Χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) Πρόσκληση ενδιαφέροντος"

Transcript

1 Χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) «Προηγμένες τεχνολογίες και υλικά στη συντήρηση και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς» Πρόσκληση ενδιαφέροντος Το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (ΣΑΕΤ), σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Δια Βίου Μάθησης του (ΙΔΒΕ, ΤΕΙ-Α) και την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση), απευθύνει ανοικτή πρόσκληση σε αποφοίτους ΑΕΙ με σκοπό την παρακολούθηση κύκλου σπουδών επιμόρφωσης για την επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ με τίτλο «Προηγμένες τεχνολογίες και υλικά στη συντήρηση και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς» (κωδ. Πράξης MIS467332). Σύντομη περιγραφή Η συντήρηση και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί ένα διεπιστημονικό πεδίο στο οποίο συναντώνται και συνεργάζονται τομείς των θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, της ιστορίας της τέχνης και της αρχαιολογίας και εξελίσσεται συνεχώς σύμφωνα με τα επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα στα υλικά και στις μεθόδους συντήρησης των αντικειμένων, καθώς και στις τεχνικές ανάλυσής τους. Σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει την δυνατότητα σε πτυχιούχους τμημάτων ΑΕΙ να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις, απόψεις και πρακτικές στο χώρο της συντήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε τρεις εντατικούς κύκλους σπουδών επιμόρφωσης: ο πρώτος κύκλος θα έχει διάρκεια από 28/4/2014 έως 13/6/2014, και οι επόμενοι: φθινόπωρο 2014 και άνοιξη Προβλέπεται η συμμετοχή 20 εκπαιδευομένων σε κάθε κύκλο, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν διαλέξεις και εργαστηριακά μαθήματα συνολικής διάρκειας 150 ωρών. Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στο μεγαλύτερο μέρος τους στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του. Θα απαιτείται η φυσική παρουσία των εκπαιδευομένων. Τα μαθήματα προσφέρονται από τα Ιδρύματα (Τμήματα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, Φυσικής, Χημείας και Τ/Υ) Κρήτης (Τμήμα Χημείας) με τηλεκπαίδευση ΙΤΕ (Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ και Κέντρο Πολιτισμικής Πληροφορικής του Ινστιτούτου Πληροφορικής) με τηλεκπαίδευση Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ, Τμήμα Εικαστικών Τεχνών) ΕΜΠ (Τμήμα Χημικών Μηχανικών) Πελοποννήσου (Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών) Leather and Footwear Institute (ICPI, Βουκουρέστι, Ερευνητικό Κέντρο που ανήκει στο National Research and Development Institute for Textiles and Leather (INCDTP), στην αγγλική γλώσσα. Northumbria University (Τμήμα Συντήρησης, Ενωμένο Βασίλειο) ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ινστιτούτο Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστημάτων, Τομέας Επιστήμης Υλικών). 1

2 Οι τίτλοι των μαθημάτων και οι ώρες διδασκαλίας φαίνονται στο Παράρτημα, στο τέλος του παρόντος κειμένου. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Ως συνέπεια, η παρακολούθηση θα είναι χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Μετά την επιτυχή περάτωση του κύκλου σπουδών, θα χορηγείται στους εκπαιδευόμενους πιστοποιητικό παρακολούθησης με τον αντίστοιχο αριθμό πιστωτικών μονάδων (ECTS) που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επιπλέον εφόδιο στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Προϋποθέσεις Συμμετοχής Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα προσφέρει ένα ευρύ πεδίο θεματικών ενοτήτων (βλ. Πίνακα Ι στο παράρτημα) που περιλαμβάνει προηγμένες τεχνικές συντήρησης, αναλυτικές τεχνικές χαρακτηρισμού υλικών, σύγχρονες τεχνικές απεικόνισης, διαχείριση πληροφορίας στο πλαίσιο της πολιτιστικής κληρονομιάς. Αποδέκτες του είναι: (α) πτυχιούχοι Τμημάτων συντήρησης, προστασίας ή/και διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας ή του εξωτερικού οι οποίοι θα διευρύνουν σημαντικά τις γνώσεις και την πρακτική εμπειρία τους σε επιλεγμένα ζητήματα αιχμής στα παραπάνω πεδία. (β) απόφοιτοι Τμημάτων ΑΕΙ συναφών με τη Συντήρηση που έχουν εργασιακή σχέση εντός του χώρου της πολιτιστικής κληρονομιάς. Εξ αυτών, οι πτυχιούχοι θετικών επιστημών θα συμπληρώσουν τις γνώσεις τους με σύγχρονες απόψεις και πρακτικές που αφορούν τη συντήρηση και τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς, ενώ οι πτυχιούχοι ανθρωπιστικών και καλλιτεχνικών σχολών θα έλθουν μεταξύ άλλων, σε επαφή με προσιτές παρουσιάσεις που αφορούν το επιστημονικό υπόβαθρο των νέων υλικών και μεθοδολογιών συντήρησης καθώς και των μεθόδων ανάλυσης. Συνολικά, αναμένεται να ενισχυθεί η επικοινωνία και η συνεργασία μεταξύ εργαζομένων που προέρχονται από διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα που όμως απασχολούνται στον ενιαίο χώρο της πολιτιστικής κληρονομιάς. Τυπικές προϋποθέσεις: Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, και εφ όσον πληρούν τις κάτωθι απαραίτητες προϋποθέσεις: Πτυχιούχοι Τμημάτων Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, Τμημάτων Σχολών Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Αρχαιολογίας, Μουσειολογίας, Αρχιτεκτονικής, Χημικών Μηχανικών, Επιστημών και Πληροφορικής, Επιστήμης και Υλικών, Χημείας, Βιολογίας, Γεωλογίας και Φυσικής των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Τμημάτων της αλλοδαπής και πτυχιούχοι ΤΕΙ ιδίου γνωστικού αντικειμένου. Οι κάτοχοι τίτλου πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.). Κάτοχοι Πιστοποιητικού Επαρκούς Γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. Για την επιλογή των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα θα ακολουθηθεί σύστημα μοριοδότησης ως εξής: Γενικός βαθμός πτυχίου: απόδοση ισάριθμων μορίων. 2

3 Απόφοιτοι Τμημάτων Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης ημεδαπής ή αλλοδαπής: δύο (2) μόρια. Απόφοιτοι άλλων Τμημάτων/Ειδικοτήτων συναφών με την ευρύτερη θεματολογία του προγράμματος (όπως καθορίζονται παραπάνω): ένα (1) μόριο. Επαγγελματική δραστηριότητα μετά τη λήψη του πτυχίου, συναφής με την πολιτιστική κληρονομιά, διάρκειας τουλάχιστον έξη (6) μηνών σε ιδιωτικό φορέα ή στο Δημόσιο: δύο (2) μόρια. Άνεργοι για χρονικό διάστημα έως 6 μηνών θα μοριοδοτούνται με 0,5 μόριο, άνεργοι για χρονικό διάστημα από 6 έως 12 μήνες με 1 μόριο και άνεργοι για χρονικό διάστημα άνω των 12 μηνών με 1,5 μόρια. Παρέλευση τουλάχιστον δέκα (10) ετών από την απόκτηση του σχετικού τίτλου σπουδών: δύο (2) μόρια. Στην αίτησή τους, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκθέσουν σε μια παράγραφο μεγέθους έως 150 λέξεων τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, η οποία θα αξιολογηθεί από τους υπεύθυνους του Προγράμματος και θα μοριοδοτείται από μηδέν (0) έως τρία (3) μόρια. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση που διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή (http://pega.ca.teiath.gr) ή σε έντυπη μορφή (μπορούν να την παραλάβουν από τη Γραμματεία του ΠΕΓΑ του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (ΣΑΕΤ) του ΤΕΙ - Αθήνας). Οι συμπληρωμένες αιτήσεις, μαζί με ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα θα πρέπει να σταλούν έως και την Πέμπτη (καταληκτική προθεσμία παραλαβής αιτήσεων) στην ηλεκτρονική διεύθυνση είτε ταχυδρομικά, είτε να παραδοθούν ιδιοχείρως, στη Γραμματεία του ΠΕΓΑ του Τμήματος ΣΑΕΤ του ΤΕΙ-Αθήνας ( ). Η αίτηση του υποψηφίου συνιστά Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, κατά το ότι: (α) όλα τα αναφερόμενα στην αίτηση στοιχεία είναι αληθή, (β) σε περίπτωση που το όνομά του συμπεριληφθεί στον πίνακα επιλεγέντων, θα προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα για τη συμμετοχή έγγραφα: Επικυρωμένο αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας. Τίτλοι σπουδών (σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού πρέπει να συμπεριληφθεί η αναγνώριση ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ). Αποδεικτικό τουλάχιστον καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. Αποδεικτικά επαγγελματικής δραστηριότητας σε συναφή επιστημονικό τομέα (εάν έχει δηλωθεί). Αποδεικτικά ανεργίας (εάν έχουν δηλωθεί). Παρακολούθηση του προγράμματος Η διάρκεια του προγράμματος επιμόρφωσης είναι 7 εβδομάδες και θα πραγματοποιηθεί σε τρεις κύκλους (ή τμήματα): έναρξη τη Δευτέρα 28 Απριλίου και λήξη την Παρασκευή 13 Ιουνίου. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται απογευματινές ώρες (14:30 19:30) τις εργάσιμες ημέρες, καθώς και πρωινές ώρες (10:00 13:00) κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων Σαββάτων. Το πρόγραμμα επιμόρφωσης είναι χρηματοδοτούμενο και συνεπώς οι συμμετέχοντες εκπαιδευόμενοι δεν θα έχουν οικονομική επιβάρυνση για την παρακολούθηση. 3

4 Η επιτυχής παρακολούθηση για κάθε εκπαιδευόμενο προϋποθέτει την παρακολούθηση του 80% των προσφερόμενων ωρών (ή 120 ώρες, βάσει παρουσιολογίου) και την επιτυχή ανταπόκριση στο αξιολογικό σχήμα κάθε θεματικής ενότητας (κατά την κρίση κάθε διδάσκοντος). Θα αποδίδονται 15 πιστωτικές μονάδες (ΠΜ) 1 οι οποίες θα μπορούν να αξιοποιηθούν στην εύρεση εργασίας ή στην εξέλιξή τους. Στους συμμετέχοντες εκπαιδευόμενους που θα έχουν εκπληρώσει επιτυχώς τον κύκλο σπουδών θα χορηγείται Πιστοποιητικό Συμμετοχής που θα έχει ισχύ τίτλου σπουδών µη τυπικής Εκπαίδευσης (Πιστοποιητικό Δια βίου Εκπαίδευσης µε χαρακτήρα εξειδίκευσης), όπως προβλέπεται από το Νόμο 3369 Α 171/ «Συστηματοποίηση της Δια Βίου Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και το Νόμο 3879 Α 163/ «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις». Επικοινωνία Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Αθήνας Αγίου Σπυρίδωνος, 12243, Αθήνα Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Γραμματεία ΠΕΓΑ Web: Τηλ.: Fax: Η γενική αρχή που θα ακολουθήσει το βασίζεται στο Νόμο 3374/2005 (Διασφάλιση τη ποιότητας στην ανώτερη εκπαίδευση, σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων), απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1466/2007 (εφαρμογή του συστήματος μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων). 4

5 Παράρτημα: Τίτλοι μαθημάτων 2 Κωδ. θεματικής ενότητας Τίτλος θεματικής ενότητας μαθημάτων ΙΔΡΥΜΑ που προσφέρει το μάθημα 3 Τίτλος Διάλεξης Ώρες θεματικής ενότητας (συν.) Αριθμός ωρών (Θ) Αριθμός Ωρών (Ε) Σύνολο Ωρών ΓΜ1 Στατιστική Στατιστικές μέθοδοι επεξεργασίας δεδομένων ΓΜ2 Πολιτιστική κληρονομιά και οικονομική ανάπτυξη Πολιτιστική κληρονομιά και οικονομική ανάπτυξη ΓΜ3 Διακοσμητικές ζωγραφικές, τεχνικές και υλικά Διακοσμητικές ζωγραφικές, τεχνικές και υλικά 2 ΜΑΧ1 Σύγχρονες μέθοδοι στο χαρακτηρισμό των υλικών της πολιτιστικής κληρονομιάς Μοριακή φασματοσκοπία Τεχνικές ανάλυσης με φθορισιμετρία ακτίνων Χ (XRF) ICPI Romania Χαρακτηρισμός των υλικών της πολιτιστικής κληρονομιάς: θερμικές μέθοδοι και μοριακή φασματοσκοπία ΜΑΧ2 Αρχαιομετρία Δενδροχρονολόγηση 8 Χρονολόγηση με άνθρακα-14 (14C) Χρονολόγηση και με τεχνικές φωταύγειας Βαθμονόμηση συμβατικών ηλικιών άνθρακα Ορισμένοι τίτλοι είναι υπό διαμόρφωση 3 Τα μαθήματα θα γίνονται στους χώρους του με τη φυσική παρουσία των εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων, εκτός των μαθημάτων που προσφέρονται από το Παν/μιο Κρήτης και ΙΤΕ, τα οποία θα πραγματοποιηθούν μέσω τηλεκπαίδευσης. 5

6 Η φυσικοχημεία των κεραμικών και υαλωδών υλικών. Παν/μιο Πελοποννήσου Ερωτήματα και εργαστηριακές προσεγγίσεις στις αναλυτικές εργασίες Παν/μιο Πελοποννήσου Εντοπισμός και χαρακτηρισμός των φαινομένων διάβρωσης και εξαλλοίωσης και οι επιπλοκές τους στις τεχνολογικές εργασίες και μελέτες προέλευσης. ΜΑΧ3 Σύγχρονες τεχνικές ανάλυσης υλικών Κρήτης / Φασματοσκοπικές τεχνικές laser στο χαρακτηρισμό και ανάλυση έργων τέχνης και ιστορικών / αρχαιολογικών αντικειμένων Κρήτης Βασικές αρχές της φασματοσκοπίας NMR, και η εφαρμογή τους στην πολιτιστική κληρονομιά Κρήτης Βασικές αρχές της φασματοσκοπίας μάζας, και η εφαρμογή τους στην πολιτιστική κληρονομιά MEAM1 Μη επεμβατικές διαγνωστικές τεχνικές - εφαρμογές της πολυφασματικής απεικόνισης στη διαγνωστική των έργων τέχνης και των αρχαιολογικών αντικειμένων Σύγχρονες τάσεις στις απεικονιστικές τεχνικές (Θ) Σύγχρονες τάσεις στις απεικονιστικές τεχνικές (Ε) Μέθοδοι επεξεργασίας και διαχείρισης δεδομένων MEAM2 Μοντέλα και πρότυπα πολιτισμικών δεδομένων στη συντήρηση αρχαιοτήτων και έργων τέχνης Τεκμηρίωση στη Συντήρηση αρχαιοτήτων και έργων τέχνης: βασικές έννοιες. Εννοιολογικά μοντέλα πολιτιστικής τεκμηρίωσης 8 Συστήματα Πολιτισμικής Τεκμηρίωσης Συστήματα Πολιτισμικής Τεκμηρίωσης - Πληροφοριακά συστήματα μουσείων Πρότυπα Τεκμηρίωσης των εργασιών Συντήρησης 6

7 MEAM3 Μέθοδοι διάγνωσης της δομής με λέιζερ [LASER STRUCTURAL DIAGNOSIS] Κρήτης / Μέθοδοι διάγνωσης της δομής με λέιζερ [LASER STRUCTURAL DIAGNOSIS (Θ) Μέθοδοι διάγνωσης της δομής με λέιζερ [LASER STRUCTURAL DIAGNOSIS (Ε) MEAM4 Τρισδιάστατες τεχνολογίες στην τεκμηρίωση και αποκατάσταση των έργων τέχνης Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Τρισδιάστατη σάρωση και ψηφιακή μοντελοποίηση Τρισδιάστατες τεχνολογίες στην τεκμηρίωση και αποκατάσταση των έργων τέχνης Συνεργαζόμενος επιστήμονας/ μηχανικός Παραγωγή φυσικών αντικείμενων από τα τρισδιάστατα δεδομένα Συνεργαζόμενος επιστήμονας/ μηχανικός Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στην οπτικοποίηση δεδομένων Συνεργαζόμενος επιστήμονας/ μηχανικός Επεξεργασία και σχεδιασμός με την αντίστροφη μηχανική (reverse engineering) ΣΠ1 ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΑΡΧΊΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ Διάγνωση της παθολογίας του λίθου ως υλικό δομής. Παρουσίαση της έρευνας που συντελείται στον πεδίο της εφαρμογής νέων υλικών στη συντήρηση του λίθου. Παθολογία και μέθοδοι συντήρησης πήλινων και κεραμικών δομικών και διακοσμητικών υλικών (ωμόπλινθοι και πλίνθοι). Παθολογία και μέθοδοι συντήρησης βιτρό. 11 Διάγνωση της παθολογίας και μέθοδοι συντήρησης τοιχογραφιών Παθολογία και μέθοδοι συντήρησης ψηφιδωτών Παθολογία και μελέτη παραδοσιακών κονιαμάτων. Αρχές σχεδιασμού κονιαμάτων αποκατάστασης Επίδειξη εφαρμογής ενδοσκοπίας, θερμοκάμερας, κρουσιμέτρου, υπερήχων, φορητού μικροσκοπίου 0 ΣΠ2 Προηγμένες Μέθοδοι Συντήρησης Ζωγραφικών Έργων Α. Τεχνοτροπικές Θεωρητική προσέγγιση των μορφοπλαστικών και τεχνοτροπικών εξελίξεων στην Νεοελληνική ζωγραφική από τον 18ο έως τον 20ο

8 εξελίξεις στη Νεοελληνική ζωγραφική Β. Νέα υλικά και μέθοδοι κατασκευής φορητών υποστηριγμάτων αποσπασμένων τοιχογραφιών με σύνθετα υλικά (composite materials) αιώνα. Νέα υλικά και μέθοδοι κατασκευής φορητών υποστηριγμάτων αποσπασμένων τοιχογραφιών με σύνθετα υλικά (composite materials) ΣΠ3 Συντήρηση Ανασκαφικών Αντικειμένων με έμφαση στα ενάλια κινητά ευρήματα Συντήρηση ενάλιων μεταλλικών αντικειμένων Παθολογία και συντήρηση ένυδρου αρχαιολογικού ξύλου ΕΜΠ Εφαρμογή Ηλεκτροχημικών Τεχνικών για την Αποχλωρίωση Ενάλιων Αντικειμένων από Κράματα Σιδήρου και Χαλκού ΣΠ4 Ιδιαίτερες περιπτώσεις στη Συντήρηση Βιβλιακών και Αρχειακών Συλλογών μορφολογικά και τεχνολογικά στοιχεία, μηχανισμοί φθορών, νέες εφαρμογές συντήρησης. Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Νέες μέθοδοι για την εξουδετέρωση όξινων μελανών και η χρήση του KELCOGEL για τον επιφανειακό καθαρισμό έργων τέχνης σε χαρτί. Νέες προσεγγίσεις στους μηχανισμούς φθοράς του χαρτιού Βιβλία καλλιτεχνών (The artist book): μια ιδιαίτερη προέκταση των βιβλιακών συλλογών Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Τεχνικές χαρακτικής και εκτύπωσης σε χαρτί ΣΠ5 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Εισαγωγή στην προστασία και συντήρηση λαογραφικών συλλογών 9 Αναγνώριση και μελέτη των υλικών και της τεχνολογίας κατασκευής λαογραφικών αντικειμένων από μέταλλο Αναγνώριση και μελέτη των υλικών και της τεχνολογίας κατασκευής λαογραφικών αντικειμένων (από γυαλί πορσελάνη πηλό). Τίτλος: Αναγνώριση και μελέτη των υλικών και της τεχνολογίας κατασκευής λαογραφικών αντικειμένων (από ύφασμα)

9 Αναγνώριση και μελέτη των υλικών και της τεχνολογίας κατασκευής λαογραφικών αντικειμένων (από ύφασμα) ΣΠ6 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Προληπτική Συντήρηση Περιβάλλον Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων Προληπτική Συντήρηση Υφασμάτινων Αντικειμένων. 8 Φυσικές καταστροφές και ιστορικά κτίρια Συνεργαζόμενος επιστήμων/μηχα νικός Εκπόνηση Σχεδίων Αντιμετώπισης Καταστροφών σε Μουσεία και Βιβλιοθήκες στην Ελλάδα ΣΠ7 Καθαρισμός έργων και μνημείων Πολιτισμικής κληρονομιάς με laser (LASER CLEANING) Κρήτης / Εφαρμογές των λέιζερ στη συντήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς Μεθοδολογίες αφαίρεσης με λέιζερ (laser ablation) ΣΠ8 Προηγμένα συστήματα στη συντήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς: νανοϋλικά και οργανογέλες. ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος Νανοϋλικά στη συντήρηση κονιαμάτων Ι Νανοϋλικά στη συντήρηση κονιαμάτων ΙΙ Northumbria University Έξυπνα υλικά στη συντήρηση ζωγραφικών έργων ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ» TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Τμήμα Νοσηλευτικής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ» 2 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΗΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΗ ΖΩΗ».

«ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΗΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΗ ΖΩΗ». ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Θεσσαλονίκη: 26/03 / 2015 Αριθμ. Πρωτ.: 4197 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ» ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ» 2 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. Ε.Π.ΤΕ.Π.Π.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. Ε.Π.ΤΕ.Π.Π. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. Ε.Π.ΤΕ.Π.Π. ΔΙΑΪΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Διοίκησης & Οικονοµίας Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων Συντάκτης Ευάγγελος Κεχρής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αθήνα 8/7/2013 Αρ. Πρωτ: 602/10/36944 Στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο: «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Δήμων Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες Τεχνολογίες

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες Τεχνολογίες Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες Τεχνολογίες ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το ΠΕΓΑ «Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. http://www.acc.teithe.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. http://www.acc.teithe.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ http://www.acc.teithe.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σεπτέμβριος 2014 Γενικές Πληροφορίες για το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Επαγγέλματος. Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων

Oδηγός Επαγγέλματος. Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων Oδηγός Επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων Λάρισα 2012 Σύνταξη Οδηγού: Δρ. Δωροθέα Κασιτεροπούλου Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Τηλ.: 24310-32455 Fax: 24310-32473

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2013-2014... 5 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ... 8 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ (ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών Δοµικών Έργων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Πολιτικών Δοµικών Έργων Συντάκτης Δηµήτριος Κακαλέτσης Αναπληρωτής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ. Θετικές Επιστήμες και Αρχαιολογικά Υλικά: Οι φορείς της έρευνας συζητούν και προτείνουν

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ. Θετικές Επιστήμες και Αρχαιολογικά Υλικά: Οι φορείς της έρευνας συζητούν και προτείνουν ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ Θετικές Επιστήμες και Αρχαιολογικά Υλικά: Οι φορείς της έρευνας συζητούν και προτείνουν 3 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ Θετικές Επιστήμες και Αρχαιολογικά Υλικά:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ)

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ) ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ) «Διδακτική στις Φυσικές Επιστήμες, στην Πληροφορική και την Υπολογιστική Επιστήμη,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 MΕΡΟΣ Α':...4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ...5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

«e-συνδεθείτε» ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2000-2010 ΤΕΥΧΟΣ 16 ΙΟΥΝΪΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ

«e-συνδεθείτε» ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2000-2010 ΤΕΥΧΟΣ 16 ΙΟΥΝΪΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ «e-συνδεθείτε» ΤΕΥΧΟΣ 16 ΙΟΥΝΪΟΣ 2013 ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2000-2010 Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, το Γραφείο ιασύνδεσης του ΤΕΙ Λάρισας εκπονεί µελέτη µε σκοπό την παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ» - Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής. Άρθρο 2 Γενικές Αρχές ΠΜΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ» - Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής. Άρθρο 2 Γενικές Αρχές ΠΜΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ» - Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Με τον παρόντα Κανονισμό ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τις σπουδές και τίτλους μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ & ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 Λεωφ. Αθηνών - Πεδίον Άρεως, 383 34 Βόλος Τηλ. 24210-74028, 74011, 74007, 74010 Fax. 24210-74050

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Κανονισμός Λειτουργίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Κανονισμός Λειτουργίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Άρτα, 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τ.Ε.Ι. Ηπείρου... 2 Τμήμα Μηχανικών πληροφορικής Τ.Ε.... 2 Εισαγωγή-Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000 www.unipi.gr Οδηγός Σπουδών 2014-2015 - Τμήμα Πληροφορικής 2 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ WWW.CS.UNIPI.GR ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ)

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ) Με την αριθμ. 18/02-06-2015 (θέμα 3.12) πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Διδακτική στις Φυσικές Επιστήμες, στην Πληροφορική και την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 105 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 105 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι Την πλήρωση θέσεων Διδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Τμημάτων: α) Θεατρικών Σπουδών, β) Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Λάρισα 2010 Επιμέλεια Έκδοσης 2010 Δρ. Γκαράνη Γεωργία, Επίκουρος Καθηγήτρια Δρ. Αδάμ Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Προϊστάμενος Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΣΕΛ. 1/234 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6 1.1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...6 1.2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...9 2. ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΑΚΗΣ ΒΟΪΛΑΣ Λειτουργός του Σπιτιού της Κύπρου ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ Μορφωτικό Γραφείο ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Tηλ.: 210 37 34 934 E-m: spiticy@otenet.gr 1 H εκπαιδευτική πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Τέρμα Μαγνησίας, 62124,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 Απόσπασμα Πρακτικού της Συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

Micro & Nano ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ. Μεταπτυχιακά προγράμματα στον τομέα της Micro & Nano στην Ελλάδα

Micro & Nano ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ. Μεταπτυχιακά προγράμματα στον τομέα της Micro & Nano στην Ελλάδα ΤΕΥΧΟΣ 2, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010??/09/2010 Σε αυτό το τεύχος: Micro & Nano ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ Μεταπτυχιακά προγράμματα στον τομέα της Micro & Nano στην Ελλάδα Συμμετοχή των ενεργών φορέων στη μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Οδηγός Επαγγέλματος

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Οδηγός Επαγγέλματος Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Οδηγός Επαγγέλματος Μηχανολόγου Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ΑΙΓΑΛΕΩ 2012 /blog /emagazine Γραφείο Διασύνδεσης gdias.teipir.gr

Διαβάστε περισσότερα