Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3883, 9/7/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3883, 9/7/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ"

Transcript

1 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 90(Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2004 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) Νόμους του 2001 έως (Αρ. 2) του 2004 (που στο εξής θα αναφέρονται ως ο βασικός νόμος ) και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) Νόμοι του 2001 έως (Αρ. 3) του Τροποποίηση του άρθρου 3 του βασικού νόμου. 2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 3 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο εδάφιο: «(1) Για τους σκοπούς εγγραφής στο Μητρώο και έκδοσης των δυνάμει του παρόντος Νόμου απαιτούμενων αδειών, καθώς και για τους σκοπούς τήρησης των διάφορων απαιτήσεων και προδιαγραφών που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο ή τους Κανονισμούς, τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια διακρίνονται σε (α) Κλινικές ημερήσιας νοσηλείας, με ωράριο εργασίας , στις οποίες οι ασθενείς δεν επιτρέπεται να διανυκτερεύουν και οι οποίες διαθέτουν τουλάχιστο δύο κλίνες ανά εκάστη στεγαζόμενη ιατρική ειδικότητα.

2 2 (β) Κλινικές, οι οποίες στεγάζουν μέχρι δύο ιατρικές ειδικότητες και διαθέτουν τουλάχιστον τρεις κλίνες ανά εκάστη ιατρική ειδικότητα. (γ) Πολυκλινικές, οι οποίες στεγάζουν από τρεις μέχρι πέντε ιατρικές ειδικότητες και διαθέτουν τουλάχιστον τρεις κλίνες ανά εκάστη ειδικότητα. (δ) Ιδιωτικά νοσοκομεία, τα οποία στεγάζουν πέραν των πέντε ιατρικών ειδικοτήτων και διαθέτουν συνολικά τουλάχιστον τριάντα κλίνες.». Τροποποίηση του άρθρου 5 του βασικού νόμου. 3. Η επιφύλαξη του εδαφίου (1) του άρθρου 5 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από την ακόλουθη νέα επιφύλαξη: «Νοείται ότι, ανεξάρτητα από τις διατάξεις των άρθρων 29 και 30, οι διατάξεις των παραγράφων 1(α), (β) και (γ), 2, 3 και 4 του Μέρους Χ του Πρώτου Παραρτήματος τυγχάνουν εφαρμογής από την 1η Απριλίου 2005.». Τροποποίηση του άρθρου 15 του βασικού νόμου. 4. Το εδάφιο (4) του άρθρου 15 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση από αυτό της λέξης «έξι» (πρώτη γραμμή) με τη λέξη «επτά» και την προσθήκη στο τέλος του της ακόλουθης νέας παραγράφου: «(ζ) ένα εκπρόσωπο του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων.». Τροποποίηση του Πρώτου Παραρτήματος 5. Το Πρώτο Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

3 3 του βασικού νόμου. (α) Με την τροποποίηση του Τμήματος ΙΒ του Μέρους ΙΙΙ αυτού ως ακολούθως: (i) Με την προσθήκη στον τίτλο του μετά τη λέξη «ΚΕΝΤΡΟ» (πρώτη γραμμή) των λέξεων «ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ». (ii) με την προσθήκη σ αυτό μετά τη λέξη «μονάδα» (δεύτερη γραμμή) των λέξεων «ασφαλούς νοσηλείας». (iii) με την προσθήκη σ αυτό μετά τη λέξη «Μονάδας» (δέκατη γραμμή) των λέξεων «Ασφαλούς Νοσηλείας». (iv) με την αντικατάσταση της φράσης «ψυχιατρικών κέντρων», οπουδήποτε απαντάται, με τη φράση «ψυχιατρικών κέντρων ασφαλούς νοσηλείας». (v) με την αντικατάσταση της φράσης «ψυχιατρικού νοσηλευτικού κέντρου» και «ψυχιατρικού κέντρου», οπουδήποτε αυτές απαντώνται, με τη φράση «ψυχιατρικού κέντρου ασφαλούς νοσηλείας». και (vi) με την προσθήκη στο τέλος του της ακόλουθης επιφύλαξης: «Νοείται ότι, ανεξάρτητα από τις πιο πάνω πρόνοιες για τα ψυχιατρικά κέντρα ασφαλούς νοσηλείας, δύνανται να λειτουργούν Συνήθη Ψυχιατρικά Κέντρα σε χώρους ιδιωτικών νοσηλευτηρίων, στο ισόγειο ή άλλο όροφο χωρίς κατά ανάγκη να αποτελούν αυτόνομη νοσηλευτική μονάδα, για τα οποία επιπρόσθετα από τις προδιαγραφές που ισχύουν για

4 4 τη Γενική Νοσηλευτική Μονάδα, ισχύουν και οι πιο κάτω προδιαγραφές: (α) Τα δωμάτια νοσηλείας να είναι ειδικά διαρρυθμισμένα ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των ασθενών. (β) Τα παράθυρα να έχουν άθραυστους υαλοπίνακες με ειδική ασφάλεια. (γ) Η θύρα του χώρου υγιεινής να μην ασφαλίζεται από μέσα ώστε να αποφεύγεται ο εγκλεισμός. (δ) Να μην υπάρχουν αιχμηρά ή άλλα επικίνδυνα αντικείμενα.». (β) με την τροποποίηση του Μέρους ΙV αυτού ως ακολούθως: (i) Με την προσθήκη στο Τμήμα με τίτλο «Α. ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» της ακόλουθης νέας παραγράφου: «(η) Αναπνευστήρα.». (ii) με τη διαγραφή από το Τμήμα με τίτλο «Β. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» της υποπαραγράφου (δ) και της λέξης «βρογχοσκόπιο» που εμφανίζεται στην παράγραφο «5. Ωτορινολαρυγγολογικό» και της υποπαραγράφου (γ) και των λέξεων «μηχάνημα λαπαροσκόπησης» που εμφανίζεται στην παράγραφο «6. Ουρολογικό.». (γ) με την αντικατάσταση του Μέρους Χ αυτού με το ακόλουθο Νέο Μέρος:

5 5 «ΜΕΡΟΣ Χ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Κάθε ιδιωτικό νοσηλευτήριο διασφαλίζει, ως προς το νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, ότι είναι στελεχωμένο σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες: 214 του του (Ι) του (α) Εφόσον πρόκειται για ιδιωτικό νοσηλευτήριο με δώδεκα ή περισσότερες κλίνες, διαθέτει ένα τουλάχιστο γενικό προϊστάμενο, ο οποίος κατέχει πιστοποιητικό νοσηλευτή γενικής νοσηλευτικής και είναι εγγεγραμμένος με βάση τον περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμο. (β) Στην περίπτωση ψυχιατρικού κέντρου, ο γενικός προϊστάμενος πρέπει να κατέχει πιστοποιητικό νοσηλευτή ψυχιατρικής νοσηλευτικής και να είναι εγγεγραμμένος με βάση τον περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμo. (γ) Ο γενικός προϊστάμενος δεν προσμετράται στο ελάχιστο νοσηλευτικό προσωπικό που προβλέπεται στην παράγραφο (Ι) του (δ) Μετά την 1η Απριλίου 2006 πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Νοσοκόμων Δεύτερου Επιπέδου με βάση τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 8 του περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμου του 1988 ή στο Μητρώο Νοσοκόμων Δεύτερου Επιπέδου σύμφωνα με το άρθρο 2 του περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής (Τροποποιητικού) Νόμου του 2004 δε δικαιούνται να ασκούν καθήκοντα γενικού προϊσταμένου. 2. Κάθε ιδιωτικό νοσηλευτήριο διαθέτει σε κάθε ωράριο εργασίας εγγεγραμμένους νοσηλευτές με βάση τον περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμο:

6 6 Νοείται ότι σε κάθε ωράριο εργασίας οι πιο πάνω εγγεγραμμένοι νοσηλευτές μπορεί να αντικαθίστανται από πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Νοσοκόμων Δεύτερου Επιπέδου, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής (Τροποποιητικού) Νόμου του Το ελάχιστο νοσηλευτικό προσωπικό ιδιωτικού νοσηλευτηρίου κατανέμεται σύμφωνα με τις ακόλουθες αναλογίες νοσηλευτών: ασθενών καθ όλο το 24ωρο: Πρωί Απόγευμα Βράδυ ( ) ( ) ( ) (α) Για χειρουργική ή παθολογική μονάδα: 1:5 1:6 1:8 (β) Για γηριατρική μονάδα: 1:5 1:6 1:8 (γ) Για μονάδα εντατικής νοσηλείας: 1:2 1:2 1:2 (δ) Για ψυχιατρικό κέντρο: 1:6 1:6 1:6: Νοείται ότι το νοσηλευτικό προσωπικό στην περίπτωση ψυχιατρικού κέντρου είναι νοσηλευτές εγγεγραμμένοι στο μητρώο ψυχιατρικής νοσηλευτικής. (ε) Για μαιευτική ή γυναικολογική μονάδα: 1:5 1:6 1:8:

7 7 Νοείται ότι επιπρόσθετα από τη πιο πάνω ελάχιστη στελέχωση και κατανομή απαιτείται μία εγγεγραμμένη δυνάμει του περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμου μαία ανά τοκετό σε εξέλιξη και τουλάχιστο μία εγγεγραμμένη μαία ανά ωράριο εργασίας για μέχρι και 10 έγκυες/λεχώνες. (στ) Για παιδιατρική μονάδα: 1:4 1:5 1:6 (ζ) Για τμήμα ατυχημάτων και επειγόντων περιστατικών: 1:4 1:4 1:4 (η) Για μονάδα συνεχούς περιτοναϊκής κάθαρσης και μονάδα τεχνητού νεφρού: ένας νοσηλευτής για κάθε δύο μηχανές σε λειτουργία. (θ) Για τμήμα εξωτερικών ιατρείων (αν υφίσταται ως χωριστή μονάδα του νοσηλευτηρίου): ένας τουλάχιστο νοσηλευτής ανά 5 εξεταστήρια σε λειτουργία ανά ωράριο εργασίας. (ι) Για τμήμα χειρουργικών επεμβάσεων εκτός των επεμβάσεων με τοπική αναισθησία: ένας νοσηλευτής ή ιατρός πέραν του χειρουργού που διενεργεί την επέμβαση και ένα άτομο από το βοηθητικό προσωπικό ανά χειρουργική τράπεζα σε λειτουργία και ένας νοσηλευτής κυκλοφορίας για πέραν των τριών χειρουργικών τραπεζών σε λειτουργία.

8 8 216(Ι) του Στις αναλογίες προσωπικού που εργοδοτείται σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο, που αναφέρονται στην παράγραφο 3, εξαιρουμένης της μονάδας εντατικής νοσηλείας, μπορεί να περιληφθεί βοηθητικό προσωπικό, νοουμένου ότι κατά τα τελευταία δέκα χρόνια πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) (Τροποποιητικού) (Αρ. 3) Νόμου του 2004 έχει αποδεδειγμένη συνολική υπηρεσία σε ιδιωτικά νοσηλευτήρια της Κύπρου ασκώντας καθήκοντα σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 7 του περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμου για τουλάχιστον πέντε χρόνια: Νοείται ότι ο αριθμός νοσηλευτών και βοηθητικού προσωπικού πρέπει να είναι ο ακόλουθος: Νοσηλευτές Βοηθητικό Προσωπικό (α) Μέχρι 5 ασθενείς: 1 0 (β) Από 6 μέχρι 10 ασθενείς: 1 1 (γ) Από 11 μέχρι 15 ασθενείς: 2 1 (δ) Από 16 μέχρι 20 ασθενείς: 2 2: Νοείται περαιτέρω ότι σε περίπτωση που οι ασθενείς είναι πέραν των 20 η αναλογία νοσηλευτών:βοηθητικού προσωπικού πρέπει να είναι 70%:30%, αντίστοιχα. Σε περίπτωση που με την εφαρμογή της παρούσας επιφύλαξης δεν προκύπτει ακέραιος αριθμός νοσηλευτών ή βοηθητικού προσωπικού, ο συνολικός απαιτούμενος αριθμός νοσηλευτικού ή βοηθητικού προσωπικού συμπληρώνεται με την αντίστοιχη κατηγορία προσωπικού της οποίας ο δεκαδικός αριθμός είναι πέραν του 0,5.

9 9 5. Τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια πρέπει να διαθέτουν και το πιο κάτω προσωπικό, σύμφωνα με τoυς ακόλουθους κανόνες: (α) Σε περίπτωση που το ιδιωτικό νοσηλευτήριο διαθέτει υπηρεσία διατροφής, επιβάλλεται η ύπαρξη μαγείρου, ο οποίος απασχολείται αποκλειστικά με την παρασκευή φαγητών. 59 του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (β) Σε περίπτωση που το ιδιωτικό νοσηλευτήριο προμηθεύεται έτοιμα φαγητά που παρασκευάζονται από ανεξάρτητους προμηθευτές, ο υπεύθυνος ιατρός του ιδιωτικού νοσηλευτηρίου επιλέγει υποστατικά τροφίμων που είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο τροφίμων που τηρείται, σύμφωνα με τον περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμο, από το Διευθυντή Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας. Επίσης, για κάθε παραλαβή φαγητού για ασθενείς, το νοσηλευτήριο πρέπει να έχει αποδεικτικά στοιχεία ότι το φαγητό προήλθε από τα εν λόγω υποστατικά και να μπορεί να επιδείξει τα στοιχεία αυτά σε περίπτωση έκτακτου ελέγχου. (γ) (i) Καθαρίστριες πρέπει να απασχολούνται σε ανάλογο με τις ανάγκες του συγκεκριμένου νοσηλευτηρίου αριθμό, ώστε να διατηρείται επί συνεχούς βάσεως υψηλό επίπεδο υγιεινής που ικανοποιεί τον Έφορο. (ii) Σε κάθε ιδιωτικό νοσηλευτήριο πρέπει να εργοδοτούνται βοηθοί θαλάμων, με βάση το ωράριο που αναφέρεται στην παράγραφο 3 και με βάση τις ακόλουθες αναλογίες:

10 10 (αα) Για όλα τα νοσηλευτήρια: Ασθενείς Βοηθοί θαλάμων 0-4 Κανένας 5-15 Ένας και ένας επιπλέον βοηθός ανά 15 επιπρόσθετους ασθενείς. και (ββ) Ειδικά για τα ψυχιατρικά κέντρα και τις παιδιατρικές μονάδες: Ασθενείς Βοηθοί θαλάμων 0-3 Κανένας 4-15 Ένας και ένας επιπλέον βοηθός ανά 15 επιπρόσθετους ασθενείς: Νοείται ότι τo προσωπικό αυτό ασχολείται με τη μεταφορά φαγητών, αλλά δεν επιτρέπεται να ασχολείται με την παρασκευή τους. Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, Παράρτημα Τρίτο (Ι): (δ) Όλο το προσωπικό των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων που αναφέρεται στην παράγραφο 5 πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό υγείας, το οποίο εκδίδεται δυνάμει των περί Λοιμοκαθάρσεως (Δημόσια Υγεία) Κανονισμών.

11 11 6. Για τους σκοπούς του παρόντος Παραρτήματος νοσηλευτικό προσωπικό, νοσηλευτές και μαίες σημαίνει πρόσωπα τα οποία κατέχουν πιστοποιητικό εγγραφής που χορηγείται δυνάμει του περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμου και βοηθητικό προσωπικό σημαίνει πρόσωπα που ασκούν καθήκοντα σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 7 του περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμου: Νοείται ότι για το βοηθητικό προσωπικό το Υπουργείο Υγείας τηρεί κατάλογο στον οποίο εγγράφονται ύστερα από σχετική αίτησή τους συνοδευόμενη με τα αναγκαία πιστοποιητικά, που υποβάλλεται εντός τριών μηνών από της ημερομηνίας δημοσίευσης του παρόντος Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, πρόσωπα που αποδειγμένα ασκούσαν για χρονική περίοδο πέραν των πέντε χρόνων βοηθητικά καθήκοντα σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 7 του περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμου. Ο δυνάμει της παρούσας επιφύλαξης τηρούμενος κατάλογος του βοηθητικού προσωπικού καθίσταται τελικός μετά την πάροδο της πιο πάνω προθεσμίας: Νοείται περαιτέρω ότι οι διατάξεις της υποπαραγράφου (δ) της παραγράφου 3, που αφορά νοσηλευτές ψυχιατρικής νοσηλευτικής και οι διατάξεις της υποπαραγράφου (ε) της παραγράφου 3, που αφορά την επιπρόσθετη στελέχωση με μαίες, τυγχάνουν εφαρμογής από την 1η Απριλίου 2006, νοουμένου ότι μέχρι την ημερομηνία αυτή η στελέχωση των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων με μαίες και νοσηλευτές ψυχιατρικής νοσηλευτικής καλύπτεται από νοσηλευτές γενικής νοσηλευτικής.». (δ) με την προσθήκη στο Μέρος ΧΙ αυτού αμέσως μετά την παράγραφο (η) αυτού των ακόλουθων νέων παραγράφων: «(θ) Έντυπο νοσηλευτικής αναφοράς.

12 12 (ι) Μητρώο Τμήματος Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ). (ια) Έντυπο κλήσης ασθενοφόρου.». και (ε) με τη διαγραφή από το Μέρος ΧΙΙ αυτού της φράσης «και οι πολυκλινικές με πέραν των τριών ιατρικές ειδικότητες» (πρώτη και δεύτερη γραμμή). Τροποποίηση του Πέμπτου Παραρτήματος του βασικού νόμου. 6. Το Πέμπτο Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: (α) Με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (iii) της παραγράφου (α) αυτού με την ακόλουθη νέα υποπαράγραφο: «χώρο και εξοπλισμό απομόνωσης ασθενών, με εξαίρεση τα ωτορινολαρυγγολογικά, οφθαλμολογικά νοσηλευτήρια καθώς και τα νοσηλευτήρια πλαστικής χειρουργικής και τις κλινικές ημερήσιας νοσηλείας: Νοείται ότι χρησιμοποιείται, όσο γίνεται κάτω από τις περιστάσεις, ένα απομονωμένο μονόκλινο δωμάτιο, για μεταδοτικά και/ή λοιμώδη νοσήματα, με ειδική σήμανση που να διαθέτει γάντια, μάσκες, ρόμπες, ειδικά δοχεία για απόρριψη μολυσμένων αντικειμένων, κουρτίνες που να αποστειρώνονται και χώροι που να απολυμαίνονται.». (β) με την προσθήκη της ακόλουθης επιφύλαξης στο τέλος της υποπαράγραφου (x) της παραγράφου (α) αυτού:

13 13 «Νοείται ότι σε υφιστάμενα νοσηλευτήρια για το σταθμό νοσηλευτών και το γραφείο προϊσταμένου είναι αρκετός και για τα δύο ένας χώρος ειδικά διαρρυθμισμένος, νοουμένου ότι ο χώρος αυτός διαθέτει και πάγκο εργασίας, καθώς και νιπτήρα σε λογική απόσταση.». και (γ) με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (viii) της παραγράφου (ζ) αυτού με την ακόλουθη νέα υποπαράγραφο: «(viii) εξοπλισμό αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας για μηχανήματα ζωτικής σημασίας ή ηλεκτρογεννήτρια που να καλύπτει: (αα) σκιαλυτική λυχνία σε αίθουσες επεμβάσεων, ενδοσκοπήσεων και τοκετών. (ββ) ρευματοδότες στηλών παροχής σε αίθουσες επεμβάσεων, ενδοσκοπήσεων και τοκετών. (γγ) παροχές κεντρικών παροχών ιατρικών αερίων. (δδ) το 100% των ρευματοδοτών και για το 30% φωτισμού σε κλίνες ανάνηψης, εντατικής και θερμοκοιτίδες προώρων. (εε) φωτισμό έκτακτης ανάγκης.». 24 Ιουνίου 2004 Αρ. Φακ Λ.ΜΙΧ/ΜV L-pronom MV

14 14 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων κατά τρόπο που, μεταξύ άλλων επιμέρους τροπολογιών, να κατοχυρώνονται οι πρακτικές νοσοκόμες σε ό,τι αφορά την απασχόλησή τους σε ιδιωτικές κλινικές υπό την επίβλεψη προσοντούχου νοσηλευτή. Παράλληλα, με την παρουσία προσοντούχων νοσηλευτών και τις αναλογίες που προτείνονται μεταξύ νοσηλευτών και βοηθητικού προσωπικού και ασθενών, διασφαλίζεται και αναβαθμίζεται η ποιότητα και η επάρκεια των παρεχομένων υπηρεσιών των ιδιωτικών κλινικών. Για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων της προτεινόμενης νομοθεσίας προβλέπεται ο καταρτισμός προσωρινού Μητρώου Νοσοκόμου Δεύτερου Επιπέδου, θέμα που ρυθμίζεται με άλλη σχετική πρόταση νόμου, καθώς και ο καταρτισμός προσωρινού καταλόγου του βοηθητικού προσωπικού. Κυριάκος Τυρίμος εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις 24 Ιουνίου Λ.ΜΙΧ/ΜV L-pronom MV

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4209, 26/6/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4209, 26/6/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 68(Ι) του 1995 104(Ι) του 1996 17(Ι) του 1999 234(Ι) του 2004. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (Αρ.

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (Αρ. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 89(Ι) του 1996 158(Ι) του 2001 25(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4207, 29/5/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4207, 29/5/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ --------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 125(Ι) του 2007. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III. Αριθμός 4159 Παρασκευή, 11 Μαΐου 2012 1935

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III. Αριθμός 4159 Παρασκευή, 11 Μαΐου 2012 1935 Ν. 6(lll)/2012 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III Αριθμός 4159 Παρασκευή, 11 Μαΐου 2012 1935 Ο περί της Διεθνούς Συμβάσεως Ναυτικής Εργασίας του 2006 (Κυρωτικός)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4204, 30/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4204, 30/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L255, 30.9.2005, σ.22.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4164, 30/5/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4164, 30/5/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ, ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥΣ, ΤΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 376, 27.12.2006,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4248, 2/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4248, 2/7/2010 4 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ 2009 ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

196(I) του 2012 109(I) του 2013.

196(I) του 2012 109(I) του 2013. Ε.Ε Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 101(Ι)/2013 101(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L153, 18.6.2010, σ. 13. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4099, 29/11/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4099, 29/11/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ

ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΟΡΙΣΜΑ Στο Γραφείο του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης Περιφέρειας Αττικής περιήλθε καταγγελία ανώνυμης εταιρείας( ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4138, 14/8/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4138, 14/8/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 135. 44 του 1961 109 του 1968 2 του 1970 9 του 1972 19 του 1981 210 του 1987 170 του 1990

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ν. 20(Ι)2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3960, 25/2/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3960, 25/2/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ Για σκοπούς συμμόρφωσης με δεσμευτική νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Αριθμός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Ε.Ε., Παρ. Ι Αρ. 2562, 7.12.90 Ν.224/90 Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 3 (άρθρο 3 της οδηγίας 2012/25/ΕΕ) Ορισμοί

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 3 (άρθρο 3 της οδηγίας 2012/25/ΕΕ) Ορισμοί ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΥ Α. Κεφάλαιο Πρώτο Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9 ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4281, 21/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4281, 21/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 352. 83(Ι) του 1999 143(Ι) του 2002 64(Ι) του 2007. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3679, 31/1/2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3679, 31/1/2003 Άρθρο ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΡΕΩΝ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 3. Συμβούλιο Εγγραφής. 4. Πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Οικονοµοτεχνική µελέτη βιωσιµότητας

Άρθρο 1 Οικονοµοτεχνική µελέτη βιωσιµότητας Απόφαση 129450 / 6 / 2008 «Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε Κολλέγια που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 3696/2008»

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4372, 21.12.2012 Ν.196(Ι)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3

Διαβάστε περισσότερα

Π 84/2001: Λειτουργία Ιδ. Φορέων Παροχής Υπηρ. Α θµιας Φροντίδας Υγείας-Βλ. ΥΑ Υ1δ/οικ.5595/2005 (298541)

Π 84/2001: Λειτουργία Ιδ. Φορέων Παροχής Υπηρ. Α θµιας Φροντίδας Υγείας-Βλ. ΥΑ Υ1δ/οικ.5595/2005 (298541) Π 84/2001: Λειτουργία Ιδ. Φορέων Παροχής Υπηρ. Α θµιας Φροντίδας Υγείας-Βλ. ΥΑ Υ1δ/οικ.5595/2005 (298541) ΦΕΚ Α`70/10.4.2001 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.84 Οροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 185(I)/2011. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο-

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 185(I)/2011. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 185(I)/2011 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 312, 22.11.2008, σ. 3. (α) «οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 68(Ι) του 1996

Αριθµός 68(Ι) του 1996 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3057, 3.5.96 Ν. 68(Ι)/96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόµος του 1996 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Δ.Π. 223/97. O ΠΕPI ΣTOIXΕIΩΔOΥΣ ΕΚΠΑIΔΕΥΣΕΩΣ ΝOΜOΣ Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 5

Κ.Δ.Π. 223/97. O ΠΕPI ΣTOIXΕIΩΔOΥΣ ΕΚΠΑIΔΕΥΣΕΩΣ ΝOΜOΣ Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 5 Κ.Δ.Π. 223/97 Oι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Κανονισμοί του 1997, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση το άρθρο 5 του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως

Διαβάστε περισσότερα

Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση ιδιωτικών Κλινικών

Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση ιδιωτικών Κλινικών Π.Δ. 247/91 (ΦΕΚ 93 Α') : Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση ιδιωτικών Κλινικών Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρ.53 του Ν.1892/90 Για τον εκσυγχρονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Εφαρμοστέες διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: Κτιριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός Άρθρο 2 - Γενικές Προδιαγραφές Άρθρο 3 - Ειδικές

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Εφαρμοστέες διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: Κτιριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός Άρθρο 2 - Γενικές Προδιαγραφές Άρθρο 3 - Ειδικές ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Εφαρμοστέες διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: Κτιριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός Άρθρο 2 - Γενικές Προδιαγραφές Άρθρο 3 - Ειδικές Προδιαγραφές α) Για τα ιατρεία των Μ.Ι.Υ.Α. β) Για το εξεταστήριο

Διαβάστε περισσότερα