ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ KAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ημερ: 9/5/2018

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ KAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ημερ: 9/5/2018"

Transcript

1 ΑΔΑΜ: ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ KAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ημερ: 9/5/2018 Καρόλου 27, Αθήνα Πληροφορίες: Γενικών Όρων : Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ. : ) Τεχνικών Προδιαγραφών : Κουκουρίδου Ιωάννα (Τηλ : ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΥΠ ΑΡΙΘ.10303) ΘΕΜΑ: «Προμήθεια και εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Μισθοδοσίας, Ωρομέτρησης και Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων (HR-MS), καθώς και συναφών υπηρεσιών εκπαίδευσης και πενταετούς συντήρησης». ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Εταιρεία «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.» έχουσα υπόψιν: Τον ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» ως ισχύει, διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό, συμφώνως προς τα οριζόμενα στο άρθρον 327 του ν.4412/2016 ως ισχύει, για την «Προμήθεια και εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Μισθοδοσίας, Ωρομέτρησης και Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων (HR-MS), καθώς και συναφών υπηρεσιών εκπαίδευσης και πενταετούς συντήρησης» (CPV ). ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 1.1 Αντικείμενο του παρόντος συνοπτικού διαγωνισμού είναι η προμήθεια και εγκατάσταση ενός νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος (HR-MS), το οποίο θα περιλαμβάνει τα κάτωθι: Πλήρη παραμετροποίηση και υλοποίηση των στοιχείων Μισθοδοσίας, Ωρομέτρησης και Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, Μετάπτωση δεδομένων από υφιστάμενο ΟΠΣ HR-MS στο νέο, προκειμένου να διατηρηθεί η ιστορικότητα των στοιχείων των υπαλλήλων, Εκπαίδευση των χρηστών στο νέο ΟΠΣ HR-MS και η επιτυχής εξαγωγή τριών (3) τουλάχιστον μηνιαίων μισθοδοσιών, μετά την υπογραφή της συμβάσεως Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσης προμηθείας ανέρχεται σε ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 24%, ποσού ευρώ (συνολική αξία συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ: ) 1.3. Η εν λόγω δαπάνη θα καλυφθεί από προϋπολογισθέντα και δεσμευθέντα κονδύλια λειτουργικών δαπανών της «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.» για το έτος Το κριτήριο ανάθεσης της παρούσης προμηθείας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικώς μόνον βάσει τιμής σε Ευρώ, συμφώνως προς τα οριζόμενα στο άρθρο 311 του ν.4412/ Αναθέτων Φορέας είναι η «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε», Καρόλου 27, 10437, Αθήνα, τηλ , φαξ

3 ΑΡΘΡΟ 2: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ - ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1. Ο συνοπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 31 η Μαΐου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. ακριβώς, στον 2 ο όροφο του κτιρίου της «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.», αίθουσα 221, Καρόλου 27, Αθήνα Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τις σφραγισμένες προσφορές τους με τους εξής τρόπους: Κατάθεση της προσφοράς απευθείας στην αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, στο κτίριο της «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.», από ώρας έως Κατάθεση της προσφοράς στο Πρωτόκολλο της «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.» (γραφείο 414), επί της οδού Καρόλου 27, το αργότερο μέχρι την 11:00 π.μ. της ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού Αποστολή της προσφοράς με συστημένη ταχυδρομική επιστολή, στην διεύθυνση: Προς «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., Πρόεδρο Επιτροπής Διαγωνισμού, για τον διαγωνισμό με θέμα την «Προμήθεια και εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Μισθοδοσίας, Ωρομέτρησης και Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων (HR-MS), καθώς και συναφών υπηρεσιών εκπαίδευσης και πενταετούς συντήρησης», Αρ. Διακήρυξης 10303, (Καρόλου 27, Αθήνα, ΤΚ 10437», η οποία θεωρείται εμπρόθεσμη, εφόσον έχει αφιχθεί και πρωτοκολληθεί στο Πρωτόκολλο της «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.» (γραφείο 414), επί της οδού Καρόλου 27, με ευθύνη του προσφέροντος, το αργότερο μέχρι την π.μ. της ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού Μετά την λήξη των ανωτέρω προθεσμιών, ουδεμία προσφορά θα γίνεται δεκτή και θα απορρίπτεται χωρίς να αποσφραγισθεί, ως εκπρόθεσμη. ΑΡΘΡΟ 3: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 3.1. Δικαίωμα συμμετοχής (άρθρο 255 του ν. 4412/2016) στον παρόντα διαγωνισμό έχουν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και οι ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων (άρθρο 254 του ν. 4412/2016) που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους οι οποίοι καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και δραστηριοποιούνται αποδεδειγμένως στο αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού. 3

4 3.2. Οι κοινοπραξίες/ενώσεις επιχειρήσεων, οι οποίες θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή, προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα κοινοπραξία ή ένωση επιχειρήσεων είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, εφόσον η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της συμβάσεως. Τα μέλη της κοινοπραξίας/ένωσης θα ευθύνονται έναντι του Αναθέτοντος Φορέως, έκαστος αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, για το σύνολον της υπηρεσίας. ΑΡΘΡΟ 4: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές θα κατατεθούν σε ένα σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι: α) η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ, β) ο πλήρης τίτλος της Διεύθυνσης που διεξάγει τον διαγωνισμό ήτοι : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, γ) ο αριθμός Διακήρυξης και η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και δ) τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντος ήτοι πλήρης επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, e mail. Στον ανωτέρω φάκελο θα περιέχονται απαραιτήτως οι ακόλουθοι τρεις (3) σφραγισμένοι υποφάκελοι με τα εξής στοιχεία : Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Ο κάθε προσφέρων εντός του σφραγισμένου υποφακέλου με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» θα συμπεριλάβει τα εξής έγγραφα: 1.1. Αντίγραφο του ΦΕΚ (Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ) με το Καταστατικό της εταιρείας και την νόμιμη εκπροσώπησή της (για Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), ή αντίγραφο καταστατικού (κωδικοποιημένου) για Ο.Ε. & Ε.Ε. και Ι.Κ.Ε. ή το έγγραφο έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Οικονομική Εφορία για φυσικά πρόσωπα. Σε κάθε περίπτωση, από τα ανωτέρω προσκομισθέντα έγγραφα πρέπει να προκύπτει, ότι αντικείμενο της επαγγελματικής του δραστηριότητας είναι και η περιγραφόμενη στο άρθρο 1 της παρούσης προμήθεια Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986, στην οποία θα αναφέρονται τα κάτωθι: Ότι ο υποψήφιος αποδέχεται όλους τους όρους της παρούσης Διακηρύξεως. 4

5 Ότι ο υποψήφιος είναι ασφαλιστικώς και φορολογικώς ενήμερος. Ότι δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην παρ.1 του άρθρου 73 του ν.4412/2016. Η υποχρέωση αυτή αφορά, επίσης, κατά περίπτωση: Στους διαχειριστές των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) και προσωπικών εταιρειών (ΟΕ,ΕΕ και ΙΚΕ), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Ανωνύμων Εταιρειών (ΑΕ). Ότι δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (συμφώνως προς την παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016). Ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή δεν ευρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπομένη σε εθνικές διατάξεις νόμου (συμφώνως προς την περ. β παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016). Ότι είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο ή Μητρώο και κατέχει όλες τις νόμιμες άδειες ίδρυσης και λειτουργίας, τις οποίες μπορεί να θέσει στη διάθεση του αναθέτοντος φορέως, μόλις του ζητηθούν. Η ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση, εάν ο υποψήφιος είναι εταιρεία, θα υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της και, εάν είναι σύμπραξη, από τους νομίμους εκπροσώπους των εταιρειών-μελών της ή από τον προς τούτον εξουσιοδοτημένον κοινό εκπρόσωπό τους. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 73 του ν.4412/2016. Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ο κάθε προσφέρων, εντός του σφραγισμένου υποφακέλου με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», θα υποβάλει τα κάτωθι έγγραφα: 1. Τον ΠΙΝΑΚΑ «ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ» του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, της υπ αριθ Διακηρύξεως, συμπληρωμένο, επί ποινή αποκλεισμού σε όλα τα πεδία του. 5

6 2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, με την οποία δηλώνει τα κάτωθι: α) Ότι η προμήθεια και εγκατάσταση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος HR-MS, πληροί τις απαιτήσεις του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της υπ αριθ Διακηρύξεως. β) Ότι αποδέχεται όλους τους όρους της υπ αριθ Διακηρύξεως και του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ο κάθε προσφέρων, επί ποινή αποκλεισμού, εντός του σφραγισμένου υποφακέλου με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», θα υποβάλει τιμή σε ΕΥΡΩ, η οποία θα περιλαμβάνει το συνολικό αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού, αριθμητικώς και ολογράφως, με βάση τον κατωτέρω Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. ΤΙΜΗ ΠΡΟ Φ.Π.Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΠΣ HR-MS ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΠΣ HR-MS ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΠΣ HR-MS ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ HR-MS ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ : 40 ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΕΣ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΙΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΩΝ: 36 ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΕΣ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ 6 ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Α : ΕΥΡΩ... 6

7 Β. ΠΕΝΤΑΕΤΗΣ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. (παράγραφος 8 του Παραρτήματος Α ) Τιμή 1 ου έτους: περιλαμβάνει 50 ώρες επιτόπιας εργασίας Αναδόχου στα γραφεία ΕΡΓΟΣΕ Τιμή 2 ου έτους: περιλαμβάνει 50 ώρες επιτόπιας εργασίας Αναδόχου στα γραφεία ΕΡΓΟΣΕ Τιμή 3 ου έτους: περιλαμβάνει 50 ώρες επιτόπιας εργασίας Αναδόχου στα γραφεία ΕΡΓΟΣΕ Τιμή 4 ου έτους: περιλαμβάνει 50 ώρες επιτόπιας εργασίας Αναδόχου στα γραφεία ΕΡΓΟΣΕ Τιμή 5 ου έτους: περιλαμβάνει 50 ώρες επιτόπιας εργασίας Αναδόχου στα γραφεία ΕΡΓΟΣΕ.... ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Β : ΕΥΡΩ... Γ. ΤΙΜΗ ΠΑΚΕΤΟΥ 10 ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ Επιτόπιας εργασίας τεχνικών του αναδόχου, στα γραφεία της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. (προαιρετική αγορά από την ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε., κατά την διακριτική της ευχέρεια, για επιπλέον υπηρεσίες) Τιμή πακέτου 1 ου έτους Τιμή πακέτου 2 ου έτους Τιμή πακέτου 3 ου έτους Τιμή πακέτου 4 ου έτους Τιμή πακέτου 5 ου έτους ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Γ : ΕΥΡΩ... ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Άθροισμα Υποσυνόλων Α + Β + Γ ) (αριθμητικώς και ολογράφως) 7

8 Σημείωση : Η αξία του Υποσυνόλου Γ αθροίζεται μόνο για λόγους αξιολόγησης των προσφορών, ενώ η αγορά του είναι προαιρετική αναλόγως προς τις ανάγκες τις «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.». Η «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε», διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση του κανονικού ή μη των προσφερομένων τιμών, πριν αποφασίσει την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους, οι δε υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να τα παρέχουν. Διατύπωση σχολίων ή ρητών επιφυλάξεων σχετικώς με την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, θεωρείται ως επιφύλαξη επί των όρων της Διακηρύξεως και συνιστά λόγο απόρριψης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του υποψηφίου. Ο προσφέρων με την προσφορά του δηλώνει ρητώς και ανεπιφυλάκτως, ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα και απαίτηση που έχει σχέση με τη μεταβολή των τιμών ή απορρέει από αυτές ή για λύση της συμβάσεως για οιονδήποτε λόγο, ήτοι ενδεικτικώς από τις περιπτώσεις των άρθρων 178, 179, 696, 697 και 388 του Αστικού Κώδικα, δοθέντος ότι τον κίνδυνο της απροόπτου μεταβολής των οικονομικών συνθηκών τον θεωρεί ο προσφέρων ως ενδεχόμενο και τον αποδέχεται. Προσωρινός μειοδότης θα αναδειχθεί ο προσφέρων την χαμηλότερη τιμή. Ο οριστικός μειοδότης θα αναδειχθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των άρθρων 7 έως 10 της παρούσης. ΑΡΘΡΟ 5: ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη ημέρα της διενεργείας του διαγωνισμού (ημερομηνία κατάθεσης προσφορών). Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο των εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η ισχύς των προσφορών μπορεί να παραταθεί πριν από την λήξη τους, εφ όσον ζητηθεί από την «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.», εάν εντός του ανωτέρω διαστήματος δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για την ανάδειξη του προμηθευτή. Οι προσφερόμενες τιμές θα παραμείνουν σταθερές και αμετάβλητες και δεν θα υπόκεινται σε αναθεώρηση ή/και αναπροσαρμογή για οιονδήποτε λόγο ή αιτία, τόσον κατά την διάρκεια ισχύος των προσφορών, όσον και κατά την διάρκεια ισχύος της σχετικής συμβάσεως, που θα υπογραφεί. 8

9 ΑΡΘΡΟ 6: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 6.1. Η Επιτροπή Διενεργείας Διαγωνισμού συνέρχεται σε δημοσία συνεδρίαση, μισή ώρα πριν την ώρα λήξεως της προθεσμίας του άρθρου 2 της παρούσης. Κηρύσσεται η έναρξη της παραλαβής των προσφορών, παραλαμβάνονται οι κατατιθέμενοι ενώπιον της φάκελοι προσφοράς και την ώρα π.μ. ακριβώς κηρύσσεται η λήξη της παραλαβής Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διενεργείας Διαγωνισμού επικοινωνεί με την υπηρεσία του πρωτοκόλλου, για να διαπιστώσει αν έχουν αφιχθεί ταχυδρομικώς προσφορές και, σε καταφατική περίπτωση, μεταβαίνει μέλος της, κατ εντολή του Προέδρου της, και παραλαμβάνει τις προσφορές, για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. Η αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της Επιτροπής, συμφώνως προς τα οριζόμενα στο άρθρο 327 του ν.4412/ Αμέσως μετά την αποσφράγιση των προσφορών, έχουν δικαίωμα οι υποψήφιοι να λάβουν γνώση των προσφορών των λοιπών συμμετεχόντων, παρουσία της Επιτροπής Σε κάθε στάδιο του διαγωνισμού, από την αποσφράγιση των προσφορών μέχρι την κατακύρωση, δικαιούται να παρευρίσκεται ο προσφέρων ή εκπρόσωπος του, νομίμως εξουσιοδοτημένος, παραδίδων στην αρμοδία Επιτροπή Διενεργείας Διαγωνισμού την βεβαίωση εκπροσώπησης. ΑΡΘΡΟ 7: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 7.1. Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται από την αρμοδία Επιτροπή Διενεργείας του Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει σχετικό Πρακτικό για την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών, συμφώνως προς τα οριζόμενα στα άρθρα 315 και 100 του ν.4412/2016 και σε περίπτωση που κρίνει, ότι απαιτείται αποσαφήνιση ή συμπλήρωση των δικαιολογητικών - προκειμένου να προβεί στην αποδοχή ή την απόρριψη προσφορών - ακολουθεί την οριζομένη στο άρθρον 310 του ν.4412/2016 διαδικασία Σε περίπτωση που η αποσφράγιση των προσφορών γίνει σε ένα στάδιο, συντάσσεται κοινό Πρακτικό Αποσφραγίσεως και Αξιολογήσεως των Προσφορών (με την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών), στο οποίο προτείνεται η συνέχιση του διαγωνισμού, ήτοι η ανάδειξη του προσωρινού μειοδότη, μετά την κατάθεση εκ μέρους του των δικαιολογητικών κατακύρωσης του άρθρου 9 της παρούσης Διακηρύξεως. Το Πρακτικό και ο σχετικός φάκελος του διαγωνισμού διαβιβάζεται στην αρμοδία Διεύθυνση Συμβάσεων και Προμηθειών, για έγκριση από το αρμόδιο όργανο της «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.». 9

10 7.3. Σε περίπτωση που η αποσφράγιση γίνει σε δύο στάδια, τότε συντάσσονται δύο ξεχωριστά Πρακτικά και ακολουθείται σε κάθε στάδιο η περιγραφομένη στο προηγούμενο εδάφιο διαδικασία Για την έγκριση των ανωτέρω πρακτικών εκδίδεται μία απόφαση συμφώνως προς τα οριζόμενα στο άρθρο 100 παρ.4 του ν.4412/2016 ως ισχύει. ΑΡΘΡΟ 8: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η απόρριψη προσφοράς γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.», μετά από γνωμοδότηση (μέσω του σχετικού Πρακτικού) της Επιτροπής Διενεργείας Διαγωνισμού. Η προσφορά του συμμετέχοντος απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ενδεικτικώς, αν συντρέχουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Προσφορά η οποία αποκλίνει από τα άρθρα 92 έως 100 και 102 έως 104 του ν. 4412/2016 ή υπεβλήθη κατά παράβαση των απαραβάτων όρων περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στα έγγραφα της συμβάσεως. β) Προσφορά η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωσης ή διόρθωσης ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωσης ή διόρθωσης, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωσή της, συμφώνως προς το άρθρο 310 του ν. 4412/2016. γ) Προσφορά, για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από τον Αναθέτοντα Φορέα, συμφώνως προς το άρθρο 310 του ν.4412/2016. δ) Προσφορά εναλλακτική. ε) Προσφορά υπό αίρεση. στ) Προσφορά, η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής. ζ) Προσφορά, της οποίας το τίμημα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη. ΑΡΘΡΟ 9: ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο αναθέτων φορέας ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό προμηθευτή»), να υποβάλει, εντός προθεσμίας καθοριζομένης στο σχετικό έγγραφο, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, σε πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, συμφώνως προς τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4250/2014, τα κατωτέρω 10

11 δικαιολογητικά (άρθρο 80 του ν. 4412/2016), ως αποδεικτικά στοιχεία για την μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/2016. Ειδικότερα, υποβάλλονται: 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίον προκύπτει, ότι δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου αναφέρει καταδικαστικές αποφάσεις, ο υποψήφιος θα πρέπει να επισυνάπτει τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. Σε περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από νομικό πρόσωπο, το απόσπασμα ποινικού μητρώου αφορά στους διαχειριστές για τις εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε) και τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε, Ε.Ε και ΙΚΕ), στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού τους Συμβουλίου για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε) και εν γένει στους νομίμους εκπροσώπους της και, σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, στους νόμιμους εκπροσώπους του. 2. Πιστοποιητικό αρμοδίας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίον να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, ειδική εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και, επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κηρύξεως σε πτώχευση ή έκδοσης αποφάσεως αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 3. Πιστοποιητικό εκδιδόμενο από αρμοδία κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει, ότι ο υποψήφιος ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις (φορολογική ενημερότητα) και τις εισφορές κοινωνικής ασφαλίσεως (ασφαλιστική ενημερότητα), και το οποίο να ευρίσκεται σε ισχύ κατά την υποβολή του. 4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή αναλόγου επαγγελματικού Μητρώου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του Υποψηφίου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του, καθώς και ότι είναι, κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς, εγγεγραμμένος σε αυτό. 5. Πιστοποιητικό - Βεβαίωση εταιρικών μεταβολών, το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί από το αρμόδιο Γ.Ε.Μ.Η., καθώς, επίσης, και τα ΦΕΚ, στα οποία έχουν δημοσιευθεί οι αντίστοιχες μεταβολές, εάν πρόκειται για Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 6. Το ΦΕΚ, στο οποίο δημοσιεύθηκε το ισχύον Δ.Σ. και η εκπροσώπησή της, ή σχετικά πιστοποιητικά ΓΕΜΗ, σε περίπτωση Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) ή των διαχειριστών αυτής σε περίπτωση εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και το δημοσιευθέν στο ΓΕΜΗ Καταστατικό, από το οποίον προκύπτει η εκπροσώπησή της για Ο.Ε., Ε.Ε. και Ι.Κ.Ε. 11

12 Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.» σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή Διενεργείας Διαγωνισμού. Αν δεν προσκομισθούν τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις στα υποβληθέντα, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό προμηθευτή να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.» μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 103 του ν. 4412/2016. ΑΡΘΡΟ 10: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ-ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 1. Εφόσον προσκομισθούν από τον προσωρινό μειοδότη τα ζητούμενα από το προηγούμενο άρθρο 9 δικαιολογητικά κατακύρωσης, προσηκόντως και νομοτύπως, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού συντάσσει το Πρακτικό και διαβιβάζει τον φάκελο στην αρμοδία Διεύθυνση Συμβάσεων και Προμηθειών, η οποία τον προωθεί για την λήψη αποφάσεως (άρθρα 103, 316 και 317 του ν.4412/2016) από το αποφαινόμενο όργανο του Φορέως. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των ως άνω δικαιολογητικών επικυρώνονται με την απόφαση κατακυρώσεως. 2. Η Διεύθυνση Συμβάσεων και Προμηθειών, κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακυρώσεως μαζί με αντίγραφο όλων των Πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα, εκτός από τον προσωρινό προμηθευτή, με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. 3. Η Διεύθυνση Συμβάσεων και Προμηθειών κοινοποιεί την απόφαση κατακυρώσεως στον προσωρινό προμηθευτή, εφόσον συντρέξουν σωρευτικώς τα εξής: α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης των προβλεπομένων ενστάσεων και β) ο προσωρινός προμηθευτής υποβάλει επικαιροποιημένα όσα εκ των κατακυρωτικών δικαιολογητικών χρήζουν επικαιροποίησης, κατόπιν σχετικής προσκλήσεως. 4. Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, ο Αναθέτων Φορέας προσκαλεί τον προμηθευτή να προσέλθει για την υπογραφή της συμβάσεως. Με την ανακοίνωση, η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της συμβάσεως, το οποίο θα συνταχθεί ακολούθως, έχει αποδεικτικό μόνον χαρακτήρα. 12

13 ΑΡΘΡΟ 11: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Κατά της Διακηρύξεως του διαγωνισμού, της συμμετοχής υποψηφίου σε αυτόν και της διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας, συμφώνως προς τα οριζόμενα στα άρθρα 100 παρ. 4, 315 και 127 του ν.4412/2016. Για το παραδεκτόν της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα επί τοις εκατόν (1%) της εκτιμωμένης αξίας της συμβάσεως. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη του Αναθέτοντος Φορέως, εάν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον όργανο της «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.». ΑΡΘΡΟ 12: ΜΑΤΑΙΩΣΗ - ΑΝΑΒΟΛΗ- ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.» δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της Συμβάσεως και δικαιούται να ματαιώσει, αναβάλει ή επαναλάβει την διαγωνιστική διαδικασία, χωρίς υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους υποψηφίους. Ματαίωση του Διαγωνισμού, μπορεί να γίνει με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση της «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.» για τους αναφερομένους στο άρθρο 317 του ν.4412/2016 λόγους. Η συμμετοχή των προσφερόντων στον διαγωνισμό συνεπάγεται αυτομάτως, ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους για την οποιαδήποτε σχετική απόφαση της «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.», ιδίως περί της επαναλήψεως, καταργήσεως, ματαιώσεως, συνεχίσεως κλπ. του διαγωνισμού, κατά τα προεκτεθέντα. ΑΡΘΡΟ 13: ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ - ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ο προμηθευτής υποχρεούται να προσέλθει, εντός ημερομηνίας που θα καθορισθεί από τον Αναθέτοντα Φορέα, για την υπογραφή της σχετικής συμβάσεως Εάν ο προμηθευτής αρνείται να υπογράψει την σύμβαση ή δεν προσέρχεται να την υπογράψει εντός της ορισθείσης προθεσμίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 316 του ν.4412/ Στην σύμβαση δύναται να προσαρτηθούν παρατηρήσεις της «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.», οι οποίες σκοπό έχουν να καταστήσουν σαφέστερο και πληρέστερο το συμβατικό αντικείμενο Η εν λόγω προμήθεια, εγκατάσταση, και εκπαίδευση από τον προμηθευτή θα ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σχετικής συμβάσεως. Ως χρόνος ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας συντήρησης και 13

14 τεχνικής υποστήριξης από τον κατασκευαστή ορίζεται το χρονικό διάστημα των πέντε (5) ετών που θα ξεκινήσει αμέσως μόλις λήξει η εξάμηνη περίοδος καλής λειτουργίας και συντήρησης Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί, χωρίς νέα διαδικασία σύναψης συμβάσεως, συμφώνως προς τα οριζόμενα στο άρθρο 337 του ν.4412/2016 και τους όρους της Διακηρύξεως Ο τόπος εκτελέσεως της συμβάσεως είναι το κτήριο της «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.», Καρόλου 27, Αθήνα Τα έγγραφα της συμβάσεως κατά το στάδιο εκτέλεσης της είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα: - Η σύμβαση - Η παρούσα διακήρυξη - Η οικονομική προσφορά του μειοδότη - Οι τεχνικές προδιαγραφές ΑΡΘΡΟ 14: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Η αρμοδία Επιτροπή Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής, η οποία θα συσταθεί από την «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.», θα προβεί στην ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του αντικειμένου της συμβάσεως, συμφώνως προς τα οριζόμενα στα άρθρα 200 έως 221 του ν. 4412/2016, συντάσσουσα το/ τα σχετικό/ά Πρωτόκολλο/α Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής, η υποβολή των οποίων, μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά του προμηθευτή, θα αποτελεί προϋπόθεση για την εξόφληση των σχετικών τιμολογίων του. Τα Πρωτόκολλα Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής κοινοποιούνται από την Επιτροπή στον προμηθευτή. ΑΡΘΡΟ 15: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ- ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ H πληρωμή του συνόλου των προς προμήθεια ειδών και των παρεχομένων υπηρεσιών (Υποσύνολο Α του Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς) θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστική παραλαβή και την ολοκλήρωση των παρεχομένων υπηρεσιών εγκατάστασης στον χώρο υποδοχής, παραμετροποίησης, θέσης σε καλή λειτουργία και εκπαίδευσης χρηστών, εντός χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την έκδοση του σχετικού λογαριασμού. Η επί πληρωμή πενταετής συντήρηση του συστήματος (Υποσύνολο Β του Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς), η οποία θα ξεκινήσει αμέσως μόλις λήξει η εξάμηνη εγγύηση καλής λειτουργίας και δωρεάν συντήρησης θα πραγματοποιείται ως εξής: στην αρχή κάθε δωδεκάμηνης συντήρησης ο προμηθευτής θα τιμολογεί 14

15 προκαταβολικά την «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε» με το αντίστοιχο συμβατικό τίμημα ετήσιας συντήρησης, όπως αυτό αναλύεται στον Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς, χωρίς υπογραφή νέας σύμβασης συντήρησης ετήσιας διάρκειας. Σε περίπτωση χρήσης του προαιρετικού πακέτου 10 ανθρωποωρών ανά έτος (Υποσύνολο Γ του Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς) η πληρωμή θα πραγματοποιείται απολογιστικά εντός μηνός από την ολοκλήρωσή τους και την έκδοση του αντίστοιχου λογαριασμού. Ειδικότερα, για κάθε πληρωμή απαιτείται η κατάθεση των κατωτέρω δικαιολογητικών και παραστατικών: α) Πρωτόκολλο Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής υπογεγραμμένο από την Επιτροπή Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής. β) Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, συμφώνως προς τις κείμενες διατάξεις. γ) Τιμολόγιο. δ) Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών, οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία Εάν οι πληρωμές δεν γίνονται στην Ελλάδα, τότε τα τραπεζικά έξοδα θα βαρύνουν τον προμηθευτή Συμφώνως προς τον ν.4412/2016, παρακρατείται υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ποσοστό 0,06% εφάπαξ από την πρώτη πληρωμή κάθε συμβάσεως συνολικής αξίας άνω των 2.500, χωρίς ΦΠΑ Επίσης, παρακρατείται υπέρ της Α.Ε.Π.Π. (άρθρο 350 παρ. 3 του ν.4412/2016), ποσοστό 0,06% επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής δημόσιας συμβάσεως, προ φόρων και κρατήσεων Σημειώνεται, ότι επί των ποσών των κρατήσεων υπολογίζεται χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%. ΑΡΘΡΟ 16: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ- ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Σε περίπτωση μη προσηκούσης εκτελέσεως των όρων της συμβάσεως, με υπαιτιότητα του προμηθευτή, θα επιβληθούν ποινικές ρήτρες, συμφώνως προς τα οριζόμενα στο άρθρο 218 του ν.4412/

16 Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος, στις ακόλουθες περιπτώσεις: Εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί προς τις εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις. Εάν υπερέβη υπαιτίως την συνολική προθεσμία εκτελέσεως της συμβάσεως, λαμβανομένων υπ όψιν των παρατάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές, ο Αναθέτων Φορέας κοινοποιεί στον προμηθευτή ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν.4412/2016 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών, στις οποίες οφείλει να προβεί ο προμηθευτής και του θέτει προθεσμία για την συμμόρφωσή του. Η προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της συμβάσεως και πάντως όχι μικροτέρα των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η τεθείσα με την ειδική όχληση προθεσμία παρήλθε, χωρίς ο προμηθευτής να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση του Αναθέτοντος Φορέως. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης του προμηθευτή προς την ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση, με αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος, όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, συμφώνως προς το άρθρο 204 του ν.4412/2016. ΑΡΘΡΟ 17: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ Ο προμηθευτής και η «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.», θα προσπαθούν να ρυθμίζουν με καλή πίστη κάθε διαφορά, που τυχόν προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις εκ της παρούσης συμβάσεως καθ όλη την διάρκεια ισχύος της Ο παρών διαγωνισμός διενεργείται συμφώνως προς τον ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». Αποκλειστικώς αρμόδια για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την εκτέλεση του παρόντος διαγωνισμού ή/και της συμβάσεως, που θα υπογραφεί, είναι τα δικαστήρια των Αθηνών, εφαρμοστέον δε δίκαιον είναι πάντοτε το Ελληνικό. ΕΚ ΤΗΣ ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε 16

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΠΣ 17

18 Αναλυτική περιγραφή απαιτήσεων Γενικών Προδιαγραφών HRM 1. Πιστοποίηση ενός εν ενεργεία υπαλλήλου του προσφέροντος, ο οποίος θα περιλαμβάνεται στην Ομάδα Έργου, (που θα ασχοληθεί με την παραμετροποίηση και εγκατάσταση του προσφερόμενου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) HRMS και με την εκπαίδευση των χρηστών της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.), ως certified database administrator από τον κατασκευαστή της αντίστοιχης Βάσης Δεδομένων, επί της οποίας στηρίζεται το προσφερόμενο ΟΠΣ HRMS. 2. Κάθε εγκατάσταση στοιχείωνinterfaces στον υφιστάμενο Server της ΕΡΓΟΣΕ, κάθε εξασφάλιση αδειών χρήσης που θα απαιτηθεί, θα γίνει με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου, ο οποίος φέρει και την ευθύνη για οποιαδήποτε δυσλειτουργία τυχόν προκύψει σε αυτόν (τον Server) λόγω της ως άνω εγκατάστασης. 3. Υλοποίηση του ΟΠΣ HRMS, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη και ανά χρήστη ανανέωση και καταχώρηση δεδομένων. Διασφάλιση της άμεσης και χωρίς καθυστέρηση απόκρισης του συστήματος σε ανοίγματα φορμών καταχώρησης, επιλογή επιμέρους στοιχείων από dropdown menu καθώς και μετάβασης σε διαδοχικά records αναζητήσεως. Απαίτηση Απάντηση Παρατηρήσεις NAI 18

19 4. Διαδικασίες λήψης και αποκατάστασης του ΟΠΣ μέσω αντιγράφων ασφαλείας (backup plan details). Πρόβλεψη λεπτομερούς καταγραφής αυτοματοποιημένων διαδικασιών backup, αντιστοίχων των Full, Transaction Log και εξαγωγής πινάκων του SQL Server, με ενδεικτικό καθορισμό του χρόνου εκτέλεσής τους (π.χ. πρωίβράδυ, και προγραμματισμός μεταφοράς των logfiles με scheduled scripts). Επιπλέον ο χρήστης να μπορεί να επιλέξει χειροκίνητα διαδικασία δημιουργίας αντιγράφων της βάσης οποτεδήποτε εκείνος κρίνει σκόπιμο. Ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει και να υλοποιήσει το σύνολο των διαδικασιών προστασίας και επαναφοράς δεδομένων της βάσης σε περίπτωση απώλειας τους (στρατηγική backup και restore) αλλά και της εφαρμογής και του συνολικού περιβάλλοντος λειτουργίας (configuration files, metadata, system files κλπ.). 5. Υλοποίηση σε γραφικό περιβάλλον MS-Windows, φιλικό προς τον χρήστη, με την ύπαρξη παραθύρων (όχι DOS, Console κλπ.) διαφόρων τύπων μενού (drop-down, popup menus), εργαλειοθηκών (toolbars), εικονιδίων, με τη χρήση του ποντικιού (mouse). 6. Δυνατότητα ταυτόχρονης πρόσβασης και λειτουργίας της εφαρμογής από τουλάχιστον 5 χρήστες, σε διαφορετικούς σταθμούς εργασίας (multi user functionality). 19

20 7. Τηλεφωνικό Συμβόλαιο Υποστήριξης (Απεριόριστη επικοινωνία με το Helpdesk) - Πλήρης Εργατική και Φορολογική υποστήριξη στην χρήση κάθε εργάσιμη ημέρα ακόμη και Σάββατο. Εξειδικευμένη βοήθεια σχετικά με θέματα μισθοδοσίας καθημερινά τις εργάσιμες μέρες από πρωί μέχρι βράδυ. Online αποστολή παρατηρήσεων/ticketing μέσα από την εφαρμογή 24 ώρες το 24ώρο Επικαιροποιήσεις της εφαρμογής με όλες τις αλλαγές της Εργατικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας. 8. Σύνταξη τεχνικών εγχειριδίων του συστήματος και των εργαλείων διαχείρισης (system manuals), καθώς και λεπτομερή εγχειρίδια λειτουργίας του συστήματος (operation manuals) και αναλυτικής υποστήριξης των χρηστών στις λειτουργίες της εφαρμογής (user manuals). Τεκμηρίωση του συστήματος μέσω της αναλυτικής περιγραφής της βάσης δεδομένων. 9. Πρόβλεψη διασύνδεσης της Βάσης Δεδομένων του ΟΠΣ HRMS σε με το περιβάλλον του υφιστάμενο εταιρικού MIS Site (πλατφόρμα SAP B.I. Business Objects) μέσω Native Connection, ODBC Connection και OLEDB Connection. 10. Πρόβλεψη για ορισμό ομάδων χρηστών καθώς και ελέγχου προσβάσεων και δικαιωμάτων ορθής λειτουργίας του προγράμματος, με διαφορετικά προνόμια ανά διαδικασία ή και οθόνη. 11. Πλήρη εισαγωγή και εξαγωγή των δεδομένων της εφαρμογής από και σε ASCII txt ή EXCEL αρχεία με πρόβλεψη των αντίστοιχων διαδικασιών 20

21 12. Ενιαίο περιβάλλον Καρτέλας Εργαζομένου σε όλα τα Υποσυστήματα (Μισθοδοσία Εκπαίδευση Αξιολόγηση- Ωρομέτρηση κλπ.) 13. Δυνατότητα Εξαγωγής της συσχέτισης των Πεδίων ανά φόρμα του ΟΠΣ HRMS με τα αντίστοιχα πεδία των Πινάκων της Βάσης Δεδομένων 14. Δυνατότητα Εξαγωγής του SQL Statement κάθε Αναφοράς του ΟΠΣ HRMS 15. Λειτουργία ΟΠΣ HRMS με δικαιώματα (Windows credentials) απλού χρήστη User (όχι Administrator) NAI 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Προδιαγραφές Υποσυστήματος Μισθοδοσίας 1. Το πρόγραμμα Μισθοδοσίας θα πρέπει να είναι πλήρως παραμετροποιήσιμο. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να υπάρχουν στην εφαρμογή δυνατότητες ένταξης και συντήρησης αρχείων στα οποία να καταγράφεται, με κάθε λεπτομέρεια, κάθε μισθολογικό στοιχείο που αφορά ομάδες εργαζομένων που μισθοδοτούνται με τον ίδιο τρόπο και πώς το κάθε στοιχείο επηρεάζει τη μισθοδοσία των υπαλλήλων. Έτσι, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ένταξης όλων των συμβάσεων που αφορούν την υπηρεσία, του ενιαίου μισθολογίου (ανάλογα με τον ισχύοντα νόμο) με το οποίο αμείβονται οι υπάλληλοι πάσης φύσεως. Ο υπολογισμός της υπερωριακής, νυκτερινής και εξαιρέσιμης εργασίας για κάθε κατηγορία προσωπικού θα πρέπει να είναι παραμετροποιημένος. Γενικά, Απαίτηση Απάντηση Παρατηρήσεις 21

22 οποιοδήποτε είδος μισθοδοσίας θα πρέπει να περιγράφεται με παραμέτρους, τις οποίες θα μπορούν, με απλό τρόπο, να αλλάζουν οι χρήστες του τμήματος εκκαθάρισης μισθοδοσίας. Θα πρέπει επίσης να δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας νέων ειδών μισθοδοσίας, χωρίς να χρειάζεται να γραφεί κώδικας, αλλά μόνο με τη χρήση παραμέτρων, δηλαδή να καθορίζεται ποια επιδόματα μετέχουν στον καθορισμό των αποδοχών, ποιες κρατήσεις θα εφαρμόζονται και με ποιο τρόπο κ.λ.π. Όσον αφορά στις κρατήσεις θα πρέπει να προβλέπεται επίσης αρχείο παραμέτρων ώστε οι υπάλληλοι να μπορούν εύκολα να εντάσσονται σε κατηγορίες και αυτόματα να γίνονται οι κρατήσεις υπέρ Ασφαλιστικών Ταμείων (βλ. ΕΦΚΑ κ.λ.π.). 2. Στην αρχή εγκατάστασης του συστήματος αναλυτική εκπαίδευση των εμπλεκόμενων υπαλλήλων της ΕΡΓΟΣΕ. Παράδοση Εγχειρίδια χρήσης του ΟΠΣ HRMS. 3. Έγκαιρη ενημέρωσή επί οιπονδήποτε νομοθετικών αλλαγών, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων και εγκυκλίων σχετικά με το νομικό καθεστώς της ΕΡΓΟΣΕ (ΔΕΚΟ) και άμεση εφαρμογή τους στη εταιρική Μισθοδοσία. 4. Τηλεφωνική υποστήριξη αυθημερόν με επίλυση των εκάστοτε προβλημάτων. Ορισμός συγκεκριμένων υπευθύνων παρακολούθησης για την ΕΡΓΟΣΕ, με τους οποίους θα υπάρχει επικοινωνία τηλεφωνική και σε πραγματικό χρόνο, ανά πάσα στιγμή τις εργάσιμες μέρες και ώρες. Διαθέσιμη υποστήριξη, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού (βλ. διακοπές Αυγούστου) καθώς και 22

23 στην περίπτωση Εορτών και υπολοίπων Αδειών. 5. Το πρόγραμμα θα παρέχει πέραν την συμβατικής παρακολούθησης των Κοστοθέσεων (σύμφωνα με το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο) και τη δυνατότητα δημιουργίας και παρακολούθησης του κόστους ανά εταιρική Σύμβαση/Έργο και στην οποία Σύμβαση/Έργο θα χρεώνονται ωρομίσθια ή ημερομίσθια, δαπάνες μετακίνησης, διαμονής καθώς και κάθε σχετική δαπάνη. 6. Δυνατότητα παρακολούθησης της μισθολογικής εξέλιξης των εργαζομένων και Δυνατότητα αυτόματου υπολογισμού της μισθοδοσίας υπαλλήλου, ανάλογα με το χρονικό διάστημα που έχει περάσει από διαφορετικές κατηγορίες κατάταξης (πχ ΔΕ, ΤΕΙ, ΠΕ). Αυτόματος υπολογισμός ωριμάνσεων, κλιμακίων μισθολογικής κατάταξης. 7. Δυνατότητα υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών για τον ΕΦΚΑ (και άλλα τυχόν ταμεία). 8. Σενάρια Προβλέψεων Αποζημιώσεων, Σενάρια Προβλέψεων Μισθοδοσίας και Συγκρίσεις. 9. Δυνατότητα υπολογισμού και παρακράτησης φόρου σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία 10. Δυνατότητα άμεσης δημιουργίας αναφοράς Μισθοδοσίας ανά κατηγορία εργαζομένων και ατομικό λογιστικό άρθρο. 11. Ύπαρξη πάσης φύσης επίσημων εκτυπώσεων (βλ. Κατάσταση Ασφ. Προσωπικού, Κατάσταση ωρών εργασίας, Βιβλίο αδειών, Βεβαίωση αποδοχών κλπ.). NAI NAI 23

24 12. Εκτύπωση αποδείξεων μηνιαίας εκκαθάρισης (και εφόσον προκύψει οποιαδήποτε άλλη μορφή πληρωμής αποζημίωσης). 13. ΑΠΔ ΙΚΑ (ΕΦΚΑ) για τους κανονικά μισθοδοτούμενους μέσω ΕΑΠ. 14. ΑΠΔ ΙΚΑ (ΕΦΚΑ) για τους μισθοδοτούμενους με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών (μπλοκάκια) σε μηνιαία βάση. 15. Δυνατότητα καταχώρησης απεριόριστου αριθμού συλλογικών ή ατομικών συμβάσεων στο σύστημα. 16. Δυνατότητα υπολογισμού και καταβολής αναδρομικών. Ο υπολογισμός των αναδρομικών θα γίνεται σε επίπεδο ημέρας. 17. Συνυπολογισμός κάθε είδους αδειών στην μισθοδοσία (ασθένεια, απεργία, ώρες στάσεων εργασίας) 18. Δυνατότητα υπολογισμού των αποδοχών υπερωριών και νυκτερινής εργασίας ή εργασίας σε αργίες. 19. Δυνατότητα υπολογισμού των αποδοχών αποζημίωσης αδείας επί λύσεως σχέσης εργασίας. 20. Σχετικά με τις εξαγορές Ασφαλιστικών Ταμείων, τα Δάνεια και τις Χρηματικές Ποινές και γενικά οποιεσδήποτε άλλες κρατήσεις, το πρόγραμμα θα πρέπει να είναι παραμετροποιημένο ώστε να μπορούν να ενταχθούν νέες κρατήσεις, καθώς επίσης και ο τρόπος υπολογισμού τους να γίνεται με απλές κινήσεις. 21. Το πρόγραμμα θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα ένταξης παραμέτρων, οι οποίες να αντανακλούν τη φορολογική πολιτική και με βάση τις παραμέτρους αυτές να υπολογίζεται ο φόρος. Το αρχείο πρέπει να έχει ιστορικότητα και να καλύπτει κάθε παράμετρο NAI NAI NAI NAI NAI 24

25 που αφορά στον υπολογισμό του φόρου (οικογενειακή κατάσταση κ.λ.π.). 22. Τήρηση αρχείου κλάδων ασφάλισης για τους ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ (και τυχόν άλλο ταμείο). Σε κάθε κλάδο πρέπει να εμφανίζονται τα ποσοστά κρατήσεων ασφαλισμένου και εργοδότη. 23. Τήρηση αρχείου με τους κλάδους και τις κατηγορίες του προσωπικού και άμεση σύνδεση της διαμόρφωσης αποδοχών με τα στοιχεία του πίνακα αυτού. 24. Για τους μισθοδοτούμενους θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: Επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο και ταχ. κώδικας, , αρ.δελτίου ταυτότητας, ΑΦΜ, αριθμός μητρώου για κάθε ασφαλιστικό ταμείο που είναι ασφαλισμένος, αρ. λογαριασμού τραπέζης για διάφορες τράπεζες, οικογενειακή κατάσταση (με στοιχεία που αφορούν τα τέκνα και την αυτόματη διαχείριση της οικογενειακής παροχής). Επίσης, θα πρέπει να είναι καταχωρημένα όλα τα στοιχεία πρόσληψης, διορισμού ή μονιμοποίησης. 25. Επίσης, θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα καταχώρησης επιδομάτων, κρατήσεων κ.λ.π.. Ακόμη, θα πρέπει να μπορούν να καταχωρούνται στοιχεία που αφορούν σε κρατήσεις υπέρ Τρίτων πχ. Σωματείου κ.λ.π. ή Φορέα, σε βάση μηνιαία ή εξάμηνη ή όπως αλλιώς θα καθορίζεται από τις αντίστοιχες παραμέτρους, οι οποίες θα μπορούν να μεταβάλλονται. Για κάθε μισθοδοσία, θα πρέπει να τηρούνται όλα τα ιστορικά στοιχεία που διαμόρφωσαν τις συγκεκριμένες αποδοχές. 25

26 26. Σχετικά με τα επιδόματα τέκνων, θα πρέπει να γίνεται αυτόματη διακοπή με τη λήξη του δικαιώματος επιδότησης, σύμφωνα με το νόμο. 27. Στις τακτικές μισθοδοσίες θα πρέπει να καταχωρούνται από τους χειριστές μόνο στοιχεία κίνησης, όπως είναι ημέρες απουσίας, ασθένειες, περικοπές, έκτακτες κρατήσεις, αναδρομικές καταβολές ή κρατήσεις κλπ. 28. Όπως και σε οποιοδήποτε άλλο είδος υπολογισμού αποδοχών, θα λαμβάνονται αυτόματα υπόψη οποιεσδήποτε μεταβολές έχουν γίνει στον κάθε μισθοδοτούμενο και θα υπολογίζονται αυτόματα τυχόν αναδρομικές αποδοχές που οφείλονται στις μεταβολές αυτές. 29. Ασθένειες. Το πρόγραμμα θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα υπολογισμού αποδοχών ασθενείας για όλες τις κατηγορίες προσωπικού στις οποίες καταβάλλεται επίδομα ασθενείας από τον ΕΦΚΑ. Όσον αφορά στις ημέρες ασθενείας, για τους ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ, θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα κίνησης ημερών αναμονής. 30. Υπερωρίες, Νυχτερινά, Εξαιρέσιμα Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα υπολογισμού οσωνδήποτε μισθοδοσιών υπερωριών, ωρών συμπλήρωσης ωραρίου, νυχτερινών και εξαιρέσιμων και για όλες τις κατηγορίες προσωπικού. Οι κινήσεις που θα πρέπει να περαστούν θα πρέπει να είναι μόνον οι ώρες. 31. Αναδρομικές Μισθοδοσίες. Θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα υπολογισμού πάσης φύσεως αναδρομικών αποδοχών για κάθε κατηγορία προσωπικού. Οι αναδρομικές μισθοδοσίες θα μπορούν να υπολογίζονται μετά την αλλαγή των παραμέτρων χωρίς καμία άλλη παρέμβαση των χειριστών. Αναδρομικά από 26

27 αλλαγή εισοδηματικής πολιτικής. Αναδρομικά μετά από αλλαγή οποιασδήποτε άλλης μισθολογικής παραμέτρου και σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Τα αναδρομικά θα υπολογίζονται για όλα τα είδη αποδοχών στα οποία αφορούν (τακτικές αποδοχές, υπερωρίες κλπ). Αναδρομικά θα υπολογίζονται και για ΦΜΥ και εισφορές Ασφαλιστικών Ταμείων. 32. Πληρωμή. Η καταβολή των αποδοχών γίνεται μέσω ΕΑΠ. Οποιαδήποτε ενέργεια που αφορά στη μισθοδοσία θα πρέπει να μπορεί να ακυρωθεί με εύκολο τρόπο. Στις ενέργειες αυτές περιλαμβάνονται ο υπολογισμός μισθοδοσίας και η πληρωμή. 33. Έκδοση Καταστάσεων. Οποιαδήποτε μισθοδοσία θα πρέπει να συνοδεύεται από όλες τις απαραίτητες καταστάσεις. Οι εκτυπώσεις θα πρέπει να είναι άσχετες με τον υπολογισμό της μισθοδοσίας και να μπορούν να γίνονται όποτε ζητηθεί, μετά φυσικά από τον υπολογισμό. Οι εκτυπώσεις θα πρέπει να γίνονται είτε σε επίπεδο μισθοδοσίας, είτε σε επίπεδο ομάδας υπαλλήλων, είτε για μεμονωμένους υπαλλήλους. Οποιαδήποτε κατάσταση θα πρέπει να μπορεί να εμφανιστεί απλά στην οθόνη του τερματικού, είτε να αποσταλεί σε εκτυπωτή που επιλέγει ο χειριστής. Η προετοιμασία των καταστάσεων και η επιλογή αποστολής θα πρέπει να γίνεται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο για οποιοδήποτε είδος κατάστασης. Το μέγεθος και ο τύπος των γραμμάτων θα πρέπει να είναι αποκλειστικά στον έλεγχο του προγράμματος και να μην απαιτείται καμία ενέργεια από τους χειριστές εκτός από τη σωστή τροφοδότηση των εκτυπωτών με τον κατάλληλο 27

28 τύπο χαρτιού. (Α3 ή Α4 Landscape συμβατικού τύπου). 34. Υλοποίηση διαμόρφωση και προσαρμογή των υφιστάμενων εκτυπώσεων αναλυτικής μισθοδοσίας και αποδείξεων μηνιαίας μισθοδοσίας????και σε εκτυπωτή Dot-Matrix OKI Microline Δυνατότητα εκτύπωσης καταστάσεων μισθοδοσίας για οποιοδήποτε είδος μισθοδοσίας. Οι καταστάσεις θα είναι τυπωμένες κατά υπηρεσία, και σε κάθε υπηρεσία αλφαβητικά κατά υπάλληλο. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός και συγκεντρωτικά στοιχεία κάθε φορά που αλλάζει η πίστωση. 36. Στις καταστάσεις μισθοδοσίας θα πρέπει να περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία που διαμορφώνουν τις αποδοχές των υπαλλήλων καθώς επίσης και άλλα στοιχεία που δείχνουν την ειδικότητα, τον κλάδο και άλλα στοιχεία που αφορούν τους εργαζόμενους. 37. Στην απόδειξη μηνιαίας μισθοδοσίας του υπαλλήλου θα εμφανίζεται σε ξεχωριστό πεδίο η διαφορά του συνόλου των αποδοχών του εν λόγω υπαλλήλου από το ορισμένο -εκ του νόμου για τους δημοσίους υπαλλήλους - ετήσιο πλαφόν κάθε είδους αποδοχών που αυτός δικαιούται να λάβει σε ετήσια βάση. 38. Πρέπει να εκδίδονται καταστάσεις για τα ασφαλιστικά ταμεία (ΕΦΚΑ κλπ) όπως τις απαιτεί το κάθε ταμείο. Θα πρέπει να γίνει πρόβλεψη για όλα τα γνωστά ταμεία και να υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας νέων εκτυπωτικών, με χρήση παραμέτρων, ώστε να μπορούμε εύκολα να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε νέο ταμείο προκύψει στο μέλλον. Έκδοση Βεβαιώσεων NAI 28

29 Ασφαλιστικών Ταμείων 39. Στις καταστάσεις που αφορούν στα ασφαλιστικά ταμεία θα πρέπει να εμφανίζεται ο αριθμός μητρώου του ασφαλισμένου. Οι καταστάσεις των ταμείων θα πρέπει γενικά να είναι έτσι διαρθρωμένες που να μπορούν να συνοδεύουν τις αντίστοιχες μισθοδοτικές καταστάσεις. 40. Δυνατότητα αυτόματου υπολογισμού του χρόνου ωρίμανσης καθώς και των μισθολογικών απαιτήσεων που συνεπάγεται. 41. Όσον αφορά τον ΕΦΚΑ, θα πρέπει να εκδίδονται όλες οι προβλεπόμενες καταστάσεις επικοινωνίας με το ΙΚΑ με σκοπό την μηχανογραφική αποστολή των ενσήμων και τη μηχανογραφική ενημέρωση του ΕΦΚΑ. Η δημιουργία του μαγνητικού μέσου θα είναι μία κατάσταση σαν όλες τις άλλες (απλά θα γίνεται αποστολή σε file). Πρέπει, φυσικά, να δημιουργείται αυτόματα από το πρόγραμμα η αναλυτική περιοδική δήλωση (ΑΠΔ) στις προβλεπόμενες ημερομηνίες και να αποστέλλεται μέσω INTERNET στον ΕΦΚΑ. Θα πρέπει να μπορούν να εκδοθούν βεβαιώσεις αποδοχών για οποιοδήποτε διάστημα ζητηθεί και για οποιοδήποτε υπάλληλο ή ομάδα υπαλλήλων. Στις βεβαιώσεις αυτές θα πρέπει να υπάρχουν αναλυτικά στοιχεία για κάθε μισθοδοσία καθώς επίσης και σύνολα σε ότι αφορά στις μικτές αποδοχές, στις κρατήσεις και στις καθαρές αποδοχές. Ακόμη θα πρέπει να προβλέπεται κάποιο λεκτικό για τη χρήση της βεβαίωσης. 29

30 42. Οι βεβαιώσεις αποδοχών για την εφορία θα πρέπει να μπορούν τυπωθούν ανά πάσα στιγμή και για οποιοδήποτε διάστημα ζητηθεί για οποιονδήποτε υπάλληλο ή ομάδες υπαλλήλων. 43. Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις φόρου θα πρέπει να μπορούν εκτυπωθούν ανά πάσα στιγμή και για οποιοδήποτε διάστημα ζητηθεί. 44. Δυνατότητα εκτύπωσης συγκεντρωτικών καταστάσεων με όλα τα μεγέθη που αφορούν τη μισθοδοσία π.χ. μικτές αποδοχές, ΕΦΚΑ, φόρος, εισφορές συλλόγων, διατακτικές, έκτακτες προκαταβολές, ΓΕΩΤΕΕ και όποια άλλη κράτηση προκύπτει. Οι καταστάσεις αυτές θα μπορούν να τυπώνονται ανά πάσα στιγμή για μεμονωμένες μισθοδοσίες ή ομάδες μισθοδοσιών και για οποιαδήποτε ομάδα υπαλλήλων. 45. Άλλες Λειτουργίες. Συμβατότητα γραμμογράφησης και δημιουργίας αρχείων για όλες τις ελληνικές τράπεζες. Συμβατότητα γραμμογράφησης και δημιουργίας αρχείων για τον ΕΦΚΑ. Πλήρες σύστημα υπενθυμίσεων ημερομηνιών για οποιαδήποτε εργασία σε σχέση με τη μισθοδοσία. Report generator στοιχείων προσωπικού. Δυνατότητα εξαγωγής όλων των στοιχείων του προσωπικού και των μισθοδοσιών τόσο σε excel (XLSX, XLS) όσο και σε PDF αρχεία. Διαμόρφωση μενού περιβάλλοντος χρήστη (συντομεύσεις). Διαμόρφωση μενού εκτυπώσεων εφαρμογής ανά χρήστη. Εύκολη οριστικοποίηση (κλείδωμα) και αποοριστικοποίηση μισθοδοσίας. Πρόβλεψη για ενσωμάτωση της διαδικασίας SEPA. 46. Δυνατότητα Εξαγωγής και Εισαγωγής αρχείων Excel 30

31 (επεξεργάσιμα αρχεία). 47. Δημιουργία μηνιαίου λογιστικού άρθρου κέντρων κόστους, ανά Διεύθυνση και συνολικό. Ευελιξία σε περίπτωση αλλαγής οργανογράμματος. Δυνατότητα εξαγωγής ατομικού λογιστικού άρθρου με τα κόστη κάθε υπαλλήλου. 48. Μηνιαίες εκτυπώσεις για κάθε είδους παροχή και κράτηση (Αμοιβές ΔΣ, Διατακτικές, ΓΕΩΤΕΕ, Έκτακτες Προκαταβολές, Παιδικοί Σταθμοί, Κατασκηνώσεις, Συνδρομές Συλλόγων, Υπερωρίες κάθε είδους κλπ). 49. Μετάπτωση δεδομένων τουλάχιστον όλων των ενεργών υπαλλήλων της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. μερίμνη του Αναδόχου (κατόπιν παράδοση των σχετικών αρχείων ή των σχετικών Πινάκων της Βάσης Δεδομένων του υφιστάμενου ΟΠΣ HRMS από την ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.) με διατήρηση της ιστορικότητας. 50. Εξαγωγή ανά πάσα στιγμή ατομικής μισθοδοτικής καρτέλας υπαλλήλου με πλήρη και αναλυτική απεικόνιση της μισθοδοτικής του κατάστασης (μισθοδοτικό κόστος, κλιμάκια, βαθμοί, αποδοχές, κρατήσεις, φόρος, τυχόν επιδόματα). 51. Αυτόματη εξαγωγή Ε4 (Ετήσια κατάσταση προσωπικού για ΣΕΠΕ) και αυτόματη διασύνδεση με ΓΓΔΕ για διασταύρωση στοιχείων προσωπικού. 52. Αυτόματη εξαγωγή Ε11 (Ετήσια κατάσταση αδειών). 53. Αυτόματη εξαγωγή Ε8 (Μηνιαία κατάσταση υπερωριών) και γενικά ό,τι άλλο απαιτηθεί από τον ΣΕΠΕ. 54. Δημιουργία του ετήσιου αρχείου βεβαιώσεων αποδοχών για υποβολή ΦΜΥ στο ΤΑΧΙS NET. 31

32 55. Δημιουργία και Προσθήκη καθ υπόδειξη Αναφορών για Χρηματοοικονομικά Θέματα 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Προδιαγραφές Υποσυστήματος Διαχείρισης Προσωπικού 1. Τήρηση Αρχείων Παραμέτρων. Το πρόγραμμα Προσωπικού θα πρέπει να είναι πλήρως παραμετροποιημένο, σύμφωνα με την Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να υπάρχουν στην εφαρμογή δυνατότητες ένταξης και συντήρησης αρχείων στα οποία να καταγράφεται, με κάθε λεπτομέρεια, κάθε στοιχείο που αφορά ομάδες εργαζομένων που προσλαμβάνονται, διορίζονται ή μονιμοποιούνται και πώς το κάθε στοιχείο επηρεάζει την πορεία και την εξέλιξη των υπαλλήλων. Έτσι, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ένταξης όλων των συμβάσεων που αφορούν το δημόσιο, του ενιαίου μισθολογίου με το οποίο αμείβονται οι υπάλληλοι και γενικότερα το πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολείται γενικά στην εταιρεία. 2. Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα οργανογραμματικής κατανομής του προσωπικού στο επίπεδο Διευθύνσεων, Τμημάτων, Γραφείων και πέραν αυτών η πολλαπλή συσχέτιση τους με Ομάδες Εργασίας ανά Σύμβαση/Έργο ή όχι, Επιβλέποντες και Βοηθ. Επιβλεπόντων Συμβάσεων/Έργων. Κατά τη δημιουργία νέου Οργανογράμματος θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ιστορικότητα των προηγούμενων κατανομών του προσωπικού. Απαίτηση Απάντηση Παρατηρήσεις 32

33 3. Πρέπει να τηρείται αρχείο κατηγοριών και κλάδων προσωπικού, και σε κάθε εγγραφή του πίνακα να αναφέρονται όλες οι παράμετροι που επηρεάζουν την πορεία και την εξέλιξη των υπαλλήλων που ανήκουν σε κάθε κατηγορία. 4. Στην καρτέλα Εργαζομένων θα πρέπει να αναρτώνται ως PDF αρχεία σαρωμένα έντυπα που αφορούν το προσωπικό (βλ. συμβάσεις εργασίας, πτυχία, ποινικό μητρώο, βεβαιώσεις επιμόρφωσης, ληξιαρχικές πράξεις γέννησης τέκνων, γάμου κλπ). 5. Πρέπει να τηρείται αρχείο με τα είδη των προϋπηρεσιών (εντός και εκτός εταιρίας) που εμφανίζονται στο προσωπικό και, για κάθε είδος προϋπηρεσίας, να υπάρχει ιστορικότητα της εξέλιξης των υπαλλήλων. 6. Πρέπει να τηρείται αρχείο με τα τυπικά προσόντα που μπορούν να χαρακτηρίζουν τους υπαλλήλους και πώς αυτά επηρεάζουν την πορεία και την εξέλιξη των υπαλλήλων. 7. Οι άδειες πάσης φύσεως, οι απουσίες, οι αργίες, οι διαθεσιμότητες και γενικά οτιδήποτε σχετίζεται με τον υπολογισμό χρόνου υπηρεσίας των υπαλλήλων θα πρέπει επίσης να καταχωρούνται στο αρχείο εργαζομένων και να λαμβάνονται υπόψη στη διαμόρφωση του μισθού, στη βαθμολογική εξέλιξη των υπαλλήλων και στον υπολογισμό του συντάξιμου χρόνου. Εννοείται, ότι τα στοιχεία αυτά θα είναι κοινά με την εφαρμογή της Μισθοδοσίας και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να υπάρχει πολλαπλότητα στοιχείων. 8. Στην καρτέλα εργαζομένων θα πρέπει να τηρούνται στοιχεία που αφορούν το Βαθμό καθώς NAI NAI 33

ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ KAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ημερ: 14/05/2018

ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ KAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ημερ: 14/05/2018 ΑΔΑΜ: ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ KAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ημερ: 14/05/2018 Καρόλου 27, 104 37 Αθήνα Πληροφορίες: Γενικών Όρων : Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ. : 210-5283347) Ειδικών Όρων : Σαββόπουλος Αλέξανδρος (Τηλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ KAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ημερ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ KAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ημερ: ΑΔΑΜ: ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ KAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ημερ: 27.11.2018 Καρόλου 27, 104 37 Αθήνα Πληροφορίες: Γενικών Όρων : Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ. : 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών : Κυρίτση Νεκταρία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 13 Μαρτίου 2018 Αρ. Πρωτ.: 1618 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια 6 συσσωρευτών για τα τηλεφωνικά κέντρα των κτιρίων Αμαλιάδος 17 και Μεσογείων 119.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια 6 συσσωρευτών για τα τηλεφωνικά κέντρα των κτιρίων Αμαλιάδος 17 και Μεσογείων 119. 17.10.2018 09:10:54 Ακριβές Αντίγραφο Ψηφιακά υπογεγραμμένο από Παρασκευή Παναγιωτοπούλου Α. Π.: ΥΠΕΝ/ΔΠΥΔΥ/70717/2292 Ημ/νία: 17/10/2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση: Μεσογείων 119 Ταχ.Κωδ. : Πληροφ. : E. Aλευρά Τηλέφ. : Fax : Ε-mail :

Ταχ.Δ/νση: Μεσογείων 119 Ταχ.Κωδ. : Πληροφ. : E. Aλευρά Τηλέφ. : Fax : Ε-mail : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 / 12 / 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Aρ. πρωτ.οικ. :51575 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04/ 12 / 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Aρ. πρωτ.οικ. :49421 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΓΙΩΝ ΟΛΗ ΑΕ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΓΙΩΝ ΟΛΗ ΑΕ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, 711 10, Ηράκλειο Κρήτης Ηράκλειο, 05-04-2019 Αρ. Πρωτ.: 1958 Τηλ/Fax: 2810338120 / 2810-300234 E-mail: protokolo@portheraklion.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπώσεις, βιβλιοδετήσεις εντύπων και βιβλίων των υπηρεσιών

Εκτυπώσεις, βιβλιοδετήσεις εντύπων και βιβλίων των υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ του Δήμου για το έτος 2017 Ταχ. Δ/νση: Αμαξοστάσιο, ΒΙΠΕ Ηρακλείου Τ.Κ:70014 Υπεύθυνος/ Συντάκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471)

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471) Ημερ: 24/4/203 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Καρόλου 27, 04 37 Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 20-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 20-528347)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, , Ηράκλειο Κρήτης. Ηράκλειο, Αρ. Πρωτ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, , Ηράκλειο Κρήτης. Ηράκλειο, Αρ. Πρωτ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, 711 10, Ηράκλειο Κρήτης Ηράκλειο, 23.01.2018 Αρ. Πρωτ.: 382 Τηλ/Fax: 2810-338116 / 2810-226.110 E-mail: info@portheraklion.gr

Διαβάστε περισσότερα

Καρόλου 27, Αθήνα Ημερ: 27/9/2017

Καρόλου 27, Αθήνα Ημερ: 27/9/2017 ΑΔΑΜ: 17PROC002007019 ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε Καρόλου 27, 104 37 Αθήνα Ημερ: 27/9/2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ KAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γενικών Όρων : Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ. : 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών : Κουκουρίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΓΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΓΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 24-9-2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αρ. Πρωτ.: 44858 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ & ΔΑΠΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Οικονομικών-Διοικητικών Υπηρεσιών Ηράκλειο, Αρμόδιος: Φραγκάκης Εμμανουήλ

Διεύθυνση: Οικονομικών-Διοικητικών Υπηρεσιών Ηράκλειο, Αρμόδιος: Φραγκάκης Εμμανουήλ Διεύθυνση: Οικονομικών-Διοικητικών Υπηρεσιών Ηράκλειο, 21.05.2018 Αρμόδιος: Φραγκάκης Εμμανουήλ Αρ.Πρωτ.: Τηλ.: 2810 338112 Σχετ.: Fax.: 2810 226110 E-mail: protokollo@portheraklion.gr ΘΕΜΑ: Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ (2) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (3) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (4)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ (2) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (3) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (4) Παράρτημα «Α» Ανήκει στο Φ. 800/73/337/Σ.341/30-03-18/ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Τμήμα Θερέτρου/Οικισμού Α/Α (1) ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ (2) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ (2) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (3) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (4)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ (2) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (3) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (4) Παράρτημα «Α» Ανήκει στο Φ. 800/113/668/Σ.681/ 4 Ιουλίου 18/ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Α/Α (1) ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ (2)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια συσκευών Firewall για τις ανάγκες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια συσκευών Firewall για τις ανάγκες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 30 / 10 / 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Aρ.πρωτ. 44689 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/ 07 / 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Aρ.πρωτ. 32487 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76, ΑΘΗΝΑ 10434, ΤΗΛ. 210-8203911, FAX: 210-8226204, http://www.aueb.gr 14PROC001934447 2014-03-20 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 120/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) Τμήμα: Ε.Λ.Κ.Ε.Α. Ταχ. Διεύθυνση: Μόδη 9 Ταχ. Κωδικός: 546 35 Πληροφορίες: Κυριακίδης Χρ & Παντελιάδης Γ. Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Σελ.1 / 5

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Σελ.1 / 5 - πλέον συμφέρουσα προσφορά μόνο βάσει τιμής Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), Το υπ αρ. 19REQ004437713 εγκεκριμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» Σκαραμαγκάς, 18 Μαρ. 19 στο έγγραφο ΑΔ Φ.800/07/407/Σ.119//ΣΕΝΤ

ΣΧΟΛΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» Σκαραμαγκάς, 18 Μαρ. 19 στο έγγραφο ΑΔ Φ.800/07/407/Σ.119//ΣΕΝΤ ΣΧΟΛΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» Σκαραμαγκάς, 18 Μαρ. 19 στο έγγραφο ΑΔ Φ.800/07/407/Σ.119//ΣΕΝΤ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕΝΤ Α/Α 1 ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 18 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ (2) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (3) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (4)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ (2) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (3) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (4) Παράρτημα «Α» Ανήκει στο Φ. 800/63/293/Σ.307/26 Μαρ 18/ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Τμήμα Θερέτρου/Οικισμού ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Α/Α (1)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικοί όροι διενέργειας του Διαγωνισμού 1. Υποχρεωτικοί Όροι Όλοι οι περιεχόμενοι στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και στα σχετικά Παραρτήματα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Κ.Α , Προϋπολογισμός Μελέτης : 9.997,53 με Φ.Π.Α.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Κ.Α , Προϋπολογισμός Μελέτης : 9.997,53 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ, ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ» Κ.Α. 35.6692.002, Προϋπολογισμός Μελέτης : 9.997,53 με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 ΓΕ.ΜΗ. 58231.004000 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Τόπος Ερμούπολη 2/11/16 ΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π.: 374 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για τις ανάγκες των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, 711 10, Ηράκλειο Κρήτης Αρμόδιος: Λυτινάκη Χρυσούλα Τηλ/Fax: 2810-338137 / 2810-226.110 E-mail: info@portheraklion.gr - website: www.portheraklion.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Α/Α: EA4/2019 Α.Π.: ΚΥ/2019/419

Αθήνα, Α/Α: EA4/2019 Α.Π.: ΚΥ/2019/419 Αθήνα, 16.04.2019 Α/Α: EA4/2019 Α.Π.: ΚΥ/2019/419 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς επιστολών-δεμάτων για την κάλυψη των αναγκών του ΚΕΘΕΑ σε όλη την επικράτεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.ΣΜΥΡΝΗ: 04.04.2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ.: 14/2012 KA: 35.6699.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Χλοοτάπητα και βελτιωτικών εδάφους για χώρους πρασίνου» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ.

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΣΗΣΗΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :ΥΣΗΚ ΤΜΗΜΑ : ΤΘ Ταχ. Δ/νση : ΜΑΡΓΑΡΟΠΥΛΟΥ 3 Τ. Κ : Πληροφορίες : ΤΖΕΚΗΣ Δ. Τηλ : 2310-599016 FAX : 2310599-140 e-mail: stathmarxis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ενδιαφερόμενους οικονομικούς Ταχ.Κωδ. : Πληροφ. : Αλεξάνδρα Γατσίδη Τηλέφ. : Fax :

ΠΡΟΣ: Ενδιαφερόμενους οικονομικούς Ταχ.Κωδ. : Πληροφ. : Αλεξάνδρα Γατσίδη Τηλέφ. : Fax : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 01/12/2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Aρ.πρωτ. 49277 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ.

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΣΗΣΗΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :ΥΣΣΤΗΕ ΤΜΗΜΑ : ΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΔΟΜΟΚΟΥ 1 Τ. Κ : 104 Τηλ : 210-5298865 FAX : 210-5298873 e-mail: eliskon@yahoo.gr Αθήνα : 02-02-2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

α) Εργασίες εφαρμογής του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος για τα έτη σύμφωνα με το Π.Δ. 146/2003:

α) Εργασίες εφαρμογής του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος για τα έτη σύμφωνα με το Π.Δ. 146/2003: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη, 22 Φεβρουαρίου 2016 ΑΔΑ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. «Ταχυμεταφορές (Courier) φακέλων & δεμάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου» CPV: «Ταχυδρομικές Υπηρεσίες»

Μ Ε Λ Ε Τ Η. «Ταχυμεταφορές (Courier) φακέλων & δεμάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου» CPV: «Ταχυδρομικές Υπηρεσίες» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφ.: Εξάρχου Μαρίκα Τηλ.: 21 5121 Fax: 21 51219 E-mail: mexarchou@trikalacity.gr Μ Ε Λ Ε Τ Η «Ταχυμεταφορές

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο. απάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι ,84 µε το Φ.Π.Α.. ΑΡΘΡΟ 2 ο

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο. απάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι ,84 µε το Φ.Π.Α.. ΑΡΘΡΟ 2 ο ΕΡΓΟ : Προµήθεια Φωτοτυπικού υλικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ έτους 2011 των Υπηρεσιών του ήµου. ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ιαχείρισης Υλικών - Αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΘΝΙ 17PROC006125173 2017-05-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Λ.Φυλής 8 η στάση & Σπ. Θεολόγου 1 ΙΛΙΟΝ Τ.Κ. 13122 Πληροφορίες: Γεώργιος Νικηφόρος Τηλ. 213 2015276, φαξ 213 2015348 ekaprom@eka-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια συσκευών Firewall.

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια συσκευών Firewall. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 06 / 03 / 2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ Aρ. πρωτ. οικ. : 5231 & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:152940 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια εκτυπώσεις διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Αθήνα 07/12 / 2017 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ.Πρωτ. οικ. 50080 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑIΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 5586 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Σύμφωνα με τους παρακάτω όρους: ΆΡΘΡΟ 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λ.Φυλής 8 η στάση & Σπ. Θεολόγου 1 ΙΛΙΟΝ Τ.Κ.13122 Πληροφορίες: Νικηφόρος Γεώργιος Τηλ. 2132015276-353, FAX: 213 2015348 ekaprom@eka-hosp.gr ΙΛΙΟΝ, 06-02-2017 Αριθ. πρωτ.: 664 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004622284 2016-06-21 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΣΗΣΗΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :ΥΣΣΤΗΕ ΤΜΗΜΑ : ΤΘ Ταχ. Δ/νση : ΜΑΡΓΑΡΟΠΥΛΟΥ 3 Τ. Κ : Πληροφορίες : ΤΖΕΚΗΣ Δ. Τηλ : 2310-599016 FAX : 2310599-140

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο Ανάθεσης Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Κριτήριο Ανάθεσης Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14 / 02 / 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. 8003 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11 /2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11 /2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11 /2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ------------------------------------ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια Μηχανογραφικού Χαρτιού (ζυγολόγια) για το Γραφείο Σμυριδωρυχείων Νάξου.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια Μηχανογραφικού Χαρτιού (ζυγολόγια) για το Γραφείο Σμυριδωρυχείων Νάξου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα 27/11 / 2017 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.οικ.: 48373 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ενημερωτικές πινακίδες κτιρίων

ενημερωτικές πινακίδες κτιρίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Προμήθεια αυτοκόλλητων ανακλαστικών λωρίδων σήμανσης & Διακριτικών γνωρισμάτων των Οχημάτων του Δήμου Ηρακλείου & ενημερωτικές πινακίδες

Διαβάστε περισσότερα

Payroll Master. Η εφαρμογή λειτουργεί σε περιβάλλον Windows και χρησιμοποιεί βάση δεδομένων Oracle ver 7.x ή μεγαλύτερη.

Payroll Master. Η εφαρμογή λειτουργεί σε περιβάλλον Windows και χρησιμοποιεί βάση δεδομένων Oracle ver 7.x ή μεγαλύτερη. Payroll Master Το Payroll MaSter, που ανήκει στην οικογένεια εφαρμογών HR MaSter αποτελεί το λογισμικό μιας ολοκληρωμένης λύσης, που έχει στόχο την πλήρη και ολοκληρωμένη κάλυψη της Μισθοδοσίας και της

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού. Συνολικής Προϋπολογιζόμενης Πίστωσης 9.780,00 με ΦΠΑ

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού. Συνολικής Προϋπολογιζόμενης Πίστωσης 9.780,00 με ΦΠΑ Κηφισιά, 31-01-2017 Αριθ. πρωτ. 1522/01-02-2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ TMHMA ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Αλεξάνδρα Διαμαντοπούλου Τηλ. 213 2086657, φαξ 213

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Αθήνα 07/07 / 2017 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ. οικ. 31151 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26/08/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26/08/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26/08/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 29751 ΑΔΑ: 7610ΩΚ3-6ΓΨ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025905 Έχοντας υπόψη ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΣΗΣΗΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :ΥΣΣΤΗΕ ΤΜΗΜΑ : ΤΘ Ταχ. Δ/νση : ΜΑΡΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 3 Τ. Κ : Πληροφορίες : ΤΖΕΚΗΣ Δ. Τηλ : 2310-599016 FAX : 2310-599140 e-mail: stathmarxis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΕΝ/ ΠΥ Υ/31417/321 Ηµ/νία: 24/05/2018

Α. Π.: ΥΠΕΝ/ ΠΥ Υ/31417/321 Ηµ/νία: 24/05/2018 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 24.05.2018 14:47:26 Ακριβές Αντίγραφο Ψηφιακά υπογεγραμμένο από Ελένη Τσέλιου Α. Π.: ΥΠΕΝ/ ΠΥ Υ/31417/321 Ηµ/νία: 24/05/2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 (Α 147), αντικαθίσταται ως εξής:

1. Η παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 (Α 147), αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 107 N.4497/17 (Α 171) Τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 (Α 147) 1. Η παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 (Α 147), αντικαθίσταται «5. Η αθέτηση της υποχρέωσης της παραγράφου 2 συνιστά σοβαρό επαγγελματικό

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004685283 2016-06-30 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΣΗΣΗΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :ΥΣΣΤΗΕ ΤΜΗΜΑ : ΤΘ Ταχ. Δ/νση : ΜΑΡΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 3 Τ. Κ : Πληροφορίες : ΤΖΕΚΗΣ Δ. Τηλ : 2310-599016 FAX : 2310-599140

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ CONTAINER ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ CONTAINER ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, 711 10, Ηράκλειο Κρήτης Ηράκλειο, 17.07.2018 Αρ. Πρωτ.: 4081/2018 Τηλ/Fax: 2810-338116 / 2810-226.110 E-mail: info@portheraklion.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού. Συνολικής Προϋπολογιζόμενης Πίστωσης 7.750,23 με ΦΠΑ

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού. Συνολικής Προϋπολογιζόμενης Πίστωσης 7.750,23 με ΦΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ TMHMA ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757 Prom5@kat-hosp.gr Κηφισιά, 04-04-2018 Αριθ.Πρωτ.:4969/16-04-18

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 3/2018

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 3/2018 ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Α.Ε. ΟΤΑ ΠΑΡΚΟ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΘΕΣΗ ΣΕΛΕΠΙΤΣΑΡΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΤΗΛ: 210-4324501 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, 11/ 06 / 2018 ΑΡΙΘ.

Διαβάστε περισσότερα

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ TMHMA ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ TMHMA ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ TMHMA ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757 Prom5@kat-hosp.gr Κηφισιά, 02/05/2017 Αριθ.Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 13 - ΤΚ 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ 24610 29842 37893 ΦΑΞ 2461037527 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη, 20-3-2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9, 2131311572, 2131311604

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ 58231 004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Απομάκρυνση φορητών πυροσβεστήρων»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Απομάκρυνση φορητών πυροσβεστήρων» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 6ΦΚΦ469Β7Θ-96Ο Πάτρα: 10/7/2017 Αρ. Πρωτ.: 315/1493/ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.: Προς: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε (ΕΛΤΑ ΑΕ)

Α.Σ.: Προς: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε (ΕΛΤΑ ΑΕ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση : Μεσογείων 119 Ταχ.Κωδ. : 101 92 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανανέωση ετήσιας συνδρομής λογισμικού πακέτου AUTOCAD 3D 2019»

Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανανέωση ετήσιας συνδρομής λογισμικού πακέτου AUTOCAD 3D 2019» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ Α -ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ερμού 23-25 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: Επισυνάπτονται τα ακόλουθα παραρτήματα, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: Επισυνάπτονται τα ακόλουθα παραρτήματα, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: Επισυνάπτονται τα ακόλουθα παραρτήματα, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5 Τ 210 9281600

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης σε γλώσσες προγραμματισμού στο ΚΑΣΜΝ

Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης σε γλώσσες προγραμματισμού στο ΚΑΣΜΝ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΑΣΜΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ανήκει στο Φ.060/7/18 /Σ.75//18/05/18 Σκαραμαγκάς, 18 Μαΐου 2018 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης σε γλώσσες προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΛΟΓΟΥ ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΔΕΥ ΑΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΛΟΓΟΥ ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΔΕΥ ΑΕ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2018.03.20 18:11:29 EET Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Α.Ε. (Ε.Δ.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΑΓΩΝ ΠΟΡΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥΣ ΓΕΡΑΝΟΥΣ Ο.Λ.Η. Α.Ε.»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΑΓΩΝ ΠΟΡΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥΣ ΓΕΡΑΝΟΥΣ Ο.Λ.Η. Α.Ε.» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, 711 10, Ηράκλειο Κρήτης Ηράκλειο, 22.01.2019 Αρ. Πρωτ.: 390/2019 Τηλ/Fax: 2810-338116 / 2810-226.110 E-mail: info@portheraklion.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Κωδικός: Δ.TTY.150 Αρ. Έκδ.: 1 Ημ/νία Έκδ.: Σελ. 1 από 6

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Κωδικός: Δ.TTY.150 Αρ. Έκδ.: 1 Ημ/νία Έκδ.: Σελ. 1 από 6 Κωδικός: Δ.TTY.150 Αρ. Έκδ.: 1 Ημ/νία Έκδ.: 01-07-09 Σελ. 1 από 6 1. Εισαγωγή Η παρούσα διαδικασία περιγράφει όλες τις συντονισμένες ενέργειες για την διενέργεια των διαγωνισμών για την ανάθεση εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ. Άρθρο 1 Αντικείμενο εργασίας

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ. Άρθρο 1 Αντικείμενο εργασίας ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΧΝΗΣ ΠΑΡΚΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 50100 ΚΟΖΑΝΗ Τηλεφωνικό Κέντρο 24610-24062 Fax: 24610-24291 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές

Διαβάστε περισσότερα

Το Δ.Σ. της Δημοτικής Εμπορικής, Τουριστικής Επιχείρησης Καλαμαριάς με την επωνυμία ΔΕΤΕΚ Α.Ε. έχοντας υπόψη:

Το Δ.Σ. της Δημοτικής Εμπορικής, Τουριστικής Επιχείρησης Καλαμαριάς με την επωνυμία ΔΕΤΕΚ Α.Ε. έχοντας υπόψη: ΔΕΤΕΚ ΑΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ ΠΛΑΖ ΑΡΕΤΣΟΥΣ-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΤΚ:55110-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Τηλ:2310454453 Fax:2310 454485 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καλαμαριά 25/01/2017 Aριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Επιμελητήριο Δωδεκανήσου-Παράρτημα Κω Κάθε ενδιαφερόμενο προμηθευτή

ΠΡΟΣ : Επιμελητήριο Δωδεκανήσου-Παράρτημα Κω Κάθε ενδιαφερόμενο προμηθευτή 0000158516 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση :Ακτή Κουντουριώτη 7 Ταχ. Κώδικας :85300 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Προσκαλείστε να υποβάλλετε σε σφραγισμένο φάκελο ή ηλεκτρονικά τα αναφερόμενα παρακάτω δικαιολογητικά όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016. α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ.

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΣΗΣΗΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :ΥΣΗΚ ΤΜΗΜΑ : ΤΘ Ταχ. Δ/νση : ΜΑΡΓΑΡΟΠΥΛΟΥ 3 Τ. Κ : Πληροφορίες : ΤΖΕΚΗΣ Δ. Τηλ : 2310-599016 FAX : 2310599-140 e-mail: stathmarxis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια θερμοψυκτών δικτύου

Προμήθεια θερμοψυκτών δικτύου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Προμήθεια θερμοψυκτών δικτύου K. Μ.: Π120/2017 ΠΡΟΫΠ.: 3.943,20 με Φ.Π.Α. ΆΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο της προμήθειας-τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Ερμούπολη, 29.11.2016 ΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π.: 408 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για τις ανάγκες των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου 1. Αντικείμενο πρόσκλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ.: 2313 303061 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ FAX: 2313 303060 ΑΡΜΟΔΙΑ: Α. ΣΑΜΑΡΑ e-mail: alexandra.samara@n3.syzefxis.gov.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ υπ αριθμ. 56/2017 Το Πανεπιστημιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859695 2015-06-19

15PROC002859695 2015-06-19 ΑΔΑ: 6ΒΔΤ469Η25-ΜΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 18/6/2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 06 / 2015 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

Ανήκει στο Φ. 800/6/65/Σ.89//24 Ιαν 18/ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ανήκει στο Φ. 800/6/65/Σ.89//24 Ιαν 18/ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Παράρτημα «Α» Ανήκει στο Φ. 800/6/65/Σ.89//24 Ιαν 18/ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Τμήμα Υγειονομικού Α/Α (1) ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ (2) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (3)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 14 / 12 /2016 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αρ. Πρωτ. : 66373 ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ: 26613 62767 781 FAX: 26610 25555 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Μ7469Β4Μ-ΤΦ3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76, ΑΘΗΝΑ 10434, ΤΗΛ , FAX: ,

ΑΔΑ: Β4Μ7469Β4Μ-ΤΦ3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76, ΑΘΗΝΑ 10434, ΤΗΛ , FAX: , Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76, ΑΘΗΝΑ 10434, ΤΗΛ. 210-8203911, FAX: 210-8226204, http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 107 /2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα