ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ"

Transcript

1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

2 Α. ΤΟ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ 1. Εισαγωγή Οι λειτουργικές δαπάνες των Δήµων που συνδέονται µε την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους, µε βάση τον Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων και το Ν. 3852/10 «Πρόγραµ- µα Καλλικράτης» συνιστούν το σταθερό λειτουργικό τους κόστος. Στο σταθερό λειτουργικό κόστος δεν περιλαµβάνονται οι δαπάνες που συνδέονται µε επενδύσεις και έργα, καθώς και οι δαπάνες που αφορούν την άσκηση κρατικών αρ- µοδιοτήτων και καλύπτονται µέσω µεταβιβαστικών πληρωµών. Με βάση το νέο τύπο προϋπολογισµού, οι δαπάνες ταξινοµούνται σε τέσσερις κύριες οµάδες (κεφάλαια) που υποδιαιρούνται σε κατηγορίες, υποκατηγορίες και είδος εξόδου µε βάση το δεκαδικό σύστηµα (οριζόντια ταξινόµηση ή παρακολούθηση κατά είδος δαπάνης): Λειτουργικές δαπάνες χρήσης (κωδικός 6), Επενδύσεις (κωδικός 7), Πληρωµές από υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. - λοιπές αποδόσεις - προβλέψεις (κωδικός 8), Αποθεµατικό (κωδικός 9). Το σταθερό λειτουργικό κόστος περιλαµβάνει δαπάνες µόνο από την πρώτη οµάδα (λειτουργικές δαπάνες χρήσης). Οι επενδύσεις αφορούν απαλλοτριώσεις - αγορές ακινήτων, προµήθειες παγίων, έργα δηµοτικά και κοινόχρηστα, αντίστοιχες µελέτες και εφαρµογές πολεοδοµικών σχεδίων. Οι σχετικές δαπάνες καλύπτονται από τη ΣΑΤΑ, από εθνικές επιχορηγήσεις, από τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα του ΕΣΠΑ και από ένα τµήµα των ανταποδοτικών τελών. Οι πληρωµές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. περιλαµβάνουν τόσο λειτουργικές όσο και ε- πενδυτικές δαπάνες, τείνουν µε βάση τους ισχύοντες δηµοσιονοµικούς κανόνες να µειωθούν σηµαντικά και υπόκεινται σε ειδικές ρυθµίσεις (έκτακτες επιχορηγήσεις για την πληρωµή τους ή λήψη ειδικών δανείων οπότε µετατρέπονται σε τοκοχρεολύσια). Οι λοιπές αποδόσεις, προβλέψεις και αποθεµατικό αποτελούν λογιστικά µεγέθη. ΕΕ.Τ.Α.Α. 2

3 Στις λειτουργικές δαπάνες χρήσης περιλαµβάνονται οι εξής υποκατηγορίες εξόδων και από αυτές στο σταθερό λειτουργικό κόστος, εντάσσονται: α. Λειτουργικό κόστος 1. Αµοιβές και έξοδα προσωπικού (περιλαµβάνεται και το κόστος προσωπικού των ΝΠΔΔ και κοινωφελών επιχειρήσεων) 2. Αµοιβές και έξοδα αιρετών 3. Αµοιβές τρίτων (περιλαµβάνουν κόστος συµβούλων και ελ. Επαγγελµατιών, σύµβουλοι, ορκωτοί λογιστές, δικηγόροι κλπ) 4. Παροχές τρίτων στις οποίες περιλαµβάνονται (τηλεπικοινωνίες, ρεύµα, ύδρευση, συντηρήσεις εξοπλισµού, ενοίκια κτιρίων και εξοπλισµού, ασφάλιστρα κλπ) 5. Λοιπά γενικά έξοδα περιλαµβάνονται µεταφορές, τέλη κυκλοφορίας, έξοδα ταξιδιών, δηµοσιεύσεις, συνδροµές, και λοιπά γενικά έξοδα 6. Οι προµήθειες αναλωσίµων στις οποίες περιλαµβάνονται περιλαµβάνονται καύσιµα και λιπαντικά, έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις, είδη υγιεινής και καθαριότητας, υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών, υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων, ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού και λοιπές προµήθειες αναλωσίµων 7. Υποχρεωτικές µεταβιβάσεις στα ΝΠΔΔ των Δήµων όπως, απόδοση σε σχολικές επιτροπές, σε παιδικούς σταθµούς, σε αθλητικούς οργανισµούς κλπ. Στο ποσό αυτό δεν περιλαµβάνονται το κόστος προσωπικού των ΝΠΔΔ το οποίο έχει συ- µπεριληφθεί στο κόστος προσωπικού. 8. Οι υποχρεωτικές εισφορές σε συνδέσµους και λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 9. Για τις προαιρετικές µεταβιβάσεις σε τρίτους όπως χρηµατικά βοηθήµατα σε α- πόρους και σε επιχορηγήσεις σωµατείων, επιχορηγήσεις για πρόγραµµα δράσης κοινωφελών επιχειρήσεων καθώς και για προγραµµατικές συµβάσεις. β. Χρηµατοοικονοµικά έξοδα - τοκοχρεολύσια 10. Στις πληρωµές για την εξυπηρέτηση της δηµόσιας πίστης περιλαµβάνονται οι ε- τήσιες πληρωµές τοκοχρεολυσίων. γ. Μεταβιβαστικές πληρωµές Περιλαµβάνονται οι µεταβιβαστικές πληρωµές Υπουργείων προς τους Δήµους που συνδέονται µε την άσκηση αρµοδιοτήτων που τους µεταβιβάστηκαν µε το Ν. 3852/10 και συγκεκριµένα τα προνοιακά επιδόµατα και οι µεταφορές µαθητών. ΕΕ.Τ.Α.Α. 3

4 Σηµειώνεται ότι δεν έχουν συµπεριληφθεί οι πληρωµές υποχρεώσεων από παρελθόντα οικονοµικά έτη. Το σύνολο των υποχρεώσεων των Δήµων την 31/12/2011 ανέρχονταν σε 1,3 δις και ετήσιες πληρωµές των δήµων εκτιµιούνται σε 650 συµπεριλαµβανοµένων λειτουρ5γικών και επενδυτικών δαπανών Για λειτουργικούς λόγους οι παραπάνω υποκατηγορίες εξόδων ταξινοµούνται σε δύο µεγάλες οµάδες: Προσθέτοντας στο σταθερό λειτουργικό κόστος τις πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµόσιας πίστης (τοκοχρεολύσια), διαµορφώνεται το ανελαστικό κόστος λειτουργίας των Δήµων, δηλαδή όλα τα έξοδα και οι δαπάνες που πρέπει να πληρωθούν σε ετήσια βάση για να ασκήσουν τις αρµοδιότητες τους και να εκπληρώσουν τις οικονο- µικές τους υποχρεώσεις. Σε αυτό πρέπει να προσθέσουµε το κόστος των προνοικών επιδοµάτων καθώς και το κόστος της µεταφορά µαθητών Συνεπώς έχουµε: +Αµοιβές και έξοδα προσωπικού +Γενικά λειτουργικά έξοδα Ανελαστικό λειτουργικό κόστος λειτουργίας + Πληρωµές τοκοχρεολυσίων Ανελαστικό κόστος λειτουργίας +Προνοιακά επιδόµατα και µεταφορές µαθητών Γενικό σύνολο ανελαστικών δαπανών ΕΕ.Τ.Α.Α. 4

5 2. Προσέγγιση του ανελαστικού κόστους λειτουργίας Δήµων έτους 2012 Για τις εκτιµήσεις ληφθήκαν υπόψη : 1. Τα υποβαλλόµενα στοιχεία των δήµων στην της «βάσης οικονοµικών δεδο- µένων» του 2011 πουν τηρείται στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. για το ΥΠ.ΕΣ. 2. Οι επιπτώσεις στις αµοιβές προσωπικού από τις µισθολογικές µειώσεις 3. Η καταγραφή προσωπικού των ΝΠΔΔ των Δήµων ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ 1 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δήµου και νοµικών προσώπων ) ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ (ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΣΙΑ) 300 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Α. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΣΟ 1 Αµοιβές προσωπικού Δήµων Αµοιβές προσωπικού ΝΠΔΔ Δήµων Αµοιβές και έξοδα αιρετών 90 4 Αµοιβές προσωπικού επιχειρήσεων 50 Συνολικό κόστος προσωπικού Β. ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΟΣΟ 1 Αµοιβές τρίτων 125 Παροχές τρίτων (ενοίκια τηλ/νιες, ρεύµα, συντηρήσεις εξοπλισµού κλπ) και 2 λοιπά έξοδα Γενικά έξοδα 75 4 Δαπάνες προµήθειας αναλωσίµων Υποχρεωτικές µεταβιβάσεις σε ΝΠΔΔ και επιχειρήσεις Υποχρεωτικές εισφορές σε Συνδέσµους και λοιπές υποχρεωτικές εισφορές Προαιρετικές µεταβιβάσεις 150 Σύνολο Γενικών εξόδων Γ. ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΣΙΑ 300 ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΣΙΩΝ Δ. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΣΟ 1 Προνοιακά επιδόµατα Μεταφορές µαθητών 150 Σύνολο ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ ΕΕ.Τ.Α.Α. 5

6 Β. ΣΤΑΘΕΡΑ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΩΝ 1. Εισαγωγή Με βάση το νέο τύπο προϋπολογισµού, τα έσοδα ταξινοµούνται σε έξι κύριες οµάδες, µε κριτήριο την προέλευσή τους, οι οποίες υποδιαιρούνται σε κατηγορίες, υποκατηγορίες και είδος εσόδου: Τακτικά έσοδα (κωδικός 0) Έκτακτα έσοδα (κωδικός 1) Έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών (Π.Ο.Ε.), που βεβαιώνονται για πρώτη φορά (κωδικός 2) Εισπράξεις δανείων και απαιτήσεων από Π.Ο.Ε.(εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα, κατά το παρελθόν, τακτικά και έκτακτα έσοδα) - (κωδικός 3) Εισπράξεις υπέρ του δηµοσίου ή τρίτων και επιστροφές χρηµάτων (κωδικός 4) Χρηµατικό υπόλοιπο προηγούµενης χρήσης (κωδικός 5) Τα έσοδα των Δήµων ταξινοµούνται σε δύο µεγάλες κατηγορίες, ίδια έσοδα και επιχορηγήσεις. Ως ίδια έσοδα χαρακτηρίζονται αυτά που επιβάλλονται, βεβαιώνονται και εισπράττονται από τους ίδιους τους Δήµους, ενώ στις επιχορηγήσεις περιλαµβάνονται οι Κ.Α.Π. για λειτουργικές δαπάνες, η ΣΑΤΑ για επενδύσεις, κάθε είδους τακτικές και έκτακτες επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισµό και το Π.Δ.Ε., καθώς και οι επιχορηγήσεις από τα Ε.Π. του ΕΣΠΑ. Μία τρίτη κατηγορία αφορά τα έσοδα από δάνεια. Οι κάθε είδους επιχορηγήσεις δεν περιλαµβάνονται στα σταθερά ίδια έσοδα των δή- µων Σταθερά ίδια έσοδα θεωρούνται τα ίδια έσοδα, τα οποία πρέπει να καλύπτουν ένα σηµαντικό τµήµα του σταθερού κόστους λειτουργίας των Δήµων. Συνεπώς στα σταθερά - ίδια έσοδα περιλαµβάνονται: ΕΕ.Τ.Α.Α. 6

7 Κ.Α.Ε. 01. Οµάδα εσόδων Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (κυρίως έσοδα από µισθώµατα και από εκµετάλλευση ακίνητης περιουσίας και κοινοχρήστων χώρων) 02. Πρόσοδοι από κινητή περιουσία (τόκοι κεφαλαίων) Έσοδα από τέλη και δικαιώµατα (κυρίως τέλη καθαριότητας - ηλεκτροφωτισµού και τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης για τους Δήµους χωρίς ΔΕΥΑ) Έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώµατα (κυρίως τέλη κοινόχρηστων χώρων, διαφήµισης, ακίνητης περιουσίας, διαµονής παρεπιδηµούντων, ακαθαρίστων ε- σόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κ.α., έσοδα νεκροταφείων κ.α.) Φόροι και εισφορές (κυρίως φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων, εισφορές σε χρήµα, δηµοτικός φόρος Δωδεκανήσου κ.α.) 07. Λοιπά τακτικά έσοδα (διάφορα µισθώµατα, παράβολα κ.α.) 17 Προσαυξήσεις πρόστιµα παράβολα Έσοδα Π.Ο.Ε. τακτικά που εισπράττονται για πρώτη φορά (αναφέρονται σε ό- λες τις προηγούµενες οµάδες) Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούµενων οικονοµικών ετών (αναφέρονται σε όλες τις προηγούµενες οµάδες) ΕΕ.Τ.Α.Α. 7

8 Γ. Προσέγγιση σταθερών εσόδων δήµων έτους 2012 Για τις εκτιµήσεις ληφθήκαν υπόψη ττα υποβαλλόµενα στοιχεία των δήµων στην της «βάσης οικονοµικών δεδοµένων» του 2011 πουν τηρείται στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. για το ΥΠ.ΕΣ. ΣΤΑΘΕΡΑ ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΩΝ 1 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΟΕ 320 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΣΟ 1 Έσοδα από ακίνητη περιουσία 60 2 Έσοδα από κινητή περιουσία 20 3 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώµατα και παροχή υπηρεσιών Φόροι εισφορές Λοιπά τακτικά έσοδα 30 7 Προσαυξήσεις πρόστιµα παράβολα 75 8 Έσοδα Π.Ο.Ε. τακτικά 220 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα οικονοµικά έτη ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ Σηµειώνεται ότι δεν συµπεριλαµβάνονται τα έσοδα για επενδυτικές δαπάνες (ΣΑΤΑ επιχορηγήσεις ΕΣΠΑ κλπ) καθώς και δάνεια. ΕΕ.Τ.Α.Α. 8

9 Γ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 1) Ο υπολογισµός του ανελαστικού κόστους λειτουργίας το 2011 έχει βασιστεί στα ταµειακά απολογιστικά στοιχεία του αντίστοιχου έτους. 2) Για το πραγµατικό ανελαστικό κόστος λειτουργίας είναι απαραίτητο να γίνει καταγραφή του ανελαστικού (σταθερού) κόστους λειτουργίας ανά δήµο µε το πραγµατικό και όχι τις ταµιακές πληρωµές. 3) Για την καταγραφή απαιτούνται : - Τεχνικό δελτίο καταγραφής τους ανελαστικού (σταθερού) κόστους λειτουργίας ανά Δήµο. - Διοργάνωση δύο ηµερίδων µε τους λογιστές των δήµων ή και µε άλλα στελέχη των οικονοµικών υπηρεσιών, στις οποίες θα αναλυθεί η έννοια και το περιεχόµενο του ανελαστικού κόστους λειτουργίας και στη συνέχεια - Συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων από όλους τους Δήµους και προσέγγιση του πραγµατικού ανελαστικού κόστους λειτουργίας κάθε Δήµου και στο σύνολο της αυτοδιοίκησης. ΕΕ.Τ.Α.Α. 9

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού : ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού : 1. Οι διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (Α' 167). 2. Οι διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014.

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. Έχοντας υπόψη : - την περίπτωση α της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 - Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 - το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 29 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 29 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α π ο σ τ ο λ ή μ ε f a x & e - m a i l ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 16 Φεβρουαρίου 2015

Αθήνα 16 Φεβρουαρίου 2015 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Με e - mail και με Φαξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013

Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013 Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013 Κωδικός Περιγραφή Αιτιολογία 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 31.576.656,78 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 15.00 011 Μισθώματα 15.00 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2 0 14 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2 0 14 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2 0 14 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την σύνταξη του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 2014 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η : ΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 η : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2011 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2013 Βούλα, Μάρτιος 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 12 2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015. Α Τριµήνου 2015

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015. Α Τριµήνου 2015 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 Α Τριµήνου 2015 ΤΑΜΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Σύμφωνα με τον εγκεκριμένο με την με αριθμό 434/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 1 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κωδικός Αριθμός ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ : ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 2015 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Χανιά 10-07-2015 Αρ. Πρωτ: οικ.42275 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 01/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόλου ΒΟΛΟΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ.) άρθρου 3 του ν. 3697/2008 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ.) άρθρου 3 του ν. 3697/2008 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Γενική Διεύθυνση Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από την Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012

Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012 Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012 ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2013 - τροποποίηση της υπ αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β ) απόφασης «Καθορισμός του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α 1. ΗΜΟΣ ΑΝ ΡΟΥ ΑΦΜ 998239700 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.467.987,20 139.557,53 139.557,53 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟ ΩΝ -ΕΞΟ ΩΝ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 19 /2013 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφιση προϋπολογισμού, του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και του Πίνακα Στοχοθεσίας του Δήμου Νεστορίου οικον. έτους 2014

Ψήφιση προϋπολογισμού, του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και του Πίνακα Στοχοθεσίας του Δήμου Νεστορίου οικον. έτους 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 18 ης Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 207/2013 ΘΕΜΑ Ψήφιση προϋπολογισμού, του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εισηγητική έκθεση Προϋπολογισµού έτους 2014. Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Αττικής ήµος Βάρης Βούλας Βουλιαγµένης. ΠΡΟΣ: Πρόεδρο.Σ.

ΘΕΜΑ: Εισηγητική έκθεση Προϋπολογισµού έτους 2014. Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Αττικής ήµος Βάρης Βούλας Βουλιαγµένης. ΠΡΟΣ: Πρόεδρο.Σ. Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Αττικής /νση Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα: Λογιστηρίου-µού Ταχ. /νση: Λεωφ. Κων/νου Καραµανλή 18 Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα Πληροφορίες:. Τάγαρης Τηλ: 213-20.20.075 Fax: 213-20.20.059

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 58.422.538,11 31.726.798,39

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 15/2014 Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΜΑ: Ο ΝΕΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ : ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΙΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Α ΒΑΘΜΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013 Δήμος Ερέτριας ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση πρακτικό με αριθμό 4 από 15 Φεβρουαρίου 2013 Στην Ερέτρια σήμερα την 15 η του μηνός Φεβρουαρίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 5. Περίληψη : Προϋπολογισμός Δ.Π.Λ-Μ.Γ.Ι.Κ. οικονομικού έτους 2015.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 5. Περίληψη : Προϋπολογισμός Δ.Π.Λ-Μ.Γ.Ι.Κ. οικονομικού έτους 2015. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ Γ.Ι.ΚΑΤΣΙΓΡΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 22127/1983 ΦΕΚ /724 14.12.83 Αρ.πρωτ.276 Λάρισα 21-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 5 ΑΠΟ ΤΟ 2 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Περίληψη : Προϋπολογισμός Δ.Π.Λ-Μ.Γ.Ι.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Θέμα : Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2014-2017

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Θέμα : Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2014-2017 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΥΩΕΟ-ΨΓΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ1ΥΩΕΟ-ΨΓΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 25 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 125 Στην Ιθάκη, σήμερα, Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2013 ώρα 13:00 στο ΚΑΠΗ του Δήμου Ιθάκης συνήλθαν σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2013-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2013-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 3 - Β φάση: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 3- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...3 Β φάση Επιχειρησιακού Προγράμματος...3

Διαβάστε περισσότερα