Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής «Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ , του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων» (ΕΥΕ / ΓΓΙΦ) ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ)», Α και Β ΚΥΚΛΟΣ, ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ » (Κωδικός ΣΑΕ 455/8, Κωδικός Πράξης 2012ΣΕ ) Σελίδα 1 από 28

2 ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ: Σελίδα 2 από 28

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Προοίμιο Άρθρο 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Άρθρο 3. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Άρθρο 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ Άρθρο 5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Άρθρο 6. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΟΥΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 7. ΑΝΑΠΡΟΑΣΡΜΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 8. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 9. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ Άρθρο 10. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Παράρτημα Σελίδα 3 από 28

4 ΠΡΟΟΙΜΙΟ Στην Αθήνα σήμερα την, ημέρα.. του μηνός του 2012, μεταξύ: 1) αφενός μεν του Ελληνικού Δημοσίου και ειδικότερα της εδρεύουσας στην Αθήνα, επί της οδού Κοραή 4, Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ , του ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηματοδοτούμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, νομίμως εκπροσωπούμενης από την Γενική Γραμματέα Ισότητας των Φύλων, Μαρία Στρατηγάκη (στο εξής «Δικαιούχος») και 2) αφετέρου του/της (ταχυδρομική διεύθυνση, ταχυδρομικός κώδικας), με ΑΦΜ, ΔΟΥ.., (στο εξής «Αποδέκτης της επιχορήγησης»), νομίμως εκπροσωπούμενου/-ης από τ ν κ..., ο/η οποίος/-α εκπροσωπεί βάσει του καταστατικού/άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου.τ.. για την υπογραφή της παρούσας, συμφώνησαν και έκαναν δεκτά αμοιβαία τα ακόλουθα: Άρθρο 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης που κατατέθηκε την με αριθμό πρωτοκόλλου και έχει εγκριθεί με την με αριθμό..απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Τίτλος Σχεδίου Δράσης: Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός: Ο Αποδέκτης της επιχορήγησης αναλαμβάνει την υλοποίηση του ανωτέρω εγκεκριμένου Σχεδίου Δράσης, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί Υποέργο της Πράξης «Υποστήριξη των ΜΚΟ (γυναικείων οργανώσεων)». Σελίδα 4 από 28

5 Για τις ανάγκες της παρούσας σύμβασης ορίζεται Υπεύθυνος Σχεδίου Δράσης ο νόμιμος εκπρόσωπος του Αποδέκτη της επιχορήγησης, ο/η.. με αριθμό Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου......, κάτοικος..., οδός.., ο/η οποίος/-α είναι αρμόδιος/-α για την υποβολή στον Δικαιούχο όλων των παραδοτέων και στοιχείων που απαιτούνται για την παρακολούθηση της ομαλής υλοποίησης του Υποέργου, σύμφωνα με την με αριθμό /οικ (ΦΕΚ 313/Β/ ) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Σύστημα Διαχείρισης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης και Ελέγχου της Κατηγορίας πράξης «Υποστήριξη των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (γυναικείων οργανώσεων)» του Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση (σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006)» (ΑΔΑ 4Α1ΩΛ-Τ), την με αριθμό 14053/ΕΥΣ/1749/ (ΦΕΚ 540/Β/ ) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για το Σύστημα Διαχείρισης, καθώς και το Εγχειρίδιο και τον Οδηγό Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύουν κάθε φορά, τον Οδηγό Εφαρμογής της Πράξης και τις υποδείξεις του Δικαιούχου. Οι πράξεις ή παραλείψεις του Νομίμου Εκπροσώπου του Αποδέκτη της επιχορήγησης, οι οποίες γίνονται στο όνομα και για λογαριασμό του Αποδέκτη της επιχορήγησης, αποτελούν πράξεις και παραλείψεις του Αποδέκτη της επιχορήγησης. Άρθρο 2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1. Ο Αποδέκτης της επιχορήγησης υποχρεούται να υποβάλει στον «Δικαιούχο»: Σελίδα 5 από 28

6 Α. Μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης για την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης Μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης για τη χρηματοδότηση του Σχεδίου Δράσης, ο Αποδέκτης της επιχορήγησης υποχρεούται να υποβάλει στον «Δικαιούχο»: Βεβαίωση Έναρξης του Σχεδίου Δράσης, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, εφόσον ο Αποδέκτης της επιχορήγησης πραγματοποιήσει την απαιτούμενη προετοιμασία για την έναρξη του Σχεδίου Δράσης, η οποία συνίσταται σωρευτικά σε: i) υποβολή οριστικού αναλυτικού χρονοδιαγράμματος ενεργειών ii) πρόσληψη ανέργου/άνεργης η οποία τεκμηριώνεται με το έγγραφο αναγγελίας πρόσληψης προς τον ΟΑΕΔ και iii) υλοποίηση μίας (1) τουλάχιστον ενέργειας δημοσιοποίησης του Σχεδίου Δράσης η οποία τεκμηριώνεται με το αντίστοιχο πρωτότυπο παραδοτέο (όπως δημοσίευση καταχώρησης στον Τύπο, αποστολή Δελτίων Τύπου, έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου, διοργάνωση εκδήλωσης κ.λπ.). Β. Κατά την διάρκεια υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης Φυσικού Αντικειμένου Ο Αποδέκτης της επιχορήγησης υποχρεούται: α. Να υποβάλλει στον «Δικαιούχο» Δελτία Δαπανών Υποέργου για το οικονομικό αντικείμενο του συνόλου των ενεργειών εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από το τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα, εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η δαπάνη και μέχρι την εκκαθάριση του Υποέργου, συνοδευόμενα από τα αντίστοιχα παραστατικά για κάθε πραγματοποιηθείσα δαπάνη σε ακριβή αντίγραφα. β. Να υποβάλλει στον «Δικαιούχο» Δελτία Παρακολούθησης Προόδου του Υποέργου για το φυσικό αντικείμενο του Υποέργου, εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη του εξαμήνου αναφοράς και συγκεκριμένα: - μέχρι 10 Ιουλίου για το εξάμηνο από 1 η Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου - μέχρι 10 Ιανουαρίου για το εξάμηνο από 1 η Ιουλίου έως 31 Δεκεμβρίου Η υποβολή θα γίνεται σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή. γ. Να δέχεται τη διενέργεια από τον «Δικαιούχο» επιτόπιων ελέγχων. Σελίδα 6 από 28

7 δ. Να υποβάλλει στον «Δικαιούχο», σε κάθε περίπτωση που ζητηθεί, πάσης φύσης έγγραφα και στοιχεία που αφορούν στο φυσικό ή οικονομικό αντικείμενο και τα οποία θα τηρούνται στους Φακέλους Διοικητικής Παρακολούθησης, Παρακολούθησης Οικονομικού Αντικειμένου και Παρακολούθησης Φυσικού Αντικειμένου του Σχεδίου Δράσης, όπως αυτά αναφέρονται κατωτέρω στο Παράρτημα της παρούσας. ε. Να υποβάλει εκθέσεις προόδου για την εξέλιξη της υλοποίησης του φυσικού αντικείμενου. Ειδικότερα, να υποβάλει στον «Δικαιούχο» τα εξής παραδοτέα ανά ενέργεια σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης: στ. Να τηρεί διακριτό τραπεζικό λογαριασμό για τις πληρωμές και ξεχωριστή λογιστική μερίδα του Υποέργου. ζ. Να τηρεί πλήρες αρχείο με τα στοιχεία του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου σε πρωτότυπη μορφή, σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας και τα τυποποιημένα έντυπα που θα του υποδείξει ο Δικαιούχος. η. Να ενημερώνει τον Δικαιούχο και τις τρίτες αρχές, προς τις οποίες αυτός έχει υποχρέωση, για την τήρηση των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία. θ. Να προετοιμάζει και επεξεργάζεται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την ομαλή διεξαγωγή του ελέγχου του Υποέργου από τον «Δικαιούχο» και όλες τις αρμόδιες αρχές. ι. Να τηρεί τους κανόνες πληροφόρησης και δημοσιότητας, όπως θεσπίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006, όπως ισχύει, και καθορίζονται στις διατάξεις εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση » και την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό /οικ (ΦΕΚ 313/Β/ ) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Σύστημα Διαχείρισης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης και Ελέγχου της Κατηγορίας πράξης «Υποστήριξη των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (γυναικείων οργανώσεων)» του Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση (σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006)» (ΑΔΑ 4Α1ΩΛ-Τ), όπως ισχύει, και τις υποδείξεις του Δικαιούχου. Σελίδα 7 από 28

8 κ. Να καταβάλλει: Τις αμοιβές και τα πάσης φύσης επιδόματα του ατόμου που θα προσληφθεί για τις ανάγκες του Σχεδίου Δράσης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία Τις αναλογούσες εργοδοτικές εισφορές του ατόμου που θα προσληφθεί για τις ανάγκες του Σχεδίου Δράσης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία Τις αναλογούσες παρακρατήσεις φόρου των αμοιβών του ατόμου που θα προσληφθεί για τις ανάγκες του Σχεδίου Δράσης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία Τις δαπάνες μετακίνησης, διαμονής και διατροφής (όπου αυτό απαιτείται) για τις ανάγκες του Σχεδίου Δράσης, σύμφωνα με το εγκριθέν Σχέδιο Δράσης και την με αριθμό /οικ (ΦΕΚ 313/Β/ ) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Σύστημα Διαχείρισης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης και Ελέγχου της Κατηγορίας πράξης «Υποστήριξη των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (γυναικείων οργανώσεων)» του Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση (σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006)» (ΑΔΑ 4Α1ΩΛ-Τ), όπως ισχύει. Κάθε άλλη δαπάνη που έχει σχέση με την υλοποίηση του παρόντος Σχεδίου Δράσης σύμφωνα με το εγκριθέν Σχέδιο Δράσης και την με αριθμό /οικ (ΦΕΚ 313/Β/ ) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Σύστημα Διαχείρισης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης και Ελέγχου της Κατηγορίας πράξης «Υποστήριξη των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (γυναικείων οργανώσεων)» του Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση (σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006)» (ΑΔΑ 4Α1ΩΛ-Τ), όπως ισχύει. Γ. Μετά την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης Μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης, ο Αποδέκτης της επιχορήγησης υποχρεούται το αργότερο εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών να υποβάλει στον Δικαιούχο Απολογιστική έκθεση του υλοποιηθέντος Σχεδίου Δράσης (φυσικού και οικονομικού αντικειμένου) σε έντυπη και Σελίδα 8 από 28

9 ηλεκτρονική μορφή. Η έκθεση θα περιλαμβάνει αναλυτικά τα αποτελέσματα των ενεργειών που υλοποιήθηκαν σε σύγκριση με τους τεθέντες στόχουςπροσδοκώμενα αποτελέσματα και σε πλήρη αντιστοιχία με τη μεθοδολογία παρακολούθησης, αξιολόγησης και διάδοσης, όπως περιγράφηκε στην εγκεκριμένη πρόταση. Ο «Δικαιούχος» διατηρεί το δικαίωμα απόρριψης της υποβληθείσας απολογιστικής έκθεσης με αιτιολογημένη απόφαση. Σε αυτή την περίπτωση ο Αποδέκτης της επιχορήγησης επανυποβάλλει αναμορφωμένη έκθεση εντός δέκα (10) ημερών. Η πιστοποίηση του Φυσικού και Οικονομικού αντικειμένου από το Δικαιούχο γίνεται με διοικητικό ή/και με επιτόπιο έλεγχο με βάση τα στοιχεία υλοποίησης και τις Εκθέσεις Προόδου που υποβάλλει ο Αποδέκτης της επιχορήγησης ή/και από συμπληρωματικά στοιχεία τα οποία μπορεί να ζητήσει ο «Δικαιούχος», εφόσον το κρίνει σκόπιμο, και τα οποία ο Αποδέκτης της επιχορήγησης υποχρεούται να προσκομίσει. Ο «Δικαιούχος» διατηρεί το δικαίωμα χρήσης και επεξεργασίας των στοιχείων των ωφελουμένων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του ν. 2472/1997 όπως ισχύει για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Στις περιπτώσεις πλημμμελούς τήρησης των υποχρέωσεών του ο Αποδέκτης της επιχορήγησης υποχρεούται στην καταβολή ρήτρας ποσοστού έως και 10% επί του συνολικού ποσού επιχορήγησης, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του «Δικαιούχου» σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. Άρθρο 3. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Η διάρκεια της παρούσας Σύμβασης ορίζεται έως τις, σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης: ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ Σελίδα 9 από 28

10 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ/ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Άρθρο 4. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΡΟΕΣ Το Υποέργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση », Γενικός Στόχος ΙΙΙ (Άξονας Προτεραιότητας 8): «Ενδυνάμωση των πολιτικών ισότητας των φύλων σε όλο το εύρος της δημόσιας διοίκησης». Η δαπάνη του εν λόγω Υποέργου συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Ο Προϋπολογισμός του Υποέργου ανέρχεται σε.. ευρώ (.). Η πληρωμή θα γίνει σε βάρος των πιστώσεων του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων (ΠΔΕ), Κωδικός ΣΑΕ4558, Κωδικός Πράξης 2012ΣΕ μέσω Υπόλογου Διαχειριστή. Οι πληρωμές του εγκριθέντος ποσού επιχορήγησης από τον «Δικαιούχο» προς τον Αποδέκτη της επιχορήγησης πραγματοποιούνται σε τέσσερις (4) δόσεις, ως εξής: α. Η πρώτη δόση ύψους 20% του συνολικού ποσού της επιχορήγησης για την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης καταβάλλεται μετά την υποβολή Βεβαίωσης Έναρξης Υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης από τον Αποδέκτη της επιχορήγησης, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, εφόσον ο Αποδέκτης της επιχορήγησης πραγματοποιήσει την απαιτούμενη προετοιμασία για την έναρξη του Σχεδίου Δράσης, η οποία συνίσταται σωρευτικά σε: υποβολή οριστικού αναλυτικού χρονοδιαγράμματος ενεργειών Σελίδα 10 από 28

11 πρόσληψη ανέργου/άνεργης η οποία τεκμηριώνεται με το έγγραφο αναγγελίας πρόσληψης προς τον ΟΑΕΔ και υλοποίηση μίας (1) τουλάχιστον ενέργειας δημοσιοποίησης του Σχεδίου Δράσης η οποία τεκμηριώνεται με το αντίστοιχο πρωτότυπο παραδοτέο (όπως δημοσίευση καταχώρησης στον Τύπο, αποστολή Δελτίων Τύπου, έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου, διοργάνωση εκδήλωσης κ.λπ.). β. Η δεύτερη δόση ύψους 30% του συνολικού ποσού της επιχορήγησης για την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης καταβάλλεται με την πιστοποίηση από τον Δικαιούχο της υλοποίησης του 50% του Φυσικού Αντικειμένου και του 40% του Οικονομικού Αντικειμένου, σύμφωνα με το περιεχόμενο της σύμβασης επιχορήγησης, μετά την υποβολή δικαιολογητικών υλοποίησης από τον Αποδέκτη της επιχορήγησης. Η υποβολή των στοιχείων αυτών θα υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης. Για την καταβολή της δόσης αυτής απαιτείται η προηγούμενη υποβολή από τον Αποδέκτη της επιχορήγησης Έκθεσης Προόδου του Σχεδίου Δράσης. γ. Η τρίτη δόση ύψους 30% του συνολικού ποσού της επιχορήγησης για την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης καταβάλλεται με την πιστοποίηση από τον Δικαιούχο της υλοποίησης του 80% του Φυσικού Αντικειμένου και του 70% του Οικονομικού Αντικειμένου, σύμφωνα με το περιεχόμενο της σύμβασης επιχορήγησης, μετά την υποβολή δικαιολογητικών υλοποίησης από τον Αποδέκτη της επιχορήγησης. Η υποβολή των στοιχείων αυτών θα υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης. Για την καταβολή της δόσης αυτής απαιτείται η προηγούμενη υποβολή από τον Αποδέκτη της επιχορήγησης Έκθεσης Προόδου του Σχεδίου Δράσης. δ. Η τελευταία δόση αφορά στην πληρωμή του τελικού υπολοίπου της επιχορήγησης και καταβάλλεται με την πιστοποίηση από τον Δικαιούχο της υλοποίησης του 100% του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου, σύμφωνα με το περιεχόμενο της σύμβασης επιχορήγησης και μετά την υποβολή από τον Αποδέκτη της επιχορήγησης της αίτησης τελικής πληρωμής και λοιπών δικαιολογητικών υλοποίησης. Για την καταβολή της δόσης αυτής απαιτείται η προηγούμενη υποβολή από τον Αποδέκτη της επιχορήγησης της Απολογιστικής Έκθεσης του Σχεδίου Δράσης. Για την πληρωμή κάθε δόσης εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο του Δικαιούχου έγγραφο με το οποίο πιστοποιείται η τήρηση των όρων και προϋποθέσεων καταβολής των δόσεων. Σελίδα 11 από 28

12 Υπέρβαση του εγκριθέντος ποσού της επιχορήγησης για την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης δεν χρηματοδοτείται. Επιτρέπεται η μεταβολή των επί μέρους κατηγοριών δαπανών του Σχεδίου Δράσης έως 10% του συνολικού προϋπολογισμού του και εφ όσον δεν υπερβαίνει το 20% της κάθε επί μέρους κατηγορίας δαπάνης. Τα πάσης φύσεως έσοδα που προκύπτουν στον Αποδέκτη της επιχορήγησης από την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης κατά την περίοδο από την υπογραφή της σύμβασης επιχορήγησης μέχρι τη λήξη της αντιπροσωπεύουν πόρους οι οποίοι μειώνουν το ποσό της χρηματοδότησής της από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Κράτος και αφαιρούνται πλήρως από τις επιλέξιμες δαπάνες. Ο Αποδέκτης της επιχορήγησης τηρεί διακριτό λογαριασμό και διακριτή λογιστική μερίδα για κάθε Σχέδιο Δράσης. Τόκοι που τυχόν δημιουργούνται από την κίνηση των κεφαλαίων του λογαριασμού αυτού θεωρούνται πόροι δημόσιας δαπάνης που διατίθενται για το υπ όψη έργο. Οι εμπορικές τράπεζες στις οποίες κατατίθενται τα κονδύλια για τη χρηματοδότηση των Μ.Κ.Ο./Γ.Ο. υποχρεούνται να παρέχουν στοιχεία κίνησης των λογαριασμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις εγκυκλίους λειτουργίας του Κεντρικού Λογαριασμού του ΕΣΠΑ. Ρητά ορίζεται ότι όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τα εγκριτικά έγγραφα και την παρούσα σύμβαση δεν μεταβιβάζονται ούτε εκχωρούνται σε οποιοδήποτε τρίτο φορέα, σε άλλο φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου. Η καταβολή της εκάστοτε δόσης από τον Δικαιούχο στον Αποδέκτη της επιχορήγησης τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της προηγούμενης διάθεσης του σχετικού χρηματικού ποσού από τον Φορέα Χρηματοδότησης. Για τις πληρωμές οι οποίες θα καταβάλλονται στον Αποδέκτη της επιχορήγησης απαιτείται να προσκομίζονται τα εξής δικαιολογητικά: α. Τιμολόγιο επιδοτήσεων, αποζημιώσεων και άλλων ανόργανων εσόδων του άρθρου 12 παρ. 3 Π.Δ.186/1992 (Κ.Β.Σ.). β. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από τα οποία να προκύπτει ότι η υποψήφια Μ.Κ.Ο./Γ.Ο. δεν έχει λυθεί, δεν τελεί υπό πτώχευση, Σελίδα 12 από 28

13 υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, υπό αναγκαστική διαχείριση, υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση, υπό εκκαθάριση, υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης, υπό πτωχευτικό συμβιβασμό (ή άλλη ανάλογη κατάσταση- μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα), υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης πτωχευτικού συμβιβασμού (ή άλλης ανάλογης κατάστασης-μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) γ. Πιστοποιητικά σε ισχύ, που εκδίδονται από την αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από τα οποία να προκύπτει ότι ο κάθε Αποδέκτης της επιχορήγησης είναι ενήμερος ως προς ασφαλιστικές και φορολογικές του υποχρεώσεις. Η ασφαλιστική ενημερότητα θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρ. 8 του Ν. 1599/86, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στη οποία θα δηλώνονται όλοι οι οργανισμοί της κοινωνικής ασφάλισης, κύριας και επικουρικής, στους οποίους ο Αποδέκτης της επιχορήγησης οφείλει να καταβάλλει εισφορές για το απασχολούμενο προσωπικό. δ. Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου. AΡΘΡΟ 5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1. Ο «Δικαιούχος» προκειμένου να διασφαλίσει την αποτελεσματικότητα και την ορθή εφαρμογή των ενεργειών του Σχεδίου Δράσης, ασκεί έλεγχο σε όλα τα στάδια, ελέγχει την ορθή υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην με αριθμό /οικ (ΦΕΚ 313/Β/ ) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Σύστημα Διαχείρισης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης και Ελέγχου της Κατηγορίας πράξης «Υποστήριξη των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (γυναικείων οργανώσεων)» του Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση (σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006)» (ΑΔΑ 4Α1ΩΛ-Τ) και τον Οδηγό Εφαρμογής της Πράξης, με σκοπό: Τη χρηστή και αποτελεσματική διαχείριση των πόρων Σελίδα 13 από 28

14 Την τήρηση των εθνικών και κοινοτικών διατάξεων Την ορθή υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης Την επιλεξιμότητα των δαπανών και την αιτιολόγησή τους Την πρόληψη ή την διαπίστωση τυχόν παραβάσεων και την επιβολή κυρώσεων Την ανάκτηση τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών μετά τη διαπίστωση σχετικής παράβασης από το αρμόδιο όργανο Την εξασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου Την τήρηση των κανόνων δημοσιότητας, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία 2. Η διαδικασία πιστοποίησης και παραλαβής του φυσικού αντικειμένου του Υποέργου περιλαμβάνει τα εξής: Οι Αποδέκτες της επιχορήγησης παραδίδουν το φυσικό αντικείμενο - παραδοτέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 στην ΕΥΕ /ΓΓΙΦ. Η αρμόδια Μονάδα Γ του «Δικαιούχου» ελέγχει το φυσικό αντικείμενο που πραγματοποιήθηκε ως προς την ποσότητα, την ποιότητα και τις προθεσμίες παράδοσης. Ανάλογα με τη φύση του Υποέργου και τα σχετικά παραδοτέα και σύμφωνα με τα οριζόμενα από την παρούσα, η πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου λαμβάνει μία από τις παρακάτω μορφές ή και τις δύο: Α) Διοικητικός έλεγχος Β) Επιτόπιος Έλεγχος 3. Εκτός από τους διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους από το Δικαιούχο διενεργούνται: α. Διοικητικές και Επιτόπιες Επαληθεύσεις από τη Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση » β. Επιθεωρήσεις από την Αρχή Πιστοποίησης Σελίδα 14 από 28

15 γ. Έλεγχοι ελεγκτικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο έλεγχος συνίσταται στην εξέταση της ποιότητας του παρεχόμενου έργου και στην ορθή οικονομική διαχείριση, σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές και εθνικές διατάξεις. Επίσης ελέγχεται: Η εναρμόνιση του Σχεδίου Δράσης με τους στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος, με τους στόχους του ΕΣΠΑ και με τις διατάξεις των Κανονισμών, των σχετικών με την αποστολή των διαρθρωτικών ταμείων. Η καλή δημοσιονομική διαχείριση, η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την δικαιολόγηση και τη λογιστική καταγραφή των δαπανών, την τήρηση της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας και τη διαχείριση σύμφωνα με τις αρχές της οικονομίας και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. 4. Τα στάδια ελέγχου είναι τα εξής: α. Προληπτικός έλεγχος διενεργείται πριν την έναρξη υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης και εξετάζεται η τήρηση των συμφωνηθέντων για τη προετοιμασία υλοποίησης των ενεργειών που συνθέτουν το εγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης. β. Έλεγχος κατά την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης διενεργείται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης, με τον οποίο ελέγχεται και πιστοποιείται η επιλεξιμότητα, η νομιμότητα και η κανονικότητα των δαπανών, η αξιοπιστία των πληροφοριών και οικονομικών στοιχείων που δηλώνονται από τον Αποδέκτη της επιχορήγησης στα πλαίσια των Δελτίων Δαπανών και των Δελτίων Παρακολούθησης Προόδου, η τήρηση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει ο Αποδέκτης της επιχορήγησης και η τήρηση των κανόνων δημοσιότητας σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία. γ. Έλεγχος με την ολοκλήρωση του Σχεδίου Δράσης: διενεργείται μετά τη γνωστοποίηση ολοκλήρωσης του Σχεδίου Δράσης από τον Αποδέκτη της επιχορήγησης, αφορά το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο και το λειτουργικό Σελίδα 15 από 28

16 αποτέλεσμα του Σχεδίου Δράσης και βεβαιώνεται η τήρηση των υποχρεώσεων του Αποδέκτη της επιχορήγησης. 5. Κατά τον έλεγχο του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του κάθε Σχεδίου Δράσης εξετάζονται τα οριζόμενα: α. Στην με αριθμό /οικ (ΦΕΚ 313/Β/ ) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Σύστημα Διαχείρισης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης και Ελέγχου της Κατηγορίας πράξης «Υποστήριξη των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (γυναικείων οργανώσεων)» του Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση (σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006)» (ΑΔΑ 4Α1ΩΛ- Τ), όπως ισχύει, β. στην με αριθμό 1225/ (ΑΔΑ: 4ΑΣΦΝ-ΛΧΦ) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για την «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Υλοποίηση Σχεδίων Δράσης από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και Γυναικείες Οργανώσεις στο πλαίσιο της κατηγορίας πράξης «Υποστήριξη των Μ.Κ.Ο. (γυναικείων οργανώσεων)» του Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση », γ. στο εγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης και δ. στον Οδηγό Εφαρμογής της Πράξης. 6. Έλεγχος Οικονομικού Αντικειμένου : α. Ως προς το οικονομικό αντικείμενο, ελέγχεται αν καταβλήθηκαν οι ανωτέρω αναφερόμενες στο άρθρο 2, Β. (ι) της παρούσας σύμβασης υποχρεωτικές δαπάνες, αν οι δαπάνες είναι πραγματικές και δηλώνονται ορθώς από τον Αποδέκτη της επιχορήγησης και αν οι δηλωθείσες δαπάνες είναι σύμφωνες με το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο. Επιπροσθέτως, ελέγχεται ότι η δηλωθείσα δαπάνη δεν έχει χρηματοδοτηθεί από άλλα εθνικά ή χρηματοδοτικά μέσα ή από προηγούμενη προγραμματική περίοδο. β. Ο Αποδέκτης της επιχορήγησης υποχρεούται να αποδέχεται επιτόπιες επαληθεύσεις και ελέγχους από τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά όργανα που Σελίδα 16 από 28

17 προβλέπονται στο εγκεκριμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση » και να παρέχει σε αυτά όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά ή στοιχεία υλοποίησης της πράξης. Ο Αποδέκτης της επιχορήγησης υποχρεούται να τηρεί και να ενημερώνει φάκελο με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης έως την ολοκλήρωση, την αποπληρωμή του σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες του Δικαιούχου. Επίσης υποχρεούται να τηρεί όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους των πράξεων για διάστημα τριών ετών μετά το κλείσιμο του Επιχειρησιακού Προγράμματος και τουλάχιστον μέχρι το Το ανωτέρω διάστημα μπορεί να παρατείνεται είτε στην περίπτωση ενδίκων διαδικασιών είτε κατόπιν δεόντως αιτιολογημένης αίτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα τηρούνται σε πρωτότυπη μορφή. Στην περίπτωση που τα πρωτότυπα έχουν διαβιβαστεί στον Δικαιούχο (ΕΥΕ/ΓΓΙΦ), τα δικαιολογητικά έγγραφα τηρούνται σε ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων, είτε επικυρωμένα φωτοαντίγραφα από το πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο των εγγράφων. Δεν γίνονται δεκτά συγκεντρωτικά τιμολόγια, εφόσον αυτά δεν συνοδεύονται από αναλυτικά παραστατικά των επιμέρους δαπανών ανά Σχέδιο Δράσης και ανά κατηγορία ενεργειών. γ. Αντικείμενο ελέγχου αποτελεί το 100% των δηλωθεισών δαπανών των δράσεων του Σχεδίου Δράσης, βάσει δικαιολογητικών εγγράφων ή ισοδύναμων λογιστικών στοιχείων πραγματοποίησης των σχετικών δαπανών, όπως αυτά προβλέπονται από τον ΚΒΣ. Όλα τα παραστατικά δαπανών καταχωρούνται από τον Αποδέκτη της επιχορήγησης στο λογιστικό του σύστημα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά. Η πραγματοποίηση μιας δαπάνης πρέπει να τηρεί όλους τους κανόνες και να διασφαλίζει την διαδρομή ελέγχου, σε κάθε χρονική στιγμή. 7. Διαδικασία ελέγχου Σελίδα 17 από 28

18 α. Ο έλεγχος κάθε Σχεδίου Δράσης συνίσταται τόσο στην εξέταση της ποιότητας του φυσικού αντικειμένου, όσο και του συνόλου των οικονομικών στοιχείων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού. β. Οι έλεγχοι διενεργούνται είτε επί τόπου, είτε κατόπιν εγγράφου προσκλήσεως από τον Δικαιούχο προς τον Αποδέκτη της επιχορήγησης με την προσκόμιση από τον Αποδέκτη της επιχορήγησης όλων των αναγκαίων στοιχείων, εντός των χρονικών ορίων που τίθενται από τον Δικαιούχο. Η μη έγκαιρη συμμόρφωση στα ανωτέρω χρονικά όρια έχει ως συνέπεια την απόρριψη ή την περικοπή των δαπανών που σχετίζονται με τα προαναφερθέντα στοιχεία και την καθυστέρηση των χρηματοροών. γ. Η μη τήρηση ή η ελλιπής τήρηση των υποχρεώσεων του Αποδέκτη της επιχορήγησης που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση και από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο μπορεί να επιφέρει την περικοπή δαπανών ακόμα και την ανάκληση της απόφασης έγκρισης χρηματοδότησης και την κατόπιν τούτου επιστροφή τυχόν εισπραχθέντων χρηματικών ποσών ως παρανόμως ή αχρεωστήτως καταβληθέντων σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 της παρούσας και την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία, Μετά την ολοκλήρωση του επιτόπιου ελέγχου και της λήψης τυχόν συμπληρωματικών στοιχείων εκ μέρους του Δικαιούχου, συντάσσεται εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών σχετική έκθεση επιτόπιου ελέγχου η οποία περιλαμβάνει σαφή και τεκμηριωμένη ανάλυση των τυχόν εντοπισθέντων προβλημάτων και των συνεπειών τους. Στην περίπτωση που, κατά τον επιτόπιο έλεγχο, διαπιστώνεται αχρεώστητη ή παράνομη καταβολή ποσών, αυτή αναφέρεται στην ανωτέρω έκθεση με κατάλληλη τεκμηρίωση και αναφορά των διατάξεων που παραβιάστηκαν και προτείνεται η ανάκτηση των ποσών που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως ή παρανόμως σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα. δ. Εάν κατά τον διενεργηθέντα έλεγχο διαπιστωθεί η αχρεώστητη ή παράνομη καταβολή ποσών της εγκεκριμένης επιχορήγησης, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων του Νόμου 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου Σελίδα 18 από 28

19 των δαπανών του Κράτους», κατόπιν σχετικής επαλήθευσης από την αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης σύμφωνα με την με αριθμό 14053/ΕΥΣ/1749/ (ΦΕΚ 540/Β/ ) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για το Σύστημα Διαχείρισης, όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά, καθώς και το Εγχειρίδιο και τον Οδηγό Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, ε. Οι λεπτομέρειες σχετικά με την έγκριση και κοινοποίηση της έκθεσης ελέγχου, τις αντιρρήσεις, καθώς και με τη διαδικασία ανάκτησης των αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών, θα καθορίζονται στη σχετική Κ.Υ.Α. που θα εκδοθεί. ζ. Ο «Δικαιούχος» διατηρεί το δικαίωμα να καθορίσει μονομερώς μηχανισμούς πιστοποίησης και ελέγχου της ορθής υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης (οδηγούς συστήματα ελέγχου), οι οποίοι θα εξασφαλίζουν τον αποτελεσματικό έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των τελικών παραδοτέων. Άρθρο 6. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΟΥΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ α. Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται η μη τήρηση ή η πλημμελής τήρηση των ανωτέρω συμφωνηθέντων όρων της παρούσας και μετά τη βεβαίωση της παραβίασης αυτής από τον Δικαιούχο, με βάση τα ανωτέρω οριζόμενα, ο Δικαιούχος δύναται: 1. να προβαίνει σε συστάσεις προς τον Αποδέκτη της επιχορήγησης και οι οποίες θα κοινοποιούνται στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, προκειμένου ο Αποδέκτης της επιχορήγησης να συμμορφωθεί με τις συμβατικές του υποχρεώσεις Σελίδα 19 από 28

20 2. να επιβάλει ρήτρα σε βάρος του Αποδέκτη της επιχορήγησης, έως και 10% επί του συνολικού ποσού επιχορήγησης, δυνάμει του άρθρου 2 παρ. 2 της παρούσας 3. να ανακαλέσει την απόφαση έγκρισης χρηματοδότησης μερικώς ή ολικώς, την οποία ανάκληση κοινοποιεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση » 4.να προβεί στην άσκηση του δικαιώματος αναπροσαρμογής (μείωσης) της επιχορήγησης προς τον Αποδέκτη της επιχορήγησης, τον οποίο αφορά η παραβίαση των δεσμεύσεών του, μονομερώς, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 της παρούσας ή 5. να καταγγείλει εγγράφως, εν όλω ή εν μέρει, τη σύμβαση. Η καταγγελία της σύμβασης κοινοποιείται στον Αποδέκτη της επιχορήγησης και στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση » και μπορεί να αφορά μέρος μόνο ή το σύνολο του Υποέργου που έχει αναλάβει ο Αποδέκτης της επιχορήγησης, οποτεδήποτε: όταν διαπιστωθεί από τον «Δικαιούχο» ότι απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης ή για μέρος του δεν έχουν υλοποιηθεί από τον Αποδέκτη της επιχορήγησης, με αποτέλεσμα να παρακωλύεται ή και να καθίσταται αδύνατη η συνέχιση και ολοκλήρωση του Σχεδίου Δράσης ή μέρους του. αν δεν εκτελέσει τις υποχρεώσεις του για το σύνολο του Σχεδίου Δράσης που απορρέουν από την παρούσα και ιδίως στις περιπτώσεις: μη τήρησης όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση εργασίας του ατόμου που θα προσληφθεί για τις ανάγκες του Σχεδίου Δράσης στις νόμιμες προθεσμίες. μη ορθής υλοποίησης μέρους ή του συνόλου των ενεργειών σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης. αν δεν τηρούνται οι κανόνες πληροφόρησης και δημοσιότητας, όπως θεσπίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006, όπως ισχύει, και καθορίζονται με τις διατάξεις εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση », την με Σελίδα 20 από 28

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» O Δ Η Γ Ο Σ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» (Στο πλαίσιο των Δράσεων Στέγασης, Σίτισης και Κοινωνικής Φροντίδας για τους Αστέγους, του άρθρου 29 του ν. 4052/12, όπως ισχύει) 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ»

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» Η οικονομική ύφεση του 2007-2008, έχει πλέον εξελιχθεί σε μια καθολική οικονομική κρίση.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΡΟΣ Α.1 - ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΏΝ...7 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ I ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ...7 Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741637 2015-04-30

15PROC002741637 2015-04-30 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1105 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Οικ. 112356 Σύστημα Διαχείρισης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης και Ελέγχου Δράσεων Μη Κυβερνητικών

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Τομέα Υγείίας καιι Κοιινωνιικής Αλληλεγγύης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Αθήνα, 10.01.2013 Περιεχόμενα 1. Γενικά 2.

Διαβάστε περισσότερα

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το υποέργο 7 «Επικοινωνιακά Υλικά Προβολής και Δημοσιοποίηση της Πράξης στα ΜΜΕ» Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31236/30-09-2013 Τεύχος Διακήρυξης της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ωραιοκάστρου», με κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αθήνα, 17/04/2013 Αριθ. Πρωτ.: 8303 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002772601 2015-05-13

15PROC002772601 2015-05-13 Συγγρού83, 11745Αθήνα, τηλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.firstreception.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Ζακεστίδης Κων/νος E-mail: k.zakestidis@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την ανεύρεση εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την ανεύρεση εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Γενική Διεύθυνση Αθήνα, 24.04.2015 Διεύθυνση Διοικητικού Αρ. Πρωτ.: 9973 Νίκης 4, GR 102 48 Αθήνα Πληροφορίες: Γραφείο Αρωγής Δράσης Ψηφιακής Αλληλεγγύης Τηλ.: 210 3291335-6

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Μέρος Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Διακήρυξη Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Ανασχεδιασμός και Απλούστευση υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων διαδικασιών στις επιλεγμένες διευθύνσεις της ΓΓΜΕ» του

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 22.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Προϋπολογισμός: 22.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Διεύθυνση: Πλατ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1 453 32-Ιωάννινα Τηλέφωνο: 2651036686, 2651083087 FAX: 2651033419 Email: epirus@epirussa.gr Wpage: www.epirussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το έργο «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την επιτάχυνση υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ» με MIS 465618 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002931228 2015-07-23

15PROC002931228 2015-07-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Νεομάρτυρος Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Τ.Κ. 45332,

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού Για την προμήθεια και εγκατάσταση Ευρυζωνικού Δικτύου Πρόσβασης στον Δήμο Άσσου Λεχαίου Νομού Κορινθίας

Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού Για την προμήθεια και εγκατάσταση Ευρυζωνικού Δικτύου Πρόσβασης στον Δήμο Άσσου Λεχαίου Νομού Κορινθίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΟ 4.3 : Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου τοπικής πρόσβασης Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού Για την προμήθεια και εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27,

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27 / ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 7, 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τηλέφωνο: 2810-288708, 2810-283219 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΑΔΑ: ΩΡΞΣ46Ψ842-Γ75 Γενική Διεύθυνση Αθήνα, 01/07/2014 Διεύθυνση Διοικητικού Αρ. Πρωτ.: 17444 Νίκης 4, 105 63 Αθήνα Πληροφορίες: κα Ε. Δρακάκη Τηλ.: 210 3671120 Fax: 210 3671101

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 2962 / 22-01 - 2015 ΤΙΤΛΟΣ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 6 ΤΟ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002762508 2015-05-11

15PROC002762508 2015-05-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Πολυτεχνείου Άγος Νικόλαος ΤΚ. 72100 Τηλέφωνο : 2841 340312 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3172 26 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 4.31879/οικ.3.1604 Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2/2012. Στο πλαίσιο του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2/2012. Στο πλαίσιο του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2/2012 Στο πλαίσιο του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: Πιστοποίηση ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ Διάρκεια του έργου: Από την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αντικείμενο Διαγωνισμού. Παροχή Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών (μετακινήσεις εσωτερικού-εξωτερικού και διαμονής) 628/30-04-2015

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αντικείμενο Διαγωνισμού. Παροχή Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών (μετακινήσεις εσωτερικού-εξωτερικού και διαμονής) 628/30-04-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013»

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Δ. Τράγαλος Τηλέφωνα : 2131501185 Fax : 2107774090 Email : dtragalos@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.gr 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα