2.0 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ Αυτό το μείγμα διέπεται από την οδηγία 1999/45/ΕΟΚ, με τις τροποποιήσεις και τα παραρτήματά της.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2.0 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ Αυτό το μείγμα διέπεται από την οδηγία 1999/45/ΕΟΚ, με τις τροποποιήσεις και τα παραρτήματά της."

Transcript

1 1.0 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Αναγνωριστικό προϊόντος Μορφή προϊόντος : Υγρό μείγμα Εμπορική ονομασία : TRANSFORMER TM Κωδικός προϊόντος OREU 079 Λειτουργία του μείγματος : Εδαφοβελτιωτικό. Αριθμός μητρώου REACH : Δεν ισχύει Αριθ. CAS : Δεν ισχύει 1.2 Σχετικές προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή μείγματος και χρήσεις προς αποφυγήν - Εδαφοβελτιωτικό που χρησιμοποιείται στη γεωργία με άρωμα εσπεριδοειδών. - Μείγμα που χρησιμοποιείται σε αραίωση. - Να χρησιμοποιείται μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. 1.3 Στοιχεία του παρόχου του φύλλου δεδομένων ασφαλείας ORO AGRI B.V. (υπό την ιδιότητά της ως εκπρόσωπος της Oro Agri International i.t.o., σύμβαση OAI144NL00) Franklinstraat 9 Buitenpost 9285WT Ολλανδία Αριθμός τηλεφώνου: (εργάσιμες ώρες) Αριθμός φαξ: (φαξ) Διεύθυνση Τηλεφωνικός αριθμός έκτακτης ανάγκης (Ευρώπη): Αριθμός τηλεφώνου: +32 (0) Αριθμός φαξ: +32 (0) Τηλεφωνικός αριθμός έκτακτης ανάγκης (Ελλάδα): Αριθμός τηλεφώνου: Αριθμός φαξ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ Αυτό το μείγμα διέπεται από την οδηγία 1999/45/ΕΟΚ, με τις τροποποιήσεις και τα παραρτήματά της. 2.1 Ταξινόμηση ουσίας ή μείγματος Κανονισμός ταξινόμησης (ΕΚ) αριθ. 1272/2008: ΠΡΟΣΟΧΗ: GHS07 Ερεθισμός των ματιών, Κατηγορία 2 Ερεθιστικό για τα μάτια. Κατ.2A-H319: Προκαλεί σοβαρό ερεθισμό στα μάτια. Οδ. 1999/45/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε: Xi : Ερεθιστικό R36, R38 Επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία: Κύρια οδός/κύριες οδοί έκθεσης: Μάτια, δέρμα και εισπνοή. Επιπτώσεις από την υπερβολική έκθεση: Το υγρό μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς στα μάτια. Το υγρό μπορεί να προκαλέσει ήπιο δερματικό ερεθισμό. Oro Agri International Ltd SDS TRANSFORMER - Page 1 of 10

2 Επιπτώσεις στο περιβάλλον: 2.2 Στοιχεία ετικέτας Ετικέτες ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 Εικονογράμματα επικινδυνότητας: Ενδεικτική λέξη: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ GHS07- Ερεθισμός Κατ.2 Δηλώσεις επικινδυνότητας: H319: Προκαλεί σοβαρό ερεθισμό στα μάτια. Δηλώσεις προφυλάξεων: P264 P280 Πλύνετε σχολαστικά μετά το χειρισμό. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. P337 + P313 P502 Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευτείτε/επισκεφτείτε γιατρό. Ανατρέξτε στον προμηθευτή για πληροφορίες σχετικά με την ανάκτηση / την ανακύκλωση. EUH401: Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. Επισήμανση σύμφωνα με την οδηγία 1999/45/ΕΟΚ: Σύμβολο(α): Xi : Ερεθιστικό. Xi Φράση(εις) κινδύνου: Ερεθιστικό για τα μάτια. Ερεθιστικό για το δέρμα. Φράση(εις) ασφαλείας: Φυλάξτε σε μέρος που να μην φτάνουν τα παιδιά. Φυλάξτε μακριά από τροφές, ποτά και ζωοτροφές. Oro Agri International Ltd SDS TRANSFORMER - Page 2 of 10

3 Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και συμβουλευτείτε γιατρό. Φοράτε κατάλληλα γάντια. 2.3 Άλλοι κίνδυνοι Κανένας. 3.0 ΣΥΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3.1 Ουσία Δεν ισχύει. 3.2 Μίγματα - Χημικά χαρακτηριστικά : Επικίνδυνα συστατικά Αιθυλοξική αλκοόλη Πορτοκαλί, γλυκό εξωτ. Εύρος συγκέντρωσης % (β/β) Αριθ. CAS Ευρετήριο Κατάταξη Οδ. 1999/45/ΕΚ Xi, R38, R41 R20/21/22 R10 Xi; R36, R38 R43 N, R50/53 Κατάταξη Καν. ΕΕ. 1272/2008 Κατάποση. 4, H302 Εισπνοή, 4, H332 Ερεθιστικό για το δέρμα 2, H315 Επιβλαβές για τα μάτια 1, H318 Εύφλεκτο υγρό. 3, H226 Ερεθιστικό για το δέρμα 2, H315 Προκαλεί ευαισθησία στο δέρμα. 1, H317 Ερεθιστικό για τα μάτια. 2, H319 Άμεσες επιπτώσεις στο υδρόβιο περιβάλλον 1, H400 Χρόνιες επιπτώσεις στο υδρόβιο περιβάλλον 1, H410 Πρόσθετες πληροφορίες Για το πλήρες κείμενο των δηλώσεων H και των φράσεων R: βλ. ενότητα ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Γενικά μέτρα: Απομακρύνετε το προσβεβλημένο άτομο από την περιοχή εργασίας. Μετακινήστε το σε καλά αεριζόμενο χώρο και προστατεύστε το από την υποθερμία. Μην του χορηγείτε τίποτα από το στόμα και μην προκαλείτε έμετο. Ζητήστε ιατρική φροντίδα ή επικοινωνήστε με το κέντρο δηλητηριάσεων. Oro Agri International Ltd SDS TRANSFORMER - Page 3 of 10

4 Εισπνοή: Σε περίπτωση εισπνοής, μεταφέρετε το θύμα σε χώρο με καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν εμφανιστούν συμπτώματα. Επαφή με τα μάτια: Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, διαχωρίστε τα βλέφαρα με τα δάχτυλά σας και πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό για λεπτά: μην ξεχάσετε να αφαιρέσετε τυχόν φακούς επαφής. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν εμφανιστούν συμπτώματα. Επαφή με το δέρμα: Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα. Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό για λεπτά. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν είναι απαραίτητο. Κατάποση: Σε περίπτωση κατάποσης, πλύνετε το στόμα με νερό, εφόσον το θύμα έχει τις αισθήσεις του. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν εμφανιστούν συμπτώματα. Μην προκαλέσετε έμετο. 4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιπτώσεις, τόσο οξείες και καθυστερημένες Εισπνοή Κανένα. Επαφή με τα μάτια και το δέρμα - Ερεθισμός των ματιών. Κατάποση Κανένα. 4.3 Ένδειξη για ανάγκη τυχόν άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Παράσχετε υποστηρικτική φροντίδα και συμπτωματική θεραπεία. 5.0 ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 5.1 Μέσα καταπολέμησης της πυρκαγιάς Χρησιμοποιήστε ξηρό χημικό αφρό ή διοξείδιο του άνθρακα. Χρησιμοποιήστε νερό για να ψύξετε τα δοχεία που εκτίθενται στην πυρκαγιά. Δεν υπάρχουν γνωστά ακατάλληλα μέσα πυρόσβεσης 5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα Κατά τη διάρκεια μιας πυρκαγιάς, ερεθιστικά και πιθανώς τοξικά αέρια είναι δυνατό να δημιουργηθούν από την θερμική διάσπαση ή την καύση (οξείδια του άνθρακα και του θείου (CO, CO 2, SO x) Χρησιμοποιήστε αυτόνομη αναπνευστική συσκευή και ενδύματα πλήρους προστασίας. 5.3 Συμβουλές για πυροσβέστες Εκκενώστε όλα τα πρόσωπα από το χώρο της πυρκαγιάς. Καταπολεμήστε την πυρκαγιά από μια προστατευμένη θέση. Χρησιμοποιήστε ψεκασμό νερού για να ψύξετε τα δοχεία που εκτίθενται στην πυρκαγιά. Λάβετε κατάλληλα μέτρα για να αποφευχθεί οποιαδήποτε μόλυνση του περιβάλλοντος. Αποθηκεύστε το νερό ελέγχου της πυρκαγιάς για μεταγενέστερη διάθεση, σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους. Ανάλογα με την τοποθεσία της πυρκαγιάς, είναι προτιμότερο να μην χρησιμοποιήσετε νερό, για να αποφύγετε τον κίνδυνο μόλυνσης του περιβάλλοντος. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, χρησιμοποιήστε ψεκασμού νερού με σύνεση. 6.0 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια. Χρησιμοποιείτε κατάλληλα προστατευτικά ενδύματα, γάντια και προστατευτικά γυαλιά. Απομονώστε την περιοχή της διαρροής και περιορίστε την πρόσβαση μόνο στο απαραίτητο προσωπικό. Αερίστε τον περιορισμένο χώρο πριν να εισέλθετε. 6.2 Μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος Διατηρήστε τις απορροές από τυχόν διαρροές και καθαρισμό μακριά από τους αστικούς υπονόμους και τις ανοιχτές υδάτινες μάζες. Αποτρέψτε τη διασπορά των διαρροών. Μπλοκάρετε την διαρροή, αν αυτό δεν είναι επικίνδυνο. Εάν το προϊόν έχει μολυνθεί υδάτινες μάζες ή το έδαφος ή τη βλάστηση, ειδοποιήστε τις τοπικές αρχές. 6.3 Μέθοδοι και υλικά για τον περιορισμό και τον καθαρισμό Oro Agri International Ltd SDS TRANSFORMER - Page 4 of 10

5 Καλύψτε ολόκληρη την διαρροή με απορροφητικό υλικό, όπως άργιλο, χώμα ή οποιοδήποτε εμπορικά διαθέσιμο απορροφητικό μέσο, συλλέξτε το, αποφεύγοντας να σηκώσετε σκόνη, και τοποθετήστε το μέσα σε κατάλληλο δοχείο για να το απορρίψετε κατόπιν. Αποφύγετε τη χρήση του νερού για τον καθαρισμό. 6.4 Παραπομπές σε άλλες ενότητες 7.0 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 7.1 Προφυλάξεις για τον ασφαλή χειρισμό Χρησιμοποιήστε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό για να αποφύγετε την άμεση επαφή με το προϊόν. Χειριστείτε το προϊόν σε χώρους με καλό εξαερισμό, αν είναι δυνατόν με ντους/ δυνατότητα πλύσης ματιών έκτακτης ανάγκης. Μην καπνίζετε, πίνετε ή τρώτε κατά το χειρισμό του προϊόντος. Μετά το χειρισμό, πλυθείτε σχολαστικά με σαπούνι και νερό. Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε μετά τη χρήση. Μην βάζετε τα μέσα προσωπικής προστασίας μαζί με τα άλλα άπλυτα ρούχα. Πλένετέ τα ξεχωριστά. Μην χειρίζεστε κατεστραμμένες συσκευασίες χωρίς επαρκή μέσα προστασίας. Είναι απαραίτητη η προσωπική υγιεινή των τροφίμων. Διατηρείτε το δοχείο καλά κλειστό όταν δεν το χρησιμοποιείτε. 7.2 Πρακτικές ασφαλούς αποθήκευσης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβατοτήτων Φυλάσσετε το προϊόν μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο, καλά κλειστό και με ετικέτα. Αποθηκεύστε σε δροσερό, στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο, προστατευμένο από το ηλιακό φως, τη ζέστη και την υγρασία. Αποφύγετε τις θερμοκρασίες κάτω από 0ºC και πάνω από 35ºC. Μην αποθηκεύετε κοντά πηγές φλόγας και θερμότητας. Φυλάξτε μακριά από τροφές, ποτά και ζωοτροφές. Κρατήστε τα παιδιά και το κοινό μακριά από το χώρο αποθήκευσης. 7.3 Ειδικές τελικές χρήσεις Η ειδική τελική χρήση αναγράφεται στην ετικέτα. 8.0 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ/ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 8.1 Παράμετροι ελέγχου Οριακές τιμές έκθεσης: Δεν υπάρχει συνάφεια 8.2 Έλεγχοι έκθεσης Γενικά: Όταν το χρησιμοποιείτε, απαγορεύεται να τρώτε, να πίνετε ή να καπνίζετε. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια Προστασία της αναπνοής: Λόγω της χαμηλής τοξικότητας αυτού του προϊόντος, η προστασία αναπνοής δεν είναι συνήθως απαραίτητη. Εάν παραχθεί σημαντική ποσότητα ατμών, χρησιμοποιήστε μία αναπνευστική συσκευή με φύσιγγα χημικών ή με παροχή αέρα. Προστασία ματιών: Γυαλιά ασφάλειας που εξασφαλίζουν πλήρη θωράκιση των ματιών. Προστασία δέρματος: Φοράτε κατάλληλα αδιάβροχα γάντια. Φοράτε πουκάμισο με μακριά μανίκια, μακρύ παντελόνι, παπούτσια και κάλτσες. Περιβάλλον: Αποφύγετε τις διαρροές. Διατηρείτε το προϊόν σε κατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης. Διατηρείτε κλειστά τα δοχεία. Oro Agri International Ltd SDS TRANSFORMER - Page 5 of 10

6 9.0 ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 9.1 Πληροφορίες για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες Εμφάνιση / Ανοιχτό πράσινο υγρό Οσμή / Τύπου εσπεριδοειδών Όριο οσμής / Δεν ισχύει. ph Στους 20 C 7-8 Σημείο τήξης/ σημείο πήξης / Δ.Υ. / - 3 C Αρχικό σημείο βρασμού και εύρος βρασμού / Δεν ισχύει Σημείο ανάφλεξης / Δεν προσδιορίζεται Ταχύτητα εξάτμισης / Δεν προσδιορίζεται Αναφλεξιμότητα / Δεν αναφλέγεται. Ανώτατο/κατώτατο όριο αναφλεξιμότητας ή εκρηκτικότητας / Δεν είναι εκρηκτικό. (H 2O > 40%) Πίεση ατμών / Δεν προσδιορίζεται Πυκνότητα ατμών / Δεν ισχύει Σχετική πυκνότητα g/cm³ 1,01 στους 20 C Διαλυτότητα / Πλήρης σε νερό. Συντελεστής κατανομής: n- οκτανόλη/νερό / Δεν ισχύει Θερμοκρασία αυτανάφλεξης / Δεν προσδιορίζεται Θερμοκρασία αποσύνθεσης / Δεν προσδιορίζεται Ιξώδες Κύπελλο Din αρ. 4 στους 20 C 31 δευτ. Εκρηκτικές ιδιότητες / Δεν είναι εκρηκτικό (H 2O >40%) Οξειδωτικές ιδιότητες OPPTS Δεν οξειδώνεται. 9.2 Άλλες πληροφορίες 10.0 ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 10.1 Αντιδραστικότητα Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα 10.2 Χημική σταθερότητα Σταθερό Δεν σημειώνεται αποσύνθεση μέσα σε 2 χρόνια εάν αποθηκευτεί κατάλληλα και υποστεί σωστό χειρισμό (βλ. Σημείο 7) Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα 10.4 Συνθήκες προς αποφυγή Αποφύγετε την αποθήκευση υπό συνθήκες ζέστης ή υγρασίας, κοντά σε πηγές θερμότητας ή ανάφλεξης. Φυλάξτε μακριά από τροφές, ποτά και ανοιχτές υδάτινες μάζες Ασύμβατα υλικά Δεν υπάρχει συνάφεια Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης Κατά τη διάρκεια μιας πυρκαγιάς, ερεθιστικά και πιθανώς τοξικά αέρια είναι δυνατό να δημιουργηθούν από την θερμική διάσπαση ή την καύση (οξείδια του άνθρακα και του θείου (CO, CO 2, SO x) Oro Agri International Ltd SDS TRANSFORMER - Page 6 of 10

7 11.0 ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις Οξεία τοξικότητα (προϊόν) Οδός έκθεσης Επιπτώσεις Κατάποση > 5000 mg/kg (ΟΟΣΑ 401) Δερματική έκθεση > mg/kg (ΟΟΣΑ 402) Εισπνοή > 3,69 mg/l (ΟΟΣΑ 403 οριακή δοκιμή) Βάσει των διαπιστώσεων αυτής της μελέτης, η τιμή οξείας εισπνοής LC50 του στοιχείου της δοκιμής σε επίμυες Wistar, αρσενικούς και θηλυκούς, εκτιμήθηκε ότι ήταν μεγαλύτερη από τη μέγιστη εφικτή συγκέντρωση 3,69 mg/l.- (Η μελέτη ανήκει στην Oro Agri International Ltd ) Δερματικός Δεν προκαλεί ερεθισμό στο δέρμα (ΟΟΣΑ 404) ερεθισμός Ερεθισμός των Ήπια ερεθιστικό για τα μάτια (ΟΟΣΑ 405) Αδιαφάνεια του κερατοειδούς > 1 και ματιών Οίδημα του επιπεφυκώτος > 2 Ευαισθητοποίηση Δεν προκαλεί ευαισθητοποίηση (ΟΟΣΑ 406) (δοκιμή Buehler) Μόνο αρνητικά αποτελέσματα (Η μελέτη ανήκει στην Oro Agri International Ltd ) Τοξικότητα επαναλαμβανόμενης δόσης (προϊόν) Οδός έκθεσης Κατάποση Δεν υπάρχει συνάφεια. Δερματική έκθεση Επιπτώσεις CMR (καρκινογένεση, μεταλλαξιογένεση, αναπαραγωγική τοξικότητα) Οδός έκθεσης Επιπτώσεις Καρκινογένεση Μεταλλαξιογένεση Αναπαραγωγική τοξικότητα 12.0 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 12.1 Τοξικότητα Δεν υπάρχουν ποσοτικά στοιχεία σχετικά με τις επιπτώσεις του μείγματος στο περιβάλλον Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης Αιθυλοξική αλκοόλη: Δοκιμές βιοαποικοδόμησης του ΟΟΣΑ: Βιοαποικοδόμηση Χρόνος έκθεσης Μέθοδος Διάστημα 10 ημερών > 60% 28 ημέρες ΟΟΣΑ 301F Δεν ισχύει Θεωρητική απαίτηση οξυγόνου: 2,10 mg/mg. Πορτοκαλί, γλυκό, εξωτ. Σταθερά του νόμου του Henry: Pa.m 3 στους 20 C (τερπένια). Υψηλή πτητικότητα: 90% διάχυση μετά από 3 ώρες, καμία ανίχνευση ύστερα από 1 ημέρα.. TRANSFORMER (ενημερωτικά μόνο, δοκιμή μείγματος): Μετά από 28 ημέρες έκθεσης, βιοαποικοδόμηση 97% Μετά από 28 ημέρες έκθεσης, μεταλλοποίηση 74% Το μείγμα είναι άμεσα βιοαποικοδομήσιμο (δοκιμή ΟΟΣΑ 302B) 12.3 Δυναμικό βιοσυσσώρευσης Oro Agri International Ltd SDS TRANSFORMER - Page 7 of 10

8 Χαμηλό δυναμικό βιοσυσσώρευσης Αιθυλοξική αλκοόλη: BCF = 29 Συντελεστής Pow = 2,72 Πορτοκαλί, γλυκό, εξωτ. BCF = 246 Συντελεστής Pow = 5, Κινητικότητα στο έδαφος Το μείγμα είναι άμεσα βιοαποικοδομήσιμο.. Δεν επιφέρει έκπλυση στα υπόγεια ύδατα Αποτελέσματα αξιολογήσεων PBT vpvb Δεν υπάρχει συνάφεια Άλλες ανεπιθύμητες επιπτώσεις Δεν ισχύει ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 13.1 Μέθοδοι επεξεργασίας αποβλήτων Υλικό: Ως υγρό απόβλητο, αυτό το προϊόν πρέπει να στερεοποιηθεί με σταθεροποιητικούς παράγοντες (όπως άμμο, ιπτάμενη τέφρα ή τσιμέντο), έτσι ώστε να αποτραπεί η παραμονή ελεύθερων υγρών καταλοίπων πριν από τη διάθεση σε ένα χώρο υγειονομικής ταφής βιομηχανικών αποβλήτων. Ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς. Συσκευασία: Η διάθεση των δοχείων πρέπει να γίνεται, πρώτα με σχολαστικό πλύσιμο και στη συνέχεια με την παράδοσή τους για ανακύκλωση ή ανακατεργασία ή διάσπαση και διάθεση σε χώρο υγειονομικής ταφής αποβλήτων. Ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς. Κανονισμοί: Ακολουθήστε το εθνικό κανονιστικό πλαίσιο για την επεξεργασία αποβλήτων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 14.1 Αριθμός ΟΗΕ Κανένας 14.2 Κατάλληλη ονομασία αποστολής ΟΗΕ ανησυχία Κλάση(εις) κινδύνου μεταφοράς 14.4 Ομάδα συσκευασίας 14.5 Κίνδυνοι για το περιβάλλον Δεν ταξινομούνται Ειδικές προφυλάξεις για το χρήστη Oro Agri International Ltd SDS TRANSFORMER - Page 8 of 10

9 Δεν ταξινομούνται Μεταφορές χύμα σύμφωνα με το παράρτημα II του MARPOL 73/78 και τον κώδικα IBC Δεν ισχύει για το μείγμα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 15.1 Κανονισμοί/ νομοθεσία για την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον που αφορά ειδικά την ουσία ή το μείγμα 67/548/ΕΟΚ: Οδηγία του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν στην ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικινδύνων ουσιών. (DSD) 1272/2008/ΕΟΚ: Κανονισμός (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/ /45/ΕΟΚ: Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων παρασκευασμάτων (DPD) 648/2004/ΕΟΚ: Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31 ης Μαρτίου 2004 σχετικά με τα απορρυπαντικά. ADR: Ευρωπαϊκή Συμφωνία σχετικά με τις Διεθνείς Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας Δεν πραγματοποιήθηκε καμία αξιολόγηση χημικής ασφάλειας για το μείγμα ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 16.1 Πλήρες κείμενο των φράσεων R, των δηλώσεων κινδύνου, των φράσεων S και των δηλώσεων προφυλάξεων που αναφέρονται σε αυτό ΦΔΑ, σύμφωνα με την Οδηγία 1272/2008/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε: H226: Εύφλεκτα υγρά και ατμοί H302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. H332: Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. H400: Πολύ τοξικό για την υδρόβια ζωή H410: Πολύ τοξικό για την υδρόβια ζωή με μακρόχρονα αποτελέσματα 16.2 Πλήρες κείμενο των φράσεων H, των δηλώσεων κινδύνου, των φράσεων P και των δηλώσεων προφυλάξεων που αναφέρονται σε αυτό ΦΔΑ, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1999/45/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε: Xi : Ερεθιστικό. R10: Εύφλεκτο R22: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. R20/21/22: Επιβλαβές όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση κατάποσης R36: Προκαλεί ερεθισμό στα μάτια. R37/38: Προκαλεί ερεθισμό στο αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα R38: Προκαλεί ερεθισμό στο δέρμα. R41: Κίνδυνος σοβαρής βλάβης στα μάτια. Oro Agri International Ltd SDS TRANSFORMER - Page 9 of 10

10 R50/53: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς και μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες αρνητικές επιδράσεις στο υδάτινο περιβάλλον Άλλες πληροφορίες Το παρόν φύλλο δεδομένων αναθεωρήθηκε σύμφωνα με την οδηγία 1999/45/ΕΚ, τον κανονισμό 453/2010/ΕΕ (τροποποιημένο Παράρτημα ΙΙ του κανονισμού 1907/2006/ΕΚ) και τις τροποποιήσεις του. Έκδοση της 31 ης Ιανουαρίου 2014 Αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. 12 Μαρτίου 2013 : διόρθωση πυκνότητας στην ενότητα 9. 5 Μαρτίου 2014 : Ταξινόμηση GHS/CLP Αποποίηση ευθύνης: Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν είναι ευσυνείδητες, αλλά ουδεμία αξίωση προβάλλεται ως προς την πληρότητα ή την ακρίβειά τους. Το παρόν έγγραφο προορίζεται μόνο ως οδηγός για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος από κατάλληλα εκπαιδευμένο άτομο. Οι αποδέκτες των πληροφοριών πρέπει να ασκήσουν την ανεξάρτητη κρίση τους για τον καθορισμό της καταλληλότητάς του για ένα συγκεκριμένο σκοπό, και θα πρέπει ανά πάσα στιγμή να συμβουλεύονται την ετικέτα του προϊόντος. Η Oro Agri International Ltd δεν πραγματοποιεί δηλώσεις ούτε και παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή υπονοούμενες, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, οποιωνδήποτε εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό όσον αφορά τις πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν ή το προϊόν στο οποίο αναφέρονται οι πληροφορίες. Αντίστοιχα, η Oro Agri International Ltd ουδεμία ευθύνη φέρει για ζημίες που τυχόν προκύψουν από τη χρήση ή τη βάση σε αυτές τις πληροφορίες. Το TRANSFORMER αποτελεί ιδιόκτητο εμπορικό σήμα της Oro Agri International Ltd Oro Agri International Ltd SDS TRANSFORMER - Page 10 of 10

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις.

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A13703G 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A13063D 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

M8120083 Αρ. MSDS 83. Τηλ. +30 210 559 6078 info@masteroil-lubricants.com +30 210 559 6078

M8120083 Αρ. MSDS 83. Τηλ. +30 210 559 6078 info@masteroil-lubricants.com +30 210 559 6078 ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός Προϊόντος M8120083 Αρ. MSDS 83 Τύπος Προϊόντος Υγρό. 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος προϊόντος Αριθμός εγγραφής REACH Αριθμός CAS Τύπος Προϊόντος ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/15 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος XENTARI WG 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

NOTRAC 0,005 WAX BLOCK BAIT

NOTRAC 0,005 WAX BLOCK BAIT ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ NOTRAC 0,005 WAX BLOCK BAIT ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΚ: Κανονισμός (ΕΚ) Αρ. 1907/2006 (όπως τροποποιήθηκε) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: Ιούνιος 2013 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 28/12/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 28/12/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 28/12/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/13 1. Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος MYOREX PELLET BAIT Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: 01-04-2012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: ACETONE Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010 HYPOXITRAK 1. ΤΜΗΜΑ 1: ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο Αριθμός ΔΔΑ : 168430 Αναθεώρηση: 23.02.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 02.04.2015 Αντικαθιστά την έκδοση της: 27.01.2014 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010 1. ΤΜΗΜΑ 1: ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 22.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 22.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

PERPHENAZINE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Οδηγίες χρήσης σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH)

PERPHENAZINE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Οδηγίες χρήσης σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) Ημερομηνία έκδοσης: 27/06/2013 ενημέρωση: 27/06/2013 Αντικαθιστά το Δελτίο: 16/12/2009 εκδοχή: 3.0 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος: AREXOL 1.2 Χρήση της ουσίας / παρασκευάσματος Χρήση: Ασφαλτικό

Διαβάστε περισσότερα

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 K-OTHRINE 2,5WP 1/10 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν K-OTHRINE 2,5WP Κωδικός προΐόντος (UVP) 05939712 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: 08-06-2012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Fluxa Baktericid Art.-Nr. 9002

Fluxa Baktericid Art.-Nr. 9002 Σελίδα 1/9 Ασφαλείας σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος περαιτέρω πληροφορίες: E-Mail

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία ουσίας Χαλκός. Εμπορική ονομασία της ουσίας Aριθμός αναγνώρισης

Διαβάστε περισσότερα

AREXOL LAC ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕIΑ ΟΥΣIΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥAΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ/ΕΠΙΧΕIΡΗΣΗΣ

AREXOL LAC ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕIΑ ΟΥΣIΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥAΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ/ΕΠΙΧΕIΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕIΑ ΟΥΣIΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥAΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ/ΕΠΙΧΕIΡΗΣΗΣ 1.1 1.2 1.3 1.4 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος: Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης: Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/16 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FENDONA 6 SC 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ GRAFFITI REMOVER FOR SENSITIVE SURFACES

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ GRAFFITI REMOVER FOR SENSITIVE SURFACES Ημερομηνία αναθεώρησης APRIL 2013 Aναθεώρηση 5 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ GRAFFITI REMOVER FOR SENSITIVE SURFACES ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 FICAM 80WP 1/11 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν FICAM 80WP Κωδικός προΐόντος (UVP) 05935598 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

MÁM»M«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

MÁM»M«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Σελίδα : 1 / 11 o{ 2.3 : Τοξικά αέρια 8 : Διαβρωτικές ουσίες Κίνδυνος MÁM»M«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική επωνυμία :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ FLUXCLENE CLEANING SOLVENT (Combi)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ FLUXCLENE CLEANING SOLVENT (Combi) Ημερομηνία αναθεώρησης APRIL 2013 Aναθεώρηση 7 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ FLUXCLENE CLEANING SOLVENT (Combi) ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

: LUFENURON IMPURITY G CRS

: LUFENURON IMPURITY G CRS Ημερομηνία έκδοσης: 30/08/2013 ενημέρωση: 30/08/2013 Αντικαθιστά το Δελτίο: 27/06/2013 εκδοχή: 2.1 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Complesal Solub 7-12-40

Complesal Solub 7-12-40 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ CLEAR PROTECTIVE LACQUER Aerosol

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ CLEAR PROTECTIVE LACQUER Aerosol Ημερομηνία αναθεώρησης APRIL 2013 Aναθεώρηση 6 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

CREDIT 36 SL. ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1907/2006

CREDIT 36 SL. ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1907/2006 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήµα κατατεθέν : 1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες

Διαβάστε περισσότερα