ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αριθ. Διακήρυξης 12/2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αριθ. Διακήρυξης 12/2015"

Transcript

1 Ελληνική Δημοκρατία Νομός Θεσπρωτίας Δήμος Ηγουμενίτσας Διεύθυνση Οικονομικού Δ/νση : Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα Ηγουμενίτσα, Ταχ. Κώδικας : Αριθ. Πρωτ.: Πληροφορίες : Ιφιγένεια Κώτσια Τηλέφωνο : Φαξ : URL : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αριθ. Διακήρυξης 12/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡOΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.: ,00 (Συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ: ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ: ,00 ΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: CPV: Εξοπλισμός παιδικής χαράς

2 2

3 Ελληνική Δημοκρατία Νομός Θεσπρωτίας Δήμος Ηγουμενίτσας Διεύθυνση Οικονομικού Ηγουμενίτσα, Αριθ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 12/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ O Δήμαρχος Ηγουμενίτσας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια ειδών εξοπλισμού παιδικής χαράς Ηγουμενίτσας. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των ,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (23%) και κριτήριο ανάθεσης είναι η συνολικά χαμηλότερη τιμή προσφοράς. Η δαπάνη χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο και από ίδιους πόρους και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2015 και συγκεκριμένα τον ΚΑ Προμήθεια Εξοπλισμού Παιδικής Χαράς Ηγουμενίτσας με το ποσό των ,00 και τον προϋπολογισμό έτους 2016, στον οποίο θα εγγραφεί ανάλογη πίστωση, με το ποσό των ,00. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήματος. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Η Διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 31/07/2015. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 08/09/2015 και ώρα 11:00 π.μ Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.-Διαδικτυακή πύλη Δικαίωμα συμμετοχή στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με αντικείμενο δραστηριότητας την προμήθεια σχετικών με το αντικείμενο της παρούσας. Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό οφείλει να υποβάλλει ηλεκτρονική προσφορά για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στην αριθ. 28/2013 εγκεκριμένης μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας καθώς και όλων εκείνων που υποχρεούται ο προμηθευτής να προσφέρει σύμφωνα με την αριθ. 12/2015 Διακήρυξη. Απαγορεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, η συμμετοχή στο διαγωνισμό μιας επιχείρησης σε περισσότερες από μια συμμετοχές (σχήματα διαγωνισμένων). Το αποτέλεσμα της διαγωνιστικής διαδικασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηγουμενίτσας. Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής, το ύψος της οποίας πρέπει να αντιστοιχεί σύμφωνα με το άρθρο 157 ν. 4281/2014, σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ, ήτοι ποσού 2.440,00 ( μετά από στρογγυλοποίηση) και να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον 120 ημερών, μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 60 ημέρες από την υπογραφή της. Αρμόδια Υπάλληλος για πληροφορίες: Ιφιγένεια Κώτσια, τηλ.: , fax: , Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της περιληπτικής Διακήρυξης θα βαρύνουν τον ανάδοχο στον οποίο θα κατακυρωθεί οριστικά η προμήθεια (άρθρο 46 Ν.3801/09 ΦΕΚ 163 Α / ). Ο Δήμαρχος Ιωάννης Λώλος 3

4 4

5 Ελληνική Δημοκρατία Νομός Θεσπρωτίας Δήμος Ηγουμενίτσας Διεύθυνση Οικονομικού Δ/νση : Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα Ηγουμενίτσα, Ταχ. Κώδικας : Αριθ. Πρωτ.: Πληροφορίες : Ιφιγένεια Κώτσια Τηλέφωνο : Φαξ : URL : ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ.12/2015 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΫΠ.: ,00 (Συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%) ΚΑ: CPV: Εξοπλισμός παιδικής χαράς 5

6 ΑΠΟΦΑΣΗ O Δήμαρχος Ηγουμενίτσας 15PROC Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της αριθ /1993 Φ.Ε.Κ.185 τ. Β / Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)». 2. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 Φ.Ε.Κ 19 τ. Α / «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 3. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α / ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α / ) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 5. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α / ) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως ισχύει σήμερα και την Εγκύκλιο 2 με Αρ. Πρωτ. 2037/ του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α / ) περί Προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, όπως ισχύει σήμερα. 7. Τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68 Α / ) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» 8. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α / ) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει σήμερα. 9. Τις διατάξεις του N. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α / ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 10. Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α / ) περί της Δικαστικής προστασίας κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων, όπως ισχύει σήμερα. 11. Τις διατάξεις του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138 Α / ) για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις. 12. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α / ) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων -Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/07 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει σήμερα. 13. Τις διατάξεις της ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 (ΦΕΚ 1317 Β / ) «Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο». 14. Τις διατάξεις του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α). 15. Τον Κανονισμό 1336/2013 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων. 16. Τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120 A / ) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α / ) και ισχύει σήμερα. 17. Τις διατάξεις της Υ.Α. Π1/2390/ (ΦΕΚ 2677 Β / ) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 18. Τις διατάξεις της Υ.Α. Π1/2235/2013 «Εξαίρεση από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π) μέχρι , των Προμηθειών των εγκεκριμένων έργων /υποέργων του προγράμματος Αστική Αναζωογόνηση πόλεων του Πράσινου Ταμείου (ΦΕΚ 2619/Β )». 19. Τις διατάξεις του με αριθ. πρωτ. Π1/542/ (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκυκλίου με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 6

7 20. Τις διατάξεις των άρθρων 157 (εγγυήσεις) και 201 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α / ) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 15PROC Τις διατάξεις του Ν.4250/2014«Απλούστευση διαδικασιών προμηθειών δημοσίου», 22. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις», στον οποίο περιλαμβάνεται και η αναστολή εφαρμογής του Μέρους Β του Ν. 4281/14 για τις δημόσιες συμβάσεις. 23. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες λοιπές (πλην αυτών που ήδη προαναφέρθηκαν) κανονιστικές διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν και γενικότερα κάθε διάταξη (νόμου, π.δ., υπουργικής απόφασης, κλπ.) που. διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και εάν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 24. Την αριθ. 88.2/2015 (ΑΔΑ: 72ΩΟ46Ψ844-Ι46) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, με την οποία εγκρίθηκε η χρηματοδότηση της προμήθειας εξοπλισμού παιδικής χαράς Ηγουμενίτσας, ύψους ,00 από τις πιστώσεις έτους Την υπ αριθ. 40/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηγουμενίτσας περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους Την υπ αριθ. 172/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηγουμενίτσας περί διενέργειας διαγωνισμού. 27. Την αριθ. 28/2013 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. 28. Την αριθ. 50/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών. 29. Την αριθ. 207/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η διάθεση της πίστωσης ποσού ,00 σε βάρος του ΚΑ: προϋπολογισμού έτους 2015, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη συνολική τιμή, για την επιλογή Αναδόχου για την προμήθεια ειδών εξοπλισμού παιδικής χαράς Ηγουμενίτσας. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των ,00 ευρώ (εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (23%) και αναλυτικά τα προς προμήθεια είδη έχουν ως εξής: Πίνακας-1: Ενδεικτικός Προϋπολογισμός α/α Περιγραφή Ειδών/Εργασιών Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα Τιμή Μονάδος Δαπάνη 1 Κιόσκι ορθογώνιο με τετράριχτη στέγη τμχ , ,00 2 Εξαγωνικό ξύλινο παγκάκι με πλάτη τμχ , ,00 3 Τραπεζόπαγκος ξύλινος τμχ 1 460,00 460,00 4 Ξύλινος πίνακας ανακοινώσεων / Πληροφοριακή εγχάρακτη πινακίδα τμχ 1 450,00 450,00 5 Κάδος απορριμμάτων τμχ 3 200,00 600,00 6 Ποδηλατοστάτης τμχ 1 800,00 800,00 7 Μεταλλική κρήνη τμχ 1 400,00 400,00 8 Ξύλινη περίφραξη ίσια m 89,00 75, ,00 9 Ξύλινη πόρτα (1.00 μ.) τμχ 4 180,00 720,00 10 Μεταλλική περίφραξη ίσια m 43,00 70, ,00 11 Μεταλλική προστατευτική σχάρα δένδρου τμχ 1 300,00 300,00 7

8 α/α Περιγραφή Ειδών/Εργασιών Μονάδα Ποσότητα Τιμή Δαπάνη Μέτρησης Μονάδος 12 Μικρό σύνθετο παίδων με πύργο και τσουλήθρα τμχ , ,22 13 Σύνθετο όργανο μορφής πειρατικού καραβιού τμχ , ,00 15PROC Όργανο παίδων τύπου σβούρα τμχ , ,00 15 Πολλαπλή τραμπάλα τμχ , ,00 16 Κούνια με καλάθι τμχ , ,00 Χυτό ελαστικού δαπέδου ασφαλείας 17 ενδεικτικού τύπου SAFEPOL MULTICOLOUR ΠΑΧΟΥΣ 20ΜΜ m 2 149,00 65, ,00 Χυτό ελαστικού δαπέδου ασφαλείας 18 ενδεικτικού τύπου SAFEPOL MULTICOLOUR ΠΑΧΟΥΣ 40ΜΜ m 2 102,00 75, ,00 Συνολικός Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ ,22 ΦΠΑ 23% ,78 Σύνολο με ΦΠΑ ,00 Ρητά αναφέρεται ότι ο προμηθευτής κατά την υποβολή της προσφοράς του θα πρέπει να λάβει υπόψη και τις παρακάτω εργασίες προμήθειες οι οποίες έχουν αναχθεί στις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού των προς προμήθεια ειδών του Πίνακα-1 και ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τις εκτελέσει άνευ ιδιαίτερης αποζημίωσης: Πρόσθετες εργασίες προμήθειες του Πίνακα-1: i. Εγκατάσταση προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα (ΠΡΣΕ13.2)- ΠΡΣ5510: 0,20 Στρεμ. ii. Προμήθεια άμμου χειμάρρου ΠΡΣΔ 16 Ν2- ΟΔΟ 1510: 36,90 M 3 iii. Προμήθεια και τοποθέτηση ενός δέντρου-πλάτανος, κατηγορίας ΔΕ(ΠΡΣΔ1.7)-ΠΡΣΔ5210 iv. Προμήθεια και τοποθέτηση τεσσάρων αναρριχόμενων φυτών-κισσός v. Εγκιβωτισμός των δαπέδων ασφαλείας από κράσπεδο σκυροδέματος όπως και οι εργασίες θεμελίωσης του εξοπλισμού. vi. Αποξήλωση των υφιστάμενων παιχνιδιών-κάγκελων (όσων αντικατασταθούν) και μεταφορά τους σε χώρο που θα υποδειχθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Ηγουμενίτσας (σε απόσταση το πολύ 15 χλμ. vii. Πιστοποίηση της ορθής εγκατάστασης του εξοπλισμού παιδικής χαράς και των δαπέδων ασφαλείας από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σειρά προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 και ΕΝ Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα μεταφοράς και τοποθέτησης του εξοπλισμού, σύμφωνα με τις υποδείξεις της επιβλέπουσας Επιτροπής στους χώρους που προβλέπονται από τη μελέτη, για παράδοση αυτών πλήρως εγκατεστημένων και ετοίμων προς χρήση. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήματος, κατόπιν κανονικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την τελευταία ημερομηνία δημοσίευσης της Περίληψης της Διακήρυξης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ) ή στον ελληνικό τύπο (άρθρο 10 της ΥΑ 11389/93). Περίληψη της προκήρυξης θα δημοσιευτεί άπαξ σε μία (1) τοπική ημερήσια, δύο (2) εβδομαδιαίες, δύο (2) οικονομικές ημερήσιες εφημερίδες και στο ΦΕΚ (τεύχος Δημοσίευσης Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως - άρθρο 8 παρ. 6β του Ν.2741/99), καθώς επίσης θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια, στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηγουμενίτσας (www.igoumenitsa.gr) και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.). Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά συμβατικά τεύχη θα διατίθενται από το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Επίσης, θα αναρτηθεί σε εμφανές μέρος του Δήμου (άρθρο 15 παρ. 5 του ΠΔ 28/80, άρθρο 284 παρ.2 του Ν.3463/06). 8

9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 15PROC Τόπος - Χρόνος Διενέργειας του Διαγωνισμού Ορισμοί Αναθέτουσα Αρχή - Αντικείμενο του Διαγωνισμού Παροχή Διευκρινίσεων - Χρόνος και τρόπος πρόσβασης επί των εγγράφων Προϋποθέσεις για τη δυνατότητα συμμετοχής στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό Δικαιούμενοι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό Γενικοί όροι συμμετοχής Περιεχόμενα Φακέλου Προσφοράς Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» Διαδικασία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης - Αξιολόγησης Εγγυήσεις Διοικητικές Προσφυγές - Ενστάσεις Ανακοίνωση Κατακύρωσης - Σύμβαση Υπογραφή Σύμβασης Ισχύς της Σύμβασης-Χρόνος παράδοσης- Τόπος παράδοσης Αμοιβή Κρατήσεις Εφαρμοστέο Δίκαιο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗ.28/ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

10 1. Τόπος - Χρόνος Διενέργειας του Διαγωνισμού 15PROC Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις», στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και στο Π.Δ. 60/2007 περί της Προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 31/07/2015 ΗΜΕΡΑ Παρασκευή 31/07/2015 ΗΜΕΡΑ Παρασκευή 03/08/ /09/2015 * ΗΜΕΡΑ Τετάρτη *έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 08/09/2015 Ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της Υ.Α. Π1/2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΜΕΛΕΤΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες από την υπογραφή της. Αρμόδια Υπάλληλος για πληροφορίες: Ιφιγένεια Κώτσια, τηλ.: , fax: , 10

11 15PROC Ορισμοί Προς κατανόηση των όρων της παρούσης, δίδονται οι παρακάτω ορισμοί για τους εξής όρους: «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»: Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία για την υποβολή αιτημάτων, τον προγραμματισμό, την έγκριση, τη διαδικασία προκήρυξης, ανάθεσης, σύναψης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με τη χρήση και εφαρμογή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), σύμφωνα με την περ. α του άρθρου 135 του Ν.4281/2014. «Διαδικτυακή πύλη ΕΣΗΔΗΣ»: Διαδικτυακή πύλη του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, στην οποία λειτουργεί το ΕΣΗΔΗΣ με την ονομασία στο διαδίκτυο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ» (και με λατινικούς χαρακτήρες «PROMETHEUS») και με ηλεκτρονική διεύθυνση σύμφωνα με την περ. β του άρθρου 135 του Ν.4281/2014. «Χρήστες ΕΣΗΔΗΣ»: Οι αναθέτουσες αρχές του άρθρου 18 του Ν.4281/2014, οι αναθέτοντες φορείς του άρθρου 19, οι οικονομικοί φορείς του άρθρου 33 και οι υπάλληλοι και λειτουργοί των φορέων του Δημόσιου Τομέα, που χρησιμοποιούν το ΕΣΗΔΗΣ κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με την περ. γ του άρθρου 135 του Ν.4281/2014. «Δημόσια σύμβαση προμήθειας»: Δημόσια σύμβαση η οποία έχει ως αντικείμενο την προμήθεια προϊόντων και καλύπτει εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης. «Αναθέτουσα Αρχή»: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ «Ανάδοχος ή Προμηθευτής»: Ο Υποψήφιος στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση προμηθειών της παρούσας, μέσω σύμβασης που θα καταρτιστεί και θα υπογραφεί μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος. «Προσφέρων ή Υποψήφιος»: Κάθε ενδιαφερόμενος ανάδοχος-οικονομικός φορέας που υποβάλλει προσφορά. «Οικονομικοί φορείς»: Οι υποψήφιοι ή οι προσφέροντες οι οποίοι, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους - μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι, έχουν δικαίωμα να διενεργούν συγκεκριμένη προμήθεια, σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ν.4281/2014. «Επιτροπή Διαγωνισμού» ή «Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού»: Η Επιτροπή που θα συσταθεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την διεξαγωγή του διαγωνισμού και την εισήγηση προς την Αναθέτουσα Αρχή, της ανάθεσης της σύμβασης προμήθειας. «Τεύχη Διαγωνισμού»: Η παρούσα διακήρυξη με τα συνημμένα σε αυτήν παραρτήματα που εκδίδει η Αναθέτουσα Αρχή και περιέχουν τους όρους και προϋποθέσεις βάσει των οποίων διενεργείται ο παρών διαγωνισμός. «Προσφορά»: Η Προσφορά περιλαμβάνει τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου που θα υποβάλλουν οι Υποψήφιοι στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού, και η οποία θα αποτελείται από δύο (υπο)φακέλους* και συγκεκριμένα: α) τον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και β) τον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». * (υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα 11

12 «Υπεύθυνη Δήλωση»: Πρόκειται για την Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, ή σε 15PROC περίπτωση αλλοδαπού υποψηφίου κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας προέλευσής του. Σε περίπτωση Νομικού Προσώπου υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή από ειδικώς εξουσιοδοτηθέντα προς τούτο εκπρόσωπο (σε αυτήν την περίπτωση προσκομίζεται αντίγραφο του οικείου εξουσιοδοτικού εγγράφου). Όταν το Νομικό Πρόσωπο αφορά Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. την υπεύθυνη δήλωση υποβάλλουν οι Διαχειριστές, ενώ όταν αφορά Α.Ε. ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος. Όταν είναι Συνεταιρισμός υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Συνεταιρισμού. Σε όλες τις περιπτώσεις που αναφέρεται ο όρος Υπεύθυνη Δήλωση, εννοείται ότι απαιτείται πάντοτε η ψηφιακή υπογραφή από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής. Οι υπεύθυνες δηλώσεις σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4250/2014, θα πρέπει να φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. «Αστικός εξοπλισμός»: Τα είδη από 1 έως και 11 του ενδεικτικού προϋπολογισμού (Πίκακας-1) της προμήθειας της παρούσας Διακήρυξης. «Εξοπλισμός παιδικής χαράς»: Τα είδη από 12 έως και 16 του ενδεικτικού προϋπολογισμού (Πίκακας-1) της παρούσας Διακήρυξης. «Δάπεδα ασφαλείας ή Επιφάνειες πτώσεις»: Τα είδη από 17 έως και 18 του ενδεικτικού προϋπολογισμού (Πίκακας-1) της παρούσας Διακήρυξης. 12

13 15PROC Αναθέτουσα Αρχή - Αντικείμενο του Διαγωνισμού 3.1. Αναθέτουσα Αρχή του Διαγωνισμού είναι o ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Δ/νση: Σουλίου 3, ΤΚ 46100, τηλ , fax URL: Ο διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια ειδών εξοπλισμού παιδικής χαράς Ηγουμενίτσας τα οποία αναλυτικά παρουσιάζονται στο Παράρτημα Α Η δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίζεται στο ποσό των ,00 συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 23%, η οποία προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί κατά ,00 από τις πιστώσεις του Πράσινου Ταμείου και κατά ,00 από πιστώσεις ιδίων πόρων του Δήμου Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν ηλεκτρονική προσφορά για το σύνολο των ζητουμένων ειδών της προμήθειας της παρούσας διακήρυξης, όπως αυτά περιγράφονται μονοσήμαντα στον Πίνακα-1 της παρούσας καθώς και όλων των πρόσθετων εργασιών προμηθειών του Πίνακα Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών επισυνάπτονται στην διακήρυξη και συγκεκριμένα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 13

14 4. Παροχή Διευκρινίσεων - Χρόνος και τρόπος πρόσβασης επί των εγγράφων 4.1. Η παρούσα Διακήρυξη μαζί με τα συνημμένα παραρτήματα, που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής, θα αναρτηθεί στην Διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηγουμενίτσας Για την διενέργεια του Διαγωνισμού της Αναθέτουσας Αρχής αρμόδιο είναι το Τμήμα Προμηθειών στον 2 ο Όροφο του κτιρίου (οδός Σουλίου 3, ΤΚ 46100), αρμόδια υπάλληλος κα Κώτσια Ιφιγένεια, τηλ. επικοινωνίας κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες Διευκρινήσεις ή συμπληρωματικές πληροφορίες επί των Τευχών του Διαγωνισμού δίνονται από την αρμόδια υπηρεσία. Σε περίπτωση που ζητηθούν εμπρόθεσμα από τους ενδιαφερόμενους διευκρινήσεις ή συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται να επικαλούνται προφορικές απαντήσεις ή διευκρινήσεις της Αναθέτουσας Αρχής Τα ανωτέρω σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και απαιτείται να φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου.pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. Επίσης, αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012, ΦΕΚΒ 1317/ ) και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν.4155/

15 5. Προϋποθέσεις για τη δυνατότητα συμμετοχής στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται: α) να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής (σύμφωνα με το Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης ηλεκτρονικής υπογραφής της ΕΕΤΤ προσβάσιμο μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης ) και β) να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη Για την εγγραφή ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία: Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από τον σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής: Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT ΙdentificationNumber) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: - είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική. - είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου.pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών του Π.Δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται/αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή στην αρμόδια υπηρεσία. Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 15

16 15PROC Δικαιούμενοι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό Δικαίωμα συμμετοχής επί ποινή απαραδέκτου στο διαγωνισμό έχουν: (α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί ή κοινοπραξίες ή ενώσεις προμηθευτών που ασχολούνται με την παραγωγή ή προμήθεια ειδών εξοπλισμού παιδικών χαρών. (β) Για τις ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, πρέπει να ισχύουν τα καθοριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 8 της Υ.Α 11389/ Υποχρεώσεις/ διευκρινήσεις σχετικά με Ένωση/Κοινοπραξία Στην περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος είναι ένωση / σύμπραξη περισσοτέρων οικονομικών φορέων, δικαιούται αλλά δεν υποχρεούται να περιβληθεί ιδιαίτερη νομική μορφή, κατά τη φάση υποβολής προσφοράς. Σε περίπτωση που η σύμβαση ανατεθεί σε ένωση / σύμπραξη οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτής υποχρεούνται να συστήσουν κοινοπραξία του ΚΒΣ με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος της ένωσης / σύμπραξης ή κοινοπραξίας ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης του έργου στην ένωση / σύμπραξη ή κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, μέλος της κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως μέλους της κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη της κοινοπραξίας, η σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της με το ίδιο συμβατικό τίμημα και όρους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα Μέλη θα εξετασθεί από την Προϊσταμένη Αρχή η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της σύμβασης, τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη με προσόντα αντίστοιχα του μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. O αντικαταστάτης ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή. Σε περίπτωση που ο Προσφέρων αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία, οι λόγοι αποκλεισμού συμμετοχής ισχύουν χωριστά για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας. Προσφορές Ενώσεων / Κοινοπραξιών των οποίων τα Μέλη δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα Δικαιολογητικά, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες από μία προσφορές με την ιδιότητα του Υποψηφίου Αναδόχου, Μέλους υποψήφιας ένωσης/κοινοπραξίας, Υπεργολάβου. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό νομικών ή φυσικών προσώπων σε περισσότερες από μία προσφορές σύμφωνα με τα παραπάνω, συνεπάγεται τον αποκλεισμό όλων των προσφορών, για τις οποίες διαπιστώνεται τέτοια συμμετοχή Στη συνέχεια της παρούσας διακήρυξης, ο όρος "προμηθευτής" αφορά όλες τις προαναφερθείσες κατηγορίες. 16

17 7. Γενικοί όροι συμμετοχής 15PROC Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού και μόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή του στο διαγωνισμό και σε κάθε φάση της διαδικασίας αυτού συνεπάγεται πλήρη αποδοχή εκ μέρους του υποψηφίου των όρων διενέργειας του διαγωνισμού, όπως εξειδικεύονται στην παρούσα στο σύνολό τους Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της Σύμβασης και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους υποψηφίους Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται ουδεμίας αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, Φακέλων Υποψηφιότητας, Προσφοράς κλπ Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις επί ποινή ακυρότητας της υποψηφιότητας / προσφοράς, τυχόν δε παραβίασή τους από τους υποψηφίους ή διατύπωση επιφυλάξεων ή αιρέσεων ή όρων κατά την υποβολή της υποψηφιότητας ή / και της προσφοράς οδηγεί σε αποκλεισμό τους από το διαγωνισμό Σε περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας από ομίλους, ενώσεις, κοινοπραξίες εταιρειών, υπό σύσταση κοινοπραξίες ή περισσότερα του ενός πρόσωπα, που υποβάλλουν από κοινού υποψηφιότητα, όλα τα μέλη τους ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλεγγύως και εις ολόκληρον Όλα τα στοιχεία, που υποβάλλονται στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού θεωρούνται δεσμευτικά για τους υποψήφιους Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται, εφόσον το επιθυμεί, να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους επαλήθευσης των στοιχείων, που θα υποβληθούν από τους υποψηφίους Η υπεργολαβική ανάθεση τμημάτων της Σύμβασης σε τρίτους δεν επηρεάζει την έκταση της ευθύνης του Αναδόχου, ο οποίος παραμένει μόνος υπεύθυνος έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί: (α) Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή Α.Ε. του Δημοσίου τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικές τους υποχρεώσεις και ο αποκλεισμός τους είναι εν ισχύ. (β) Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, λόγω καταδίκης τους με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους διαγωγή ή λόγω ότι υπήρξαν ένοχοι σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος το οποίο η αναθέτουσα αρχή δύναται να διαπιστώσει με οποιοδήποτε τρόπο. (γ) Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυχόν αντίστοιχες κυρώσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξετάζονται και θα κρίνονται από το Υπουργείο Παιδείας ανά περίπτωση. (δ) Όσοι (i) τελούν υπό πτώχευση ή έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση και (ii) τελούν υπό ειδική εκκαθάριση ή τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό ανάλογες συνθήκες. 17

18 (ε) Υποψήφιοι ή προσφέροντες εφόσον έχει εκδοθεί σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση που αφορά τα παρακάτω αδικήματα: (i) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου. (ii) Δωροδοκία όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαϊου 1997 και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. (iii) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (iv) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10/6/1991 για τη πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες Δικαίωμα απόρριψης προσφοράς. Η Επιτροπή Διαγωνισμού έχει το δικαίωμα να απορρίψει αιτιολογημένα προσφορά, ανεξάρτητα από το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο διαγωνισμός. Η για οποιονδήποτε λόγο απόρριψη προσφοράς δεν δημιουργεί κανένα δικαίωμα για τον προσφέροντα Για να θεωρηθούν έγκυρα τα δικαιολογητικά πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία καταληκτικής υποβολής των προσφορών. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος (μεγαλύτερος ή μικρότερος του εξαμήνου) ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός έξι (6) μηνών, που προηγούνται της καταληκτικής υποβολής των προσφορών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικός χρόνος έκδοσης στα επιμέρους δικαιολογητικά που ζητούνται Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. 18

19 15PROC Περιεχόμενα Φακέλου Προσφοράς Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, απαιτείται να καταρτίσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης προσφορά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ό,τι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη, στο Σύστημα, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο 8.2. Ο Ηλεκτρονικός Φάκελος της Προσφοράς περιέχει δύο επιμέρους (υπο)φακέλους (κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα): α) τον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» και β) τον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον οικονομικό φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα Όλα τα δικαιολογητικά ή στοιχεία του προσφέροντος υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου.pdf 8.5. Όσα από τα δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του προσφέροντος έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα υπογράφονται από τον ίδιο και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Ειδικότερα, οι Υπεύθυνες Δηλώσεις υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο. Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι Νομικό Πρόσωπο υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή από ειδικώς εξουσιοδοτηθέντα προς τούτο εκπρόσωπο (σε αυτήν την περίπτωση προσκομίζεται αντίγραφο του οικείου εξουσιοδοτικού εγγράφου). Όταν το Νομικό Πρόσωπο αφορά Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. την υπεύθυνη δήλωση υπογράφουν οι Διαχειριστές, ενώ όταν αφορά Α.Ε. ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος. Όταν είναι Συνεταιρισμός υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Συνεταιρισμού Τα δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του προσφέροντος που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή οφείλει επί ποινή αποκλεισμού να τα προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή σε έντυπη μορφή, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, με διαβιβαστικό στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά ένα-προς-ένα τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά-στοιχεία. Ως τέτοια ενδεικτικά είναι η εγγύηση συμμετοχής (σε πρωτότυπο), το ποινικό μητρώο και τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς, τα παραστατικά εκπροσώπησης καθώς και νομιμοποιητικά έγγραφα πλην των ΦΕΚ. 1 Τα στοιχεία αυτά αφορούν ιδίως σε τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών, η γνωστοποίηση των οποίων θα έθιγε τα έννομα συμφέροντα του οικονομικού φορέα (αρ. Γνωμ. 462/2007 του ΝΣΚ). Διευκρίνιση Τα επισυναπτόμενα ηλεκτρονικά αρχεία της Οικονομικής Προσφοράς ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ καθώς ο χαρακτηρισμός τους ως εμπιστευτικά αντίκειται στις βασικές αρχές περί διαφάνειας, μη διάκρισης και δημοσιότητας που διέπουν το δίκαιο των δημοσίων διαγωνισμών (αρ. Γνωμ. 462/2007 του ΝΣΚ). 19

20 Όλα τα ως άνω δικαιολογητικά θα είναι τοποθετημένα σε φάκελο σφραγισμένο στον οποίο θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα η επισήμανση: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘ.12/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» "ΝΑ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ". Σε περίπτωση που τα ανωτέρω δικαιολογητικά-στοιχεία δεν προσκομισθούν (παντελώς) εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας των τριών (3) εργασίμων ημερών, ο υποψήφιος αποκλείεται από τη διαδικασία του διαγωνισμού και η ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του δεν αποσφραγίζεται. Στην περίπτωση όπου προσκομιστούν μεν στοιχεία από τον συμμετέχοντα αλλά διαπιστωθεί ότι ορισμένα από αυτά που έχουν υποβληθεί με ηλεκτρονικό τρόπο αλλά δεν προσκομίστηκαν και σε έντυπη μορφή ως όφειλαν, τότε η αναθέτουσα αρχή τα απαιτεί από τον προσφέροντα ο οποίος είναι υποχρεωμένος να τα προσκομίσει εντός της προθεσμίας που θα του ορισθεί άλλως αποκλείεται από τη διαδικασία του διαγωνισμού Ο οικονομικός φορέας συντάσσει την τεχνική και οικονομική του προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα. Σε περίπτωση διάστασης των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου υπερισχύει το τελευταίο Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο Οικονομικός Φορέας επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως τεχνική και οικονομική προσφορά) Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς Δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί υποχρεωτικά σε απόρριψη της προσφοράς η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικών της οικονομικής προσφοράς στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά». Ομοίως, δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς (λόγω μη εύρεσης κατά την ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά»), η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικού συμμετοχής ή δικαιολογητικού της τεχνικής προσφοράς στον υποφάκελο «Οικονομική Προσφορά» Ρητά αναφέρεται ότι ο προμηθευτής κατά την υποβολή της προσφοράς του θα πρέπει να λάβει υπόψη και τις παρακάτω εργασίες προμήθειες οι οποίες έχουν αναχθεί στις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού των προς προμήθεια ειδών του Πίνακα-1 και ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τις εκτελέσει άνευ ιδιαίτερης αποζημίωσης: Πρόσθετες εργασίες προμήθειες του Πίνακα-1: i. Εγκατάσταση προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα (ΠΡΣΕ13.2)- ΠΡΣ5510: 0,20 Στρεμ. ii. Προμήθεια άμμου χειμάρρου ΠΡΣΔ 16 Ν2- ΟΔΟ 1510: 36,90 M 3 iii. Προμήθεια και τοποθέτηση ενός δέντρου-πλάτανος, κατηγορίας ΔΕ(ΠΡΣΔ1.7)- ΠΡΣΔ5210 iv. Προμήθεια και τοποθέτηση τεσσάρων αναρριχόμενων φυτών-κισσός 20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρµόδιος :Τζουβελέκης ηµήτριος Τηλέφωνο: 2261351112

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002931228 2015-07-23

15PROC002931228 2015-07-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Νεομάρτυρος Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Τ.Κ. 45332,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002826475 2015-06-05

15PROC002826475 2015-06-05 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Λεωφ. Μεσογείων 45 -Τ.Θ. 14103 Τ.Κ. 11510 - Αθήνα Α.Φ.Μ. : 090038188 Δ.Ο.Υ. : ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες : Α.Μέριανου

Διαβάστε περισσότερα

Σελ. 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 40/14

Σελ. 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 40/14 Σελ. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Δημ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αμπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5013 και 5015 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης 21/05/2015

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης 21/05/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.) --------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός προμήθειας οχημάτων για Διευθύνσεις Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου ΑΠΟΦΑΣΗ

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός προμήθειας οχημάτων για Διευθύνσεις Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ακτή Μιαούλη & Μπότσαρη 2-8 Ταχ. Κώδικας : 18538, Πειραιάς Πληροφορίες : Θεολόγος

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741637 2015-04-30

15PROC002741637 2015-04-30 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002712559 2015-04-17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

15PROC002712559 2015-04-17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. Φ/Λ/17/4272/17-04-2015 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ α/α Συστήματος :5577 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002622215 2015-03-06

15PROC002622215 2015-03-06 Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ 15PROC002603797 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 2015-02-27 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.Μ.: EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα, 14-07-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Αριθ. Διακήρυξης: 1/2015

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002938831 2015-07-28 Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002938831 2015-07-28 Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:20154495/28-07-2015 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002557962 2015-02-04

15PROC002557962 2015-02-04 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σελ. 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 37/15

Σελ. 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 37/15 Σελ. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Δημ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αμπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5015 και 5013 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη: INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α.Διάκου Τ.Κ. : 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες : Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002480426 2014-12-16

14PROC002480426 2014-12-16 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ & ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002762508 2015-05-11

15PROC002762508 2015-05-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Πολυτεχνείου Άγος Νικόλαος ΤΚ. 72100 Τηλέφωνο : 2841 340312 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Δημ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αμπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5013 και 5015 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα Διακήρυξης:149

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001968419 2014-04-04

14PROC001968419 2014-04-04 AΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΗΦΟΞΘΩ-ΡΚΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ KAI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 4 /4/2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ2/1211/12-02-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Ταχ. Δ/νση: Νοσοκομείου 1 Τ.Κ. 61100 - ΚΙΛΚΙΣ Email : promithies@ghkilkis.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859773 2015-06-19

15PROC002859773 2015-06-19 PROC8977-6-9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, /6/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 9(76) ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση: Βασ.Όλγας 98 Ταχ. Κώδ.:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002876197 2015-06-26

15PROC002876197 2015-06-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος 26/06/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. πρωτ.: Οικ. 36005/2754 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση: ερβενακίων & Αλέξη - Αλέξη Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αριθμ. Διακήρυξης: 4 ΕΡΓΑΣΙΑ: Καθαρισμός και σάρωση οδών και κοινοχρήστων χώρων Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη Δ Ι Α Κ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002527586 2015-01-15

15PROC002527586 2015-01-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο ιαδίκτυο Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ» με κωδικό MIS 44269 Στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ) Ηρακλείου «ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Τραχανάς Κωνσταντίνος Τηλ.:2531352405 E-mail: k.traxanas@komotini.gr «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 2962 / 22-01 - 2015 ΤΙΤΛΟΣ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 6 ΤΟ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡOΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε. ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 EKXA Α.Ε. 1 Σελίδα από 60 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα