ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1.Ρογκότης Δημήτριος, Πρόεδρος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1.Ρογκότης Δημήτριος, Πρόεδρος"

Transcript

1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 07/ συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΜΑ: «Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ (ΜΠΕ) του έργου: «Μεταφορά νερού στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων» του οποίου φορέας ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η Περιφέρεια Ηπείρου Π.Ε Ιωαννίνων Δ/νση Τεχνικών Έργων Τμήμα Αριθμ. Απόφ. 26/2014 Δομών Περιβάλλοντος». Στην Ελεούσα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα στις 10 Ιουνίου του 2014, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12.00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ζίτσας, ύστερα από την αριθμ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε σε καθέναν από τους συμβούλους μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για να συζητηθεί & αποφασισθεί το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, διαπιστώθηκε η ύπαρξη της νόμιμης απαρτίας, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1.Ρογκότης Δημήτριος, Πρόεδρος Ουδείς 2. Μπαλτά Σταυρούλα 3. Χανδόλιας Απόστολος 4. Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος 5. Κούργιας Φώτιος 6. Μπούτσικος Νικόλαος 7. Παϊκας Σπυρίδων Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κ. Μπληγιάννου Ολγα. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγοντος του παραπάνω θέματος και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει για το κατεπείγον του θέματος. Το Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ότι το θέμα είναι κατεπείγον και εισέρχεται αμέσως στη συζήτησή του. Επί του 1 υ θέματος της ημερήσιας διάταξης :

2 Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου με την 57405/2069/ ανακοίνωσή του καλεί τους πολίτες και φορείς να λάβουν γνώση και να διατυπώσουν γραπτές απόψεις επί του περιεχομένου της μελέτης του θέματος. Στα πλαίσια αυτής της ανακοίνωσης καλείται το ΔΣ να λάβει γνώση και να γνωμοδοτήσει. Πρόκειται για γνωμοδότηση επι του περιεχομένου του φακέλου της μελέτης μεταφοράς νερό στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων από την περιοχή Κόνιτσας και ποιο συγκεκριμένα από τις πηγές Αμάραντου. Για να γίνει το έργο πρέπει να γίνουν οι παρακάτω εργασίες: 1.Υδρομάστευση πηγών Αμάραντου. 2.Δασική οδοποιία 3.Σήραγγα για να επιτευχθεί η μεταφορά με βαρύτητας και τέλος 4.Αγωγός μεταφοράς νερού. Σύμφωνα με τον Ν.4014/11 και επειδή τα συνοδά έργα, τα οποία ανήκουν σε διάφορες υποκατηγορίες της κατηγορίας Α συμπαρασύρονται από το κύριο έργο η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. που απαιτείται για την έκδοση περιβαλλοντικών όρων είναι τύπου Ι, και αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση της Απόφασης Περιβαλλοντικών Ορών (ΑΕΠΟ), είναι το υπουργείο Περιβάλλοντος και κλιματικής Αλλαγής. Το προτεινόμενο έργο χωροθοτείται εξ ολοκλήρου εντός της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και αφορά την υδροδότηση του Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων από τις πηγές Αμάραντου Κόνιτσας. Πρόκειται για βαρυτικό αγωγό μήκους , 00 μέτρων, θα ξεκινάει από τις πηγές Αμάραντου από υψόμετρο +760, σε απόσταση 2,50 χλμ από τα ελληνοαλβανικά σύνορα, και θα καταλήγει στον οικισμό Κρύας σε υψόμετρο Προκειμένου να επιτευχθεί η μεταφορά με βαρύτητα, θα κατασκευαστεί σήραγγα μήκους 355 μέτρα, κοντά στον Αμάραντο. Οι περιοχές που πρόκειται να υδροδοτηθούν είναι η δημοτική κοινότητα Κόνιτσας του Δήμου Κόνιτσας, το οποίο όμως δεν πραγματεύεται και δεν ερευνά η παρούσα μελέτη, και ο νέος Καποδιστριακός Δήμος Ιωαννιτών. (Δημοτικές ενότητες Ιωαννίνων, Ανατολής, Παμβώτιδας, Περάματος, Μπιζανίου και κοινότητας Νήσου) με πληθυσμό κατοίκους σύμφωνα με την απογραφή του Τα μήκη του αγωγού που πρόκειται να κατασκευαστεί ανά Δήμο είναι: Δήμος Κόνιτσας μέτρα. Δήμος Πωγωνίου μέτρα. Δήμος Ζαγορίου 5937 μέτρα. Δήμος Ζίτσας 6088 μέτρα. Δήμος Ιωαννιτών 8157 μέτρα. Ειδικά για τον Δήμο Ζίτσας ο αγωγός μπαίνει στον Δήμο μας στο 16 περίπου χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Κόνιτσας, κοντά στη θέση "Βρύση Πασά" στα όρια με τον Δήμο Ζαγορίου και από εκεί ακολουθώντας την Ε.Ο. φθάνει μέχρι τα όρια με τον Δήμο Ιωαννιτών ανάμεσα από Ασφάκα Περίβλεπτο στην γέφυρα «Μελά». Επειδή όπως γίνεται αντιληπτό σε όλους γενικά οι πηγές δεν έχουν σταθερή παροχή καθ όλη την διάρκεια του χρόνου, για τις πηγές Αμάραντου έχει προκύψει από μετρήσεις κατά την περίοδο μέγιστη παροχή λίτρα/s, και ελάχιστη 240 λίτρα/s. Έτσι από στατιστικά στοιχεία και μετρήσεις προκύπτει ότι η μέση τιμή παροχής των πηγών είναι 586,70 λίτρα/s, ενώ η ελάχιστη εξασφαλισμένη παροχή στο 95% των μετρήσεων ανέρχεται

3 σε 320 λίτρα/s. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η ετήσια παροχή των πηγών είναι κυβικά περίπου, ενώ η ελάχιστα εξασφαλισμένη που εμφανίζεται στο 95% των μετρήσεων είναι της τάξης των κυβικών ετησίως. (Σελίδα 6-17). Όσον αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού, σύμφωνα πάντα με την μελέτη, δεν υπάρχουν συστηματικές μικροβιακές η χημικές αναλύσεις και οι μετρήσεις που έγιναν σε δειγματοληψία έδειξαν ότι η σύσταση του νερού είναι γενικώς πολύ καλή, με εξαίρεση την παρουσία μικρού αριθμού αποικιών κολοβακτηριοειδών και εντερόκοκκου, με αποτέλεσμα να υπερβαίνει το επιτρεπόμενο θεσμοθετημένο όριο. Τούτο όμως δεν αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα χρήσης των πηγαίων αναβλύσεων Αμάραντου. (Σελιδα 4-17), και δεν συνιστά αδυναμία αξιοποίησης των υδάτων από την ΔΕΥΑΙ. Για τα παραπάνω συμπεράσματα συνηγορούν επί πλέον, αφ ενός μεν το γεγονός ότι δεν υπάρχουν σημειακές πηγές ρύπανσης στην περιοχή και αφ ετέρου δε το γεγονός ότι από τις πηγές αυτές ήδη υδροδοτείται ο οικισμός Αγίας Βαρβάρας. Σήμερα η ΔΕΥΑΙ εξυπηρετεί τις ανάγκες του πολεοδομικού συγκροτήματος Ιωαννίνων, μέρος της Δημοτικής Κοινότητας Ανατολής, το Πέραμα και την Κρύα. Η υδροληψία γίνεται από 7 γεωτρήσεις, ενώ από στοιχεία της ΔΕΥΑΙ οι σημερινές απαιτήσεις πόσιμου ύδατος για όλες τις δραστηριότητες που εξυπηρετεί ανέρχονται σε κυβικά ανά ημέρα. Έτσι σήμερα οι μέσες παροχές από μεν τις πηγές Κρύας είναι 407 λίτρα/s, από δε τις πηγές Τούμπας σε 548 λίτρα/s. Σύμφωνα με την μελέτη και τις μετρήσεις, που αναφέρθηκαν και παραπάνω, η μέση παροχή των πηγών Αμάραντου είναι 530 λίτρα/s. Πρόκειται για νερό που σήμερα αναβλύζει στο Ισβορίτικο ρέμα και καταλήγει στον ποταμό Σαραντάπορο και από εκεί μέσω της Αλβανίας χάνεται στην Αδριατική Θάλασσα. Απ όλα τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι οι πηγές Αμάραντου παρέχουν κατά την διάρκεια του έτους κυβικά /έτος, ενώ από τα στατιστικά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής υπηρεσίας η απαιτούμενη ποσότητα πόσιμου νερού για το λεκανοπέδιο ήταν κατά το έτος κυβικά, λαμβάνοντας υπ όψη ότι οι απώλειες ήταν της τάξης των 40%. Με δεδομένο ότι οι πολλές αλλαγές δικτύων θα φέρουν και την ανάλογη μείωση των απωλειών, εκτιμάτε ότι το 2016 με αύξηση του πληθυσμού η αναγκαία ποσότητα θα είναι κυβικά, το 2031 θα είναι κυβικά ενώ το έτος 2051 η κατ έτος κατανάλωση θα ανέλθει στην ποσότητα των κυβικών. (πίνακας 6-5-6, σελίδες 6-13, 6-15) Στόχος λοιπόν και σημασία του έργου είναι: 1.Εξασφαλίζει την υδροδότηση του λεκανοπεδίου με καλής ποιότητας νερού. 2.Δεν τίθεται σε κίνδυνο η καρστική ενότητα του Μιτσικελίου και 3.Θα βοηθήσει τον εμπλουτισμό της λίμνης Παμβώτιδας και κατ έκταση θα βοηθήσει και στην άρδευση των εκτάσεων. Στη συνέχεια η μελέτη κάνει προτάσεις πως μπορεί να ενενισχυθεί ακόμα περισσότερο το λεκανοπέδιο από διάφορες άλλες πηγές, όπως από τις πηγές Αμαράντου με ενίσχυση από τις πηγές Αγίας Παρασκευής, από τον Καλαρίτικο με ενίσχυση από το Βαθύπεδο και μεταφορά νερού από την υδρογεωλογική λεκάνη του Αώου. Τέλος η μελέτη αφού εξετάζει 2 εναλλακτικές λύσεις μεταφοράς καταλήγει στη τελική πρόταση η οποία θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Διάμετρος αγωγού DN900 (DN700 στις αναρτήσεις από γέφυρες). Μεταλλικοί αγωγοί από χάλυβα St 52 με αντοχή σε πιέσεις από 25 μέχρι 40 atm, τοποθετημένοι

4 σε τυπικές διατομές διαστάσεων περίπου 1,70Χ2,10. Η εκσκαφή αυτή απαιτεί την εξεύρεση αποθεσιοθαλάμων. Σε όλο το έργο προβλέπονται 7 αποθεσιοθάλαμοι, ενώ στο Δήμο Ζίτσας προβλέπεται ο αποθεσιοθάλαμος Νο 6, θέση μεταξύ Ασφάκας και Καρυών σε πλάτωμα παρά της Εθνικής οδού. Πρόκειται για θέση έκτασης περίπου ,00 τετραγωνικών μέτρων και η εκτιμώμενη εναπόθεση ανέρχεται σε ,00 κυβικά. Μήκος έργων κεφαλής 5 χλμ. Μήκος αγωγών μεταφοράς 74 χλμ. Μήκος νέας οδοποιίας 4,10 χλμ. Και Σήραγγα μικρής διαμέτρου 355 μέτρα. Ο αγωγός κατασκευάζεται κυρίως κατά μήκος του επαρχιακού και εθνικού δικτύου (παλαιού και νέου), ενώ προτείνεται φρεάτιο αναμονής για υδροδότηση Δ.Κ. Κόνιτσας και τερματικό φρεάτιο στην Κρύα προκειμένου να ενταχθεί στον σχεδιασμό της ΔΕΥΑΙ. Στη θέση του τερματικού φρεατίου η πίεση λειτουργίας για μέγιστη παροχή 750 λίτρα/s θα είναι 21 atm. Με βάση όλα τα παραπάνω το συνολικό κόστος κατασκευής του έργου προϋπολογίσθηκε περίπου σε 63 εκ., ενώ με εργολαβικό όφελος, απρόβλεπτα και ΦΠΑ το συνολικό κόστος προϋπολογίσθηκε στ ποσό των ,00. (Σελίδα 6-58). Εισηγούμαστε να γνωμοδοτήσουμε κατ αρχήν θετικά επί του περιεχομένου της έκθεσης περιβαλλοντικής αξιολόγησης του θέματος και να ζητήσει να ερευνηθούν τα παρακάτω: 1.Την κατασκευή φρεατίου αναμονής για υδροδότηση κοντά στις πηγές Τούμπας, όπου και οι γεωτρήσεις του ΣΥΔΚΛΙ, έτσι ώστε να μπορεί να υδροδοτηθεί και ο ΣΥΔΚΛΙ από τον αγωγό αυτό. Αυτό θα είχε σαν αποτέλεσμα αφ ενός μεν τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα των πηγών Τούμπας, αφ ετέρου δε χαμηλότερο κόστος μεταφοράς νερού λόγω μη λειτουργίας των αντλιοστασίων. 2.Ο χώρος που θα χρησιμοποιηθεί ως αποθεσιοθάλαμος Νο 6, και ο οποίος είναι ιδιοκτησίας του Δήμου Ζίτσας να αποκατασταθεί μετά την εναπόθεση και να φυτευτεί. Να γίνει δε η εναπόθεση με τέτοιο τρόπο ώστε να μην εμποδίζεται η ορατότητα της Εθνικής Οδού. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την παραπάνω εισήγηση, και είδε τις κείμενες διατάξεις ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Γνωμοδοτεί κατ αρχήν θετικά επί του περιεχομένου της έκθεσης περιβαλλοντικής αξιολόγησης του θέματος και να ζητήσει να ερευνηθούν τα παρακάτω: 1.Την κατασκευή φρεατίου αναμονής για υδροδότηση κοντά στις πηγές Τούμπας, όπου και οι γεωτρήσεις του ΣΥΔΚΛΙ, έτσι ώστε να μπορεί να υδροδοτηθεί και ο ΣΥΔΚΛΙ από τον αγωγό αυτό. Αυτό θα είχε σαν αποτέλεσμα αφ ενός μεν τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα των πηγών Τούμπας, αφ ετέρου δε χαμηλότερο κόστος μεταφοράς νερού λόγω μη λειτουργίας των αντλιοστασίων. 2.Ο χώρος που θα χρησιμοποιηθεί ως αποθεσιοθάλαμος Νο 6, και ο οποίος είναι ιδιοκτησίας του Δήμου Ζίτσας να αποκατασταθεί μετά την εναπόθεση και να φυτευτεί. Να γίνει δε η εναπόθεση με τέτοιο τρόπο ώστε να μην εμποδίζεται η ορατότητα της Εθνικής Οδού.

5 Μειοψηφούντος του μέλους της Ε.Π.Ζ. κ. Παϊκα Σπυρίδωνα ο οποίος στην τοποθέτησή του τόνισε ότι καταψηφίζει το θέμα λόγω έντονων προβληματισμών που έχουν σχέση με την σκοπιμότητα αλλά και το τεράστιο κόστος κατασκευής του έργου. H απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 26/2014 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΡΟΓΚΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 175/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 175/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 175/214 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 6/12-6-214 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ενημέρωση λήψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/21-06-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/21-06-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 22-06-2012 Αριθμ. Πρωτ: 1108 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/21-06-2012 ΘΕΜΑ 16 o : Εισήγηση επί της Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 5/11-04-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 22 Αριθμ. Συνεδρίασης 22 η /11.12.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 136

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 22 Αριθμ. Συνεδρίασης 22 η /11.12.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 136 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την 17η του μήνα Ιουλίου του έτους 2015 και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 128/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 128/2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 128/2013 ΘΕΜΑ 4 o : Απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης: «Γεωτεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 94

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 94 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 146

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 146 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 15 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 11 ης Ιουνίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 154/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 20-02-2015 Αριθµ. Πρωτ: 161 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015 ΘΕΜΑ 16ο: Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 14 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 174/2013

AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 14 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 174/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 14 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 174/2013 ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης περί αναπροσαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Περιεχόμενα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περιεχόμενα Σελ. 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 2 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικές πληροφορίες Περιοχή δραστηριότητας ΕΥΑΘ Α.Ε. Σκοπός & Εξέλιξη Βασικές λειτουργίες της Εταιρίας 3 3

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 29/1/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 29/1/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 29/1/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 2/29-1-2015 Αριθ. Απόφασης: 40/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΒΟΛΒΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΒΟΛΒΗΣ 151 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΒΟΛΒΗΣ 74η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 74/2010 Στο Λαγκαδά, σήμερα 23 Σεπτεμβρίου 2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 π.μ. συνήλθαν σε έκτακτη συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ: Πίνακας Αποδεκτών ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝ: Πίνακας Αποδεκτών ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ A Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ.: 114 73 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Καθορισμός φόρων, τελών και δικαιωμάτων του Δήμου Καρδίτσας έτους 2015

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Καθορισμός φόρων, τελών και δικαιωμάτων του Δήμου Καρδίτσας έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την 17η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2014 και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 21 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 261/2013 ΘΕΜΑ 6 o : Απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Οριστικές

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος του ήμου Καρδίτσας για την περίοδο 2011-2014

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος του ήμου Καρδίτσας για την περίοδο 2011-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την 5η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΔΡΙΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ (TAP)»

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΔΡΙΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ (TAP)» ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΔΡΙΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ (TAP)» Κομοτηνή, 30-09-2013 ΓΕΝΙΚΑ Η Μόνιμη Επιτροπή Έργων Υποδομής και Ανάπτυξης (Μ.Ε.ΕΡ.ΥΠ.Α.) του ΤΕΕ Θράκης αξιολόγησε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Απ ο φ.: 217 /2011 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 11/07-06-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ανάκληση της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 44370/31-12-2012

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 44370/31-12-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 44370/31-12-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ. 23/2012 τακτική συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β45ΜΩ96-Φ62 13/11/2012

ΑΔΑ: Β45ΜΩ96-Φ62 13/11/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΑΡΧΟΣ : Σκοτινιώτης Παναγιώτης Αριθ. Απόφασης : 296/2012 ΠΡΟΕ ΡΟΣ : Μόσχος Νικόλαος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Αγγελοπούλου Χρυσούλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 6/06-03-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 6/06-03-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθμ. 6/06-03-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης. Αριθμ. Απόφ. 80/2015 ΘΕΜΑ : «Έγκριση τροποποιήσεων της μελέτης του έργου «Ανάπλαση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ Ο Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Η Μ Ε Λ Ε Τ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -- ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Στο σχέδιο νόμου ΥΠΕΚΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Στο σχέδιο νόμου ΥΠΕΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο σχέδιο νόμου ΥΠΕΚΑ «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

3. Μανουσάκη Φαντάκη Ανθούλα Γραμματέας

3. Μανουσάκη Φαντάκη Ανθούλα Γραμματέας ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο Σήμερα 13 Ιουνίου 2007 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.30 συνήλθε το Νομαρχιακό Συμβούλιο Χανίων στην αίθουσα συνεδριάσεων του μετά την υπ αριθμό 360/7-6-2007 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του κ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 ο ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ

Θέμα 1 ο ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8/ 12 ΜΑΙΟΥ 2011 Από το πρακτικό 8/12-5-2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Ελαφόνησο σήμερα την 12 η του μηνός ΜΑΪΟΥ του έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 9/04-04-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 9/04-04-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 05-04-2012 Αριθμ. Πρωτ: 661 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 9/04-04-2012 ΘΕΜΑ 21 ο : «Εισήγηση επί της Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα