντιστήριξης των πρανών των ορυγµάτων για λόγους ασφαλείας της κυκλοφορίας και των κατασκευών. ιε. Οι ειδικές υποχρεώσεις του αναδόχου που αναφέρονται στη ΕΣΥ. ιστ. Οι δαπάνες προεργασίας επιφανειών για τις οποιεσδήποτε ασφαλτικές επιστρώσεις επ'αυτών (παλαιών ή νέων επιφανειών) όπως π.χ. πικούνισµα, σκούπισµα, καθαρισµός, άρση και µεταφορά των προϊόντων που παράγονται από τις παραπάνω εργασίες κλπ (εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου). ιζ. Οι δαπάνες διάνοιξης τοµών ή οπών στα τοιχώµατα υφισταµένων φρεατίων, αγωγών ή τεχνικών έργων, για την σύνδεση αγωγών που συµβάλλουν σ'αυτά (εκτός

3 αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου). Σελίδα 3 ιη. Οι δαπάνες καθυστερήσεων λόγω εργοταξιακών γενικά δυσχερειών, που προέρχονται από κάθε είδος εγκαταστάσεις και δίκτυα εταιριών και Οργανισµών Κοινής Ωφελείας. ιθ. Οι δαπάνες των ειδικών µελετών που προβλέπονται από την ΕΣΥ (µελέτες σύνθεσης σκυροδεµάτων κλπ.) κ. Οι δαπάνες αποκατάστασης τοπίου και των εν γένει µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος σύµφωνα µε τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης. κα. Οι δαπάνες του κάθε είδους διοδίων, επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, τέλη, δασµούς, ειδικούς φόρους κλπ. κβ. Οι δαπάνες από τις κάθε είδους αντλήσεις και την αντιµετώπιση των επιφανειακών, υπόγειων και πηγαίων νερών, σύµφωνα µε τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. κγ. Οι δαπάνες έκδοσης αδειών κάθε είδους εργασιών από τις αρµόδιες Αρχές και τους Οργανισµούς ή και τις Εταιρίες Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ) (εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου). κδ. Οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στις ισχύουσες Συγγραφές Υποχρεώσεων (ΕΣΥ, ΤΣΥ, ΓΣΥ) και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 1.3 Στις τιµές µονάδας του έργου περιλαµβάνεται και κάθε δαπάνη κατά την οποία ενδέχεται να επιβαρυνθεί ο ανάδοχος για την αδιάκοπη εξασφάλιση της λειτουργίας των υπαρχόντων αποχετευτικών δικτύων όµβριων της περιοχής. 1.4 Ανάλογα προβλήµατα και η αντίστοιχη προσοχή του αναδόχου µε τις συνεπαγόµενες δαπάνες, µπορούν να προκύψουν από τη διατήρηση της λειτουργίας και τη µεγάλη σηµασία που έχουν ορισµένοι άλλοι αγωγοί και λοιπές εγκαταστάσεις υπόλοιπων δικτύων ΟΚΩ (ΟΤΕ, ΕΗ κλπ.) Και οι δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται ανηγµένα στις τιµές του Τιµολογίου. 1.5 Στις τιµές µονάδας του Τιµολογίου δεν συµπεριλαµβάνεται το ποσοστό για γενικά έξοδα κλπ για πάσης φύσης βάρη ή υποχρεώσεις του αναδόχου, όπως και για όφελος αυτού, δηλαδή για τις δαπάνες επιστασίας, τις κάθε είδους κρατήσεις, φόρους δασµούς, ασφάλιστρα, τέλη χαρτοσήµου, συµφωνητικών, αποδείξεων, πιστοποιήσεων πληρωµών, κλπ. τόκους των κεφαλαίων, τις κάθε είδους µετακινήσεις του εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού, τις πρόσθετες δαπάνες λόγω δυσχερειών και εµποδίων κάθε είδους κατά την εκτέλεση, τα διοικητικά έξοδα, τη λειτουργία γραφείων, κλπ και γενικά τα επισφαλή έξοδα από δυσχέρειες κάθε είδους πού έχουν ή δεν έχουν προβλεφθεί. Το ποσοστό αυτό, ενιαίο για όλες τις εργασίες και σε οποιαδήποτε θέση των έργων καθορίζεται σε ως προς τις τιµές του Τιµολογίου. 1.6 Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ) επί των τιµολογίων εισπράξεων του αναδόχου επιβαρύνει τον Κύριο του έργου.

4 ΙΙ. ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Σελίδα ΟΙΚ ΝΕΤ Μ-Α ΙΙ. ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ~Καθαίρεσημεμονωμένωνστοιχείωνκατασκευώναπόάοπλοσκυρόδεμα-Μεεφαρμογή συνήθωνμεθόδωνκαθαίρεσης~(κωδικόςαναθεώρησηςοικ-2226 )Οιπλάγιες-εντόςτουεργοταξίου-μεταφορέςτωνπάσηςφύσεωςπροϊόντων κατεδαφίσεωνκαιαποξηλώσεωντωνάρθρωντηςενότητας"22.καθαιρέσεις",απότην θέσηεκτέλεσηςτωνεργασιώνμέχριτιςθέσειςφόρτωσηςπροςμεταφορά, συμπεριλαμβάνονταιανηγμένεςστιςαντίστοιχεςτιμέςμονάδος. Καθαίρεσηκαιτεμαχισμόςμεμονωμένωνστοιχείωναόπλουσκυροδέματοςπαντόςείδους, σεοποιαδήποτεστάθμηαπότοδάπεδοεργασίας.συμπεριλαμβάνονταιοιδαπάνεςτου πάσηςφύσεωςαπαιτούμενουεξοπλισμούκαιεργαλείων,τωνικριωμάτωνκαιπροσωρινών αντιστηρίξεωνκαιησυσσώρευσητωνπροϊόντων,οτεμαχισμόςτωνευμεγέθων στοιχείωνσκυροδέματοςκαιημεταφοράτουςστιςθέσειςφόρτωσης,σύμφωναμετην μελέτηκαιτηνετεπ "Καθαιρέσειςστοιχείωνοπλισμένουσκυροδέματοςμε μηχανικάμέσα". )Τιμήανάκυβικόμέτρο (m3 πραγματικούόγκουπροτηςκαθαιρέσεως Μονάδα µέτρησης : Κυβικά µέτρα Αναθεωρείται µε : ΟΙΚ 2226: 100,00% 2 Ευρώ : Τριάντα τρία και Είκοσι πέντε λεπτά 33, ΟΙΚ ΝΕΤ Α ~Προμήθεια,μεταφοράεπιτόπου,διάστρωσηκαισυμπύκνωσησκυροδέματοςχωρίςχρήση αντλίας-γιακατασκευέςαπόσκυρόδεμακατηγορίαςc10/12~(κωδικόςαναθεώρησηςοικ3212 )Παραγωγήήπρομήθειακαιμεταφοράεπίτόπουτουέργουσκυροδέματοςοποιασδήποτε κατηγορίαςήποιότητος,σύμφωναμετιςδιατάξειςτουκανονισμούτεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ ),μετηνδιάστρωσηχωρίςχρήσηαντλίαςσκυροδέματοςκαιτην συμπύκνωσηαυτούεπίτωνκαλουπιώνή/καιλοιπώνεπιφανειώνυποδοχήςσκυροδέματος, χωρίςτηνδαπάνηκατασκευήςτωνκαλουπιών,σύμφωναμετηνμελέτητουέργου,και τιςετεπ: "Παραγωγήκαιμεταφοράσκυροδέματος", "Διάστρωσησκυροδέματος", "Συντήρησησκυροδέματος", "Εργοταξιακάσυγκροτήματαπαραγωγήςσκυροδέματος", "Δονητικήσυμπύκνωσησκυροδέματος", "Σκυροδετήσειςογκωδώνκατασκευών". Επισημαίνεταιότιαπαγορεύεταιαυστηράηπροσθήκηνερούστοσκυρόδεμαεπίτόπου τουέργου.επίσηςαπαγορεύεταιηχρήσητουσκυροδέματοςμετάτηνπαρέλευση90 λεπτώναπότηνανάμιξη,εκτόςεάνεφαρμοσθούνεπιβραδυντικάπρόσθεταμεβάση ειδικήμελέτησυνθέσεως. Στηντιμήπεριλαμβάνονται: α.ηπρομήθεια,ημεταφοράαπόοποιαδήποτεαπόστασηστηθέσηεκτέλεσηςτουέργου, τουσκυροδέματοςεφόσονπρόκειταιγιαεργοστασιακόσκυρόδεμαήηπρομήθεια, φορτοεκφόρτωσηόλωντωναπαιτούμενωνυλικών (αδρανών,τσιμέντων,νερού )γιατην παρασκευήτουσκυροδέματος,εφόσοντοσκυρόδεμαπαρασκευάζεταιεπίτόπου,οι σταλίεςτωναυτοκινήτωνμεταφοράςαδρανώνυλικώνκαισκυροδέματος,ηπαρασκευήτο μίγματοςκαιοιπλάγιεςμεταφορέςτουμέχριτηνθέσηδιάστρωσης,μεχρήση οποποιωνδήποτεμέσωνεκτόςαπόαντλίασκυροδέματοςκαιπυργογερανό, Επισημαίνεταιότιστηντιμήανάκατηγορίασκυροδέματοςσυμπεριλαμβάνεταιηδαπάνη τηςεκάστοτεαπαιτούμενηςποσότηταςτσιμέντουγιατηνεπίτευξητωνπροβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής,εργασίμουκλπ )υπότηνεφαρμοζόμενηκοκκομετρική διαβάθμισητωναδρανώνκατάπερίπτωση.σεουδεμίαπερίπτωσηεπιμετράταιιδιαίτερα ηενσωματούμενηποσότητατσιμέντουστοσκυρόδεμα. Ηαπαιτούμενηκοκκομετρικήδιαβάθμισητωναδρανώνκαιηπεριεκτικότητασε τσιμέντογιατηνεπίτευξητηςζητούμενηςχαρακτηριστικήςαντοχήςτουσκυροδέματος καθορίζεταιεργαστηριακάμεδαπάνητουaναδόχου. β.ταπάσηςφύσεωςπρόσθετα (πλήνρευστοποιητικώνκαιεπιβραδυντικώνπήξεως )που προβλέπονταιαπότηνεγκεκριμένη,κατάπερίπτωση,μελέτησυνθέσεως,επιμετρώνται καιπληρώνονταιιδιαιτέρως. γ.η δαπάνηχρήσεωςδονητώνμάζαςή/καιεπιφανείαςκαιηδιαμόρφωσητηςάνω

5 στάθμηςτωνσκυροδοτουμένωνστοιχείων (τελικήςήπροσωρινής ),σύμφωναμετα καθοριζόμεναστηνμελέτητουέργουαναφορικάμετηνποιότητακαιτιςανοχέςτου τελειώματος. δ.συμπεριλαμβάνεταιεπίσηςανηγμένηηδαπάνησταλίαςτωνοχημάτωνμεταφοράςτου )σκυροδέματος (βαρέλας καιηπερισυλλογή,φόρτωσηκαιαπομάκρυνσητυχόν υπερχειλίσεωνσκυροδέματοςαπότηνθέσησκυροδέτησης. ε.δενσυμπεριλαμβάνεταιηπρόσθετηεπεξεργασίαδιαμόρφωσηςδαπέδωνειδικών απαιτήσεων (λ.χ.βιομηχανικόδάπεδο ). Οιτιμέςέχουνεφαρμογήσεπάσηςφύσεωςκατασκευέςαπόσκυρόδεμα,εκτόςαπό κελύφη,αψίδεςκαιτρούλους. Επιμέτρησηανάκυβικόμέτροκατασκευασθέντοςστοιχείουαπόσκυρόδεμα,σύμφωναμε τιςπροβλεπόμενεςαπότηνμελέτηδιαστάσεις Τιμήανάκυβικόμέτρο (m3 ). Μονάδα µέτρησης : Κυβικά µέτρα Αναθεωρείται µε : ΟΙΚ 3212: 100,00% 3 Σελίδα 5 Ευρώ : Εβδοµήντα τρία 73, Ο Ν ΝΕΤ-Α-2.1.Μ-Α ~ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ ΚΑΙΣΤΡΩΣΕΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕΤΣΙΜΕΝΤΟ ΕΝΤΟΣΤΟΥΟΡΙΟΥΤΩΝΓΕΝΙΚΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ~ Αποξήλωσηασφαλτοταπήτωνκαιστρώσεωνοδοστρωσίαςσταθεροποιημένωνμεσυμπύκνωση ήμετσιμέντο,εντόςτουορίουτωνγενικώνεκσκαφών,μεχρήσηπροωθητήγαιών, φορτωτήήεκσκαφέα,μετηνφόρτωσηεπίαυτοκινήτουκαιτηνμεταφοράπρος ανακύκλωσηήοριστικήαπόθεσησεχώρουςκαθοριζόμενουςαπότουςπεριβαλλοντικούς όρουςτουέργουκαιτηννεταφοράτουςσεοποιαδήποτεαπόσταση. Επισημαίνεταιότιταπροϊόντατωναποξηλώσεωναυτώνείναιακατάλληλαγιατην κατασκευήεπιχωμάτων,ενώσύμφωναμετιςκείμενεςδιατάξειςεπιβάλλεταιη ανακύκλωσήτους. Ηεπιμέτρησηθαγίνεταιμελήψηαρχικώνκαιτελικώνδιατομών. Τιμήανάκυβικόμέτρο Μονάδα µέτρησης : Κυβικά µέτρα Αναθεωρείται µε : Ευρώ : Πέντε και Σαράντα λεπτά 5, ΟΙΚ ΝΕΤ Β )Ξυλότυποιχυτώνμικροκατασκευώνπουγενικώςδεναπαιτούνικριώματαγιατην διαμόρφωσήτους (π.χ.φρεατίων,επιστέψεωντοίχων,βαθμίδων,περιζωμάτωνεμβαδού μέχρι0,30m2κλπ ),σεοποιαδήποτεστάθμηυπόήυπέρτοέδαφος,σύμφωναμετην μελέτηκαιτηνετεπ "Καλούπιακατασκευώναπόσκυρόδεμα (τύποι )". Στηντιμήμονάδαςπεριλαμβάνονται:ηφθοράκαιαπομείωσητωνχρησιμοποιουμένων υλικών,ηεργασίαανέγερσης-συναρμολόγησηςκαιηεργασίααποξήλωσηςτουκαλουπιού καιαπομάκρυνσηςόλωντωνυλικώνπουχρησιμοποιήθηκανγιατηνδιαμόρφωσήτου, Τιμήανάτετραγωνικόμέτρο (m2 αναπτύγματοςεπιφανείας. Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα Αναθεωρείται µε : ΟΙΚ 3811: 100,00% Ευρώ : Είκοσι 20, Ο Ν ΝΕΤ-Β-4.1.Μ-Α ~Επιχώματακάτωαπόταπεζοδρόμια~(ΑναθεωρείταιμετοάρθροΟΔΟ-3121.Β )Kατασκευήεπιχώματοςαπόδιαβαθμισμένοθραυστόυλικόλατομείουστιςθέσεις διαμόρφωσηςπεζοδρομίων,μεταξύτηςεπιφάνειαςτης"στρώσηςέδρασης οδοστρώματος"καιτηςστάθμηςέδρασηςτωντσιμεντοπλακώνήάλληςτελικήςστρώσης πεζοδρομίων,μεβαθμόσυμπύκνωσηςτουλάχιστον90% τηςπυκνότητας,που επιτυγχάνεταιεργαστηριακάκατάτηντροποποιημένηδοκιμήproctor (Proctor modifiedκατάελοτen ). ΕκτέλεσητωνεργασιώνσύμφωναμετηνΕΤΕΠ "Κατασκευήεπιχωμάτων". Στηντιμήμονάδοςπεριλαμβάνονται: -ηπρομήθειατουθραυστούυλικούλατομείουκαιτουνερούδιαβροχής,καιη μεταφοράτουςεπίτόπουτουέργουαπόοποιαδήποτεαπόσταση,

6 -ησταλίατωνμεταφορικώνμέσων, -ηδιάστρωση,μόρφωση,διαβροχήκαισυμπύκνωσητουθραυστούυλικούμεμηχανικό εξοπλισμόκαταλλήλωνδιαστάσεων,κατάστρώσειςπάχουςέως30cm,στονωςάνω βαθμόσυμπύκνωσης Ηεπιμέτρησηγίνεταιεπίσυμπυκνωμένουόγκουέτοιμηςκατασκευήςμελήψηαρχικών καιτελικώνδιατομών. Τιμήανάκυβικόμέτρο Μονάδα µέτρησης : Κυβικά µέτρα Αναθεωρείται µε : Ο Ν 3121Β: 100,00% Σελίδα 6 Ευρώ : ώδεκα 12, Ο Ν ΝΕΤ-Β-30.3-Α ~ΧαλύβδινοδομικόπλέγμαB500C~(AναθεωρείταιμετοάρθροΥΔΡ-7018 )Προμήθειακαιμεταφοράεπίτόπουτουέργουχάλυβαοπλισμούσκυροδέματοςπάσης φύσεωςκατασκευών,μορφήςδιατομώνκαικατηγορίαςσύμφωναμετηνμελέτη, διαμόρφωσήτουσύμφωναμετηνμελέτη,προσέγγισηστηνθέσηενσωμάτωσηςμε οποιοδήποτεμέσονκαιτοποθέτησήτουσύμφωναμετασχέδιαοπλισμού.εκτέλεση εργασιώνσύμφωναμετηνετεπ "χαλύβδινοςοπλισμόςσκυροδεμάτων" Ητοποθέτησητουσιδηροπλισμούθαγίνεταιμόνονμετάτηνπαραλαβήτουξυλοτύπουή τηςεπιφανείαςέδρασηςτουσκυροδέματος (π.χ.υπόστρωμαοπλισμένωνδαπέδωνκλπ ). Οχάλυβαςοπλισμούσκυροδεμάτωνεπιμετράταισεχιλιόγραμμα,ανάκατηγορία )οπλισμού (χάλυβαςb500a,b500cκαιδομικάπλέγματα βάσειαναλυτικώνπινάκων Οπλισμού. Εάνοιπίνακεςαυτοίδενσυμπεριλαμβάνονταιστηνεγκεκριμένημελέτητουέργουθα συντάσσονταιμεμέριμνατουαναδόχουκαιθαυποβάλλονταιστηνυπηρεσίαπρος έλεγχοκαιθεώρησηπριναπότηνέναρξητηςτοποθέτησηςτουοπλισμού. ΟιΠίνακεςθασυντασσονταιβάσειτωνσχεδίωντηςμελέτηςκαιθαπεριλαμβάνουν λεπτομερώςτιςδιαστάσειςτωνράβδων (αναπτύγματα ),τιςδιαμέτρους,τιςθέσεις τοποθέτησηςκαιταμήκηυπερκάλυψης,ταβάρηανάτρέχονμέτροκατάδιάμετρο,τα επίμέρουςκαιταολικάμήκητωνράβδων,ταμερικάβάρηανάδιάμετροκαιτοολικό βάρος.οιωςάνωπίνακεςοπλισμού,μετάτηνπαραλαβήτωνοπλισμών,θα υπογράφονταιαπότονανάδοχοκαιτηνυπηρεσίακαιθααποτελούντηνεπιμέτρησητων οπλισμών. Τοανάτρέχονμέτροβάροςτωνράβδωνοπλισμούθαυπολογίζεταιμεβάσητονπίνακα 3-1τουΚΤΧ-2008,οοποίοςπαρατίθεταιστηνσυνέχεια.Σεκαμμίαπερίπτωσηδεν γίνεταιαποδεκτόςοπροσδιορισμόςτουμοναδιαίουβάρουςτωνράβδωνβάσει ζυγολογίου. Στιςεπιμετρούμενεςμονάδες,πέραντηςπρομήθειας,μεταφοράςεπίτόπου, διαμόρφωσηςκαιτοποθέτησηςτουοπλισμού,περιλαμβάνονταιανηγμέναταακόλουθα: -Ησύνδεσητωνράβδωνκατάτρόποστερεό,σεόλεςανεξάρτητατιςδιασταυρώσεις καιόχιεναλλάξ,μεσύρμαπάχουςανάλογαμετηδιάμετροκαιτηθέσητουοπλισμού ήμεηλεκτροσυγκόλλησηστηνπερίπτωσηεγχύτωνπασσάλων. -Ηπρομήθειατουσύρματοςπρόσδεσης. )-Ηπρομήθειακαιτοποθέτησηαποστατήρων (spacers γιατηνεξασφάλισητου προβλεπόμενουαπότηνμελέτηπάχουςεπικάλυψηςτουοπλισμού,καθώςκαι αρμοκλειδών (κατάis ),. -Οιπλάγιεςμεταφορέςκαιηδιακίνησητουοπλισμούσεοποιοδήποτεύψοςαπότο δάπεδοεργασίας. )-Ητοποθέτησηυποστηριγμάτων (καβίλιες,αναβολείς καιειδικώντεμαχίων ανάρτησηςπουτυχόνθααπαιτηθούν (εργασίακαιυλικά ). -Ηαπομείωσηκαιφθοράτουοπλισμούκατάτηνκοπήκαικατεργασία. Τιμήανάχιλιόγραμμοσιδηρούοπλισμούτοποθετημένουσύμφωναμετηνμελέτη. Μονάδα µέτρησης : Χιλιόγραµµα Αναθεωρείται µε : Υ Ρ 7018: 100,00% 7 Ευρώ : Ενα και έκα πέντε λεπτά 1, Ο Ν ΝΕΤ-Β-51-Α ~ΠΡΟΧΥΤΑΚΡΑΣΠΕΔΑΑΠΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑ~(ΑναθεωρείταιμετοάρθροΟΔΟ-2921 )ΤοποθέτησηπροκατασκευασμένωνκρασπέδωναπόσκυρόδεμακατηγορίαςC20/25,διατομής πλάτους0,15m καιύψους0,25έως0,30m,σύμφωναμετασχέδιαλεπτομερειώντης μελέτης,μεαπότμηση,ευθυγράμμωνήκαμπύλων,κατάελοτεν 1340,προςκατασκευή

7 νησίδωνασφαλείας,πεζοδρομίων,κόμβωνκ.λ.π.,ταοποίαθαπαρασκευάζονταισε βιομηχανικήεγκατάστασημεδόνησηκαισυμπίεση,αποκλειομένηςτηςπαρασκευήςτους επίτόπουτουέργουμεαυτοσχέδιουςξυλότυπους. ΕκτέλεσηεργασιώνσύμφωναμετηνΕΤΕΠ "Κράσπεδα,ρείθρακαιτάφροι ομβρίωνκαταστρώματοςοδώνεπενδεδυμένεςμεσκυρόδεμα". Στηντιμήμονάδαςπεριλαμβάνονται: -ηπρομήθειακαιμεταφοράτωνκρασπέδωνκαιόλωντωναπαιτούμενωνυλικώνπλην τουσκυροδέματοςτηςβάσηςέδρασης, -ητοποθέτησήτουςσεευθυγραμμίαήκαμπύληστιςπροβλεπόμενεςθέσειςαπότα σχέδιαοριζοντιογραφικάκαιυψομετρικά,μεχρήσητεμαχίωνμήκουςόχιμικρότερου των0,50m,μελείαεπιφάνεια,ηστερέωσητωνκρασπέδωνμεκατασκευήπίσωαπό αυτάσυνεχούςπρίσματοςδιατομής0,10x0,20m απόσκυρόδεμακατηγορίαςc8/10,ο εγκιβωτισμόςτουςκαιηαρμολόγησήτουςμετσιμεντοκονίααναλογίας650kg τσιμέντουανάm3άμμου. Τιμήανάμέτρομήκουςπλήρωςτοποθετημένουκρασπέδουχωρίςτηνβάσηέδρασήςτου, ηοποίαεπιμετράταιιδιαιτέρως. Μονάδα µέτρησης : Μέτρα µήκους Αναθεωρείται µε : Ο Ν 2921: 100,00% Σελίδα 7 Ευρώ : Εννέα και Εξήντα λεπτά 9, Ο Ν ΝΕΤ-Β-52-Α ~ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ,ΝΗΣΙΔΩΝκλπ~(ΑναθεωρείταιμετοάρθροΟΔΟ-2922 )Πλακόστρωσηπεζοδρομίων,νησίδωνκλπ,μετσιμεντόπλακεςκατάΕΛΟΤΕΝ1339, διαστάσεων0,50x0,50m,πάχους5cm,αντιολισθηρές,μεεπιφανειακήστοιβάδααπό λευκότσιμέντο,σύμφωναμετηνμελέτηκαιτηνετεπ "πλακοστρώσειςλιθοστρώσειςπεζοδρομίωνκαιπλατειών" Στηντιμήμονάδαςπεριλαμβάνονται: -ηπρομήθειακαιμεταφοράεπίτόπουτουέργουτωντσιμεντοπλακώνκαιτωνυλικών στερέωσηςκαιαρμολόγησης, -ητοποθέτησητωντσιμεντοπλακών,ηέδρασηεπίστρώσεωςασβεστοτσιμεντοκονιάματοςπάχους2,5-3,0cm,αποτελούμενουαπόέναμέροςασβέστη,πέντεμέρη καθαρήςάμμουκαι180kgτσιμέντουανάm3, -ηαρμολόγησημετσιμεντομαρμαροκονίαμελευκότσιμέντοσεαναλογία650kg τσιμέντουανάm3μαρμαροκονίαςκαιοκαθαρισμόςτωναρμών. Τιμήανάτετραγωνικόμέτροέτοιμηςπλακοστρώσεως Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα Αναθεωρείται µε : Ο Ν 2922: 100,00% Ευρώ : έκα τρία και Ογδόντα λεπτά 13, Ο Ν ΝΕΤ-Β-81-Α ~ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣΜΕΠΛΑΚΕΣΑΠΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ40x40cm~(ΑναθεωρείταιμετοάρθροΟΔΟ-2922 )Πλακοστρώσειςπεζοδρομίων,νησίδωνκαικοινοχρήστωνυπαιθρίωνχώρωνμεπλάκες έγχρωμες,επίπεδεςήραβδωτές,απόσκυρόδεμα,κατάελοτεν1339,διαστάσεων40x40 cm. Κατασκευήπλακοστρώσεωνπεζοδρομίων,πλατειώνκαικοινοχρήστωνχώρωναπό αντιολισθηρέςπλάκεςαπόσκυρόδεμα,έγχρωμες,τυποποιημένωνδιαστάσεων40x40cm, πάχους3cm. Στηντιμήμονάδαςπεριλαμβάνονται: -ηπρομήθεια,μεταφοράκαιαπόθεσηστοντόποτουέργουπλακώνσυσκευασμένωνσε παλέτες, -ηπαρασκευήκαιδιάστρωσητουκονιάματοςέδρασης, (εργασίακαιυλικά ), -ητοποθέτησητωνπλακώνκατάτηνπροβλεπόμενηαπότηνμελέτηδιάταξη(συμπεριλαμβανομένηςτηςκοπήςτεμαχίων,γιατηνπλήρηκάλυψητηςπροβλεπομένης επιφάνειας,μεχρήσηειδικώνκοπτικώνεργαλείων ), -ηαρμολόγηση,μεαριάνιτηςκατάλληληςαπόχρωσης (υλικάκαιεργασία ), -οπλήρηςκαθορισμόςτηςδιαστρωθείσαςεπιφανείαςκαιηπερισυλλογήκαι αποκομιδήπροςοριστικήαπόθεσησεοποιαδήποτεαπόστασηπλεοναζόντωνυλικών κατασκευής,θραυσμάτωνπλακών,υλικώνσυσκευασίαςκλπ. Συμπεριλαμβάνεταιεπίσηςητοποθέτησηανακλαστικώνταινιώνπροστασίαςστην περίμετροτηςπλακόστρωσηςμέχριτηνσκλήρυνσητουκονιάματοςέδρασης. )Τιμήανάτετραγωνικόμέτρο (m2 πλήρωςαποπερατωμένης,κατάταωςάνω,

8 10 Σελίδα 8 πλακόστρωσης. Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα Αναθεωρείται µε : Ευρώ : έκα επτά και Τριάντα λεπτά 17, Ο Ν ΣΧ.1.ΝΕΤ-Β-81-Α ~ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣΜΕΠΛΑΚΕΣΓΙΑΑΜΕΑ40x40cm~(ΑναθεωρείταιμετοάρθροΟΔΟ-2922 )ΠλακοστρώσειςαπόειδικέςπλάκεςπεζοδρομίουγιαΑΜΕΑ.Κατασκευήσύμφωναμε 11 ευρωπαϊκέςπροδιαγραφέςκαιμεσήμανσηce.σύμφωναμετασχέδιατης υπηρεσίας.στηντιμήμονάδαςπεριλαμβάνονται: -ηπρομήθεια,μεταφοράκαιαπόθεσηστοντόποτουέργουπλακώνσυσκευασμένωνσε παλέτες, -ηπαρασκευήκαιδιάστρωσητουκονιάματοςέδρασης, (εργασίακαιυλικά ), -ητοποθέτησητωνπλακώνκατάτηνπροβλεπόμενηαπότηνμελέτηδιάταξη(συμπεριλαμβανομένηςτηςκοπήςτεμαχίων,γιατηνπλήρηκάλυψητηςπροβλεπομένης επιφάνειας,μεχρήσηειδικώνκοπτικώνεργαλείων ), -ηαρμολόγηση,μεαριάνιτηςκατάλληληςαπόχρωσης (υλικάκαιεργασία ), -οπλήρηςκαθορισμόςτηςδιαστρωθείσαςεπιφανείαςκαιηπερισυλλογήκαι αποκομιδήπροςοριστικήαπόθεσησεοποιαδήποτεαπόστασηπλεοναζόντωνυλικών κατασκευής,θραυσμάτωνπλακών,υλικώνσυσκευασίαςκλπ. Συμπεριλαμβάνεταιεπίσηςητοποθέτησηανακλαστικώνταινιώνπροστασίαςστην περίμετροτηςπλακόστρωσηςμέχριτηνσκλήρυνσητουκονιάματοςέδρασης. )Τιμήανάτετραγωνικόμέτρο (m2 πλήρωςαποπερατωμένης,κατάταωςάνω, πλακόστρωσης. Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα Αναθεωρείται µε : Ευρώ : Είκοσι δύο 22, Ο Ν ΝΕΤ-Β-82-Α ~ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΑΤΟΜΩΝΜΕΕΙΔΙΚΕΣΑΝΑΓΚΕΣΣΕΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑΚΑΙΝΗΣΙΔΕΣ~(ΑναθεωρείταιμετοάρθροΟΔΟ-2922 )Πλήρηςδιαμόρφωσηδιάβασης/πρόσβασηςΑΜΕΑσευφιστάμεναπεζοδρόμιακαινησίδες. Στηντιμήμονάδαςπεριλαμβάνονται: -ηαποξήλωσητηςυπάρχουσαςπλακόστρωσηςκαικρασπέδων -ηπλήρηςανακατασκευήτους (υλικάκαιεργασία:πλάκες,κονίαμαέδρασης,υλικό αρμολόγησης,μεταφοράυλικώνεπίτόπου,εκτέλεσηεργασιών,καθαρισμόςχώρου εκτέλεσηςεργασιώνκαισυγκέντρωσηκαιαποκομιδήπλεοναζόντωνυλικώνκαι προϊόντωναποξήλωσης ),σύμφωναμετηνπροβλεπόμενηαπότηνμελέτηυποβιβασμένη στάθμη,μεδιάταξη,τύποκαιμορφήπλακώναπόλυταπροσαρμοσμένηπροςτην υφιστάμενηπλακόστρωση. Συμπεριλαμβάνεταιεπίσηςητοποθέτησηανακλαστικώνταινιώνπροστασίαςστην περίμετροτηςπλακόστρωσηςμέχριτηνσκλήρυνσητουκονιάματοςέδρασης. Tιμήκατ'αποκοπήν (τεμ ),πλήρουςδαιμορφώσεωςδιάβασηςαμεα. Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια Αναθεωρείται µε : Ο Ν 2922: 100,00% Ευρώ : Εκατόν δέκα πέντε 115, Ο Ν ΣΧ.2.ΝΕΤ-Β-52-Α ~Επίστρωσηεπιφάνειαςμεέγχρωμουςκυβόλιθουςπάχους6έως8cm.~(ΑναθεωρείταιμετοάρθροΟικ-7316 )Γιατηνπλήρηεπίστρωσηοποιασδήποτεεπιφανείαςανεξαρτήτωςσχεδίου,μεέγχρωμους κυβόλιθουςαπόσκυρόδεμαπάχους6έως8cm,αντοχήςσεθλίψη500kg/m2και περιεκτικότηταςσετσιμέντο400kg/m3τοποθετουμένωνεπίυπαρχούσηςυποβάσεωςαπό θραυστόυλικόλατομείου (3Α )ήακόμηκαισκυροδέματος. Κατάτηκατασκευήθαγίνεταιδόνησητωνκυβολίθωνμεελαφρόδονητήγιατην επίτευξηομαλήςεπιφάνειας.μετάτηδόνησηθασκορπιστείάμμοςθαλάσσηςστην επιφάνειακαιμεβούρτσαθαστρωθείώστεναγεμίσουντακενά. Στητιμήπεριλαμβάνεταιηπρομήθειακαιμεταφοράπάσηςφύσεωςυλικώνκαθώςκαι κάθεεργασίαπουαπαιτείταιγιατηπλήρηκαιέντεχνηπεραίωσητηςεπίστρωσης. Τιμήανάτετραγωνικόμέτρο (m2 )

9 13 Σελίδα 9 Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα Αναθεωρείται µε : ΟΙΚ 7316: 100,00% Ευρώ : Τριάντα 30, Ο Ν ΝΕΤ-Β-83-Α ~ΠΕΡΙΖΩΜΑΤΑΔΕΝΔΡΩΝ ΑΠΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑ~(ΑναθεωρείταιμετοάρθροΟΔΟ-2921 )Διαμόρφωσηπεριζώματοςδένδρουμεπροκατασκευασμέναστοιχείααπόσκυρόδεμα. 14 Στηντιμήμονάδαςπεριλαμβάνονται: -ηπρομήθειακαιτοποθέτησητωνστοιχείωναπόσκυρόδεμακατηγορίαςc16/20, -τοκονίαμαπάκτωσης, -ηπλήρηςευθυγράμμισήτουςμετηνπεριβάλλουσαπλακόστρωση -οεπιμελήςκαθαρισμόςαπόπροϊόνταεκσκαφής,υπολείμματαυλικώνκλπ. Τιμήανάπλήρωςδιαμορφωμένοπερίζωμαωςάνω (τεμ ),ανεξαρτήτωςδιαστάσεων. Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια Αναθεωρείται µε : Ο Ν 2921: 100,00% Ευρώ : Είκοσι τρία 23, Ο Ν ΝΕΤ-Β-85-Α ~ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣΤΑΘΜΗΣΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΦΡΕΑΤΙΟΥΕΠΙΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΜΕΝΟΥΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ~(ΑναθεωρείταιμετοάρθροΟΔΟ-2548 )Αποξήλωσηπλαισίουέδρασηςκαλύμματοςυφισταμένουφρεατίουμεπροσοχήώστεναμην προσκληθούνζημιές,προσαρμογήτηςστάθμηςτωντοιχωμάτωντουφρεατίουμε αποξήλωσηήεφαρμογήστρώσεωςισχυρούτσιμεντοκονιαμάτος,πάκτωσητουπλαισίου έδρασηςστηναπαιτούμενηστάθμημεακρίβεια±5mm καιεπιμελήςαρμολόγησημετην περιβάλλουσανέαπλακόστρωση.οιτσιμεντοκονίεςτελικήςδιαμόρφωσηςγύρωαπότο πλαίσιοέδρασηςθαπαρασκευάζονταιμεάμμοθαλάσσηςγιατηναποφυγήρηγματώσεων, ή,εναλλακτικά,θαεφαρμόζονταιεποξειδικάκονιάματα. Στηντιμήδενσυμπεριλαμβάνονταιηαντικατάστασητουκαλύμματοςκαιτουπλαισίου έδρασήςτου.τυχόναπαιτούμενανέαχυτοσιδηράκαλύμματα,θαεπιμετρώνται ιδιαιτέρωςμεβάσηταοικείαάρθρατουτιμολογίου. Τιμήανάτεμάχιοπλήρωςαποπερατωμένηςεργασίας (τεμ ),γιαφρεάτιαεπιφάνειας καλύμματοςέως0,50m2.γιαμεγαλύτεραφρεάτιαητιμήθααναπροσαρμόζεταιμε πολλαπλασιασμόεπίτονσυντελεστήε/0,50,όπουεείναιηεπιφάνειατουφρεατίου βάσειτωνεξωτερικώνδιαστάσεωντουκαλύμματος. Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια Αναθεωρείται µε : Ο Ν 2548: 100,00% Ευρώ : Σαράντα και Τριάντα λεπτά 40, Υ Ρ ΣΧ Α0 ~Πλαστικόςσωλήναςυδρορροής,ορθογωνικήςήκυκλικήςδιατομής~(ΚωδικόςαναθεώρησηςΥΔΡ )Γιατηνπρομήθεια,φόρτωση,μεταφορά,εκφόρτωσηκατάμήκοςτουέργουκαιπλήρη εγκατάστασηενόςμέτρουωφέλιμουαξονικούμήκουςαγωγούαπόπλαστικούςσωλήνες PVC, (υδρορροή )οθογωνικήςήκυκλικήςδιατομήςέως120cm2.στηντιμή περιλαμβάνεται: α.ηπρομήθεια,φόρτωση,εκφόρτωση,μεταφοράαπόοποιαδήποτεαπόστασηστοντόπο εκτέλεσηςτουέργουτωνσωλήνωνκαιόλωντωναπαιτουμένωνειδικώντεμαχίωναπό χυτοσίδηροήpvc,σύμφωναμετακαθοριζόμεναστηνμελέτητουέργου (γιαδιάβαση εμποδίων,οριζοντιογραφικέςκαιμηκοτομικέςαλλαγέςτηςχάραξηςκ.λ.π. ),ταοποία θαείναικατάλληλαγιααγωγούςαπόσωλήνεςpvcτηςαντίστοιχηςονομαστικής πίεσης. β.ηπροσέγγιση,πλήρηςεγκατάστασηκαισύνδεσητουαγωγούμετάτωναπαιτουμένων συνδέσμωνκαιειδικώντεμαχίωναυτού (γιαοσεσδήποτεσυνδέσεις ),καθώςκαιη πλήρηςδοκιμασίατωναγωγώνσύμφωναμετιςαντίστοιχεςτεχνικέςπροδιαγραφές. γ.η φόρτωση,μεταφοράκαιεκφόρτωσητωνπλαστκώνσωλήνωνκαιτωνεξαρτημάτων τουςαπόοποιαδήποτεαπόστασηστοντόποεκτέλεσηςτουέργουκαιητοποθέτησηστο όρυγμαπλαστικήςταινίαςσήμανσηςσύμφωναμετηναντίστοιχητεχνικήπροδιαγραφή. δ.ηπλήρηςεγκατάστασήτουςεντόςτουεδάφουςσυμπεριλαμβανομένωντων απαιτούμενωνοπώνκαιαυλάκωνδιανοίξεως,σκυροδεμάτωνέδρασης,στερέωσηςκαι εγκιβωτισμού. Τιμήενόςμέτρου (μμ )ωφέλιμουαξονικούμήκους,ανάδιάμετροαγωγούκαιανά

10 16 κατηγορίαονομαστικήςπίεσης,πλήρωςεγκατεστημένουσύμφωναμεταπαραπάνω,και έτοιμουγιατηνπλήρηκαικανονικήλειτουργία: Μονάδα µέτρησης : Μέτρα µήκους Αναθεωρείται µε : Υ Ρ : 100,00% Σελίδα 10 Ευρώ : Εξι 6, ΟΙΚ ΝΕΤ Α ~Καθαίρεσηπλακοστρώσεωνδαπέδωνπαντόςτύπουκαιοιουδήποτεπάχους-Χωρίςνα καταβάλλεταιπροσοχήγιατηνεξαγωγήακεραίωνπλακών~(κωδικόςαναθεώρησηςοικ-2236 )Καθαίρεσηπλακοστρώσεωνδαπέδωνπαντόςτύπουκαιοποιουδήποτεπάχους (τσιμέντου, μαρμάρου,τύπουμάλτας,πορσελάνης,μωσαϊκού,κεραμικών,σχιστολίθου,κλπ ),μετο κονίαμαστρώσεωςαυτών,σεοποιαδήποτεστάθμηαπότοεδάφος,μετηνσυσσώρευση τωνπροϊόντωνκαθαιρέσεωςπροςφόρτωση. Μετιςτιμέςτωνάρθρων22.20αποζημιώνονταιοιαντίστοιχεςεργασίεςκαθαιρέσεων ότανγίνονταιμεμονωμένακαιδιατηρείταιτοστοιχείοτοοποίοσυνήθως επικαλύπτουν (τοίχος,πλάκα,υποστύλωμα,οροφή,δάπεδοκλπ ). Τιμήανάτετραγωνικόμέτρο )Μονάδα (m2 µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα Αναθεωρείται µε : ΟΙΚ 2236: 100,00% Ευρώ : Επτά και Ενενήντα λεπτά 7,90 ΣΥΝΤΑΞΗ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΚΙΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε /ΝΤΡΙΑ Τ.Υ. ΦΧ ΣΓΟΥΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΡΓΟ:ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΟΥΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΡΓΟ:ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΟΥΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ:ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΟΥΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Στις τιμές του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΑ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΑ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΑ: «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΥΜΗΤΤΟΥ» «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ «ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΑΤΟΙΟΥ» «ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΑΤΟΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β - ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ: «Επισκευή Δώματος του ----- Κτιρίου των Αγγλικών Ταχ. Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

4. TIMOΛΟΓΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΙΟ ΙΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ" ΚΩ.

4. TIMOΛΟΓΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΙΟ ΙΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΚΩ. 4. TIMOΛΟΓΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΙΟ ΙΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ" ΚΩ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 4950 Σελ. 1 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Τιµολόγιο Συµφωνίας Πλαίσιο για την "Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΝΟΡΥΞΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΦΩΛΙΑ Αριθμός Μελέτης: 1077/12 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ 1.1.1 Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, Λέσβος Τηλ: Fax:

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, Λέσβος Τηλ: Fax: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Αντικατάσταση γεώτρησης στην Τοπική Κοινότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΕΦΥΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τ.Υ.Δ.Λ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Aντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Τιµολόγιο ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Τιµολόγιο ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Αντικείµενο του παρόντος Τιµολογίου είναι ο καθορισµός των τιµών µονάδος µε τις οποίες θα εκτελεσθεί η προµήθεια, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠ.:9.475,18 µε Φ.Π.Α. Α.Μ. : 35/15

ΠΡΟΫΠ.:9.475,18 µε Φ.Π.Α. Α.Μ. : 35/15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΦΙΛ. ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙ Τ.Κ. 152 34 ΤΗΛ.: 213 2023959 ΜΕΛΕΤΗ : «Προµήθεια συστηµάτων φωτισµού για το θέατρο Ρεµατιάς» ΠΡΟΫΠ.:9.475,18 µε Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Σύμφωνα με τα παραπάνω, στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται τα κάτωθι:

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Σύμφωνα με τα παραπάνω, στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται τα κάτωθι: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ΤΕΡΜΑ ΤΥΧΕΡΟΥ 412 22 ΛΑΡΙΣΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΑΦΡΟΥ Ι8 (ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΕΥΑΛ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 17.220,00 Ευρώ (με ΦΠΑ) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2008Δ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2008Δ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (Ο.Α.ΔΥ.Κ.) Αριθμός Μελέτης : oadyk09b2b ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2008Δ Εργο :"ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜ. ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝ/ΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΑΚ 18/2015 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες σε χώρους της Σιβιτανιδείου Σχολής ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

ΕΡΓΟ : Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες σε χώρους της Σιβιτανιδείου Σχολής ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟ : Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες σε χώρους της Σιβιτανιδείου Σχολής ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ Της εργοληπτικής επιχείρησης ή κοινοπραξίας, εργοληπτικών επιχειρήσεων..

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΕΡΓΟ: Διάστρωση ασφαλτομίγματος μετά προεπάληψης ή συγκολλητικής Προϋπολογισμός: 200.000,00 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΥΜΚΟ (ΦΑΣΗ Β )

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΥΜΚΟ (ΦΑΣΗ Β ) ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΥΜΚΟ (ΦΑΣΗ Β ) ΤΙΜΩΝ Α-1. Βασικές τιµές ηµεροµισθίων Ελήφθησαν από το Πρακτικό ιαπιστώσεως Τιµών 001 Εργάτης ανειδίκευτος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ (ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΟΣΜΩΣΗ) ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΕΛΙΩΝ Αρ. Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 36/16 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.589,20 (με Φ.Π.Α. 24%) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: ΑΠΟΚΟΜΙ Η ΚΛΑ ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠ.: 140.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. 23% Α.Μ.: 28 / 2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ: ΑΠΟΚΟΜΙ Η ΚΛΑ ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠ.: 140.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. 23% Α.Μ.: 28 / 2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ: ΑΠΟΚΟΜΙ Η ΚΛΑ ΙΩΝ ΚΑΙ ΟΓΚΩ ΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΫΠ.: 140.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. 23% Α.Μ.: 28 / 2015 ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β) ΚΥΡΙΑ ΑΡΘΡΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ... 6 σελ.1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β) ΚΥΡΙΑ ΑΡΘΡΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ... 6 σελ.1 ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ Ο ΩΝ ΚΙΜΩΝΟΣ ΣΑΠΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΤΣΑΚΑΛΩΦ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΣΑΠΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΕΤ ΥΔΡ - ΕΚΔΟΣΗ 3.0 #

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΕΤ ΥΔΡ - ΕΚΔΟΣΗ 3.0 # ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΕΤ ΥΔΡ - ΕΚΔΟΣΗ 3.0 # ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: Μίσθωση µηχ/κού εξοπλισµού ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ για κλάδευση υψηλόκορµων δένδρων ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ. (Κ.Α.35 6233.06) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Υ Δ Ρ Ε Υ Σ Η Σ - Α Ρ Δ Ε Υ Σ Η Σ ΤΕΥΧΟΣ 6 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ( Τ.Σ.Υ.) (ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ)

Δ Ε Υ Α Ρ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Υ Δ Ρ Ε Υ Σ Η Σ - Α Ρ Δ Ε Υ Σ Η Σ ΤΕΥΧΟΣ 6 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ( Τ.Σ.Υ.) (ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Υ Δ Ρ Ε Υ Σ Η Σ - Α Ρ Δ Ε Υ Σ Η Σ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Α Ν Τ Ι Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (Α.Σ.Δ.Α.) ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΙΛΙΟΝ Ο.Τ. 1152 (μεταξύ των οδών Φιλιατών, Ηροδότου, Ιωνίας και Πλουτάρχου) ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟΦΙΑΛ»

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης 22 /2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ

Αρ. Μελέτης 22 /2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ Αρ. Μελέτης 22 /2015 Αποχιονισµός δρόµων CPV 43310000-9 Κ.Α. 30.6262.0029 (5.000.00 ΕΥΡΩ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ.Ε.Υ.Α.Λ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ-ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 30.480,00 ΕΥΡΩ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α) 35.357,00 ΕΥΡΩ (ΜΕ Φ.Π.Α) ΧΡΗΜΑΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ» ΦΟΡΕΑΣ: ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΑΘΗΝΑ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ (Η/Ζ)» ΤΟΠΟΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΚΩΝΑ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΛΑΜΟΥ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΊΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ - ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΣΩΝ, ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΣΩΝ, ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΣΩΝ, ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ Προϋπολογισµός 44.900,00 Φ.Π.Α. (23%) 10.327,00 ΣΥΝΟΛΟ 55.227,00 1 Φορέας: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα µελέτη συντάσσεται από τον ήµο ιονύσου και αφορά στον καθαρισµό

Διαβάστε περισσότερα

L<5 Km) (0,22 /m³ x Km) 2,00 x 0,22 0,44

L<5 Km) (0,22 /m³ x Km) 2,00 x 0,22 0,44 ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΈΡΓΟΥ: Αποκατάσταση βλαβών σε δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ - ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 31/2015 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 492.000 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Εργο : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Aντικείμενο του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 91/12 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: «Ανακατασκευή Παιδικών Χαρών Δημοτικής Ενότητας Ζεφυρίου» 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. ΕΡΓΟ : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τη Μέθοδο των Τεχνητών Υγροτόπων του Οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (Ν0900a)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. ΕΡΓΟ : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τη Μέθοδο των Τεχνητών Υγροτόπων του Οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (Ν0900a) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τη Μέθοδο των Τεχνητών Υγροτόπων του Οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (Ν0900a) 1.972.000 Ευρώ Μάιος 2012 K:\N0900a\cons\tefhi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης Βοΐου Ταχ. Δ/νση : Παλιό Δημαρχείο Νεάπολης 1 ος όροφος Τ.Κ. : 50001 Τηλέφωνο : 24680 23180 Fax: 24680 23298

Διαβάστε περισσότερα

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε.

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. A-2. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ 1: Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου επί τόπου του έργου:

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. A-2. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ 1: Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου επί τόπου του έργου: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Αποκαταστάσεις τομών οδοστρωμάτων δικτύων ΔΕΥΑΛ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ,ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: "Επείγουσες εργασίες αντικατάστασης κουφωμάτων στο Γυμνάσιο Λύκειο Τιθορέας" ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. 51,52 ευρώ/μμ. ΤΕ2: Φρεάτιο πλαστικό PVC D400mm

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. 51,52 ευρώ/μμ. ΤΕ2: Φρεάτιο πλαστικό PVC D400mm Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Κατασκευή παροχών αποχέτευσης ακαθάρτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Αντικατάσταση τμημάτων αγωγού ύδρευσης ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΤΜΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Φ.Α.Υ.: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΤΜΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Φ.Α.Υ.: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Σ.Κ.Υ. & Ε.Ε. Έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ Προϋπολογισµός: 413.069,00 (συµπεριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ. Σύμφωνα με τα παραπάνω, στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται τα κάτωθι:

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ. Σύμφωνα με τα παραπάνω, στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται τα κάτωθι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ. ΔΕΛΤΑ Αρ. Μελ. 13/2016 A. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 21-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 152

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 21-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 152 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΓΝΩΛΞ-Ξ Λάρισα 21-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 152 ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

450 τεµ X 17,00 = 7.650, τεµ. Χ 25,00 = 5.000, τεµ. Χ 40,00 = 6.000,00

450 τεµ X 17,00 = 7.650, τεµ. Χ 25,00 = 5.000, τεµ. Χ 40,00 = 6.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΚΡΑΤΙΑ ΝΜΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ: ΠΙΙΑΣ- ΑΠΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΦΡΙΑΣ & ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Αρµόδιος : N.KΑΠΠΑΤΣ Τηλ.210,4199831 ΕΡΓ: «Προµήθεια πινακίδων σήµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης και παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, Λέσβος Τηλ: Fax:

ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, Λέσβος Τηλ: Fax: ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Άµεσες παρεµβάσεις στα αντλιοστάσια ακαθάρτων

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, Λέσβος Τηλ: Fax:

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, Λέσβος Τηλ: Fax: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΈΡΓΟΥ: Αποκαταστάσεις τομών οδοστρωμάτων στις

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΙΝΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΙΝΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΙΝΑΣ Προυπ.: 98.500,00 Ευρώ ( χωρίς Φ.Π.Α.) Πηγή:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ «Γ. ΚΑΚΟΥΡΗΣ» Κ.Μ: Π 123/2014 ΠΡΟΫΠ:

Διαβάστε περισσότερα

και προτείνω να συµπεριληφθεί στα θέµατα ηµερησίας διάταξης της επόµενης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ Φώτης Λαµπρινίδης

και προτείνω να συµπεριληφθεί στα θέµατα ηµερησίας διάταξης της επόµενης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ Φώτης Λαµπρινίδης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΡΛΩΤΗ ΚΑΙ ΣΦΑΚΑ ΠΡΟΣ ΜΟΝΟΚΑΡΑ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προυπ 100.000 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» 200.000,00 πλέον ΦΠΑ (Σ.Α.Υ.) (Α) Γενικά 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: Το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: Ζεφύρι, Ν.Αττικής ΕΡΓΟ: Διαμόρφωση Αυλείου χώρου στο 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ζεφυρίου

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ:

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθμ. 84709 / ΤΥ 645 (15.7.011) εισηγητικό έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

VII. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (Τ.Σ.Υ.-Τ.Π.)

VII. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (Τ.Σ.Υ.-Τ.Π.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο: «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ, ΜΙΚΡΟΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές

αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 Αριθµ, Μελέτης: 66/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1ο: Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Έργο: Βελτίωση εξωτερικού υδραγωγείου Αγ. Παρασκευής

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Έργο: Βελτίωση εξωτερικού υδραγωγείου Αγ. Παρασκευής ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Έργο: Βελτίωση εξωτερικού υδραγωγείου Αγ. Παρασκευής ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Α/Α Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Κωδικός Άρθρου 1 2 3 4 Κεφάλαιο 1ο Εκσκαφή και επαναπλήρωση χάνδακος αρδευτικού δικτύου ή υπογείου

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε 12, Τ.Κ. 56123, Αµπελόκηποι 16REQ004556279 2016-06-09 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα αφορά εις την εκτέλεση του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΑΡΙΚΑΡΙΟΥ του Δήμου Φαιστού.

Η παρούσα αφορά εις την εκτέλεση του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΑΡΙΚΑΡΙΟΥ του Δήμου Φαιστού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΑΡΙΚΑΡΙΟΥ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Προϋπολογισµός: 2.925.000 Ευρώ (µε Φ.Π.Α. 23 %) /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πηγή: ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑ: Aνάθεση των εργασιών αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων του Δήμου Σιντικής» Αριθμ.Πρωτ.: 3049/26-02-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: Α-02 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΔΟ-1123Α Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες

ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: Α-02 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΔΟ-1123Α Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: Α-02 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΔΟ-1123Α Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και ημιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΝΕΤ Ο Ο- ΕΚ ΟΣΗ 3.0

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΝΕΤ Ο Ο- ΕΚ ΟΣΗ 3.0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΝΕΤ Ο Ο- ΕΚ ΟΣΗ 3.0 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Aντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΚΛΑΔΕΜΑ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ»

ΜΕΛΕΤΗ «ΚΛΑΔΕΜΑ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α. Ταχ. Δ/νση: Παράδρομος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15234 Τηλ. 210 6891463 Email:tmima.prasinou@halandri.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΚΧ 1265

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΚΧ 1265 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΙΛ. ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙ _ Τ.Κ. 152 34 ΤΗΛ.: 2132023978 ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ K.X. 1265 ΤΟΥ ΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΙΞΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Ο ΩΝ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΟΛΗΣ

ΙΑΝΟΙΞΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Ο ΩΝ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ/ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ/ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ήµου Χερσονήσου ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ΙΑΝΟΙΞΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Ο ΩΝ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΟΛΗΣ (

Διαβάστε περισσότερα

7. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

7. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 7. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΚΕΡΑ

ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΚΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΚΕΡΑ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 32/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΜΒ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργο : Νο90 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 1 Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α. ΓΕΝΙΚΑ Β. ΕΙΔΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α. ΓΕΝΙΚΑ Β. ΕΙΔΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΡΟΜΩΝ..ΚΕΡΑΣ

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΡΟΜΩΝ..ΚΕΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ/ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ/ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ήµου Χερσονήσου ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΡΟΜΩΝ..ΚΕΡΑΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.) ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ ΥΓΓΡΑΦΗ Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ ΥΓΓΡΑΦΗ Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΡΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΣΟΣ : 505.000,00 (ΜΕ Φ.Π.Α.23%) ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Α. : 30.7323.35

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ...4. εξαµενές εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων (προκατασκευασµένες ή από σκυρόδεµα)...

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ...4. εξαµενές εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων (προκατασκευασµένες ή από σκυρόδεµα)... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΞΗ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΦΠΑ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου. ιαµόρφωση χώρου δηµοτικού πηγαδιού οικισµού Ποταµιών ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 40/2010 Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προϋπολογισµού: 28.

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου. ιαµόρφωση χώρου δηµοτικού πηγαδιού οικισµού Ποταµιών ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 40/2010 Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προϋπολογισµού: 28. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ιαµόρφωση χώρου δηµοτικού πηγαδιού οικισµού Ποταµιών ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Γ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ 35/2014 Κ.Α. 25.7312.13 Γ. Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 47/2010

Διαβάστε περισσότερα

«Συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών και καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ύδρας» ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ

«Συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών και καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ύδρας» ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Αο. υελέτηο 25/2015 ( ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιµαριθµική 2012

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιµαριθµική 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΓΟ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΡΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Εργου, όπως προδιαγράφεται στα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1ο Αντικείµενο µελέτης ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.Θ.»

Άρθρο 1ο Αντικείµενο µελέτης ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.Θ.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Άρθρο 1ο Αντικείµενο µελέτης Αντικείµενο της παρούσης µελέτης είναι η: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.Θ.» και αφορά τα εξής αντικείµενα:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ στο ΒΔ τμήμα της τάφρου

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ στο ΒΔ τμήμα της τάφρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργασία : Επίστρωση πετρελαικού ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ στο ΒΔ τμήμα της τάφρου ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Φρουρίου Προϋπολογισμός : 10.000,00 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Γ Αντικείμενο του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Ο ΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 2010 ΛΙΜ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Ο ΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 2010 ΛΙΜ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Ο ΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 2010 ΛΙΜ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Μελέτης 74/2013 Προυπ 20.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α. 23%) Πηγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝOΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ:ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΙΕΡΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α/Α 1 ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ Δήμου Φαιστού Προϋπολογισμός: 1.403.000,00 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ» ΑΡ. ΜΕΛ.: 06/ 2016 Κ.Α. 30.7326.0026 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ..ΓΩΝΙΩΝ

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ..ΓΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ..ΓΩΝΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 36/2010 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ..ΓΩΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου. Τσιµεντοστρώσεις δρόµων..χερσονήσου 2009 ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προϋπολογισµού: 39.987,00 σε ΕΥΡΩ

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου. Τσιµεντοστρώσεις δρόµων..χερσονήσου 2009 ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προϋπολογισµού: 39.987,00 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝ.ΕΡΓΩΝ/ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ/ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & Η.Μ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Τσιµεντοστρώσεις δρόµων..χερσονήσου 2009 ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ Έργο: Επάνδρωση ναυαγοσωστικών πύργων Δήμου Αποκορώνου Προϋπολογισμός: 96.194,00 (+Φ.Π.Α.) Πόροι: Ο.Τ.Α. Χρήση: 2013 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προµήθεια ετοίµου σκυροδέµατος 2014. Προϋπολογισµού: 27.497,88 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προµήθεια ετοίµου σκυροδέµατος 2014. Προϋπολογισµού: 27.497,88 σε ΕΥΡΩ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια ετοίµου σκυροδέµατος 2014 ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Προµήθεια ετοίµου σκυροδέµατος 2014 Προϋπολογισµού:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ Ο ΟΥ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ Ο ΟΥ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ/ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ/ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ήµου Χερσονήσου ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ Ο ΟΥ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ. Βόλος Αρ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ. Βόλος Αρ. Πρωτ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθμ. 82/ΤΥ544 ( 25--22) εισηγητικό έγγραφο του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΛΙΜ.ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΛΙΜ.ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΛΙΜ.ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: Μ Ε Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΛΕΤΗ «ΚΛΑΔΕΜΑ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ» Α.Μ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 (με ΦΠΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΛΕΤΗ «ΚΛΑΔΕΜΑ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ» Α.Μ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 (με ΦΠΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΡΜΟΔΙΑ: ΝΑΤΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Ολυμπίου & Αγ.Σοφίας Τηλ. 210 9370281 Email:illgeoponiki@gmail.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009. Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009. Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009 Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Σελίδα : 2 Αρχική σύμβαση Εργασίες

Διαβάστε περισσότερα