Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4207, 29/5/2009

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4207, 29/5/2009"

Transcript

1 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 125(Ι) του Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως o περί Ιδιωτικών Γραφείων Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Ιδιωτικών Γραφείων Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο παρών Νόμος και ο βασικός νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ιδιωτικών Γραφείων Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας Νόμοι του 2007 και Τροποποίηση 2. Tο άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: του άρθρου 2 του βασικού νόμου. Με την προσθήκη σ αυτό, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του νέου όρου και του ορισμού αυτού «προσωπικό σημαίνει όλα τα πρόσωπα που εργοδοτούνται από ιδιωτικό γραφείο παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, εκτός από φύλακα.». με την προσθήκη, στην ερμηνεία του όρου «υπεύθυνος γραφείου», της λέξης «γραπτώς», μετά τη λέξη «ορίζεται» (τρίτη γραμμή). και

2 2 (γ) με την αντικατάσταση, στην ερμηνεία του όρου «φύλακας», της φράσης «πληρεί τα προσόντα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 7» (γραμμές τρίτη και τέταρτη), με τη φράση «κατέχει άδεια δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου». Αντικατάσταση του τίτλου του 3. Ο τίτλος του ΜΕΡΟΥΣ ΙΙΙ αντικαθίσταται με τον ακόλουθο νέο τίτλο: «ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΦΥΛΑΚΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΗ ΦΥΛΑΚΑ». ΜΕΡΟΥΣ ΙΙΙ του 4. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: άρθρου 6 του Με την προσθήκη στον πλαγιότιτλο αυτού, αμέσως μετά τις λέξεις «επαγγέλματος του» (τρίτη γραμμή), των λέξεων «φύλακα και» με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού - (i) αμέσως μετά τη φράση «επάγγελμα του» (δεύτερη γραμμή), των λέξεων «φύλακα ή του», και

3 3 (ii) αμέσως μετά τη λέξη «επαγγέλματος» (τέταρτη γραμμή), των λέξεων «φύλακα ή» (γ) με την αντικατάσταση στο τέλος της, παραγράφου του εδαφίου (2) αυτού, της άνω τελείας με κόμμα και την προσθήκη αμέσως μετά της φράσης «που εκδίδεται από αρμόδιο κυβερνητικό ιατρικό λειτουργό.» (δ) με την προσθήκη στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (2) αυτού - (i) αμέσως μετά τη λέξη «αυτοεργοδοτούμενος» (δεύτερη γραμμή), των λέξεων «ιδιώτης φύλακας», και (ii) αμέσως μετά τη λέξη «εργοδοτείται» ( δεύτερη γραμμή), των λέξεων «ως φύλακας» (ε) με την αντικατάσταση στο τέλος της παραγράφου (δ) του εδαφίου (2) αυτού, της άνω τελείας με κόμμα και την προσθήκη αμέσως μετά της φράσης «προκειμένου περί ιδιώτη φύλακα.». Τροποποίηση 5. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: του άρθρου 7 του

4 4 Με την προσθήκη στον πλαγιότιτλο αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «επαγγέλματος» (τέταρτη γραμμή), των λέξεων «φύλακα ή» με την προσθήκη, στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «επαγγέλματος» (πρώτη γραμμή), των λέξεων «φύλακα ή» (γ) με την προσθήκη στην παράγραφο του εδαφίου (1) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «δεν» (πρώτη γραμμή), της φράσης «είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν» (δ) με την προσθήκη, στην υποπαράγραφο (v) της παραγράφου του εδαφίου (1) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «πρόκληση», των λέξεων «βαριάς σωματικής βλάβης ή» (ε) με την προσθήκη στην παράγραφο του εδαφίου (1) αυτού, αμέσως μετά την υποπαράγραφο (vi) αυτής, των ακόλουθων νέων υποπαραγράφων (vii) μέχρι (xii) και με την αναρίθμηση της υφιστάμενης υποπαραγράφου (vii) αυτής σε υποπαράγραφο (xiii): «(vii) ληστεία, διάρρηξη, κλοπή, απαίτηση περιουσίας με απειλές, απαγωγή, κακόβουλη ζημιά ή αιμομιξία.

5 5 87(Ι) του (viii) εμπορία ενηλίκων προσώπων, εμπορία παιδιών, εμπορία και εκμετάλλευση ανθρωπίνων οργάνων, εκμετάλλευση στην εργασία, σεξουαλική εκμετάλλευση ενηλίκων προσώπων, σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών, παιδική πορνογραφία και διατήρηση οίκου ανοχής, κατά παράβαση του περί της Καταπολέμησης της Εμπορίας και της Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας των Θυμάτων Νόμου 22(III) του (ix) παιδική πορνογραφία κατά παράβαση του περί της Σύμβασης κατά του Εγκλήματος μέσω του Διαδικτύου (Κυρωτικού) Νόμου. (x) διατήρηση ή χρησιμοποίηση ή φροντίδα ή διεύθυνση ή ενασχόληση με τη διεύθυνση οποιουδήποτε τόπου ως οίκου στοιχημάτων ή οίκου κυβείας ή για παίξιμο οποιουδήποτε παιγνιδιού, κατοχή οποιωνδήποτε οργάνων ή συσκευών που έχουν χρησιμοποιηθεί ή χρησιμοποιούνται ή προτίθενται να

6 6 Κεφ του του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του χρησιμοποιηθούν για το παίξιμο τέτοιων παιγνιδιών, κατά παράβαση του περί Οίκων Στοιχημάτων, Οίκων Κυβείας και Παρεμπόδισης της Κυβείας Νόμου. 32(Ι) του (Ι) του (Ι) του (xi) κατοχή ή έλεγχο μηχανής τυχερού παιγνιδιού ή εισαγωγή ή κατασκευή μηχανής τυχερού παιγνιδιού, κατά παράβαση του περί Μηχανών Παιγνιδιού και Μηχανών Ψυχαγωγίας Νόμου. 75(Ι) του (Ι) του 2004 (xii) μη απαγόρευση της εισόδου ανηλίκων προσώπων σε αδειούχο υποστατικό όπου διεξάγεται εργασία αποδοχής συλλογικών στοιχημάτων ή διεξαγωγή της εργασίας αποδέκτη συλλογικών στοιχημάτων χωρίς άδεια ή κατά παράβαση των όρων της άδειας κατά παράβαση του περί Συλλογικών Στοιχημάτων (Ρύθμιση και Φόρος) Νόμου.».

7 7 161(Ι) του (στ) με την προσθήκη, στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) αυτού, αμέσως μετά τις λέξεις «της Δημοκρατίας ή» (δεύτερη γραμμή), της φράσης «άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από» (ζ) με την προσθήκη, στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (1) αυτού, αμέσως μετά τις λέξεις «της Δημοκρατίας», όπου αυτές συναντώνται στην εν λόγω παράγραφο, των λέξεων «ή άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (η) με την αντικατάσταση της παραγράφου (στ) του εδαφίου (1) αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο: «(στ) πάσχει από ψυχική ασθένεια, η οποία, κατά την κρίση του Αρχηγού, δύναται να εμποδίσει την άσκηση των καθηκόντων του: Νοείται ότι ο Αρχηγός δύναται να ζητά από τον αιτητή όπως, επιπρόσθετα από το ιατρικό πιστοποιητικό που προβλέπεται στην παράγραφο του εδαφίου (2) του άρθρου 6, προσκομίσει ειδικό ιατρικό πιστοποιητικό από κυβερνητικό ιατρικό λειτουργό σε σχέση με την κατάσταση της ψυχικής του υγείας»

8 8 (θ) με την προσθήκη στην παράγραφο (ζ) του εδαφίου (1) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «έμπορος» (πρώτη γραμμή), των λέξεων «ή πωλητής» (ι) με την προσθήκη στην παράγραφο (η) του εδαφίου (1) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «επάγγελμα» (δεύτερη γραμμή), των λέξεων «φύλακα ή» (ια) με την προσθήκη στο εδάφιο (2) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «επαγγέλματος» (δεύτερη γραμμή), των λέξεων «φύλακα ή» και (ιβ) με την ένθεση, στο εδάφιο (3), αμέσως μετά τη λέξη «επαγγέλματος» (πρώτη γραμμή), των λέξεων «φύλακα ή». Τροποποίηση 6. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: του άρθρου 8 του βασικού νόμου. Με την προσθήκη στον πλαγιότιτλο, αμέσως μετά τη λέξη «επαγγέλματος» (δεύτερη γραμμή), των λέξεων «φύλακα ή» με την προσθήκη αμέσως μετά τις λέξεις «επάγγελμα» (πρώτη γραμμή) και «επαγγέλματος» (δεύτερη γραμμή), των λέξεων «φύλακα ή».

9 9 άρθρου 9 του 7. Η παράγραφος του εδαφίου (3) του άρθρου 9 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από την ακόλουθη νέα παράγραφο: «Το πλήρες όνομα του αιτητή και του υπεύθυνου γραφείου, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, η διεύθυνση, τα ακαδημαϊκά τους προσόντα και οι προηγούμενες ασχολίες ή δραστηριότητές τους.». 8. Το άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: άρθρου 10 του Με την αντικατάσταση από το εδάφιο (1) αυτού της φράσης «πληρεί τα προσόντα που αναφέρονται στο άρθρο 7» (τέταρτη και πέμπτη γραμμή), με τη φράση «κατέχει άδεια φύλακα που εκδίδεται από τον Αρχηγό». με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού με τα ακόλουθα νέα εδάφια (2) και (3): «(2) Απαγορεύεται σε ιδιωτικό γραφείο παροχής υπηρεσιών ασφάλειας να εργοδοτεί ως μέλος του προσωπικού του, πρόσωπο για εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας, εκτός αν το πρόσωπο αυτό πληρεί τις

10 10 προϋποθέσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 7: Νοείται ότι για τον έλεγχο της πλήρωσης των πιο πάνω προϋποθέσεων ο υπεύθυνος γραφείου, πριν από την εργοδότηση κάθε νέου μέλους του προσωπικού, υποβάλλει στον Αρχηγό τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία. (3) Κάθε ιδιωτικό γραφείο παροχής υπηρεσιών ασφάλειας υποβάλλει κάθε χρόνο στον Αρχηγό- κατάλογο με τα ονόματα των προσώπων που εργοδοτεί ως φύλακες και κατάλογο με τα ονόματα των προσώπων που εργοδοτεί ως μέλη του προσωπικού: Νοείται ότι, σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια του έτους μέχρι την υποβολή νέου καταλόγου επέλθει οποιαδήποτε αλλαγή σε σχέση με τους υποβληθέντες καταλόγους, όπως παύση, παραίτηση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο τερματισμός εργοδότησης φύλακα ή μέλους του προσωπικού, ανάλογα με την περίπτωση, ο υπεύθυνος γραφείου ενημερώνει γραπτώς τον Αρχηγό, το αργότερο μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες.».

11 11 9. Το άρθρο 11 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: άρθρου 11 του Με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «περίπτωση» (πέμπτη γραμμή), των λέξεων «ή ο υπεύθυνος γραφείου» με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (1) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (2) και με την αναρίθμηση των υφιστάμενων εδαφίων (2), (3) και (4) σε εδάφια (3), (4) και (5), αντίστοιχα: «(2) Ουδεμία άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού γραφείου παροχής υπηρεσιών ασφάλειας χορηγείται σε φυσικό πρόσωπο, αν αυτό, καθώς και ο υπεύθυνος γραφείου σε περίπτωση που είναι διαφορετικό πρόσωπο, δεν πληρεί τις προϋποθέσεις του εδαφίου (1) του άρθρου 7 του παρόντος Νόμου.». (γ) με την προσθήκη στο εδάφιο (3), όπως αυτό αναριθμήθηκε- (i) αμέσως μετά τη λέξη «συνεταιρισμού» ( τέταρτη γραμμή), των λέξεων «ή αντικατάστασης υπεύθυνου γραφείου», και (ii) αμέσως μετά τη λέξη «γραμματέας» (πέμπτη γραμμή), των λέξεων

12 12 «ή ο υπεύθυνος γραφείου» (δ) με τη διαγραφή από το εδάφιο (4), όπως αυτό αναριθμήθηκε της φράσης «, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, δεόντως αιτιολογημένους,» (πρώτη και δεύτερη γραμμή). 10. Το άρθρο 13 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: άρθρου 13 του Με την προσθήκη, μετά το εδάφιο (1), του ακόλουθου νέου εδαφίου (2), των υφιστάμενων εδαφίων (2) και (3) αναριθμουμένων σε εδάφια (3) και (4), αντίστοιχα: «(2) Η άδεια που χορηγείται σε φύλακα ισχύει για περίοδο πέντε ετών από της εκδόσεώς της, δύναται δε να ανανεώνεται ανά πενταετία με την καταβολή του καθοριζόμενου τέλους: Νοείται ότι, ανεξάρτητα από τη συμπλήρωση ή μη της χρονικής περιόδου της ισχύος της, οποιαδήποτε τέτοια άδεια ισχύει μόνο για εργοδότηση σε συγκεκριμένο ιδιωτικό γραφείο παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η εν λόγω εργοδότηση.».

13 13 με την προσθήκη στο εδάφιο (4) αυτού, όπως αναριθμήθηκε, αμέσως μετά τη λέξη «σε» (πρώτη γραμμή), των λέξεων «φύλακα ή». Τροποποίηση 11. Το άρθρο 14 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: του άρθρου 14 του βασικού νόμου. Με την αντικατάσταση, στον πλαγιότιτλο, της λέξης «φυλάκων» (τρίτη γραμμή) με τις λέξεις «φύλακα ή ιδιώτη φύλακα» με την προσθήκη στο εδάφιο (2) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «γέννησης» (τρίτη γραμμή), του σημείου του κόμματος και των λέξεων «ο αριθμός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου,» (γ) με την προσθήκη στο εδάφιο (3) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «γέννησης» (τέταρτη γραμμή), του σημείου του κόμματος και των λέξεων «ο αριθμός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου» (δ) με την προσθήκη στο εδάφιο (4) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «ταυτότητας» (πρώτη γραμμή), του σημείου του κόμματος και των λέξεων «αφού ο αιτητής καταβάλει το καθορισμένο τέλος»

14 14 (ε) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (4) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (5): «(5) Ο κάτοχος δελτίου επαγγελματικής ταυτότητας υποχρεούται να το επιστρέψει στον Αρχηγό- όταν λήξει η άδεια φύλακα ή η άδεια ιδιώτη φύλακα, ανάλογα με την περίπτωση, που του χορηγήθηκε δυνάμει του παρόντος Νόμου, προκειμένου για φύλακα, όταν με οποιοδήποτε τρόπο τερματισθεί η εργοδότησή του στο συγκεκριμένο ιδιωτικό γραφείο παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και (γ) προκειμένου για ιδιώτη φύλακα, όταν αυτός παύσει να ασκεί το επάγγελμα του ιδιώτη φύλακα.». άρθρου 15 του 12. Το άρθρο 15 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αρίθμηση του υφιστάμενου κειμένου του σε εδάφιο (1) και την, αμέσως μετά, προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου (2): «(2) Ιδιώτης φύλακας επιτρέπεται να φέρει στολή, νοουμένου ότι αυτή έχει τύχει της εκ των προτέρων έγκρισης του Αρχηγού.».

15 15 Αντικατάσταση 13. Το άρθρο 16 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο άρθρο: του άρθρου 16 του βασικού νόμου. «Εκπαίδευση. 16. (1) Τα ιδιωτικά γραφεία παροχής υπηρεσιών ασφάλειας έχουν υποχρέωση να εκπαιδεύουν κατάλληλα τους φύλακες και το προσωπικό που απασχολούν, ανάλογα με τα καθήκοντα που τους ανατίθενται, πριν αναλάβουν καθήκοντα: Νοείται ότι, το πρόγραμμα της εκπαίδευσης και το περιεχόμενο των εξετάσεων εγκρίνονται από τον Αρχηγό. (2) Ο Αρχηγός δύναται να απαιτήσει από αιτητές για απόκτηση άδειας ιδιώτη φύλακα να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικό πρόγραμμα που οργανώνεται από σχολή, κολλέγιο ή εκπαιδευτικό ίδρυμα, και να επιτύχουν στις καθορισμένες από τον ίδιο εξετάσεις. (3) Οποιοδήποτε πρόσωπο, σχολή, κολλέγιο ή άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα δύναται να παρέχει ειδική εκπαίδευση σε φύλακα ή ιδιώτη φύλακα, νοουμένου ότι το πρόγραμμα και τα θέματα της ειδικής αυτής εκπαίδευσης, καθώς και ο αριθμός

16 16 των ωρών παρακολούθησης του κάθε θέματος, έχουν τύχει της εκ των προτέρων έγκρισης του Αρχηγού. (4) Μέλος της Αστυνομίας, εξουσιοδοτημένο εγγράφως από τον Αρχηγό, δύναται να παρευρίσκεται και να παρακολουθεί τα προγράμματα εκπαίδευσης που διεξάγονται σύμφωνα με το εδάφιο (1).». 14. Το άρθρο 17 του βασικού νόμου τροποποιείται:- άρθρου 17 του Με την αρίθμηση του υφιστάμενου κειμένου του, ως εδαφίου (1) και με την αντικατάσταση από αυτό της φράσης «του Αστυνομικού Διευθυντή της Επαρχίας εντός της οποίας τις ασκούν» (γραμμές τέταρτη και πέμπτη) με τη φράση «οποιουδήποτε Λοχία ή αξιωματικού της Αστυνομίας,» και με την προσθήκη αμέσως, μετά το εδάφιο (1), όπως αριθμήθηκε, του ακόλουθου νέου εδαφίου (2): «(2) Κάθε ιδιωτικό γραφείο παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, υποβάλλει στον Αρχηγό Αστυνομίας, κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους, ετήσια

17 17 έκθεση δραστηριοτήτων, στην οποία, μεταξύ άλλων, καταγράφονται οι δραστηριότητες του γραφείου, περιλαμβανομένων των περιστατικών για τα οποία έγινε παρέμβαση και, αν το ζητήσει ο Αρχηγός, τους ελεγμένους λογαριασμούς του: Νοείται ότι ο Αρχηγός χειρίζεται τις ετήσιες εκθέσεις των ιδιωτικών γραφείων παροχής υπηρεσιών ασφάλειας με τη δέουσα εμπιστευτικότητα.». Αντικατάσταση του άρθρου Το άρθρο 18 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο : του βασικού νόμου. «18. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε νόμου, απαγορεύεται η έκδοση άδειας, σε φύλακα ή σε ιδιώτη φύλακα ή σε μέλος του προσωπικού, για κατοχή, χρήση, απόκτηση ή μεταφορά εκρηκτικών υλών ή πυρομαχικών ή επιθετικού όπλου ή πυροβόλου όπλου: Νοείται ότι της πιο πάνω απαγόρευσης εξαιρείται η κατοχή, χρήση, απόκτηση ή μεταφορά πυροβόλου όπλου 113(Ι) του 2004 κατηγορίας Δ δυνάμει του περί Απόκτησης, Κατοχής,

18 18 91(Ι) του (Ι) του Μεταφοράς και Εισαγωγής Πυροβόλων Όπλων και μη Πυροβόλων Όπλων και για Συναφή Θέματα Νόμου.». 16. Το άρθρο 19 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: άρθρου 19 του Με τη διαγραφή, από την παράγραφο (δ) του εδαφίου (1) αυτού, της φράσης «εκτός μόνο του είδους, το οποίο εγκρίνει ο Αρχηγός.» (τέταρτη γραμμή) και την αντικατάσταση του σημείου του κόμματος, αμέσως μετά τη λέξη «προειδοποίησης» (τρίτη γραμμή), με άνω τελεία. με τη διαγραφή της παραγράφου (θ) του εδαφίου (1) αυτού και την αναρίθμηση των παραγράφων (ι) και (ια) σε παραγράφους (θ) και (ι), αντίστοιχα και (γ) με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (2), των αριθμών και λέξης «,(ζ) και (θ)» (γραμμές δεύτερη και τρίτη), με τη λέξη και αριθμό «και (ζ)». 17. Το άρθρο 20 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: άρθρου 20 του

19 19 Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο: «20. (1) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο προτίθεται να παρέχει ιδιωτικές υπηρεσίες έρευνας υποχρεούται να εξασφαλίσει για την παροχή των υπηρεσιών αυτών ειδική άδεια από τον Αρχηγό, ύστερα από αίτηση για άδεια λειτουργίας ιδιωτικού γραφείου παροχής υπηρεσιών ασφάλειας με περιορισμό στην παροχή ιδιωτικών υπηρεσιών έρευνας.». με την αντικατάσταση των παραγράφων και του εδαφίου (2) αυτού με τις ακόλουθες νέες παραγράφους και, αντίστοιχα: «την ταυτότητα και εντοπισμό προσώπου. τη διεύθυνση κατοικίας και εργασίας προσώπου, την επαγγελματική ή την επιχειρηματική του δραστηριότητα.». (γ) με τη διαγραφή στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (2) αυτού, των λέξεων «ή χαμένες περιουσίες» και την προσθήκη άνω τελείας μετά τη λέξη «πρόσωπα». (δ) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (2) αυτού, της

20 20 λέξης «περιουσίας» με τις λέξεις «περιουσιακού δικαιώματος ή συμφέροντος». και (ε) με τη διαγραφή, της παραγράφου του εδαφίου (4) αυτού και την αναρίθμηση της υφιστάμενης παραγράφου (γ) σε παράγραφο. 18. Το άρθρο 21 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: άρθρου 21 του Με την αντικατάσταση της παραγράφου αυτού με την ακόλουθη νέα παράγραφο: «ασκεί το επάγγελμα του φύλακα ή ιδιώτη φύλακα κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου» με την αντικατάσταση στην παράγραφο (γ) αυτού, της λέξης και αριθμού «άρθρο 9» (δεύτερη γραμμή) με τη λέξη και αριθμό «άρθρο 11» (γ) με την προσθήκη στην παράγραφο (δ) αυτού, μετά τη λέξη «φύλακα» (πρώτη γραμμή), των λέξεων «ή άλλο πρόσωπο».

21 21 (δ) με τη διαγραφή, από την παράγραφο (ε), των λέξεων και αριθμών «των εδαφίων (1) και (3)» (πρώτη γραμμή). και (ε) με την αντικατάσταση στην προτελευταία του γραμμή των λέξεων «τρεις χιλιάδες λίρες» με τις λέξεις και αριθμό «τριάντα χιλιάδες ευρώ ( ,00)». άρθρου 22 του 19. Το εδάφιο (2) του άρθρου 22 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της λέξης «Υπουργός» (πρώτη γραμμή) με τη λέξη «Αρχηγός». 20. Το άρθρο 25 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: άρθρου 25 του Με την αντικατάσταση στο τέλος του εδαφίου (2) αυτού της τελείας με κόμμα και την, αμέσως μετά, προσθήκη της φράσης «αφού ο αιτητής καταβάλει το καθορισμένο τέλος.». με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο: «(3) Πριν από τη λήξη της ισχύος της προσωρινής άδειας, το γραφείο ή ο ιδιώτης φύλακας υποβάλλει αίτηση για έκδοση άδειας που χορηγείται

22 22 δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και ο Αρχηγός δύναται κατά την κρίση του να εκδώσει την αιτούμενη άδεια με όρους ή χωρίς όρους: Νοείται ότι, στους όρους που δυνατόν να επιβάλει ο Αρχηγός, δύναται να περιλαμβάνεται και όρος ως προς τον υποχρεωτικό εφοδιασμό των φυλάκων με στοιχεία αναγνώρισής τους, όπως προβλέπεται στο άρθρο 14.». Αντικατάσταση του άρθρου Το άρθρο 26 του βασικού νόμου καταργείται και αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο: του βασικού νόμου. «Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου. 26. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας του περί Ιδιωτικών Γραφείων Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας (Τροποποιητικού) Νόμου του 2009.». (Ι) του ΒΣΓ/ΟΠ/ΓΧ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4209, 26/6/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4209, 26/6/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 68(Ι) του 1995 104(Ι) του 1996 17(Ι) του 1999 234(Ι) του 2004. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΚΑΤΟΧΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ------------------------ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (Αρ.

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (Αρ. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 89(Ι) του 1996 158(Ι) του 2001 25(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 376, 27.12.2006,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4188, 31/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ -----------------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4188, 31/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ ----------------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ ----------------------------------- H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 62(Ι) του 1996 12(Ι) του 1997 96(Ι) του 2005. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

196(I) του 2012 109(I) του 2013.

196(I) του 2012 109(I) του 2013. Ε.Ε Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 101(Ι)/2013 101(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ο ΠΕΡΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 17(Ι) του 2013 38(Ι) του 2013 97(Ι) του 2013. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1995 ΜΕΧΡΙ (Αρ.2) του 2013

ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1995 ΜΕΧΡΙ (Αρ.2) του 2013 41(Ι) του 1995 9(Ι) του 1997 69(Ι) του 1997 98(Ι) του 1998 68(Ι) του 2001 71(Ι) του 2003 198(Ι) του 2004 83 (I) του 2012 151(I) του 2013 166 (Ι) του 2013. ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

88(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟ TOY 2012

88(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟ TOY 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4515, 16.6.2015 Ν. 88(I)/2015 88(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟ TOY 2012 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων - Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Αριθμός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Ε.Ε., Παρ. Ι Αρ. 2562, 7.12.90 Ν.224/90 Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4108, 26/1/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4108, 26/1/2007 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Ή ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ Κατάταξη Άρθρων ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3960, 25/2/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3960, 25/2/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ Για σκοπούς συμμόρφωσης με δεσμευτική νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4300, 27/10/2011 Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4300, 27/10/2011 Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 309, 24.11.2009, σ. 1. «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4415, 29.11.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4415, 29.11.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4415, 29.11.2013 Ν. 140(Ι)/2013 140(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΠΕΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ν. 20(Ι)2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4281, 21/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4281, 21/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 352. 83(Ι) του 1999 143(Ι) του 2002 64(Ι) του 2007. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4175, 25/7/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4175, 25/7/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 216(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

1. O παρών Nόμοςθα αναφέρεται ως οι περί Pαδιοφωνικών και Tηλεοπτικών Σταθμών Nόμοι του 1998 μέχρι 2011. MEPOΣ I EIΣAΓΩΓIKEΣ ΔIATAΞEIΣ

1. O παρών Nόμοςθα αναφέρεται ως οι περί Pαδιοφωνικών και Tηλεοπτικών Σταθμών Nόμοι του 1998 μέχρι 2011. MEPOΣ I EIΣAΓΩΓIKEΣ ΔIATAΞEIΣ O περί Pαδιοφωνικών και Tηλεοπτικών Σταθμών Nόμος του 1998 εκδίδεται με δημοσίευση στην Eπίσημη Eφημερίδα της Kυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Aριθμός 7 (I) του 1998 NOMOΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4138, 14/8/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4138, 14/8/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 135. 44 του 1961 109 του 1968 2 του 1970 9 του 1972 19 του 1981 210 του 1987 170 του 1990

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4055, 2/12/2005 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΣ -----------------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4055, 2/12/2005 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΣ ----------------------------------- Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΣ ----------------------------------- ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ----------------------------- 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερμηνεία 3. Πεδίο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012 155(Ι)/2012 Αρ. 4363, 9.11.2012 155(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΙ 2008 Προοίμιο. Για σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4099, 29/11/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4099, 29/11/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4290, 29/7/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4290, 29/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις 1

Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις 1 Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις 1 Ι. Εθνική νομοθεσία Α. Νόμοι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ i. Νόμος 3691/2008

Διαβάστε περισσότερα