Η ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ"

Transcript

1

2

3 Η ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ

4

5 Β.Ι.Λ Ε Ν Ι Ν Η ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙίΙΙΟΧΗ ΑΘΗΝΑ 2008

6 Γοή^ττίΜ orto ûeûxeqo δεκαπενθήμερ ο το υ Μ ά η π ρ ώ το &εκαπενοήμ φΰ του Ιοΰνη 915. Δημϋίΐυ:ιπτρ( το 1915 στο TCQurötttü Κομμοννίστ, τΐΐτχ. 1-2, Γενεύη, Υπ«γοαψή: Ν, Λένιν ISHN Σΐ'νχρονη Ετιοχή Etóo αν.η AHHl Sôkiiwç ] 30,!06 BJ Α&ήινα, Τη!.: 21CMÏ20HÛ0, Fax: 21QJK hltp^ww,sep.gr.

7 Ο ταν λένε χρεοκοπία της Διεθνούς rwoowv κάποτε μόνο την τντην.ή πλευρά τον ζητήματος, δηλαδή τη διακοπή της διεθνούς σύνδεσης ανάμεσα στα σοσιαλιστικά κόμματα των εμπόλεμων χωρών, τα γεγονός ότι δεν είναι δυνατό να συγκληϋεί ούτε διεθνής συνδιάσκεψη ούτε το Διεθνές Σοαιαλιστικό Γραφείο κλπ. Αυτή την άποψη δέχονται ορισμένοι οοσιαλιστές των ουδέτερων, μικρών χωρών, πιθανόν ακόμη ν.ΐΐί ΐίΐ περισσότερα επίσημα κόμματα αυτών Taw χωρών κα ι έπειτα οι οπορτουνιστές και οι υπερασπιστές τους. Ο κ. Βλ, Κοσόφσκι υπϊρασπίστηκε στο ρωσικό τύπο αυτή τη θέση με μια ειλικρίνεια άξια κάθε αναγνώρισης στο φύλλο αρ. 8 τοιι ΛΐλτίονΠληοοφο(?ΐ(&ν%ι\ς Μπουντ και η Σύνταξη του Δεληον δεν έγραψε ούτε λέξη non να δείχνει ότι δεν συμφωνεί με τον αρβρογράφο. Μπορούμε να ελπίζουμε ότι η υπεράσπιση του ϊ^'ίχισμού από τον κ, Κοσόφσκι, ο οποίος έφτασε στο σημείο να δικαιολογεί τους γτρμανούς σοσιαλδημοκράτες που ψήφισαν τις πολεμικές πιστώσε ις, θα βοηθήσει πολλούς εργάτες να πειστούν τελικά για τον αοτικοεονικιοτικό χαρακτήρα της Μποοντ. Για τους συνειδητούς εργάτες ο σοσιαλισμός είναι μια σταθερή πεποίθηση και όχι ένα βολικό κάλυμμα των μικροασι ικών-συμφιλιωτικών και ξβ\ακιχιτικών-αντιπολιτευτικών τάσεων. Λέγοντας χρεοκοπία της Διεθνούς, οι συνειδητοί εργάτες εννοούν την κραυγαλέα προδοσία της πλειονότητας των επίσημων σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων απέναντι υτις πεποιθήσεις τους, απέναντι στις επισημότατες διακηρύξεις των ομιλιών σια διεθνή οιηΐδρια της Στουτγάρδης και της Βασιλείας, στις αποφάσεις αυτών των συνεδρίων κλπ. Μόνο όσοι όεν βέλονν να δουν «υτή την προδοσία, μόνο ouol δεν έχουν συμφέρον να τη δουν, μόνο αυτοί μπορούν και να μην τη βλέπουν, Διατι.ιπώνοντας το ζήτημα με επιστημονικό τρόπο, δηλαδή από την άποψη της σχέσης ανάμεσα σείς τάξεις της σύγχρονης κοινωνίας, οφΐίλουμε να πούμε: 6tl τα περισσότερα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα και με επικεφαλής τους, σε πρώτη γραμμή, to γερμανικό κόμμα, το μεγαλύτερο κόμμα της Λεύτερης Διεθνούς, το κόμμα με την ισχυρότερη επιρροή, πέρασαν με το μέρος του γενικού τους _ 7 _

8 επιτκλίχοιι, της κυβέρνησής τους, της αστικής τοικ τάξης ενάντια στο προλεταριάτο. Τα γεγονός αυΐό έχει κοσμοϊστορικη σημασία, γι" αυτό δεν μτοροαϊμε να μη σταθούμε σε μια όσο το όυνατόν ολόπλευρη ανάλυσή του. Από πολΰν καιρό έχει αναγνωρίστε ί ότ ι οι πόλίμοι, παρ όλες τ ίς φρικαλεότητες χαι τις συμφορές που προκαλοιίν, φίρινουν κι ένα λίγοπολΰ μεγάλο όφελος, γιατί αποκαλύπτουν. ξεσκεπάζουν και καταστρέφουν αμείλικτα ένα μγ/άλο μέρος από το αάπιο, το ιταρωχημένο,το απονεκρωμίνο που υπάρχει στους Νομούς της ανθρώπινης κοινωνίας, Έ τσι και ο ευρ^λαϊκό; πόλεμος του άρχισε επίσης να φέρνει αναμφισβήτητο όψτ- >.ος στην ανθρωπότητα, γιατί δείχνει στην πρωτοπόρα τάξη των πολιτισμένων χωρών ότι μέσα στα κόμματά τη; έχει ωριμάσει ένα απαίσιο απόστημα γεμάτο πύο και ότι από κάπου έρχεται μυα ανυπόφορη μυρω&ιά πτωμαΐνης

9 I Έχουμε αοαγτ να χάνουμε με προδοσία ttuv κυςιότερων αοοιαλιστικών κομμάτων τικ Ευρώπης απέναντι ο όλες ης πιποιί+ήπ&ις και τα καοήκοντά τους; IV οππό το ζήτημα ócv αρΐσει, εννοείται, να μιλάνε oint υτουξ ίδιους τους προδότες, üijtf π εκείνους που έρουν στα σίγουρα ή που μαvtntewv αόριστα- ότι θα χρειαστεί να αποχαταοτήοουν φιλιχρς σχέσεις και να τα βοουν μάί;ί τυυς. Ma óoo δυσάρεστο κι αν είναι για τις διάφορες «αυθεντίες» τκις Δεύτερης Διεθνούς ή για τους φραξιονιατές φίλους τους μΐσα στους σοσιαλδημοκράτες της ΡϋΜίας, οφείλουμε vu. &ούμ κατάφατσα τα πράγματα. να τα πούμε με τ' όνομά τους, να αποκολύψουμε στον; εργάτες την αλήθεια. Υ πάγουν άραγε συγκεκριμένα στοιχεία για τον τρόπο που έβλεπαν τα σοσιαλιστικά κόμματα τα καθήχαντα και τη^ ταχτική τους πριν από to οημερινο πόλεμο και με την πρόβλεψη αυτο ύ του πολέμου: Αναμφισβήτητα υπάρχουν. Είναι η απόφαση του διεθνούς αοπιαλιστικού συνεδρίου της Bool λείας του 1912, που την αναδημοσιεύουμε μαζί με την artóφαοη του γερμανικού σοοιαλδημοχρατικού συνεδρίου του Χέμνιτς του ίδιου χρόνου-, για να υπενθυμίσουμε τα Σ χ α σμένα λόγια» του οοοιαλισμού, Η απόφαση αυτή, βάζοντας τα συμπεράσματα από την τεράστια έντυπη προπαγάνδα και ζύμωση αε όλες τις χώρες ενάντια στον πόλεμο, αποτελεί την πιο αχρι,βολογημΐνη και την πιο πλήρη, την îtuô πανηγυρική και την πω χαρακτηριστική έχθοση καν σοσιαλιστικών απόψ ων για τον πόλεμο χαι την τακτική απέναντι otov πόλεμο. Και μόνο το γεγονός ότι καμιά αυθεντία της χτεοινής Διεθνούς HO.L τον σημερινού σοσιαλαοβινισμού, ούτε ο Χάιντμαν, ούτε ο Γχεντ, owe ο Κάουτσκι, ούτε οπλεχάνοφ τολμούν να θυμίουνν στους αναγνώστες τους αυτή την απόψα ση και. tctt δεν μιλούν καθόλου γι αυτή, είτε παραθέτουν (σαν τον Κάουτοχι) περικοπές από δευτερεύοντα οημεία της, αποφεύγοντας όλα τα ουσιώδη και μόνο am ó to γεγονός δεν μπορεί να χαραχτηριστγΐ όιαφο^ρίικά παρά σαν προδοσία, Το να αποδέχεται, κανείς τις πιο ^αριστερές» πέ

10 ρα για πέρα επαναστατικές αποφάσεις, για να τις ξεχνά μετά με το\ πιο ξετσίπωτο τρόπο ή να τις απαρνείται, αυτό eîvül μια από τις πιώ καταφανείς εκδηλώσεις της χρεοκοπίας της Λιεθνούς και ταυτόχρονα μια από τις πιο πειστικές αποδείξεις ότι σήμερα ήεν μπορούν να πιστεύουν στη «διόρθωση» του σοσιαλισμού, στη, «βελτίωση της γραμμής τον» απλώς και μόνο με αποφάσεις, παρά άνθρωποι που η χωρίς προηγούμενο αφέλειά τους προσεγγίζει ττιν πονηρή επιθυμία τους va διαιωνίσουν την παλιά ιπτοκρισία. Μπορούμε να πούμε ότι μέχρι χτες τον Χάιντμαν ο οποίος πριν από τον πόλεμο είχε χάνει στροφή και είχε αρχίσει να υπερασπίζεται τον ιμπεριαλισμό όλοι οι «καθώς πρέπει» σοσιαλιστές τον θεωρούσαν παράξενο-εκκεντρικό και κανένας δεν μιλούσε γγ συτόν διαφορετικά απ ' ό,τι με περιφρονητικό τόνο. Και σήμερα, στη θέση που βρίσκεται ο Χάιντμαν έχουν κατρακυλήσει ολοκληρωτικά οι πιο επιφανείς σοσιαλδημοκράτες ηγέτες όλ*ον των χωρών η μόνη διαφορά μεταξύ τους έγκειται στις αποχρώσεις και στην ιδιοσυγχρασία, Και tkv είμαστε καθόλου σε: θέση να κρίνουμε και να χαρακτηρίσουμε με κοινοβουλευτική κάπως έκφραση πολιτικής γενναιότητας ανθρώπους που, όπως λόγον χάρη οιήημοσι,ολόγοι της ΝάοεΣλόβϋ, γράφουν με περιφρονητικό τόνο για τον «κύριο» Χάιντμοιν, ενώ για to «σύντροφο» Κάουτσκι μιλούν ή σωπαίνουν με σεβασμό (ή με δαυλοπρέπευα;). Μπορεί άραγε να συμβιβάσει κανείς μια τέτοιο στάση μι το σεβασμό προς το σοσιαλισμό και προς τις πεποιθήσεις του γενικά; Αν έχετε πειστεί για τον απατηλό και ολέθριο σοβινισμό του Χάιντμαν, δεν πρέπει άραγε να στρέψετε την κριτική και τις επιθέσεις σας ενάντια σ έναν υπερασπιστή παρόμοιων απόψεων, όπως ο Κάουτσκι, που έχει μργπλ ίπε^η επι^\η)ή και είναι πιο επικίνδυνος; Τις απόψεις του Γκεντ τον τελευταίο καιρό τις έχει ftitiτππώοία, ίσως πια λεπτομερειακά από κάθε άλλον, ο γκεντιστής Σαρλ Ντιμά στην μπροσουρίτσα του; Tt είόοικ ειρήνη επιθυμούμε- Λυτός ο «διευθυντής γραφείου του Ζιλ Γκεντ* έτσι υπογράφει στο εξώφυλλο της μπροσούρας «παραθέτει». εννοείται, προηγούμενες δηλώσεις σοσιαλιστών με

11 πατριωτικό πνεύμα (όπως παρόμοιες δηλώσεις παραθέτει xtil ο γερμανός σοσιαλσοβινιστής Ντάβιντ στην τελευταία του μπροσούρα για την υπεράσπιαη της πατρίδας)3. δεν παραθέτει όμως τη διακήρυξη της Βασιλείας! Γι αυτή τη öluκήριξη ÔErv* λέει λέξη ούτε καί ο Γϊλεχάνοφ, Ο οποίος μας σέρβιρα με ύφος ασυνήθιστης αυτοϊκανοπο ίησης οοβινιατίμές κοινόταπίίς. Ο Κάουτοκι μιμείται τον Πλεχάνοφ: παραθέτει περικοπές από τη διακήρυξη της Βασιλείας, χαοαλείπει όμως όλα τα επαναστατικά σημεία της (δηλαδή ó, t l αποτελεί το ουσιαστικό περιεχόμενό της!) ίσως με το πρόσχημα της λογοκρισίας αστυνομ ία και, οι στρατ αλτικές αρχές, απαγορεύοντας με τη λογοκρισία να μιλάει κανείς για ταξική πόλη και για επανάσταση, ήλθαν «πάνω στην ώρα» σε βοήθεια των προδοτών του σοσιαλισμού! Μήπως όμως η διακήρυξη της Βασιλείας αποτελεί μια έκκληση χωρίς περιεχόμενο, χωρίς τίποτε»ξεκάθαρο τοσυ από ιστορική άποψη, όσο και από άποψη τακτικής, που να έχει άμεση σχέση με το σημερινό συγκεκριμένο πόλεμο; Ακριβός το αντ ίθετο συμ 1αίνει. Η απόφαση της Βασιλείας έχει λιγότιρες κοινοτοπίες και αοριστολογίες και περισσότερο συγκεκριμένο περιεχόμενο από κάθε άλλη α-τόφαση. Η απόφαση της Βασιλείας μιλάει αχοφώς για τον πόλεμο -που άρχισε ή&ηγγια εκείνες ακριβός τις uuityicdtmixiç συγκρούσεις που ξέσπασαν το Οι συγκρούσεις Αυστρίας και Σερβίας για τα Βαλκάνια, Αυστρίας και Ιταλίας γιο την Αλβανία κλπ., Αγγλίας και Γερμανίας για τις αγορές και ΐις αποικίες γενικά, Ρωσίας και Τουρκίας κλπ. για την Αρμενία και την Κωνσταντινούπολη να ar τι αναφέρεται η απόφαση της Βασιλείας, προβλέποντας ακρι 5ως το σημερινό πόλεμο, Η απόφαση της Βασιλείας, μιλώντας ακριβώς για τη σημερινόπόλεμοανάμβσα στις «μεγάλες Δυνάμεις της Ευρώπης», λέει ότι ο πόλεμος αυτός «ójvv μ π ο ο ε ί να Ô w aio λσγηθεί συτε μί ro παοαμιχφότερο πςκ>σχημσ ότι γίνε τάχα yict ro λαϊκό σνμφέοαν*\ Κι αν σήμερα ο Πλεχάνοφ k c i l ο Κάουτσκι παίρνουμε τους δυο πιο τυπικούς και πιο κοντινούς σε μας σοσιαλιστές με κύρος, που ο ένας γράφει στα ρωσικά, ενώ ο άλλος μετα

12 φράζεται στα ρωσικά από τους λικβινταϋΐατές ζητώνκ ν«βρουν (με τη βοήθεια του Αξελρόντ) διάφορες «δικαιολογίες ότι ο πόλεμος γίνεται προς το συμφέρον του λαού» (ή πιο σωστά, φτηνές δικαιολογίες, παρμίνες από τον αστικό τύπο του πεζοδρομίου), αν λοιπόν σήμερα με ύφι*; σοφού και μ* ένα απόθεμα δίαοτρεβλωμένων περικοπών από τον Μαρς παραπέμπουν σε «πάροδε ί γματα», ατούς πολέμους του 1813 και του 1870 (Πλεχάνοφ) ή του , του 1Η76-Ι877, 1897 (Κάουτσκι) τότε στ αλήθεια μόνο άνθρωποι χωρίς ίχνος σοσιαλιστικής πεποίθησης, χα^ίς σιαγόνα σοσιαλιστικής συνείδησης μπορούν ν«παίρνουν «στα σοβαρά» παρόμοια επιχειρήματα, μπορούν να μην τα χαρακτηρίσουν σαν πρωτάκουστο ιησουιτισμό, σαν υποκρισία και εκπόρνευση του σοσιαλισμού! Η γερμανική Διοίκηση του κόμματος («φόρσταντ») μπορεί να καταριέται το καινούργιο περιοδικό ίου Μέρινγκ και της Ρόζας Λόύξεμπουργκ ( Η 1ι+θνής) για ΐη σωατή αξιολόγηση του Κάουτσκί' ο Βαντερβέλντε, ο Πλεχάνοψ, ο Χσιντμαν και Σία μπορούν να συμπεριφέρσνται μ ατπό τον τρόπο απέναντι στους αντιπάλους τους με τη βοήθεια της αστυνομίας της «τριπλής συνεννόησης» εμείς όμως Οα ϋπαντήυουμ«με την απλή αναδημοσίευση της διακήρυξης της Βασιλείας, που ξεσκεπάζει αυτή τη οτροφή των ηγετών, στροφή που Λεν μπορεί να χαρακτηριστεί διαφορετικά παρά σαν προδοσία. Η απόφαση της Βασιλείας δεν μιλάε ι για εθνικό» για λαϊκό πόλεμο τέτοιοι πόλεμοι έγιναν στην Ευρώπη και είναι μάλιστα χαρακτηριστικοί για την εποχή του ί 871 δεν μιλάει για επαναστατικό πόλεμο που οι σοσιαλδημοκράτες ποτέ δεν τον απαρνήθηκαν, αλλά για το σημερινό πόλεμο, που έχει σαν βάση τον «καπιταλιστικό ιμπεριαλισμό:* και τα «δυναστικά σ υμφέρον ια», «ου έχει σαν βάση την «κατακτητική πολιτική» και πυν δυο ομάδων των εμπόλεμων δυνάμεων ^και της αυστρογερμανικής και της αγγλο-γαλλο-ρωσικής. ΟI Ιλεχάνοφ, ο Κάουτσκι και Σία εξαπατούν ολλσ&στατα τους εργάτες, όταν επαναλαμβάνουν το συμφεροντολογικό ψέμα της αστικής τάξης όλων των χωρών, που με ύλες τις δυνάμεις της επιδιώκει να παρουσιάσει αυτό τον ιμπεριαλι

13 σηκό, τον αποικιακό, to ληστρικό πόλεμο οαν πόλεμο λαϊκό, αμυντικό (αδιάφορο για ποών) και όταν προσπαθούν vu τον δικαιολογήσουν μι: διάφορα ιστορικά παραδείγματα παρμένα από μη ιμπεριαλιστικούς πολέμους. - Το πρόβλημα του ιμπεριαλιστικοί), ληστρικού, αναπρολεταριακού χαρακτήρα του σημερινού πολέμου έχει ξεπεράσει από καιρό το στάδιο ενός καθαρά θεωρητικού πρόβλήμα ιός. Δεν κςκθηκε απλώς θεωρητικά ο ιμπεριαλισμός, αε όλα τα κύρια χαρακτηριστικά τον γνωρίσματα, σαν πάλη της ετοιμοθάνατης, της σαθρής, της σαπισμένης αστικής τάξης για το μοίρασμα του κόσμου και για την υποδούλωση των «μικρών» εθνών- δεν επαναλήφθηκαν απλώς χιλιάδες φορές τα επιχειρήματα αυτά σ' όλες τις απειράριθμες εφημερίδες των σοσιαλιστών όλων των χωρών1δεν αποκάλυψε απλώς με εκλαϊκευτικό τρόπο, λόγου χάρη ο εκπρόσωπος του «συμμάχου μας» έθνους γάλλος Ντελεξί, στην μπροσούρα του για τον «Επικείμενο πόλεμο» (του 1911!), το ληστρικό χαρακτήρα του σημερινού πολέμου και από την πλευρά της γαλλικής αστικής τάξης, Έγινε κάτι περισσότερο. Οι εκπρόσωποι των προλεταριακών κομμάτων όλων των χωρών έχουν εκφράσει ομόφωνα και επίθημα στη Βασιλεία την ακλόνητη πεποίθησή τους ότι έρχεται ένας πόλεμος με ιμπεριαλιστικό ακριβώς χαρακτήρα κι έβγαλαν ηπ αυτό συμπεράσματα τακτικής. Γι' αυτό, ανάμεσα στ' άλλα, πρέπει ν* απορριφθονν1αμέσως, σαν σοφ ιστείες όλοι οι ισχυρισμοί ότι δεν συξητήθηκε αρκετά η διαφορά ανάμεσα στην εθνική και τη διεθνή τακτική (σύγκρινε την τελευταία συνέντευξη τον Αξελρόντ στη Νάπι Σλάβο, αρ. φύλ. 87 και 90) κλπ., κλπ. Αυτό είναι σοφιστεία. Γιατί άλλο πράγμα είναι η ολόπλευρη επιστημονική μελέτη του ιμπεριαλισμού μια τέτοια μελέτη μόλις αρχίζει και δεν έχει ουσιαστικά τέλος, όπως δεν έχει τέλος και η επιστήμη γενικά. Κι άλλο πράγμα είναι ül βάσεις της σοσιαλιστικής τακτικής ενάντια στον καπιταλιστικό ιμπεριαλισμό, που έχουν διατυπωθεί οε εκατομμύρια αντίτυπο των σοσιαλδημοκρατικών εφημερίδων και στην απόίγ«αη της Διεθνούς. Τα σοσιαλιστικά κόμματα δεν είναι λέσχες συζητήσεων, αλλά οργάνωσε ις του μαχόμενου προλε

14 ταριάΐου και όταν μια σειρά από τάγματα περνούν με το μέρος του εχθρού π:ράιει να τα κατονομάσουμε και να τα πτιγ ματίσουμε σαν προδοτικά, χωρίς να επιτρέπουμε να μας «αποστομώνουν» με τους υποκριτικούς ισχυρισμού; τους ότι «δεν» καταλαβαίνουν «όλοι το ícslo» tov ιμπεριαλισμό, όιι να, ο σοβινιστής Κάουτσκι και ο σοβινιστής Κούνοψ Είναι σε θέση να γράψουν τόμους γι αητό το ζήτημα,, ότι το ζήτημα «öev έχει συζητηθεί αρκετά» χλπ., κλπ. Ο καπιταλισμός σ' όλεςτις εκδηλώσεις τη; ληστριχότητάς του και στις παραμικρότερες διαπλοκές της ιστορικής του ανάπτυξης και των εθνικών ιδιομορφιών του δεν θα μελετηθεί ποτέ ως το réàoç οι επιστήμονες (και κυρίως οι σχολαστικοί) δεν Ou πάφουν ποτέ να λογομαχούν για τη μια ή την άλλη λεπτομέρειά του, Θα ήταν γελοίο, «γι* αυτό το λόγο*, να παραιτηθούμε από το οοοιαλιστικό αγώνα ενάντια στον καπιταλισμό, από την αντιπαράθεσή μας σ' εκείνους που έχουν προδώσει αυτό τον αγώνα και τι άλλο μας που τείνουν ο Κάουτσκι, ο Κούνοφ, ο Αξελρόντ κ.ά.; Κανέλας δεν αποπειραθηκε. καν να αναλύσει σήμερα, που ο πόλεμος έγινε πραγματικότητα, την απόφαση της Ηασιλεί ας και ν α αποδείξει ότι η απόφαση αυτή δεν είναι, οωστή! - 14-

15 II Μήπως όμως οι ειλικρινείς σοσιαλιστές ήταν υπέρ της απόφασης της Βασιλείας, προβλέποντας ότι ο πόλεμος θα δημιουργήσει επαναστατική κατάσταση, αλλά τα γεγονότα τους διάψβυσαν και η επανάσταση αποδείχτηκε ανέφικτη; Με μια τέτοια ακριβώς σοφιστεία προσπαθεί ο Κούνοφ να δικαιολογήσει το πέρασμά τον ατο στρατόπεδο της αστικής τάξης (στην μπροσούρα Χζκοχοπία rov κόμματος, και σε μια σειρά ant) άρθρα), ενώ παρόμοια «επιχειρήματα» μγ τη μορφή υπαινιγμών συναντούμε σε όλους σχεδόν τους σοαιαλσοβινιστές με επικεφαλής τον Κάοντσκι. Οι ελπίδες για επανάσταση αποδείχτηκαν αυταπάτες και δεν είναι δουλειά ενός μαρξιστή να υπερασπίζεται τις αυταπάτες έτσι κρίνει τα πράγματα ο Κούνοφ- μα αϊτός ο οπαδός του Στρούβε δεν λέει κουβέντα για την «αυταπάτη» όλων εκείνων που υπόγραψαν τη διακήρυξη της Βασιλείας, αλλά σαν άνθρωπος με πολύ ευγενή καταγωγή προσπαθεί να τα ρίξει όλα στους ακραίους αριστερούς, τύπου Πάνεκουκκαι Ράντεκ! Ας εξετάσουμε, στην ουσία του, το επιχείρημα ότι οι συντάκιες της διακήρυξής της Βασιλείας πίστευαν ειλ,ίκρινά ότι θα ξεσπάσει επανάσταση, αλλά τα γεγονότα τους διάψευσαν. Η διακήρυξη της Βασιλείας λέει 1} ότι ο πόλεμος Bu δημιουργήσω οικονομική και πολιτική κρίση 2) ότι οι εργάτες θα θεωρήσουν τη συμμετοχή τους στον πόλεμο έγκλημα και εγκληματικό το «να πυροβολούν ο ένας τον άλλον για τα κέρδη των καπιταλιστών, για τις φιλοδοξίες των δυνάστη - ών, για την εκπλήρωση xojv μυστικών διπλωματικών συμφωνιών», ότι ο πόλεμος προκαλεί «αγανάκτηση και αναβρασμό» ανάμεσα στους εργάτες 3) ότι οι σοσιαλιστές είναι υποχρεωμένοι να επωφεληθούν απ αυτή την κρίση και απ αυτές τις ψυχικές διαθέσεις των εργατών για «να ξεσηκώσουν το λαό και να επισπεύσουν την κατάρρευση του καπιταλισμού» 4) ότι όλες, χωρίς Εξεύρεση, οι «κι^ϊερνήσεις* δεν μπορούν ν* αρχίσουν τον πόλεμο «χωρίς κίνδυνο για τον εαυτό τους»- S) ότι ol κιφρνήοιις «φοβούνται την προλεταριακή επανάσταση» 6) ότι οι κυβερνήσεις «οφείλουν να θυ

16 μηθούν» την Κομμούνα του Παρισιού (όηλα&ή τον εμφύλιο πόλεμο), ΐην επανάσταση τοι? 1905 οτη Ρωσία κλπ. Όλα αυΐά είναι πεντακάθαρες σκέψεις δεν εμπεριέχοι. την εγγύηση ότι θα ξεσπάσει η επανάσταση βαρύτητα στις σκέψεις αυτές ήίνίται οτον ακριβή χαρακτηρισμό των γενονότωνν.αι τάσ?- (ον. Όποιος υποστηρίζει, απ' αφορμή απ αυτές τις σκέψεις χύί αυέούς τους συλλογισμούς, ότι το αναμενόμενο ςέαπασμα της Επανάστασης (ΐποόϊίχπρίΐ αυταπάτη, δϊ:ν τηρεί μίχρξ,ιοτική στάση, αλλά στάση στροτ^στική, την αστυνομική στάση ενός αποστάτη. Για ένα μαρξιστή δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η επανάσταση Είναι ανέφικτη χωρίς επαναστατική κατάσταση, αλλά η οποιαδήποτε επαναστατική κατάσταση δεν οδηγεί σε Επανάσταση, Ποια είναι, μιλώντας γενικά, τα γνωρίσματα μιας επαναστατικής κατάστασης; Ασφαλώς δεν θα πέσουμε έξω, αν υποδείξουμε τρία βασικά γνωρίσματα, τα παρακάτω: 1) Η αδυναμία των αρχουσών τάξεων να διατηρήσουν σε αναλλοίωτη μορφή την κυριαρχία ΐους- η μια είτε η άλλη κρίση στις «κορυφές», η κρίση στην πολιτική της άρχουσας τά^ης που προκαλεί ρωγμή, απ όπου εισχωρεί η δυσαρέσκεια και ο αναβρασμός των καταπιεζόμενων τάξεων. Συνήθως, για να ξεσπάσει η επανάσιααη δεν είναι αρκετά «τα κάτω στρώματα να μη θέλουν», αλλά χρειάζεται ακόμη και«οι κορυφές να μην μπορούν» να ζήσουν όπως παλιά. 2) Επιδήνωση, μεγαλύτερη από τη συνηθισμένη, της ανέχειας και της εξαθλίωσης των καταπιεζόμενων τάξεων. 3) Σημαντικό ανεβασμα, για τους παραπάνω λόγους, της δραστηριότητας των λαϊκών μαζών, που σε «ειρηνική* Εποχή υπομένουν ήρεμα την καταλήστευσή τους, ενώ σε καιρσΐις θύελλας ωθούνταιτόσο από την όλη κατάσταση της κρίσης, όσο και από Τίς ίδιε^ τις «χοβνφές», σε αυτοτελή ιστορική δράση, Χωρίς αυτές τις αντικειμενικές αλλαγές, που δεν εξαρτώνται όχι μόνο από τη θέληση των χωριστών ομάδων και κομμάτων, αλλά και των χρισ τώ ν τάξεων, η επανάσταση, κατά γενικό κανόνα, είναι ανέφικτη. Το σύνολο αυτών των αντικειμενικών αλλαγών είναι αυτό που ονομάζεται επαναστατική κατάσταση. Τέτοια κατάσταση υπήρχε το 1905 οτη

17 Ρακί ία και σ' όλες τις εποχές των επαναστάσεων στη Λίισητέτοια όμως κατάσταση υπήρχε και κατά τη δεκαετία στη Γερμανία και κατά τις περιόδους και στη Ρωοία, ωστόσο σ' αυτές τις περιπτώσεις δεν έγινε καμιά επανάσταση. Γιατί; Γιατί δεν γεννά επανάσταση η οπουδήποτε επαναστατική κατάσταση, αλλά μόνο εκείνη η κατάσταση, όπου οι αντικειμενικές αλλαγές, που απαριθμήσαμε. συ νυ φαίνονται μί: τις υποκειμενικές αλλαγές και συγκεκριμένα: με την ικανότητα της επαναστατικής Γόξ^να αναπτύξει μαζική, αρκετά ισχυρή, επαναστατική δράϋη, ώστε να τσάκισει (ή να εξασθκνίσε ι (τημαντι,κά) τ ην παλιά κυβέρνηση που ποτέ, ακόμη και σε εποχή κρίσεων. δεν «πέφτει.», αν δεν τη «ρίξουν». Αυτές είναι οι μαρξιστικές απόψεις για την επανάσταση, ποιι αμέτρητες φορές έχουν αναπτυχθεί και αναγνωριστεί σαν αναμφισβήτητες απ όλους τους μαρξιστές και που για μας, τους Ρώσους, Γπιβφιιώθηκαν πολύ συγκεκριμένα από την πείρα του Και τίθεται το ερώτημα: τι προέβλεπε απ αιπη την ΐ^τοι^τι η διακήρυξη της Βασιλείας του 1912 και τι έγινε το :; Προέβλίπε μια επαναστατική κατάσταση, που περιγράψεται σννοπτικά με τη διατύττωοη «οικονομική και πολιτική κρίση». Είχαμε άραγε μια τέτοια κατάσταση; Λεν χωράει αμφιβολία ότι είχαμε. Ο σοσιαλσοβινιστής Λεντς {που υπερασπίζεται το σοβινισμό πιο ανοιχτά, πιο ειλικρινά. πιο τίμια, από τους υποκριτές Κούνοφ, Κάουτσκι, Πλεχάνοφ και Σία) ιττοστήριξε μάλιοτα ότι «ζουμε μια ιδιόμορφη επανάσταση* (σελ. 6 ττις μπροσούρας του II γεομανιχή (κχπαλόημοχίχχτώ χαι ο πόλεμος, Βερολίνο, 1915). Η πολιτική κρίση είναι πραγματικότητα: καμιά κυβέρνηση δεν είναι οίγουρηγια την επαύριο, καμία κι^βέρνηση δεν είναι απαλλαγμένη από τον κίνδιινο δήμουιονομικής χρεοκοπίας, από τον κίνδυνο απώλειας εδαφών, από τον κίνδυνο να τη διώξουν από τη δική της τη χώρα (όπως έδιωξαν την κυβέρνηση του Βελγίου). Όλες οι κυβερνήσεις ζουν σαν πάνω σε ηφαίστειο, όλες κά νυυν οι ίδιες έκκληση στην αυτενέργί ια και στον ηρωισμό των μαζών. Ολόκληρο το πυλεείκό καθεστώς της Ευρώπη;

18 έχει κλονιστεί και κανένας ασφαλώς ßcv Β' ct^vr^otí ότι μπήκαμε (και μπαίνουμε ολοένα πιο βαθιά τα γοάψα» αυτά την ημέρα της κήρυξης του πολέμου από την Ιτιιλία) σε εποχή πολύ μεγάλων πολιτικών κλιλο>νισμών. Αν ο Κάουτσκι, δυο μήνϊς ύστερα από την κήρυξη του πολέμου, έγραφε (στις 2 του Οχτώβρη 1914 στη Neue Zeit) ότι «ποτέ η κνιβέρνηση δεν éivul τόσο ισχυρή, ποτέ τα κόμματα δεν είναι, τόσο αδύνατα, όσο στις ορχές του πολέμου», αυτό είναι δείγμα πλαστογράφησης της ιστορικής επιστήμης από τον Κάουτσκι προς όφελος των όιάφορισν Ζίντεκουμ και άλλων οπορτουνιστών. Ποτέ η κυβέρνηση δεν έχει τόση ανάγκη από τη συμφωνία όλων tuiv κομμάτων των αρχουσών τάξεων xtu από την «ειρηνική» υποταγή ιων καιαπίίζόμενων τάξεων σ' αυτή την κυριαρχία, όοο τον καιρό του πολέμου. Αντό είναι to πρώτο. Και, δεύτερο, αν «στις αρχές του πολέμου», ιδιαίτερα ογ jj.ui χώρα που περιμένει γρήγορη νίκη, η κυβέρνηση φαίνεται παντοδύναμη, κανένας ποτέ και πουθενά στον κόσμο öev έχει συνδέσει την αναμονή μιας επαναστατικής κατάστασης αποκλειστικά με τη στιγμή της «έναρξης» του πολέμου και πολύ περισσότερο δεν ταύτισε το «φαινομενικό* με ιο nqayjicttlxa, Το ότι ο ευρωπαϊκός πόλεμος θα είναι ασύγκριτα πιο άκληρός από τους άλλους, αυτό όλος ο κόσμος το ήξερε, το έβλεπε και το αναγνώριζε, Η πείρα του πολέμου το επιβεβαιώνει όλο και περισσότερο. Ο πόλεμος επεκτείνεται. Τα πολιτικά θεμέλια της Ειιρ<ίιπης κλονίζονται όλο και περισσότερο. Τα δεινά των μαζών είναι τρομερά και οι προοπάθε.ιες των κυβερνήσεων, της αστικής τάξης και των οπορτουνιστών να (χποκρύψουν αυτά τα δεινά ναυαγούν όλο και πιο συχνά. Τα κέρδη ορισμένα ομάδων καπιταλιστών από τον πόλεμο είναι πρωτάκουστα, σκανδολωδώς μεγάλα. Η ύξννση των αντιθέσεων είναι τεράστια. Ο υπόκωφος αναβρασμός των μαζών, ο αόριστος πόθος των καταπιεζόμενων και καθυστερημένων στρωμάτων για μια δίκαιη {«δημοκρατική») ειρήνη, το μουρμουρητό που αρχίζει στα «κάτω στρώματα» όλα αυτά είναι πραγματικότητα. Κι. Οσο περισσότερο παρατείνεται και οξνντται ο πόλεμος, τόσο περισσότε

19 go οι ίόιι ς. οι κυβερνήσεις αναπτύσσουν και οφείλουν να αναπηδούν τη δραστηριότητα των μαζίίιν, κυλώντας τις at: ένταση των δυνάμεων πάνω από το κανονικό και or αυτοθΐ'- ιηα. Η πείρα του πολέμου, όπως και η πείρα κάθε κλίσης ατην ιστορία, κάθε μεγάλης συμφοράς και κάθε στροφής οτη ζωή του ανθρώπου, αποβλακώνει ορισμένοιχ, και Ιυ υς κάνε ι να λυγίζουν, or αντάλλαγμα όμως φωτίζει, και ατσαλώνει άλλους και η ιστορία όλου του κόσμου δείχνει γενικά 6tl ο αριθμός και η δύναμη αιηών ίων τελευταίων είναι εκτός από μερικές σπάνιες περιπτώσεις παρακμής και καταστροφής του ενός ή ταυ άλλου κράτους μεγαλύτερα από τον αριθμό και. τη δύναμη των πρώτων. Η σύναψη ειρήνης όχι μόνο δεν μπορεί να σταματήσει «μονομιάς» όλες αυτές τις συμφορές και όλη αυτή την όξυναη των αντιθέσεων, αλλά, αντίθετα, από πολλές απόψεις θα χάνει ης συμφορές αυτές ακόμη πιοαιοοητές και ιδιαίτερα ανάγλυφες για τις πιο καθυστερημένες μάζες του πληθυσμού. Με δυο λόγια, cm; περισσότερες προηγμέντς χωρίς και στις περισσότερες μεγάλες Διψάμε ις της Ευρώπης έχουμε επαναστατική κατάσταση. ΑπΛ την άποψη αυτή, η πρόβλη^η της διακήρυξης της Βασιλείας δικαιώθηκε πέρα για πέρα. Το να αρνείται κανείς αυτή την αλήθεια άμεοα ή έμμεσα ή να την αποσιωπά, όπως κάνουν ο Κούνοφ. ο Πλεχάνοφ, ο Κ «ουίσκι και Σία, σημαίνει να λέει τη μεγαλύτερη αναλήθεια, να εξαπατά την εργατική τάζη και να εξυπηρίτεί την αστική τάξη, Στη Σΰΐοιάλ-Ντέμοχ^άτ (αρ. φΰλ..14,40 και 41) παραθέ - θα με στοιχεία, τα οποία δε ίχνουν ότι οι. άνθρωποι που φοβαύνται την επανάσταση, οι χριστιανοί μικροαστούπαπάδες, τα γενικά επιτελεία, οι εφημερίδες των εκατομμυριούχων αναγκάζονται να διαπιστώσουν τα συμπτώματα επαναστατικής κατάστασης σττρ,1ευρώπη*, Θα διαρκέσει άραγε πολύ αυτή η κατάσταση και θα οξυν- *Βλ. 8.1 Αένιν, Απαντα, τόμ. 26, οελ ,1SO-181r ΗΣύντ

20 Bei ακόμη π ρισσότερο; 0α οδηγήσει άραγε oc επανάσταση; Αυτό δεν το ξέρουμε και κανένας δεν μπορεί να το ξέρει. A\y τό θα το δείξει μόνο η πεί(χι της ανάπτυξη; των επαναστατικών όιαθέοεαλ' και του περάσματος της πραντοπόρας τάξης, του προλεταριάτου, or επαναστατική δράση. Εδώ δεν μπορεί να γίνει καν λόγος ούτε γενικά για «αυταπάτες*. ούτε για διάψευση των αυταπατών, γιατί κ ο ν ία ς σοσιαλιστής ποτέ και πΰίΐβτνά δεν εγγυήθηκε o it ο σημερινός ακριβώς πόλεμος (και όχι ο επόμενος), η σημερινή ακριβώς επαναστατική κατάσταση (και όχι η αυριανή) θα γεννήσει την επανάσταση. Εδώ πρόκειται για την πιο αναμφισβήτητη και την πιο (kioiκή υποχρέωση όλων των σοσιαλιστών: για την ιυποχρέωση ν ' αποκαλύπτουν μπροστά στις μάζες την ύπαρξη επαναστατικής κατάστασης, vet εξηγούν το πλάτος και το βάθος της, να αφυπνίζουν την επαναστατική συνείδηση και την επαναατατική αποφασιστικότητα τον προλεταριάτου, να το βοηθούν να περνάει σε επαναστατική δράση και vet ιδρύουν τις οργανώσεις που θα δρουν προς αυτή την κατεύθυνση, οργανώαεις που vu ανταποκρινονται στην επαναστατική κατάσταση. Ιίοτέ κανένας υπεύθυνος σοσιαλιστής με επιρροή δεν τόλμησε να αμφισβητήσω ότι αυτή ακριβ<ός είναιηυποχρέωση των σοσιαλιστικών κομμάτων και η διακήρυξη της βασιλείας, χωρίς να διαδίδει και χωρίς να τρέφει ούτε την ελάχιστη «αυταπάτη», μιλάει γι' αυτήν ακριβώς την υποχρέωση τα>ν σοσιαλιστών: να αφυπνίζουν, να «τρανιάζουν» το λαό (και όχι vu τον αποκοιμίζουν με το σοβινισμό, όπως κάνουν ο Πλεχάνοφ, ο Αξελρόντ και ο Κάουτοκι,ι να «χρησιμοποιήσουν.» την κρίση για να «επισπεύσουν» την κατάρρευση του καπιταλισμού, να έχουν οδηγό τους τα παραδείγματα της Κομμούνας και του Οκτώβρη-Δεκέμβρη του 1cXïü. Η μη εκ πλήρωση αυτή; της υποχρέωσης από τα σημερινά κόμματα είναι προδοσία εκ μέρους τους, ιοοδυναμεί με τον πολιτικό θάνατό τους και με την απάρνηση του οάλου τους. σημαίνει πέρασμά τους με: το μέρος της αστικής τάξης

21 I l l Πώς όμως στάθτι% όυνατόοι πιο επιφανείς εκπρόσωποι και ηγέτες της Δεύτερης Διεθνούς να προόώσουν το σοσιαλισμό; Στο ερώτημα αυτό Οα σταθούμε λεπτομερειακά πιο κάτω, αφού εξετάσουμε πρώτα η ς προσπάθειες που έχουν γίνει για να αιτιολογηθεί, «θεωρητικά» αυτή η προδοσία, Ας επιχειρήσουμε va χαρακτηρίσουμε ti; κυριότερες θεωρίες του σοσιαλαοβινισμού, εκφραστές τα»ν οποίων είναι διτνατό vu θεωρηθούν ο Πλεχάνοφ (ο οποί»; επαναλαιψάνει κατά προτίμηση τα επιχειρήματα των αγγλογάλλων σοβινιστών, του Χάιντμαν και των νέων οπαδών του) και ο Κάουτσκι (αυτός προβάλλει πολύ πιο «εκλεπτυσμένα» επιχειρήματα που φαίνονται ασύγκριτα πιο σοβαρά από θεωρητική άποψη). Απ' όλες τις σχετικές θεωρίες η θεωρία του «πρωταίτιου» φαίνεται μάλλον η πω πρωτόγονη. Μας επιτέθηκαν, προασπίζουμε τυν εαυτό μας τα συμφέροντα τον προλεταριάτου επιτάσσουν να προβληθεί αντίσταση σ' αυτούς που παραβιάζουν την ευρωπαϊκή ειρήνη. Αϊτή είναι η επωδός των δηλώσεων όλων των κυβερνήσεων και των μεγαλόστο μων διακηρύξεων όλου του αστικού v u του κίτρινου τ ύπου ανά τον κόσμο. Κι αυτή την τόσο χυδαία κοινοτοπία ο Πλεχάνοφ την εξωραΐζει, με την υποχρεωτική γ ιγαυτόν το συγγραφέα ιησουίτικη προσφυγή στη «δαιλίκτοίή»: γιο να είμαστε σε θέση να εκτιμήσουμε τη συγκεκριμένη κατάσταση, πρέπει δήθεν να βρούμε πρώτ1απ όλα τον πρωταίτιο και w. ξεμπερδέψουμε μ' αυτόν, μεταθέτοντας όλα τα υπόλοιπα ζητήματα σε μια άλλη κατάσταση (βλ, την μπροσούρα τον ΤΙλεχάνοφ Για τονπύλίμο, I (πρίσι, 1914,και την επανάληψη των iöwuv επιχειρημάτων από τον Αξελρύντ αιην! χόλος, αρ. φυλ. 86 και 87). Ο Πλεχάνοφ έχει καταρρίψει το ρεκόρ οτο ευγενικό έργο υποκατάσταοης της διαλεκτικής με τη σοφιστική. Ο σοφιστή; αρπάζει στην τύχη ένα από τα «επιχειρήματα*, και ακόμη ο Χέγκελ έλεγε με το δίχιο του ότι -»επιχειρήματα» μπορείς να βρεις κυριολεκτικά για το κάθετί που υπάρχει στον κόσμο. Η διαλεκτική απαιτεί την ολόπλευρη

22 μελέτη του ανακτημένου κοινωνικού φαινομένου στην Εξέλιξή το I >και την αναγωγή του Εξοιτε^ΗΚίϊύ, τον φαινομενικού <τεις(νιηικές. κινητήριας δυνάμεις, σιην ανώττυξη των παβ«- ywvmojv δυνάμεων και στην ταξική πάλη, Ο Πλεχάνοφ &Qκώξει στί ν τύχη μι ο. η^ιχο^ή tuto το γεςμανικό υοοιαλήημοκματ ΐκό τύπο: ακόμη κηι οι ίόιοι οι ΓΕ^μανοί αναγνώριζαν* λέει. ίΐφινυϋεΰ ΐΰνίΕόλέμο oav πρωταίτιους, την Ανυτρία και τη Γερμανία μι αυτό rival όλο. Ο Πλεχάνοφ όμος αποοκοπί το γεγονός ότι οι ριϋσοι σοσιαλιστές ξεσκέπασαν επανειλημμένα τα κατακιητ ιν,ύ οχέίκϋ του τσαρισμού Of βάρος tt q Γαλικίας, της Αρμενίας κλη.. Δεν κάνει ΐην jta- (κιμικρότερη προσπάθεια να θίξει την οικονομική και ίίι πλϋιμαίΐκή ιοτυρία έοτω και τ<«ν τριών τελευταίων 6rv.acτ ιανν και η ιστορία αυτή αποδεικνύει αναμφισβήτητα ότι η κατάχτηση αποικιών, η καταλήστετισηξένων εδαψών, η εκτόπΐίτη και η καταστροφή ίου ανταγωνιστή με τις μεγαλ'όκρες επιτυχίες αποτελούσαν ακριβώς τον χύριο άξονα της. πολιτικιάς και ϊωνόνο ομίλων των εμπόλεμων (τήμιρα όν- VtqiEiUV*. * Εξαιρετικά ΰίΰοοίΓΐκό Είναι το β φ ί ί ΰ τον ώγγλου παοιφιατή Μπρέιλοφορντ πουήεν έχει αντίρρηση να πα ρκπ ά νε ι αχ ο μη η π ι το ποσιαλιατή; Ο Μ ^ μ ο ς τον άχοαλκϋν xat rov χφν(/ον (Λυν&ίνο, 1914 στο fkfuio avny0tjet«t: Μάρτη; 1Q14!>. Ο πνγγοο^ίος ν.α- Tcivot ί θανμ&οια ότι τα ε&νικά ζητήματα έχουν γενικά ξεΐΐίραοτεί, ό ι ι iy u m τρίιηλια :ί (35), ο τι «.τήμκςηΐ Γ>*Λ' j^ O w a ic iiγ ι ' ιπ.τκ ΐ,ό τΐ «τ υ πικό πρόβλημα της σύγχρονης διπλωματίας» (36) civtn ο <τιήικκ>δρομος της Βαγόάτης,η προμήθεια σιδηροτροχιών γι" αυτόν, τα με- ToUtid ίου Μαρόκου κλπ. Ο ουγγραφέας θεωρεί με το δίκιο του σαν ένα από ταπιο «$ι^(^τΐικάεπ ΐ.αόί*ό ΐ:η νεόχερίις μίτορίπς ιης i-ixmujm ihtk διπλωματίας» την πάλη των γάλλων Λατρι<»τών nat ίων άγγλων ιμπεριαλιστή ενάντια or κ. προίΐίτάβείΐς tov Κ,ογιά <191]κοι 1013) να τα* 5ρί l» με τη Γέρμα v iaστηβάοημιαςσυμφωνίας γμ,ι to μοίραομα των αποικιακών οφ«ίρών επιρί>οής χαι γιο ιην εισαγωγή των γερμανικών τίτλων cm>χρηματιστήριο του [ Ιαρι - σιοϋ. II iryyaixijxaiti ταλλιχήαιτηκή τάξιΐίία^άιίιχϊναντή τη συμφωνία {38-40). Σκοπός τον ιμπεριαλισμού είναι η εξαγωγή κιφα

Τρίτη (Κοµµουνιστική) ιεθνής εύτερο Συνέδριο 1920. ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ Κοµµουνιστική Αποχική Φράξια του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος

Τρίτη (Κοµµουνιστική) ιεθνής εύτερο Συνέδριο 1920. ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ Κοµµουνιστική Αποχική Φράξια του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος Τρίτη (Κοµµουνιστική) ιεθνής εύτερο Συνέδριο 1920 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ Κοµµουνιστική Αποχική Φράξια του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος 1. Ο κοινοβουλευτισµός είναι η µορφή πολιτικής εκπροσώπησης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - I ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞEΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚHΣ EΝΩΣΗΣ

Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - I ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞEΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚHΣ EΝΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΓ Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - I ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞEΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚHΣ EΝΩΣΗΣ ΩΣ ΤΟ 1941 100 Α. ΚΛΕΙΣΤΕΣ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Ερωτήσεις διαζευκτικής απάντησης ή του τύπου

Διαβάστε περισσότερα

Η κρίση της Αυτοκρατορίας των Αψβούργων Η ιταλική και γερμανική ενοποίηση. Φύλλο Εργασίας

Η κρίση της Αυτοκρατορίας των Αψβούργων Η ιταλική και γερμανική ενοποίηση. Φύλλο Εργασίας Η κρίση της Αυτοκρατορίας των Αψβούργων Η ιταλική και γερμανική ενοποίηση Φύλλο Εργασίας 1. Αφού συμβουλευτείτε τη σελίδα 44 του βιβλίου σας καθώς και το χάρτη που παρατίθεται, να συμπληρώσετε την πιο

Διαβάστε περισσότερα

Καρλ Πολάνυι. Επιμέλεια Παρουσίασης: Άννα Κουμανταράκη

Καρλ Πολάνυι. Επιμέλεια Παρουσίασης: Άννα Κουμανταράκη Καρλ Πολάνυι Επιμέλεια Παρουσίασης: Άννα Κουμανταράκη Καρλ Πολάνυι (1886-1964) Καρλ Πολάνυι Ούγγρος διανοητής νομάδας εβραϊκής καταγωγής με έντονη πνευματική και πολιτική δράση, θεμελιωτής του κλάδου της

Διαβάστε περισσότερα

«Τα Βήματα του Εστερναχ»

«Τα Βήματα του Εστερναχ» «Τα Βήματα του Εστερναχ» Τοποθέτηση του ΔΗΜ.ΓΚΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΥ στη παρουσίαση του βιβλίου ΑΛΕΚΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΙΟ-Λάρισα 16/1/2009 Κυρίες και κύριοι. Σε κάθε βιβλίο, μελέτη,διήγημα η ποίημα ο συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Τα 5 κλειδιά στην. Τεχνική Διαπραγματεύσεων

Τα 5 κλειδιά στην. Τεχνική Διαπραγματεύσεων Τα 5 κλειδιά στην Τεχνική Διαπραγματεύσεων 1 ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ Αντιπροσωπεύεται από φράσεις όπως Ας μοιράσουμε τη διαφορά μεταξύ αυτού που εσύ θέλεις και αυτού που εγώ θέλω Σε αυτού του είδους τον διακανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

14 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ & ΞΥΛΟΥ (UITBB)

14 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ & ΞΥΛΟΥ (UITBB) 14 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ & ΞΥΛΟΥ (UITBB) ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΣΟΥΛΑ Από τη θέση του Προέδρου της Ομοσπονδίας Οικοδόμων

Διαβάστε περισσότερα

Η βιομηχανική επανάσταση ήταν ένα σύνθετο σύστημα κοινωνικών, οικονομικών, τεχνικών, πολιτισμικών και πνευματικών μεταβολών. Η βιομηχανική επανάσταση

Η βιομηχανική επανάσταση ήταν ένα σύνθετο σύστημα κοινωνικών, οικονομικών, τεχνικών, πολιτισμικών και πνευματικών μεταβολών. Η βιομηχανική επανάσταση Η βιομηχανική επανάσταση ήταν ένα σύνθετο σύστημα κοινωνικών, οικονομικών, τεχνικών, πολιτισμικών και πνευματικών μεταβολών. Η βιομηχανική επανάσταση ξεκίνησε στα τέλη του 18 ου αιώνα από την Μ.Βρετανία.

Διαβάστε περισσότερα

01 ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ

01 ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ 01 ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ Β.I. ΛΕΝΙΝ Β. I. ΛΕΝΙΝ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΑΘΗΝΑ 2012 ISBN 978-960-451-138-9 Σύγχρονη Εποχή Εκδοτική ΑΕΒΕ Σόλω νος 130,106 81 Αθήνα, τηλ.: 2103320800, fax: 2103813354

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΒΙΣ ΒΑΤΣΑΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΕΡΒΙΣ ΒΑΤΣΑΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένα καλό σέρβις είναι ένα από τα πιο σημαντικά χτυπήματα επειδή μπορεί να δώσει ένα μεγάλο πλεονέκτημα στην αρχή του πόντου. Το σέρβις είναι το πιο σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗΣ

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗΣ ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ο κεντρικός λόγος της παιδείας σε μια δημοκρατική κοινωνία είναι αναμφισβήτητος. Και δεν μιλώ για την παιδεία που παρέχει το «υπουργείο Παιδείας». Η παιδεία

Διαβάστε περισσότερα

Το κορίτσι με τα πορτοκάλια. Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας. [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου]

Το κορίτσι με τα πορτοκάλια. Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας. [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου] Το κορίτσι με τα πορτοκάλια Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου] Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας: Σεμίραμις Αμπατζόγλου Τάξη: Γ'1 Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924

Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924 Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924 Με βάση τα στοιχεία που παρέχει το κεφάλαιο ΚΒ του σχολικού σας βιβλίου (σσ. 73-119) να συντάξετε έναν χρονολογικό πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Ναζισµός. Περιλαµβάνει έντονα στοιχεία: Ρατσισµού Αντισηµιτισµού (=κατά των Εβραίων) Δικτατορίας

Ναζισµός. Περιλαµβάνει έντονα στοιχεία: Ρατσισµού Αντισηµιτισµού (=κατά των Εβραίων) Δικτατορίας Ναζισµός Ο Β' Παγκόσµιος Πόλεµος είχε ως αποτέλεσµα την εµφάνιση µιας πολιτικής ιδεολογίας που εφαρµόστηκε στην Γερµανία, αλλά και σε κάποιες άλλες χώρες και ονοµάστηκε Ναζισµός ή Γερµανικός εθνικοσοσιαλισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

Το ταξίδι στην 11η διάσταση

Το ταξίδι στην 11η διάσταση Το ταξίδι στην 11η διάσταση Το κείμενο αυτό δεν αντιπροσωπεύει το πώς παρουσιάζονται οι 11 διστάσεις βάση της θεωρίας των υπερχορδών! Είναι περισσότερο «τροφή για σκέψη» παρά επιστημονική άποψη. Οι σκέψεις

Διαβάστε περισσότερα

Σήμερα, ακούστηκε η φωνή του Έλληνα, η φωνή της Ελληνίδας.

Σήμερα, ακούστηκε η φωνή του Έλληνα, η φωνή της Ελληνίδας. ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΩΡΓΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ Σήμερα, ακούστηκε η φωνή του Έλληνα, η φωνή της Ελληνίδας. Φωνή δυνατή. Φωνή

Διαβάστε περισσότερα

Η Γαλλική επανάσταση (1789-1794)

Η Γαλλική επανάσταση (1789-1794) Η Γαλλική επανάσταση (1789-1794) Το πλαίσιο 18 ος αιώνας, Γαλλία: Παλαιό Καθεστώς, δηλ. 3 θεσμοθετημένες τάξεις: Κλήρος (0,5%) Ευγενείς (1,5%) Υπόλοιποι, δηλ. αστοί, αγρότες εργάτες (98%) Κριτήρια ένταξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 1 η σκηνή: στίχοι 1-82

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 1 η σκηνή: στίχοι 1-82 ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 1 η σκηνή: στίχοι 1-82 1.Α. Ο ρόλος και η λειτουργία του Προλόγου ως δομικό στοιχείο της τραγωδίας: Ο πρόλογος μιας τραγωδίας αποτελεί τα πρώτο από τα απαγγελλόμενα μέρη και εκτελείται από τους

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Διοικώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Διοικώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Διοικώ 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Τι είναι «διοίκηση» 2. Η «διοίκηση»

Διαβάστε περισσότερα

145 Leof.Irakliou Gr.-14231-Athens-Tel:(+30) 210 2592111-Fax: 210 2592298, http://inter.kke.gr, e-mail: cpg.kke@gmail.com, cpg@int.kke.

145 Leof.Irakliou Gr.-14231-Athens-Tel:(+30) 210 2592111-Fax: 210 2592298, http://inter.kke.gr, e-mail: cpg.kke@gmail.com, cpg@int.kke. ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ COMMUNIST PARTY OF GREECE ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ CENTRAL COMMITTEE 145 Leof.Irakliou Gr.-14231-Athens-Tel:(+30) 210 2592111-Fax: 210 2592298, http://inter.kke.gr, e-mail: cpg.kke@gmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΛΕΞΗΣ ΓΑΛΑΝΟΣ. Δεν αντέχει η Κύπρος. άλλες καριέρες Να φιλτράρουμε το εθνικό

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΛΕΞΗΣ ΓΑΛΑΝΟΣ. Δεν αντέχει η Κύπρος. άλλες καριέρες Να φιλτράρουμε το εθνικό ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΛΕΞΗΣ ΓΑΛΑΝΟΣ Δεν αντέχει η Κύπρος άλλες καριέρες Να φιλτράρουμε το εθνικό μας συμφέρον μέσα από το πραγματικό συμφέρον της Κύπρου Πατρίδα μας είναι η Κύπρος και όχι το κόμμα ή η προσωπική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΙΛΙΑΜ ΛΑΝΤΕΪ συνέντευξη στον Ελπιδοφόρο Ιντζέμπελη

ΟΥΙΛΙΑΜ ΛΑΝΤΕΪ συνέντευξη στον Ελπιδοφόρο Ιντζέμπελη Ημερομηνία 25/2/2015 Μέσο Συντάκτης Link diastixo.gr Ελπιδοφόρος Ιντζέμπελης http://diastixo.gr/sinentefxeis/xenoi/3524-william-landay ΟΥΙΛΙΑΜ ΛΑΝΤΕΪ συνέντευξη στον Ελπιδοφόρο Ιντζέμπελη Δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

3. Να εξηγήσετε γιατί η αστική επανάσταση δεν κατόρθωσε να επιβληθεί και να οδηγήσει τη Ρωσία σ ένα φιλελεύθερο δηµοκρατικό πολίτευµα.

3. Να εξηγήσετε γιατί η αστική επανάσταση δεν κατόρθωσε να επιβληθεί και να οδηγήσει τη Ρωσία σ ένα φιλελεύθερο δηµοκρατικό πολίτευµα. Β. ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. Λαµβάνοντας υπόψη σας τα εθνικά, κοινωνικά, οικονοµικά και πολιτικά χαρακτηριστικά της τσαρικής Ρωσίας καθώς και τις ιδιαίτερες συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΓΛΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΒΟΓΛΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Βιογραφικό σημείωμα Ο Πολυμέρης Βόγλης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964. Σπούδασε στο Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και εκπόνησε τη διατριβή του στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

LUDWIK FLECK (1896-1961) (Λούντβικ Φλεκ) Ο Ludwik Fleck και η κατασκευή των επιστημονικών γεγονότων.

LUDWIK FLECK (1896-1961) (Λούντβικ Φλεκ) Ο Ludwik Fleck και η κατασκευή των επιστημονικών γεγονότων. 9 LUDWIK FLECK (1896-1961) (Λούντβικ Φλεκ) Ο Ludwik Fleck και η κατασκευή των επιστημονικών γεγονότων. «Βλέπουμε με τα μάτια μας, αλλά κατανοούμε με τα μάτια της συλλογικότητας». 6 Ένα από τα κυριότερα

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Επιμέλεια εργασίας: Παναγιώτης Γιαννόπουλος Περιεχόμενα Ερώτηση 1 η : σελ. 3-6 Ερώτηση 2 η : σελ. 7-9 Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 2 Ερώτηση 1 η Η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

Το συγκλονιστικό άρθρο. του Γλέζου στη Welt. Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5

Το συγκλονιστικό άρθρο. του Γλέζου στη Welt. Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5 άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη γερμανική εφημερίδα Die Welt, στο οποίο εξηγεί στους Γερμανούς Το συγκλονιστικό άρθρο του Γλέζου στη Welt Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5 γερμανική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Αγαπητέ συνάδελφε, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Κατ αρχάς θα πρέπει

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Αγαπητέ συνάδελφε, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Κατ αρχάς θα πρέπει ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ συνάδελφε, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Κατ αρχάς θα πρέπει να σας πω ότι στο αρχείο μου έχω έγγραφη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική

ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική Υπάρχουν τριβές αλλά από ζήλο... Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΙΟΥΣΗ «Είμαι ικανοποιημένος από τη δεκαεννιάμηνη πορεία της κυβέρνησης.

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Γιάννη Τασιούλα, προέδρου της Ομοσπονδίας Οικοδόμων & Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας, στο σεμινάριο της ΠΣΟ για τον αμίαντο, στις 30.10.2013.

Ομιλία του Γιάννη Τασιούλα, προέδρου της Ομοσπονδίας Οικοδόμων & Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας, στο σεμινάριο της ΠΣΟ για τον αμίαντο, στις 30.10.2013. Ομιλία του Γιάννη Τασιούλα, προέδρου της Ομοσπονδίας Οικοδόμων & Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας, στο σεμινάριο της ΠΣΟ για τον αμίαντο, στις 30.10.2013. Αγαπητοί Σύντροφοι, Χαιρετίζω τις εργασίες του σημερινού

Διαβάστε περισσότερα

Ρόζα Λούξεμπουργκ-Μπλανκισμός και Σοσιαλδημοκρατία

Ρόζα Λούξεμπουργκ-Μπλανκισμός και Σοσιαλδημοκρατία PDFaid.Com #1 Pdf Solutions Ρόζα Λούξεμπουργκ-Μπλανκισμός και Σοσιαλδημοκρατία Μπλανκισμός και Σοσιαλδημοκρατία (1) Ο Σύντροφος Πλεχάνωφ έχει γράψει ένα εκτεταμένο άρθρο στον Κούριερ με τίτλο «Πόσο μακριά

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου Συλλογή Περιστέρια 148 Εικονογράφηση εξωφύλλου: Εύη Τσακνιά 1. Το σωστό γράψιμο Έχεις προσέξει πως κάποια βιβλία παρακαλούμε να μην τελειώσουν ποτέ κι άλλα, πάλι, από την πρώτη κιόλας σελίδα τα βαριόμαστε;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΙ ΑΡΕΤΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΙ ΑΡΕΤΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A') ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΡΙΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγρύπνηση, επιφυλακτικότητα και αντοχή, σύντροφοι!

Επαγρύπνηση, επιφυλακτικότητα και αντοχή, σύντροφοι! Για τη δυαδική εξουσία. Για το σύνθημα του αφοπλισμού. Γράμματα για την τακτική. Επαγρύπνηση, επιφυλακτικότητα και αντοχή, σύντροφοι! Η Επαναστασή μας. Λόγος στη σύσκεψη των αντιπροσώπων των Επιτροπών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι

Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι Γιώργος Οικονομάκης geconom@central.ntua.gr Μάνια Μαρκάκη maniam@central.ntua.gr Συνεργασία: Φίλιππος Μπούρας Κομβικό-συστατικό στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικά, τα βήματα που ακολουθούμε γενικά είναι τα εξής:

Περιληπτικά, τα βήματα που ακολουθούμε γενικά είναι τα εξής: Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε, για να μη στεναχωριόμαστε, είναι πως τόσο στις εξισώσεις, όσο και στις ανισώσεις 1ου βαθμού, που θέλουμε να λύσουμε, ακολουθούμε ακριβώς τα ίδια βήματα! Εκεί που πρεπει να

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Συνεργάζομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Συνεργάζομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Προσωπική Βελτίωση Συνεργάζομαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Τι είναι Συνεργασία 2. Γιατί χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης 2 η εργασία 2012 13 ΘΕΜΑ: «Στις παραμονές της λεγόμενης βιομηχανικής επανάστασης,

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Δικαίου και Θεσμών 3α. Δίκαιο και Ηθική στη Δίκη της Νυρεμβέργης

Θεωρία Δικαίου και Θεσμών 3α. Δίκαιο και Ηθική στη Δίκη της Νυρεμβέργης Αριστείδης Ν. Χατζής Αναπληρωτής Καθηγητής Φιλοσοφίας Δικαίου & Θεωρίας Θεσμών Θεωρία Δικαίου και Θεσμών 3α Δίκαιο και Ηθική στη Δίκη της Νυρεμβέργης Τμήμα Μ.Ι.Θ.Ε. 17/3/2014 ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ 20

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗ. Λ. ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών. Ινστιτούτο Διπλωματίας και Διεθνών Σχέσεων 3/12/12

ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗ. Λ. ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών. Ινστιτούτο Διπλωματίας και Διεθνών Σχέσεων 3/12/12 ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗ Λ. ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Ινστιτούτο Διπλωματίας και Διεθνών Σχέσεων 3/12/12 Η Εικόνα της Κρίσης όπως την αντιλαμβανόμαστε (λανθασμένα) Όταν σκεπτόμαστε ή μιλούμε

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ Η δημοκρατία είναι το πολίτευμα στο οποίο η εξουσία πηγάζει από το λαό, ασκείται από τον λαό και υπηρετεί τα συμφέροντά του. Βασικό χαρακτηριστικό της είναι η λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία

Διαβάστε περισσότερα

Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2

Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2 Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2 Συνέντευξη στη Μαίρη Γκαζιάνη «Τελικά οι σύγχρονοι Έλληνες φέρουμε στο αίμα μας το dna των αρχαίων προγόνων

Διαβάστε περισσότερα

(συνέντευξη: ραδιοφωνικός σταθμός Αθήνα, 9.84, ο σφυγμός της μέρας, 06/02/08)

(συνέντευξη: ραδιοφωνικός σταθμός Αθήνα, 9.84, ο σφυγμός της μέρας, 06/02/08) (συνέντευξη: ραδιοφωνικός σταθμός Αθήνα, 9.84, ο σφυγμός της μέρας, 06/02/08) Φ.Κ.: ας επιστρέψουμε τώρα στο μεγάλο θέμα της ημέρας σε παγκόσμια κλίμακα, της Αμερικάνικές προκριματικές εκλογές. Πήραμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ Ο ρόλος της Δια βίου Μάθησης στην καταπολέμηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Τοζήτηματωνκοινωνικώνανισοτήτωνστηνεκπαίδευσηαποτελείένα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚZ Η ΕΛΛΑ Α ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1940-1949. ο θρίαµβος της εθνικής αντίστασης και η τραγωδία του εµφυλίου πολέµου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚZ Η ΕΛΛΑ Α ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1940-1949. ο θρίαµβος της εθνικής αντίστασης και η τραγωδία του εµφυλίου πολέµου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚZ Η ΕΛΛΑ Α ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1940-1949 ο θρίαµβος της εθνικής αντίστασης και η τραγωδία του εµφυλίου πολέµου 180 Α. ΚΛΕΙΣΤΕΣ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

κάνουμε τι; Γιατί άμα είναι να είμαστε απλώς ενωμένοι, αυτό λέγεται παρέα. Εγώ προτιμώ να παράγουμε ένα Έργο και να δούμε.

κάνουμε τι; Γιατί άμα είναι να είμαστε απλώς ενωμένοι, αυτό λέγεται παρέα. Εγώ προτιμώ να παράγουμε ένα Έργο και να δούμε. Εισήγηση του Ν. Λυγερού στη 2η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη Ποντιακής Νεολαίας "Οι προκλήσεις του 21ου αιώνα, η ποντιακή νεολαία και ο ρόλος της στο οικουμενικό περιβάλλον". Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελλίδης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ;

Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ; Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ; Καθώς έχουν περάσει, από το 2008 οπότε και ξέσπασε η μεγαλύτερη καπιταλιστική κρίση μετά την κρίση του 1929, οι πάντες σχεδόν συμπεριφέρονται σαν να έχει ξεπεραστεί η κρίση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α1 α. σχολικό βιβλίο, σελ. 46. Φεντερασιόν: ήταν μεγάλη πολυεθνική εργατική οργάνωση της Θεσσαλονίκης, με πρωτεργάτες σοσιαλιστές από την ανοικτή σε νέες ιδέες

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φιλελευθερισμός του Καρλ Πόππερ. Όμιλος Ανοιχτή Κοινωνία & Ινστιτούτο Διπλωματίας και Διεθνών Εξελίξεων 23 Οκτωβρίου 2014

Ο Φιλελευθερισμός του Καρλ Πόππερ. Όμιλος Ανοιχτή Κοινωνία & Ινστιτούτο Διπλωματίας και Διεθνών Εξελίξεων 23 Οκτωβρίου 2014 Ο Φιλελευθερισμός του Καρλ Πόππερ Όμιλος Ανοιχτή Κοινωνία & Ινστιτούτο Διπλωματίας και Διεθνών Εξελίξεων 23 Οκτωβρίου 2014 Τι ήταν ο Πόππερ Φιλελεύθερος; Σοσιαλδημοκράτης; Συντηρητικός; Ήταν ο Πόππερ φιλελεύθερος;

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ: ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ: ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ: ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ 1.α. Το κείμενο: Ο Μακρυγιάννης άρχισε να γράφει τα Απομνημονεύματα στις 26 Φεβρουαρίου του 1829 στο Άργος όπου είχε οριστεί Γενικός Αρχηγός της Εκτελεστικής Δυνάμεως

Διαβάστε περισσότερα

Ποδόσφαιρο, τι είναι?

Ποδόσφαιρο, τι είναι? ΟΜΑΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ Ποδόσφαιρο, τι είναι? επίθεση Κύκλος τεσσάρων φάσεων σκοράρισμα εναλλαγή + - παρεμπόδιση ανάπτυξης άμυνα ανάπτυξη + - εναλλαγή αποσόβηση σκοραρίσματος Στόχος του παιχνιδιού: Νίκη Ομαδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΠΠ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Κατασκευα στε υποπρο γραμμα το οποί ο να ελε γχεί αν ε νας πί νακας εί ναί ταξίνομημε νος σε αυ ξουσα σείρα.

ΑΕΠΠ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Κατασκευα στε υποπρο γραμμα το οποί ο να ελε γχεί αν ε νας πί νακας εί ναί ταξίνομημε νος σε αυ ξουσα σείρα. ΑΕΠΠ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Κατασκευα στε υποπρο γραμμα το οποί ο να ελε γχεί αν ε νας πί νακας εί ναί ταξίνομημε νος σε αυ ξουσα σείρα. ΔΣ6. Δίνονταί οί πίνακες Σ1(Κ, Κ) καί Π1(Κ, Κ) που περίέχουν τα αποτελέσματα των

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΩΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΙΡΑΝ. Του Ανδρέα Ανδριανόπουλου

Η ΓΕΩΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΙΡΑΝ. Του Ανδρέα Ανδριανόπουλου Η ΓΕΩΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΙΡΑΝ Του Ανδρέα Ανδριανόπουλου Αλλαγές στο Ενεργειακό Τοπίο Πολλά φαίνεται να αλλάζουν με την πρόσφατη συμφωνία για τα πυρηνικά με το Ιράν. Είναι φανερό πως

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

- Κωνσταντίνος Δ. Μαλαφάντης. Ο πόλεμος. ' ttbiiif' 'ιίβίϊιιγ' ^ *"'** 1 ' 1 ' 11 ' ' στην ποίηση του Οδυσσέα Ελύτη ΗΡΟΡ*Η

- Κωνσταντίνος Δ. Μαλαφάντης. Ο πόλεμος. ' ttbiiif' 'ιίβίϊιιγ' ^ *'** 1 ' 1 ' 11 ' ' στην ποίηση του Οδυσσέα Ελύτη <KAOS<\S Ι>ΗΡΟΡ*Η - Κωνσταντίνος Δ. Μαλαφάντης Ο πόλεμος ' ttbiiif' 'ιίβίϊιιγ' ^ *"'** 1 ' 1 ' 11 ' ' στην ποίηση του Οδυσσέα Ελύτη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α1 ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω διεθνών συµφωνιών: α. Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου (1878) β. Σύµφωνο Μολότοφ Ρίµπεντροπ (1939) γ. Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα: Πολιτισμός της μνήμης και συνεργασία νέων 15.-17.9.2012 στην Παραμυθιά

Ημερίδα: Πολιτισμός της μνήμης και συνεργασία νέων 15.-17.9.2012 στην Παραμυθιά Πάνελ 1: Σύγχρονη μετάδοση της ιστορίας από νέους για νέους - Τι κάνει ένα μνημείο ελκυστικό για νέους? - Πως μπορεί να διαμορφωθεί η ιστορική-πολιτική παιδεία? - Τι μπορούν να κάνουν οι νέοι για την ενθυμίση?

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ - Α,α,α,α,α,α,α! ούρλιαξε η Νεφέλη - Τρομερό! συμπλήρωσε η Καλλιόπη - Ω, Θεέ μου! αναφώνησα εγώ - Απίστευτα τέλειο! είπε η Ειρήνη και όλες την κοιτάξαμε λες και είπε

Διαβάστε περισσότερα

Λούντβιχ Βιτγκενστάιν

Λούντβιχ Βιτγκενστάιν Λούντβιχ Βιτγκενστάιν Ο τάφος του Βίτγκεντάιν στο Κέιμπριτζ κοσμείται από το ομοίωμα μιας ανεμόσκαλας: «Οι προτάσεις μου αποτελούν διευκρινίσεις, όταν αυτός που με καταλαβαίνει, τελικά τις αναγνωρίσει

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Αναπτύσσομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Αναπτύσσομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Προσωπική Βελτίωση Αναπτύσσομαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Γιατί είναι απαραίτητη η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο του Σταμάτη Σουρμελή*

Άρθρο του Σταμάτη Σουρμελή* Άρθρο του Σταμάτη Σουρμελή* Το ζήτημα της αποτελεσματικής Διοίκησης - Ηγεσίας, απασχόλησε, απασχολεί και θα απασχολεί όλους εκείνους που επιδιώκουν την αποτελεσματικότητα, την προσωπική βελτίωση, την κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Έχετε δει ή έχετε ακούσει κάτι για τον πίνακα αυτό του Πικάσο;

Έχετε δει ή έχετε ακούσει κάτι για τον πίνακα αυτό του Πικάσο; Έχετε δει ή έχετε ακούσει κάτι για τον πίνακα αυτό του Πικάσο; Πάμπλο Πικάσο (25 Οκτωβρίου, 1881-8 Απριλίου, 1973) ήταν και είναι ένας από τους κυριότερους Ισπανούς εκπροσώπους της τέχνης του 20ου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

www.synodoiporos,weebly.com Page 1

www.synodoiporos,weebly.com Page 1 ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Σε πρώτη φάση διαβάζουμε τουλάχιστον 2 φορές ολόκληρο το κείμενο και φροντίζουμε να το κατανοήσουμε πλήρως. Προσέχουμε ιδιαίτερα τη στάση - άποψη του συγγραφέα και το σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Β ΘΕΜΑ Β1 Μονάδες 30 ΚΕΙΜΕΝΟ Α ΚΕΙΜΕΝΟ Β

ΟΜΑΔΑ Β ΘΕΜΑ Β1 Μονάδες 30 ΚΕΙΜΕΝΟ Α ΚΕΙΜΕΝΟ Β ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. 1.Στόχοι της εργασίας. 2. Λέξεις-κλειδιά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. 1.Στόχοι της εργασίας. 2. Λέξεις-κλειδιά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42 2 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2012-2013 ΘΕΜΑ: «Να συγκρίνετε τις απόψεις του Βέμπερ με αυτές του Μάρξ σχετικά με την ηθική της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β ΗΜ/ΝΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Σεπτέμβριος Αφόρμηση: ίνω στα παιδιά σε χαρτόνι φωτοτυπημένη μια σβούρα και τους

Διαβάστε περισσότερα

http://hallofpeople.com/gr/ Μισελ ντε Μονταιν ΔΟΚΙΜΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ (απόσπασμα από την αρχή) Τα συναισθήματα μας επεκτείνονται πέρα από εμάς

http://hallofpeople.com/gr/ Μισελ ντε Μονταιν ΔΟΚΙΜΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ (απόσπασμα από την αρχή) Τα συναισθήματα μας επεκτείνονται πέρα από εμάς http://hallofpeople.com/gr/ Μισελ ντε Μονταιν ΔΟΚΙΜΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ (απόσπασμα από την αρχή) Τα συναισθήματα μας επεκτείνονται πέρα από εμάς Εκείνοι που κατηγορούν τους ανθρώπους ότι τρέχουν διαρκώς πίσω

Διαβάστε περισσότερα

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο «Φιλολογικό» Φροντιστήριο 2 ο Διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα Α Λυκείου Επιμέλεια: Μάνθου Άρτεμις [Ο διαδικτυακός διάλογος] Δεν μπορεί, ασφαλώς, να αμφισβητηθεί ότι ο διάλογος αποτελεί απαραίτητο στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

Λαµβάνοντας τη διάγνωση: συναισθήµατα και αντιδράσεις

Λαµβάνοντας τη διάγνωση: συναισθήµατα και αντιδράσεις Λαµβάνοντας τη διάγνωση: συναισθήµατα και αντιδράσεις Πιθανότατα αισθάνεστε πολύ αναστατωµένοι αφού λάβατε µια διάγνωση καρκίνου. Συνήθως είναι δύσκολο να αποδεχθείτε τη διάγνωση αµέσως και αυτό είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΓΟΝΟΣ: Παππού, γιατί προτιμάς να βάζεις κανέλα και όχι κύμινο στα σουτζουκάκια; ΠΑΠΠΟΥΣ: Το κύμινο είναι κομματάκι δυνατό. Κάνει τους ανθρώπους να κλείνονται

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στο LEGACY MAGAZINE

Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στο LEGACY MAGAZINE Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στο LEGACY MAGAZINE 1) Κύριε Λυγερέ, παρά την δυσχερή οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Κύπρος, επικρατεί ακόμα μια νότα αισιοδοξίας λόγω των υδρογονανθράκων... Με

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του!

Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του! Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του! Όλοι οι γονείς, αλλά ιδιαίτερα οι μονογονείς, έχουν ένα άγχος παραπάνω σε ό,τι αφορά την ασφάλεια του παιδιού τους. Μία φίλη διαζευγμένη με ένα κοριτσάκι

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΣΧΕ ΙΟ. Η βιοµηχανική επανάσταση

1ο ΣΧΕ ΙΟ. Η βιοµηχανική επανάσταση Ε. ΣΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 1ο ΣΧΕ ΙΟ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ιάρκεια: Ολιγόλεπτο Θέµατα: 3 Η βιοµηχανική επανάσταση ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΑΞΗ:... ΤΜΗΜΑ:... ΜΑΘΗΜΑ:... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:...

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη Φυσική 1, Διάλεξη 4, Τμήμα Φυσικής, Παν/μιο Ιωαννίνων Η Αρχές της Ειδικής Θεωρίας της Σχετικότητας και οι μετασχηματισμοί του Lorentz

Σύγχρονη Φυσική 1, Διάλεξη 4, Τμήμα Φυσικής, Παν/μιο Ιωαννίνων Η Αρχές της Ειδικής Θεωρίας της Σχετικότητας και οι μετασχηματισμοί του Lorentz 1 Η Αρχές της Ειδικής Θεωρίας της Σχετικότητας και οι μετασχηματισμοί του Lorentz Σκοποί της τέταρτης διάλεξης: 25.10.2011 Να κατανοηθούν οι αρχές με τις οποίες ο Albert Einstein θεμελίωσε την ειδική θεωρία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ 800 479 π.χ.

ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ 800 479 π.χ. ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ 800 479 π.χ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Ποιες ήταν οι αιτίες της διάσπασης του φυλετικού κράτους; Η αύξηση του πληθυσμού και η έλλειψη καλλιεργήσιμης γης. Η καταπίεση που ασκούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά.

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. Γ. Οι μαθητές και τα Μαθηματικά. Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. ΠΙΝΑΚΑΣ 55 Στάση

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης 1[α ]:1 και το οριστικό άρθρο «ο» --- Θεός ή κάποιος θεός;

Ιωάννης 1[α ]:1 και το οριστικό άρθρο «ο» --- Θεός ή κάποιος θεός; Ιωάννης 1[α ]:1 --- Θεός ή «κάποιος θεός»; 1 Ιωάννης 1[α ]:1 και το οριστικό άρθρο «ο» --- Θεός ή κάποιος θεός; Εδώ θα εξετάσουμε το εδάφιο Ιωάννης 1[α ]:1 το οποίο, σύμφωνα με το κείμενο λέει, «Εν αῤχη

Διαβάστε περισσότερα

TAK TAK ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΕΡΣΕΣ! Σ ΕΦΑΓΑ, ΠΑΛΙΟΒΑΡΒΑΡΕ! Σ ΕΜΕΝΑ ΜΙΛΑΣ, ΣΚΟΥΛΗΚΙ ΑΘΗΝΑΙΕ;

TAK TAK ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΕΡΣΕΣ! Σ ΕΦΑΓΑ, ΠΑΛΙΟΒΑΡΒΑΡΕ! Σ ΕΜΕΝΑ ΜΙΛΑΣ, ΣΚΟΥΛΗΚΙ ΑΘΗΝΑΙΕ; ΕΝΑ ΗΛΙΟΛΟΥΣΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΠΡΩΙΝΟ ΤΟΥ 490 Π.Χ., ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΡΟΜΑΚΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. TAK TAK Σ ΕΦΑΓΑ, ΠΑΛΙΟΒΑΡΒΑΡΕ! Σ ΕΜΕΝΑ ΜΙΛΑΣ, ΣΚΟΥΛΗΚΙ ΑΘΗΝΑΙΕ; ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΕΡΣΕΣ! ΛΕΝΕ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΛΩΡΙΟΙ ΣΑΝ ΤΟΥΣ ΚΥΚΛΩΠΕΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 17448 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Κατσικογιώργου Ειρήνη Θέματα Α. Στο κείμενο καταγράφονται τα χαρακτηριστικά του δημοσιογραφικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 3 ΩΡΕΣ. Επιμέλεια : Ιωάννα Καλαϊτζίδου

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 3 ΩΡΕΣ. Επιμέλεια : Ιωάννα Καλαϊτζίδου ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 3 ΩΡΕΣ Επιμέλεια : Ιωάννα Καλαϊτζίδου Θέμα Α1 Να σημειώσετε στο τέλος κάθε πρότασης Σ (Σωστό) αν θεωρείτε ότι η πρόταση είναι σωστή ή Λ(Λάθος) αν

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Πουλάω 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Πουλάω 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Πουλάω 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Η καταναλωτική συμπεριφορά των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά: Αριθμητική και Άλγεβρα. Μάθημα 3 ο, Τμήμα Α. Τρόποι απόδειξης

Μαθηματικά: Αριθμητική και Άλγεβρα. Μάθημα 3 ο, Τμήμα Α. Τρόποι απόδειξης Μαθηματικά: Αριθμητική και Άλγεβρα Μάθημα 3 ο, Τμήμα Α Ο πυρήνας των μαθηματικών είναι οι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να συλλογιζόμαστε στα μαθηματικά. Τρόποι απόδειξης Επαγωγικός συλλογισμός (inductive)

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΝΙΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ

ΛΕΝΙΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ ΛΕΝΙΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ Το εθνικό ζήτηµα στις διάφορες παραλλαγές του εξακολουθεί ν απασχολεί τους µαρξιστές µε την ίδια σφοδρότητα που τους απασχολούσε και την εποχή του Λένιν. δεν είναι τυχαίο ότι

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

Αν και η πρώτη αντίδραση από πολλούς είναι η γελοιοποίηση για τη ανάλυση τέτοιων θεμάτων, παρόλα αυτά τα ερωτηματικά υπάρχουν.

Αν και η πρώτη αντίδραση από πολλούς είναι η γελοιοποίηση για τη ανάλυση τέτοιων θεμάτων, παρόλα αυτά τα ερωτηματικά υπάρχουν. Είναι γνωστή σε όλους η σειρά επιστημονικής φαντασίας Star Trek η οποία έχει φανατικούς θαυμαστές σε όλο τον κόσμο. Οι τεχνολογικές καινοτομίες και οι «φανταστικές» τεχνολογίες που είχε συμπεριλάβει στο

Διαβάστε περισσότερα

Σόφη Θεοδωρίδου: "Αν δε συμπάσχεις με τους ήρωές σου, δεν είναι αληθινοί"

Σόφη Θεοδωρίδου: Αν δε συμπάσχεις με τους ήρωές σου, δεν είναι αληθινοί Σόφη Θεοδωρίδου: "Αν δε συμπάσχεις με τους ήρωές σου, δεν είναι αληθινοί" Το clickatlife επιλέγει ρήσεις από έντεκα συγγραφείς της παγκόσμιας κλασσικής λογοτεχνίας για να ανοίξει διάλογο με σύγχρονους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟ Η ΣΠΑΣΜΕΝΗ ΤΖΑΜΑΡΙΑ

ΠΡΩΤΟ Η ΣΠΑΣΜΕΝΗ ΤΖΑΜΑΡΙΑ ΠΡΩΤΟ Η ΣΠΑΣΜΕΝΗ ΤΖΑΜΑΡΙΑ Μήπως ήσασταν παρόντες τότε που ο Ιάκωβος Καλόπουλος, νοικοκύρης καλός, άστραψε και βρόντηξε με τον ακαμάτη τον γιο του που στα καλά καθούμενα του σπασε μια τζαμαρία; Αν ήσασταν

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη του Ν. Λυγερού στην εκπομπή «Καλή σας ημέρα» ΡΙΚ 1, 03/11/2014

Συνέντευξη του Ν. Λυγερού στην εκπομπή «Καλή σας ημέρα» ΡΙΚ 1, 03/11/2014 Συνέντευξη του Ν. Λυγερού στην εκπομπή «Καλή σας ημέρα» ΡΙΚ 1, 03/11/2014 Δημοσιογράφος: -Μπορούν να συνυπάρξουν η θρησκεία και η επιστήμη; Ν.Λυγερός: -Πρώτα απ όλα συνυπάρχουν εδώ και αιώνες, και κάτι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΜΑ Α Α

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΜΑ Α Α ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1 α. Να περιγράψετε το πρόγραµµα του καθενός από

Διαβάστε περισσότερα

Περισσότερες λεπτομέρειες και τρελά βίντεο σας περιμένουν στο: skull-and-roses.com

Περισσότερες λεπτομέρειες και τρελά βίντεο σας περιμένουν στο: skull-and-roses.com Οι συμμορίες τσοπεράδων, επέλεγαν παραδοσιακά τους αρχηγούς τους με έναν διαγωνισμό που ονομάζεται Πίσω στο Πεζοδρόμιο, στον οποίο οι υποψήφιοι προσπαθούσαν να αντέξουν περισσότερο, όσο τους τραβούσε μια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 1)

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 1) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 1) ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1.α Το Νοέμβριο του 1919 υπογράφηκε η συνθήκη του Νεϊγύ.πριν από την υπογραφή της συνθήκης) σελ 140 σχ.βιβλ. Β. Κατά

Διαβάστε περισσότερα

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν.

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Αποστόλη Λαμπρινή (brines39@ymail.com) ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Θα σε χτυπάνε, θα σε πονάνε,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαζόμενος - Εργοδότης

Εργαζόμενος - Εργοδότης Οικονομική δραστηριότητα στην Αρχαία Ελλάδα Εργαζόμενος - Εργοδότης Καταναλωτή Επενδυτές Εργαστήρι 1 Η Πρώτη του Μάη δεν είναι αργία είναι απεργία Εικόνες από την απεργία στο Σικάγο 1886 8ώρες δουλειά

Διαβάστε περισσότερα