L. L. Χαρκιανάκης, 21Ι2 UcvcΙlt1d Sl, Rcdfcrrι, 2016 AustrQliu

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "L. L. Χαρκιανάκης, 21Ι2 UcvcΙlt1d Sl, Rcdfcrrι, 2016 AustrQliu"

Transcript

1

2

3 ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΑΛΓΗΔΟΝΕΣ

4 L. L. Χαρκιανάκη Μετρητ1ς ΆλΥηδόνες 'Εκδόσεις Δόμος L. L. Χαρκιανάκης, 21Ι2 UcvcΙlt1d Sl, Rcdfcrrι, 2016 AustrQliu LΤΟΙΖειοΟεσία και zκτιjπωση: Τ'Jπογραφικο Ζργαστήρι «Δόμος» ΕΚΔΟLΕΙL ΔΟΜΟL ΜαUΡομΙΖάλlj 16, 'Αθήνα, Τηλ , f ux :36 3ϊ :304

5 Σ. Σ. ΧαρκιανάΚ'Υ)ς ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΑΛΓΗΔΟΝΕΣ 'Εκδόσεις Δόμος

6 IlΟΙΗΤιΚΑ ΤΟΥ' ΙΔΙΟl' Χώμα κα! στάχτη, Ι 978 Παραλήρημα τοϋ νότου, 1979 'ι\ πο φυλακης πρωίας, Ι 980 Είς (~τα άκουόντων, 1981 Άπαράκλητοι καιροί, 19δ2 Ή οίκειότητα τι;)ν αίνιγμάτων, 198:3 Τροπίκα ίδιόμελα, 1981ι Μεροληψίες, 1985 'Εν γfj άλλοτρίq: Ι, 1985 Ή άμυνα τι;)ν νηπίων, 1986 Πορτραίτα του νεροϋ, 1987 Χ έρια σκιας, 1988 Διάκριση πνευμάτων, 1989 Νοσταλ γία παραμέτρων, 1990 'Εν γfj άλλοτρίq: J Ι, 1990 Ή ι1λλη έχδοχή, 1991 Στή δοκιμή του φέγγους, 1992 ).'πασμένοι συνειρμοί, 1993 'Ύ'γρα τοπία, 1991ι Τεφρές ακτές, 1995 'Εν γfj άλλοτρίq: JJ 1, 1996 Το ι1λ γος της παρρησίας, 1997

7 Ο[ ανθρωποι έχουν άνιχυχυ) άπο σένα μόνο στο μέτρο '\ ι \ 'λ θ ι ι που τους προσφερεις το α Υ) ινο σου προσωπο. τ. ΛειβαO(ΤΊJς

8

9 ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΑΛΓΗΔΟΝΕΣ Και πάει vιx χαθεί εύθυτευής στηυ τελευταία μάχη. Βασ. ΟίχονομίlJ'ης Σ~μερα οι πολλοl συναλλάσσονται με κocρτες πλαστικες άπαρέμφατες. Γι' αύτο επρεπε να 3Ί]λώσει χάριν άκριβείας ~ μάλλον προς άποφυγην παρεξί]γ~σεων πως ο[ 3ιχές του προθέσεις έπιμένουν τοϊς μετρψο'ίς καταθέτοντας μετρψες άλγί]3όνες. Μελβούρνη

10 ΔΗΜΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΣ 'Όταν ό Δ~μoς των Έλλ~νων ύψώθίjκε στ~ν πιο είίθραυση άν~κoυστίj ίσορροπία έφεσεων του θεόνομου πλ~θoυς και 8ικαίων του εuνομούμενου άτόμου τότε Δ-ημος και 8~μιoς ~ταν κρυστάλλινη έτυμολογία που μας τψουσε καθως ε8ειχνε πιστο ίερουργο τον λειτουργο έκτελέσεως έπει8~ φόνευε έν όνόματι του Νόμου. Τ ώρα που ή είίθραστη ίσορροπία καταστρocφίjκε 8ιιΧ παντος άφου ό Δ ~μoς σκότωσε Θεο και Νόμο ή έτυμολογια εγινε βραχνάς άφόρητος καθως μας ντροπιocζει το φονικο συνώνυμο. Μελβ<.ιUΡνη :

11 ΕΝΩΠΙΟΝ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΩΝ Κείνοι που κουβαλιοσνται με καρότσια εχουν μονίμως γυρμένο το κεφάλι στο στ~θoς τους κάτω άπο ενα βάρος &-γνωστο ά-σ~κωτo ά-κατανόψο. Διαμαρτυρία μαζι και παpαίτίjcrί) σα.ν τ~ν συνεχιζόμενί) ζω~ τους. Sy(!rH'Y' Hrίglllol1 1.(' SHtH!S :

12 SYDNEY CENTREPOlNT SΥι]rΙΙΎ-ΗrίglιιιJΙl Ι.Ι S,It!Ils ;)-1-% Τί κρύβεις τ~ν κορφή σου μες σtlχ σύννεφα λες κι' είναι λίγοι αύτοι που παρακολουοοσν την έπηρμένη όφρύ σου! 'Όποιο κι' αν ο:ιναι το δικό σου δίδαγμα έμο:ίς γνωρίζουμο:: πορο:ία προς τον ούρανο δεν ο:ύοδοσται χωρις ταπο:ίνωση. -12-

13 Ο ΠΡΩΙΝΟΣ ΚΑΦΕΣ Μέτρησα τή ζωή μου με Υ.ου,άλιχ,οΙ; Y.xφi. Τ. S. Εlίοl Δεν είναι οντως πιό πολλ"η μ~τε χρειάζεται αλλωστε \ \, \)" ζ, να τψ μωφυνεις πιο πο..u τη ωη σου απ() μια κουταλια καφε καθως τη ρίζνεις προσεζτικα \ \ \ Γ.J 'ζ στο νερο που ~ρα ει κι' από Γην εljωοιά του περιμένεις να ),IJίρωθεϊ τό πρω'ίνό σκεπάζοντας τσ ljς εφιάλτες της νuχτας που πέρασε, 'Όση κι' αν είχε θλίψη 'ή ά;jπνία μες στο σκοτάοι τό τυφλό ονειρο που σου δοκίμαζε μια λαιμητόμο σ' ολα τιχ μεγέθη θέλοντας να σου εξασφαλίσει την ευνοια ένος ανετου θανάτου ti,.,\ Ι,, ) ',Ι, οσα κι αν προκειται ν ανακα ωψει ή μέρα προσωπε"ία για να σε παρασύρει σε σκψες ματαιότητας θα κρατηοεϊ το κεφάλι σου οροιο μόνr) αν ειχες απολωjσει άοιατάρακτος τον πρωϊνό σου καφέ. SYIIIH'Y' Brigl11011 Ι,Ι' S;ιrHls

14 ΤΟ ΛΙΩΜΕΝΟ ΠΑΝΤΕΛΟ\ΤΙ Τ ό 'χες ξεχάσει προ πολλου σ' ενα συρτάρι που δεν άνοίγεις συχνα. καθως τώρα οί καθημερινες κινήσεις σου μες στο σπίτι δεν ετναι περισσότερες άπ' οσες έπιχειρει, β ", ο ιαστικος επισκεπτης. Φορώντας το ξανα. πρόχειρη έπένδυση σε ί:"ψες ίδιωτικης έργασίας ~ νυχτερινου περιπάτου το βρ'ίjκες μεταμορφωμένο στην έγκατάλειψη σαν το άνανταπόδοτο χαμόγελο της μάνας σου άπ' Γην άπέναντι Οχθη. Το κουρέλι δεν χρειάζεται σιδέρωμα καθως πια δεν εχει άντιστάσεις μήτε άντοχη κι' οί τρύπες που αλλοτε άπαιτουσαν δαπάνες για πρόσθετα μερεμέτια εχουν γίνει μικρα παράθυρα για. μεγαλύτερη ανεση με περισσότερο Μ,υγόνο. -1~-

15 ΣΕ ΒΑΘΜΟ ΤΗΞΕΩΣ Τρέμω Ίησοϋ φοβοϋμαι μήπως δεν άναστηθείς. L. LΙΧΡάΚΊjζ Σα.ν τις σταγόνες πέφτουν οί OτlΧν κlχνεις πονά.ει στιγμες στο χά.ος του σφικτου κρανίου ό κόσμος των θεωρουμένων στερεων χυτο μολύβι παχύρευστο. SΥιlrωΥ' BriglII0I1 Ι.. ' S<lI1Ils 'ζ",ι σφυρι ουν ανεμοι αγνωστου κατευθύνσεως -15-

16 ΑΠΟ το ΜΑΥΡΟ Σ' ΑΛΛΟ ΜΑΥΡΟ Βούταγε ό ~λιoς &μωμος στ~ 8ύσ"Υ) κι' έσιι φθονοσσες, τον πορφυρό του θάνατο, 1:' ι "'λ' ~, ι.,εροντας πως το τε ος το οικο σου βουλιάζει άπο το μασρο σ' αλλο μασρο. SΥ(Jrιt'Υ-Rrίghιurι1.ι~ Sands

17 Η ΕΥ ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΗΤΤ ΑΣ Πέτρες που θρυμματιζονται μ~ν τις λυπασαι οεν εχουν πια εuθύν'υ) ν' αντιστέκονται σαν τον χορο των Προφψων που πέρασε και οεν ακοσς πια Γ1ι φων~ τους παρα μονάχα μέσ' απ' τ~ Γραφ~ ακαταμάχψ'υ) σαν τ~ σιωπ~ ~ρεμ'y) σαν τ~ νύχτα. Sydncy-Brighton Ιc Sunds

18 ΧΟΡΟΣ Ό μύθος τοσ σώματος με μονοσύλλαβες λέξεις.!\! ικημένη ά,οράνεια σε νεσμα 'ΑΡχ'αγγέλου. Συναγερμος κυττάρων προς ά,ναίρεσ'υ) προγονικών τύψεων. Μετάνοια για παραλειψεις ά,νομολόγψες. Kαθαpτ~pιoς έμπαιγμος θνητοσ πεπρωμένου. Sydney Redferr

19 Ο ΨEYΔΩ~YMOΣ ΚΟΣΜΟΣ Άπο τα. λόγια που λέγονται και γράφονται \ t:' \ "'. 'λ θ ' το ι.,ερεις πως οεν α η εuoυν μ~τε τα. μισα. κι' ομως κανεις όεν όιαψεύδει κανένα OCπο φόβο μ~ν κλονισθεί:.~ ίσορροπία του ψευόώνυμου κόσμου. Θα. περιμένουμε λοιπον τ~ Δευτέρα Παρουσία να. γνωρισθοϋμε για. πρώτη φορά' α "λλ ωστε οι οευτερες " ' σκε 'ψ εις καλύτερες πάντα οιοουν "'" επι,\ τε 'λ ους ενα " ευ 'λ α β' ες νού)μα ι στο προσδοχω ιχνιχστασιν νεχρων αλλως θα. ηταν OCποτρόπαιο να. όοϋμε τα. οντα ολα γυμνα. και τετραχύ)λισμένα. σ~μερα Sydney-Brighton Ιθ Sands

20 ΚΑΘΑΡΜΟΙ Στο βράχο που κάθ'υ)σες κείνο το οίσεκτο οειλινο ειοα το κύμα τώρα να. έκτινάσσει ύγρες γλαοι6λες οπως ό 'Αρχιερέας των Έβραίων άποπλύνει στ~ σκ'y)ν~ του Μαρτυρίου τις ά.μαρτίες του Λαου ραντίζοντας αίμα ταύρων και τράγων. Sydney- Brighton Le Sands

21 Ο ΜΙΣΘΟΣ ΤΩΝ ΚΑ ΤΗΧΟΤΜΕΝΩΝ Οί πεθα.μένοι ξέρουν μονά.χα. τη γλώσσα. των λουλουδιων. Γ. ΣεφέΡ'ης "Ο ':>' \, ταν οι Ι.,ωντανοι σωπαινουν σ"t)μαίνει πως ξεπέρασαν το στάδιο των άρχαρίων βυθιζόμενοι προοδευτικως στη γλώσσα των χρωμάτων "Ι 'ξ' ~ στις απεριφραστες επε "t)γησεις των \, Ι, 'Υ (s:- 'λ και τοτε μονο apxli.,el ο σια ογος μετα πνευμάτων τετελειωμένων. φωτοσκιάσεων Sydney-Brighton Ιι~ S3n(Js

22 Η ΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ 'Όποιος οεν εχλαψε οεν οικαιοσται να γελάσει /, λ/β" '>" μητε να μετα α ει οποιος οεν ν~στεψε. Οί πεθαμένοι οεν πετοσν χαρταετους πνιγμένοι οεν ψαρεύουνε οί πέτρες οεν κινοσνται γενναίοι οεν μοιρολογοσνται. Sy,JIH'Y' ΒΓίιςlι 'οιι Ι, SHlHJs 1 :

23 ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΟ Ή ύγρασ{α συντηρουσε σιους ίοίχους ιους παλιους έφιάλ ιες. Τ. Λειβα./)ίηζ ΤΙς πιο πολλες φορες ετσι γίνεται συν'ήθως κοιτας ν' άπαλλαγεϊς στ~ μετακόμιση, \, \ \, '" απο κατι που σε κοuρασε με τα χρονια κρατώντας μόνο τις πρωτες άναμνήσεις που καθως εχουν ταuτισθε'i: με τα νειάτα σου μπορουν άκόμη να σ' ένθουσιάζουν και ξαφνικα βρίσκεσαι γυμνωμένος άπ' το ϊοιο το κορμί σου γιατι συνήθισε την ύγρασία του παλιου σπιτιοu τα νυχτερινα τριξίματα πανάρχαιων έπίπλων τους φόβους, τις σκιές, τα φαντάσματα χι' OλΊj έκείνί) τ~ μοναξια που όνομά-ζουν ύποσυνείδψο. SydIIι'Y' Hrigl!Iur! Ι,ι, Sund:;

24 ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ π οτε οεν λάτρεψα. νεκρους θζους νομίσματα του κόσμου' 'β, \ θ \ σε: ομαι μονο τους Ζσμους που κατα.φάσκω έντός μου. SyJfll~y - Brigfllurι Ι,ι: S,IflJs

25 ΕΚΔΙΚΗΤΗΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Το να όνομάζεις ενα πράγμα συνεχως με το ί'όto Όνομα μπορει να σου 'ρχεται βολικο μα να παραόεχθεϊς πως κάη τέτοιο όείχνει πρωτίστως ελλειφ-η φαντασίας κάποτε γίνεται και πληκηκο κι' εκ παραλλήλου σε εκθέτει α.νεπανόρθωτα σαν να μη σκέφθηκες ποτε την άνεζάντλητη φύση T6jIj πραγμάτων. ΔοΧίμασε να όνομάσεις σύννεφο το όέντρο περιστέρι το φίόι το φεγγάρι ανεμο και οα όεϊς ολο τον κόσμο τ~ς Έπτα-ημέρου να σε όοξάζει εύεργέτ-η των θνητων έκόικψη των ~ττ-ημένων σχημάτων. SY']IJ("j. Hrigfllun Ι.,, SUIl(Js

26 TRINITY BEACH Παίρνοντας τ~ν άπόφασί) νά 'ρθεις στ~ θάλασσα να καταποντίσεις άσ-ήκωτα βάρί) aev φανταζόσο\)ν τ~ν τρoπικ~ άκτ~ άκo\)μπισμένίj σε τόσες πράσινες άποφύσεις μ-ήτε περίμενες να λιποθ\)μ-ήσο\)ν τα λόγια σο\) στ~ν πρώη έπαφ~ του νερου με το σωμα. κι' ενα άόέσποτο σκ\)λι άγνοώντας τ~ν άπαyόρεuσίj τ~ς πινακίaας το νομιμοποιουσε Tj ϊόια άμ'yjχανία τ~ς ΚO\)ρασμένΊjς σάρκας μπροστα στις όωρεαν θωπείες τ~ς ύγρ~ς άνων\)μίας. Cairns Σε λίγο όίπλα σο\) κολ\)μπουσε άπρόβλεπτα -26-

27 ΩΣ ΠΡΟΒΑ ΤΟΝ ΕΠΙ ΣΦΑΓΗΝ 'Ως πρόβα.τον έπι σφα.γ~ν ή Ψυχ~ μου οσες φορες έπέτρεψες ν~ βρεθω στο μάτι του κυκλώνα.. Δός μου τη auνα.μί) να aιακρίνω το aικό Σου θέλί)μα. έν μέσq.> πειρα.σμων. 'Έτσι θά. 'χω εύκολότερί) την έμμoν ~ σγ~ν αρνφί) την άντoχ~ στην uπακο~ τ~ν άνιaιοτέλεια στη θυσία. Sydney-Carss Park

28 ΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΟΙ νεκροι εχουν καταργ"ήσει το Άλφάβψο κι' επικοινωνουν μαζί μας με άναμν~σε:ις οπως κόβοντας κανεις το τσιγάρο άναπνέει άέρα καθαρότερο., Ο,, \", r λ' ι αναμνησεις οεν σωι.,ουν ογια ~ μισόλογα ά.πο μιoc γλώσσα οϋτως ~ αλλως συμβατικ~. Κρατουν 6λόκληρες τις είκόνες και τις χειρονομίες νωπες οπως τις χάραξε ~ μoνα.oικ~ σnγμ~ στον ά.παραβίαστο 6ρίζοντα της προσωπιχης συνειo~σεως. Sydncy. Brightun ι.c Sunds

29 ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΥ ΑΙΣΘΗΣΙΕΣ Melbourne Sydney Ή νύχτα ξεψυχocει τ~ν αυy~ και οεν θoc βρει μιocν ωρα ξεχασμένί) νoc ξεyελocσει το φως ύπονομεύοντας τις Υεωμετρικες ευαισθφίες των σχημάτων τ~ν άμοιβαιόητα των σκιων τ~ν άσυοοσία των θερινών όνείρων. -29-

30 ΕΠΙΜΗΘΕΙΣ Κλάφτε λαοί. Άπα σήμερα ό κόσμος είναι λιγώτερο μεγάλος. Ό.1'τάλιν πέθανε. Τ. Λειβα,aίτηζ Τί κρίμα πού 'χασαν τόσον καφο έξωρα'ιζοντας τ~ χεφοποίψυ) νύχτα \ 'β 'λ -, ~, Π 'λ το παγωμενο ασι ειο του ατσαλενωυ ατερου Ί) την εύσπλαχνία τ~ς στέπας τα προλεταριανα άγαθα μιας παγκόσμιας συνωμοσίας. ΕΙχαν γνωρίσει βέβαια την κόλασυ) και βιάζονταν να γίνουν πολίτες κάποιου παραοείσου χωρις να χασομερουν για το τίμyjμα. 'Όμως οεν σκέφτyjκαν την κλίμακα στις οιαστάσεις το άπαράβατο οίκω στην έξαίρεσυ) που άργα ~ γρήγορα παίρνει έκοίκφυ) \ 'β \,,~ λ και συντρι ει τα ειοω α. Sydncy <:urss I)urk

31 ΜΟΝΟΣ Στα κορυφαία θέματα είσαι μόνος \ \ ξι και το ερεις. ΎΗλθες μόνος και θα φύγεις μόνος παρα ό Μόνος που είναι το μέτρο ΆκόμΊ) κι' αν γενν~θί)κες όιόυμος και θα φύγεις μόνος άκόμί) κι' αν χίλιοι και πλέον ζω~ς και θανάτου. ~λθες μόνος πεθαίνουν μαζί σου. Κι' οσες φορες άμάρτφες πoλu ~ λίγο είχες μoναόικ~ μερίόα στ~ν άμαρτία άκόμί) κι' αν συνέπραξες με κάποιον &λλο εστω και με τον ί.'όιο τον Διάβολο. Κι' οσες φορες μετάνοιωσες είλικρινα πάλι ~ άπόφασί) ~ταν μόνο όικ~ σου άκόμί) κι' αν σε παρακίνφε Πνευματικος '" \ Ι 'λ ξ wa λ Ί) σε προστατευσε ο φυ α. γγε ος. Γι' αύτο το λόγο όίκαια περιμένεις να σ' άκoυμπ~σει κατάσαρκα ό όι' ~μα.ς σαρκωθείς Κύριος άνιστα. κατερραγμένους. Sydney -Brighton Le Sands χωρις να παρεμβαίνει καμμια παράμετρος -31-

32 ΕΓΚΛΗΜΑ ΕΘΙΣΜCΗ Κόβοντας ΤιΧ λουλοιίόια απ' τον αγρο ό~ν συλλογιέσαι το εγκλημα που ΠΟΙ) τά 'θρεψε όιαπράπεις γιατι σ~ παιδαγώγησαν να βλέπεις μόνο έκείνο ΠΟΙ) Οέλεις να δεις, Πάντως να ξέρεις εφερες τον Οάνατο να έξωρα'ισει τ-ην πλήξη του όωματίου μξ ορυια φέρετρα Πύ l) τα λες ανούγυάλια όιαιωνίζοντας το μαχυ.βρlγj Οέαμα σ' όλόχληρύ το σπίτι και πιο πολυ \ ).' '.1. ι στ-ι') υιεστραμμενη ψυ/."j σου, --:)2-

33 ΤΟ ΗΜΙΦΩΣ Κι ο';τε θά μά()ει ποτξ κανείς μέ π6ση έγκατάλειψη εγινε αύ,ο το ~μί9ως ποι; ολα πχ συυχωρει. Τ. Λειβα8ίτψ Π οσότ ψ!χ φωτος ποιι όεν πληυώνε:ι κανένα μάτι καοένας παίρνε:ι λίγο, οσο ά.ντέχει ά.φοι:; χ.ανένας δεν μονοπωλε:ϊ. "Ετσι θα. πρέπει ν' αρχ.ισε.ή δικαιοσύνη \ ~\,Ι Ψ, '-' που οεν επετρε ε κυριολε:ζιες σε βαθμο ά.πόλυτης άρν~σεως ~ πα:ρα. μωόλογα τραυλισμένα προς πασαν κατειjθuνσ η C)crTZ να μ.η λιμοχ.τονε:ϊ χ.ανείς. χ.αταφάσεως ΚαιΡος να δοϋμε: πως μόνο το μισο είναι πραγματιχ.α το όλόχί:rιρo άόιαφιλσνίκfjτο, άνεπαίσχυντσ, β-, δ' αχ.ρι ως επε:ι.'1,,... ι..., εζ ορισμου μοιρασμενο.

34 ΤΟ ΜΕΤΕΩΡΟ ΣΤΙΓΜΑ Τ ο ρευστο στάθηκε πάντα κυρίαρχο αϊσθ'υ)μα στ~ ζω~ μας. 'Ό,τι κι' αν λέγαμε ξέραμε πως σε λίγο θα τ6 'χε πάρει ό ανεμος. 'Ό,τι κι' αν άκουμποuσαμε ~ταν φανερο \ " β ι πως εκρυ ε σταχτ'υ). Συμβατικοι οί ά.ριθμοι ΤΊ)λεφώνου που έπικοινων-ήσαμε τα β~ματα που κάναμε σε νoψ~ γpαμμ~ ολα χωρις έξαίρεσ'υ) κοuφιες κιν~σεις. ' Ύ Δ εν ηταν Ί) ζ',"ι, Ι ω'υ) ποταμι Ί) συννεφο που για λίγο μας τuλιξε' έμείς οί ϊόιοι ~μασταν το σύννεφο και το ποτάμι. -34-

35 ΜΑΚΑΒΡΤΑ ΑΝΕΣΗ Ή άijπνία σ' άψήνει 'iιμιoαν~ σαν Γην άπόπειρα δολοφονίας noi) δεν πέτυχε, β -,, ακρι ως το') στοχο. Άλλα με μια ριζικη διαφορά.: () αίφνιδιασμος του τραυματία δεν,, επιτρεπει Γην πολυτiλεια τοσ στοχασμο\) των συνειρμων τη φλυαρία Γην κρίση πεπραγμένων n01) παρεγρά.φησαν. AO-ΓινlΧ, 10-:J-9(j

36 ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΟΣ ΠΡΙΓΚΗΠΑΣ Βλέποντας γύρω τόσο θόρυβο για όράση και άναγνώρισί) μάταιους 8ιαπληκτισμους βροτων που πόσο αίφνιόίως νυχτώνει ~ταν άούνατο να μ~ φιλο80ξήσω ξέχασαν να γίνω ό μόνος κλ~ρoνόμoς τ~ς σιωπ~ς ό άοιαμφισβήτητος ΠρίγΚΊ)πας μιας άσύνορί)ς αύτοκρατορίας με έθνικο νόμισμα τ~ λήθί) τ~ν κατακτί)μένί) tevlxo: χρώματα οσα συντί)ρεϊ ~ αuπνί) νύχτα. Θεσσαλονίκη 11-:3-9β -36-

37 ΤΟ ΣΤΙΓΜΑ ΤΗΣ ΣΤΙΓΜΗΣ Τ Cι στίγμιi της στιγμης εχει βουλιάξει στη όεσπoτc:ία της μετωνυμίας την προόοσία που τώρα λέγεται γενική συναίνεση την άνάλγψίj άόιαφορία που θεωρείται όίjμoκρατικη συμπεριφορά. 'Όσοι έπιμένουν ά.κόμίj στ' άνακλαστικα μιας ά.νοξείόωτης έφηβείας όφείλουν να καταβάλουν κάθε μέρα βαρύτερο το τίμ'~μα της όιαφορας. Athcns BUr1gkok

38 ΑΝΕΞΙΚΑΚΙΑ Πάντα μου θαύμαζα τοσ σχύλου νοί)μοσύνί) χι' άντοχή. 'Όσες χι' αν όέχεται ταπεινώσεις, Λi \ Ι Ψ \ εχει που τρωει ωμι μήτε όαγχώνει μήτε τους έγχαταλείπει. Γαβγίζοντας περαστιχους χωρις λόγο θα μποροσσε να παρεζί)γί)θεί μοχθί)ρος η τουλάχιστον αόιχος. 'Όμως χαι στις όυο περιπτώσεις ό σχύλος ένεργεί όωρεαν 'Υ ι,) \ ~... Ι ανεζαρτί)τως απ το πως του συμπεριφερονται ωστε να βγαίνουν στον τελιχο συμψί)φισμο οι πάντες άθωοι. Bangkok Sydney

39 ΑΠΟΡΙΑ ΕΣΧΑΤΗ Τ α πρόσωπά. μας εκλεψαν οι ξένοι και τα παιόιά μας οι σκλύjρoι καιροί' ποιος ξέρει άκόμα τί μας περιμένει! Sydney -Brighton Ιe Sands

40 ΜUSCUΙΑR OYSTROPHY Τό ζωντανό γεννιέται μέσα στήν πληγή TOIJ. r. ΜπλιΧναζ 'Έτσι άκριβως το ειδα άπόψε το φεγγάρι μισ-η μαχαφια πληγ-η που δεν εστερξε να. κλείσει σε κυκλο όδυνη όλόκληρη, θ \ 'ζ" \ - πεν ος σε γκρι ο, οχι σε μαυρο καθως δεν ξέρεις πότε θα άναξιόπιστο ξαναχτυπ~σει ό δολοφόνος ωστε να έπιστρατευσεις εστω για αύθυποβολη τις τελευταϊες έφεόρεϊες παρα τύ;ν προϊουσα μυωνικύ; δυστροφία οπως κάνεις οταν ό όδοντίατρος σε προειόοποιεϊ πως θα. πονέσεις. -40-

41 Η ΠΡΩΤΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ Sy,lrII )' H,,IΓ' Γrι 27-:j-% Καθως προχωρεί'ς άνάμεσα στους συνανθρώπους τις σχι~ς και τα πράγματα εϊτε μονάχα στα ονειρα χαι τους έφιάλτες παοαίνεις βέβαια και aιμσχεσαι άaιαλείπτως άλλα συγχρόνως εχεις και το αϊσθίjμα οτι πορευεσαι έν μέσφ παρατεταμένων χειρoκρoτίjμάτων. -41-

42 ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Σ~μερα που οεν μπόρεσα να. Σου μιλ~σω ~ταν σα. να. μ~ν εφαγα σα. νά 'ταν OλΎj μέρα συννεφια. και να. ξooεύτyjκε το φως έπι ματαί<{). Τ ώρα νομίζω α.ρχισα να ύποψιάζομαι γιατί έπέμενε όριστικα. κόντρα στο ρευμα ό ίερος Κοπέρνικος! Sydncy -Rrigflton Ιc Sands

43 ΕΑΡΙΝΗ ΡΑ ΨΩΔΙΑ Δέντρο ~ πιο πcψήγορ η μoρφ~ στ~ν κατακόρuφο. Θάλασσα ή oρoσερότερίj έπιφάνεια Γης ζ ι ορι οντιοu. Φεγγάρι μάσκα xρυσ~ άοράτου Θεου που σελαγίζει άνάμεσα στο οέντρο και τ~ θάλασσα. Sydncy Marrick νίllε

44 ΟΝΟΜΑΤΟΠΟΗ'Α Κι ώνόμαζα θλιμμένα n}ν καρδιά. μου. Ν. 'Εγγονόπουλος ΟΙ λέξεις ειναι θραύσματα άπο παληες έχρ~ξεις τ~ς Ψυχ~ς μα. ~ άμεσότψα του σώματος μένει άσχολ[αστί) εις αιώνα τον απαντιχ. SydrlCY' HrighIotl 1.(, S<1Ilds

45 ΣΧΟΛΙΟ ΣΕ ΤΟΠΙΟ Μ' έναν παλιο πουνέντε στο γύρο του προσώπου του. Όό. ΈλύΤ''ιζ Ειναι μια θλίψί) που την κουβαλάει χρόνια πάνω στα χείλί) και στην αχνί) του βλέμματος οποιος τον προσπερνα άντι για καλί)μέρα κινδυνεύει να του πεϊ συλλυπητ~ρια. Τ όσο πολυ μπορεϊ να μας άπoρρoφ~σει καμμια φορα το τοπίο. Sydney -Rrigf1toJ1 ι(~ Suπds

46 ΤΟ ΕΎ'ΧΕΛΑlO ΤΗΣ Μ. ΤΕΤΑΡΤΗΣ τα ΖΙόΖς πάλι και τα μέτρησζς σαν λαθραναγνώστης κομμένα όά.χτυλα Υ ι ι ρο",ιασμενα χερια χατεόαφισμένα μάγουλα βλέμματα έξαντ λημένα. Σ' αuγη Γη λεηλασία ~\ "t,, 'ζ οεν ειχες ν αντιται.,ζις παρα μονάχα πάλι τους όκτω σταυρούς. Syr!JH'Y -HrighIoJ1 ι,ι, S,lrJtJs

47 ΘΕΟΣ ΕΝ ΠΑΡΑΛΛΑΓIj των έπτα σοφων τ~ς 'Αρχαίας Έλλάόος. Κι ίίστερα ~χεις τους βέβyjλους που μιλοuν OCκόμΥ) για ζωα!lλογα και ~νστικτα τυφμ χωρις να βλέπουν οί μωροl και τυφλοι πόσος Θεος κρύβεται έν παραλλαγη κάτω OCπ' αuτες τις!lσyjμες λεπτομέρειες. Sydney-Brighton Le Sands Παρα τ~ν ocσyjμότψά του το λιπόσαρκο πουλι απλωνε τις φτεροuγες και ίσορροποϋσε έν ocπολι)τc;> άκινφί~ ένω πετοuσε σαν να οιέθετε έκ φύσεως τ~ φρόνφυ) -47-

48 ΤΑ ΣΥΜΦΡΑΖΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΟΝΕΙΡΟΥ M~ προσπαθείς ν' άναστί)λώσεις με άκρίβεια φυσιογνωμία ρευστ~ σαν ολα τα συμφραζόμενα του όνείρου άπ' τα όποια άναδύθηκε ώς άπο μηχαν~ς θεος να σε παρηγoρ~σει. Τ' ονειρο ποu βλέπομε το βράaυ είναι πιστο άντιγραφο του καθ' ~μέραν βίου με μόν'υ) τ~ aιαφορα πως ό φιλάνθρωπος 'λ \ \ \.' ξ, στε νει τον πιο οε ιοτεχν'υ) άπ' τοuς 'Αγγέλους να ρετουσάρει λίγο τις φθορες να. βελτιώσει τις φωτοσκιάσεις. Θεος Sydney.Brighιon '-e Sunds

49 ΜΗΝΙΣΚΟΣ 'Ολόκληρου του μ~να ~ φεγγoβoλ~ πως ~ταν όυνατον νά συρρικνωθεί σέ μια. στεν~ φεγγαρίσια λωρίόα κι' άκόμ"tj νά τ~ν όνομάζουμε μ~να εστω και μόνο στο υποκοριστικό; Θυμίζει τιτουλάριο Μψροπολίτη που μέ τ~ν υπoyραφ~ του όιαιωνίζει όλόκληρ'υ) τ~ν έν κοινωνίcf ζω~ πάλαι ποτέ όιαλαμψά,σ"tjς Έπισκoπ~ς μέσα στο χάος της 'Ιστορίας. Sydney BrigIllon Ιλ~ Sands

50 ΠΑΝΩ ΑΠ' ΤΟ DARWIN Darwin Hrisbane Λευκοι σωροι έsω κι' έκεί τα σύννεφα σαν το ξασμένο μαλλι των προβάτων μα ~ σκιά τους στο πρόσωπο της γης κηλίsες άποτρόπαιες ΠΊjγμένOυ αϊματος θυμίζουν θύματα κυκλώνων και κροκοsείλων ποι) οπως τα σκέπασε ~ σύyχρoνίj τεχνολογία SEV θα τα μνίjμoνεύσει καμμια έλεγεία μ~τε θα τα υπολογίσει εστω κατ α πρoσέyyισίj ~ πλίjρέστερίj στατιστικ~, -50-

51 ΤΟ ΤΡΑΎ'ΜΑ ΤΗΣ Ύ'ΠΑΚΟΗΣ Sydney -Brisbane Ή άνα.τoλ~ τοσ ηλιου aev συγκα.τα. τίθετα.ι σ' όποιοa-ήποτε ετaος α.ίχμαλωσία.ς. Κανένα. πένθος aev aικα.ιοuται να ματα.ιώσει τ-~ν 'Ά νoιξίj άφοσ τα φύλλα aev άπορρίπτουν τ~ χλωρoφύλλίj άκόμίj κι' οταν για λόγους οίκονομίας άλλάζουν χρωμα.. 'Άρα. οποιος μεριμνα -~ θλίβετα.ι υπερβαλλόντως πα.ρα τ~ν ευγένεια. που μαρτυροσν οί συχνες ~μικρα.νίες να ξέρει πως έγκλίjμα.τει εστω και άθελ-ήτως σχεόον στον raιo βαθμο με τον ίερόσυλο. -51-

52 ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΑ ΥΤΙΖΕΤ ΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ Χαίρω πού δεν μπορείς πιά νά με πας στ~ θάλασσα να. με ποτίσεις τον άνεμο στocλα - στάλα άπο το χέρι ένος έφ~βoυ άγγέλου καθως δοκίμαζε τις φτεροσγες του πριν άκόμύ) φυτρώσουν σε μια. κατάξανθύ) άμμουδιά. Χαίρω που δεν μπορείς πια. να. μ' έμπιστευθεϊς πως θα. τα. καταφέρω να. συρω τά πόοια ως το γαλάζιο σύ)μείο πού έσύ θά ζητοσσες άναγνωρίζοντας έπί τέλους ότι κι' ~ έξάντλίjσίj ειν' ένας τίτλος τιμ~ς γιά θνψους οταν έχουν ~δη πολύ περπατ~σει. Χαίρω πού σε λίγο χαθως θά με σαβανώνουν τα. ί'δια τα. χέρια σου δεν θά 'χεις λόγο να. πείς στους έρωδιούς για. να. να. συντομευσουν το β~μα μη φαίνεται πόσο αίμορραγετ \ ι ΤΟ τοπιο μια. και θά 'χεις άντιλύ)φθεί έξ ίδίων ΟΤΙ το τέλος ταυτίζεται με τ~ν ά:ρχ~. Brisbane

53 ΤΟ ΟΝΟΜ Α ΤΗΣ ΝΎ'ΧΤΑΣ Άπόφωγε να. λξει cruxvcx. τ' ονυμα Γr.ς ΟΖΙ γι'χτι ψγjβόταν τ(; σκoτά~ι -Γι τ-η ν1jχτας μοναξια. Trl.l πίσω t/...,... \', '" Υ ι ω,α εκεινα τα ονεφα ΠΟι) ποιει να ςεχασει \ ~\,,Ι (β ο ', και οεν τον αψηνοuv οι. οι ιες σκιες Π0 1) χαραχώσανε το φως ά.ναορcιμικα. στα παι~ικά.,ου χρόνια XCf.i συν:::χίζουν Γη ΡI)πανσΊj :::ίς αίωνα τον!lπαντα. ''Α ν '~ταν βραχνας -Γι παροοικος έφιάλτης μπορσσσε μόλις ξ1)πναγε να έπαναλάβει πάνω &.π Τ() μαξιλάρι τα λόγια τ~ς Γιαγια.ς «χαλο κι' εύλογημξνο στο Χριστο παραοομένω) μα. τι:ψα 'ή vuztij. οιάσπαργfj ά.πειλη οπως ό χαρκίνος στο '~παp σ' (~λo Τ') χρόνο ίιπ-ηρχε κίνδυνος να. πυκνώσει τις Ο'Jνάμεις αν αχουγε τ' ονομά Τ'~ς σαν έπίχλψ'ι /.~. Ξσπευο::: να στ:::γάσ:::ι σα.ν 'Αγία ΣκΞπη.,χλi.α. για. να μ.η ~ίνει λαβη να. ξανάρχον -5:~-

54 ΜΗ ΧΑΜΗΛΩΝΕΤΕ ΤΑ ΦΩΤΑ M~ χαμ'ηλώνετε τα φωτα τουλάχιστον οταν περνα ιχπ' το χέρι σας ό3εuοuμε ~όίj προς πλήρίj συσκότισίj \ \ \ - \ β) 'ψ χωρις κανεις να μπορει να προ,ε ει τί Θ' άκολουθήσει: 'Όσο περισσότερο φως εχεις Θψάσει σε χρόνο άνuποπτο τόσο μεγαλύιερ'η 'ή άντοχή σου στο άπρόβλεπτο σκοτάόι τόσο 'ή πίσtίj σου ίσχυρότερίj πως οα έπικρατήσει το φως. SYIlrlI y. ΗΙ'ίι;lιlοιι Ι,Ι' S:ιιllls ~-~

55 Η ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΗΣ ΣΤΙΓΜΗΣ «Ή κοιροια εχει λόγους πού άγνοεί το λογικό.» Πασκαλ Καμμια στιγμ~ δεν μοιάζει με τ~ν αλλυ] κι' ας εχουν ολες την ϊδια διάρκεια καθως τις μετρα με θε"ίκη άμερολyjψία ό προαιώνως ρυθμος του κόσμου. Ή φυσωγνωμία της στιγμης σταθερα δοσμένυ] t \, Ι Ιζ J \ απο Τψ πρωτυ] VUc,Yj - στιγμα προπατορικο πίνοντας αίμα πλαταίνει σαν τον -ηλω κι' άμέσως δυναμώνει σαν τον ανεμο κατα. τους λόγους της καρδιας \ ξ ι τους ανε ιχνιαστους. SydI1CY Brighιol1 I'c SUl1ds

56 ΑΠΑΡΑΓΡΑΠΤΟ ΧΡΕΟΣ ΟΙ βελονιες στο μπάλωμα τ~ς φανέλλας μου συλλαβίζουν άκόμίj με πόσίj ιjπομον~ προσπάθ-ησες να. προστατεύσεις το κορμί μου το πάντα εκθετο άπο έχθρους άόρατους κι' άφ-ήφιστους το κρύο και τ~ Χ λειjίj και τον ανεμο. SY'IIII':- BI-igllloll 1.1, S"ll!ls -IΟ-!Ί

57 ΕΡΗΜΩΣΗ Φεύγοντας αφησες στούς τοίχους μεγάλες έγχρωμες ά.φίσες πού τώρα ερί)μες σφαμζουν αχρηστα ρουχα πεθαμένου βομβαρδισμένες συνοικίες χωρίς γεράνια και πουλια ά.λάνες με πoλλ~ λιακά8α χωρίς τρεχάματα παιδιων κα'ικια οίχως παραγάδια κι' ~λιoβασίλεμα στο μωλο χωρίς τραγούδια μεθυσμένων, Sydnt~Y, Rrighιoll I.Ι~ SlIllds

58 ΤΟ ΜΗ ΧΕΙΡΟΝ ΒΕΛ ΤΙΣΤΟΝ Κάποια στιγμ,η ή σάρκα οεν άντέχει αλλο έγκαταλείπει τix άστα είς ενοειξη \, Ι", β ι ι που εκεινη επρεπε να ρισκεται παντα οιαμαρτυρίας στήν πρώτη γραμμή,, ''1' ι\:,- 'θ ι ν αναχαιτι"ει αιφνισιες επι εσεις. Π~γε να βάλει οικαιότερη τάξη στα πράγματα άπαιτώντας κάθε στοιχείο ν' άντιστέκεται με τήν υλική του πυκνότητα ομως άμέσως π~ρε το λόγο της πίσω οταν συλλογίσθηχε πως ή έπίθεση που γίνεται στα άστα.άνάλογα σημαίνει ~oη το όριστικο τέλος τ~ς κoιν~ς Ιστορίας. Sydncy, Rrighton Ιe Sunds

59 ΧΩΡΙΣ ΑΡΜΟΥΣ Ποιος ξέρει α.ν θα μπορέσοuμε ποτε να ξεχωρισοuμε σωσηχ τις rιλικιες τουλάχιστον έκε'lνες τις πιο κρίσιμες άνάμεσα σε γέροuς και παιόια για να μιλ~σοuμε άνάλογα παρηγορώντας με το παραμύθι τον άπελπισμένο κι' οχι τον άvαόuόμεvο έν εί.'όει πuραύλοu άπο το άκρωτ~ριo Canaveral. 'Όπως όεν όίvοuμε παράταιρο νούμερο ροϋχο Ί) παποϋτσι μ~ γελoιoπoι~σoυμε το σωμα ετσι να φιλοτιμ-ηθουμε σε λόγια μετρ-ημένα και προπάντων άρμόόια μ~ μείνει rι Ψuχ~ να βωλοόέρνει στο Υνωστο κυκεώνα χω ρις άρμούς. Sydney- Brighton 1.e Sands

60 ΝΗΦΑΛΙΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗ Δια γυμνου όφθιχλμου μ~ν προσπιχθείς άπο τ~ν έπιφάνεια του νεροu,,, β'θ να μετρ'ησεις το α ος γνωρίζεις τις πιχραμορφώσεις των διιχθλάσεων κι' ολα τα συμπαρομαρτοuντα παθήματα Θ-ησαύριζε προσεκτικα τtς εικόνες ώς έντυπώσεις τιμώντας τ~ μοναδικότητα τ~ς φθαρτ~ς στιγμ~ς 'λλ', 'βλ' " α α με το εμμα ανυστακτο συντονισμένο στο ρυθμο τ~ς με το φως, άναπνo~ς τα πάντα έδω παραμένουν PEucrTO: δεν αρχισαν άκόμί) να διαγράφονται ευκρινως οί όριστικες διαστάσεις του κόσμου. JΙ;Ι'vίs Bay Ν. S. W

61 ΜΕΤΑ ΦΟΒΟΥ ΟΛΕΘΡΟΥ «... είναι γνωστος ομως ό τρόπος τ~ς uφανσί)ς είναι γνωστος ό άριθμος των κόμβων και άκόμ"l) οτι είναι άριστερόστροφο.)) 'Εψ"l)μ. «το B~μα» Μ ικρο κομμάτι άπο uφασμα εύτελες κείμενο όυσανάγνωστο καιροϋ άνεξιχνίαστα παρωχημένου το παίρνουν τώρα πανευλαβως -ό'ljλαό~ μετα φόβου 6λέθρουσα νά 'ταν λείψανο γνωστοϋ Άγίου θαυματουργοϋ έξετάζοντας στον άξονικο τομογράφο οχι μονάχα αν ειναι το υλικο μαλλι.~ λινάρι άλλα και τον τρόπο υφάνσεως τον άριστερόστροφο και τον άκpιβ~ άριθμο συγκεκριμένων κόμβων. Π οσ'η α ια, εε μου, παιρνει το, 'ξ' Θ',, άψυχο οταν κάποια στιγμ~ θεωρηθεϊ όριστικα χαμένο! Sydney -Brig}l!On Ιe San{js

62 ΕΚΤΟΡΑΣΠΡΟΣΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Δεν θα σου πω έγω τ( θα κάμ<:ις μ' αύτο το παιοι μέχρι να μ<:γαλώσει. Θα σ' το ύπαγορ<:ύσ<:ι το φίλτρο το μψρικο ~ αύτοοίοακτ:η λιτότητα τ~ς μοναξιας ισως κι' ό πόνος ένο<:χόμεν'υ)ς χ'υ)ρείας. Για ενα πράγμα ομως μπορω να σε βεβαιώσω: σε τουτο το παιοι θα με συναντας κάθε μέρα βλέποντας να μεταμορφώνομαι συν<:χως στον καλύτερο έαυτό μου \ \:'1 'λ β \, που οεν προ α ες να γνωρισεις και το πιο θαυμαστό, κάθε μου κύτταρο μέσ' άπ' αύτο το παιοι και με τις άσίγαστ<:ς τύψεις θά. 'ναι οεμένο μ' έσένα τ~ς άθέλψ'f)ς άπουσίας μου. Sydney PertI

63 ΕΣΧΑ ΤΗ ΠΑΝΟΠΛΙΑ Οί λέξεις ειχαν νόί]μα 8εν ετχαν όμως γεύσί] αν 8εν τις μπόλιαζε βαθια στ-η μψριχ-ή του γλώσσα να πά.ρουν αιμα κι' αρωμα να πιοσνε φως κι' άέρα που άκόμί] κι' αν ταν θέριζε ή πεινα μιαν ήμέρα να μ~ν τρομά.ξει ταν έχθρα να πιπιλιζει λέξεις... Sydney -Brighton Le Sands 28/

64 ΡΕΥΣΤΟ ΜΕΤ ΑΙΧΜΙΟ Ί"Ηταν μια. σύσκολυ) στιyμ~ αυτα " συμ β' αινουν καποτε, και σεν προφθαινεις να. σκεφθείς και οεν τολμας να ρωτ~σεις μέχρι που βουλιάζεις στο χρέος ως το λαιμο άπλως έπεισ η ξέφυγε απ' τα. χείλυ) σου μια λέξυ) πικρ~ που ελευε (ιρακαη τον αοελφό σου. Τ ότε μονάχα φίλε μου μαθαίνεις χωρις να μπορείς να το χωνέψεις πως μόνο μια Ψιλ~ κλωστ~ 'ζ, 'λ '",~ χωρι ει ΤYjν κο ιχσυ) απ τον πιχριχοεισο. Sydney. Brighton Ιe Sands

65 ΙΝΔΙΑΝΟΙ BLACK FOOT Σκοτώσανε το εμβρυο του βίσονα καθως μετροϋσε άνεπίγνωστα τον βημιχησμο τ~ς 'Ανοίξεως και όέν φoβ~θηκαν οί άθεόφοβοι μην έκραγεϊ ό ~λtoς μην καταρρεύσει αίφνιόίως το φεγγάρι κηρύσσοντας πανστραηα όιαττόντων άστέρων. Sydney.Brighton Le Sands

66 ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤ Α (λήγοντος του 200υ αίωνος) Τ Ο ποτάμι βρίσχει τ~ 8ύναμη να φτάσει στ~ θάλασσα οσα έμπόδια χι' αν ειχε να υπερπηδήσει. 'Ο χεραυνος "ζ σκι ει ε 'λ ευ 'θ ερα τα " συννεφα οσο θέλει ν' άστράψει και να βροντήσει. 'Όποιος σπόρος χι' α.ν πέσει στ η γη θ α ' χαταφερει "ζ' να ρι ωσει και " να ξεμυτίσει. Τ Ο άρπα.χηκο και τ' rj..λλα σαρκοβόρα οικαιουνται τ~ν τρoφ~ ti "λλ ζ \,.., Ι οσες α ες ωες χι αν στοιχισει. Μόνο το νεογνο του άνθρώπου δεν δικαιουται α.ν να σωθεί: ανθρωποι άποφά.σισαν έν Ψuχρi}J να πεθάνει πριν άχόμη μιλήσει... Sydney. Adelaid{~

67 ΕΡΩΤΗΜΑΑΝΑΠΑΝΤΗΤΟ 'Έτρεχε μες στο βρά,au σαν το πεπρωμένο σύμπλεγμα. άνεξιχνίαστο άπο μoυσικ~ και θλίψ-η και aεν μιλοσσε σε κανένα μ~τε χαιρετοσσε εστω μ' ενα της νεσμα άπλα ~ φευγαλέο βλέμμα έρώτημα άναπάνητο οπου περνοσσε. "Ήταν τρελ~; 7Ηταν γυναίκα προόομένη; \ \ \ 'ψ ~\ - κανεις να το μαντε ει οεν μπορουσε, t '"r Ι'", μια ιστορια ηταν ζεχασμενη μες στο σκοτάόι τ~ς βραόιας καθως περνοσσε. Syιlncy -Hriglllol1 l.c SnHl!s

68 Η ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ τσ1' ΛΟΓΟΥ τ α. λόγια μας πρέπει ν' άρθρώνονται με κocθε έπιφυλαξ'υ) σα. να. μετακινουμε συσκευασμένα πυρομαχικα. άνocμεσα σε πλ~θoς άμάχων. Δεν πρόκειται για. έλλειπτικότψα του γριφώόους συνίjθες προσωπεϊο του όοκ-ησίσοφου που ό~θεν όμιλεϊ προς είδότας. ΕΙναι ή αύτονόψ'υ) φιλανθρωπία που κρατα άνοιχτη γραμμη για. ένόεχόμενες προσθαφαιρέσεις οπως ξανα μας πρόλαβε ή τεχνολογία με τη ιψν~μύ») του ~λεκτρoνικoυ ύπολογιστη. Sydney Hrighιun I'e Surιds

69 ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΛΑΜΑ Μ' εκαμε πά.λι να ριγ~σω καθώς το άκουσα μέσα στο πλ~θoς τοσ άερo~ρoμίoυ το κλά.μα του μικρου παι~ιoυ. Παι~ι και θλίψη εϊναι άντίφαση στους ορους που γίνεται άκόμη όξύτερη οσο πληθαίνουν τα παι~ια που πεινοσν με μόνη άνακούφιση να κλαίνε και να πεθαίνουν. Sydncy- Mascot

70 ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ ιιπολλα τα τtκνα της ερ~μoυ μαλλον ~ της έχούσί)ζ τον ανορα.» ( Ή σα/ας, 54,1) Σύμφωνα με πανάρχαιο εθιμο οί ΊθαγενεΊ:ς στραγγαλίζοuν τοuς άετοuς για να μ~ τοuς σκοτώσοuν. και χαθεϊ έπι ματαί~ σταγόνα άπο το αιμα των γενναίων. ΟΙ Ίνόιάνοι όιαφέροuν άπο τοuς λεuκοuς για χίλιοuς - όuο λόγοuς προ πάντων αμως για το γεγονος ατι αύτοι όεν κόβοuν λοuλούόια. Τ α παιόια ΠΡOΊjγOϋνται των ένίjλίκων στ~ βασιλεία των ούρανων γιατι όέν μνίjσικακoϋν όλόκλίjρίj ωρα άγκαλιάζοuν τον &γνωστο σαν σuγγεν~ κι' αλος ό κόσμος όικός τοuς χωρις νά 'xouv όεκάρα. Sydnf~Y Rrighton (,ρ, SanIls

71 ΑΓΝΩΣΤΟΙΚΑΙΔΙΕΡΧΟΜΕΝΟΙ Είχαν υποσχεθεί πως 8εν θόι σπάσουν τίποτε ευθραυστο και πολύτιμο καθως τους παρα8ίναμε μαζι με το σπίτι τ~ χp~σy) ολης τ~ς oίκoσκευ~ς οί άπροσ8όκψοι πρόσφυγες που λυπyjθ~καμε οί δ~θεν ευγενείς &λλιχ εκθετοι επισκέπτες. Δεν πέρασε πολυς καιρος γιόι να 80σμε \ \, J \ για μια ακομυ) φορα πως ολα τα πράγματα 8ιαηροσν τ~ν άξία τους μονάχα οσο βρίσκονται στα χέρια τοσ κτήτορος οί αγνωστοι και 8ιερχόμενοι ευκολα εκφυλίζονται σε είσβολείς. Sydney -Brighton Ιe Sands

72 ΣΚΟΤ ΑΔΙ - ΤΟ ΣΚΛΗΡΟΤΕΡΟ ΝΟΜΙΣΜΑ Χθες ~ταν, λέει, ~ μικρότερύj μέρα του χρόνοu κι' άπα σ~μερα αρχισαν ~όη οι σταόιακες αύξ~σεις φωτος άσχέτως αν οι όόσεις με σταγονόμετρο σαν ολα τα βαρυτιμα του βίοu. Σ' αύτον τον κόσμο τον άπροσόιόριστο οποu σκληρότερο νόμισμα το σκοτάόι θα πρέπει να το θεωρ~σοuμε μεγάλύj ΤύΧΎJ οταν προφθαίνοuμε άκόμύj \ ι να μετρύjσοuμε. Sydney BrighIon Le Si1nds

73 ΠΡΟΣΕΥΧΗ Κocμε το, Θεέ μου, να μ~ν πocει χαμένί) ~ μέρα τούτί) σε ρυθμους πεζους μ~τε σε μόχθους μocταιους μια κι' είναι μετρί)μένες με πoλλ~ φειόω οί έργocσιμες ώρες στη ζωη των θνψων. 'Άλλωστε όεν μας τό 'κρυψες καθόλου οταν παράγγελνες, 'ζ θ ri t Ι, Ι «εργα εσ ε εως Ί)μερα εστιν». Sydney. Redfern

74 MIS-TAKE ΣχεΜν aισύλλαβ1j λέξυ) ένος λαου άσκ1jμένου σκλ1jρα στ~ν άντιφασυ) του άνθρώπινου βιου ιaίως οταν μετρ1jθετ το σχεηκο του φθαρτοί) με το άπόλυτο μέτρο _, ι του αιωνιου. Άσφαλως aεν ύπάρχει συντομότερυ) λέξυ) σύνθεη στ-η σωμαηκ~ αρθρωσυ) σαν aικοτυλ'ήοονο aομyjμένyj κι' έντούτοις αύτοαναιρούμενυ) μπρος - πίσω άπο τα aυό Τ1jς άνηπαλαίοντα συνθεηκα μν1jμε'i:ο άyyλoσαξoνικ~ς όξύνοιας ύπόaειγμα φιλoσoφικ~ς είρωνείας. 'Υ πάρχει πικρότερος αύτοσαρκασμος άπ' το να όμολογεϊς μονολεκηκα οη σε κάθε άποτυχία σου παίρνεις άπώλεια και χάνεις άκριβως στο βαθμο πού παίρνεις; Sydney Hrighton Ιe S:Jl1ds

75 ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΜΑΣ τα λόγια μας, τα λόγια που θα ποϋμε ~ που θα γράψουμε πρέπει ενα βάρος να τα δένει με το χωμα να μην τα πάρει ό ανεμος να μην τα σβ~σει ό χρόνος. Sydney -Βrίghιοπ Ιe Sands

76 Ο ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ιιμαζι μ.ας ~πιασαν, μαζι θα μας χρεμάσοuv." Γεpμανιχ~ Παροιμία "Ολοι τις ύπομείναμε σαν κoιν~ μοίρα τις καιρικες συνθ~κες του κόσμου οποιες κι' α.ν ~ταν, άνεξαρτ~τως διαρκείας άλλα και τ~ν πείνα και τ~ν άρρώστια 'ξ', θ ',,\ β' ε ισου εκτε ειμενοι οια ιου κι' Όχι μονάχα το πένθος και τον θάνατο σ' ολα τα ένδεχόμενα τ~ς άμαρτίας γι' OCUTO δεν πρέπει να κριθοσμε χωριστα μ~τε σ' OCUTOV έόώ, μ~τε στον &λλο κόσμο. Ποιος &λλωστε θα μετρ~σει όικαίως τ~ μερίδα εύθύν-ης που άναλογεί στον καθένα μας '" " t '~I Θ \. αν οχι ο αοεκαστος "εος ό Θεος τ~ς άγιίπ-ης ό-ηλαό~ τ~ς όικαιοσύν-ης; Sydney. ],08 Angeles

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν.

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Αποστόλη Λαμπρινή (brines39@ymail.com) ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Θα σε χτυπάνε, θα σε πονάνε,

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Κατράκη. Παράθυρο. Ποίηση

Κατερίνα Κατράκη. Παράθυρο. Ποίηση Κατερίνα Κατράκη Παράθυρο Ποίηση ΠΑΡΑΘΥΡΟ Κατερίνα Κατράκη Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Χαρακτικό εξωφύλλου - Προμετωπίδα: Βάσω Κατράκη Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα 1. Παντοτινά δικός σου Ξέρεις ποιος είσαι, ελεύθερο πουλί Μέσα σου βλέπεις κι ακούς µιά φωνή Σου λέει τι να κάνεις, σου δείχνει να ζεις Μαθαίνεις το δρόµο και δεν σε βρίσκει

Διαβάστε περισσότερα

Λόγου Χάριν. οσελότος. οσελότος ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Λόγου Χάριν. οσελότος. οσελότος ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ναταλία Ναταλία Ταμιωλάκη Ταμιωλάκη Λόγου Χάριν ΕΚ ΟΣΕΙΣ οσελότος ΕΚΔΟΣΕΙΣ οσελότος Τιτλος Λόγου χάριν Συγγραφέας Ναταλία Ταμιωλάκη Σειρα Ποίηση [2358]0312/03 Copyright 2011 Ναταλία Ταμιωλάκη Πρώτη Εκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Στάλες Ποίηση ΣΤΑΛΕΣ Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Σχέδιο βιβλίου: Λαμπρινή Βασιλείου-Γεώργα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt

ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt - Ι - Αυτός είναι ένας ανάπηρος πριν όμως ήταν άνθρωπος. Κάθε παιδί, σαν ένας άνθρωπος. έρχεται, καθώς κάθε παιδί γεννιέται. Πήρε φροντίδα απ τη μητέρα του, ανάμεσα σε ήχους

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2008 Ύµνος της οµάδας Ύµνος των Αγίων Ανδρόνικου και Αθανασίας Έχει του «αύριο» κρυµµένη την ελπίδα και τη φυλάει σαν τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Κυριάκος Δ. Παπαδόπουλος ΑΠΟ ΦΤΕΡΟ ΚΙ ΑΠΟ ΦΩΣ

Κυριάκος Δ. Παπαδόπουλος ΑΠΟ ΦΤΕΡΟ ΚΙ ΑΠΟ ΦΩΣ Κυριάκος Δ. Παπαδόπουλος ΑΠΟ ΦΤΕΡΟ ΚΙ ΑΠΟ ΦΩΣ Λεμεσός 1995-1998 2 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗ 3 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ένα τρελό αστέρι Εκείνη τη νύχτα του Μάη ο ουρανός ήταν ολοκάθαρος. Μια απαλή ομίχλη θόλωνε το φως των

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία.

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Λίγα λόγια... Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Στην πορεία άρχισα να αλλάζω. Όχι πώς δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΕΙΝΗ ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥ Ι ΓΙΑ ΤΟΝ Γ

ΕΚΕΙΝΗ ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥ Ι ΓΙΑ ΤΟΝ Γ Πέρος Ζαχαρίας Ζαχαρίας Πέρος ψευδώνυμο, του σπουδαστή της Αντιρύπανσης Ζαχαρία Περογαμβράκη. Στην Κοζάνη ασχολήθηκε με το Θέατρο σαν ερασιτέχνης ηθοποιός σε αρκετές παραστάσεις, συμμετείχε σε μία ταινία

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ 1 Πάλης ξεκίνηµα Πάλης ξεκίνηµα νέοι αγώνες οδηγοί της ελπίδας Όχι άλλα δάκρυα κλείσαν οι τάφοι λευτεριάς λίπασµα Λουλούδι φωτιάς βγαίνει στους τάφους µήνυµα στέλνουν Απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2008 Ύµνος της οµάδας του Γέροντος Παϊσίου Μια ψυχούλα που στάζει αγάπη για όλους χωρίς να διαλέγει. Μια στιγµούλα ν ακούσεις τα

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση...

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση... Γιώργης Παυλόπουλος Τι είναι ποίηση... "Αν ένα πουλί μπορούσε να πει με ακρίβεια τι τραγουδάει, γιατί τραγουδάει, και τι είναι αυτό που το κάνει να τραγουδάει, δεν θα τραγούδαγε". Κυρίες και Κύριοι Φίλες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΠΟΙΗΜΑΤΑ 1 Κύπρος Χρυσάνθης 17 του Νοέµβρη 1973 (Χαράµατα) Το ποίηµα δηµοσιεύτηκε στον τόµο Αντιφασιστικά 67-74 (1984) και αναφέρεται στην εξέγερση των φοιτητών στο Πολυτεχνείο, στις

Διαβάστε περισσότερα

Ευαγγελία Μισραχή - ΚΙΡΚΗ συνθήκες τις θυσίες. Είναι ένας πόνος τόσο αβάστακτος το να ζεις με άλλη και η καρδιά σου ν' ανήκει αλλού. Κι ο χρόνος αντί να αμβλύνει και να επουλώνει την πληγή, να επιμένει

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Τη μέρα που έχω πεθάνει. Μέσα από την Αγάπη

Τη μέρα που έχω πεθάνει. Μέσα από την Αγάπη Τη μέρα που έχω πεθάνει Τη μέρα που έχω πεθάνει, η αύρα μου προχωράει - Αλλά δεν νομίζω ότι η καρδιά μου είναι ακόμα στη γη! Μην κλαις και μη λυπάσαι: "Αχ αλίμονο, πόσο τρομερό!" Θα πέσεις στου διαβόλου

Διαβάστε περισσότερα

Α ΒΡΑΒΕΙΟ Το άσπρο του Φώτη Αγγουλέ

Α ΒΡΑΒΕΙΟ Το άσπρο του Φώτη Αγγουλέ Α ΒΡΑΒΕΙΟ Το άσπρο του Φώτη Αγγουλέ Σε γέννησε η σιωπή και σ έθρεψε η δίψα, μα βρέθηκες γυμνός, γερτός και πονεμένος στα δίχτυα τού «γιατί». Ρυάκι ήταν ο λόγος σου τραγούδι στην ψυχή σαν βάλσαμο κυλούσε

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ Ευτυχής που ποθεί και που νοιάζεται Την πατρική γη να φυλάξει, Το γενέθλιο αγέρι, Στο χώμα του να ανασαίνει Που με γάλα ή ξερό ψωμί τρέφεται Και στους φίλους του πάει στολισμένος

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού Σχολείο Ετος: 2013-2014 Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη γιαγιά μου Όνομα Μαθήτριας: Νικολέττα Χρίστου Τάξη: Γ 4 Όνομα Καθηγήτριας: Σταυρούλας Ιωάννου Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2010 Έμπλεη ευγνωμοσύνης, με βαθιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ Η ΑΓΑΠΗ

ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ Η ΑΓΑΠΗ ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ Η ΑΓΑΠΗ Μεθοδολογία: Συνεργατική Βιωματική προσέγγιση. Στόχοι: Ανάπτυξη δεξιοτήτων δημιουργικού χειρισμού εννοιών σε κλίμα καλής επικοινωνίας και συνεργασίας. Απόπειρα δημιουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2 ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: 1. Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) 2. Αφηγητής 2 3. Αφηγητής 3 4. Παπα-Λάζαρος 5. Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) 6. Παιδί 2 7. Παιδί 3 8. Παιδί 4 9. Παιδί 5 10. Μητέρα

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ Π Ε Ν Τ Ε Ν Ε Α Π Ο Ι Η Μ Α Τ Α Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ / Κανιάρης Μην πας στο Ντητρόιτ Ουρανός-λάσπη Ζώα κυνηγούν ζώα Η μητέρα του καλλιτέχνη πάνω σε

Διαβάστε περισσότερα

Στη μέση μιας ημέρας μακρύ ταξίδι κάνω, σ ένα βαγόνι σκεπτικός ξαναγυρνώ στα ίδια. Μόνος σε δύο θέσεις βολεύω το κορμί μου, κοιτώ ξανά τριγύρω μου,

Στη μέση μιας ημέρας μακρύ ταξίδι κάνω, σ ένα βαγόνι σκεπτικός ξαναγυρνώ στα ίδια. Μόνος σε δύο θέσεις βολεύω το κορμί μου, κοιτώ ξανά τριγύρω μου, Στη μέση μιας ημέρας μακρύ ταξίδι κάνω, σ ένα βαγόνι σκεπτικός ξαναγυρνώ στα ίδια. Μόνος σε δύο θέσεις βολεύω το κορμί μου, κοιτώ ξανά τριγύρω μου, την περιπλάνησή μου. Ξεκίνησε ο συρμός, αφετηρία ή προορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Ρήγας. Ευάγγελος Ρήγας. Ο Κήπος. του Ανάγερτου. Με την ευγενική υποστήριξη των Εκδόσεων iwrite και των Πρότυπων Εκδόσεων Πηγή.

Ευάγγελος Ρήγας. Ευάγγελος Ρήγας. Ο Κήπος. του Ανάγερτου. Με την ευγενική υποστήριξη των Εκδόσεων iwrite και των Πρότυπων Εκδόσεων Πηγή. Ευάγγελος Ρήγας Ευάγγελος Ρήγας Ο Κήπος του Ανάγερτου Με την ευγενική υποστήριξη των Εκδόσεων iwrite και των Πρότυπων Εκδόσεων Πηγή. 1 τίτλος συγγράμματος Ο Κήπος του Ανάγερτου συγγραφέας Ευάγγελος Ρήγας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ του Prem Rawat TΙΣ ΠΡΟΑΛΛΕΣ σκεφτόμουν τι είναι η ειρήνη. Και κατάλαβα κάτι: η ειρήνη είναι το άρωμα. Όταν ο Θεός βρίσκεται κοντά σου, αναδύεται αυτό το άρωμα. Είναι εξαίσιο. Είναι όμορφο.

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Ελάτε να ζήσουμε τα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Χριστούγεννα (μέσα από ιστορίες και χριστουγεννιάτικα παιχνίδια) 1 Στόχοι: Μέσα από διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Το μαγικό ραβδάκι Το ίδιο έγινε με όλα τα γεγονότα, τα πρόσωπα και τα πράγματα που άγγισε με το μαγικό

Διαβάστε περισσότερα

Μια φορά και έναν καιρό ζούσε στα βάθη του ωκεανού µια µικρή σταγόνα, ο Σταγονούλης. Έπαιζε οληµερίς διάφορα παιχνίδια µε τους ιππόκαµπους και τις

Μια φορά και έναν καιρό ζούσε στα βάθη του ωκεανού µια µικρή σταγόνα, ο Σταγονούλης. Έπαιζε οληµερίς διάφορα παιχνίδια µε τους ιππόκαµπους και τις Μια φορά και έναν καιρό ζούσε στα βάθη του ωκεανού µια µικρή σταγόνα, ο Σταγονούλης. Έπαιζε οληµερίς διάφορα παιχνίδια µε τους ιππόκαµπους και τις µικρές γοργόνες και ήταν πολύ ευτυχισµένος. Όµως, ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα.

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ο χαρούμενος βυθός Σχόλιο [D2]: Σπανουδάκης Κύματα Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ψαροτουφεκάδες, δύτες και ψαράδες

Διαβάστε περισσότερα

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας Έρικα Τζαγκαράκη Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας στην μικρη Ριτζάκη Σταματία-Σπυριδούλα Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας ISBN: 978-618-81493-0-4 Έρικα Τζαγκαράκη Θεσσαλονίκη 2014 Έρικα Τζαγκαράκη

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ε. ΦΥΛ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ. Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό Π.Μ.

Σ.Δ.Ε. ΦΥΛ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ. Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό Π.Μ. Σ.Δ.Ε. ΦΥΛ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό Π.Μ. Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό. Πριν από πάρα πολλά χρόνια, ένα πρωινό, ξύπνησε ο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΓΟΝΟΣ: Παππού, γιατί προτιμάς να βάζεις κανέλα και όχι κύμινο στα σουτζουκάκια; ΠΑΠΠΟΥΣ: Το κύμινο είναι κομματάκι δυνατό. Κάνει τους ανθρώπους να κλείνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε.

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε. ιστορίες της 17 ιστορίες της Πρωτοχρονιάς Παραμύθια: Βαλερί Κλες, Έμιλι-Ζιλί Σαρμπονιέ, Λόρα Μιγιό, Ροζέ-Πιερ Μπρεμό, Μονίκ Σκουαρσιαφικό, Καλουάν, Ιμπέρ Μασουρέλ, Ζαν Ταμπονί-Μισεράτσι, Πολ Νέισκενς,

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ το Δημοτικό η δασκάλα λέει στους μαθητές της: -Παιδιά, ελάτε να κάνουμε ένα τεστ εξυπνάδας! Ριχάρδο, πες μου ποιο είναι αυτό το ζωάκι: Περπατά στα κεραμίδια, έχει μουστάκι, κάνει νιάου και αλλά έχει και

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτησε να συναντηθούμε νύχτα. Το φως της μέρας τον

Ζήτησε να συναντηθούμε νύχτα. Το φως της μέρας τον Μια φωνή τρυφερή και ευάλωτη Ζήτησε να συναντηθούμε νύχτα. Το φως της μέρας τον ενοχλούσε, είπε. Η νύχτα είναι πιο τρυφερή, πιο ευάλωτη. Η φωνή του χανόταν. Μια φωνή τρυφερή και ευάλωτη, σαν τη νύχτα του

Διαβάστε περισσότερα

Αυήγηση της Οσρανίας Καλύβα στην Ειρήνη Κατσαρού

Αυήγηση της Οσρανίας Καλύβα στην Ειρήνη Κατσαρού Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας χωριάτης κι ήτανε φτωχός. Είχε ένα γάιδαρο και λίγα τάλαρα. Εσκέφτηκε τότε να βάλει τα τάλαρα στην ουρά του γαϊδάρου και να πάει να τον πουλήσει στο παζάρι στην πόλη. Έτσι

Διαβάστε περισσότερα

Σιδερένιες γροθιές, χάρτινες άγκυρες

Σιδερένιες γροθιές, χάρτινες άγκυρες Νικόλας Ελπινιώτης Σιδερένιες γροθιές, χάρτινες άγκυρες Μια ποιητική συλλογή για την κρίση και την διέξοδο από αυτή Αθήνα 2014 Copyright Νίκος Κοκκοράκης, 2014 Επιτρέπεται η αναδηµοσίευση και η αναπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

''Μιλω ντας επιγραμματικα για την ανα γκη δημιουργι ας του νε ου ανθρω που''

''Μιλω ντας επιγραμματικα για την ανα γκη δημιουργι ας του νε ου ανθρω που'' ''Μιλω ντας επιγραμματικα για την ανα γκη δημιουργι ας του νε ου ανθρω που'' ''Ο άνθρωπος δεν αρκείται πια στις μέχρι τώρα θεωρήσεις φιλοσοφικές και μη και νιώθει την ανάγκη δημιουργίας μιας δικής του

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός»

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 «Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» (Πόντος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού»

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 «Η τύχη του άτυχου παλικαριού» (Κοζάνη - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

Γρίφος 1 ος Ένας έχει μια νταμιτζάνα με 20 λίτρα κρασί και θέλει να δώσει σε φίλο του 1 λίτρο. Πώς μπορεί να το μετρήσει, χωρίς καθόλου απ' το κρασί να πάει χαμένο, αν διαθέτει μόνο ένα δοχείο των 5 λίτρων

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

Μια μέρα μπήκε η δασκάλα στην τάξη κι είπε ότι θα πήγαιναν ένα μακρινό ταξίδι.

Μια μέρα μπήκε η δασκάλα στην τάξη κι είπε ότι θα πήγαιναν ένα μακρινό ταξίδι. ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΙΑΣ ΠΑΡΕΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ Μια μέρα μπήκε η δασκάλα στην τάξη κι είπε ότι θα πήγαιναν ένα μακρινό ταξίδι. Αμέσως χάρηκαν πολύ, αλλά κι απογοητεύτηκαν ταυτόχρονα όταν έμαθαν ότι θα ήταν ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Αν δούµε κάπου τα παρακάτω σήµατα πώς θα τα ερµηνεύσουµε; 2. Πού µπορείτε να συναντήσετε αυτό το σήµα; (Κάθε σωστή απάντηση 1 βαθµός)

Αν δούµε κάπου τα παρακάτω σήµατα πώς θα τα ερµηνεύσουµε; 2. Πού µπορείτε να συναντήσετε αυτό το σήµα; (Κάθε σωστή απάντηση 1 βαθµός) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Φύλλο εργασίας 1 Ερµηνεύουµε σύµβολα! Αν δούµε κάπου τα παρακάτω σήµατα πώς θα τα ερµηνεύσουµε; Επικοινωνούµε έτσι κι αλλιώς 26 2. Πού µπορείτε να συναντήσετε αυτό το σήµα; Σύνολο: (Κάθε σωστή.

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου Μακρυνίτσα 2007 Ύµνος της οµάδας της «όξας» Τα «Ωσαννά» βουβαθήκαν Προδωµένος στο Σταυρό Βασιλεύς τώρα της όξης Μ ένα στέµµα ακάνθινο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ του Κάρολου Ντίκενς. Διασκευή - Διάλογοι: Αμάντα Ηλιοπούλου

ΜΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ του Κάρολου Ντίκενς. Διασκευή - Διάλογοι: Αμάντα Ηλιοπούλου 1 ΜΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ του Κάρολου Ντίκενς Διασκευή - Διάλογοι: Αμάντα Ηλιοπούλου ΠΡΟΣΩΠΑ: Εμπενίζερ Σκρουτζ Τζέικομπ Μάρλεη (συνέταιρος του Σκρουτζ) Μπομπ Κράτσιτ (υπάλληλος του Σκρουτζ) Η γυναίκα

Διαβάστε περισσότερα

Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η κάθε του Θεού αυγή είναι γι αυτόν και μια καινούργια έκπληξη είναι τα δάκρυα της γης που κάνουνε τα γέλια της ν ανθούνε, Ποια γλώσσα είναι η δική σου θάλασσα; Η γλώσσα της

Διαβάστε περισσότερα

Το κορίτσι με τα πορτοκάλια. Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας. [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου]

Το κορίτσι με τα πορτοκάλια. Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας. [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου] Το κορίτσι με τα πορτοκάλια Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου] Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας: Σεμίραμις Αμπατζόγλου Τάξη: Γ'1 Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι στις ρίζες «Άραγε τι μπορεί να κρύβεται εδώ;»

Ταξίδι στις ρίζες «Άραγε τι μπορεί να κρύβεται εδώ;» Ταξίδι στις ρίζες Είχε φτάσει πια η μεγάλη ώρα για τα 6 αδέρφια Ήταν αποφασισμένα να δώσουν απάντηση στο ερώτημα που τόσα χρόνια τα βασάνιζε! Η επιθυμία τους ήταν να μάθουν την καταγωγή τους και να συλλέξουν

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Ήταν ο Σοτός στην τάξη και η δασκάλα σηκώνει την Αννούλα στον χάρτη και τη ρωτάει: Αννούλα, βρες μου την Αμερική. Σην βρίσκει η Αννούλα και ρωτάει μετά τον Σοτό η δασκάλα: -Σοτέ, ποιος ανακάλυψε την Αμερική;

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα.

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. 1. Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. Καιρό είχες να ρθεις, Κλουζ, μου είπε ο κύριος Κολχάαζε, ανοιγοκλείνοντας το ψαλίδι του επικίνδυνα κοντά στο αριστερό μου αυτί. Εγώ τα αγαπώ τ αυτιά μου. Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ Βάζει η δασκάλα εργασία για το σπίτι, να ρωτήσουν πως γεννιούνται τα παιδιά. - Μαμά, μαμά, λέει ο Σοτός μόλις πήγε σπίτι, η δασκάλα μας είπε να σας ρωτήσουμε πως γεννιούνται τα παιδιά. - Δεν μπορώ τώρα,

Διαβάστε περισσότερα

Όλοι καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε διάφορα συναισθήματα και διαθέσεις. Ορισμένες φορές νιώθουμε ευτυχισμένοι και ενθουσιασμένοι.

Όλοι καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε διάφορα συναισθήματα και διαθέσεις. Ορισμένες φορές νιώθουμε ευτυχισμένοι και ενθουσιασμένοι. Μελαγχολία Το φυλλάδιο θα σου φανεί χρήσιμο στην περίπτωση που νιώθεις θλίψη ή μελαγχολία. Θα σε βοηθήσει να καταλάβεις αν έχεις συμπτώματα κατάθλιψης και πώς μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου ή κάποιον

Διαβάστε περισσότερα

Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ (στ. 441-581) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. ΚΡΕΩΝ: Σε σένα, σε σένα μιλώ, που σκύβεις το κεφάλι στο έδαφος,ομολογείς ή αρνείσαι ότι τα έκανες αυτά εδώ;

Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ (στ. 441-581) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. ΚΡΕΩΝ: Σε σένα, σε σένα μιλώ, που σκύβεις το κεφάλι στο έδαφος,ομολογείς ή αρνείσαι ότι τα έκανες αυτά εδώ; «ΑΝΤΙΓΟΝΗ» ΤΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ (στ. 441-581) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΡΕΩΝ: Σε σένα, σε σένα μιλώ, που σκύβεις το κεφάλι στο έδαφος,ομολογείς ή αρνείσαι ότι τα έκανες αυτά εδώ; ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Και ομολογώ ότι τα έκανα

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου Συλλογή Περιστέρια 148 Εικονογράφηση εξωφύλλου: Εύη Τσακνιά 1. Το σωστό γράψιμο Έχεις προσέξει πως κάποια βιβλία παρακαλούμε να μην τελειώσουν ποτέ κι άλλα, πάλι, από την πρώτη κιόλας σελίδα τα βαριόμαστε;

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

Naoki HigasHida. Γιατί χοροπηδώ. Ένα αγόρι σπάει τη σιωπή του αυτισμού. david MiTCHELL. Εισαγωγή:

Naoki HigasHida. Γιατί χοροπηδώ. Ένα αγόρι σπάει τη σιωπή του αυτισμού. david MiTCHELL. Εισαγωγή: Naoki HigasHida Γιατί χοροπηδώ Ένα αγόρι σπάει τη σιωπή του αυτισμού Εισαγωγή: david MiTCHELL 41 Ε13 Προτιμάς να είσαι μόνος σου; «Α, μην ανησυχείτε γι αυτόν προτιμά να είναι μόνος του». Πόσες φορές το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση και διαχείριση άγχους για τα παιδιά

Αντιμετώπιση και διαχείριση άγχους για τα παιδιά Αντιμετώπιση και διαχείριση άγχους για τα παιδιά Άρτεμις Τσίτσικα Επίκ. Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Εφηβικής Ιατρικής Παν/μιου Αθηνών Επιστ. Υπεύθυνος Μονάδας Εφηβικής Υγείας (ΜΕΥ) Β Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ Πήγα στην αγορά με τα πουλιά Κι αγόρασα πουλιά Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα λουλούδια Κι αγόρασα λουλούδια Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα σιδερικά

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών Γυµνασίου - Λυκείου

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών Γυµνασίου - Λυκείου Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών Γυµνασίου - Λυκείου Μακρυνίτσα 2008 Ύµνος της οµάδας των έντρων Απ τους Κέδρους του Λιβάνου στην ελιά της προσευχής απ του «εγώ» την άδεια χώρα ως την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΟΣ ΦΩΤΙΤΣΑΣ - ΣΤΑΓΟΝΙΤΣΑΣ

ΠΟΛΕΜΟΣ ΦΩΤΙΤΣΑΣ - ΣΤΑΓΟΝΙΤΣΑΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΦΩΤΙΤΣΑΣ - ΣΤΑΓΟΝΙΤΣΑΣ Copyright Συνοδινού Ράνια Follow me on Twitter: @RaniaSin Smashwords Edition ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζω Δεν ξεχνώ Διεκδικώ

Γνωρίζω Δεν ξεχνώ Διεκδικώ 2014-2015 Γνωρίζω Δεν ξεχνώ Διεκδικώ Η τουρκική εισβολή μέσα από φωτογραφίες Εργασίες από τα παιδιά του Γ 2 Το πρωί της 20 ης Ιουλίου 1974, οι Κύπριοι ξύπνησαν από τον ήχο των σειρήνων. Ο ουρανός ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Θα σε βοηθούσε για παράδειγμα να γράψεις και εσύ μια λίστα με σκέψεις σαν αυτή που έκανε η Ζωή και εμφανίστηκε ο «Αγχολέων»!

Θα σε βοηθούσε για παράδειγμα να γράψεις και εσύ μια λίστα με σκέψεις σαν αυτή που έκανε η Ζωή και εμφανίστηκε ο «Αγχολέων»! Η Ζωή είναι 8 χρονών και πριν 3 χρόνια ο παιδιάτρος και οι γονείς της, της εξήγησαν πως έχει Νεανική Ιδιοπαθή Αρθρίτιδα. Από τότε η Ζωή κάνει όλα αυτά που τη συμβούλεψε ο παιδορευματολόγος της και είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι;

Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι; ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι; Κανένα από αυτά τα ζώα. Στο απόλυτο σκοτάδι είναι αδύνατο να δει κανείς ο,τιδήποτε. Ποια δουλειά

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2009 Το σπίτι του Θεού Με αχνό το φως που µπαίνει στ Άγιο Βήµα και ξεθάρρεψε στου τέµπλου τις εικόνες πόσα χρώµατα ξεσπάνε κύµα

Διαβάστε περισσότερα

Το συγκλονιστικό άρθρο. του Γλέζου στη Welt. Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5

Το συγκλονιστικό άρθρο. του Γλέζου στη Welt. Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5 άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη γερμανική εφημερίδα Die Welt, στο οποίο εξηγεί στους Γερμανούς Το συγκλονιστικό άρθρο του Γλέζου στη Welt Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5 γερμανική

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Λέει ο Σοτός στη μαμά του: - Μαμά, έμαθα να προβλέπω το μέλλον! - Μπα; Κάνε μου μια πρόβλεψη! - Όπου να είναι θα έρθει ο γείτονας να μας πει να πληρώσουμε το τζάμι που του έσπασα!!! Ενώ ο πατέρας διαβάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΚΤΩΡ ΟΥΓΚΩ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

ΒΙΚΤΩΡ ΟΥΓΚΩ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΒΙΚΤΩΡ ΟΥΓΚΩ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Το Ελληνόπουλο - L' enfant Μετάφραση: Κωστής Παλαμάς Τούρκοι διαβήκαν. Χαλασμός, θάνατος πέρα ως πέρα. Η Χίο, τ` όμορφο νησί, μαύρη απομένει ξέρα, με τα κρασιά, με τα δεντρά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς)

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς) 1 Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς) ΠΑΙΖΟΥΝ ΛΟΧΑΓΟΣ ΛΟΧΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΣ (στρατιώτες) Σήµερα θα πάµε µαζί να κάνουµε ασκήσεις και θεωρία. Για κάντε γραµµή. Αρχίζω. Προσέξτε. Πρώτα πρώτα ν ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΟΜΟΡΦΟ Ένα παραμύθι για τη διαφορετικότητα, για μικρούς αλλά και για μεγάλους (αυτισμός) Τα παιδιά είναι ελεύθερα να ζωγραφίσουν τις παρακάτω σελίδες όπως αυτά αισθάνονται... Μαρία Κωνσταντινοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ

Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ EURO RUN www.nea-trapezogrammatia-euro.eu Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ - 2 - Η Άννα και ο Αλέξης είναι συμμαθητές και πολύ καλοί φίλοι. Μπλέκουν πάντοτε σε φοβερές καταστάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Η Αλφαβητοχώρα. Γιώργος Αμπατζίδης. Ελλάδα. A sea of words 5 th year

Η Αλφαβητοχώρα. Γιώργος Αμπατζίδης. Ελλάδα. A sea of words 5 th year Η Αλφαβητοχώρα Γιώργος Αμπατζίδης. Ελλάδα Η μέρα έμοιαζε συνηθισμένη στην Αλφαβητοχώρα. Ο κύριος ې διαφήμιζε τα φρέσκα λαχανικά του στο μανάβικο δείχνοντας με καμάρι πως το μαρούλι είχε ακόμα την πρωινή

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα

Διαβάστε περισσότερα