Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής «Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ , του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων» (ΕΥΕ / ΓΓΙΦ) ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ)», Α και Β ΚΥΚΛΟΣ, ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ » (Κωδικός ΣΑΕ 455/8, Κωδικός Πράξης 2012ΣΕ ) Σελίδα 1 από 28

2 ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ: Σελίδα 2 από 28

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Προοίμιο Άρθρο 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Άρθρο 3. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Άρθρο 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ Άρθρο 5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Άρθρο 6. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΟΥΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 7. ΑΝΑΠΡΟΑΣΡΜΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 8. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 9. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ Άρθρο 10. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Παράρτημα Σελίδα 3 από 28

4 ΠΡΟΟΙΜΙΟ Στην Αθήνα σήμερα την, ημέρα.. του μηνός του 2012, μεταξύ: 1) αφενός μεν του Ελληνικού Δημοσίου και ειδικότερα της εδρεύουσας στην Αθήνα, επί της οδού Κοραή 4, Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ , του ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηματοδοτούμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, νομίμως εκπροσωπούμενης από την Γενική Γραμματέα Ισότητας των Φύλων, Μαρία Στρατηγάκη (στο εξής «Δικαιούχος») και 2) αφετέρου του/της (ταχυδρομική διεύθυνση, ταχυδρομικός κώδικας), με ΑΦΜ, ΔΟΥ.., (στο εξής «Αποδέκτης της επιχορήγησης»), νομίμως εκπροσωπούμενου/-ης από τ ν κ..., ο/η οποίος/-α εκπροσωπεί βάσει του καταστατικού/άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου.τ.. για την υπογραφή της παρούσας, συμφώνησαν και έκαναν δεκτά αμοιβαία τα ακόλουθα: Άρθρο 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης που κατατέθηκε την με αριθμό πρωτοκόλλου και έχει εγκριθεί με την με αριθμό..απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Τίτλος Σχεδίου Δράσης: Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός: Ο Αποδέκτης της επιχορήγησης αναλαμβάνει την υλοποίηση του ανωτέρω εγκεκριμένου Σχεδίου Δράσης, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί Υποέργο της Πράξης «Υποστήριξη των ΜΚΟ (γυναικείων οργανώσεων)». Σελίδα 4 από 28

5 Για τις ανάγκες της παρούσας σύμβασης ορίζεται Υπεύθυνος Σχεδίου Δράσης ο νόμιμος εκπρόσωπος του Αποδέκτη της επιχορήγησης, ο/η.. με αριθμό Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου......, κάτοικος..., οδός.., ο/η οποίος/-α είναι αρμόδιος/-α για την υποβολή στον Δικαιούχο όλων των παραδοτέων και στοιχείων που απαιτούνται για την παρακολούθηση της ομαλής υλοποίησης του Υποέργου, σύμφωνα με την με αριθμό /οικ (ΦΕΚ 313/Β/ ) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Σύστημα Διαχείρισης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης και Ελέγχου της Κατηγορίας πράξης «Υποστήριξη των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (γυναικείων οργανώσεων)» του Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση (σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006)» (ΑΔΑ 4Α1ΩΛ-Τ), την με αριθμό 14053/ΕΥΣ/1749/ (ΦΕΚ 540/Β/ ) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για το Σύστημα Διαχείρισης, καθώς και το Εγχειρίδιο και τον Οδηγό Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύουν κάθε φορά, τον Οδηγό Εφαρμογής της Πράξης και τις υποδείξεις του Δικαιούχου. Οι πράξεις ή παραλείψεις του Νομίμου Εκπροσώπου του Αποδέκτη της επιχορήγησης, οι οποίες γίνονται στο όνομα και για λογαριασμό του Αποδέκτη της επιχορήγησης, αποτελούν πράξεις και παραλείψεις του Αποδέκτη της επιχορήγησης. Άρθρο 2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1. Ο Αποδέκτης της επιχορήγησης υποχρεούται να υποβάλει στον «Δικαιούχο»: Σελίδα 5 από 28

6 Α. Μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης για την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης Μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης για τη χρηματοδότηση του Σχεδίου Δράσης, ο Αποδέκτης της επιχορήγησης υποχρεούται να υποβάλει στον «Δικαιούχο»: Βεβαίωση Έναρξης του Σχεδίου Δράσης, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, εφόσον ο Αποδέκτης της επιχορήγησης πραγματοποιήσει την απαιτούμενη προετοιμασία για την έναρξη του Σχεδίου Δράσης, η οποία συνίσταται σωρευτικά σε: i) υποβολή οριστικού αναλυτικού χρονοδιαγράμματος ενεργειών ii) πρόσληψη ανέργου/άνεργης η οποία τεκμηριώνεται με το έγγραφο αναγγελίας πρόσληψης προς τον ΟΑΕΔ και iii) υλοποίηση μίας (1) τουλάχιστον ενέργειας δημοσιοποίησης του Σχεδίου Δράσης η οποία τεκμηριώνεται με το αντίστοιχο πρωτότυπο παραδοτέο (όπως δημοσίευση καταχώρησης στον Τύπο, αποστολή Δελτίων Τύπου, έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου, διοργάνωση εκδήλωσης κ.λπ.). Β. Κατά την διάρκεια υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης Φυσικού Αντικειμένου Ο Αποδέκτης της επιχορήγησης υποχρεούται: α. Να υποβάλλει στον «Δικαιούχο» Δελτία Δαπανών Υποέργου για το οικονομικό αντικείμενο του συνόλου των ενεργειών εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από το τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα, εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η δαπάνη και μέχρι την εκκαθάριση του Υποέργου, συνοδευόμενα από τα αντίστοιχα παραστατικά για κάθε πραγματοποιηθείσα δαπάνη σε ακριβή αντίγραφα. β. Να υποβάλλει στον «Δικαιούχο» Δελτία Παρακολούθησης Προόδου του Υποέργου για το φυσικό αντικείμενο του Υποέργου, εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη του εξαμήνου αναφοράς και συγκεκριμένα: - μέχρι 10 Ιουλίου για το εξάμηνο από 1 η Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου - μέχρι 10 Ιανουαρίου για το εξάμηνο από 1 η Ιουλίου έως 31 Δεκεμβρίου Η υποβολή θα γίνεται σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή. γ. Να δέχεται τη διενέργεια από τον «Δικαιούχο» επιτόπιων ελέγχων. Σελίδα 6 από 28

7 δ. Να υποβάλλει στον «Δικαιούχο», σε κάθε περίπτωση που ζητηθεί, πάσης φύσης έγγραφα και στοιχεία που αφορούν στο φυσικό ή οικονομικό αντικείμενο και τα οποία θα τηρούνται στους Φακέλους Διοικητικής Παρακολούθησης, Παρακολούθησης Οικονομικού Αντικειμένου και Παρακολούθησης Φυσικού Αντικειμένου του Σχεδίου Δράσης, όπως αυτά αναφέρονται κατωτέρω στο Παράρτημα της παρούσας. ε. Να υποβάλει εκθέσεις προόδου για την εξέλιξη της υλοποίησης του φυσικού αντικείμενου. Ειδικότερα, να υποβάλει στον «Δικαιούχο» τα εξής παραδοτέα ανά ενέργεια σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης: στ. Να τηρεί διακριτό τραπεζικό λογαριασμό για τις πληρωμές και ξεχωριστή λογιστική μερίδα του Υποέργου. ζ. Να τηρεί πλήρες αρχείο με τα στοιχεία του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου σε πρωτότυπη μορφή, σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας και τα τυποποιημένα έντυπα που θα του υποδείξει ο Δικαιούχος. η. Να ενημερώνει τον Δικαιούχο και τις τρίτες αρχές, προς τις οποίες αυτός έχει υποχρέωση, για την τήρηση των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία. θ. Να προετοιμάζει και επεξεργάζεται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την ομαλή διεξαγωγή του ελέγχου του Υποέργου από τον «Δικαιούχο» και όλες τις αρμόδιες αρχές. ι. Να τηρεί τους κανόνες πληροφόρησης και δημοσιότητας, όπως θεσπίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006, όπως ισχύει, και καθορίζονται στις διατάξεις εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση » και την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό /οικ (ΦΕΚ 313/Β/ ) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Σύστημα Διαχείρισης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης και Ελέγχου της Κατηγορίας πράξης «Υποστήριξη των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (γυναικείων οργανώσεων)» του Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση (σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006)» (ΑΔΑ 4Α1ΩΛ-Τ), όπως ισχύει, και τις υποδείξεις του Δικαιούχου. Σελίδα 7 από 28

8 κ. Να καταβάλλει: Τις αμοιβές και τα πάσης φύσης επιδόματα του ατόμου που θα προσληφθεί για τις ανάγκες του Σχεδίου Δράσης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία Τις αναλογούσες εργοδοτικές εισφορές του ατόμου που θα προσληφθεί για τις ανάγκες του Σχεδίου Δράσης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία Τις αναλογούσες παρακρατήσεις φόρου των αμοιβών του ατόμου που θα προσληφθεί για τις ανάγκες του Σχεδίου Δράσης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία Τις δαπάνες μετακίνησης, διαμονής και διατροφής (όπου αυτό απαιτείται) για τις ανάγκες του Σχεδίου Δράσης, σύμφωνα με το εγκριθέν Σχέδιο Δράσης και την με αριθμό /οικ (ΦΕΚ 313/Β/ ) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Σύστημα Διαχείρισης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης και Ελέγχου της Κατηγορίας πράξης «Υποστήριξη των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (γυναικείων οργανώσεων)» του Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση (σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006)» (ΑΔΑ 4Α1ΩΛ-Τ), όπως ισχύει. Κάθε άλλη δαπάνη που έχει σχέση με την υλοποίηση του παρόντος Σχεδίου Δράσης σύμφωνα με το εγκριθέν Σχέδιο Δράσης και την με αριθμό /οικ (ΦΕΚ 313/Β/ ) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Σύστημα Διαχείρισης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης και Ελέγχου της Κατηγορίας πράξης «Υποστήριξη των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (γυναικείων οργανώσεων)» του Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση (σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006)» (ΑΔΑ 4Α1ΩΛ-Τ), όπως ισχύει. Γ. Μετά την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης Μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης, ο Αποδέκτης της επιχορήγησης υποχρεούται το αργότερο εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών να υποβάλει στον Δικαιούχο Απολογιστική έκθεση του υλοποιηθέντος Σχεδίου Δράσης (φυσικού και οικονομικού αντικειμένου) σε έντυπη και Σελίδα 8 από 28

9 ηλεκτρονική μορφή. Η έκθεση θα περιλαμβάνει αναλυτικά τα αποτελέσματα των ενεργειών που υλοποιήθηκαν σε σύγκριση με τους τεθέντες στόχουςπροσδοκώμενα αποτελέσματα και σε πλήρη αντιστοιχία με τη μεθοδολογία παρακολούθησης, αξιολόγησης και διάδοσης, όπως περιγράφηκε στην εγκεκριμένη πρόταση. Ο «Δικαιούχος» διατηρεί το δικαίωμα απόρριψης της υποβληθείσας απολογιστικής έκθεσης με αιτιολογημένη απόφαση. Σε αυτή την περίπτωση ο Αποδέκτης της επιχορήγησης επανυποβάλλει αναμορφωμένη έκθεση εντός δέκα (10) ημερών. Η πιστοποίηση του Φυσικού και Οικονομικού αντικειμένου από το Δικαιούχο γίνεται με διοικητικό ή/και με επιτόπιο έλεγχο με βάση τα στοιχεία υλοποίησης και τις Εκθέσεις Προόδου που υποβάλλει ο Αποδέκτης της επιχορήγησης ή/και από συμπληρωματικά στοιχεία τα οποία μπορεί να ζητήσει ο «Δικαιούχος», εφόσον το κρίνει σκόπιμο, και τα οποία ο Αποδέκτης της επιχορήγησης υποχρεούται να προσκομίσει. Ο «Δικαιούχος» διατηρεί το δικαίωμα χρήσης και επεξεργασίας των στοιχείων των ωφελουμένων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του ν. 2472/1997 όπως ισχύει για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Στις περιπτώσεις πλημμμελούς τήρησης των υποχρέωσεών του ο Αποδέκτης της επιχορήγησης υποχρεούται στην καταβολή ρήτρας ποσοστού έως και 10% επί του συνολικού ποσού επιχορήγησης, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του «Δικαιούχου» σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. Άρθρο 3. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Η διάρκεια της παρούσας Σύμβασης ορίζεται έως τις, σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης: ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ Σελίδα 9 από 28

10 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ/ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Άρθρο 4. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΡΟΕΣ Το Υποέργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση », Γενικός Στόχος ΙΙΙ (Άξονας Προτεραιότητας 8): «Ενδυνάμωση των πολιτικών ισότητας των φύλων σε όλο το εύρος της δημόσιας διοίκησης». Η δαπάνη του εν λόγω Υποέργου συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Ο Προϋπολογισμός του Υποέργου ανέρχεται σε.. ευρώ (.). Η πληρωμή θα γίνει σε βάρος των πιστώσεων του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων (ΠΔΕ), Κωδικός ΣΑΕ4558, Κωδικός Πράξης 2012ΣΕ μέσω Υπόλογου Διαχειριστή. Οι πληρωμές του εγκριθέντος ποσού επιχορήγησης από τον «Δικαιούχο» προς τον Αποδέκτη της επιχορήγησης πραγματοποιούνται σε τέσσερις (4) δόσεις, ως εξής: α. Η πρώτη δόση ύψους 20% του συνολικού ποσού της επιχορήγησης για την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης καταβάλλεται μετά την υποβολή Βεβαίωσης Έναρξης Υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης από τον Αποδέκτη της επιχορήγησης, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, εφόσον ο Αποδέκτης της επιχορήγησης πραγματοποιήσει την απαιτούμενη προετοιμασία για την έναρξη του Σχεδίου Δράσης, η οποία συνίσταται σωρευτικά σε: υποβολή οριστικού αναλυτικού χρονοδιαγράμματος ενεργειών Σελίδα 10 από 28

11 πρόσληψη ανέργου/άνεργης η οποία τεκμηριώνεται με το έγγραφο αναγγελίας πρόσληψης προς τον ΟΑΕΔ και υλοποίηση μίας (1) τουλάχιστον ενέργειας δημοσιοποίησης του Σχεδίου Δράσης η οποία τεκμηριώνεται με το αντίστοιχο πρωτότυπο παραδοτέο (όπως δημοσίευση καταχώρησης στον Τύπο, αποστολή Δελτίων Τύπου, έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου, διοργάνωση εκδήλωσης κ.λπ.). β. Η δεύτερη δόση ύψους 30% του συνολικού ποσού της επιχορήγησης για την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης καταβάλλεται με την πιστοποίηση από τον Δικαιούχο της υλοποίησης του 50% του Φυσικού Αντικειμένου και του 40% του Οικονομικού Αντικειμένου, σύμφωνα με το περιεχόμενο της σύμβασης επιχορήγησης, μετά την υποβολή δικαιολογητικών υλοποίησης από τον Αποδέκτη της επιχορήγησης. Η υποβολή των στοιχείων αυτών θα υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης. Για την καταβολή της δόσης αυτής απαιτείται η προηγούμενη υποβολή από τον Αποδέκτη της επιχορήγησης Έκθεσης Προόδου του Σχεδίου Δράσης. γ. Η τρίτη δόση ύψους 30% του συνολικού ποσού της επιχορήγησης για την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης καταβάλλεται με την πιστοποίηση από τον Δικαιούχο της υλοποίησης του 80% του Φυσικού Αντικειμένου και του 70% του Οικονομικού Αντικειμένου, σύμφωνα με το περιεχόμενο της σύμβασης επιχορήγησης, μετά την υποβολή δικαιολογητικών υλοποίησης από τον Αποδέκτη της επιχορήγησης. Η υποβολή των στοιχείων αυτών θα υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης. Για την καταβολή της δόσης αυτής απαιτείται η προηγούμενη υποβολή από τον Αποδέκτη της επιχορήγησης Έκθεσης Προόδου του Σχεδίου Δράσης. δ. Η τελευταία δόση αφορά στην πληρωμή του τελικού υπολοίπου της επιχορήγησης και καταβάλλεται με την πιστοποίηση από τον Δικαιούχο της υλοποίησης του 100% του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου, σύμφωνα με το περιεχόμενο της σύμβασης επιχορήγησης και μετά την υποβολή από τον Αποδέκτη της επιχορήγησης της αίτησης τελικής πληρωμής και λοιπών δικαιολογητικών υλοποίησης. Για την καταβολή της δόσης αυτής απαιτείται η προηγούμενη υποβολή από τον Αποδέκτη της επιχορήγησης της Απολογιστικής Έκθεσης του Σχεδίου Δράσης. Για την πληρωμή κάθε δόσης εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο του Δικαιούχου έγγραφο με το οποίο πιστοποιείται η τήρηση των όρων και προϋποθέσεων καταβολής των δόσεων. Σελίδα 11 από 28

12 Υπέρβαση του εγκριθέντος ποσού της επιχορήγησης για την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης δεν χρηματοδοτείται. Επιτρέπεται η μεταβολή των επί μέρους κατηγοριών δαπανών του Σχεδίου Δράσης έως 10% του συνολικού προϋπολογισμού του και εφ όσον δεν υπερβαίνει το 20% της κάθε επί μέρους κατηγορίας δαπάνης. Τα πάσης φύσεως έσοδα που προκύπτουν στον Αποδέκτη της επιχορήγησης από την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης κατά την περίοδο από την υπογραφή της σύμβασης επιχορήγησης μέχρι τη λήξη της αντιπροσωπεύουν πόρους οι οποίοι μειώνουν το ποσό της χρηματοδότησής της από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Κράτος και αφαιρούνται πλήρως από τις επιλέξιμες δαπάνες. Ο Αποδέκτης της επιχορήγησης τηρεί διακριτό λογαριασμό και διακριτή λογιστική μερίδα για κάθε Σχέδιο Δράσης. Τόκοι που τυχόν δημιουργούνται από την κίνηση των κεφαλαίων του λογαριασμού αυτού θεωρούνται πόροι δημόσιας δαπάνης που διατίθενται για το υπ όψη έργο. Οι εμπορικές τράπεζες στις οποίες κατατίθενται τα κονδύλια για τη χρηματοδότηση των Μ.Κ.Ο./Γ.Ο. υποχρεούνται να παρέχουν στοιχεία κίνησης των λογαριασμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις εγκυκλίους λειτουργίας του Κεντρικού Λογαριασμού του ΕΣΠΑ. Ρητά ορίζεται ότι όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τα εγκριτικά έγγραφα και την παρούσα σύμβαση δεν μεταβιβάζονται ούτε εκχωρούνται σε οποιοδήποτε τρίτο φορέα, σε άλλο φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου. Η καταβολή της εκάστοτε δόσης από τον Δικαιούχο στον Αποδέκτη της επιχορήγησης τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της προηγούμενης διάθεσης του σχετικού χρηματικού ποσού από τον Φορέα Χρηματοδότησης. Για τις πληρωμές οι οποίες θα καταβάλλονται στον Αποδέκτη της επιχορήγησης απαιτείται να προσκομίζονται τα εξής δικαιολογητικά: α. Τιμολόγιο επιδοτήσεων, αποζημιώσεων και άλλων ανόργανων εσόδων του άρθρου 12 παρ. 3 Π.Δ.186/1992 (Κ.Β.Σ.). β. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από τα οποία να προκύπτει ότι η υποψήφια Μ.Κ.Ο./Γ.Ο. δεν έχει λυθεί, δεν τελεί υπό πτώχευση, Σελίδα 12 από 28

13 υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, υπό αναγκαστική διαχείριση, υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση, υπό εκκαθάριση, υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης, υπό πτωχευτικό συμβιβασμό (ή άλλη ανάλογη κατάσταση- μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα), υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης πτωχευτικού συμβιβασμού (ή άλλης ανάλογης κατάστασης-μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) γ. Πιστοποιητικά σε ισχύ, που εκδίδονται από την αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από τα οποία να προκύπτει ότι ο κάθε Αποδέκτης της επιχορήγησης είναι ενήμερος ως προς ασφαλιστικές και φορολογικές του υποχρεώσεις. Η ασφαλιστική ενημερότητα θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρ. 8 του Ν. 1599/86, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στη οποία θα δηλώνονται όλοι οι οργανισμοί της κοινωνικής ασφάλισης, κύριας και επικουρικής, στους οποίους ο Αποδέκτης της επιχορήγησης οφείλει να καταβάλλει εισφορές για το απασχολούμενο προσωπικό. δ. Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου. AΡΘΡΟ 5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1. Ο «Δικαιούχος» προκειμένου να διασφαλίσει την αποτελεσματικότητα και την ορθή εφαρμογή των ενεργειών του Σχεδίου Δράσης, ασκεί έλεγχο σε όλα τα στάδια, ελέγχει την ορθή υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην με αριθμό /οικ (ΦΕΚ 313/Β/ ) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Σύστημα Διαχείρισης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης και Ελέγχου της Κατηγορίας πράξης «Υποστήριξη των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (γυναικείων οργανώσεων)» του Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση (σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006)» (ΑΔΑ 4Α1ΩΛ-Τ) και τον Οδηγό Εφαρμογής της Πράξης, με σκοπό: Τη χρηστή και αποτελεσματική διαχείριση των πόρων Σελίδα 13 από 28

14 Την τήρηση των εθνικών και κοινοτικών διατάξεων Την ορθή υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης Την επιλεξιμότητα των δαπανών και την αιτιολόγησή τους Την πρόληψη ή την διαπίστωση τυχόν παραβάσεων και την επιβολή κυρώσεων Την ανάκτηση τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών μετά τη διαπίστωση σχετικής παράβασης από το αρμόδιο όργανο Την εξασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου Την τήρηση των κανόνων δημοσιότητας, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία 2. Η διαδικασία πιστοποίησης και παραλαβής του φυσικού αντικειμένου του Υποέργου περιλαμβάνει τα εξής: Οι Αποδέκτες της επιχορήγησης παραδίδουν το φυσικό αντικείμενο - παραδοτέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 στην ΕΥΕ /ΓΓΙΦ. Η αρμόδια Μονάδα Γ του «Δικαιούχου» ελέγχει το φυσικό αντικείμενο που πραγματοποιήθηκε ως προς την ποσότητα, την ποιότητα και τις προθεσμίες παράδοσης. Ανάλογα με τη φύση του Υποέργου και τα σχετικά παραδοτέα και σύμφωνα με τα οριζόμενα από την παρούσα, η πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου λαμβάνει μία από τις παρακάτω μορφές ή και τις δύο: Α) Διοικητικός έλεγχος Β) Επιτόπιος Έλεγχος 3. Εκτός από τους διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους από το Δικαιούχο διενεργούνται: α. Διοικητικές και Επιτόπιες Επαληθεύσεις από τη Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση » β. Επιθεωρήσεις από την Αρχή Πιστοποίησης Σελίδα 14 από 28

15 γ. Έλεγχοι ελεγκτικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο έλεγχος συνίσταται στην εξέταση της ποιότητας του παρεχόμενου έργου και στην ορθή οικονομική διαχείριση, σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές και εθνικές διατάξεις. Επίσης ελέγχεται: Η εναρμόνιση του Σχεδίου Δράσης με τους στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος, με τους στόχους του ΕΣΠΑ και με τις διατάξεις των Κανονισμών, των σχετικών με την αποστολή των διαρθρωτικών ταμείων. Η καλή δημοσιονομική διαχείριση, η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την δικαιολόγηση και τη λογιστική καταγραφή των δαπανών, την τήρηση της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας και τη διαχείριση σύμφωνα με τις αρχές της οικονομίας και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. 4. Τα στάδια ελέγχου είναι τα εξής: α. Προληπτικός έλεγχος διενεργείται πριν την έναρξη υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης και εξετάζεται η τήρηση των συμφωνηθέντων για τη προετοιμασία υλοποίησης των ενεργειών που συνθέτουν το εγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης. β. Έλεγχος κατά την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης διενεργείται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης, με τον οποίο ελέγχεται και πιστοποιείται η επιλεξιμότητα, η νομιμότητα και η κανονικότητα των δαπανών, η αξιοπιστία των πληροφοριών και οικονομικών στοιχείων που δηλώνονται από τον Αποδέκτη της επιχορήγησης στα πλαίσια των Δελτίων Δαπανών και των Δελτίων Παρακολούθησης Προόδου, η τήρηση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει ο Αποδέκτης της επιχορήγησης και η τήρηση των κανόνων δημοσιότητας σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία. γ. Έλεγχος με την ολοκλήρωση του Σχεδίου Δράσης: διενεργείται μετά τη γνωστοποίηση ολοκλήρωσης του Σχεδίου Δράσης από τον Αποδέκτη της επιχορήγησης, αφορά το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο και το λειτουργικό Σελίδα 15 από 28

16 αποτέλεσμα του Σχεδίου Δράσης και βεβαιώνεται η τήρηση των υποχρεώσεων του Αποδέκτη της επιχορήγησης. 5. Κατά τον έλεγχο του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του κάθε Σχεδίου Δράσης εξετάζονται τα οριζόμενα: α. Στην με αριθμό /οικ (ΦΕΚ 313/Β/ ) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Σύστημα Διαχείρισης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης και Ελέγχου της Κατηγορίας πράξης «Υποστήριξη των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (γυναικείων οργανώσεων)» του Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση (σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006)» (ΑΔΑ 4Α1ΩΛ- Τ), όπως ισχύει, β. στην με αριθμό 1225/ (ΑΔΑ: 4ΑΣΦΝ-ΛΧΦ) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για την «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Υλοποίηση Σχεδίων Δράσης από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και Γυναικείες Οργανώσεις στο πλαίσιο της κατηγορίας πράξης «Υποστήριξη των Μ.Κ.Ο. (γυναικείων οργανώσεων)» του Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση », γ. στο εγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης και δ. στον Οδηγό Εφαρμογής της Πράξης. 6. Έλεγχος Οικονομικού Αντικειμένου : α. Ως προς το οικονομικό αντικείμενο, ελέγχεται αν καταβλήθηκαν οι ανωτέρω αναφερόμενες στο άρθρο 2, Β. (ι) της παρούσας σύμβασης υποχρεωτικές δαπάνες, αν οι δαπάνες είναι πραγματικές και δηλώνονται ορθώς από τον Αποδέκτη της επιχορήγησης και αν οι δηλωθείσες δαπάνες είναι σύμφωνες με το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο. Επιπροσθέτως, ελέγχεται ότι η δηλωθείσα δαπάνη δεν έχει χρηματοδοτηθεί από άλλα εθνικά ή χρηματοδοτικά μέσα ή από προηγούμενη προγραμματική περίοδο. β. Ο Αποδέκτης της επιχορήγησης υποχρεούται να αποδέχεται επιτόπιες επαληθεύσεις και ελέγχους από τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά όργανα που Σελίδα 16 από 28

17 προβλέπονται στο εγκεκριμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση » και να παρέχει σε αυτά όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά ή στοιχεία υλοποίησης της πράξης. Ο Αποδέκτης της επιχορήγησης υποχρεούται να τηρεί και να ενημερώνει φάκελο με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης έως την ολοκλήρωση, την αποπληρωμή του σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες του Δικαιούχου. Επίσης υποχρεούται να τηρεί όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους των πράξεων για διάστημα τριών ετών μετά το κλείσιμο του Επιχειρησιακού Προγράμματος και τουλάχιστον μέχρι το Το ανωτέρω διάστημα μπορεί να παρατείνεται είτε στην περίπτωση ενδίκων διαδικασιών είτε κατόπιν δεόντως αιτιολογημένης αίτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα τηρούνται σε πρωτότυπη μορφή. Στην περίπτωση που τα πρωτότυπα έχουν διαβιβαστεί στον Δικαιούχο (ΕΥΕ/ΓΓΙΦ), τα δικαιολογητικά έγγραφα τηρούνται σε ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων, είτε επικυρωμένα φωτοαντίγραφα από το πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο των εγγράφων. Δεν γίνονται δεκτά συγκεντρωτικά τιμολόγια, εφόσον αυτά δεν συνοδεύονται από αναλυτικά παραστατικά των επιμέρους δαπανών ανά Σχέδιο Δράσης και ανά κατηγορία ενεργειών. γ. Αντικείμενο ελέγχου αποτελεί το 100% των δηλωθεισών δαπανών των δράσεων του Σχεδίου Δράσης, βάσει δικαιολογητικών εγγράφων ή ισοδύναμων λογιστικών στοιχείων πραγματοποίησης των σχετικών δαπανών, όπως αυτά προβλέπονται από τον ΚΒΣ. Όλα τα παραστατικά δαπανών καταχωρούνται από τον Αποδέκτη της επιχορήγησης στο λογιστικό του σύστημα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά. Η πραγματοποίηση μιας δαπάνης πρέπει να τηρεί όλους τους κανόνες και να διασφαλίζει την διαδρομή ελέγχου, σε κάθε χρονική στιγμή. 7. Διαδικασία ελέγχου Σελίδα 17 από 28

18 α. Ο έλεγχος κάθε Σχεδίου Δράσης συνίσταται τόσο στην εξέταση της ποιότητας του φυσικού αντικειμένου, όσο και του συνόλου των οικονομικών στοιχείων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού. β. Οι έλεγχοι διενεργούνται είτε επί τόπου, είτε κατόπιν εγγράφου προσκλήσεως από τον Δικαιούχο προς τον Αποδέκτη της επιχορήγησης με την προσκόμιση από τον Αποδέκτη της επιχορήγησης όλων των αναγκαίων στοιχείων, εντός των χρονικών ορίων που τίθενται από τον Δικαιούχο. Η μη έγκαιρη συμμόρφωση στα ανωτέρω χρονικά όρια έχει ως συνέπεια την απόρριψη ή την περικοπή των δαπανών που σχετίζονται με τα προαναφερθέντα στοιχεία και την καθυστέρηση των χρηματοροών. γ. Η μη τήρηση ή η ελλιπής τήρηση των υποχρεώσεων του Αποδέκτη της επιχορήγησης που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση και από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο μπορεί να επιφέρει την περικοπή δαπανών ακόμα και την ανάκληση της απόφασης έγκρισης χρηματοδότησης και την κατόπιν τούτου επιστροφή τυχόν εισπραχθέντων χρηματικών ποσών ως παρανόμως ή αχρεωστήτως καταβληθέντων σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 της παρούσας και την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία, Μετά την ολοκλήρωση του επιτόπιου ελέγχου και της λήψης τυχόν συμπληρωματικών στοιχείων εκ μέρους του Δικαιούχου, συντάσσεται εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών σχετική έκθεση επιτόπιου ελέγχου η οποία περιλαμβάνει σαφή και τεκμηριωμένη ανάλυση των τυχόν εντοπισθέντων προβλημάτων και των συνεπειών τους. Στην περίπτωση που, κατά τον επιτόπιο έλεγχο, διαπιστώνεται αχρεώστητη ή παράνομη καταβολή ποσών, αυτή αναφέρεται στην ανωτέρω έκθεση με κατάλληλη τεκμηρίωση και αναφορά των διατάξεων που παραβιάστηκαν και προτείνεται η ανάκτηση των ποσών που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως ή παρανόμως σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα. δ. Εάν κατά τον διενεργηθέντα έλεγχο διαπιστωθεί η αχρεώστητη ή παράνομη καταβολή ποσών της εγκεκριμένης επιχορήγησης, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων του Νόμου 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου Σελίδα 18 από 28

19 των δαπανών του Κράτους», κατόπιν σχετικής επαλήθευσης από την αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης σύμφωνα με την με αριθμό 14053/ΕΥΣ/1749/ (ΦΕΚ 540/Β/ ) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για το Σύστημα Διαχείρισης, όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά, καθώς και το Εγχειρίδιο και τον Οδηγό Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, ε. Οι λεπτομέρειες σχετικά με την έγκριση και κοινοποίηση της έκθεσης ελέγχου, τις αντιρρήσεις, καθώς και με τη διαδικασία ανάκτησης των αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών, θα καθορίζονται στη σχετική Κ.Υ.Α. που θα εκδοθεί. ζ. Ο «Δικαιούχος» διατηρεί το δικαίωμα να καθορίσει μονομερώς μηχανισμούς πιστοποίησης και ελέγχου της ορθής υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης (οδηγούς συστήματα ελέγχου), οι οποίοι θα εξασφαλίζουν τον αποτελεσματικό έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των τελικών παραδοτέων. Άρθρο 6. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΟΥΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ α. Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται η μη τήρηση ή η πλημμελής τήρηση των ανωτέρω συμφωνηθέντων όρων της παρούσας και μετά τη βεβαίωση της παραβίασης αυτής από τον Δικαιούχο, με βάση τα ανωτέρω οριζόμενα, ο Δικαιούχος δύναται: 1. να προβαίνει σε συστάσεις προς τον Αποδέκτη της επιχορήγησης και οι οποίες θα κοινοποιούνται στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, προκειμένου ο Αποδέκτης της επιχορήγησης να συμμορφωθεί με τις συμβατικές του υποχρεώσεις Σελίδα 19 από 28

20 2. να επιβάλει ρήτρα σε βάρος του Αποδέκτη της επιχορήγησης, έως και 10% επί του συνολικού ποσού επιχορήγησης, δυνάμει του άρθρου 2 παρ. 2 της παρούσας 3. να ανακαλέσει την απόφαση έγκρισης χρηματοδότησης μερικώς ή ολικώς, την οποία ανάκληση κοινοποιεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση » 4.να προβεί στην άσκηση του δικαιώματος αναπροσαρμογής (μείωσης) της επιχορήγησης προς τον Αποδέκτη της επιχορήγησης, τον οποίο αφορά η παραβίαση των δεσμεύσεών του, μονομερώς, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 της παρούσας ή 5. να καταγγείλει εγγράφως, εν όλω ή εν μέρει, τη σύμβαση. Η καταγγελία της σύμβασης κοινοποιείται στον Αποδέκτη της επιχορήγησης και στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση » και μπορεί να αφορά μέρος μόνο ή το σύνολο του Υποέργου που έχει αναλάβει ο Αποδέκτης της επιχορήγησης, οποτεδήποτε: όταν διαπιστωθεί από τον «Δικαιούχο» ότι απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης ή για μέρος του δεν έχουν υλοποιηθεί από τον Αποδέκτη της επιχορήγησης, με αποτέλεσμα να παρακωλύεται ή και να καθίσταται αδύνατη η συνέχιση και ολοκλήρωση του Σχεδίου Δράσης ή μέρους του. αν δεν εκτελέσει τις υποχρεώσεις του για το σύνολο του Σχεδίου Δράσης που απορρέουν από την παρούσα και ιδίως στις περιπτώσεις: μη τήρησης όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση εργασίας του ατόμου που θα προσληφθεί για τις ανάγκες του Σχεδίου Δράσης στις νόμιμες προθεσμίες. μη ορθής υλοποίησης μέρους ή του συνόλου των ενεργειών σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης. αν δεν τηρούνται οι κανόνες πληροφόρησης και δημοσιότητας, όπως θεσπίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006, όπως ισχύει, και καθορίζονται με τις διατάξεις εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση », την με Σελίδα 20 από 28

Συνέχεια διευκρινίσεων για τα υποβληθέντα ερωτήματα στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής (EYE/ΓΓΙΦ) με

Συνέχεια διευκρινίσεων για τα υποβληθέντα ερωτήματα στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής (EYE/ΓΓΙΦ) με Συνέχεια διευκρινίσεων για τα υποβληθέντα ερωτήματα στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής (EYE/ΓΓΙΦ) με Α.Π. 1225-22/7/2011 (ΑΔΑ: 4ΑΣΦΝ-ΛΧΦ) και τα συνημμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Μονάδα Α2 Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Ταχ. Κώδικας : 10562, Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Μυριανθοπούλου Τηλέφωνο : 210 3722425 Fax : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΣΠΑ )

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΣΠΑ ) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΣΠΑ 2014-2020) Υποχρεώσεις (μακροχρόνιες και μη) Δικαιούχων Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων ΑΡΓΥΡΩ ΦΑΛΑΓΓΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΔΑΛΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Άρθρο 1: Αντικείμενο Συμφώνου Αποδοχής Ο Δικαιούχος ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης της πράξης "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ANAΡTHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Mεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες: πληρ.: τηλ.: fax: e-mail: Στέλλα Αικατερινιάδου 231 33 217 36 231 33 217 01-02 saikateriniadou@mou.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Θεσσαλονίκη, 4/9/2009

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 6 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της τήρησης των υποχρεώσεων του ΕΛΚΕ ΤΕΙ-Χ που συνδέονται με την οικονομική διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Α (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Δ (ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ)

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Α (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Δ (ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Λαμία 09 Απριλίου 2009 Αριθ πρωτ. 3195 Μονάδα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Πληρ. : I. Κούτσικος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 1 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 7 ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αρ. Έκδοσης 1 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 7 ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της τήρησης των υποχρεώσεων του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Πάτρας που συνδέονται με την οικονομική διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 4.4.2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της υπαριθμ.12450/ευσ 1905/απόφασης ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΌΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΌΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΌΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Άρθρο 1: Αντικείμενο Συμφώνου Αποδοχής Ο Φορέας Υλοποίησης. αναλαμβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης της πράξης με τίτλο «.», με κωδικό, συνολικής δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1 ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 71202 Ηράκλειο Πληροφορίες : Γ. Ανδρουλάκης Τηλ : 2813-404513 Fax

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικά θέματα συνεργασιών μπορούν να αναφέρονται σε θέματα:

Ενδεικτικά θέματα συνεργασιών μπορούν να αναφέρονται σε θέματα: Π6 ΑΞΟΝΑΣ 2-ΜΕΤΡΟ 2 Ενδεικτικά θέματα συνεργασιών μπορούν να αναφέρονται σε θέματα: αγροτικού τουρισμού (προώθηση κοινών τουριστικών πακέτων, διοργάνωση κοινών δραστηριοτήτων εναλλακτικού τουρισμού κ.λπ),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η πιστοποίηση και παραλαβή/απολογισμός του φυσικού αντικειμένου και η παραλαβή των αντίστοιχων παραδοτέων του έργου, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 1. Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται: (α) για τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Δ.04.01 ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο αναλυτικός σχεδιασμός και η καταγραφή του συνόλου των ενεργειών, παραμέτρων και απαιτήσεων για την ομαλή και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9046ΨΧΞΧ-ΤΣΣ. Ιστορικότητα Εκδόσεων. Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας

ΑΔΑ: ΒΛ9046ΨΧΞΧ-ΤΣΣ. Ιστορικότητα Εκδόσεων. Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Αθήνα : 16/09/2013 ΤΜΗΜΑ: Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας Αρ. Πρωτ : 101137 Πληροφορίες: Σ. Δουκοπούλου ΔΗΜΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΥΦ-Ν3Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΚΥΦ-Ν3Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δικαιούχος υποχρεούται να λαμβάνει προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013»

Ο Δικαιούχος υποχρεούται να λαμβάνει προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ OΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ EΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Τίτλος Πράξης: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α.: Άρθρο 1 : Αντικείμενο Συμφώνου Αποδοχής Ο Δικαιούχος ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΌΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΌΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΌΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο Συµφώνου Αποδοχής Ο ικαιούχος..αναλαµβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης της πράξης «.», µε κωδικό ΟΠΣ, συνολικής δηµόσιας δαπάνης.. και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΩΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Ε.Φ.Δ.

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΩΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Ε.Φ.Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β4ΠΩΦ-3Β5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, 16/03/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, 16/03/2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, 16/03/2016 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Διεύθ. : 1ο χιλ. Μυτιλήνης Λουτρών Α.Π.: οικ.

Διαβάστε περισσότερα

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με:

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ (i) Διασφαλίζει την επιλογή των προς χρηματοδότηση πράξεων σύμφωνα με τα κριτήρια που εφαρμόζονται στο πρόγραμμα καθώς και τη συμμόρφωση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων με τους ισχύοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» O Δ Η Γ Ο Σ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» (Στο πλαίσιο των Δράσεων Στέγασης, Σίτισης και Κοινωνικής Φροντίδας για τους Αστέγους, του άρθρου 29 του ν. 4052/12, όπως ισχύει) 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος Μέτρου 3.1 του Ε.Π.ΑΛ Οδηγίες για τη διαδικασία πληρωμής του Μέτρου 3.1 «Μέτρα κοινού ενδιαφέροντος Συλλογικές Δράσεις»

Εγκύκλιος Μέτρου 3.1 του Ε.Π.ΑΛ Οδηγίες για τη διαδικασία πληρωμής του Μέτρου 3.1 «Μέτρα κοινού ενδιαφέροντος Συλλογικές Δράσεις» ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αθήνα, 18.03.2014 Αρμόδια Δ/νση: Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 53 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 53 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12 - Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες: Π. Λαθούρης Τηλέφωνο : 2231350912

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων

Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων Δημήτρης Σταματιάδης, προϊστάμενος Μονάδας Β - Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑ (πρώην Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες: πληρ.: τηλ.: fax: e-mail: 1. Νικόλαος Γιαννάκης 231 33 217 41 231 33 217 01-02 giannakis@mu.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Θεσσαλονίκη, 5/12/2008 Αρ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 5 ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 5 ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 5 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της τήρησης των υποχρεώσεων του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας που συνδέονται με την οικονομική διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης »

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης » ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 20, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Λειψών " με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Λειψών  με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΔ Α.Ε. ΜΟΔ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΛΟΥΙΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78Α ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 115 27 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΙΦΤΗ Τηλέφωνο : 210-7499209 2131310146 Fax : 2107488160 Email : efd@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 410121 E-mail: info@gnossi-ngo.org Θεσσαλονίκη, 10/03/2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη συμβάσεων έργου ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»- (ΠΑΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ:

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΔΑ ΘΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44ΘΝ-ΧΓ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β44ΘΝ-ΧΓ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠ ΚΠΣ 2000-06 ΕΣΠΑ&ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ. Εφαρμόζεται για όλα τα συγχρηματοδοτούμενα έργα του ΕΛΚΕ ΤΕΙ-Χ, ανεξαρτήτως του φορέα χρηματοδότησης.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ. Εφαρμόζεται για όλα τα συγχρηματοδοτούμενα έργα του ΕΛΚΕ ΤΕΙ-Χ, ανεξαρτήτως του φορέα χρηματοδότησης. Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία 4/9/2009 Α.Π.: Κωδικός Πρόσκλησης: 27. Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ημερομηνία 4/9/2009 Α.Π.: Κωδικός Πρόσκλησης: 27. Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες: Δ. Κολιός Τηλέφωνο : 2231350926 Fax :2231052864

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου &

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Άρθρο 1: Αντικείμενο Συμφώνου Αποδοχής Ο Δικαιούχος ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης της πράξης "ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΌ ΑΠΡΟΒΛΈΠΤΩΝ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΌ ΑΠΡΟΒΛΈΠΤΩΝ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΦΔ Ε.Π. «ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΌ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη 14-10- 2014 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΒΒΝ-2ΥΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 28/3/2012

ΑΔΑ: Β4ΒΒΝ-2ΥΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 28/3/2012 ΑΔΑ: Β4ΒΒΝ-2ΥΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠ ΚΠΣ 2000-06 ΕΣΠΑ&ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 5 ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 5 ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 5 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της επιλεξιμότητας, της νομιμότητας και κανονικότητας των απαιτήσεων πληρωμών του έργου, καθώς και η διεκπεραίωσή

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18/10/2016. Αρ. Πρωτ.: 2559 ΦΕΚ: 3526/Β/2016

Αθήνα, 18/10/2016. Αρ. Πρωτ.: 2559 ΦΕΚ: 3526/Β/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 11/08/2016 Αρ. Πρωτ: 19853 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών με απευθείας ανάθεση για τη δημιουργία Κέντρου Διαιτησίας στο ΤΕΕ συνολικού ποσού δέκα χιλιάδων Ευρώ (10.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΦΛ-ΗΥ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΗΦΛ-ΗΥ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: / Οικονομική Διαχείριση Έργων

Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: / Οικονομική Διαχείριση Έργων Φορέας: ΔΗΜΟΣ Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13-57400 ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: 2310 586830 / 2310798143 e-mail: sindos@echedoros.gr Απόφαση Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας Αριθμός Ημερομηνία Δ.Α. Τύπος Επιβεβαίωσης Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΦΧ-8ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: 4Α8ΦΧ-8ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ Κωδικός: Δ.02.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Α. «ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ Κ. Ε.

Α. «ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ Κ. Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΙ Ο ΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α. «ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ Κ. Ε. Κ.» Μέρος 1 : Έντυπα Έναρξης (1 έως 8) Μέρος

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 15/02/2016 Αρ. Πρωτ:4472 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την ενημέρωση των μελών του ΤΕΕ και της κοινής γνώμης σχετικά με τις κοινές θέσεις του ΤΕΕ και των λοιπών επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η πιστοποίηση και παραλαβή/απολογισμός του φυσικού αντικειμένου και η παραλαβή των αντίστοιχων παραδοτέων του έργου,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ.Πρωτ. : 15638 ΠΡΟΣ:

Αριθμ.Πρωτ. : 15638 ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ταχ. Δ/νση : Ν.Ε.Ο. Πατρών- Αθηνών 28 Τ.Κ. : 264 41 Τ.Θ. : 2502 Πληροφορίες : Αντώνης Δημητρακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος Μέτρου 3.1 του Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013

Εγκύκλιος Μέτρου 3.1 του Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αθήνα, 28-12-2015 Αρμόδια Δ/νση: Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Αριθ. Πρωτ. 137437 Τμήμα Αλιείας ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ: ΔΗΜΟΣΙΟ Εγκύκλιος Μέτρου 3.1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. Δ/νση: Δουκός Μποφώρ 7 Ταχ. Κώδικας: 71202, Ηράκλειο Πληροφορίες: Χρ. Ξυδιανός Τηλέφωνο: 2813-404529 Fax : 2810-335040 Email: vxidians@mu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : Πληρ.: Κ. Τσολακίδου Αρ. Πρωτ : 91615

ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : Πληρ.: Κ. Τσολακίδου Αρ. Πρωτ : 91615 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 28.06.2016 Πληρ.: Κ. Τσολακίδου Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΨΨΧ-ΝΔΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: 45ΨΨΧ-ΝΔΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες: Π. Λαθούρης Θ. Σιάππας Τηλέφωνο : 22313 50912

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΓΝ-ΤΤ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΛΓΝ-ΤΤ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠ ΚΠΣ 2000-06 ΕΣΠΑ&ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν: O Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έχοντας υπόψη:

Προς: Κοιν: O Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΟΝΑΔΑ Β Ν.Ε.Ο. Πατρών- Αθηνών 28 Τ.Κ. 264 41 Τ.Θ. 2502 Τηλ.: 2610463238 Fax : 2610422978 Πληροφορίες : Κ. Βασιλακόπουλος Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 57 ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 57 ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε. Π. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25/10/2016 Αρ. Πρωτ: 1393 Θέμα: Αναδιάρθρωση της Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ. η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

«ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ. η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Στερεάς Ελλάδας Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 Λαμία Ταχ. Κώδικας : 35100

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 28/06/2016 Αρ. Πρωτ: 16077 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση για τη δημιουργία πιστών αντιγράφων από ηλεκτρονικό εξοπλισμό της Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ (7.200,00 ) πλέον Φ.Π.Α Στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι Αθήνα, 21-01 - 2011 Αριθμ. Πρωτ: 1194/70 Ταχ.Δ/νση: Πειραιώς 40 Τ.Κ.: 101-82 Τηλ: 2131516093

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία: 23/12/2014 Α.Π.: 6372

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία: 23/12/2014 Α.Π.: 6372 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠ. ΑΛΙΕΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ε.Φ.Δ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΦΛ-ΜΒΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΗΦΛ-ΜΒΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας

ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας Στην Αθήνα, σήμερα,, ημέρα, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων μερών: αφενός μεν της ανώνυμης εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, ΤΟΜΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μονάδα Γ

Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, ΤΟΜΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μονάδα Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, ΤΟΜΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μονάδα Γ Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 119, ΑΘΗΝΑ Ταχ. Κώδικας: 101 92 Πληροφορίες: Ε. Μωραΐτου Τηλ: 210 69.69.768

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΒΒΧ-Σ4Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΒΒΧ-Σ4Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΜΧ-5ΣΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: 45ΒΜΧ-5ΣΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 77ΞΙΛ-1ΙΩ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.30 14:17:20 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΜΧ-ΩΝ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: 45ΒΜΧ-ΩΝ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση για δημιουργία και τήρηση καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Απόφαση για δημιουργία και τήρηση καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Ταχ. Δ/νση: Ν.Ε.Ο. Πατρών- Αθηνών 28 Τ.Κ.: 26441 E- mail: dytikiellada@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ»

Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ» Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 12 Έγκριση:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ Τηλ Ημερομηνία: 19/01/09 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Αρ. Φακ Τηλ Ημερομηνία: 19/01/09 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αρ. Πρωτ.: 4686

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αρ. Πρωτ.: 4686 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. Δ/νση: Δ. Μποφώρ 7 71202 - Ηράκλειο Πληρ.: Ι.Μπαλαντινάκης Τηλ.: 2813-404501 Fax : 2810-335040

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 35699 31 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3501 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1393 Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19. Κηφισιά, 12-02-2015 Αριθ. πρωτ. 2967/02-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα