ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 142.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.15-11 ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 142."

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Λιβδειά Αριθ Πρωτ: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρκτικό της ριθμ15-11 ης Συνεδρίσης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβδέων Αριθμός πόφσης : 142 Περίληψη Εκθεση ποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 μέχρι την 31/3/2015 Λιβδειά σήμερ 24 η Απριλίου 2015 ημέρ Πρσκευή ώρ 1200 στη Λιβδειά κι στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ συνεδρίσε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λεβδέων μετά την πό 9604/ έγγρφη πρόσκληση της Προέδρου της (Δημάρχου Λεβδέων)Αφού διπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη πρτί, επειδή σε σύνολο 9 μελών ήτν πρόντες 6, δηλδή: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1 Θεοδωρόπουλος Στυλινός 1 Διμντόπουλος Ανδρές 2 Κοσμίδη Περλεπέ Πνωρί (ν/κο μέλος) 2 Μητάς Αλέξνδρος 3 Κοσκοβόλη Αικτερίνη 3 Mπράλιος Νικόλος 4 Κωτσδάμ Γεώργιος 5 Ντντούμη Ιωάνν 6 Ζιώγς Γεώργιος Αν κι είχν νόμιμ προσκληθεί Απούσης της Προέδρου κι του Αντιπρόεδρου της Οικονομικής Επιτροπής ο Προεδρεύων Δημοτικός Σύμβουλος κ Θεοδωρόπουλος Στυλινός εισηγούμενoς το 20 Ο θέμ της ημερήσις διάτξης έδωσε το λόγο στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών κ Γ Κλλιντάση, ο οποίος εξέθεσε στην Οικονομική Επιτροπή ότι :

2 ) Σύμφων με τη περίπτωση β, της πρ1 του άρθρου 72 του ν 3852/2010,η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού κι υποβάλλει νά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο στην οποί προυσιάζετι η κτάστση εσόδων κι εξόδων του δήμου Η έκθεση υτή στην οποί κτχωρούντι κι τυχόν πρτηρήσεις της μειοψηφίς, δημοσιεύετι υποχρεωτικά στην ιστοσελίδ του δήμου β) Με την πρ 9 του άρθρου 266 του Ν 3852/2010 «Νέ Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης κι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγρμμ Κλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε «κι συμπληρώθηκε με την πρ 4 του άρθρου 43 του Ν 3979/2011, που ντικτστάθηκε με το άρθρο 39 του Ν 4257/14 «Επείγουσες ρυθμίσεις ρμοδιότητς Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 93/Α/ ) ορίζοντι τ εξής : «Η οικονομική επιτροπή, έπειτ πό εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, μετά την λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση γι τ ποτελέσμτ εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κτά το χρονικό διάστημ πό την ρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου Στην έκθεση διτυπώνοντι κι οι τυχόν πρτηρήσεις της μειοψηφίς κι επισυνάπτετι σε υτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, κθώς κι η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλετι στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίς τριάντ (30) ημερών πό την λήξη κάθε τριμήνου Οι νωτέρω ποφάσεις υποβάλλοντι στον Ελεγκτή Νομιμότητς γι έλεγχο Η έκθεση, μετά των συνημμένων της κι η πόφση του δημοτικού συμβουλίου νρτώντι στην ιστοσελίδ του οικείου δήμου κι στο διδίκτυο, σύμφων με τ οριζόμεν στον Ν 3861/2010 («Πρόγρμμ Διύγει»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί ριθμοί διδικτυκής νάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητς κι στην οικεί υπηρεσί Επιτρόπου γι την εφρμογή των διτάξεων του άρθρου 277 του Ν 3852/2010 Τ στοιχεί που πρέπει ν περιλμβάνει η τριμηνιί έκθεση, κθορίζοντι με την 40038/ πόφση του Υπουργού Εσωτερικών ( ΦΕΚ 2007/Β/ ) Η τριμηνιί έκθεση των ποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋττολογισμού των δήμων, συντάσσετι σύμφων με τ Υποδείγμτ 1 έως κι 3, που επισυνάπτοντι στην πόφση κι ποτελούν νπόσπστο μέρος υτής Στη συνέχει έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Υπηρεσίς με τ στοιχεί που πρέπει ν περιλμβάνοντι στην τριμηνιί έκθεση, ως προς τ ποτελέσμτ εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Λεβδέων μέχρι 31/03/2015 που υποβάλλοντι στο δημοτικό συμβούλιο πό την οικονομική επιτροπή, όπως εμφνίζοντι στους συνημμένους πίνκες - Yπόδειγμ 1 (Αποτελέσμτ Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων Α Τριμήνου 2015), Υπόδειγμ 2 (Αποτελέσμτ Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δπνών Α Τριμήνου 2015) κι Υπόδειγμ 3 (Στοιχεί Ισολογισμού Α Τριμήνου 2015), όπως έχουν συμπληρωθεί πό την οικονομική υπηρεσί με βάση τ πργμτοποιηθέντ έσοδ έξοδ όπως ποτυπώνοντι στ βιβλί στοιχεί του Δήμου, κθώς κι γενικά οικονομικά δεδομέν κι στοιχεί Ακολούθως πήρε το λόγο ο Δημοτικός Σύμβουλος κ Ζιώγς Γεώργιος ο οποίος εξέφρσε την πορί του γιτί στο κεφάλιο Επενδύσεις ( στο υπόδειγμ 2 ) - γορές κτιρίων τεχνικών έργων κι προμήθειες πγίων, η υλοποίηση είνι 0 Ο Προϊστάμενος των Οικονομικών Υπηρεσιών εξήγησε ότι υτό οφείλετι εν μέρει σε ενδογενείς πράγοντες της μη επίσπευσης διδικσιών πό τ ρμόδι όργν κι τις υπηρεσίες του Δήμου γι την υλοποίηση των έργων Στο σημείο υτό πρενέβη ο Δ/ντής των Τεχνικών Υπηρεσιών ο οποίος τόνισε ότι έργ εκτελούντι λλά δεν υποβάλλοντι οι πιστοποιήσεις πό τους εργολάβους Η Δημοτική Σύμβουλος κ Κοσκοβόλη Αικτερίνη πίρνοντς το λόγο επισήμνε ότι στο τρίμηνο κάθε έτους εγκρίνετι ο προϋπολογισμός κι δεν είνι δυντό ν ποτυπωθεί λογιστικά το επενδυτικό έργο του Δήμου σε τελική μορφή Η Οικονομική Επιτροπή λμβάνοντς υπόψη : ) τ υποβληθέντ πό την οικονομική υπηρεσί στοιχεί που πρέπει ν περιλμβάνοντι στη τριμηνιί έκθεση ως προς τ ποτελέσμτ εκτέλεσης του προυπολογισμού του δήμου μέχρι 31/03/2015( ο

3 τρίμηνο ) β) τις διτάξεις ττις διτάξεις της πρ1 περβ του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 γ) ης πρ 9 Του άρθρου 266 του Ν 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε κι συμπληρώθηκε με τη πρ 4 του άρθρου 43 του Ν 3979/2011 που ντικτστάθηκε με το άρθρο 39 του Ν 4257/14 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο την έκθεση ποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 μέχρι την ( τρίμηνο ) όπως υτά ποτυπώνοντι στους πρκάτω πίνκες

4 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 1 ΒΑΔΕΩΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤA ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ /3/2015 Προϋπ/σμό Βεβιωθέντ Εισπρχθέν ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ς τ 1 2 2/1 3 3 ικά έσοδ , ,68 23, ,14 21 οδοι πό κίνητη περιούσι , ,90 30, ,01 4,7 οδοι πό κινητή περιούσι 40000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 δ πό ντποδοτικά τέλη κι δικιώμτ , ,88 12,57 370,00 0,0 δ πό λοιπά τέλη - δικιώμτ κι προχή εσιών οι κι εισφορές , ,21 δ πό επιχορηγήσεις , ,96 5, ,40 3,3 11, ,50 4, , ,23 26, ,23 26 ά τκτικά έσοδ , ,50 12, ,00 2,1 κτ έσοδ , ,64 5, ,64 3,9 δ πό την εκποίηση κινητής κι κίνητης ούσις 0,00 0,00 0,00 ορηγήσεις γι κάλυψη λειτουργικών δπνών , ,00 25, ,00 1,7 ορηγήσεις γι επενδυτικές δπάνες , ,92 3, ,92 3,9 εές - κληρονομιές - κληροδοσίες 0,00 0,00 0,00 υξήσεις - πρόστιμ - πράβολ , ,60 10, ,60 ά έκτκτ έσοδ 52200,00 904,12 1,73 904,12 1,7 δ πρελθόντων οικονομικών ετών , ,41 87, ,31 8,9 ικά έσοδ , ,91 87, ,81 6,3 κτ έσοδ 27500, ,50 91, ,50 ράξεις πό δάνει κι πιτήσεις πό ΠΟΕ , ,83 97, ,80 ράξεις πό δάνει 0,00 0,00 0,00 ρκτέ υπόλοιπ προηγούμενων οικονομικών 97, , , ,80 ράξεις υπέρ Δημοσίου κι τρίτων , ,13 16, ,75 ράξεις υπέρ του δημόσιου , ,25 17, ,

5 ράξεις υπέρ τρίτων , ,88 1, ,88 1,5 μτικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους , ,84 97, ,84 97 Σύνολ εσόδων , ,5 3 38, ,48 23 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 2 ΕΒΑΔΕΩΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤA ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ /3/2015 Δεσμευθέντ Τιμολογηθέντ Πληρωθέντ Προϋπ/σμός Εντλθέντ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 1 2 2/1 3 3/ , , ,8 64, ,25 22, , βές κι έξοδ προσωπικού , ,00 93, ,91 21, , ,8 5 2 βές ιρετών κι τρίτων , ,30 76, ,18 10, , ,91 1 χές τρίτων , ,35 82, ,96 13, , ,71 1 οι τέλη 28800,00 374,51 1,30 223,41 0,78 223,41 223,41 ά Γενικά έξοδ , ,94 45, ,30 6,38 153,23 153,23 ωμές γι την εξυπηρέτηση δημοσίς εως , ,76 99, ,84 27, , ,28 2 άνες προμήθεις νλωσίμων , ,46 80, ,50 6, , ,69 ωμές - Μετβιβάσεις σε τρίτους , ,55 35, ,15 29, , ,7 3 ά Έξοδ 65500,00 200,00 0,31 100,00 0,15 100,00 100,00 δύσεις , ,16 78, ,53 1, , ,78 ές κτιρίων, τεχνικών έργων κι ήθειες πγίων , ,00 8,86 0,00 0,00 0,00 0, , ,66 89, ,53 1, , ,78 τες, έρευνες, πειρμτικές εργσίες κλπ 84658, ,50 13,73 0,00 0,00 0,00 0,00 ι πάγις επένδυσης (συμμετοχές σε ιρήσεις) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ωμές ΠΟΕ, ποδόσεις κι βλέψεις , ,12 44, ,19 23, , ,67 1 ωμές ΠΟΕ , ,31 89, ,75 89, , ,23 1 δόσεις , ,81 79, ,44 21, , ,44 2 ορηγούμενες πληρωμές ΠΟΕ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 λέψεις μη είσπρξης ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 θεμτικό ,24 0,00 0,00 Σύνολ δπνών , , ,2 61, ,97 18, , ΕΒΑΔΕΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 τέλος Προηγούμενου έτους Προηγούμενο τρίμηνο Α Τρίμηνο 2015 Μετβολή

6 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 Α ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ , ,71 1 Απιτήσεις πό φόρους, τέλη κλπ , ,22 2 Απιτήσεις πό Ελληνικό Δημόσιο 0,00 0,00 3 Λοιπές πιτήσεις 49005, ,49 Β ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ , ,84 1 Τμείο 2072, ,57 2 Κτθέσεις όψεως κι προθεσμίς , ,27 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 0,00 0,00 1 Έξοδ επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 2 Έσοδ χρήσεως εισπρκτέ 0,00 0,00 3 Λοιποί μετβτικοί λογρισμοί ενεργητικού 0,00 0,00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 Α ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ , ,92 1 Μκροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες , ,83 2 Βρχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 0,09 0,09 Β ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1133,211, ,11 1 Προμηθευτές , ,344 2 Υποχρεώσεις πό φόρους τέλη , ,10 3 Ασφλιστικοί οργνισμοί 38726, ,78 4 Λοιπές βρχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 38889, ,91 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 0,00 0,00 1 Έσοδ επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 2 Έξοδ χρήσεως δουλευμέν (πληρωτέ) 0,00 0,00 3 Λοιποί μετβτικοί λογρισμοί πθητικού 0,00 0,00

7 Από τους πρπάνω πίνκες προκύπτει ότι, μέχρι 31/3/2015, ο προυπολογισμός που διμορφώθηκε στ ,00 ευρώ εκτελέσθηκε ως εξής: - Bεβιώθηκν έσοδ ,53 ευρώ (38,05) κι εισπράχθηκν ,48 ευρώ (23,63),συμπεριλμβνομένου κι του χρημτικού υπολοίπου του Τιμολογήθηκν δπάνες ,97 ευρώ (18,40) εκ των οποίων εντλμτοποιήθηκν ,86 ευρώ κι πληρώθηκν ,26 ευρώ (14,40) - Τ χρημτικά διθέσιμ (τμείο) ήτν ,22 ευρώ Επειδή τ πργμτικά έσοδ κι δπάνες του 2015 προκύπτουν ν φιρέσουμε τις προβλέψεις μη είσπρξης εισπρκτέων υπολοίπων (ΚΑ 85), που νέρχοντι στ ,70 ευρώ, ο πργμτικός προυπολογισμός 1 έχει διμορφωθεί στ ,30 ευρώ, που έχει υλοποιηθεί την 31/3/2015 σε ποσοστό 26,66 ως προς τις εισπράξεις κι 16,24 ως προς τις πληρωμές Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ Ζιώγς Γεώργιος ψήφισε την προύσ Εκθεση με την πρτήρηση που νφέρετι στο εισηγητικό μέρος της προύσς Η προύσ πόφση πήρε ριθμό 142 Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 1 Κοσμίδη Περλεπέ Πνωρί (νπ/κο μέλος) 2 Κοσκοβόλη Αικτερίνη 3 Κωτσδάμ Γεώργιος ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 4 Ντντούμη Ιωάνν Λιβδειά Ζιώγς Γεώργιος ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 1

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟ ΩΝ -ΕΞΟ ΩΝ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΛ.: 2104278192-193

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμ. 6/2013

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμ. 6/2013 ΑΔΑ: ΒΕΔΙΩ63-Λ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμ. 6/203 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 42/203 Γραφείο : Οικονομικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 184/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 184/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 184/2014 Δήμος Ερέτριας Ειδική συνεδρίαση πρακτικό με αριθμό 19 από 11 Νοεμβρίου 2014 Στην Ερέτρια σήμερα την 11η του μηνός Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015. Α Τριµήνου 2015

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015. Α Τριµήνου 2015 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 Α Τριµήνου 2015 ΤΑΜΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Σύμφωνα με τον εγκεκριμένο με την με αριθμό 434/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφιση προϋπολογισμού, του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και του Πίνακα Στοχοθεσίας του Δήμου Νεστορίου οικον. έτους 2014

Ψήφιση προϋπολογισμού, του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και του Πίνακα Στοχοθεσίας του Δήμου Νεστορίου οικον. έτους 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 18 ης Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 207/2013 ΘΕΜΑ Ψήφιση προϋπολογισμού, του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα 23 Ιουνίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα 23 Ιουνίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα 23 Ιουνίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ Αριθμ. Πρωτ: οικ.29827 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 16 Φεβρουαρίου 2015

Αθήνα 16 Φεβρουαρίου 2015 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Με e - mail και με Φαξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 24/10/2014 της 7 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης για το χρονικό διάστημα από 18/08/2011 31/12/2011.

ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης για το χρονικό διάστημα από 18/08/2011 31/12/2011. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 16 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης. Πράξη 97 η Ιθάκη, σήμερα 22 Απριλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 4/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 4/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. 4 Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2012 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 4/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 15/2014 Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 03/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 03/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 03/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Δ.Σ. 37/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Αλμωπίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012

Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012 Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012 ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2013 - τροποποίηση της υπ αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β ) απόφασης «Καθορισμός του

Διαβάστε περισσότερα

1. Κόττορος Ευάγγελος, ήµαρχος Αγαθονησίου

1. Κόττορος Ευάγγελος, ήµαρχος Αγαθονησίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 17/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 198/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013 Δήμος Ερέτριας ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση πρακτικό με αριθμό 4 από 15 Φεβρουαρίου 2013 Στην Ερέτρια σήμερα την 15 η του μηνός Φεβρουαρίου,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 12/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 12/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 12/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 21 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 5. Περίληψη : Προϋπολογισμός Δ.Π.Λ-Μ.Γ.Ι.Κ. οικονομικού έτους 2015.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 5. Περίληψη : Προϋπολογισμός Δ.Π.Λ-Μ.Γ.Ι.Κ. οικονομικού έτους 2015. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ Γ.Ι.ΚΑΤΣΙΓΡΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 22127/1983 ΦΕΚ /724 14.12.83 Αρ.πρωτ.276 Λάρισα 21-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 5 ΑΠΟ ΤΟ 2 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Περίληψη : Προϋπολογισμός Δ.Π.Λ-Μ.Γ.Ι.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Στεκόμαστε δίπλα σας! ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ. Νέα ανακαινισμένη αίθουσα τοκετών στο ΛΗΤΩ Άνοιγμα και στον Ιατρικό Τουρισμό. ειδικό ένθετο

Στεκόμαστε δίπλα σας! ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ. Νέα ανακαινισμένη αίθουσα τοκετών στο ΛΗΤΩ Άνοιγμα και στον Ιατρικό Τουρισμό. ειδικό ένθετο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΤΩΝ ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ - ΛΗΤΩ ΤΟΥ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΥΓΕΙΑ ΥΓΕΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 19-18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - IOYΛΙΟΣ 2011 2011 ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ Στεκόμστε δίπλ σς! child Νέ νκινισμένη ίθουσ τοκετών στο ΛΗΤΩ Άνοιγμ κι

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 4/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: AΡ. ΜΕΛ.:50/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ: AΡ. ΜΕΛ.:50/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: AΡ. ΜΕΛ.:50/2015 «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΘΛΟΔΙΑΚΟΠΕΣ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η οργάνωση του προγράμματος «Αθλοδιακοπές»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού : ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού : 1. Οι διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (Α' 167). 2. Οι διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΡΟΥ 78/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΡΟΥ 78/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Πόρος 4 Ιουλίου 2014. Αρ. Πρωτ: - 4467 -- ΑΔΑ: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμ. 12/2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΤΜΗΜ: ΚΤΡΤΙΣΗ ΠΡΟΓΡΜΜΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :.ΜΡΙΝΟΥ ΤΗΛ.210-3332926 ΝΡΤΗΤΕ ΣΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΥΤΙΛΙΣ ΚΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΤΕΙ ΣΥΝΤΓΜΤΟΣ, ΘΗΝ ΠΡΟΓΡΜΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.2015-11 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 169. Περίληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.2015-11 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 169. Περίληψη Ημερομηνία 30/04/2015 Αρ. Πρωτ. 10885 Αναρτητέα ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ.2015-11 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 169 Περίληψη Υλοποίηση Προγράμματος Δακοκτονίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 45Ψ1ΩΛΞ-ΩΗΖ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 717 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 49/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 180/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 17928/20-10-2014

Αρ. Απόφασης: 180/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 17928/20-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα