Η ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ"

Transcript

1

2

3 Η ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ

4

5 Β.Ι.Λ Ε Ν Ι Ν Η ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙίΙΙΟΧΗ ΑΘΗΝΑ 2008

6 Γοή^ττίΜ orto ûeûxeqo δεκαπενθήμερ ο το υ Μ ά η π ρ ώ το &εκαπενοήμ φΰ του Ιοΰνη 915. Δημϋίΐυ:ιπτρ( το 1915 στο TCQurötttü Κομμοννίστ, τΐΐτχ. 1-2, Γενεύη, Υπ«γοαψή: Ν, Λένιν ISHN Σΐ'νχρονη Ετιοχή Etóo αν.η AHHl Sôkiiwç ] 30,!06 BJ Α&ήινα, Τη!.: 21CMÏ20HÛ0, Fax: 21QJK hltp^ww,sep.gr.

7 Ο ταν λένε χρεοκοπία της Διεθνούς rwoowv κάποτε μόνο την τντην.ή πλευρά τον ζητήματος, δηλαδή τη διακοπή της διεθνούς σύνδεσης ανάμεσα στα σοσιαλιστικά κόμματα των εμπόλεμων χωρών, τα γεγονός ότι δεν είναι δυνατό να συγκληϋεί ούτε διεθνής συνδιάσκεψη ούτε το Διεθνές Σοαιαλιστικό Γραφείο κλπ. Αυτή την άποψη δέχονται ορισμένοι οοσιαλιστές των ουδέτερων, μικρών χωρών, πιθανόν ακόμη ν.ΐΐί ΐίΐ περισσότερα επίσημα κόμματα αυτών Taw χωρών κα ι έπειτα οι οπορτουνιστές και οι υπερασπιστές τους. Ο κ. Βλ, Κοσόφσκι υπϊρασπίστηκε στο ρωσικό τύπο αυτή τη θέση με μια ειλικρίνεια άξια κάθε αναγνώρισης στο φύλλο αρ. 8 τοιι ΛΐλτίονΠληοοφο(?ΐ(&ν%ι\ς Μπουντ και η Σύνταξη του Δεληον δεν έγραψε ούτε λέξη non να δείχνει ότι δεν συμφωνεί με τον αρβρογράφο. Μπορούμε να ελπίζουμε ότι η υπεράσπιση του ϊ^'ίχισμού από τον κ, Κοσόφσκι, ο οποίος έφτασε στο σημείο να δικαιολογεί τους γτρμανούς σοσιαλδημοκράτες που ψήφισαν τις πολεμικές πιστώσε ις, θα βοηθήσει πολλούς εργάτες να πειστούν τελικά για τον αοτικοεονικιοτικό χαρακτήρα της Μποοντ. Για τους συνειδητούς εργάτες ο σοσιαλισμός είναι μια σταθερή πεποίθηση και όχι ένα βολικό κάλυμμα των μικροασι ικών-συμφιλιωτικών και ξβ\ακιχιτικών-αντιπολιτευτικών τάσεων. Λέγοντας χρεοκοπία της Διεθνούς, οι συνειδητοί εργάτες εννοούν την κραυγαλέα προδοσία της πλειονότητας των επίσημων σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων απέναντι υτις πεποιθήσεις τους, απέναντι στις επισημότατες διακηρύξεις των ομιλιών σια διεθνή οιηΐδρια της Στουτγάρδης και της Βασιλείας, στις αποφάσεις αυτών των συνεδρίων κλπ. Μόνο όσοι όεν βέλονν να δουν «υτή την προδοσία, μόνο ouol δεν έχουν συμφέρον να τη δουν, μόνο αυτοί μπορούν και να μην τη βλέπουν, Διατι.ιπώνοντας το ζήτημα με επιστημονικό τρόπο, δηλαδή από την άποψη της σχέσης ανάμεσα σείς τάξεις της σύγχρονης κοινωνίας, οφΐίλουμε να πούμε: 6tl τα περισσότερα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα και με επικεφαλής τους, σε πρώτη γραμμή, to γερμανικό κόμμα, το μεγαλύτερο κόμμα της Λεύτερης Διεθνούς, το κόμμα με την ισχυρότερη επιρροή, πέρασαν με το μέρος του γενικού τους _ 7 _

8 επιτκλίχοιι, της κυβέρνησής τους, της αστικής τοικ τάξης ενάντια στο προλεταριάτο. Τα γεγονός αυΐό έχει κοσμοϊστορικη σημασία, γι" αυτό δεν μτοροαϊμε να μη σταθούμε σε μια όσο το όυνατόν ολόπλευρη ανάλυσή του. Από πολΰν καιρό έχει αναγνωρίστε ί ότ ι οι πόλίμοι, παρ όλες τ ίς φρικαλεότητες χαι τις συμφορές που προκαλοιίν, φίρινουν κι ένα λίγοπολΰ μεγάλο όφελος, γιατί αποκαλύπτουν. ξεσκεπάζουν και καταστρέφουν αμείλικτα ένα μγ/άλο μέρος από το αάπιο, το ιταρωχημένο,το απονεκρωμίνο που υπάρχει στους Νομούς της ανθρώπινης κοινωνίας, Έ τσι και ο ευρ^λαϊκό; πόλεμος του άρχισε επίσης να φέρνει αναμφισβήτητο όψτ- >.ος στην ανθρωπότητα, γιατί δείχνει στην πρωτοπόρα τάξη των πολιτισμένων χωρών ότι μέσα στα κόμματά τη; έχει ωριμάσει ένα απαίσιο απόστημα γεμάτο πύο και ότι από κάπου έρχεται μυα ανυπόφορη μυρω&ιά πτωμαΐνης

9 I Έχουμε αοαγτ να χάνουμε με προδοσία ttuv κυςιότερων αοοιαλιστικών κομμάτων τικ Ευρώπης απέναντι ο όλες ης πιποιί+ήπ&ις και τα καοήκοντά τους; IV οππό το ζήτημα ócv αρΐσει, εννοείται, να μιλάνε oint υτουξ ίδιους τους προδότες, üijtf π εκείνους που έρουν στα σίγουρα ή που μαvtntewv αόριστα- ότι θα χρειαστεί να αποχαταοτήοουν φιλιχρς σχέσεις και να τα βοουν μάί;ί τυυς. Ma óoo δυσάρεστο κι αν είναι για τις διάφορες «αυθεντίες» τκις Δεύτερης Διεθνούς ή για τους φραξιονιατές φίλους τους μΐσα στους σοσιαλδημοκράτες της ΡϋΜίας, οφείλουμε vu. &ούμ κατάφατσα τα πράγματα. να τα πούμε με τ' όνομά τους, να αποκολύψουμε στον; εργάτες την αλήθεια. Υ πάγουν άραγε συγκεκριμένα στοιχεία για τον τρόπο που έβλεπαν τα σοσιαλιστικά κόμματα τα καθήχαντα και τη^ ταχτική τους πριν από to οημερινο πόλεμο και με την πρόβλεψη αυτο ύ του πολέμου: Αναμφισβήτητα υπάρχουν. Είναι η απόφαση του διεθνούς αοπιαλιστικού συνεδρίου της Bool λείας του 1912, που την αναδημοσιεύουμε μαζί με την artóφαοη του γερμανικού σοοιαλδημοχρατικού συνεδρίου του Χέμνιτς του ίδιου χρόνου-, για να υπενθυμίσουμε τα Σ χ α σμένα λόγια» του οοοιαλισμού, Η απόφαση αυτή, βάζοντας τα συμπεράσματα από την τεράστια έντυπη προπαγάνδα και ζύμωση αε όλες τις χώρες ενάντια στον πόλεμο, αποτελεί την πιο αχρι,βολογημΐνη και την πιο πλήρη, την îtuô πανηγυρική και την πω χαρακτηριστική έχθοση καν σοσιαλιστικών απόψ ων για τον πόλεμο χαι την τακτική απέναντι otov πόλεμο. Και μόνο το γεγονός ότι καμιά αυθεντία της χτεοινής Διεθνούς HO.L τον σημερινού σοσιαλαοβινισμού, ούτε ο Χάιντμαν, ούτε ο Γχεντ, owe ο Κάουτσκι, ούτε οπλεχάνοφ τολμούν να θυμίουνν στους αναγνώστες τους αυτή την απόψα ση και. tctt δεν μιλούν καθόλου γι αυτή, είτε παραθέτουν (σαν τον Κάουτοχι) περικοπές από δευτερεύοντα οημεία της, αποφεύγοντας όλα τα ουσιώδη και μόνο am ó to γεγονός δεν μπορεί να χαραχτηριστγΐ όιαφο^ρίικά παρά σαν προδοσία, Το να αποδέχεται, κανείς τις πιο ^αριστερές» πέ

10 ρα για πέρα επαναστατικές αποφάσεις, για να τις ξεχνά μετά με το\ πιο ξετσίπωτο τρόπο ή να τις απαρνείται, αυτό eîvül μια από τις πιώ καταφανείς εκδηλώσεις της χρεοκοπίας της Λιεθνούς και ταυτόχρονα μια από τις πιο πειστικές αποδείξεις ότι σήμερα ήεν μπορούν να πιστεύουν στη «διόρθωση» του σοσιαλισμού, στη, «βελτίωση της γραμμής τον» απλώς και μόνο με αποφάσεις, παρά άνθρωποι που η χωρίς προηγούμενο αφέλειά τους προσεγγίζει ττιν πονηρή επιθυμία τους va διαιωνίσουν την παλιά ιπτοκρισία. Μπορούμε να πούμε ότι μέχρι χτες τον Χάιντμαν ο οποίος πριν από τον πόλεμο είχε χάνει στροφή και είχε αρχίσει να υπερασπίζεται τον ιμπεριαλισμό όλοι οι «καθώς πρέπει» σοσιαλιστές τον θεωρούσαν παράξενο-εκκεντρικό και κανένας δεν μιλούσε γγ συτόν διαφορετικά απ ' ό,τι με περιφρονητικό τόνο. Και σήμερα, στη θέση που βρίσκεται ο Χάιντμαν έχουν κατρακυλήσει ολοκληρωτικά οι πιο επιφανείς σοσιαλδημοκράτες ηγέτες όλ*ον των χωρών η μόνη διαφορά μεταξύ τους έγκειται στις αποχρώσεις και στην ιδιοσυγχρασία, Και tkv είμαστε καθόλου σε: θέση να κρίνουμε και να χαρακτηρίσουμε με κοινοβουλευτική κάπως έκφραση πολιτικής γενναιότητας ανθρώπους που, όπως λόγον χάρη οιήημοσι,ολόγοι της ΝάοεΣλόβϋ, γράφουν με περιφρονητικό τόνο για τον «κύριο» Χάιντμοιν, ενώ για to «σύντροφο» Κάουτσκι μιλούν ή σωπαίνουν με σεβασμό (ή με δαυλοπρέπευα;). Μπορεί άραγε να συμβιβάσει κανείς μια τέτοιο στάση μι το σεβασμό προς το σοσιαλισμό και προς τις πεποιθήσεις του γενικά; Αν έχετε πειστεί για τον απατηλό και ολέθριο σοβινισμό του Χάιντμαν, δεν πρέπει άραγε να στρέψετε την κριτική και τις επιθέσεις σας ενάντια σ έναν υπερασπιστή παρόμοιων απόψεων, όπως ο Κάουτσκι, που έχει μργπλ ίπε^η επι^\η)ή και είναι πιο επικίνδυνος; Τις απόψεις του Γκεντ τον τελευταίο καιρό τις έχει ftitiτππώοία, ίσως πια λεπτομερειακά από κάθε άλλον, ο γκεντιστής Σαρλ Ντιμά στην μπροσουρίτσα του; Tt είόοικ ειρήνη επιθυμούμε- Λυτός ο «διευθυντής γραφείου του Ζιλ Γκεντ* έτσι υπογράφει στο εξώφυλλο της μπροσούρας «παραθέτει». εννοείται, προηγούμενες δηλώσεις σοσιαλιστών με

11 πατριωτικό πνεύμα (όπως παρόμοιες δηλώσεις παραθέτει xtil ο γερμανός σοσιαλσοβινιστής Ντάβιντ στην τελευταία του μπροσούρα για την υπεράσπιαη της πατρίδας)3. δεν παραθέτει όμως τη διακήρυξη της Βασιλείας! Γι αυτή τη öluκήριξη ÔErv* λέει λέξη ούτε καί ο Γϊλεχάνοφ, Ο οποίος μας σέρβιρα με ύφος ασυνήθιστης αυτοϊκανοπο ίησης οοβινιατίμές κοινόταπίίς. Ο Κάουτοκι μιμείται τον Πλεχάνοφ: παραθέτει περικοπές από τη διακήρυξη της Βασιλείας, χαοαλείπει όμως όλα τα επαναστατικά σημεία της (δηλαδή ó, t l αποτελεί το ουσιαστικό περιεχόμενό της!) ίσως με το πρόσχημα της λογοκρισίας αστυνομ ία και, οι στρατ αλτικές αρχές, απαγορεύοντας με τη λογοκρισία να μιλάει κανείς για ταξική πόλη και για επανάσταση, ήλθαν «πάνω στην ώρα» σε βοήθεια των προδοτών του σοσιαλισμού! Μήπως όμως η διακήρυξη της Βασιλείας αποτελεί μια έκκληση χωρίς περιεχόμενο, χωρίς τίποτε»ξεκάθαρο τοσυ από ιστορική άποψη, όσο και από άποψη τακτικής, που να έχει άμεση σχέση με το σημερινό συγκεκριμένο πόλεμο; Ακριβός το αντ ίθετο συμ 1αίνει. Η απόφαση της Βασιλείας έχει λιγότιρες κοινοτοπίες και αοριστολογίες και περισσότερο συγκεκριμένο περιεχόμενο από κάθε άλλη α-τόφαση. Η απόφαση της Βασιλείας μιλάει αχοφώς για τον πόλεμο -που άρχισε ή&ηγγια εκείνες ακριβός τις uuityicdtmixiç συγκρούσεις που ξέσπασαν το Οι συγκρούσεις Αυστρίας και Σερβίας για τα Βαλκάνια, Αυστρίας και Ιταλίας γιο την Αλβανία κλπ., Αγγλίας και Γερμανίας για τις αγορές και ΐις αποικίες γενικά, Ρωσίας και Τουρκίας κλπ. για την Αρμενία και την Κωνσταντινούπολη να ar τι αναφέρεται η απόφαση της Βασιλείας, προβλέποντας ακρι 5ως το σημερινό πόλεμο, Η απόφαση της Βασιλείας, μιλώντας ακριβώς για τη σημερινόπόλεμοανάμβσα στις «μεγάλες Δυνάμεις της Ευρώπης», λέει ότι ο πόλεμος αυτός «ójvv μ π ο ο ε ί να Ô w aio λσγηθεί συτε μί ro παοαμιχφότερο πςκ>σχημσ ότι γίνε τάχα yict ro λαϊκό σνμφέοαν*\ Κι αν σήμερα ο Πλεχάνοφ k c i l ο Κάουτσκι παίρνουμε τους δυο πιο τυπικούς και πιο κοντινούς σε μας σοσιαλιστές με κύρος, που ο ένας γράφει στα ρωσικά, ενώ ο άλλος μετα

12 φράζεται στα ρωσικά από τους λικβινταϋΐατές ζητώνκ ν«βρουν (με τη βοήθεια του Αξελρόντ) διάφορες «δικαιολογίες ότι ο πόλεμος γίνεται προς το συμφέρον του λαού» (ή πιο σωστά, φτηνές δικαιολογίες, παρμίνες από τον αστικό τύπο του πεζοδρομίου), αν λοιπόν σήμερα με ύφι*; σοφού και μ* ένα απόθεμα δίαοτρεβλωμένων περικοπών από τον Μαρς παραπέμπουν σε «πάροδε ί γματα», ατούς πολέμους του 1813 και του 1870 (Πλεχάνοφ) ή του , του 1Η76-Ι877, 1897 (Κάουτσκι) τότε στ αλήθεια μόνο άνθρωποι χωρίς ίχνος σοσιαλιστικής πεποίθησης, χα^ίς σιαγόνα σοσιαλιστικής συνείδησης μπορούν ν«παίρνουν «στα σοβαρά» παρόμοια επιχειρήματα, μπορούν να μην τα χαρακτηρίσουν σαν πρωτάκουστο ιησουιτισμό, σαν υποκρισία και εκπόρνευση του σοσιαλισμού! Η γερμανική Διοίκηση του κόμματος («φόρσταντ») μπορεί να καταριέται το καινούργιο περιοδικό ίου Μέρινγκ και της Ρόζας Λόύξεμπουργκ ( Η 1ι+θνής) για ΐη σωατή αξιολόγηση του Κάουτσκί' ο Βαντερβέλντε, ο Πλεχάνοψ, ο Χσιντμαν και Σία μπορούν να συμπεριφέρσνται μ ατπό τον τρόπο απέναντι στους αντιπάλους τους με τη βοήθεια της αστυνομίας της «τριπλής συνεννόησης» εμείς όμως Οα ϋπαντήυουμ«με την απλή αναδημοσίευση της διακήρυξης της Βασιλείας, που ξεσκεπάζει αυτή τη οτροφή των ηγετών, στροφή που Λεν μπορεί να χαρακτηριστεί διαφορετικά παρά σαν προδοσία. Η απόφαση της Βασιλείας δεν μιλάε ι για εθνικό» για λαϊκό πόλεμο τέτοιοι πόλεμοι έγιναν στην Ευρώπη και είναι μάλιστα χαρακτηριστικοί για την εποχή του ί 871 δεν μιλάει για επαναστατικό πόλεμο που οι σοσιαλδημοκράτες ποτέ δεν τον απαρνήθηκαν, αλλά για το σημερινό πόλεμο, που έχει σαν βάση τον «καπιταλιστικό ιμπεριαλισμό:* και τα «δυναστικά σ υμφέρον ια», «ου έχει σαν βάση την «κατακτητική πολιτική» και πυν δυο ομάδων των εμπόλεμων δυνάμεων ^και της αυστρογερμανικής και της αγγλο-γαλλο-ρωσικής. ΟI Ιλεχάνοφ, ο Κάουτσκι και Σία εξαπατούν ολλσ&στατα τους εργάτες, όταν επαναλαμβάνουν το συμφεροντολογικό ψέμα της αστικής τάξης όλων των χωρών, που με ύλες τις δυνάμεις της επιδιώκει να παρουσιάσει αυτό τον ιμπεριαλι

13 σηκό, τον αποικιακό, to ληστρικό πόλεμο οαν πόλεμο λαϊκό, αμυντικό (αδιάφορο για ποών) και όταν προσπαθούν vu τον δικαιολογήσουν μι: διάφορα ιστορικά παραδείγματα παρμένα από μη ιμπεριαλιστικούς πολέμους. - Το πρόβλημα του ιμπεριαλιστικοί), ληστρικού, αναπρολεταριακού χαρακτήρα του σημερινού πολέμου έχει ξεπεράσει από καιρό το στάδιο ενός καθαρά θεωρητικού πρόβλήμα ιός. Δεν κςκθηκε απλώς θεωρητικά ο ιμπεριαλισμός, αε όλα τα κύρια χαρακτηριστικά τον γνωρίσματα, σαν πάλη της ετοιμοθάνατης, της σαθρής, της σαπισμένης αστικής τάξης για το μοίρασμα του κόσμου και για την υποδούλωση των «μικρών» εθνών- δεν επαναλήφθηκαν απλώς χιλιάδες φορές τα επιχειρήματα αυτά σ' όλες τις απειράριθμες εφημερίδες των σοσιαλιστών όλων των χωρών1δεν αποκάλυψε απλώς με εκλαϊκευτικό τρόπο, λόγου χάρη ο εκπρόσωπος του «συμμάχου μας» έθνους γάλλος Ντελεξί, στην μπροσούρα του για τον «Επικείμενο πόλεμο» (του 1911!), το ληστρικό χαρακτήρα του σημερινού πολέμου και από την πλευρά της γαλλικής αστικής τάξης, Έγινε κάτι περισσότερο. Οι εκπρόσωποι των προλεταριακών κομμάτων όλων των χωρών έχουν εκφράσει ομόφωνα και επίθημα στη Βασιλεία την ακλόνητη πεποίθησή τους ότι έρχεται ένας πόλεμος με ιμπεριαλιστικό ακριβώς χαρακτήρα κι έβγαλαν ηπ αυτό συμπεράσματα τακτικής. Γι' αυτό, ανάμεσα στ' άλλα, πρέπει ν* απορριφθονν1αμέσως, σαν σοφ ιστείες όλοι οι ισχυρισμοί ότι δεν συξητήθηκε αρκετά η διαφορά ανάμεσα στην εθνική και τη διεθνή τακτική (σύγκρινε την τελευταία συνέντευξη τον Αξελρόντ στη Νάπι Σλάβο, αρ. φύλ. 87 και 90) κλπ., κλπ. Αυτό είναι σοφιστεία. Γιατί άλλο πράγμα είναι η ολόπλευρη επιστημονική μελέτη του ιμπεριαλισμού μια τέτοια μελέτη μόλις αρχίζει και δεν έχει ουσιαστικά τέλος, όπως δεν έχει τέλος και η επιστήμη γενικά. Κι άλλο πράγμα είναι ül βάσεις της σοσιαλιστικής τακτικής ενάντια στον καπιταλιστικό ιμπεριαλισμό, που έχουν διατυπωθεί οε εκατομμύρια αντίτυπο των σοσιαλδημοκρατικών εφημερίδων και στην απόίγ«αη της Διεθνούς. Τα σοσιαλιστικά κόμματα δεν είναι λέσχες συζητήσεων, αλλά οργάνωσε ις του μαχόμενου προλε

14 ταριάΐου και όταν μια σειρά από τάγματα περνούν με το μέρος του εχθρού π:ράιει να τα κατονομάσουμε και να τα πτιγ ματίσουμε σαν προδοτικά, χωρίς να επιτρέπουμε να μας «αποστομώνουν» με τους υποκριτικούς ισχυρισμού; τους ότι «δεν» καταλαβαίνουν «όλοι το ícslo» tov ιμπεριαλισμό, όιι να, ο σοβινιστής Κάουτσκι και ο σοβινιστής Κούνοψ Είναι σε θέση να γράψουν τόμους γι αητό το ζήτημα,, ότι το ζήτημα «öev έχει συζητηθεί αρκετά» χλπ., κλπ. Ο καπιταλισμός σ' όλεςτις εκδηλώσεις τη; ληστριχότητάς του και στις παραμικρότερες διαπλοκές της ιστορικής του ανάπτυξης και των εθνικών ιδιομορφιών του δεν θα μελετηθεί ποτέ ως το réàoç οι επιστήμονες (και κυρίως οι σχολαστικοί) δεν Ou πάφουν ποτέ να λογομαχούν για τη μια ή την άλλη λεπτομέρειά του, Θα ήταν γελοίο, «γι* αυτό το λόγο*, να παραιτηθούμε από το οοοιαλιστικό αγώνα ενάντια στον καπιταλισμό, από την αντιπαράθεσή μας σ' εκείνους που έχουν προδώσει αυτό τον αγώνα και τι άλλο μας που τείνουν ο Κάουτσκι, ο Κούνοφ, ο Αξελρόντ κ.ά.; Κανέλας δεν αποπειραθηκε. καν να αναλύσει σήμερα, που ο πόλεμος έγινε πραγματικότητα, την απόφαση της Ηασιλεί ας και ν α αποδείξει ότι η απόφαση αυτή δεν είναι, οωστή! - 14-

15 II Μήπως όμως οι ειλικρινείς σοσιαλιστές ήταν υπέρ της απόφασης της Βασιλείας, προβλέποντας ότι ο πόλεμος θα δημιουργήσει επαναστατική κατάσταση, αλλά τα γεγονότα τους διάψβυσαν και η επανάσταση αποδείχτηκε ανέφικτη; Με μια τέτοια ακριβώς σοφιστεία προσπαθεί ο Κούνοφ να δικαιολογήσει το πέρασμά τον ατο στρατόπεδο της αστικής τάξης (στην μπροσούρα Χζκοχοπία rov κόμματος, και σε μια σειρά ant) άρθρα), ενώ παρόμοια «επιχειρήματα» μγ τη μορφή υπαινιγμών συναντούμε σε όλους σχεδόν τους σοαιαλσοβινιστές με επικεφαλής τον Κάοντσκι. Οι ελπίδες για επανάσταση αποδείχτηκαν αυταπάτες και δεν είναι δουλειά ενός μαρξιστή να υπερασπίζεται τις αυταπάτες έτσι κρίνει τα πράγματα ο Κούνοφ- μα αϊτός ο οπαδός του Στρούβε δεν λέει κουβέντα για την «αυταπάτη» όλων εκείνων που υπόγραψαν τη διακήρυξη της Βασιλείας, αλλά σαν άνθρωπος με πολύ ευγενή καταγωγή προσπαθεί να τα ρίξει όλα στους ακραίους αριστερούς, τύπου Πάνεκουκκαι Ράντεκ! Ας εξετάσουμε, στην ουσία του, το επιχείρημα ότι οι συντάκιες της διακήρυξής της Βασιλείας πίστευαν ειλ,ίκρινά ότι θα ξεσπάσει επανάσταση, αλλά τα γεγονότα τους διάψευσαν. Η διακήρυξη της Βασιλείας λέει 1} ότι ο πόλεμος Bu δημιουργήσω οικονομική και πολιτική κρίση 2) ότι οι εργάτες θα θεωρήσουν τη συμμετοχή τους στον πόλεμο έγκλημα και εγκληματικό το «να πυροβολούν ο ένας τον άλλον για τα κέρδη των καπιταλιστών, για τις φιλοδοξίες των δυνάστη - ών, για την εκπλήρωση xojv μυστικών διπλωματικών συμφωνιών», ότι ο πόλεμος προκαλεί «αγανάκτηση και αναβρασμό» ανάμεσα στους εργάτες 3) ότι οι σοσιαλιστές είναι υποχρεωμένοι να επωφεληθούν απ αυτή την κρίση και απ αυτές τις ψυχικές διαθέσεις των εργατών για «να ξεσηκώσουν το λαό και να επισπεύσουν την κατάρρευση του καπιταλισμού» 4) ότι όλες, χωρίς Εξεύρεση, οι «κι^ϊερνήσεις* δεν μπορούν ν* αρχίσουν τον πόλεμο «χωρίς κίνδυνο για τον εαυτό τους»- S) ότι ol κιφρνήοιις «φοβούνται την προλεταριακή επανάσταση» 6) ότι οι κυβερνήσεις «οφείλουν να θυ

16 μηθούν» την Κομμούνα του Παρισιού (όηλα&ή τον εμφύλιο πόλεμο), ΐην επανάσταση τοι? 1905 οτη Ρωσία κλπ. Όλα αυΐά είναι πεντακάθαρες σκέψεις δεν εμπεριέχοι. την εγγύηση ότι θα ξεσπάσει η επανάσταση βαρύτητα στις σκέψεις αυτές ήίνίται οτον ακριβή χαρακτηρισμό των γενονότωνν.αι τάσ?- (ον. Όποιος υποστηρίζει, απ' αφορμή απ αυτές τις σκέψεις χύί αυέούς τους συλλογισμούς, ότι το αναμενόμενο ςέαπασμα της Επανάστασης (ΐποόϊίχπρίΐ αυταπάτη, δϊ:ν τηρεί μίχρξ,ιοτική στάση, αλλά στάση στροτ^στική, την αστυνομική στάση ενός αποστάτη. Για ένα μαρξιστή δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η επανάσταση Είναι ανέφικτη χωρίς επαναστατική κατάσταση, αλλά η οποιαδήποτε επαναστατική κατάσταση δεν οδηγεί σε Επανάσταση, Ποια είναι, μιλώντας γενικά, τα γνωρίσματα μιας επαναστατικής κατάστασης; Ασφαλώς δεν θα πέσουμε έξω, αν υποδείξουμε τρία βασικά γνωρίσματα, τα παρακάτω: 1) Η αδυναμία των αρχουσών τάξεων να διατηρήσουν σε αναλλοίωτη μορφή την κυριαρχία ΐους- η μια είτε η άλλη κρίση στις «κορυφές», η κρίση στην πολιτική της άρχουσας τά^ης που προκαλεί ρωγμή, απ όπου εισχωρεί η δυσαρέσκεια και ο αναβρασμός των καταπιεζόμενων τάξεων. Συνήθως, για να ξεσπάσει η επανάσιααη δεν είναι αρκετά «τα κάτω στρώματα να μη θέλουν», αλλά χρειάζεται ακόμη και«οι κορυφές να μην μπορούν» να ζήσουν όπως παλιά. 2) Επιδήνωση, μεγαλύτερη από τη συνηθισμένη, της ανέχειας και της εξαθλίωσης των καταπιεζόμενων τάξεων. 3) Σημαντικό ανεβασμα, για τους παραπάνω λόγους, της δραστηριότητας των λαϊκών μαζών, που σε «ειρηνική* Εποχή υπομένουν ήρεμα την καταλήστευσή τους, ενώ σε καιρσΐις θύελλας ωθούνταιτόσο από την όλη κατάσταση της κρίσης, όσο και από Τίς ίδιε^ τις «χοβνφές», σε αυτοτελή ιστορική δράση, Χωρίς αυτές τις αντικειμενικές αλλαγές, που δεν εξαρτώνται όχι μόνο από τη θέληση των χωριστών ομάδων και κομμάτων, αλλά και των χρισ τώ ν τάξεων, η επανάσταση, κατά γενικό κανόνα, είναι ανέφικτη. Το σύνολο αυτών των αντικειμενικών αλλαγών είναι αυτό που ονομάζεται επαναστατική κατάσταση. Τέτοια κατάσταση υπήρχε το 1905 οτη

17 Ρακί ία και σ' όλες τις εποχές των επαναστάσεων στη Λίισητέτοια όμως κατάσταση υπήρχε και κατά τη δεκαετία στη Γερμανία και κατά τις περιόδους και στη Ρωοία, ωστόσο σ' αυτές τις περιπτώσεις δεν έγινε καμιά επανάσταση. Γιατί; Γιατί δεν γεννά επανάσταση η οπουδήποτε επαναστατική κατάσταση, αλλά μόνο εκείνη η κατάσταση, όπου οι αντικειμενικές αλλαγές, που απαριθμήσαμε. συ νυ φαίνονται μί: τις υποκειμενικές αλλαγές και συγκεκριμένα: με την ικανότητα της επαναστατικής Γόξ^να αναπτύξει μαζική, αρκετά ισχυρή, επαναστατική δράϋη, ώστε να τσάκισει (ή να εξασθκνίσε ι (τημαντι,κά) τ ην παλιά κυβέρνηση που ποτέ, ακόμη και σε εποχή κρίσεων. δεν «πέφτει.», αν δεν τη «ρίξουν». Αυτές είναι οι μαρξιστικές απόψεις για την επανάσταση, ποιι αμέτρητες φορές έχουν αναπτυχθεί και αναγνωριστεί σαν αναμφισβήτητες απ όλους τους μαρξιστές και που για μας, τους Ρώσους, Γπιβφιιώθηκαν πολύ συγκεκριμένα από την πείρα του Και τίθεται το ερώτημα: τι προέβλεπε απ αιπη την ΐ^τοι^τι η διακήρυξη της Βασιλείας του 1912 και τι έγινε το :; Προέβλίπε μια επαναστατική κατάσταση, που περιγράψεται σννοπτικά με τη διατύττωοη «οικονομική και πολιτική κρίση». Είχαμε άραγε μια τέτοια κατάσταση; Λεν χωράει αμφιβολία ότι είχαμε. Ο σοσιαλσοβινιστής Λεντς {που υπερασπίζεται το σοβινισμό πιο ανοιχτά, πιο ειλικρινά. πιο τίμια, από τους υποκριτές Κούνοφ, Κάουτσκι, Πλεχάνοφ και Σία) ιττοστήριξε μάλιοτα ότι «ζουμε μια ιδιόμορφη επανάσταση* (σελ. 6 ττις μπροσούρας του II γεομανιχή (κχπαλόημοχίχχτώ χαι ο πόλεμος, Βερολίνο, 1915). Η πολιτική κρίση είναι πραγματικότητα: καμιά κυβέρνηση δεν είναι οίγουρηγια την επαύριο, καμία κι^βέρνηση δεν είναι απαλλαγμένη από τον κίνδιινο δήμουιονομικής χρεοκοπίας, από τον κίνδυνο απώλειας εδαφών, από τον κίνδυνο να τη διώξουν από τη δική της τη χώρα (όπως έδιωξαν την κυβέρνηση του Βελγίου). Όλες οι κυβερνήσεις ζουν σαν πάνω σε ηφαίστειο, όλες κά νυυν οι ίδιες έκκληση στην αυτενέργί ια και στον ηρωισμό των μαζών. Ολόκληρο το πυλεείκό καθεστώς της Ευρώπη;

18 έχει κλονιστεί και κανένας ασφαλώς ßcv Β' ct^vr^otí ότι μπήκαμε (και μπαίνουμε ολοένα πιο βαθιά τα γοάψα» αυτά την ημέρα της κήρυξης του πολέμου από την Ιτιιλία) σε εποχή πολύ μεγάλων πολιτικών κλιλο>νισμών. Αν ο Κάουτσκι, δυο μήνϊς ύστερα από την κήρυξη του πολέμου, έγραφε (στις 2 του Οχτώβρη 1914 στη Neue Zeit) ότι «ποτέ η κνιβέρνηση δεν éivul τόσο ισχυρή, ποτέ τα κόμματα δεν είναι, τόσο αδύνατα, όσο στις ορχές του πολέμου», αυτό είναι δείγμα πλαστογράφησης της ιστορικής επιστήμης από τον Κάουτσκι προς όφελος των όιάφορισν Ζίντεκουμ και άλλων οπορτουνιστών. Ποτέ η κυβέρνηση δεν έχει τόση ανάγκη από τη συμφωνία όλων tuiv κομμάτων των αρχουσών τάξεων xtu από την «ειρηνική» υποταγή ιων καιαπίίζόμενων τάξεων σ' αυτή την κυριαρχία, όοο τον καιρό του πολέμου. Αντό είναι to πρώτο. Και, δεύτερο, αν «στις αρχές του πολέμου», ιδιαίτερα ογ jj.ui χώρα που περιμένει γρήγορη νίκη, η κυβέρνηση φαίνεται παντοδύναμη, κανένας ποτέ και πουθενά στον κόσμο öev έχει συνδέσει την αναμονή μιας επαναστατικής κατάστασης αποκλειστικά με τη στιγμή της «έναρξης» του πολέμου και πολύ περισσότερο δεν ταύτισε το «φαινομενικό* με ιο nqayjicttlxa, Το ότι ο ευρωπαϊκός πόλεμος θα είναι ασύγκριτα πιο άκληρός από τους άλλους, αυτό όλος ο κόσμος το ήξερε, το έβλεπε και το αναγνώριζε, Η πείρα του πολέμου το επιβεβαιώνει όλο και περισσότερο. Ο πόλεμος επεκτείνεται. Τα πολιτικά θεμέλια της Ειιρ<ίιπης κλονίζονται όλο και περισσότερο. Τα δεινά των μαζών είναι τρομερά και οι προοπάθε.ιες των κυβερνήσεων, της αστικής τάξης και των οπορτουνιστών να (χποκρύψουν αυτά τα δεινά ναυαγούν όλο και πιο συχνά. Τα κέρδη ορισμένα ομάδων καπιταλιστών από τον πόλεμο είναι πρωτάκουστα, σκανδολωδώς μεγάλα. Η ύξννση των αντιθέσεων είναι τεράστια. Ο υπόκωφος αναβρασμός των μαζών, ο αόριστος πόθος των καταπιεζόμενων και καθυστερημένων στρωμάτων για μια δίκαιη {«δημοκρατική») ειρήνη, το μουρμουρητό που αρχίζει στα «κάτω στρώματα» όλα αυτά είναι πραγματικότητα. Κι. Οσο περισσότερο παρατείνεται και οξνντται ο πόλεμος, τόσο περισσότε

19 go οι ίόιι ς. οι κυβερνήσεις αναπτύσσουν και οφείλουν να αναπηδούν τη δραστηριότητα των μαζίίιν, κυλώντας τις at: ένταση των δυνάμεων πάνω από το κανονικό και or αυτοθΐ'- ιηα. Η πείρα του πολέμου, όπως και η πείρα κάθε κλίσης ατην ιστορία, κάθε μεγάλης συμφοράς και κάθε στροφής οτη ζωή του ανθρώπου, αποβλακώνει ορισμένοιχ, και Ιυ υς κάνε ι να λυγίζουν, or αντάλλαγμα όμως φωτίζει, και ατσαλώνει άλλους και η ιστορία όλου του κόσμου δείχνει γενικά 6tl ο αριθμός και η δύναμη αιηών ίων τελευταίων είναι εκτός από μερικές σπάνιες περιπτώσεις παρακμής και καταστροφής του ενός ή ταυ άλλου κράτους μεγαλύτερα από τον αριθμό και. τη δύναμη των πρώτων. Η σύναψη ειρήνης όχι μόνο δεν μπορεί να σταματήσει «μονομιάς» όλες αυτές τις συμφορές και όλη αυτή την όξυναη των αντιθέσεων, αλλά, αντίθετα, από πολλές απόψεις θα χάνει ης συμφορές αυτές ακόμη πιοαιοοητές και ιδιαίτερα ανάγλυφες για τις πιο καθυστερημένες μάζες του πληθυσμού. Με δυο λόγια, cm; περισσότερες προηγμέντς χωρίς και στις περισσότερες μεγάλες Διψάμε ις της Ευρώπης έχουμε επαναστατική κατάσταση. ΑπΛ την άποψη αυτή, η πρόβλη^η της διακήρυξης της Βασιλείας δικαιώθηκε πέρα για πέρα. Το να αρνείται κανείς αυτή την αλήθεια άμεοα ή έμμεσα ή να την αποσιωπά, όπως κάνουν ο Κούνοφ. ο Πλεχάνοφ, ο Κ «ουίσκι και Σία, σημαίνει να λέει τη μεγαλύτερη αναλήθεια, να εξαπατά την εργατική τάζη και να εξυπηρίτεί την αστική τάξη, Στη Σΰΐοιάλ-Ντέμοχ^άτ (αρ. φΰλ..14,40 και 41) παραθέ - θα με στοιχεία, τα οποία δε ίχνουν ότι οι. άνθρωποι που φοβαύνται την επανάσταση, οι χριστιανοί μικροαστούπαπάδες, τα γενικά επιτελεία, οι εφημερίδες των εκατομμυριούχων αναγκάζονται να διαπιστώσουν τα συμπτώματα επαναστατικής κατάστασης σττρ,1ευρώπη*, Θα διαρκέσει άραγε πολύ αυτή η κατάσταση και θα οξυν- *Βλ. 8.1 Αένιν, Απαντα, τόμ. 26, οελ ,1SO-181r ΗΣύντ

20 Bei ακόμη π ρισσότερο; 0α οδηγήσει άραγε oc επανάσταση; Αυτό δεν το ξέρουμε και κανένας δεν μπορεί να το ξέρει. A\y τό θα το δείξει μόνο η πεί(χι της ανάπτυξη; των επαναστατικών όιαθέοεαλ' και του περάσματος της πραντοπόρας τάξης, του προλεταριάτου, or επαναστατική δράση. Εδώ δεν μπορεί να γίνει καν λόγος ούτε γενικά για «αυταπάτες*. ούτε για διάψευση των αυταπατών, γιατί κ ο ν ία ς σοσιαλιστής ποτέ και πΰίΐβτνά δεν εγγυήθηκε o it ο σημερινός ακριβώς πόλεμος (και όχι ο επόμενος), η σημερινή ακριβώς επαναστατική κατάσταση (και όχι η αυριανή) θα γεννήσει την επανάσταση. Εδώ πρόκειται για την πιο αναμφισβήτητη και την πιο (kioiκή υποχρέωση όλων των σοσιαλιστών: για την ιυποχρέωση ν ' αποκαλύπτουν μπροστά στις μάζες την ύπαρξη επαναστατικής κατάστασης, vet εξηγούν το πλάτος και το βάθος της, να αφυπνίζουν την επαναστατική συνείδηση και την επαναατατική αποφασιστικότητα τον προλεταριάτου, να το βοηθούν να περνάει σε επαναστατική δράση και vet ιδρύουν τις οργανώσεις που θα δρουν προς αυτή την κατεύθυνση, οργανώαεις που vu ανταποκρινονται στην επαναστατική κατάσταση. Ιίοτέ κανένας υπεύθυνος σοσιαλιστής με επιρροή δεν τόλμησε να αμφισβητήσω ότι αυτή ακριβ<ός είναιηυποχρέωση των σοσιαλιστικών κομμάτων και η διακήρυξη της βασιλείας, χωρίς να διαδίδει και χωρίς να τρέφει ούτε την ελάχιστη «αυταπάτη», μιλάει γι' αυτήν ακριβώς την υποχρέωση τα>ν σοσιαλιστών: να αφυπνίζουν, να «τρανιάζουν» το λαό (και όχι vu τον αποκοιμίζουν με το σοβινισμό, όπως κάνουν ο Πλεχάνοφ, ο Αξελρόντ και ο Κάουτοκι,ι να «χρησιμοποιήσουν.» την κρίση για να «επισπεύσουν» την κατάρρευση του καπιταλισμού, να έχουν οδηγό τους τα παραδείγματα της Κομμούνας και του Οκτώβρη-Δεκέμβρη του 1cXïü. Η μη εκ πλήρωση αυτή; της υποχρέωσης από τα σημερινά κόμματα είναι προδοσία εκ μέρους τους, ιοοδυναμεί με τον πολιτικό θάνατό τους και με την απάρνηση του οάλου τους. σημαίνει πέρασμά τους με: το μέρος της αστικής τάξης

21 I l l Πώς όμως στάθτι% όυνατόοι πιο επιφανείς εκπρόσωποι και ηγέτες της Δεύτερης Διεθνούς να προόώσουν το σοσιαλισμό; Στο ερώτημα αυτό Οα σταθούμε λεπτομερειακά πιο κάτω, αφού εξετάσουμε πρώτα η ς προσπάθειες που έχουν γίνει για να αιτιολογηθεί, «θεωρητικά» αυτή η προδοσία, Ας επιχειρήσουμε va χαρακτηρίσουμε ti; κυριότερες θεωρίες του σοσιαλαοβινισμού, εκφραστές τα»ν οποίων είναι διτνατό vu θεωρηθούν ο Πλεχάνοφ (ο οποί»; επαναλαιψάνει κατά προτίμηση τα επιχειρήματα των αγγλογάλλων σοβινιστών, του Χάιντμαν και των νέων οπαδών του) και ο Κάουτσκι (αυτός προβάλλει πολύ πιο «εκλεπτυσμένα» επιχειρήματα που φαίνονται ασύγκριτα πιο σοβαρά από θεωρητική άποψη). Απ' όλες τις σχετικές θεωρίες η θεωρία του «πρωταίτιου» φαίνεται μάλλον η πω πρωτόγονη. Μας επιτέθηκαν, προασπίζουμε τυν εαυτό μας τα συμφέροντα τον προλεταριάτου επιτάσσουν να προβληθεί αντίσταση σ' αυτούς που παραβιάζουν την ευρωπαϊκή ειρήνη. Αϊτή είναι η επωδός των δηλώσεων όλων των κυβερνήσεων και των μεγαλόστο μων διακηρύξεων όλου του αστικού v u του κίτρινου τ ύπου ανά τον κόσμο. Κι αυτή την τόσο χυδαία κοινοτοπία ο Πλεχάνοφ την εξωραΐζει, με την υποχρεωτική γ ιγαυτόν το συγγραφέα ιησουίτικη προσφυγή στη «δαιλίκτοίή»: γιο να είμαστε σε θέση να εκτιμήσουμε τη συγκεκριμένη κατάσταση, πρέπει δήθεν να βρούμε πρώτ1απ όλα τον πρωταίτιο και w. ξεμπερδέψουμε μ' αυτόν, μεταθέτοντας όλα τα υπόλοιπα ζητήματα σε μια άλλη κατάσταση (βλ, την μπροσούρα τον ΤΙλεχάνοφ Για τονπύλίμο, I (πρίσι, 1914,και την επανάληψη των iöwuv επιχειρημάτων από τον Αξελρύντ αιην! χόλος, αρ. φυλ. 86 και 87). Ο Πλεχάνοφ έχει καταρρίψει το ρεκόρ οτο ευγενικό έργο υποκατάσταοης της διαλεκτικής με τη σοφιστική. Ο σοφιστή; αρπάζει στην τύχη ένα από τα «επιχειρήματα*, και ακόμη ο Χέγκελ έλεγε με το δίχιο του ότι -»επιχειρήματα» μπορείς να βρεις κυριολεκτικά για το κάθετί που υπάρχει στον κόσμο. Η διαλεκτική απαιτεί την ολόπλευρη

22 μελέτη του ανακτημένου κοινωνικού φαινομένου στην Εξέλιξή το I >και την αναγωγή του Εξοιτε^ΗΚίϊύ, τον φαινομενικού <τεις(νιηικές. κινητήριας δυνάμεις, σιην ανώττυξη των παβ«- ywvmojv δυνάμεων και στην ταξική πάλη, Ο Πλεχάνοφ &Qκώξει στί ν τύχη μι ο. η^ιχο^ή tuto το γεςμανικό υοοιαλήημοκματ ΐκό τύπο: ακόμη κηι οι ίόιοι οι ΓΕ^μανοί αναγνώριζαν* λέει. ίΐφινυϋεΰ ΐΰνίΕόλέμο oav πρωταίτιους, την Ανυτρία και τη Γερμανία μι αυτό rival όλο. Ο Πλεχάνοφ όμος αποοκοπί το γεγονός ότι οι ριϋσοι σοσιαλιστές ξεσκέπασαν επανειλημμένα τα κατακιητ ιν,ύ οχέίκϋ του τσαρισμού Of βάρος tt q Γαλικίας, της Αρμενίας κλη.. Δεν κάνει ΐην jta- (κιμικρότερη προσπάθεια να θίξει την οικονομική και ίίι πλϋιμαίΐκή ιοτυρία έοτω και τ<«ν τριών τελευταίων 6rv.acτ ιανν και η ιστορία αυτή αποδεικνύει αναμφισβήτητα ότι η κατάχτηση αποικιών, η καταλήστετισηξένων εδαψών, η εκτόπΐίτη και η καταστροφή ίου ανταγωνιστή με τις μεγαλ'όκρες επιτυχίες αποτελούσαν ακριβώς τον χύριο άξονα της. πολιτικιάς και ϊωνόνο ομίλων των εμπόλεμων (τήμιρα όν- VtqiEiUV*. * Εξαιρετικά ΰίΰοοίΓΐκό Είναι το β φ ί ί ΰ τον ώγγλου παοιφιατή Μπρέιλοφορντ πουήεν έχει αντίρρηση να πα ρκπ ά νε ι αχ ο μη η π ι το ποσιαλιατή; Ο Μ ^ μ ο ς τον άχοαλκϋν xat rov χφν(/ον (Λυν&ίνο, 1914 στο fkfuio avny0tjet«t: Μάρτη; 1Q14!>. Ο πνγγοο^ίος ν.α- Tcivot ί θανμ&οια ότι τα ε&νικά ζητήματα έχουν γενικά ξεΐΐίραοτεί, ό ι ι iy u m τρίιηλια :ί (35), ο τι «.τήμκςηΐ Γ>*Λ' j^ O w a ic iiγ ι ' ιπ.τκ ΐ,ό τΐ «τ υ πικό πρόβλημα της σύγχρονης διπλωματίας» (36) civtn ο <τιήικκ>δρομος της Βαγόάτης,η προμήθεια σιδηροτροχιών γι" αυτόν, τα με- ToUtid ίου Μαρόκου κλπ. Ο ουγγραφέας θεωρεί με το δίκιο του σαν ένα από ταπιο «$ι^(^τΐικάεπ ΐ.αόί*ό ΐ:η νεόχερίις μίτορίπς ιης i-ixmujm ihtk διπλωματίας» την πάλη των γάλλων Λατρι<»τών nat ίων άγγλων ιμπεριαλιστή ενάντια or κ. προίΐίτάβείΐς tov Κ,ογιά <191]κοι 1013) να τα* 5ρί l» με τη Γέρμα v iaστηβάοημιαςσυμφωνίας γμ,ι to μοίραομα των αποικιακών οφ«ίρών επιρί>οής χαι γιο ιην εισαγωγή των γερμανικών τίτλων cm>χρηματιστήριο του [ Ιαρι - σιοϋ. II iryyaixijxaiti ταλλιχήαιτηκή τάξιΐίία^άιίιχϊναντή τη συμφωνία {38-40). Σκοπός τον ιμπεριαλισμού είναι η εξαγωγή κιφα

Ενότητα 13 - Κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις της βιομηχανικής επανάστασης

Ενότητα 13 - Κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις της βιομηχανικής επανάστασης Ενότητα 13 - Κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις της βιομηχανικής επανάστασης Ιστορία Γ Γυμνασίου Απεικόνιση των γεγονότων στην Haymarket Square Σικάγο - Μάιος 1886 Κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη (Κοµµουνιστική) ιεθνής εύτερο Συνέδριο 1920. ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ Κοµµουνιστική Αποχική Φράξια του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος

Τρίτη (Κοµµουνιστική) ιεθνής εύτερο Συνέδριο 1920. ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ Κοµµουνιστική Αποχική Φράξια του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος Τρίτη (Κοµµουνιστική) ιεθνής εύτερο Συνέδριο 1920 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ Κοµµουνιστική Αποχική Φράξια του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος 1. Ο κοινοβουλευτισµός είναι η µορφή πολιτικής εκπροσώπησης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - I ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞEΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚHΣ EΝΩΣΗΣ

Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - I ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞEΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚHΣ EΝΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΓ Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - I ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞEΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚHΣ EΝΩΣΗΣ ΩΣ ΤΟ 1941 100 Α. ΚΛΕΙΣΤΕΣ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Ερωτήσεις διαζευκτικής απάντησης ή του τύπου

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση 21 θέσεων του Λένιν.

Εισήγηση 21 θέσεων του Λένιν. Εισήγηση 21 θέσεων του Λένιν. 1. Όλη η προπαγάνδα και η αναταραχή, πρέπει να φέρουν έναν πραγματικά κομμουνιστικό χαρακτήρα και σύμφωνα με το πρόγραμμα και τις αποφάσεις της Κομμουνιστικής Διεθνούς. Όλα

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια Δευτέρα, Ιουνίου 16, 2014 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΙΑΣ ΚΡΑΛΛΗ Η Μεταξία Κράλλη είναι ένα από τα δημοφιλέστερα πρόσωπα της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Μετά την κυκλοφορία του πρώτου της βιβλίου, "Μια φορά

Διαβάστε περισσότερα

Η κρίση της Αυτοκρατορίας των Αψβούργων Η ιταλική και γερμανική ενοποίηση. Φύλλο Εργασίας

Η κρίση της Αυτοκρατορίας των Αψβούργων Η ιταλική και γερμανική ενοποίηση. Φύλλο Εργασίας Η κρίση της Αυτοκρατορίας των Αψβούργων Η ιταλική και γερμανική ενοποίηση Φύλλο Εργασίας 1. Αφού συμβουλευτείτε τη σελίδα 44 του βιβλίου σας καθώς και το χάρτη που παρατίθεται, να συμπληρώσετε την πιο

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής: Λοιπόν, εδώ έχουμε δυο αριθμούς α και β. Ποιος είναι πιο μεγάλος. Λέγε Ελπίδα.

Καθηγητής: Λοιπόν, εδώ έχουμε δυο αριθμούς α και β. Ποιος είναι πιο μεγάλος. Λέγε Ελπίδα. ΠΕΜΠΤΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ4 Καθηγητής: Λοιπόν, εδώ έχουμε δυο αριθμούς α και β. Ποιος είναι πιο μεγάλος. Λέγε Ελπίδα. Μαθήτρια: Δεν γνωρίζουμε. Ποιος συμφωνεί με την Ελπίδα; Χρύσα, συμφωνείς Χρύσα: Ναι.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΓΝΩΣΗ; ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ; Το ερώτημα για το τι είναι η γνώση (τι εννοούμε όταν λέμε ότι κάποιος γνωρίζει κάτι ή ποια

ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΓΝΩΣΗ; ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ; Το ερώτημα για το τι είναι η γνώση (τι εννοούμε όταν λέμε ότι κάποιος γνωρίζει κάτι ή ποια 18 ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΓΝΩΣΗ; ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ; Το ερώτημα για το τι είναι η γνώση (τι εννοούμε όταν λέμε ότι κάποιος γνωρίζει κάτι ή ποια χαρακτηριστικά αποδίδουμε σε ένα πρόσωπο το οποίο λέμε

Διαβάστε περισσότερα

Η σύγχρονη εργατική τάξη και το κίνημά της (2) Συντάχθηκε απο τον/την ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ Παρασκευή, 11 Σεπτέμβριος :57

Η σύγχρονη εργατική τάξη και το κίνημά της (2) Συντάχθηκε απο τον/την ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ Παρασκευή, 11 Σεπτέμβριος :57 Για την πληρέστερη κατανόηση της μεθοδολογίας, με την οποία γίνεται από το μαρξισμό ο διαχωρισμός της αστικής κοινωνίας στο σύνολό της σε τάξεις, είναι απαραίτητο να αναφέρουμε τον κλασικό ορισμό που έδωσε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ

ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ Δεν παραγνωρίζουμε τη διαστρωμάτωση μέσα και γύρω από την τάξη των μισθωτών εργαζομένων, τις δυσκολίες που δημιουργεί στη συνειδητοποίηση των εργατών και τα εμπόδια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Β ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 4.1 Η πολιτική 4.1 Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1/21 Η λέξη πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ Ημερομηνία 10/3/2016 Μέσο Συντάκτης Link http://www.in.gr Τζωρτζίνα Ντούτση http://www.in.gr/entertainment/book/interviews/article/?aid=1500064083 Νικόλ Μαντζικοπούλου: Το μυστικό για την επιτυχία είναι

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Η ελληνική εμπλοκή στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ Μπ. Ομπάμα στην Ελλάδα.

Θέμα: Η ελληνική εμπλοκή στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ Μπ. Ομπάμα στην Ελλάδα. 1 4/11/2016 Σύσκεψη φορέων του λαϊκού κινήματος Θέμα: Η ελληνική εμπλοκή στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ Μπ. Ομπάμα στην Ελλάδα. Συναγωνιστές και Συναγωνίστριες, Ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

«Η απίστευτη αποκάλυψη του Σεμπάστιαν Μοντεφιόρε»

«Η απίστευτη αποκάλυψη του Σεμπάστιαν Μοντεφιόρε» «Η απίστευτη αποκάλυψη του Σεμπάστιαν Μοντεφιόρε» της Άννας Κουππάνου Στις σελίδες που ακολουθούν υπάρχουν δραστηριότητες σχετικά με το βιβλίο: «Η απίστευτη αποκάλυψη του Σεμπάστιαν Μοντεφιόρε» Οι δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Ανατολικο ζητημα κριμαϊκοσ πολεμοσ. Μάθημα 4ο

Ανατολικο ζητημα κριμαϊκοσ πολεμοσ. Μάθημα 4ο Ανατολικο ζητημα κριμαϊκοσ πολεμοσ Μάθημα 4ο Ανατολικο ζητημα = η πολύπλοκη πολιτική κατάσταση που δημιουργήθηκε στα Βαλκάνια και στην Εγγύς Ανατολή, κυρίως μετά τον 18ο αιώνα, ως αποτέλεσμα της παρακμής

Διαβάστε περισσότερα

«Τα Βήματα του Εστερναχ»

«Τα Βήματα του Εστερναχ» «Τα Βήματα του Εστερναχ» Τοποθέτηση του ΔΗΜ.ΓΚΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΥ στη παρουσίαση του βιβλίου ΑΛΕΚΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΙΟ-Λάρισα 16/1/2009 Κυρίες και κύριοι. Σε κάθε βιβλίο, μελέτη,διήγημα η ποίημα ο συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

1) Σχετικά με την έννοια του ιμπεριαλισμού: Το ΚΚΕ αντιμετωπίζει αυτήν την έννοια, όπως την έχει

1) Σχετικά με την έννοια του ιμπεριαλισμού: Το ΚΚΕ αντιμετωπίζει αυτήν την έννοια, όπως την έχει Επιστολή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας σχετικά με το σχέδιο Τελικής Ανακοίνωσης Αθήνα 26/10/2013 - Προς τα μέλη της Ομάδας Εργασίας - Κοινοποίηση στα ΚΚ του SOLIDNET Αγαπητοί σύντροφοι, Το κόμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΑΕΑ 15/10/ ΔΣΕ

ΠΕΑΕΑ 15/10/ ΔΣΕ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΝΕΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΚΟΙΝΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΠΕΑΕΑ - ΔΣΕ, ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΞΕ Η ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ MAIN OPPOSITION LEADER, PRESIDENT OF NEW DEMOCRACY PARTY

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ MAIN OPPOSITION LEADER, PRESIDENT OF NEW DEMOCRACY PARTY THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ MAIN OPPOSITION LEADER, PRESIDENT OF NEW DEMOCRACY PARTY AT THE WORLD IN 2017 GALA DINNER ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 1 THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εργατική Πρωτομαγιά: Δεν είναι αργία, είναι ΑΠΕΡΓΙΑ!

Εργατική Πρωτομαγιά: Δεν είναι αργία, είναι ΑΠΕΡΓΙΑ! Εργατική Πρωτομαγιά: Δεν είναι αργία, είναι ΑΠΕΡΓΙΑ! Η φετινή Εργατική Πρωτομαγιά βρίσκει τους εργαζόμενους, τους άνεργους, τους συνταξιούχους, τη νεολαία, τα πλατιά λαϊκά στρώματα να συνεχίζουν να φτωχοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις - τριμηνιαία επιθεώρηση Mea culpa (?) Γιώργος Η. Οικονομάκης

Θέσεις - τριμηνιαία επιθεώρηση Mea culpa (?) Γιώργος Η. Οικονομάκης MEA CULPA (?) του Γιώργου Η. Οικονομάκη Κύριε Διευθυντή. Μέχρι τη στιγμή που γράφω το σημείωμα τούτο γνωρίζω ότι για μια, τουλάχιστο, διατύπωση - θέση του τελευταίου άρθρου μου στο περιοδικό έγινα αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

1)Στην αρχαιότητα δεν υπήρχε διάκριση των κοινωνικών επιστημών από τη φιλοσοφία. Σ Λ

1)Στην αρχαιότητα δεν υπήρχε διάκριση των κοινωνικών επιστημών από τη φιλοσοφία. Σ Λ 1.2.1 1)α)Σε ποιους, ας τους πούμε κλάδους, διαιρούσε ο Αριστοτέλης τη Φιλοσοφία (6 μονάδες); β)ποιο ήταν το περιεχόμενο κάθε κλάδου από αυτούς; β)ποιος από αυτούς ασχολούνταν, έστω και έμμεσα, με την

Διαβάστε περισσότερα

Καρλ Πολάνυι. Επιμέλεια Παρουσίασης: Άννα Κουμανταράκη

Καρλ Πολάνυι. Επιμέλεια Παρουσίασης: Άννα Κουμανταράκη Καρλ Πολάνυι Επιμέλεια Παρουσίασης: Άννα Κουμανταράκη Καρλ Πολάνυι (1886-1964) Καρλ Πολάνυι Ούγγρος διανοητής νομάδας εβραϊκής καταγωγής με έντονη πνευματική και πολιτική δράση, θεμελιωτής του κλάδου της

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6. Η κρίση στα Βαλκάνια (σελ )

Κεφάλαιο 6. Η κρίση στα Βαλκάνια (σελ ) Ιστορία ΣΤ τάξης 4 η Ενότητα «Η Ελλάδα στον 19 ο αιώνα» 1 Κεφάλαιο 6 Η κρίση στα Βαλκάνια (σελ. 170 173) Στη διάρκεια του 19ου αιώνα η Οθωµανική Αυτοκρατορία αντιµετώπισε πολλά προβλήµατα και άρχισε σταδιακά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9. Έλεγχοι υποθέσεων

Κεφάλαιο 9. Έλεγχοι υποθέσεων Κεφάλαιο 9 Έλεγχοι υποθέσεων 9.1 Εισαγωγή Όταν παίρνουμε ένα ή περισσότερα τυχαία δείγμα από κανονικούς πληθυσμούς έχουμε τη δυνατότητα να υπολογίζουμε στατιστικά, όπως μέσους όρους, δειγματικές διασπορές

Διαβάστε περισσότερα

«Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή»

«Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή» ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 25 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 (2015) «Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή» Ο Θούριος του Ρήγα Φεραίου εκφράζει με τον καλύτερο τρόπο την ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ιστορία Κεφ. 24 ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΓΩΝΑ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ιστορία Κεφ. 24 ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΓΩΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ιστορία Κεφ. 24 ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΓΩΝΑ Αρχική αντιμετώπιση του Αγώνα Η πολιτική της Αυστρίας Η πολιτική της Ρωσίας Οι προσπάθειες του Καποδίστρια Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι αυτό που κάνει κάτι αληθές; τι κριτήρια έχουμε, για να κρίνουμε πότε κάτι είναι αληθές;

τι είναι αυτό που κάνει κάτι αληθές; τι κριτήρια έχουμε, για να κρίνουμε πότε κάτι είναι αληθές; ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ; τι είναι αυτό που κάνει κάτι αληθές; τι κριτήρια έχουμε, για να κρίνουμε πότε κάτι είναι αληθές; ποια είναι η σχέση των πεποιθήσεών μας με την πραγματικότητα, για να είναι αληθείς και

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

A READER LIVES A THOUSAND LIVES BEFORE HE DIES.

A READER LIVES A THOUSAND LIVES BEFORE HE DIES. A READER LIVES A THOUSAND LIVES BEFORE HE DIES. 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Β ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο - ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2.4 Το σοσιαλιστικό σύστημα ή η σχεδιασμένη οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Τα 5 κλειδιά στην. Τεχνική Διαπραγματεύσεων

Τα 5 κλειδιά στην. Τεχνική Διαπραγματεύσεων Τα 5 κλειδιά στην Τεχνική Διαπραγματεύσεων 1 ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ Αντιπροσωπεύεται από φράσεις όπως Ας μοιράσουμε τη διαφορά μεταξύ αυτού που εσύ θέλεις και αυτού που εγώ θέλω Σε αυτού του είδους τον διακανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924

Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924 Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924 Με βάση τα στοιχεία που παρέχει το κεφάλαιο ΚΒ του σχολικού σας βιβλίου (σσ. 73-119) να συντάξετε έναν χρονολογικό πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ρεβιζιονισμός;

Τι είναι ρεβιζιονισμός; Τι είναι ρεβιζιονισμός; Τι είναι ρεβιζιονισμός; Κάποιοι, εσφαλμένα, θεωρούν ότι ρεβιζιονισμός είναι η απομάκρυνση από κάποια ορθόδοξη σκέψη, η «αναθεώρηση» κάποιας παράδοσης. Σε μαρξιστικό πλαίσιο, η θεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΜΙΛΙΑ ΜΑΚΗ ΒΟΡΙΔΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΛΑ.Ο.Σ.

ΕΝΩΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΜΙΛΙΑ ΜΑΚΗ ΒΟΡΙΔΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΛΑ.Ο.Σ. ΕΝΩΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΜΙΛΙΑ ΜΑΚΗ ΒΟΡΙΔΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΛΑ.Ο.Σ. ΣΤΟ 14 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «Ισχυρή Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση με αρμοδιότητες και πόρους» ΑΘΗΝΑ, 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 1 2

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεις αυτές τις φράσεις;

Πώς γράφεις αυτές τις φράσεις; Πρόλογος Όταν ήμουν μικρός, ούτε που γνώριζα πως ήμουν παιδί με ειδικές ανάγκες. Πώς το ανακάλυψα; Από τους άλλους ανθρώπους που μου έλεγαν ότι ήμουν διαφορετικός, και ότι αυτό ήταν πρόβλημα. Δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Ιδρυτική διακήρυξη Η Ελλάδα βιώνει για άλλη μια φορά μια εθνική τραγωδία που απειλεί την κοινωνία με διάλυση και υπονομεύει την ίδια την υπόσταση του έθνους. Η χώρα παγιδευμένη στη μέγγενη παράνομων διεθνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΥΧΗ ΜΙΧΕΛΑΚΗ ΟΜΙΛΙΑ. ΣΤΟ 38 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΕΥΤΥΧΗ ΜΙΧΕΛΑΚΗ ΟΜΙΛΙΑ. ΣΤΟ 38 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΜΙΛΙΑ ΕΥΤΥΧΗ ΜΙΧΕΛΑΚΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΟ 38 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΣΤ Ο ΕΥΤΕΡΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΣΤ Ο ΕΥΤΕΡΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΣΤ Ο ΕΥΤΕΡΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 152 Α. ΚΛΕΙΣΤΕΣ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Οι Φάσεις μιας Διαπραγμάτευσης

Οι Φάσεις μιας Διαπραγμάτευσης Οι Φάσεις μιας Διαπραγμάτευσης Προετοιμασία και Σχεδιασμός Έναρξη της Διαπραγμάτευσης Έλεγχος Προσέγγιση μέσω αμοιβαίων υποχωρήσεων Συμπεράσματα και Συμφωνίες Μέτρηση Επιτυχίας (Αποτελεσμάτων) 1 Προετοιμασία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΙ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ

ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΙ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΙ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ Την έρευνα για τη φύση του την αρχίζει ο άνθρωπος θέτοντας στον εαυτό του την ερώτηση: «Ποιός είμαι; Τι είμαι;» Στην πορεία της αναζήτησης για την απάντηση, η ερώτηση διαφοροποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργώντας μια Συστηματική Θεολογία

Δημιουργώντας μια Συστηματική Θεολογία Ερωτήσεις Επανάληψης 1 Οι Θεολογικές Δηλώσεις στην Συστηματική Θεολογία Διάλεξη Τρίτη από την σειρά Δημιουργώντας μια Συστηματική Θεολογία Οδηγός Μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί και πώς. μελετούμε την Ιστορία;

Γιατί και πώς. μελετούμε την Ιστορία; Γιατί και πώς μελετούμε την Ιστορία; Στο μάθημα αυτό θα πληροφορηθούμε: τι είναι η Ιστορία, γιατί μελετούμε την Ιστορία, πώς θα την μελετήσουμε αντικειμενικά και αμερόληπτα. Ετυμολογία και σημασία της

Διαβάστε περισσότερα

Το κορίτσι με τα πορτοκάλια. Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας. [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου]

Το κορίτσι με τα πορτοκάλια. Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας. [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου] Το κορίτσι με τα πορτοκάλια Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου] Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας: Σεμίραμις Αμπατζόγλου Τάξη: Γ'1 Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ζωή για τη δική της ευδαιμονία. Μας κληροδοτεί για το μέλλον προοπτικές χειρότερες από το παρελθόν. Αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά.

ζωή για τη δική της ευδαιμονία. Μας κληροδοτεί για το μέλλον προοπτικές χειρότερες από το παρελθόν. Αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά. Φίλες και Φίλοι, Από το 2007, όταν έθεσα για πρώτη φορά υποψηφιότητα για την ηγεσία της προοδευτικής παράταξης, χάσαμε πολλά. Μία ολόκληρη δεκαετία. Γύρω μας, ο κόσμος αλλάζει. Δυστυχώς,τώρα που ξαναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙ ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙ ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙ ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 110398 2015-2016 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ: Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ: Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Το ερωτικό παιχνίδι του άντρα και της γυναίκας είναι μια μικρή εκδήλωση του παιχνιδιού όλης της ζωής. Το ζευγάρι γνωρίζει και ζει τους κραδασμούς που το διαπερνούν, συμμετέχοντας έτσι στις δονήσεις του

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912)

Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912) Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι 1912-1913 Ιστορία Γ Γυμνασίου Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912) Χρονολόγιο 1897-1908 Μακεδόνικος Αγώνας 1912-1913 Βαλκανικοί πόλεμοι 1914-1918 Α' Παγκόσμιος

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Συγκρουσιακές Θεωρήσεις Διδάσκων: Δρ. Βασίλης Ντακούμης 1 Διάγραμμα της παρουσίασης Μάθημα 5ο (σελ. 128 136) Οι θέσεις του Althusser Οι θέσεις του Gramsci 2 Karl Marx (1818-1883)

Διαβάστε περισσότερα

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το Α' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη Σμπώκου

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το Α' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη Σμπώκου Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το Α' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη Σμπώκου - Έλα - πέρασες μια φορά ε; Σε είδα σε μια στιγμή αλλά δεν ήμουν βέβαιος, δεν με είδες; - πέρασα με το αμάξι και έκανα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΚΕΙΜΕΝΟ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΙΑΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΒΒΑΔΙΑ Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας

ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΒΒΑΔΙΑ Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΒΒΑΔΙΑ Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας 29.05.2015 Ερωτήματα που μας απασχολούν Τι κάνουμε όταν αμφιβάλλουμε για το αν θα τα καταφέρουμε να κρατήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ.

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ (Ι) ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ; Στο μάθημα «Κοινωνική Θεωρία της Γνώσης (I)» (όπως και στο (ΙΙ) που ακολουθεί) παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

14 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ & ΞΥΛΟΥ (UITBB)

14 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ & ΞΥΛΟΥ (UITBB) 14 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ & ΞΥΛΟΥ (UITBB) ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΣΟΥΛΑ Από τη θέση του Προέδρου της Ομοσπονδίας Οικοδόμων

Διαβάστε περισσότερα

Ρατσισμός είναι να θεωρούμε κάποια άλλη ομάδα ανθρώπων ως κατώτερη ή ακόμη και άξια περιφρόνησης, λόγω της φυλετικής ή εθνικής τους καταγωγής.

Ρατσισμός είναι να θεωρούμε κάποια άλλη ομάδα ανθρώπων ως κατώτερη ή ακόμη και άξια περιφρόνησης, λόγω της φυλετικής ή εθνικής τους καταγωγής. ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ Φυλετικός Ρατσισμός Ρατσισμός είναι να θεωρούμε κάποια άλλη ομάδα ανθρώπων ως κατώτερη ή ακόμη και άξια περιφρόνησης, λόγω της φυλετικής ή εθνικής τους καταγωγής.αιτία του ρατσισμού είναι συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Σεμινάριο ΕΓΚΥΡΗ ΠΡΑΞΗ & ΣΥΝΟΧΗ ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Δίκτυο σχολείων για τη μη-βία

2 ο Σεμινάριο ΕΓΚΥΡΗ ΠΡΑΞΗ & ΣΥΝΟΧΗ ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Δίκτυο σχολείων για τη μη-βία 2 ο Σεμινάριο ΕΓΚΥΡΗ ΠΡΑΞΗ & ΣΥΝΟΧΗ ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Δίκτυο σχολείων για τη μη-βία Α Μέρος: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ Τα επίπεδα συνείδησης Ύπνος Μισοξύπνιο Αφύπνιση Ελάχιστη εργασία των εξωτερικών αισθήσεων Με εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Επιμέλεια εργασίας: Παναγιώτης Γιαννόπουλος Περιεχόμενα Ερώτηση 1 η : σελ. 3-6 Ερώτηση 2 η : σελ. 7-9 Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 2 Ερώτηση 1 η Η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗΣ

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗΣ ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ο κεντρικός λόγος της παιδείας σε μια δημοκρατική κοινωνία είναι αναμφισβήτητος. Και δεν μιλώ για την παιδεία που παρέχει το «υπουργείο Παιδείας». Η παιδεία

Διαβάστε περισσότερα

Πώς Διηγούμαστε ή Αφηγούμαστε ένα γεγονός που ζήσαμε

Πώς Διηγούμαστε ή Αφηγούμαστε ένα γεγονός που ζήσαμε ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΗ: http //blgs.sch.gr/anianiuris ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Νιανιούρης Αντώνης (email: anianiuris@sch.gr) Πώς Διηγούμαστε ή Αφηγούμαστε ένα γεγονός που ζήσαμε Διηγούμαστε ή αφηγούμαστε ένα γεγονότος, πραγματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΒΙΣ ΒΑΤΣΑΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΕΡΒΙΣ ΒΑΤΣΑΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένα καλό σέρβις είναι ένα από τα πιο σημαντικά χτυπήματα επειδή μπορεί να δώσει ένα μεγάλο πλεονέκτημα στην αρχή του πόντου. Το σέρβις είναι το πιο σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 1 η σκηνή: στίχοι 1-82

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 1 η σκηνή: στίχοι 1-82 ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 1 η σκηνή: στίχοι 1-82 1.Α. Ο ρόλος και η λειτουργία του Προλόγου ως δομικό στοιχείο της τραγωδίας: Ο πρόλογος μιας τραγωδίας αποτελεί τα πρώτο από τα απαγγελλόμενα μέρη και εκτελείται από τους

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. Ενότητα 3: Δισσοί Λόγοι. Παρούσης Μιχαήλ. Τμήμα Φιλοσοφίας

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. Ενότητα 3: Δισσοί Λόγοι. Παρούσης Μιχαήλ. Τμήμα Φιλοσοφίας ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ενότητα 3: Δισσοί Λόγοι Παρούσης Μιχαήλ Τμήμα Φιλοσοφίας 1 Σκοποί της ενότητας 1. Δισσοί λόγοι: τί σημαίνει έχω δίκιο ή άδικο 2. Δίκαιο και εξουσία 1.Τί σημαίνει έχω δίκιο ή άδικο

Διαβάστε περισσότερα

Θεοφανία Ανδρονίκου Βασιλάκη: "Θέλω κάποια στιγμή να γράψω ένα μυθιστόρημα που να έχει όλα τα είδη"

Θεοφανία Ανδρονίκου Βασιλάκη: Θέλω κάποια στιγμή να γράψω ένα μυθιστόρημα που να έχει όλα τα είδη Θεοφανία Ανδρονίκου Βασιλάκη: "Θέλω κάποια στιγμή να γράψω ένα μυθιστόρημα που να έχει όλα τα είδη" Στο βιβλίο χρησιμοποιείτε πολυπρόσωπες αφηγήσεις μέσα στην κεντρική πλοκή ώστε να μιλήσετε για την ίδια

Διαβάστε περισσότερα

Το συγκλονιστικό άρθρο. του Γλέζου στη Welt. Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5

Το συγκλονιστικό άρθρο. του Γλέζου στη Welt. Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5 άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη γερμανική εφημερίδα Die Welt, στο οποίο εξηγεί στους Γερμανούς Το συγκλονιστικό άρθρο του Γλέζου στη Welt Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5 γερμανική

Διαβάστε περισσότερα

Η βιομηχανική επανάσταση ήταν ένα σύνθετο σύστημα κοινωνικών, οικονομικών, τεχνικών, πολιτισμικών και πνευματικών μεταβολών. Η βιομηχανική επανάσταση

Η βιομηχανική επανάσταση ήταν ένα σύνθετο σύστημα κοινωνικών, οικονομικών, τεχνικών, πολιτισμικών και πνευματικών μεταβολών. Η βιομηχανική επανάσταση Η βιομηχανική επανάσταση ήταν ένα σύνθετο σύστημα κοινωνικών, οικονομικών, τεχνικών, πολιτισμικών και πνευματικών μεταβολών. Η βιομηχανική επανάσταση ξεκίνησε στα τέλη του 18 ου αιώνα από την Μ.Βρετανία.

Διαβάστε περισσότερα

ΈΝΑ ΤΑΞΊΔΗ ΣΤΟΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΌΣΜΟ The World is flat

ΈΝΑ ΤΑΞΊΔΗ ΣΤΟΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΌΣΜΟ The World is flat ΈΝΑ ΤΑΞΊΔΗ ΣΤΟΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΌΣΜΟ The World is flat O Φρίντμαν είναι ένας διεθνώς αναγνωρισμένος συγγραφέας, δημοσιογράφος, αρθογράφος κα -ο αποδέκτης τριών βραβείων Πούλιτζερ και συγγραφέας έξι βιβλίων με

Διαβάστε περισσότερα

Περί της έννοιας της άρνησης στη διαλεκτική*

Περί της έννοιας της άρνησης στη διαλεκτική* 2 Περί της έννοιας της άρνησης στη διαλεκτική* Πιστεύω, σ αυτό είμαστε όλοι σύμφωνοι, ότι ο προσδιορισμός του περιεχομένου της παρούσης ιστορικής περιόδου και, ειδικά, η ανάπτυξη του ύστερου καπιταλισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Πανάρετος.: Καλησπέρα κυρία Γουδέλη, καλησπέρα κύριε Ρουμπάνη.

Ι. Πανάρετος.: Καλησπέρα κυρία Γουδέλη, καλησπέρα κύριε Ρουμπάνη. (Συνέντευξη του Ι. Πανάρετου στην Νίνα Γουδέλη και τον Γρηγόρη Ρουμπάνη για τα θέματα της Παιδείας (Μήπως ζούμε σ άλλη χώρα;, ραδιοφωνικός σταθμός Αθήνα, 9.84) Ν. Γουδέλη: Καλησπέρα κύριε Πανάρετε. Γ.

Διαβάστε περισσότερα

50 τρόποι για να προετοιμαστεί η επανάσταση. Stephanie McMillan

50 τρόποι για να προετοιμαστεί η επανάσταση. Stephanie McMillan 50 τρόποι για να προετοιμαστεί η επανάσταση Stephanie McMillan Stephanie McMillan 50 τρόποι για να προετοιμαστεί η επανάσταση 2011 1 Οι άνθρωποι στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι σήμερα ανέτοιμοι να αδράξουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΙΛΙΑΜ ΛΑΝΤΕΪ συνέντευξη στον Ελπιδοφόρο Ιντζέμπελη

ΟΥΙΛΙΑΜ ΛΑΝΤΕΪ συνέντευξη στον Ελπιδοφόρο Ιντζέμπελη Ημερομηνία 25/2/2015 Μέσο Συντάκτης Link diastixo.gr Ελπιδοφόρος Ιντζέμπελης http://diastixo.gr/sinentefxeis/xenoi/3524-william-landay ΟΥΙΛΙΑΜ ΛΑΝΤΕΪ συνέντευξη στον Ελπιδοφόρο Ιντζέμπελη Δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

1ο Σχέδιο. δεδοµένων της Β και Γ στήλης, που αντιστοιχούν στα δεδοµένα της Α στήλης. A. Βασικοί όροι των συνθηκών Β. Συνθήκες Γ.

1ο Σχέδιο. δεδοµένων της Β και Γ στήλης, που αντιστοιχούν στα δεδοµένα της Α στήλης. A. Βασικοί όροι των συνθηκών Β. Συνθήκες Γ. . ΣΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 1ο Σχέδιο Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924 (επαναληπτικό) ιάρκεια: 1 διδακτική ώρα Θέµατα: 3 ΘΕΜΑ 1ο Ι. Να συµπληρώσετε, στα κενά της Α στήλης,

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός στην εκδήλωση για την συμπλήρωση 20 χρόνων από την αδελφοποίηση των Δήμων Ηρακλείου και Λεμεσού

Χαιρετισμός στην εκδήλωση για την συμπλήρωση 20 χρόνων από την αδελφοποίηση των Δήμων Ηρακλείου και Λεμεσού Ηράκλειο, Τρίτη 28/04/2009 Χαιρετισμός στην εκδήλωση για την συμπλήρωση 20 χρόνων από την αδελφοποίηση των Δήμων Ηρακλείου και Λεμεσού Κυρίες και κύριοι, Αισθάνομαι και αισθανόμαστε όλοι ιδιαίτερη χαρά

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΛΕΞΗΣ ΓΑΛΑΝΟΣ. Δεν αντέχει η Κύπρος. άλλες καριέρες Να φιλτράρουμε το εθνικό

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΛΕΞΗΣ ΓΑΛΑΝΟΣ. Δεν αντέχει η Κύπρος. άλλες καριέρες Να φιλτράρουμε το εθνικό ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΛΕΞΗΣ ΓΑΛΑΝΟΣ Δεν αντέχει η Κύπρος άλλες καριέρες Να φιλτράρουμε το εθνικό μας συμφέρον μέσα από το πραγματικό συμφέρον της Κύπρου Πατρίδα μας είναι η Κύπρος και όχι το κόμμα ή η προσωπική

Διαβάστε περισσότερα

Σήμερα, ακούστηκε η φωνή του Έλληνα, η φωνή της Ελληνίδας.

Σήμερα, ακούστηκε η φωνή του Έλληνα, η φωνή της Ελληνίδας. ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΩΡΓΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ Σήμερα, ακούστηκε η φωνή του Έλληνα, η φωνή της Ελληνίδας. Φωνή δυνατή. Φωνή

Διαβάστε περισσότερα

01 ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ

01 ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ 01 ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ Β.I. ΛΕΝΙΝ Β. I. ΛΕΝΙΝ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΑΘΗΝΑ 2012 ISBN 978-960-451-138-9 Σύγχρονη Εποχή Εκδοτική ΑΕΒΕ Σόλω νος 130,106 81 Αθήνα, τηλ.: 2103320800, fax: 2103813354

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική

ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική Υπάρχουν τριβές αλλά από ζήλο... Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΙΟΥΣΗ «Είμαι ικανοποιημένος από τη δεκαεννιάμηνη πορεία της κυβέρνησης.

Διαβάστε περισσότερα

β) Αν είχες τη δυνατότητα να «φτιάξεις» εσύ έναν ιδανικό κόσμο, πώς θα ήταν αυτός;

β) Αν είχες τη δυνατότητα να «φτιάξεις» εσύ έναν ιδανικό κόσμο, πώς θα ήταν αυτός; 1 α) H πραγματική ζωή κρύβει χαρά, αγάπη, στόχους, όνειρα, έρωτα, αλλά και πόνο, απογοήτευση, πίκρες, αγώνα. αν λείπουν όλα αυτά τα συναισθήματα και οι ανατροπές, αν χαθεί η καρδιά και η ψυχή, η ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

Το ταξίδι στην 11η διάσταση

Το ταξίδι στην 11η διάσταση Το ταξίδι στην 11η διάσταση Το κείμενο αυτό δεν αντιπροσωπεύει το πώς παρουσιάζονται οι 11 διστάσεις βάση της θεωρίας των υπερχορδών! Είναι περισσότερο «τροφή για σκέψη» παρά επιστημονική άποψη. Οι σκέψεις

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Διοικώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Διοικώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Διοικώ 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Τι είναι «διοίκηση» 2. Η «διοίκηση»

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή η πλατφόρμα πολιτικών θέσεων μας βοηθάει όχι μόνο να αποσαφηνίσουμε τις προτάσεις μας για μια αταξική-ακρατική κοινωνία, αλλά μας βοηθάει στο να

Αυτή η πλατφόρμα πολιτικών θέσεων μας βοηθάει όχι μόνο να αποσαφηνίσουμε τις προτάσεις μας για μια αταξική-ακρατική κοινωνία, αλλά μας βοηθάει στο να Επειδή βρισκόμαστε σε μια εποχή σύγχυσης όπου οι λέξεις έχουν χάσει το νόημα τους θα πρέπει να επανακαθορίσουμε και να επανανοηματοδοτήσουμε το τι είναι Επανάσταση. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΜΑΖΙΩΤΗ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η εποχή του Διαφωτισμού

Η εποχή του Διαφωτισμού ΟΜΑΔΑ 1 Σοφία Μαρία Χριστίνα Χρύσα - Ιωάννα ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Η εποχή του Διαφωτισμού Ομαδική εργασία μαθητών Γ2 (13-10-2015) Εξελίξεις στην Ευρώπη κατά τον 17 ο και 18 ο αιώνα Αύξηση του πληθυσμού Αύξηση του

Διαβάστε περισσότερα

κ. Γ. ΠΑΤΟΥΛΗ Δημάρχου Αμαρουσίου

κ. Γ. ΠΑΤΟΥΛΗ Δημάρχου Αμαρουσίου ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΕΔΕ κ. Γ. ΠΑΤΟΥΛΗ Δημάρχου Αμαρουσίου Στο Συνέδριο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά Με θέμα: Τα κόκκινα Δάνεια Αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

Άλλο ένα κόμμα ή ένα άλλο κόμμα;

Άλλο ένα κόμμα ή ένα άλλο κόμμα; Άλλο ένα κόμμα ή ένα άλλο κόμμα; του Χρήστου 'ChIossif' Ιωσηφίδη Ο Θανάσης και ο Χρήστος πίνουν χαλαρά τον απογευματινό τους καφέ και κουβεντιάζουν για άλλο ένα πολιτικό κόμμα που μπήκε πρόσφατα στην ζωή

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση της κρίσης / Πώς έχεις οργανώσει την εργασία σου / Τι στόχους έχεις

Αντιμετώπιση της κρίσης / Πώς έχεις οργανώσει την εργασία σου / Τι στόχους έχεις 135 Αντιμετώπιση της κρίσης / Πώς έχεις οργανώσει την εργασία σου / Τι στόχους έχεις ΘΕΜΑ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 1. Κρίση; ποια κρίση; Μήπως την έχουμε εμείς; Ή μήπως κάποιοι άλλοι; Κάποια στιγμή πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Ναζισµός. Περιλαµβάνει έντονα στοιχεία: Ρατσισµού Αντισηµιτισµού (=κατά των Εβραίων) Δικτατορίας

Ναζισµός. Περιλαµβάνει έντονα στοιχεία: Ρατσισµού Αντισηµιτισµού (=κατά των Εβραίων) Δικτατορίας Ναζισµός Ο Β' Παγκόσµιος Πόλεµος είχε ως αποτέλεσµα την εµφάνιση µιας πολιτικής ιδεολογίας που εφαρµόστηκε στην Γερµανία, αλλά και σε κάποιες άλλες χώρες και ονοµάστηκε Ναζισµός ή Γερµανικός εθνικοσοσιαλισµός

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Πολίτης: «Τα καταφέραμε σε πιο δύσκολες εποχές, θα τα καταφέρουμε και τώρα»

Γιώργος Πολίτης: «Τα καταφέραμε σε πιο δύσκολες εποχές, θα τα καταφέρουμε και τώρα» Ο συγγραφέας στο νέο του βιβλίο παρουσιάζει μια ορθολογική θέαση της κρίσης Γιώργος Πολίτης: «Τα καταφέραμε σε πιο δύσκολες εποχές, θα τα καταφέρουμε και τώρα» 23 Jan 201611.00 ΜΕΓΕΝΘΥΝΣΗ Συνέντευξη στη

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Γιάννη Τασιούλα, προέδρου της Ομοσπονδίας Οικοδόμων & Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας, στο σεμινάριο της ΠΣΟ για τον αμίαντο, στις 30.10.2013.

Ομιλία του Γιάννη Τασιούλα, προέδρου της Ομοσπονδίας Οικοδόμων & Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας, στο σεμινάριο της ΠΣΟ για τον αμίαντο, στις 30.10.2013. Ομιλία του Γιάννη Τασιούλα, προέδρου της Ομοσπονδίας Οικοδόμων & Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας, στο σεμινάριο της ΠΣΟ για τον αμίαντο, στις 30.10.2013. Αγαπητοί Σύντροφοι, Χαιρετίζω τις εργασίες του σημερινού

Διαβάστε περισσότερα

3. Να εξηγήσετε γιατί η αστική επανάσταση δεν κατόρθωσε να επιβληθεί και να οδηγήσει τη Ρωσία σ ένα φιλελεύθερο δηµοκρατικό πολίτευµα.

3. Να εξηγήσετε γιατί η αστική επανάσταση δεν κατόρθωσε να επιβληθεί και να οδηγήσει τη Ρωσία σ ένα φιλελεύθερο δηµοκρατικό πολίτευµα. Β. ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. Λαµβάνοντας υπόψη σας τα εθνικά, κοινωνικά, οικονοµικά και πολιτικά χαρακτηριστικά της τσαρικής Ρωσίας καθώς και τις ιδιαίτερες συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Eισαγωγή. H μεγαλύτερη ανακάλυψη της γενιάς μου είναι το γεγονός ότι ένας άνθρωπος μπορεί να αλλάξει τη ζωή του αλλάζοντας τη συμπεριφορά του.

Eισαγωγή. H μεγαλύτερη ανακάλυψη της γενιάς μου είναι το γεγονός ότι ένας άνθρωπος μπορεί να αλλάξει τη ζωή του αλλάζοντας τη συμπεριφορά του. Eισαγωγή H μεγαλύτερη ανακάλυψη της γενιάς μου είναι το γεγονός ότι ένας άνθρωπος μπορεί να αλλάξει τη ζωή του αλλάζοντας τη συμπεριφορά του. Oυίλιαμ Tζέϊμς Όποτε βρισκόμαστε αντιμέτωποι με άσχημα νέα,

Διαβάστε περισσότερα

145 Leof.Irakliou Gr.-14231-Athens-Tel:(+30) 210 2592111-Fax: 210 2592298, http://inter.kke.gr, e-mail: cpg.kke@gmail.com, cpg@int.kke.

145 Leof.Irakliou Gr.-14231-Athens-Tel:(+30) 210 2592111-Fax: 210 2592298, http://inter.kke.gr, e-mail: cpg.kke@gmail.com, cpg@int.kke. ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ COMMUNIST PARTY OF GREECE ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ CENTRAL COMMITTEE 145 Leof.Irakliou Gr.-14231-Athens-Tel:(+30) 210 2592111-Fax: 210 2592298, http://inter.kke.gr, e-mail: cpg.kke@gmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ. Ημερομηνία 10/6/2016 Μέσο Συντάκτης Link http://www.in.gr/ Τζωρτζίνα Ντούτση http://www.in.gr/entertainment/book/interviews/article/?aid=1500083418 Παρασκευή 10 Ιουνίου 2016, 13:01 Νικόλας Σμυρνάκης: Η

Διαβάστε περισσότερα

της εργασίας, της εμφάνισης της ατομικής ιδιοκτησίας και της διάσπασης

της εργασίας, της εμφάνισης της ατομικής ιδιοκτησίας και της διάσπασης 1 ΚΡΑΤΟΣ Το Κράτος είναι βασικός θεσμός στο πολιτικό σύστημα της ταξικής κοινωνίας, μέσω του οποίου διοικείται η κοινωνία και προστατεύεται η οικονομική και κοινωνική δομή της. Στις ταξικά ανταγωνιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Κεντρικό Γραφείο Εδονόπουλων

Εισαγωγή. Κεντρικό Γραφείο Εδονόπουλων 1 Εισαγωγή Το Παγκύπριο Κίνημα ΕΔΟΝοπούλων ξεκινά για ακόμα μια χρονιά τις εβδομαδιαίες συναντήσεις στα Τοπικά μας Κινήματα σε όλη την Κύπρο. Στα κινήματα ΕΔΟΝοπούλων συμμετέχουν παιδιά, αγόρια και κορίτσια

Διαβάστε περισσότερα

2. Κριτική Σκέψη και Έρευνα

2. Κριτική Σκέψη και Έρευνα 2. Κριτική Σκέψη και Έρευνα Η προώθηση της συμμετοχής των νέων μέσα από την παγκόσμια πολιτότητα μπορεί να έχει μια σειρά από θετικά αποτελέσματα για τους μαθητές. Οι ικανότητες που μπορούν να αναπτυχθούν

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικά, τα βήματα που ακολουθούμε γενικά είναι τα εξής:

Περιληπτικά, τα βήματα που ακολουθούμε γενικά είναι τα εξής: Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε, για να μη στεναχωριόμαστε, είναι πως τόσο στις εξισώσεις, όσο και στις ανισώσεις 1ου βαθμού, που θέλουμε να λύσουμε, ακολουθούμε ακριβώς τα ίδια βήματα! Εκεί που πρεπει να

Διαβάστε περισσότερα

Η Γαλλική επανάσταση (1789-1794)

Η Γαλλική επανάσταση (1789-1794) Η Γαλλική επανάσταση (1789-1794) Το πλαίσιο 18 ος αιώνας, Γαλλία: Παλαιό Καθεστώς, δηλ. 3 θεσμοθετημένες τάξεις: Κλήρος (0,5%) Ευγενείς (1,5%) Υπόλοιποι, δηλ. αστοί, αγρότες εργάτες (98%) Κριτήρια ένταξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗ. Λ. ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών. Ινστιτούτο Διπλωματίας και Διεθνών Σχέσεων 3/12/12

ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗ. Λ. ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών. Ινστιτούτο Διπλωματίας και Διεθνών Σχέσεων 3/12/12 ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗ Λ. ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Ινστιτούτο Διπλωματίας και Διεθνών Σχέσεων 3/12/12 Η Εικόνα της Κρίσης όπως την αντιλαμβανόμαστε (λανθασμένα) Όταν σκεπτόμαστε ή μιλούμε

Διαβάστε περισσότερα