ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ"

Transcript

1

2 Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕΛΙΔΑ o Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 3 o Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας 4 Α. ΕΣΟΔΑ 6 Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 6 o ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ / ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ / ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2009 ΣΕ 2 ο ΒΑΘΜΟ 8 o o ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 9 Γ. ΕΡΓΑ 10 o ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΡΓΩΝ 2009 ΑΝΑ ΜΗΝΑ 11 o ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑ ΤΑΜΕΙΟ 12 o ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΡΓΩΝ 13 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 14 o Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 15 o Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Πληροφορίες για την Εταιρεία Βάση Παρουσίασης των Οικονομικών Καταστάσεων Βασικές Λογιστικές Αρχές Ενσώματα Πάγια Στοιχεία Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία Λογισμικά Προγράμματα Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις Λοιπές Απαιτήσεις Ταμιακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα Μετοχικό Κεφάλαιο και Αποθεματικά Υπόλοιπο Κερδών Εις Νέον Προβλέψεις για Παροχές σε Εργαζομένους Λοιπές Προβλέψεις Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Πωλήσεις Κόστος Πωλήσεων Άλλα Έσοδα Έξοδα Διοίκησης Άλλα Έξοδα Χρηματοοικονομικά έσοδα Χρηματοοικονομικά έξοδα Φόροι Εισοδήματος Κέρδη Ανά Μετοχή Μερίσματα ανά Μετοχή Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη Συναλλαγές με τον Βασικό Μέτοχο Συναλλαγές με Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Συναλλαγές με Συνδεδεμένες Εταιρείες Συναλλαγές με Διοικητικά Όργανα Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Δεσμεύσεις Ανεκτέλεστο Μέρος Εργολαβικών Συμβάσεων Μεταγενέστερα Γεγονότα 52 o Δικτυακός Τόπος Ανάρτησης των Εταιρικών Οικονομικών 53 o Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου 2009 έως 31 η Δεκεμβρίου 2009 Σελίδα 2 από 54

3 Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2009 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3556/2007) Στις κατωτέρω δηλώσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του N. 3556/2007, όπως ισχύει, προβαίνουν τα ακόλουθα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας: 1. Πετρόπουλος Ιωάννης του Κωνσταντίνου, κάτοικος Αθηνών, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος. 2. Ματσόπουλος Γεώργιος του Κωνσταντίνου, κάτοικος Αθηνών, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι κάτωθι υπογράφοντες, υπό την ως άνω ιδιότητά μας, ειδικώς προς τούτο ορισθέντες από το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΕ.» (εφεξής καλούμενης για λόγους συντομίας ως «Εταιρεία» ή «ΕΡΓΟΣΕ»), δηλώνουμε και βεβαιώνουμε με την παρούσα ότι εξ' όσων γνωρίζουμε: (α) οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΕ» για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2009 έως την 31 η Δεκεμβρίου 2009, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως της Εταιρείας. (β) η ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν. Αθήνα, 13 Μαΐου 2010 Οι Βεβαιούντες Πετρόπουλος Κ. Ιωάννης Ματσόπουλος Κ. Γεώργιος Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Σελίδα 3 από 54

4 Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2009 Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της Εταιρείας «ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.» Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε για έγκριση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του καταστατικού της Εταιρείας και του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, τον δέκατοτρίτο (13 ο ) Ισολογισμό της 31 ης Δεκεμβρίου 2009, συνοδευόμενο από την ανάλυση του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως» και τον «Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων» καθώς και τις Οικονομικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν και θα δημοσιευθούν με όσα ορίζουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Το μετοχικό κεφάλαιο της ΕΡΓΟΣΕ ορίστηκε σε ευρώ και κατανέμεται σε ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30 ευρώ έκαστη. Ο ΟΣΕ είναι ο κύριος μέτοχος της ΕΡΓΟΣΕ έχοντας στην κατοχή του το 100%. Οι αντικειμενικοί στόχοι της ΕΡΓΟΣΕ είναι: Να μεγιστοποιήσει την αξιοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων πόρων που παρέχονται στον Ο.Σ.Ε. για την υλοποίηση διαφόρων συγκεκριμένων βελτιώσεων της σιδηροδρομικής υποδομής και επιδομής του σιδηροδρομικού δικτύου στην Ελλάδα το οποίο κατέχει και εκμεταλλεύεται ο Ο.Σ.Ε. Να εξασφαλίζει ότι κάθε ένα από τα στοιχεία του επενδυτικού προγράμματος που έχουν εγκριθεί μεμονωμένα, παραδίνονται στον Ο.Σ.Ε. έγκαιρα και σε αποδεκτό κόστος και ποιότητα, ώστε να καταδεικνύεται η οικονομική αξία και η καταλληλότητά τους για τους στόχους που προσδιορίστηκαν από τον Ο.Σ.Ε. Να πληροφορεί τον Ο.Σ.Ε, και μέσω αυτού, τους χρηματοδότες, για τη φυσική και οικονομική πρόοδο του επενδυτικού προγράμματος στα απαιτούμενα χρονικά διαστήματα. Επιδίωξη της ΕΡΓΟΣΕ, είναι να εκτελέσει τα έργα που της ανατίθενται με τον καλύτερο τεχνικοοικονομικό τρόπο, αποκτώντας ταυτόχρονα από τη σχέση της με Σύμβουλο Διαχείρισης ή άλλους φορείς σχετικούς με το αντικείμενο της τεχνικής γνώσης και την καθιέρωση νέων μεθόδων μάνατζμεντ, την απαραίτητη τεχνογνωσία και υποδομή ώστε στο μέλλον να αποτελέσει στα χέρια του Ο.Σ.Ε. ένα δυναμικό εργαλείο παραγωγής έργων μέσω του οποίου θα μπορούσε να προσφέρει υπηρεσίες Project Management στην κατασκευή σιδηροδρομικών έργων και σε τρίτες χώρες καθώς και παροχή υπηρεσιών σε άλλα μεγάλα έργα. Σελίδα 4 από 54

5 Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2009 Η ΕΡΓΟΣΕ έχει αναλάβει τη διαχείριση του μεγαλύτερου μέρους των υπό εξέλιξη ή προς ανάθεση έργων εκσυγχρονισμού των σιδηροδρομικών γραμμών και εγκαταστάσεων του ΟΣΕ που συγχρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Σιδηρόδρομοι, Αεροδρόμια & Αστικές Συγκοινωνίες» του Γ Κ.Π.Σ., το Πρόγραμμα Μεταφορών του Ταμείου Συνοχής, καθώς επίσης ορισμένων έργων που συγχρηματοδοτούνται από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) και τις πιστώσεις των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών (Γραμμή 700) και έργων με αμιγώς εθνική χρηματοδότηση που σχετίζονται άμεσα με τις επενδύσεις των συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων. Με βάση το ΦΕΚ 1213/ εκχωρήθηκαν στην ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. οι αρμοδιότητες συντήρησης μέρος της σιδηροδρομικής γραμμής και των σιδηροδρομικών εγκαταστάσεων κυριότητας του ΟΣΕ Α.Ε., διαχείρισης της κυκλοφορίας και της διαχείρισης ακινήτων του ΟΣΕ Α.Ε. με την απορρόφηση της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. από την ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. ( ο νόμος δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί και αναμένουμε αλλαγές εκ μέρους του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων στο επόμενο διάστημα). Η διάρκεια ζωής της εταιρείας για την υλοποίηση των παραπάνω προγραμμάτων παρατάθηκε με τροποποίηση του καταστατικού της μέχρι Στη φετινή χρήση, μετά την απόφαση της 9 ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της , εφαρμόζουμε τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, όπως και η μητρική μας εταιρεία ΟΣΕ Α.Ε. Έτσι συντάχθηκαν και θα δημοσιευθούν οι Οικονομικές Καταστάσεις με βάση τα οριζόμενα στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και που εμπεριέχουν Ισολογισμό, Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων, Πίνακα Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων, Κατάσταση Ταμειακών Ροών καθώς και Σημειώσεις (Προσάρτημα) Οικονομικών Καταστάσεων. Επειδή όμως ο φορολογικός νόμος λαμβάνει υπόψη για τη φορολόγηση της εταιρείας τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα χρήσης με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα θα συντάσσουμε πέραν των Οικονομικών Καταστάσεων κατά τα Δ.Λ.Π. και Ισολογισμό, Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσης καθώς και Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων κατά τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα που θα χρησιμοποιούνται μόνο για φορολογική χρήση. Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου δε θα συντάσσεται πλέον με βάση το άρθρο 43 παρ. β του Κ.Ν.2190/20, αλλά με βάση το άρθρο 136 του Κ.Ν.2190/20 που αφορά τις εταιρείες που συντάσσουν Οικονομικές Καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Επειδή όμως στις Σημειώσεις (Προσάρτημα) υπάρχει πλήρης ανάλυση των λογαριασμών του Ισολογισμού, καθώς και αναλυτικοί πίνακες, θα αναφερθούμε στην Έκθεση περισσότερο στα σημεία εκείνα που αναλύουν και εξηγούν την προέλευση των εσόδων και των δαπανών της εταιρείας. Σελίδα 5 από 54

6 Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2009 Α) ΕΣΟΔΑ Τα Έσοδα για την εταιρεία μας με βάση τη Σύμβαση ΟΣΕ Α.Ε. ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. που κυρώθηκε με το 1213/B/ που κυρώθηκε από τον Υπουργό Μεταφορών (ΦΕΚ 272/Β/ παλιά σύμβαση) προέρχονται από το 10% της προμήθειας επί των Λειτουργικών Δαπανών που περιλαμβάνουν και την αξία αγοράς των Παγίων (εξαιρούνται οι αποσβέσεις και οι προβλέψεις). Τα έσοδα αυτά χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία ειδικού αποθεματικού. Διάφορα άλλα έσοδα της εταιρεία μας προέρχονται από : 1. Από τοκοφόρες αποσβέσεις προκαταβολών των αναδόχων για το υπόλοιπο της χορηγηθείσας προκαταβολής. 2. Από την αξιοποίηση των διαθεσίμων στην τράπεζα (ιδίως των ιδίων κεφαλαίων) 3. Από ποινικές ρήτρες των συμβάσεων με τους αναδόχους. 4. Από τα Τεύχη δημοπράτησης των έργων. 5. Από διάφορα άλλα έσοδα που προέρχονται από επιδοτήσεις σεμιναρίων καθώς και πρακτικών ασκήσεων φοιτητών των ΤΕΙ. Β) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Οι Λειτουργικές Δαπάνες της εταιρείας μας πραγματοποιούνται για την ομαλή και αναγκαία λειτουργία της εταιρείας και αφορά: Αγορά Παγίων Αμοιβές Προσωπικού Αμοιβές Τρίτων Παροχές Τρίτων Ενοίκια κ.λ.π. Διάφορα Έξοδα Τόκους και συναφή έξοδα. Οι συνολικές Λειτουργικές Δαπάνες το 2009 ανήλθαν στα ,31 έναντι ,51 που είχαν προϋπολογιστεί. Στη συνέχεια παρουσιάζονται πίνακες με τις Λειτουργικές Δαπάνες σε συγκεντρωτική και αναλυτική μορφή καθώς και γραφική παράσταση με τη σχέση του Κόστους των Έργων με τις Λειτουργικές Δαπάνες και το Προσωπικό. Σελίδα 6 από 54

7 Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ος Βαθμός Κωδ. Λογ. Σχεδίου Περιγραφή Προϋπολογισμός Απολογισμός ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝ.ΕΓΚΑΤ.-Λ.ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΞΟΠΛ. % Κάλυψης Προϋπολογισμού Περιόδου , ,00 9 % 3.681,00 14 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ , ,92 50 % 16 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤ/ΣΕΙΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ , ,67 3 % 60 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , ,06 88 % 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ , ,14 96 % 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , ,01 95 % 63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ , ,18 71 % 64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ , ,08 91 % 65 ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ , ,25 35 % ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΣΕ , ,31 87 % Σελίδα 7 από 54

8 Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ / ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2009 ΣΕ 2 Ο ΒΑΘΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ % ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΡΟΫΠ/ΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝ.ΤΡΙΤ , ,00 9 % ΦΟΡΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΣ 3.681, ΕΠΙΠΛΑ-ΣΚΕΥΗ-Η/Υ & ΗΛΕΚ/ΚΑ ΣΥΓΚΡ.-ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ , ,92 6 % ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ , ,67 3 % ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , ,74 88 % ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , % ΕΡΓΟΔ.ΕΙΣΦ.& ΕΠΙΒ.ΕΜΜ.ΠΡΟΣΩΠ , ,48 84 % ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ Η ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΥΠΗ , ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΕΛ.ΕΠΑΓΓ.ΥΠΟΚ.ΣΕ Π.Φ.Ε , ,10 84 % ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΜΗ ΕΛ.ΕΠΑΓΓ.ΥΠ.ΣΕ Π.Φ.Ε , ,62 74 % ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΟΝ.ΠΡΟΣ.ΟΣΕ , , % ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΑΠΥ ΕΡΓΟΣΕ , ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ , ,53 98 % ΕΝΟΙΚΙΑ , ,06 94 % ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ (ΚΤΙΡΙΩΝ & ΜΕΤΑΦ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ) , ,06 47 % ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ , , % ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , ,87 73 % ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 1.150, ,00 87 % ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ , ,90 79 % ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ , ,28 59 % ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ , ,05 79 % ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ , ,07 80 % ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΣ , ,72 75 % ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ - ΕΠΙΔΕΙΞΕΩΝ 900, ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ , ,38 56 % ΔΩΡΕΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 100, ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ , ,80 93 % ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ , ,86 68 % ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ , , % ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ , , % ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΑΦΗ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΑ , ,25 35 % ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΣΕ , ,31 87 % Σελίδα 8 από 54

9 Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2009 Σελίδα 9 από 54

10 Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2009 Γ) ΕΡΓΑ Οι πληρωμές των Έργων το 2009 ανήλθαν στα ,19 υλοποιώντας το 69,40% του Προϋπολογισμού των ,00. Οι αντίστοιχες πληρωμές του 2008 ήταν ,23. Το Ταμείο Συνοχής απορρόφησε ,88 (44%), το Γ ΚΠΣ ,31 (46,5%), τα ΠΕΠ ,32 (3%), η ΓΡΑΜΜΗ 700, το Δ ΜΘ, οι Εθνικοί Πόροι και οι Πόροι ΟΣΕ ,68 (6,5%). Οι Κατασκευές απορρόφησαν το 62,8% των πληρωμών ( ,07 ), οι Μελέτες το 1,6% ( ,28 ), οι Προμήθειες το 13,1% ( ,33 ), οι Απαλλοτριώσεις 22% ( ,60 ), και τα Διάφορα (μετατοπίσεις δικτύων ΔΕΗ και ΟΤΕ, αρχαιολογία κ.λ.π.) το 0,5% ( ,91 ). Στη συνέχεια, στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι πληρωμές των Έργων ανά μήνα, ανά Ταμείο/Κατηγορία Δαπάνης/Διεύθυνση. Επίσης παρουσιάζεται και γραφική παράσταση με τις πληρωμές και τις τιμολογήσεις των Έργων σε σύγκριση με τον Προϋπολογισμό από το Να επισημάνουμε ότι όλα τα έργα που εκτελεί η ΕΡΓΟΣΕ μέσω των αναδόχων για λογαριασμό του ΟΣΕ τα μεταβιβάζει (τιμολογεί) στον ΟΣΕ στην ίδια αξία που τιμολογεί ο ανάδοχος την εταιρεία μας. Σελίδα 10 από 54

11 Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΡΓΩΝ 2009 ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΜΗΝΑΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 2009/ , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / ,69 Σύνολα ,19 Σύμβουλοι Διαχείρισης & Επικοινωνίας ,31 Γενικά Σύνολα ,50 Σελίδα 11 από 54

12 Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 2009/01/01 ΕΩΣ 2009/12/31 ΑΝΑ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ Δ/ΝΣΗ, ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 19/4/2010 ΤΑΜΕΙΟ / ΔΝΣΗ Δ.ΜΕΛΕΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΥΜΒ. & ΠΡ. ΕΡΓΑ 1 ΕΡΓΑ 2 ΕΡΓΑ 3 ΕΡΓΑ 4 ΣΣ ΣΥΝΟΛΟ % Α' & Β' ΤΣ , , ,54 4 % Β ΤΣ , , , , , , ,34 41 % Γ' ΚΠΣ , , , , , , ,31 47 % ΓΡΑΜΜΗ , ,20 0 % Δ ΠΕΠ , , ,32 3 % ΕΠ , , , , , , ,41 2 % ΠΟΡΟΙ ΟΣΕ , , , , , , , ,07 5 % 13:43:25 Σύνολο: , , , , , , , , % % 2 % 13 % 16 % 28 % 5 % 31 % 5 % 100 % ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ / ΔΝΣΗ Δ.ΜΕΛΕΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΥΜΒ. & ΠΡ. ΕΡΓΑ 1 ΕΡΓΑ 2 ΕΡΓΑ 3 ΕΡΓΑ 4 ΣΣ ΣΥΝΟΛΟ % Κατασκευές , , , , , ,07 62,8 % Μελέτες , ,28 1,6 % Προμήθειες , ,33 13,1 % Απαλλοτριώσεις , , , , , ,60 21,9 % Διάφορα , , , ,82 0,2 % Ο.Κ.Ω , , , , ,09 0,2 % Σύνολο: , , , , , , , ,19 100,0 % % 2 % 13 % 16 % 28 % 5 % 31 % 5 % 100 % ΤΑΜΕΙΟ / ΔΑΠΑΝΗ Κατασκευές Μελέτες Προμήθειες Απαλλοτριώσεις Διάφορα Ο.Κ.Ω. ΣΥΝΟΛΟ % Α' & Β' ΤΣ , , , , ,54 4 % Β ΤΣ , , , , , ,34 41 % Γ' ΚΠΣ , , , , , ,31 47 % ΓΡΑΜΜΗ , ,20 0 % Δ ΠΕΠ , , , , ,32 3 % ΕΠ , , , , , ,41 2 % ΠΟΡΟΙ ΟΣΕ , , , , , , ,07 5 % Σύνολο: , , , , , , , % % 63 % 2 % 13 % 22 % 0 % 0 % 100 % * Πληρωμές Συμβούλου Διαχείρισης και επικοινωνίας: ,31 Σελίδα 12 από 54

13 Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2009 Σελίδα 13 από 54

14 Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α) ΚΑΤΑ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Τα καθαρά φορολογικά κέρδη της χρήσης κατά Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα προ φόρων ανήλθαν στα ,12 και αφαιρουμένου του φόρου εισοδήματος ,82, απομένει καθαρό κέρδος για διανομή ,30, όπως στον παρακάτω πίνακα. Ποσό Μερίσματα ,45 Υπόλοιπο Κερδών σε Νέον ,85 Σύνολο ,30 Τα κέρδη κατά EBIΤDA (Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων) ανήλθαν για το 2009 στα ,97 και για το 2008 στα ,31. Β) ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Τα καθαρά φορολογικά κέρδη της χρήσης κατά τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα προ φόρων ανήλθαν στα ,20, τα οποία μετά την παρακράτηση του φόρου εισοδήματος ,82, ποσού ,38, διανέμονται όπως δείχνει ο παρακάτω πίνακας. Ποσό Μερίσματα ,45 Ειδικό Αποθεματικό ,93 Σύνολο ,38 ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Η διάθεση των κερδών έγινε όπως προβλέπει το άρθρο 23 του καταστατικού της ΕΡΓΟΣΕ και το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190, όπως τροποποίηθηκε με το άρθρο 54 του Ν.3604/2007. Το Δ.Σ. εγκρίνει την προταθείσα διάθεση κερδών και αποφασίζει τη διανομή Α μερίσματος βάση του Ν άρθρο 45 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3604/2007 άρθρο 54) ήτοι ποσοστό του 35% επί των καθαρών Κερδών χρήσης. Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος Ιωάννης Κ. Πετρόπουλος Σελίδα 14 από 54

15 Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2009 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για την οικονομική χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2009 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Σελίδα 15 από 54

16 ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (ποσά σε Ευρώ, εκτός από τα στοιχεία μετοχών) Σημ Έσοδα , ,92 Κόστος πωλήσεων 18 ( ,20) ( ,88) Μικτό κέρδος , ,04 Άλλα έξοδα 21 (1.042,61) (6.863,66) Έξοδα διοίκησης 20 ( ,11) ( ,56) Λοιπά έσοδα εκμετάλευσης , ,71 Χρηματοοικονομικά έσοδα , ,20 Χρηματοοικονομικά έξοδα 23 (86.573,25) ( ,87) Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων , ,86 Φόρος εισοδήματος 24 ( ,82) ( ,08) Καθαρά Κέρδη μετά από φόρους (Α) , ,78 Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (Β) - - Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (Α) + (Β) , ,78 Κέρδη ανά μετοχή (βασικές και απομειωμένες) , ,3631 Μέσος Σταθμικός Αριθμός Μετοχών (Βασικός) Μέσος Σταθμικός Αριθμός Μετοχών (Απομειωμένος) Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων Σελίδα 16 από 54

17 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Σημ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία , ,38 Ασώματα πάγια στοιχεία 5 15,72 16,14 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις , ,59 Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων , ,11 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Εμπορικές απαιτήσεις , ,08 Λοιπές απαιτήσεις , ,39 Χρηματικά διαθέσιμα , ,69 Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού , ,16 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,27 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μετοχικό κεφάλαιο , ,00 Αποθεματικά , ,74 Κέρδη εις νέον , ,92 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων , ,66 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις , ,78 Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού , ,00 Λοιπές προβλέψεις , ,48 Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων , ,26 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις , ,41 Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις , ,94 Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων , ,35 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ , ,27 Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων Σελίδα 17 από 54

18 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικά Κέρδη εις νέο Σύνολο Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης 1 Ιανουαρίου , , , ,42 Μερίσματα πληρωθέντα - - ( ,54) ( ,54) Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους , ,78 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης 1 Ιανουαρίου , , , ,66 Μερίσματα πληρωθέντα - - ( ,22) ( ,22) Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους , ,30 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης 31 Δεκεμβρίου , , , ,74 Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων Σελίδα 18 από 54

19 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη προ φόρων , ,86 Προσαρμογές για: Αποσβέσεις , ,78 Χρηματοοικονομικά έξοδα ( ,72) ( ,33) Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού ( ,18) ,00 Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης , ,31 (Αύξηση)/Μείωση: Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις ,62 ( ,01) Υποχρεώσεις (πλην τραπεζών) ( ,19) ,77 Τόκοι πληρωθέντες (86.573,25) ( ,87) Φόροι πληρωθέντες ( ,10) ( ,51) Ταμειακές εκροές για λειτουργικές δραστηριότητες ( ,86) ( ,31) Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Αγορές ενσώματων και ασώματων παγίων στοιχείων ( ,59) ( ,00) Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα , ,66 Ταμειακές εισροές από επενδυτικές δραστηριότητες , ,66 Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες Μερίσματα πληρωθέντα - - Καθαρή μεταβολή μακροπρόθεσμου δανεισμού - - Καθαρή μεταβολή βραχυπρόθεσμου δανεισμού - - Ταμειακές εισροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες - - Καθαρή μείωση χρηματικών διαθεσίμων ( ,48) ( ,65) Χρηματικά διαθέσιμα στην αρχή του έτους , ,34 Χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος του έτους , ,69 Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων Σελίδα 19 από 54

20 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους Μετόχους της «ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.» Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της «ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.» (η «Εταιρεία»), που αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2009, και τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη των σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και τις λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2009, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέμα Έμφασης Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη στη γνώμη μας, εφιστούμε την προσοχή σας στη σηµείωση 3.12 που παρατίθεται στο προσάρτηµα των οικονοµικών καταστάσεων, στην οποία γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι οι φορολογικές δηλώσεις για τις χρήσεις 2004 µέχρι και 2009 δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές, µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις σε σχέση µε το θέµα αυτό. Σελίδα 20 από 54

21 Αναφορά επί άλλων νομικών θεμάτων Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/20. Αθήνα, 14 Μαΐου 2010 Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Κούτρας Γρηγόριος Α.Μ. ΣΟΕΛ Τσαμάκης Ανδρέας Α.Μ. ΣΟΕΛ BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. Πατησίων 81 & Χέυδεν, Αθήνα Α.Μ. ΣΟΕΛ 111 Σελίδα 21 από 54

22 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Η εταιρεία ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. (στο εξής η «Εταιρεία») ιδρύθηκε το 1996 και έχει την έδρα της στην Αθήνα επί της οδού Καρόλου 27. Η διεύθυνση της εταιρείας στο διαδίκτυο είναι Η εταιρία δραστηριοποιείται αποκλειστικά με την κατασκευή σιδηροδρομικών έργων (διαχείριση, μελέτη, δημοπράτηση, κατασκευή, επίβλεψη, προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού) και την παράδοσή τους στον Ο.Σ.Ε.. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο. Μέτοχοι Έλεγχο στο Κεφάλαιο της εταιρίας ασκεί η μητρική εταιρεία Ο.Σ.Ε. Α.Ε. η οποία κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο επτά μελών τριετούς θητείας. Η θητεία του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σήμερα είναι τα εξής: Πετρόπουλος Ιωάννης του Κωνσταντίνου Σύμβουλος Ματσόπουλος Γεώργιος του Κωνσταντίνου Τσαλικάκης Γεώργιος του Δημητρίου Αθανασόπουλος Γεώργιος του Βασιλείου Γκενάκος Ιωάννης του Γεωργίου Βέρρα Αναστασία του Κωνσταντίνου Κρανίδου Ελένη του Γεωργίου Πρόεδρος Δ.Σ & Διευθύνων Αντιπρόεδρος Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος Τακτικοί Ελεγκτές Η εταιρία ελέγχεται από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Τον έλεγχο για την εταιρική χρήση 2009 βάσει των Δ.Π.Χ.Α., διενήργησαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές κκ. Κούτρας Γρηγόριος και Τσαμάκης Ανδρέας της ελεγκτικής εταιρίας ΒDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε. Φορολογικές Υποχρεώσεις Ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) της εταιρίας είναι: και για τις φορολογικές υποχρεώσεις υπάγεται στην Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε.Ε. Αθηνών. Η εταιρεία, με βάση το Ν.2229/ , απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος. Ο συντελεστής φόρου εισοδήματος για το 2009 ανέρχεται στο 25% όπως για όλες τις ανώνυμες εταιρίες που εδρεύουν στην Ελλάδα. Με βάση την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία (Ν. 2238/94), η εταιρεία υποχρεούται στην καταβολή φόρου εισοδήματος μόνο επί των διανεμόμενων κερδών. Εποπτεύουσα αρχή Εποπτεύουσα αρχή για την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920 είναι το Υπουργείο Εμπορίου τμήμα Α.Ε. Σελίδα 22 από 54

ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2009 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΕΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΕΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ A.E.) Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2012

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ A.E.) Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ A.E.) Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Για τη χρήση που έληξε την ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.. 3-8

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την Οικονομική Χρήση 2013 (1Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 Netmed Α.Ε. Αριθμός ΓΕ.Μ.Η2135101000 Οδός Μάνης Θέση Κάντζα Παλλήνη Αττικής 153 51

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις Για την περίοδο από 1/1/2013 έως 30/06/2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ»)

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις Για την περίοδο από 1/1/2013 έως 30/06/2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις Για την περίοδο από 1/1/2013 έως 30/06/2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») Οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΝΑΠ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11964/73/Β/86/23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΑΝΑΠ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11964/73/Β/86/23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11964/73/Β/86/23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς) Στύλος Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργρίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2014 από 7 Οκτωβρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2014 (1/1/2014-31/12/2014)

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2014 (1/1/2014-31/12/2014) Σοφοκλέους 5, 10559, Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 22457/06/Β90/21 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 681601000 www.midassec.gr Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2014 (1/1/2014-31/12/2014) Βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την Οικονομική Χρήση 2012 (1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012) Σελίδα 1 από 41 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1.1.2012 31.12.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 Περιεχόμενα Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 5 Ισολογισμός 6 Αποτελέσματα Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. AP.M.A.E.: 52512/62/B/02/0302 ΕΔΡΑ: 7 ο ΧΙΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΒΕΡΟΙΑΣ, 57008 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») για

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) ΕΔΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι Αριθμ. Γ.Ε.Μ.Η. 116292301000 1 Περιεχόμενα ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

FINANCIAL PLANNING ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Α.Ε.

FINANCIAL PLANNING ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Α.Ε. FINANCIAL PLANNING ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για τη δεύτερη εταιρική χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2013 (1/1/2013-31/12/2013)

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2013 (1/1/2013-31/12/2013) Σοφοκλέους 5, 10559, Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 22457/06/Β90/21 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 681601000 www.midassec.gr Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2013 (1/1/2013-31/12/2013) Βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 40544/06/Β/98/16

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 40544/06/Β/98/16 GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 40544/06/Β/98/16 Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01)

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01) Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01) ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3556/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 (01 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012) Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006

Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006 Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (τροποποιημένες) Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ATCOM A.E ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013)

ATCOM A.E ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013) ATCOM A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 47647/04/Β/00/41/(03) ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2010

BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2010 BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2010 (ποσά σε χιλιάδες ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 29508/04/Β/93/116

Διαβάστε περισσότερα

UniSystems υστήματα Πληροφορικής Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία

UniSystems υστήματα Πληροφορικής Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία UniSystems υστήματα Πληροφορικής Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Ενοποιημένες και Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2012 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Φρηματοοικονομικής Αναφοράς Καλλιθέα Μάρτιος 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡ.ΜΑΕ. 68164/01/Β/09/177 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 8827501000 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 44986907000 Σύμφωνα με το άρθρο 135 του Ν. 2190/1920 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση 2014 (από την 1 η Ιανουαρίου 2014 έως την 31 η Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονικής Αναφοράς Αθήνα, 28 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα